NT00066_418. Nadere Toegang op inv. nr uit het archief van het. Stadsgerecht Rhenen, (66)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NT00066_418. Nadere Toegang op inv. nr uit het archief van het. Stadsgerecht Rhenen, (66)"

Transcriptie

1 NT00066_418 Nadere Toegang op inv. nr. 418 uit het archief van het Stadsgerecht Rhenen, (66) H.J. Postema September 2017

2 Inleiding Dit document bevat regesten op een katern met akten van testament, transport, hypotheek, procuratie, borgtocht en lijftocht te Rhenen over de periode tot en met

3 Regesten Johan Quint, rademaker, x Jannigje Jans bekennen schuldig te zijn aan Johan Gilpin, procureur alhier, x Lydia Houwels een losrente van 3 gulden per jaar. Zij stellen als onderpand een huis in Hendrick Hartjenssteeg, daar aan het boveneind van de stadswal en aan de andere zijde Teunis de Veer Gerard Clerck n.u. en Johan Vonck van Lienden voor zichzelf en namens zijn zuster en broers, erfgenamen van Dirck Vonck van Lienden, voor de helft, en Johan Vonck van Lienden als momber over de kinderen van Hendrick Vonck van Lienden en Anna Vonck van Lienden voor de wederhelft, transporteren aan Huijbert van Wijck, burgemeester, een huis en schuur aan de Rijnpoort, daar oostwaarts Jan van Thiel, zuidwaarts Geurt Lubberden, westwaarts de herenstraat en noordwaarts de Visserstraat, liggende met een hof tegenover het huis aan de noordzijde van de Visserstraat, de kinderen van Aert Boonzaaijer zullen door die hof geen doorgang mogen hebben. Vrij goed, uitgezonderd dat de Cunerakerk 1 gulden jaarlijks hieruit competeert Jantje Jans, wed. geweest van Gijsbert Jansen en nu gehuwd met Thomas Claesen, bekent schuldig te zijn aan Johan van Wijck, domheer te Utrecht, 150 gulden. Als onderpand stelt zij haar inboedel en drie koeien nevens het slijk in haar erfpachtjes waarop zij woont Johan Gilpin als gemachtigde van Cornelis de Cruijff, oud-procureur voor het Hof van Utrecht, transporteert aan Willem Tol ¼ in 9 morgen hooiland genaamd De Rugge, waarvan ¾ voorheen toebehoord hebben Cornelis Sandersz, Neeltje Lamberts en Hendrick Aelberts te Ede en nu competeren Jan Toll, daar oostwaarts Willem Tol i.p.v. Hendrick van Rempst, westwaarts des konings hooilanden, noordwaarts de grift en zuidwaarts de Slachtsteeg. Met procuratie van Jan Meertensz, won. Veendaal, heeft verkocht aan Gerrit Willemsz Malcontent, timmerman te Veenendaal, 2 paarden met een wagen, een ploeg, twee eggen, drie koeien en 56 schapen, voor 325 gulden. Dit is deels voor het maken van een schaapschot, arbeidsloon, geleverd hout en als borg voor zijn zoon Cornelis Jansz Jan Cornelisz van Bruijnsweert x Gijsbertje Jans van Lochterberg sluiten de weeskamer van Rhenen uit hun boedel. Jan is heel ziek. Zij stellen tot mombers Evert Evertsz Dionijs en Hendrick Jansz van Lochenberg. 3

4 Geertje Bruijnis, wed. Coen Lambertsen, bekent schuldig te zijn aan Jan van Grootveld x Elisabeth van Schadijck 250 gulden. Als onderpand stelt zij haar samoreusschip met toebehoren Dirck Tueren x Willemken Robberts bekennen schuldig te zijn aan Anneke Peters, wed. Mathijs Gerritsen, 110 gulden wegens geleverde waren. Zij stellen als onderpand hun huis in de Kerkstraat te Veenendaal met de hof daarachter gelegen, daar oostwaarts Gerrit Goijertsz, zuidwaarts Jan Harmansz, westwaarts de Kerkstraat en noordwaarts Hendrick Hendricksz Extract van een akte voor het Hof van Holland te Gouda gepasseerd. Jan van der Stael als zoon en erfgenaam van Cornelis van der Stael, namens Cornelia van der Stael, Gerrit Lourenburch x Wilhelmina van der Stael, zijn mede-erfgenamen, welke Cornelis van der Stael c.s. eigenaar was van een partij land in Veenendaal, constitueert Anthonis Jansz van Harn, poorter van Gouda, om aan Jan Berntsz x Annetje Anthonis, won. Veenendaal, te transporteren derdehalve morgen uitgegraven veenland, tussen Jan Berntsz land, strekkende van des kopers weiland tot zijn bouwland toe. Transport op Extract van een akte te Gouda gepasseerd. Marten Cornelis Westerhout als oom en bloedvoogd, mitsgaders Dirck Drooch, doctor Marinus Hoogenberch als testamentaire voogden over de weeskinderen van Hillebrant Herenbras x Anna Westerhout, constitueren Anthonis Jansz van Harn, poorter te Gouda, om aan Jan Berntsz x Annetgen Anthonis, won. Veenendaal, te transporteren derdehalve morgen uitgegraven veenland tussen Jan Berntsz land, strekkende van zijn weiland tot zijn bouwland. Transport op Goosen van Zuijlen x Geertruijt de Haes bekennen schuldig te zijn aan de weduwe van Fredrick Beerninck 1780 gulden als rest van een obligatie van en de willige condemnatie van het Hof van Utrecht. Als onderpand stellen zij hun huis, hof en schuur in de Kruisstraat, daar oostwaarts de Gasthuisstraat, zuidwaarts Claes van Driel, westwaarts de Kruisstraat en noordwaarts zeker huisje dat de comparanten gemeen hebben met hun zuster. Op consenteert Jacob Haringh dat deze plecht wordt gecasseerd. Hij is door burgemeester Johan de Vaell voldaan. Jacob Haring en Joan Harwouters zijn commissarissen van de gezamenlijke erfgenamen van Daniel Elsevier x Anna Beerningh, wettige houders van deze plecht Jan Cornelisz heeft verkocht aan dhr. Hermen van der Hem een huis en hof aan de Molenbrug in Veenendaal met een kampje bouwland daarachter tot 700 roeden in het geheel, daar oostwaarts Reijnier Cornelisz van Huijsen, westwaarts dhr. koper, noordwaarts de grift en zuidwaarts de Oude Molenaars. Voor 1300 gulden. Transport op door Jan Cornelisz wed. Marreken Gerrits. 4

5 Jan Loef x Adriana Vulders hebben verkocht aan Aelbert Dircksen een hof voor de Westpoost, daar oostwaarts Anthonie Walravensz, westwaarts de weduwe van mr. Francois, noord- en zuidwaarts de gemene weg en steeg, erfpachtgoed van het gasthuis op een erfpacht van 3 gulden jaarlijks. Op transporteert Bernt Joriphaes aan Jan Leuv op de last van 3 gulden erfpacht. Jan Leuv is tafelhouder. Transport aan Aelbert Dircksz, ruiter onder de compagnie van dhr. Van Ginckel op Bartholomeus Bercheijck als rentmeester van Agnietenconvent transporteert aan de erfgenamen van Aert den Boer 255 roeden land te Achterberg daar oostwaarts de kerk van Rhenen, zuidwaarts Huijbert Claesz, westwaarts het convent en noordwaarts de Noortstraat Jan Jochemsz Knipscheer x Gijsbertje Aerts voor henzelf en Jan Jochemsz Knipscheer als gemachtigde van Gosen Hendricksz en Cornelis Hendricksz Boer, gezamenlijke erfgenamen van Aert den Boer, alsmede van Jan Gerritsz Vetten x Grietgen Aelberts Keer, erfgenamen van Corneliske Willems, die tevoren weduwe was van Aert den Boer, transporteren aan Maijcken Geurts, wed. Bastiaen Reijersz, een huis en hofstede te Achterberg daar Aert den Boer gestorven is, daar oostwaarts de straat, zuidwaarts Gerrit Gerritsz van Bronckhorst, westwaarts het pad en noordwaarts Jan Rhenisz Jaspersz Hendrick Aelbertsz x Adriaentje Aelberts constitueren Cornelis Sandersz om te transporteren aan Jan Tol x Judith Smits ¼ in het hooiland genaamd De Ruggen gelegen te Achterberg, met Cornelis Sandersz zolang gemeen zijnde geweest Cornelis Sandersz x Anna Quint voor henzelf en Cornelis Sandersz als gemachtigde van Hendrick Aelbertsz x Adriaentje Aelberts transporteren aan Jan Tol x Judith Smits een zeker veld wei- en hooiland te Achterberg, genaamd De Ruggen, zijnde drie delen van 9 morgen, waarvan het ¼ oostwaarts voorheen Cornelis de Cruijff, nu Willem Tol te Utrecht, competeert, en westwaarts de Domeinen naast geland zijn, strekkende van de Weteringsteeg tot over de grift met zijn overeinde in de Kromme Eem. Op de last van 25 stuivers per jaar aan de commandeur van Rhenen Wouter Thonisz voor zichzelf en namens Willem Thonisz, Reijer Ariensz en Jan Jansz en hun vrouwen, transporteert aan Olof Philipsz een stuk land buiten de Westpoort, groot 4 hont, daar oostwaarts Lijstersland, zuidwaarts de gemene weg, westwaarts Willem Branden en noordwaarts de eng van burgemeester Clerck en advocaat Bercheijck Elisabeth Gordingh, ziek te bed, testeest haar goed, haar aanbestorven van haar tante Odon Liboth, dat haar oom Berchoen haar moet geven, aan haar zuster Beatrix Gordingh. 5

