IIIa Helmert Hendricksz van Coudijs, tr. NN.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IIIa Helmert Hendricksz van Coudijs, tr. NN."

Transcriptie

1 Sniddelaar (1) Eerder verschenen in: H.M. van Woudenberg; Voskuilen, een buurtschap onder Woudenberg en Leusden. Barneveld, Deel 2: Genealogieën. Genealogie nr. 13, blz Met aanvullingen. I Thijmen Willemsz, smid, ov , tr. NN In 1536 zijn Thijman Willemsz en Melis Dircksz bruiker van t Broek onder (Oudschildgeld Woudenberg nr. 97). In 1547 wordt Timan Willemsz beleend met een viertel van een hoeve op Amersfoorter eng (Leenboek hofstede Isselt, RAU nr. 23 fol. 58; ). Genoemd in 1556 in de rekening van de rentmeester van de Domeinen te Utrecht als eigenaar voor de helft van het erf Coudijs; zijn zonen Jan en Jacob zijn eigenaar voor de andere helft (HUA; Fin. Inst. nr. 31). In 1572 wordt Timan Willemsz opnieuw beleend met een viertel van een hoeve op Amersfoorter eng (Leenboek hofstede Isselt, RAU nr. 23 fol. 58; ). In 1590 is Thijman Willems eigenaar van Coudijs. Er is onduidelijkheid over de eigendom: daer van dat schijnt dat Thijman voorschreven d een helft gebruijckt ende d ander helfte sijn twee soons Jan en Jacob. Te vragen off Thijman sijn twee soonen dit in hijlick gegeven heeft (Tijnsrol Huis Amerongen 1590, fol. 30; transcr. Dick v. Wageningen). In 1590 is Thijman Willems eigenaar van een halve hoeve veen in Ginkel (Tijnsrol Huis Amerongen 1590, fol. 31; transcr. Dick v. Wageningen). In 1599 zijn eigenaar van Coudijs: Herman Thijmensz, de ene helft en Jan Thijmensz en de kinderen van Jacob Thijmensz de andere helft (Oudschildgeld Woudenberg nr. 60). 1. Harmen Thijmensz, ov. voor 1650, volgt IIa 2. Jacob Thijmansz, ov. voor 1599 In 1556, samen met broer Jan, voor de helft eigenaar van Coudijs. De andere helft is van hun vader (HUA; Fin. Inst. nr. 31) In 1599 zijn Jan Thijmensz en de kinderen van Jacob Thijmensz ieder voor de helft eigenaar van Coudijs (Oudschildgeld Woudenberg nr. 60). 3. Jan Thijmensz, volgt IIb 4.? Hendrickje Tijmansdr (Genealogie 2) 5.? Derighgen Tijmensen, tr. Cornelis Cornelissen. Cornelis Cornelissen, tr. (2) Scherpenzeel Nielgen Cornelissen, jd. van Emmickhuijsen IIa 1. Harmen Thijmensz, ov. voor 1650 In 1583wordt Herman Timansz te Woudenberg bij dode van Timan Willemsz, zijn vader, beleend met een viertel van een hoeve op Amersfoorter eng (Leenboek hofstede Isselt, RAU nr. 23 fol. 58; ). In 1613 wordt Tonis Tonisz bij overdracht door Herman Timansz beleend met een viertel van een hoeve op Amersfoorter eng (Leenboek hofstede Isselt, RAU nr. 23 fol. 58; ). In 1599 bruiker en voor de helft eigenaar van Coudijs (Oudschildgeld Woudenberg nr. 60). Harmen Thijmensz bezat 1 ½ morgen land in Klein Lambalgen, in 1650 geërfd door zijn kleinzoon Helmert Hendriksz (Bel. Holevoet blz. 44, nr. 38) en 1 ½ morgen in Klein Lambalgen, in 1650 geërfd door zijn dochter Jacobje Harmens x Hendrik Petersz Verhoef (Bel. Holevoet blz. 45, nr. 40). Boedelscheiding tussen de erfgenamen van Jannichgen Harmans. Comparanten: Harman Thijmans. Jan Thijmans, beiden te Woudenberch. Willem Rutgerszn voor zichzelf en zich sterk makend voor zijn broeders: Ghijsbert Brantszn, wonende te Ginckel en Willem Rutgers als man en voogd van Elbertgen

2 Jacobs, wonend Woudenberch. Henrick Hoffellaet, als man en voogd van zijn huysfrou, Gerbrich Cornelis, weduwe van Meus Harmanszn, voor de kinderen van Meus Harmanszn. Zij zijn tezamen erfgenamen van Jannichgen Harmans en hebben een accoord gesloten betreffende de erfenis en bestervenis en de rentebrieven en obligaties en de verdeling daarvan bij deze. In de boedel van Jannichgen zijn gevonden: 1. een rentebrief dd , op Jan van Hardenbroeck, van 100 gulden met een jaarlijkse rente van 6 gulden en 5 stuivers. Zijn borgen zijn: Johan Herbertszn. en Thonijs Adriaens. 2. een rentebrief dd , op Weymtgen van Gessel en erfgenamen, van 200 gulden met een jaarlijkse rente van 12 carolus gulden. 3. een rentebrief dd , op Jan Janszn., moelenaer op de Snel, van 300 gulden plus jaarlijkse rente van 18 gulden. 4. een obligatie dd , eertijds op Aert Willemszn. te Woudenberch en nu op Albert Corneliszn. met een hoofdsom van 150 gulden en een jaarlijkse rente van 9 gulden, nog twee jaar te betalen op mei een obligatie dd , op Peter Peterszn. en Willemptgen, echtelieden, wonend te Soest, van 106 gulden en 15 stuivers, waarvan jaarlijks 3 gulden en 15 stuivers is betaald zodat daarvan nog resteert 103 gulden. Partijen zijn overeengekomen dat Harman Thijmans mede in zal brengen de som van 25 gulden die hij schuldig is geweest aan de erflaatster, Jannichgen Harmans, waarmee alle rekeningen, actie en pretenties die Harman T. en Jannichgen H. op de anderen mochten hebben gehad, als ook de doodschulden, afgedaan, dood en teniet zullen zijn. Het totaal van voornoemde hoofdsommen en vervallen rentes bedraagt 956 gulden. Daarnaast is door erflaatster een legaat van 25 gulden vermaakt aan Thonis Janszn., zoon van Jan Coster te Scherpenzeel, dat nog van Brant Thoniszn. komt van geleend geld, volgens obligatie van 10 gulden, door erflaatster gepasseerd. Er komt nog van Jan Thijmans jaarlijks de som van 9 gulden, als rest van een rente van 12 gulden en 10 stuivers, tot de aflossing toe. De uitschulden bedragen 44 gulden. De boedelverdeling vindt plaats door loting. Gerbrich Cornelis en Henrick Hoffelaet, in zijn voornoemde kwaliteit, krijgen de 5e obligatie, van 103 gulden (dit is inclusief de rente). De 3e brief van 300 gulden plus 2 jaar rente is toegeloot aan Harman Thijmans, Jan Thijmans en Willem Rutgerszn. De 2e brief van 200 gulden plus 2 jaar rente gaat naar Ghijsbert Brantszn. en Willem Rutgers, als man en voogd van zijn huisvrouw. Obligatie nr. 4 plus 2 jaar rente (totaal 168 gulden) zijn heden door Albert Corneliszn. afgelost en daarvan krijgt Gerbrich Cornelis c.s. 9 gulden, zodat zij inclusief de obligatie van 103 gulden, nu 112 gulden heeft. Van deze 168 gulden is nog 10 gulden betaald aan Gijsbert Brantszn. ten behoeve van Brant Thoniszn. en nog 9 gulden aan Jan Thijmans, zijnde de bovenvermelde uitschulden. Hierbij worden de resterende penningen van de 168 gulden gelijkelijk onder de erfgenamen verdeeld. De 25 gulden die Harman Thijmans schuldig is, zal hij betalen aan Thonis Janszn. te Scherpenzeel. Er blijft onverdeeld en gemeenschappelijk de 1e rentebrief van 100 gulden op Jan van Hardenbroeck en zijn borgen. Getuigen: Wolter Meynszn., schepen, en Jan van Ingen. Op bekent Henrick Hoffelaet van Gerbrich Cornelis zijn portie van 112 gulden ontvangen te hebben alsmede zijn portie van de overgebleven penningen van de 168 gulden. (Not. Amersfoort, notaris J. van Ingen AT002b001, fol ; ). Harmen Thijmensz bezat 1 ½ morgen land in Klein Lambalgen, in 1650 geërfd door zijn kleinzoon Helmert Hendriksz (Huis Amerongen 1180, fol. 10; Bel. Holevoet nr. 38). Harmen Thijmensz bezat 1 ½ morgen in Klein Lambalgen, in 1650 geërfd door zijn dochter Jacobje Harmens x Hendrik Petersz Verhoef (Huis Amerongen 1180, fol. 9vo; Bel. Holevoet nr. 40). 1. Jacobje Harmens, tr. Scherpenzeel Hendrik Petersz Verhoef, ov. voor 1654 Zie genealogie Verhoef. 2. Hendrick Hermensz, tr. NN. In 1650 wordt Henrick Tijsz beleend met de helft van een huis aan de Holevoet door opdracht van Hendrick Hermensz, won. Woudenberg (Huis Amerongen 1180, f. 8vo; Beleningen Holevoet nr. 27). Slaperdijksgeld dorp Woudenberg 1653: Hendrick Harmantsz. 1. Helmert Hendricksz van Coudijs, volgt IIIa 3.? Gijsbert Hermensz, tr. als jm. van Klein Lambalgen te Scherpenzeel Weimgen Jansen, jd. van Landaes 4.? Theunis Harmense IIIa Helmert Hendricksz van Coudijs, tr. NN.

3 In 1650 wordt Helmert Hendricksz beleend met omtrent 1 ½ morgen land in Klein Lambalgen als oudste leenvolger van zijn grootvader Harmen Tijmansz (Huis Amerongen 1180, f. 10; Beleningen Holevoet nr. 38). In 1650 wordt Helmert Hendricksz beleend met 1 ½ morgen land in het erf Coudijs als oudste leenvolger van zijn bestevader Harmen Tijmansz (Huis Amerongen 1180, f. 10vo; Beleningen Holevoet nr. 31). 1. Aert Helmertsen Koudijs, kuiper, tr. Scherpenzeel Merritien Aelbers, dr. van Aelbert Cornelissen, op de Weerthoff In 1674 is Aert Helmertsz, kuiper, oom en momber van de twee onmondige kinderen van zal. Thonis Helmertsz x Ellertgen. Borg: Jan Stevensz, bakker (Recht. Arch. Scherpenzeel 3; ). In 1689 eist de curator van Johan van Wolfswinckel, schout betaling van f van Aert Helmertsen, kuiper (Recht. Arch. Scherpenzeel 4; ). In 1691 wordt Jan Steventsen de Leeuw aangeklaagd door Aert Helmertsen, kuiper, oom en momber van de kinderen van zal. Teunis Helmertsz en Jan van Vierhouten voor het in orde maken van de administratie (Recht. Arch. Scherpenzeel 4; ). Neeltje Anthonis van Coudijs x Bessel Evertsen en Helmert Anthonissen van Coudijs bedanken Aert Helmertsen voor zijn momberschap (Recht. Arch. Scherpenzeel 4; ). In 1691 is Aert Helmertsen van Coudijs is als oom en momber getuige bij het huw. van zijn nichtje Neeltje Teunissen van Coudijs. 1. Helmert Aertsen van Coudijs, ged. Scherpenzeel , tr. Scherpenzeel Geurtje Arisen van t Willer, ged. Scherpenzeel , ov. Scherpenzeel , dr. Aris Cornelissen van t Willaer en Geertje Aelbertsen van Glashorst Helmert Aertsen van Coudijs lidm. te Scherpenzeel Geertje Helmerts van Coudijs, ged. Scherpenzeel Neeltje Aertsen van Coudijs, ged. Scherpenzeel Neeltje Aertsen van Coudijs lidm. te Scherpenzeel Genoemd in lidm. lijst van Gerrit Aertsen van Coudijs, ged. Scherpenzeel Teunisje Aertsen van Coudijs, ged. Scherpenzeel Herman Helmerts Koudijs, otr. Scherpenzeel (att. naar Apeldoorn) Merritien Jans, wed. Lambert Reijners van Apeldoorn 3. Teunis Helmertsen van Coudijs, ov. voor 1691, tr. Barneveld, otr. Scherpenzeel Ellertien Jacobs, jd. van Barneveld In 1663 schenkt Antoni, zoon van Helmert Henricksen van Coudijs f 1-12 voor een kroon voor de kerk (Archief Grote Kerk 1; ). In 1674 is Aert Helmertsz, kuiper, oom en momber van de twee onmondige kinderen van zal. Thonis Helmertsz x Ellertgen. Borg: Jan Stevensz, bakker (Recht. Arch. Scherpenzeel 3; ). In 1691 wordt Jan Steventsen de Leeuw aangeklaagd door Aert Helmertsen, kuiper, oom en momber van de kinderen van zal. Teunis Helmertsz en Jan van Vierhouten voor het in orde maken van de administratie (Recht. Arch. Scherpenzeel 4; ). 1. Neeltje Teunissen van Coudijs, tr. Scherpenzeel Bessel Evertsen, wed.peternel Arissen, van Appel een wijle gewoont hebbende tot Scherpenzeel, rademaker Neeltje Teunissen van Coudijs, huisvrouw Bessel Evertsen lidm. te Scherpenzeel Neeltje Anthonis van Coudijs x Bessel Evertsen en Helmert Anthonissen van Coudijs bedanken Aert Helmertsen voor zijn momberschap (Recht. Arch. Scherpenzeel 4; ). 2. Helmert Teunissen van Coudijs, tr.? Lijsbet van Ebbenhorst Helmert Teunissen van Coudijs lidm. te Scherpenzeel , met attestatie vertrokken naar Utrecht.

