De Boekhouder. 1 Parafraserend zouden we kunnen zeggen: Krijn is de

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Boekhouder. 1 Parafraserend zouden we kunnen zeggen: Krijn is de"

Transcriptie

1 bij nodig De Boekhouder II. Beckman 1. Inleiding Wie aan Krijn Haak denkt, maakt de associatle met handelsrecht en vooral vervoerrecht. Bij hem past heel goed het woord kapitein, te meet daar ook het ondernemingsbestuur wel eens is vergeleken met de leiding van een schip. gezagvoerder van de leden van de Rotterdamse sectie handels en ondernemingsrecht. Dc aanduiding kapitein of gezagvoerder zou dan ook niet misstaan als titel voor een bijdrage in dit vriendenboek. Toch heb ik voor een andere titel gekozen: De Boekhouder. Menigeen zal bij die titel zijn wenkbrauwen fronsen. Dit is toch geen titel die Krijn past! Daargelaten de soms negatleve connotatle die aan het woord boekhouden wordt verbonden, de boekhouder is immers een huippersoon die de handelsman, de koopman op wie de boekhoudplicht rust, doorgaans een zekere omvang heeft ter vervulling van zijn taak. die een bedrijf uitoefent, Die ieder kan zijn een natuurlijk persoon, een rechtspersoon dan wel een 1 Parafraserend zouden we kunnen zeggen: Krijn is de 2 Het woord koopman is overigens al lang geworden tot eenieder 3 later uitgebreid met of zelfstandig een beroep. 4 I In stelling 10 bij bet proefschrift van W}.L. Calkoen, The OneTier Board (diss. Rotterdam), H.F.A.Vöflrnar, Het Neder/ands Hande/srecht, Haarlem: H.D. Teenk Willink 1946, p f-let begrip koopman werd in art. 6 \XZvK ingaande 1935 vervangen door een ieder die een bedrijf uitoefent, ofschcon de term koopman gehandhaafd bleef in art. 336 WvS (ba1anshedrog en in art. 471 WvS (geldboete op weigering inzage/afschrift van aan boord hijgehouden dagboeken), zij het in de betekenis van een ieder die een bedrijf uitoefent (art. 84bis WvS, ingevoegd Sth. 1934, 347). Het bepaalde in art. 6 WvK werd in 1993 overgebracht naar art. 3:15a BW Stb. 1993, 598, inmiddels art. 3:15i BW (Sth. 2003, 199). 4 In bet X v K ging bet alleen om degene die een bedrijf uitoefent. Dc uitbreiding met ze1fstandig een beroep geldt niet voor art. 84bis WvS. 49

2 - of en zijn associatie van dergclijke personen, zoals een vennootschap. Qok kunnen in de rechtspersoon en de associatie andere rechtspersonen en associaties participeren. Tevens is er op bet bestuur van de rechtspersoon BW (aanvankeiijk art. 2:14 BW) de in art. 2:10 boekhoudplicht hetreffende de rechtspersoon geicgd. Als dit bestuur deze taak niet zeif uitvoert het zeif doen is alleen te venvachten bij hele kieine organisaties personen die voor hem boekhouden en als boekhouder ( perscriptor ) er huip worden aangeduid: Hij die met bet aantekenen is belast draagt den naam van boekhouder. ()verigens worden de termen boekhouden en bock houder nogal eens vermeden omdat bet fraaier klinkt te spreken over aciministreren en administratie, zoals ook in art. 2:10 BWen art. 3: 15i BW Dat die plicht tot boekvoering er is, is begrijpelik aangezien de boekhou ding/ administratie nog mooler de informatieverzorging instrument in bet kader van bet beheer van bet vermogen en de besturing een van een orgamsatie is en tevens een hulpmiddel vormt voor allerlei in het kader van de te verrichten werkzaamheden te nemen heslissingen, alsook een grondslag vormt voor bet aflegen van rekening en verantwoording over bet gevoerde beheer en heleid. a. Toch is de door mij gekozen titel helemaal niet zo vreemd. Dit is niet zozeer vanwege een netjes in t pak gestoken heer ;...,. aihoewel zeker juist, maar omdat de boekhouder een in bet handelsrecht geregelde figuur in bet kader van de rederij is. Daarbij gaat bet niet om de redcrij in bet spraakgebruik, zeeschip 1 maar om de echte rederij: een 1 dat hlijkens de openbare registers aan twee of meer 5 Deze bepaling is veelal ook in andere wetten van toepassing verldaard, zoals in de wetgeving met betrekking tot eesv s en fcrmeel huitenlandse vcnnootschappen. 6 In art. 2:10 B\V gaat bet urn de boekhouding van abe werkzaamheden van de recbts persoon waar clan ook verricht, ingericht naar (IC eisen van die \verkzaarnhcden. In art. 3:15i gaat bet om bet in Neclerlanci - wat daarmee gelijk is gesteld hedrif of zelfstandig beroep, ingericht naar de eisen van dat bedrif of beroep. 1)aar de uitgeoefende rechtspersoon naar Nederlands recht in de regcl in Nederland zijn werkzaamheden geheel often dde verricht, geldt voor de rechtspersoon tevens art. 3:15i BW 7 C. Knapper, Leer/?oek tan he! hoekhouden, Arnhem: Rinkes 1885, p. 8 Dit heeft El). Zandstra er clestijds tocgebracht urn zijn oratie uit te spreken under de mel Jii/ i/er Boekhoudmg, Leiden: A.W Sijthoff htm; Biografie Doif de Jung, htrp:/ /w..vwclichter- onderdernolen.eu. 10 R.P Clevennga Jan, Zeeretht, ZwoIle: WE.J. Tjeenk \Villink 1961, p. 234, RE. Japikse, Mr. C. 4sser:c E1and/eiduig tot tie beoefenin van het Nec/er/antis burger/i/k rechi erk.ee,:cmic/tie/en en i ert oei: J)ee/ I.. 1. l/gemene hg/a/in<gen en rederij, Deventer: Kluwer 2004, nr Ouk your hinnenschepen (art. 8: 71 BW). I 6, p. 27fl.

