De Boekhouder. 1 Parafraserend zouden we kunnen zeggen: Krijn is de

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Boekhouder. 1 Parafraserend zouden we kunnen zeggen: Krijn is de"

Transcriptie

1 bij nodig De Boekhouder II. Beckman 1. Inleiding Wie aan Krijn Haak denkt, maakt de associatle met handelsrecht en vooral vervoerrecht. Bij hem past heel goed het woord kapitein, te meet daar ook het ondernemingsbestuur wel eens is vergeleken met de leiding van een schip. gezagvoerder van de leden van de Rotterdamse sectie handels en ondernemingsrecht. Dc aanduiding kapitein of gezagvoerder zou dan ook niet misstaan als titel voor een bijdrage in dit vriendenboek. Toch heb ik voor een andere titel gekozen: De Boekhouder. Menigeen zal bij die titel zijn wenkbrauwen fronsen. Dit is toch geen titel die Krijn past! Daargelaten de soms negatleve connotatle die aan het woord boekhouden wordt verbonden, de boekhouder is immers een huippersoon die de handelsman, de koopman op wie de boekhoudplicht rust, doorgaans een zekere omvang heeft ter vervulling van zijn taak. die een bedrijf uitoefent, Die ieder kan zijn een natuurlijk persoon, een rechtspersoon dan wel een 1 Parafraserend zouden we kunnen zeggen: Krijn is de 2 Het woord koopman is overigens al lang geworden tot eenieder 3 later uitgebreid met of zelfstandig een beroep. 4 I In stelling 10 bij bet proefschrift van W}.L. Calkoen, The OneTier Board (diss. Rotterdam), H.F.A.Vöflrnar, Het Neder/ands Hande/srecht, Haarlem: H.D. Teenk Willink 1946, p f-let begrip koopman werd in art. 6 \XZvK ingaande 1935 vervangen door een ieder die een bedrijf uitoefent, ofschcon de term koopman gehandhaafd bleef in art. 336 WvS (ba1anshedrog en in art. 471 WvS (geldboete op weigering inzage/afschrift van aan boord hijgehouden dagboeken), zij het in de betekenis van een ieder die een bedrijf uitoefent (art. 84bis WvS, ingevoegd Sth. 1934, 347). Het bepaalde in art. 6 WvK werd in 1993 overgebracht naar art. 3:15a BW Stb. 1993, 598, inmiddels art. 3:15i BW (Sth. 2003, 199). 4 In bet X v K ging bet alleen om degene die een bedrijf uitoefent. Dc uitbreiding met ze1fstandig een beroep geldt niet voor art. 84bis WvS. 49

2 - of en zijn associatie van dergclijke personen, zoals een vennootschap. Qok kunnen in de rechtspersoon en de associatie andere rechtspersonen en associaties participeren. Tevens is er op bet bestuur van de rechtspersoon BW (aanvankeiijk art. 2:14 BW) de in art. 2:10 boekhoudplicht hetreffende de rechtspersoon geicgd. Als dit bestuur deze taak niet zeif uitvoert het zeif doen is alleen te venvachten bij hele kieine organisaties personen die voor hem boekhouden en als boekhouder ( perscriptor ) er huip worden aangeduid: Hij die met bet aantekenen is belast draagt den naam van boekhouder. ()verigens worden de termen boekhouden en bock houder nogal eens vermeden omdat bet fraaier klinkt te spreken over aciministreren en administratie, zoals ook in art. 2:10 BWen art. 3: 15i BW Dat die plicht tot boekvoering er is, is begrijpelik aangezien de boekhou ding/ administratie nog mooler de informatieverzorging instrument in bet kader van bet beheer van bet vermogen en de besturing een van een orgamsatie is en tevens een hulpmiddel vormt voor allerlei in het kader van de te verrichten werkzaamheden te nemen heslissingen, alsook een grondslag vormt voor bet aflegen van rekening en verantwoording over bet gevoerde beheer en heleid. a. Toch is de door mij gekozen titel helemaal niet zo vreemd. Dit is niet zozeer vanwege een netjes in t pak gestoken heer ;...,. aihoewel zeker juist, maar omdat de boekhouder een in bet handelsrecht geregelde figuur in bet kader van de rederij is. Daarbij gaat bet niet om de redcrij in bet spraakgebruik, zeeschip 1 maar om de echte rederij: een 1 dat hlijkens de openbare registers aan twee of meer 5 Deze bepaling is veelal ook in andere wetten van toepassing verldaard, zoals in de wetgeving met betrekking tot eesv s en fcrmeel huitenlandse vcnnootschappen. 6 In art. 2:10 B\V gaat bet urn de boekhouding van abe werkzaamheden van de recbts persoon waar clan ook verricht, ingericht naar (IC eisen van die \verkzaarnhcden. In art. 3:15i gaat bet om bet in Neclerlanci - wat daarmee gelijk is gesteld hedrif of zelfstandig beroep, ingericht naar de eisen van dat bedrif of beroep. 1)aar de uitgeoefende rechtspersoon naar Nederlands recht in de regcl in Nederland zijn werkzaamheden geheel often dde verricht, geldt voor de rechtspersoon tevens art. 3:15i BW 7 C. Knapper, Leer/?oek tan he! hoekhouden, Arnhem: Rinkes 1885, p. 8 Dit heeft El). Zandstra er clestijds tocgebracht urn zijn oratie uit te spreken under de mel Jii/ i/er Boekhoudmg, Leiden: A.W Sijthoff htm; Biografie Doif de Jung, htrp:/ /w..vwclichter- onderdernolen.eu. 10 R.P Clevennga Jan, Zeeretht, ZwoIle: WE.J. Tjeenk \Villink 1961, p. 234, RE. Japikse, Mr. C. 4sser:c E1and/eiduig tot tie beoefenin van het Nec/er/antis burger/i/k rechi erk.ee,:cmic/tie/en en i ert oei: J)ee/ I.. 1. l/gemene hg/a/in<gen en rederij, Deventer: Kluwer 2004, nr Ouk your hinnenschepen (art. 8: 71 BW). I 6, p. 27fl.

3 artikel en hepaald vóór II B k l A N personen gezamenlijk toebehoort (art. 8:160 BW lid 1) zonder dat daaraan nog de eis wordt gesteld het schip voor gemeenschappelijke rekening tot de vaart ter zee gebruiken. Ret gaat om mede eigendom. Alleen als deze eigenaren onder een gemeenschappeijke naam optreden, bestaat een rederij slechts indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen en in de registers is ingeschreven. I)e mede-eige naren zijn de leden van de rederij. Dc rederij is geen rechtspersoon, zo is uitdrukkelijk en anders dan in het oude recht waar de wettelijke regeling er zich met over uitliet (art. 8: 1 60 lid 2 BW). Ook vroeger werd doorgaans geen rechtspersoonlijkheid aangenomen. Zo bleek dit volgens Cleveringa art. 327 WvK geldende 323 \X/vK waarin het ging om bet gemeenschappe lijke vermogen van de leden der reederij, niet van bet vermogen van de rederij of van bet vermogen van de gezamenlijke leden der reederij. b. Dc rederij wordt werd wel eens vergeleken met de vereniging van appartementseigenaars, wordt deze wel vergeleken met de vennootschap. Zo stelt Punt dat,is. een rederij, een bijzondere vorm van vennootschap is, evenals ook dat de rederij naar hedendaagse maatstaven als een vennootschap kan worden gekwalificeerd. tot de vennootschap bet lidmaatschap van de rederij nauw en onlosmakelik verbonden is aan de mede-eigendom) Krijn schrijft hierover: enerzijds de vennootschap onder firma en anderzijds de rechtsper soon, een duiding waarnaar Japikse met instemming verwijst. p 13 vrij duidelijk uit het 14 ofschoon deze rechtspersoon is. Ook 16 Daarentegen steit Urlus dat in tegenstelling 1 Dc rederij neernt een unieke middenpositie in tussen 12 Zoals in bet vroegere art. 323 \VvK en bet daaraan voorafgaande art.327 \X vk. Daaraan VO( )rafgaand art. 320 \XvK: onder ben gerneen zijnde, tot gemeene haat gebruiken. 13 Cleveringa Jzn 1961, p R. Cleton, Hoo/d/ijnen Ian lie!,er, oersrech!, Zwolle: WE.J. Tjeenk \Xillink 1994, p. 44 beeft bet over een sterke gelijkcnis. K.F. Haak & D. Dokter, Tekst & commentaar Burger/,jk. Wethoek.. Boek.en 6, 7, 8 en 10, cornmentaar op art. 8:16 1 BW, Deventer: Kluwer 2011, p. 4100; zij spreken over enlgszins vergelijkbaar. 15 H.M. Punt, He! vennoofschapsrecht van Ho//and, uitgave vanwege bet Instituut voor Ondernemingsrecht Groningen/Rotterdam, nr. 78, Deventer: Kluwer 2010, p Punt 2010, p H,E. Urlus, Personenassociaties, hoofdst-uk IV, commentaar op artikelen 324 en 325 \VvK supplement 4, maart 1985; ook in de bewerking van PR. Schippers, commentaar op art. 8:161 BW supplement 17, april K.F. Haak, Hoofd//men Bock S \[BW Zwolle: WE.j. Teenk \XiHink 1987, p Cleton 1994, p. 44; Asser-Japikse 2004, nr. 515, p

4 I)1. BOEKIlOIDIR 2. Dc plaats van de boekhouder a. Wat is nu de plaats van de boekhouder in de rederij? Het moge duidelijk zijn dat hiermee niet gedoeld wordt op de boekhouder in de betekenis van perscriptor. Deze zal er vast ook wel zijn, maar is dan de huippersoon in de zin als hiervoor beschreven. De figuur waarover ik het wil hebben, houdt verband met bet bcheer van de rederij. Dit beheer kan, zoals Cleveringa het formuleert op twee wijzen worden gevoerd. Dc leden kunnen het beheer zelfvoeren dan wel overlaten, 20 aan één van hen of aan een derde. Deze persoon heet de hoekhouder. 21 Die functie kan als zodanig niet in de rederij worden uitgesloten, maar de vervulling ervan is facultatief. Lotsy noemt als reden daarvoor: qu il y a beaucoup de maisons de commerce, qul sont aussi armateurs, et gèrent cues mémes leurs navires. Normaliter zal de functie echter worden vervuld. 2 duidde de boekhouder aan als een Institor van de b. Holtius reederij en ook als factoor, préposé. Dc Wal besprak de boekhouder onder bet hootd Uitvoerende magt in de reederij 24 en wees op bet al vroeg voorkomende aen de Reeders, huunen correspondent of Boekhoudcr, met vermelding van de Engelse naam husband of ship, ook wel managing owner en de Duitse naam Dirigirender 2 Rheder, Schiffsdirector, Schiffsdisponent, Korrespondentrheder. Dc aanduiding uitvoerende magt gebruikt ook Lotsy: Dc uitvoe rende magt, die bij de reederij de boekhouder is ; 26 hij noemt de boekhouder eene gewigtige administratieve betrekking. Hij is dikwijls de spil waarom de gansche reederij zich bewecgt : Ook Asser sprak over: de uitvoerende macht in de reederi; alsook over de door de - 20 Cleveringa 1961, p Gelet op bet bepaalde n art. 8:186 BW 22 M.C.L. IA )tsv, Besc/iotin ingen 01cr (IC 13innen, aar/, I Alden: Gehr )eders van den Ibek 1869, p A.C. Holtius, Voor/einen oz er Hande/s en Zeeregt. I)eel II. Zeertg/, Utrecht: B.J.L. de Geer van jutfaas 1861, p j. de \Xal, Grondirekken. Dee! II. Zeereç / en B!miemant, Leiden: Hazenberg 1869, nr, 91, p Dc \\al I $69, nr. 91, p. 60. Ouk laat hij zien de vergelijkbarc naam uit bet upschrift uit de toepasselijkc titel in de Code de Commerce over: directeur de navire, nr. 75, p Lotsv 1869, p J.otsv 1869, p. $1. 28 T.M.C. Asser,.Sc/iets ian he!.\eder/andsche IJamic/sreeht, Haarlem: Bohn 1904, p

