Voorwoord Inleiding Inhoudstafel Stage Mobile School vzw Voorstelling Doelstellingen...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord... 2. Inleiding... 2. Inhoudstafel... 3. 1 Stage... 5. 1.1 Mobile School vzw... 5. 1.1.1 Voorstelling... 5. 1.1.2 Doelstellingen..."

Transcriptie

1 1

2 Voorwoord Dit eindwerk had ik niet kunnen realiseren zonder de hulp van vele mensen. Eerst en vooral wil ik de personen bedanken die mij te woord hebben gestaan om een zicht te krijgen op ethisch fondsenwerven binnen België en de internationale tendens ervan in het algemeen. Door hun kennis en ervaringen hebben zij mij steeds verder doen nadenken en inzichten opgeleverd om mijn verhaal verder uit te werken. Daarnaast wil ik mijn praktijklector, Geert Boutsen, bedanken voor zijn kritische houding en feedback ten aanzien van mijn eindwerk. Hij heeft mij alert gehouden en zijn meningen waren een meerwaarde om het eindwerk kwalitatief uit te werken. Daarnaast wil ik ook mijn vriend, Dave, en, Kathleen bedanken voor het nalezen van mijn eindwerk. Ten laatste wil ik mijn moeder, familie, vrienden en stagebegeleider, Pieter Rumbaut, bedanken voor hun steun tijdens het maken van dit eindwerk. Inleiding Tijdens mijn derdejaarsstage, bij Mobile School vzw, ben ik verantwoordelijk geweest voor de uitwerking van de stoepkrijtactie, een fondsenwervingsactie binnen basisscholen. Een laatste opleidingsjaar houdt tevens in dat er een eindwerk wordt uitgewerkt. Hierbij wou ik een onderwerp dat gelinkt was aan de stoepkrijtactie. Een zoektocht tot een thesisonderwerp leidde mij tot het discours omtrent ethisch fondsenwerven. Een discours waar ik nog nooit van gehoord had. Dit onbekende terrein intrigeerde mij en vormde alzo een uitdaging om mij hierin te verdiepen. De kritische vraag die ik mij hierbij stelde was of de stoepkrijtactie een ethische fondsenwervingsactie is?; met hierbij de subvraag Wat is ethisch fondsenwerven?. Met deze twee vragen ging ik aan de slag gaan om mijn eindwerk vorm te geven. Doorheen mijn eindwerk wil ik in eerste instantie het verhaal brengen omtrent ethisch fondsenwerven, om dit dan vervolgens toe te passen op mijn stageproject. In een eerste hoofdstuk vindt u een uiteenzetting terug over mijn stageplaats en mijn stageproject. Het daaropvolgend hoofdstuk gaat uitgebreid in op ethisch fondsenwerven. Eerst wordt er een omschrijving gegeven van fondsenwerven, om daarna te blijven stilstaan bij de Vereniging voor de Ethiek in de Fondsenwerving, een Belgische vereniging die een ethische code heeft opgesteld voor fondsenwervende organisaties en daarbij de belangen van schenkers wilt verdedigen. Daarnaast wordt er ook een internationale kijk genomen. Er wordt een blik geworpen op de situatie in Nederland en hoe organisaties daar dit onderwerp vormgeven. Tot slot wordt er nagegaan hoe de tendens tot ethisch fondsenwerven is ontstaan. In het derde hoofdstuk wordt er een link gemaakt tussen Mobile School vzw en ethisch fondsenwerven. Er wordt ingegaan op het feit waarom de organisatie zich niet wenst aan te sluiten bij het VEF. Daarnaast wordt de stoepkrijtactie gelinkt aan de ethische code van de Verenging voor de Ethiek in de Fondsenwerving. In een laatste hoofdstuk kom ik tot mijn kritisch besluit. In dit hoofdstuk heb ik een kritische houding aangenomen ten aanzien van ethisch fondsenwerven, het VEF en zijn werking. Daarnaast heb ik deze houding eveneens aangenomen ten aanzien van mijn stageproject, de stoepkrijtactie. Dit eindwerk heeft er mij op gewezen dat men binnen dit discours nooit een dualistische houding kan aannemen. Het zal altijd een schipperen zijn tussen alle mogelijkheden. Hellen Kippes, Leuven 3 juni

3 Inhoudstafel Voorwoord... 2 Inleiding... 2 Inhoudstafel Stage Mobile School vzw Voorstelling Doelstellingen Ontstaansgeschiedenis Het belang van een Mobile School vzw Straatkinderen De stoepkrijtactie Een omschrijving Het belang van de stoepkrijtactie De ethiek van het fondsenwerving Fondsenwerving, een omschrijving Sponsoring Fondsenwerving De opkomst van fondsenwerving in de non-profitsector Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving Ontstaansgeschiedenis De rede tot oprichting van het VEF De werking Normatieve teksten Sancties Leden van het VEF Ethisch fondsenwerven in Nederland Centraal Bureau Fondsenwerven

4 2.4.2 Instituut voor Sponsoring en Fondsenwerving Een vergelijking tussen België en Nederland Internationale tendens International Committee in Fundraising Organizations Mobile School vzw en (ethisch) fondsenwerven Visie op fondsenwerving Een mogelijk lidmaatschap bij het VEF Persoonlijke mening Een ethische stoepkrijtactie Toepassing van de ethische code Conclusie De ondernomen stappen Kritische reflectie De moraliteit van het VEF De moraliteit van de stoepkrijtactie Besluit Bronnenlijst

5 1 Stage In dit eerste hoofdstuk geef ik een toelichting van mijn stageplaats, Mobile School vzw. Vervolgens ga ik over tot een omschrijving van mijn stageproject, de stoepkrijtactie. 1.1 Mobile School vzw Voorstelling 1 Mobile School vzw is een organisatie die ijvert voor de belangen van straatkinderen overal ter wereld. Dit doet zij door het ontwikkelen en produceren van educatieve materialen die zij ter beschikking stellen aan organisaties die zich inzetten voor straatkinderen. Dit educatief materiaal bestaat onder andere uit een mobiele school: een aaneenschakeling van vijf boxen, die via een telescopisch systeem in en uit elkaar kunnen worden geschoven. Een box is initieel anderhalve meter lang, maar na het uitschuiven van de vijf boxen verkrijgt men een totale lengte van zes meter. Bij deze school op wielen worden er educatieve panelen geleverd waardoor de straatkinderen allerlei kennis, vaardigheden en attitudes vergaren. Het educatieve materiaal dat de organisatie aanbiedt, is volledig aangepast aan de realiteit van de straat. De organisatie is gevestigd in Leuven en kent binnen zijn structuur een Noord- en Zuidwerking. De Noordwerking bestaat uit de organisatie in Leuven, het luik van sensibilisering en het luik omtrent fondsenwerving. Door het sensibiliseren van de bevolking over straatkinderen wil Mobile School vzw de aandacht vestigen op het onrecht waarin deze kinderen verkeren. Door te focussen op de sterktes en de positieve aspecten van straatkinderen wil de organisatie solidariteit en verbondenheid bewerkstelligen. De bevolking uit het Noorden empowerment meegeven staat hierbij centraal. Want het geven van empowerment maakt dat mensen zich inzetten en zich er ook van bewust worden dat ze mee het verschil kunnen maken. De Zuidwerking heeft het educatieve werkinstrument tot doel, met name de uitwerking van de mobiele school en de educatieve panelen. Daarnaast behandelt deze afdeling ook de aanvragen van organisaties die wensen te werken met een mobiele school. Dit houdt ook in dat de medewerkers uit de Zuidwerking verantwoordelijk zijn voor de implementatie en opvolging van bestaande projecten. Momenteel is Mobile School vzw actief in vier continenten en zijn er 22 mobielen scholen geplaatst (mei 2007). Deze vier continenten zijn Latijns-Amerika, Afrika, Azië en Europa. Daarnaast beschikt de organisatie over een pakket van 250 educatieve panelen waarbij er gewerkt wordt rond verschillende thema s. Naargelang het land waar een school wordt geïmplementeerd, worden de panelen taalkundig en cultureel aangepast. Momenteel is het educatieve pakket opgesteld in acht verschillende talen: Engels, Spaans, Frans, Tagalog, Swahili, Khmer, Roemeens en Pools. Telkens er een nieuwe school wordt opgestart bij een partnerorganisatie gaat er een medewerker van Mobile School vzw mee. Hierbij worden er aan de medewerkers van de partnerorganisatie, meestal straathoekwerkers, trainingen gegeven. Deze trainingen handelen over: eigenwaarde, communicatie met straatkinderen, motiveren 1 Visietekst, Leuven, Mobile School vzw,

6 van zichzelf, collega s en straatkinderen, creativiteit, technische aspecten van de mobiele school en de rechten van het kind. In onderstaande organigram vindt u de werkingsstructuur van de organisatie terug. Momenteel zijn er zes medewerkers tewerkgesteld bij Mobile School vzw. Arnoud Raskin Projectcoördinator Sven Schroeders Administratief medewerker Ann Van Hellemont Coördinator educatieve werkgroep Pieter Rumbaut Fondsenwerver Heleen Gadeyne Educatief medewerkster Hanne Stijnen Educatief medewerkster Doelstellingen Om zijn werking te garanderen stelt Mobile School vzw een aantal doelstellingen voorop, namelijk: 1. Een rechtstreekse interventie door het ontwikkelen, produceren en aanbieden van educatieve materialen ten gunste van de doelgroep. 2. De universele bewustmaking van de problematiek van de doelgroep. Deze bewustmaking wil de organisatie via verschillende kanalen verwezenlijken. Deze kanalen zijn: de website het geven van voordrachten en workshops, de pers, publicaties over de problematiek en de situatie, door het tonen van beeldmateriaal, via een nieuwsbrief en via de pers. Daarnaast zijn er sessies met kinderen, al dan niet in scholen, waarbij er gewerkt wordt met een mobiele school. 3. Lobbywerk bij de internationale gemeenschap aangaande schendingen van de fundamentele rechten van kinderen en adolescenten. 6