3 artikel en hepaald vóór II B k l A N personen gezamenlijk toebehoort (art. 8:160 BW lid 1) zonder dat daaraan nog de eis wordt gesteld het schip voor gemeenschappelijke rekening tot de vaart ter zee gebruiken. Ret gaat om mede eigendom. Alleen als deze eigenaren onder een gemeenschappeijke naam optreden, bestaat een rederij slechts indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen en in de registers is ingeschreven. I)e mede-eige naren zijn de leden van de rederij. Dc rederij is geen rechtspersoon, zo is uitdrukkelijk en anders dan in het oude recht waar de wettelijke regeling er zich met over uitliet (art. 8: 1 60 lid 2 BW). Ook vroeger werd doorgaans geen rechtspersoonlijkheid aangenomen. Zo bleek dit volgens Cleveringa art. 327 WvK geldende 323 \X/vK waarin het ging om bet gemeenschappe lijke vermogen van de leden der reederij, niet van bet vermogen van de rederij of van bet vermogen van de gezamenlijke leden der reederij. b. Dc rederij wordt werd wel eens vergeleken met de vereniging van appartementseigenaars, wordt deze wel vergeleken met de vennootschap. Zo stelt Punt dat,is. een rederij, een bijzondere vorm van vennootschap is, evenals ook dat de rederij naar hedendaagse maatstaven als een vennootschap kan worden gekwalificeerd. tot de vennootschap bet lidmaatschap van de rederij nauw en onlosmakelik verbonden is aan de mede-eigendom) Krijn schrijft hierover: enerzijds de vennootschap onder firma en anderzijds de rechtsper soon, een duiding waarnaar Japikse met instemming verwijst. p 13 vrij duidelijk uit het 14 ofschoon deze rechtspersoon is. Ook 16 Daarentegen steit Urlus dat in tegenstelling 1 Dc rederij neernt een unieke middenpositie in tussen 12 Zoals in bet vroegere art. 323 \VvK en bet daaraan voorafgaande art.327 \X vk. Daaraan VO( )rafgaand art. 320 \XvK: onder ben gerneen zijnde, tot gemeene haat gebruiken. 13 Cleveringa Jzn 1961, p R. Cleton, Hoo/d/ijnen Ian lie!,er, oersrech!, Zwolle: WE.J. Tjeenk \Xillink 1994, p. 44 beeft bet over een sterke gelijkcnis. K.F. Haak & D. Dokter, Tekst & commentaar Burger/,jk. Wethoek.. Boek.en 6, 7, 8 en 10, cornmentaar op art. 8:16 1 BW, Deventer: Kluwer 2011, p. 4100; zij spreken over enlgszins vergelijkbaar. 15 H.M. Punt, He! vennoofschapsrecht van Ho//and, uitgave vanwege bet Instituut voor Ondernemingsrecht Groningen/Rotterdam, nr. 78, Deventer: Kluwer 2010, p Punt 2010, p H,E. Urlus, Personenassociaties, hoofdst-uk IV, commentaar op artikelen 324 en 325 \VvK supplement 4, maart 1985; ook in de bewerking van PR. Schippers, commentaar op art. 8:161 BW supplement 17, april K.F. Haak, Hoofd//men Bock S \[BW Zwolle: WE.j. Teenk \XiHink 1987, p Cleton 1994, p. 44; Asser-Japikse 2004, nr. 515, p

4 I)1. BOEKIlOIDIR 2. Dc plaats van de boekhouder a. Wat is nu de plaats van de boekhouder in de rederij? Het moge duidelijk zijn dat hiermee niet gedoeld wordt op de boekhouder in de betekenis van perscriptor. Deze zal er vast ook wel zijn, maar is dan de huippersoon in de zin als hiervoor beschreven. De figuur waarover ik het wil hebben, houdt verband met bet bcheer van de rederij. Dit beheer kan, zoals Cleveringa het formuleert op twee wijzen worden gevoerd. Dc leden kunnen het beheer zelfvoeren dan wel overlaten, 20 aan één van hen of aan een derde. Deze persoon heet de hoekhouder. 21 Die functie kan als zodanig niet in de rederij worden uitgesloten, maar de vervulling ervan is facultatief. Lotsy noemt als reden daarvoor: qu il y a beaucoup de maisons de commerce, qul sont aussi armateurs, et gèrent cues mémes leurs navires. Normaliter zal de functie echter worden vervuld. 2 duidde de boekhouder aan als een Institor van de b. Holtius reederij en ook als factoor, préposé. Dc Wal besprak de boekhouder onder bet hootd Uitvoerende magt in de reederij 24 en wees op bet al vroeg voorkomende aen de Reeders, huunen correspondent of Boekhoudcr, met vermelding van de Engelse naam husband of ship, ook wel managing owner en de Duitse naam Dirigirender 2 Rheder, Schiffsdirector, Schiffsdisponent, Korrespondentrheder. Dc aanduiding uitvoerende magt gebruikt ook Lotsy: Dc uitvoe rende magt, die bij de reederij de boekhouder is ; 26 hij noemt de boekhouder eene gewigtige administratieve betrekking. Hij is dikwijls de spil waarom de gansche reederij zich bewecgt : Ook Asser sprak over: de uitvoerende macht in de reederi; alsook over de door de - 20 Cleveringa 1961, p Gelet op bet bepaalde n art. 8:186 BW 22 M.C.L. IA )tsv, Besc/iotin ingen 01cr (IC 13innen, aar/, I Alden: Gehr )eders van den Ibek 1869, p A.C. Holtius, Voor/einen oz er Hande/s en Zeeregt. I)eel II. Zeertg/, Utrecht: B.J.L. de Geer van jutfaas 1861, p j. de \Xal, Grondirekken. Dee! II. Zeereç / en B!miemant, Leiden: Hazenberg 1869, nr, 91, p Dc \\al I $69, nr. 91, p. 60. Ouk laat hij zien de vergelijkbarc naam uit bet upschrift uit de toepasselijkc titel in de Code de Commerce over: directeur de navire, nr. 75, p Lotsv 1869, p J.otsv 1869, p. $1. 28 T.M.C. Asser,.Sc/iets ian he!.\eder/andsche IJamic/sreeht, Haarlem: Bohn 1904, p

