Jaarverslag 2013 Pagina 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2013 Pagina 1"

Transcriptie

1 1. Doel De stichting heeft als doel het in stand houden en exploiteren van het dorpshuis te Lutjegast, ten einde te worden gebruikt ten behoeve van het plaatselijk verenigingsleven en de ontplooiing van sociale en culturele activiteiten. In het jaar 2013 was het doel om vanaf januari t/m september een nieuw dorpshuis te realiseren, waarbij alle activiteiten zoveel mogelijk doorgang zouden vinden. Verder moet de bouw zodanig zijn dat er zoveel mogelijk tegemoet wordt gekomen aan de vraag van de vaste gebruikers, maar moet het ook functioneel zijn. 2. Financiële middelen De stichting verkrijgt haar financiële middelen door het verhuren van de ruimten welke tot het dorpshuis behoren en de verkoop van koffie/thee, (fris)drank, snacks en het aanbieden van koude/warme buffetten. De exploitatie kan alleen een positief resultaat te zien geven, wanneer er wordt gewerkt met vrijwilligers. In het jaar 2013 waren er meer vrijwilligers nodig i.v.m. de bouw van het nieuwe dorpshuis. Voor dit doel zijn ook extra middelen verkregen door subsidie van: De gemeente Grootegast ten bedrage van Het Scholten-Kamminga fonds ten bedrage van Het Oranjefonds ten bedrage van Sponsors 3. Organisatiestructuur De stichting dorpshuis Lutjegast is een onafhankelijke stichting, welke een zevenhoofdig bestuur kent, bestaande uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en vier bestuursleden, elk met een specifieke taak. Daarnaast werkt het bestuur met vrijwilligers. Het bestuur bestond het gehele jaar 2013 uit: Jelle Visser, voorzitter Elske Steursma-Reitsma, secretaris Kees de Wit, penningmeester Doetse van der Veen, onderhoud Douwe van der Vaart, planning en organisatie Alie Klaver, inkoop Eline Bouwkamp-Sevens, schoonmaak Jaarverslag 2013 Pagina 1

2 4. Vergaderingen Er is door het stichtingsbestuur 13 keer vergaderd, waarbij het centrale onderwerp was de bouw en de opening van het nieuwe dorpshuis (Zie punt 7). Verder zijn de activiteiten tot mei zoveel mogelijk doorgegaan. Alleen de Bazuin moest uitwijken naar de Kandelaar. Ook hier was het dorpshuis verantwoordelijk voor de catering. Voor de bouw van de grond is op de noordkant een stuk grond aangekocht van de gemeente voor het symbolische bedrag van 1,00. Het jaarverslag van de penningmeester is gecontroleerd door administratiekantoor Hoeksema en is als zodanig vastgesteld. De penningmeester heeft een cursus computer boekhouden gevolgd; Er is een kassysteem aangeschaft bestaande uit 2 kassa s. Dit is noodzakelijk daar wij Btwplichtig zijn. De opstal- en inboedelverzekering worden bij Univé afgesloten. Naar aanleiding van een kritische brief van de Oranjevereniging worden er afzonderlijk gesprekken gevoerd met de Oranjevereniging en het Dorpsbelang. Er wordt besloten om begin 2014 een gezamenlijk beleid op te zetten, waarin verantwoordelijkheden duidelijk zijn. Communicatie is hierbij het centrale onderwerp. 5. Vrijwilligers In het jaar 2013 is er gewerkt met: 11 vrijwilligers voor bardiensten en de bestuursleden. Op 30 december is er een instructieavond en voorlichtingsavond geweest voor de barmedewerkers (zie ook punt 7; Doelen). 24 vrijwilligers voor schoonmaak. 60 vrijwilligers voor de bouw van het nieuwe dorpshuis. De gemeente geeft als blijk van waardering op 21 december 2013 de vrijwilligersprijs 2013 aan de vrijwilligers van de bouw. Op 28 december is er met de onderhoudsploeg afgesproken, dat de groep als officiële groep wordt opgeheven, maar dat een ieder op persoonlijke titel door het bestuur kan en mag worden gevraagd. Op 23 december 2013 is er de traditionele vrijwilligersavond gehouden, waarbij de kerstpakketten zijn uitgereikt. Jaarverslag 2013 Pagina 2