4 1. Maria van Koudijs, otr. Scherpenzeel Erasmus van Ebbenhorst, won. Amersfoort, zn. van Dirck van Ebbenhorst, koopman in katoen en Grietje van Lockhorst Dewijl den Bruijdegom den 14 februari des avonds is overleden, soo is dit houwelick niet voltrocken Marijtje van Coudijs, jd., met attestatie van Utrecht In 1712 worden huw. voorw. gemaakt tussen Maria van Koudijs en Erasmus van Ebbenhorst (AT028b003; ). 2. Helena Koudijs, tr. Hendrik Stoffelse In 1747 laat Helena Koudijs, wed. Hendrik Stoffelse, dr. Gijsbertien Morren van Vlastuijn, wed. Helmert Coudijs haar testament maken (HUA; not. U184a014, nr. 17; ). 4. Hendrick Helmerts van Coudijs, tr. Merritgen Willems, dr. van Willem Joosten In 1662 verkoopt Merritgen Willems, wed. Hendrick Helmertsz van Coutijs, geass. door haar vader Willem Joosten aan Rijck Claesz het zesde deel van De Hell met huis, afgedeelt van De Vlierdt (Recht. Arch. Renswoude 1800; ). 1. Helmert Hendricksz van Coudijs, ged. Scherpenzeel Helmert Hendricksz van Coudijs, ged. Scherpenzeel , smid, tr. Scherpenzeel Lijsbet Ebbertsen van Ebbenhorst, ged. Scherpenzeel , dr. van Egbert Jansen van Ebbenhorst en Maeijtien Aelberts van t Willaer Van is Egbert Jansz Ebbenhorst, smid, eigenaar van een huis in Scherpenzeel aan het westeind, sectie D 304,305. Dit huis gaat over op zijn schoonzoon Helmert Hendricksen. Lidm. Scherpenzeel : Lijsbetje Ebbertsen van Ebbehorst. Lidm. Scherpenzeel : Helmert Hendriksen. Lidm. reg. Scherpenzeel 1715: Helmert Hendriksen van Coudijs en Lijsbet Ebbertsen van Ebbenhorst. 1. Marrijtje/Maria Helmerts van Koudijs, ged. Scherpenzeel , otr. Scherpenzeel Erasmus van Ebbenhorst, ged. Amersfoort , zn. van Dirck Egbertsen van Ebbenhorst, koopman in katoen en Annetje Goudoever Dewijl den Bruijdegom den 14 februari des avonds is overleden, soo is dit houwelick niet voltrocken In 1712 worden huw. voorw. gemaakt tussen Maria van Koudijs en Erasmus van Ebbenhorst (AE; AT028b003; ). 2. Annetje Helmerts, ged. Scherpenzeel , tr. Matthijs Mom, zn. van Cornelis Willemsz Mom en NN Zij laten kinderen dopen in Amsterdam. 3. Johanna Helmertsen van Coudijs, ged. Scherpenzeel , tr. Scherpenzeel Hendrik van Breeschoten, ged. Scherpenzeel, zn. van Jacobus Hendriksen van Breeschoten en Grietje Jansen van Wolfswinckel Lidm. Scherpenzeel :Johanna Helmertsen van Coudijs. Lidm. reg. Scherpenzeel 1715: Johanna Helmertsen. Lidm. reg. Scherpenzeel 1740: Henderik van Breschoten en Hanna van Koudtijs. Lidm. reg. Scherpenzeel 1756/1758: Hendrick van Breschoten en Hanna van Koudtijs. 4. Aeltje Helmerts, ged. Scherpenzeel Hendrickje Helmerts, ged. Scherpenzeel , tr. Jan Mol Zij laten kinderen dopen in Amsterdam. 6. Ebbert Helmerts, ged. Scherpenzeel Hendrick Helmerts van Koudijs, ged. Scherpenzeel , tr. Scherpenzeel Jantje van Isendoorn, van Wageningen, ov.? Scherpenzeel Lidm. Scherpenzeel : Hendrik van Koudijs; met attestatie vertrokken naar Amsterdam. Doodboek Scherpenzeel : Hv Hendrik Coudijs.

5 1. Maria van Coudijs, ged. Scherpenzeel Lefert van Coudijs, ged. Scherpenzeel Helmert van Coudijs, ged. Scherpenzeel Aaltje Koudijs, ged. Scherpenzeel , tr. (1) Renswoude (otr. Scherpenzeel) Jan Breunissen Wolfswinkel, ged. Renswoude , zn. van Breunis Jansen Swart en Swaantje Jans Ruijsseveen, tr. (2) Renswoude Hendrik Petersen Bouman, ged. Veenendaal , zn. van Peter Petersen Bouman en Willemijntje Hermens van Holten 5. Luijtghen Helmerts van Koudijs, won. Scherpenzeel, tr. Scherpenzeel (ingeschr. te Amerongen) Jan Stevensz de Leeuw, j.m. van en won. Amerongen, schoenlapper en bakker in de Knaepstraet In 1674 is Aert Helmertsz, kuiper, oom en momber van de twee onmondige kinderen van zal. Thonis Helmertsz x Ellertgen. Borg: Jan Stevensz, bakker (Recht. Arch. Scherpenzeel 3; ). Jochem Jansz van Garderen zal vestigen tbv Jan Stevensz op sekere huijsinge met vier mergen lants daer aen behorende gelegen onder de gerechte van Woudenberg sijnde tins goet aenden huijse van Amerongen de somme van 300 gl. (Dorpsgerecht Amerongen 149; ). In 1691 wordt Jan Steventsen de Leeuw aangeklaagd door Aert Helmertsen, kuiper, oom en momber van de kinderen van zal. Teunis Helmertsz en Jan van Vierhouten voor het in orde maken van de administratie (Recht. Arch. Scherpenzeel 4; ). Kinderen gedoopt in Scherpenzeel. IIb Jan Thijmans, ov. 1615/1616 tr. NN In 1556, samen met broer Jacob, voor de helft eigenaar van Coudijs. De andere helft is van hun vader (HUA; Fin. Inst. nr. 31) In 1583 wordt Jan Thijmanss op het Brouck genoemd als borg bij de belening van de tiend van Vlastuin onder Woudenberg (HUA; Kapittel St. Pieter te Utrecht; 1583, f. 271). In 1599 zijn Jan Thijmansz en Jan Meusz eigenaar en bruiker van t Broek onder (Oudschildgeld Woudenberg nr. 97). In 1608 wordt Jan Thijmanss op het Brouck genoemd als borg bij de belening van de tiend van Geitenbeek onder Woudenberg (HUA; Kapittel St. Pieter te Utrecht; 1608, f. 676). In 1614 wordt Jan Thijmanss op het Broeck voor een jaar beleend met de tiend van het eerste blok van Groot Davelaer onder Woudenberg (HUA; Kapittel St. Pieter te Utrecht; 1614, f. 770). Consumptiegeld van Woudenberg 1614: de Broicant (Het Broek) Jan Thijmansen. In 1615 pacht Jan Tijmanss op t Broeck de tiend van Groot Lambalgen van het St. Pieter uit Utrecht (Wageningen, Tienden St. Pieter, blz. 25). In 1616 beleend met een hoeve aan de Ginkel na dode van zijn vader (Leenhof 236,11) Jan Thijmansz bezat 2 x ¼ deel van Klein Lambalgen (Beleningen Holevoet, nr. 36 en 37). 1. Tijmen Jansz, jm, op Voskuilen, otr. Scherpenzeel , tr. Barneveld Hendrickgen Everts, op Achteveld. In 1617 staan Willem Rutgersz in t Broeck en Tijman Jansz borg voor Roelof Willemsz bij de jaarlijkse verpachting van de tiend van Romselaar door St. Pieter te Utrecht (Wageningen, Tienden St. Pieter, blz. 36) 2. Sander/Saar Jansz, ov. voor 1633 In 1620 pacht Sander Jan Tijmanss de tiend van het Eerste Broeck van het St. Pieter uit Utrecht (Wageningen, Tienden St. Pieter, blz. 26). In 1633 erft Mayken Jan Tijmensdr de boerderij Wingelaar of De Beek onder Renswoude van haar broer Saar Jansz, die op het Broek onder Woudenberg woonde (AT002b010; ). In 1662 betaalt Tijmentje Jans i.p.v. haar broer Sander Jansen tins aan Huis Amerongen uit het erf t Broek met ca. 60 morgen (HUA, Huis Amerongen 1192, p. 8; ). In 1662 wordt Thijmantge Jans, wed., oudste zuster van Sander Jansz beleend met Het Broek onder Woudenberg met ca. 60 mr. land na ov. van haar broer (Huis Amerongen 1180, f. 30; ). Mogelijk bezit hij 4 morgen in Lambalgen, in 1650 beleend op zijn zoon Arris Sandersz (Bel. Holevoet blz. 45, nr. 39; zie ook nr ). Is dit zo, dan is hij de stamvader van de familie Van de Pol.

6 3. Thijmentgen Jan Thijmansdr, volgt IIIb 4. Mayken Jan Tijmensdr, tr. (1) Willem Roelofsz, tr. (2) voor 1632 Willem Rutgersz, wed. Egbertje Jacobs Willem Rutgersz en Ebbertgen Jacobsdr zijn vrouw, wonende Woudenberg, octrooi om te testeren In 1613 wordt Willem Rutgerss tot Broeck voor een jaar beleend met de tiend van Bruinhorst (HUA; Kapittel St. Pieter te Utrecht; 1613, f. 757). In 1614 is Willem Rutgerss tot Broeck borg bij de belening van de tiend van het 1 e blok van t Broek (HUA; Kapittel St. Pieter te Utrecht; 1614, f. 770). Gerrit Rutgersz en zijn vrouw Jannitgen, won. Scherpenzeel en Willem Rutgersz, won. Woudenberg verkopen aan de vrouw van Anthonis Jordensz, won. Leusbroek, een huis, hofstede en land, onder Maarn, gebruikt door Reijer Hendricxsz. Aan de en zijde: Lambert Thonisz c.s., aan de andere zijde de verkopers. Gerechtsmannen en geërfden: Evert Lubbertsz, won. Amersfoort en Jorden Thonisz, won. Leusden. (Dorpsgerecht Leusden 1048, fol. 161vo; ). (Oudschildgeld Maarn, nr. 17) In 1616 wordt Willem Rutgersz beleend na dode van zijn schoonvader Jan Tijmansz met ¼ deel met huis en hofstede van Klein Lambalgen (Leenhof 236, fol. 17; Bel. Holevoet nr. 36). In 1617 staan Willem Rutgersz in t Broeck en Tijman Jansz borg voor Roelof Willemsz bij de jaarlijkse verpachting van de tiend van Romselaar door St. Pieter te Utrecht (Wageningen, Tienden St. Pieter, blz. 36) Willem Roeloffsz en Maijtgen Jan Thijmansdr zijn vrouw, wonende Woudenberg, octrooi om te testeren In 1633 erft Mayken Jan Tijmensdr de boerderij Wingelaar of De Beek onder Renswoude van haar broer Saar Jansz, die op het Broek onder Woudenberg woonde (AT002b010; ). In 1634 worden de bezittingen van Aert Jansz, wed. Maijken Aelberts, genoemd o.a. 12 morgen land in Besseleneerd, bruiker: Willem Roelofsz (Rrecht. Arch. Leusden 1049; ). In 1649 worden Willem Roelofsz x Maeijtgen Jan Thijmansdr beleend met twee kampen, groot ca. 1 ½ mr. in Klein Lambalgen door opdracht van de familie Holtappel (Huis Amerongen 1180, f. 30; ; Bel. Holevoet 41a). In 1650 worden Willem Roelofsz x Maeijtgen Jan Thijmansdr beleend met ¼ deel van huis en hofstede Klein Lambalgen na ov. van vader Jan Thijmansz (Huis Amerongen 1180, fol. 7vo; Bel. Holevoet 37). Uit het 1 e huw.: 1. Jacob Willemsz van Coudijs, tr. Grietje Jansz In 1663 schenkt Gijsbert, zoon van Jacob Willemsen van Coudijs f 4-0 voor een kroonluchter voor de kerk (Archief Grote Kerk 1; ). Zie genealogie Coudijs. Uit het 1 e of 2 e huw.: 2. Jacobje Willems, ov , won. Leusbroek, otr. Leusden (gerecht) Jochem Jansz van Garderen, won. Doorn, ov Lidm. Scherpenzeel : Jochem Jansen van Garderen en Jacobje Willems, won. aan de Haer, beiden met attestatie van Doorn. In 1674 worden Jacobje Willems en Jochem Jansz van Garderen beleend met ¼ deel van Klein Lambalgen, ook wel 4 morgen in het erf Coudijs volgens magescheid met haar twee broers van (Huis Amerongen 1182, f. 15vo; Bel. Holevoet nr. 37). In 1682 verkopen Jacobje Willems, wed. Jochem Jansz van Garderen 4 morgen in het erf Coudijs (Huis Amerongen 1183; ; Bel. Holevoet nr. 37). In 1687 huren Jochem Jansz en Jacobje Willemsz het erf Wingelaar onder Renswoude van haar broer Albert Willemsz van Wingelaar (Not. Boumeister te Veenendaal; V002a001; ). Aelbert Willemsz van Wingelaer, wonende te Amsterdam, machtigt Hendrick van Velthuijsen, schout van Renswoude, om uit de boedel van de overleden Jacobje Willems, weduwe van Jochum Jansz te Renswoude, 55 gulden te halen van verschuldigde huur over het jaar 1687 van hofstede de Wingelaer, gelegen in Renswoude en 36 gulden over (Notarieel Veenendaal; ). 3. Johan Wingelaar, schout van Zeist, tr. Vuursche (otr. Utrecht) Catharina Palme, jd. van Maastricht. Zij hertrouwt Zeist Christiaan van Schrevinck, jm. van Ingen W.H.M. Nieuwenhuis; De families (van) Wingelaar. Scarpenzele jg. II nr. 2; blz