5 II B C K l N reeders aangestelde bestuurder der reederij. Molengraaft had bet over... een boekhouder worden aangesteid om het beheer te voeren... met in een latere publicae achter boekhouder toegevoegd (armateur gérant, sbipshusband of manang owner, Correspondent-Rheder of Schiffsdirektor, Dorhout Mees stelde cen bestuurder, boekhouder genaamd. Cleveringa had het over aangestelde directeur die wetteijk boekhouder heet, Urlus over Het beheer van de rederij kan zin toevertrouwd aan een beheerder, van oudsher bekend als boekhouder en over 1)e poslue van de boekhouder... iaat zich vcrgcijken met die van de bestuurder van een rechtspersoon, en Cleton over de hoekhouder... te vergelijken met de directeur van een vennootschap. Hij voert het beheer over de rederij. en over de boekhouder in feite de directeur van de rederij. Qok Haak sprak over wiens posie vergeijkbaar is met een bestuurder van een vennootschap ; vergeijkbare bewoordingen gebruikte Dorhout Mees in de bewerking van TJdo: zijn positie is te vergelijken met die van de bestuurder van een 41 rechtspersoon. Japikse stelde... heeft de rederi; een bestuurder nodig. Die wordt gevonden in de boekhouder. en Oostwouder Dc bestuurder van een rederij wordt boekhouder genoemd Asser 10(14, p ) \\i..p.a. \Iolengraatt, In/eidm lol be! der/a,idse/je I Iandt/snd,t, zcvcndc lwrziene druk door T.j. Dorhout Mees, Haarlcm: Bohn 1948, p \)CL.P.A. Molengraaff, Lthlraad /nj de heoe/ nm ian bet \eder/andse Hande/srec/i/, vierde dccl, cerste aflevering, negende herzicnc druk door Chr. Zcvenbergen, Haarlem: Bohn 1957, p Ship s husband. 33 TJ. Dorhout Mees, Kort Begrip, a,i he/ Neder/ands f-lande/srec/ib Haarlem: Bohn 1956, nr. 1425, p5 ZIC ook T.J. i) rli )ut Mecs, sreder/a,,d.ce handels en/i//issementsrec/it. Il 01; I erive7 zevende druk door AC. van Empel, Arnhern: Gouda Quint 1980, p (leveringa Jzn 1961, p N.1.l1rlus, 1)e reder7/ a/c perconenassouatie. 1-loofdstuk IV, Personenassocianes, commcn taar op artikel 327 \VvK, supplement 4, rnaart 1985, evenals door P.R. Schippers in bet eommentaar op artikel 8:163 13\\ supplement 17, april Commcntaar op art. 328, supplement 4, maart 1985, alsook in bet commentaar op art. 8:170 13\\ supplement, april Cleton 1994, p R. Cleton, in: floojdstzikken Hande/srech/, Deventer: Kluwer 1989, p Haak 1987, p ) T.j. Dorhout Mees, Sc/ic/s van bet Neder/andse- en Jai//issernentsrecht, zevende druk door P ljdo, Arnhem: Gouda Quint 1990, nr. 702, p Asser-iapikse 2004, nr. 545, p \VJ. ()ostwouder, J-Jogfdaken J3oe, 8 BJ1 T erkee,:cm,dde/en en lervoer, Deventer: Kiuwer 2001, p. 26.

6 I)1 BOEKF1OUD1R C, In de totstandkomingsgeschiedenis van de huidige wet staat dat gehandhaafd blijft de enigszins archaistische, doch nog levende term boekhouder voor bestuurder der rederij. 43 Dc term boekhouder als bestuurder doet inderdaad wel wat archaistisch maar ook weer niet zo vreemd als bedacht wordt dat met administreren, administratie en administrateur al vroegtijdig besturen ( administrare ), bestuur ( administratio ) en bestuurder ( administrator ) werd aange 46 duid, en nog steeds vooral buiten Nederland. Overigens wordt de boekhouder van de rederij ook wel aangeduid als een gevolmachtigde, en ook als de centrale functionaris. Dc kwalificatie van boekhouder als bestuurder of directeur van de rederij roept vragen op zoals wat is de taak, verantwoordeijkheid en aansprake lijkheid van deze boekhouder en hoe verhoudt die zich tot die van een bestuurder van een rechtspersoon of van een besturende vennoot in een contractuele vennootschap. Dc vergeijking met bestuurder of besturende vennoot is met name ook interessant als een lid van een rederij een rechtspersoon of een contractuele vennootschap is. In al deze gevallen geldt ten minste een periodieke rekening- en verantwoordingsplicht voor de boekhouder, de bestuurder van de rechtspersoon, en de besturende venno(o)t(en) alsook voor de rechtspersoon of contractuele vennoot schap. Deze rekening en verantwoording maakt ook dccl uit van de rekening en verantwoording van de leden van de rederij als zij rechts persoon of vennootschap zijn hetgeen weer de vraag oproept op welke wijze over bet aandeel in de rederij door de leden van de rederij moet worden gerapporteerd aan, 44 of archaisch Bestuur(der) en besturen Dc allereerste vraag betreft de taak van een bestuur(der). Dit vergt in elk geval antwoord op de vraag wat besturen is. Het gaat hierbij om een drievoudigen algemeenen last, welke bestaat uit a) bet beheer van bet 43 Zie M.H, Claringbould, Parlernentaire Geschiedenzc van bet ]\ieuwe Bnrger/i,k W et/oek. Bock 8, Deventer: Kiuwer 1992, p Asser-japikse 2004, nr. 543, p K.F. Haak & D. Dokter, Tekst cornmentaar I3uiger/tjk Wethoek. Boeken 6, 7, 8 en 10, commentaar op art. 8:166 B Deventer: Kiuwer 2011, p Vgl. conseil d administration, l administration, gerant, zaakvoerder, beheerder, 47 Wj. van Dijk, f-let Hande/srglcte6 Deventer: Kluwer 2009, p WR. Veldhuyzen, i.e..p1icatie Hande/sregistenve/ Deventer: Kiuwer 2007, p