7 Dit doel willen de organisatie bereiken door deel te nemen aan congressen en door het uitbouwen van een netwerk. 4. Het ter beschikking stellen van knowhow aan derden indien de doelstellingen van deze in overeenstemming zijn met de universele rechten van de mens. 5. Het uitbouwen van een documentatiecentrum binnen de organisatie, waar boeken, studies en publicaties verzameld worden over de problematiek. Dit documentatiecentrum is zowel voor privé-personen als voor organisaties toegankelijk die meer wensen te weten over straatkinderen Ontstaansgeschiedenis 3 Het idee van een mobiele school is ontstaan in Dit is het jaar waarin Arnoud Raskin, coördinator van Mobile School vzw, een praktijkgericht thesisproject uitwerkte binnen zijn opleiding als industrial designer. Hierbij dienen de studenten een vernieuwende versie te ontwerpen van serieel geproduceerde gebruiksgoederen zoals staafmixers, kinderzitjes, meubilair, Arnoud bleef er mee worstelen hoe hij aan deze gebruiksgoederen iets vernieuwend kon toevoegen. Zo werd het voor hem duidelijk dat zijn thesisproject zich niet zou toespitsen op het verhogen van de marktwaarde van producten, maar dat hij een product wou ontwikkelen dat kon inspelen op de basisbehoeften. In diezelfde periode werd Arnoud via de media geconfronteerd met de realiteit van de Colombiaanse straatkinderen. Hier kwam er een kruisbestuiving tussen de interesse in het straatkind en het afstudeerproject. Zo ontstond het idee om een product te ontwikkelen dat tegemoet kwam aan de basisbehoeften van het straatkind. In het jaar van zijn afstuderen heeft Arnoud zich toegespitst op literatuurstudie omtrent het straatkind. Daarnaast trok hij naar Colombia om daar als vrijwilliger te gaan werken met straatkinderen. Door zijn vrijwilligerswerk verkreeg Arnoud een inzicht in wie de straatkinderen zijn, hoe zij leven, welke rol straathoekwerkers spelen in het leven van straatkinderen, waarom preventie en rehabilitatieprojecten van belang zijn en zo meer. Dit vrijwilligerswerk maakte duidelijk dat de basisbehoefte van het straatkind educatie was. Hierbij niet de educatie die gebeurt van achter een bank en tussen vier muren, maar een onderwijs dat plaatsvindt vanuit de leefwereld van het straatkind, namelijk de straat. Op deze wijze is het idee van een mobiele school ontstaan. Ondertussen hadden een aantal vrienden de vzw Vrienden van Oscar opgericht. Via deze vzw werd er aan fondsenwerving gedaan om projecten met straatkinderen te ondersteunen. Doordat Arnoud lid was van deze vzw kon hij op financiële steun rekenen om een mobiele school uit te bouwen. In 1997 studeerde Arnoud Raskin af met een eerste conceptueel prototype van een mobiele school. De opgedane ervaringen in Colombia lieten hem niet los. Daarom besloot Arnoud om op vrijwillige basis verder te werken met de mobiele school in de straten van Latijns- Amerika. In 1998 sloten zich een aantal vrijwilligers aan om het educatieve pakket verder uit te werken en werden er contacten gelegd met de Gemeentelijke School Munsterbilzen. Deze Middelbare school engageerde zich om de mobiele scholen uit te 2 toegang op 14 april Visietekst, Leuven, Mobile School vzw,

8 bouwen met de leerlingen van het zevende jaar technisch onderwijs. Een jaar later waren er twee mobiele schooltjes klaar voor vertrek. Vooraleer Arnoud naar Latijns-Amerika vertrok, volgde Arnoud een opleiding Cultures and Development Studies aan de Katholieke Universiteit Leuven. Tijdens deze opleiding ontmoette hij Ann Van Hellemont. Zij sloot zich aan als vrijwilligster en werd later medeoprichtster van Mobile School vzw. Samen met een team vrijwilligers vertrok Arnoud, voor een jaar, naar Guatemala en Bolivia om de eerste prototypes op te starten bij plaatselijke NGO s en te evalueren. In Guatemala werd er samengewerkt met Casa Alianza in Guatemala Stad en in Bolivia werd er samengewerkt met Enda in El Alto. Het evaluatierapport toonde aan dat mobiele scholen een potentie hebben om een invloed te hebben op het leven van straatkinderen. Maar daarnaast werden er ook een aantal kinderziektes aangetoond. Tijdens het jaar dat de mobiele scholen werden uitgetest in Guatemala en Bolivia kreeg de mobiele school media-aandacht via een reportage in het tv-programma Napels Zien. Door deze media-aandacht kon er nog meer gerekend worden op vrijwilligers, sympathisanten en fondsen waardoor een verdere werking gegarandeerd werd. Na zes jaar van vrijwilligerswerk kwam het moment waarop de vrijwilligersstructuur omgezet moest worden in een professionele setting. In de zomer van 2002 besloot de associatie Solid om de nodige financiële middelen te leveren waardoor een professioneel kader met een vijfjarenplan kon worden uitgewerkt. Datzelfde jaar tekende de Gemeentelijke School Munsterbilzen een contract voor de productie van een volgende serie mobiele schooltjes. In de loop van 2003 en 2004 werden er mobiele scholen geplaatst in projecten te Colombia, Venezuela, Dominicaanse Republiek en Peru. Eén schooltje bleef hier om binnen het luik van sensibilisering workshops te geven. Na de professionalisering is de organisatie uitgegroeid tot een team dat ondersteund wordt door geëngageerde vrijwilligers Het belang van een Mobile School vzw De basisdoelstelling bij het werken met een mobiele school is: Het opzoeken van het kind in zijn eigen milieu door positieve ontmoetingsplaatsen te creëren op de stoepen, waar het kind onvoorwaardelijk wordt aanvaard en gerespecteerd. De straathoekwerker bezoekt de kinderen om naar hen te luisteren, een vertrouwensrelatie aan te gaan en kansen te bieden tot zelfbeeldconstructie 4. Zoals in de basisdoelstelling staat omschreven, is het van belang om straatkinderen vanuit hun eigen leefwereld te benaderen. Een straatkind een warm bed aanbieden in plaats van een stuk karton is een methode die niet werkt. Ondanks de goede wil en de inspanningen van de opvoeders van een opvangtehuis keert het kind na enkele dagen terug naar de straat. Op zich een merkwaardig gegeven, want ondanks de vele gevaren van het straatleven is het straatkind verknocht aan zijn vrijheid. Deze vrijheid is het enigste dat ze bezitten en hen opnemen in een opvangtehuis staat gelijk aan 4 Visietekst, Leuven, mobile school vzw,

9 het opgeven van hun enigste bezit. Vandaar dat Mobile School vzw het straatkind vanuit zijn eigen leefwereld wilt benaderen. Een laag gevoel van eigenwaarde is een kenmerk van straatkinderen. Kinderen die leven op straat worden door de maatschappij uitgesloten. Dit sociale isolement maakt dat straatkinderen zich minderwaardig voelen en daardoor nog nauwelijks in zichzelf geloven. Daarom is het van belang dat de eigenwaarde van het straatkind wordt opgekrikt vooraleer er nog maar sprake kan zijn van reïntegratie in de maatschappij. Indien men zijn levenssituatie wilt veranderen, dan moet men er ook in geloven dat men dit kan waarmaken. Mobile School vzw neemt de taak op zich om het kind te helpen groeien en te doen geloven in zichzelf opdat het kind zelf de stap kan zetten tot reïntegratie. Dit willen ze bereiken door een onderwijs op te zetten rond verschillende pijlers: alfabetisering, gezondheidseducatie, creatieve therapie en mensenrechten. Want eens een straatkind inziet dat leren schrijven niet enkel is weggelegd voor de rijken, dan zal dit zijn honger naar leren vergroten en zo ook zijn eigenwaarde opbouwen Straatkinderen 5 Overal ter wereld vind je in de grootsteden straatkinderen terug. De rede hiervoor is van allerlei soort. Zo zijn er de gezinnen die van het platteland afzakken naar de steden in de hoop daar een beter leven te kunnen leiden. Vaak blijkt dit een ontgoocheling te zijn. Door de grote toevlucht van het platteland naar de stad, is er in de stad vaak noch werk, noch huisvesting, waardoor de gezinnen in dezelfde of zelfs in een nog slechtere levenssituatie terechtkomen. Door een gebrek aan financiële middelen worden de kinderen de straat op gestuurd om allerlei klusjes te klaren om zo extra geld binnen te brengen. Voorbeelden van deze klusjes zijn: schoenen poetsen, kranten verkopen, lasten dragen en zomeer. Andere kinderen komen op de straat terecht omdat ze van huis zijn weggelopen, omdat ze zijn achtergelaten door hun ouders, doordat beide ouders overleden zijn,... Straatkinderen kunnen in twee groepen worden onderverdeeld. Zo zijn er kinderen die thuis wonen, maar overdag de straat worden opgestuurd om klusjes uit te voeren en zo geld te verdienen. Daarnaast zijn er de kinderen die permanent op de straat verblijven. Die met andere woorden op de straat wonen. De eerste groep worden kinderen in de straat genoemd, de andere groep zijn kinderen van de straat. Kinderen in de straat lopen het gevaar om kinderen van de straat te worden. Vaak is de thuissituatie van deze kinderen allesbehalve behoorlijk: gebroken gezinnen, alcoholisme, een tierende stiefvader wanneer er niet genoeg geld verdiend wordt, Deze kinderen besluiten vaak op een dag om niet meer huiswaarts te keren en te blijven overnachten op straat. Kinderen in de straat kunnen kinderen van de straat worden en omgekeerd. Zo kunnen kinderen in de straat tijdens de wintermaanden huiswaarts keren om zo de winter door te komen. Straatkinderen vind je nooit alleen terug, maar steeds in een bende. Op straat hebben kinderen de solidariteit met andere straatkinderen ter vervanging van de geborgenheid van een gezin. De bende biedt kameraadschap, steun, bescherming en leert nieuwkomers op straat te overleven. Bendes hebben zo hun eigen gebruiken, rituelen, codes en daarenboven hun eigen taal. Op deze manier creëren ze hun eigen 5 toegang op 14 april

10 kleine gemeenschap. Ook al biedt een bende bescherming en geborgenheid, toch staat het bendeleven vaak synoniem voor een harde wijze van leven. Vele bendes maken gebruik van gewelddadige initiatieriten en leden die de regels overtreden worden op een brute manier gestraft. Daarnaast zijn er tussen bendes vaak een grote rivaliteit en strijd. Binnen een bende treffen we ook een hiërarchie aan. De oudere jongens zijn meestal de aanvoerders en bieden in ruil voor gehoorzaamheid bescherming aan. 1.2 De stoepkrijtactie Een omschrijving Via de stoepkrijtactie en met de slogan Als je naam het enige is wat je bezit, wil je hem toch kunnen schrijven willen Mobile School vzw en mijzelf de aandacht vestigen op het bestaan van straatkinderen. De stoepkrijtactie is een inzamelactie in Vlaamse basisscholen tijdens een bepaalde week in het schooljaar. Deze fondsenwervingsactie is ten voordele van de Zuidwerking van Mobile School vzw en zal voor een eerste maal van start gaan in het schooljaar Tijdens deze week gaan de leerlingen op pad om zoveel mogelijk fondsen in te zamelen. De stoepkrijtactie wordt afgesloten met een ludiek slotevenement, waarbij alle leerlingen naar de speelplaats komen om met stoepkrijt aan de slag te gaan. Concreet betekent dit dat leerlingen tijdens de inzamelweek op zoek gaan naar sponsors die hun voornaam voor één euro wensen te donoren. Op het moment van de ludieke actie worden alle ingezamelde namen op een creatieve wijze met stoepkrijt op de speelplaats geschreven. De stoepkrijtactie draait niet enkel rond fondsenwerving. Voor de organisatie is het, vanuit zijn visie op fondsenwerving, van belang dat de inzamelactie een sensibiliserende waarde heeft. Voor elke graad van het lager onderwijs is er een lesbundel opgesteld waarin de leerlingen op een ludieke wijze leren over het leven van een straatkind en de werking van een mobiele school. Zo maken ze hun eigen bendetaaltje en gebaar. Vooraleer met de lesbundel aan de slag te gaan, kijken de leerlingen naar een filmpje over dit thema. Zo hebben ze een concrete voorstelling van de situatie. Dit lespakket wordt tijdens de stoepkrijtactie gezien in de les en op deze wijze wordt aan de actie een gezicht geven. Naast het educatieve aspect wordt aan de leerlingen van het basisonderwijs meegegeven dat zij wel hun steentje kunnen bijdragen aan deze problematiek en dat dit niet enkel is weggelegd voor volwassenen. Want voor iedere euro die zij inzamelen kunnen zij meehelpen aan de bouw van een mobiele school en de implementatie hiervan. We willen de leerlingen m.a.w. het nodige empowerment meegeven om zich in te zetten voor de actie. Ten laatste willen we via de stoepkrijtactie de naambekendheid van de organisatie verhogen. Dit willen we bereiken doordat scholen zoveel mogelijk de lokale pers contacteren opdat de stoepkrijtactie en Mobile School vzw de nodige media-aandacht verkrijgen. De stoepkrijtactie is niet opgestart vanuit het idee dat men een fondsenwervingsactie in scholen wou opstarten. Deze actie is eerder ontstaan door een samenloop van omstandigheden. Het reclamebureau DVN te Gent heeft in het verleden de slogan Als je naam het enige is wat je bezit, wil je hem toch kunnen schrijven, als motto voor de organisatie bedacht. Het reclamebureau is met deze slogan op de proppen gekomen op een moment waarin er een daling was van de sponsoracties opgezet door scholen. Vanuit scholen kwam er ook steeds de vraag of Mobile School vzw een bepaalde sponsoractie op touw kon zetten die afweek van de klassieke acties zoals een sponsorloop of een pannenkoekenbak. De slogan en de vraag van scholen uit, heeft er toe geleid dat het idee van de stoepkrijtactie is ontstaan. 10