7 In 1675 wordt Johan van Wingelaar beleend met een hoeve veld en veen in de Ginkelse Venen van 18 roeden breed (Huis Amerongen 1182, fol. 30; ). In 1682 wordt Catharina Palm, wed. Johan van Wingelaar, schout van Zeist, voor haar kinderen Willem, Maria, Johanna en Sophia beleend met een hoeve veld en veen in de Ginkelse Venen van 18 roeden breed (Huis Amerongen 1182, fol. 30; ). 1. Willem Wingelaar 2. Maria Elizabet Wingelaar, ged. Zeist Johanna Wingelaar 4. Phasina/Sophia Wingelaar In 1698 verkopen Johanna en Sophia Wingelaar twee kampen land in Klein Lambalgen die zij van hun grootouders Willem Roelofsz en Maeijtgen Jan Thijmansdr hadden geërfd (Huis Amerongen 1185, f. 23vo; Beleningen Holevoet nr. 41a). Andere kinderen zijn ws. jong gestorven 4. Albert Willemsz van Wingelaar, geb. Woudenberg ca. 1634, begr. Amsterdam , otr. Amsterdam Maria Willems Buys, jd. van Amsterdam Albert Willemsz wordt poorter van Amsterdam op Hij is huistimmerman. In 1687 is hij eigenaar van Wingelaar onder Renswoude Hij vordert 12 gl. pacht uit de boedel van zijn ov. zuster Jacobje Willemsen, wed. Jochum Jansz (Not. Boumeister te Veenendaal; V002a001; ). Aelbert Willemsz van Wingelaer, wonende te Amsterdam, machtigt Hendrick van Velthuijsen, schout van Renswoude, om uit de boedel van de overleden Jacobje Willems, weduwe van Jochum Jansz te Renswoude, 55 gulden te halen van verschuldigde huur over het jaar 1687 van hofstede de Wingelaer, gelegen in Renswoude en 36 gulden over (Notarieel Veenendaal; ). W.H.M. Nieuwenhuis; De families (van) Wingelaar. Scarpenzele jg. II nr. 2; blz Maria van Wingelaar, geb. ca Wilhelmina van Wingelaar, ged. Amsterdam Oud-Kath. St. Nicolaas Adriaentgen Jan Thimensdr, tr. Cornelis Sandersz (van de Pol) In 1631 kopen Cornelis Zaren x Adriaentgen Jansdr, won. op Bredehoeff onder Leusden van OLV Kapel te Amersfoort een perceel land in het gerecht Donckelaer met huis, berg, schuur met hof, hofstede en bepoting (zeer waarschijnlijk Klein Donkelaar).Bruiker: Thiman Woutersz. Voor f 958,= (Notarieel Amersfoort 002b009 fol. 400; zie blaadje in de klapper van Donkelaar). In 1632 verkoopt Dirck Camp, kerkmeester van de OLV-kapel in Amersfoort aan Cornelis Sarren x Adriaentgen Jans seecker parthzeel lants met huijs, hoffstede, berch, schuijr, groot ende cleijn gebruikt bij de kopers. (zeer waarschijnlijk Klein Donkelaar) Belend tussen Vlastuin van het convent van Mariënhof en Droffelaar van de Vrouwe van Gent te Utrecht. Bedrag niet genoemd. betaald op (Dorpsgerecht Leusden 1049; ). IIIb Thijmentgen Jan Thijmansdr, ov. na 1665, won. Woudenberg, tr. Leusden (gerecht) Thijman Gijsbertsz, won. Donckelaar, ov. voor 1625, tr. (2) voor 1632 Elbert Gerritsz, ov. voor 1636, geen nakomelingen, zn. van Gerrit Wulphertsz en Anna Cornelisdr. (Groot Moorst) In 1597 is Thijmen Gijsbertsz 36 of 37 jaar. Hij legt een verklaring af. Dat betekent dat hij zo n 50 jaar oud was, toen hij met Thijmentgen trouwde (HUA; UT003a012, f. 140vo en 141; ). 1599: Thijman, op Sniddelaar, eigenaar van de helft van een hoeve lands geheten Bruijnhoef (bij Bruinenburg) (Oudschildgeld Woudenberg nr. 56). Omstreeks 1600 in Thimon Gijsbertsen bruiker van Sniddelaar onder Donkelaar (Oudschildgeld Donkelaar F) en eigenaar van de Wormshoeve (Oudschildgeld Donkelaar G). In 1625 klaagt Thijmentgen, wed. op Sniddeler Beert Jansz op Veenschoten onder Scherpenzeel aan wegens levering van een paard (Recht. Arch. Scherpenzeel 1; ).

8 In 1626 machtigd Thimetge Jans, wed. Timen Gijsbertsz won. Donclaer, Johan Mol, procureur te Amersfoort (Recht. Arch. Leusden 1049; ). In 1633 koopt Ebbert Gerritsz 4 morgen Streckende tot aan de Voskuylerweg (deel van De Hoef) van Henrick Willemsz, die namens zijn ov. broer Thonisz Willemsz optreedt (Genealogie 3) (AT007a001, fol. 23; ) In 1636 treedt (AT002b010, f. 408; ) (Genealogie 13). In 1636 vindt er na ov. van Egbert Gerritsz een boedelscheiding plaats tussen Tijmentgen Jans en haar schoonmoeder en enige erfgename van Egbert, Anna Cornelis, wed. Gerrit Wulphertsz. Cornelis Sandersz (van de Pol) treedt op namens zijn schoonzuster Thijmentgen Jans, wed. Egbert Gerritsz (AT002b010, f. 408; ) (map Sniddelaar) Tijmantgen Jans, wed. Elbert Gerritsz beleend met 6 morgen land (Klein Voskuilen) en 4 morgen land (afkomstig van De Hoef) (AT007a001, f. 119; ) In 1650 wordt Jan Tijmensz, namens zijn moeder Tijmentje Jans, weduwe, beleend na dode van haar vader Jan Tijmensz met een hoeve veld en veen in de Ginkelse Venen van 18 roeden breed (Huis Amerongen 1180, fol. 6vo,7; ). In 1666 gaat de belening van 6 morgen land (Klein Voskuilen) en 4 morgen land (afkomstig van De Hoef) (tijdelijk) over van Tijmantgen Jans, wed. Elbert Gerritsz op schoonzzoon Willem Anthonisz van Kolfschoten en in 1670 op haar kleinzoon Tijmen Jansz (bron onbekend). In 1650 wordt Thijmantge Jans, wed., oudste dochter van Jan Thijmansz, geass. door zoon Jan Tijmansz, beleend na ov. van haar vader met een hoeve velts ende veens in de Ginkelse venen (Huis Amerongen 1180, f. 6vo; ). In 1662 wordt Thijmantge Jans, wed., oudste zuster van Sander Jansz beleend met Het Broek onder Woudenberg met ca. 60 mr. land na ov. van haar broer (Huis Amerongen 1180, f. 30; ). In 1662 laat Thijmantge Jans, wed. Ebbert Gerritsz, haar testament maken. Octrooi Hof van Utrecht Haar kleinzoon Tijman Jansz krijgt Het Broek en de hoeve in de Ginkelse Venen tegen uitkering van 4000 gl. Haar dochter Marreke Thijmens x Willem Thonisz is ook erfgename (Huis Amerongen 1180, f. 30vo; ). In 1664 wordt Thijmen Jansz, als oudste zoon van Jan Tijmensz beleend na ov. van zijn zuster Thijmantge Jans, wed. Ebbert Gerritsz, uit kracht van haar testament van , met Het Broek onder Woudenberg en met een hoeve velts ende veens in de Ginkelse venen (HUA; Huis Amerongen 1180, f. 42,43; ). Genoemd in lijst van personen die bijdragen tot de reparatie van het leidak van de Grote Kerk te Scherpenzeel 1665: Tijmetjen, op Snidlar. Uit 1 e huw.: 1. Marritje Tijmensz, ov. voor 1673, tr. Willem Theunisz van Colverschoten, ov (Scarpenzele jg. 7, nr. 4, blz. 89,90). Lidm. lijst Scherpenzeel 1657: Willem Teunissen en Marritien Timens, op Groot Colleschoten. Lidm. lijst Scherpenzeel 1673: Willem Teunissen op Groot Kolfschoten. 1. Tijmen Willemsz van Kolfschoten 2. Hendrick Willemsz van Kolfschoten 3. Jan Willemsz van Kolfschoten 4. Ceelichje Willems, tr. Scherpenzeel Gijsbert Jansz Bosch, wed. Hendrickje Rutgers 2. Derck Tijmensen, ov. voor 1674, tr. Claesje Meijntsen Dirck Thijmans, won. Groot Donckelaer onder Leusden, in 1656 en 1664 borg voor Hendrick Hendricks als pachter van Midden Romselaar (De Poth, G 14, map 458; Huurcedullenboek ; A13, rekeningen ). Lidm. Scherpenzeel Kerst 1665: Derck Tijmensen, op Donckeler. Lidm. Scherpenzeel : Claesien Meijntsen, hv. Derck Thimensen. Claesje Meyntsen, wed. Derck Tijmensen, genoemd in lidmatenlijst Scherpenzeel Met attestatie vertrokken naar Nijkerk. In 1667 is Dirck Thijmansz, won. Groot Donckeler getuige als neef van Hendrick Hendricksz en Arrisje Teunis. (AT013b001; ). In 1667 is Dirck Thijmansz getuige als neef van Aeltgen Henricx x Gijsbert Henricksz (Genealogie 20) (AT015b001; ). In 1671 staat Dirck Thimans op Donckelaer borg voor de pachtschuld van Henrick Henricksz (Kloostergoederen 2753).

9 1. Onbekend, ged. Scherpenzeel , op Donckelaer, mogelijk: 2. Timen Dircksen, op Groot Donckeler, tr. Scherpenzeel Willemtje Roelofsen, jd. op t Oude Willer, ged. Scherpenzeel , op t Willer, dr. van Roelof Sandersz en Beatrix Jordens Hij trouwt op dezelfde dag als zijn zus met een zus van zijn zwager. In 1682 moet Thimen Dircks op Donckelaer nog pacht betalen aan Marijtgen Gerrits van Langelaer, wed. Jan Thonis Voscuijl, won. t Erf (Genealogie 8) (AT015b009; ). In 1696 is Thijmen Dircksen, won. Groot Donckelaer 533 gl pacht schuldig aan Daniël van Esch x Catharina Jans van Wolfswinckel, won. Amersfoort (AT015a006; ). In 1697 en 1698 is Thijmen Dircksz buurmeester van Donkelaar (Recht. Arch. Leusden 1044; ). Grote Kerk Scherpenzeel, graf nr. 21: THYMEN DIRCKSEN OP GROOT DONCKELAER In 1700 verkoopt Thijmen Dircksen, won. Donckelaer have en vee om zijn pachtschulden te voldoen (Recht. Arch. Leusden 1052; ). In 1701 stelt Dirck Dircksz zich borg voor zijn vader Thijmen Dircksen, won. Groot Donckelaer (Not.Amerongen 172 en 175, f. 29; ). In 1701 legt Hendrick Both, oud-schepen en raad uit Amersfoort beslag op zijn have en vee op Donckelaer (Recht. Arch. Leusden 1052; ). In 1702 wordt Thijmen Dircksen, won. Donckelaer gelast om binnen drie weken deze boerderij te verlaten t.b.v. Peter Cornelissen (van Dashorst, zie Scarpenzele jg. 8 (2000), blz. 16) (AT026b001; ). 1. Dirck Tijmensen, ged. Scherpenzeel , op Groot Donckeler, tr. (1) Rhenen Lijsbeth Wildeman, ged. Amerongen , dr. v. Gijsbert Gerritsz Wildeman en Jantje Jans de Kruijf, tr. (2) Rhenen (otr. Doorn ) (gescheiden tussen 1725 en 1732) Geertje Jans, ged. Renswoude , dr. v. Jan Franken en Jantje Jacobs van t Foort Dirck Dircksz, zn. van Thijmen Dircksz, won. Groot Donckelaer, stelt zich borg voor de pachtschulden van zijn vader (Notarieel Amerongen 172 en 175, fol. 29; ). Jan Wildeman accordeert over de boete van zijn knecht Dirk Tijmens wegens vechten met IJmert Gerritsz ten huize van Cornelis van Ommeren, herbergier te Rhenen. (RHC ZOU, arch.nr 66, inv.nr 14, 16; ). Teunis van Twilder accordeert voor 15 gl omdat zijn knecht Dirk Tijmensz heeft gevochten met de schoolmeester Blauw op bij Teunis van Lienden in de Marsch. (RHC ZOU, arch.nr 66, inv.nr 14, ). Per memorie voor mijn de wed. van de notaris Renssen t'wellick ick wed. moet hebben van Dirck de Post moet hebben dat sijn vrouw Lijsbet Wildeman in haer leeven bij mijn aen vlas en saemen op gereekent hebben in den Jaer 17c en seventhien en schuldight bleeff de somme van vier gl en 2 st 8 p[enningen] (RHC ZOU, arch.nr. 66, inv.nr ; 1717) Verhoor van Jan Stevensz van Hemmen en Beatrix van Dubbeland, huisvrouw van Teunis van Tuijl, en Aelbert Quint en Jannigje Woutersz den Orber, huisvrouw van Bart Aertsz van Domselaer, alle won. Elst, Hilligje vant Wilder, huisvrouw van Jan Stevensz van Hemmen, won. Elst, Cornelis Otten, won. Elst, en zijn huisvrouw Anna Wildemans, Jannigje Wildemans, huisvrouw van Reijer Roelofsz, Jetje Harms en Johanna van Domselaer. Lijsbet Wildeman, huisvrouw van Dirk Tijmensz, had op de Achterweg, achter het huis van Jan Stevensz van Hemmen, een kalf bij het zeel. Daar kwam Gerrit vander Clift, won. Elst, die Lijsbet heeft geslagen en bedreigd met een mes en het kalf gestolen. Hij heeft Jannigje de Cruijf, wed. Gijsbert Wildeman, de moeder van Lijsbet, tegen de grond getrapt. Een paar jaar later heeft Gerrit vander Clift opnieuw geweld gebruikt, waarbij ook de zoon van Teunis van Tuill betrokken was. (RHC ZOU, arch.nr 66, inv.nr 63-5; 1715) Verhoor van Dirk Tijmensz (34-35) en Gerrit van der Clift (28). Op zondag op het land van Bart Aertsz van Domselaar, gelegen boven de Bovenweg te Elst, is gevochten door Jannigje Wouters den Orber, huisvrouw van Bart, en Teunis van Tuijl, beide won. Elst. [RHC ZOU, arch.nr 66, inv.nr 66-5; ).

