UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE"

Transcriptie

1 UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR De invloed van vrijwilligers op de kwaliteit van de jaarrekeningen van vzw s uit de sector van de dienstverlening en gezondheidszorg. Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master in de Toegepaste Economische Wetenschappen Nicolas De Baets Joren Vanlerberghe onder leiding van Prof. dr. Johan Christiaens

2 II

3 PERMISSION Ondergetekenden verklaren dat de inhoud van deze masterproef mag geraadpleegd en/of gereproduceerd worden, mits bronvermelding. Nicolas De Baets Joren Vanlerberghe III

4 UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR De invloed van vrijwilligers op de kwaliteit van de jaarrekeningen van vzw s uit de sector van de dienstverlening en gezondheidszorg. Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master in de Toegepaste Economische Wetenschappen Nicolas De Baets Joren Vanlerberghe onder leiding van Prof. dr. J. Christiaens IV

5 Woord vooraf Een voorwoord schrijven geeft ons de mogelijkheid de mensen te bedanken die ons geholpen hebben met het realiseren van dit werk. In de eerste plaats wensen we onze promoter Prof. dr. Johan Christiaens te bedanken voor het aanvaarden van onze masterproefaanvraag en het duidelijk uitleggen van de bedoeling. Daarnaast willen we zeker ook doctoranda Elke Demeulenaere bedanken voor het kritisch nalezen van dit werk en voor de ideeën en de tijd die ze vrijmaakte voor ons. Eveneens willen we Sandra Verbruggen bedanken voor het ter beschikking stellen van haar gegevensbestanden. Vervolgens willen we ook Vinciane Hendrichs bedanken voor het gratis ter beschikking stellen van de lijst van vzw s die hun jaarrekeningen hebben ingediend bij de Nationale Bank Zeker en vast willen we alle vzw s bedanken die onze enquête hebben beantwoord. En als laatste, maar zeker niet onbelangrijk, onze ouders en Pauline De Baets voor het overlezen van dit werk. Nicolas Joren V

6 Inhoudstafel Inhoud Inleiding Achtergrond Definitie van de non-profit sector Hervorming van de Belgische non-profit sector Motieven van vrijwilligers Onderzoekskader Onderzoeksvragen Algemene onderzoeksvraag Vorig onderzoek Hypothesen Methodologie Populatie en steekproef Beschrijving dataverzameling Analyse Afhankelijke variabele Compliance index Samenstelling van de compliance index Onafhankelijke variabelen Percentage vrijwilligers Administratief vrijwilligers & Operationeel vrijwilligers Externe hulp Grootte VI

7 3.2.5 Educatie Aard van de educatie Financieel vrijwilliger Ervaring Regressieanalyse Beschrijvende statistiek Testen assumpties Resultaten regressieanalyse Conclusie Algemeen besluit Bibliografie Bijlagen... bijlage1.1 VII

8 Lijst van tabellen en figuren Tabel 1: Samenstelling compliance index.17 Tabel 2: Beschrijvende statistiek van de steekproef.23 Tabel 3: Beschrijvende statistiek van de compliance index.24 Tabel 4: Overzicht van de variabelen in de regressieanalyse.25 Tabel 5: Kolmogorov-Smirnov test op normaliteit.26 Tabel 6: Tolerance en VIF.27 Tabel 7: Pearson correlatie...28 Tabel 8: Casewise diagnostics..29 Tabel 9: Anova-analyse van het regressiemodel...30 Tabel 10: Regressieanalyse algemene resultaten.. 30 Tabel 11: Regressieanalyse: detail...31 VIII

9 Inleiding De non-profit sector in België zorgt voor een belangrijke bijdrage aan de Belgische economie. Naast een bijdrage van 5% aan het BBP, zorgt deze sector eveneens voor 19.2% van de totale tewerkstelling in VTE (Mertens, Adam, Defourny, Marée, 1999:4). Deze sector onderging in België enkele boekhoudkundige hervormingen naar aanleiding van de wet van 2 mei Een gevolg van deze hervorming is dat de jaarrekeningen van de vzw s sinds 2006 publiekelijk beschikbaar zijn. Voorgaand onderzoek naar de kwaliteit van deze jaarrekeningen werd reeds gevoerd en toonde aan dat er een grote variantie bestond in de kwaliteit van de jaarrekeningen. Ook werden enkele beïnvloedende factoren ontdekt. Eén factor kreeg in het verleden echter weinig aandacht, namelijk de invloed van vrijwilligers. Nochtans zijn er in de non-profit sector in België (VTE) vrijwilligers actief (ibidem)! Deze masterproef gaat na of de grote variantie die bestaat bij de kwaliteit van de jaarrekeningen van vzw s, veroorzaakt zou kunnen zijn door de invloed die vrijwilligers hebben. Hieruit wordt de onderzoeksvraag afgeleid: Wat is de invloed van vrijwilligers op de kwaliteit van de jaarrekeningen van vzw s uit de sector van de dienstverlening en gezondheidszorg? Deze vraag wordt onderzocht aan de hand van een lineaire regressie. De afhankelijke variabele in deze regressie is de compliance index. Deze index meet de kwaliteit van de jaarrekeningen aan de hand van 14 dummy variabelen. De onafhankelijke variabelen die verband houden met de onderzoeksvraag in dit onderzoek zijn: het percentage vrijwilligers, het percentage administratieve vrijwilligers en het percentage operationele vrijwilligers. Dit werd aangevuld met 6 controle variabelen. De structuur van dit onderzoek ziet er als volgt uit: We beginnen met de beschrijving van de achtergrond waarin dit onderzoek kadert. In dat hoofdstuk wordt eerst de non-profit sector gedefinieerd, waarna de hervorming en de link met NPM besproken worden. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een korte beschrijving van de motieven van vrijwilligers. In het volgende hoofdstuk wordt dieper ingegaan op voorgaand onderzoek, zowel onderzoek in verband met de kwaliteit van de jaarrekeningen in de non-profit sector, als onderzoek over de mogelijke invloed van vrijwilligers. Het tweede hoofdstuk eindigt met een bespreking van de gebruikte 1