5 II B C K l N reeders aangestelde bestuurder der reederij. Molengraaft had bet over... een boekhouder worden aangesteid om het beheer te voeren... met in een latere publicae achter boekhouder toegevoegd (armateur gérant, sbipshusband of manang owner, Correspondent-Rheder of Schiffsdirektor, Dorhout Mees stelde cen bestuurder, boekhouder genaamd. Cleveringa had het over aangestelde directeur die wetteijk boekhouder heet, Urlus over Het beheer van de rederij kan zin toevertrouwd aan een beheerder, van oudsher bekend als boekhouder en over 1)e poslue van de boekhouder... iaat zich vcrgcijken met die van de bestuurder van een rechtspersoon, en Cleton over de hoekhouder... te vergelijken met de directeur van een vennootschap. Hij voert het beheer over de rederij. en over de boekhouder in feite de directeur van de rederij. Qok Haak sprak over wiens posie vergeijkbaar is met een bestuurder van een vennootschap ; vergeijkbare bewoordingen gebruikte Dorhout Mees in de bewerking van TJdo: zijn positie is te vergelijken met die van de bestuurder van een 41 rechtspersoon. Japikse stelde... heeft de rederi; een bestuurder nodig. Die wordt gevonden in de boekhouder. en Oostwouder Dc bestuurder van een rederij wordt boekhouder genoemd Asser 10(14, p ) \\i..p.a. \Iolengraatt, In/eidm lol be! der/a,idse/je I Iandt/snd,t, zcvcndc lwrziene druk door T.j. Dorhout Mees, Haarlcm: Bohn 1948, p \)CL.P.A. Molengraaff, Lthlraad /nj de heoe/ nm ian bet \eder/andse Hande/srec/i/, vierde dccl, cerste aflevering, negende herzicnc druk door Chr. Zcvenbergen, Haarlem: Bohn 1957, p Ship s husband. 33 TJ. Dorhout Mees, Kort Begrip, a,i he/ Neder/ands f-lande/srec/ib Haarlem: Bohn 1956, nr. 1425, p5 ZIC ook T.J. i) rli )ut Mecs, sreder/a,,d.ce handels en/i//issementsrec/it. Il 01; I erive7 zevende druk door AC. van Empel, Arnhern: Gouda Quint 1980, p (leveringa Jzn 1961, p N.1.l1rlus, 1)e reder7/ a/c perconenassouatie. 1-loofdstuk IV, Personenassocianes, commcn taar op artikel 327 \VvK, supplement 4, rnaart 1985, evenals door P.R. Schippers in bet eommentaar op artikel 8:163 13\\ supplement 17, april Commcntaar op art. 328, supplement 4, maart 1985, alsook in bet commentaar op art. 8:170 13\\ supplement, april Cleton 1994, p R. Cleton, in: floojdstzikken Hande/srech/, Deventer: Kluwer 1989, p Haak 1987, p ) T.j. Dorhout Mees, Sc/ic/s van bet Neder/andse- en Jai//issernentsrecht, zevende druk door P ljdo, Arnhem: Gouda Quint 1990, nr. 702, p Asser-iapikse 2004, nr. 545, p \VJ. ()ostwouder, J-Jogfdaken J3oe, 8 BJ1 T erkee,:cm,dde/en en lervoer, Deventer: Kiuwer 2001, p. 26.

6 I)1 BOEKF1OUD1R C, In de totstandkomingsgeschiedenis van de huidige wet staat dat gehandhaafd blijft de enigszins archaistische, doch nog levende term boekhouder voor bestuurder der rederij. 43 Dc term boekhouder als bestuurder doet inderdaad wel wat archaistisch maar ook weer niet zo vreemd als bedacht wordt dat met administreren, administratie en administrateur al vroegtijdig besturen ( administrare ), bestuur ( administratio ) en bestuurder ( administrator ) werd aange 46 duid, en nog steeds vooral buiten Nederland. Overigens wordt de boekhouder van de rederij ook wel aangeduid als een gevolmachtigde, en ook als de centrale functionaris. Dc kwalificatie van boekhouder als bestuurder of directeur van de rederij roept vragen op zoals wat is de taak, verantwoordeijkheid en aansprake lijkheid van deze boekhouder en hoe verhoudt die zich tot die van een bestuurder van een rechtspersoon of van een besturende vennoot in een contractuele vennootschap. Dc vergeijking met bestuurder of besturende vennoot is met name ook interessant als een lid van een rederij een rechtspersoon of een contractuele vennootschap is. In al deze gevallen geldt ten minste een periodieke rekening- en verantwoordingsplicht voor de boekhouder, de bestuurder van de rechtspersoon, en de besturende venno(o)t(en) alsook voor de rechtspersoon of contractuele vennoot schap. Deze rekening en verantwoording maakt ook dccl uit van de rekening en verantwoording van de leden van de rederij als zij rechts persoon of vennootschap zijn hetgeen weer de vraag oproept op welke wijze over bet aandeel in de rederij door de leden van de rederij moet worden gerapporteerd aan, 44 of archaisch Bestuur(der) en besturen Dc allereerste vraag betreft de taak van een bestuur(der). Dit vergt in elk geval antwoord op de vraag wat besturen is. Het gaat hierbij om een drievoudigen algemeenen last, welke bestaat uit a) bet beheer van bet 43 Zie M.H, Claringbould, Parlernentaire Geschiedenzc van bet ]\ieuwe Bnrger/i,k W et/oek. Bock 8, Deventer: Kiuwer 1992, p Asser-japikse 2004, nr. 543, p K.F. Haak & D. Dokter, Tekst cornmentaar I3uiger/tjk Wethoek. Boeken 6, 7, 8 en 10, commentaar op art. 8:166 B Deventer: Kiuwer 2011, p Vgl. conseil d administration, l administration, gerant, zaakvoerder, beheerder, 47 Wj. van Dijk, f-let Hande/srglcte6 Deventer: Kluwer 2009, p WR. Veldhuyzen, i.e..p1icatie Hande/sregistenve/ Deventer: Kiuwer 2007, p

7 uit II. B1CKM\N vermogen van der nv., b) bet bestuur barer zaken, c) haar vertegen woordiging in en buiten rechten. 4 Hierbij moet beheer ruim worden opgevat: die handelingen welke tot de bedrijfsuitoefening van de n.v behooren. Over bet bestuur barer zaken wordt opgemerkt dat het gaat om bet leiden, bet richten van tot de bedrijfsuitoefening behorende handeingen naar het gestelde doen en dat bet omvat bet beheer van 51 Ook Dorhout Mees het vermogen. 52 heeft het over de driedeige bevoegdheid. In de eerste plaats gaat het om de zaken der vennootschap, waarmee volgens deze auteur allereerst gedoeld wordt op hetgeen intern moet worden verricht: administratie, bedrijfsvoering, bijeenroepen van vergaderingen en dergeijke..., in de tweede plaats om bet beheer van bet vermogen der N.V. en in de derde plaats om de vertegenwoordi gingsbevoegdheid. Dorhout Mees in de bewerking van IJdo noemt in de eerste plaats als taak van bet bestuur omvattende zowel de bedrijfsvoe ring als vennootschappeijke handelingen, zoals bet opstellen van balans, winst- en verliesrekening en toelichting en bet bijeenroepen van de vergadering van aandeelhouders, en bet beheer van de goederen der vennootschap waaronder ook begrepen bet beschikken over de goederen en bet in pand geven of met hypotbeek bezwaren. Als de tweede taak 3 wordt de vertegenwoordigingsbevoegdheid genoemd. Andere vergelijkbare omschrijvingen komen voor zoals bet verrichten althans bet leiding geven aan het verrichten van de werkzaamheden die vallen onder het statutaire dod. Deze activiteiten omvatten meer dan de dagelijkse leiding of uitvoering, aldus Lowensteyn: Besturen bestaat ook zelfs in de eerste plaats het nemen van initiatieven, bet voorbereiden van nieuwe projecten en bet ontwerpen van een daarop gericht beleid. Genoemde auteur vermeldt ook nog het beheer van bet vermogen, handelingen van intern-organtsatorische aard en bet vertegenwoordigen. Van der Grinten heeft het over leiding geven; het omvat de zorg voor een goede taakvervuffing..., voor haar deelneming aan het maatschappelijk,54 49 X.C.L. van der Gnnten, E.[.J. van der He fdenc Handboek voor de Jaam/ooe I ennootsehap, Zwolle: WE.J. Tjeenk Wiflink 1946, nr. 232, p Van der Heijden-Van der Grinten 1946, nr. 233, p Van der Heijden-Van der Grinten 1946, nr. 234, p Dorhout Mees 1956, nr , p Dorhout Mees 1990, nr , p F.J. Löwenstcyn, Pit/v. 1-Jet Neder/ands Burger/ijk Wetboek Dee! ía. I-Jet Rechtspersonenreeht, Arnhem: Gouda Quint 1978, nr. 44, p , alsook nr. 129, p

8 DI BOK f1()u DIR verkeer, de 56 gingsbevoegdheid. dage de in een terug, vaak in zoals: en van de niet altijd van elkaar te leiding en (financial en bestuurlijke (behavioral uit de van de en leiding geven, financial de de financiële en de relatie en is de als een de leiding in van de rnaar een de het te leggen en niet van een in de gelegd van een wel de (een die een de die is de alle de taak van van cen zo vaak een vergelijking de en hoe de relatie ligt de taak van een een deze lid is van de rederij. de een zijn die een tevens kan de a! niet lid de rederij zijn. voor haar apparaat Ook heden ten voegd geformuleerd, Dc kern scheiden bestanddelen mogensheheer 55 met daaraan gekoppeld komt tweedeling of anderszins het gaat om het besturen bet besturen komt neer op control) control). Management control drukt dan daaraan organisatie van het processen maatschappi. Aan bet besturen fungeert organisatle af dingen oudsher rekening instrument voor vormt nok vertegenwoordi genoemde driedeing, soms samenge modernere termen het vertegenwoordigen. organisatie (management control), ver behavorial control dienstig grondsiag voor zorgplicht beheersing control beheersing naar derden administratie. Deze bet besturen over verantwoording. Het verwondert dan ook plicht bestaat tot administreren, op het bestuur vennoten, maar ook op uitoefent, koopman). opkomt, of onderneming rechtspersoon dan boekhouder ieder tot functioneren dat interne verhou besturende bedrijf Dc vraag bestuur rechtpersoon of vennootschap behorende aangelegen heden heeft, nu bestuurder van gemaakt tot rechtspersoon of vennootschap indien schap vennootschap kan heeft; met Daarbij komt nog dat ook dus zeif boekhouder dan het bestuurder wordt rechtspersoon of vennoot boekhouder bestuurder of besturende vennoot van 4. Dc boekhouder als bestuurder/beheerder In bet commentaar voerige in regeling ter zake Personenassociaties van staat de aanstelling van cen dat blijkens de van de boekhouder uit 55 WC.L van der Grinten, Mr. C Acser Hand/eidinR lot de heoeftnin ian het Neder/ands hiirger/ik reht. T ertegenii oordigrni en rech/spersoon. Dc rechtspersoon, Zwolle: WE.J. Tjeenk \Villink 1976, p Asser-Van der (;rinten 1976, p H. Beckman, Decharge en inrerne aansprakelijkheid, in: Bestuar en Ioeicht. 3cr/c Rcch/ en nr. 7 1, Deventer: Kluwer 1994, p Comrnentaar op art. 327 WvK, supplement 4, maart 1985 alsook op art. 8:163 BW in supplement 17, april Zo ook in (IC wetsgeschiedenis: Pan. Gesch. Bock 8, P k, Prakti 56