10 Verhoor van Jannigje Wouters den Orber (43), huisvrouw van Bart Aertsz van Domselaar, Johanna van Domselaar (17), dochter van Bart, Jetje Herms (50) en Arien Gijsbertsz (30), zoon van Gijsbert Ariensz, alle won. Elst. Met attestatie van Arien Gijsbertsz ten verzoeke van Lijsbet Wildeman. Op zondag ten huize van Jannigje Woutersz den Orber te Elst hebben Lijsbet Wildeman, huisvrouw van Dirk Tijmensz, mede won. Elst, heeft gescholden en gevochten met Jannigje. En verhoor van Dirk Tijmensz (40), won. Elst op En van Anna Wildeman (40), huisvrouw van Cornelis Otten, en Jannigje Wildeman (43-44), huisvrouw van Reijer Roelofsz, won. Elst. (RHC ZOU, arch.nr 66, inv.nr 66-14; ). Lijsbet Wildeman, huisvrouw van Dirk Tijmensz, won. Elst. Boete wegens insolentiën en moedwilligheden. (RHC ZOU, arch.nr 66, inv.nr 11; ). Lijsbet Wildeman, huisvrouw van Dirk Tijmensz, won. Elst. Ommeren verzocht uiting van appointement. (RHC ZOU, arch.nr 66, inv.nr 11; ). Lijsbet Wildeman, huisvrouw van Dirk Tijmensz, won. Elst. Ommeren verzocht alsnog uiting van appointement. (RHC ZOU, arch.nr 66, inv.nr 11; ). Lijsbet Wildeman, huisvrouw van Dirk Tijmensz en Anna Wildeman, huisvrouw van Cornelis Otten. Non comparitie. (RHC ZOU, arch.nr 66, inv.nr 11; ). Voorwaarden waarnaar Rutger Budding, substituut van Balthazar Smissaert, hoofdschout van Rhenen, verleent nieuwe letteren van executie op de verjaarde plecht als Nicolaas van Velpen op heeft geobtineerd tegen Dirk Tijmensen, wed. Lijsbet Wildeman, en openbaar zal verkopen een huis met achterhuis met de berg en schuur daarachter, te Elst, bepaald oostwaarts en zuidwaarts de gemene weg, westwaarts Aalbert Quint en noordwaarts Nicolaas van Velpen. En 4 hont land genaamd het Bosje, te Elst, daar ten oosten Aelbert Quint, ten zuiden en westen Gijsbert Arisz en ten noorden Geurt Jorisz Bunt gelegen zijn. Ingezet bij Nicolaas van Velpen op 600 gulden. En door hem gemijnd op 650 gulden. Borgen: raad Dirk van Ommeren en schepen Roelof van Noort. En de 4 hont land verkocht aan Nicolaas van Velpen voor 250 gulden. Dezelfde borgen. (RHC ZOU, arch.nr 66, inv.nr 585-2; ). Akte van preferentie vanwege Nicolaes van Velpen als een hypothecaire crediteur eiser in cas van preferentie op de kooppenningen geprocedeerd van sekere hofstede c.a. en 4 hont land genaamt het Bosje gecompeteerd hebbende Dirk Tijmensz wed. en boedelharder van Lijsbet Wildeman, welke goederen op den bij decreet van Rhenen publiek zijn verkocht, contra de verdere crediteuren. Gijsbert Gerritsz Wildeman x Jantje Jans de Cruijff hebben op gl schuldig bekend van Nicolaes van Velpen terzake van landpacht van de Langeveldsbouwinge en verstrekte penningen. Later neemt Dirck van Ommeren en Rutger Budding dit recht van Nicolaes van Velpen over. Dirk Tijmessen debet aan J. Vreekenhorst wegens een bed dat sijn vrous moeder bij mijn vrous moeder heeft gekogt doe de soon van Dirk Aalbertse op de Schuer troude met de suster van Dirk Tijmessis vrou eene gulden en tien stuijvers 't welk sij te kort heeft gegeven. (RHC ZOU, arch.nr. 66, inv.nr ; 1720) Rutger Buddingh, substituut-schout. Laat openbaar verkopen het huis van Dirk Tijmensz, wed. Lijsbet Wildeman. En de beide koeien van Hendrik Claessen. (RHC ZOU, arch.nr 66, inv.nr 585-2; 1720). Declaratie van kosten van executie en decreet van een huis met achterhuis, berg en schuur daarachter alsmede 4 hont land genaamd het Bosje en 5 hont land te Elst toegekomen hebbende Dirk Tijmensen weduwnaar Lijsbet Wildeman. (RHC ZOU, arch.nr 66, inv.nr 162; cf inv.nr 265-2; ). Jan Wildeman consigneert 232 gl wegens koop van 8 hont bouwland gecompeteerd hebbende Dirk Tijmensen, wed. Lijsbet Wildeman, gekomen uit de boedel van Gijsbert Wildeman. (RHC ZOU, arch.nr 66, inv.nr 487; ). Nicolaas van Velpen, oud-burgemeester en schepen van Amerongen, contra Dirk Tijmensz, weduwnaar van Lijsbet Wildeman. Executoriale verkoop van een huis met achterhuis, berg en schuur met 5 hont land en 4 hond genaamd het Bosje te Elst. (RHC ZOU, arch.nr 66, inv.nr 265-2; 1721). Dirk Tijmensz huurt een boerderij te Sterkenburg van Florentina van Matenesse. Hij woont dan te Doorn. De hofstede is 18 morgen bouw- en weiland. (Bronnen 27:35; ).

11 Dirck Tijmensen is 100 gulden schuldig aan Catharina van Heusden voor het kopen van een paard en mest. (Bronnen 27:36; ). Van ca woont Dirck Tijmensz op de boerderij Buurteinde onder Maarsbergen. Dirk Tijmensz Post huurt van Gerard Maximiliaan Pijnssen van der Aa, heer tot Deijl en Geeresteijn, raad in de Staten van Utrecht een huis, berg, schuur, hof en hofstede met ca. 15 morgen land aan de Grift. Nu gehuurd door de weduwe van Evert Hendriksen. Voor zes jaar, voor 100 gulden p.j. en toepacht: een vracht naar Amersfoort rijden, twee paar hoenderen en vier karren zand storten op de Geresteijnse Steegh tussen het dorp en het huis. De huurder moet jaarlijks 16 wilgen poten. (Dorpsgerecht Geerestein 689, blz. 9, 9vo, 10; ; 09b, 10a, 10b). Van woont Dirck Tijmensz op de boerderij De Grift onder Geerestein. Jan Cornelisz, jm., won. op 't Broek huurt van Gerard Maximiliaan Pijnssen van der Aa, heer tot Deijl en Geeresteijn, raad in de Staten van Utrecht een huis, berg, schuur, hof en hofstede met ca. 15 morgen land, aan de Grift. Verhuurd geweest aan Dirk Tijmensz Post. Voor zes jaar, de eerste drie jaar voor 62 gulden, de laatste drie jaar voor 82 gulden. Toepacht: een vracht naar Amersfoort, twee paar hoenderen, vier karren zand op de Geresteijnse Steegh. Op doet Jan Cornelisz afstand van de huur. (Dorpsgerecht Geerestein 689, blz. 22vo, 23, 23vo; ; 23a, 23b, 24a). Geertje Jans verlatene huijsvrouw van Dirk Tijmense Post won Amerongen verklaart dat sij tot haar groot leetwesen bekennen moet dat sij door de defensie en kwade conduites van haar voorsz man als mede door den slegten tijt onmagtig is haar met levens noodddruftigheden te voorsien en te onderhouden so dat sij genootzaakt is, sig aan de diaconie van de Gereformeerde Kerk van Amerongen aan te geven ende van deselve eenige subsidie en bedelinge te versoeken, maar aangesien sij suppnte nog in eijgendom heeft 1/5 deel in de helft van sekere huijsinge in de Ginkel waarvan de andere 4/5 portien behoren aan haar susters met name Reijertje, Jacobje, Marij en Gijsbertje Jans alle kinderen van Jan Franken x Geertje Jans. Zij wil nu haar 1/5 portie verkopen aan haar zwager Hendrik Eersten x Aartje Jans. (Dorpsgerecht Amerongen 144; ). Geertje Jans verlaten huisvrouw van Dirk Tijmanse Post transporteert aan Hendrik Eersten haar zwager 1/5 portie in sekere huijsinge hof en landerijen met het geene daar in en op aart en nagelvast is gelegen in de Ginkel. (Dorpsgerecht Amerongen 144; ). Attestatie van Cornelis Reijersen (74), won. Elst, op verzoek van de predikanten en kerkenraad van Rhenen, dat Dirk Post met zijn vrouw en dochter Willemijn Dirks, anders genaamd Willemijn Post, voor jaren gelegen metterwoon van Elst zijn vertrokken naar Maarsbergen, waar hij voor de heer van Maarsbergen heeft getabakt, vanwaar hij met zijn vrouw en dochter is vertrokken naar Geerestein bij Woudenberg. Na enige jaren is hij daar gevangen genomen en gepijnigd door het Hof. Jan Wildeman (78), won. Remmerden, attesteert hetzelfde. (RHC ZOU, arch.nr 152, inv.nr 103; ). Onecht kind: 1. Gijsbertje Wildeman, geb. Elst, ged. Amerongen Uit het 1 e huw.: 2. Willemijntje Dirks van Donkelaar, geb. Elst, ged. Amerongen Uit het 2 e huw.: 3. Jannigje Dirks van Donkelaar, ged. Amerongen Hendrick van Donkelaar, geb. Maarsbergen, ged. Doorn Beatrix Tijmensen, ged. Scherpenzeel , op Groot Donckeler, jong ov. 3. Beatrix Tijmensen, ged. Scherpenzeel , op Groot Donckeler 4. Annetje Tijmensen, ged. Scherpenzeel , op Groot Donckeler, tr. Scherpenzeel (att. van Doorn) Evert Gijsbertsen, won. Kruijsbergen onder Doorn

12 5. Roelof Tijmensen, ged. Scherpenzeel , op Groot Donckeler, tr. (1) Aeltje Hendriks, wed. Johannes Elissen van Doorn, tr. (2) Overlangbroek (otr. Doorn) Catharina Teunissen van Dijk, wed. Jacob Elissen van Doorn, ged. Driebergen , dr. van Teunis Jansz van Dijk en Nelletje Hermans van Beerschoterveld 6. Hendrickje Tijmensen, ged. Scherpenzeel , op Groot Donckeler 7. Brandt Tijmensen, ged. Scherpenzeel , op Groot Donckeler 3. Hendrickje Dercks, jd op Groot Donckeler, tr. Scherpenzeel Sander Roelifsen, op t Oude Willer Zij trouwt op dezelfde dag als haar broer met een broer van haar schoonzus. 4. Gerretien Dercksen, op Groot Donckeler, tr. Scherpenzeel Aelt Aeltsen van Duijverden, jm. van Putten 5. Jantje Dircksen, van Groot Donckeler, otr. Scherpenzeel en Barneveld , tr. Hoevelaken Hendrick Hendricksen, wed. Jannetje Jans, won. Kallenbroek 6.?, tr. Beernt Willemsen Genoemd bij huwelijk van Jantje Dercksen, Scherpenzeel Jan Tijmansz, volgt IV 4.? Anneken Tijmans Lidm. register Scherpenzeel 1657: Anneken Timens, op Groot Donckelaer. IV Jan Thijmensz, begr. Scherpenzeel , tr. Henrickien Peters, ov Werd in 1644, ws. na langdurig verzuim, na koop beleend met de helft van t Broeck (Domkap. 2419, fol. 7). In 1646 wordt Jan Thijmansz, op Sniddelaer, genoemd wegens belastingschuld voor een gekocht paard (Recht. Arch. Scherpenzeel 2; ). In 1650 wordt Jan Tijmensz, namens zijn moeder Tijmentje Jans, weduwe, beleend na dode van haar vader Jan Tijmensz met een hoeve veld en veen in de Ginkelse Venen van 18 roeden breed (Huis Amerongen 1180, fol. 6vo,7; ). Lidm.lijst Scherpenzeel 1657: Jan Timensen, op t Snidlaer, ov op zeer volhardende wijze met grote inzet voor de kerkelijke zaken. Lidm. Scherpenzeel : Henrickien Peters, hv Jan Timensen, op t Snidlaer. Begraven in 1662: Jan Thijmessen van Sneddeler (Herv. Arch. Scherpenzeel 68; ). Van is Jan Thijmansz, op Sniddelaer, kerkmeester te Scherpenzeel. Jan Thijmansz brengt conflict over ds. Regneri voor de synode, 1656, 1657 (Boek Grote Kerk Scherprenzeel, p. 76,79). In 1663 schenken Jannetien en Jacobjen, dochters en Cornelis, zoon van Jan Timensen op Sniddelaer ieder f 2-10 voor een kroonluchter voor de kerk (Archief Grote Kerk 1; ). Van is een conflict over bet. van garfkoren door Hendrickje aan de kerk van Scherpenzeel (Boek Grote Kerk Scherprenzeel p. 111 en Recht. Arch. Scherpenzeel nr. 4; en nr. 7; ). Lidm. lijst 1673: Hendrickje Peters, wed. Jan Tijmensen, op Snidler. In 1696 en 1706 is de wed. Jan Thijmense, op Sniddeler, eigenaar van 9 morgen op Voskuilen (Klein Voskuilen), bruiker Jan Francken 6 morgen en de wed. Anthonij Hendricx 3 morgen. In 1716 haar erfgenamen, bruiker zoon Peter Jansz, op Voskuijl (Oudschildgeld Woudenberg, nr. 18b). 1. Jantgen Jans, ged. Scherpenzeel In 1663 schenken Jannetien en Jacobjen, dochters van Jan Timensen op Sniddelaer ieder f 2-10 voor een kroonluchter voor de kerk (Archief Grote Kerk 1; ). 2. NN(ws. Jacobje, zie nr. 9), ged. Scherpenzeel , op Sniddelaer 3. NN, ged. Scherpenzeel Tijmen Jansz van Sniddelaar, ov. ca In 1664 wordt Tijmen Jansz beleend na dode van zijn grootmoeder Tijmentje Jans, weduwe Elbert Gerritsz met een hoeve veld en veen in de Ginkelse Venen van 18 roeden breed, volgens testament van (Huis Amerongen 1180, fol. 42, 43; ).

