kroniek AFDELING JEUGD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "kroniek AFDELING JEUGD"

Transcriptie

1 kroniek AFDELING JEUGD 2006

2

3 WOORD VOORAF 2006 was een bijzonder jaar voor de Vlaamse overheid. Beter Bestuurlijk Beleid of kortweg BBB, het grootscheepse vernieuwingsproject dat in 1999 werd opgestart en de diensten van de Vlaamse overheid moest reorganiseren, nam concrete vormen aan. De nieuwe structuur met de 13 beleidsdomeinen ging op 1 januari effectief van start was ook een bijzonder jaar voor de afdeling Jeugd en Sport. Met de invoering van BBB werd de afdeling onderdeel van het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen, binnen het beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media. Het beleidsveld sport werd losgekoppeld van de opdrachten van de afdeling. Zij zou voortaan enkel instaan voor de uitvoering van het jeugdbeleid, de naamswijziging in afdeling Jeugd was een logisch gevolg was tot slot een bijzonder jaar voor de Kroniek. De huidige Kroniek 2006 (inmiddels de 27ste editie) is immers de laatste in de reeks kronieken over het Vlaamse jeugd(werk)beleid. De verslaggeving over de uitvoering van het jeugdbeleid in 2007 wordt vanaf volgend jaar opgenomen in een jaarverslag van het agentschap. Laten we ons nu nog even concentreren op de huidige editie en de uitvoering van het jeugdbeleid anno We zetten de belangrijkste activiteiten op een rijtje. In het voorjaar van 2006 startten de voorbereidingen voor de evaluatie en aanpassing van het decreet van 2002 op het Vlaamse jeugdbeleid, zoals aangekondigd in het Vlaamse jeugdbeleidsplan. De besprekingen hierover resulteerden in een nota Discussiepunten decreet Vlaams jeugdbeleid. Deze nota vormde de basis voor een systematische bespreking van het decreet op de Reflectiegroep nieuw decreet. Parallel hiermee voerde de Kenniscel Wetsmatiging van de Vlaamse overheid een onderzoek naar de administratieve lasten van de verschillende structureel gesubsidieerde verenigingen. De resultaten van dit onderzoek werden eveneens meegenomen in de besprekingen met de sector. Ook binnen het decreet lokaal en provinciaal jeugdbeleid werden de inspanningen voor planlastvermindering en administratieve vereenvoudiging verdergezet. Eind 2005 keurde de Vlaamse Regering in dit verband al een eerste, puur procedurele wijziging goed. In 2006 kwam er onder de verantwoordelijkheid van minister Bert Anciaux een tweede, meer inhoudelijke aanpassing van het decreet. Basisuitgangspunt in het hele verhaal is de grotere responsabilisering van gemeenten en provincies voor hun eigen lokale jeugdbeleid. In plaats van het systematisch controleren van de beleidsuitvoering, zal eerder worden ingespeeld op signalen, bezwaarschriften, steekproeven. Er wordt een minimum aan specifiek bewijsmateriaal opgevraagd, met een minimum aan opgelegde procedures. Een van de prioriteiten in de beleidsnota Jeugd van minister Anciaux is het thema jeugdinformatie. Een belangrijk accent hierbij is dat jongeren recht moeten hebben op correcte (jeugd)informatie. Om hieraan tegemoet te komen werd in 2006 het Vlaams InformatiePunt Jeugd (VIP Jeugd) opgericht. Het VIP jeugd zal een coördinerende rol spelen op het vlak van jeugdinformatie in Vlaanderen en zal hiertoe de nodige samenwerking opzetten met de verschillende relevante overheidsdiensten en de verschillende deskundige particuliere actoren. Eind 2005 besliste de afdeling Jeugd en Sport de Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme (ADJ) te onderwerpen aan een audit. De resultaten hiervan werden in het najaar van 2006 bekendgemaakt. De audit concludeert dat de operationele uitbating van de domeinen Destelheide, De Hoge Rielen en de Uitleendienst zeer kostenbewust en efficiënt gebeurt. Ze stelt weinig grote mankementen vast en formuleert daarom ook echt weinig grote verbeteringsacties. De audit werkte eveneens 3 mogelijke toekomstscenario s uit voor ADJ. Op het internationale jeugdfront was er de lancering van de Europese jongerencampagne All different, all equal, een initiatief van de Raad van Europa. Ze is een vervolg op de succesvolle jeugdcampagne van 1995 tegen racisme, xenofobie, antisemitisme en onverdraagzaamheid, maar is nu gefocust op de thema's diversiteit, mensenrechten en participatie. Hierboven gaf ik u slechts een voorsmaakje van de werking van de afdeling Jeugd in Het volledige overzicht kan u uiteraard verder in dit jaarverslag nalezen. Ik hoop dat deze kroniek voor u een nuttige bron van informatie mag zijn. Johan Van Gaens afdelingshoofd

4 Hoofdstuk 1 Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen afdeling Jeugd 9 1. Beter Bestuurlijk beleid (BBB) hervormt het ministerie 10 Een korte terugblik 10 Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media 10 Het intern verzelfstandigd agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen Opdrachten van de afdeling Jeugd Wegwijs in de afdeling 11 Structuur van de afdeling 11 Voorstelling personeelsleden Leiding en secretariaat Team Beleids- en Managementondersteuning Team Landelijk Georganiseerd Jeugdwerk Team Jongerenprojecten Team Lokaal en Provinciaal Jeugd(werk)beleid Team Internationaal Jeugdbeleid 19 Personeelsbewegingen Indiensttredingen Interne verschuiving, uitdiensttreding, overstap, pensionering Begroting 20 Overzicht van de begrotingscijfers - programma Initiatieven, activiteiten, eigen werking van de afdeling Jeugd Terugbetaling gedetacheerde leerkrachten Uitgaven voor de eigen infrastructuur Subsidiëring van het jeugdwerk Externe communicatie 24 Website jeugdbeleid 24 Elektronische nieuwsbrief 25

5 Publicaties in Cijferboek Jeugdwerk Leidraad "Gemeentelijke jeugddienst in de kijker" Kroniek 2005 van de afdeling Jeugd en Sport (Mee)spelen, (Mee)spreken, (Meed)doen: jeugdbeleidsplan van de Vlaamse Regering Fiscale aftrekbaarheid van kosten voor kinderopvang Alles in huis hebben voor een ingebed jeugdlokalenbeleid Leidraad Diversiteit in het gemeentelijk jeugdbeleid 27 Hoofdstuk 2 Het Vlaamse Jeugd(werk)beleid Subsidiebeleid 30 Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Erkenning Subsidiëring Projecten Kadervormingsattesten Terbeschikkingstelling van leerkrachten Overzicht gesubsidieerde verenigingen Correcties op de toegekende subsidiebedragen begroting 2005 (zie Kroniek 2005, blz ) Overzicht projectsubsidies 44 Experimenteel of vernieuwend jeugdwerk Subsidieaanvragen Overzicht gesubsidieerde initiatieven Correcties op de toegekende subsidiebedragen begroting 2005 (zie Kroniek 2005, blz. 66) 51 Participatie, Communicatie en Informatie Subsidieaanvragen Overzicht gesubsidieerde initiatieven Correcties op de toegekende subsidiebedragen begroting 2005 (zie Kroniek 2005, blz. 70) 58 Jeugdcultuur Subsidieaanvragen Overzicht gesubsidieerde initiatieven Correcties op de toegekende subsidiebedragen begroting Internationale projecten Internationale culturele initiatieven Humanitaire projecten 70

6 3. Beurzen Extra Time Bijzondere internationale projecten Correcties op de toegekende subsidiebedragen begroting Overige internationale initiatieven 73 Jeugdverblijfcentra Jeugdverblijfcentra en jeugdherbergen Ondersteuningsstructuren Subsidies voor rationeel energiegebruik Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme (vzw ADJ) Overzicht van de gesubsidieerde centra 82 Lokaal en provinciaal jeugd(werk)beleid Subsidiëring van gemeentebesturen Subsidiëring van provinciebesturen Plaatsbezoeken Overzicht van de subsidiebedragen aan gemeente- en provinciebesturen Correcties op de toegekende subsidiebedragen 2005 (zie Kroniek 2005, blz ). 110 Subsidies voor jeugd in uitvoering van artikel 62 bis van de financieringswet 111 Ondersteuning en advies Jeugdraad voor de Vlaamse Gemeenschap Steunpunt Jeugd JINT vzw Coördinatieorgaan voor Internationale Jongerenwerking Vereniging Vlaamse Jeugddiensten en -consulenten (vzw VVJ) Vlaams Informatiepunt Jeugd (VIP Jeugd) Jeugdonderzoeksplatform (JOP) Kwasimodo 123 Invoegafdelingen in de culturele sector Uitvoering Overzicht toegekende subsidiebedragen Regularisatie DAC projecten 126 Situering 126 Decreet houdende aanvullende subsidies voor tewerkstelling in de culturele sector 126 Regularisatie landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Decretale basis in het decreet op het Vlaamse jeugdbeleid Procedure 126 Regularisatie lokale jeugdverenigingen 127