6 Cornelis Aertsz x Lambertje Coenderts, Roelof Gijsbertsz Beijer x Adriaentje Bernts, Reijer Arisz x Evertje Geurts, Cornelis Adriaensz x Aeltje Adriaens, Hendrick Jansz Haen x Maijcken Peters voor henzelf en Hendrick Jansz Hen en Ewit Alertsz namens Eb Willemsz, absent, als mombers van de nagelaten kinderen van Jan Jansz Haen, transporteren aan Jan Tol x Judith Smits ieder zijn deel van 9 morgen weiland en veld met zijn overeinden in Velderbroek te Achterberg, zijnde de helft van een kamp genaamd de Haverkamp, zo lang gemeen en ongescheiden gelegen met Anthoni Vereest Willem Gerritsz Lam transporteert aan zijn zwager Jelis Anthonisz de Ridder 5 morgen land van Reijer Bunt gekomen, in Veenendaal, daar oostwaarts Meijns Arisz, zuidwaarts Jan Cornelisz c.s., westwaarts Matheus Arisz en noordwaarts de gemene grift. Op de last van 600 gulden die het convent van Rhenen hierin gevestigd heeft Jacobje Jacobs, huisvrouw van Willem Gerritsz Lam, approbeert de overgift van de helft uit de helft van 36 roeden veen door haar man gedaan aan Jelis de Ridder, zijnde leengoed van de Staten, op gepasseerd. En de opdracht van En 6 morgen en ettelijke roeden aan Panhuijsen, zijnde erfpacht van de Domeinen Herbert Crol x Nelleken Lijsters transporteren aan Willem Lijsters, deurwaarder, een huis en erfje daarachter aan de Markt tussen de huizen van Willem Clerck en Cornelis Boonzaaijer in Willem Woutersz Roest, een mede-kerkmeester, transporteert aan Jan de Kemp, secretaris, x Cornelia Lam de volgende percelen buiten de Bergpoot, nl. een stukje land even buiten de Bergpoort, groot ruim derdehalve hont, daar oostwaarts Evert Evertsz Dionijs, zuidwaarts de gemene west, westwaarts de weg naast de stadsgracht en een voetpad en de Bantuin voorts gaan naar een gemene weg die ten noorden ligt. En ruim 3 morgen land daar oostwaarts Evert en Rutger Budding, zuidwaarts de Vogelsanck, westwaarts de Duistersteeg en noordwaarts de gemene weg. En 3-4 hont land daar oostwaarts Gijsbert de Bruijn, zuidwaarts de Vogelsanck, westwaarts Cornelis van Schoonoven en noordwaarts de gemene weg Anthonis de Ront x Marrigje Crol bekennen schuldig te zijn aan Haesken van Baren 400 gulden. Zij stellen als onderpand hun huis en hof daarachter van Willem Lijster gekocht, staande aan de Markt tussen de huizen van Willem Clerck en Cornelis Boonzaaijer, ten oosten en ten westen, zuidwaarts de wal en noordwaarts de Markt Grietje Aerts Boonzaaijer, Hendrick Boonzaaijer x Lijsbeth Gentmans, mede-erfgenamen van Aert Boonzaijer x Trijntje Aerts, Cornelis Boonzaaijer en Huijbert van Wijck, burgemeester, als mombers over Arien, Neeltje, Jantje en Lijsbet Aerts Boonzaaijer, mede-erfgenamen van Aert Boonzaaijer x Trijntje Aerts, en Cornelis Boonzaijer namens 6

7 Jan van Arckhem x Maria Aerts Boonzaijer, transporteren aan Thonis Cornelisz 2 morgen land De Lange Akkers, in de Nude, met advocaat Bercheijck en de weduwe van Gouda Geurts gemeen, daar oostwaarts dhr. van Imminkhuizen, zuidwaarts de Achterweg, westwaarts Cornelis Boonzaaijer c.s. en noordwaarts de Weidijk Jonker Peter van Hattem, luitenant ten dienste van de Verenigde Nederlanden, x Maria van Eck, lijftochten elkaar in al hun goederen. Hij lijftocht haar ook in 14 morgen land van 28 morgen, leengoed aan huis Ter Lede, binnen Ommeren, daar oostwaarts Vonck, commissaris, zuidwaarts Oorthijnenstraat, westwaarts Jan Spruijt en Aert Hendricksz en noordwaarts een gemene straat. Zij lijftocht hem ook in 3 percelen leengoederen, zijnde een hofstede genaamd den Boetshaen met 9 morgen, de Melsekamp, 3 morgen en het Nieuwslag, derdehalve morgen, dat verkocht is, leenroerig aan de graafschap van Culemborg Petertje Aelberts, moeder van Aeltje Aelberts, verklaart dat de inboedel, huisraad, bed en hetgeen in het huis is waar zij met haar dochter woont, haar dochter in eigendom toekomt Wouter Thonisz, Reijer Arisz x Evertje Geurts, Jan Jansz x Geertje Geurts transporteren aan Bernt Brantsz, trompetter van dhr. van Ginckel, een hof buiten de Westpoort, daar oostwaarts en zuidwaarts de gemene weg, westwaarts Hendrick de Vrient en noordwaarts advocaat Bercheijck Willem Jansz Budding x Neeltje Thijmans lijftochten elkaar in al hun goederen en stellen hun kinderen tot universele erfgenamen Glaudi Jansz, schipper, won. Zaltbommel, bekent schuldig te zijn aan Olof Philipsz, burger en schipper te Rhenen, 1275 gulden benevens een gouden ducaat voor Olofs vrouw en een rijksdaalder voor de knecht, wegens een kaagschuit met toebehoren Schout en schepenen estimeren op verzoek van ontvanger De Leeuw het huis naast de Trappen in de Lange Herenstraat, van jonker Hendrick van Eck op zijn zuster Maria van Eck voor de helft gesuccedeerd op 450 gulden. En het huis met een huisje daarachter in de Kruisstraat, van Bernt Wessels x Erentje van Harn op 600 gulden en dus voor de helf voor de erfenis van de erfgenamen van Erntje van Hoorn 300 gulden. En het huisje bij de Bontekoe in het geheel op 100 gulden en voor ¼ van Erntje van Harn 25 gulden Hendrick Claesz x Aelbertje Thonis transporteren aan Gerrit Helmertsz x Claesje Hendricks 6 morgen veenland aan de oost- en zuidzijde het Dijkse goed, west- en noordwaarts Marcelis Jansz en Jan Gijsbertsz, zijnde tezamen 8 morgen waarin de verkopers gemeen zijn behoudende ¼ deel en het huis blijft gemeen tussen de transportanten en die het transport ontvangen, dat is ieder de helft van het huis 7