13 In 1727 verkopen zijn broers en zusters als erfgenamen van Thijmen Jansz de boerderij t Broek aan de Heer van Geerestein (Huis Amerongen 1186, f. 38; 1727). In 1686 is Thijmen Jansz Sniddelaar eigenaar van Klein Voskuilen en De Hoef (Nieuwenhuis- Oudschildgeld nr. 18b). In is Thijmen Jansz eigenaar en bruiker van de helft van t Eerste Broek (Oudschildgeld Woudenberg nr. 97a). Genoemd als buerraad van Woudenberg in 1702 (Gem.Arch. Woudenberg 22) In 1725 betalen zijn erven 20 e en 40 e penning voor 1/6 deel in een huis, bergen en schuren en omtrent 9 morgen land op Voskuilen (Klein Voskuilen), geschat op 220 gl. (Recht. Arch. Woudenberg 2346; ). Jan Theunissen; Errisje Theunis; Jantje Theunis; Huijbert Gerritsen, getrouwd met Zeeltje Jans van Sniddelaer; Theunis Huijgen, getrouwd met Gijsbertje Breunissen als stiefvader en -moeder en als zodanig voogden over de minderjarige kinderen Jan, Hendrikje, Grietje en Petertje Peters van Sniddelaer, kinderen uit het eerste huwelijk van Gijsbertje Breunissen en Peter Jansz van Sniddelaer; Ariaentje Jans van Sniddelaer. Erfgenamen van Thijmen Jansz van Sniddelaer. Zij machtigen Willem Lagerweij om de nalatenschap van Thijmen Jansz van Sniddelaer te regelen en koopsom in ontvangst te nemen van de kopers van Het Broek bij Lambalgen onder Woudenberg en van de ca. 5 morgen land te Leersum die op zijn verkocht. Getuigen: Jan Morren van Dompselaer en Hermen Schouten de jonge. (Notarieel Woudenberg 2461, fol vo; ). 5. Jan Jansz van Sniddelaar, ged. Scherpenzeel , op Sniddelaer, ov. voor 1699, tr. Maeijtgen Gijsberts (bij huw. zoon Jan: moeder Maeytgen Jans). Jan Jansz is get. bij huw. voorw. zus Ceeltje, Scherpenzeel, Jan Jans op Sniddelaer buermeester van Donckelaer, (Recht. Arch. Leusden 1044; ; ). 1. Jan Jansz van Sniddelaar, ov. voor 1721, tr. Leusden (gerecht) Ghijsbertje Jans, won. Leusden, dr. van Jan Jansz en Hendrikje Buijs In 1699 sluiten Peter Jansz en zijn broer Jan Jansz, namens hun moeder een akkoord met de eigenaar van Sniddelaar (Wormshoeve), Marten Meijns, over wat zij bij hun vertrek mogen meenemen en achterlaten. Marten Meijns betaalt hen 230 gl. (AT023b002; ). In 1699 worden huw. voorw. gemaakt tussen Jan Jansz en Ghijsbertje Jans (AT032b002; ). In 1721 is er boedelscheiding tussen Gerrit Janssen, berghbewaarden, won. op den Knoetshoff, buiten de Utrechtsepoort te Amersfoort, en Dirckje Dircks. Dirckje Dircks wil hertrouwen met Cornelis van Elst, won. Driebergen. Zij heeft nog een onmondig kind Jannigje Gerrits. Comparanten Jan Dircksen, oom van moeders kant, Jannitje Jans, uitlandige moeije van de dochter van vaders kant, gehuwd met Reijer Guirings en Gijsbertje Jans, wed Jan Janssen, oom van de dochter van vaders kant. (Amersfoort, Not. S. van Brinckesteyn AT 030b003; ). In 1725 betalen zijn erven 20 e en 40 e penning voor 1/7 deel in een huis, bergen en schuren en omtrent 9 morgen land op Voskuilen (Klein Voskuilen), geschat op 190 gl. (Recht. Arch. Woudenberg 2346; ). 2. Peter Jansz In 1699 sluiten Peter Jansz en zijn broer Jan Jansz, namens hun moeder een akkoord met de eigenaar van Sniddelaar (Wormshoeve), Marten Meijns, over wat zij bij hun vertrek mogen meenemen en achterlaten. Marten Meijns betaalt hen 230 gl. (AT023b002; ). 6. Peter Jansen van Sniddelaer, volgt V 7. Ceeltje Jans van Sniddelaar, ov. Renswoude , tr. Scherpenzeel Huijbert Gerritsen van Ginckel, jm., won. Droffeler onder Donckelaer In 1688 worden huw. voorw. gemaakt tussen Huijbert Gerritsz, jm, won. Donckelaer, geass. door broer Wouter Gerritsz en Ceeltje Jans, jd, van Sniddelaer, geass. door boers Jan Jansz en Peter Jansz, zwager Thonis Evertsz, mede namens moeder Hendrikje Peters, wed. Jan Tijmansz. Huijbert: 300 gl. verdiend loon op Droffelaer bij zijn neef Jan Henricksz van Hamersveld; Ceeltje: 800 gl. geërfd van oma (AT015b012; ). Lidm. reg. Renswoude, voor 1695: Huijbert Gerritsz en Celichje Jans. Lidm. lijst Renswoude 1722: Huijbert Gerritze en Ceeltie Janse, op Nijburg. Genoemd in 1726 (Huis Amerongen 5; ; ,2x).

In 1691 wordt Jan Steventsen de Leeuw aangeklaagd door Aert Helmertsen, kuiper, oom en momber

In 1691 wordt Jan Steventsen de Leeuw aangeklaagd door Aert Helmertsen, kuiper, oom en momber Sniddelaar (1) Eerder verschenen in: H.M. van Woudenberg; Voskuilen, een buurtschap onder Woudenberg en Leusden. Barneveld, 2006. Deel 2: Genealogieën. Genealogie nr. 13, blz. 160-178. Met aanvullingen.

Nadere informatie

2. Geertje Cornelissen, tr. Jacob Claesz, ov. voor 1671 In 1669 wordt Jacob Claesz beleend na dode van zijn schoonvader Cornelis Jansz met het erf t

2. Geertje Cornelissen, tr. Jacob Claesz, ov. voor 1671 In 1669 wordt Jacob Claesz beleend na dode van zijn schoonvader Cornelis Jansz met het erf t Van t Voort (1) De familie van t Voort, later ook wel geschreven als Van t Foort komt van de gelijknamige Woudenbergse boerderij die vlak ten zuiden van Scherpenzeel lag. Daarom komen de oudste gegevens

Nadere informatie

Eerder verschenen in: H.M. van Woudenberg; Voskuilen, een buurtschap onder Woudenberg en Leusden. Genealogieën, genealogie 23.

Eerder verschenen in: H.M. van Woudenberg; Voskuilen, een buurtschap onder Woudenberg en Leusden. Genealogieën, genealogie 23. Haan (1) I Hendrik Haan, tr. NN Thonis 1. Hendrik Hendriksz Haan, volgt II 2. Gerrit Hendriksz Haan, won. Isselt, tr. Leusden (gerecht) 27-11-1691 Maria Jans, won. Isselt, dr. van Jan Rutten 1. Reintje

Nadere informatie

NT00064_152. Nadere Toegang op inv. nr 152. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema

NT00064_152. Nadere Toegang op inv. nr 152. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema NT00064_152 Nadere Toegang op inv. nr 152 uit het archief van de Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema Juni 2013 Inleiding In dit document zijn regesten van het volgende inventarisnummer betreffende

Nadere informatie

Hogeweg. Voorgeslacht zie Genealogie t Willaar

Hogeweg. Voorgeslacht zie Genealogie t Willaar Hogeweg Voorgeslacht zie Genealogie t Willaar I Lubbert Aelbertsz van t Willer, ged. Scherpenzeel 21-03-1703, begr. Renswoude 18-11- 1786, zn. van Aelbert Arisen van t Willer en Teuntje Lubbertsen van

Nadere informatie

Woudenberg , ov. Woudenberg , zn. van Evert Willemsz van Ede en Woutertje Wouters van Ginkel 3. Cornelia Hak, geb./ged.

Woudenberg , ov. Woudenberg , zn. van Evert Willemsz van Ede en Woutertje Wouters van Ginkel 3. Cornelia Hak, geb./ged. Hak De familie Hak komt oorspronkelijk uit Soest. Via Amersfoort komt Gerrit Petersz Hak in Woudenberg terecht. Ondanks zijn 13 kinderen en 17 kleinkinderen komt de naam in Woudenberg niet meer voor. I

Nadere informatie

In 1874 verkoopt Gerrit van Leersum, wolfabrikant te Scherpenzeel hout op de Haar (Not. Scherpenzeel nr. 157; ).

In 1874 verkoopt Gerrit van Leersum, wolfabrikant te Scherpenzeel hout op de Haar (Not. Scherpenzeel nr. 157; ). Van Leersum (1) Drie families Van Leersum, die hun naam aan de plaats Leersum ontlenen. De eerste familie noemt zich eerst Van Kootwijk, komt in Leersum terecht en vandaar in Scherpenzeel en noemt zich

Nadere informatie

Alpen, van. Eerder is over deze familie gepubliceerd door ds. Evert van Alphen Az in Gens Nostra, jg. 19, 1964, blz. 1 11, 33 39, 116 126

Alpen, van. Eerder is over deze familie gepubliceerd door ds. Evert van Alphen Az in Gens Nostra, jg. 19, 1964, blz. 1 11, 33 39, 116 126 Alpen, van Eerder is over deze familie gepubliceerd door ds. Evert van Alphen Az in Gens Nostra, jg. 19, 1964, blz. 1 11, 33 39, 116 126 I Johan Hendricksz, molenaar, ov. voor 1622, tr. Itje, wed. Gerrit

Nadere informatie

IIb Ottien Gijsbertsen, ov , tr. Scherpenzeel Theunis Arrissen, ov , zn. van Arris Theunissen, op Immickhuijsen

IIb Ottien Gijsbertsen, ov , tr. Scherpenzeel Theunis Arrissen, ov , zn. van Arris Theunissen, op Immickhuijsen Kouwenhoven (1) De boerderij Kouwenhoven lag tot 1832 onder Leusden. Na een grenswijziging ligt hij nu onder Woudenberg aan de Moorsterweg. Tot 1810 was de boerderij eigendom van het klooster Mariënhof

Nadere informatie

Dashorst (Woudenberg)

Dashorst (Woudenberg) Dashorst (Woudenberg) In de omgeving van Scherpenzeel liggen twee boerderijen die Dashorst heten. De genealogie hieronder vindt haar oorsprong in Groot Dashorst onder Woudenberg, op de grens met Scherpenzeel.

Nadere informatie

Uit het 1 e huw.: 1. Johannes Cornelissen Bloemendal, ged. Hamersveld (RK) 04-01-1707, get. grootmoeder, jong ov. 2. Johanna/Jantje Cornelissen

Uit het 1 e huw.: 1. Johannes Cornelissen Bloemendal, ged. Hamersveld (RK) 04-01-1707, get. grootmoeder, jong ov. 2. Johanna/Jantje Cornelissen Bloemendal De familie dankt haar naam aan de molen die in Amersfoort bij de Bloemendaalse poort stond. Ca. 1674 koopt Jan Gerritsz de molen voor 2400 gl. Later verkoopt hij de helft weer voor 1325 gl.

Nadere informatie

Uit dit huw.: 1. Gerritje Jans van Hurksveld, geb. onder Essen , ged. Garderen , ov. Barneveld , tr.

Uit dit huw.: 1. Gerritje Jans van Hurksveld, geb. onder Essen , ged. Garderen , ov. Barneveld , tr. Hurksveld In 2009 publiceerden Anneke van Daalen en Daan Werner het boek: Genealogie en geschiedenis Familie Hornsveld. De onderstaande genealogie is daarin terug te vinden. Ook op groenegraf.nl staan

Nadere informatie

5. Teunis Cornelissen Nimmerrust, innocent, ov. voor 1700

5. Teunis Cornelissen Nimmerrust, innocent, ov. voor 1700 RUST Deze familie begint met de achternaam Nimmerrust. Het dorp Scherpenzeel heeft blijkbaar een heilzame werking op de familie want de één na de andere gaat zich Rust noemen. Van de stamvader is behalve

Nadere informatie

NT00067_42. Nadere Toegang op inv.nr 42. uit het archief van het. Stadsgerecht Wijk bij Duurstede, 1546-1811, (67) H.J. Postema

NT00067_42. Nadere Toegang op inv.nr 42. uit het archief van het. Stadsgerecht Wijk bij Duurstede, 1546-1811, (67) H.J. Postema NT00067_42 Nadere Toegang op inv.nr 42 uit het archief van het Stadsgerecht Wijk bij Duurstede, 1546-1811, (67) H.J. Postema Januari 2015 Inleiding In dit document zijn regesten opgenomen van de oudste

Nadere informatie

3. Aart Hendriksen van Maarn, ged. Doorn , tr. Doorn Maria/Marrigje Claassen van Maarn Negen kinderen gedoopt te Doorn.

3. Aart Hendriksen van Maarn, ged. Doorn , tr. Doorn Maria/Marrigje Claassen van Maarn Negen kinderen gedoopt te Doorn. Maarn, van I Hendrik Peters, ov. voor 1747, otr. Doorn 26-09-1705 Cuijntje Hendriks, van Maarn, ov. Woudenberg 09-09-1760 Lidm. Woudenberg: Cuijntie Hendrikze, wed. Hendrik Peterze, met attestatie van

Nadere informatie

Bos(ch) (1) Met dank voor de verbeteringen van Herman Postema.