7 3. Internationale samenwerking 128 Bilaterale samenwerking Culturele akkoorden en samenwerkingsakkoorden Ontvangstbezoeken in het kader van de culturele akkoorden Zendingen in het kader van de culturele akkoorden en andere uitwisselingen Samenwerkingsproject met Zuid-Afrika Overzicht internationale ontvangsten en zendingen Multilaterale samenwerking Benelux Europese Unie Raad van Europa UNESCO Externe participatie en beleidsvoorbereiding 146 Voorbereiding evaluatie en aanpassing decreet Vlaams jeugdbeleid 146 Decreet gemeentelijk en provinciaal jeugdbeleid: planlastvermindering fase II Situering Decreetswijziging in twee fasen 146 Reflectiegroep gemeentelijk en provinciaal jeugd(werk)beleid Situering Voorbereiding nieuw planningsjaar Wetenschappelijk onderzoek 150 Onderzoek: De inspraak en participatie van kinderen, jongeren en het jeugdwerk in en aan het lokale beleid 150 Evaluatie Cijferboek Jeugdwerk 150 Onderzoek Het spanningsveld tussen het vrijwilligerswerk in het jeugdwerk en de commercialisering van de leefwereld van jongeren Situering van het onderzoek Inhoud van het onderzoeksproject 151

8 jib

9 hoofdstuk 1 Agentschap Sociaal Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen afdeling Jeugd

10 1. Beter Bestuurlijk beleid (BBB) hervormt het ministerie Een korte terugblik In 1999 zette de Vlaamse Regering een vernieuwingsproject in de steigers dat het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap moest reorganseren. Beter Bestuurlijk Beleid of BBB, zoals deze hervormingsoperatie is gaan heten, wil bestuurlijk vernieuwen en de overheidsadministratie optimaliseren. Aandachtspunten zijn klantvriendelijkheid en resultaatgerichtheid, efficiënte diensverlening, vereenvoudigde regelgeving, inkrimping van de ministeriële kabinetten, een eigentijds human resourcesbeleid, e-government, De ambitie is dat de Vlaamse overheid nog slagvaardiger en transparanter wordt. Op 17 november 2000 nam de Vlaamse Regering de beslissing haar bevoegdheden te groeperen in dertien homogene beleidsdomeinen. Een homogeen beleidsdomein is een verzameling beleidsmateries die vanuit het oogpunt van de burger en van het beleid een herkenbaar en samenhangend geheel vormen. Bevoegdheden die logischerwijze samenhoren, worden binnen één beleidsdomein samengebracht. Bovendien krijgen alle beleidsdomeinen een identieke structuur. Concreet worden het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Openbare Instellingen gereorganiseerd binnen deze dertien nieuwe beleidsdomeinen:» Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid» Bestuurszaken» Financiën en Begroting» Internationaal Vlaanderen» Economie, Wetenschap en Innovatie» Onderwijs en Vorming» Welzijn, Volksgezondheid en Gezin» Cultuur, Jeugd, Sport en Media» Werk en Sociale Economie» Landbouw en Visserij» Leefmilieu, Natuur en Energie» Mobiliteit en Openbare Werken» Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed De organisatiestructuur van de 13 beleidsdomeinen werd vastgelegd in het zogenaamde organisatiebesluit van 3 juni Dit besluit trad in werking op 1 januari Een gedetailleerde toelichting bij deze structuur vindt u in onze Kroniek 2005 of op Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media Op basis van het voormelde organisatiebesluit werden de beleidsvelden van de vroegere administratie Cultuur, waaronder jeugd(werk) en sport, vanaf 1 januari 2006 ondergebracht in het beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media. Dit beleidsdomein omvat ook nog de beleidsvelden cultureel erfgoed, professionele kunsten, sociaal-cultureel volwassenenwerk en media. Het beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media werd officieel operationeel op 1 april 2006 en omvat de volgende entiteiten:» het departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media, met daarin:» de coördinatie van de beleidsondersteuning inzake cultuur, jeugd, sport» de managementondersteunende diensten (zowel voor het departement als voor de agentschappen)» het beleidsveld media» het beleidsveld medisch verantwoord sporten» het intern verzelfstandigd agentschap (IVA) Kunsten en Erfgoed» het intern verzelfstandigd agentschap (IVA) Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen» het intern verzelfstandigd agentschap (IVA) met rechtspersoonlijkheid BLOSO» het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap (EVA) Vlaamse Regulator voor de Media» de Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media De eerste drie entiteiten vormen samen het Ministerie van Cultuur, Jeugd, Sport en Media. De agentschappen BLOSO en Vlaamse Regulator voor de Media staan buiten het ministerie omdat ze een eigen juridische rechtsvorm hebben. Het departement wordt voornamelijk belast met beleidsvoorbereidende taken, terwijl de agentschappen instaan voor de beleidsuitvoering. Een agentschap krijgt een afgeronde opdracht en heeft een grote autonomie bij de uitvoering daarvan. Zijn kernopdrachten worden vastgelegd in een beheersovereenkomst die afgesloten wordt met de minister. Het intern verzelfstandigd agentschap Sociaal Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen Het IVA Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen werd al opgericht in 2004 (bij besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004), maar werd pas operationeel op 1 april 2006, net als de andere entiteiten die samen het beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media vormen. 10 KrONIEK 2006 afdeling jeugd

11 Het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen staat onder leiding van Gilbert Van Houtven, wnd. administrateur-generaal. Het agentschap bestaat uit de diensten van de administrateur-generaal en twee afdelingen, namelijk de afdeling Volksontwikkeling en Bibliotheekwerk en de afdeling Jeugd. Het agentschap heeft als missie het stimuleren van een rijk en gedifferentieerd aanbod aan sociaal-culturele activiteiten die op niet-commerciële basis worden georganiseerd, ter bevordering van de algemene ontwikkeling van alle burgers - kinderen, jongeren en volwassenen - en ter verhoging van de maatschappelijke en culturele participatie. De kernopdrachten van het agentschap zijn:» erkennen, subsidiëren, adviseren, inspecteren en evalueren van actoren» ondersteunen van beleidsuitvoerende commissies die een niet-bindend advies geven over de inhoudelijke beoordeling van individuele dossiers» aansturen van gemeentebesturen en provinciebesturen» aansturen en evalueren van sectorale steunpunten» aansturen van particuliere voorzieningen die overheidstaken uitvoeren» organiseren van cultuurspreidende initiatieven» zorgen voor het uitbouwen en onderhouden van internationale sectorale contacten» geven van beleidsgerichte input aan en overleggen met het departement met het oog op de beleidsvoorbereiding en beleidsevaluatie door het departement» beheren van het Vlaams Cultureel Centrum Voeren. 2. Opdrachten van de afdeling Jeugd Zoals hierboven al vermeld, werden de beleidsvelden jeugd en sport (evenals de andere beleidsvelden van de vroegere administratie Cultuur) ondergebracht in het beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media. Bij de operationalisering van het beleidsdomein op 1 april 2006 werd het beleidsveld sport losgekoppeld van de opdrachten van het agentschap Sociaal- Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen. De voorbereiding en uitvoering van het sportbeleid worden voortaan opgenomen door het agentschap BLOSO en het departement. De Cel Sport (binnen de vroegere afdeling Jeugd en Sport) wordt opgeheven, de naam van de afdeling wordt ingekort: afdeling Jeugd. De algemene opdrachten van het agentschap worden, wat de afdeling Jeugd betreft, geconcretiseerd als volgt:» erkennen, subsidiëren, adviseren, inspecteren en evalueren van het landelijk georganiseerd jeugdwerk, experimenteel jeugdwerk en andere actoren» ondersteunen van beleidsuitvoerende commissies die een niet-bindend advies geven over de inhoudelijke beoordeling van individuele dossiers» aansturen van gemeentebesturen en provinciebesturen voor het gemeentelijk en provinciaal jeugd(werk)beleid» aansturen en evalueren van het Steunpunt Jeugd» aansturen van particuliere voorzieningen die overheidstaken uitvoeren, zoals JINT, ADJ, VIP Jeugd» organiseren van cultuurspreidende initiatieven wat jeugd betreft» zorgen voor het uitbouwen en onderhouden van internationale contacten in de jeugdsector» geven van beleidsgerichte input voor het jeugdbeleid 3. Wegwijs in de afdeling Structuur van de afdeling De afdeling Jeugd stond ook in 2006 onder leiding van het afdelingshoofd Johan Van Gaens. De afdeling is opgesplitst in vijf teams. Een aantal algemene opdrachten worden opgenomen door het Team Beleids- en Managementondersteuning. Dit team staat onder andere in voor de begroting, de boekhouding, personeelsaangelegenheden, het invoeren van gegevens in het gemeenschappelijke klantenbestand, de verzending en briefwisseling. Daarnaast wordt ook een deel van de beleidsuitvoering opgenomen door dit team, met name de dossierbehandeling van de ad nominatim gesubsidieerde verenigingen (JINT, ADJ, Steunpunt Jeugd, VVJ, Vlaamse Jeugdraad, VIP Jeugd, Kwasimodo, Jeugdonderzoeksplatform) en van de verenigingen die worden gesubsidieerd op basis van het decreet van 3 maart 2004 houdende erkenning en subsidiëring van jeugdherbergen, jeugdverblijfcentra, ondersteuningsstructuren en de vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme. Tot eind september werd ook de externe communicatie van de afdeling door dit team verzorgd, vanaf oktober werd dit opgenomen door het Team Communicatie en Informatie op agentschapsniveau. Het Team Jongerenprojecten is belast met de uitvoering van een groot deel van het decreet van 29 maart 2002 op het Vlaamse jeugdbeleid. Concreet staat dit team in voor de dossierbehandeling Hoofdstuk 1 de afdeling Jeugd 11