8 Cornelis Bosch en de verkopers als de kopers moeten elkaar uitwegen als vanouds Neeltje Mollen, wed. Jan Aertsz, bekent schuldig te zijn aan Geertruijt Roet genaamd Resoort 800 gulden. Zij stelt als onderpand haar huis en brouwerij in de Visscherstraat waar zij in woont, en een huisje recht tegenover de deur tussen de huisjes van Anthonij Vereest en Peter de Visser Jan Jacobsz van Varick, schepen, als gemachtigde gasthuismeester, transporteert aan schepen Peter Hendricksz van Noort, gasthuismeester, de Melatenkamp buiten de Westpoort, daar oostwaarts en zuidwaarts de gemene weg, west- en noordwaarts Hermen de smid c.s. En het kerkhofrecht over dat land gelegen Rijck Tielemansz x Marreke Dircks transporteren aan Theus Bosch x Gijsbertje Geurts de helft van 2 morgen bouwland en boomgaard te Achterberg tussen de hofstede van advocaat Bercheijck en de hofstede van Willem van Wijck daar de kerk jaarlijks 1-2 uit competeert. Op de last van de tins die dhr. van Amerongen daaruit competeert. Jan Jacobsz van Varick stelt zich borg Christiaen Rijcken, sergeant van de compagnie van dhr. Wittenhorst, x Geertruijt Cocks lijftochten elkaar in al hun goederen en legateren aan hun dochter Catarina Rijcken 200 gulden, het beste bed met toebehoren, een stuk linnen doek van 50 ellen, een stuk tafelgoed van 20 ellen en alles wat tot moeders lijf behoort. Zij stellen deze dochter en hun zoon Christiaen Rijcken tot universele erfgenamen Margaretha van Gelder voor zichzelf en namens Harman en Carel van Gelder, haar broers, en Jacob Boumeister als gemachtigde van Daniel de Bederides, heer tot Geldersweert, als momber van Maria van Gelder, als kinderen en erfgenamen van de heer van vrouw van der Well transporteren aan Jan Tol x Judith Smits ¾ en aan Jan Huijbertsz x Judith Dandre ¼ naast de Weidijk gelegen 4 morgen land in de Middelnude, strekkende van de Weidijk tot aan de Dijk, daar westwaarts de commandeur en oostwaarts dhr. Duijckenborch Te Utrecht gepasseerd. Jan Matheusz van Langelaer x Meijnsge Everts, Jacob Gerritsz van Blotenburg x Willemke Cornelis, en Jan en Jacob als voogden en gestelde curators over het minderjarige kind Ariaentje Rijcks, en verder Willem Adriaensz van Langelaer x Anna Jans, Cornelis Brantsz x Meijnsje Adriaens van Langelaer, Jan Cornelisz van Spikhorst x Truijchje Adriaens van Langelaer, Gerrit Aertsz x Triesgen Adriaens van Langelaer, Aelbert Cornelisz van Santen als vader en voogd van zijn twee onmondige kinderen verwekt bij Reijertje Adriaens van Langelaar, Jan Willemsz van der Scheur x Teunisje Adriaens van Langelaer en Jan Matheusz van Langelaer als voogd van Adriaentje van Langelaer, constitueren Geurt Gouda om te 8

9 transporteren aan Matheus Adriaensz van Langelaer x Dirkje Willems en aan Gijsbert Aertsz x Teunisje Otten een erf en goed bestaande uit wei-, bouw-, veen- en hooiland in Veenendaal, genaamd De Rode Deur, vrij goed met geen erfpacht bezwaard, tegenwoordig gepacht door Geurt Hendricksz Bakkenes. Gijsbert krijgt al het bouwland en 2 morgen hooiland te Achterberg. Transport op Gijsbert Jansz van Manen x Dirckje Otten transporteren aan Cornelis Boonzaijer x Maria van Triest een huis en de hof daaraan behorende, omtrent de Gasthuisstraat, daar oostwaarts de gemene straat, zuidwaarts Willem Verweij, westwaarts de verkopers met de hof van zeker armhuisje, toebehorende de erfgenamen van dhr. van Duckenborch, en noordwaarts Corst Huijbertsz Jacob Boumeister x Jacomina van Stralen lijftochten elkaar in al hun goederen. Zij legateert verder haar kleren en hetgeen tot haar lijf behoort aan haar nicht Hendrina de Weert Mathijs Adriaensz van Langelaer x Dirckge Willems bekennen schuldig te zijn aan Paulus Heurnius x Maria van Pallaes 1000 gulden. Zij stellen als onderpand twee stukken veen en veld bij elkaar gelegen in Veenendaal omtrent het Cleijn Schut, daar oostwaarts Jan Cornelisz Michielsz c.s., zuidwaarts Gijsbert Aertsz, westwaarts Joris Aertsz Bunt en noordwaarts de gemene grift. Op geroijeerd Jan Willemsz x Thonisgen Adriaens van Langelaar bekennen schuldig te zijn aan Paulus Heurnius x Maria van Pallaes 600 gulden. Als onderpand stellen zij hun hofstede in Elst genaamd De Scheur, groot 18 morgen, strekkende van de Statenbos af tot nederwaarts aan de Vordelweide Jonker Diderick Godert van Oostrum, schout, bekent schuldig te zijn aan mr. Gerrit van Helsdingen 2000 gulden. Als onderpand stelt hij 22 morgen land te Achterberg achter en bij de hofstede die Evert Jansz van de stad in pacht heeft, zijnde erfpacht van de stad Geurt Trapman x Anneken Hermens lijftochten elkaar in al hun goederen Jan Jacobsz van Varick, schepen, x Neeltgen Voncken bekennen schuldig te zijn aan de legaterissen Lijsbet Beddis, Cornelis en Maria Schenckels de Basu 500 gulden. Als onderpand stellen zij huis en hof en grond in de Herenstraat, daar oostwaarts de erfgenamen van Cornelis Paulusz, zuidwaarts de gemene straat, westwaarts de drost van Amerongen en noordwaarts secretaris Clrck Cornelis Willemsz van Wolfswinkel, molenaar te Rhenen, voor zichzelf en als weduwnaar van Uijltge van Wijck, bekent schuldig te zijn aan Johan de Kemp, secretaris, 250 gulden van geleend geld aan zijn zoon Willem afgerekend. Hij stelt als onderpand de westmolen, huis en land 9

10 daarbij gelegen, zijnde 2 morgen groot, daar oost- en zuidwaarts de weg, westwaarts de del van cameraar Taets en noordwaarts burgemeester Clerck c.s Gerrit Gerritsz van Bronckhorst x Ariaentge Aris transporteren aan Jan van Ostendorp, ruiter onder de compagnie van dhr. van Ginckel, x Grietge Jans een hofje met zijn wal en bepoting van iepen en noten aan de oostzijde van Cunerabanckgen voor de poort, daar oostwaarts en noordwaarts de gemene weg, zuidwaarts de verkopers met hun weide en westwaarts Cunerabankje Dirck Geurtsz en Matheus Bosch, mede-erfgenamen van Maischgen Geurts en namens de overige erfgenamen transporteren aan Gerrit Goijertsz een stukje bergland bezijden de Galgenakker daar westwaarts de Galgenakker, zuidwaarts de gemene weg, noordwaarts de Dries en oostwaarts schepen Cornelis. Op last van jaarlijks een halve schepel rogge aan het gasthuis Jonker Johan Herman van Wijnbergen transporteert aan Ewith Aelbertsz 2 morgen bouwland te Achterberg daar oostwaarts Cornelis van Schoonhoven, zuidwaarts Deuverden, westwaarts kapitein Deuverden en noordwaarts weduwe van advocaat Bercheijck Mr. Pieter van Zalevelt x Agniet van Dam transporteren aan Beernt Brantsz x Ligidia Brijmans de helft van huis en hofje omtrent de Wal daar aan de ene zijde wed. Hendrick Branden en aan de andere zijde Jacob Wesselsen Anthonis Taets, Huijbert van IJsendoorn en Evert Evertsz, kerkmeesters, transporteren aan Jan Tol x Judith Smiths 9 morgen hooiland te Achterberg Herbert Croll en Geurt Gouda als gestelde curators van de boedel van Matheus Lijster en Janneke Boesen nevens Huijbert Hendricksz van Ijsendoorn en Gerrit Gerritsz van Bronckhorst als weesmeesters transporteren aan Willem Lijster, deurwaarder, x Fijtge Cornelis van Hovel een huis op de Markt noord- en westwaarts het kerkhof, zuidwaarts de erfgenamen van Steven Jelisz, oostwaarts de Markt bezijden het stadhuis. Op de last van 300 gulden die Jan Tol competeren en op de last van 50 gulden die het weesthuis en 100 gulden die Catharina Boete op het huis sprekende hebben en op de last van 100 gulden die Grietge Lijsters daarop heeft sedert Meijnsken Dircks van Winterswijk cum tutore electo bekent schuldig te zijn aan Johan Brant 150 gulden. Zij stelt als onderpand een huis aan de Bergpoort daar het Witte huijs uithangt, daar oostwaarts de comparante zelf, zuidwaarts de Herenstraat, westwaarts cameraar Taets en noordwaarts de stadswal. 10