Bos(ch) (1) Met dank voor de verbeteringen van Herman Postema. Bos(ch) (1) Met dank voor de verbeteringen van Herman Postema. I Jan Bosch, tr. NN 1. Gijsbert Jansen Bosch (de oude?), geb. ca. 1565, volgt IIa 2. Gerrit Jansen Bosch, volgt IIb 3. Jan Jansen Bosch, geb.

Nadere informatie

Ebbenhorst (HGA; Leenhof Gelre 27, fol. 22; 12-08-1616). In 1625 lijftochten Jan Cornelisz Ebbenhorst x Neeltgen Egbers, momber: Goessen van Ommeren,

Ebbenhorst (HGA; Leenhof Gelre 27, fol. 22; 12-08-1616). In 1625 lijftochten Jan Cornelisz Ebbenhorst x Neeltgen Egbers, momber: Goessen van Ommeren, Ebbenhorst (1) De stamreeks Ebbenhorst verscheen eerder in Veluwse Geslachten. Sindsdien zijn er een aantal verbeteringen en aanvullingen. Die zijn in onderstaande genealogie verwerkt. Willem Cornelissen

Nadere informatie

Van de Grift (1) Met dank aan Herman Postema

Van de Grift (1) Met dank aan Herman Postema Van de Grift (1) Met dank aan Herman Postema I Evert Hendricksz van Harscamp, won. Barneveld, tr. (1) Woudenberg 10-03-1695 Evertje Hendriks van Klein Barreveld, won. Woudenberg, geb. op Kleijn Birreveld,

Nadere informatie

De Bree. Publicatie: Pieter Blink; Genealogie De Bree/Van Linschoten, Groningen, 1995.

De Bree. Publicatie: Pieter Blink; Genealogie De Bree/Van Linschoten, Groningen, 1995. De Bree Er is geprobeerd om de stamreeks van De Bree terug te voeren op Gerardus a Bree, predikant van Woudenberg 1606-1612. Er is (nog) geen bewijs voor gevonden. Publicatie: Pieter Blink; Genealogie

Nadere informatie

NT00064_2489. Nadere Toegang op inv. nr 2489. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64)

NT00064_2489. Nadere Toegang op inv. nr 2489. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) NT00064_2489 Nadere Toegang op inv. nr 2489 uit het archief van de Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema December 2011 Inleiding Dit document bevat regesten op een deel van de dorpsgerechten van

Nadere informatie

Er kan een relatie bestaan tussen de bovenstaande en de onderstaande familie bestaan.

Er kan een relatie bestaan tussen de bovenstaande en de onderstaande familie bestaan. Glashorst (1) De Buurtschap Glashorst ligt ten westen van het dorp Scherpenzeel. In 1416 wordt hij voor het eerst vermeld. Kort daarna duiken de eerste Van Glashorsten op. Gijsbert en Sweder van Glashorst,

Nadere informatie

De onderstaande genealogie is eerder verschenen: De Woudenbergse Knopperts, door W.H.M. Nieuwenhuis. Veluwse Geslachten 1996, nr. 2, blz. 124-128.

De onderstaande genealogie is eerder verschenen: De Woudenbergse Knopperts, door W.H.M. Nieuwenhuis. Veluwse Geslachten 1996, nr. 2, blz. 124-128. Knopper(t) (1) De eerste Knoppert die genoemd wordt is Thonis Knoppert. In 1536 is hij bruiker van de boerderij Noordwijk onder Hamersveld en bruiker van de boerderij Langebeek onder Hamersveld (Oudschildgeld

Nadere informatie

Cornelis Barten Blaauwendraat, ged. Veenendaal , landbouwer op de Ringelpoel, begr. Woudenberg , tr. Evertje Jans van Ginkel,

Cornelis Barten Blaauwendraat, ged. Veenendaal , landbouwer op de Ringelpoel, begr. Woudenberg , tr. Evertje Jans van Ginkel, Blaauwendraat I Gijsbert die Blauwenrat, begr. Veenendaal 11-07-1673, tr. NN Op 07-01-1671 wordt een kind van Gijsbert den Blauwendraet door de kerk begraven te Veenendaal (Begraafboek Veenendaal). 1.

Nadere informatie

Gerechtsbestuur Amerongen, Ginkel en Elst,

Gerechtsbestuur Amerongen, Ginkel en Elst, NT00072_36 Nadere Toegang op inv. nr 36 uit het archief van het Gerechtsbestuur Amerongen, Ginkel en Elst, 1591-1812 (72) H.J. Postema November 2014 Inleiding In dit document zijn de namen weergegeven

Nadere informatie

Met dank aan Jaap Drost voor de oudste twee generaties en de aanvullingen.

Met dank aan Jaap Drost voor de oudste twee generaties en de aanvullingen. Drost Met dank aan Jaap Drost voor de oudste twee generaties en de aanvullingen. Jan Thonisz Drost, tr. NN Jan Thonus heeft van de selve Cathuserveenen in erfpacht elf mergen tweehondert vijff ende veertich

Nadere informatie

Wouter Helmertsz, won. Daetselaer, eigendom van St. Pieters Gasthuis te Amersfoort, verkoopt aan Jan Fransz, Jan Henricksz, Fijtgen, wed.

Wouter Helmertsz, won. Daetselaer, eigendom van St. Pieters Gasthuis te Amersfoort, verkoopt aan Jan Fransz, Jan Henricksz, Fijtgen, wed. Hoefsloot I Peter Thijmansz, tr. Engeltgen Meus, ov. voor 1609 Testament van Cors Meusz en zijn vrouw Maria Dircx, won. op De Rueft, onder Stoutenburg. Cors Meusz legateert 25 gulden aan zijn broers Jacob

Nadere informatie

Van de Haar (1) Met dank aan Herman Postema voor de aanvullingen.

Van de Haar (1) Met dank aan Herman Postema voor de aanvullingen. Van de Haar (1) Over de voorgeschiedenis van de buurtschap Ginkel, zie Booth nr. 4, fol. 98. Het goed is 360 morgen groot en ligt onder Amerongen en Woudenberg. Het is allemaal niet zo duidelijk. Dit is

Nadere informatie

In 1775 wordt Hanna van Beckberge, wed. Gijzbert van Soezt beleend met een derde deel van Gelazhorst (Glashorst)met huis, hof, bergen en schuren,

In 1775 wordt Hanna van Beckberge, wed. Gijzbert van Soezt beleend met een derde deel van Gelazhorst (Glashorst)met huis, hof, bergen en schuren, VAN SOEST (1) I Willem Gerritsz van Soest, geb. Soest, daghuurder, zoon van Gerrit Jansen en Geertje Peters, ov. 1765-1772, tr. als jm. won. Soest (1) Scherpenzeel 27-12-1716 Lijsbet Cornelissen, ged.

Nadere informatie

IIa Gerrit Jansz, den olden, molenaar, ov. voor 1656, tr. Maria van Esvelt, dr. van Reijer van Esvelt en Elbertgen Wijnen

IIa Gerrit Jansz, den olden, molenaar, ov. voor 1656, tr. Maria van Esvelt, dr. van Reijer van Esvelt en Elbertgen Wijnen Alpen, van (1) Eerder is over deze familie gepubliceerd door ds. Evert van Alphen Az in Gens Nostra, jg. 19, 1964, blz. 1 11, 33 39, 116 126 I Johan Hendricksz, molenaar, ov. voor 1622, tr. NN In 1617

Nadere informatie

Het erf Coudijs. Koudijs (1)

Het erf Coudijs. Koudijs (1) Het erf Coudijs De boerderij Coudijs lag ten zuidwesten van het dorp Scherpenzeel. Hij behoort tot het zogenaamde Oude Gerecht van Woudenberg. In de loop der eeuwen wordt de boerderij verkaveld. In 1960

Nadere informatie

5. Teeuwis Cornelissen, ged. Renswoude 16-05-1658 In 1728 testeert Teeuwis Cornelisse van den Grooten Dashorst, won. Scherpenzeel, op Gerrit van

5. Teeuwis Cornelissen, ged. Renswoude 16-05-1658 In 1728 testeert Teeuwis Cornelisse van den Grooten Dashorst, won. Scherpenzeel, op Gerrit van SPRAKELAAR De oudste generatie woont op Groot Dashorst onder Renswoude. Zoon Brand Cornelissen verhuist naar de boerderij Sprakelaar in t Woud onder Lunteren. Zijn nakomelingen nemen de boerderijnaam aan

Nadere informatie

Van Linden/Lienden (1)

Van Linden/Lienden (1) Van Linden/Lienden (1) De familie Van Linden komt uit Lienden in de Betuwe. Harmen Jansz van Linden trouwt de Scherpenzeelse Evertje Stevens van Droffelaar. Hun eerste kinderen worden waarschijnlijk in

Nadere informatie

Schouten. II Egbert Schuiten van Delden, schoenmaker, tr. NN Uit dit huw.: 1. Hermen Schuiten/Schouten, volgt III

Schouten. II Egbert Schuiten van Delden, schoenmaker, tr. NN Uit dit huw.: 1. Hermen Schuiten/Schouten, volgt III Schouten De tweede en derde generatie zijn overgenomen uit: Nederlandse Genealogische Vereniging, Afdeling Amersfoort en Omstreken Jaargang 9, januari 2000, Nummer 1. I Hermen Schulten Oosterhoff, kleermaker,

Nadere informatie

Met dank voor de aanvullingen door Corien Radstok en Herman Postema.

Met dank voor de aanvullingen door Corien Radstok en Herman Postema. Mandersloot Jacob Lambertsz komt van de Haer onder Leusden. Er zijn twee boerderijen: De Haer in Leusbroek en De Bruine Haer ten noorden van het Heetveld bij Bavoort. De Bruine Haer komt het meest in aanmerking

Nadere informatie

Stadsgerecht Rhenen, (66)

Stadsgerecht Rhenen, (66) NT00066_11 Nadere Toegang op inv. nr 11 uit het archief van het Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) H.J. Postema Oktober 2013 Inleiding Het gerechtsarchief van Rhenen bevat 99 inventarisnummers over de

Nadere informatie

Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66)

Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) NT00066_282 Nadere Toegang op inv. nr 282 uit het archief van het Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) H.J. Postema 2014 Inleiding Het gerechtsarchief van Rhenen bevat een groot aantal inventarisnummers

Nadere informatie

Capittel van St. Jan in Wijk bij Duurstede. Met registratie van de procuratie voor Not. Willem van Dam in Utrecht op 02-04-1725, UT175a002, nr. 33.

Capittel van St. Jan in Wijk bij Duurstede. Met registratie van de procuratie voor Not. Willem van Dam in Utrecht op 02-04-1725, UT175a002, nr. 33. Moesbergen (1) I Frans Cornelisz Moesbergen, geb. ca. 1605, tr. voor 1627 Jantje Cornelissen Lidm. Scherpenzeel Kerst 1627: Frans Cornelissen en Jantgen. In 1636 wordt Wouter Gerretsz aangeklaagd door

Nadere informatie

6. Fragmenten. 6.1 Cornelis: Nieuwkoops fragment (ca. 1550) I. Cornelis, tr. waarsch. Emmetgen? / Geertgen?...

6. Fragmenten. 6.1 Cornelis: Nieuwkoops fragment (ca. 1550) I. Cornelis, tr. waarsch. Emmetgen? / Geertgen?... 6. Fragmenten 6.1 Cornelis: Nieuwkoops fragment (ca. 1550) I. Cornelis, tr. waarsch. Emmetgen? / Geertgen?... 1. Jan Cornelisz, volgt IIa. 2. Elbert Cornelisz, volgt IIb. 3. Geertgen Cornelisz, overl.

Nadere informatie

IV Cornelis Jansen, ploegenmaker, ov. voor 1680, tr. Aeltgen Everts, ov. ca In 1653 wordt Cornelis Jansz aan de Holevoet genoemd als betaler van

IV Cornelis Jansen, ploegenmaker, ov. voor 1680, tr. Aeltgen Everts, ov. ca In 1653 wordt Cornelis Jansz aan de Holevoet genoemd als betaler van Nijburg (1) Nijburg is een boerderij bij Renswoude. De boerderij bestaat niet meer; op de plaats is nu een industrieterrein. Er zijn voor zover bekend twee families die zich Nijburg of ook wel Nieuwburg

Nadere informatie

NT00064_2485. Nadere Toegang op inv. nr 2485. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64)

NT00064_2485. Nadere Toegang op inv. nr 2485. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) NT00064_2485 Nadere Toegang op inv. nr 2485 uit het archief van de Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema December 2011 Inleiding Dit document bevat regesten op een deel van de dorpsgerechten van

Nadere informatie

1. Dirkje Jans Tolboom, ged. Hoogland (RK) , get. Maria Wulferts, otr. Hoogland (gerecht) en tr. Hoogland (RK) Jan

1. Dirkje Jans Tolboom, ged. Hoogland (RK) , get. Maria Wulferts, otr. Hoogland (gerecht) en tr. Hoogland (RK) Jan Tolboom Het is duidelijk hoe de familie Tolboom aan haar naam komt. In 1650 wordt de onbruikbare weg van Hoogland naar de Laak verbreed en verbeterd. Om de kosten terug te krijgen plaatst men een tolboom

Nadere informatie

De onderstaande twee families hebben zo op het oog niets met elkaar te maken.