10 methodologie. Vervolgens wordt er in hoofdstuk 3 ingegaan op de afhankelijke en de onafhankelijke variabelen die de regressieanalyse zal bevatten. Hier worden ook de hypothesen verder gespecificeerd. Hoofdstuk 4 begint met de beschrijvende statistiek, daarna wordt ingegaan op de resultaten van de regressieanalyse. In hoofdstuk 5 worden enkele conclusies geformuleerd op basis van de resultaten van de regressieanalyse. Tenslotte wordt afgesloten met een algemeen besluit. 1 Achtergrond De laatste decennia onderging de publieke sector ingrijpende veranderingen, zowel in de ontwikkelde als in de minder ontwikkelde landen. Deze veranderingen hebben zowel gevolgen voor het management als voor de financiële rapportering in de publieke sector. Ook de Belgische publieke sector onderging de laatste jaren enkele veranderingen. De meest opvallende verandering was de boekhoudkundige hervorming bij de gemeenten, waar de traditionele cameralistische boekhouding vervangen werd door een meer bedrijfsgerichte accrual accounting. Een gelijkaardige verandering in de boekhoudregels vond in 2002 plaats in de non-profit sector in België. In dit deel zal eerst de non-profit sector gedefinieerd worden. Daarna bespreken we de hervormingen en leggen we de link met New Public Management. Tenslotte geven we een overzicht van de motieven van vrijwilligers. 1.1 Definitie van de non-profit sector Om de non-profit sector te definiëren wordt gebruik gemaakt van de structurele-operationele definitie van Salamon, Sokolowski en List (2003:7-8). Volgens deze auteurs moeten organisaties aan vijf kenmerken voldoen om tot de non-profit sector te behoren: (1) een organisatie structuur hebben, (2) privaat zijn, maar mag wel gesubsidieerd worden, (3) geen winstoogmerk hebben, (4) zelfbesturend zijn en (5) vrijwillig lidmaatschap hebben. De non-profit sector in België bestaat naast vzw s ook uit andere verenigingen, zoals kinderopvangcentra, wijkcomités, Deze verenigingen zijn echter niet onderworpen aan een publicatieverplichting, waardoor onderzoek naar de kwaliteit van hun financiële rapportering moeilijker wordt. 2

11 Bijgevolg wordt in dit onderzoek abstractie gemaakt van deze verenigingen en wordt de nonprofit sector gelijk gesteld aan de verenigingen met rechtspersoonlijkheid (Mertens, Adam, Defourny, Marée, 1999:4) De non-profit sector zorgt voor een belangrijk bijdrage aan de Belgische economie. In 1995 zorgden de vzw s voor 12,5% van de totale gesalarieerde arbeid in België. Daarnaast had deze sector eveneens een aandeel van 5% in het Belgisch BBP. Dat komt overeen met een vierde van het aandeel van de industriesector in België (idem, 1999:5). In 1998 zorgden de vzw s voor 19.5% van de totale gesalarieerde tewerkstelling in VTE. Wel dient opgemerkt te worden dat deze cijfers ook de tewerkstelling bevatten in de feitelijke verenigingen zoals wijkcomités, enz. (Pacolet, Defourny, Stoobant, Alaluf, 2001). 1.2 Hervorming van de Belgische non-profit sector De hervorming van de Belgische non-profit sector kwam tot uiting in de herziening op 2 mei 2002 van de wet die de boekhoudkundige verplichtingen van vzw s regelt. Deze herziening onderwerpt de vzw s aan een boekhoudrecht dat vergelijkbaar is met het boekhoudrecht dat sinds 1975 geldt voor ondernemingen en vennootschappen (Christiaens, Vanhee, Verbruggen, Milis, 2008:5). Een eerste belangrijke verplichting is het toepassen van accrual accounting vanaf 1 januari De introductie van dit nieuwe accounting systeem is gemotiveerd door een aantal zwakheden van het oorspronkelijke accounting systeem, namelijk de cameralistische methode (Van Peteghem & Christiaens, 2005:4). Deze methode was onder andere niet in staat om informatie te verstrekken over de financiering van het vermogen. Om dat probleem op te lossen werd, naar het voorbeeld van de private sector, accrual accounting ingevoerd. Het grote verschil tussen accrual accounting en de oorspronkelijke cameralistische boekhouding is de timing waarop de transacties geboekt worden (Tiron Tudor & Mutiu, 2006:1-2). Het voordeel van accrual accounting is dat de gegevens nauwkeuriger en in de juiste periode worden geregistreerd, waardoor de financiële staten een beter beeld geven van de financiële positie van de vzw s. 3