11 Meijnsken Dircks van Winterswijk bekent schuldig te zijn aan Gijsbert Fransen x Hilleken Stevens 300 gulden. Als onderpand stelt zij bovengenoemd huis Jan Gerritsz Reumelaar, weesmeester, transporteert aan Sara Barten en Aeltgen Barten een huis en hof in de Koningsstraat tussen Jan Roelofsz en N.N. in, hen geaccordeerd door het gerecht wegens hun moeders versterf Jan Crauwel x Aeltgen Huijberts transporteren aan Hendrick Woutersz x Cunera Jacobs een huis en hofstad met 0,5 morgen land in de Dijk te Achterberg daar oostwaarts en zuidwaarts de Domeinen, westwaarts Rijck Jacobsz en noordwaarts de gemene dijk. Op last van 250 gulden die de kinderen van Jan de Cremer en Aeltgen Huijberts daarin behouden van der kinderen vadersgoed Marcus Rensen, ontvanger van het ambt Putten, als gemachtigde van Cunegunda van Amstel, douariere van Elbert van Voorst tot Schoonderbeek, transporteert aan Jan Willemsz van der Scheur x Thonisgen Aries van Langelaer een stuk weiland genaamd De Vordelwei met een boomgaardje daar annex, strekkende tot in de Stranck van Elst, daar oostwaarts Cunerakerk, zuidwaarts de kerk en Klinkhamer, westwaarts Peter t Utrecht en noordwaarts de Vordelwei. Jan Willemsz transporteert dezelfde dag het boomgaardje aan Cunegonda van Amstel, Sophia van de Vecht, wed. drost en kapitein Vermeerten van Abcoude en Balthasar van Baexen, heer van Harmelerwaard, nevens diens broer kapitein Fredrick van Baexen. 11

NT00067_42. Nadere Toegang op inv.nr 42. uit het archief van het. Stadsgerecht Wijk bij Duurstede, 1546-1811, (67) H.J. Postema

NT00067_42. Nadere Toegang op inv.nr 42. uit het archief van het. Stadsgerecht Wijk bij Duurstede, 1546-1811, (67) H.J. Postema NT00067_42 Nadere Toegang op inv.nr 42 uit het archief van het Stadsgerecht Wijk bij Duurstede, 1546-1811, (67) H.J. Postema Januari 2015 Inleiding In dit document zijn regesten opgenomen van de oudste

Nadere informatie

Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66)

Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) NT00066_282 Nadere Toegang op inv. nr 282 uit het archief van het Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) H.J. Postema 2014 Inleiding Het gerechtsarchief van Rhenen bevat een groot aantal inventarisnummers

Nadere informatie

NT00064_152. Nadere Toegang op inv. nr 152. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema

NT00064_152. Nadere Toegang op inv. nr 152. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema NT00064_152 Nadere Toegang op inv. nr 152 uit het archief van de Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema Juni 2013 Inleiding In dit document zijn regesten van het volgende inventarisnummer betreffende

Nadere informatie

Stadsgerecht Rhenen, (66)

Stadsgerecht Rhenen, (66) NT00066_446 Nadere Toegang op inv. nr 446 uit het archief van het Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) H.J. Postema 2014 Inleiding Het gerechtsarchief van Rhenen bevat een groot aantal inventarisnummers

Nadere informatie

Nadere Toegang op inv.nr 44

Nadere Toegang op inv.nr 44 NT00067_44 Nadere Toegang op inv.nr 44 uit het archief van het Stadsgerecht Wijk bij Duurstede, 1546-1811, (67) H.J. Postema Juli 2015 Inleiding Dit document bevat regesten op de transportakten en akten

Nadere informatie

Nadere Toegang op inv. nr 388

Nadere Toegang op inv. nr 388 NT00066_388 Nadere Toegang op inv. nr 388 uit het archief van het Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) H.J. Postema Juni 2015 Inleiding Dit document bevat regesten op een katern met akten van transport,

Nadere informatie

Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66)

Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) NT00066_421 Nadere Toegang op inv. nr 421 uit het archief van het Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) H.J. Postema 2014 Inleiding Het gerechtsarchief van Rhenen bevat een groot aantal inventarisnummers

Nadere informatie

NT00066_394. Nadere Toegang op inv. nr 394. uit het archief van het. Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66)

NT00066_394. Nadere Toegang op inv. nr 394. uit het archief van het. Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) NT00066_394 Nadere Toegang op inv. nr 394 uit het archief van het Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) H.J. Postema Oktober 2015 Inleiding Dit document bevat regesten op een katern met akten van transport,

Nadere informatie

Nadere Toegang op inv. nr 390

Nadere Toegang op inv. nr 390 NT00066_390 Nadere Toegang op inv. nr 390 uit het archief van het Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) H.J. Postema Juni 2015 Inleiding Dit document bevat regesten op een katern met akten van transport,

Nadere informatie

NT00064_2004. Nadere Toegang op inv. nr 2004. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64)

NT00064_2004. Nadere Toegang op inv. nr 2004. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) NT00064_2004 Nadere Toegang op inv. nr 2004 uit het archief van de Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema Januari 2015 Inleiding In dit document zijn regesten opgenomen van de dorpsgerechten van Tull

Nadere informatie

Nadere Toegang op inv. nr 389

Nadere Toegang op inv. nr 389 NT00066_389 Nadere Toegang op inv. nr 389 uit het archief van het Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) H.J. Postema Juni 2015 Inleiding Dit document bevat regesten op een katern met akten van transport,

Nadere informatie

Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66)

Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) NT00066_171 Nadere Toegang op inv. nr 171 uit het archief van het Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) H.J. Postema Oktober 2013 Inleiding Het gerechtsarchief van Rhenen bevat een groot aantal inventarisnummers

Nadere informatie

Nadere Toegang op inv. nr 387

Nadere Toegang op inv. nr 387 NT00066_387 Nadere Toegang op inv. nr 387 uit het archief van het Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) H.J. Postema Juli 2015 Inleiding Dit document bevat regesten op een katern met akten van transport,

Nadere informatie

Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66)

Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) NT00066_166 Nadere Toegang op inv. nr 166 uit het archief van het Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) H.J. Postema Oktober 2013 Inleiding Het gerechtsarchief van Rhenen bevat een groot aantal inventarisnummers

Nadere informatie

NT00066_402. Nadere Toegang op inv. nr 402. uit het archief van het. Stadsgerecht Rhenen, (66)

NT00066_402. Nadere Toegang op inv. nr 402. uit het archief van het. Stadsgerecht Rhenen, (66) NT00066_402 Nadere Toegang op inv. nr 402 uit het archief van het Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) H.J. Postema November 2015 Inleiding Dit document bevat regesten op een katern met akten van transport,

Nadere informatie

Stadsbestuur Rhenen, 1337-1851 (152)

Stadsbestuur Rhenen, 1337-1851 (152) NT00152_1 Nadere Toegang op inv. nr 1 uit het archief van het Stadsbestuur Rhenen, 1337-1851 (152) H.J. Postema Oktober 2014 Inleiding In dit document zijn regesten gemaakt op het oudste politieboek van

Nadere informatie

Nadere Toegang op inv. nr 487

Nadere Toegang op inv. nr 487 NT00066_487 Nadere Toegang op inv. nr 487 uit het archief van het Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) H.J. Postema 2014 Inleiding Het gerechtsarchief van Rhenen bevat een groot aantal inventarisnummers

Nadere informatie

NT00063_2056. Nadere Toegang op inv. nr 2056. uit de notariële archieven tot 1896, 1620-1895 (1930) (63) H.J. Postema

NT00063_2056. Nadere Toegang op inv. nr 2056. uit de notariële archieven tot 1896, 1620-1895 (1930) (63) H.J. Postema NT00063_2056 Nadere Toegang op inv. nr 2056 uit de notariële archieven tot 1896, 1620-1895 (1930) (63) H.J. Postema Maart 2014 Inleiding Het notariële archief nr 63 dat zich bevindt in het Regionaal Historisch

Nadere informatie

NT00064_2489. Nadere Toegang op inv. nr 2489. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64)

NT00064_2489. Nadere Toegang op inv. nr 2489. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) NT00064_2489 Nadere Toegang op inv. nr 2489 uit het archief van de Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema December 2011 Inleiding Dit document bevat regesten op een deel van de dorpsgerechten van

Nadere informatie

Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66)

Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) NT00066_445 Nadere Toegang op inv. nr 445 uit het archief van het Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) H.J. Postema 2014 Inleiding Het gerechtsarchief van Rhenen bevat een groot aantal inventarisnummers

Nadere informatie

NT00063_171. Nadere Toegang op de inv. nr 171. uit de Notariële archieven tot 1896, 1620-1895 (1930) (63) H.J. Postema

NT00063_171. Nadere Toegang op de inv. nr 171. uit de Notariële archieven tot 1896, 1620-1895 (1930) (63) H.J. Postema NT00063_171 Nadere Toegang op de inv. nr 171 uit de Notariële archieven tot 1896, 1620-1895 (1930) (63) H.J. Postema Februari 2014 Inleiding De notariële archieven van Amerongen zijn bewaard gebleven vanaf

Nadere informatie

NT00063_2055. Nadere Toegang op inv. nr 2055. uit de notariële archieven tot 1896, 1620-1895 (1930) (63) H.J. Postema

