kroniek AFDELING JEUGD

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "kroniek AFDELING JEUGD"

Transcriptie

1 kroniek AFDELING JEUGD 2006

2

3 WOORD VOORAF 2006 was een bijzonder jaar voor de Vlaamse overheid. Beter Bestuurlijk Beleid of kortweg BBB, het grootscheepse vernieuwingsproject dat in 1999 werd opgestart en de diensten van de Vlaamse overheid moest reorganiseren, nam concrete vormen aan. De nieuwe structuur met de 13 beleidsdomeinen ging op 1 januari effectief van start was ook een bijzonder jaar voor de afdeling Jeugd en Sport. Met de invoering van BBB werd de afdeling onderdeel van het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen, binnen het beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media. Het beleidsveld sport werd losgekoppeld van de opdrachten van de afdeling. Zij zou voortaan enkel instaan voor de uitvoering van het jeugdbeleid, de naamswijziging in afdeling Jeugd was een logisch gevolg was tot slot een bijzonder jaar voor de Kroniek. De huidige Kroniek 2006 (inmiddels de 27ste editie) is immers de laatste in de reeks kronieken over het Vlaamse jeugd(werk)beleid. De verslaggeving over de uitvoering van het jeugdbeleid in 2007 wordt vanaf volgend jaar opgenomen in een jaarverslag van het agentschap. Laten we ons nu nog even concentreren op de huidige editie en de uitvoering van het jeugdbeleid anno We zetten de belangrijkste activiteiten op een rijtje. In het voorjaar van 2006 startten de voorbereidingen voor de evaluatie en aanpassing van het decreet van 2002 op het Vlaamse jeugdbeleid, zoals aangekondigd in het Vlaamse jeugdbeleidsplan. De besprekingen hierover resulteerden in een nota Discussiepunten decreet Vlaams jeugdbeleid. Deze nota vormde de basis voor een systematische bespreking van het decreet op de Reflectiegroep nieuw decreet. Parallel hiermee voerde de Kenniscel Wetsmatiging van de Vlaamse overheid een onderzoek naar de administratieve lasten van de verschillende structureel gesubsidieerde verenigingen. De resultaten van dit onderzoek werden eveneens meegenomen in de besprekingen met de sector. Ook binnen het decreet lokaal en provinciaal jeugdbeleid werden de inspanningen voor planlastvermindering en administratieve vereenvoudiging verdergezet. Eind 2005 keurde de Vlaamse Regering in dit verband al een eerste, puur procedurele wijziging goed. In 2006 kwam er onder de verantwoordelijkheid van minister Bert Anciaux een tweede, meer inhoudelijke aanpassing van het decreet. Basisuitgangspunt in het hele verhaal is de grotere responsabilisering van gemeenten en provincies voor hun eigen lokale jeugdbeleid. In plaats van het systematisch controleren van de beleidsuitvoering, zal eerder worden ingespeeld op signalen, bezwaarschriften, steekproeven. Er wordt een minimum aan specifiek bewijsmateriaal opgevraagd, met een minimum aan opgelegde procedures. Een van de prioriteiten in de beleidsnota Jeugd van minister Anciaux is het thema jeugdinformatie. Een belangrijk accent hierbij is dat jongeren recht moeten hebben op correcte (jeugd)informatie. Om hieraan tegemoet te komen werd in 2006 het Vlaams InformatiePunt Jeugd (VIP Jeugd) opgericht. Het VIP jeugd zal een coördinerende rol spelen op het vlak van jeugdinformatie in Vlaanderen en zal hiertoe de nodige samenwerking opzetten met de verschillende relevante overheidsdiensten en de verschillende deskundige particuliere actoren. Eind 2005 besliste de afdeling Jeugd en Sport de Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme (ADJ) te onderwerpen aan een audit. De resultaten hiervan werden in het najaar van 2006 bekendgemaakt. De audit concludeert dat de operationele uitbating van de domeinen Destelheide, De Hoge Rielen en de Uitleendienst zeer kostenbewust en efficiënt gebeurt. Ze stelt weinig grote mankementen vast en formuleert daarom ook echt weinig grote verbeteringsacties. De audit werkte eveneens 3 mogelijke toekomstscenario s uit voor ADJ. Op het internationale jeugdfront was er de lancering van de Europese jongerencampagne All different, all equal, een initiatief van de Raad van Europa. Ze is een vervolg op de succesvolle jeugdcampagne van 1995 tegen racisme, xenofobie, antisemitisme en onverdraagzaamheid, maar is nu gefocust op de thema's diversiteit, mensenrechten en participatie. Hierboven gaf ik u slechts een voorsmaakje van de werking van de afdeling Jeugd in Het volledige overzicht kan u uiteraard verder in dit jaarverslag nalezen. Ik hoop dat deze kroniek voor u een nuttige bron van informatie mag zijn. Johan Van Gaens afdelingshoofd

4 Hoofdstuk 1 Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen afdeling Jeugd 9 1. Beter Bestuurlijk beleid (BBB) hervormt het ministerie 10 Een korte terugblik 10 Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media 10 Het intern verzelfstandigd agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen Opdrachten van de afdeling Jeugd Wegwijs in de afdeling 11 Structuur van de afdeling 11 Voorstelling personeelsleden Leiding en secretariaat Team Beleids- en Managementondersteuning Team Landelijk Georganiseerd Jeugdwerk Team Jongerenprojecten Team Lokaal en Provinciaal Jeugd(werk)beleid Team Internationaal Jeugdbeleid 19 Personeelsbewegingen Indiensttredingen Interne verschuiving, uitdiensttreding, overstap, pensionering Begroting 20 Overzicht van de begrotingscijfers - programma Initiatieven, activiteiten, eigen werking van de afdeling Jeugd Terugbetaling gedetacheerde leerkrachten Uitgaven voor de eigen infrastructuur Subsidiëring van het jeugdwerk Externe communicatie 24 Website jeugdbeleid 24 Elektronische nieuwsbrief 25