9 H. Bi(KM \\ aanwezigheid ervan wordt uitgegaan, 5 met daar bij de opmerking dat in geval van een schip in rompvcrvrachting (verhuur van het schip zonder hemanning daaraan geen behoefte bestaat. Maar als de boekhouder er is, kan hij zoals al eerder is gebleken, lid zijn van de rederij, maar van een vereiste is geen sprake. Dit blijkt reeds uit bet oude art. 326 WvK (tot 1926): Niemand dan een mede-reeder kan tot boekhouder der reederij worden benoemd ten zi met gemeene toestemming van alle de reeders. Nadien kwam er de bepaling in art. 327 WvK In iedere reederij kan een hoekhouder worden aangesteld.... Bij deze wetshcpaling werd ook de toen hestaande discussie beslecht over de vraag of de boekhouder een vennootschap kan zijn. In art. 327 WvK luidde de tweede voizin: Eene vennootschap is tot boekhouder benoembaar. Dit geldt heden ten dage nog steeds (art. 8:163 BW. Daarover merkte Urlus op dat bet te betreuren is dat in de wet voor deze situatie geen nadere regeling is opgenomen. 60 Dc boekhouder kan dus cen bestuurder of een vennootschap zijn. Gelet op bet gebruik van het woord vennootschap kan de neiging ontstaan hierbij alleen te denken aan contractuele vennootschap als in Titel I van Bock 2 BW Een dergelijkc lezing ZC)U te beperkt zijn. Ook de N.M of de B.V. zou de boekhouder kunnen zijn, ook als deze niet een lid van dc rederij is. Het zal aisdan gaan om een overeenkomst van opdracht met deze vennootschap. Deze vennootschap heeft weer zeif een bestuur (der) of een of meer besturende vennoten; deze personen zullen zeif dan wel een door hen aangewezene bet werk laten verrichten. Dat hierdoor de nodige onduidelijkheden kunnen ontstaan, Iaat zich raden, zodat een verduidelijking in de regeling hieromtrent voorstelbaar ZOU zijfl geweest. Maar de taak van de boekhouder natuurlijk persoon of vennootschap zal niet verschillen. Een bepaling inhoudende dat de boekhouder moet besturen, ontbreek t als zodanig terwij I de vertegenwoordigingsbevoegdheid expliciet wordt genoemd. Daaruit mag natuurlijk niet worden afgeleid dat omtrent de taak ter zake van bet besturen niets blijkt. Zo stond er tot 1926 in het Wetboek van Koophandel over de boekhouder: heeft het volkomen bestuur over alles wat tot bet onderhoud van het schip, de 62 uitrusng, bet victualièren of bevrachten van hetzelfde vereischt wordt. 59 Zo ook Dorhout Mees 1956, nr. 1425, p.sil: Dc wet acht de aanwezigheid van een boekhouder normaal. 6)) Personenassociaties, commentaar op art.327 \VvK, supplement 4, maart 1985, supplement 17, april Het roenmalige art.331) WvK. 62 Zie ook Holtius 1869, p. 70 en Asset 1904, p

10 zo 1)1 BOIK1lm DIR En over de vertegenwoordigingsbevoegdheid stond er in het toenma lige art. 327 X7vK: Dc hoekbouder vertegenwoordigt de geheele rederij, en kan voor dezelve handelen, ZOO in als huiten regten, voor Zoo verre die rnagt hij dit wetboek of bij hijzondere en uitdrukkelijke voorwaarden in het contract van reederij of zogenaamde reeder-cedel onder gene bepaling is gehracht. In bet opvolgende art. 331 WvK stond er: Dc boekhouder is bevoegd voor de rederi met derden te handelen en vertegenwoordigt haar zoo in als buiten rechtc, in alles wat het gebruik van het schip volgens de bestemming daarvan meebrengt en in de huidige bepaling BW :... in art. 8:178 alles wat de normale exploitatic van het schip meehrengt, hevoegd voor de rcderij met derden te handelen en dc rederij te vertegenwoordigen. Deze formulering komt inhoudeli)k met art. 331 WvK overeen waarbij de vroegere woorden het gebruik van het schip zijn vervangcn door de woorden normale exploitatie met verval van de woorden vulgens de bestemming daarvan meebrengt. 6 Volgens het commentaar in Personenassociaries lijkt de notie over het gebruik voigens 4 de bestemming in vrijwel alle gevallen normale exploitatie te dekken. Dc boekhouder is derhalve staat in dit commentaar hevocgd tot het verrichten van beheersdaden, behoudens de interne heperkingen genoemd in art. 8:164 BW in dat wetsartikel gaat bet om de interne bevoegdheid van de boekhouder met ais beperldng dat de toestemming voor de leden van de rederij vereist is voor buitengewone herstellingen van bet schip en benoeming of ontslag van een kapitein, zij bet dat hiervan in de overeenkomst kan worden afgeweken. Dc vroegere bepaling dat de boekhouder steeds verplicht is tegenover de reederij te handelen overeenkomstig de bepalingen waaronder hij is aangesteld en de hem krachtens die aansteliing gegeven orders, is vervallen als zijnde volgens de wetsvoorbereider overbodig. Ret voorgaande maakt in ieder geval wel duidelijk dat er gelijkenis is met een bestuurder van cen rechtspersoon of met een besturende vennoot in cen contractuele vennootschap. Toch zijn er ook belangrijke verschillen. Zo is hij cen rechtspersoon bet bestuur niet facultatief, is een onderneming in de zin van een duurzaam samenhangend geheel van organisatie van kapitaal en arbeid met bijhehorende activa en passiva ree1 complexer en dynamischer dan de bedrijfsexploitatie en bet financiële beheer van één schip. Niettemin zijn in elk geval bij de rederij de elementen beheer en vertegenwoordiging duidelijk terug te vinden. 63 (laringbould 1992, p. 246/ Commentaar op art. 8:178 BW, supplement 17, april \ oorheen art.8 lid 2 \\vk. 58

11 I K I ( I. \I.\ N I)e boekhouder wordt daarom ook aaneduid als het hoofd van de onderneming. In de woorden van Punt: 6 die de zaken voor de anderen behartigden en die de financiën van de rederij heheerde... Hij was bevoegd de reders te vertegenwoordigen en beheerde de onderneming: hij besliste over zaken als bet onderboud van bet scbip, de reis, bet proviand en bet aanleggen, verhuren en bevrachten van het schip. Dit vereist natuurlijk ook zorg voor een deugdelijke administratieve vastleg ging ten behoeve van de exploitatie, het kunnen voicloen aan de vcrplichting orn aan ieder lid van de rederij op diens verlangen kennis op opening van alle aangelegenheden met betrekking tot de rederij te geven en inzage van de boeken, brieven en documenten en de af te leggen rekening en verantwoording. Oh 5. Rekening en vcrantwoording Urn gevraagd of op eigcn initiatief rekening en verantwoording te kunnen afleggen is bet noodzakelijk dat de rekenplicbtige alle daartoe strekkende bnanciële en andere gegevens en bescheiden orntrent bet gevoerde hebeer administreert, zo merkte Prinsen op. 6 Die rekening en verantwoording kornt in allcrlei rechtsverhoudingen voor. Zo ook als het gaat om rechtspersonen, vennootschappen en gemeenschappen waartoe ook de redenj is te rekenen. Dc verplichting daartoe rust op de bestuur der(s), de besturende venno(o)t(en) en de boekhouder in de rederij. Een belangrijke grondsiag van de rekenin- en verantwoordingsplicht is hierbij verankerd in de administratieplicht. Tot die administratie hehoort ook dc balans en de staat van baten en lasten. Maar wat omvat de af te leggen rekening en verantwoording en wat is de vorm waarin deze moet worden gedaan Wat bet eerste betreft, wordt de rekening en verantwoording vaak geformuleerd in termen van ontvangsten en uitgaven. Die wijze van verantwoorden is bcgrijpelijk indien bet gaat om projecten, eenmalige aangelegenheden, reizen etc., maar is ontoereikend indien er aanwending 66 Lie hijvoorbeeld Punt 2( ) 1 (), p Punt 2010, p Art. 8:165 13\V, ceo bepaling waarvan bij overeenkomst kan worden afgeveken (art. 8:186 B\X). 6) LLM, Prinsen, Reken//ie/il en uansprakeüjkheie4 ZwoHe: WF..J. Tjeenk X ilbnk 1)95, p Prinsen 1905, p. 74. Ti ()fscboon met d or Prinsen gem ernd. 2 Art. 3:15i B\ ( art. 2:10 B\X. Lie unk art. 7:814 lid I B\X in bet inmiddels ingetrokken wetsvoorstel over (IC personenvennootscbap. 5()

12 DE BOEKHO[DER van middelen plaats vindt die gemeenschappelijke betekenis voor meer dan één project, aangelegenheid en/of reis hebben en/of de grenzen van een boekjaar overschrijdt. Te denken is aan bijvoorbeeld kosten van algemeen beheer, investeringen met een duurzaam karakter en rente op langlopende financiering. Er zal dan toerekening van baten en lasten aan het juiste project en tijdvak moeten plaatsvinden met als logisch gevoig een overzicht van de nog te ontvangen en vooruitbetaalde (inclusief te amortiseren) posten enerzijds en nog te betalen en vooruitontvangen posten anderzijds. Dc vorm waarin de rekening en verantwoording moet worden gedaan en de mate van gedetailleerdheid, blijkt in vele gevallen niet of onvoldoende uit de toepasseijke regels. Ook lijkt de wetgever niet altijd even consequent. Zo stond er in art. 30 van de Wet op de coöperatieve verenigingen doet binnen zes maanden, onder overlegging van de balans, winst- en ver1ies rekening en een toelichting, rekening en verantwoording over het gevoerde beheer. Het gaat blijkbaar om rekening en verantwoording, naast de financiële cjfers, zijnde de balans, de winsten verliesrekening en een toeichting. 7 In de voormalige tekst van art. 2:48 BW stond er voor het bestuur van de vereniging... brengt... binnen zes maanden... zijn jaarverslag uit en doet onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur.... In het toenmalige art. 2:58 BW stond voor de coöperatie dat de in art. 2:48 BW bedoelde rekening en verantwoording geschiedt door overiegging van de jaarrekening. Klaarblijkelijk gold voor de coöperatie dat, naast het uitbrengen van bet jaarverslag als invulling van rekening en verantwoording de jaarrekening moest worden gezien. Tegenwoordig staat er in art. 2:48 BW brengt... een jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Ret legt de balans en de staat van baten en lasten met toelichting ter goedkeuring aan de vergadering over \Joor de grotere commerciele vereniging geldt art. 2:49 BW waarin bet bestuur wordt verplicht een jaarrekening op te maken en bet jaarverslag ter inzage te leggen, met vaststellingsbevoegdheid van de algemene vergadering betreffende de opgemaakte jaarrekening. Een hiermee vergelijkbare bepa ling geldt tevens voor de coöperatie, het huidige art. 2:58 BW In bet Handboek 1946 stond nog betreffende de N.V.: Blijkbaar is de wetgever uitgegaan van de gedachte, dat de voorgescbreven jaarlijksche aanbieding door den bestuurder van een balans en winst- en verliesrekening, 73 Stb. 1925, Veclal tezamen genoemd jaarrekening. 75 Van der Heiden-Van der Grinten 1946, nr. 258, p. 416/

