HANDLEIDING BY DIE INVUL VAN VORM 15 VIR 2016 TEN OPSIGTE VAN DIE FINANSIËLE JAAR WAT BEGIN HET OP 1 MAART 2015 EN OP 29 FEBRUARIE 2016 EINDIG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HANDLEIDING BY DIE INVUL VAN VORM 15 VIR 2016 TEN OPSIGTE VAN DIE FINANSIËLE JAAR WAT BEGIN HET OP 1 MAART 2015 EN OP 29 FEBRUARIE 2016 EINDIG"

Transcriptie

1 2016 HANDLEIDING BY DIE INVUL VAN VORM 15 VIR 2016 TEN OPSIGTE VAN DIE FINANSIËLE AR WAT BEGIN HET OP 1 MAART 2015 EN OP 29 FEBRUARIE 2016 EINDIG NG KERK VAN SUID-TRANSVAAL GLADIATORSTRAAT 56 RHODESFIELD KEMPTON PARK 1619 POSBUS ASTON MANOR 1630 TEL: FAKS: Die beginsels agter n oudit bestaan reeds eeue lank. Rekords van die beskawing van antieke Mesopotamië wat tot v.c. teruggevoer kan word, bevat merke wat daarop dui dat een of ander vorm van verifiëring van sodanige rekords plaasgevind het. Die ou Romeine het n aanhoor van rekeninge gebruik waarvolgens beamptes hul rekords met die oog op gelykvormigheid vergelyk het. 1 MAART 2016

2 HANDLEIDING BY DIE INVUL VAN VORM 15 Geagte Voorsitter van die Kerkraad Voorsitter van die gemeente se Finansiële Kommissie Kassier Saakgelastigde Die Bybel leer dat ons verbondenheid aan die Here ons ook verbind om verantwoordelike rentmeesters te wees. Die woord Rentmeester kom van die Grieks: oikonomos = bestuurder van n ander se eiendom. Gelowiges is bestuurders van alles wat die Here aan ons gegee het. Dit omvat Gawes (jou talente), Geleenthede (jou tyd), Geld (jou goed), en Grond (die aarde en alles daarop). U as Kerkraad het ʼn lang lys van verantwoordelikhede. Onder hierdie verantwoordelikhede tel die verantwoordelikheid en aanspreeklikheid vir die fondse wat deur u kerklike stelsels en prosesse vloei. Ingeslote in u verantwoordelikhede is die byhou van akkurate finansiële rekords en om toe te sien dat geen enkele individu alleen beheer oor u gemeente se fondse het nie. Ten spyte van hierdie vanselfsprekende vereistes, moet u ook toesien dat daar jaarliks ʼn eksterne oudit van die gemeente se finansiële rekords plaasvind. Genoemde oudit moet deur ʼn onafhanklike ouditeur gedoen word wat kragtens die Wet op die Ouditprofessie [Wet 26 van 2005 (soos gewysig)] geregistreer is. Die jaarlikse oudit moet volgens Bepaling 57 van ons Kerkorde plaasvind en die ouditeur mag geen benadelende verhouding (konflik van belange) met die Kerkraad hê nie. Laasgenoemde is nodig sodat maksimum objektiwiteit verseker kan word. Die funksie van die fidusiêr-verantwoordelike amptenare van die Kerkraad (ʼn OWO vereiste deur die SAID)) word oor die algemeen beheer deur voorgeskrewe wette, die gemenereg en die beleid, wat interne kontroles insluit, m.b.t. gemeentelike fondse en alle ander bates van die gemeente. In essensie is dit om in belang van die gemeente op te tree, deur toe te sien dat hulpbronne met sorg aangewend word, slegs vir die verwesenliking van die doel van die gemeente m.a.w. dit waarvoor dit gegee word. Baie dankie aan al ons gemeentes en Kerkrade wat so getrou en volledig hulle Vorm 15 verlede jaar ingedien het. Hou in gedagte dat die doel van u eksterne oudit dus is om aan belanghebbers onafhanklike gerusstelling (geloofwaardigheid) te gee dat bestuur die finansiële state korrek (onafhanklike verifiëringsproses) opgestel het. Hierdie handleiding moet asseblief gevolg word wanneer u u Vorm 15 voltooi. In opdrag van die Sinode 2014 is enkele belangrike toevoegings tot die handleiding aangebring u vind dit op Bladsye 3 tot 6. Let asseblief daarop dat u u volledig voltooide en ondertekende Vorm 15 (elektronies en harde kopie soos onderteken) vir die tydperk 2015/16 die Sinodale Kantoor moet bereik voor of op 30 Junie Voorsitters RFK moet asb. hiermee behulpsaam wees. Stuur u voltooide en volledig ondertekende Vorm 15 per epos aan: / F2E: Bladsy 1 van 18

3 MAAK ASSEBLIEF SEKER DAT U DIE 2016 WEERGAWE VAN VORM 15 VOLTOOI. Indien u enige probleme ondervind, is u baie welkom om die Sinodale Kantoor te skakel. Die SKF wil ook sy dank uitspreek teenoor al die baie gemeentes wat hulle sinodale bydraes so gereeld betaal. Baie dankie vir u samewerking. Seëngroete. Dr AS (Bertus) Koorts Algemene Kantoorbestuurder Skriba Sinodale Kommissie vir Fondse (SKF) 1 MAART 2016 AFKORTINGS ASFB OWO Algemene Steunspan Fondse van die Algemene Sinode Openbare Weldaadsorganisasie Verw: OSW RFK SAID SKF IRBA Organisasie Sonder Winsoogmerk (Engels: NPO) Ring Fondse Kommissie Suid-Afrikaanse Inkomstediens (Engels SARS) Sinodale Kommissie vir Fondse Independent Regulatory Board for Auditors Bladsy 2 van 18

4 BAIE BELANGRIK Die onderstaande inligting is baie belangrik om in ag te neem wanneer u en u eksterne ouditeure Vorm 15 vir 2016 gaan voltooi. MAAK ASSEBLIEF SEKER DAT U NIE VERLEDE AR SE VORM 15 GEBRUIK NIE. 1) Die eksterne oudit MOET dus deur ʼn geoktrooieerde rekenmeester gedoen word. 2) Verskaf asseblief ook ʼn afskrif van hierdie Handleiding aan u gemeente se eksterne ouditeur. Maak asseblief ook seker dat u ouditeur die nuwe Verslagdoeningsvorm vir die Onafhanklike Ouditeur op p. 15 voltooi. 3) U kan u OWO (en/of moontlike NWO) nommers asook u Inkomstebelastingnommer op die jaarlikse Inkomstebelastingvorm IT12EI, wat u jaarliks moet indien by die SAID sonder enige finansiële state (tensy die SAID anders versoek), vind. 4) Vorm 15 moet VOLLEDIG onderteken word deur die Kerkraad EN ʼn ouditeur wat kragtens die Wet op die Ouditprofessie, Wet 26 van 2005, soos gewysig, geregistreer is en dat elke bladsy ook geparafeer is. 5) Jaarlikse Ouditeursverslag: Die gemeentes moet asseblief ook die ouditeursverslag saam met Vorm 15 indien. 6) Staat E Statistiese Inligting: Dit word nie deur die ouditeure hanteer nie, maar deur die Kerkraad self. In meeste gevalle word die Staat E nie voltooi of saamgestuur met Vorm 15 nie. Dit maak die verwerking van ons data baie moeilik omdat die inligting uit Staat E baie belangrik is. Ons moet dan eers die gemeentes skakel om Staat E vir ons te stuur. Dit veroorsaak 'n geweldige oponthoud. 7) Oorspronklike getekende Vorm 15: U moet asseblief die oorspronklike getekende Vorm 15 tesame met ʼn elektroniese kopie daarvan indien. Dit moet ook vergesel wees van die ouditeur se jaarlikse ouditverslag. 8) U gemeente se eksterne ouditeur moet asseblief die Sinodale Kantoor skakel om enige agterstallige sinodale bydraes vas te stel. 9) Hersiene Bepaling 57 (Sinode 2014) Die kerkraad moet jaarliks aan die einde van die finansiële boekjaar wat strek van 1 Maart tot 28 (29) Februarie ʼn oorsig van die gemeentelike finansies gee volgens die nuutste voorgeskrewe Vorm 15 en die riglyne bevat in die meegaande jaarlikse Handleiding ter voorlegging aan die ring en Sinodale Kantoor Die sperdatum vir die indiening van die volledig voltooide Vorm 15 by die Sinodale Kantoor is voor of op die einde Junie van elke jaar Vorm 15 moet deur die voorsitter en skriba van die kerkraad, die onafhanklike ouditeur en die drie fidusiêre verantwoordelike persone (soos aangewys volgens die vereistes van ʼn OWO) onderteken word en gesertifiseer word deur die onafhanklike ouditeur wat kragtens die Wet op die Ouditprofessie, Wet 26 van 2005 (soos gewysig), geregistreer is Elke bladsy van Vorm 15 moet geparafeer word deur die ouditeur, die voorsitter en skriba van die kerkraad en die drie fidusiêre verantwoordelike persone Enige verslag of opmerkings deur die ouditeur, addisioneel tot sy verslag oor die geouditeerde finansiële state, moet by Vorm 15 aangeheg word. Bladsy 3 van 18