7 uit II. B1CKM\N vermogen van der nv., b) bet bestuur barer zaken, c) haar vertegen woordiging in en buiten rechten. 4 Hierbij moet beheer ruim worden opgevat: die handelingen welke tot de bedrijfsuitoefening van de n.v behooren. Over bet bestuur barer zaken wordt opgemerkt dat het gaat om bet leiden, bet richten van tot de bedrijfsuitoefening behorende handeingen naar het gestelde doen en dat bet omvat bet beheer van 51 Ook Dorhout Mees het vermogen. 52 heeft het over de driedeige bevoegdheid. In de eerste plaats gaat het om de zaken der vennootschap, waarmee volgens deze auteur allereerst gedoeld wordt op hetgeen intern moet worden verricht: administratie, bedrijfsvoering, bijeenroepen van vergaderingen en dergeijke..., in de tweede plaats om bet beheer van bet vermogen der N.V. en in de derde plaats om de vertegenwoordi gingsbevoegdheid. Dorhout Mees in de bewerking van IJdo noemt in de eerste plaats als taak van bet bestuur omvattende zowel de bedrijfsvoe ring als vennootschappeijke handelingen, zoals bet opstellen van balans, winst- en verliesrekening en toelichting en bet bijeenroepen van de vergadering van aandeelhouders, en bet beheer van de goederen der vennootschap waaronder ook begrepen bet beschikken over de goederen en bet in pand geven of met hypotbeek bezwaren. Als de tweede taak 3 wordt de vertegenwoordigingsbevoegdheid genoemd. Andere vergelijkbare omschrijvingen komen voor zoals bet verrichten althans bet leiding geven aan het verrichten van de werkzaamheden die vallen onder het statutaire dod. Deze activiteiten omvatten meer dan de dagelijkse leiding of uitvoering, aldus Lowensteyn: Besturen bestaat ook zelfs in de eerste plaats het nemen van initiatieven, bet voorbereiden van nieuwe projecten en bet ontwerpen van een daarop gericht beleid. Genoemde auteur vermeldt ook nog het beheer van bet vermogen, handelingen van intern-organtsatorische aard en bet vertegenwoordigen. Van der Grinten heeft het over leiding geven; het omvat de zorg voor een goede taakvervuffing..., voor haar deelneming aan het maatschappelijk,54 49 X.C.L. van der Gnnten, E.[.J. van der He fdenc Handboek voor de Jaam/ooe I ennootsehap, Zwolle: WE.J. Tjeenk Wiflink 1946, nr. 232, p Van der Heijden-Van der Grinten 1946, nr. 233, p Van der Heijden-Van der Grinten 1946, nr. 234, p Dorhout Mees 1956, nr , p Dorhout Mees 1990, nr , p F.J. Löwenstcyn, Pit/v. 1-Jet Neder/ands Burger/ijk Wetboek Dee! ía. I-Jet Rechtspersonenreeht, Arnhem: Gouda Quint 1978, nr. 44, p , alsook nr. 129, p

8 DI BOK f1()u DIR verkeer, de 56 gingsbevoegdheid. dage de in een terug, vaak in zoals: en van de niet altijd van elkaar te leiding en (financial en bestuurlijke (behavioral uit de van de en leiding geven, financial de de financiële en de relatie en is de als een de leiding in van de rnaar een de het te leggen en niet van een in de gelegd van een wel de (een die een de die is de alle de taak van van cen zo vaak een vergelijking de en hoe de relatie ligt de taak van een een deze lid is van de rederij. de een zijn die een tevens kan de a! niet lid de rederij zijn. voor haar apparaat Ook heden ten voegd geformuleerd, Dc kern scheiden bestanddelen mogensheheer 55 met daaraan gekoppeld komt tweedeling of anderszins het gaat om het besturen bet besturen komt neer op control) control). Management control drukt dan daaraan organisatie van het processen maatschappi. Aan bet besturen fungeert organisatle af dingen oudsher rekening instrument voor vormt nok vertegenwoordi genoemde driedeing, soms samenge modernere termen het vertegenwoordigen. organisatie (management control), ver behavorial control dienstig grondsiag voor zorgplicht beheersing control beheersing naar derden administratie. Deze bet besturen over verantwoording. Het verwondert dan ook plicht bestaat tot administreren, op het bestuur vennoten, maar ook op uitoefent, koopman). opkomt, of onderneming rechtspersoon dan boekhouder ieder tot functioneren dat interne verhou besturende bedrijf Dc vraag bestuur rechtpersoon of vennootschap behorende aangelegen heden heeft, nu bestuurder van gemaakt tot rechtspersoon of vennootschap indien schap vennootschap kan heeft; met Daarbij komt nog dat ook dus zeif boekhouder dan het bestuurder wordt rechtspersoon of vennoot boekhouder bestuurder of besturende vennoot van 4. Dc boekhouder als bestuurder/beheerder In bet commentaar voerige in regeling ter zake Personenassociaties van staat de aanstelling van cen dat blijkens de van de boekhouder uit 55 WC.L van der Grinten, Mr. C Acser Hand/eidinR lot de heoeftnin ian het Neder/ands hiirger/ik reht. T ertegenii oordigrni en rech/spersoon. Dc rechtspersoon, Zwolle: WE.J. Tjeenk \Villink 1976, p Asser-Van der (;rinten 1976, p H. Beckman, Decharge en inrerne aansprakelijkheid, in: Bestuar en Ioeicht. 3cr/c Rcch/ en nr. 7 1, Deventer: Kluwer 1994, p Comrnentaar op art. 327 WvK, supplement 4, maart 1985 alsook op art. 8:163 BW in supplement 17, april Zo ook in (IC wetsgeschiedenis: Pan. Gesch. Bock 8, P k, Prakti 56