13 TI B i:c KNI \N vergezeld van toelichting (art. 426), als diens rekening en verantwoording valt aan te merken. Niets is inmiddels minder waar, dan dat deze begrippen elkander zouden dekken. De rekening en verantwoording omvat de geheele gestie, al hetgeen in een behoorlijke boekhouding en administratie behoort te worden neergelegd. Dc winst- en verliesrekening omvat uiteraard slechts een grove samenvatting, terwiji op de balans niet meer dan een dccl der resultaten komt. Met grote stelligheid stelt de auteur derhalve dat rekening en verantwoording en jaarrekening elkaar niet dekken. Overigens wordt tevens aangehaald het toenmalige art. 49 WvK waarin is voorgeschreven de verpiichting van het bestuur om naast de jaarrekening versiag uit te brengen omtrent den gang van zaken van de vennootschap en het gevoerde beheer. Later 8 staat er in het Handboek dat in de wet niet met zoveel woorden over verantwoording wordt gesproken; daarbij wordt crop gewezen dat de verantwoordingsplicht van het bestuur verder gaat dan jaarrekening en jaarverslag.: Het bestuur moet de algemenc vergadering verlangde inlichtingcn verschaffen. Inmiddels gelden voor nagenoeg alle in Bock 2 BW genoemde rechtspersonen regels omtrent de rekening en verantwoording door middel van jaarverslag met jaarrekening. Dc eerdcre passages waarin geopponeerd werd tegen de jaarrekening als middel van rekening en verantwoording, komen in deze druk van het Handboek niet meer voor. Löwensteyn merkte op dat het afleggen van rekening en verantwoor ding vanzelf spreekt: dit geldt voor iedereen die het beheer over vermogen voert. Ret vermogensbeheer is echter wel een belangrijk maar niet bet meest essentiële aspect van de bestuurstaak. Die ligt in bet voeren van een op bet dod... gericht beleid. Ret is in bet jaarversag dat bet besruur van het gevoerde beleid verantwoording aflegt. Voor de vorm waarin de rekening en verantwoording wordt afgeiegd, wijst hij aan de 8 ten aanzien van het jaarvers]ag (bestuursvers1a) consta jaarrekening; teerde hij dat verwacht mag worden dat het bestuur daarin niet alleen een relaas geeft van de faites en gestes, maar ook in welke richting bij zijn beleid wil voortzetten Art. 42 \XvK (1929). 77 Van der Heijden-Van der Grinten 1946, nr. 259, p. 418/ I-Iandboek Van der 1-Iei 79 Niet voor de niet-commerciele stichting en de kleine commercicle stichtng en be houdens bijzondere voorschriften, Cok gelden dienaangaande bepalingen voor eesv s en formed hui tenlandse vennootschappen. 8() Pitlo-Ldwenstevn 1978, p Pitlo-liiwenstevn 1978, p. 148, Pido-Ldwenstevn 1978, p den-Van der ;rlnten 1984, nr. 258, p. 498/

14 D[ BOEKHO[I)1R Ret is evident dat de inzichten omtrent de wijze van rekening en verantwoording en de vorm waarin in de loop van de tijd zijn geevalueerd. Voor de in Titel 9 Bock 2 BW aangewezen rechtspersonen gaat het om de jaarrekening met jaarverslag (bestuursvers1ag waarbij de jaarrekening naast de balans en de winst-en-verliesrekening (staat van baten en lasten, exp1oitatierekenin met toehchnng in vele gevallen ook een kasstroom overzicht bcvat. Aan de inhoud van die stukken worden gedetailleerde eisen in Titel 9 Boek 2 BW gesteld, met beperkte uitzonderingen zoals geringe ornvang en in groepsverhoudingen waaraan ik voorbij ga. Die detaillering heeft vooral te maken zowel met de scheiding van bestuur en kapitaalverschafting als met voorgcschreven openbaarmaking van (IC jaar stukken. Ret gestelde kan ook gelden voor andere rechtspersonen als gevoig van sectorale voorschriften en/of subsidievereisten, meestal doordat in die voorschriften en vereisten Titel 9 Bock 2 BW geheel of ten dde wordt aangewezen dan wel de bepalingen daaruit grotendeels worden herhaald. Dc rekening en verantwoording worden gedaan aan de algemene vergadering van aandeelhouders of leden in een jaarlijks voorgeschreven vergadering met de bevoegdheid van deze vergadering om de jaarreke ning vast te stellen en te beslissen omtrent de decharge van de bestuur ders. 55 Dc aandeelhouders en leden hebben in het verband van de vergadering recht op informatie behoudens zwaarwichtig belang van de rechtspersoon. Tevens is bepaald dat uit de vaststeffing van de jaar rekening geen decharge voor bestuurders (en commissarissen) voort viocit. Deze ook al voor het opnemen van deze bepaling in de wet door de meerderheid van schrijvers aangehouden opvatting is terecht omdat de wijze waarop het beleid is gevoerd, niet blijkt uit de jaarrekening. 86 geldt in Voor de niet onder Titel 9 Bock 2 BW vallende vereniging elk geval bet al cerder genoemde art. 2:48 BW waarin is voorgeschreven dat het jaarverslag en de balans en de staat van baten en lasten met toelichting aan de ledenvergadering ter goedkeuring moeten worden verstrekt. Onder de goedkeuring kan statutair decharge zijn begrepen. 83 Ofschoon wettelijk het kasstroomoverzicht in Titel 9 Boek 2 BW niet wordt genoemd. in seen )rale regels kan cen dergelijkc verplichting we! voorkomen. Ook n de rcge!s van de IASB kornt het kasstroomoverzicht voor. 84 Bij stichringen: het claarvoor in de plaats tredende orgaan. 85 En als zij er zijn, commissarissen. 86 Voor de met onder Tire! 9 Bock 2 B\V vallende stichtingen is er geen ander voorschrift 1ondcre dan art. 2:1() 13W (en indiun van tocpasslng. art. 2:151 BW behoudensbi welgeving. 62

15 11 B I. C KM A N Dc regeing in art. 2:48 BW geldt overigens ook voor de vereniging van appartementseigenaars (art. 5:135 B ). Van wettelijke openbaarmaking van de genoemde stukken is geen sprake. 87 Ook voor een eesv geldt er een jaarrekeningopmaakplicht met zelfs en enkele algemene inrichngsbepaling die ent op art. 2:362 leden 13 BW Een jaarvers1a ( bestuursverslagi is niet voorgeschreven. Evenmin is voor de jaarrekening openbaarmaking voorgeschreven. Voor personenvennootschappen zijn er geen wettelijke vereisten over rekening en verantwoording door besturende vennoten ofschoon het bestaan van die verplichting algemeen wordt aanvaard! Ook zijn er geen bepalingen over bet bestuursverslag en behoudens art. 3:1 5i BW de jaarrekening. Uit art. 3:15i BW blijkt wel dat er een balans en een staat van baten en lasten moet zijn, op te stelien door de besturende venno(o)t(en), zonder dat er inhoudelike vereisten voor deze stukken zijn. Er zijn ook geen wetteijke vereisten betreffende bet vaststellen door de vennoten. Dit zou als bet wetsvoorstel niet zou zijn ingetrokken, in zoverre zijn veranderd dat in het wetsvoorstel expliciet voor een besturende vennoot is opgenomen dat hij ten minste éénmaal per jaar rekening en verant woording aan zijn medevennoten verschuldigd is, dat elke vennoot bevoegd is de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vennootschap in te zien en dat op de besturende vennoten de adminis tratieplicht, in met art. 2:10 BW/art. 3:15i 13W vergelijkbare bewoordingen, rust met daarin ook de verplichting voor de besturende vennoten binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten op te maken en de bevoegdheid tot vaststelling van die stukken door alle vennoten tezamen. Maar evenals onder bet geldende recht is er geen voorschrift over openbaarmaking. Wel is in Bock 2 BW bepaald dat personenvennootschappen jegens aansprakeijke vennoten die rechtsper 91 en jegens heb gelden soon zijn, geijkgesteld zijn met dochtermaatschappij 87 Behoudens bijzondere wetgeving. 88 Art. 3 lid 4 Uitv.wet BESM Ook art. 2:10 13W is van toepassing hlijkens art.3 lid 2 Uit wet EESV 89 M. van Olffen, Mr. C 4sserc Hand/ezdin,g tot de beoefining van bet Neder/ands /rnrjer/ik rec/it Personen emootse/iappen, Deventer: Kiuwer 2011), nr. 96 en de aldaar Dee! 7-P aangehaalde jurisprudenne. Zo ook A.L. Mohr & VA.E.M. Meijers, I an personenven nootschappen, Deventer: Kluwer 2009, p Het verwondert wel dat niet over toelichting wordt gesproken, zoals bi de vereniging en het eesv. 91 Art. 2:24a lid 2 8W 63

16 1) K B () 1-. K HO K D R als deelneming. Daardoor is er mm of meer een gelmjke behandeling gewaarborgd ter zake van door rechtspcrsonen gehouden belangen in kapitaalvennootschappen. () Maar zoals al gezegd, voor de financiële stukken gelden geen inhoude lijke eisen, behoudens bijzondere wetgeving of de toepassing van Titel 9 I3oek 2 BW Dit laatste is aan de orde indien het gaat om banken en betaahnstcllingen die personenvennootschap ziin en indien het gaat om personenvennootschappen waarvan alle aansprakelij ke vennoten kapitaai venm)otschappen naar buitenlands recht zljn. In hi;na alle landen binnen de Europese Unie geldt evenwel dat personenvennootschappen, die in een aantal landen ook rechtspersoonlijkheid hebben, gclijk worden gesteld zowel ter zake van inrichting en openhaarmaking van de jaar rekening als voor bet bestuursverslag met bet daarover voor N,V. s en 13.M s bepaaldc, mits alle aansprakehjke vennoten kapitaalvennootschappen zijn. Dc communautaire achtergrond hiervan is het voorkomen dat op deze wijze de communautaire jaarrekeningregels voor kapitaalvennootschappen zouden worden vermeden. Dc beperkte uitleg in Nederland heeft te maken met de Nederlandse gedachte dat participaties in dergeijke yen nootschappen door de aansprakeiijke vennoten in een rechtsvorm die onder Titel 9 Bock 2 B metbode als bedoeld in art. 2:389 B\X T valt, moeten worden verantwoord volgens de 6. Boekhouder s rekening en verantwoording Dc vraag is wat bet in de vorige paragraaf gestelde inhoudt voor de rekening en verantwoording van de boekhouder jegens de leden van de rederij. Hoe moet die rekening en verantwoording eruit zien? In het vroegere art. 338 WvK dat vóór art. 340b WvK gold, stond over de boekhouder: Hij is verpligt, na het eindigen van elke reis, aan alle medereeders, ook op de vordering van elk hunner, te doen behoorlijke rekening en verantwoording van zijn gehouden bewind, zoo omtrent den 92 Art. 2:24c lid 2, sub a B\\ Voor commanditaire vennoten die rechtspcrsoon ijn, kan hetzelfde ielden (art.2:24c lid 2, sub b B\\). 93 Art. 2:24a lid I en 24c lid 1 B\V 94 Art. 2:36() lid 1, tweede volzin B\V 95 Art. 2:360 lid 2 B\V 96 Also k die partij zijn in de ()verecnkomst 11.R. 97 in de betrokkcn EEGricbtlijnen is deze mogelijkheid speciaal voor Nederland open( )rnen. 98 \ermogensrnutatiemethodc. Deze blifr bier oiribesproken. 64