5 Publicaties in Cijferboek Jeugdwerk Leidraad "Gemeentelijke jeugddienst in de kijker" Kroniek 2005 van de afdeling Jeugd en Sport (Mee)spelen, (Mee)spreken, (Meed)doen: jeugdbeleidsplan van de Vlaamse Regering Fiscale aftrekbaarheid van kosten voor kinderopvang Alles in huis hebben voor een ingebed jeugdlokalenbeleid Leidraad Diversiteit in het gemeentelijk jeugdbeleid 27 Hoofdstuk 2 Het Vlaamse Jeugd(werk)beleid Subsidiebeleid 30 Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Erkenning Subsidiëring Projecten Kadervormingsattesten Terbeschikkingstelling van leerkrachten Overzicht gesubsidieerde verenigingen Correcties op de toegekende subsidiebedragen begroting 2005 (zie Kroniek 2005, blz ) Overzicht projectsubsidies 44 Experimenteel of vernieuwend jeugdwerk Subsidieaanvragen Overzicht gesubsidieerde initiatieven Correcties op de toegekende subsidiebedragen begroting 2005 (zie Kroniek 2005, blz. 66) 51 Participatie, Communicatie en Informatie Subsidieaanvragen Overzicht gesubsidieerde initiatieven Correcties op de toegekende subsidiebedragen begroting 2005 (zie Kroniek 2005, blz. 70) 58 Jeugdcultuur Subsidieaanvragen Overzicht gesubsidieerde initiatieven Correcties op de toegekende subsidiebedragen begroting Internationale projecten Internationale culturele initiatieven Humanitaire projecten 70

6 3. Beurzen Extra Time Bijzondere internationale projecten Correcties op de toegekende subsidiebedragen begroting Overige internationale initiatieven 73 Jeugdverblijfcentra Jeugdverblijfcentra en jeugdherbergen Ondersteuningsstructuren Subsidies voor rationeel energiegebruik Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme (vzw ADJ) Overzicht van de gesubsidieerde centra 82 Lokaal en provinciaal jeugd(werk)beleid Subsidiëring van gemeentebesturen Subsidiëring van provinciebesturen Plaatsbezoeken Overzicht van de subsidiebedragen aan gemeente- en provinciebesturen Correcties op de toegekende subsidiebedragen 2005 (zie Kroniek 2005, blz ). 110 Subsidies voor jeugd in uitvoering van artikel 62 bis van de financieringswet 111 Ondersteuning en advies Jeugdraad voor de Vlaamse Gemeenschap Steunpunt Jeugd JINT vzw Coördinatieorgaan voor Internationale Jongerenwerking Vereniging Vlaamse Jeugddiensten en -consulenten (vzw VVJ) Vlaams Informatiepunt Jeugd (VIP Jeugd) Jeugdonderzoeksplatform (JOP) Kwasimodo 123 Invoegafdelingen in de culturele sector Uitvoering Overzicht toegekende subsidiebedragen Regularisatie DAC projecten 126 Situering 126 Decreet houdende aanvullende subsidies voor tewerkstelling in de culturele sector 126 Regularisatie landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Decretale basis in het decreet op het Vlaamse jeugdbeleid Procedure 126 Regularisatie lokale jeugdverenigingen 127

7 3. Internationale samenwerking 128 Bilaterale samenwerking Culturele akkoorden en samenwerkingsakkoorden Ontvangstbezoeken in het kader van de culturele akkoorden Zendingen in het kader van de culturele akkoorden en andere uitwisselingen Samenwerkingsproject met Zuid-Afrika Overzicht internationale ontvangsten en zendingen Multilaterale samenwerking Benelux Europese Unie Raad van Europa UNESCO Externe participatie en beleidsvoorbereiding 146 Voorbereiding evaluatie en aanpassing decreet Vlaams jeugdbeleid 146 Decreet gemeentelijk en provinciaal jeugdbeleid: planlastvermindering fase II Situering Decreetswijziging in twee fasen 146 Reflectiegroep gemeentelijk en provinciaal jeugd(werk)beleid Situering Voorbereiding nieuw planningsjaar Wetenschappelijk onderzoek 150 Onderzoek: De inspraak en participatie van kinderen, jongeren en het jeugdwerk in en aan het lokale beleid 150 Evaluatie Cijferboek Jeugdwerk 150 Onderzoek Het spanningsveld tussen het vrijwilligerswerk in het jeugdwerk en de commercialisering van de leefwereld van jongeren Situering van het onderzoek Inhoud van het onderzoeksproject 151

8 jib

9 hoofdstuk 1 Agentschap Sociaal Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen afdeling Jeugd