5 Die ouditeure moet ook elke jaar die Verslagdoeningsvorm vir die Onafhanklike Ouditeur voltooi en by Vorm 15 aanheg Die kerkraad is verantwoordelik om sy verpligtinge in verband met die befondsing van die sinodale en ringswerksaamhede na te kom Die kerkraad mag volgens algemeen aanvaarde rekeningkundige beginsels geen fondse van watter aard ook al anders hanteer as deur die kerkraad se rekeningkundige stelsel wat opgestel en bedryf word nie. 10) Die volgende beginsels (reëls) geld vir sinodale bydraes wanneer dit kom by spesiale projekte van gemeentes asook Trusts - as ʼn OWO mag u dit nie buiteom die Kerkraad se goedgekeurde rekeningkundige stelsel skep nie. Sinodale bydraes word bereken soos per nuwe formule goedgekeur by Sinode Dit sluit alle inkomste soos spesiale projekte en alle trusts in. Sien ook punt 11 hieronder. 11) Verpligting ten opsigte van sinodale bydrae in geval van vermeerdering, kombinering en eenwording van gemeentes. a) Die verpligting is geldig tot aan die einde van die betrokke finansiële jaar d.w.s. tot aan die einde Februarie b) Gemeente Kerkkantore en die betrokke RFK voorsitters moet die Sinodale Kantoor vroegtydig inlig van enige vermeerdering, kombinering en eenwording van gemeentes. 12) Vrygestelde Inkomste HIERDIE INKOMSTE MOET U ASSEBLIEF BAIE NOUKEURIG VOLTOOI EN DAAROP LET DAT NIE ENIGE INKOMSTE SOMMER SAL KWALIFISEER VIR VRYSTELLING NIE GEBRUIK ASB DIE DEFINISIE HIERONDER ʼn Eenvormige definisie vir die Lopende Inkomste van ons gemeentes is bepaal: Die totale lopende inkomste van ʼn gemeente is die inkomste wat vanuit normale bedrywighede gegenereer word ten einde die begroting van ʼn gemeente te diens - die lopende bedryfsinkomste. Die totale lopende inkomste van n gemeente is die inkomste wat vanuit normale bedrywighede gegenereer word ten einde die begroting van n gemeente te diens - die lopende bedryfsinkomste. Die onderstaande is items wat onder andere deel sal uitmaak van die lopende bedryfsinkomste: a) Bankkollektes (kollektes vir gemeente se eie gebruik) b) Dankoffers (jaarliks, maandeliks, spesiaal) c) Basaar of spesiale fondsinsameling vir die gemeente se kas (netto inkomste) d) Netto huur ontvang e) Beleggingsinkomste vir gemeente se gebruik. Hierdie is items wat so in die inkomstestaat van ʼn gemeente se geouditeerde finansiële state getoon sal word. Wat kwalifiseer vir vrystelling van sinodale bydrae? Let asseblief op na BESLUIT 47/SS/09/2014 van SINODE 2014 wat lui dat die Sinode die volgende definisie vir die lopende bedryfsinkomste van ʼn gemeente vanaf 2014/15 implementeer en dat geen sinodale heffing geplaas word op: i. Inkomste (wins met verkoop van vaste eiendom) van n kapitale aard; ii. Versekeringseise; Bladsy 4 van 18

6 iii. Bruidskat ontvang met afstigting; iv. Eenmalige buitengewone donasies en erflatings; v. Fondse ge-in vir oorbetaling: Alle fondse wat buite die gemeente se eie begroting geïn word en oorbetaal word aan instansies (vermeld altyd die name van die organisasies) met wie die NG Kerk n amptelike verbintenis het. vi. Hulp en korting wat deur n gemeente ontvang word: Hiermee word die bedrae bedoel, wat as hulp of korting aan die gemeentes op n ad hoc-basis verleen word. LET ASSEBLIEF OOK OP DIE VOLGENDE (Besluite van Sinode 2014) A. Probleme wat die Sinodale Kantoor ervaar ten opsigte van Vorm 15 BESLUIT 51/SS/09/2014: Dat die Sinode 2014 gemeentes versoek om asseblief noukeurig te let op die probleme wat die Sinodale Kantoor ervaar ten opsigte van (a) tot (j). 1) U bly verantwoordelik om u a) Vorm 15 en b) die ouditeur se jaarlikse ouditverslag EN c) die nuwe Verslagdoeningsvorm vir die Onafhanklike Ouditeur op p. 15 van hierdie handleiding aan die Sinodale Kantoor te voorsien voor of op die einde van Junie van elke jaar ongeag of u dit al aan u Ring voorsien het; 2) MOET ASB NIE VERLEDE AR SE VORM 15 GEBRUIK NIE; 3) U sal u OWO en/of NWO nommers vind op die jaarlikse Inkomstebelastingvorm IT12EI wat u moet indien by die SAID. Sekere gemeentes voltooi nie hul OWO nommers nie. Sekere gemeentes toon NVT; 4) Daar is redelik baie gemeentes wie se syfers van vorige jaar nie ooreenstem met die syfers in die nuwe Vorm 15 nie. (Inkomste & Uitgawes); 5) Vorm 15 moet VOLLEDIG onderteken word deur die Kerkraad en die ouditeur en elke bladsy moet geparafeer word; 6) Die drie fidusiêre verantwoordelike persone Vorm 15 word nie deur al drie hierdie persone onderteken nie. 7) Jaarlikse Ouditverslag: Die gemeentes dien nie altyd die ouditeursverslag saam met die Vorm 15 in nie. In sommige gevalle is dit ook nie geoktrooieerde rekenmeesters nie. 8) Staat E Statistiese Inligting: Dit word nie deur die ouditeure hanteer nie, maar deur die Kerkraad self. In meeste gevalle word die Staat E nie voltooi of saamgestuur met Vorm 15 nie. Dit maak die verwerking van ons data baie moeilik omdat die inligting uit staat E baie belangrik is. Ons moet dan eers die gemeentes skakel om Staat E vir ons te stuur. Dit veroorsaak 'n geweldige oponthoud tov die verskaffing van ons Sinode se inligting aan die Algemene Sinode. 9) Oorspronklike getekende Vorm 15: Baie min gemeentes dien die oorspronklike Vorm 15 in, maar stuur dit eerder net elektronies. U moet Vorm 15 asseblief elektronies en oorspronklik (geteken) instuur. Die elektroniese kopieë moet in Excel formaat wees. Dui aan of dit finale geouditeerde state of voorlopige state is. Bladsy 5 van 18