12 jib en subsidiëring van de initiatieven experimenteel jeugdwerk, de initiatieven rond participatie, communicatie en informatie, de jeugdculturele initiatieven, waaronder ook de kunsteducatieve verenigingen voor de jeugd, en de internationale initiatieven. Het Team Landelijk Georganiseerd Jeugdwerk is belast met de uitvoering van hoofdstuk IX van het decreet van 29 maart 2002 op het Vlaamse jeugdbeleid, met name de erkenning en subsidiëring van de landelijk georganiseerde jeugdverenigingen. Daarnaast staat dit team ook in voor erkenning van de kadervormingsinitiatieven van de landelijk georganiseerde jeugdverenigingen en voor de uitreiking van kadervormingsattesten aan jeugdwerkers. Tot slot zorgt het team ook voor de verdeling van de subsidies voor jeugd in uitvoering van artikel 62 bis van de financieringswet en voor de subsidiëring van de geregulariseerde ex-dac-projecten. Het Team Gemeentelijk en Provinciaal Jeugd(werk)beleid staat in voor de subsidiëring van gemeentebesturen en provinciebesturen die een jeugdwerkbeleidsplan opmaken en uitvoeren. Dit gebeurt op basis van het decreet van 14 februari 2003 houdende de ondersteuning en stimulering van het gemeentelijk, het intergemeentelijk en het provinciaal jeugd- en jeugdwerkbeleid. Ook de Vlaamse Gemeenschapscommissie wordt op basis van dit decreet gesubsidieerd. Verder besteedt dit team veel aandacht aan de begeleiding van de steden en gemeenten bij de jeugdwerkbeleidsplanning. Dit behelst onder meer de advisering bij de opmaak van het jeugd(werk)beleidsplan of een ander verantwoordingsdocument, op informele vraag van gemeenten (dus niet decretaal voorzien) en het begeleiden van gemeenten en steden bij het proces van de communicatieve planning. Het Team Internationaal Jeugdbeleid staat in voor de internationale samenwerking inzake jeugd en de uitvoering van de uitwisselingsprogramma s die tussen Vlaanderen en andere landen zijn afgesproken. Het gaat hier zowel om samenwerking in het kader van de culturele akkoorden als om samenwerking binnen de Benelux, de Europese Unie, de Raad van Europa en de Verenigde Naties. 12 KrONIEK 2006 afdeling jeugd

13 Voorstelling personeelsleden In onderstaande tabel vindt u een overzicht van de personeelsleden van de afdeling Jeugd, toestand op 31 december Voor de meest recente samenstelling verwijzen wij u naar onze website. 1. Leiding en secretariaat Naam + contactgegevens Johan Van Gaens» [t] » [f] Functie - opdrachten» algemene leiding van de afdeling» coördinatie van de werkzaamheden» leiding van het team beleids- en managementondersteuning Josée Van Dyck» [t] » [f] persoonlijk secretariaat van het afdelingshoofd» personeelszaken» verantwoordelijke logistiek» centralisatie reservatie vergaderzalen» verantwoordelijke tijdsregistratie 2. Team Beleids en Managementondersteuning Naam + contactgegevens Didier L homme» [t] » [f] Christophe Cooreman» [t] » [f] Functie - opdrachten» dossierbehandeling ad nominatum gesubsidieerde verenigingen» begroting afdeling Jeugd» dossierbehandeling ondersteuningsstructuren decreet verblijfcentra» juridische support van de afdeling» vertegenwoordiging binnen vzw ADJ penningmeester» coördinatie klachtenbehandeling» dossierbehandelaar subsidiëring jeugdherbergen en jeugdverblijfcentra» dossierbehandelaar subsidiëring ondersteuningsstructuren» opvolging subsidiedossier ADJ Trad in dienst op 16 maart 2006 Colette Helaers» [t] » [f] opvolging subsidiebesluiten» opvolging bestellingen» communicatie met boekhoudcel departement CJSM Hoofdstuk 1 de afdeling Jeugd 13

14 Ludo Liessens» verantwoordelijke uitleendienst voor kampeermateriaal te Machelen» [t] » [f] Marina Van Impe» medewerker documentatiecentrum afdeling Jeugd» [t] » [f] Louisette Pierreux» [t] » [f] Marie-Rose Bardijn» [t] » [f] Celina Torfs» [t] » [f] inbrengen gegevens in gemeenschappelijk klantenbestand (GKB)» afhandeling bestellingen publicaties» vervanging secretaresse afdelingshoofd (bij afwezigheid)» verdeling inkomende en uitgaande briefwisseling» grote verzendingen» algemene administratieve ondersteuning» invoeren tijdsregistratie (bij afwezigheid van C. Torfs)» verdeling inkomende en uitgaande briefwisseling» (bij afwezigheid van M.R. Bardijn)» grote verzendingen» algemene administratieve ondersteuning en tikwerk» invoeren tijdsregistratie 3. Team Landelijk Georganiseerd Jeugdwerk Naam + contactgegevens Marleen Serré» [t] » [f] Anne De Ridder» [t] » [f] Functie - opdrachten» teamverantwoordelijke (algemene coördinatie van de werkzaamheden van het team)» beleidsvoorbereiding en ondersteuning» wnd. lid raad van beheer Kwasimodo» secretaris Adviescommissie Landelijk Georganiseerd Jeugdwerk» dossierbehandeling beleidsnota s en voortgangsrapporten landelijk georganiseerd jeugdwerk» activiteiten- en erkenningsinspecties landelijk georganiseerd jeugdwerk» verantwoordelijke DAC-regularisaties (afdeling) 14 KrONIEK 2006 afdeling jeugd

15 Katleen Van De Cruys» [t] » [f] Karine Galle» [t] » [f] Matti Brouns» [t] » [f] Ilka De Jonghe» [t] » [f] dossierbehandeling beleidsnota s en voortgangsrapporten landelijk georganiseerd jeugdwerk» activiteiten- en erkenningsinspecties landelijk georganiseerd jeugdwerk» co-verantwoordelijke informatica» behandeling detacheringsdossiers» dossierbehandeling beleidsnota s en voortgangsrapporten landelijk georganiseerd jeugdwerk» activiteiten- en erkenningsinspecties landelijk jeugdwerk» dossierbehandeling projectsubsidies i.h.k.v. middelen art. 62 bis van de financieringswet (jeugd)» secretariaat Reflectiegroep Vlaams Jeugdbeleid» dossierbehandeling beleidsnota s en voortgangsrapporten landelijk georganiseerd jeugdwerk» activiteiten- en erkenningsinspecties landelijk georganiseerd jeugdwerk» dossierbehandeling DAC-regularisaties» notulist stafvergaderingen afdeling Jeugd Trad in dienst op 1 maart 2006 Annie De Meester» dossierbehandeling DAC-regularisaties» [t] » [f] Sonja Sweertvaegher» behandeling dossiers kadervorming» [t] » [f] Martine Servranckx» [t] » [f] gegevensbeheer attesten voor jeugdwerkers» algemeen tikwerk» onthaalfunctie Hoofdstuk 1 de afdeling Jeugd 15

16 4. Team Jongerenprojecten Naam + contactgegevens Hilde Van Dyck» [t] » [f] Karen Jacobs» [t] » [f] Ria Van Herck» [t] » [f] Functie - opdrachten» teamverantwoordelijke (algemene coördinatie van de werkzaamheden van het team)» beleidsvoorbereiding en ondersteuning» lid raad van beheer vzw JINT» behandeling subsidiedossiers internationale projecten» secretaris Adviescommissie Internationale Projecten» dossierbehandelaar invoegprojecten» behandeling subsidiedossiers jeugdcultuur» secretaris Adviescommissie Jeugdcultuur» overleg Cultuur Onderwijs» overleg Jeugd Canon Cultuurcel» behandeling subsidiedossiers participatie en communicatie» secretaris Adviescommissie Participatie en Communicatie» secretaris vzw VIP Jeugd Trad in dienst op 1 april 2006 Riet Plevoets» [t] » [f] Claudine Verhoeyen» [t] » [f] Jeannine Peeters» behandeling subsidiedossiers experimenteel jeugdwerk» secretaris Adviescommissie Experimenteel Jeugdwerk» administratieve uitvoering van de subsidiedossiers internationale projecten» algemene administratieve ondersteuning» algemene administratieve ondersteuning» [t] » [f] KrONIEK 2006 afdeling jeugd