11 1.2.2 Het belang van de stoepkrijtactie Zoals beschreven in het vorige onderdeel is er een terugval aan sponsorinkomsten van scholen. Mobile School vzw werkt met twee financieringsbronnen: de structurele financiering en de inkomsten uit giften. Onder structurele financiering verstaat Mobile School o.a. de financiering van de lonen van de vaste medewerkers, de huur van het kantoor, de energiekosten en zomeer. Tot september 2007 zal NV Solid instaan voor deze structurele financiering. Na september 2007 zal Mobile School een onderneming opstarten om zelfbedruipend te worden. Het is mij momenteel niet toegestaan om uit te wijden over de aard en de werking van deze onderneming. Verder zijn er kosten verbonden aan de ontwikkeling en plaatsing van mobiele schooltjes over heel de wereld. Deze kosten worden betaald met behulp van de giften van individuen, scholen, serviceclubs en dergelijke. Dit wordt ook wel fondsenwerving genoemd. Waar er in 2003 nog een totaalopbrengst van ,64 euro aan giften was, is dit in 2006 gezakt tot ,28 euro 6. Door het opzetten van de stoepkrijtactie wil men de inkomsten aan giften verhogen. 2 De ethiek van het fondsenwerving Ethiek binnen de fondsenwerving, dit is de missie waarvoor de Vereniging voor de Ethiek in de Fondsenwerven zich inzet. In dit hoofdstuk wordt er toegelicht hoe deze vereniging zijn missie wilt verwezenlijken. Daarna wordt er een kijkje genomen bij de Noorderburen. Om zo een antwoord te krijgen op de vraag Hoe werkt men in Nederland rond ethisch fondsenwerven?. In een laatste onderdeel blijf ik stilstaan bij het internationaal comité dat beschouwd kan worden als de bakermat van het ethische fondsenwerven. 2.1 Fondsenwerving, een omschrijving 7 Voor het verwerven van aanvullende financiële middelen worden begrippen gehanteerd zoals fondsenwerving en sponsoring. Om begripsverwarring te voorkomen worden beide termen in dit onderdeel toegelicht Sponsoring Sponsoring is een zakelijke overeenkomst, gericht op profijt voor beide partijen, waarbij de ene partij (de sponsor) een persoon, instelling of evenement financieel en/of materieel ondersteunt en waarbij de andere partij (de gesponsorde) een evenwaardige en nauw omschreven tegenprestatie levert die de sponsor helpt bij het bereiken van diens doelen. (Verstegen, M.C.G., 2003) Zoals in de definitie wordt omschreven, leveren sponsor en gesponsorde een tegenprestatie aan elkaar. Bij het leveren van een prestatie door de sponsor wordt er 6 Jaarverslag 2006, Leuven, Mobile School vzw, Verstegen, M.C.G., Mede mogelijk gemaakt door Het complete werk over sponsoring en fondsenwerving in de non-profitsector, Maarssen, Gezondheidszorg Elsevier, 2003, p

12 vaak gedacht aan geld. Maar andere vormen van prestaties zijn eveneens mogelijk, zoals het aanbieden van materiële middelen, kennis of personeel. Naast communicatieve mogelijkheden, als tegenprestatie van de gesponsorde, kunnen er ook faciliteiten van expertise worden aangeboden op vlak van creativiteit door het bedenken van opvallende tegenprestaties. Indien de invloed van een sponsor danig groot is, dan spreekt men niet meer over sponsoring, maar over een partnership Fondsenwerving Fondsenwerving is een begrip dat op verschillende wijzen wordt gehanteerd. Voor de ene betekent fondsenwerving het verwerven van eenmalige of vaste donaties bij privé-personen. Indien privé-personen een organisatie financieel steunen staat daar nooit een tegenprestatie in de vorm van reclame tegenover. Anderen beschouwen fondsenwerving eveneens als bedrijfsgiften waartegenover geen tegenprestatie wordt verwacht. Daarnaast wordt de term ook gebruikt als koepelbegrip voor alle doelen waarmee geld verworven wordt ten voordele van een organisatie. In theorie kan men stellen dat fondsenwerving het geheel van activiteiten is dat zich richt op het verwerven van vele, meestal kleinere giften. Fondsenwerving heeft het verkrijgen van donateurs tot doel. (Verstegen, M.C.G., 2003) Het belangrijkste motief waarom mensen financiële middelen ter beschikking stellen aan een goed doel is altruïsme. Het gaat om een echt geven waarbij je jezelf als gever iets ontzegt om andere in nood te kunnen helpen. Een ander motief is filantropie: de menslievendheid en welgevendheid, een streven om de armoede te verminderen. Beide motieven halen aan dat schenkers zonder rede geven aan een goed doel, maar dit is niet helemaal correct. Het belangrijkste bij een schenking is dat de schenker een goed gevoel overhoudt wanneer hij/zij geld doneert aan een goed doel. Ondanks dit altruïstische of filantropische motief verwachten schenkers ook vaak een tegenprestatie terug in de vorm van communicatie. Hier gaat het er vooral om dat donateurs wensen op de hoogte te blijven van de resultaten van de actie en de aanwending van de geschonken middelen. Vaak geldt: hoe groter een bijdrage is, hoe groter het commitment van de schenker is en hoe meer deze wil meepraten over de besteding van de geschonken middelen. Een organisatie bepaalt zelf hoe zij hier mee omgaat. Er moet worden opgemerkt dat in praktijk vele campagnes een mengeling zijn van fondsenwerving en sponsoring. Hierdoor is het in campagnes moeilijk om een onderscheid te maken tussen beide begrippen. Daarom wordt voor alle activiteiten die gericht zijn op het verwerven van aanvullende middelen, of dit nu gaat over sponsoring, fondsenwerving, subsidie, is, de term fondsenwerving als overkoepelend begrip gehanteerd. Wanneer er binnen dit eindwerk gesproken wordt over fondsenwerving, dan wordt de term gebruikt zoals omschreven in de definitie, en niet als koepelbegrip. Bij de stoepkrijtactie is er eveneens sprake van een activiteit die zich richt op het verwerven van vele kleine financiële middelen. Hierbij gaat Mobile School vzw niet op zoek naar deze donateurs, maar doen leerlingen van de basisschool dit. Een minimale tegenprestatie voor de donateurs, is dat hun voornaam op de speelplaats wordt 12

13 geschreven. Omdat het accent ligt op het verwerven van kleine giften en dat er slechts een minimale tegenprestatie is er hier sprake van fondsenwerving. 2.2 De opkomst van fondsenwerving in de non-profitsector 8 Vooraleer ik blijf stilstaan bij de ethiek in de fondsenwerving, ga ik na hoe fondsenwerving in de non-profitsector is ontstaan. Een eerste vorm van fondsenwerving brengt ons terug de tot Christelijke traditie in de Middeleeuwen. Ten eerste waren er de weekelijkse rondhaling tijdens de misvieringen, zoals we deze heden ten dagen nog kennen. Daarnaast gingen, in de Middeleeuwen, priesters, zusters,paters, rond bij de welgestelde om geld in te zamelen ten voordele van de kerk en om de armen te onderhouden. Niet enkele de welgestelde werden aangesproken, maar zo werden er ook collectes gehouden in scholen, op straat, deur aan deur en via gemeenschapsinitiatieven. De opkomst van fondsenwerving, zoals we het nu kennen, is ontstaan in de jaren 60. Dit was het moment waarop de economische groei begon te stokken en de overheid niet meer tegemoet kon komen aan de vraag naar geld van de non-profitsector uit, met een inkrimping van de subsidiëring tot gevolg. Hierdoor kwamen verschillende instellingen in financiële problemen. Daarnaast kenden we midden vorige eeuw tevens de opkomst van de verzorgingsstaat of civil society. Deze civil society bracht een vermaatschappelijking met zich mee en maakte dat de overheid zich terugtrok en het middenveld meer en meer de verantwoordelijkheid op zich nam voor het algemeen belang en de leefomgeving. Binnen deze tendens en door het terugvallen van de subsidies zagen non-profitorganisaties de kans om op innovatieve en creatieve wijze activiteiten op te zetten die financiële middelen genereren. De bevolking zag ook in dat het zijzelf waren die aan zet waren om hun verantwoordelijkheid op te nemen ten aanzien van kunst, onderwijs, welzijn, milieu,.. en hierin hun bijdrage te doen. De toename van de welvaart maakten ook dat er een stijging was van het aantal mensen dat schenkt aan goede doelen. Tot voor de jaren 80 waren bestuurders van de non-profitsector en leiders van het bedrijfsleven niet de beste broers. Het clichébeeld bestond uit de vergaderende, nietproductieve geitenwollen-sokker die met geld smeet tegenover de ééndimensionale kapitalist die kost wat kost zoveel mogelijk geld wou verdienen. In de jaren 80 kwam hierin verandering en in de jaren 90 zagen we dat beide sectoren naar elkaar aan het toe groeien waren als gevolg van nieuwe eisen. Zo moesten ondernemers leren besturen en moesten bestuurders leren ondernemen. Hierdoor werd de kloof tussen bedrijfsleven en de non-profitsector kleiner. In het bedrijfsleven ontstond de sociale verantwoordelijkheid en de burgerzin. Dit wilden ondernemingen laten blijken door te investeren in het welzijn van de maatschappij gekend onder de vorm van bedrijfssponsoring of samenwerkingsverbanden door het verlenen van diensten. Waar in het begin bedrijven een sponsoring of samenwerking aangingen om naambekendheid onder de bevolking te verwerven, ligt het accent dezer dagen meer op imagobuilding. Een sponsoring van maatschappelijke doelen versterkt het imago van een bedrijf en op deze wijze kan een onderneming een zeker mate van maatschappelijke medeverantwoordelijkheid uitstralen. Daarnaast zien 8 Verstegen, M. C.G., Mede mogelijk gemaakt door Het complete werk over sponsoring en fondsenwerving in de non-profitsector, Maarssen, Elsevier Gezondheidszorg, 2003, p