17 te H B ICKM AN geheelen staat van bet scbip en de reederij, als omtrent de geeindigde reis, met overlegging van alle bewijsstukken tot dit alles betrekking hebbende, en.... Over art. 34Db WvK merkte Molengraaff op dat de boekhouder verplicht is ten minste na verloop van een jaar aan de leden der rederij rekening en verantwoording te doen. Hij Iaat zich over de vorm met ult. Verder gaat Cleveringa ook niet. Na vermelding van cen mededelings- en verantwoordingplicht jegens de leden van de rederij en de informatie- en inzageplicht met betrekking tot het beheer (art. 340a WvK, constateerde hij dat de hoekhouder zo dikwijls het gebruik dit meehrengt, ten minste echter na verloop van een jaar rekening en verantwoording aan de leden van de rederij moet doen van zijn beheer, met overlegging van alle bewij s stukken daarop betrekking hebbende. 1 )0 Een soortgehjke woord keuze is ook te vinden in Personenassociaties) Daarin wordt er nog opgewezen dat door bet verval van de rekening en verantwoording per reis meer rekening wordt gehouden met de praktijk. Bezien we de huidige bepalingen dan blijkt er niet zoveel ten opzichte van de vroegere bepalingen in het Wetboek van Koophandel te zijn veranderd. Naast het informatierecht en bet inzagerecht van de leden van de rederij dat vroeger in art. 340a WvK stond en nu met een geringe wijziging in de woordkeuze 102 in art. 8:165 BW staat en waaraan de boekhouder desverzocht gevoig moet geven wijzen is in dit verband ook op art. 843a Rv betreffende de naleving van de inzage- en afschrift rechten, zij het dat bij overeenkomst van art. 8:165 BW kan worden afgeweken (art. 8:186 BW), geldt voor het afleggen van rekening en verantwoording door de boekhouder het daarover bepaalde in art. 8:166 B 3 behoudens afwijkend beding. In art. 8:166 BW staat de verplichtin voor de boekhouder om zo dikwijls een ter zake mogehjk bestaandlh gebruik meebrengt, doch in ieder geval telkens na verloop van een jaar en bij einde van zijn beheer, binnen zes maanden ontleend aan het in art. 2:48 BW bepaalde terzake de verenigin, onder overlegging van alle daarop betrekking hebbende bewijsstukken rekening en verantwoording ) Molengraaff 1957, p ()() Cleveringa 1961, p Commentaar op art. 340b WvK, supplement 4, maart H2 ()nder meer is het woord documenten blijkens de wetgeschiedenis in de plaats van papieren getreden ten einde rekening te houden met elektronische of automatischc gegevensverwerking. Deze wijziging in de woordkeuze blijft emgszins ouderwets aan doen. In art. 2:10 BW en art. 3 15i BW gaat het om andere gegevensdragers. IU Ien terzake mogeli;k bestaand gebruik is nieuw ten opzichte van de bepaling in bet XvK, waarin stond het gebruik. I )4 l)e vroegere bepaling stond in art. 340b WvK. 65

18 dat van zijn beheer te doen. Dc naleving hiervan kan door de leden in rcchte worden afgedwongen (zie hieromtrent art. 177 e.v. Rv). Over het gebruik merktejapikse op dat bet daarover bepaalde niet lilkt te zijn geschreven voor een ruimerc opvatdng doelend op bijvoorbeeld de gewoonten bij vennootschappen (kwartaal- en halfjaarcijfers ten gerieve van belangheb 1) maar meer op hetgeen bil de rederij zeif of in de reclerijwereld benden gehruikelijk is. Omtrent de verplichting van de leden van de rederij in verband met de rekening en vcrantwoording staat in art. 8:167 BW de nogal ouderwets aandoende bepaling > waarvan in de overeenkomst kan worden afgeweken elk lid de rekening en verantwoording van de bock houder binnen drie maanden moet opnemen en sluiten nadat de boekhouder de rekening en verantwoording heeft afe1egd. \Xat precies onder opnemen en sluiten moet worden verstaan, staat niet in de wet, in de toelichting op de betrokken bepahng en in de recente commentaren. mo japikse merkte flog wel op, evenals de commentator in Personenas sociaties, dat in deze bepaling tot uitdrukking komt het recht van de boekhouder om rekening en verantwoording te kunnen afleggen. Japikse wees tevens op bet helang van deze hepaling voor de boekhouder met bet oog op aan hem te verlenen decharge. Ook stelde Japikse dat opnemen en sluiten van de rekening en verantwoording betekent dat de leden van de rederij over de rekening en verantwoording moeten beslissen. Omtrent de beslissing is in art. 8:168 BW bepaald dat als de rekening en verantwoording door de meerderheid van de leden wordt goedgekeurd, alleen deze meerderheid daaraan is gebonden en de andere leden alleen indien zij hebben nagelaten orn de rekening en verantwoording binnen een jaar te betwisten nadat zij van die rekening en verantwoording hebben kunnen kennisnemen en nadat de gocdkeuring door de meer derheid schrifte1ik is meegedeeld. Ook voor deze bepaling geldt dat daarvan bij overeenkornst kan worden afgcweken. Wat de vorm hetreft waarin de rekening en verantwoording moet worden gegoten, valt op dat ook hierover niets in de wet en in de 105 AsserJapkse 2004, nr. 565, p k wij crop dat cur dergelijke verplichung er ook net s voor rechtspersonen en vennootschappen. \el zijn er bcpahngen over haltaarcijters voor heurst( )ndsen en beleggingsnstellingen. 107 ()ntleend aan het vroegere art. 34 0c \\vk. 10 I)cze termijn stond net in art.340c \Vv K. 109 Asser-Japikse 2004, nr. 597, p ho Asser-Japikse 2004, nr. 604, p In het \ roegere art. 340d \VvK stond dric Jaar. 66

19 in over B C k M A N wetsgeschiedenis op artt. 8: BW staat, terwii ook commentatoren zich daarin niet al te zeer verdiepen. Zo al wat gezegd wordt, gaat bet oudere literatuur dage ontvangsten en uitgaven, evenals ook in heden ten gevahen van bewind, nalatenschap, gemeenschap en vele andere vormen van beheer. Daarbij geldt dat voor de inhoud van de rekening en verantwoording bepalend is de aard van de rechtsvcrhouding op grond waarvan rekening en verantwoording wordt afgelegd en de omstandig heclen van bet geval. 1 Hoewel die norm ook hruikbaar lijkt in bet kader van de rederi;, is toch wel verwondering op haar plaats, gelet op de modernisering van de bepalingen bij rechtspersonen en vennootschappen, zelfs in gevalien dat geen openbaarheid van jaarstukken is voorgeschreven zoals bij de gewone vereniging, bet eesv en de vereniging van apparte mentseigenaars. In al deze gevallen is bet leidend beginsel bij de periodieke versiaggeving bet stelsel van baten en lasten, en niet zozeer bet kasstelsel. Hoewel ontvangsten en uitgaven, evenals bet saldo en de ontwikkelingen daarin van belang blijven, wordt als bet om inkomens vorming gaat, verantwoordrng van baten en laten dan wel exploitatieop brengsten en -kosten voorop gesteld als bet gaat om rekening en verantwoording. Het lijkt mij daarom in het geheel niet vreemd en passend bij de ontwikkelingen in bet rechtspersonen- en vennootscbaps recht indien zou zijn bepaald dat de jaarlijkse rekening en verantwoording aan de leden van de rederij in elk geval zou moeten plaatsvinden door een hoekhoudersverslag over de gang van zaken in de rederij en over het gevoerde beheer ter zake van de exploitatie met toevc)eglng van de balans, de exploitatierekening en de toeichting. Deze stukken zouden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar ter inzage van de leden moeten worden gelegd met behandeling omtrent goedkeuring door hen uiterlijk drie maanden nadien. Aan de inhoud van de financiële rekening zouden dan dezelfde cisen kunnen worden gesteld als bij een eesv. Tevens zou aansluitend een bepaling van regelend recht over decharge van de boekhouder kunnen worden opgenomen. Dc door mij hepleite wijze van verantwoording is ook nog niet zo gek als bedacht wordt dat leden van de rederij ook een rechtspersoon kunnen zijn die onderworpen zijn aan de in Titel 9 Bock 2 BW opgenomen jaarrekeningverplichtingen. Dit doet natuurlijk wel de vraag rijzen op welke wijze het aandeel in de rederij bij hen ZOU moeten worden verwerkt. Daarbij zou gedacht kunnen worden aan een wijze die gelijkt op de verantwoording van belangen in vennootschappen met informatiever schaffing als bedoeld in art. 2:379 BW dan wel aan verantwoording van 112 HR 2 december 1)94, NJ 19)5,

20 I)E BOEKHOUDFR het pro rate parte deel in het schip onder de materiële vaste activa op de balans met het aandeel in de exploitatieuitkomst in de eigen winst-en verliesrekening van het rederijlid. Daar de rederij mede-eigendom betreft, komt mij het laatste als het meest voor de hand liggende voor. 7. Tot besluit 1k kom nu tot een afronding. 1k heb gepoogd vanuit het begrip bock houder dat toch vooral wordt geassocieerd met boekhouders en accoun tants, te komen tot boekhouder in de handelsrechteijke betekenis van beheerder van een rederij en de parallel met de bestuurder(s) van rechtspersonen en besturende venno(o)t(en) in personenvennootschap pen om daarna toch weer te laten zien dat de boekhouding een grondsiag vormt voor de rekening en verantwoording, uitmondende in de jaar rekening en het jaarverslag. 1k hoop hiermee te hebben laten zien dat tussen het vennootschapsrecht dat vroeger als een van de onderdelen van bet handelsrecht werd gezien en dat zich heeft verbijzonderd tot een afzonderhjk te onderscheiden rechtsgebied naast bet handefrecht in enge zin en het handelsrecht in enge zin nog steeds een zekere samenhang bestaat, met wederzi;dse invloeden Dit maakt toch ook plausibel dat in de Rotterdamse sectie handels- en ondernemingsrecht, aihoewel in sub secties verleend, beide onderdelen nog steeds verbonden zijn en dat dit ook zo zal bhjven na bet vertrek an de grote voorvechter hiervan, Knjn Haak Krijn, ik ben al met emerltaat en nu jij ook Het zal wennen zl;n, maar je hebt zonder twijfel nog veel te doen Jouw persoonli;kheid, plezier in bet werk, kennis en kunde vormen hiervoor de beste garantle I

Levering van aandelen Artikel 7 1. Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de verkrijging van een aandeel door de vennootschap, en de

Levering van aandelen Artikel 7 1. Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de verkrijging van een aandeel door de vennootschap, en de STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vennootschap draagt de naam: [ ]. 2. De vennootschap heeft haar zetel in de gemeente [ ]. Doel Artikel 2 De vennootschap heeft ten doel: a. [ ]; b. het oprichten

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1996 1997 Nr. 352 24 139 Regels met betrekking tot naar buitenlands recht opgerichte, rechtspersoonlijkheid bezittende kapitaalvennootschappen die hun werkzaamheid

Nadere informatie

Statuten van STICHTING Regtvast, statutair gevestigd te Amsterdam, zoals vastgesteld op 20 december 2012 voor mr. K. Stelling, notaris te Amsterdam.