17 5. Team Lokaal en Provinciaal Jeugd(werk)beleid Naam + contactgegevens Gerda Van Roelen» [t] » [f] Lieve Caluwaerts» [t] » [f] Functie - opdrachten» teamverantwoordelijke (algemene coördinatie van de werkzaamheden van het team)» complementair beleid; structureel overleg met actoren gemeentelijk en provinciaal jeugdbeleid» kwaliteitszorg in de gemeentelijke jeugdbeleidsplanning: beleidsvoorbereiding en evaluatie» subsidiebesluiten; berekening trekkingsrechten» onderzoeksprojecten lokaal jeugdbeleid» relatie jeugdbeleid kinderopvangbeleid» fiscale aftrek kinderopvang, i.c. jeugdwerkactiviteiten» ondersteuning jeugdwerk voor kinderen en jongeren met handicap» relatie jeugdbeleid en kinderrechten (IVRK en kindeffectrapportage)» dossiers van de gemeenten uit de arrondissementen Antwerpen en Sint-Niklaas» voorbereiding prioriteit jeugdinformatie» relatie lokaal jeugdbeleid en sport voor allen (muteerde op 1 oktober 2006 naar het Team Internationaal Jeugdbeleid) Els Cuisinier» [t] » [f] Agnes Janssens» [t] » [f] dossiers van de gemeenten uit de arrondissementen Hasselt en Tongeren, de faciliteitengemeente Voeren» dossier van de Vlaamse Gemeenschapscommissie» ruimte voor kinderen en jongeren in het lokaal jeugdwerkbeleid; relatie met gemeentelijke ruimtelijke structuurplanning» relatie lokaal jeugdwerkbeleid en stedenbeleid (stadsmonitor); Vlaams Netwerk Kindvriendelijke Steden» relatie lokaal jeugdwerkbeleid en participatie, informatie, communicatie» dossiers van de arrondissementen Leuven en Mechelen» de bestuurlijke kant van het decreet; kerntakendebat; relevante wetgeving; wetgevingstechniek» provinciaal jeugdwerk; regionaal jeugdwerk voor kinderen en jongeren met een handicap» intergemeentelijke samenwerking» secretariaat Reflectiegroep Gemeentelijk en Provinciaal Jeugdbeleid» bijdrage website en e-zine jeugdbeleid (onderdeel gemeenten en provincies) Hoofdstuk 1 de afdeling Jeugd 17

18 Stephanie Vermeiren» [t] » [f] Bert Decoster» [t] » [f] Erik Van Cauter» [t] » [f] Lieve Van Cutsem» [t] » [f] Noëlla Ottoy» [t] » [f] Lieve Bergen» [t] » [f] dossiers van de gemeenten uit de arrondissementen Aalst, Dendermonde, Eeklo, Oudenaarde en Ieper» relatie lokaal jeugdwerkbeleid en fuiven; rookverbod in jeugdhuizen» maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren in het lokaal jeugdbeleid; toegankelijkheid van het jeugdwerk; armoede; minderheden; Impulsfonds voor het Migrantenbeleid; Actieplan Interculturaliseren» de gemeentelijke jeugdraden» indicatoren voor lokaal jeugdbeleid» dossiers van de gemeenten uit de arrondissementen Turnhout en Maaseik» voorbereiding en begeleiding prioriteit jeugdwerkinfrastructuur» inhoudelijke voorbereiding en opvolging Commissie Infrastructuur Destelheide» stuurgroep en werkgroep Masterplan Hoge Rielen en behandeling infrastructuurdossiers» algemene vergadering en raad van bestuur vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme» dossiers van de gemeenten uit de arrondissementen Diksmuide, Kortrijk, Tielt en Oostende» dossiers van het jeugdwerk in de 6 faciliteitengemeenten in de Vlaamse Rand rond Brussel» jeugdwerkinfrastructuur» jeugdwerk en jeugdwerk op kamp» dossiers van de gemeenten uit de arrondissementen Gent en Brugge» maatschappelijk achtergestelde kinderen en jongeren in het lokaal jeugdwerkbeleid: armoede en bijzondere jeugdzorg» aanspreekpunt duurzame ontwikkeling» relatie lokaal jeugdbeleid en cultuur» prioriteit jeugdinformatie» dossiers van de gemeenten uit de arrondissementen Halle-Vilvoorde, Roeselare, Veurne» interdepartementaal overleg plattelandsontwikkeling» formele correspondentie met gemeenten en provincies» registratie dossiers + eerste screening» opvragen ontbrekende documenten» bijhouden adresbestanden» ordenen papieren klassement» bijhouden archief gemeentelijke jeugdwerkbeleidsplannen 18 KrONIEK 2006 afdeling jeugd

19 6. Team Internationaal Jeugdbeleid Naam + contactgegevens Jan Vanhee» [t] » [f] Lieve Caluwaerts» [t] » [f] Conny De Keukeleire» [t] » [f] Functie - opdrachten» teamverantwoordelijke» coördinatie culturele en samenwerkingsakkoorden inzake jeugd» coördinatie samenwerking met Zuid-Afrika» voorzitter Jica (het Jeugdoverlegorgaan voor Internationale Culturele Akkoorden)» vertegenwoordiging in multilaterale fora» Benelux: raadswerkgroep Jeugd» Europese Unie: raadswerkgroep Jeugd i.f.v. de Raad van Ministers Jeugd, Europees Jeugdprogramma» Raad van Europa: Vice-voorzitter CDEJ (Comité directeur de la Jeunesse)» Eyrica (European Youth Information and Counselling Agency)» Unicef (vertegenwoordiger van de Vlaamse Regering in de raad van bestuur)» ondervoorzitter Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind» JINT vzw (agenda en sturing; lid raad van bestuur) (vanaf 1 oktober 2006)» culturele- en samenwerkingsakkoorden inzake jeugd» coördinatie zendingen en ontvangsten van (jeugd)delegaties» vertegenwoordiging in multilaterale fora, zoals Benelux (raadswerkgroep Jeugd), Europese Unie (raadswerkgroep Jeugd i.f.v. de Raad van Ministers Jeugd) e.a.» lid raad van bestuur vzw ADJ» verantwoordelijke voor archief- en documentatiebeheer van de afdeling Jeugd» administratieve uitvoering van de zendingen en ontvangsten (in het kader van de culturele en samenwerkingsakkoorden)» algemene administratieve ondersteuning» opvolgen van de boekhouding» bijhouden van registratie en data Hoofdstuk 1 de afdeling Jeugd 19

20 Personeelsbewegingen 1. Indiensttredingen» 1 maart 2006: Ilka Dejonghe, deskundige (statutair): DACregularisaties» 16 maart 2006: Christophe Cooreman, deskundige (contractueel): dossierbehandeling jeugdverblijfcentra» 1 april 2006: Ria Van Herck, adjunct van de directeur (statutair): dossierbehandeling participatie en communicatie 2. Interne verschuiving, uitdiensttreding, overstap, pensionering» Karine Galle (adjunct van de directeur) werd na het verdwijnen van de Cel Sport ingelijfd bij het Team Landelijk Georganiseerd Jeugdwerk» Lieve Caluwaerts (adjunct van de directeur) verhuisde op 1 oktober van het Team Gemeentelijk en Provinciaal Jeugd(werk) beleid naar het Team Internationaal Jeugdbeleid» Wim Bogaert (adjunct van de directeur) werd geïntegreerd bij de diensten van de administrateur-generaal van het agentschap en maakt er deel uit van het Team Beleids- en Managementondersteuning» Krista Van Santen (adjunct van de directeur) werd geïntegreerd bij de diensten van de administrateur-generaal van het agentschap en maakt er deel uit van het Team Communicatie en Informatie» Wim De Wolf verliet de afdeling Jeugd op 15 maart 2006» Jo Symons (medewerker) Vormingscentrum Destelheide, Dworp, werd met ingang van 1 april 2006 een verlof voorafgaand aan de pensionering toegekend. Op 1 september 2006 werd het Team Verenigingen, dat tot dan belast was met de uitvoering van een groot deel van het decreet van 29 maart 2002 op het Vlaamse jeugdbeleid, opgesplitst in twee kleinere teams:» Team Landelijk Georganiseerd Jeugdwerk: staat in voor de uitvoering van het hoofdstuk landelijk georganiseerde jeugdverenigingen» Team Jongerenprojecten: is belast met de uitvoering van de hoofdstukken participatie en communicatie, internationale projecten, jeugdcultuur en experimenteel jeugdwerk Op 31 december 2006 telde de afdeling Jeugd 37 personeelsleden: Niveau A: 17 personeelsleden Niveau B: 4 personeelsleden Niveau C: 8 personeelsleden Niveau D: 8 personeelsleden 4. Begroting In de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap worden onder de organisatieafdeling 45 de kredieten voorzien met betrekking tot Cultuur. De organisatieafdeling 45 is zelf onderverdeeld in 5 programma s: 45.1 Jeugd en Sport 45.2 Volksontwikkeling en Bibliotheken 45.3 Beeldende Kunst en Musea 45.4 Muziek, Letteren en Podiumkunsten 45.5 Algemeen Cultuurbeleid Deze programma s zijn opgesplitst in verschillende begrotingsartikels, de zogenaamde basisallocaties (b.a.) 20 KrONIEK 2006 afdeling jeugd

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen Opschrift Datum Gewijzigd bij Decreet houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid 6 juli 2012 Decreet van 19 december 2014 houdende

Nadere informatie

Voortgangsrapport 31 januari 2010 Beleidsdomein CJSM - Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen (ASCW)