9 H. Bi(KM \\ aanwezigheid ervan wordt uitgegaan, 5 met daar bij de opmerking dat in geval van een schip in rompvcrvrachting (verhuur van het schip zonder hemanning daaraan geen behoefte bestaat. Maar als de boekhouder er is, kan hij zoals al eerder is gebleken, lid zijn van de rederij, maar van een vereiste is geen sprake. Dit blijkt reeds uit bet oude art. 326 WvK (tot 1926): Niemand dan een mede-reeder kan tot boekhouder der reederij worden benoemd ten zi met gemeene toestemming van alle de reeders. Nadien kwam er de bepaling in art. 327 WvK In iedere reederij kan een hoekhouder worden aangesteld.... Bij deze wetshcpaling werd ook de toen hestaande discussie beslecht over de vraag of de boekhouder een vennootschap kan zijn. In art. 327 WvK luidde de tweede voizin: Eene vennootschap is tot boekhouder benoembaar. Dit geldt heden ten dage nog steeds (art. 8:163 BW. Daarover merkte Urlus op dat bet te betreuren is dat in de wet voor deze situatie geen nadere regeling is opgenomen. 60 Dc boekhouder kan dus cen bestuurder of een vennootschap zijn. Gelet op bet gebruik van het woord vennootschap kan de neiging ontstaan hierbij alleen te denken aan contractuele vennootschap als in Titel I van Bock 2 BW Een dergelijkc lezing ZC)U te beperkt zijn. Ook de N.M of de B.V. zou de boekhouder kunnen zijn, ook als deze niet een lid van dc rederij is. Het zal aisdan gaan om een overeenkomst van opdracht met deze vennootschap. Deze vennootschap heeft weer zeif een bestuur (der) of een of meer besturende vennoten; deze personen zullen zeif dan wel een door hen aangewezene bet werk laten verrichten. Dat hierdoor de nodige onduidelijkheden kunnen ontstaan, Iaat zich raden, zodat een verduidelijking in de regeling hieromtrent voorstelbaar ZOU zijfl geweest. Maar de taak van de boekhouder natuurlijk persoon of vennootschap zal niet verschillen. Een bepaling inhoudende dat de boekhouder moet besturen, ontbreek t als zodanig terwij I de vertegenwoordigingsbevoegdheid expliciet wordt genoemd. Daaruit mag natuurlijk niet worden afgeleid dat omtrent de taak ter zake van bet besturen niets blijkt. Zo stond er tot 1926 in het Wetboek van Koophandel over de boekhouder: heeft het volkomen bestuur over alles wat tot bet onderhoud van het schip, de 62 uitrusng, bet victualièren of bevrachten van hetzelfde vereischt wordt. 59 Zo ook Dorhout Mees 1956, nr. 1425, p.sil: Dc wet acht de aanwezigheid van een boekhouder normaal. 6)) Personenassociaties, commentaar op art.327 \VvK, supplement 4, maart 1985, supplement 17, april Het roenmalige art.331) WvK. 62 Zie ook Holtius 1869, p. 70 en Asset 1904, p

10 zo 1)1 BOIK1lm DIR En over de vertegenwoordigingsbevoegdheid stond er in het toenma lige art. 327 X7vK: Dc hoekbouder vertegenwoordigt de geheele rederij, en kan voor dezelve handelen, ZOO in als huiten regten, voor Zoo verre die rnagt hij dit wetboek of bij hijzondere en uitdrukkelijke voorwaarden in het contract van reederij of zogenaamde reeder-cedel onder gene bepaling is gehracht. In bet opvolgende art. 331 WvK stond er: Dc boekhouder is bevoegd voor de rederi met derden te handelen en vertegenwoordigt haar zoo in als buiten rechtc, in alles wat het gebruik van het schip volgens de bestemming daarvan meebrengt en in de huidige bepaling BW :... in art. 8:178 alles wat de normale exploitatic van het schip meehrengt, hevoegd voor de rcderij met derden te handelen en dc rederij te vertegenwoordigen. Deze formulering komt inhoudeli)k met art. 331 WvK overeen waarbij de vroegere woorden het gebruik van het schip zijn vervangcn door de woorden normale exploitatie met verval van de woorden vulgens de bestemming daarvan meebrengt. 6 Volgens het commentaar in Personenassociaries lijkt de notie over het gebruik voigens 4 de bestemming in vrijwel alle gevallen normale exploitatie te dekken. Dc boekhouder is derhalve staat in dit commentaar hevocgd tot het verrichten van beheersdaden, behoudens de interne heperkingen genoemd in art. 8:164 BW in dat wetsartikel gaat bet om de interne bevoegdheid van de boekhouder met ais beperldng dat de toestemming voor de leden van de rederij vereist is voor buitengewone herstellingen van bet schip en benoeming of ontslag van een kapitein, zij bet dat hiervan in de overeenkomst kan worden afgeweken. Dc vroegere bepaling dat de boekhouder steeds verplicht is tegenover de reederij te handelen overeenkomstig de bepalingen waaronder hij is aangesteld en de hem krachtens die aansteliing gegeven orders, is vervallen als zijnde volgens de wetsvoorbereider overbodig. Ret voorgaande maakt in ieder geval wel duidelijk dat er gelijkenis is met een bestuurder van cen rechtspersoon of met een besturende vennoot in cen contractuele vennootschap. Toch zijn er ook belangrijke verschillen. Zo is hij cen rechtspersoon bet bestuur niet facultatief, is een onderneming in de zin van een duurzaam samenhangend geheel van organisatie van kapitaal en arbeid met bijhehorende activa en passiva ree1 complexer en dynamischer dan de bedrijfsexploitatie en bet financiële beheer van één schip. Niettemin zijn in elk geval bij de rederij de elementen beheer en vertegenwoordiging duidelijk terug te vinden. 63 (laringbould 1992, p. 246/ Commentaar op art. 8:178 BW, supplement 17, april \ oorheen art.8 lid 2 \\vk. 58