14 ondernemingen ook steeds meer in dat zij een rol te vervullen hebben in het maatschappelijk leven. Die willen ze vervullen via maatschappelijk verantwoord ondernemen. Europa en België vergrijst. De huidige senioren zijn in het algemeen welvarender dan de gepensioneerden van enkele decennia geleden. Hun groter budget besteden senioren minder aan spaarregelingen voor hun kinderen aangezien algemeen gesteld kan worden dat deze het goed hebben. Gepensioneerden besteden hun geld meer en meer aan goede doelen. Dit zien we aan het toenemende aantal schenkingen, nalatenschappen en legaten. Erflaters benoemen naast kinderen en kleinkinderen vaker een goed doel. Momenteel worden er drie geldstromen onderscheiden binnen de non-profitsector zijn: overheidsfinanciering, eigen bijdragen, vrijwillige private bijdragen. 2.3 Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving Negentien sociale en humanitaire organisaties die een beroep doen op de vrijgevigheid van het publiek, hebben op 6 juni 1996 de vzw Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving, kortweg VEF, opgericht. Hierbij werd er een ethische code en een huishoudelijk reglement opgesteld en aanvaard. De oprichting van deze vzw betekende een eerste omvattend zelfregulerend systeem met betrekking tot de ethische aspecten van fondsenwerving in ons land 9. In dit hoofdstuk wordt er stilgestaan bij de ontstaansgeschiedenis van het VEF. Daarnaast wordt er een antwoord gegeven op de vragen: Waarvoor ijvert het VEF?; Wat houdt hun ethische code en hun huishoudelijk reglement in?; Welke werkingsstructuur heeft het VEF?. Om hier een beter inzicht in te verwerven, heb ik een interview afgenomen van Erik Todts. Erik Todts is tien jaar lang voorzitter van het VEF geweest en is momenteel aangewezen om als secretaris in het toezichtcomité van het VEF te zetelen Ontstaansgeschiedenis 10 Het ontstaan van de Vereniging voor de Ethiek in de Fondsenwerving is een verhaal van lange adem, waarbij de nodige stappen werden genomen en hernomen. Een eerste stap werd genomen in 1989 door de oprichting van een Ethisch Platform voor Fondsenwerving. In dat jaar bundelden Vereniging tegen Kanker, Oxfam België, Greenpeace en de Franstalige afdeling van Amnesty International hun krachten om dit platform te verwezenlijken. Gedurende een periode van twee jaar werden er tal van vergaderingen en bijeenkomsten gehouden waarbij er met een 30 à 40 organisaties werd gesproken vanuit de non-profit sector. Via deze overlegvormen trachtten de vier organisaties een beeld te krijgen van wat nu wel en niet als ethisch beschouwd kon 9 toegang op 7 april Todts, E., Secretaris Toezichtscomité Vereniging voor de Ethiek in de Fondsenwerving, Mondelinge mededeling, formeel gesprek, Brussel, 6 april

15 worden binnen fondsenwerving. Ondanks de inspanningen hebben deze vergaderingen en bijeenkomsten tot niets concreets geleid en had het Ethisch Platform voor Fondsenwerving geen afdwingingskracht binnen de sector of op beleidsniveau. Ten gevolge hiervan werden de plannen om dit platform als dusdanig uit te werken opgeborgen. Door volksvertegenwoordiger Grimbergs van de Franstalige partij CDH werd in 1992 een wetsvoorstel ingediend om een regelgeving op te stellen voor organisaties die beroep doen op de vrijgevigheid van de bevolking. Ten gevolge hiervan organiseerde de toenmalige minister van binnenlandse zaken een aantal hoorzittingen met mensen uit de non-profit sector om het terrein af te tasten. Vertegenwoordigers van het Ethisch Platform voor Fondsenwerving namen aan dit overleg deel. Verder dan een overleg kwam het niet. In dat zelfde jaar kwam het voorstel van de minister van financiën om het rijksregisternummer van donoren mee te vermelden op de fiscale attesten. Vanuit de sector kwam hierop het nodige protest aangezien het rijksregisternummer tot de private levenssfeer behoort en organisaties hierin geen inzage moeten hebben. Door het vele verzet hiertegen werd dit voorstel afgevoerd. Over een periode van meerdere jaren waren er reeds tal van vergaderingen, hoorzittingen en bijeenkomsten georganiseerd, maar werd er niets wezenlijk gerealiseerd. Toch mogen deze inspanningen niet geminimaliseerd worden en hebben de vier organisaties in deze tijdsspanne het nodige lobbywerk geleverd om een pad te effenen tot verdere concrete stappen. In 1994 werd het Ethisch Platform voor Fondsenwerving benaderd door organisaties die klant waren bij DSC, Direct Social Communications. DSC is een onderneming die de mailings voor het goede doel verzorgde voor organisaties uit de non-profit sector. Organisaties die klant waren bij deze onderneming wilden een richtlijn opstellen over welke vorm van mailing wel en niet kon. Om deze code op te stellen baseerde zij zich op de werking van het Comité de la Chartre, een gelijkaardige vereniging als het VEF in Frankrijk. Le Comité de la Chartre werkte met een ethische code en een toezichtcommissie en bestond als een vereniging. Het ethisch platform is met de organisaties rond DSC aan tafel gaan zitten en na twee jaar werd in 1996 de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving opgericht. Negentien sociale en humanitaire organisaties stonden mee aan de wieg stonden van het ontstaan van het VEF 11. De Vereniging voor de Ethiek in de Fondsenwerving heeft sinds zijn oprichting als taak: Een deontologische code opstellen en deze aanpassen naargelang de evoluties en gebeurtenissen binnen de fondsenwerving; De deontologische code door een maximaal aantal verenigingen laten goedkeuren; Transparantie van de rekeningen en een kwaliteit van fondsenwerving garanderen; 11 toegang op 7 april

16 Een representatieve gesprekspartner zijn ten aanzien van de overheid zowel voor de globale belangenverdediging van de fondsenwervende verenigingen als voor de wettelijke regelgevingen ten aanzien van de publieke vrijgevigheid 12. Het VEF heeft tot doel om voor de Belgische bevolking de kwaliteit van de fondsenwerving en een transparantie van de rekeningen te waarborgen De rede tot oprichting van het VEF 14 Toen in 1989 de eerste aanzet werd gegeven met de oprichting van het Ethisch Platform gebeurde dit niet vanuit een toestand van wangedrag binnen de fondsenwerving. De stap tot de oprichting werd eerder gezet vanuit een toestand van onvrede binnen de sector. Op dat moment waren er een aantal dienstverlenende ondernemingen die de mailings voor het goede doel verzorgde. De onvrede bestond uit een aantal factoren: Organisaties kregen een onduidelijke facturatie van deze ondernemingen uit, vaak gebaseerd op percentages van het resultaat. Het waren de ondernemingen en niet de organisaties uit de non-profit die eigenaar waren van de schenkersbestanden. De organisaties hadden geen enkele controle over wat er gebeurde met deze bestanden. In de jaren 80 kwam er binnen ontwikkelingssamenwerking het debat omtrent het gebruik van beelden en boodschappen in de communicatie. Binnen dit debat kwam men tot de conclusie dat het gebruik van beelden en boodschappen in de communicatie niet in tegenstrijd mocht zijn met de sensibiliserende waarde van een organisatie. Hier waren tal van tegenstrijdigheden over in de jaren 80. De reden van oprichting had eerder met een preventieve aanpak te maken. In de onvrede die zich voordeed, waren er een aantal situaties die konden leiden tot misbruik, tot schandalen, Om dit alles te voorkomen wou men een platform oprichten die de nodige richtlijnen en/of codes zou kunnen opstellen. Daarnaast zorgde de oprichting van zulk platform ook voor een band van vertrouwen. Zo weten donateurs dat aangesloten organisaties het gedoneerde geld ook daadwerkelijk gebruikten waarvoor ze het gevraagd hadden. De oprichting van het Ethisch Platform staat los van reële schandalen of misbruiken, iets waarvan we in ons land gespaard zijn gebleven. Een bekende uitzondering betreft SOS SAHEL op 7 april toegang op 7 april Todts, E., Secretaris Toezichtscomité Vereniging voor de Ethiek in de fondsenwerving, Mondelinge mededeling, formeel gesprek, Brussel, 6 april

17 2.3.3 De werking 15 De Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving is een VZW met een Algemene Vergadering waarin 40 effectieve leden en 80 toegetreden leden zetelen. Zowel de effectieve leden als de toegetreden leden hebben dezelfde rechten en plichten. De 40 effectieve leden kunnen kandidaten voordragen aan de Raad van Bestuur. Deze Raad van Bestuur is een werkende raad met een taakverdeling over haar bestuurders heen. Hierbij moet worden opgemerkt dat de Raad van Bestuur bestaat uit vrijwilligers. Er is slechts één betaalde werkkracht die voor één-vijfde tijd het secretariaatswerk op zich neemt. Naast de Raad van Bestuur beschikt het VEF over uit een Toezichtcomité. Dit comité wordt om de twee jaar samengesteld en bestaat uit zes commissarissen. Drie commissarissen die extern zijn aan het VEF en drie commissarissen die voorgedragen worden vanuit de Algemene Vergadering. Het toezichtscomité heeft een beslissende en adviserende functie. Zij gaat na in welke mate de ethische code wordt nageleefd op het moment dat een organisatie een aanvraag doet en bij de jaarlijkse rapporten die worden ingediend. Indien er ten aanzien van een organisatie een formele klacht wordt ingediend, wordt deze behandeld door het Toezichtscomité. Organisaties die een beroep doen op de vrijgevigheid van de bevolking kunnen zich bij het VEF aansluiten en dienen hierbij de deontologische code en het huishoudelijk reglement te ondertekenen en te volgen. Momenteel zijn er 121 organisaties lid van het VEF. Aangesloten organisaties zijn: Artsen zonder Vakantie, Damiaanactie, Broederlijk Delen, Vredeseilanden, SOS Kinderdorpen België,. Iedere organisatie die wenst toe te treden tot het VEF, dient een aanvraagdossier in te dienen. Aangesloten organisaties dienen een bijdrage te betalen die overeenstemt met de ingezamelde fondsen. Hier worden subsidies niet bij gerekend. De bijdragen zijn: Categorie A: minder dan euro ingezamelde fondsen => bijdrage van 50 euro; Categorie B: Tussen euro en euro ingezamelde fondsen => bijdrage van 150 euro; Categorie C: Meer dan euro aan ingezamelde fondsen => bijdrage van 250 euro 16. Eens een organisatie lid is van het VEF mag zij in de communicatie het logo van het VEF opnemen. Op deze wijze kunnen organisaties aangeven dat zij waarde hechten aan ethisch fondsenwerven. Een afbeelding van dit logo vindt u terug in bijlage Todts, E., Secretaris Toezichtscomité Vereniging voor de Ethiek in de fondsenwerving, Mondelinge mededeling, formeel gesprek, Brussel, 6 april toegang op 7 april