Voortgangsrapport 31 januari 2010 Beleidsdomein CJSM - Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen (ASCW) Voortgangsrapport 31 januari 2010 Beleidsdomein CJSM - Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen (ASCW) Vooraf In dit voortgangsrapport beperken we ons tot een bespreking van de items

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 5, 1;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 5, 1; Besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 betreffende de boekhouding en het financieel verslag voor de voorzieningen in bepaalde sectoren van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 27 september 2016;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 27 september 2016; Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid

Nadere informatie

Advies. Provinciedecreet. meer. en het. worden. 24 april Pagina 1

Advies. Provinciedecreet. meer. en het. worden. 24 april Pagina 1 Advies Algemene Raad i.s.m. Sectorraad Kunsten enn Erfgoed Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk 24 april 2013 Voorontwerp van decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreett v.z.w.. de Rand

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies nummer 06/04 van de Vlaamse Jeugdraad, gegeven op 1 februari 2006;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies nummer 06/04 van de Vlaamse Jeugdraad, gegeven op 1 februari 2006; Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de besluiten van de Vlaamse Regering van 12 september 2003 ter uitvoering van het decreet van 14 februari 2003 houdende de ondersteuning en de stimulering

Nadere informatie

Leidraad voor het indienen van een aanvraag voor structurele subsidiëring of erkenning als landelijk georganiseerde jeugdvereniging

Leidraad voor het indienen van een aanvraag voor structurele subsidiëring of erkenning als landelijk georganiseerde jeugdvereniging Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen Afdeling Jeugd Arenbergstraat 9 1000 Brussel E-mail: subsidiedossierjeugd@cjsm.vlaanderen.be Leidraad voor het indienen van een aanvraag voor

Nadere informatie

Vlaamse Regering ~~. =

Vlaamse Regering ~~. = VR 2012 0911 DOC.1119/2 Vlaamse Regering ~~. = >>J - n= Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende bepaling van de Vlaamse beleidsprioriteiten voor het gemeentelijk jeugdbeleid DE VLAAMSE REGERING,

Nadere informatie

ADVIES op het voorstel van decreet houdende de wijziging van het DAC- decreet

ADVIES op het voorstel van decreet houdende de wijziging van het DAC- decreet ADVIES op het voorstel van decreet houdende de wijziging van het DAC- decreet Het Vlaams parlement vraagt advies aan de Vlaamse Jeugdraad rond de voorgestelde wijzigingen in het DAC-decreet. De wijzigingen

Nadere informatie

Juli 2007 1 OVERZICHT REGELGEVING GEOGRAFISCH INFORMATIE SYSTEEM VLAANDEREN

Juli 2007 1 OVERZICHT REGELGEVING GEOGRAFISCH INFORMATIE SYSTEEM VLAANDEREN 1 OVERZICHT REGELGEVING GEOGRAFISCH INFORMATIE SYSTEEM VLAANDEREN I. GIS-DECREET Decreet van 17 juli 2000 houdende het Geografisch Informatie Systeem Vlaanderen (B.S., 2 september 2000 1, in werking 12

Nadere informatie

LIJST 4 - AANWENDING OVERGEDRAGEN KREDIETEN - JAAR 2007

LIJST 4 - AANWENDING OVERGEDRAGEN KREDIETEN - JAAR 2007 LIJST 4 - AANWENDING OVERGEDRAGEN KREDIETEN - JAAR 2007 Legende bij de onderstaande tabel: ngk: overdracht van niet-gesplitste kredieten; bvj: overdracht van bijkredieten vorige jaren. (in duizenden EUR)

Nadere informatie

ART. 2. Voor de toepassing van dit decreet en de uitvoeringsbesluiten ervan wordt verstaan onder:

ART. 2. Voor de toepassing van dit decreet en de uitvoeringsbesluiten ervan wordt verstaan onder: Opschrift Decreet houdende aanvullende subsidies voor tewerkstelling in de culturele sector Datum 07.05.2004 HOOFDSTUK I VOORAFGAANDE BEPALINGEN ART. 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Nadere informatie

PROGRAMMA HD SOCIAAL-CULTUREEL WERK

PROGRAMMA HD SOCIAAL-CULTUREEL WERK 403 Stuk 17-A (2007-2008) Nr. 1-B PROGRAMMA HD SOCIAAL-CULTUREEL WERK DEEL 1: TOELICHTING BIJ DE AANPASSINGEN AAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN PER PROGRAMMA 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN

Nadere informatie

BEROEPSINSTANTIE INZAKE DE OPENBAARHEID VAN BESTUUR

BEROEPSINSTANTIE INZAKE DE OPENBAARHEID VAN BESTUUR BEROEPSINSTANTIE INZAKE DE OPENBAARHEID VAN BESTUUR JAARVERSLAG 2013-20 2014 1) Algemeen 1.1. Krachtens artikel 27 van het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur dient de beroepsinstantie

Nadere informatie

Inputnota Vlaamse Jeugdraad: lokaal jeugdbeleid in de nieuwe gemeentelijke beleids- en beheerscyclus

Inputnota Vlaamse Jeugdraad: lokaal jeugdbeleid in de nieuwe gemeentelijke beleids- en beheerscyclus VJR-20100511 Inputnota Vlaamse Jeugdraad: lokaal jeugdbeleid in de nieuwe gemeentelijke beleids- en beheerscyclus Inleiding De Vlaamse regering wil de lokale sectorale en thematische beleidsplannen, waaronder

Nadere informatie

De werking van het gemeentebestuur vanaf 01/01/2013

De werking van het gemeentebestuur vanaf 01/01/2013 De werking van het gemeentebestuur vanaf 01/01/2013 1 Waarom veranderen? Wellicht ken je het lokaal jeugdbeleidsplan wel, het is het plan van een gemeente over hoe ze werk willen maken van jeugdwerk- en

Nadere informatie

Beleidsnota s Infosessies 24 en 26 mei 2016

Beleidsnota s Infosessies 24 en 26 mei 2016 Beleidsnota s 2018-2021 Infosessies 24 en 26 mei 2016 Agenda Leidraad beleidsnota s 2018-2021 Toelichting beoordelingscriteria Nieuw criterium stedelijkheid Begroting en de toelichting Vormvereisten Decreetswijzigingen:

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 28 november 2013 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Inga Verhaert Telefoon: 03 240 52 50 Agenda nr. 5/2 Wijziging subsidiereglement 'Erkenning en

Nadere informatie

Jeugd in het lokaal meerjarenplan

Jeugd in het lokaal meerjarenplan Jeugd in het lokaal meerjarenplan 2014-2019 De Vlaamse beleidsprioriteiten voor het lokaal Jeugdbeleid Regelgevend kader Decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING,

DE VLAAMSE REGERING, Opschrift Datum Gewijzigd bij Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toekenning van subsidies aan jeugdhuizen voor de uitvoering van een bovenlokaal project 5 juli 2013 Besluit van de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Meten is weten, lokaal jeugdbeleid een stukje ontcijferd

Meten is weten, lokaal jeugdbeleid een stukje ontcijferd Meten is weten, lokaal jeugdbeleid een stukje ontcijferd Ilse Holvoet ABC van het lokale jeugdbeleid Opmars van de jeugdconsulent Meten is weten, lokaal jeugdbeleid een stukje ontcijferd cijferboek Tabel

Nadere informatie

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Na beraadslaging, Besluit:

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Na beraadslaging, Besluit: 31 JANUARI 2014. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 1997 tot uitvoering van het decreet van 24 juli 1996 houdende

Nadere informatie

Elektronische nieuwsbrief 14 februari 2008 Jaargang 4 - nummer 1

Elektronische nieuwsbrief 14 februari 2008 Jaargang 4 - nummer 1 Elektronische nieuwsbrief 14 februari 2008 Jaargang 4 - nummer 1 Deze nieuwsbrief is een initiatief van de Vlaamse overheid, Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Afdeling Welzijn en Samenleving.

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/08/193 BERAADSLAGING NR. 08/072 VAN 2 DECEMBER 2008 MET BETREKKING TOT DE TOEGANG TOT DE KRUISPUNTBANKREGISTERS

Nadere informatie

ADVIES Het lokale jeugdbeleidsplan, een fundamenteel instrument voor de ontwikkeling van een participatief categoriaal lokaal jeugdbeleid

ADVIES Het lokale jeugdbeleidsplan, een fundamenteel instrument voor de ontwikkeling van een participatief categoriaal lokaal jeugdbeleid ADVIES Het lokale jeugdbeleidsplan, een fundamenteel instrument voor de ontwikkeling van een participatief categoriaal lokaal jeugdbeleid In dit advies formuleert de Vlaamse Jeugdraad aanbevelingen voor

Nadere informatie

WELKOM. Jeugdwerk in de Stad

WELKOM. Jeugdwerk in de Stad WELKOM op het startmoment van het traject Jeugdwerk in de Stad Stedelijkheid? Heel breed! Stedelijkheid beperkt zich niet tot de kern van steden, maar lekt naar randgebieden Het Brussels Hoofdstedelijk

Nadere informatie

VR DOC.1027/2

VR DOC.1027/2 VR 2015 0910 DOC.1027/2 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het subsidiëren van operationele groepen inzake het Europees Partnerschap voor Innovatie - netwerk voor de productiviteit en duurzaamheid

Nadere informatie

De campagne werd in februari 2008 gelanceerd en de databank werd in juni 2008 online geplaatst.