11 I K I ( I. \I.\ N I)e boekhouder wordt daarom ook aaneduid als het hoofd van de onderneming. In de woorden van Punt: 6 die de zaken voor de anderen behartigden en die de financiën van de rederij heheerde... Hij was bevoegd de reders te vertegenwoordigen en beheerde de onderneming: hij besliste over zaken als bet onderboud van bet scbip, de reis, bet proviand en bet aanleggen, verhuren en bevrachten van het schip. Dit vereist natuurlijk ook zorg voor een deugdelijke administratieve vastleg ging ten behoeve van de exploitatie, het kunnen voicloen aan de vcrplichting orn aan ieder lid van de rederij op diens verlangen kennis op opening van alle aangelegenheden met betrekking tot de rederij te geven en inzage van de boeken, brieven en documenten en de af te leggen rekening en verantwoording. Oh 5. Rekening en vcrantwoording Urn gevraagd of op eigcn initiatief rekening en verantwoording te kunnen afleggen is bet noodzakelijk dat de rekenplicbtige alle daartoe strekkende bnanciële en andere gegevens en bescheiden orntrent bet gevoerde hebeer administreert, zo merkte Prinsen op. 6 Die rekening en verantwoording kornt in allcrlei rechtsverhoudingen voor. Zo ook als het gaat om rechtspersonen, vennootschappen en gemeenschappen waartoe ook de redenj is te rekenen. Dc verplichting daartoe rust op de bestuur der(s), de besturende venno(o)t(en) en de boekhouder in de rederij. Een belangrijke grondsiag van de rekenin- en verantwoordingsplicht is hierbij verankerd in de administratieplicht. Tot die administratie hehoort ook dc balans en de staat van baten en lasten. Maar wat omvat de af te leggen rekening en verantwoording en wat is de vorm waarin deze moet worden gedaan Wat bet eerste betreft, wordt de rekening en verantwoording vaak geformuleerd in termen van ontvangsten en uitgaven. Die wijze van verantwoorden is bcgrijpelijk indien bet gaat om projecten, eenmalige aangelegenheden, reizen etc., maar is ontoereikend indien er aanwending 66 Lie hijvoorbeeld Punt 2( ) 1 (), p Punt 2010, p Art. 8:165 13\V, ceo bepaling waarvan bij overeenkomst kan worden afgeveken (art. 8:186 B\X). 6) LLM, Prinsen, Reken//ie/il en uansprakeüjkheie4 ZwoHe: WF..J. Tjeenk X ilbnk 1)95, p Prinsen 1905, p. 74. Ti ()fscboon met d or Prinsen gem ernd. 2 Art. 3:15i B\ ( art. 2:10 B\X. Lie unk art. 7:814 lid I B\X in bet inmiddels ingetrokken wetsvoorstel over (IC personenvennootscbap. 5()

12 DE BOEKHO[DER van middelen plaats vindt die gemeenschappelijke betekenis voor meer dan één project, aangelegenheid en/of reis hebben en/of de grenzen van een boekjaar overschrijdt. Te denken is aan bijvoorbeeld kosten van algemeen beheer, investeringen met een duurzaam karakter en rente op langlopende financiering. Er zal dan toerekening van baten en lasten aan het juiste project en tijdvak moeten plaatsvinden met als logisch gevoig een overzicht van de nog te ontvangen en vooruitbetaalde (inclusief te amortiseren) posten enerzijds en nog te betalen en vooruitontvangen posten anderzijds. Dc vorm waarin de rekening en verantwoording moet worden gedaan en de mate van gedetailleerdheid, blijkt in vele gevallen niet of onvoldoende uit de toepasseijke regels. Ook lijkt de wetgever niet altijd even consequent. Zo stond er in art. 30 van de Wet op de coöperatieve verenigingen doet binnen zes maanden, onder overlegging van de balans, winst- en ver1ies rekening en een toelichting, rekening en verantwoording over het gevoerde beheer. Het gaat blijkbaar om rekening en verantwoording, naast de financiële cjfers, zijnde de balans, de winsten verliesrekening en een toeichting. 7 In de voormalige tekst van art. 2:48 BW stond er voor het bestuur van de vereniging... brengt... binnen zes maanden... zijn jaarverslag uit en doet onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur.... In het toenmalige art. 2:58 BW stond voor de coöperatie dat de in art. 2:48 BW bedoelde rekening en verantwoording geschiedt door overiegging van de jaarrekening. Klaarblijkelijk gold voor de coöperatie dat, naast het uitbrengen van bet jaarverslag als invulling van rekening en verantwoording de jaarrekening moest worden gezien. Tegenwoordig staat er in art. 2:48 BW brengt... een jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Ret legt de balans en de staat van baten en lasten met toelichting ter goedkeuring aan de vergadering over \Joor de grotere commerciele vereniging geldt art. 2:49 BW waarin bet bestuur wordt verplicht een jaarrekening op te maken en bet jaarverslag ter inzage te leggen, met vaststellingsbevoegdheid van de algemene vergadering betreffende de opgemaakte jaarrekening. Een hiermee vergelijkbare bepa ling geldt tevens voor de coöperatie, het huidige art. 2:58 BW In bet Handboek 1946 stond nog betreffende de N.V.: Blijkbaar is de wetgever uitgegaan van de gedachte, dat de voorgescbreven jaarlijksche aanbieding door den bestuurder van een balans en winst- en verliesrekening, 73 Stb. 1925, Veclal tezamen genoemd jaarrekening. 75 Van der Heiden-Van der Grinten 1946, nr. 258, p. 416/