NT00063_2055. Nadere Toegang op inv. nr 2055. uit de notariële archieven tot 1896, 1620-1895 (1930) (63) H.J. Postema NT00063_2055 Nadere Toegang op inv. nr 2055 uit de notariële archieven tot 1896, 1620-1895 (1930) (63) H.J. Postema Maart 2014 Inleiding Het notariële archief nr 63 dat zich bevindt in het Regionaal Historisch

Nadere informatie

Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66)

Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) NT00066_20 Nadere Toegang op inv. nr 20 uit het archief van het Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) H.J. Postema Oktober 2013 Inleiding Het gerechtsarchief van Rhenen bevat 99 inventarisnummers over de

Nadere informatie

6. Fragmenten. 6.1 Cornelis: Nieuwkoops fragment (ca. 1550) I. Cornelis, tr. waarsch. Emmetgen? / Geertgen?...

6. Fragmenten. 6.1 Cornelis: Nieuwkoops fragment (ca. 1550) I. Cornelis, tr. waarsch. Emmetgen? / Geertgen?... 6. Fragmenten 6.1 Cornelis: Nieuwkoops fragment (ca. 1550) I. Cornelis, tr. waarsch. Emmetgen? / Geertgen?... 1. Jan Cornelisz, volgt IIa. 2. Elbert Cornelisz, volgt IIb. 3. Geertgen Cornelisz, overl.

Nadere informatie

Stadsgerecht Rhenen, (66)

Stadsgerecht Rhenen, (66) NT00066_172 Nadere Toegang op inv. nr 172 uit het archief van het Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) H.J. Postema Oktober 2013 Inleiding Het gerechtsarchief van Rhenen bevat een groot aantal inventarisnummers

Nadere informatie

Stadsbestuur Rhenen, 1337-1851 (152)

Stadsbestuur Rhenen, 1337-1851 (152) NT00152_174 Nadere Toegang op inv. nr 174 uit het archief van het Stadsbestuur Rhenen, 1337-1851 (152) H.J. Postema September 2014 Inleiding In dit document zijn regesten gemaakt op het register van erfpachten

Nadere informatie

Stadsgerecht Rhenen, (66)

Stadsgerecht Rhenen, (66) NT00066_11 Nadere Toegang op inv. nr 11 uit het archief van het Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) H.J. Postema Oktober 2013 Inleiding Het gerechtsarchief van Rhenen bevat 99 inventarisnummers over de

Nadere informatie

NT00063_172. Nadere Toegang op inv. nr 172. uit de Notariële archieven tot 1896, 1620-1895 (1930) (63)

NT00063_172. Nadere Toegang op inv. nr 172. uit de Notariële archieven tot 1896, 1620-1895 (1930) (63) NT00063_172 Nadere Toegang op inv. nr 172 uit de Notariële archieven tot 1896, 1620-1895 (1930) (63) H.J. Postema December 2015 Inleiding De notariële archieven van Amerongen zijn bewaard gebleven vanaf

Nadere informatie

Nadere Toegang op inv. nr 162

Nadere Toegang op inv. nr 162 NT00066_162 Nadere Toegang op inv. nr 162 uit het archief van het Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) H.J. Postema Oktober 2013 Inleiding Het gerechtsarchief van Rhenen bevat een groot aantal inventarisnummers

Nadere informatie

Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66)

Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) NT00066_167 Nadere Toegang op inv. nr 167 uit het archief van het Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) H.J. Postema Oktober 2013 Inleiding Het gerechtsarchief van Rhenen bevat een groot aantal inventarisnummers

Nadere informatie

Nadere Toegang op de inv. nrs 168-171. uit de Notariële archieven tot 1896,

Nadere Toegang op de inv. nrs 168-171. uit de Notariële archieven tot 1896, NT00063_168_171 Nadere Toegang op de inv. nrs 168-171 uit de Notariële archieven tot 1896, 1620-1895 (1930) H.J. Postema Februari 2014 Inleiding De notariële archieven van Amerongen zijn bewaard gebleven

Nadere informatie

Nummer Toegang: 857 Plaatsingslijst van stukken afkomstig van de eigenaren van de Hofwoning te 't Woudt,

Nummer Toegang: 857 Plaatsingslijst van stukken afkomstig van de eigenaren van de Hofwoning te 't Woudt, Nummer Toegang: 857 Plaatsingslijst van stukken afkomstig van de eigenaren van de Hofwoning te 't Woudt, 1672-1977 Archief Delft 857 Hofwoning te 't Woudt 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING

Nadere informatie

Stadsbestuur Rhenen, 1337-1851 (152)

Stadsbestuur Rhenen, 1337-1851 (152) NT00152_94 Nadere Toegang op inv. nr 94 uit het archief van het Stadsbestuur Rhenen, 1337-1851 (152) H.J. Postema Januari 2015 Inleiding Dit document bevat regesten op een inventarisnummer dat de illustere

Nadere informatie

NT00103_38. Nadere Toegang op inv. nr 38. uit het archief van het. Gerechtsbestuur Houten en t Goy, (103)

NT00103_38. Nadere Toegang op inv. nr 38. uit het archief van het. Gerechtsbestuur Houten en t Goy, (103) NT00103_38 Nadere Toegang op inv. nr 38 uit het archief van het Gerechtsbestuur Houten en t Goy, 1666-1810 (103) H.J. Postema September 2015 Inleiding Dit document bevat een complete transcriptie van inventarisnummer

Nadere informatie

Oudarchieven voor 1811 Groot Ammers

Oudarchieven voor 1811 Groot Ammers Oudarchieven voor 1811 Groot Ammers Vroeger werd Groot Ammers veelal aangeduid met de kernen waaruit dit was opgebouwd, namelijk Ammers Graveland, Ammers Achterland en Peulwijk Bevat samenvattingen uit

Nadere informatie

NT00066_399. Nadere Toegang op inv. nr 399. uit het archief van het. Stadsgerecht Rhenen, (66)

NT00066_399. Nadere Toegang op inv. nr 399. uit het archief van het. Stadsgerecht Rhenen, (66) NT00066_399 Nadere Toegang op inv. nr 399 uit het archief van het Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) H.J. Postema Oktober 2015 Inleiding Dit document bevat regesten op een katern met akten van transport,

Nadere informatie

NT00064_139. Nadere Toegang op inv. nr 139. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema

NT00064_139. Nadere Toegang op inv. nr 139. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema NT00064_139 Nadere Toegang op inv. nr 139 uit het archief van de Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema Juni 2013 Inleiding In dit document zijn regesten van het volgende archiefstuk betreffende Amerongen

Nadere informatie

Stadsbestuur Rhenen, 1337-1851 (152)

Stadsbestuur Rhenen, 1337-1851 (152) NT00152_864 Nadere Toegang op inv. nr 864 uit het archief van het Stadsbestuur Rhenen, 1337-1851 (152) H.J. Postema December 2014 Inleiding In het archief van het stadsbestuur van Rhenen bevinden zich

Nadere informatie

NT00066_400. Nadere Toegang op inv. nr 400. uit het archief van het. Stadsgerecht Rhenen, (66)

NT00066_400. Nadere Toegang op inv. nr 400. uit het archief van het. Stadsgerecht Rhenen, (66) NT00066_400 Nadere Toegang op inv. nr 400 uit het archief van het Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) H.J. Postema Oktober 2015 Inleiding Dit document bevat regesten op een katern met akten van transport,

Nadere informatie

Stadsgerecht Rhenen, (66)

Stadsgerecht Rhenen, (66) NT00066_10 Nadere Toegang op inv. nr 10 uit het archief van het Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) H.J. Postema Oktober 2013 Inleiding Het gerechtsarchief van Rhenen bevat 99 inventarisnummers over de

Nadere informatie

Mevrouw E.M. Stolwijk-Okhuyzen

Mevrouw E.M. Stolwijk-Okhuyzen enkele, meest belangrijke, activiteiten van de vereniging. Opsomming van die gegevens bewijzen in meer en mindere mate de levenskracht van onze vereniging, die aan het einde van 1992 haar "koperen" bestaan

Nadere informatie

NT00063_170. Nadere Toegang op de inv. nr 170. uit de Notariële archieven tot 1896, 1620-1895 (1930) (63) H.J. Postema

NT00063_170. Nadere Toegang op de inv. nr 170. uit de Notariële archieven tot 1896, 1620-1895 (1930) (63) H.J. Postema NT00063_170 Nadere Toegang op de inv. nr 170 uit de Notariële archieven tot 1896, 1620-1895 (1930) (63) H.J. Postema Februari 2014 Inleiding De notariële archieven van Amerongen zijn bewaard gebleven vanaf