18 2.3.4 Normatieve teksten Het VEF geeft een bundel uit waarin de ethische code, het huishoudelijk reglement, een addendum Code van de informatieplicht voor leden van de VEF en het handvest voor Directe dialoog zijn opgenomen. Deze bundel vindt u terug in bijlage 7.3 In dit onderdeel wordt er van elk onderdeel een beknopt overzicht gegeven Ethische code 17 De ethische code is het belangrijkste werkingsinstrument voor het VEF. Deze code bestaat uit vier pijlers en geeft aan op welke wijze men verantwoord kan fondsen verwerven. Deze vier pijlers zijn: financiële transparantie, toeleveranciers, private levenssfeer en de kwaliteit van beeld en boodschap. De ethische code is tot stand gekomen door de vele overlegorganen die gebruikt zijn voor de oprichting van het VEF. Daarnaast is er ook gebruik gemaakt van de ervaringen binnen de sector en van de deontologische code van het comité de la Chartre, de vereniging voor ethische fondsenwerving in Frankrijk. Het reglement is geen statisch gegeven, maar speelt in op de gevoeligheden en de tendensen binnen de non-profit sector. De pijlers financiële transparantie en kwaliteit van beeld en boodschappen zijn de belangrijkste elementen binnen de deontologische code. De regels omtrent toeleveranciers en private levenssfeer zijn ontstaan vanuit de toestand van onvrede vanuit de jaren 89, zoals beschreven in het onderdeel Ontstaansgeschiedenis. De pijler omtrent de kwaliteit van beeld en boodschap is mee opgenomen vanuit het debat dat in de jaren 80 gevoerd werd binnen de ontwikkelingssamenwerking. Hierbij werd er gesteld dat de communicatie niet in tegenstrijd mag zijn met de sensibiliserende waarde van de achtergrond 18. Financiële transparantie Het principe binnen deze pijler is dat een aangesloten organisatie een regelmatige boekhouding voert en boekhoudkundige documenten opstelt zoals bepaald door de wet. Hierbij moet deze boekhouding door een expert gecontroleerd worden, aangeduid door het VEF, indien de organisatie dit niet zelf door een deskundige laat nakijken. Het belangrijkste aspect binnen deze pijler is dat organisaties hun boekhouding verstaanbaar moeten maken voor leken en dit dient te gebeuren aan de hand van een beknopt aanvullend verslag. In dit verslag moeten er een beschrijving staan van de oorsprong en de aanwending van de middelen. De boekhoudkundige gegevens en het bijhorend verslag moeten bekend gemaakt worden, hetzij via publicatie in een tijdschrift van de organisatie, hetzij door een mailing naar de schenkers toe, hetzij door de schenkers uit te nodigen op een informatievergadering. De uitwerking van dit 17 Ethische code van de Vereniging voor de Ethiek in de Fondsenwerving, Internet, 10 april ( 18 Todts, E., Secretaris Toezichtscomité Vereniging voor de Ethiek in de fondsenwerving, Mondelinge mededeling, formeel gesprek, Brussel, 6 april

19 principe is als addendum De Code van de Informatieplicht opgenomen in de deontologische code. Doordat organisaties hun boekhouding verstaanbaar maken voor leken, kunnen donateurs achterhalen waarvoor de ingezamelde middelen of de giften aangewend worden. Op deze wijze kan de schenker een oordeel vellen of zijn geld al dan niet goed besteed wordt. Toeleveranciers Wanneer organisaties in zee gaan met bedrijven voor bedrijfsgiften, partnerships of voor de aankoop van diensten, of goederen, moet er worden nagegaan of de werking en doelstellingen van deze bedrijven niet in tegenstrijd zijn met het sociaal doel van de organisatie. Organisaties moeten zich er ook voor behoeden dat bedrijven niet een partnership aangaan om hun eigen imago op te kuisen of te verbeteren. Private levenssfeer Dit aspect handelt over het beheer van het schenkersbestand. Binnen de ethische code wordt onder schenkersbestand verstaan: één of meerdere bestanden van een geheel van personen betrokken bij verschillende fondsenwervingsactiviteiten van de organisatie en haar afdelingen voor merchandising of andere in naam van werkende partners. Aangesloten verenigingen verbinden zich er toe om de wet op de bescherming van het privé-leven na te leven. Daarnaast is het bestand enkel toegankelijk voor personen die hier de toestemming voor hebben gekregen en de vertrouwelijkheid van de schenker waarborgen. Deze bestanden, die eigendom zijn van de organisatie, mogen niet aangewend worden voor commerciële activiteiten buiten het goede doel om. Ten laatste wordt er bepaald dat adressen die bij gespecialiseerde bedrijven aangekocht of gehuurd worden of adressen die tussen diverse verenigingen uitgewisseld worden, enkel gebruikt mogen worden voor de verzending van boodschappen en/of het verwerven van fondsen. Kwaliteit van beeld en boodschappen Binnen dit luik verbinden aangesloten organisaties zich ertoe dat wanneer zij een beroep doen op de vrijgevigheid van het publiek, zij dit doen in overeenstemming met hun doelstellingen en hun statuten. Wanneer er om financiële steun gevraagd wordt, mag de organisatie geen informatie gebruiken die foutieve vermeldingen, verklaringen, aanduidingen of voorstellingen gebruikt en die schenkers op een dwaalspoor kunnen brengen. Indien een schenker aangeeft dat zij voor een specifiek project een gift doet dan moet de organisatie deze wens respecteren en uitvoeren. De code legt een aantal regels op in verband met: Boodschappen Zo mogen boodschappen geen enkele onjuistheden, dubbelzinnigheden, overdrijvingen, bevatten die het publiek kunnen bedriegen met betrekking tot het reële doel van de organisatie, resultaten van de actie, aanwending van 19

20 de fondsen, producten of diensten waar om gevraagd wordt. Boodschappen moeten steeds de naam van de organisatie dragen die een oproep tot vrijgevigheid doet. Indien er een oproep wordt gedaan voor een bepaalde actie dan moet de bestemming van de ingezamelde fondsen duidelijk en correct worden aangegeven of moet men duiden op welke manier men hierover kennis kan nemen. Boodschappen met betrekking tot de menselijke persoon Een boodschap mag zowel op vlak van illustratie als op vlak van inhoud geen aantijging zijn op de menselijke waardigheid. Indien er gebruikt gemaakt wordt van beelden die menselijk leed aantonen dan mag dit de gevoelens van de schenkers niet kwetsen. De boodschap moet zich hierbij beperken tot het illustreren van vastgestelde en controleerbare feiten. Wanneer een boodschap verwijst naar een persoon dan mag dit niet zonder dat hiervoor uitdrukkelijk de toestemming van de persoon in kwestie is gegeven. In een boodschap mag ook geen enkele getuigenis, verklaring of aanbeveling gebruikt worden die niet strookt met de realiteit of de ervaring van de persoon. Boodschap met betrekking op studies of statistieken Hier draait het er om dat gebruikte studies of statistieken steeds correct en binnen de juiste situaties gehanteerd moeten worden. Hierbij moeten de informatiebronnen en de data waarop de studie werd gerealiseerd, aangegeven worden Huishoudelijk reglement Het huishoudelijk reglement bestaat uit negentien artikels die de werking van het VEF bepalen. Daarnaast staat er ook in bepaald op welke wijze een klacht ten aanzien van een organisatie behandeld dient te worden, hoe het Toezichtscomité en de raad van bestuur zijn samengesteld, welke basisinformatie een organisatie moet vrijgeven en zo meer Addendum code van informatieplicht 19 De ethische code stelt dat schenkers, medewerkers van een organisatie en personeelsleden het recht hebben om boekhoudkundige gegevens op te vragen. Deze personen maken hierbij gebruik van hun informatierecht. De aangesloten organisaties hebben een informatieplicht ten aanzien van deze partijen. Dit betekent dat aangesloten organisaties verplicht zijn om informatie omtrent hun boekhouding vrij te geven en hierbij een duidende en verklarende tekst te voegen opdat de boekhouding voor een leek duidelijk is. Schenkers en beroepskrachten hebben automatisch recht op deze informatie. Met automatisch wordt bedoeld dat de betrokken partijen niet expliciet moeten vragen achter deze informatie, maar dat deze beschikbaar wordt 19 Ethische code van de Vereniging voor de Ethiek in de Fondsenwerving, Internet, 10 april ( 20

INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Internationale uitwisselingen

INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Internationale uitwisselingen INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Internationale uitwisselingen Internationale uitwisselingen tussen Aalsterse verenigingen en groepen/verenigingen in andere landen kunnen bij de betrokken

Nadere informatie

CRITERIA EN PROCEDURE VOOR HET INDIENEN VAN AANVRAGEN TER GELDELIJKE ONDERSTEUNING

CRITERIA EN PROCEDURE VOOR HET INDIENEN VAN AANVRAGEN TER GELDELIJKE ONDERSTEUNING CRITERIA EN PROCEDURE VOOR HET INDIENEN VAN AANVRAGEN TER GELDELIJKE ONDERSTEUNING 1. Algemeen Gezien wij in GROSA te maken hebben met drie relatief te onderscheiden groepen: internationale ontwikkelingssamenwerking,

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING SUBSIDIEREGLEMENT VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING Artikel 1 De Ieder kalenderjaar, tijdens de eerste vergadering van de GROS, beslist de algemene vergadering van de GROS over een verdeelsleutel van het

Nadere informatie

Duurzaamheidsbeleid Doingoood

Duurzaamheidsbeleid Doingoood Duurzaamheidsbeleid Doingoood Over Doingoood Doingoood bestaat uit 2 delen: Doingoood volunteer work (sociale onderneming) en Doingoood foundation (stichting). In al onze werkwijzen en procedures gaan

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland

Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland Stichting Time to Help Nederland Hang 4 3011 GG Rotterdam info@timetohelp.nl www.timetohelp.nl Inschrijvingsnummer KVK : 55404073 RSIN/Fiscaalnummer: 851692357

Nadere informatie

Gedragscode Fondsenwerving

Gedragscode Fondsenwerving Gedragscode Fondsenwerving Inleiding Financiering van de Vereniging VGnetwerken vindt plaats langs vier hoofdstromen: 1. structurele financiering (subsidiëring) vanuit de overheid, bedoeld voor de instandhouding

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN DE SISTERS OF NAZARETH-HAIFA BELEIDSPLAN 2011-2015

STICHTING VRIENDEN VAN DE SISTERS OF NAZARETH-HAIFA BELEIDSPLAN 2011-2015 STICHTING VRIENDEN VAN DE SISTERS OF NAZARETH-HAIFA BELEIDSPLAN 2011-2015 Algemeen Stichting Vrienden van de Sisters of Nazareth-Haifa is opgericht op 5 oktober 2011. De initiatiefnemers raakten betrokken

Nadere informatie

Samenvatting beleidsplan 2014-2018

Samenvatting beleidsplan 2014-2018 Samenvatting beleidsplan 2014-2018 The Nethrelands-Turkey Friendship Foundation Bezoekadres: Pieter Cornelisz. Hooftstraat 47, 1071 BN Amsterdam Tel: 020-7763 09 55 Mobiel; 06-52 627 833 Web: www.ntff.nl

Nadere informatie

Verhaal van verandering

Verhaal van verandering Belgische Ashoka Fellow Ashoka: Kun je ons iets vertellen over je familie en waar je bent opgegroeid? Arnoud: Ik ben opgegroeid in Bilzen, een stad in Belgisch Limburg. We waren een gelukkig gezin. Mijn

Nadere informatie

Sponsoring en fondsenwerving Openbaar primair onderwijs Lochem

Sponsoring en fondsenwerving Openbaar primair onderwijs Lochem Sponsoring en fondsenwerving Openbaar primair onderwijs Lochem Maart 2007 Sponsoring en fondsenwerving in het Lochemse openbaar basisonderwijs Inleiding Sponsoring en fondswerving zijn veelbesproken onderwerpen.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de GROS voor verdeling van de subsidies voor NZinitiatieven

Huishoudelijk reglement van de GROS voor verdeling van de subsidies voor NZinitiatieven Huishoudelijk reglement van de GROS voor verdeling van de subsidies voor NZ-initiatieven Assenede 1 Huishoudelijk reglement van de GROS voor verdeling van de subsidies voor NZinitiatieven Assenede 1 Algemene

Nadere informatie

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8 JAARVERSLAG 2005 Inhoudsopgave 1. Bestuursverslag...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Doelstelling...3 1.3 Bestuur...4 1.4 Comité van aanbeveling...4 1.5 Banden met Tastite...4 1.6 CBF-keurmerk...4 2. Werkzaamheden...5

Nadere informatie

Stichting Freedom in Christ Ministries Nederland. Beleidsplan

Stichting Freedom in Christ Ministries Nederland. Beleidsplan Beleidsplan 2017-2019 Stichting Freedom in Christ Ministries Nederland 15-8-2017 Inhoud Achtergrond stichting... 2 Bestuur & Directie... 2 Missie en Visie... 3 Missie... 3 Visie... 3 Strategische doelstellingen...