STATUTEN IMCD N.V. 1 / 20

STATUTEN IMCD N.V. 1 / 20 STATUTEN IMCD N.V. Naam. Artikel 1. De vennootschap draagt de naam IMCD N.V. Zetel. Artikel 2. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam. Doel. Artikel 3. De vennootschap heeft ten doel: a. het oprichten

Nadere informatie

Statuten van Aegon N.V.

Statuten van Aegon N.V. Statuten van Aegon N.V. gevestigd te 's-gravenhage aegon.com Den Haag, 29 mei 2013 Inhoud: Integrale tekst van de statuten, zoals deze luiden na wijziging bij akte op 29 mei 2013 verleden voor mr. Chr.M.

Nadere informatie

Juridische fusie en splitsing

Juridische fusie en splitsing Leidraden 13 Juridische fusie en splitsing Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants 13 Leidraad Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten Koninklijk Nederlands Instituut

Nadere informatie

De Nederlandse corporate governance code

De Nederlandse corporate governance code De Nederlandse corporate governance code Beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice bepalingen Monitoring Commissie Corporate Governance Code 1 2 Inhoud DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE

Nadere informatie

DE ANTILLIAANSE BV THE ULTIMATE CORPORATE ADVENTURE

DE ANTILLIAANSE BV THE ULTIMATE CORPORATE ADVENTURE DE ANTILLIAANSE BV THE ULTIMATE CORPORATE ADVENTURE PAO-Cursus UNA-KUN, Curaçao 13 maart 2000, ITC Mr K. Frielink, advocaat bij Loyens & Loeff te Curaçao Het recht van de Nederlandse Antillen is volop

Nadere informatie

Zie ook Mr. R-J.P. Lugard, De Wtt en Rib Wtt: een blik in de tijd, in TvCO 2005-2.

Zie ook Mr. R-J.P. Lugard, De Wtt en Rib Wtt: een blik in de tijd, in TvCO 2005-2. De trustbranche en de 3 de antiwitwasrichtlijn Verschillen en overeenkomsten in Wtt en Wwft in de benadering van UBO, cliënt en PEP door Mr. R-J.P. Lugard 1 1 Inleiding In juni 2008 werd mij gevraagd een

Nadere informatie

it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014

it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014 it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014 NBA-handreiking 1129 NBA-handreiking 1129 Van toepassing op: De

Nadere informatie

S T A T U T E N van: Nutreco N.V., statutair gevestigd te Boxmeer

S T A T U T E N van: Nutreco N.V., statutair gevestigd te Boxmeer S T A T U T E N van: Nutreco N.V., statutair gevestigd te Boxmeer Naam en zetel. Artikel 1. 1.1. De vennootschap is een naamloze vennootschap en draagt de naam: Nutreco N.V. 1.2. De vennootschap is gevestigd

Nadere informatie

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 00264/10/NL WP 169 Advies 1/2010 over de begrippen voor de verwerking verantwoordelijke en verwerker Goedgekeurd op 16 februari 2010 Deze groep is opgericht op grond

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014 Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014 VERSIE juni 2014 NBA-handreiking 11xx NBA-handreiking 11xx Van toepassing

Nadere informatie

S T A T U T E N van: Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V. statutair gevestigd te 's-gravenhage d.d.

S T A T U T E N van: Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V. statutair gevestigd te 's-gravenhage d.d. S T A T U T E N van: Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V. statutair gevestigd te 's-gravenhage d.d. 19 augustus 2009 S T A T U T E N van: Nederlandse Financierings-Maatschappij

Nadere informatie

HOOFDSTUK 13 BELEGGINGSINSTELLINGEN. 13.1 Wat is een beleggingsinstelling? C.J. Groffen, N.B. Spoor en J.W.P.M. van der Velden 1

HOOFDSTUK 13 BELEGGINGSINSTELLINGEN. 13.1 Wat is een beleggingsinstelling? C.J. Groffen, N.B. Spoor en J.W.P.M. van der Velden 1 HOOFDSTUK 13 BELEGGINGSINSTELLINGEN C.J. Groffen, N.B. Spoor en J.W.P.M. van der Velden 1 13.1 Wat is een beleggingsinstelling? 13.1.1 Collectief versus individueel beheer Als beleggers ervoor kiezen om

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 27 193 (R 1658) Wijziging van de bepalingen ten aanzien van octrooigemachtigden in de Rijksoctrooiwet en de Rijksoctrooiwet 1995 Nr. 3 MEMORIE

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 414 Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering teneinde de collectieve afwikkeling van massaschades