Nadere informatie

VIIc - 2. o.tr./tr. Berkel (Gerecht) 1/18.5.1739 (impost man f 15), scheiding van tafel en bed Berkel (Gerecht) 13.5.1761

VIIc - 2. o.tr./tr. Berkel (Gerecht) 1/18.5.1739 (impost man f 15), scheiding van tafel en bed Berkel (Gerecht) 13.5.1761 VIIc - 1 Na het overlijden van Annetje Arensdr Ham op 2.6.1762 te Berkel en Rodenrijs zijn Arij en Willem van Rijt en Geertje Cornelisdr Brederode, dochter van Marijtje van Rijt, als nakomelingen van Catharina

Nadere informatie

NT00064_510. Nadere Toegang op inv. nr 510. uit het archief van de. Dorpsgerechten 1515-1811 (64)

NT00064_510. Nadere Toegang op inv. nr 510. uit het archief van de. Dorpsgerechten 1515-1811 (64) NT00064_510 Nadere Toegang op inv. nr 510 uit het archief van de Dorpsgerechten 1515-1811 (64) A.A.B. van Bemmel 2006 Inleiding Deze notitie bevat een chronologische lijst van regesten van stukken in het

Nadere informatie

Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66)

Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) NT00066_283 Nadere Toegang op inv. nr 283 uit het archief van het Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) H.J. Postema 2014 Inleiding Het gerechtsarchief van Rhenen bevat een groot aantal inventarisnummers

Nadere informatie

NT00064_2003. Nadere Toegang op inv. nr 2003. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64)

NT00064_2003. Nadere Toegang op inv. nr 2003. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) NT00064_2003 Nadere Toegang op inv. nr 2003 uit het archief van de Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema Januari 2015 Inleiding In dit document zijn regesten opgenomen van de dorpsgerechten van Tull

Nadere informatie

uit het archief van de Dorpsgerechten,

uit het archief van de Dorpsgerechten, NT00064_1677 Nadere Toegang op inv. nr 1677 uit het archief van de Dorpsgerechten, 1515-1811 (64) H.J. Postema Mei 2014 Inleiding In dit document zijn regesten gemaakt van de zeven inventarisnummers uit

Nadere informatie

Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66)

Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) NT00066_523 Nadere Toegang op inv. nr 523 uit het archief van het Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) H.J. Postema 2014 Inleiding Het gerechtsarchief van Rhenen bevat een groot aantal inventarisnummers

Nadere informatie

NT00066_396. Nadere Toegang op inv. nr 396. uit het archief van het. Stadsgerecht Rhenen, (66)

NT00066_396. Nadere Toegang op inv. nr 396. uit het archief van het. Stadsgerecht Rhenen, (66) NT00066_396 Nadere Toegang op inv. nr 396 uit het archief van het Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) H.J. Postema Oktober 2015 Inleiding Dit document bevat regesten op een katern met akten van transport,

Nadere informatie

NT00063_2057. Nadere Toegang op inv. nr 2057. uit de notariële archieven tot 1896, 1620-1895 (1930) (63) H.J. Postema

NT00063_2057. Nadere Toegang op inv. nr 2057. uit de notariële archieven tot 1896, 1620-1895 (1930) (63) H.J. Postema NT00063_2057 Nadere Toegang op inv. nr 2057 uit de notariële archieven tot 1896, 1620-1895 (1930) (63) H.J. Postema April 2015 Inleiding Het notariële archief nr 63 dat zich bevindt in het Regionaal Historisch

Nadere informatie

2. Geertje Cornelissen, tr. Jacob Claesz, ov. voor 1671 In 1669 wordt Jacob Claesz beleend na dode van zijn schoonvader Cornelis Jansz met het erf t

2. Geertje Cornelissen, tr. Jacob Claesz, ov. voor 1671 In 1669 wordt Jacob Claesz beleend na dode van zijn schoonvader Cornelis Jansz met het erf t Van t Voort (1) De familie van t Voort, later ook wel geschreven als Van t Foort komt van de gelijknamige Woudenbergse boerderij die vlak ten zuiden van Scherpenzeel lag. Daarom komen de oudste gegevens

Nadere informatie

inventarisnummer 475 (protocol van testamenten, codicillen, maechscheidingen, uijtcoopen etc.) 1686

inventarisnummer 475 (protocol van testamenten, codicillen, maechscheidingen, uijtcoopen etc.) 1686 Schepenbank Oisterwijk inventarisnummer 475 (protocol van testamenten, codicillen, maechscheidingen, uijtcoopen etc.) 1686 1 februari 1686 475/14-20v Arien Peter Peter Vermeer, verwekt uit wijlen Cornelia

Nadere informatie

Arkel, transcriptie ref. dopen 1662-1669

Arkel, transcriptie ref. dopen 1662-1669 Arkel, transcriptie ref. dopen 1662-1669 - gemaakt door M. van der Tas - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Nationaal Archief, Den Haag Archief: DTB Arkel Inventarisnummer: 2 Omschrijving: Nederduits

Nadere informatie

De Vuursche, index ref. dopen

De Vuursche, index ref. dopen De Vuursche, index ref. dopen 1682-1704 - gemaakt door Aart van Beuzekom - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Het Utrechts Archief, Utrecht Archief: DTB De Vuursche Inventarisnummer: 1 Omschrijving:

Nadere informatie

NT00064_148_151. Nadere Toegang op inv. nrs 148-151. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema

NT00064_148_151. Nadere Toegang op inv. nrs 148-151. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema NT00064_148_151 Nadere Toegang op inv. nrs 148-151 uit het archief van de Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema Juni 2013 Inleiding In dit document zijn regesten van de volgende inventarisnummers

Nadere informatie

NT00064_124_132. Nadere Toegang op inv. nrs 124-132. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema

NT00064_124_132. Nadere Toegang op inv. nrs 124-132. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema NT00064_124_132 Nadere Toegang op inv. nrs 124-132 uit het archief van de Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema Juni 2013 Inleiding In dit document zijn regesten van de volgende archiefstukken betreffende

Nadere informatie

NT00066_393. Nadere Toegang op inv. nr 393. uit het archief van het. Stadsgerecht Rhenen, (66)

NT00066_393. Nadere Toegang op inv. nr 393. uit het archief van het. Stadsgerecht Rhenen, (66) NT00066_393 Nadere Toegang op inv. nr 393 uit het archief van het Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) H.J. Postema Mei 2015 Inleiding Dit document bevat regesten op een katern met akten van transport,

Nadere informatie

NT00064_2485. Nadere Toegang op inv. nr 2485. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64)

NT00064_2485. Nadere Toegang op inv. nr 2485. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) NT00064_2485 Nadere Toegang op inv. nr 2485 uit het archief van de Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema December 2011 Inleiding Dit document bevat regesten op een deel van de dorpsgerechten van

Nadere informatie

Huisnamen in de binnenstad van Rhenen eind 16e eeuw

Huisnamen in de binnenstad van Rhenen eind 16e eeuw OUD RHENEN - zeventiende jaargang - september 1998 - no. 3 - blz. 38 Huisnamen in de binnenstad van Rhenen eind 16e eeuw dr. AJ. de Jong Ongeveer 15 jaar geleden deed ik genealogisch onderzoek aan het

Nadere informatie

NT00063_2058. Nadere Toegang op inv. nr 2058. uit de notariële archieven tot 1896, 1620-1895 (1930) (63) H.J. Postema

NT00063_2058. Nadere Toegang op inv. nr 2058. uit de notariële archieven tot 1896, 1620-1895 (1930) (63) H.J. Postema NT00063_2058 Nadere Toegang op inv. nr 2058 uit de notariële archieven tot 1896, 1620-1895 (1930) (63) H.J. Postema April 2015 Inleiding Het notariële archief (toegang 63) dat zich bevindt in het Regionaal

Nadere informatie

Gerechtsbestuur Schalkwijk, 1685-1810 (105)

Gerechtsbestuur Schalkwijk, 1685-1810 (105) NT00105_16 Nadere Toegang op inv. nr 16 uit het archief van het Gerechtsbestuur Schalkwijk, 1685-1810 (105) H.J. Postema November 2014 Inleiding Dit document bevat regesten van de processen die voor het

Nadere informatie

NT00064_461. Nadere Toegang op inv. nr 461. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64)

NT00064_461. Nadere Toegang op inv. nr 461. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) NT00064_461 Nadere Toegang op inv. nr 461 uit het archief van de Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema September 2013 Inleiding Dit document bevat regesten op enkele inventarisnummers uit het dorpsgerecht

Nadere informatie

Notariële Akten na Overlijden Klaas Breedijk (172 )

Notariële Akten na Overlijden Klaas Breedijk (172 ) Notariële Akten na Overlijden Klaas Breedijk (172 ) (Tussen haakjes de RIN nummers in de stamboom www.breedijk.net. ) Klaas Breedijk: ik heb opgezocht wat ik op internet allemaal gevonden heb over zijn