De campagne werd in februari 2008 gelanceerd en de databank werd in juni 2008 online geplaatst. VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Vraag nr. 130 van 7 januari 2010 Gelijkekansenbeleid - Actieplan Iedereen kan zetelen Het actieplan

Nadere informatie

Gecoördineerde versie van het decreet van 14 februari 2003, zoals gewijzigd. Titel I. Algemene bepalingen

Gecoördineerde versie van het decreet van 14 februari 2003, zoals gewijzigd. Titel I. Algemene bepalingen Decreet van 14 februari 2003 houdende de ondersteuning en de stimulering van het gemeentelijk, het intergemeentelijk en het provinciaal jeugd- en jeugdwerkbeleid, gewijzigd bij de decreten van 23 december

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJKE ONROERENDERFGOED- DIENSTEN (IOED S)

INTERGEMEENTELIJKE ONROERENDERFGOED- DIENSTEN (IOED S) INTERGEMEENTELIJKE ONROERENDERFGOED- DIENSTEN (IOED S) 8 september 2015 Vlaams Regeerakkoord 2014-2019 We betrekken zo veel als mogelijk de lokale besturen bij het erfgoedbeleid en bij de maatregelen die

Nadere informatie

Dorpsstraat 91 B-9980 SINT-LAUREINS Tel. (09) Fax (09)

Dorpsstraat 91 B-9980 SINT-LAUREINS Tel. (09) Fax (09) Gemeentebestuur Sint-Laureins Dorpsstraat 91 B-9980 SINT-LAUREINS Tel. (09)218 76 40 Fax (09)379 07 77 Reglement inzake betoelaging jeugdwerkverenigingen Art. 1 Toelagen inzake het volgen van kadervorming

Nadere informatie

Vlaamse Regering rssjj^f ^^

Vlaamse Regering rssjj^f ^^ Vlaamse Regering rssjj^f ^^ Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van ISjuli 2007 houdende de organisatie van opvoedingsondersteuning DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de decreten

Nadere informatie

Gecoördineerde tekst:

Gecoördineerde tekst: Gecoördineerde tekst: Decreet van 27 oktober 1998 houdende de erkenning en subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur (B.S.22-12-1998) Decreet

Nadere informatie

OVERZICHTSTABEL GEREGISTREERDE AANVRAGEN OPENBAARHEID VAN BESTUUR

OVERZICHTSTABEL GEREGISTREERDE AANVRAGEN OPENBAARHEID VAN BESTUUR BIJLAGE OVERZICHTSTABEL GEREGISTREERDE AANVRAGEN OPENBAARHEID VAN BESTUUR PERIODE: 1 JULI 2015 TOT 30 JUNI 2016 1) Vlaamse overheid: 12 beleidsdomeinen A) Kanselarij en Bestuur Departement Kanselarij en

Nadere informatie

(B.S. 07/06/2004) Gecoördineerd tot 4 december Artikel. 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

(B.S. 07/06/2004) Gecoördineerd tot 4 december Artikel. 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid. Decreet van 7 mei 2004 (betreffende het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Sport Vlaanderen ) (Decreet van 4 december 2015, B.S., 21/12/2015, art. 2; Inwerkingtreding 1/1/2016)

Nadere informatie

BELEIDSBRIEF. Jeugd. Beleidsprioriteiten ingediend door de heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel

BELEIDSBRIEF. Jeugd. Beleidsprioriteiten ingediend door de heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel Stuk 970 (2006-2007) Nr. 1 Zitting 2006-2007 27 oktober 2006 BELEIDSBRIEF Jeugd Beleidsprioriteiten 2006-2007 ingediend door de heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel 2346

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Ter attentie van de Voorzitter van het OCMW van Puurs Palingstraat 48 2870 Puurs Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI OCMW / W65B /2014 1 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

functiebenaming : cultuurbeleidscoördinator hoofdafdeling : cultuur en vrije tijd : cultureel centrum, bibliotheek, heemkunde, musea, toerisme

functiebenaming : cultuurbeleidscoördinator hoofdafdeling : cultuur en vrije tijd : cultureel centrum, bibliotheek, heemkunde, musea, toerisme functiebenaming : cultuurbeleidscoördinator hoofdafdeling : cultuur en vrije tijd dienst : cultureel centrum, bibliotheek, heemkunde, musea, toerisme niveau : A weddenschaal : A4a-A4b prestatie : 1/1 bezetting

Nadere informatie

Opmaak verantwoordingsnota Jeugd

Opmaak verantwoordingsnota Jeugd Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen Arenbergstraat 9 1000 Brussel T 02 553 42 45 F 02 553 42 39 www.sociaalcultureel.be sociaalcultureel@vlaanderen.be Nota aan het college van Burgemeester

Nadere informatie

Stedenfonds.

Stedenfonds. 1 Stedenfonds Welke lokale besturen komen in aanmerking De 13 centrumsteden en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC). Het stedenfonds richt zich ook tot de VGC, maar de VGC valt niet onder het toepassingsgebied

Nadere informatie

Decreet van 20 december 2013 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 22 december 2000 betreffende de amateurkunsten

Decreet van 20 december 2013 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 22 december 2000 betreffende de amateurkunsten Decreet van 20 december 2013 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 22 december 2000 betreffende de amateurkunsten Datum 20/12/2013 Art. 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Nadere informatie

Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap Sociaal-cultureel werk

Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap Sociaal-cultureel werk Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap 3290101 Sociaal-cultureel werk Collectieve arbeidsovereenkomst van 30 januari 2003 (67.596), gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal Sport voor Allen beleid DE VLAAMSE REGERING,

Voorontwerp van decreet houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal Sport voor Allen beleid DE VLAAMSE REGERING, Voorontwerp van decreet houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal Sport voor Allen beleid DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke

Nadere informatie

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Brussel, 10 september 2003 091003_AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen Advies Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding...3 2. Krachtlijnen van het advies... 3 3. Advies...4 3.1.

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van MESEN Markt 1 8957 Mesen Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI MESEN/RMID-SCP/2017 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte Voorzitter, Hierbij

Nadere informatie

STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN

STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN De stad Antwerpen Antwerpen = stad + 9 districten Stad : bovenlokale bevoegdheden: ruimtelijk structuurplan, Districten: lokale bevoegdheden: cultuur, sport, jeugd, senioren,

Nadere informatie

Vlaamse Regering.^SLT

Vlaamse Regering.^SLT Vlaamse Regering.^SLT Besluit van de Vlaamse Regering inzake de werking en de samenstelling van de Vlaamse Luchthavencommissie DE VLAAMSE REGERING. Gelet op het decreet van 7 mei 2004 Inzake de Sociaal-Economische

Nadere informatie

INFOSESSIE. Infosessie: van culturele projecten met een. regionale uitstraling AANVRAGEN PROJECTSUBSIDIES

INFOSESSIE. Infosessie: van culturele projecten met een. regionale uitstraling AANVRAGEN PROJECTSUBSIDIES Infosessie: INFOSESSIE Transitiereglement AANVRAGEN PROJECTSUBSIDIES voor de subsidiëring van culturele projecten met een TRANSITIEREGLEMENT CULTURELE PROJECTEN MET REGIONALE UITSTRALING regionale uitstraling

Nadere informatie

Bestuurlijke context Nieuwe gemeentewet Gemeentedecreet: algemeen beleidsplan, adviesraden en beheer Grondwet: bevoegdheidsverdeling gemeenschap (pers

Bestuurlijke context Nieuwe gemeentewet Gemeentedecreet: algemeen beleidsplan, adviesraden en beheer Grondwet: bevoegdheidsverdeling gemeenschap (pers De schepen: regisseur van het lokaal jeugd- en cultuurbeleid VVSG-vorming De eerste 100 dagen van de lokale bestuurder Februari-maart 2007 1 Bestuurlijke context Nieuwe gemeentewet Gemeentedecreet: algemeen

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2007 (BS 19 juni 2007) houdende het lokaal beleid kinderopvang. Titel I. Algemene bepalingen

Besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2007 (BS 19 juni 2007) houdende het lokaal beleid kinderopvang. Titel I. Algemene bepalingen 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2007 (BS 19 juni 2007) houdende het lokaal beleid kinderopvang Titel I. Algemene bepalingen Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet houdende diverse bepalingen in de beleidsvelden cultuur en jeugd

Voorontwerp van decreet houdende diverse bepalingen in de beleidsvelden cultuur en jeugd VR 2016 2312 DOC.1528/5 VOORLOPIG ADVIES 1617 Voorontwerp van decreet houdende diverse bepalingen in de beleidsvelden cultuur en jeugd Datum: 21 december 2016 Voorzitter: Nozizwe Dube Aanwezigen: Niels

Nadere informatie

Functieomschrijving: Jeugddienst: consulent. Functieomschrijving: consulent

Functieomschrijving: Jeugddienst: consulent. Functieomschrijving: consulent Functieomschrijving: consulent 1. Graad/ Functietitel Consulent 2. Doel van de functie Dienstverlening en ondersteuningsmaatregelen uitwerken en verbeteren ten gunste van een divers en toegankelijk, plaatselijk