10 1. Beter Bestuurlijk beleid (BBB) hervormt het ministerie Een korte terugblik In 1999 zette de Vlaamse Regering een vernieuwingsproject in de steigers dat het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap moest reorganseren. Beter Bestuurlijk Beleid of BBB, zoals deze hervormingsoperatie is gaan heten, wil bestuurlijk vernieuwen en de overheidsadministratie optimaliseren. Aandachtspunten zijn klantvriendelijkheid en resultaatgerichtheid, efficiënte diensverlening, vereenvoudigde regelgeving, inkrimping van de ministeriële kabinetten, een eigentijds human resourcesbeleid, e-government, De ambitie is dat de Vlaamse overheid nog slagvaardiger en transparanter wordt. Op 17 november 2000 nam de Vlaamse Regering de beslissing haar bevoegdheden te groeperen in dertien homogene beleidsdomeinen. Een homogeen beleidsdomein is een verzameling beleidsmateries die vanuit het oogpunt van de burger en van het beleid een herkenbaar en samenhangend geheel vormen. Bevoegdheden die logischerwijze samenhoren, worden binnen één beleidsdomein samengebracht. Bovendien krijgen alle beleidsdomeinen een identieke structuur. Concreet worden het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Openbare Instellingen gereorganiseerd binnen deze dertien nieuwe beleidsdomeinen:» Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid» Bestuurszaken» Financiën en Begroting» Internationaal Vlaanderen» Economie, Wetenschap en Innovatie» Onderwijs en Vorming» Welzijn, Volksgezondheid en Gezin» Cultuur, Jeugd, Sport en Media» Werk en Sociale Economie» Landbouw en Visserij» Leefmilieu, Natuur en Energie» Mobiliteit en Openbare Werken» Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed De organisatiestructuur van de 13 beleidsdomeinen werd vastgelegd in het zogenaamde organisatiebesluit van 3 juni Dit besluit trad in werking op 1 januari Een gedetailleerde toelichting bij deze structuur vindt u in onze Kroniek 2005 of op Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media Op basis van het voormelde organisatiebesluit werden de beleidsvelden van de vroegere administratie Cultuur, waaronder jeugd(werk) en sport, vanaf 1 januari 2006 ondergebracht in het beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media. Dit beleidsdomein omvat ook nog de beleidsvelden cultureel erfgoed, professionele kunsten, sociaal-cultureel volwassenenwerk en media. Het beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media werd officieel operationeel op 1 april 2006 en omvat de volgende entiteiten:» het departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media, met daarin:» de coördinatie van de beleidsondersteuning inzake cultuur, jeugd, sport» de managementondersteunende diensten (zowel voor het departement als voor de agentschappen)» het beleidsveld media» het beleidsveld medisch verantwoord sporten» het intern verzelfstandigd agentschap (IVA) Kunsten en Erfgoed» het intern verzelfstandigd agentschap (IVA) Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen» het intern verzelfstandigd agentschap (IVA) met rechtspersoonlijkheid BLOSO» het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap (EVA) Vlaamse Regulator voor de Media» de Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media De eerste drie entiteiten vormen samen het Ministerie van Cultuur, Jeugd, Sport en Media. De agentschappen BLOSO en Vlaamse Regulator voor de Media staan buiten het ministerie omdat ze een eigen juridische rechtsvorm hebben. Het departement wordt voornamelijk belast met beleidsvoorbereidende taken, terwijl de agentschappen instaan voor de beleidsuitvoering. Een agentschap krijgt een afgeronde opdracht en heeft een grote autonomie bij de uitvoering daarvan. Zijn kernopdrachten worden vastgelegd in een beheersovereenkomst die afgesloten wordt met de minister. Het intern verzelfstandigd agentschap Sociaal Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen Het IVA Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen werd al opgericht in 2004 (bij besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004), maar werd pas operationeel op 1 april 2006, net als de andere entiteiten die samen het beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media vormen. 10 KrONIEK 2006 afdeling jeugd

11 Het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen staat onder leiding van Gilbert Van Houtven, wnd. administrateur-generaal. Het agentschap bestaat uit de diensten van de administrateur-generaal en twee afdelingen, namelijk de afdeling Volksontwikkeling en Bibliotheekwerk en de afdeling Jeugd. Het agentschap heeft als missie het stimuleren van een rijk en gedifferentieerd aanbod aan sociaal-culturele activiteiten die op niet-commerciële basis worden georganiseerd, ter bevordering van de algemene ontwikkeling van alle burgers - kinderen, jongeren en volwassenen - en ter verhoging van de maatschappelijke en culturele participatie. De kernopdrachten van het agentschap zijn:» erkennen, subsidiëren, adviseren, inspecteren en evalueren van actoren» ondersteunen van beleidsuitvoerende commissies die een niet-bindend advies geven over de inhoudelijke beoordeling van individuele dossiers» aansturen van gemeentebesturen en provinciebesturen» aansturen en evalueren van sectorale steunpunten» aansturen van particuliere voorzieningen die overheidstaken uitvoeren» organiseren van cultuurspreidende initiatieven» zorgen voor het uitbouwen en onderhouden van internationale sectorale contacten» geven van beleidsgerichte input aan en overleggen met het departement met het oog op de beleidsvoorbereiding en beleidsevaluatie door het departement» beheren van het Vlaams Cultureel Centrum Voeren. 2. Opdrachten van de afdeling Jeugd Zoals hierboven al vermeld, werden de beleidsvelden jeugd en sport (evenals de andere beleidsvelden van de vroegere administratie Cultuur) ondergebracht in het beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media. Bij de operationalisering van het beleidsdomein op 1 april 2006 werd het beleidsveld sport losgekoppeld van de opdrachten van het agentschap Sociaal- Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen. De voorbereiding en uitvoering van het sportbeleid worden voortaan opgenomen door het agentschap BLOSO en het departement. De Cel Sport (binnen de vroegere afdeling Jeugd en Sport) wordt opgeheven, de naam van de afdeling wordt ingekort: afdeling Jeugd. De algemene opdrachten van het agentschap worden, wat de afdeling Jeugd betreft, geconcretiseerd als volgt:» erkennen, subsidiëren, adviseren, inspecteren en evalueren van het landelijk georganiseerd jeugdwerk, experimenteel jeugdwerk en andere actoren» ondersteunen van beleidsuitvoerende commissies die een niet-bindend advies geven over de inhoudelijke beoordeling van individuele dossiers» aansturen van gemeentebesturen en provinciebesturen voor het gemeentelijk en provinciaal jeugd(werk)beleid» aansturen en evalueren van het Steunpunt Jeugd» aansturen van particuliere voorzieningen die overheidstaken uitvoeren, zoals JINT, ADJ, VIP Jeugd» organiseren van cultuurspreidende initiatieven wat jeugd betreft» zorgen voor het uitbouwen en onderhouden van internationale contacten in de jeugdsector» geven van beleidsgerichte input voor het jeugdbeleid 3. Wegwijs in de afdeling Structuur van de afdeling De afdeling Jeugd stond ook in 2006 onder leiding van het afdelingshoofd Johan Van Gaens. De afdeling is opgesplitst in vijf teams. Een aantal algemene opdrachten worden opgenomen door het Team Beleids- en Managementondersteuning. Dit team staat onder andere in voor de begroting, de boekhouding, personeelsaangelegenheden, het invoeren van gegevens in het gemeenschappelijke klantenbestand, de verzending en briefwisseling. Daarnaast wordt ook een deel van de beleidsuitvoering opgenomen door dit team, met name de dossierbehandeling van de ad nominatim gesubsidieerde verenigingen (JINT, ADJ, Steunpunt Jeugd, VVJ, Vlaamse Jeugdraad, VIP Jeugd, Kwasimodo, Jeugdonderzoeksplatform) en van de verenigingen die worden gesubsidieerd op basis van het decreet van 3 maart 2004 houdende erkenning en subsidiëring van jeugdherbergen, jeugdverblijfcentra, ondersteuningsstructuren en de vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme. Tot eind september werd ook de externe communicatie van de afdeling door dit team verzorgd, vanaf oktober werd dit opgenomen door het Team Communicatie en Informatie op agentschapsniveau. Het Team Jongerenprojecten is belast met de uitvoering van een groot deel van het decreet van 29 maart 2002 op het Vlaamse jeugdbeleid. Concreet staat dit team in voor de dossierbehandeling Hoofdstuk 1 de afdeling Jeugd 11