3 6. Gebruikers 6.1 Vaste gebruikers Basisschool t Fundament Basisschool t Fundament maakt wekelijks gebruik van de gymzaal op dinsdag (hele dag), donderdagmiddag, en vrijdagmiddag. Gymvereniging Turnlust De gymvereniging maakt wekelijks gebruik van de gymzaal op woensdagavond, vrijdagmiddag en zaterdagmorgen. De stichting is eigenaar van de gymtoestellen en dus ook verantwoordelijk voor het onderhoud en afschrijving. Ouderengym PMG Grootegast Deze groep ouderen maakt wekelijks op woensdag een uur gebruik van de sportzaal. Volleybal De volleybalvereniging Hujades maakt wekelijks gebruik van de sportzaal op maandagavond, dinsdagavond, woensdagavond en donderdagavond. Stichting muziekonderwijs Grootegast Deze stichting maakt op maandag (vooravond), dinsdagmiddag, woensdagmiddag en donderdagvond gebruik van een zaal voor de opleiding van muzikanten. Muziekvereniging de Bazuin De plaatselijke muziekvereniging houdt wekelijks de repetities in het dorpshuis en geregeld uitvoeringen. Klaverjasclub Deze club heeft eens per 2 weken op donderdag haar kaartavond. Sjoelclub Deze club maakt eens per 2 weken op dinsdagavond gebruik van een zaal. Ouderenmiddag Elke eerste woensdagmiddag van de maand is er een gezellige middag voor mensen van 55 jaar en ouder. Christelijke plattelandse vrouwen Deze dames komen elke laatste donderdagavond van de maand bij elkaar. Dorpsbelangen Deze vereniging vergadert elke eerste dinsdagavond van de maand. Jaarverslag 2013 Pagina 3

4 Schietvereniging het Vizier Deze verenging maakt eens per 2 weken op vrijdagavond gebruik van een zaal, welke dan wordt aangepast. De stichting Abel Tasman en Historische Kring Deze stichting huurt permanent een ruimte voor het tentoonstellen van zaken welke te maken hebben met Abel Tasman, de ontdekker van Tasmanië en Nieuw Zeeland. Tevens worden zaken met betrekking tot Lutjegast tentoongesteld. Er wordt incidenteel gebruik gemaakt van de rest van het dorpshuis voor grote groepen en evenementen, waarbij ook de sportzaal een belangrijk onderdeel is. I.v.m. de bouw is er in 2013 geen gebruik gemaakt van het dorpshuis. 6.2 Incidentele gebruikers Begrafenissen Er is in 2013 twee keer gebruik gemaakt van het dorpshuis i.v.m. een begrafenis Feesten en partijen Er zijn in feesten gegeven waarvan 5 met een koud en/of warm buffet. Men was zeer tevreden over de informatie, de bediening en het eten. Anders Toneelavond Receptie Koninginnedag Musical school Intocht Sint Kerstfeest CPL en bejaarden Eindejaarsklaverjassen Jaarverslag 2013 Pagina 4