Nadere informatie

NT00066_395. Nadere Toegang op inv. nr 395. uit het archief van het. Stadsgerecht Rhenen, (66)

NT00066_395. Nadere Toegang op inv. nr 395. uit het archief van het. Stadsgerecht Rhenen, (66) NT00066_395 Nadere Toegang op inv. nr 395 uit het archief van het Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) H.J. Postema Oktober 2015 Inleiding Dit document bevat regesten op een katern met akten van transport,

Nadere informatie

Stadsbestuur Rhenen, 1337-1851 (152)

Stadsbestuur Rhenen, 1337-1851 (152) NT00152_743 Nadere Toegang op inv. nr 743 uit het archief van het Stadsbestuur Rhenen, 1337-1851 (152) H.J. Postema Januari 2015 Inleiding Dit document bevat regesten van de verzoekschriften van de kerkmeesters

Nadere informatie

O N D E R Z O E K S V E R S L A G

O N D E R Z O E K S V E R S L A G O N D E R Z O E K S V E R S L A G AAN: VAN: NAAM: Dhr. R. Muis Raymond Uppelschoten Inventariserend onderzoek bierbrouwerijen Wijk bij Duurstede DATUM: 25 november 2010 Geachte heer Muis, beste Ruud, Onderstaand

Nadere informatie

Amerongen. Trouwen NG 1642-1811. Bron: Boeken 9 en 10 - Het Utrechts Archief. Bewerker: Mevr. G.W. Brouwer-Verheijen

Amerongen. Trouwen NG 1642-1811. Bron: Boeken 9 en 10 - Het Utrechts Archief. Bewerker: Mevr. G.W. Brouwer-Verheijen Amerongen Trouwen NG 1642-1811 Bron: Boeken 9 en 10 - Het Utrechts Archief Bewerker: Mevr. G.W. Brouwer-Verheijen 1991 Opgenomen in HoGenDa met vriendelijke toestemming van Mevr. G.W. Brouwer-Verheijen

Nadere informatie

St. Michielsgestel, transcriptie protocol akten van overdracht, etc. 1667-1669

St. Michielsgestel, transcriptie protocol akten van overdracht, etc. 1667-1669 St. Michielsgestel, transcriptie protocol akten van overdracht, etc. 1667-1669 - gemaakt door Jan Toirkens - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Brabants Historisch Informatie Centrum, 's-hertogenbosch

Nadere informatie

NT00066_397. Nadere Toegang op inv. nr 397. uit het archief van het. Stadsgerecht Rhenen, (66)

NT00066_397. Nadere Toegang op inv. nr 397. uit het archief van het. Stadsgerecht Rhenen, (66) NT00066_397 Nadere Toegang op inv. nr 397 uit het archief van het Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) H.J. Postema Oktober 2015 Inleiding Dit document bevat regesten op een katern met akten van transport,

Nadere informatie

Evert van Schaick en Gerijt van Schayck (HUA; St. Paulus 34, fol. 167vo.; 15-05-1541).

Evert van Schaick en Gerijt van Schayck (HUA; St. Paulus 34, fol. 167vo.; 15-05-1541). Schaik (1) I Ammel Evertsz, tr. NN In 1487 en 1503 is Amel Evertsz schepen en 1466 raad van Amersfoort. In 1497 wordt Ammel Evertsz beleend met tiende in Bunschoten, genaamd Haarse tiende, tussen Bunschoten

Nadere informatie

WILLEM CORNELISZ VAN RIJT, zn. van Cornelis Vranckenz van Rijt en Trijntje Claesdr (zie IVb), begr. Naaldwijk 24.7.1636 (oud graf f 4) 1

WILLEM CORNELISZ VAN RIJT, zn. van Cornelis Vranckenz van Rijt en Trijntje Claesdr (zie IVb), begr. Naaldwijk 24.7.1636 (oud graf f 4) 1 Vf - 1 WILLEM CORNELISZ VAN RIJT, zn. van Cornelis Vranckenz van Rijt en Trijntje Claesdr (zie IVb), begr. Naaldwijk 24.7.1636 (oud graf f 4) 1 tr. ca. 25.1.1635 2 TRIJNTJE REIJERSDR VAN ADRICHEM de jonge,

Nadere informatie

De oudste generaties Stoel in Dordrecht

De oudste generaties Stoel in Dordrecht De oudste generaties Stoel in Dordrecht In het Regionaal Archief Dordrecht bevindt zich onder Toegang 116 (Collectie van familiepapieren en genealogische aantekeningen), Inventarisnummer 763 een dossier

Nadere informatie

VIa - 1. Ermpje heeft uit haar eerste huwelijk (ten minste) twee dochters, Barber en Jannitge Pietersdr Eerland.

VIa - 1. Ermpje heeft uit haar eerste huwelijk (ten minste) twee dochters, Barber en Jannitge Pietersdr Eerland. VIa - 1 WILLEM JANSZ VAN RIJT, geb. ca. 1628, van Zouteveen, zn. van Jan Willemsz van Rijt en Aeltgen Arijens Olijslager (zie Vb), bouwman in de Broekpolder onder Vlaardingerambacht, leenman onder Maasland,

Nadere informatie

Gerechtsbestuur Amerongen, Ginkel en Elst,

Gerechtsbestuur Amerongen, Ginkel en Elst, NT00072_183 Nadere Toegang op inv. nr 183 uit het archief van het Gerechtsbestuur Amerongen, Ginkel en Elst, 1591-1812 (72) H.J. Postema Juli 2013 Inleiding De leggers van het oudschildgeld (een grondbelasting)

Nadere informatie

Stadsbestuur Rhenen, (152)

Stadsbestuur Rhenen, (152) NT00152_157 Nadere Toegang op inv. nr 157 uit het archief van het Stadsbestuur Rhenen, 1337-1851 (152) H.J. Postema December 2014 Inleiding Dit document bevat regesten op de monsterrollen, ordinanties

Nadere informatie

NOTARIEEL ARCHIEF ZUIDERWOUDE

NOTARIEEL ARCHIEF ZUIDERWOUDE NOTARIEEL ARCHIEF ZUIDERWOUDE NA 467 Sijbrand Roos Aan het begin van dit deel is een register. De eerste 15 akten zijn verloren gegaan en worden hieronder vermeld zoals ze in het register staan. (1) Testament

Nadere informatie

Alpen, van. Eerder is over deze familie gepubliceerd door ds. Evert van Alphen Az in Gens Nostra, jg. 19, 1964, blz. 1 11, 33 39, 116 126

Alpen, van. Eerder is over deze familie gepubliceerd door ds. Evert van Alphen Az in Gens Nostra, jg. 19, 1964, blz. 1 11, 33 39, 116 126 Alpen, van Eerder is over deze familie gepubliceerd door ds. Evert van Alphen Az in Gens Nostra, jg. 19, 1964, blz. 1 11, 33 39, 116 126 I Johan Hendricksz, molenaar, ov. voor 1622, tr. Itje, wed. Gerrit

Nadere informatie

NT00064_464. Nadere Toegang op inv. nr 464. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64)

NT00064_464. Nadere Toegang op inv. nr 464. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) NT00064_464 Nadere Toegang op inv. nr 464 uit het archief van de Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema September 2013 Inleiding Dit document bevat regesten op enkele inventarisnummers uit het dorpsgerecht

Nadere informatie

uit het archief van de Dorpsgerechten,

uit het archief van de Dorpsgerechten, NT00064_1678 Nadere Toegang op inv. nr 1678 uit het archief van de Dorpsgerechten, 1515-1811 (64) H.J. Postema Mei 2014 Inleiding In dit document zijn regesten gemaakt van de zeven inventarisnummers uit

Nadere informatie

VIIi - 1. Zie resp. Oud notarieel archief Delft, inv. nr. 2533A, f. 12, inv. nr. 2595, f. 146 en inv. nr. 2856, f.

VIIi - 1. Zie resp. Oud notarieel archief Delft, inv. nr. 2533A, f. 12, inv. nr. 2595, f. 146 en inv. nr. 2856, f. VIIi - 1 Op 9.1.1721 maken Arij Claesz van Rijt, bouwman, en Annetje Hermansdr Berkel, wonende te Hof van Delft, hun testament op. Het betreft een testament op de langstlevende, waarbij deze wordt verplicht

Nadere informatie

NT00063_969. Nadere Toegang op inv. nr 969. uit de Notariële archieven tot 1896, 1620-1895 (63) H.J. Postema

NT00063_969. Nadere Toegang op inv. nr 969. uit de Notariële archieven tot 1896, 1620-1895 (63) H.J. Postema NT00063_969 Nadere Toegang op inv. nr 969 uit de Notariële archieven tot 1896, 1620-1895 (63) H.J. Postema 2011 Inleiding In dit document zijn regesten opgenomen van de notariële akten van de Leersumse

Nadere informatie

Inventaris van het archief van. familie De Vor te Vianen,

Inventaris van het archief van. familie De Vor te Vianen, T00443 Inventaris van het archief van familie De Vor te Vianen, 1785-1914 D. Ruiter Oktober 2013 Inleiding De in deze inventaris genoemde leden van de familie De Vor waren grondeigenaren en landbouwers.