12 Een tweede verplichting tengevolge van de herziening in 2002, is de publicatieverplichting. Deze verplichting heeft vooral betrekking op de grote en zeer grote vzw s. Deze vzw s werden verplicht om ieder boekjaar een volledige (voor de zeer grote vzw s) of een verkorte versie (voor grote vzw s) van hun jaarrekening neer te leggen bij de Nationale Bank van België. Dat moet gebeuren binnen de dertig dagen na de goedkeuring van de jaarrekening door de Algemene Vergadering. Een bijkomende verplichting voor de zeer grote vzw s is het aanstellen van een commissaris. In de literatuur kunnen meerdere oorzaken gevonden worden voor de veranderingen die doorgevoerd werden in de non-profit sector. De eerste oorzaak, die het meest naar voor wordt geschoven, is de nood aan meer accountability. Volgens Gibelman en Gelman (2004: ) zijn de vele schandalen in de non-profit sector een reden voor de nood aan meer accountability. Deze auteurs doen eveneens enkele voorstellen over hoe deze accountability verhoogd kan worden. Dat kan op drie mogelijke manieren, namelijk (1) het oprichten van watchdog, (2) het invoeren van ethische codes en (3) meer overheidscontrole (ibidem). Naast Gibelman en Gelman wijzen ook Mook, Handy en Quarter (2007) erop dat meer overheidscontrole de accountability kan verhogen. Volgens deze auteurs zorgt de veranderde methode van het toekennen van subsidies hiervoor. De overheid stapt immers meer en meer af van core financing en gaat richting project financing. Deze projectfinanciering gaat eerder over kortetermijncontracten. Naast de permanente subsidiëring gaat men meer en meer op zoek naar interessante projecten. Om in aanmerking te komen moeten organisaties duidelijker communiceren over de potentiële financiële resultaten van hun projecten (idem, 2007:59). Ook Lindenberg (2001) wijst op het feit dat er nood is aan meer accountability bij vzw s. Het aantal donoren en de middelen die deze donoren ter beschikking stellen aan de vzw s worden steeds schaarser. Bijgevolg eisen deze donoren steeds meer financiële duidelijkheid en meer bewijzen van de impact die de acties van de organisaties hebben. Door deze ontwikkeling volstaat het niet meer om als vzw alleen maar goede intenties en een sterke waardeoriëntatie te hebben. Als ze hun strategie niet aanpassen en meer efficiëntie en accountability promoten, dreigen ze van deze middelen afgesloten te worden. 4

13 Een tweede reden voor het doorvoeren van de hervormingen in de non-profit sector wordt gegeven door Robbins, Turpin en Polinski (1993). Door de hervormingen wordt de boekhoudkundige wetgeving uniformer. Door de vergelijkbaarheid van de financiële data te verhogen, zullen de externe gebruikers (zoals potentiële investeerders) efficiëntere beslissingen kunnen nemen op basis van deze gegevens. Bij het verhogen van de uniformiteit in de accountingstandaarden moet men echter ook rekening houden met de negatieve effecten die hiervan het gevolg kunnen zijn. Door het opleggen van rigide boekhoudkundige richtlijnen aan alle sectoren, kan de boekhouding mogelijk niet meer in staat zijn om de sectorspecifieke gegevens weer te geven (idem, 1993:160). Deze verandering en de andere wijzigingen van de non profit sector worden vaak onder de noemer New Public Management (NPM) aangeduid (Christiaens, Windels, Vanslembrouck, 2004). Onder NPM verstaat Hood (1995) het verminderen van de verschillen tussen de publieke en private sector en het verleggen van de nadruk van proces accountability naar accountability op basis van resultaten. Met dit idee associeert Hood (1995:95-97) een zevental doctrines: 1) grotere disaggregatie van de organisatie in zelfsturende units, 2) het verhogen van de concurrentie tussen de publieke organisaties onderling en tussen de publieke en private organisaties, 3) het gebruik van private management methoden in de publieke organisaties, 4) grotere discipline in het gebruik van middelen, 5) meer actieve controle door zichtbare managers, 6) het gebruik van meer expliciete en meetbare standaarden, 7) meer gebruik van controle aan de hand van vooraf gespecificeerde outputmaatstaven. De hervorming van de vzw wetgeving kan onder meer geplaatst worden onder het verhogen van de competitie. Een voorbeeld hiervan is de grotere concurrentie tussen de non-profit organisaties voor het bekomen van overheidssubsidies (Mook, Handy, Quarter, 2007:59) 5