5 7. Bouw 7.1 Voorbereiding ; jaarvergadering; de uitkomst van het overleg over de ontwikkeling van een nieuw dorpshuis is dat de vergadering besluit het plan voor een dorpshuis bij de PKN-kerk (plan Kandelaar ) verder te ontwikkelen en te onderzoeken; dit geheel volgens de procedure zoals verwoord in de statuten ; DBF acht het plan Kandelaar het meest haalbaar, gelet op de financiën ; eerste aanzet van plan gepresenteerd aan de gemeente; nog veel vragen ; overleg over plan Kandelaar met wethouders en een vertegenwoordiger van Libau; men is verdeeld enthousiast over het plan Kandelaar ; onverwachte korte bijeenkomst met het College van B&W, waarin wordt meegedeeld dat er voor Lutjegast beschikbaar wordt gesteld ; gemeenteraad uitgenodigd in de Kandelaar over uitleg plan; ; gemeenteraad stelt beschikbaar ; ODL (Overleg Dorpsaccommodaties Lutjegast) informeert het dorp over plan Kandelaar ; daar er veel bezwaren werden gehoord tegen het plan Kandelaar (bestemmingsplan, aankoop extra grond, parkeerproblemen) is ook de optie (ver)bouw op de huidige locatie onderzocht. Daar dit plan ook haalbaar is worden beide plannen nu aan het dorp gepresenteerd. Besloten wordt een referendum te houden ; telling stemmen. Bouw op huidige locatie wordt in grote meerderheid gekozen ; opheffing ODL en vorming bouwteam met daarnaast op geregelde tijden breed overleg in het dorp. Het bouwbedrijf Notebomer gaat de bouw doen. In 2012 zijn er 9 bouwvergaderingen geweest ter voorbereidingen op de bouw. 7.2 Start en voortgang Op 3 januari wordt gestart met de afbraak van het dorpshuis en wel zodanig dat alle activiteiten nog steeds doorgang vinden. Alleen de Bazuin gaat naar de Kandelaar. Op 27 april wordt begonnen met de sloop van het gymlokaal en de oude bibliotheek, waardoor er geen activiteiten meer plaats kunnen vinden. In september zijn op verzoek van de stichting de parkeerterreinen voor het dorpshuis door de gemeente vergroot. Midden september konden alle gebruikers weer gebruik maken van het dorpshuis Op 9 november is de officiële opening van het geheel vernieuwde dorpshuis. Tijdens de bouw zijn er 8 bouwvergaderingen geweest. 7.3 Opening Bij de voorbereidingen voor de openingsdag is de hulp ingeroepen van Aaf Smits. Zij zorgt mede voor de coördinatie, planning en informatie. De openingshandeling- het doorbreken van de muren van geld, bouw en vrijwilligerswerk, wordt gedaan door resp. wethouder Kor de Wagt, Albert Notebomer en Jan Bouwkamp. Daarna is er open huis, waarbij alle verenigingen zicht presenteren. De dag wordt afgesloten met een feestavond, waarbij Niels Span optreedt. Jaarverslag 2013 Pagina 5

6 7.4 Kosten De totale kosten van de bouw zijn ongeveer Informatie Informatie voorziening is van cruciaal belang om het dorpshuis goed te laten functioneren. Hiervoor werden de volgende middelen gebruikt: Tasmankoerier Regionale bladen Folders Mail : Website, welke op 9 november in gebruik is genomen. Verder is er besloten belangrijke stukken als verslagen e.d. op te slaan in de cloud via one.come. 9. Doelen 1. Meer gebruik maken van de sociale media. Op het eind van 2014 moeten website, cloud en mail algemeen worden gebruikt. Elke vergadering wordt bekeken in hoeverre dit volgens de afspraken wordt gedaan. 2. Afmaken ATK 2013 is er geen initiatief geweest van het ATK om tot afbouw over te gaan. Er dient overleg te komen met de stichting ATK over de wijze van afbouw. Hierbij worden afspraken gemaakt over verantwoordelijkheden en kosten. Het geheel is voor de zomervakantie klaar. 3. Inrichting dorpshuis In 2014 zorgen we voor: Lambrisering ter bescherming in de zalen en de gangen. Afscheiding voor het toneel (gordijnen). Sfeergevoelige zaken als, schilderijen, kleden, planten. 4. Achterkant dorpshuis In 2014 zorgen wij voor : Aanleg grindtuin met hek. Rokersplek. Parkeerterrein laten herbestraten door de gemeente. 5. Sociale hygiëne Voor mei 2014 hebben 3 medewerkers het diploma sociale hygiëne. 6. Opleiden barmedewerkers Wij willen dat barmedewerkers werken; Volgens de wetgeving. Sociale hygiëne. met de kassasystemen. Jaarverslag 2013 Pagina 6