De onderstaande twee families hebben zo op het oog niets met elkaar te maken. Boekhout (1) Jan Boekhout, de stamvader van de eerste familie, komt van Groenekan en is de zoon van Jan Jans Boekhout, die is geboren in 1753 als Jan van Rave uit Bochholt, Westfalen. Bocholt verbastert

Nadere informatie

In 1724 wordt Oth Hendriksen van Davelaar na dode van zijn vader beleend met twee kampen land in Klein Lambalgen (Huis Amerongen 1186, f. 23;

In 1724 wordt Oth Hendriksen van Davelaar na dode van zijn vader beleend met twee kampen land in Klein Lambalgen (Huis Amerongen 1186, f. 23; Meerveld Eerder grotendeels gepubliceerd in: H.M. van Woudenberg, Voskuilen, een buurtschap onder Woudenberg en Leusden, deel 2, Genealogieën, genealogie 34, blz. 256-261. Gegevens o.a. uit Veluwse Geslachten,

Nadere informatie

Boon. Lagelandt, zijnde een deel van Cleijn Moorst. Oost: de Glinthorst, west: Kleijn Moorst, zuid:

Boon. Lagelandt, zijnde een deel van Cleijn Moorst. Oost: de Glinthorst, west: Kleijn Moorst, zuid: Boon I Cornelis Dirksz Boon, ged. Epe 24-03-1721, ov. voor 1803, zn. van Dirck Jansz Boon en Weijmpje Hendricks, otr. Barneveld 04-02-1752 Jakomijntje Willemsen van Voorthuijsen, ged. Scherpenzeel 14-10-1725,

Nadere informatie

Gens Nostra jaargang 21, 1966, blz. 240 ev.: S. Laansma, De Roffelaar en het geslacht Van Droffelaar

Gens Nostra jaargang 21, 1966, blz. 240 ev.: S. Laansma, De Roffelaar en het geslacht Van Droffelaar Droffelaar (1) Gens Nostra jaargang 21, 1966, blz. 240 ev.: S. Laansma, De Roffelaar en het geslacht Van Droffelaar I Steven Heijmensz, ged. Voorthuizen 28-10-1688, zn. van Heijmen Petersz en Jantje Heijmens,

Nadere informatie

De achternaam De Koning komt rond 1740 in zwang. Nakomelingen van Willem Willemsz van de Haar/van Ubbeschoten noemen zich De Koning.

De achternaam De Koning komt rond 1740 in zwang. Nakomelingen van Willem Willemsz van de Haar/van Ubbeschoten noemen zich De Koning. De Koning De oudste generatie kon worden samengesteld n.a.v. een akte uit 1728. Daarin staan de erfgenamen van Aart Willemsz van de Haar. En twee aktes uit 1734 en 1736. Daarin staan de erfgenamen van

Nadere informatie

nr 19; ). In 1737 sluiten de broers Peter en Cornelis met hun zus een overeenkomst. (RHC ZOU, arch. nr 66, inv.

nr 19; ). In 1737 sluiten de broers Peter en Cornelis met hun zus een overeenkomst. (RHC ZOU, arch. nr 66, inv. Bouwman (1) De twee onderstaande families Bouwman vinden hun oorsprong in Veenendaal. Omdat de naam Peter in beide families voorkomt hebben de twee families misschien wel een gemeenschappelijke oorsprong.

Nadere informatie

1. Hendrik Ariensz Boersen, ged. Hamersveld (RK) (?), get. Jannetje Ariens

1. Hendrik Ariensz Boersen, ged. Hamersveld (RK) (?), get. Jannetje Ariens Boersen Willem Boersen, tr. NN 1. Hendrick Willemsz, volgt IIa 2. Rutger Willemsz Boersen, van Snorrenhoef, tr. Leusden (gerecht) 05-11-1686 Geertje Cornelissen, van Asschat, dr. van Cornelis Jansz Franciscus/Frans

Nadere informatie

Deze familie komt waarschijnlijk van de boerderij Pothoven, Lunterseweg 40, een rijksmonument in Ede.

Deze familie komt waarschijnlijk van de boerderij Pothoven, Lunterseweg 40, een rijksmonument in Ede. Pothoven (1) I Teunis Stevensen, tr. Gerritje Gerrits. Gerritje Gerrits, won. De Groep, tr. (2) Scherpenzeel 11-05-1710 Elbert Francken (Schep?) (getuige oom Willem Jansen) 1. Steven Teunissen, ged. Scherpenzeel

Nadere informatie

Westeneng. I Wolter Petersz, tr. NN Uit dit huw.: 1. Willem Woltersz 2. Peter Woltersz 3. Jan Woltersz, volgt II

Westeneng. I Wolter Petersz, tr. NN Uit dit huw.: 1. Willem Woltersz 2. Peter Woltersz 3. Jan Woltersz, volgt II Westeneng Er ligt een boerderij Westeneng onder Harskamp, gemeente Ede. Herengoederen, deel I, Barneveld, nr. 24 geeft mogelijke voorouders van de onderstaande familie. Een aansluiting is (nog) niet gevonden.

Nadere informatie

Dekker. Met aanvullingen van Herman Postema

Dekker. Met aanvullingen van Herman Postema Dekker Met aanvullingen van Herman Postema I Claes Willemsz, ov. 1672/1675 Maarn, tr. Cuijntje/Cunertje Aerts van Geitenbeek, weduwe, geb. Woudenberg ca. 1626, ov. Woudenberg 19-10-1680, dr. van Aert Hendriksz

Nadere informatie

De families die de achternaam (Van) Davelaar gaan dragen komen bijna allemaal aantoonbaar van één van deze boerderijen.

De families die de achternaam (Van) Davelaar gaan dragen komen bijna allemaal aantoonbaar van één van deze boerderijen. Davelaar (1) Davelaar ligt in Woudenberg. Het zijn oorspronkelijk twee boerderijen; Groot Davelaar (nu: Peelens Hoeve) en Klein Davelaar (nu Hoeve De Beek). Op hun grondgebied ontstaan in de loop der eeuwen

Nadere informatie

stellen aan als voogd over hun nu nog minderjarige nicht en tot executeur van hun nalatenschap:

stellen aan als voogd over hun nu nog minderjarige nicht en tot executeur van hun nalatenschap: Eikelkamp I Arien Cornelisz van Eijckelkamp/Floor, van Maarsbergen, zn. van Cornelis Cornelisz Floor en Aeltje Ariaens, tr. Renswoude 07-11-1686 Maria Cornelissen Hardeveld, ged. Scherpenzeel 22-11-1668,

Nadere informatie

Thonis Wildeman, gerechtsbode en Jannigje van IJsendoorn maken hun testament. Jannigje erft alles wat Thonis heeft ingebracht in het huwelijk bij de

Thonis Wildeman, gerechtsbode en Jannigje van IJsendoorn maken hun testament. Jannigje erft alles wat Thonis heeft ingebracht in het huwelijk bij de WILDEMAN In Oud Veenendaal van mei 1998 vroeg C. van Silfhout-van Ravenswaaij waar de herberg De Wildeman heeft gestaan. Het antwoord is: in Scherpenzeel. De enige vermelding staat in een overzicht uit

Nadere informatie

Riet, van de (1) Riet, van de (2)

Riet, van de (1) Riet, van de (2) Riet, van de (1) Peter Jansz, tr. NN Peter Jansz van de Riet is overleden. Erfgenamen: Anthony van Wanroij, gehuwd met Aeltje Peters van Riet (dochter van de overledene), borgers ende inwoonders alhier.

Nadere informatie

De familie(s) Van Doorn komen natuurlijk uit Doorn of omgeving. Met dank aan Herman Postema voor de vele aanvullingen.

De familie(s) Van Doorn komen natuurlijk uit Doorn of omgeving. Met dank aan Herman Postema voor de vele aanvullingen. Van Doorn De familie(s) Van Doorn komen natuurlijk uit Doorn of omgeving. Met dank aan Herman Postema voor de vele aanvullingen. I Elis Thijsz, tr. NN 1. Jan Elissen van Landaes, volgt IIa 2. Hendrick

Nadere informatie

Peter Dirksz van Woudenberg bruiker van 33 morgen van het Convent van St. Servaes en eigenaar en bruiker van ¾ deel van 47 morgen en 4 morgen Den

Peter Dirksz van Woudenberg bruiker van 33 morgen van het Convent van St. Servaes en eigenaar en bruiker van ¾ deel van 47 morgen en 4 morgen Den Van Woudenberg I Dirck NN, tr. NN 1. Hendrick Dircksz Vermeulen, paardenkoopman te Woudenberg, ov. 1686-1688, tr. (1) Gijsbertje Willems Knoppert, dr. van Willem Jansz Knoppert en Cornelisje Willems, tr.

Nadere informatie

In 1858 veilen de erfgenamen van Reijer Kuijpers: 1. een stuk bouwland, genaamd het Hooge Land langs de laan van Beekvliet te Woudenberg, sectie C

In 1858 veilen de erfgenamen van Reijer Kuijpers: 1. een stuk bouwland, genaamd het Hooge Land langs de laan van Beekvliet te Woudenberg, sectie C Kuijpers I Evert Gerritsen Kuijpers, geb. (Garderen?) 1726, klompenmaker, ov. Scherpenzeel 17-10- 1814, zn. van Garret Kuijpers en Ortje NN, tr. (1) Geurtje Jans, tr. (2) Nijkerk 25-11-1779 Aaltje Reijers

Nadere informatie

Stadsgerecht Rhenen, (66)

Stadsgerecht Rhenen, (66) NT00066_446 Nadere Toegang op inv. nr 446 uit het archief van het Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) H.J. Postema 2014 Inleiding Het gerechtsarchief van Rhenen bevat een groot aantal inventarisnummers

Nadere informatie

Cornelissen van Overeem met het vierde deel van de helft van Nijborg (Leenboek Huis Scherpenzeel

Cornelissen van Overeem met het vierde deel van de helft van Nijborg (Leenboek Huis Scherpenzeel Overeem (1) Hendrick van Overeem, tr. NN Brandt Broeniss en zijn vrouw Geertruydt bekomen transport na opdracht door Andries Henricksz en zijn vrouw Elizabeth, Frans en Cornelis, broers van Andries, met

Nadere informatie

Van de Pol (1) Jacob Jansz

Van de Pol (1) Jacob Jansz Van de Pol (1) De boerderij De Pol is een afsplitsing van Klein Lambalgen. Hij ligt aan de Brinkkanterweg en is sinds 1960 Scherpenzeels grondgebied. Deze genealogie werd eerder grotendeels gepubliceerd

Nadere informatie

Literatuur: W.H.M. Nieuwenhuis; Het Goed Egdom, blz. 310 ev.. In: De Klapperman; Bijdragen tot de geschiedenis van Woudenberg, november 1994.

Literatuur: W.H.M. Nieuwenhuis; Het Goed Egdom, blz. 310 ev.. In: De Klapperman; Bijdragen tot de geschiedenis van Woudenberg, november 1994. Van Egdom (1) Literatuur: W.H.M. Nieuwenhuis; Het Goed Egdom, blz. 310 ev.. In: De Klapperman; Bijdragen tot de geschiedenis van Woudenberg, november 1994. I Cornelis Arisen, geb. ca. 1606, ov. 15-10-1673,

Nadere informatie

Evert van Schaick en Gerijt van Schayck (HUA; St. Paulus 34, fol. 167vo.; 15-05-1541).

Evert van Schaick en Gerijt van Schayck (HUA; St. Paulus 34, fol. 167vo.; 15-05-1541). Schaik (1) I Ammel Evertsz, tr. NN In 1487 en 1503 is Amel Evertsz schepen en 1466 raad van Amersfoort. In 1497 wordt Ammel Evertsz beleend met tiende in Bunschoten, genaamd Haarse tiende, tussen Bunschoten

Nadere informatie

Met dank aan Bert Heikamp voor de opmerkingen en de aanvullingen.

Met dank aan Bert Heikamp voor de opmerkingen en de aanvullingen. Heikamp Meestal krijgt een familie een achternaam afkomstig van de plaats, streek of boerderij waar zij vandaan komt. Heikamp is het enige voorbeeld dat ik ken waar het omgekeerde is gebeurd: het huis

Nadere informatie

Kramer (1) 21-04-1813.

Kramer (1) 21-04-1813. Kramer (1) I Hendrik Kramer, tr. Maaijken/Maatje Jans van Leusden, ged. Woudenberg 05-10-1738, ov. Scherpenzeel 25-09-1834, dr. van Jan Jacobsz van Leusden/van de Stulp en Willemtje Jans van Ginkel Lidm.

Nadere informatie

NT00063_171. Nadere Toegang op de inv. nr 171. uit de Notariële archieven tot 1896, 1620-1895 (1930) (63) H.J. Postema

NT00063_171. Nadere Toegang op de inv. nr 171. uit de Notariële archieven tot 1896, 1620-1895 (1930) (63) H.J. Postema NT00063_171 Nadere Toegang op de inv. nr 171 uit de Notariële archieven tot 1896, 1620-1895 (1930) (63) H.J. Postema Februari 2014 Inleiding De notariële archieven van Amerongen zijn bewaard gebleven vanaf

Nadere informatie

VAN DIJK (1) Hieronder staan zes families Van Dijk die in of rond Scherpenzeel woonden of wonen. Van geen van deze families is bekend hoe zij aan de achternaam Van Dijk komen. I Henrick Teunissen, geb.

Nadere informatie

Hoevelaken (1) Uit dit huw.:

Hoevelaken (1) Uit dit huw.: Hoevelaken (1) Als iemand uit Hoevelaken in een andere plaats gaat wonen bestaat de kans dat hij en zijn nakomelingen zich Van Hoevelaken gaan noemen. Zo is dat bij de onderstaande genealogie gebeurd.

Nadere informatie

Nadere Toegang op inv.nr 44

Nadere Toegang op inv.nr 44 NT00067_44 Nadere Toegang op inv.nr 44 uit het archief van het Stadsgerecht Wijk bij Duurstede, 1546-1811, (67) H.J. Postema Juli 2015 Inleiding Dit document bevat regesten op de transportakten en akten

Nadere informatie

4. Johan (Joop) Stuivenberg, geb. Woudenberg 13-12-1943, ged. Geref Kerk Scherpenzeel 09-01-1944, tr. Zuilen 16-11-1966 Henderika Gerritsen, geb.