Statuten van STICHTING Regtvast, statutair gevestigd te Amsterdam, zoals vastgesteld op 20 december 2012 voor mr. K. Stelling, notaris te Amsterdam. 1 Statuten van STICHTING Regtvast, statutair gevestigd te Amsterdam, zoals vastgesteld op 20 december 2012 voor mr. K. Stelling, notaris te Amsterdam. Naam en zetel. Artikel 1. 1. De stichting draagt de

Nadere informatie

BRONNEN ADMINISTRATIEVE VERPLICHTINGEN

BRONNEN ADMINISTRATIEVE VERPLICHTINGEN BRONNEN ADMINISTRATIEVE VERPLICHTINGEN Inhoud van dit E-book: Bron inschrijvingsplicht handelsregister Bron aanmeldingsplicht belastingdienst Bron administratieplicht algemeen Bron verplichtingen jaarverslaggeving

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1986-1987 19813 Bijzondere bepalingen voor de geconsolideerde jaarrekening Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden

Nadere informatie

- 1 - STICHTING BEHEER SNS REAAL

- 1 - STICHTING BEHEER SNS REAAL - 1 - STATUTEN VAN STICHTING BEHEER SNS REAAL PHK/6006588/10100283.dlt met zetel te Utrecht, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 30 september 2009 voor mr. M.A.J. Cremers, notaris

Nadere informatie

- 1 - STICHTING CONTINUÏTEIT ING

- 1 - STICHTING CONTINUÏTEIT ING - 1 - STATUTEN VAN STICHTING CONTINUÏTEIT ING PHK/6008125/10252500.dlt met zetel te Amsterdam, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 26 januari 2011 voor een waarnemer van mr.

Nadere informatie

In het eerste lid van artikel 49 wordt met ten hoogste vijf maanden vervangen door: met ten hoogste vier maanden.

In het eerste lid van artikel 49 wordt met ten hoogste vijf maanden vervangen door: met ten hoogste vier maanden. Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter uitvoering van Richtlijn 2013/34/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende de jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde

Nadere informatie

RJ-Uiting 2009-1: Gevolgen van aanpassingen in boek 2 van het Burgerlijk Wetboek als gevolg van Richtlijn 2006/46/EG van 14 juni 2006

RJ-Uiting 2009-1: Gevolgen van aanpassingen in boek 2 van het Burgerlijk Wetboek als gevolg van Richtlijn 2006/46/EG van 14 juni 2006 RJ-Uiting 2009-1: Gevolgen van aanpassingen in boek 2 van het Burgerlijk Wetboek als gevolg van Richtlijn 2006/46/EG van 14 juni 2006 Inleiding Op 22 december 2008 is een aantal artikelen in titel 9 van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1994 1995 24 139 Regels met betrekking tot naar buitenlands recht opgerichte, rechtspersoonlijkheid bezittende kapitaalvennootschappen die hun werkzaamheid

Nadere informatie

A D M I N I S T R A T I E V O O R W A A R D E N

A D M I N I S T R A T I E V O O R W A A R D E N A D M I N I S T R A T I E V O O R W A A R D E N van: Stichting Jubileumfonds 1948 en 2013 voor het Concertgebouw statutair gevestigd te Amsterdam d.d. 1 september 2011 Definities. Artikel 1. In deze administratievoorwaarden

Nadere informatie

AMBTELIJK VOORONTWERP Memorie van Toelichting

AMBTELIJK VOORONTWERP Memorie van Toelichting AMBTELIJK VOORONTWERP Memorie van Toelichting 1. Inleiding Dit wetsvoorstel voorziet in de mogelijkheid voor coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen om te kiezen voor een monistisch bestuursmodel.

Nadere informatie

Statuten Stichting Actuarieel Instituut

Statuten Stichting Actuarieel Instituut Statuten Stichting Actuarieel Instituut Hoofdindeling: Beroepsreglementering Categorie: Gedragsregels Opgesteld door: Bureau AG Vastgesteld door: Algemene Ledenvergadering Datum (laatste wijziging): 10

Nadere informatie

Statuten van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A ANNO12, gevestigd te Amersfoort

Statuten van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A ANNO12, gevestigd te Amersfoort Statuten van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A ANNO12, gevestigd te Amersfoort Naam en zetel. Artikel 1. 1. De stichting draagt de naam: Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen

Nadere informatie

HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE

HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE Vastgesteld door de RvC op 10 maart 2010 1 10 maart 2010 INHOUDSOPGAVE Blz. 0. Inleiding... 3 1. Samenstelling... 3 2. Taken en bevoegdheden... 3 3. Taken betreffende

Nadere informatie

STATUTEN Naam. Zetel. Duur Artikel 1. Doel Artikel 2. Artikel 3.

STATUTEN Naam. Zetel. Duur Artikel 1. Doel Artikel 2. Artikel 3. STATUTEN Naam. Zetel. Duur Artikel 1. 1.1. De stichting draagt de naam: Stichting Administratiekantoor Heijmans en is gevestigd te Rosmalen. 1.2. Zij duurt voor onbepaalde tijd voort. Doel Artikel 2. 2.1.

Nadere informatie

met zetel te Nieuwegein, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 13 april 2005 voor Mr H.B.H. Kraak, notaris te Amsterdam.

met zetel te Nieuwegein, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 13 april 2005 voor Mr H.B.H. Kraak, notaris te Amsterdam. - 1 - STATUTEN VAN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR VAN AANDELEN BALLAST NEDAM ACS/6001796/287852.dlt met zetel te Nieuwegein, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 13 april 2005

Nadere informatie

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP 1 AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP Heden, [ ] tweeduizend veertien, verscheen voor mij, mr. Marcel Dirk Pieter Anker, notaris te Amsterdam: [ ]. De comparant verklaarde dat

Nadere informatie

INBRENG IN de besloten vennootschap: UNIVÉ HET ZUIDEN BEMIDDELING B.V. gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal)

INBRENG IN de besloten vennootschap: UNIVÉ HET ZUIDEN BEMIDDELING B.V. gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Blad 1 INBRENG IN de besloten vennootschap: UNIVÉ HET ZUIDEN BEMIDDELING B.V. gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Heden, ***, verscheen voor mij, mr. **, notaris te **: **, te dezen handelend als schriftelijk

Nadere informatie

Het bestuursorgaan bevestigt de ontvangst van een elektronisch ingediende aanvraag.

Het bestuursorgaan bevestigt de ontvangst van een elektronisch ingediende aanvraag. Algemene wet bestuursrecht Titel 4.1. Beschikkingen Afdeling 4.1.1. De aanvraag Artikel 4:1 Tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald, wordt de aanvraag tot het geven van een beschikking schriftelijk

Nadere informatie

OVEREENKOMST INZAKE BEHEER EN BEWARING

OVEREENKOMST INZAKE BEHEER EN BEWARING OVEREENKOMST INZAKE BEHEER EN BEWARING ONDERGETEKENDEN: 1. Robeco Institutional Asset Management B.V., gevestigd te Rotterdam en aldaar kantoorhoudende aan de Coolsingel 120; en 2. Stichting Bewaarder

Nadere informatie

NOTULEN AUTEUR / INLICHTINGEN: 12 mei 2011 10060553/11-00258663/eti Concept-notulen flexbv

NOTULEN AUTEUR / INLICHTINGEN: 12 mei 2011 10060553/11-00258663/eti Concept-notulen flexbv NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP NAAR NEDERLANDS RECHT, GEBASEERD OP DE WETSVOORSTELLEN INZAKE FLEXIBILISERING VAN HET BV-RECHT. Bijgaand eerst een toelichting en daarna

Nadere informatie

STATUTEN STICHTING MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN

STATUTEN STICHTING MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN 20140163 1 STATUTEN STICHTING MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN doorlopende tekst van de statuten van de stichting: Stichting Meesman Beleggingsfondsen (vóór statutenwijziging genaamd: Stichting Bewaarder Meesman

Nadere informatie

STATUTEN STICHTING TENNISPARK EINSTEIN

STATUTEN STICHTING TENNISPARK EINSTEIN STATUTEN STICHTING TENNISPARK EINSTEIN Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: STICHTING TENNISPARK EINSTEIN. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Zevenaar. Doel Artikel 2 1. De stichting

Nadere informatie

Om geldig te zijn, zal deze volmacht uiterlijk op donderdag 5 juni 2014 in ons bezit moeten zijn VOLMACHT. Naam en voornaam Adres

Om geldig te zijn, zal deze volmacht uiterlijk op donderdag 5 juni 2014 in ons bezit moeten zijn VOLMACHT. Naam en voornaam Adres Om geldig te zijn, zal deze volmacht uiterlijk op donderdag 5 juni 2014 in ons bezit moeten zijn Ik, ondergetekende Naam en voornaam Adres VOLMACHT eigena(a)r(es) van aandelen van de Naamloze Vennootschap

Nadere informatie

Algemene Subsidieregeling 2008

Algemene Subsidieregeling 2008 Algemene Subsidieregeling 2008 Paragraaf 1 Inleidende bepalingen Artikel 1.1 In deze regeling wordt verstaan onder: a. gemeentebestuur: het bestuursorgaan dat bevoegd is tot het nemen van besluiten betreffende

Nadere informatie

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE STICHTING

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE STICHTING 1 DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE STICHTING STICHTING CAMPVUUR, statutair gevestigd in de gemeente Opsterland, opgericht bij akte verleden op zeven november tweeduizend zeven verleden voor mr.

Nadere informatie

STATUTEN. Statuten van de Stichting Vrienden van Harmonie St. Caecilia, zoals vastgesteld in de oprichtingsakte op 24 september 2010

STATUTEN. Statuten van de Stichting Vrienden van Harmonie St. Caecilia, zoals vastgesteld in de oprichtingsakte op 24 september 2010 STATUTEN Statuten van de Stichting Vrienden van Harmonie St. Caecilia, zoals vastgesteld in de oprichtingsakte op 24 september 2010 Artikel 1: Naam en Zetel 1. De stichting draagt de naam: Stichting Vrienden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 483 Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met kwijting aan bestuurders en commissarissen Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere informatie

RJ-Uiting 2014-7: ontwerp-richtlijn 630 Commerciële stichtingen en verenigingen

RJ-Uiting 2014-7: ontwerp-richtlijn 630 Commerciële stichtingen en verenigingen RJ-Uiting 2014-7: ontwerp-richtlijn 630 Commerciële stichtingen en verenigingen Inleiding RJ-Uiting 2014-7 bevat de ontwerp-richtlijn 630 Commerciële stichtingen en verenigingen. De Raad voor de Jaarverslaggeving

Nadere informatie

Aspecten van de aansprakelijkheid van de vennoten onderling en jegens derden in titel 7.13

Aspecten van de aansprakelijkheid van de vennoten onderling en jegens derden in titel 7.13 Aspecten van de aansprakelijkheid van de vennoten onderling en jegens derden in titel 7.13 M r. J. A. H e u r k e n s * Inleiding Gezien de uitgesproken verwachting van de staatssecretaris van Justitie,

Nadere informatie

Open vragen 1. Wat zijn stakeholders van een onderneming?

Open vragen 1. Wat zijn stakeholders van een onderneming? Vragen hoofdstuk 8: Externe verslaggeving Open vragen 1. Wat zijn stakeholders van een onderneming? Externe verslaggeving is, zoals de naam al aangeeft, gericht op het verschaffen van informatie aan partijen

Nadere informatie

VOLLEDIGE EN DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR EUROCOMMERCIAL PROPERTIES

VOLLEDIGE EN DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR EUROCOMMERCIAL PROPERTIES 1 VOLLEDIGE EN DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR EUROCOMMERCIAL PROPERTIES STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 De stichting draagt de naam: Stichting Administratiekantoor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 277 Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de herziening van het preventief toezicht bij oprichting en wijzigingen van

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet in verband met het verbeteren van de kwaliteit van bestuur en toezicht bij verenigingen en stichtingen alsmede de uniformering van enkele bepalingen

Nadere informatie

AMSN444079/

AMSN444079/ Doorlopende tekst van de statuten van Stichting Continuïteit NN Group zoals deze luiden na het verlijden van de akte van oprichting voor mr. Dirk-Jan Jeroen Smit, notaris te Amsterdam, op 11 juni 2014.