Nadere informatie

NT00064_2488. Nadere Toegang op inv. nr uit het archief van de. Dorpsgerechten, (64)

NT00064_2488. Nadere Toegang op inv. nr uit het archief van de. Dorpsgerechten, (64) NT00064_2488 Nadere Toegang op inv. nr 2488 uit het archief van de Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema December 2011 Inleiding Dit document bevat regesten op een deel van de dorpsgerechten van

Nadere informatie

Vb - 1. (1) AELTGEN ARIJENS OLIJSLAGER, dr. van Arijen Pietersz Olijslager, [overl. voor 31.3.1639]

Vb - 1. (1) AELTGEN ARIJENS OLIJSLAGER, dr. van Arijen Pietersz Olijslager, [overl. voor 31.3.1639] Vb - 1 JAN WILLEMSZ VAN OVERRIJT/VAN RIJT, geb. ca. 1595, zn. van Willem Vranckenz van Rijt en Claesgen Gerritsdr (zie IVa), bouwman bij de Kapel onder Zouteveen, schepen te Zouteveen, begr. Vlaardingen

Nadere informatie

ARIJEN JOOSTENZ VAN RIJT, jm van Kethel, zn. van Joost Vrankenz van Rijt en Machtelt Jansdr (zie IVc), bouwman te Zouteveen, begr. Kethel 27.9.

ARIJEN JOOSTENZ VAN RIJT, jm van Kethel, zn. van Joost Vrankenz van Rijt en Machtelt Jansdr (zie IVc), bouwman te Zouteveen, begr. Kethel 27.9. Vh - 1 ARIJEN JOOSTENZ VAN RIJT, jm van Kethel, zn. van Joost Vrankenz van Rijt en Machtelt Jansdr (zie IVc), bouwman te Zouteveen, begr. Kethel 27.9.1661 o.tr. Schiedam (Gerecht) 19.7.1634 MAERTJE CLAESDR

Nadere informatie

NT00064_140_147. Nadere Toegang op inv. nrs 140-147. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema

NT00064_140_147. Nadere Toegang op inv. nrs 140-147. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema NT00064_140_147 Nadere Toegang op inv. nrs 140-147 uit het archief van de Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema Juni 2013 Inleiding In dit document zijn regesten van de volgende inventarisnummers

Nadere informatie

Lexmond en Achthoven, regesten rechterlijk archief 1668-1763

Lexmond en Achthoven, regesten rechterlijk archief 1668-1763 Lexmond en Achthoven, regesten rechterlijk archief 1668-1763 - gemaakt door H. de Bruin - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Nationaal Archief, Den Haag Archief: Rechterlijk Archief Lexmond en Achthoven,

Nadere informatie

VIIj - 1. Op 29.5.1752 geeft Sr. Cornelis Bartholomeus van Buijtene mr. timmerman te Delft gift aan Aalbregt van Rijt en Cornelis Jansz Koot van

VIIj - 1. Op 29.5.1752 geeft Sr. Cornelis Bartholomeus van Buijtene mr. timmerman te Delft gift aan Aalbregt van Rijt en Cornelis Jansz Koot van VIIj - 1 Op 29.4.1729 koopt Aalbregt van Rijt - 1 morgen 422 roeden land in de Noord-Kethelpolder, grenzend aan oost de Poldervaart zuid Frank van der Burg west de Delfweg noord de kinderen en erfgenamen

Nadere informatie

R E C H T E L I J K A R C H I E F K E T H E L E N S P A L A N D I N V E N T A R I S N U M M E R 9 3

R E C H T E L I J K A R C H I E F K E T H E L E N S P A L A N D I N V E N T A R I S N U M M E R 9 3 R E C H T E L I J K A R C H I E F K E T H E L E N S P A L A N D I N V E N T A R I S N U M M E R 9 3 P R O T O C O L L E N V A N V O O R S C H O U T E N S C H E P E N E N V E R L E D E N A K T E N V A N

Nadere informatie

Stadsgerecht Rhenen, (66)

Stadsgerecht Rhenen, (66) NT00066_14 Nadere Toegang op inv. nr 14 uit het archief van het Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) H.J. Postema Oktober 2013 Inleiding Het gerechtsarchief van Rhenen bevat 99 inventarisnummers over de

Nadere informatie

Nummer Toegang: 210 Inventaris van het archief van het Klaeuwshofje,

Nummer Toegang: 210 Inventaris van het archief van het Klaeuwshofje, Nummer Toegang: 210 Inventaris van het archief van het Klaeuwshofje, 1460-1963 Archief Delft 210 Klaeuwshofje 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...5 BESCHRIJVING VAN

Nadere informatie

Westeneng. I Wolter Petersz, tr. NN Uit dit huw.: 1. Willem Woltersz 2. Peter Woltersz 3. Jan Woltersz, volgt II

Westeneng. I Wolter Petersz, tr. NN Uit dit huw.: 1. Willem Woltersz 2. Peter Woltersz 3. Jan Woltersz, volgt II Westeneng Er ligt een boerderij Westeneng onder Harskamp, gemeente Ede. Herengoederen, deel I, Barneveld, nr. 24 geeft mogelijke voorouders van de onderstaande familie. Een aansluiting is (nog) niet gevonden.

Nadere informatie

In 1874 verkoopt Gerrit van Leersum, wolfabrikant te Scherpenzeel hout op de Haar (Not. Scherpenzeel nr. 157; ).

In 1874 verkoopt Gerrit van Leersum, wolfabrikant te Scherpenzeel hout op de Haar (Not. Scherpenzeel nr. 157; ). Van Leersum (1) Drie families Van Leersum, die hun naam aan de plaats Leersum ontlenen. De eerste familie noemt zich eerst Van Kootwijk, komt in Leersum terecht en vandaar in Scherpenzeel en noemt zich

Nadere informatie

Nadere Toegang op de inv. nrs

Nadere Toegang op de inv. nrs Bijlage IV NT00066_188_281 Nadere Toegang op de inv. nrs 188-281 uit het archief van het Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) H.J. Postema 2013 Inleiding Dit is bijlage 4, behorend bij de inventaris op

Nadere informatie

Inventaris van het archief van Jacob Kerkhoven, 1766-1788

Inventaris van het archief van Jacob Kerkhoven, 1766-1788 Nummer archiefinventaris: 3.20.32 Inventaris van het archief van Jacob Kerkhoven, 1766-1788 Auteur: G.M. van Aalst Nationaal Archief, Den Haag 1974 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

Nadere informatie

KINNEKENS KAMP. Gegevens per perceel. Laatste verandering: 15-1-2013. Rekonstruktie van Veghel Martien van Asseldonk

KINNEKENS KAMP. Gegevens per perceel. Laatste verandering: 15-1-2013. Rekonstruktie van Veghel Martien van Asseldonk KINNEKENS KAMP Gegevens per perceel Laatste verandering: 15-1-2013 Rekonstruktie van Veghel Martien van Asseldonk Perceel nr. 1 Nieuw erf van 23-4-1793, groot 5 lopens - oost: de scheidingsloot tussen

Nadere informatie

Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66)

Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) NT00066_12 Nadere Toegang op inv. nr 12 uit het archief van het Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) H.J. Postema Oktober 2013 Inleiding Het gerechtsarchief van Rhenen bevat 99 inventarisnummers over de

Nadere informatie

De nakomelingen van Gerrit Besselse

De nakomelingen van Gerrit Besselse een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Gerrit Besselse door 14 november 2016 De nakomelingen van Gerrit Besselse Generatie 1 1. Gerrit Besselse, is geboren in 1682. Hij is getrouwd met Jannigje

Nadere informatie

HUIZEN TOTAAL QUERY P1 DATUM V1 A1

HUIZEN TOTAAL QUERY P1 DATUM V1 A1 Haarlem-117-Koptienden 1-7-1824 Gerrit A Vos MET Jakob A: Vos 1-1-1835 Datums: Eerste Jaar, Laatste Jaar 1 Haarlem-117-Koptienden 1-7-1824 Jacob A Vos MET Gerrit A: Vos 1-1-1835 Datums: Eerste Jaar, Laatste

Nadere informatie