4. Johan (Joop) Stuivenberg, geb. Woudenberg 13-12-1943, ged. Geref Kerk Scherpenzeel 09-01-1944, tr. Zuilen 16-11-1966 Henderika Gerritsen, geb. STUIVENBERG De oorsprong van de twee Scherpenzeelse takken van de familie Stuivenberg komt bijeen in Veenendaal aan het eind van de 17 e eeuw. Nakomelingen van twee broers, Cornelis en Henrick komen uiteindelijk

Nadere informatie

Berkhorst. Mogelijkheid: Otto Jacobsz is een zoon van Jacob Reijers, zie gesch. en geneal. Wolfswinkel

Berkhorst. Mogelijkheid: Otto Jacobsz is een zoon van Jacob Reijers, zie gesch. en geneal. Wolfswinkel Berkhorst In 1609 wonen Otto Jacobsz en Ietgen Jansdr op Berkhorst, een boerderij ten oosten van het dorp Scherpenzeel. Sindsdien wordt het generaties lang vererfd, vaak via vrouwelijke lijn bij gebrek

Nadere informatie

Nadere Toegang op inv. nr 388

Nadere Toegang op inv. nr 388 NT00066_388 Nadere Toegang op inv. nr 388 uit het archief van het Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) H.J. Postema Juni 2015 Inleiding Dit document bevat regesten op een katern met akten van transport,

Nadere informatie

Donkelaar (1) Met dank aan L.J. van Loon voor de aanvullingen.

Donkelaar (1) Met dank aan L.J. van Loon voor de aanvullingen. Donkelaar (1) Aert Gerritsen woont op de Weerthof als hij trouwt. Zij gaan op een boerderij in de buurtschap Glashorst wonen. In 1700 kopen zij een achtste deel van de boerderij Groot Donkelaar en bouwen

Nadere informatie

Woudenberg , dr. van Evert Kleinveld en Jannetje Kleinveld Uit dit huw.: 1. Jan van Lunteren, geb. Woudenberg

Woudenberg , dr. van Evert Kleinveld en Jannetje Kleinveld Uit dit huw.: 1. Jan van Lunteren, geb. Woudenberg Van Lunteren (1) I Beert/Bart Jansz, tr. Rijckje Jans 1. Jantje Berendsen, ged. Lunteren 02-02-1690 2. Anna Berendsen, ged. Lunteren 02-02-1690 3. Wouter Berendsen, ged. Lunteren 18-10-1691, volgt IIa

Nadere informatie

Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66)

Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) NT00066_166 Nadere Toegang op inv. nr 166 uit het archief van het Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) H.J. Postema Oktober 2013 Inleiding Het gerechtsarchief van Rhenen bevat een groot aantal inventarisnummers

Nadere informatie

Samengesteld door: Henk van Woudenberg, november 2015

Samengesteld door: Henk van Woudenberg, november 2015 Aalten, van I Jan Jansz Villekes, ged. Aalten 07-11-1706, begr. Woudenberg 26-12-1786, kleermaker, zn. van Jan Villekes en Aeltje ter Heurne, tr. Woudenberg 18-06-1730 Katarina Gerrits van Tesseling, wed.

Nadere informatie

Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66)

Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) NT00066_171 Nadere Toegang op inv. nr 171 uit het archief van het Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) H.J. Postema Oktober 2013 Inleiding Het gerechtsarchief van Rhenen bevat een groot aantal inventarisnummers

Nadere informatie

Moorst (1) land (afkomstig van De Hoef) (AT007a001, fol. 119; ).

Moorst (1) land (afkomstig van De Hoef) (AT007a001, fol. 119; ). Moorst (1) Deze familie is afkomstig van de boerderij Groot Moorst onder Woudenberg. Eén van de boerenzoons: Jan Wulfertsen van Groot Moorst wordt rademaker in Scherpenzeel. Het is niet bekend of er nog

Nadere informatie

9. Willem Veenvliet, geb./ged. Scherpenzeel 10/ , volgt IIIb

9. Willem Veenvliet, geb./ged. Scherpenzeel 10/ , volgt IIIb Veenvliet I Jan Willemsen Veenvliet, ged. Veenendaal 16-09-1753, ov. Renswoude 20-01-1817, zn. van Willem Rutgersen Veenvliet en Hendrijntje Stevens van Goch, tr. (1) Renswoude (otr. Renswoude 28-09-1781)

Nadere informatie

Anderen zijn ook bezig geweest met deze familie, vooral Hans Meijer. Zijn overzicht staat op:

Anderen zijn ook bezig geweest met deze familie, vooral Hans Meijer. Zijn overzicht staat op: Apeldoorn De familie Van Apeldoorn komt, hoe kan het ook anders, uit Apeldoorn. Kort voor 1700 komen drie broers naar Woudenberg en Doorn en de nakomelingen van Jan Willemsz van Apeldoorn wonen er tot

Nadere informatie

De kwartierstaat van Cornelia Johanna Geertruida Bouwheer

De kwartierstaat van Cornelia Johanna Geertruida Bouwheer een genealogieonline publicatie De kwartierstaat van Cornelia Johanna Geertruida Bouwheer door 21 mei 2017 De kwartierstaat van Cornelia Johanna Geertruida Bouwheer Generatie 1 1. Cornelia Johanna Geertruida

Nadere informatie

Nadere Toegang op de inv. nrs 1-2, 6-7, 10, 17, 23 uit het archief van het Gerechtsbestuur

Nadere Toegang op de inv. nrs 1-2, 6-7, 10, 17, 23 uit het archief van het Gerechtsbestuur NT00006_1_2_6_7_10_17_23 Nadere Toegang op de inv. nrs 1-2, 6-7, 10, 17, 23 uit het archief van het Gerechtsbestuur Overlangbroek, 1667 1807 (6) H.J. Postema Maart 2014 Inleiding Het gerechtsbestuur van

Nadere informatie

Vier families die iets met de boerderijen Groot en Klein Schaik te maken hebben.

Vier families die iets met de boerderijen Groot en Klein Schaik te maken hebben. Schaik (1) Vier families die iets met de boerderijen Groot en Klein Schaik te maken hebben. I Gijsbert Adriaensz, ov. voor 1597, tr. Margriet (dr. van Gerrit Willems?) In 1557 worden Gijsbert Adriaens

Nadere informatie

Uit het 1 e huw.: 1. Arie Berendse, geb./ged. Scherpenzeel 20-09/29-10-1848, erkend bij huwelijk, koperslager, smid, ov. Scherpenzeel 27-01-1929, tr.

Uit het 1 e huw.: 1. Arie Berendse, geb./ged. Scherpenzeel 20-09/29-10-1848, erkend bij huwelijk, koperslager, smid, ov. Scherpenzeel 27-01-1929, tr. Berendse In 1841 wordt de smederij De Lindenboom aan de Holevoet door Arie Berendse van zijn schoonvader Johan Ernst Kloos overgenomen. Nog generaties lang zijn leden van de familie Berendse smid in Scherpenzeel.

Nadere informatie

Stadsgerecht Rhenen, (66)

Stadsgerecht Rhenen, (66) NT00066_164 Nadere Toegang op inv. nr 164 uit het archief van het Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) H.J. Postema Oktober 2013 Inleiding Het gerechtsarchief van Rhenen bevat een groot aantal inventarisnummers

Nadere informatie

De eerste generaties komen uit een publicatie in Veluwse Geslachten, gepubliceerd door: R. Klaasen uit Veenendaal en E.

De eerste generaties komen uit een publicatie in Veluwse Geslachten, gepubliceerd door: R. Klaasen uit Veenendaal en E. Ploeg Rond 1750 komt Jan Petersen Ploeg vanuit Veenendaal naar Scherpenzeel. Zijn ouders dragen de achternaam Ploeg nog niet. Het is raadselachtig waar deze naam vandaan komt. Twee zoons van Jan, met name

Nadere informatie

NT00064_2488. Nadere Toegang op inv. nr uit het archief van de. Dorpsgerechten, (64)

NT00064_2488. Nadere Toegang op inv. nr uit het archief van de. Dorpsgerechten, (64) NT00064_2488 Nadere Toegang op inv. nr 2488 uit het archief van de Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema December 2011 Inleiding Dit document bevat regesten op een deel van de dorpsgerechten van

Nadere informatie

VI Gerrit Vermeer, geb. op de Wachteldonk, ged. Renswoude , bijenhouder, dagwerker, begr. Renswoude , tr. Renswoude (otr.

VI Gerrit Vermeer, geb. op de Wachteldonk, ged. Renswoude , bijenhouder, dagwerker, begr. Renswoude , tr. Renswoude (otr. Vermeer (1) Uitgebreider verschenen in: Herman Postema, Nageslacht van een overspelige koster, de oorsprong van de familie Vermeer. In: Ons Voorgeslacht, jg. 69, 2014, blz. 1-16. I Hendrick Haes, geb.

Nadere informatie

Vanaf III: Frans Packouw, eerder gepubliceerd in: Scarpenzele jg. 7, nr. 3 (1999), blz. 62-67. Raadsels rond Packouw, door W.H.M. Nieuwenhuis.

Vanaf III: Frans Packouw, eerder gepubliceerd in: Scarpenzele jg. 7, nr. 3 (1999), blz. 62-67. Raadsels rond Packouw, door W.H.M. Nieuwenhuis. Packouw De militaire familie Packouw komt waarschijnlijk als gezin vanuit Nijmegen naar Amersfoort. Daar zullen er ook een aantal voor het vak van chirurgijn kiezen. Vanaf III: Frans Packouw, eerder gepubliceerd

Nadere informatie

VIIc - 2. o.tr./tr. Berkel (Gerecht) 1/18.5.1739 (impost man f 15), scheiding van tafel en bed Berkel (Gerecht) 13.5.1761

VIIc - 2. o.tr./tr. Berkel (Gerecht) 1/18.5.1739 (impost man f 15), scheiding van tafel en bed Berkel (Gerecht) 13.5.1761 VIIc - 1 Na het overlijden van Annetje Arensdr Ham op 2.6.1762 te Berkel en Rodenrijs zijn Arij en Willem van Rijt en Geertje Cornelisdr Brederode, dochter van Marijtje van Rijt, als nakomelingen van Catharina

Nadere informatie

In 1597 wordt Peter Gosensz met ledige hand beleend met de helft van de tiende van Zorchstam in het kerspel Barneveld (Huis Lokhorst 18, fol. 23vo-24;

In 1597 wordt Peter Gosensz met ledige hand beleend met de helft van de tiende van Zorchstam in het kerspel Barneveld (Huis Lokhorst 18, fol. 23vo-24; Verhoef (1) I Hendrick Rijcksz Kijvitsz, tr. NN In 1443 wordt Hendrick Rijcksz Kijvitsz beleend met de helft van de tiende van Zorchstam in het kerspel Barneveld (Huis Lokhorst 21; 1443). 1.? Gosen Hendricksz,

Nadere informatie

Van de Glint/Glinthorst. Glinthorst

Van de Glint/Glinthorst. Glinthorst Van de Glint/Glinthorst Glinthorst Gijsbert van Glinthorst, tr. NN 1. Machteld Gijsberts van Glinthorst, ov. na 1463, tr. Hendrick Hendricksz In 1418 wordt Hendrik Hendriksz beleend door opdracht van Gerard

Nadere informatie

Uit dit huw.: 1. Breunis Jansz van Essen, ged. Scherpenzeel 29-01-1758, volgt IVa

Uit dit huw.: 1. Breunis Jansz van Essen, ged. Scherpenzeel 29-01-1758, volgt IVa Essen, van (1) De herkomst van de naam Van Essen is duister. Opeens duikt hij op bij Jan Breunisz van Essen (1736-1809). In 1807 doet zich iets merkwaardigs voor: de kinderen van zijn zoon Dirk van Essen

Nadere informatie

NT00064_2476. Nadere Toegang op inv. nr 2476. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64)

NT00064_2476. Nadere Toegang op inv. nr 2476. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) NT00064_2476 Nadere Toegang op inv. nr 2476 uit het archief van de Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema December 2011 Inleiding Dit document bevat regesten op een deel van de dorpsgerechten van

Nadere informatie

Nadere Toegang op inv. nr 487

Nadere Toegang op inv. nr 487 NT00066_487 Nadere Toegang op inv. nr 487 uit het archief van het Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) H.J. Postema 2014 Inleiding Het gerechtsarchief van Rhenen bevat een groot aantal inventarisnummers

Nadere informatie

1. Cornelis Toenisz, ov. voor 1633, tr. NN Mogelijk dezelfde als Cornelis Thonis (zie genealogie Van Manen (1). In 1620 wordt Cornelis Toenisz beleend

1. Cornelis Toenisz, ov. voor 1633, tr. NN Mogelijk dezelfde als Cornelis Thonis (zie genealogie Van Manen (1). In 1620 wordt Cornelis Toenisz beleend Van t Broek (1) Eerder gepubliceerd in: Voskuilen, een buurtschap onder Woudenberg en Leusden, door H.M. van Woudenberg, 2006. Deel II: Genealogieën, genealogie nr. 19, blz. 194-201. I Johan Stevensz van

Nadere informatie

NT00064_550. Nadere Toegang op inv. nr 550. uit het archief van de. Dorpsgerechten (64)

NT00064_550. Nadere Toegang op inv. nr 550. uit het archief van de. Dorpsgerechten (64) NT00064_550 Nadere Toegang op inv. nr 550 uit het archief van de Dorpsgerechten 1515-1811 (64) H.J. Postema Juni 2011 Inleiding In dit document zijn regesten opgenomen van inventarisnummer 550. Het betreft

Nadere informatie

Genealogie van de familie Van der Jagt

Genealogie van de familie Van der Jagt Genealogie van de familie Van der Jagt I Ploen LEENDERTSZOON is geboren in 1545 in Barendrecht, Zuid-Holland, Nederland. Ploen is overleden vóór 13-03-1620 in Barendrecht, Zuid- Holland, Nederland, ten

Nadere informatie

Geitenbeek. Geitenbeek (1)

Geitenbeek. Geitenbeek (1) Geitenbeek De boerderij Geitenbeek lag ten zuiden van Scherpenzeel onder de gemeente Woudenberg. Na een grenswijziging in 1960 is het Scherpenzeels gebied geworden. Inmiddels is het een woonwijk. De boerderij

Nadere informatie