7 10) Vorm 15 word laat ingedien wat groot probleme skep vir ons Sinode wanneer die Algemene Sinode sy heffing vir ons Sinode bepaal. B. OWO EN SAID Let asseblief ook op na die Sinode 2014 besluit: BESLUIT 52/SS/09/2014: Dat die Sinode gemeentes versoek om toe te sien dat: (1) hulle oor 'n OWO (PBO)-nommer asook 'n inkomstebelasting verwysingsnommer beskik; (2) hierdie registrasienommers ook aan die Algemene Kantoorbestuurder via Vorm 15 verskaf word; (3) die jaarlikse belastingopgawes (Belastingvrystellingseenheid van die SAID) ingedien word; (4) elke kerkraad ernstig aandag skenk aan die volgende: Income Tax Act, 1962 (Act 58 of 1962), Chapter II: The Taxes, Part I: Normal Tax, Section 30 (11) Public benefit organisations: Any person who is in a fiduciary capacity responsible for the management or control of the income and assets of any approved public benefit organisation and who intentionally fails to comply with any provision of this section or of the constitution, will or other written instrument under which such organisation is established to the extent that it relates to the provisions of this section, shall be guilty of an offence and liable on conviction to a fine or to imprisonment for a period not exceeding 24 months. Bladsy 6 van 18

8 1. FORMAAT EN UITLEG VAN VORM 15 Let daarop dat Vorm 15 bestaan uit vyf verskillende state, naamlik Staat A Staat B Staat C Staat D Staat E Balansstaat (Staat van Finansiële Posisie) Inkomstestaat Analise van Spesiale bydraes Analise van die Balansstaat (Staat van Finansiële Posisie) Statistiese gegewens Plus inligting rondom die leraars se Voortgesette Teologiese Opleiding (VTO). Dit is baie belangrik dat u asseblief hierdie hele Handleiding baie goed sal bestudeer voordat u vanjaar se finansiële state opstel. Verskaf ook asseblief ʼn afskrif van hierdie Handleiding aan u gemeente se eksterne ouditeur en wys die ouditeur op die voltooiing van die hersiene Verslagdoeningsvorm vir die Onafhanklike Ouditeur op p.15. Let asseblief op - daar is nie n voorgestelde begrotingstaat nie. Die formule vir die berekening van sinodale bydraes vind u in die AANHANGSEL tot hierdie Handleiding. Maak asseblief seker die voorblad met die name en telefoonnommers van alle betrokkenes volledig (onderteken) en korrek ingevul is. Maak ook seker dat elke bladsy van Vorm 15 geparafeer is deur die betrokke persone. Daar is by die meeste berekeninge vooraf formules ingesit om die invul te vergemaklik en daarom is dit belangrik om van die regte plek af te begin om die state in te vul. Onthou asseblief die sperdatum vir inhandiging van u volledig voltooide EN ondertekende Vorm 15 TESAME met die Ouditeursverslag en die Verslagdoeningsvorm vir die Onafhanklike Ouditeur by die Sinodale Kantoor: VOOR OF OP 30 JUNIE DIE STATE Die Balansstaat [Staat van Finansiële Posisie] (STAAT A) - Bladsy 1 Let daarop dat die meeste inligting vanaf die ANALISE VAN DIE BALANSSTAAT (Bladsye 5 tot 10) hierheen oorgedra moet word. Die Inkomstestaat (STAAT B) Bladsye 2-3 Inkomste Let op by veral Item 11 (Spesiale bydraes) op Bladsy 2. Hier verval die onderskeid tussen die aftrekbare bydraes en nie-aftrekbare bydraes. Gemeentes ontvang nie meer kortings vir Spesiale Aftrekbare Bydraes nie. Let ook op die nuwe Item 11 op Bladsy 9 Vrygestelde Inkomstes. Alle inkomste waarvoor daar vrystelling van Bladsy 7 van 18

9 Sinodale Bydrae verleen word, word voortaan onder Item 11 (Vrygestelde Inkomstes) op Bladsy 9 getoon. Analise van Rings- en Spesiale Sinodale Bydraes (STAAT C) - Bladsy 4 Kassiere vul eers die Analise van Rings- en Spesiale Sinodale Bydraes op Bladsy 4 in en dan word hierdie syfers na Item 11 (Inkomste) op Bladsy 2 en Item 14 op Bladsy 3 (Uitgawes) oorgedra. Alle ander soorte inkomste waarvoor daar nie op Bladsye 2 en 3 voorsiening gemaak is nie en wat nie kwalifiseer vir vrystelling van Sinodale Bydrae nie, word onder Item 11.4 (diverse inkomste) op Bladsy 2 en Item 13.4 op Bladsy 3 (diverse uitgawe) getoon soos vanaf Bladsy 4 oorgedra. Besigheidsinkomste Dit is belangrik om na Item 13 op Bladsy 2 (besigheidsinkomste) te let. Besigheidsinkomste is dié inkomste wat moontlik deur die SAID as belasbaar beskou mag word. Dit word afsonderlik getoon en indien ʼn gemeente sulke inkomstes gehad het, moet ʼn afsonderlike bylaag met verduidelikende notas die finansiële state vergesel. Uitgawes Bladsy 2 en 3 Die detail hoef nie getoon te word nie. Slegs die groottotale van traktemente, bonusse en reistoelaes moet aangetoon word. Dieselfde geld vir die Kerkraad se bydraes t.o.v. die leraarsvergoeding. Die Item koste verbonde aan geestelike werkers (1.2) bly dieselfde. Vir Item 1.3 vergoeding van amptenare op Bladsy 3: die salariskomponent word afsonderlik onder getoon en die werkgewersgedeelte t.o.v. die genoemde sake word afsonderlik getoon. Let asseblief op na die SUBTOTAAL by item 1.4 (totale koste salarisse) op Bladsy 3: hierdie is ʼn belangrike syfer aangesien dit ʼn goeie aanduiding gee van wat dit ʼn organisasie jaarliks aan salarisse kos om te funksioneer. Dit sal die gemeente loon om jaarliks te gaan kyk na hierdie syfer aangesien ongeveer 60% van totale inkomste die maksimum behoort te wees. In uitsonderlike gevalle kan dit hoër wees. Items 2.1 (Huur van geboue) en 2.2 (Huur van meubels en toerusting) op Bladsy 3 moet asseblief afsonderlik aangetoon word. Alle uitgawes aan instandhouding word getoon onder Item 3 op Bladsy 3. Munisipale dienste word getoon onder Item 4 op Bladsy 3. Die detail van administrasie verval en die groottotaal word aangetoon onder Item 5 op Bladsy 3. Kassiere let asseblief daarop dat bankkoste, drukkoste, skryfbehoeftes, telefoonkostes, poskantoordienste en enige ander uitgawes ten behoewe van die Bladsy 8 van 18