Nadere informatie

Stichting Kwaliteit Haptotherapie Nederland

Stichting Kwaliteit Haptotherapie Nederland blad 1 Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting Kwaliteit Haptotherapie Nederland. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Apeldoorn. Doel Artikel 2 1. De stichting heeft ten doel

Nadere informatie

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Emco; gelet op artikel <..> van de gemeenschappelijke regeling ;

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Emco; gelet op artikel <..> van de gemeenschappelijke regeling <naam regeling>; Het algemeen bestuur van de regeling Emco; gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van ; gelet op artikel van de regeling ; besluit: vast te stellen de volgende wijziging

Nadere informatie

BIJLAGE 1 REGISTRATIEDOCUMENT INTERPOLIS PENSIOENEN VERMOGENSBEHEER B.V. Behorend bij het Interpolis Levensloop Fonds

BIJLAGE 1 REGISTRATIEDOCUMENT INTERPOLIS PENSIOENEN VERMOGENSBEHEER B.V. Behorend bij het Interpolis Levensloop Fonds BIJLAGE 1 REGISTRATIEDOCUMENT INTERPOLIS PENSIOENEN VERMOGENSBEHEER B.V. Behorend bij het Interpolis Levensloop Fonds I. gegevens betreffende de werkzaamheden van de beheerder a. Activiteiten van de beheerder:

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT EAGLE FUND BEHEER B.V.

REGISTRATIEDOCUMENT EAGLE FUND BEHEER B.V. REGISTRATIEDOCUMENT EAGLE FUND BEHEER B.V. Algemeen Dit is het registratiedocument van Eagle Fund Beheer B.V., als bedoeld in artikel 11 Besluit toezicht beleggingsinstellingen 2005 ("Btb 2005"). Tenzij

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING VAN BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES N.V., gevestigd te s- Amsterdam

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING VAN BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES N.V., gevestigd te s- Amsterdam VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING VAN BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES N.V., gevestigd te s- Amsterdam zoals dit ter besluitvorming wordt voorgelegd aan de op 30 april 2015 te houden algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen. Besluit van 26 maart 2013, nr. BLKB/2013/400M,

Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen. Besluit van 26 maart 2013, nr. BLKB/2013/400M, Omzetbelasting. Kleine ondernemersregeling Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Besluit van 26 maart 2013, nr. BLKB/2013/400M, De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

Nadere informatie

INBRENG IN de naamloze vennootschap: N.V. UNIVÉ HET ZUIDEN SCHADEVERZEKERINGEN, gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal)

INBRENG IN de naamloze vennootschap: N.V. UNIVÉ HET ZUIDEN SCHADEVERZEKERINGEN, gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Blad 1 INBRENG IN de naamloze vennootschap: N.V. UNIVÉ HET ZUIDEN SCHADEVERZEKERINGEN, gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Heden, ***, verscheen voor mij, mr. **, notaris te **: **, te dezen handelend

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Artikel 2

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Artikel 2 20150354 1 Doorlopende tekst van de administratievoorwaarden van de stichting: Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed, statutair gevestigd te Den Haag, zoals deze luiden na wijziging bij akte,

Nadere informatie

STATUTEN Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting tot Bevordering en Stimulering van Onderzoek, Beschrijving en Publiceren

STATUTEN Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting tot Bevordering en Stimulering van Onderzoek, Beschrijving en Publiceren STATUTEN Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting tot Bevordering en Stimulering van Onderzoek, Beschrijving en Publiceren van Kleine kwalen in de huisartsgeneeskunde. Verkorte

Nadere informatie

JAARRAPPORT 2011. Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM

JAARRAPPORT 2011. Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM JAARRAPPORT 2011 Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM Vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 30 mei 2012. INHOUD 1 INLEIDING 2 JAARREKENING 3 OVERIGE

Nadere informatie

1. Decertificering en dematerialisatie van aandelen

1. Decertificering en dematerialisatie van aandelen 1 TOELICHTING BEHORENDE BIJ HET VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN ALANHERI N.V. ("ALANHERI" OF "DE VENNOOTSCHAP") Behorende bij agendapunt 8 van de op 27 mei 2011 te houden algemene vergadering

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 1-6 Europese economische samenwerkingsverbanden en economische samenwerkingsverbanden

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 1-6 Europese economische samenwerkingsverbanden en economische samenwerkingsverbanden COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 1-6 Europese economische samenwerkingsverbanden en economische samenwerkingsverbanden De Europese Ministerraad hechtte op 25 juli 1985 zijn goedkeuring

Nadere informatie

dossier : 1 behandelaar :

dossier : 1 behandelaar : dossier : 1 Doorlopende tekst van de statuten van de stichting Stichting Kumbatio Nederland, zoals laatstelijk gewijzigd bij akte op tweeëntwintig augustus tweeduizend dertien voor mevrouw Mr Imke Maria

Nadere informatie

OPRICHTING STICHTING FONDS BEHEER FLIGHT FORUM. Heden,., verschenen voor mij, mr., notaris te Eindhoven:

OPRICHTING STICHTING FONDS BEHEER FLIGHT FORUM. Heden,., verschenen voor mij, mr., notaris te Eindhoven: OPRICHTING STICHTING FONDS BEHEER FLIGHT FORUM Heden,., verschenen voor mij, mr., notaris te Eindhoven: De commanditaire vennootschap Flight Forum CV, gevestigd en kantoorhoudende te Eindhoven aan het

Nadere informatie

Enkelvoudige jaarrekening WestlandUtrecht Bank N.V.

Enkelvoudige jaarrekening WestlandUtrecht Bank N.V. Enkelvoudige jaarrekening 2010 WestlandUtrecht Bank N.V. Datum vaststelling: 27 april 2011 Inhoud Verslag Raad van Bestuur 2 Enkelvoudige balans 4 Enkelvoudige winst- en verliesrekening voor de periode

Nadere informatie

Enkelvoudige jaarrekening 2011. WestlandUtrecht Bank N.V.

Enkelvoudige jaarrekening 2011. WestlandUtrecht Bank N.V. Enkelvoudige jaarrekening 2011 WestlandUtrecht Bank N.V. Inhoud Verslag Raad van Bestuur 2 Enkelvoudige balans 4 Enkelvoudige winst- en verliesrekening voor de periode eindigend op 31 december 5 Overige

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 NAAM EN ZETEL Artikel 2 DOEL Artikel 3

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 NAAM EN ZETEL Artikel 2 DOEL Artikel 3 20150354 1 Doorlopende tekst van de statuten van de stichting: Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed, statutair gevestigd te Den Haag, zoals deze luiden na akte van statutenwijziging, op 28 december

Nadere informatie

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 Jaarrekening is vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 24 april 2014 R. Mooij Jaarverslag 2014 31 december 2014 JAARVERSLAG

Nadere informatie

A 2014 N 3 (G.T.) PUBLICATIEBLAD

A 2014 N 3 (G.T.) PUBLICATIEBLAD A 2014 N 3 (G.T.) PUBLICATIEBLAD LANDSBESLUIT van de 10 de januari 2014, no. 14/0032, houdende vaststelling van de geconsolideerde tekst van de Eilandsverordening corporate governance. Op voordracht van

Nadere informatie

AFKOND1GINGSBLAD CURASAO 2009 no. 92

AFKOND1GINGSBLAD CURASAO 2009 no. 92 AFKOND1GINGSBLAD CURASAO 2009 no. E1LANDSVERORDENNG van de 12de oktober 2009 hondende regels ten aanzien van de besluitvorming in zaken betreffende de belrokkenheid van de openbare rechtspersoon het Eilandgebied

Nadere informatie

Het besturen van een vereniging en stichting

Het besturen van een vereniging en stichting Het besturen van een vereniging en stichting Roland van Mourik notaris Cursus Goed Bestuur Nijmegen 6 oktober 2009 Roland van Mourik 37 jaar 1990-1991 propaedeuse rechten te Leiden 1991-1996 notarieel

Nadere informatie

Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3 MD/817570.001

Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3 MD/817570.001 MD/817570.001 Doorlopende tekst van de statuten van de te Den Haag gevestigde stichting: Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed, kantoorhoudende te 2514 JS 's Gravenhage, Nassaulaan 4, zoals deze

Nadere informatie

Controlerichtlijn 780N inzake het optreden van de accountant in de algemene vergadering van aandeelhouders

Controlerichtlijn 780N inzake het optreden van de accountant in de algemene vergadering van aandeelhouders Controlerichtlijn 780N inzake het optreden van de accountant in de algemene vergadering van aandeelhouders 1 Maart 2006 Richtlijn I Koninklijk NIVRA, 2006 Gehele of gedeeltelijke vermenigvuldiging van

Nadere informatie

2. Machtiging tot inkoop van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A en voorstel tot intrekking van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A

2. Machtiging tot inkoop van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A en voorstel tot intrekking van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A AGENDA Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders ( BAVA ) van Nutreco N.V., te houden op dinsdag 21 december 2010, aanvang 10.30 uur, ten kantore van de Vennootschap, Veerstraat 38, 5831 JN

Nadere informatie

BEGRIPSBEPALINGEN. Artikel 1. Artikel 2 MD/817570.001

BEGRIPSBEPALINGEN. Artikel 1. Artikel 2 MD/817570.001 MD/817570.001 Doorlopende tekst van de administratievoorwaarden van de te Den Haag gevestigde stichting: Stichting Administratiekantoor Ren part Vastgoed, kantoorhoudende te 2514 JS 's-gravenhage, Nassaulaan

Nadere informatie

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015 Jaarverslag 2015 31 december 2015 JAARVERSLAG 2015 Inhoudsopgave Verslag van de directie 2 Jaarrekening 2015 - Balans per 31 december 2015 3 - Winst- en verliesrekening over het jaar 2015 4 - Algemene

Nadere informatie

1. Inschrijvingsplicht voor rechtspersonen en ondernemingen

1. Inschrijvingsplicht voor rechtspersonen en ondernemingen Handelsregister 1. Inschrijvingsplicht voor rechtspersonen en ondernemingen Op grond van art. 5 aanhef en sub a Handelsregisterwet 2007 wordt een onderneming die in Nederland is gevestigd en die toebehoort

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE MAASTRICHT 2015

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE MAASTRICHT 2015 ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE MAASTRICHT 2015 Algemene subsidieverordening gemeente Maastricht 2015 1 INHOUD Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Definities... 3 Artikel 2 Wettelijke

Nadere informatie

Update ' toezicht op bestuur in relatie tot de rol van participatiemaatschappijen in hun portefeuillebedrijven'

Update ' toezicht op bestuur in relatie tot de rol van participatiemaatschappijen in hun portefeuillebedrijven' Update ' toezicht op bestuur in relatie tot de rol van participatiemaatschappijen in hun portefeuillebedrijven' 1 Toezicht op bestuur Op 31 mei 2011 is het wetsvoorstel bestuur en toezicht (het "Wetsvoorstel")

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Statuten van de Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion, gevestigd te Rotterdam, volgens de akte van oprichting van 4 januari 2010,

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN O P T I E O V E R E E N K O M S T De ondergetekenden: 1. [ ] B.V., gevestigd te en kantoorhoudende te [ ], aan [ ], hierna te noemen: Optieverlener, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar statutair

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Pagina. Doelstelling, aandeelhouders en directie 3. Bericht aan aandeelhouders 4. Verslag van de directie 5

Inhoudsopgave. Pagina. Doelstelling, aandeelhouders en directie 3. Bericht aan aandeelhouders 4. Verslag van de directie 5 Inhoudsopgave Pagina Doelstelling, aandeelhouders en directie 3 Bericht aan aandeelhouders 4 Verslag van de directie 5 Balans per 31 december 1998 8 Toelichting op de balans 10 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Oprichting van een Stichting

Oprichting van een Stichting Oprichting van een Stichting Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting IxDA Nederland. 2. De stichting is gevestigd in de gemeente Utrecht. Doel Artikel 2 1. De stichting heeft

Nadere informatie

VOORSTEL TOT SPLITSING

VOORSTEL TOT SPLITSING versie 5.e / 23-05-2014 VOORSTEL TOT SPLITSING ONDERGETEKENDEN: 1. de heer DIRK GERRIT JAN BURGER, geboren te Oudewater op 2 januari 1955, wonende Meanderlaan 2, 4691 LJ Tholen; 2. de heer WILLEM OOSTERLING,

Nadere informatie

Cumulatief beslag op aandelen op naam: tot welk moment?