Nadere informatie

Versie : 1.2 Datum: 12-03-2015. Beleidsplan 2015-2016

Versie : 1.2 Datum: 12-03-2015. Beleidsplan 2015-2016 Versie : 1.2 Datum: 12-03-2015 Beleidsplan 2015-2016 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Missie en Doelstelling 4 1.1 Missie 4 1.2 Doelstelling 4 2. Identiteit 5 3. Organisatie Structuur 6 3.1 Algemeen 6 3.2

Nadere informatie

KINDERRECHTEN IN UW KLAS?

KINDERRECHTEN IN UW KLAS? KINDERRECHTEN IN UW KLAS? Doe een beroep op UNICEF België voor gratis lesmateriaal, thematische gastlessen en concrete acties over kinderrechtenen ontwikkelingseducatie. Over UNICEF België UNICEF (het

Nadere informatie

Kinderrechten- en ontwikkelingseducatie voor uw toekomstige leerkrachten!

Kinderrechten- en ontwikkelingseducatie voor uw toekomstige leerkrachten! Kinderrechten- en ontwikkelingseducatie voor uw toekomstige leerkrachten! samen voor kinderen 2 2 Waarom is het belangrijk om leerlingen en leerkrachten te sensibiliseren over de Rechten van het Kind?

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2017

Beleidsplan 2013-2017 Voorwoord Deventer is trots op de veelkleurige, multiculturele samenstelling van haar inwoners. Al eeuwen lang onderhoudt Deventer, als Hanzestad contacten met vele landen en culturen over heel de wereld.

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2020. Stichting Compas

Beleidsplan 2015-2020. Stichting Compas Beleidsplan 2015-2020 Stichting Compas Gepubliceerd op 15 oktober 2015 Voorwoord Stichting Compas is in 2005 opgericht. Na een vliegende start te hebben gemaakt zijn de activiteiten van de stichting met

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT: 4de pijler in Turnhout

SUBSIDIEREGLEMENT: 4de pijler in Turnhout SUBSIDIEREGLEMENT: 4de pijler in Turnhout Wat is 4 de pijler? De actoren die optreden in het domein van de ontwikkelingssamenwerking worden vaak onderverdeeld in 4 pijlers. De 1ste pijler wordt gevormd

Nadere informatie

Toelichting bij het aanvraagformulier

Toelichting bij het aanvraagformulier UITBESTEDING VAN DE BOUW VAN EEN CONSTRUCTIE IN HET ZUIDEN Oproep 2017-2018 Toelichting bij het aanvraagformulier Tel. +32 485 376 032 IBAN BE28 0015 1911 9020 1 Inleiding Beste lezeres, Beste lezer, Eerst

Nadere informatie

Handvest voor Directe dialoog

Handvest voor Directe dialoog Handvest voor Directe dialoog 2015 De verenigingen die de directe dialoog methode gebruiken voor fondsenwerving hetzij intern hetzij via onderaanneming door een privébedrijf wensen gezamenlijk en proactief

Nadere informatie

standpunt noodhulp 18 augustus 2009

standpunt noodhulp 18 augustus 2009 Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen vzw Aromagebouw / Vooruitgangstraat 323 bus 6 (3 de verdieping) / 1030 Brussel / tel. 02-204 06 50 / fax : 02-204 06 59 info@vlaams-netwerk-armoede.be

Nadere informatie

nalatenschap Een manier om het leven verder te zetten

nalatenschap Een manier om het leven verder te zetten De nalatenschap Een manier om het leven verder te zetten Aan uw testament werken is niet altijd gemakkelijk. Het is echter voor ieder van u de enige manier om te garanderen dat uw wensen perfect gerespecteerd

Nadere informatie

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze Jaarverslag Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2013 1 Voorwoord Voor u ligt het derde jaarverslag van de Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg, afgekort SVVBL. Het verslag geeft een weergave mee

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 VICTORY HOPE NEDERLAND

JAARVERSLAG 2012 VICTORY HOPE NEDERLAND JAARVERSLAG 2012 VICTORY HOPE NEDERLAND Inhoud 1. Inleiding 2. Financiële verantwoording 2.1 Balans per 31-12-2013 2.2 Staat van baten en lasten 2012 2.3 Toelichting 2.4 Kascontrole 3. Activiteiten 3.1

Nadere informatie

Wegwijs in fondsen- en subsidieland Een korte inleiding in het Wat en Hoe

Wegwijs in fondsen- en subsidieland Een korte inleiding in het Wat en Hoe Wegwijs in fondsen- en subsidieland Een korte inleiding in het Wat en Hoe Ermen Consult, Pieternel Ermen Fondsenwerving Wat verstaan we daar onder? Alle manieren van geld verwerven zonder dat daarvoor

Nadere informatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie DEEL ARMOEDEBESTRIJDING Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie Actie 1 : Het OCMW zorgt er, zelfstandig of

Nadere informatie

Tips voor lokale sponsoring: een win-win voor milieu, lokale verenigingen en bedrijven

Tips voor lokale sponsoring: een win-win voor milieu, lokale verenigingen en bedrijven Tips voor lokale sponsoring: een win-win voor milieu, lokale verenigingen en bedrijven Een vereniging heeft verschillende bronnen van inkomsten: lidgelden, giften, subsidies, enz In dit rijtje hoort ook

Nadere informatie

Subsidiereglement Internationale Solidariteit

Subsidiereglement Internationale Solidariteit Subsidiereglement Internationale Solidariteit Artikel 1 Algemeen Het bedrag voorzien in het gemeentelijk budget voor subsidies internationale solidariteit wordt als volgt verdeeld: 1. Werkingstoelage leden

Nadere informatie

REGLEMENT. Darna Express

REGLEMENT. Darna Express Darna vzw Vlaams-Marokkaans Culturenhuis Steenstraat 25-27 1000 Brussel REGLEMENT Darna Express Projectsubsidie voor de realisatie van culturele projecten ter stimulering van de dialoog tussen de Vlaams

Nadere informatie

Deze cirkel bestaat uit vijf stappen die u kunt doorlopen om uw wervingscampagne systematisch op te zetten. Waar wil je vrijwilligers voor werven?

Deze cirkel bestaat uit vijf stappen die u kunt doorlopen om uw wervingscampagne systematisch op te zetten. Waar wil je vrijwilligers voor werven? Werving U wilt nieuwe vrijwilligers werven. Mensen die één keer aan een actie meedoen, mensen waar u af en toe een beroep op kunt doen, of mensen die voor langere tijd willen meewerken. U wilt hen in elk

Nadere informatie

Dit is het beleidsplan van De Stichting Ambulante Dagbesteding, opgesteld voor de periode 2015-2016. De stichting is opgericht en notarieel geregistreerd op 22 juli 2015 en gevestigd te Utrecht. Dit beleidsplan

Nadere informatie

Bedankt! You are fabulous

Bedankt! You are fabulous 1 2 3 Bedankt! You are fabulous 4 #HoGentfib Conferentie Fondsenwerving in België 9u00-9u45 9u45-10u15 10u15-10u45 10u45-11u30 11u30-12u15 Onderzoeksresultaten Fondsenwerving in België: een analyse Eef

Nadere informatie

Beleidsplan. Februari 2010

Beleidsplan. Februari 2010 Beleidsplan 2010 Februari 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Missie en doelen... 4 2.1 Missie en visie... 4 2.2 Uitgangspunten voor de projecten... 4 2.3 Overige waarden en overtuigingen... 5 3. Doelen

Nadere informatie

Belgisch comité voor UNICEF: Informatienota voor vrijwilligers 2016

Belgisch comité voor UNICEF: Informatienota voor vrijwilligers 2016 Belgisch comité voor UNICEF: Informatienota voor vrijwilligers 2016 Inhoudstafel 1. Nut van een informatienota 2. De vrijwilliger en UNICEF België 3. Statuut van de organisatie 4. Strategie 2016-2018 en

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis

Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis Beldhuismolenweg 8a 7562 PC Deurningen Telefoon: 088 45 46 700 E-mail: info@welkomhuis-twente.nl Website: www.welkomhuis-twente.nl Beleidsplan 2014 Pagina 1

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING GOEDE DOELEN WEEK BUDEL Meerjarenplan

BELEIDSPLAN STICHTING GOEDE DOELEN WEEK BUDEL Meerjarenplan BELEIDSPLAN STICHTING GOEDE DOELEN WEEK BUDEL Meerjarenplan Datum: 1 januari 2016 Stichting Goede Doelen Week Budel Wollenhoekstraat 7 6021 JJ Budel info@goededoelenweekbudel.nl/ www.goededoelenweekbudel.nl

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Stichting Hart van Hoop Beleidsplan 2016-2018 Samen Zijn Verbindt Ons A. Visie en Missie Stichting Hart van Hoop staat voor hoop en verbinding met elkaar. Wij hebben een passie voor mensen en willen dit

Nadere informatie

2. Samenstelling. Voorzitter: Patrick den Boer

2. Samenstelling. Voorzitter: Patrick den Boer Inhoud Voorwoord...2 1. Visie...3 2. Samenstelling...4 3. Hoofdlijnen van het beleidsplan...5 Doelgroep...5 Werkzaamheden...5 Projecten...6 Financiering...6 4. Begroting...6 5. Officiële doelstelling...8

Nadere informatie

Beleidsplan. Telefoon: +31 (0) Postadres: Beetke van Rasquertstraat JB Leek

Beleidsplan.  Telefoon: +31 (0) Postadres: Beetke van Rasquertstraat JB Leek Beleidsplan E-mail: info@waardigwonen.nl Website: www.waardigwonen.nl Telefoon: +31 (0)6 292 165 68 Postadres: Beetke van Rasquertstraat 61 9351 JB Leek KvK-nummer: 66882370 RISN: 856738712 Bankrekening

Nadere informatie

FEDERATIE VAN EDUCATIEVE EN CULTURELE CENTRA FECC. Jaarverslag 2014. Stichting Fecc

FEDERATIE VAN EDUCATIEVE EN CULTURELE CENTRA FECC. Jaarverslag 2014. Stichting Fecc FEDERATIE VAN EDUCATIEVE EN CULTURELE CENTRA FECC Jaarverslag 2014 Dit verslag geeft een beknopt beeld van de activiteiten van het jaar 2014. Stichting Fecc Januari 2015 FEDERATIE VAN EDUCATIEVE EN CULTURELE

Nadere informatie

Stichting SAN Inhoudelijke jaarverslag 2014

Stichting SAN Inhoudelijke jaarverslag 2014 Inhoudelijke jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Inleiding... 3 Activiteiten... 4 SPIOR... 4 Discriminatie... 5 Thema-avonden voor ouders... 6 Sport voor jongeren en ouderen... 7 Samenwerking

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE GEMEENTE NIJLEN VOOR DE SUBSIDIËRING VAN CULTURELE PROJECTEN EN JUBILEUMVIERINGEN

REGLEMENT VAN DE GEMEENTE NIJLEN VOOR DE SUBSIDIËRING VAN CULTURELE PROJECTEN EN JUBILEUMVIERINGEN REGLEMENT VAN DE GEMEENTE NIJLEN VOOR DE SUBSIDIËRING VAN CULTURELE PROJECTEN EN JUBILEUMVIERINGEN ART. 1. ALGEMEEN 1.1. Binnen de perken van de jaarlijks goedgekeurde begrotingskredieten verleent het

Nadere informatie

Tips om geld in te zamelen voor Dokters van de Wereld.