10 administrasie van die gemeente uitgesonderd salarisse onder hierdie item getoon moet word. By Koste Openbare Eredienste (Item 10 op Bladsy 3) word alle uitgawes wat ten behoewe van die eredienste aangegaan is, getoon. Dit sluit besoekende- en aflospredikers en orreliste, nagmaalwyn en brood, asook blomme in. Die Rings- en Spesiale Sinodale Bydraes (Item 11 op Bladsy 3) word oorgedra vanaf die Analise van Ring- en Spesiale Sinodale Bydraes (Bladsy 4). Let daarop dat dit korrek oorgedra sal word. By die nagaan van Vorm 15 is gevind dat verskeie gemeentes se inligting t.o.v. Item 12 op Bladsy 3 (Sinodale Bydraes) nie korrek is nie. Daar is geen korrelasie tussen die bedrae wat deur die Sinodale Kerkkantoor gehef en gevorder is en die syfers wat hier getoon word - asook uitstaande sinodale bydraes (Item 12.1 op Bladsy 10) nie. Die Spesiale Bydraes (Item 13 op Bladsy 3) word ook oorgedra vanaf die Analise van Ring- en Spesiale Sinodale Bydraes (Bladsy 4). Netto Kostes Dit is belangrik veral met die huidige metode vir die berekening van sinodale bydraes dat slegs netto kostes t.o.v. enkele items getoon sal word, naamlik by kategese, jeugwerk, vrouediens, bazaar en literatuur. Hoe werk dit? Indien ʼn gemeente ʼn uitgawe aangaan om ʼn bepaalde inkomste te genereer, word slegs die netto-effek getoon. Voorbeeld Die gemeente gee voor die bazaar R uit aan reklame, drukwerk, die aankoop van bestanddele en die huur van toerusting. Die bruto inkomste van die bazaar is die bepaalde dag R Die uitgawes word van die inkomstes afgetrek en die netto inkomste vir die bazaar is dus R en dit is hierdie bedrag wat as inkomste getoon word en aan die uitgawe-kant verskyn daar niks nie. Opmerking: Dit is in uitsonderlike gevalle self moontlik dat daar ʼn negatiewe Inkomste (-R) getoon sal word. Versoek: Ouditeure word vriendelik versoek om veral hierdie punt noukeurig na te gaan. Analise van Ring- en Spesiale Sinodale Bydraes STAAT C Hierdie is ʼn staat wat in die toekoms ʼn toenemende belangrike rol in gemeentes se verslaggewing gaan speel veral in die lig van gemeentes se vrystelling van inkomstebelasting. ʼn Groot deel van die motivering om vrystelling van Bladsy 9 van 18

11 inkomstebelasting te geniet, sal geleë wees in wat in hierdie analise gereflekteer word. Net om die geheues te verfris, bring ons die volgende instansies weer onder u aandag: Barmhartigheid: Uitkoms Tehuis, Abraham Kriel Kindersorg, die kerk se verskillende Tehuise vir Bejaardes, Vrywillige CMR-bydraes, Plaaslike Alimentasie en die Beeld Kinderfonds. Getuienis: Swazilandsending, Moslem- en Indiërsending, Plakkerbediening, Ontwikkelingsinstituut vir Dowes, Gevangenisbearbeiding, Bybel-omies, Bybelverspreiding, MES en GKEF. Jeugwerk: Universiteit. Diensgroep Jeugbediening en Studente-bediening aan die Johannesburg Bedieningsontwikkeling: Bybelgenootskap, Sinodale Bedieningsfonds, Teologiese Opleidingsfonds en Christelike Lektuurfonds. Die sinode erken die diskresie van die plaaslike gemeentes om te bepaal wat, waar en hoe hulle wil bydra. Dit is belangrik dat hierdie analise so duidelik en volledig ingevul sal word. Dit het onder ons aandag gekom dat daar gemeentes is wat allerhande truuks probeer uitdink om onder meer dit wat hier aangetoon behoort te word as sogenaamde trustfondse te toon. Dit is gewoon oneties en ook nie korrek nie. Daar sal weer aan hierdie saak aandag gegee word by trustfondse onder Item 3 op Bladsy 6. U moet onthou om die groottotale by elk van die vier genoemde afdelings oor te dra na die betrokke inkomste en uitgawe-items op Bladsye 2 en 3. Analise van die Balansstaat (STAAT D) Bladsy 5 Kassiere word versoek om STAAT D ter wille van die oudit wel volledig in te vul aangesien dit baie sal help om die gemeente se Balansstaat in plek te kry: Indien daar op Bladsy 6 onder Item 2 (Kapitaalfonds) en Item 3 (Trustfonds) enige verandering plaasgevind het, moet dit wel by Vorm 15 aangeheg word. Hierdie verandering behels die volgende: direkte inkomstes, oorplasing uit ander fondse, oorplasing na ander fondse en direkte aanwending. Dit sal ook wenslik wees indien ʼn kort memorandum die staat dan kan vergesel. Gemeentes moet altyd daarop let dat indien hulle oor kapitaal- of trustfondse beskik, behoort die sluitingsaldo te alle tye in kontant beskikbaar te wees. Indien nie, sal die tekort by die gemeente se groottotaal gevoeg word om in berekening te kom vir Bladsy 10 van 18

12 die berekening van sinodale bydraes. Die rede hiervoor: die gemeente het effektief geoormerkte geld gebruik om hulle bedryfsbegroting mee te finansier. Kan gemeentes effektief oor trustfondse beskik? Ja, gemeentes kan oor trustfondse beskik, maar dan moes die volgende plaasgevind het:- ʼn Behoorlike trustakte moet opgestel en geregistreer wees by die SAID en dan sal die Trust soos enige trust belastingpligtig wees. Daar moet trustees aangewys word wat volgens die trustakte sal funksioneer. Opmerkings n Trust mag nie gebruik word om geld buite om die gemeente se normale inkomste- en uitgawe-stroom te kanaliseer nie. Verskeie gemeentes het in die verlede al probeer om inkomste onder trustfondse te toon. Dit het ook onder die SKF se aandag gekom dat daar by enkele gemeentes n onwilligheid is om veral geloofsbelofte-offers deur die gemeente se boeke te laat gaan omdat hierdie geld deur die Sinode belas word. Hierdie werkswyse is onwettig. Die Sinode belas geen gemeente nie, maar voer slegs die besluite van die Sinode 2014 uit wat deur sinodegangers self geneem is. Dit beteken dus dat dit die sinode (al die afgevaardiges na n sinode-sitting ingeslote die onwillige gemeente) is wat besluit het hoe die begroting saamgestel word en waar die fondse vir die begroting vandaan kom. n Baie groot deel van die sinodale begroting word juis aangewend om namens die gemeentes toekennings te maak. Let ook op na enkele aspekte van die analise: By Item (wins uit die verkoop van bates anders as vaste eiendom) op Bladsy 5, moet die volgende onthou word. Indien die gemeente in die afgelope jaar so ʼn bate verkoop het, moet die verskil tussen die verkoopprys en kosprys by getoon word. Dieselfde moet ook onthou word by Item (sinode toekenning of hulp) en Item (ringtoekenning of hulp). Item 10 (spesiale bydraes nie oorbetaal nie) op Bladsy 9 moet asseblief volledig ingevul word. Dit is nie korrek (onwettig) dat ʼn gemeente fondse vir ʼn bepaalde aksie insamel en dit dan nie oorbetaal nie. Item 11 (Vrygestelde inkomstes) op Bladsy 9 moet asseblief met groot sorg en deeglikheid ingevul word sien ook Bladsye 4 en 5 van die hierdie Handleiding. Item 12 op Bladsy 9 bevat u diverse inkomste. Bladsy 11 van 18

13 Item 13.1 (uitstaande sinodale bydraes) op Bladsy 10 is nie altyd korrek ingevul nie. Finansiële kommissies en ouditeure moet asseblief daarop let dat kassiere hier die korrekte inligting verskaf. Dit het verskeie kere gebeur dat gemeentes se sinodale bydraes uitstaande is, maar dat dit nie hier getoon word nie. U gemeente se eksterne ouditeur moet asseblief die Sinodale Kantoor skakel om enige agterstallige sinodale bydraes vas te stel. Dit geld ook vir Item 13.2 (uitstaande ringsbydraes) op Bladsy 10. Statistiese Gegewens (STAAT E) Voltooi asseblief baie noukeurig. Hierdie staat is die uitsluitlike verantwoordelikheid van die kerkraad en moet asseblief met groot sorg en deeglikheid ingevul word. Hierdie inligting is vir almal in die kerk wat verantwoordelik is vir beplanning ʼn handige instrument. Dit kan ook help om tendense uit te wys asook om vroegtydig pro-aktief op te tree. Kerkrade word versoek om, wanneer dit ingevul word, nie te raai nie, maar seker te maak oor die korrektheid van die inligting. 3 ANDER BYKOMENDE INLIGTING Let asseblief op Afdeling E (Predikantposte) op Bladsy 12 en voltooi asb. baie noukeurig aan die hand van Reglemente 13, 14 en 15. U sal ook merk dat daar ook baie belangrike nuwe inligting verlang word op Bladsye 13. ʼn Opregte dankie vir u ondersteuning en samewerking....\aanhangsel Bladsy 12 van 18