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 20 april 2012 houdende de organisatie van kinderopvang van baby s en peuters, artikel 10, 3 ;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 20 april 2012 houdende de organisatie van kinderopvang van baby s en peuters, artikel 10, 3 ; Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van de organisatoren kinderopvang en buitenschoolse opvang ter uitvoering van het Vlaams Intersectoraal Akkoord DE VLAAMSE REGERING, Gelet op

Nadere informatie

Advies bij het omvormingsdecreet sport

Advies bij het omvormingsdecreet sport D-SP-364-11 Advies Vlaamse Sportraad Advies bij het omvormingsdecreet sport Op 22 juli 2015 vroeg Vlaams minister van Sport Philippe Muyters om advies bij het voorontwerp van decreet tot wijziging van

Nadere informatie

DECREET. houdende de erkenning en de subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur

DECREET. houdende de erkenning en de subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur VLAAMS PARLEMENT DECREET houdende de erkenning en de subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur HOOFDSTUK I Algemene bepalingen Artikel 1

Nadere informatie

ADVIES Beleidsnota s Binnenlands bestuur, Toerisme, Inburgering en Integratie

ADVIES Beleidsnota s Binnenlands bestuur, Toerisme, Inburgering en Integratie ADVIES Beleidsnota s Binnenlands bestuur, Toerisme, Inburgering en Integratie Op 26 oktober 2009 diende minister Geert Bourgeois o.a. zijn beleidsnota s Binnenlands Bestuur, Toerisme en Inburgering en

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, TOERISME EN VLAAMSE RAND,

DE VLAAMSE MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, TOERISME EN VLAAMSE RAND, Vlaamse Re&ehg Ministerieel besluit tot invoering van de maaltijdcheque in elektronische vorm en tot vaststelling van de personeelscategorieën en diensten van de Vlaamse overheid die voor de berekening

Nadere informatie

Vlaamse Trainersschool

Vlaamse Trainersschool Vlaamse Trainersschool DOSSIER KANDIDAAT SPORTGEKWALIFICEERDE AMBTENAAR MET ELDERS VERWORVEN COMPETENTIES BINNEN HET SPORTBELEID Dossier in te dienen bij: Vlaamse Trainersschool t.a.v. Paul Eliaerts, afdelingshoofd

Nadere informatie

Hoofdstuk I Algemene bepalingen. Artikel 1. Ondertekenende partijen. Tussen

Hoofdstuk I Algemene bepalingen. Artikel 1. Ondertekenende partijen. Tussen Ontwerp van beheersovereenkomst tussen de Vlaamse Regering en het intern verzelfstandigd agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen voor de periode 2008-2010 Hoofdstuk I Algemene bepalingen

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van cultureel en sociocultureel volwassenenwerk van 1 september 2010

Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van cultureel en sociocultureel volwassenenwerk van 1 september 2010 Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van cultureel en sociocultureel volwassenenwerk van 1 september 2010 Het subsidiereglement van de Gemeentelijke Culturele Raad Wichelen heeft

Nadere informatie

Reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van instellingen voor sociaalcultureel voor volwassenenwerk in de provincie Limburg

Reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van instellingen voor sociaalcultureel voor volwassenenwerk in de provincie Limburg Reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van instellingen voor sociaalcultureel voor volwassenenwerk in de provincie Limburg BESLUIT VAN 18 MEI 1994 Gewijzigd: 16 juni 2004 De Provincieraad van

Nadere informatie

Werken in de social profit. Infoavond KULeuven, 19 maart 2015 Dirk Malfait

Werken in de social profit. Infoavond KULeuven, 19 maart 2015 Dirk Malfait Werken in de social profit Infoavond KULeuven, 19 maart 2015 Dirk Malfait Welke vragen willen we beantwoorden? Wat is Verso? Wat is de social profit? Welke jobs zijn te vinden in de social profit? Waarom

Nadere informatie

Memorie van toelichting

Memorie van toelichting [Voorontwerp van] decreet houdende wijziging van het decreet van 21 december 2001 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2002 en het decreet van 30 april 2009 betreffende de organisatie en

Nadere informatie

Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden

Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden De organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden wordt vandaag geregeld met het decreet van 8 maart 2013 betreffende de organisatie

Nadere informatie

Transitiereglement voor de subsidiëring van culturele projecten met een regionale uitstraling

Transitiereglement voor de subsidiëring van culturele projecten met een regionale uitstraling Transitiereglement voor de subsidiëring van culturele projecten met een regionale uitstraling I. SITUERING Het decreet van 18 november 2016 houdende de vernieuwde taakstelling en gewijzigde financiering

Nadere informatie

OVERZICHT OVERLEGSTRUCTUREN IN HET HOOG OVERLEGCOMITÉ VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST

OVERZICHT OVERLEGSTRUCTUREN IN HET HOOG OVERLEGCOMITÉ VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST BIJLAGE 3 OMZENDBRIEF OVERZICHT OVERLEGSTRUCTUREN IN HET HOOG OVERLEGCOMITÉ VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST I ENTITEITEN BBB STRUCTUUR 1.1. Tussenoverlegcomités (= beleidsdomeinoverlegcomité BDOC),

Nadere informatie

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 23 mei 2017.

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 23 mei 2017. Aan de Voorzitter van het OCMW van Knokke-Heist Kraaiennestplein 1 bus 2 8300 Knokke-Heist Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW / STOF-SCP / 2017 Betreft: Geïntegreerd

Nadere informatie

WIJ, SCHEPENEN VAN SPORT

WIJ, SCHEPENEN VAN SPORT WIJ, SCHEPENEN VAN SPORT TOP 5 : uitdagingen en kansen Afslanking provincies Sectorale subsidies in Gemeentefonds Clustering in Vrije Tijd Lokale Monitoring over vrije tijd en sport Bovenlokale sportinfrastructuur

Nadere informatie

VOORWOORD. Een goed jaarverslag is niet het sluitstuk van een werkingsjaar. Het is het begin van een discussie. Beste lezer,

VOORWOORD. Een goed jaarverslag is niet het sluitstuk van een werkingsjaar. Het is het begin van een discussie. Beste lezer, 2008 Jaarverslag VOORWOORD Een goed jaarverslag is niet het sluitstuk van een werkingsjaar. Het is het begin van een discussie Beste lezer, Onder dit motto presenteren we u het jaarverslag 2008 van het

Nadere informatie

Nota Strategische Meerjarenplannen Jeugd

Nota Strategische Meerjarenplannen Jeugd Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen Arenbergstraat 9 1000 Brussel T 02 553 42 45 F 02 553 42 39 www.sociaalcultureel.be sociaalcultureel@vlaanderen.be Afdeling Jeugd uw contactpersoon

Nadere informatie

ondersteuningsstructuren en de vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme. DE VLAAMSE REGERING,

ondersteuningsstructuren en de vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme. DE VLAAMSE REGERING, 1 Ontwerp van decreet houdende subsidiëring van hostels, jeugdverblijfcentra, ondersteuningsstructuren en de vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme. DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister

Nadere informatie

VR DOC.1237/2BIS

VR DOC.1237/2BIS VR 2016 1811 DOC.1237/2BIS Voorontwerp van decreet houdende diverse bepalingen in de beleidsvelden cultuur en jeugd DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Cultuur, Media, Jeugd en

Nadere informatie

TOELICHTINGSBROCHURE Erkenning en subsidiëring van de Mortselse verenigingen

TOELICHTINGSBROCHURE Erkenning en subsidiëring van de Mortselse verenigingen TOELICHTINGSBROCHURE Erkenning en subsidiëring van de Mortselse verenigingen Sinds 1 januari 2003 werd een nieuw reglement ingevoerd in verband met de erkenning en subsidiëring van de Mortselse verenigingen.

Nadere informatie

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP "INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE"

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Interne Audit van de Vlaamse Administratie en tot omvorming van het auditcomité van de Vlaamse Gemeenschap tot het

Nadere informatie

H O G E R O N D E R W I J S in beeld

H O G E R O N D E R W I J S in beeld 2008-2009 H O G E R O N D E R W I J S in beeld S T U D E N T E N HOGESCHOLENONDERWIJS aantal inschrijvingen (bachelor- en masteropleidingen, en basisopleidingen en initiële lerarenopleidingen (afbouw))

Nadere informatie

ACTIES DIE BETREKKING HEBBEN OP DE PROGRAMMAONTWIKKELING

ACTIES DIE BETREKKING HEBBEN OP DE PROGRAMMAONTWIKKELING BI JLAGE Bijlage nr. 04/ 02 Besluit houde nde het indiene n van de VGC actieplanne n 2005 Cultuur, Cultuurce ntrum Brussel, Hoofdstedelijke Ope nbare Bibliotheek en Streekgericht Bibliotheekbeleid met

Nadere informatie

Vrijetijdsbeleving van kinderen in armoede

Vrijetijdsbeleving van kinderen in armoede 28 juni 2011 Vrijetijdsbeleving van kinderen in armoede Voorstelling van het onderzoek Dagprogramma 9u00 9u30 9u45 10u45 11u00 12u30 14u00 16u30 Onthaal Verwelkoming en toespraak door Pascal Smet Vlaams

Nadere informatie

Ontwerp van decreet houdende de subsidiëring van bovenlokaal jeugdwerk, jeugdhuizen en jeugdwerk voor bijzondere doelgroepen

Ontwerp van decreet houdende de subsidiëring van bovenlokaal jeugdwerk, jeugdhuizen en jeugdwerk voor bijzondere doelgroepen Ontwerp van decreet houdende de subsidiëring van bovenlokaal jeugdwerk, jeugdhuizen en jeugdwerk voor bijzondere doelgroepen DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Cultuur, Media,

Nadere informatie

1. ANALYSE VAN DE ONDERNEMERSVRIENDELIJKHEID VAN DE DIENSTVERLENING

1. ANALYSE VAN DE ONDERNEMERSVRIENDELIJKHEID VAN DE DIENSTVERLENING 1. ANALYSE VAN DE ONDERNEMERSVRIENDELIJKHEID VAN DE DIENSTVERLENING 1. voert een ondernemersvriendelijke dienstverlening, dat is een bewuste beleidskeuze, voor bepaalde afdelingen en diensten,

Nadere informatie

Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2013

Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2013 ONTWERP Verordening nr. 13-04 Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2013 I. MEMORIE VAN TOELICHTING 1. Algemene toelichting. De begroting voor

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van diverse bepalingen inzake financiën en begroting als gevolg van het bestuurlijk beleid

ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van diverse bepalingen inzake financiën en begroting als gevolg van het bestuurlijk beleid Stuk 825 (2005-2006) Nr. 1 Zitting 2005-2006 28 april 2006 ONTWERP VAN DECREET houdende wijziging van diverse bepalingen inzake financiën en begroting als gevolg van het bestuurlijk beleid 1879 FIN Stuk

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING - BISNOTA

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING - BISNOTA VR 2016 2312 DOC.1528/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, MEDIA, JEUGD EN BRUSSEL NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING - BISNOTA Betreft: - Voorontwerp van decreet houdende diverse bepalingen in de beleidsvelden

Nadere informatie

13 DECEMBER Decreet tot vaststelling van de regels inzake de werking en de verdeling van het Vlaams Stedenfonds

13 DECEMBER Decreet tot vaststelling van de regels inzake de werking en de verdeling van het Vlaams Stedenfonds 13 DECEMBER 2002 - Decreet tot vaststelling van de regels inzake de werking en de verdeling van het Vlaams Stedenfonds (Gecoördineerde versie, aangepast aan het programmadecreet van 19 december 2003 houdende

Nadere informatie

Lokale scenario s voor lokaal beleid. Actuele ontwikkelingen in cultuur-, erfgoed-, jeugd- en sportbeleid VVSG Ronde van Vlaanderen voorjaar 2017

Lokale scenario s voor lokaal beleid. Actuele ontwikkelingen in cultuur-, erfgoed-, jeugd- en sportbeleid VVSG Ronde van Vlaanderen voorjaar 2017 Lokale scenario s voor lokaal beleid Actuele ontwikkelingen in cultuur-, erfgoed-, jeugd- en sportbeleid VVSG Ronde van Vlaanderen voorjaar 2017 Wat mag U verwachten van deze sessie? Beleid maken gisteren,

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT JEUGD

SUBSIDIEREGLEMENT JEUGD SUBSIDIEREGLEMENT JEUGD Het subsidiereglement werd, na positief advies van de jeugdraad dd 15 mei 2012, goedgekeurd in de openbare zitting van de gemeenteraad dd 9 juli 2012. Het reglement gaat in op 1

Nadere informatie

Ontwerp van samenwerkingsakkoord

Ontwerp van samenwerkingsakkoord Ontwerp van samenwerkingsakkoord Tussen: de Franse Gemeenschap Vertegenwoordigd door Mevrouw Fadila LAANAN, Minister van Cultuur, Audiovisuele Zaken, Gezondheid en Gelijkheid van Kansen En: de Vlaamse

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES GEZONDHEID 2016

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES GEZONDHEID 2016 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST V L A A M S E G E M E E N S C H A P S C O M M I S S I E AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES GEZONDHEID 2016 Naam van de organisatie : Adres : Telefoon : Dit formulier omvat 2 delen:

Nadere informatie

Observatorium voor Gezondheid en Welzijn OPERATIONEEL PLAN 2011-2014

Observatorium voor Gezondheid en Welzijn OPERATIONEEL PLAN 2011-2014 Observatorium voor Gezondheid en Welzijn OPERATIONEEL PLAN 2011-2014 1. OPDRACHTEN VAN HET OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN 1.1 Wettelijke basis De opdrachten van het Observatorium staan opgesomd

Nadere informatie

Aanvraag van subsidies voor projecten toegankelijkheid sport en jeugdwerk voor kinderen in armoede - 2016

Aanvraag van subsidies voor projecten toegankelijkheid sport en jeugdwerk voor kinderen in armoede - 2016 Aanvraag van subsidies voor projecten toegankelijkheid sport en jeugdwerk voor kinderen in armoede - 2016 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006 AMENDEMENTEN

ONTWERP VAN DECREET. houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006 AMENDEMENTEN Zitting 2006-2007 5 december 2006 houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006 AMENDEMENTEN Zie: 19 (2006-2007) Nr. 1: Ontwerp van

Nadere informatie

Reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het Nederlandstalig volksontwikkelingswerk in verenigingen

Reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het Nederlandstalig volksontwikkelingswerk in verenigingen 9e Directie Dienst 91 Kunst en Cultuur Reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het Nederlandstalig volksontwikkelingswerk in verenigingen HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Binnen

Nadere informatie

DE KAARTEN OP TAFEL: EEN DISCUSSIE OP GANG BRENGEN

DE KAARTEN OP TAFEL: EEN DISCUSSIE OP GANG BRENGEN DE KAARTEN OP TAFEL: EEN DISCUSSIE OP GANG BRENGEN 1 2 INHOUDSTAFEL 1. Een open gesprek over de jeugddienst 1.1 Waarom het gesprek aangaan? 1.2 Mogelijkheden tot gesprek 2. De jeugdraad speelt mee! 2.1

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Brasschaat Van Hemelrijcklei 90 2930 Brasschaat Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Brasschaat/RMIB-STOF/2015 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het Procedurebesluit Buitenschoolse Opvang van 19 december 2014;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het Procedurebesluit Buitenschoolse Opvang van 19 december 2014; Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vergunningsbesluit van 22 november 2013, het Subsidiebesluit van 22 november 2013, het Kwaliteitsbesluit Buitenschoolse Opvang van 16 mei 2014, het

Nadere informatie

protocol nr Over

protocol nr Over Agentschap voor overheidspersoneel SECTORCOMITE XVII I VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST protocol nr. 268.871 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 15 DECEMBER 2008 DIE GEVOERD

Nadere informatie

Open oproep kandidaatstelling cultuurgemeente en sportgemeente van Vlaanderen

Open oproep kandidaatstelling cultuurgemeente en sportgemeente van Vlaanderen Open oproep kandidaatstelling cultuurgemeente en sportgemeente van Vlaanderen Inleiding en situering: De decreten op het lokale sport-, jeugd- en cultuurbeleid vormen een belangrijke basis voor een gedreven,

Nadere informatie

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, in het bijzonder artikel 5, 1 en 92bis;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, in het bijzonder artikel 5, 1 en 92bis; Ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de federale, gewestelijke en gemeenschapsoverheden voor het coördineren van de gegevensverwerking in het gezondheidsbeleid en de bijstand aan personen Gelet op artikelen

Nadere informatie

ECHO S UIT BRUSSEL 30 MEI 2017, EEKLO. Hilde Plas (VVSG) Gregory Vercauteren (FARO)

ECHO S UIT BRUSSEL 30 MEI 2017, EEKLO. Hilde Plas (VVSG) Gregory Vercauteren (FARO) ECHO S UIT BRUSSEL 30 MEI 2017, EEKLO Hilde Plas (VVSG) Gregory Vercauteren (FARO) BELEIDSRELEVANTE TRAJECTEN Transversale trajecten Hervorming provincies + decreet Regionaal Cultuurbeleid Decreet Lokaal

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT BELEIDSBRIEF. Jeugd. Beleidsprioriteiten

VLAAMS PARLEMENT BELEIDSBRIEF. Jeugd. Beleidsprioriteiten Stuk 1399 (2002-2003) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2002-2003 30 oktober 2002 BELEIDSBRIEF Jeugd Beleidsprioriteiten 2002-2003 ingediend door de heer Paul Van Grembergen Vlaams minister van Binnenlandse

Nadere informatie

Actua beleidsontwikkelingen. Lerend netwerk vrijetijdscoördinatoren

Actua beleidsontwikkelingen. Lerend netwerk vrijetijdscoördinatoren Actua beleidsontwikkelingen Lerend netwerk vrijetijdscoördinatoren 18.05.17 2 - Inhoud MONITORING OVERDRACHT PROVINCIES & REGIO-BELEID BLIKVANGERS Beleid Werkveld VVSG - Actua beleid Lokale monitoring

Nadere informatie