Tips om geld in te zamelen voor Dokters van de Wereld. Tips om geld in te zamelen voor Dokters van de Wereld. Naast de sportieve uitdaging van bijna 500 kilometer te fietsen naar Amsterdam en terug, wacht er nu nog een tweede uitdaging: zoveel mogelijk geld

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING VRIENDEN VAN HET JEUGD- EN JONGERENCENTRUM DON BOSCO APELDOORN. Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... blz. 2. Voorwoord... blz.

JAARVERSLAG 2014 STICHTING VRIENDEN VAN HET JEUGD- EN JONGERENCENTRUM DON BOSCO APELDOORN. Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... blz. 2. Voorwoord... blz. JAARVERSLAG 2014 JAARVERSLAG 2014 STICHTING VRIENDEN VAN HET JEUGD- EN JONGERENCENTRUM DON BOSCO APELDOORN Inhoudsopgave Inhoudsopgave... blz. 2 Voorwoord... blz. 3 Jaarverslag... blz. 4 Ondernomen activiteiten

Nadere informatie

REGLEMENT ONTWIKKELINGSSAMENWERKING EN HUMANITAIRE ACTIES

REGLEMENT ONTWIKKELINGSSAMENWERKING EN HUMANITAIRE ACTIES REGLEMENT ONTWIKKELINGSSAMENWERKING EN HUMANITAIRE ACTIES Vastgesteld bij gemeenteraadsbesluit op 24 juni 2008 Aangepast bij gemeenteraadsbesluit op 23 november 2010 HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel

Nadere informatie

Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015

Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015 Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015 Opgesteld door: Helene Marcus-Baart, coördinator HagaVrienden I.s.m: Hans de Sonnaville, secretaris HagaVrienden (Beknopt) beleidsplan HagaVrienden 2013-2015

Nadere informatie

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR Naam, duur en zetel Artikel 1 1. Op 26 mei 1992 werd in de gemeente Beveren een adviesraad opgericht met als naam "Gemeentelijke Adviesraad voor

Nadere informatie

Stichting Emda. Beknopt Jaarverslag 2014. Network for European Monitoring and Development Assistance EMDA. Voorwoord

Stichting Emda. Beknopt Jaarverslag 2014. Network for European Monitoring and Development Assistance EMDA. Voorwoord Stichting Emda Beknopt Jaarverslag 2014 Voorwoord De nieuwe publicatieplicht voor een ANBI-status geeft vooral bij kleinere NGO s, zoals de Stichting Emda, nogal extra administratieve en organisatorische

Nadere informatie

VLAAMSE REGULATOR VOOR DE MEDIA

VLAAMSE REGULATOR VOOR DE MEDIA VLAAMSE REGULATOR VOOR DE MEDIA ALGEMENE KAMER ZAAK VRM t. VZW FOCUS TV-REGIONALE TV VOOR HET NOORDEN VAN WEST-VLAANDEREN (dossier nr. 2008/441/5) BESLISSING nr. 2008/073 24 november 2008. VRM t. VZW

Nadere informatie

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen HOOFDSTUK 1: ALGEMENE UITGANGSPUNTEN Art. 1 De GRO..M is de advies- en participatieraad van de stad Mechelen met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Bachi Amaa

Beleidsplan. Stichting Bachi Amaa Beleidsplan Stichting Bachi Amaa 2014-2018 1. Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Bachi Amaa voor 2014 tot en met 2018. In het beleidsplan wordt het beleid, de missie, de doelstelling en

Nadere informatie

Wat we al weten Het onderzoek naar effecten van veranderingen in overheidssubsidies op geefgedrag is kort samengevat in onderstaande figuur.

Wat we al weten Het onderzoek naar effecten van veranderingen in overheidssubsidies op geefgedrag is kort samengevat in onderstaande figuur. Welke invloed hebben overheidsbezuinigingen op het geefgedrag van burgers? René Bekkers, r.bekkers@vu.nl Filantropische Studies, VU Amsterdam 10 november 2013 De participatiesamenleving in actie Het kabinet

Nadere informatie

De missie van de vzw Provincialaat der Broeders van Liefde

De missie van de vzw Provincialaat der Broeders van Liefde Doel Conform het kwaliteitsdecreet beschrijft dit document het kwaliteitsbeleid van het MFC Sint- Jozef. Het omschrijft de missie, visie en waarden ten aanzien van de hulp- en dienstverlening en het beschrijft

Nadere informatie

Dossier erkenning NGO

Dossier erkenning NGO Dossier erkenning NGO A)Voorstelling van de organisatie : - Naam, afkorting, juridisch statuut, ondernemingsnr., adres van maatschappelijke zetel en indien verschillend van de administratieve diensten

Nadere informatie

BELEID OP VLAK VAN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING: IN BELGIË EN DAARBUITEN

BELEID OP VLAK VAN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING: IN BELGIË EN DAARBUITEN BELEID OP VLAK VAN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING: IN BELGIË EN DAARBUITEN KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 1. Het landbouwdossier Het feit dat Westerse landbouwproducten de lokale markten in het Zuiden verstoren.

Nadere informatie

Stichting Vietnam. Continuïteit. Bestuursleden. Jaarverslag 2012

Stichting Vietnam. Continuïteit. Bestuursleden. Jaarverslag 2012 Stichting Vietnam Jaarverslag 2012 Bestuursleden Continuïteit Het jaar 2012 stond voor continuïteit. Voor het eerst sinds de oprichting zag de stichting een daling in inkomsten, met name uit georganiseerde

Nadere informatie

Je bent pas meter of peter geworden van een SOS kind. wat nu?

Je bent pas meter of peter geworden van een SOS kind. wat nu? Je bent pas meter of peter geworden van een SOS kind. wat nu? Proficiat & bedankt! Je bent pas meter of peter geworden van een SOS kind. Fantastisch dat je je zo wil engageren om samen met ons kwetsbare

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2013-2017 1

BELEIDSPLAN 2013-2017 1 BELEIDSPLAN 2013-2017 1 Inhoudsopgave: 1. Inleiding 1.1 Aanleiding 1.2 Doelstelling 1.3 De noodzaak 2. De organisatie 2.1 Bestuur 2.2 Financiën 2.3 Zorg 3. Toekomstvisie 3.1 Locatie 3.2 Missie 3.3 Visie

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT STUDENTENSTEUN

SUBSIDIEREGLEMENT STUDENTENSTEUN SUBSIDIEREGLEMENT STUDENTENSTEUN Naam organisatie: Land: Naam verantwoordelijke: Adres: Postcode + gemeente: Telefoon: Fax: E mail: Website: Rekeningnummer (Europees) + bank: Datum aanvraag: Handtekening

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Vrienden van. Service Bureau Ouderen. Hellevoetsluis

Beleidsplan. Stichting Vrienden van. Service Bureau Ouderen. Hellevoetsluis Beleidsplan Stichting Vrienden van Service Bureau Ouderen Hellevoetsluis 2016 2017 Beleidsplan 2016-2017 Inhoudsopgave: 1. Doel en beleidsplan 2. Aanvragen 3. Historie van de Vrienden van het SBO 4. Beschrijving

Nadere informatie

Geef Prostaatkanker het nakijken. Beleidsplan Stichting Blue Ribbon 2015-2016

Geef Prostaatkanker het nakijken. Beleidsplan Stichting Blue Ribbon 2015-2016 Beleidsplan Stichting Blue Ribbon 2015-2016 Geef Prostaatkanker het nakijken 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding a. Organisatie 2. Strategie a. Statutaire doelstelling b. Afwezigheid van winstoogmerk c. Bestemming

Nadere informatie

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies JAARVERSLAG 2013 Stichting Terima Kasih Vier-Morgenweg 6 (postadres) 6721 MS Bennekom KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. NL05RABO 010.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl

Nadere informatie

Gemeente Tervuren. Informatie en richtlijnen bij het aanvragen van subsidies. Aanvraagformulier voor het werkjaar 2014

Gemeente Tervuren. Informatie en richtlijnen bij het aanvragen van subsidies. Aanvraagformulier voor het werkjaar 2014 Gemeente Tervuren Aanvraag tot subsidies voor activiteiten in Tervuren gericht op informatieverstrekking, educatie en sensibilisatie rond de problematiek van ontwikkeling(samenwerking), mensenrechten,

Nadere informatie

Zet je in als vrijwilliger voor Plan België. Foto: Plan / Denis Closon

Zet je in als vrijwilliger voor Plan België. Foto: Plan / Denis Closon Foto: Plan / Denis Closon Zet je in als vrijwilliger voor Plan België Foto: Plan / Daniel Silva het Plan Zet je in als vrijwilliger voor Plan België en verander de toekomst van kinderen en hun gemeenschap

Nadere informatie

SchoolConnect. Een vriendschap tussen jullie school en een school in Ethiopië!

SchoolConnect. Een vriendschap tussen jullie school en een school in Ethiopië! SchoolConnect Een vriendschap tussen jullie school en een school in Ethiopië! SchoolConnect SchoolConnect is een programma van stichting Joni. Het is een samenwerkingsverband tussen scholen in Nederland

Nadere informatie

DEEL I: ALGEMENE BEPALINGEN

DEEL I: ALGEMENE BEPALINGEN SUBSIDIEREGLEMENT VOOR MEERDAAGSE UITSTAPPEN VOOR SCHOLEN DEEL I: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: basis Om scholen te ondersteunen bij het aanbieden van meerdaagse uitstappen voorziet de stad Antwerpen

Nadere informatie

Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor?

Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor? 8 Ondernemers voor Ondernemers Jaarverslag 2014 9 Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor? Missie De missie van de vzw Ondernemers voor Ondernemers (opgericht in 2000) is het bevorderen van duurzame

Nadere informatie

Stichting 100% voor dieren Beleidsplan 2015 en 2016

Stichting 100% voor dieren Beleidsplan 2015 en 2016 Stichting 100% voor dieren Beleidsplan 2015 en 2016 Stichting 100% voor dieren Brummelhof 37 7045 AB Azewijn 1 1. Ontstaan, missie, visie en doelstellingen. 1.1 Ontstaan Stichting 100% voor dieren is 2

Nadere informatie

Stichting Kinderhulp Benelux

Stichting Kinderhulp Benelux Stichting Kinderhulp Benelux Contents Organisatie... 1 Doelstelling:... 2 Visie:... 2 Missie:... 2 Samenstelling bestuur:... 2 Activiteiten... 3 Doneren... 3 Vrijwilliger worden... 3 Projecten steunen...

Nadere informatie

Projecten. Studiebeurzen

Projecten. Studiebeurzen Jaarverslag 2015 1 Inhoudsopgave Introductie... 3 Projecten... 4 Studiebeurzen... 4 Bouwen aan een toekomst... 5 Colour the world Festival 2015... 5 Colour the world Festival 2016... 5 Finding new DiDi...