7 In september 2014 moet dit volgens richtlijnen werken. 7. Gebruik van dorpshuis vergroten (binnen mogelijkheden van vrijwilligers) Doel hierbij is: Dorpshuis is ontmoetingsplek voor alle Lutjegasters. Dorpshuis op zaterdag vanaf open. Vaste gebruikers moeten tevreden zijn. Activiteiten organiseren. Commerciële activiteiten vergroten om zo meer inkomsten te garanderen Zaterdagen open. Tevredenheid klanten is belangrijk. Meer bekendheid geven aan de mogelijkheden van het dorpshuis, zodat aantal feesten boven de 10 komt in Samenwerking met Dorpsbelang en Oranjevereniging Eind 2014 moet er een dusdanige structuur zijn, waardoor we gebruik kunnen maken van elkaars kwaliteiten en mogelijkheden. Een en ander is via duidelijke afspraken vastgelegd. 10. Jaarrekening Kort verslag van Penningmeester Kees de Wit: 2013 was een jaar wat we niet zullen vergeten. De nieuw ( ver ) bouw heeft heel wat administratie opgeleverd. Dit jaar zijn wij als stichting BTW plichtig geworden, dit heeft veel voordeel opgeleverd voor ons Dorpshuis. Echter we zijn ons ook bewust dat door deze BTW plicht de huren voor de verenigingen beperkt zijn omhoog gegaan. De consumptie prijzen konden we op het oude niveau handhaven. Het grootse deel van het jaar waren we niet operationeel maar toch wisten we de exploitatie met een positief resultaat van 5.046,53 af te sluiten. Echter in 2014 hebben we nog een aantal vernieuwingen op ons verlanglijstje staan. Dit zullen we financieren van uit ons eigen vermogen. Ook zijn we Administratie kantoor Hoeksema weer dankbaar voor het controleren van de Jaarrekening Voor meer informatie kunt u zich tot onze penningmeester vervoegen. Jaarverslag 2013 Pagina 7

Stichting Dorpshuis Wirdum-Swichum (De Golle) Jaarverslag 2010

Stichting Dorpshuis Wirdum-Swichum (De Golle) Jaarverslag 2010 Stichting Dorpshuis Wirdum-Swichum (De Golle) Jaarverslag 2010 Stichting dorpshuis Wirdum-Swichum Swichumerdyk 1 9088 AP Wirdum 058-2551931 Bankrekening: 14.95.53.145 t.n.v. stichting Dorpshuis Wirdum-Swichum

Nadere informatie

Projectplan. Herinrichting/renovatie Semsstraatkerk. Semsstraatkerk Voor nu en in de toekomst in het midden van de samenleving

Projectplan. Herinrichting/renovatie Semsstraatkerk. Semsstraatkerk Voor nu en in de toekomst in het midden van de samenleving Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. CONCEPT Projectplan Herinrichting/renovatie Semsstraatkerk Semsstraatkerk Voor nu en in de toekomst in het midden van de samenleving De kerk aan de Semsstraat

Nadere informatie

redactie@bvaarlanderveen.nl

redactie@bvaarlanderveen.nl Februari 2014 redactie@bvaarlanderveen.nl BESTUUR Rob van Haastrecht Voorzitter, zaken buitengebied Noordeinde 65, 0172-23 3694 Natasha van der Salm Secretaris, communicatie gemeente Stationsweg 6, 0172-57

Nadere informatie

Jaarverslag 2013-2014

Jaarverslag 2013-2014 Jaarverslag 2013-2014 Samenspel loont Een leven lang DZC Algemeen Het bestuur van DZC 68, de Doetinchemse Zaterdag Club, opgericht in 1968, verder te noemen DZC, heeft voor het overgrote deel het seizoen

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015

schoolgids 2014-2015 schoolgids 2014-2015 Waar elk kind wordt gezien! Instemming en vaststelling van deze schoolgids De Medezeggenschapsraad van de St.Corneliusschool heeft op 16 juni 2014 ingestemd met de tekst van deze schoolgids.

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur Koningin Wilhelminalaan 16 7415 KS Deventer www.ebsdeolijfboom.nl T: 0570-820225 Jaarverslag 2013 EBS De Olijfboom Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester

Nadere informatie

Zo zijn we aan de slag

Zo zijn we aan de slag Zo zijn we aan de slag Na 19 maart is er een procesakkoord opgesteld en een werkakkoord gesloten. In beide akkoorden wordt één ding helder: college en raad gaan anders werken. De samenleving wordt nauw

Nadere informatie

Meerjaren Beleidsplan Stichting Lokale Omroep Goeree-Overflakkee SLOGO 2013-2017

Meerjaren Beleidsplan Stichting Lokale Omroep Goeree-Overflakkee SLOGO 2013-2017 Meerjaren Beleidsplan Stichting Lokale Omroep Goeree-Overflakkee SLOGO 2013-2017 Meerjaren Beleidsplan SLOGO 21-10-12 / Rev. A 02-04-13 Pagina 1 Inhoudsopgave: Blz. 1. Inleiding 3 2. Geschiedenis 4 3.