14 AANHANGSEL BEREKENING VAN SINODALE BYDRAES BESLUIT 48/SS/09/2014: Dat die Sinode Voorstel 2 as die nuwe formule vir sinodale heffings (aanslagformule) vir implementering vanaf 2014/15 goedkeur: Bydrae kategorieë (SB) Nuwe % vs. huidige 5.3% 0 tot % tot % tot % tot % tot % tot % tot % tot % tot % tot % % OPSOMMING Sinodale bydraes 25 gemeentes betaal meer 46 gemeentes betaal minder 48 gemeentes betaal dieselfde Hulpfonds bygevoeg 73 gemeentes betaal meer 46 gemeentes betaal minder Rand waardes Vorige totale bydraes pj (SB) R Nuwe bydraes pj (SB) R Jaarlikse tekort (SB) Maandelikse tekort (SB) Jaarlikse hulpfonds bydraes R Totale jaarlikse bydraes (SB & HF) R Meer in totaal vanaf gemeentes = R Hulpfonds bydraes Alle gemeentes dra by op inkomste 0.15% Verwagte verlies pj vir Sinode aan inkomstes Diverse Inkomste nuwe def ASFB R Jaarlikse tekort (SB) R TOTAAL R Bladsy 13 van 18

15 BESLUIT 49/SS/09/2014: Dat (1) Die huidige Bedieningsfonds met ʼn Hulpverleningsfonds vervang word, goedgekeur word. (2) ʼn Hulpverleningsfonds geskep en opgebou moet word deur ʼn persentasie (tans 0,15%) van die inkomste van ʼn gemeente jaarliks by te dra. Die Sinode sal ook ʼn jaarlikse bydrae tot die fonds probeer maak. (3) Die SKF die inisiatief neem om die behoeftige en terminale gemeentes betyds te identifiseer (likiditeit analises) en dan ʼn gesprek met hulle in oorleg met die betrokke RFK te inisieer. (4) Die SKF hierdie nuwe aanslagformule (Voorstel 2) na 2 jaar hersien. Bladsy 14 van 18

16 VERSLAGDOENINGSVORM 2016 VIR DIE ONAFHANKLIKE OUDITEUR Bepaling 57.2 Indiening van jaarlikse Vorm Die kerkraad moet jaarliks aan die einde van die finansiële boekjaar wat strek van 1 Maart tot 28 (29) Februarie ʼn oorsig van die gemeentelike finansies gee volgens die nuutste voorgeskrewe Vorm 15 en die riglyne bevat in die meegaande jaarlikse Handleiding ter voorlegging aan die ring en Sinodale Kantoor Die sperdatum vir die indiening van die volledig voltooide Vorm 15 by die Sinodale Kantoor is voor of op die einde Junie van elke jaar Vorm 15 moet deur die voorsitter en skriba van die kerkraad, die onafhanklike ouditeur en die drie fidusiêre verantwoordelike persone (soos aangewys volgens die vereistes van ʼn OWO) onderteken word en gesertifiseer word deur die onafhanklike ouditeur wat kragtens die Wet op die Ouditprofessie, Wet 26 van 2005 (soos gewysig), geregistreer is Elke bladsy van Vorm 15 moet geparafeer word deur die ouditeur, die voorsitter en skriba van die kerkraad en die drie fidusiêre verantwoordelike persone Enige verslag of opmerkings deur die ouditeur, addisioneel tot sy verslag oor die geouditeerde finansiële state, moet by Vorm 15 aangeheg word Die ouditeure moet ook elke jaar die Verslagdoeningsvorm vir die Onafhanklike Ouditeur voltooi en by Vorm 15 aanheg Die kerkraad is verantwoordelik om sy verpligtinge in verband met die befondsing van die sinodale en ringswerksaamhede na te kom Die kerkraad mag volgens algemeen aanvaarde rekeningkundige beginsels geen fondse van watter aard ook al anders hanteer as deur die kerkraad se rekeningkundige stelsel wat opgestel en bedryf word nie. NAAM OUDITFIRMA PRAKTYKNOMMER ADRES EPOS KONTAKNOMMER Bladsy 15 van 18

17 Ons betrokkenheid spruit uit ons aanstelling as onafhanklike ouditeur wat kragtens die Wet op die Ouditprofessie, Wet 26 van 2005 (soos gewysig) geregistreer is van die NG Gemeente met OWO registrasienommer... Aan die Sinodale Kommissie vir Fondse van die NG Kerk van Suid-Transvaal Ons oudit van die finansiële state vir die jaar geëindig 29 Februarie 2016 was uitgevoer in ooreenstemming met Internasionale Standaarde oor Ouditering en in ons verslag van [Voeg datum in] is 'n ongekwalifiseerde / gekwalifiseerde / nadelige mening of / ʼn weerhouding van mening uitgespreek oor die finansiële state opgestel in ooreenstemming met [spesifiseer finansiële verslagdoeningsraamwerk, bv. IFRS] Die Kerkraad van die Gemeente is verantwoordelik en aanspreeklik a) vir die nakoming van al die fidusiêre vereistes as ʼn OWO; b) om te verseker dat die beheer en bestuur van alle trustrekeninge en belegging(s) gehandhaaf word in ooreenstemming met die toepaslike wetgewing en fidusiêre vereistes as ʼn OWO; en c) vir die implementering van rekeningkundige en interne kontrole stelsels wat die nakoming van toepaslike wetgewing vir Trustrekeninge verseker en om verder te verseker dat die trustrekening(e) en uittreksels daaruit vry is van wesenlike wanvoorstelling hetsy weens bedrog of foute. Die kerkraad moet verklaar dat hy alle fondse ontvang en uitgegee, behoorlik volgens algemeen aanvaarde rekenkundige praktyk in die kerkraad se rekenkundige stelsel vasgelê het en dat GEEN fondse van watter aard ook al, uitgelaat is van hierdie stelsel en dat ALLE fondse aan die jaarlikse eksterne oudit onderwerp was. 1. Ouditeur se verantwoordelikheid Ons het ons betrokkenheid voltooi om te bepaal of die gemeente enige trustrekening(e) en beleggings besit vir die tydperk vanaf 1 Maart 2015 tot 29 Februarie 2016 en rapporteer ons gevolgtrekkings daaroor saam met enige gevalle van nie-nakoming wat onder ons aandag gekom het. Ons is ook versoek om spesifieke bykomende statutêre aangeleenthede van voldoening deur die Gemeente as ʼn Openbare Weldaadorganisasie (OWO) te bevestig. Ons verantwoordelikheid is om ons gevolgtrekkings en bevindings / sake aan te meld wat onder ons aandag gekom het ten opsigte van die Gemeente se: 1) administrasie van sy trustrekening(s) in ooreenstemming met die Wet en die uittreksels van sekere inligting uit die rekeningkundige rekords, gebaseer op ons werk verrig; 2) nie-nakoming van spesifieke fidusiêre vereistes as ʼn OWO; 3) nie-rapportering van enige trustrekening(s) en belegging(s) in Vorm 15. Bladsy 16 van 18