Nadere informatie

Stichting Schooling for Life www.schoolingforlife.net KVK 54762081 1

Stichting Schooling for Life www.schoolingforlife.net KVK 54762081 1 Stichting Schooling for Life Jaarverslag 2013 Oktober 2014 Stichting Schooling for Life www.schoolingforlife.net KVK 54762081 1 Achtergrond Schooling for Life is gebaseerd op het Master onderzoek van de

Nadere informatie

GOF. Belgische gedragscode voor veiliger gsm-gebruik door jonge tieners en kinderen

GOF. Belgische gedragscode voor veiliger gsm-gebruik door jonge tieners en kinderen Belgische gedragscode voor veiliger gsm-gebruik door jonge tieners en kinderen Voorwoord In februari 2007 ontwikkelden de Europese mobiele providers en content providers een gezamenlijke structuur voor

Nadere informatie

Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010

Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010 Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Activiteiten... 4 Publiciteit... 5 Externe Contacten... 5 Interne Organisatie... 5 Conclusies en aanbevelingen... 6 Stichting SQPN - Jaarverslag

Nadere informatie

Beleidsplan. Januari 2011 Bestuur Stichting Salek

Beleidsplan. Januari 2011 Bestuur Stichting Salek Beleidsplan 2011 Januari 2011 Bestuur Stichting Salek Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Missie en doelen... 4 2.1 Missie en visie... 4 2.2 Uitgangspunten voor de projecten... 4 2.3 Overige waarden en

Nadere informatie

De Stad Brussel en de gemeenten Elsene, Evere, Sint-Gillis en Sint- Joost-ten-Noode stellen voor: Subsidieaanvraag voor de deelname aan het

De Stad Brussel en de gemeenten Elsene, Evere, Sint-Gillis en Sint- Joost-ten-Noode stellen voor: Subsidieaanvraag voor de deelname aan het pagina 1 De Stad Brussel en de gemeenten Elsene, Evere, Sint-Gillis en Sint- Joost-ten-Noode stellen voor: Subsidieaanvraag voor de deelname aan het Festival van de Diversiteit 22/02/2014 te Brussel Projectoproep

Nadere informatie

Toezichtcomité De voorzitter. Betreft : klacht tegen Vlaamse Vereniging voor Autisme

Toezichtcomité De voorzitter. Betreft : klacht tegen Vlaamse Vereniging voor Autisme Association pour une Ethique dans les Récoltes de Fonds asbl - A.E.R.F Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving vzw - V.E.F. Toezichtcomité De voorzitter Betreft : klacht tegen Vlaamse Vereniging voor

Nadere informatie

Het Dream-project wordt sinds 2002 op ad-hoc basis gesubsidieerd.

Het Dream-project wordt sinds 2002 op ad-hoc basis gesubsidieerd. Naam evaluatie Volledige naam Aanleiding evaluatie DREAM-project Evaluatie DREAM-project De Vlaamse overheid ondersteunt een aantal initiatieven ter bevordering van het ondernemerschap en de ondernemerszin.

Nadere informatie

Subsidie voor educatieve en sensibiliserende activiteiten

Subsidie voor educatieve en sensibiliserende activiteiten SUBSIDIEREGLEMENT Projectsubsidie Subsidie voor educatieve en sensibiliserende De gemeente Boechout voorziet jaarlijks een bedrag voor financiële steun voor ontwikkelingssamenwerking, zowel voor Zuidwerking

Nadere informatie

Gelijke Kansen en Diversiteit binnen het UZ Gent

Gelijke Kansen en Diversiteit binnen het UZ Gent Gelijke Kansen en Diversiteit binnen het UZ Gent 1. Missie - visie Gelijke Kansen en Diversiteit UZ Gent Het UZ Gent is een pluralistische instelling. De benadering van Gelijke Kansen en Diversiteit op

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT PROJECTEN IN HET ZUIDEN

SUBSIDIEREGLEMENT PROJECTEN IN HET ZUIDEN SUBSIDIEREGLEMENT PROJECTEN IN HET ZUIDEN Naam organisatie: Ondernemingsnummer: Land: Naam verantwoordelijke: Rijksregisternummer : Adres: Postcode + gemeente: Telefoon: Fax: E mail: Website: Rekeningnummer

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Lotte s Leven

Beleidsplan Stichting Lotte s Leven Beleidsplan Stichting Lotte s Leven Versie 1.0 - december 2012 2012-2013 Inhoud Opbouw van het beleidsplan 3 De interne organisatie 4 Werving van financiële middele 5 Wijze van fondsenwerving 6 Doelen

Nadere informatie

Stichting International Development Student Society Nederland. Beleidsplan 2014-2015

Stichting International Development Student Society Nederland. Beleidsplan 2014-2015 Stichting International Development Student Society Nederland Beleidsplan 2014-2015 Delft, juni 2014 Oosteinde 242a 2611 SV Delft +31 (0) 647434808 Kvk-nummer: 58297618 Fiscaal nummer: 852972076 Dossiernummer:

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING ALLFORLIFE

BELEIDSPLAN STICHTING ALLFORLIFE BELEIDSPLAN STICHTING ALLFORLIFE 2016-2019 KvK-nummer 66162726 RSIN 856422289 Postadres Roentgenstraat 16A 3071 TB Rotterdam E-mail info@allforlife.eu Website www.allforlife.eu Telefoon +31651108628 (Ömer

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN BELEIDSPLAN 2016-2019 0 Inhoudsopgave: Inleiding 2 1. Visie 3 2. Kernwaarden en Huishoudelijk reglement 3 3. Doelstelling 3 4. Beleidsplan 2016-2019 4 5. Vrijwilligersbeleid 4 6. PR en Fondsenwerving 5

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Didi Care & Education

Jaarverslag 2014. Stichting Didi Care & Education Jaarverslag 2014 Stichting Didi Care & Education 1 Inhoud Introductie... 3 Projecten... 4 Studiebeurzen... 4 Sponsor een straatkind... 4 Reiskostenproject... 5 Colour the world 2015... 5 Samenwerkingsverbanden...

Nadere informatie

Intern kwaliteitscharter

Intern kwaliteitscharter Intern kwaliteitscharter Ons intern kwaliteitscharter is samen met het kwaliteitscharter van Federgon (zie volgende pagina) een instrument om de kwaliteit van onze dienstverlening te waarborgen. Al onze

Nadere informatie

JAARVERSLAG Stichting Fadhili

JAARVERSLAG Stichting Fadhili JAARVERSLAG 2015 Stichting Fadhili Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Activiteiten in Afrika 3 A. Burundi 3 B. Democratische Republiek Congo 4 C. Rwanda 6 2. Activiteiten in Nederland 7 A. Fondsenweving 7 B.

Nadere informatie

Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020

Beleidsplan stichting Comedor Infantil 2015-2020 Uitgegeven door: Stichting Comedor Infantil Datum: december 2014 Status: Definitief Versienummer: 2.0 Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3

Nadere informatie

Beleidsplan 2016 EEN OVERZICHT VAN.

Beleidsplan 2016 EEN OVERZICHT VAN. Beleidsplan 2016 EEN OVERZICHT VAN www.stichtingsamenvoorelkaar.nl Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1. Inleiding... 3 2. Het doel van de instelling... 3 2.1.Ontstaan, achtergrond en toekomst... 3 2.2 Missie/visie...

Nadere informatie

Akte Oprichting gecoördineerde versie

Akte Oprichting gecoördineerde versie Akte Oprichting gecoördineerde versie Benaming: OVED: Overlegplatform voor energiedeskundigen Rechtsvorm: Vereniging zonder Winstoogmerk Zetel: 9050 Gentbrugge, Kerkstraat 108 TITEL 1 NAAM ZETEL DOEL -

Nadere informatie

Subsidiereglement ontwikkelingssamenwerking gemeentebestuur Zulte

Subsidiereglement ontwikkelingssamenwerking gemeentebestuur Zulte Subsidiereglement Ontwikkelingssamenwerking Gemeente Zulte (goedgekeurd in de gemeenteraadszitting van 25 juni 2009) Dit subsidiereglement omvat: 1. Werkingstoelagen voor verenigingen aangesloten bij de

Nadere informatie

stichting BELEIDSPLAN 2013 2017

stichting BELEIDSPLAN 2013 2017 stichting BELEIDSPLAN 2013 2017 1. Inleiding De Stichting KombijMij is op 20 februari 2012 opgericht en geïnitieerd door Kees en Liesbeth van Bolhuis. De directie, Kees en Liesbeth van Bolhuis en het bestuur

Nadere informatie

DE VERENIGINGSCULTUUR VAN NATUURPUNT DE WAARDEN EN DEONTOLOGIE VAN DE MEDEWERKERS VAN NATUURPUNT VOORAFGAANDE TOELICHTING EN PROCEDURE

DE VERENIGINGSCULTUUR VAN NATUURPUNT DE WAARDEN EN DEONTOLOGIE VAN DE MEDEWERKERS VAN NATUURPUNT VOORAFGAANDE TOELICHTING EN PROCEDURE DE VERENIGINGSCULTUUR VAN NATUURPUNT DE WAARDEN EN DEONTOLOGIE VAN DE MEDEWERKERS VAN NATUURPUNT VOORAFGAANDE TOELICHTING EN PROCEDURE Situering In mei 2007 werd een specifieke deontologische code voor

Nadere informatie

Stichting Lunga Foundation. ANBI-Beleidsplan 2014

Stichting Lunga Foundation. ANBI-Beleidsplan 2014 Stichting Lunga Foundation ANBI-Beleidsplan 2014 Versie 1.0 Inleiding Het jaar 2013 stond in het teken van de oprichting van Stichting Lunga Foundation. Met overtuiging en trots is Stichting Lunga Foundation

Nadere informatie

INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER projecten buiten de grenzen van Europa

INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER projecten buiten de grenzen van Europa INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER projecten buiten de grenzen van Europa Stad Aalst wil een bijdrage leveren aan de realisatie van de principes van de Verenigde Naties (tot 2015 Millenniumdoelstellingen

Nadere informatie

Stichting Present de Bevelanden

Stichting Present de Bevelanden Jaarplan 2017 Stichting Present de Bevelanden MISSIE Stichting Present de Bevelanden wil de makelaar zijn die groepen mensen die best eens een keer wat voor een ander willen doen, verbindt aan hen die

Nadere informatie

Grip op reclame Social Media

Grip op reclame Social Media DDMA PRIVACY AUTORITEIT - CONSUMENTEN HANDBOEK Grip op reclame Social Media PRAKTISCH ADVIES BIJ COMMERCIËLE COMMUNICATIE Voorwoord Aan de hand van concrete informatie en handige checklists bieden wij

Nadere informatie

Statuten Ouderraad SBO De Evenaar

Statuten Ouderraad SBO De Evenaar Statuten Ouderraad SBO De Evenaar Reglement ouderraad De Evenaar Begripsbepalingen Artikel 1 Dit reglement verstaat onder: School: SBO De Evenaar, samenwerkingsschool voor speciaal onderwijs,gevestigd

Nadere informatie

Inleiding 3. Bestuur 3. Doelstelling 3. Ontstaan van de Stichting 3. Werkwijze 4. Behaalde resultaten Plannen voor

Inleiding 3. Bestuur 3. Doelstelling 3. Ontstaan van de Stichting 3. Werkwijze 4. Behaalde resultaten Plannen voor JAARVERSLAG 2016 Inhoudsopgave Blz Inleiding 3 Bestuur 3 Doelstelling 3 Ontstaan van de Stichting 3 Werkwijze 4 Behaalde resultaten 2016 5 Plannen voor 2017 5 Bijlage: Financieel Jaarverslag 2016 2 1.

Nadere informatie