12 jib en subsidiëring van de initiatieven experimenteel jeugdwerk, de initiatieven rond participatie, communicatie en informatie, de jeugdculturele initiatieven, waaronder ook de kunsteducatieve verenigingen voor de jeugd, en de internationale initiatieven. Het Team Landelijk Georganiseerd Jeugdwerk is belast met de uitvoering van hoofdstuk IX van het decreet van 29 maart 2002 op het Vlaamse jeugdbeleid, met name de erkenning en subsidiëring van de landelijk georganiseerde jeugdverenigingen. Daarnaast staat dit team ook in voor erkenning van de kadervormingsinitiatieven van de landelijk georganiseerde jeugdverenigingen en voor de uitreiking van kadervormingsattesten aan jeugdwerkers. Tot slot zorgt het team ook voor de verdeling van de subsidies voor jeugd in uitvoering van artikel 62 bis van de financieringswet en voor de subsidiëring van de geregulariseerde ex-dac-projecten. Het Team Gemeentelijk en Provinciaal Jeugd(werk)beleid staat in voor de subsidiëring van gemeentebesturen en provinciebesturen die een jeugdwerkbeleidsplan opmaken en uitvoeren. Dit gebeurt op basis van het decreet van 14 februari 2003 houdende de ondersteuning en stimulering van het gemeentelijk, het intergemeentelijk en het provinciaal jeugd- en jeugdwerkbeleid. Ook de Vlaamse Gemeenschapscommissie wordt op basis van dit decreet gesubsidieerd. Verder besteedt dit team veel aandacht aan de begeleiding van de steden en gemeenten bij de jeugdwerkbeleidsplanning. Dit behelst onder meer de advisering bij de opmaak van het jeugd(werk)beleidsplan of een ander verantwoordingsdocument, op informele vraag van gemeenten (dus niet decretaal voorzien) en het begeleiden van gemeenten en steden bij het proces van de communicatieve planning. Het Team Internationaal Jeugdbeleid staat in voor de internationale samenwerking inzake jeugd en de uitvoering van de uitwisselingsprogramma s die tussen Vlaanderen en andere landen zijn afgesproken. Het gaat hier zowel om samenwerking in het kader van de culturele akkoorden als om samenwerking binnen de Benelux, de Europese Unie, de Raad van Europa en de Verenigde Naties. 12 KrONIEK 2006 afdeling jeugd

13 Voorstelling personeelsleden In onderstaande tabel vindt u een overzicht van de personeelsleden van de afdeling Jeugd, toestand op 31 december Voor de meest recente samenstelling verwijzen wij u naar onze website. 1. Leiding en secretariaat Naam + contactgegevens Johan Van Gaens» [t] » [f] Functie - opdrachten» algemene leiding van de afdeling» coördinatie van de werkzaamheden» leiding van het team beleids- en managementondersteuning Josée Van Dyck» [t] » [f] persoonlijk secretariaat van het afdelingshoofd» personeelszaken» verantwoordelijke logistiek» centralisatie reservatie vergaderzalen» verantwoordelijke tijdsregistratie 2. Team Beleids en Managementondersteuning Naam + contactgegevens Didier L homme» [t] » [f] Christophe Cooreman» [t] » [f] Functie - opdrachten» dossierbehandeling ad nominatum gesubsidieerde verenigingen» begroting afdeling Jeugd» dossierbehandeling ondersteuningsstructuren decreet verblijfcentra» juridische support van de afdeling» vertegenwoordiging binnen vzw ADJ penningmeester» coördinatie klachtenbehandeling» dossierbehandelaar subsidiëring jeugdherbergen en jeugdverblijfcentra» dossierbehandelaar subsidiëring ondersteuningsstructuren» opvolging subsidiedossier ADJ Trad in dienst op 16 maart 2006 Colette Helaers» [t] » [f] opvolging subsidiebesluiten» opvolging bestellingen» communicatie met boekhoudcel departement CJSM Hoofdstuk 1 de afdeling Jeugd 13

14 Ludo Liessens» verantwoordelijke uitleendienst voor kampeermateriaal te Machelen» [t] » [f] Marina Van Impe» medewerker documentatiecentrum afdeling Jeugd» [t] » [f] Louisette Pierreux» [t] » [f] Marie-Rose Bardijn» [t] » [f] Celina Torfs» [t] » [f] inbrengen gegevens in gemeenschappelijk klantenbestand (GKB)» afhandeling bestellingen publicaties» vervanging secretaresse afdelingshoofd (bij afwezigheid)» verdeling inkomende en uitgaande briefwisseling» grote verzendingen» algemene administratieve ondersteuning» invoeren tijdsregistratie (bij afwezigheid van C. Torfs)» verdeling inkomende en uitgaande briefwisseling» (bij afwezigheid van M.R. Bardijn)» grote verzendingen» algemene administratieve ondersteuning en tikwerk» invoeren tijdsregistratie 3. Team Landelijk Georganiseerd Jeugdwerk Naam + contactgegevens Marleen Serré» [t] » [f] Anne De Ridder» [t] » [f] Functie - opdrachten» teamverantwoordelijke (algemene coördinatie van de werkzaamheden van het team)» beleidsvoorbereiding en ondersteuning» wnd. lid raad van beheer Kwasimodo» secretaris Adviescommissie Landelijk Georganiseerd Jeugdwerk» dossierbehandeling beleidsnota s en voortgangsrapporten landelijk georganiseerd jeugdwerk» activiteiten- en erkenningsinspecties landelijk georganiseerd jeugdwerk» verantwoordelijke DAC-regularisaties (afdeling) 14 KrONIEK 2006 afdeling jeugd