Nadere informatie

13 Safe Bouw Beheer. H.E. Wegman. Advies aan cliënt

13 Safe Bouw Beheer. H.E. Wegman. Advies aan cliënt 13 Safe Bouw Beheer Van: Aan: Vorm: H.E. Wegman M.Z. Kos Advies aan cliënt OPDRACHT U bent advocaat. U wordt gebeld door uw vaste cliënt X. X is bestuursvoorzitter van Safe Bouw Vastgoedfondsen Beheer

Nadere informatie

De aandeelhoudersovereenkomst in relatie tot de vennootschap

De aandeelhoudersovereenkomst in relatie tot de vennootschap De aandeelhoudersovereenkomst in relatie tot de vennootschap M r. W. B. M e i j e r * Inleiding Vaak geven aandeelhouders hun samenwerking binnen de besloten vennootschap (hierna: BV) nader vorm door middel

Nadere informatie

BNA NL INGENIEURS. De Nieuwe Regeling 2011

BNA NL INGENIEURS. De Nieuwe Regeling 2011 De Nieuwe Regeling 2011 Model Basisopdracht Toelichting op de Rechtsverhouding opdrachtgever architect, ingenieur en adviseur BNA NL INGENIEURS De Nieuwe Regeling 2011 Model Basisopdracht Toelichting

Nadere informatie

GEDRAGSCODE GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT PUBLIEKE OMROEP 2012

GEDRAGSCODE GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT PUBLIEKE OMROEP 2012 GEDRAGSCODE GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT PUBLIEKE OMROEP 2012 INHOUD INLEIDING EN VERANTWOORDING ALGEMENE BEPALINGEN RICHTLIJN 1 GOED BESTUUR EN TOEZICHT 1.1. Inleiding en overwegingen 1.2. Kernbegrippen

Nadere informatie

Praktisch Bedrijfsrecht

Praktisch Bedrijfsrecht Praktisch Bedrijfsrecht Mr. J.W.J. Fiers Tweede druk Praktisch Bedrijfsrecht In de serie Praktisch Recht zijn inmiddels verschenen Praktisch Arbeidsrecht Praktisch Bedrijfsrecht Praktisch Bestuursprocesrecht

Nadere informatie

De Nieuwe Regeling 2011 Model Basisopdracht Toelichting op de Rechtsverhouding opdrachtgever

De Nieuwe Regeling 2011 Model Basisopdracht Toelichting op de Rechtsverhouding opdrachtgever De Nieuwe Regeling 2011 Model Basisopdracht Toelichting op de Rechtsverhouding opdrachtgever architect, ingenieur en adviseur BNA NL ingenieurs De Nieuwe Regeling 2011 Model Basisopdracht Toelichting

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers.

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1133 Balanstest en uitkeringstoets door het bestuur van een BV: ondersteunende rol van de accountant (samenstelpraktijk) 12 februari 2015 NBA-handreiking

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers.

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1124 Richtsnoeren ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) voor belastingadviseurs en accountants Februari 2014 Voor

Nadere informatie

Code Goed Bestuur in het primair onderwijs

Code Goed Bestuur in het primair onderwijs brancheorganisatie van het primair onderwijs Postbus 85246 3508 AE Utrecht Telefoon: 030 3100 933 E-mailadres: info@poraad.nl Website: www.poraad.nl Code Goed Bestuur in het primair onderwijs Preambule

Nadere informatie

DE LAST ONDER DWANGSOM

DE LAST ONDER DWANGSOM HOOFDSTUK 10 DE LAST ONDER DWANGSOM J.R. van Angeren 1 10.1 Inleiding De last onder dwangsom is, ook buiten het financiële recht, een effectief handhavingsinstrument. In de algemene bestuursrechtpraktijk

Nadere informatie

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur Advies van de Commissie Vervlechting Code Goed Bestuur & CBF-Keur Juni 2007 1 2 Inhoudsopgave DEEL A I. Inleiding II. Kern van het advies III. Dilemma s IV. Veranderingen in het reglement a. Verantwoordingsmodel

Nadere informatie

De constitutionele bepalingen over verdragen die van de Grondwet afwijken en de opdracht van bevoegdheid aan internationale organisaties

De constitutionele bepalingen over verdragen die van de Grondwet afwijken en de opdracht van bevoegdheid aan internationale organisaties De constitutionele bepalingen over verdragen die van de Grondwet afwijken en de opdracht van bevoegdheid aan internationale organisaties Rapport van het Instituut voor Staats- en bestuursrecht van de Universiteit

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 1

Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 1 Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 1 Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de

Nadere informatie

Inleiding tot het nieuwe BV-recht

Inleiding tot het nieuwe BV-recht Inleiding tot het nieuwe BV-recht The Inleiding new Netherlands tot het nieuwe Financial Services BV-recht Complaints Tribunal (KiFiD) De belangrijkste wijzigingen per 1 oktober 2012 Complaints settlement

Nadere informatie

Private Equity fondsen. Omzetbelasting. mr. D.A. Koeprijanov Post-Master Indirecte Belastingen, 2013/2014

Private Equity fondsen. Omzetbelasting. mr. D.A. Koeprijanov Post-Master Indirecte Belastingen, 2013/2014 Private Equity fondsen en Omzetbelasting Door: mr. D.A. Koeprijanov Post-Master Indirecte Belastingen, 2013/2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Afkortingenlijst... 2 Inleiding... 3 1 Wat is een Private

Nadere informatie

Bestaat de tweede fase uit Plas/Valburg nog?

Bestaat de tweede fase uit Plas/Valburg nog? Bestaat de tweede fase uit Plas/Valburg nog? Mr. dr. M.R. Ruygvoorn* Bestaat de tweede fase uit Plas/Valburg nog? Deze vraag houdt de gemoederen al geruime tijd bezig, met name na het arrest JPO/CBB. 1

Nadere informatie