18 Ons het staatgemaak op getuienis wat in die loop van ons oudit van die finansiële jaarstate vir die jaar geëindig op 29 Februarie 2016 en ons oordeel uitgeoefen oor sake wat onder ons aandag gekom het in die loop van ons oudit, tesame met bewyse verkry van sodanige addisionele prosedures soos ons nodig geag het onder die omstandighede. 2. Verklaring en bevestiging deur ouditeur 2.1 Trustrekening(s) bv. Vir geoormerkte fondse (alle ander fondse) en is die register daarvoor op datum? Die onderstaande inligting waarop hierdie verklaring en bevestiging gemaak word is verkry uit die rekeningkundige rekords wat onderhewig was aan ons oudit van die finansiële state as 'n geheel. NAAM VAN Voldoening aan (MERK ASB) TRUSTREKENING 1. Die Kerkraad het afsonderlike rekeningkundige rekords gehou vir die trustrekening Administrasie van die trustrekening is op die voorgeskrewe wyse, soos vereis deur toepaslike wetgewing, bygehou. Trustrekening is opgeneem in Vorm Die Kerkraad het afsonderlike rekeningkundige rekords gehou vir die trustrekening Administrasie van die trustrekening is op die voorgeskrewe wyse, soos vereis deur toepaslike wetgewing, bygehou. Trustrekening is opgeneem in Vorm 15 Gevolgtrekking oor die nakoming Op grond van ons werk gedoen, het ons gevind dat die Kerkraad die trustrekening(s) bestuur het volgens toepaslike wetgewing. Die register vir Trustrekening(s) {bv. vir geoormerkte fondse (alle fondse)} is op datum? Opmerkinge 2.2 Belegging(s) Die onderstaande inligting waarop hierdie verklaring en bevestiging gemaak word is verkry uit die rekeningkundige rekords wat onderhewig was aan ons oudit van die finansiële state as 'n geheel. NAAM VAN BELEGGING Voldoening aan (MERK ASB) Opmerkinge Die belegging met opbrings is opgeneem in Vorm 15 Die belegging met opbrings is opgeneem in Vorm 15 Die belegging met opbrings is opgeneem in Vorm 15 Bladsy 17 van 18

19 2.3 Voldoening aan spesifieke vereistes as ʼn OWO SPESIFIEKE VEREISTE 1. Die Kerkraad het drie onverbonde persone tot mekaar aangewys wat die fidusiêre verantwoordelikheid vir die Gemeente aanvaar. 2. Die Kommissaris: Belastingvrystellings-eenheid is dienooreenkomstig ingelig van Die OWO het die vereiste Inkomstebelastingopgawe IT12EI die vorige jaar ingedien. Alle inkomste en uitgawes is verklaar. 4. Die Gemeente voldoen aan Vrystellings van die normale belasting: Artikel 10 van die Inkomstebelastingswet No. 58 van 1962 (soos geamendeer) Voldoening aan vereiste (MERK ASB) Opmerkinge Geregistreerde ouditeur se naam en van: IRBA registrasienommer: Geregistreerde Ouditeur se handtekening: Datum: Bladsy 18 van 18

NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT REKENINGKUNDE GRAAD 12 FEBRUARIE/MAART 2010 SPESIALE ANTWOORDEBOEK

NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT REKENINGKUNDE GRAAD 12 FEBRUARIE/MAART 2010 SPESIALE ANTWOORDEBOEK SENTRUMNOMMER EKSAMENNOMMER NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT REKENINGKUNDE GRAAD 12 FEBRUARIE/MAART 2010 SPESIALE ANTWOORDEBOEK VRAAG PUNTE PARAAF MOD. 1 2 3 4 5 6 TOTAAL Hierdie antwoordeboek bestaan uit

Nadere informatie

BELASTINGVRYE PLAN Kom ons kry Suid-Afrika aan die spaar.

BELASTINGVRYE PLAN Kom ons kry Suid-Afrika aan die spaar. DIE OLD MUTUAL INVEST BELASTINGVRYE PLAN Kom ons kry Suid-Afrika aan die spaar. BELASTINGVRYE PLAN Dink net hoeveel gemoedsrus n belegging jou kan gee wat jou toelaat om vir jou drome en doelwitte te

Nadere informatie

Proses van wysiging van Artikel 1 van die Kerkorde

Proses van wysiging van Artikel 1 van die Kerkorde Proses van wysiging van Artikel 1 van die Kerkorde Algemene Sinode 1998/2003 Die Algemene Sinode aanvaar dat die Belydenis van Belhar op sigself genome nie met die drie formuliere van eenheid in stryd

Nadere informatie

EIS OM VERGOEDING INGEVOLGE DIE WET OP MINERAAL- EN PETROLEUM-HULPBRONONTWIKKELING

EIS OM VERGOEDING INGEVOLGE DIE WET OP MINERAAL- EN PETROLEUM-HULPBRONONTWIKKELING EIS OM VERGOEDING INGEVOLGE DIE WET OP MINERAAL- EN PETROLEUM-HULPBRONONTWIKKELING INLEIDING 1. Die doel van hierdie dokument is om riglyne te verskaf aan mineraalreghouers wat die wettige houers van 'n

Nadere informatie

Algemene Grootboek. DIT IS BAIE BELANGRIK NOU OM TE WEET WATTER REKENINGE IS BATES, EIENAARSBELANG en LASTE.

Algemene Grootboek. DIT IS BAIE BELANGRIK NOU OM TE WEET WATTER REKENINGE IS BATES, EIENAARSBELANG en LASTE. Algemene Grootboek Skryf die eerste vier stappe van die Rekeningkundige siklus neer: 1. 2. 3. 4. So met ander woorde, 1. Eerstens moes daar n transaksie plaasvind, 2. dan moes die transaksie wat plaasgevind

Nadere informatie

Les 14: Entrepreneurskap

Les 14: Entrepreneurskap Les 14: Entrepreneurskap Aktiwiteit Beantwoord die volgende vrae deur die regte kolom te merk Altyd Gereeld Soms Nooit A Dryfkrag en motivering 1. Ek is nie seker wat ek van die lewe dink nie. 0 1 2 3

Nadere informatie

VRAESTEL 1/2 GRAAD 12 JUNIE-EKSAMEN

VRAESTEL 1/2 GRAAD 12 JUNIE-EKSAMEN WISKUNDE VRAESTEL 1/2 GRAAD 12 JUNIE-EKSAMEN 2014 TOTAAL: 150 TYD: 3 UUR HIERDIE VRAESTEL BESTAAN UIT 8 BLADSYE Bladsy 1 van 8 WISKUNDE VRAESTEL 1/2 GRAAD 12 JUNIE-EKSAMEN 2014 INSTRUKSIES: Hierdie vraestel

Nadere informatie

DNK TRUST NASORG AANSOEKVORM 2017 n Aparte vorm moet vir elke kind voltooi word

DNK TRUST NASORG AANSOEKVORM 2017 n Aparte vorm moet vir elke kind voltooi word DNK TRUST NASORG AANSOEKVORM 2017 n Aparte vorm moet vir elke kind voltooi word GEBOORTEDATUM: GESLAG: LEERDERBESONDERHEDE GRAAD: HUISTAAL: FISIESE ADRES: VAN EN NAAM VAN MOEDER TELEFOON: BEROEP: SEL:

Nadere informatie

RIGLYNE AAN KASSIERE EN OUDITEURE BY DIE OPSTEL VAN GEMEENTES SE FINANSIËLE STATE SOOS OP 28 FEBRUARIE 2015

RIGLYNE AAN KASSIERE EN OUDITEURE BY DIE OPSTEL VAN GEMEENTES SE FINANSIËLE STATE SOOS OP 28 FEBRUARIE 2015 NEDERDUITSE GEREFORMEERDE KERK IN SUID-AFRIKA 021-957-7104 Privaatsak X8, Bellville, 7535 http://kaapkerkadmin.co.za RIGLYNE AAN KASSIERE EN OUDITEURE BY DIE OPSTEL VAN GEMEENTES SE FINANSIËLE STATE SOOS

Nadere informatie

REKENINGKUNDE: BEGELEI JY OF ONDERRIG JY NET?

REKENINGKUNDE: BEGELEI JY OF ONDERRIG JY NET? REKENINGKUNDE: BEGELEI JY OF ONDERRIG JY NET? Jou rol in die onderrig van Rekeningkunde moet wees om die leerders te begelei om te ontdek. Dit is n baie beter opsie as om die leerders te leer om te doen.