14 1.3 Motieven van vrijwilligers De literatuur in verband met vrijwilligers is zeer uitgebreid en bevindt zich voornamelijk in het domein van de sociologie en psychologie. Het is in dit onderzoek niet de bedoeling om al deze theorieën uitgebreid aan bod te laten komen. We zullen alleen maar kort aanhalen wat de motieven van vrijwilligers kunnen zijn om zich belangeloos in te zetten voor een organisatie. McNeela (2008) onderzocht dit in de sectoren zorg en gezondheidszorg. Deze studie bracht aan het licht dat er vier hoofdthema s bestaan voor het beginnen en doorgaan met vrijwilligerswerk: (1) motief, (2) persoonlijke band met de organisatie of bestaansreden, (3) voordelen en als laatste (4) de kansen of uitdagingen die zich voordoen bij het uitvoeren van vrijwilligerswerk (idem, 2008:135). Ook minder recente studies hebben de motieven van vrijwilligers onderzocht. Deze studies beperkten zich vooral tot twee mogelijke aanleidingen tot vrijwilligerswerk: het egoïstische standpunt of het altruïstische standpunt (Frisch & Gerard, 1981; Latting, 1990; Clary et al. 1998). Er wordt echter meer en meer afgestapt van deze opdeling. Ook MacNeela (2008) haalde in haar studie reeds aan dat deze opdeling nogal arbitrair is: The key issue seems to be not whether volunteering is ego inspired or altruistic, but rather to identify the principles of benefit maximizing and cost minimizing across the variety of ways in which volunteering takes place (idem, 2008:137). Belangrijk voor dit onderzoek is het feit dat geen enkel van deze onderzoeken sprak over beweegredenen in de trend van: verbeteren van de transparantie, verbeteren van het boekhoudkundige beleid. Daaruit kan worden afgeleid dat er bij de meeste vrijwilligers andere prioriteiten naar voor komen om zich in te zetten als vrijwilliger. 6

15 2 Onderzoekskader 2.1 Onderzoeksvragen Hieronder wordt eerst de algemene onderzoeksvraag geformuleerd. Vervolgens zullen we aan de hand van vorig onderzoek op zoek gaan naar factoren die een invloed kunnen uitoefenen op de kwaliteit van de jaarrekeningen Algemene onderzoeksvraag In deze studie wensen we de invloed te meten die vrijwilligers uitoefenen op de boekhoudkundige administratie. Deze studie maakt gebruik van de jaarrekeningen die publiek beschikbaar zijn. We bekomen volgende onderzoeksvraag: Wat is de invloed van vrijwilligers op de kwaliteit van de jaarrekeningen van vzw s uit de sector van de dienstverlening en gezondheidszorg? Vorig onderzoek Ten eerste geven we hieronder een overzicht van enkele studies met betrekking tot de financiële rapportering van non-profit organisaties en ten tweede beschrijven we kort vorig onderzoek met betrekking tot vrijwilligers Vorig onderzoek met betrekking tot financiële rapportering Veel studies binnen het domein van de disclosure- of compliancekwaliteit bevinden zich binnen het domein van de overheden (Robbins & Kenneth, 1986; Joners & Pendlebury, 1991; Lin, Baxter, Murphy, 1993; Allen & Sanders, 1994; Christiaens, 1999; Christiaens & Van Peteghem, 2007; etc.). Er werd echter veel minder onderzoek verricht naar de compliancekwaliteit van non-profit organisaties. Specifiek voor België is er bovendien weinig beschikbaar over de kwaliteit van de financiële rapportering van vzw s, omdat de vzw s vóór de wetswijziging geen jaarrekeningen moesten indienen. Hierdoor zijn de jaarrekeningen bij de Nationale Bank van België voor de meeste vzw s nog maar twee jaren beschikbaar (nl en 2007) (Nationale Bank van België, 2009). Wel maakten Verbruggen, Christiaens en Milis (2008) al gebruik van de Belgische gegevens: ze onderzochten of de resource dependence theory de compliance met rapportering standaarden kon verklaren. De auteurs gingen in deze studie na of vzw s die afhankelijker zijn van 7

16 overheidssubsidies betere niveaus van compliance hebben. Deze hypothese wordt ondersteund door de resource dependence theory ontwikkeld door Pfeffer en Salancik (1978) die stellen dat een organisatie meer beïnvloed wordt naarmate de grotere afhankelijkheid van de externe organisatie (idem, 1987:59-60). De overheid is in België immers grotendeels de regelgever inzake de boekhoudkundige regeling van vzw s en tevens ook de grootste fondsenverstrekker (Verbruggen et al., 2008:3). Verbruggen et al. (2008) vonden een significant positief verband tussen de afhankelijkheid van overheidssubsidies en de kwaliteit van hun financiële rapportering. De auteurs vonden eveneens een significant positief verband tussen de grootte van de onderneming, het gebruik van een auditor en het professionalisme van de organisatie en de kwaliteit van de financiële rapportering. De compliance index kwam gemiddeld 14.5 op 19 uit. Bovendien bleek er een grote variantie te bestaan tussen de ondernemingen (Verbruggen et al. 2008:12). De compliance index die de auteurs gebruikten is specifiek toegepast op de Belgische jaarrekening en regulaties en werd daarom grotendeels gebruikt in deze studie (zie infra). Daarnaast zijn er ook studies beschikbaar uit het buitenland met betrekking op de financiële rapportering van non-profit organisaties. Keating en Frumkin (2000) analyseerden de financiële rapportering van de non-profit sector in de Verenigde Staten. De auteurs stelden vast dat de beschikbaarheid van de informatie in orde is, maar dat de kwaliteit en de betrouwbaarheid van de informatie slecht is (mathematische fouten, verwisselde getallen, informatie op verkeerde lijnen ingevuld, etc. (idem, 2000:10)). De auteurs stellen dan ook het volledige boekhoudsysteem voor non-profits in vraag. Relevant voor deze masterproef is de verklaring van deze anomalieën, meer specifiek bij de beschrijving van de slechte werking van het interne boekhoudsysteem bij kleinere non-profit organisaties. Deze organisaties zijn immers sterk gelimiteerd door beperkte middelen en kunnen daardoor niet de nodige interne werknemers aanwerven of de nodige middelen. Hierdoor wordt de boekhouding uitgevoerd door een vrijwilliger en wordt veelal gewerkt met een gratis boekhoudprogramma dat geen auditspoor nalaat. Sommige non-profit organisaties houden een cash-boekouding bij (= cameralistisch) en zetten deze dan om in accrual boekhouding om de jaarrekeningen te kunnen invullen (idem, 2000:9). 8

17 Deze studie van Keating & Frumkin (2000) kan worden gespiegeld aan de Belgische situatie. De bruikbaarheid van het standaardformulier voor vzw s van de Nationale Bank van België kan immers ook in vraag gesteld worden. Het verschil met het standaardformulier van de private sector is immers minimaal. Krishnan, Yetman en Yetman (2006:399) beschreven dat de financiële rapportering van non-profit sector eerder onbevredigend is en ook Lee (2004:178) beschreef dat de kwaliteit van de jaarrekeningen van vzw s eerder aan de lage kant ligt Vorig onderzoek met betrekking tot de invloed van vrijwilligers De literatuur omtrent de motivatie en beweegredenen van vrijwilligers is omvangrijk en is grotendeels al beschreven onder het vorige hoofdstuk. Toch willen we nog enkele relevante studies vermelden met betrekking tot de invloed van vrijwilligers. In verband met hun invloed is de studie van Wilderom en Miner (1991) interessant voor dit onderzoek. De auteurs onderzochten de graad van professionalisme bij vrijwilligers in voluntary agencies (organisaties waar vrijwilligers samenwerken met betaald personeel) en voluntary groups (organisaties waar enkel vrijwilligers actief zijn). De auteurs onderzochten of er verschillen waren tussen deze groepen op vlak van hiërarchie, professionalisme, entrepreneurship en groepssystemen. Deze studie concludeerde dat vrijwilligers een verhoogde graad van professionalisme ontwikkelen wanneer vrijwilligers samenwerken met betaalde werknemers. Aangezien de grote en zeer grote vzw s kunnen worden getypeerd als voluntary agencies (Piqueur, 2008:6) kan er dus een hogere graad van professionalisme bij vrijwilligers verwacht worden dan in het geval van voluntary groups (Wilderom & Miner, 1991). Maar binnen voluntary agencies blijven vrijwilligers significant lager scoren op maatstaven van professionalisme, hiërarchie en entrepreneurship, dan op maatstaven die groepssystemen definiëren (idem, 1991: 375). Als laatste vermelden we de masterproef van Piqueur (2008). In deze masterproef onderzocht de auteur de invloed van vrijwilligers op de kwaliteit van de jaarrekeningen in de sector sport, cultuur en vrije tijd. Volgens dat onderzoek heeft het aantal vrijwilligers geen invloed heeft op de kwaliteit van de jaarrekeningen. Als de groep vrijwilligers echter werd verfijnd tot administratief vrijwilligers (houden zich bezig met de papiermolen van de vzw) en operationeel vrijwilligers (houden zich bezig met de kerntaken van de vzw), vond de auteur wel een negatief 9

18 verband tussen het percentage administratief vrijwilligers en de kwaliteit van de jaarrekeningen (Piqueur, 2008:27). In deze masterproef nam de auteur echter een nogal ambigue positie in: hij verwachtte een negatieve invloed van het percentage vrijwilligers, een neutrale invloed van het percentage operationele vrijwilligers en een positieve invloed van het percentage administratieve vrijwilligers (Piqueur, 2008:16) In deze masterproef zal dit standpunt niet gevolgd worden. De studie van Wilderom en Miner (1991) toont inderdaad een verhoogde graad van professionalisme bij de vrijwilligers werkzaam in voluntary agencies aan ten opzichte van vrijwilligers werkzaam in voluntary groups. Maar binnen de groep van voluntary agencies bleven vrijwilligers significant lager scoren op professionalisme en entrepreneurship. Deze masterproef verschilt ook nog op ander vlakken van Piqueur (2008). Wij baseren ons immers op een andere sector, meer bepaald op de dienstverlening en de gezondheidszorg Hypothesen Uit bovenstaande literatuur blijkt dat er een grote variantie bestaat in de kwaliteit van de jaarrekeningen van non-profit organisaties. De oorzaak van deze variantie is echter niet duidelijk. Wel kunnen we op basis van de onderzoeken in vorig onderzoek reeds een aantal hypothesen afleiden met betrekking tot factoren die een invloed kunnen hebben op deze variantie. Een eerste factor is de grootte van de organisatie. Uit Verbruggen et al. (2008) blijkt dat kleine ondernemingen jaarrekeningen van een lagere kwaliteit voortbrengen. Bijgevolg werd in dit onderzoek als hypothese aangenomen dat de grootte van de vzw een positieve invloed zal uitoefenen op de kwaliteit. Ook blijkt uit vorig onderzoek dat het professionalisme van de organisatie een positieve invloed uitoefent op de kwaliteit van de financiële rapportering. Het professionalisme van het financieel departement zal in dit onderzoek opgenomen worden onder de variabelen externe hulp en ervaring van de financieel verantwoordelijke. Bijgevolg kan in dit onderzoek als hypotheses met betrekking tot deze variabelen aangenomen worden dat ze een positieve invloed uitoefenen. In verband met de invloed van vrijwilligers op de kwaliteit van de jaarrekeningen kunnen we eveneens een hypothese afleiden uit vorig onderzoek. Uit de studie van Wilderom en Miner (1991) blijkt immers dat vrijwilligers significant lager scoren op 10

19 maatstaven van professionalisme, hiërarchie en entrepreneurship dan op maatstaven die groepssystemen definiëren. Bijgevolg kan als hypothese aangenomen worden dat vrijwilligers een negatieve invloed zullen hebben. De hypothesen aangenomen in dit onderzoek zullen verder in dit onderzoek nog uitgebreider aan bod komen. 2.2 Methodologie Populatie en steekproef Om de invloed van de vrijwilligers op de kwaliteit van de jaarrekeningen te kunnen onderzoeken dient een sector gevonden te worden waar voldoende organisaties en actieve vrijwilligers aanwezig zijn. Deze masterproef onderzoekt de invloed in de sectoren gezondheidszorg en dienstverlening. Deze sectoren zijn samen goed voor 16,3% van alle vzw s in België (Mertens et al., 1999:7). Daarnaast zorgen beide sectoren samen eveneens voor bijna de helft (46.8%) van de totale tewerkstelling in de non-profit sector in België. Ook is 55 % van het totaal aantal vrijwilligers actief in de Belgische non-profit sector, tewerkgesteld in de sector maatschappelijke dienstverlening. In de gezondheidszorg is dit 0.4 % van het totaal aantal vrijwilligers (Salamon et al., 2003:8). De socio-culturele sector werd reeds onderzocht in de masterproef van Piqueur (2008). Om te bepalen welke vzw s tot de te onderzoeken populatie behoren, kan gebruik gemaakt worden van de international classification of nonprofit organizations (Salamon & Anheiner 1996). Volgens het ICNPO zullen wij ons beperken tot groep 3 en 4. Deze groepen komen overeen met de codes 86 tot 88 in de NACE-BEL De Nationale Bank van België heeft een lijst ter beschikking gesteld van alle vzw s uit de sectoren dienstverlening en gezondheidszorg die in 2006 hun jaarrekening ingediend hebben. Zo wordt een populatie van 2523 vzw s bekomen. In navolging van Piqueur (2008:20) werden in dit onderzoek de vzw s met Franstalige jaarrekeningen uit deze lijst verwijderd om taalproblemen met de enquêtes te vermijden. Op deze manier werd de populatie afgeslankt tot 1200 vzw s. Hieruit werd een steekproef genomen van 200 vzw s. 11

20 2.2.2 Beschrijving dataverzameling In deze masterproef is er nood aan twee soorten data om een antwoord te kunnen formuleren op de algemene onderzoeksvraag: namelijk (1) de jaarrekeningen en (2) het aantal vrijwilligers in de vzw s. De jaarrekeningen van de vzw s zijn beschikbaar via de website van de Nationale Bank van België. Deze zijn echter enkel beschikbaar in PDF-formaat waardoor statistische verwerking ervan niet mogelijk is. Om dit mogelijk te maken, moeten deze gegevens omgezet worden in een SPSS-bestand. Sandra Verbruggen heeft ons een spss-bestand ter beschikking gesteld dat alle nodige gegevens bevat van de ingediende jaarrekeningen. Dit databestand bleek echter niet volledig overeen te stemmen met de lijst van de Nationale Bank van België. Van de ontbrekende vzw s hebben we bijgevolg de nodige gegevens zelf aangevuld. Om het aantal vrijwilligers in de vzw s te weten te komen, werd in dit onderzoek gebruik gemaakt van enquêtes. De reden hiervoor is het ontbreken van een databank met sluitende gegevens over het aantal vrijwilligers per bedrijf. Ook werd het gebruik van enquêtes om gegevens te verzamelen over vrijwilligers al in eerdere onderzoeken gebruikt (Piqueur, 2008). Daarnaast wijzen Loose, Gijselinckx, Dujardin en Marée (2007:19) erop dat er twee grote benaderingswijzen zijn om vrijwilligerswerk te meten: enquêtes naar de organisaties en enquêtes naar de individuen. In dit onderzoek is gebruik gemaakt van enquêtes naar de organisaties, omdat de gegevens die we hiermee bekomen betrouwbaarder zijn dan deze die we zouden bekomen bij de individuen (ibidem). Bovendien is het financieel interessanter om de organisaties te contacteren in plaats van elke vrijwilliger individueel (Loose, Gijselinckx, Dujardin, Marée, 2007:20). Voor het opstellen van de vragenlijst die gebruikt is in dit onderzoek, hebben we ons gebaseerd op de vragenlijst van Piqueur (2008) en op De Pelsmacker en Van Kenhove (2006: ). Op 9 februari 2009 werd deze enquête opgesteld en werd een pretest uitgevoerd. We hebben de leesbaarheid van de enquête laten testen door kennissen. Hierna hebben we onze vragenlijst opgestuurd naar drie vzw s, met de vermelding dat indien iets niet duidelijk was of niet relevant 12

Impact van vrijwilligers op de financiële situatie van de non-profit sector

Impact van vrijwilligers op de financiële situatie van de non-profit sector UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2008 2009 Impact van vrijwilligers op de financiële situatie van de non-profit sector Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de

Nadere informatie

Redenen tot uitbesteding van accountingtaken

Redenen tot uitbesteding van accountingtaken UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2008 2009 Redenen tot uitbesteding van accountingtaken Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master in de Toegepaste

Nadere informatie

Financiële verschillen tussen familiebedrijven en niet-familiebedrijven

Financiële verschillen tussen familiebedrijven en niet-familiebedrijven Academiejaar 2011 2012 UNIVERSITEIT ANTWERPEN FACULTEIT TOEGEPASTE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN Financiële verschillen tussen familiebedrijven en niet-familiebedrijven Toon Grupping Marijn Verdult Masterproef

Nadere informatie

Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van: licentiaat in de toegepaste economische wetenschappen, door.

Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van: licentiaat in de toegepaste economische wetenschappen, door. FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2001-2002 Vergelijking boekhouding gemeenten en OCMW s en convergentiemogelijkheden Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van: licentiaat in

Nadere informatie

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA,

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA, Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA, faculteit LK) diane.breesch@vub.ac.be Tel. (02) 629.24.28

Nadere informatie

BEOORDELING VAN BACHELOR- EN MASTERDIPLOMA S BIJ REKRUTERING

BEOORDELING VAN BACHELOR- EN MASTERDIPLOMA S BIJ REKRUTERING BEOORDELING VAN BACHELOR- EN MASTERDIPLOMA S BIJ REKRUTERING Van Eyck Julie Masterproef ingediend tot het behalen van de graad van Master in de handelswetenschappen. Academiejaar 2007-2008 Promotor : Prof.

Nadere informatie

8 juni, 2011 inaugurele rede

8 juni, 2011 inaugurele rede Nationaal Commissarissen Onderzoek 2011 Nationaal Nationaal Commissarissen Commissarissen Onderzoek Onderzoek 2011 2011 prof. dr. Mijntje Lückerath-Rovers prof. prof. dr. dr. Mijntje Mijntje Lückerath-Rovers

Nadere informatie

Rapport. Elektronische facturatie:

Rapport. Elektronische facturatie: Rapport Elektronische facturatie: Berekening besparing aan administratieve lasten door het gebruik van elektronische facturatie in 2013 2014 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Wettelijk kader... 4 1.1.1

Nadere informatie

Bachelorproef. Financiële audit. De boekhoudfraude bij L&H

Bachelorproef. Financiële audit. De boekhoudfraude bij L&H departement bedrijfskunde aalst Bachelorproef Financiële audit & De boekhoudfraude bij L&H Stagebegeleider: Stefanie De Bruyckere Stage-instelling: MVP Accountants & Belastingconsulenten Stagementor: Lieve

Nadere informatie

Scholing via UWV. Doel en vraagstelling. Conclusie

Scholing via UWV. Doel en vraagstelling. Conclusie Opdrachtgever UWV Scholing via UWV Doel en vraagstelling Opdrachtnemer Regioplan / M. Groenewoud, S. Slotboom. Onderzoek Scholing Startdatum 1 december 2008 Einddatum 1 juli 2010 Categorie Interventies/re-integratie-interventies

Nadere informatie

Een Goed Paard Maakt Nog Geen Goede Ruiter: Fabel of Feit?

Een Goed Paard Maakt Nog Geen Goede Ruiter: Fabel of Feit? Een Goed Paard Maakt Nog Geen Goede Ruiter: Fabel of Feit? Onderzoek naar de invloed van spelers-, hoofdtrainers- en assistent- trainerservaring op de ranking en het winstpercentage van Nederlandse Eredivisie

Nadere informatie

WAT IS ER VAN HEN GEWORDEN? ONDERZOEK NAAR DE HUIDIGE PROFESSIONELE SITUATIE VAN OUD- JUNIOR ASSISTENTEN

WAT IS ER VAN HEN GEWORDEN? ONDERZOEK NAAR DE HUIDIGE PROFESSIONELE SITUATIE VAN OUD- JUNIOR ASSISTENTEN WAT IS ER VAN HEN GEWORDEN? ONDERZOEK NAAR DE HUIDIGE PROFESSIONELE SITUATIE VAN OUD- JUNIOR ASSISTENTEN MAART 2014 INHOUD INLEIDING... 2 1. ONDERZOEKSPOPULATIE... 3 2. RESPONS EN NON-RESPONS ANALYSE...

Nadere informatie

Financiële audit van het stelsel van dienstencheques voor buurtdiensten en -banen. PwC

Financiële audit van het stelsel van dienstencheques voor buurtdiensten en -banen. PwC Financiële audit van het stelsel van dienstencheques voor buurtdiensten en -banen PwC Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze opgave mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand

Nadere informatie

Autoverzekering BA bij jongeren. Car Insurance Survey. Eindrapport. Statistics Belgium. Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie

Autoverzekering BA bij jongeren. Car Insurance Survey. Eindrapport. Statistics Belgium. Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie Autoverzekering BA bij jongeren Car Insurance Survey Eindrapport Statistics Belgium Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie 2 0 1 3 Inhoudstafel 1 Doel en onderwerp van de studie... 3 2

Nadere informatie

IWT-Studies 53. Wie zijn onze klanten? Het innovatieprofiel, bron van inspiratie. Donald Carchon Bart Clarysse Lieven De Clercq Eric Sleeckx

IWT-Studies 53. Wie zijn onze klanten? Het innovatieprofiel, bron van inspiratie. Donald Carchon Bart Clarysse Lieven De Clercq Eric Sleeckx IWT M&A IWT-Studies 53 Wie zijn onze klanten? Het innovatieprofiel, bron van inspiratie Donald Carchon Bart Clarysse Lieven De Clercq Eric Sleeckx C o l o f o n IWT-studies worden uitgegeven door IWT-Vlaanderen

Nadere informatie

Cahier 1: Wat weten we over KMO's en over personeelsbeleid in KMO's?

Cahier 1: Wat weten we over KMO's en over personeelsbeleid in KMO's? Cahier 1: Wat weten we over KMO's en over personeelsbeleid in KMO's? Jeroen Delmotte, Miet Lamberts, Luc Sels & Geert Van Hootegem INHOUD Hoofdstuk 1 / Inleiding 5 Hoofdstuk 2 / Wat weten we over KMO's?

Nadere informatie

Continuïteit van Nederlandse beursfondsen: een continu punt van aandacht.

Continuïteit van Nederlandse beursfondsen: een continu punt van aandacht. Continuïteit van Nederlandse beursfondsen: een continu punt van aandacht. Onderzoek in opdracht van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) uitgevoerd door Shareholder Support Prof. dr.

Nadere informatie

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI - EINDRAPPORT- Jonneke Bolhaar, Nadine Ketel, Bas van der Klaauw (Vrije Universiteit) Februari 2014 Dit rapport geeft een verslag van het

Nadere informatie

INDICATOREN VOOR TRANSPARANTIE: Bij Nederlandse deelnemers van de Transparantie Benchmark

INDICATOREN VOOR TRANSPARANTIE: Bij Nederlandse deelnemers van de Transparantie Benchmark INDICATOREN VOOR TRANSPARANTIE: Bij Nederlandse deelnemers van de Transparantie Benchmark Master scriptie, MscBA, specialisatie Accountancy Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit Economie en Bedrijfskunde

Nadere informatie

Person-Organisation fit:

Person-Organisation fit: UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2013 2014 Person-Organisation fit: Het effect van feedback op de aantrekkelijkheid van een werkgever in het rekruteringsproces. Masterproef

Nadere informatie

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING 1. BALANS NA RESULTAATVERDELING ACTIVA Vaste activa PRAKTISCHE GIDS Codes I. Oprichtingskosten II. Immateriële Vaste Activa III. Materiële Vaste Activa voor de ANALYSE A. Terreinen en gebouwen B. Installaties,

Nadere informatie

CRM in de theaterwereld;

CRM in de theaterwereld; CRM in de theaterwereld; Een goed idee of toch maar niet? Eindexamenscriptie Anouk H.A.M. Verbaarschot Student aan de NHTV, internationale hogeschool Breda, opleiding HTRO; hoger toeristisch recreatief

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Welke elementen in online klantencommentaren bepalen of een consument die commentaar integreert in zijn beslissingsproces?

Welke elementen in online klantencommentaren bepalen of een consument die commentaar integreert in zijn beslissingsproces? Faculteit Economie & Management Studiegebied Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Opleiding Master of Science in de handelswetenschappen Intern aangestuurde masterproef Welke elementen in online klantencommentaren

Nadere informatie

BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: accountancy en financiering

BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: accountancy en financiering BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: accountancy en financiering 2011 2012 Masterproef Het "januari-effect" : onderzoek op basis van Belgische en Nederlandse

Nadere informatie

Resultaten Financieel inzicht van Nederlanders

Resultaten Financieel inzicht van Nederlanders Resultaten Financieel inzicht van Nederlanders Publieksonderzoek over 4280 consumenten uitgevoerd in opdracht van CentiQ Prof. dr. G. Antonides, Universiteit Wageningen Dr. I.M. de Groot, Universiteit

Nadere informatie

Bart Capéau, Lieve Eeman, Steven Groenez, Miet Lamberts Projectleiding: Steven groenez & Miet Lamberts

Bart Capéau, Lieve Eeman, Steven Groenez, Miet Lamberts Projectleiding: Steven groenez & Miet Lamberts WIE HEEFT VOORRANG: JONGE TURKEN OF PRILLE GRIJSAARDS? Een experimenteel onderzoek naar discriminatie op basis van persoonskenmerken bij de eerste selectie van sollicitanten technisch verslag Bart Capéau,

Nadere informatie

Artikel 12 Fvw, zinvol? Een onderzoek naar de werking en huidige betekenis van artikel 12 Fvw.

Artikel 12 Fvw, zinvol? Een onderzoek naar de werking en huidige betekenis van artikel 12 Fvw. Artikel 12 Fvw, zinvol? Een onderzoek naar de werking en huidige betekenis van artikel 12 Fvw. Student: Nick Bakker Studentnummer: 0097357 Studie: Bedrijfskunde Faculteit: Management en Bestuur Universiteit

Nadere informatie

Het sociaal leenstelsel

Het sociaal leenstelsel Universiteit Twente Het sociaal leenstelsel En de verwachte effecten op de toegankelijkheid van het hoger onderwijs Auteur: Begeleider: Esther Apperloo Hans Vossensteyn 2013 Het sociaal leenstelsel En

Nadere informatie

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 00264/10/NL WP 169 Advies 1/2010 over de begrippen voor de verwerking verantwoordelijke en verwerker Goedgekeurd op 16 februari 2010 Deze groep is opgericht op grond

Nadere informatie