Nadere informatie

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING In verenigingen doen soms één of enkele vrijwilligers bijna alles. Soms kan dat, want de betreffende man of vrouw heeft tijd genoeg, maar het is een gevaarlijke situatie. Als

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Landstede Welzijn Ommen

Jaarverslag 2012. Landstede Welzijn Ommen Jaarverslag 2012 Landstede Welzijn Ommen Voorwoord Ook dit jaar heeft Landstede Welzijn Ommen haar projecten en activiteiten kunnen ontwikkelen en realiseren dankzij de inzet van vele honderden vrijwilligers.

Nadere informatie

Hierbij stellen wij u op de hoogte omtrent een tweetal voorgenomen verkopen van gemeentelijk vastgoed aan derden.

Hierbij stellen wij u op de hoogte omtrent een tweetal voorgenomen verkopen van gemeentelijk vastgoed aan derden. gemeentebestuur PURMEREND Postbus 15 r1440 AA Purmerend telefoon 0299-452452 telefax 0299-452124 Afdeling Stadsontwikkeling Team Economie Gemeenteraad van Purmerend uw brief van uw kenmerk ons kenmerk

Nadere informatie

Vereniging Op weg met de ander Beatrixstraat 20a 3862 DB NIJKERK JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 05-03-2015-1

Vereniging Op weg met de ander Beatrixstraat 20a 3862 DB NIJKERK JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 05-03-2015-1 Vereniging Op weg met de ander Beatrixstraat 20a 3862 DB NIJKERK JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 05-03-2015-1 JAARVERSLAG 2014 INHOUD Paginanummer 1. Bestuursverslag 1.1 Algemeen 4 1.2

Nadere informatie

Evaluatie huisbezoeken Innovatietraject Wijkgerichte Inburgering Gemeente Roermond

Evaluatie huisbezoeken Innovatietraject Wijkgerichte Inburgering Gemeente Roermond Evaluatie huisbezoeken Innovatietraject Wijkgerichte Inburgering Gemeente Roermond November 2010 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 4 2. ACHTERGROND... 5 2.1. De wijk als vindplaats... 5 2.2. Roermondse wijkgerichte

Nadere informatie

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers DE OUDER CENTRAAL! Dagelijks staat uw zoon of dochter centraal binnen ons werk. Wij zetten ons in voor vorming, onderwijs en behandeling om daarmee

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009. Stichting Kind in Malawi

JAARVERSLAG 2009. Stichting Kind in Malawi JAARVERSLAG 2009 Stichting Kind in Malawi Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Organisatie... 4 1.1 Bestuur... 4 1.2 Vergaderingen... 4 1.3 Contact Malawi... 4 2. Resultaten in 2009... 5 2.1 Algemeen beeld...

Nadere informatie

Notulen maandag 17 november 2014 De TEikhoeven a.s.r. vastgoed

Notulen maandag 17 november 2014 De TEikhoeven a.s.r. vastgoed Notulen maandag 17 november 2014 De TEikhoeven a.s.r. vastgoed Locatie: EC t Sparrenbosonderbouw, voormalige B.S. de Vlek, om 19:30 uur. Aanwezigen vanuit de TEikhoeven: Charley Anderson, voorzitter Wim

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

NOTULEN COMMISSIE BURGER EN BESTUUR

NOTULEN COMMISSIE BURGER EN BESTUUR NOTULEN COMMISSIE BURGER EN BESTUUR Van : vergadering raadscommissie Burger en Bestuur Datum : 15 mei 2003 Aanwezig : de heer J.P. Tanis voorzitter de heer G.M. van Dijk } de heer A. Pietersen } de heer

Nadere informatie

Jaarverslag Seizoen 2014-2015 v.v. Beesd

Jaarverslag Seizoen 2014-2015 v.v. Beesd Jaarverslag Seizoen 2014-2015 v.v. Beesd Augustus 2014: Het seizoen 2013-2014 begon onder leiding van hoofdtrainer Wim Bender en voor het tweede elftal was Dick Hol de verantwoordelijke man Beesd 1 verloor