15 Katleen Van De Cruys» [t] » [f] Karine Galle» [t] » [f] Matti Brouns» [t] » [f] Ilka De Jonghe» [t] » [f] dossierbehandeling beleidsnota s en voortgangsrapporten landelijk georganiseerd jeugdwerk» activiteiten- en erkenningsinspecties landelijk georganiseerd jeugdwerk» co-verantwoordelijke informatica» behandeling detacheringsdossiers» dossierbehandeling beleidsnota s en voortgangsrapporten landelijk georganiseerd jeugdwerk» activiteiten- en erkenningsinspecties landelijk jeugdwerk» dossierbehandeling projectsubsidies i.h.k.v. middelen art. 62 bis van de financieringswet (jeugd)» secretariaat Reflectiegroep Vlaams Jeugdbeleid» dossierbehandeling beleidsnota s en voortgangsrapporten landelijk georganiseerd jeugdwerk» activiteiten- en erkenningsinspecties landelijk georganiseerd jeugdwerk» dossierbehandeling DAC-regularisaties» notulist stafvergaderingen afdeling Jeugd Trad in dienst op 1 maart 2006 Annie De Meester» dossierbehandeling DAC-regularisaties» [t] » [f] Sonja Sweertvaegher» behandeling dossiers kadervorming» [t] » [f] Martine Servranckx» [t] » [f] gegevensbeheer attesten voor jeugdwerkers» algemeen tikwerk» onthaalfunctie Hoofdstuk 1 de afdeling Jeugd 15

16 4. Team Jongerenprojecten Naam + contactgegevens Hilde Van Dyck» [t] » [f] Karen Jacobs» [t] » [f] Ria Van Herck» [t] » [f] Functie - opdrachten» teamverantwoordelijke (algemene coördinatie van de werkzaamheden van het team)» beleidsvoorbereiding en ondersteuning» lid raad van beheer vzw JINT» behandeling subsidiedossiers internationale projecten» secretaris Adviescommissie Internationale Projecten» dossierbehandelaar invoegprojecten» behandeling subsidiedossiers jeugdcultuur» secretaris Adviescommissie Jeugdcultuur» overleg Cultuur Onderwijs» overleg Jeugd Canon Cultuurcel» behandeling subsidiedossiers participatie en communicatie» secretaris Adviescommissie Participatie en Communicatie» secretaris vzw VIP Jeugd Trad in dienst op 1 april 2006 Riet Plevoets» [t] » [f] Claudine Verhoeyen» [t] » [f] Jeannine Peeters» behandeling subsidiedossiers experimenteel jeugdwerk» secretaris Adviescommissie Experimenteel Jeugdwerk» administratieve uitvoering van de subsidiedossiers internationale projecten» algemene administratieve ondersteuning» algemene administratieve ondersteuning» [t] » [f] KrONIEK 2006 afdeling jeugd

17 5. Team Lokaal en Provinciaal Jeugd(werk)beleid Naam + contactgegevens Gerda Van Roelen» [t] » [f] Lieve Caluwaerts» [t] » [f] Functie - opdrachten» teamverantwoordelijke (algemene coördinatie van de werkzaamheden van het team)» complementair beleid; structureel overleg met actoren gemeentelijk en provinciaal jeugdbeleid» kwaliteitszorg in de gemeentelijke jeugdbeleidsplanning: beleidsvoorbereiding en evaluatie» subsidiebesluiten; berekening trekkingsrechten» onderzoeksprojecten lokaal jeugdbeleid» relatie jeugdbeleid kinderopvangbeleid» fiscale aftrek kinderopvang, i.c. jeugdwerkactiviteiten» ondersteuning jeugdwerk voor kinderen en jongeren met handicap» relatie jeugdbeleid en kinderrechten (IVRK en kindeffectrapportage)» dossiers van de gemeenten uit de arrondissementen Antwerpen en Sint-Niklaas» voorbereiding prioriteit jeugdinformatie» relatie lokaal jeugdbeleid en sport voor allen (muteerde op 1 oktober 2006 naar het Team Internationaal Jeugdbeleid) Els Cuisinier» [t] » [f] Agnes Janssens» [t] » [f] dossiers van de gemeenten uit de arrondissementen Hasselt en Tongeren, de faciliteitengemeente Voeren» dossier van de Vlaamse Gemeenschapscommissie» ruimte voor kinderen en jongeren in het lokaal jeugdwerkbeleid; relatie met gemeentelijke ruimtelijke structuurplanning» relatie lokaal jeugdwerkbeleid en stedenbeleid (stadsmonitor); Vlaams Netwerk Kindvriendelijke Steden» relatie lokaal jeugdwerkbeleid en participatie, informatie, communicatie» dossiers van de arrondissementen Leuven en Mechelen» de bestuurlijke kant van het decreet; kerntakendebat; relevante wetgeving; wetgevingstechniek» provinciaal jeugdwerk; regionaal jeugdwerk voor kinderen en jongeren met een handicap» intergemeentelijke samenwerking» secretariaat Reflectiegroep Gemeentelijk en Provinciaal Jeugdbeleid» bijdrage website en e-zine jeugdbeleid (onderdeel gemeenten en provincies) Hoofdstuk 1 de afdeling Jeugd 17