Nadere informatie

LAERSKOOL SAAMTREK. Grond-en-gebouebeleid

LAERSKOOL SAAMTREK. Grond-en-gebouebeleid LAERSKOOL SAAMTREK Grond-en-gebouebeleid 1. Inleiding Hierdie dokument is die grond-en-gebouebeleid van (skool)laerskool SAAMTREK, wat die skoolbeheerliggaam op (datum)4 Oktober 2014 goedgekeur het. Die

Nadere informatie

NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT REKENINGKUNDE GRAAD 12 NOVEMBER 2015 SPESIALE ANTWOORDEBOEK

NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT REKENINGKUNDE GRAAD 12 NOVEMBER 2015 SPESIALE ANTWOORDEBOEK SENTRUMNOMMER EKSAMENNOMMER NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT REKENINGKUNDE GRAAD 12 NOVEMBER 2015 SPESIALE ANTWOORDEBOEK VRAAG PUNT PARAAF MOD. 1 2 3 4 5 TOTAAL Hierdie antwoordeboek bestaan uit 15 bladsye.

Nadere informatie

AANSOEK OM STUDIELENING

AANSOEK OM STUDIELENING AANSOEK OM STUDIELENING 1. PERSOONLIKE INLIGTING VAN AANSOEKER (STUDENT) Vul asseblief volledig in waar van toepassing Van: Volle naam: Geboortedatum: ID Nommer: Is u 'n Suid-Afrikaanse burger? JA Huistaal:

Nadere informatie

GRAAD 10 REKENINGKUNDE MODELVRAESTEL ANTWOORDEBOEK. Hierdie antwoordeboek bestaan uit 18 bladsye.

GRAAD 10 REKENINGKUNDE MODELVRAESTEL ANTWOORDEBOEK. Hierdie antwoordeboek bestaan uit 18 bladsye. Rekeningkunde 1 DoE/Model GRAAD 10 REKENINGKUNDE MODELVRAESTEL - 2006 SENTRUMNOMMER: EKSAMENNOMMER: ANTWOORDEBOEK Hierdie antwoordeboek bestaan uit 18 bladsye. VRAAG MAKS DEELPUNTE FINALE PUNTE 1 40 2

Nadere informatie

3 Maart 2004 BESTUURSTAKE VAN VRYWILLIGERS AS LEDE VAN AFRIKAANSE CHRISTELIKE VROUE VERENIGING BESTURE

3 Maart 2004 BESTUURSTAKE VAN VRYWILLIGERS AS LEDE VAN AFRIKAANSE CHRISTELIKE VROUE VERENIGING BESTURE i Bylae A 3 Maart 2004 BESTUURSTAKE VAN VRYWILLIGERS AS LEDE VAN AFRIKAANSE CHRISTELIKE VROUE VERENIGING BESTURE VERKLARING VAN DIE RESPONDENT A Ek verklaar dat: 1. Ek, die respondent, genooi is om deel

Nadere informatie

BETAALSTROKIE : LENINGS MET RENTE

BETAALSTROKIE : LENINGS MET RENTE BETAALSTROKIE : LENINGS MET RENTE Lenings wat aan werkers gegee word se terugbetalings-paaiemente kan deur middel van die betaalstelselsel van hul vergoeding verhaal word. Indien 'n paaiement met die volgende

Nadere informatie

NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT GRAAD 10

NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT GRAAD 10 NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT GRAAD 10 WISKUNDE V1 NOVEMBER 2015 PUNTE: 100 TYD: 2 uur Hierdie vraestel bestaan uit 7 bladsye. Wiskunde/V1 2 DBE/November 2015 INSTRUKSIES EN INLIGTING Lees die volgende

Nadere informatie

1. PROJEKNOMMER (SLEGS VIR KANTOORGEBRUIK): 2. NAAM EN KONTAKBESONDERHEDE VAN PROJEKVOORSTELLER EN (HANDTEKENING VAN PROJEKVOORSTELLER) CMR PROJEKPLAN

1. PROJEKNOMMER (SLEGS VIR KANTOORGEBRUIK): 2. NAAM EN KONTAKBESONDERHEDE VAN PROJEKVOORSTELLER EN (HANDTEKENING VAN PROJEKVOORSTELLER) CMR PROJEKPLAN 1 SORG EN GETUIENIS RING VAN HUMANSDORP ARMOEDE PROJEK SAAM MET CMR PROJEKPLAN RING VAN HUMANSDORP DIE PROJEKPLAN IS N DOKUMENT WAAROP ALLE PROJEKVOORSTELLE INGEDIEN MOET WORD OM TE VERSEKER DAT HULLE,

Nadere informatie

Hierdie is die tweede uitgawe van ons nuusbrief oor Testamente en Boedel Beplanning.

Hierdie is die tweede uitgawe van ons nuusbrief oor Testamente en Boedel Beplanning. Reg. 1999/016368/21 Saica Reg. No. 00246393 3 Judy Place, Cnr Shannon & Clew Roads, Monument, Krugersdorp P.O. Box 367 Paardekraal 1752 Tel: (011) 955-5112 Fax: (011) 955-5112 E-Mail: albertus@vbrakel.co.za

Nadere informatie

NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT GRAAD 12

NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT GRAAD 12 NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT GRAAD 12 AFRIKAANS TWEEDE ADDISIONELE TAAL VRAESTEL 2: SKRYF FEBRUARIE/MAART 2009 PUNTE: 80 TYD: 2 uur Hierdie vraestel bestaan uit 11 bladsye. Afrikaans Tweede Addisionele

Nadere informatie

Wiskunde Vraestel 1 Vrae Wiskunde Vraestel 1: Vrae. Kopiereg voorbehou

Wiskunde Vraestel 1 Vrae Wiskunde Vraestel 1: Vrae. Kopiereg voorbehou Wiskunde Vraestel 1: Vrae 1 Vraag 1 1.1 Los die volgende op vir x, korrek tot twee desimale plekke waar nodig. 1.1.1 x ( x + 5) = 1.1. 1.1. x < 0 x + 1. 1..1 Los gelyktydig op vir x en y as x y = 1 en

Nadere informatie

RAAMWERK VIR n KONSTITUSIE VIR n GEMEENSKAPSFORUM / ORGANISASIE VIR GEMEENSKAPSONTWIKKELING

RAAMWERK VIR n KONSTITUSIE VIR n GEMEENSKAPSFORUM / ORGANISASIE VIR GEMEENSKAPSONTWIKKELING RAAMWERK VIR n KONSTITUSIE VIR n GEMEENSKAPSFORUM / ORGANISASIE VIR GEMEENSKAPSONTWIKKELING Hierdie konstitusie is opgestel deur die Sinodale Kommissie vir Diensgetuienis (deur lede van NG Welsyn) van

Nadere informatie

Kingswood College Departement Afrikaans AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL GRAAD 9 VRAESTEL 2

Kingswood College Departement Afrikaans AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL GRAAD 9 VRAESTEL 2 Kingswood College Departement Afrikaans AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL GRAAD 9 VRAESTEL 2 Eksaminator: Mnr. D. Koen Tyd: 2 UUR Moderators: Mnr. T. Scholtz Totaal: [100] Me. M. Muller November 2014 Me.