Cumulatief beslag op aandelen op naam: tot welk moment? Cumulatief beslag op aandelen op naam: tot welk moment? Mr. C.H.M. Fiévez * 1. Inleiding De vraag tot welk moment cumulatief beslag op aandelen nog mogelijk is veronderstelt dat elk beslagobject, en dus

Nadere informatie

Geheimhoudingsverklaring en disclaimer Selectie- en verkoopprocessen NS Stations V&O. NS Stations Legal

Geheimhoudingsverklaring en disclaimer Selectie- en verkoopprocessen NS Stations V&O. NS Stations Legal Geheimhoudingsverklaring en disclaimer Selectie- en verkoopprocessen NS Stations V&O NS Stations Legal GEHEIMHOUDINGSVERKLARING/DISCLAIMER Selectie- en verkoopprocessen NS Stations V&O Inzake object voormalig

Nadere informatie

STATUTEN BVA. Statuten BVA

STATUTEN BVA. Statuten BVA STATUTEN BVA Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: BVA bond van adverteerders. Verkorte naam: BVA. 2. De vereniging is gevestigd te Amsterdam. Duur Artikel 2 De vereniging, welke is

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2004 556 Wet van 13 oktober 2004, houdende bepalingen in verband met de fusie van De Nederlandsche Bank N.V. en de Stichting Pensioen- & Verzekeringskamer

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 411 Bepalingen in verband met de fusie van De Nederlandsche Bank N.V. en de Stichting Pensioen- & Verzekeringskamer Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP

Nadere informatie

Voordracht P. van Schilfgaarde, Congres Spigt Dutch Caribbean, 22 oktober 2012. Boek 2 Curaçao per 1-1-2012. Overzicht belangrijkste wijzigingen

Voordracht P. van Schilfgaarde, Congres Spigt Dutch Caribbean, 22 oktober 2012. Boek 2 Curaçao per 1-1-2012. Overzicht belangrijkste wijzigingen Voordracht P. van Schilfgaarde, Congres Spigt Dutch Caribbean, 22 oktober 2012 Boek 2 Curaçao per 1-1-2012. Overzicht belangrijkste wijzigingen 1. Redenen voor wijziging tekst 2004: vooral Nederlandse

Nadere informatie

Concept d.d. 17 november Uitsluitend bestemd voor discussiedoeleinden

Concept d.d. 17 november Uitsluitend bestemd voor discussiedoeleinden 1 STATUTENWIJZIGING JURIDISCHE FACULTEIT DER AMSTERDAMSCHE STUDENTEN Heden, [*], verscheen voor mij, mr. Cornelia Holdinga, notaris te Amsterdam: [*]. De comparant verklaarde ter uitvoering van een besluit

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen Versie 1.1 dd. 15 januari 2014 Artikel 1 - Algemene taak 1.1 De raad van commissarissen

Nadere informatie

Naam en Zetel Artikel

Naam en Zetel Artikel Naam en Zetel---------------------------------------------------- Artikel 1-------------------------------------------------------------- 1. De stichting draagt de naam: Stichting JCS.------------------

Nadere informatie

Nota van wijziging. Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: Artikel I, onderdeel D, komt te luiden:

Nota van wijziging. Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: Artikel I, onderdeel D, komt te luiden: 34 176 Wijziging van oek 2 van het urgerlijk Wetboek ter uitvoering van Richtlijn 2013/34/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende de jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde

Nadere informatie

JW/ OMZETTING VERENIGING IN STICHTING / VASTSTELLING STATUTEN

JW/ OMZETTING VERENIGING IN STICHTING / VASTSTELLING STATUTEN JW/16873.01-1 - OMZETTING VERENIGING IN STICHTING / VASTSTELLING STATUTEN Heden, [passeerdatum], verscheen voor mij, mr. Jeroen van der Weele, notaris te Lelystad: *** De comparant verklaarde: - dat de

Nadere informatie

b. het voeren van politieke, maatschappelijke en culturele actie;

b. het voeren van politieke, maatschappelijke en culturele actie; STATUTEN der LIBERTARISCHE PARTIJ Aangenomen op 28 november 2015 Artikel 1 De vereniging De vereniging draagt de naam Libertarische Partij en zal hierna worden aangeduid als de partij. De naam van de partij

Nadere informatie

Artikel 63 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen

Artikel 63 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen Memo Van prof. Mr. Ch.P.A. Geppaart Onderwerp Artikel 63 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen 1. Via het hoofd van de afdeling Directe belastingen van het Ministerie van Financiën ontving ik Uw

Nadere informatie

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 10 MEI 2016 BIJ TE WONEN

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 10 MEI 2016 BIJ TE WONEN F L U X Y S B E L G I U M Naamloze Vennootschap Kunstlaan 31-1040 Brussel BTW BE 0402 954 628 RPR Brussel OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 10 MEI 2016 BIJ TE WONEN De raad van bestuur van

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2015 3 Winst en Verliesrekening over eerste halfjaar 2015 4 Toelichting 5 Overige informatie 9 2 Balans per 30 juni 2015 in euro s 30062015 30062014 Activa Vlottende

Nadere informatie

STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR VAN AANDELEN BALLAST NEDAM

STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR VAN AANDELEN BALLAST NEDAM - 1 - STATUTEN VAN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR VAN AANDELEN BALLAST NEDAM LS/6008003/10257933.dlt met zetel te Nieuwegein, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 20 mei 2011voor

Nadere informatie

Concept Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van (Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder 2014)

Concept Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van (Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder 2014) Concept Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van (Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder 2014) De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, handelend in overeenstemming

Nadere informatie

Mijndomein.nl Services BV

Mijndomein.nl Services BV 15 Mijndomein.nl Services BV 1 Cappa Accountants & Adviseurs Inhoudsopgave jaarrekening 2015 De in dit rapport opgenomen getallen tussen haakjes zijn negatief. Tenzij anders vermeld luiden de bedragen

Nadere informatie

Overeenkomst van (ver)koop van aandelen. [naam vennootschap]

Overeenkomst van (ver)koop van aandelen. [naam vennootschap] Overeenkomst van (ver)koop van aandelen in [naam vennootschap] Tussen: 1. [Statutaire naam], statutair gevestigd en kantoorhoudende te [plaatsnaam] aan de [adres], hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Jaarrekening Zeestad Beheer BV - Den Helder

Jaarrekening Zeestad Beheer BV - Den Helder Jaarrekening 2013 Zeestad Beheer BV - Den Helder Datum: 21 mei 2014 Inhoud Inleiding - Rapport indeling Jaarrekening 2013 - Balans per 31 december 2013 - Winst- en verliesrekening over 2013 - Toelichting

Nadere informatie

LEIDRAAD BESLOTEN VENNOOTSCHAP

LEIDRAAD BESLOTEN VENNOOTSCHAP LEIDRAAD BESLOTEN VENNOOTSCHAP In deze leidraad vind je een aantal praktische wenken met betrekking tot de juridische gang van zaken bij je vennootschap. Deze leidraad is niet diepgaand. In het voorkomende

Nadere informatie

Organisatievormen van een VvE. Doel volgens de wet. Definities volgens de Dikke van Dale. Burgerlijk Wetboek (BW)

Organisatievormen van een VvE. Doel volgens de wet. Definities volgens de Dikke van Dale. Burgerlijk Wetboek (BW) Versie: 1.3b Datum: 31-07-2012 Auteur: Marcel H.A. de Kock Organisatievormen van een VvE Een VvE kan op verschillende manieren georganiseerd zijn. In dit document worden de 3 meest voorkomende organisatievormen

Nadere informatie

NU in. Raadsvoorstel. Voorstel tot het vaststellen van het gemeentelijk borgstellingen- en geldleningsbeleid.

NU in. Raadsvoorstel. Voorstel tot het vaststellen van het gemeentelijk borgstellingen- en geldleningsbeleid. NU in Raadsvoorstel gemeente Reg. nr Ag. nr Datum Boxtel 96100086 6 28-03-96 Onderwerp Voorstel tot het vaststellen van het gemeentelijk borgstellingen- en geldleningsbeleid. Inhoud Zowel de oude gemeente

Nadere informatie

Statuten. Stichting Preferente Aandelen KAS BANK

Statuten. Stichting Preferente Aandelen KAS BANK Statuten Stichting Preferente Aandelen KAS BANK d.d. 26 maart 2009 Statuten van Stichting Preferente Aandelen KAS BANK, gevestigd te Amsterdam, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden

Nadere informatie

STATUTEN NAAM EN ZETEL ARTIKEL

STATUTEN NAAM EN ZETEL ARTIKEL Doorlopende tekst van de statuten van de stichting Stichting S.P.Y.N. Welfare Foundation, blijkens de akte van oprichting op 10 december 2004 verleden voor notaris mr J. Hagen te Vleuten, gemeente Utrecht.

Nadere informatie

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands.

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands. Notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 15 mei 2014 om 10.30 uur in Hotel Mitland, Ariënslaan 1, Utrecht Aanwezig achter de bestuurstafel: Commissarissen: De heren

Nadere informatie

De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt:

De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt: De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt: Artikel 1 Dit decreet regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 107quater van de Grondwet. Artikel 2 Bij het Ministerie

Nadere informatie

Controleverordening DCMR Milieudienst Rijnmond 2014

Controleverordening DCMR Milieudienst Rijnmond 2014 Controleverordening DCMR Milieudienst Rijnmond 2014 DCMR Milieudienst Rijnmond Parallelweg 1 3112 NA Schiedam telefoon: (010) 2468 000 telefax : (010) 2468 283 Web: http://www.dcmr.nl/ 1 van 5 Het algemeen

Nadere informatie

Ingetrokken voor 2013

Ingetrokken voor 2013 en ok k etr Ing 01 3 or 2 vo Audit Alert 16: De gevolgen voor de accountantsverklaring van de wijzigingen in Titel 9 Boek 2 Burgerlijk Wetboek 1. Inleiding Als gevolg van de EU-verordening inzake internationale

Nadere informatie

Halfjaar bericht 2017 DOCDATA N.V.

Halfjaar bericht 2017 DOCDATA N.V. Halfjaar bericht 2017 DOCDATA N.V. Het nettoresultaat van DOCDATA N.V. over het eerste halfjaar 2017 komt uit op een verlies van 202 duizend. Hierin zitten voor 120 duizend eenmalige kosten. Belangrijkste

Nadere informatie