18 Stephanie Vermeiren» [t] » [f] Bert Decoster» [t] » [f] Erik Van Cauter» [t] » [f] Lieve Van Cutsem» [t] » [f] Noëlla Ottoy» [t] » [f] Lieve Bergen» [t] » [f] dossiers van de gemeenten uit de arrondissementen Aalst, Dendermonde, Eeklo, Oudenaarde en Ieper» relatie lokaal jeugdwerkbeleid en fuiven; rookverbod in jeugdhuizen» maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren in het lokaal jeugdbeleid; toegankelijkheid van het jeugdwerk; armoede; minderheden; Impulsfonds voor het Migrantenbeleid; Actieplan Interculturaliseren» de gemeentelijke jeugdraden» indicatoren voor lokaal jeugdbeleid» dossiers van de gemeenten uit de arrondissementen Turnhout en Maaseik» voorbereiding en begeleiding prioriteit jeugdwerkinfrastructuur» inhoudelijke voorbereiding en opvolging Commissie Infrastructuur Destelheide» stuurgroep en werkgroep Masterplan Hoge Rielen en behandeling infrastructuurdossiers» algemene vergadering en raad van bestuur vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme» dossiers van de gemeenten uit de arrondissementen Diksmuide, Kortrijk, Tielt en Oostende» dossiers van het jeugdwerk in de 6 faciliteitengemeenten in de Vlaamse Rand rond Brussel» jeugdwerkinfrastructuur» jeugdwerk en jeugdwerk op kamp» dossiers van de gemeenten uit de arrondissementen Gent en Brugge» maatschappelijk achtergestelde kinderen en jongeren in het lokaal jeugdwerkbeleid: armoede en bijzondere jeugdzorg» aanspreekpunt duurzame ontwikkeling» relatie lokaal jeugdbeleid en cultuur» prioriteit jeugdinformatie» dossiers van de gemeenten uit de arrondissementen Halle-Vilvoorde, Roeselare, Veurne» interdepartementaal overleg plattelandsontwikkeling» formele correspondentie met gemeenten en provincies» registratie dossiers + eerste screening» opvragen ontbrekende documenten» bijhouden adresbestanden» ordenen papieren klassement» bijhouden archief gemeentelijke jeugdwerkbeleidsplannen 18 KrONIEK 2006 afdeling jeugd

19 6. Team Internationaal Jeugdbeleid Naam + contactgegevens Jan Vanhee» [t] » [f] Lieve Caluwaerts» [t] » [f] Conny De Keukeleire» [t] » [f] Functie - opdrachten» teamverantwoordelijke» coördinatie culturele en samenwerkingsakkoorden inzake jeugd» coördinatie samenwerking met Zuid-Afrika» voorzitter Jica (het Jeugdoverlegorgaan voor Internationale Culturele Akkoorden)» vertegenwoordiging in multilaterale fora» Benelux: raadswerkgroep Jeugd» Europese Unie: raadswerkgroep Jeugd i.f.v. de Raad van Ministers Jeugd, Europees Jeugdprogramma» Raad van Europa: Vice-voorzitter CDEJ (Comité directeur de la Jeunesse)» Eyrica (European Youth Information and Counselling Agency)» Unicef (vertegenwoordiger van de Vlaamse Regering in de raad van bestuur)» ondervoorzitter Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind» JINT vzw (agenda en sturing; lid raad van bestuur) (vanaf 1 oktober 2006)» culturele- en samenwerkingsakkoorden inzake jeugd» coördinatie zendingen en ontvangsten van (jeugd)delegaties» vertegenwoordiging in multilaterale fora, zoals Benelux (raadswerkgroep Jeugd), Europese Unie (raadswerkgroep Jeugd i.f.v. de Raad van Ministers Jeugd) e.a.» lid raad van bestuur vzw ADJ» verantwoordelijke voor archief- en documentatiebeheer van de afdeling Jeugd» administratieve uitvoering van de zendingen en ontvangsten (in het kader van de culturele en samenwerkingsakkoorden)» algemene administratieve ondersteuning» opvolgen van de boekhouding» bijhouden van registratie en data Hoofdstuk 1 de afdeling Jeugd 19

20 Personeelsbewegingen 1. Indiensttredingen» 1 maart 2006: Ilka Dejonghe, deskundige (statutair): DACregularisaties» 16 maart 2006: Christophe Cooreman, deskundige (contractueel): dossierbehandeling jeugdverblijfcentra» 1 april 2006: Ria Van Herck, adjunct van de directeur (statutair): dossierbehandeling participatie en communicatie 2. Interne verschuiving, uitdiensttreding, overstap, pensionering» Karine Galle (adjunct van de directeur) werd na het verdwijnen van de Cel Sport ingelijfd bij het Team Landelijk Georganiseerd Jeugdwerk» Lieve Caluwaerts (adjunct van de directeur) verhuisde op 1 oktober van het Team Gemeentelijk en Provinciaal Jeugd(werk) beleid naar het Team Internationaal Jeugdbeleid» Wim Bogaert (adjunct van de directeur) werd geïntegreerd bij de diensten van de administrateur-generaal van het agentschap en maakt er deel uit van het Team Beleids- en Managementondersteuning» Krista Van Santen (adjunct van de directeur) werd geïntegreerd bij de diensten van de administrateur-generaal van het agentschap en maakt er deel uit van het Team Communicatie en Informatie» Wim De Wolf verliet de afdeling Jeugd op 15 maart 2006» Jo Symons (medewerker) Vormingscentrum Destelheide, Dworp, werd met ingang van 1 april 2006 een verlof voorafgaand aan de pensionering toegekend. Op 1 september 2006 werd het Team Verenigingen, dat tot dan belast was met de uitvoering van een groot deel van het decreet van 29 maart 2002 op het Vlaamse jeugdbeleid, opgesplitst in twee kleinere teams:» Team Landelijk Georganiseerd Jeugdwerk: staat in voor de uitvoering van het hoofdstuk landelijk georganiseerde jeugdverenigingen» Team Jongerenprojecten: is belast met de uitvoering van de hoofdstukken participatie en communicatie, internationale projecten, jeugdcultuur en experimenteel jeugdwerk Op 31 december 2006 telde de afdeling Jeugd 37 personeelsleden: Niveau A: 17 personeelsleden Niveau B: 4 personeelsleden Niveau C: 8 personeelsleden Niveau D: 8 personeelsleden 4. Begroting In de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap worden onder de organisatieafdeling 45 de kredieten voorzien met betrekking tot Cultuur. De organisatieafdeling 45 is zelf onderverdeeld in 5 programma s: 45.1 Jeugd en Sport 45.2 Volksontwikkeling en Bibliotheken 45.3 Beeldende Kunst en Musea 45.4 Muziek, Letteren en Podiumkunsten 45.5 Algemeen Cultuurbeleid Deze programma s zijn opgesplitst in verschillende begrotingsartikels, de zogenaamde basisallocaties (b.a.) 20 KrONIEK 2006 afdeling jeugd

Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie. Jaarverslag 2012

Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie. Jaarverslag 2012 Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie Inhoudstafel Inhoudstafel... 2 Voorwoord... 3 Inleiding... 4 DEEL I: Ons agentschap en haar opdracht... 5 1. Onze Structuur, strategie en planning...

Nadere informatie

Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning

Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning BELEIDSTEAM PREVENTIEVE GEZINSONDERSTEUNING, KIND EN GEZIN Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning Benedikte Van den Bruel en Ellen Blancke Versie, oktober 2010 1 1. INLEIDING... 3 2. WERKING

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET HANDLEIDING bij het CULTUREEL- ERFGOEDDECREET WERKINGSSUBSIDIES VOOR COLLECTIEBEHERENDE CULTUREEL-ERFGOEDORGANISATIES: MUSEA EN CULTURELE ARCHIEFINSTELLINGEN < verwijder het hiernavolgende sectie-einde

Nadere informatie

Straf- en administratieve sancties in Vlaamse regelgeving. Aanbevelingen voor een sterker handhavingsbeleid.

Straf- en administratieve sancties in Vlaamse regelgeving. Aanbevelingen voor een sterker handhavingsbeleid. Straf- en administratieve sancties in Vlaamse regelgeving. Aanbevelingen voor een sterker handhavingsbeleid. ICW Eindrapport 7 December 2009 Auteurs: - Deel I: Dr. L. DEBEN - Deel II: Dr. K. VAN AEKEN

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

Beleidsprioriteiten 2012-2013

Beleidsprioriteiten 2012-2013 stuk ingediend op 1781 (2012-2013) Nr. 1 23 oktober 2012 (2012-2013) Beleidsbrief Steden Beleidsprioriteiten 2012-2013 ingediend door mevrouw Freya Van den Bossche, Vlaams minister van Energie, Wonen,

Nadere informatie

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon 2010 Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon Voorwoord:"samen staan we sterk" 4 Bruggen slaan: het Europese voorzitterschap als waardevolle samenwerking 13 Het sociale en het economische verzoenen

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Contactpunt Vlaamse Infolijn

Jaarverslag 2009. Contactpunt Vlaamse Infolijn Jaarverslag 2009 Contactpunt Vlaamse Infolijn Voorwoord 2009 was een jubileumjaar voor het Contactpunt Vlaamse Infolijn. Op 10 maart 2009 mocht het Contactpunt immers tien kaarsjes uitblazen. Bij de start

Nadere informatie

FORUM VOOR ABRAHAMSTRAAT 13, B-9000 GENT WWW.AMATEURKUNSTEN.BE FORUM VOOR VOOR FORUM VOORTGANGSRAPPORT AMATEURKUNSTEN

FORUM VOOR ABRAHAMSTRAAT 13, B-9000 GENT WWW.AMATEURKUNSTEN.BE FORUM VOOR VOOR FORUM VOORTGANGSRAPPORT AMATEURKUNSTEN FORUM ABRAHAMSTRAAT 13, B-9000 GENT WWW.AMATEURKUNSTEN.BE VOOR FORUM VOOR 2014 FORUM VOOR VOORTGANGSRAPPORT AMATEURKUNSTEN AMATEURKUNSTEN 2015 AMATEURKUNSTEN I N H O U D 1/ FORUM VOOR AMATEURKUNSTEN Strategische

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Het actieplan 2014 is het laatste actieplan dat kadert in de meerjarige beleidsnota die vanaf 2009 van kracht was.

Jaarplan 2014. Het actieplan 2014 is het laatste actieplan dat kadert in de meerjarige beleidsnota die vanaf 2009 van kracht was. Jaarplan 2014 1. Inleiding Het actieplan 2014 is het laatste actieplan dat kadert in de meerjarige beleidsnota die vanaf 2009 van kracht was. Dit betekent dat in de loop van 2014 de verschillende geledingen

Nadere informatie

Leidraad. Interne Controle Organisatiebeheersing

Leidraad. Interne Controle Organisatiebeheersing Leidraad Interne Controle Organisatiebeheersing Coördinatie en eindredactie Technische werkgroep interne controle Carolina Stevens, Herman Panneels, Kurt Debruyne, Leo Van Loo, Lieven Tydgat, Mark Vandersmissen,

Nadere informatie

Redactioneel. Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010

Redactioneel. Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010 Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010 - De erkenning als Outplacementbureau voor vzw Vokans - p 2 - Prinses Astrid luistert naar verhalen van werkzoekenden met een arbeidshandicap - p 6 - Werk ze

Nadere informatie

Een monitor voor leefbare en duurzame Vlaamse steden

Een monitor voor leefbare en duurzame Vlaamse steden verbeelding werkt Stadsmonitor 2014 Een monitor voor leefbare en duurzame Vlaamse steden www.stadsmonitor.be Davy De Pauw verbeelding werkt Stadsmonitor 2014 Een monitor voor leefbare en duurzame Vlaamse

Nadere informatie

Jaarboek Actieve Cultuurparticipatie 2010

Jaarboek Actieve Cultuurparticipatie 2010 Jaarboek Actieve Cultuurparticipatie 2010 Bijdragen over kennis en beleid Fonds voor Cultuurparticipatie Jaarboek Actieve Cultuurparticipatie 2010 Bijdragen over kennis en beleid Redactie: Teunis IJdens,

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar. Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be

Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar. Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be Inhoud Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be RSZPPO Jozef II-straat 47 1000 Brussel Tel 02 239 12 11 Fax 02 239 13 80

Nadere informatie

Voorwoord. voorwoord/pagina 2. Voorwoord. Capelo. Organisatie van de PDOS. De PDOS in cijfers. Ombudsdienst pensioenen. Bijlagen

Voorwoord. voorwoord/pagina 2. Voorwoord. Capelo. Organisatie van de PDOS. De PDOS in cijfers. Ombudsdienst pensioenen. Bijlagen JAARVERSLAG 2011 voorwoord/pagina 2 Johan Janssens, Administrateur-generaal Eén van de meest gebruikte woorden in dit jaarverslag is ongetwijfeld. Dit is uiteraard geen toeval. Geen enkel eigen project

Nadere informatie

Bijsturingen voor 2010 binnen Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008 2013

Bijsturingen voor 2010 binnen Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008 2013 1 Bijsturingen voor 2010 binnen Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008 2013 In raadszitting van 30/01/2008 en gemeenteraadszitting van 7/2/2008 werd het lokaal sociaal beleidsplan goedgekeurd. Deze omvatte oa

Nadere informatie

EVC 2. EEN DIVA IN VLAANDEREN 3 3. HET CIVIELE EFFECT 4

EVC 2. EEN DIVA IN VLAANDEREN 3 3. HET CIVIELE EFFECT 4 EVC, wie doet mee? EVC INLEIDING en BRONNEN 1. WAT IS EVC 1-3 1.1 Naar een nieuw begrip van leren 1.2 Competenties versus kennis en vaardigheden 1.3 Sleutelvaardigheden 1.4 Doelstellingen in een notendop

Nadere informatie

jaarverslag To be continued...

jaarverslag To be continued... jaarverslag 2012 To be continued... Jaarverslag 2 012 Fonds voor de BEROEPSZIEKTEN Verantwoordelijke uitgever: Jan Uytterhoeven, Sterrenkundelaan 1 1210 Brussel Redactie en vormgeving: Alexander Van de

Nadere informatie

Samen sterk Werkgroep intergemeentelijke samenwerking. Rapport november 2009

Samen sterk Werkgroep intergemeentelijke samenwerking. Rapport november 2009 Samen sterk Werkgroep intergemeentelijke samenwerking Rapport november 2009 Inhoud: Samenvatting en beknopt overzicht 1. Aanleiding van het traject 2. Onderzoek Prof Heene 3. Vervolgwerkgroep Samen Sterk?!

Nadere informatie

De verschillende mogelijkheden om als onthaalouder van start te gaan. Een kritische en praktische benadering.

De verschillende mogelijkheden om als onthaalouder van start te gaan. Een kritische en praktische benadering. De verschillende mogelijkheden om als onthaalouder van start te gaan. Een kritische en praktische benadering. Studiegebied Sociaal Agogisch Werk Opleiding Sociaal Werk Optie Maatschappelijke Advisering

Nadere informatie

Een open deur voor elke kleur

Een open deur voor elke kleur Een open deur voor elke kleur Werken aan toegankelijkheid van het CAW voor etnisch-culturele minderheden Katelijn Van Horebeek Steunpunt Algemeen Welzijnswerk Een open deur voor elke kleur 1 Eerste druk,

Nadere informatie

Visienota Sport voor Allen 2011-2014

Visienota Sport voor Allen 2011-2014 Visienota Sport voor Allen 2011-2014 Visienota goedgekeurd door het Overlegplatform Sport voor Allen op 7/9/2011 Samenstelling Overlegplatform Sport voor Allen Carla Galle Gert Vande Broek Nicole Bossaerts

Nadere informatie

Nota van de Vlaamse Regering. Voortgangsrapport 2011-2012 Vlaams Actieplan Armoedebestrijding Actieprogramma Kinderarmoede

Nota van de Vlaamse Regering. Voortgangsrapport 2011-2012 Vlaams Actieplan Armoedebestrijding Actieprogramma Kinderarmoede stuk ingediend op 1586 (2011-2012) Nr. 1 2 mei 2012 (2011-2012) Nota van de Vlaamse Regering Voortgangsrapport 2011-2012 Vlaams Actieplan Armoedebestrijding Actieprogramma Kinderarmoede ingediend door

Nadere informatie

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL?

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? INHOUDSOPGAVE III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? A. Het opstarten van een brede school... 3 1. Fasen in het opstartproces... 4 1.1. Verkennen... 4 1.2. Plannen maken... 8 2. Om rekening mee te houden...

Nadere informatie

Pensioenhervorming verdiept know-how van de PDOS. Jaarverslag 2012

Pensioenhervorming verdiept know-how van de PDOS. Jaarverslag 2012 Pensioenhervorming verdiept know-how Jaarverslag 2012 1 Johan Janssens, Administrateur-generaal Als er één thema in aanmerking komt als leidraad voor het jaarverslag 2012 dan is dat ongetwijfeld de voorbije.

Nadere informatie

verblijfcentra Toerisme voor Allen - jeugd en volwassenen een wegwijzer om erkenning en subsidie te verkrijgen 1 VERBLIJFCENTRA TOERISME VOOR ALLEN

verblijfcentra Toerisme voor Allen - jeugd en volwassenen een wegwijzer om erkenning en subsidie te verkrijgen 1 VERBLIJFCENTRA TOERISME VOOR ALLEN verblijfcentra Toerisme voor Allen - jeugd en volwassenen een wegwijzer om erkenning en subsidie te verkrijgen 1 VERBLIJFCENTRA TOERISME VOOR ALLEN Colofon Mei 2013 V.U. Peter De Wilde Toerisme Vlaanderen

Nadere informatie

Naar een sociaal sportbeleid in een interculturele samenleving

Naar een sociaal sportbeleid in een interculturele samenleving Sport en Interculturaliteit Naar een sociaal sportbeleid in een interculturele samenleving Een samenwerking tussen sport en integratiesector: Hakim Benichou, Hilde Bekaert, Marc Boeckx, Sophie Cools, Gert

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie