Deel 1. Adviezen 19. van de boeken, rekeningen en verantwoordingsstukken advies 1/6 Europese economische samenwerkingsverbanden en economische 108

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deel 1. Adviezen 19. van de boeken, rekeningen en verantwoordingsstukken advies 1/6 Europese economische samenwerkingsverbanden en economische 108"

Transcriptie

1 5 bevoegdheid 1 woord vooraf 3 Deel 1. Adviezen Adviezen m.b.t. de bevoegdheid van de CBN Adviesbevoegdheid 20 advies 14/1 Adviesbevoegdheid Afwijkingen 23 advies 108/1 Afwijkingen van de bepalingen van het KB van 8 oktober 1976 Procedure 23 advies 108/2 Aanvragen tot afwijking: overzicht 24 advies 108/3 Adviesbeleid van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen ten aanzien van 28 individuele vragen om afwijking wegens verstoring van de mededingingsvoorwaarden advies 117/3 Voeren van de boekhouding en opstellen van de jaarrekening 31 in een andere munt dan de euro advies 2009/10 Bepaling van de functionele valuta bij financieringsvennootschappen 35 advies 108/5 Afwijkend schema voor kredietinstellingen 37 advies 108/6 Buitenlandse luchtvaartondernemingen Adviezen m.b.t. de wet 17 juli Het voeren van de boekhouding 39 advies 174/1 Beginselen van een regelmatige boekhouding 39 advies 4/4 Beginsel van het dubbel boekhouden 59 advies 4/2 De inschrijving in de boeken 60 advies 6/1 Bewaring van de verantwoordingsstukken 61 advies 7/1 Duur van het boekjaar 62 advies 7/4 Opmaken van de inventaris 63 advies 7/3 Boek waarin de jaarrekening en de inventarisstukken worden opgenomen 65 Opname van de waarderingsregels advies 7/2 Interne en externe jaarrekening Begrippen 66 advies 140 Overeenstemming tussen de boekhouding en de jaarrekening 68 advies 3/3 De boekhoudkundige verwerking van verrichtingen 69 van tijdelijke handelsvennootschappen 2.2. Ondernemingen naar buitenlands recht 98 advies 1/1 Ondernemingen naar buitenlands recht Toepasselijkheid van de wet 98 en de uitvoeringsbesluiten advies 1/5 Ondernemingen naar buitenlands recht: bijkantoren en centra 99 van werkzaamheden in België Begrip advies 1/5 Bis Bijkantoren en centra van werkzaamheden in België van ondernemingen 100 naar buitenlands recht Begrip advies 172/1 Opneming van de rekeningen van een buitenlands bijkantoor 101 advies 1/2 Ondernemingen naar buitenlands recht Houden en bewaren in België 107 van de boeken, rekeningen en verantwoordingsstukken advies 1/6 Europese economische samenwerkingsverbanden en economische 108 samenwerkingsverbanden

2 6 3. Adviezen m.b.t. de koninklijke besluiten tot uitvoering van de wet 17 juli 1975 en het Wetboek van Vennootschappen Algemene principes Niet-compensatiebeginsel 112 advies 105 Compensatie tussen tegoeden en schulden, tussen kosten en opbrengsten 112 advies 105/1 Compensatie tussen debet- en creditsaldi bij eenzelfde bankinstelling Munt waarin de jaarrekening moet worden opgesteld 114 advies 117/1 Jaarrekening in Belgische frank Munt waarin de jaarrekening moet 114 worden opgestel advies 117/2 Munt waarin de boekhouding moet worden gevoerd en de jaarrekening opgesteld 115 advies 117/3 Voeren van de boekhouding en opstellen van de jaarrekening 116 in een andere munt dan de euro Zie ook: Afwijkingen advies 2009/10 Bepaling van de functionele valuta bij financieringsvennootschappen 116 Zie ook: Afwijkingen 3.2. Waarderingsregels Algemene beginselen 117 advies 112/8 Waarderingsregels 117 advies 126/6 Individualisering van de aanschaffingsprijs Aanschaffingswaarde 119 advies 126/1 Aanschaffingsprijs: bijkomende kosten 119 advies 126/3 Vervaardigingsprijs: toerekening van creditrente 120 advies 126/4 Vervaardigingsprijs: correctie van de Nederlandse tekst van 122 artikel 22 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1976 advies 126/5 Vervaardigingsprijs 123 advies 126/11 Opneming van rente in de aanschaffingswaarde van immateriële en 124 materiële vaste activa advies 126/2 Inbrengprijs 125 advies 126/18 Aanschaffingswaarde bij inbreng in natura 126 advies 126/17 Bepaling van de aanschaffingswaarde van activa verkregen onder 135 bezwarende titel of om niet advies 126/9 Verwerving van een vast actief voor een prijs die bestaat uit 145 een vast contant te betalen gedeelte en een variabel gedeelte dat afhankelijk is van de gerealiseerde bedrijfswinst advies 126/10 Verwerving van een vast actief voor een variabele prijs die afhankelijk is 146 van de toekomstige winst van de koper Afschrijvingen en waardeverminderingen 148 advies 112/1 Versnelde afschrijvingen 148 advies 112/2 Ontoereikendheid van de afschrijvingen geboekt vóór de inwerkingtreding van 152 het koninklijk besluit van 8 oktober 1976 advies 112/3 Afschrijving van vaste activa waarvan de reële waarde 153 de boekhoudkundige waarde overtreft advies 112/4 Terugneming van afschrijvingen en waardeverminderingen 154 advies 112/5 Progressieve afschrijvingsmethode 156 advies 112/6 Overtollig geworden afschrijvingen 158 advies 112/7 Afschrijvingen van geherwaardeerde activa 159 advies 119/1 Aanvang van de afschrijving van intercalaire interesten 161

3 Ondernemingen in vereffening 162 advies 110/6 Openbaarmaking van de jaarrekening van vennootschappen in vereffening 162 (art. 187, Venn.W.) advies 110/7 Verslaggeving bij invereffeningstelling 164 advies 110/8 Bijkantoren en centra van werkzaamheden in België van ondernemingen 165 naar buitenlands recht. Verslaggeving in geval van sluiting advies 160/1 Toepassing van artikel 40 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1976 op 166 de jaarrekening van de ondernemingen 3.3. Bijzondere regels m.b.t. de balans Immateriële vaste activa 168 advies 138/1 Kosten van onderzoek en ontwikkeling 168 advies 138/4 Vermelding van de kosten van onderzoek en ontwikkeling in het jaarverslag 171 advies 138/5 Software 173 advies 158/1 Boekhoudkundige verwerking van de aankoop, 177 afschrijving en ontginning in concessie van natuurlijke rijkdommen advies 138/2 Subsidiëring van ontwikkelingskosten voor prototypes 180 advies 138/3 Subsidiëring van ontwikkelingskosten voor prototypes 181 advies 179/1 Boekhoudkundige verwerking van broeikasgasemissierechten Materiële vaste activa 190 advies 150/1 Materiële vaste activa Onderscheid met voorraden 190 advies 3/1 Tijdstip waarop de aan- of verkoop van een onroerend goed in 193 de boekhouding dient ingeschreven advies 150/3 Bouwwerken op andermans grond 194 advies 126/12 Boeking van uitzettingsvergoedingen betaald door de eigenaar en 196 van de kost van werken ten laste van de verkoper advies 144/1 Roerende leasing Definitie 199 advies 144/5 Begrip geïnvesteerd kapitaal 201 advies 144/2 Winst uit overdracht van het gebruiksrecht op een goed krachtens 204 een leasingovereenkomst advies 144/2 Bis Winst uit overdracht van het gebruiksrecht op een goed krachtens 205 een leasingovereenkomst advies 144/3 Boeking van het verschuldigd bedrag om de optie te lichten of van 206 de restwaarde aan het einde van de overeenkomst advies 150/2 Aansluitingskosten en installatiekosten waarbij derden de eigendom van 207 de installatie verwerven of behouden advies 150/4 Investering voor een rationeler energieverbruik 208 Geïntegreerd energiebeheerprogramma advies 149/1 Goederen verworven tegen betaling van een lijfrente 209 advies 149/2 Inwerkingtreding van artikel 26, paragraaf 2 van het koninklijk besluit van oktober 1976 m.b.t. de lijfrente advies 149/3 Lijfrente gevestigd op twee hoofden 216 advies 162/1 Boekhoudkundige verwerking van het vruchtgebruik van aandelen dat 217 onder bezwarende titel is verworven advies 162/2 Verwerking van verrichtingen voor de verwerving of verkoop van een recht op 219 vruchtgebruik of van naakte eigendom op materiële vaste activa in de boekhouding van de vruchtgebruiker (de erfpachter, de opstalhouder) en van de naakte eigenaar (de grondeigenaar) advies 158/1 Boekhoudkundige verwerking van de aankoop, afschrijving en ontginning 226 in concessie van natuurlijke rijkdommen Zie ook: Immateriële vaste activa

4 Financiële vaste activa 227 advies 126/8 Financiële vaste activa Waardering Aanschaffingswaarde met prijstoeslag 227 advies 126/15 Aanpassing van de (aan-) verkoopprijs van een deelneming 229 advies 147/1 Vastrentende effecten: financiële vaste activa of geldbeleggingen? Criteria 230 advies 114/1 Verbonden ondernemingen Ondernemingen met deelnemingsverhouding 231 advies 114/5 Over het begrip verbonden onderneming 233 advies 114/2 Begrip deelneming 236 advies 114/3 Resultaten uit verrichtingen met dochterondernemingen 238 advies 114/4 Verwerking in de jaarrekening van een onderneming van verrichtingen met 241 verbonden ondernemingen advies 114/6 Uitdrukking van verrichtingen tussen ondernemingen uit eenzelfde groep 242 advies 127/2 Waardevermindering op aandelen Voorziening voor risico s verbonden aan 243 niet-opgevraagd gedeelte advies 114/7 Condominium 244 advies 139/1 Verrichtingen met betrekking tot inschrijvingsrechten 245 advies 139/2 Obligaties met warrant 249 advies 139/5 Obligaties met warrant 251 advies 139/3 Aandelen met warrant 253 advies 139/6 Aandelen met warrant 254 advies 139/4 Afgezonderde warranten 255 advies 129/1 Boeking van bonusaandelen 256 advies 121/5 Boekhoudkundige verwerking van kapitaalaflossingen 258 advies 151/2 Toerekening door de aandeelhouder van een terugbetaling van kapitaal of 260 een uitgiftepremie of van een uitkering van reserves advies 178/1 Advies met betrekking tot de jaarrekeningrechtelijke aspecten van de certificatie van 264 aandelen van handelsvennootschappen advies 168/1 Boekhoudkundige verwerking van deelnemingen in vennootschappen naar 274 buitenlands recht, die niet alle kenmerken van de rechtspersoonlijkheid hebben Vorderingen terugbetaalbaar op meer dan een jaar en op ten hoogste een jaar 277 advies 2/1 Individuele klanten- en leveranciersrekeningen 277 advies 127/1 Forfaitaire waardeverminderingen op vorderingen 278 advies 137/2 Vorderingen (en schulden) met forfaitair lastenpercentage 280 advies 137/4 Renteloze vorderingen (schulden) en vorderingen (schulden) met 286 een abnormaal lage rente, op meer dan één jaar advies 137/6 Overdracht van schuldvordering Nominale waarde Waardevermindering 292 advies 137/7 Interesten op vorderingen 294 advies 137/8 Vordering wegens levering van goederen en diensten omgevormd tot 296 renteloze leningen op meer dan 1 jaar advies 137/9 Actualisering van vorderingen en schulden op korte termijn 297 advies 128/1 Betwiste fiscale aanslag 298 advies 128/2 Betwiste fiscale aanslag 299 advies 128/4 Voorafbetaling van belastingen 300 advies 161/1 Aansprakelijk vertegenwoordiger t.o.v. het belastingbestuur 301 advies 143/1 Invloed van een gerechtelijk akkoord op de schulden en vorderingen 302 advies 137/1 Klassering van de vorderingen bij faillissement van de schuldenaar 304 advies 150/4 Investering voor een rationeler energieverbruik 304 Geïntegreerd energiebeheerprogramma Zie ook: Materiële vaste activa

5 Voorraden en bestellingen in uitvoering 305 advies 132/7 Boeking en waardering van voorraden 305 advies 150/1 Materiële vaste activa Onderscheid met voorraden 328 Zie ook: Materiële vaste activa advies 132/3 Hulpstoffen, voorraad of diverse goederen Criteria 328 advies 132/1 LIFO-methode 329 advies 132/6 Vooruitbetalingen 331 advies 157/1 Tijdstip waarop de winst is gerealiseerd 333 advies 126/7 Waardering van de aanschaffingsprijs van de voorraden op grond van 334 de verkoopprijs advies 132/2 Voorraden waarvan de verkoopprijs door de Overheid gewaarborgd is 336 advies 132/4 Termijnovereenkomsten op handelsgoederen 338 advies 138/5 Software Zie ook: Materiële vaste activa 342 advies 171 Boekhoudkundige verwerking van afvalstoffen 342 advies 181/1 De boekhoudkundige verwerking van het bedrag waarmee de waarde stijgt 347 van de voorraad van erkende diamanthandelaars ingevolge de herwaardering hiervan met toepassing van de wet van 26 november Geldbeleggingen 351 advies 147/1 Vastrentende effecten: financiële vaste activa of geldbeleggingen? Criteria. 351 advies 126/15 Aanpassing van de (aan-) verkoopprijs van een deelneming 351 advies 127/2 Waardevermindering op aandelen Voorziening voor risico s verbonden aan 351 niet-opgevraagd gedeelte advies 147/3 Meerwaarden op overheidseffecten bedoeld door artikel 513 van het (nieuwe) WIB 351 advies 148/5 Actuarieel rendement op vastrentende effecten 353 Aanpassing van de adviezen 137/5 en 148/4 advies 169/1 Verwerking van leningen en ontleningen van effecten in 358 de jaarrekening van ondernemingen advies 169/2 Verwerking van cessie-retrocessieverrichtingen in de jaarrekening van ondernemingen 373 advies 177/1 Boekhoudkundige verwerking van de mini BEL advies 139/1 Verrichtingen met betrekking tot inschrijvingsrechtten 388 advies 139/2 Obligaties met warrant 388 advies 139/5 Obligaties met warrant 388 advies 139/3 Aandelen met warrant 388 advies 139/6 Aandelen met warrant 388 advies 139/4 Afgezonderde warranten 388 advies 129/1 Boeking van bonusaandelen 388 advies 121/5 Boekhoudkundige verwerking van kapitaalaflossingen 388 advies 151/2 Toerekening door de aandeelhouder van een terugbetaling van kapitaal of 388 een uitgiftepremie of van een uitkering van reserves advies 167/1 Boekhoudkundige verwerking van aandelenopties (als zodanig) 389 advies 167/2 Boekhoudkundige verwerking van dekkingsverrichtingen en 404 gedekte posities in aandelen advies 168/1 Boekhoudkundige verwerking van deelnemingen in vennootschappen naar buitenlands recht, die niet alle kenmerken van de rechtspersoonlijkheid hebben 418 Zie ook Financiële vaste activa

6 10 advies 126/13 Boekhoudkundige verwerking van de aankoop, het bezit en 419 de realisatie van VVPR-strips advies PV/1 Parlementaire vraag nr. 68 van 6 juni 2008 van mevr. Ingrid Claes aan 425 de minister van Ondernemen en Vereenvoudigen, Dhr. V. Van Quickenborne Liquide middelen 427 advies 120/1 Het begrip financiële instelling 427 advies 120/2 In aanmerking te nemen termijn Contractuele termijn of nog te lopen termijn 428 advies 120/3 Waardering van liquide middelen bij de jaarafsluiting: 429 criterium voor de toerekening aan een bepaald boekjaar advies 120/4 Overheidsfondsen 430 advies 120/5 Coördinatiecentrum Financiële instelling 432 advies 120/6 Boeking van het financiële bedrijf van een coördinatiecentrum binnen een groep 433 advies 180/1 Verwerking in de jaarrekening van de door de Vlaamse regering gecreëerde 434 opleidingscheques Kapitaal 435 advies 121/1 Afname van het kapitaal, van de uitgiftepremies, van de reserves, 435 van de overgedragen winst advies 121/3 Mutaties binnen het eigen vermogen 436 advies 121/4 Voorstelling van een tabel met de wijzigingen in het eigen vermogen en 441 de bestemming van het resultaat van het boekjaar advies 121/5 Boekhoudkundige verwerking van kapitaalaflossingen 442 advies 151/1 Kapitaalvermindering door terugbetaling aan de vennoten of 443 vrijstelling van volstorting advies 164 Passende boekhoudkundige verwerking van de tegenwaarde van 445 participatiecertificaten CPC s advies 139/7 Verwerking van uitgegeven inschrijvingsrechten in de jaarrekening 446 advies 113/4 Omzetting van herwaarderingsmeerwaarden in kapitaal Uitgiftepremies 450 advies 142 Uitgiftepremie 450 advies 121/1 Afname van het kapitaal, van de uitgiftepremies, van de reserves, 451 van de overgedragen winst Zie ook: Kapitaal advies 139/7 Verwerking van uitgegeven inschrijvingsrechten in de jaarrekening 451 Zie ook: Kapitaal advies 139/8 Uitgifte van obligaties met inschrijvingsrechten die in aandelen converteerbaar of 452 terugbetaalbaar zijn, en van aandelen waaraan het recht is gekoppeld om in te schrijven op later uit te geven aandelen advies 121/4 Voorstelling van een tabel met de wijzigingen in het eigen vermogen en 458 de bestemming van het resultaat van het boekjaar Zie ook: Kapitaal Herwaarderingsmeerwaarden 459 advies 2009/5 De rentabiliteitsvoorwaarde bij herwaarderingsmeerwaarden 459 advies 113/1 Latente belastingen op meerwaarde Correcties op herwaarderingen Criteria 465 Boeking van waardeverminderingen op vorderingen advies 113/2 Herwaarderingen verricht met toepassing van de wet van 20 augustus advies 113/5 Herwaardering van vaste activa vóór het begin van het boekjaar dat aanvangt na december 1983 advies 113/6 Herwaardering van afschrijfbare activa Intercommunale verenigingen en 472 gemeentebedrijven Toepassing van afschrijvingen berekend op basis van jaarlijks geïndexeerde balanswaarden

7 11 advies 113/3 Aanwending van herwaarderingsmeerwaarden 475 advies 113/3 Bis Aanwending van herwaarderingsmeerwaarden 476 advies 113/4 Omzetting van herwaarderingsmeerwaarden in kapitaal Zie ook: Kapitaal 476 advies 121/3 Mutaties binnen het eigen vermogen Zie ook: Kapitaal 476 advies 121/4 Voorstelling van een tabel met de wijzigingen in het eigen vermogen en 476 de bestemming van het resultaat van het boekjaar Zie ook: Kapitaal advies 181/1 Advies over de boekhoudkundige verwerking van het bedrag waarmee 476 de waarde stijgt van de voorraad van erkende diamanthandelaars ingevolge de herwaardering hiervan met toepassing van de wet van 26 november 2006 Zie ook: Voorraden en bestellingen in uitvoering Reserves 477 advies 121/1 Afname van het kapitaal, van de uitgiftepremies, van de reserves, 477 van de overgedragen winst Zie ook: Kapitaal advies 121/3 Mutaties binnen het eigen vermogen Zie ook: Kapitaal 477 advies 121/4 Voorstelling van een tabel met de wijzigingen in het eigen vermogen en 477 de bestemming van het resultaat van het boekjaar Zie ook: Kapitaal advies 131/1 Overboeking van winsten naar de belastingvrije reserves 478 Verwerking in de jaarrekening van de investeringsreserve advies 131/2 Toevoegingen en onttrekkingen Boekhoudkundige verwerking 480 advies 113/4 Omzetting van herwaarderingsmeerwaarden in kapitaal Zie ook: Kapitaal 481 advies 134/1 Verwerking in de boekhouding en de jaarrekening van de belastingbesparing 482 ingevoerd door het KB nr. 16 van 9 maart 1982 advies 134/2 Belastingvrije provisie voor sociaal passief Overgedragen winst (verlies) 484 advies 121/1 Afname van het kapitaal, van de uitgiftepremies, van de reserves, 484 van de overgedragen winst Zie ook: Kapitaal advies 121/3 Mutaties binnen het eigen vermogen Zie ook: Kapitaal 484 advies 121/4 Voorstelling van een tabel met de wijzigingen in het eigen vermogen en 484 de bestemming van het resultaat van het boekjaar Zie ook: Kapitaal Kapitaalsubsidies 485 advies 125/5 Begrip kapitaalsubsidie 485 advies 125/1 Tijdstip waarop de subsidie moet worden geboekt 486 advies 125/3 Subsidies toegezegd na de uitvoering van de investering 487 Subsidies toegezegd na volledige of gedeeltelijke afschrijving van de investering advies 125/3 Bis Subsidies toegezegd na de uitvoering van de investering 488 Subsidies toegezegd na volledige of gedeeltelijke afschrijving van de investering advies 2009/3 Boekhoudkundige verwerking van kapitaalsubsidies waarvan de toekenning en/of 489 de uitbetaling over verschillende jaren wordt gespreid advies 125/2 Aanrekening van de subsidie 511 advies 125/2 Bis Aanrekening van de subsidie 512 advies 125/4 Terreinen Materiële vaste activa 513 advies 125/6 Kapitaalsubsidie Toerekening Subsidies toegezegd na volledige of 514 gedeeltelijke afschrijving van de investering advies 125/8 Subsidies voor kosten van onderzoek en ontwikkeling die na verloop van tijd 515 worden geactiveerd advies 125/9 Verwerking in de jaarrekening van nog niet in resultaat genomen kapitaalsubsidies 517 die verkregen werden voor activa die ingebracht worden in het kader van een inbreng van een algemeenheid van goederen advies 165/1 Gerealiseerde meerwaarden waarvoor de uitgestelde-belastingregeling geldt 518 Kapitaalsubsidies

8 12 advies 138/1 Kosten van onderzoek en ontwikkeling Zie ook: Immateriële vaste activa 523 advies 121/3 Mutaties binnen het eigen vermogen Zie ook: Kapitaal 523 advies 121/4 Voorstelling van een tabel met de wijzigingen in het eigen vermogen en 523 de bestemming van het resultaat van het boekjaar Zie ook: Kapitaal Voorschot aan vennoten op verdeling van het netto-actief 524 advies 170/2 Boekingswijze van een voorschot op de verdeling van het netto-actief Voorzieningen 526 advies 107/8 Boekhoudkundige verwerking van de voorzieningen voor risico s en kosten 526 advies 107/10 Boekhoudkundige verwerking van voorzieningen voor uitzonderlijke risico s en kosten 527 advies 107/3 Verplichtingen voortvloeiend uit brugpensioen 528 advies 107/3 Bis Verplichtingen voortvloeiend uit brugpensioen 530 advies 107/9 Vaststelling van het bedrag van een voorziening voor pensioenen of brugpensioenen 531 advies 107/13 Voorzieningen voor geïndexeerde pensioenen en brugpensioenen 532 advies 107/12 Pensioenvoorzieningen 533 advies 128/3 Bijkomende aanslag na balansdatum 534 advies 107/1 Voorzieningen voor grote herstellings- of onderhoudswerken 535 advies 107/2 Voorzieningen voor prijsschommelingen Voorzieningen met een algemeen karakter 536 advies 107/4 Voorzieningen voor de schulden ten opzichte van het personeel bij sluiting van 538 de onderneming advies 107/5 Devaluatie van de Belgische frank 539 advies 107/6 Waarborgen verbonden aan de verkoop van goederen of het leveren van diensten 540 advies 107/7 Risico s en verliezen waarvan de waardering aleatoir is 541 advies 107/11 Opbrengsten waarover betwisting bestaat 543 advies 107/14 Voorzieningen voor bezoldigingen bij volledige of gedeeltelijke vrijstelling van 544 te leveren arbeidsprestaties advies 153/2 Loonmatiging (bezoldigingen van bestuurders) 546 advies 149/4 Aanpassing van het bedrag van de voorziening die nodig is om de rente te betalen 548 in functie van een verandering van de sterftetafel en/of van de evolutie van de wisselkoers van de in vreemde munt uitgedrukte rente advies 126/12 Boeking van uitzettingsvergoedingen betaald door de eigenaar en van de kost 549 van werken ten laste van de verkoper Zie ook: Materiële vaste activa advies 148/3 Toerekenen van kosten als gevolg van een waarborgovereenkomst 550 advies 149/1 Goederen verworven tegen betaling van een lijfrente Zie ook: Materiële vaste activa 551 advies 149/2 Inwerkingtreding van artikel 26 paragraaf 2 van het koninklijk besluit van oktober 1976 m.b.t. de lijfrente Zie ook Materiële vaste activa advies 149/3 Lijfrente gevestigd op twee hoofden Zie ook: Materiële vaste activa 551 advies 152/6 Risico s verbonden aan bestellingen van vaste activa 552 advies 175/1 Verwerking in de jaarrekening over het boekjaar 1996 en 553 de daaropvolgende boekjaren, van de Maribel bis en ter -steun toegekend voor de boekjaren 1993, 1994, 1995 en 1996 advies 175/2 Verwerking in de jaarrekening over het boekjaar 1999 van de Maribel bis en 558 ter -steun toegekend voor de boekjaren 1993, 1994, 1995 en 1996 advies 158/1 Boekhoudkundige verwerking van de aankoop, afschrijving en ontginning in 561 concessie van natuurlijke rijkdommen Zie ook: Materiële vaste activa advies 134/2 Belastingvrije provisie voor sociaal passief Zie ook: Reserves 561 advies 127/2 Waardevermindering op aandelen Voorziening voor risico s verbonden aan 561 niet-opgevraagd gedeelte Zie ook: Financiële vaste active advies 2009/9 Boekhoudkundige gevolgen van de aanvaardingsplicht inzake 562 afgedankte elektrische en elektronische apparaten

9 Uitgestelde belastingen 594 advies 113/1 Latente belastingen op meerwaarde Correcties op herwaarderingen Criteria 594 Boeking van waardeverminderingen op vorderingen Zie ook: Herwaarderingsmeerwaarden Schulden 595 advies 2/1 Individuele klanten- en leveranciersrekeningen Zie ook: Vorderingen 595 terugbetaalbaar op meer dan een jaar en op ten hoogste een jaar advies 137/2 Vorderingen (en schulden) met forfaitair lastenpercentage Zie ook: Vorderingen 595 terugbetaalbaar op meer dan een jaar en op ten hoogste een jaar advies 137/3 Schulden op meer dan één jaar Prefinanciering van langlopende leningen 595 advies 137/4 Renteloze vorderingen (schulden) en vorderingen (schulden) met een abnormaal 596 lage rente, op meer dan één jaar Zie ook: Vorderingen terugbetaalbaar op meer dan een jaar en op ten hoogste een jaar advies 137/9 Actualisering van vorderingen en schulden op korte termijn Zie ook: Vorderingen 596 terugbetaalbaar op meer dan een jaar en op ten hoogste een jaar advies 159/1 Schulden op meer dan één jaar waarvoor geen of slechts een abnormaal lage rente 597 verschuldigd is Fiscale impact advies 159/2 Specifiek achtergestelde leningen 599 advies 133/3 Schulden voortvloeiend uit de bestemming van het resultaat 600 advies 133/4 Schulden uit de resultaatbestemming: dividenduitkering aan een onderneming die 602 ten minste 25% bezit van het kapitaal van de vennootschap die het dividend uitkeert advies 134/3 Investeringsaftrek 604 advies 136/1 Voorwaardelijke obligaties 605 advies 141 Fictieve roerende voorheffing 606 advies 146/1 Belastingschulden Sociale schulden: verwijlinteresten 608 advies 128/1 Betwiste fiscale aanslag Zie ook: Vorderingen terugbetaalbaar op meer dan 609 een jaar en op ten hoogste een jaar advies 128/2 Betwiste fiscale aanslag Zie ook: Vorderingen terugbetaalbaar op meer dan 609 een jaar en op ten hoogste een jaar advies 161/1 Aansprakelijk vertegenwoordiger t.o.v. het belastingbestuur Zie ook: Vorderingen 609 terugbetaalbaar op meer dan een jaar en op ten hoogste een jaar advies 163 Boekhoudkundige verwerking van in-substance defeasance 610 advies 143/1 Invloed van een gerechtelijk akkoord op de schulden en vorderingen 611 Zie ook: Vorderingen terugbetaalbaar op meer dan een jaar en op ten hoogste een jaar advies 170/1 Boekhoudkundige verwerking van niet-betaalde schulden wegens ontoereikend 611 actief bij het sluiten van de vereffening advies 150/4 Investering voor een rationeler energieverbruik 612 Geïntegreerd energiebeheerprogramma Zie ook: Materiële vaste activa advies 139/8 Uitgifte van obligaties met inschrijvingsrechten die in aandelen converteerbaar of 612 terugbetaalbaar zijn, en van aandelen waaraan het recht is gekoppeld om in te schrijven op later uit te geven aandelen Zie ook: Uitgiftepremies advies 138/2 Subsidiëring van ontwikkelingskosten voor prototypes 612 Zie ook: Immateriële vaste activa advies 138/3 Subsidiëring van ontwikkelingskosten voor prototypes 612 Zie ook: Immateriële vaste activa advies 164 Passende boekhoudkundige verwerking van de tegenwaarde van 612 participatiecertificaten CPC s Zie ook: Kapitaal

10 Bijzondere regels m.b.t. de resultatenrekening Realisatiebeginsel 613 advies 157/1 Tijdstip waarop de winst is gerealiseerd 613 advies 157/2 Realisatiebeginsel (behalve bij fusie) 614 advies 148/6 Boekhoudkundige verwerking van verrichtingen afgesloten onder opschortende 616 voorwaarde advies 148/1 Overeenkomsten waarin gespreide of opeenvolgende prestaties worden voorzien Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten 619 advies 100 Omzet Begrip 619 advies 101 Omzet Accijns op bepaalde producten 620 advies 102 Omzet Verkopen CIF (Cost, Insurance, Freight) 621 advies 103 Omzet Tussenpersonen 622 advies 103/2 Omzet van expediteurs 624 advies 103/3 Omzet van lijnagenten 626 advies 104 Royalties 627 advies 105/6 Schade en schadeverzekering 628 advies 153/1 Werkende vennoten 629 advies 155/1 Boeking van commissies 630 advies 105/2 Kosten afgewenteld op of gedragen door derden 631 advies 105/5 Aanrekening van vergoedingen, van beheerders of leden van het personeel toegekend 632 door vennootschappen behorende tot dezelfde groep advies 128/8 Boeking van voordelen van alle aard 633 advies 148/2 Vakantiegeld 634 advies 105/3 Subsidies toegekend door het IWONL 635 advies 145/1 Exploitatiesubsidies Tewerkstellingspremies 636 advies 105/4 Vergoeding van kredieturen door de RSZ 637 advies 106/4 Beding van eigendomsvoorbehoud Uitdrukkelijk ontbindend beding 638 Boekhoudkundige verwerking advies 115 Ledenbijdrage in een coöperatieve vennootschap 641 advies 130/1 Verzekering tegen de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de werkgever 642 advies 132/5 Rechten tot vertoning van films 643 advies 144/2 Winst uit overdracht van het gebruiksrecht op een goed krachtens 644 een leasingovereenkomst Zie ook: Materiële vaste activa advies 144/2 Bis Winst uit overdracht van het gebruiksrecht op een goed krachtens 644 een leasingovereenkomst Zie ook: Materiële vaste activa advies 144/3 Boeking van het verschuldigd bedrag om de optie te lichten of van de restwaarde aan 644 het einde van de overeenkomst Zie ook: Materiële vaste activa advies 138/1 Kosten van onderzoek en ontwikkeling Zie ook: Materiële vaste activa 644 advies 138/2 Subsidiëring van ontwikkelingskosten voor prototypes 644 Zie ook: Vorderingen en schulden advies 114/3 Resultaten uit verrichtingen met dochterondernemingen 644 advies 171 Boekhoudkundige verwerking van afvalstoffen 644 Zie ook: Voorraden en bestellingen in uitvoering advies 179/1 Boekhoudkundige verwerking van broeikasgasemissierechten 644 Zie ook: Immateriële vaste activa Financiële opbrengsten en financiële kosten 645 advies 116 Financiële kortingen 645 advies 137/7 Interesten op vorderingen Zie ook: Vorderingen op meer dan een jaar en 645 op ten hoogste een jaar

11 15 advies 147/2 Inresultaatneming van het actuariële rendement van vastrentende effecten 646 advies 152/1 Boekingen van deviezenverrichtingen en verwerking van tegoeden en verplichtingen 648 in deviezen in de jaarrekening advies 152/2 Boekhoudkundige verwerking van een kapitaalverhoging als gevolg van de conversie 682 in aandelen van obligaties uitgedrukt in Ecu of in andere vreemde valuta advies 152/3 Boekhoudkundige verwerking van een kapitaalverhoging als gevolg van de inbreng 683 van een schuldvordering uitgedrukt in vreemde valuta advies 152/4 Niet-monetaire financiële activa in deviezen (deelnemingen en aandelen) 684 advies 152/5 Verwerking van omrekeningsverschillen 686 advies 105/7 Terugbetaling van subsidies Toerekening aan de resultatenrekening 687 advies 125/7 Overheidssubsidies ter financiering van het bedrijfskapitaal 688 advies 114/3 Resultaten uit verrichtingen met dochterondernemingen Uitzonderlijke opbrengsten en uitzonderlijke kosten 689 advies 104 Royalties Zie ook: Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten 689 advies 105/6 Schade en schadeverzekering Zie ook: Bedrijfsopbrensten en bedrijfskosten 689 advies 135/1 Kosten die worden gemaakt bij de vervreemding van activa 689 advies 105/7 Terugbetaling van subsidies Toerekening aan de resultatenrekening 690 Zie ook: Financiële opbrengsten en financiële kosten advies 114/3 Resultaten uit verrichtingen met dochterondernemingen Belastingen op het resultaat 691 advies 128/6 Boeking van de belastingen op het resultaat 691 advies 122/1 Onroerende voorheffing Verwerking in de jaarrekening 698 advies 128/5 Vrijstelling investeringsreserves Controle op de toepassing van het boekhoudrecht Bijzondere regels m.b.t. de resultaatverwerking 702 advies 121/2 Verlies gedragen door vennoten of derden 702 advies 121/2 Bis Verlies gedragen door vennoten 704 advies 133/2 Uitkering van een dividend aan een verbonden onderneming 705 advies 133/3 Schulden voortvloeiend uit de bestemming van het resultaat Zie ook: Schulden 705 advies 133/4 Schulden uit de resultaatbestemming: dividenduitkering aan een onderneming die 705 ten minste 25% bezit van het kapitaal van de vennootschap die het dividend uitkeert Zie ook: Schulden advies 2009/1 Interimdividend versus tussentijds dividend 706 advies 121/5 Boekhoudkundige verwerking van kapitaalaflossingen Bijzondere regels m.b.t. de toelichting Inlichtingen omtrent deelnemingen 711 advies 108/4 Vermelding door een investeringsmaatschappij van het aandelenbezit in andere 711 vennootschappen Kapitaal en aandeelhoudersstructuur 712 advies 139/7 Verwerking van uitgegeven inschrijvingsrechten in de jaarrekening Zie ook: Kapitaal 712 advies 139/8 Uitgifte van obligaties met inschrijvingsrechten die in aandelen converteerbaar of 712 terugbetaalbaar zijn, en van aandelen waaraan het recht is gekoppeld om in te schrijven op later uit te geven aandelen Zie ook: Uitgiftepremies Schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen en sociale lasten 713 advies 146/2 Vooruitbetalingen van sociale zekerheidsbijdragen 713

12 Belastingen en taksen ten laste van derden 714 advies 128/7 Andere taksen en lasten ten laste van derden Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 715 advies 3/2 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 715 advies 106 Verbintenissen en zekerheden 718 advies 106/1 Onherroepelijk mandaat tot hypothekeren 719 advies 106/2 Verbintenis om bepaalde goederen niet te verkopen 720 advies 106/3 Verbintenissen van een moedervennootschap met betrekking tot de solvabiliteit 721 van haar dochter advies 106/5 Gewaarborgde schulden Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 722 advies 156/1 Groepsverzekering Toevoeging aan het solidariteitsfonds 724 advies 148/6 Boekhoudkundige verwerking van verrichtingen afgesloten onder opschortende 724 voorwaarde Zie ook: Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten advies 136/1 Voorwaardelijke obligaties Zie ook: Schulden Betrekkingen met verbonden ondernemingen en ondernemingen waarmee een deelnemings verhouding bestaat 725 advies 114/4 Verwerking in de jaarrekening van een onderneming van verrichtingen met 725 verbonden ondernemingen advies 114/6 Uitdrukking van verrichtingen tussen ondernemingen uit eenzelfde groep Financiële betrekkingen 726 advies 111/1 Bezoldigingen toegekend aan bestuurders en commissarissen Bedoelde bezoldigingen 726 advies 111/2 Toepassing van de uitzondering waarin punt 17 van de toelichting voorziet Sociale balans 728 advies S100 Vragen en antwoorden over de sociale balans 728 advies 2009/12 De sociale balans en de statutaire werknemers Waarderingsregels 770 advies 154/1 Wijziging van de waarderingsregels als gevolg van gewijzigde wetgeving 770 Informatieverstrekking 3.7. Adviezen m.b.t. de geconsolideerde jaarrekening 772 advies C100 Verwerking in de geconsolideerde jaarrekening van de vermogensbestanddelen en 772 de resultaten op de datum waarop de geconsolideerde jaarrekening wordt afgesloten advies C101 Resultaat uit de verkoop van deelnemingen 773 advies C102 Overschakeling op de euro Aspecten in verband met de geconsolideerde jaarrekening 774 advies C103/1 Effect in de tijd van de verlaging van de vrijstellingscriteria 781 advies C104/1 Openbaarmaking van een geconsolideerde jaarrekening op vrijwillige basis of 784 op basis van een andere reglementaire bepaling dan die van het koninklijk besluit van 6 maart 1990 Verspreiding van een verkorte versie van de geconsolideerde jaarrekening advies C105/1 Uitgestelde belastingvoordelen wegens overdraagbare verliezen 786 advies C106/1 Advies horizontale consolidatie in combinatie met administratiekantoren Adviezen m.b.t. het rekeningenstelsel 793 advies R100/1 Opening van bijkomende rekeningen 793 advies R100/2 Aanpassing van het rekeningstelsel van de onderneming 795 advies R100/3 Houden van een dubbel rekeningstelsel Eigen rekeningstelsel Groepsrekeningstelsel797 advies R101/1 Zakelijke waarborgen gesteld voor rekening van derden 798 advies R101/2 Aandelen als waarborg van de goede uitoefening van een mandaat als bestuurder of 799 commissaris advies R102/1 Uitgegeven cheques: werking van rekening advies R102/2 Overschrijvingsorders 802

13 17 advies R102/3 Te innen cheques: rekening advies R103 Gefactureerde, nog niet ontvangen voorschotten en vooruitbetalingen Rekening Fusies en splitsingen 805 advies 124/1 Fusie, inbreng van een onderdeel van een onderneming, splitsing 805 advies 126/16 Aanschaffingswaarde van de aandelen ontvangen naar aanleiding van een in 806 het buitenland verwezenlijkte fusie advies 166/2 Verwerking in de jaarrekening van bepaalde verrichtingen als bedoeld in 809 artikel 677 van het Wetboek van Vennootschappen advies 2009/6 De boekhoudkundige verwerking van fusies 812 advies 2009/7 De boekhoudkundige verwerking van grensoverschrijdende fusies 831 advies 2009/8 De boekhoudkundige verwerking van splitsingen 841 advies 2009/11 De boekhoudkundige verwerking van partiële splitsingen Adviezen m.b.t. het Wetboek van Vennootschappen Berekening van de criteria 861 advies 12/3 Toepassingsgebied van de uitvoeringsbesluiten Gemiddeld aantal jaarlijks 861 tewerkgestelde personen advies 114/7 Condominium 862 advies 114/5 Over het begrip verbonden onderneming Openbaarmaking van de jaarrekening 863 advies 110/1 Openbaarmaking van de jaarrekening Mogelijkheid tot publicatie van 863 de jaarrekening in beknopte vorm (art. 39) advies 110/2 Stukken die tegelijk met de jaarrekening dienen neergelegd (art. 80, Venn.W.) 864 advies 110/3 Openbaarmaking van de jaarrekening van vennootschappen die niet aan 866 het KB van 8 oktober 1976 onderworpen zijn advies 110/4 Bijkantoren of centra van werkzaamheden in België van ondernemingen naar 868 buitenlands recht Toepassing van artikel 10, par. 2 van de Boekhoudwet en van artikel 198 van de Vennootschapswet advies 110/5 Opstelling, goedkeuring en openbaarmaking van de jaarrekening 870 advies 110/9 Jaarrekening Schema van de Balanscentrale Omvang van de bedrijven 872 advies 2009/2 In België gevestigde vennootschappen naar buitenlands recht: toepassingsgebied van 874 artikelen 81, 82, 83 en 107 van het Wetboek van Vennootschappen 4.3. Jaarverslag 884 advies 138/4 Vermelding van de kosten van onderzoek en ontwikkeling in het jaarverslag 884 Zie ook: Immateriële vaste activa 5. Adviezen m.b.t. de VZW s, IVZW s en verenigingen 885 aanbeveling NFP Aanbevelingen inzake de gelijkwaardigheid van boekhoud- en jaarrekeningregels 885 opgelegd door sectorale regelgevingen met de gemeenrechtelijke boekhoud- en jaarrekeningregels voor VZW s, IVZW s en stichtingen januari 2007 advies NFP/1 Openingsbalans en jaarrekening van bestaande grote en zeer grote VZW s, 892 IVZW s en stichtingen die voor de eerste maal de bepalingen van het koninklijk besluit van 19 december 2003 toepassen advies NFP/2 Boekhoudkundige verwerking van erfpachtcontracten in not-for-profit-organisaties 895 advies NFP/3 Boekhoudkundige behandeling van goederenvoorraden in kringloopcentra 903 opgericht als vereniging zonder winstoogmerk advies NFP/4 Negatieve fondsen in de beginbalans van een vereniging zonder winstoogmerk 905 advies NFP/5 Boekhoudkundige verwerking van een vermogensportefeuille 907 advies 2009/4 Model van ongesplitst dagboek zoals bedoeld in artikel 2 van het koninklijk besluit 911 van 26 juni 2003 betreffende de vereenvoudigde boekhouding van bepaalde VZW s, stichtingen en IVZW s

14 18 6. Overgang naar het jaar 2000 en overschakeling op de euro 913 advies 176/1 Boekhoudrechtelijke aspecten met betrekking tot het jaar advies 173/1 Overschakeling op de euro: boekhoudrechtelijke aspecten 918 advies 173/2 Boekhoudkundige verwerking van de afrondingen bij conversie 932 advies 173/3 Toelichting bij de datum vanaf wanneer ondernemingen (waarvan het boekjaar 933 niet samenvalt met het kalenderjaar) hun jaarrekening mogen opstellen in euro advies 173/4 Vervroegde vaststelling van de bilaterale wisselkoersen in mei 1998: gevolgen voor 934 het advies nr. 173/1: Overschakeling op de euro: boekhoudrechtelijke aspecten advies 173/5 Toelichting bij de boekhoudkundige verwerking van termijnwissel verrichtingen 938 tussen de munten van lidstaten van de Muntunie advies 173/6 Verrekening van vorderingen en schulden die oorspronkelijk zijn uitgedrukt in 942 munten die overgaan in de euro advies 173/7 Afronding van de bedragen in de jaarrekeningen die in euro of in duizenden euro 945 zijn opgesteld advies 173/8 Aanvullende aspecten in verband met de boekhoudkundige verwerking van 946 afrondingsverschillen bij conversie Deel 2. Wetgeving 1. Belgische wetgeving 953 Coördinatie van de wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van ondernemingen (B.S. 4 september 1975) 957 Coördinatie van het koninklijk besluit van 12 september 1983 tot uitvoering van de wet van 17 juli 1975 op 960 de boekhouding van ondernemingen (B.S. 28 september 1983) Coördinatie van het koninklijk besluit van 12 september 1983 tot tot bepaling van de minimumindeling van 961 een algemeen rekeningstelsel (B.S. 29 september 1983) + bijlage Coördinatie van het Wetboek van Vennootschappen: Boek I tot en met Boek IV (B.S. 6 augustus 1999) 971 Coördinatie van Boek II van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van 1003 Vennootschappen (B.S. 6 februari 2001) Art. 17, wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen 1049 zonder winstoogmerk en de stichtingen (B.S. 1 juli 1921) Coördinatie van het koninklijk besluit van 19 december 2003 betreffende de boekhoudkundige verplichtingen 1051 en de openbaarmaking van de jaarrekening van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen (B.S. 30 december 2003) Coördinatie van het koninklijk besluit van 26 juni 2003 betreffende de vereenvoudigde boekhouding van 1074 bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, stichtingen internationale en verenigingen zonder winstoogmerk (B.S. 11 juli 2003) 2. Europese wetgeving 1078 Coördinatie van de Vierde Richtlijn 1078 Coördinatie van de Zevende Richtlijn 1096 Deel 3. Bijlagen Standaardschema van de jaarrekening: 1111 volledig en verkort schema, schema VZW s 2. TrefWOOrdenregister 1281

samenstelling CBn 1 WOORD VOORAF 3 Deel 2. Adviezen 29

samenstelling CBn 1 WOORD VOORAF 3 Deel 2. Adviezen 29 5 samenstelling CBn 1 WOORD VOORAF 3 Deel 1. JAARVERslag 21 Deel 2. Adviezen 29 1. Adviezen m.b.t. de bevoegdheid van de CBn 30 1.1. Adviesbevoegdheid 30 advies 14/1 Adviesbevoegdheid 30 1.2. Afwijkingen

Nadere informatie

INHOUD DEEL 1. OVERZICHT VAN DE WERKZAAMHEDEN 2013 1

INHOUD DEEL 1. OVERZICHT VAN DE WERKZAAMHEDEN 2013 1 iii Samenstelling Woord vooraf i DEEL 1. OVERZICHT VAN DE WERKZAAMHEDEN 2013 1 DEEL 2. ADVIEZEN 21 1. ADVIEZEN M.B.T. DE BEVOEGDHEID VAN DE CBN 22 1.1. ADVIESBEVOEGDHEID 22 advies 14/1 Adviesbevoegdheid

Nadere informatie

INHOUD DEEL 1. OVERZICHT VAN DE WERKZAAMHEDEN 2014 1

INHOUD DEEL 1. OVERZICHT VAN DE WERKZAAMHEDEN 2014 1 iii SAMENSTELLING WOORD VOORAF i DEEL 1. OVERZICHT VAN DE WERKZAAMHEDEN 2014 1 DEEL 2. ADVIEZEN 21 1. ADVIEZEN M.B.T. DE BEVOEGDHEID VAN DE CBN 22 1.1. ADVIESBEVOEGDHEID 22 advies 14/1 Adviesbevoegdheid

Nadere informatie

INHOUD DEEL 1. OVERZICHT VAN DE WERKZAAMHEDEN

INHOUD DEEL 1. OVERZICHT VAN DE WERKZAAMHEDEN iii SAMENSTELLING WOORD VOORAF i DEEL 1. OVERZICHT VAN DE WERKZAAMHEDEN 2012 1 DEEL 2. ADVIEZEN 19 1. ADVIEZEN M.B.T. DE BEVOEGDHEID VAN DE CBN 20 1.1. Adviesbevoegdheid 20 advies 14/1 Adviesbevoegdheid

Nadere informatie

Inhoud DEEL 1 ALGEMENE INLEIDING BOEKHOUDING EN RAPPORTERING... 1 HOOFDSTUK 1 HISTORISCHE EVOLUTIE... 3 1 EVOLUTIE VAN DE BEGRIPPEN...

Inhoud DEEL 1 ALGEMENE INLEIDING BOEKHOUDING EN RAPPORTERING... 1 HOOFDSTUK 1 HISTORISCHE EVOLUTIE... 3 1 EVOLUTIE VAN DE BEGRIPPEN... DEEL 1 ALGEMENE INLEIDING BOEKHOUDING EN RAPPORTERING... 1 HOOFDSTUK 1 HISTORISCHE EVOLUTIE... 3 1 EVOLUTIE VAN DE BEGRIPPEN... 4 2 ENKELE GESCHIEDKUNDIGE STAPPEN... 5 2.1 Belgische ondernemingen... 5

Nadere informatie

INHOUD. Normen ten aanzien van individuele vragen om afwijking wegens verstoring van de mededingingsvoorwaarden 11. in een andere munt dan de euro 14

INHOUD. Normen ten aanzien van individuele vragen om afwijking wegens verstoring van de mededingingsvoorwaarden 11. in een andere munt dan de euro 14 iii SAMENSTELLING VOORWOORD i DEEL 1. ADVIEZEN 1 1. ADVIEZEN M.B.T. DE BEVOEGDHEID VAN DE CBN 3 1.1. ADVIESBEVOEGDHEID 3 advies 14/1 Adviesbevoegdheid 3 1.2. AFWIJKINGEN 6 advies 108/1 Afwijkingen van

Nadere informatie

EUR JAARREKENING IN EURO

EUR JAARREKENING IN EURO 40 EUR JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)... zijn / zijn niet VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE werd XXX / werd niet * BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA)

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Bijlage 3. BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Nr. VOL 2.1 Balans na winstverdeling ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28...... Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21......

Nadere informatie

Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel

Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel Cf. KB van 19 december 2003 & KB van 18 december 2012 1 1. EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR 10 Fondsen

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 21/01/2015 BE 0449.054.471 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15019.00586 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: ERDA KOMADA Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508.

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508. VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21 2.089,48 3.556,27 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr. 0812.019.662 VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... Toel. 20/28 60.411,22 55.375,35 Oprichtingskosten...... Immateriële vaste activa.... Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/01/2015 BE 0429.423.255 12 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15025.00242 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: FRAVAN Naamloze vennootschap Adres: Kortrijksestraat Nr: 439 Bus: Postnummer:

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING BE 04.777.660 VOL2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten Immateriële Materiële Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting Meubilair en rollend materieel Leasing

Nadere informatie

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 1 1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 10. Kapitaal 100 Geplaatst kapitaal 101 Niet-opgevraagd kapitaal (-) 11. Uitgiftepremies 12. Herwaarderingsmeerwaarden

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/11/2015 BE 0462.537.075 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15679.00182 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: DE LILLE Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Kwadenbulk

Nadere informatie

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR naam :... M.A.R. Uittreksel uit de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel KLASSE 1 : EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst

Nadere informatie

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I VOL 2.1 BALANS NA WNSTVERDELNG ACTVA VASTE ACTVA...... Oprichtingskosten... mmateriële vaste activa... Toel. 5.1 5.2 1 Codes Boekjaar Vorig boekjaar Materiële vaste activa......... Terreinen en gebouwen......

Nadere informatie

VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/ , ,40. Nr. BE Oprichtingskosten

VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/ , ,40. Nr. BE Oprichtingskosten VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 340.346,18 538.042,40 Oprichtingskosten... 4.1 20...... Immateriële vaste activa... 4.2 21 244.452,43 441.579,00 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

Boekhoudrecht en W.Venn.

Boekhoudrecht en W.Venn. Boekhoudrecht en W.Venn. Koen GEENS Jan VERHOEYE Federatie voor Vrije Intellectuele Beroepen Donderdag 15 maart 2001 Basisidee Opnemen van bepalingen boekhoudrecht rond jaarrekeningen in W.Venn. K.B. W.Venn.

Nadere informatie

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 48 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN CONSOLIDEREN Beheren DUIDELIJKHEID DE REKENINGEN VAN PARKING.BRUSSELS Het kapitaal van het Agentschap = 561.500 Het kapitaal van het Agentschap,

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 02/10/2013 BE 0830.513.208 8 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 13616.00294 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: DIAMOND VAULT Naamloze vennootschap Adres: SCHUPSTRAAT Nr: 1-7 Bus: Postnummer:

Nadere informatie

BROUWERIJ LIEFMANS NV Juridische status : Faillissement. Juridische vorm : NV. Wontergemstraat, DENTERGEM

BROUWERIJ LIEFMANS NV Juridische status : Faillissement. Juridische vorm : NV. Wontergemstraat, DENTERGEM BROUWERIJ LIEFMANS NV 0400.228.136 Juridische status : Faillissement Juridische vorm : NV Wontergemstraat, 42 8720 - DENTERGEM NACE code : 11050 - Vervaardiging van bier Het bedrijf komt NIET voor op de

Nadere informatie

Ratio's en balansanalyse Hendrik Claessens

Ratio's en balansanalyse Hendrik Claessens Ratio's en balansanalyse de balans en de resultatenrekening als deel van de jaarrekening Actief BALANS Passief 6 Resultatenrekening 7 A BALANS P 6 Resultatenrekening 7 actief passief Actief Balans Passief

Nadere informatie

Deel 2: Financiële jaarrekening

Deel 2: Financiële jaarrekening Deel 2: Financiële jaarrekening Nr. 0407.201.941 VOL-VZW 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten..... Immateriële vaste activa. Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/07/2014 BE 0462.364.455 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 14379.00482 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Dokter Geert De Brabandere Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2)

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2) Jaarrekening in euro (VKT 1.1) Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2) Balans na winstverdeling Activa (VKT 2.1) 20/28 Vaste activa 20 Oprichtingskosten 21 Immateriële

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN

HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN WOORD VOORAF... OVER DE AUTEURS... v vii HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN 1 INLEIDING... 2 2 DE BALANS... 3 2.1 Ondernemingsmiddelen of activa... 4 2.2 Ondernemingsbronnen of passiva...

Nadere informatie

INHOUD DEEL 1 DE JAARREKENING 23 VOORWOORD 5 OVERZICHT DELEN 7. HOOFDSTUK 1 Beginselen van het vennootschapsboekhouden 25

INHOUD DEEL 1 DE JAARREKENING 23 VOORWOORD 5 OVERZICHT DELEN 7. HOOFDSTUK 1 Beginselen van het vennootschapsboekhouden 25 Vennootschapsboekhouden 9 INHOUD VOORWOORD 5 OVERZICHT DELEN 7 DEEL 1 DE JAARREKENING 23 HOOFDSTUK 1 Beginselen van het vennootschapsboekhouden 25 1 Inleiding 25 2 Wettelijk kader van het vennootschapsboekhouden

Nadere informatie

BIJLAGE 1: De minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel

BIJLAGE 1: De minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel BIJLAGE 1: De minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel 1. EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst kapitaal 101 Niet-opgevraagd

Nadere informatie

Eindejaarsverrichtingen

Eindejaarsverrichtingen Eindejaarsverrichtingen Jean Pierre Vincke Erebedrijfsrevisor Lesgever aan de Koninklijke Militaire School (KMS), aan de Hogere Opleiding Militaire Administrateurs Gastdocent aan de HUB-EHSAL Ragheno Business

Nadere informatie

Inhoud. Deel 1. Voorwoord 13

Inhoud. Deel 1. Voorwoord 13 Inhoud Voorwoord 13 Deel 1 1. Oprichting van een vennootschap 25 1.1 Mogelijke ondernemingsvormen 25 1.1.1 De éénmansonderneming 25 1.1.2 Doel van de vennootschapsvorming 26 1.1.3 Vennootschap 27 1.1.4

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/09/2015 BE 0862.652.672 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15640.00354 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Codex Finance Naamloze vennootschap Adres: Bogaardenstraat Nr: 5 Bus:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT Datum neerlegging Nr 0881511749 Blz E D VKT 11 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: Ello Rechtsvorm: BVBA Adres: Bautersemstraat Nr: 68 Postnummer: 2800 Gemeente: Mechelen Land: België

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/10/2015 BE 0471.522.641 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15654.00593 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: 'T SMOSKE TIELT Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/06/2016 BE 0824.339.751 8 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 16260.00550 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: SOLAR ECO-INVEST Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

ACTIEF. Scmactn.doc [22]

ACTIEF. Scmactn.doc [22] ACTIEF I. Oprichtingskosten... 20 II. Immateriële vaste activa... 21 III. Materiële vaste activa... 22/27 A. Terreinen en gebouwen...22 B. Installaties, machines en uitrusting...23 C. Meubilair en rollend

Nadere informatie

E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016

E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016 E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016 BALANS VOL 2.1 ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingkosten 20 I Immateriële vaste activa 21 Materiële vaste activa A. Terreinen en gebouwen B. Installaties, machines en

Nadere informatie

1. BALANS NA WINSTVERDELING. Codes 20/28 22/27 22 23 24 25 26 27 29/58 40/41 50/53 54/58

1. BALANS NA WINSTVERDELING. Codes 20/28 22/27 22 23 24 25 26 27 29/58 40/41 50/53 54/58 VKT2. 1. BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 3.591,29 I. Oprichtingskosten... 20 3.591,29 II. Immateriële vaste activa (toel. I,A)... 21 III. IV. Materiële vaste activa (toel. I,B)... A.

Nadere informatie

2009-03-24 DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605. Juridische status : Actief. Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES

2009-03-24 DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605. Juridische status : Actief. Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605 Juridische status : Actief Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES NACE code : 35220 - Distributie van gasvormige brandstoffen via leidingen Het bedrijf

Nadere informatie

Inhoud. DEEL I Het systeem van dubbel boekhouden 19. Inleiding 21

Inhoud. DEEL I Het systeem van dubbel boekhouden 19. Inleiding 21 Inhoud Woord vooraf 5 DEEL I Het systeem van dubbel boekhouden 19 Inleiding 21 Hoofdstuk 1 De balans 25 1 Inleiding 25 2 De balans: actief = passief 26 3 Indeling van de balans in rubrieken 28 3.1 De indeling

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/07/2014 BE 0423.189.620 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 14378.00570 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Verzekeringskantoor Snyders Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Examenvragen BIBF Uitdieping boekhoudrecht - jaarrekeningenrecht

Examenvragen BIBF Uitdieping boekhoudrecht - jaarrekeningenrecht Examenvragen BIBF Uitdieping boekhoudrecht - jaarrekeningenrecht Vraag 1 Vreemde munten. a) Geef de basisprincipes met betrekking tot de omrekening van vreemde munten. b) De boekhouding wordt gevoerd en

Nadere informatie

INHOUD AUTEURSLIJST 3 WOORD VOORAF 15. AFDELING 1 De jaarrekening opstellen 17

INHOUD AUTEURSLIJST 3 WOORD VOORAF 15. AFDELING 1 De jaarrekening opstellen 17 INHOUD AUTEURSLIJST 3 WOORD VOORAF 15 AFDELING 1 De jaarrekening opstellen 17 1. Algemene principes 17 1.1. Evolutie 17 1.2. Het principe van de secties 17 1.3. De omschrijving van bepaalde rubrieken 18

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr 1 0454423323 VOL-VZW 21 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20128 47390603 42179615 Oprichtingskosten 20 Irnrnateriele vaste activa 21 11 143122 1 1228793 Materiele vaste activa Terreinen en

Nadere informatie

Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen

Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Codering Afdeling 1. 2010 2009 BALANS NA VERWERKING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 99.203 88.118 I. Oprichtingskosten 20

Nadere informatie

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 40 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM:... PREFLEXIBEL... Rechtsvorm:... Naamloze vennootschap Adres:...Nr.: Elisabethlaan... 153 Bus:... Postnummer:...

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 18/07/2013 BE 0836.667.956 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 13314.00181 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Woon & Zorg Vg Tienen Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 28/12/2015 BE 0880.365.367 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15707.00413 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: LIBERO Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Aalterveld

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 05/01/2015 BE 0447.210.481 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15004.00069 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Van De Staey Middelenvennootschap in vereffening (in vereffening) Besloten

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies van 4 september 2013 1

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies van 4 september 2013 1 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/12 - Erkenning van de opbrengsten en kosten die overeenstemmen met interesten en royalty's, evenals de toewijzing van de resultaten in de vorm van

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 21042016 BE 0881.511.749 12 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 16105.00206 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Ello Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Bautersemstraat

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 16/09/2014 BE 0831.847.551 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 14587.00362 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Krentzen Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Elizabetlaan

Nadere informatie

Verkorte statutaire jaarrekening van Delhaize Groep NV

Verkorte statutaire jaarrekening van Delhaize Groep NV Verkorte statutaire jaarrekening van Delhaize Groep NV De statutaire jaarrekening van Delhaize Groep NV wordt hieronder voorgesteld in een verkort schema. Overeenkomstig het Belgisch Wetboek van Vennootschappen

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: NewB Europese vennootschap Adres: Rue Botanique Nr: 75 Bus: Postnummer: 1210 Gemeente: Sint-Joost-ten-Node Land: België Rechtspersonenregister(RPR)- Rechtbank van

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 12/07/2013 BE 0836.667.164 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 13292.00351 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Woon & Zorg Vg Aarschot Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0479.409.731 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: TRAVIATA Rechtsvorm: NV Adres: EMIEL MOMMAERTSLAAN Nr.: 18, bus A Postnummer: 1831 Gemeente:

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten. Advies van 7 november 2012

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten. Advies van 7 november 2012 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten Advies van 7 november 2012 I. Onderwerp van het advies 1. In het artikel 31, 1 van de Vierde Europese Richtlijn

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0523.901.750 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: XIBER Rechtsvorm: BVBA Adres: Mechelsesteenweg Nr.: 34, bus 101 Postnummer: 2018 Gemeente: Antwerpen

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Born in Africa Vereniging zonder winstoogmerk Adres: ROBERT DALECHAMPLAAN Nr: 7 Bus: Postnummer: 1200 Gemeente: Sint-Lambrechts-Woluwe Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0523.895.119 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: XIGENT Rechtsvorm: BVBA Adres: Mechelsesteenweg Nr.: 34, bus 101 Postnummer: 2018 Gemeente:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0523.891.852 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: G-BUILDING Rechtsvorm: BVBA Adres: MECHELSESTEENWEG Nr.: 34, bus 101 Postnummer: 2018 Gemeente:

Nadere informatie

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Codering Afdeling 1. 2014 2013 BALANS VOOR VERWERKING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing

Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing Nr. I 0454.423.323 I VOL-VZW 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar VASTE ACTIVA....... 20/28 467.243,35 526.129,30 Oprichtingskosten.......................

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 13/08/2015 BE 0860.484.327 12 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15421.00531 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: HEYDEVELD Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

HET WETTELIJK MINIMUM ALGEMEEN REKENINGENSTELSEL

HET WETTELIJK MINIMUM ALGEMEEN REKENINGENSTELSEL 2016 Uitgeverij De Boeck, Belpairestraat 20, 2600 Berchem HET WETTELIJK MINIMUM ALGEMEEN REKENINGENSTELSEL 1. EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR 10 Kapitaal

Nadere informatie

Identificatie rapportering Brussel

Identificatie rapportering Brussel Identificatie rapportering 2014 Naam entiteit: Categorie: Adres: Contactpersoon : Vlaams Woningfonds rechtspersoon Ieperlaan41 1000 Brussel Guy Servotte Telefoonnummer: 02/548.91.31 Soort rapportering:

Nadere informatie

Interne jaarrekening - Beknopt verslag (Vennootschap)

Interne jaarrekening - Beknopt verslag (Vennootschap) vrijdag 3 april 2015 09:20 Bedrijf: 1 - VIA VENETO VZW Pagina 1 van 6 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 1.081,00 1.067,87 Oprichtingskosten 20 Immateriële vaste activa (toelichting 5.1.1)

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Beauvent cvba Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Sint-Bertinusstraat Nr: 39 Bus: Postnummer: 8630 Gemeente: Veurne Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 14/01/2015 BE 0446.578.496 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15013.00581 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Lounge Concept Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 18/05/2012 BE 0427.441.386 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 12121.00242 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: OIKOCREDIT-BE Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: CENTURY CENTER PARKING Naamloze vennootschap Adres: Leopold de Waelplaats Nr: 8 Bus: Postnummer: 2000 Gemeente: Antwerpen Land: België Rechtspersonenregister (RPR)

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0462.089.588 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: GULDEN ARENT Rechtsvorm: BVBA Adres: MECHELSESTEENWEG Nr.: 34, bus 101 Postnummer: 2018 Gemeente:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 06/01/2015 BE 0894.370.880 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15009.00110 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: CEBO & A Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: LINDEKENSSTRAAT

Nadere informatie

VADEMECUM VOOR DE JAARREKENING 2015

VADEMECUM VOOR DE JAARREKENING 2015 VADEMECUM VOOR DE JAARREKENING 2015 VADEMECUM VOOR DE JAARREKENING 2015 ROGER TIEST Antwerpen Cambridge Vademecum voor de jaarrekening 2015 Roger Tiest 2015 Antwerpen Cambridge www.intersentia.be ISBN

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 16/04/2015 BE 0830.424.423 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15098.00294 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: MIPA-SOLAR Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VOL 1.2)

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VOL 1.2) Jaarrekening in euro (VOL 1.1) Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VOL 1.2) Balans na winstverdeling Activa (VOL 2.1) 20/28 Vaste activa 20 Oprichtingskosten 21 Immateriële

Nadere informatie

Non-profitsector: Actualiteitvoorde leidersen bedrijfsrevisoren

Non-profitsector: Actualiteitvoorde leidersen bedrijfsrevisoren Studiedag - Journée d études Non-profitsector: Actualiteitvoorde leidersen bedrijfsrevisoren 25.01.20101 Studiedag Non-profitsector: Actualiteit voor de leiders en de bedrijfsrevisoren Actualiteitinzakede

Nadere informatie

VADEMECUM VOOR DE JAARREKENING 2016

VADEMECUM VOOR DE JAARREKENING 2016 VADEMECUM VOOR DE JAARREKENING 2016 ROGER TIEST Antwerpen Cambridge Vademecum voor de jaarrekening 2016 Roger Tiest 2016 Antwerpen Cambridge www.intersentia.be ISBN 978-94-000-0731-4 D/2016/7849/52 NUR

Nadere informatie

INHOUD DEEL 1 DE JAARREKENING 25 VOORWOORD 5 OVERZICHT DELEN 7. HOOFDSTUK 1 Beginselen van het vennootschapsboekhouden 27

INHOUD DEEL 1 DE JAARREKENING 25 VOORWOORD 5 OVERZICHT DELEN 7. HOOFDSTUK 1 Beginselen van het vennootschapsboekhouden 27 Vennootschapsboekhouden 9 INHOUD VOORWOORD 5 OVERZICHT DELEN 7 DEEL 1 DE JAARREKENING 25 HOOFDSTUK 1 Beginselen van het vennootschapsboekhouden 27 1 Inleiding 27 2 Wettelijk kader van het vennootschapsboekhouden

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/01/2017 BE 0830.753.629 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 17025.00303 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: SECONDO Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Kretenveldweg

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0837.201.357 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: BC RETAIL Rechtsvorm: BVBA Adres: MECHELSESTEENWEG Nr.: 34, bus 101 Postnummer: 2018 Gemeente:

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/14 De boekhoudkundige verwerking van de uitgestelde belastingen bij gerealiseerde meerwaarden waarvoor de uitgestelde belastingregeling geldt en bij

Nadere informatie

HANDBOEK BOEKHOUDEN BELGISCH BOEKHOUDRECHT

HANDBOEK BOEKHOUDEN BELGISCH BOEKHOUDRECHT HANDBOEK BOEKHOUDEN BELGISCH BOEKHOUDRECHT HANDBOEK BOEKHOUDEN BELGISCH BOEKHOUDRECHT De algemeen aanvaarde boekhoudbeginselen en financiële rapporteringstandaarden voor ondernemingen en (internationale)

Nadere informatie

Nr. 0462.312.589. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde)

Nr. 0462.312.589. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0462.312.589 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO NAAM: KAURI Rechtsvorm: VZW Adres: de Fiennestraat Nr.: 77 Postnummer: 1070 Gemeente: Brussel 7 Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Pelicano Stichting van openbaar nut Adres: Congresstraat Nr: 35 Bus: Postnummer: 1000 Gemeente: Brussel Land: België Rechtspersonenregister(RPR)- Rechtbank van Koophandel

Nadere informatie

Hoofdstuk II Boekhoudtheorie

Hoofdstuk II Boekhoudtheorie Hoofdstuk II Boekhoudtheorie 1. Structuur 2. Basisveronderstellingen a. Entiteitveronderstelling b. Continuïteitsveronderstelling c. Geldwaarde-uitdrukkingsveronderstelling d. Veronderstelling van de historische

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Pelicano Stichting van openbaar nut Adres: Rue du Congrès Nr: 35 Bus: Postnummer: 1000 Gemeente: Brussel Land: België Rechtspersonenregister(RPR)- Rechtbank van Koophandel

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 16/02/2015 BE 0865.731.730 14 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15044.00532 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: LIGNE CDR Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 201 1 EUR NAT Datum neerlegging Nr 0811575046 Blz E D VKT-VZW 11 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: Orange House partnership Rechtsvorm: VZW Adres: Kampendaal Nr: 83 Postnummer: 1653 Gemeente: Dworp

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 20/07/2016 BE 0891.741.388 12 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 16339.00381 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: BURO GINKGO Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 05/01/2015 BE 0542.590.284 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15001.00370 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: POPCORN BVBA Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

jaarlijkse groei 15% 12% 10% 10% jaarlijkse groei 20% 15% 12% 12% jaarlijkse groei 20% 15% Percentage van de omzet 45% 45% 45% 45% 45%

jaarlijkse groei 15% 12% 10% 10% jaarlijkse groei 20% 15% 12% 12% jaarlijkse groei 20% 15% Percentage van de omzet 45% 45% 45% 45% 45% FINANCIEEL PLAN opstart 1. PROGNOSE RESULTATENREKENING Cijfers in euro Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 BEDRIJFSOPBRENGSTEN 291.500 327.530 448.381 493.094 542.276 Omzet 290.000 326.000 446.820 491.502

Nadere informatie

Lokaal Financieel Management Boekhoudpraktijk beleids- en beheerscyclus. Woord vooraf I / 1

Lokaal Financieel Management Boekhoudpraktijk beleids- en beheerscyclus. Woord vooraf I / 1 INHOUDSOPGAVE I. Woord vooraf I / 1 II. De algemene boekhouding voor lokale en provinciale besturen II / 1 Inleiding II / 1 II.1. Uitgangspunten, krachtlijnen en toepassingsgebied II.1 / 1 1. Studieronde

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 16/08/2016 BE 0848.812.455 12 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 16422.00380 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: ALTIMO INTERNATIONAL Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

CONSO CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR Nr. BE

CONSO CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR Nr. BE CONSO 4.8.2 CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN SOORTGELIJKE RECHTEN Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar... 8052P xxxxxxxxxxxxxxx 54.544 Aanschaffingen, met inbegrip van de

Nadere informatie

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder Verslag van de Raad van Bestuur van Etn. Fr. Colruyt NV aan de Buitengewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders van 16 oktober 2009 inzake doelwijziging De Raad van Bestuur verklaart te zijn samengekomen

Nadere informatie

Nr CONSO CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN SOORTGELIJKE RECHTEN. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Nr CONSO CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN SOORTGELIJKE RECHTEN. Codes Boekjaar Vorig boekjaar Nr. 0440.653.281 CONSO 4.8.2 CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN SOORTGELIJKE RECHTEN Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar... 8052P Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 26/06/2014 BE 0806.939.436 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 14231.00061 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: PROJECT PIETELBEEK Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

JAARREKENING: volledig model voor ondernemingen. in euro (EUR)

JAARREKENING: volledig model voor ondernemingen. in euro (EUR) NATIONALE BANK VAN BELGIE Balanscentrale JAARREKENING: volledig model voor ondernemingen in euro (EUR) Voor meer informatie omtrent de neerlegging van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening

Nadere informatie