Nadere informatie

DE VERENIGING VAN EIGENAREN

DE VERENIGING VAN EIGENAREN Prijs E 8,50 excl. btw DE VERENIGING VAN EIGENAREN Besturen met uw buren www.verenigingen.nl Bestuurders van een vereniging of stichting worden vaak in het diepe gegooid. U krijgt te maken met voorgangers

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS

ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS 1) OPENING DOOR DE VOORZITTER De voorzitter Albert de Wild opent om 20.00 uur de vergadering en sluit deze direct weer gezien

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Stichting Stadsdorp Elsrijk

JAARVERSLAG 2014. Stichting Stadsdorp Elsrijk JAARVERSLAG 2014 Stichting Stadsdorp Elsrijk Inhoud Inleiding... 2 Stichting Stadsdorp Elsrijk... 4 Doelstelling... 5 Speerpunten in 2014... 6 Bijeenkomsten... 7 Clubs... 11 (Social) Media & communicatie...

Nadere informatie

Eindverslag. Stage SearchUser. Naam: Barry van Niekerk Datum: 22 maart 2012 Klas: M42B

Eindverslag. Stage SearchUser. Naam: Barry van Niekerk Datum: 22 maart 2012 Klas: M42B Eindverslag Stage SearchUser Naam: Barry van Niekerk Datum: 22 maart 2012 Klas: M42B Stageperiode: 13 februari 2012 tot 22 juni 2012 Stagebegeleiders: Mevr. Sier, Dhr. Tuip, Dhr. Lopes Cardozo Stagedocent:

Nadere informatie

Module Draagvlak: de vraag achter elk initiatief. Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014

Module Draagvlak: de vraag achter elk initiatief. Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014 Module Draagvlak: de vraag achter elk initiatief Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014 1 Colofon Nijmegen, 16 juni 2014 Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen, provincie

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN Waarom de overstap naar andere schooltijden? We verwachten dat bij invoering van Andere Schooltijden met korte middagpauze er meer rust en regelmaat voor de

Nadere informatie

Bijlage 1 BELEIDSNOTA STICHTING VERVOER VOOR OUDEREN NOORDENVELD V.O.R.

Bijlage 1 BELEIDSNOTA STICHTING VERVOER VOOR OUDEREN NOORDENVELD V.O.R. Bijlage 1 BELEIDSNOTA STICHTING VERVOER VOOR OUDEREN NOORDENVELD V.O.R. De beleidsnota t.b.v. de VOR bestaat uit de volgende onderdelen: 1. Doelstelling 2. Realisatie 3. Organisatie 4. Financiën 1. Doelstelling

Nadere informatie

Sector onder de radar Visitatieonderzoek en toekomstverkenning van de publieke lokale mediasector en de OLON. Amsterdam, 22 november 2010

Sector onder de radar Visitatieonderzoek en toekomstverkenning van de publieke lokale mediasector en de OLON. Amsterdam, 22 november 2010 Sector onder de radar Visitatieonderzoek en toekomstverkenning van de publieke lokale mediasector en de OLON Amsterdam, 22 november 2010 Sector onder de radar De publieke lokale mediasector. Een sector

Nadere informatie

Jaarverslagen van de scholen. 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs

Jaarverslagen van de scholen. 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs 1 Jaarverslag 2011 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs 6 Veelzijdig onderwijs 7 Opbrengstgericht werken 7 Zorgstructuur 8 Modern onderwijs 8 Onderwijskundig

Nadere informatie

Nummer 285 september 2011. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel.

Nummer 285 september 2011. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. Nummer 285 september 2011 Kontakten Tafeltennisvereniging Smash R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. 0174-242 395 Kontakten 285 september 2011 Kontakten is een uitgave van Tafeltennisvereniging

Nadere informatie

Rekenkameronderzoek Fractie teveel frictie

Rekenkameronderzoek Fractie teveel frictie Rekenkameronderzoek Fractie teveel frictie VERZOEKONDERZOEK NAAR DE RE-INTEGRATIE VAN MOBILITEITSKANDIDATEN IN DE GEMEENTE ARNHEM Onderzoeksrapport 1 oktober 2014 Zaaknummer: 2013-12-00921 Kenmerk: 2014.0.088.137

Nadere informatie