Nadere informatie

DIE VLEUELS VAN GEBED (9)

DIE VLEUELS VAN GEBED (9) DIE VLEUELS VAN GEBED (9) DIE VLEUELS VAN GEBED (9) Jan van der Watt Dankie Here! Dankie sê is om jou skuld te betaal. In die tyd van die Bybel was dankie sê iets anders as vandag. Vandag is dankie n woord

Nadere informatie

Johannesburg Cluster Common Examination Vraestel 3

Johannesburg Cluster Common Examination Vraestel 3 Johannesburg Cluster Common Examination Vraestel 3 Kreatiewe Skryfwerk November 2011 AFRIKAANS EAT GRAAD 10 Hierdie vraestel bestaan uit 9 bladsye. INSTRUKSIES: 1. Kies en beantwoord EEN vraag uit elke

Nadere informatie

VERBRUIKERSBESKERMING 1 OORSIG EN ADVERTENSIES Die wet op

VERBRUIKERSBESKERMING 1 OORSIG EN ADVERTENSIES Die wet op JY EN JOU GELD Deur Jaco en Susan Fouche VERBRUIKERSBESKERMING 1 OORSIG EN ADVERTENSIES Die wet op Verbruikersbeskerming het op 1 April 2011 in werking getree. Dit behoort vir ons as gebruikers tot redding

Nadere informatie

GOUDVELD - HOëRSKOOL VOERTUIG EN VERVOER BELEID I N H O U D S O P G A W E

GOUDVELD - HOëRSKOOL VOERTUIG EN VERVOER BELEID I N H O U D S O P G A W E GOUDVELD - HOëRSKOOL VOERTUIG EN VERVOER BELEID I N H O U D S O P G A W E 1. INLEIDING 2. DOEL 3. PROSEDURES 3.1 Bespreking 3.2 Voertuie 3.3 Vervoer 4. BEKRAGTIGING VAN BELEID 5. HERSIENINGSDATUM VOERTUIG

Nadere informatie

Besonderhede van afhanklikes - Aftree/Pensioenfondse

Besonderhede van afhanklikes - Aftree/Pensioenfondse Besonderhede van afhanklikes - Aftree/Pensioenfondse Lees asseblief die volgende inligting noukeurig voordat u hierdie vorm invul Sanlam oorweeg 'n doodseis. Die lid wat gesterf het, was lid van 'n aftreefonds

Nadere informatie

HOE OM DIE INDIVIDUELE INKOMSTEBELASTINGOPGAWE (ITR12) TE VOLTOOI

HOE OM DIE INDIVIDUELE INKOMSTEBELASTINGOPGAWE (ITR12) TE VOLTOOI HOE OM DIE INDIVIDUELE INKOMSTEBELASTINGOPGAWE (ITR12) TE VOLTOOI 1 INLEIDING Die opgawe wat aan u uitgereik is is spesifiek saamgestel om u persoonlike belasting behoeftes aan te spreek soos aangedui

Nadere informatie

DIENSKONTRAK vir TYDELIKE PERSONEEL. Universiteit Stellenbosch

DIENSKONTRAK vir TYDELIKE PERSONEEL. Universiteit Stellenbosch 1 van 8 DIENSKONTRAK vir TYDELIKE PERSONEEL Aangegaan deur en tussen Universiteit Stellenbosch (voorts na verwys as die Universiteit ) EN [NAAM EN VAN] Identiteitsnommer: (voorts na verwys as die werknemer

Nadere informatie

WES-KAAP ONDERWYS DEPARTEMENT

WES-KAAP ONDERWYS DEPARTEMENT WES-KAAP ONDERWYS DEPARTEMENT TYD: 3 UUR PUNTE: 50 WISKUNDE V Oefen vraestel: Junie 04 Hierdie vraestel bestaan uit 8 bladsye en n formule blad. INSTRUKSIES Lees die volgende instruksies sorgvuldig deur

Nadere informatie

DIE NORMALE VOLGORDE VAN GEBEURE TYDENS DIE OORDRAG VAN ONROERENDE EIENDOM

DIE NORMALE VOLGORDE VAN GEBEURE TYDENS DIE OORDRAG VAN ONROERENDE EIENDOM DIE NORMALE VOLGORDE VAN GEBEURE TYDENS DIE OORDRAG VAN ONROERENDE EIENDOM 1. HOEVEEL PROKUREURS IS BETROKKE EN WAT IS HULLE BYDRAE Daar kan soveel as drie verskillende Prokureurs betrokke wees by die

Nadere informatie

Verloop van die kerkregtelike proses. Besluite van die Algemene Sinode: Selfdegeslag verhoudinge

Verloop van die kerkregtelike proses. Besluite van die Algemene Sinode: Selfdegeslag verhoudinge Verloop van die kerkregtelike proses Besluite van die Algemene Sinode: Selfdegeslag verhoudinge Oorsig Inleiding Kronologiese verloop van die proses Die opskorting van die uitvoering van die besluit Proses

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DIE GKSA PREDIKANTE ONDERSTEUNINGSFONDS

REGLEMENT VAN DIE GKSA PREDIKANTE ONDERSTEUNINGSFONDS REGLEMENT VAN DIE GKSA PREDIKANTE ONDERSTEUNINGSFONDS "ARTIKEL 1: NAAM, AANVANGSDATUM, STATUS, DOEL EN GEREGIS-TREERDE KANTOOR VAN DIE FONDS 1.1 NAAM EN AANVANGSDATUM Die GKSA PREDIKANTE-ONDERSTEUNINGSFONDS

Nadere informatie

AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL

AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL Kingswood College AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL GRAAD 11 VRAESTEL 2 JULIE 2013 TYD: 2½ UUR 100 PUNTE Eksaminator: Mnr. D. Koen Moderators: Mnr. T. Scholtz Me. M. Muller Leeruitkomste en Assesseringstandaarde:

Nadere informatie

GRAAD 11 NOVEMBER 2013 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2

GRAAD 11 NOVEMBER 2013 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2 NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT GRAAD 11 NOVEMBER 2013 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2 PUNTE: 100 TYD: 2 uur Hierdie vraestel bestaan uit 8 bladsye. 2 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2 (NOVEMBER 2013) INSTRUKSIES EN

Nadere informatie

eboeke word ontwikkel en gratis verskaf deur die

eboeke word ontwikkel en gratis verskaf deur die Ons praat baie van dinge wat in verhouding tot mekaar is, sonder om dit regtig agter te kom! As jy byvoorbeeld sê dat jy twee van die ses stukke van n pizza geëet het, het jy n verhouding beskryf: Die

Nadere informatie

Egskeidingskontrolelys vir Lede

Egskeidingskontrolelys vir Lede Egskeidingskontrolelys vir Lede Die hantering van pensioenbelange in egskeidingskikkings Die Algemene Wysigingswet op Finansiële Dienste en die Wysigingswet op Inkomstewette van 2008 Sedert die afkondiging

Nadere informatie

GRAAD 11 NOVEMBER 2013 WISKUNDE V1

GRAAD 11 NOVEMBER 2013 WISKUNDE V1 NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT GRAAD 11 NOVEMBER 2013 WISKUNDE V1 PUNTE: 150 TYD: 3 uur Hierdie vraestel bestaan uit 9 bladsye. 2 WISKUNDE V1 (NOVEMBER 2013) INSTRUKSIES EN INLIGTING Lees sorgvuldig deur

Nadere informatie

FAKTORE EN VEELVOUDE

FAKTORE EN VEELVOUDE FAKTORE EN VEELVOUDE Ons gaan nou na n paar stukkies teorie kyk in verband met Natuurlike- en Telgetalle. Voltooi: 3 X 1 = 3 X 2 = 3 X 3 = 3 X 4 = 3 X 5 = Ons sê dus dat 3, 6, 9, 12 en 15 VEELVOUDE is

Nadere informatie

Navorsingsvoorstel TITEL VAN DIE VOORSTEL

Navorsingsvoorstel TITEL VAN DIE VOORSTEL Navorsingsvoorstel TITEL VAN DIE VOORSTEL Naam en van: MY Naam Studentenommer: 1000 0001 Graad: MCom Bedryfsielkunde Formaat: Skripsie Kontakfoonnommer: +27 sel E-pos: altydbeskikbaar@hierdie.adres.com

Nadere informatie

OPGAWE VAN VERDIENSTE W.As. 8

OPGAWE VAN VERDIENSTE W.As. 8 OPGAWE VAN VERDIENSTE W.As. 8 Moet deur alle werkgewers voltooi en ingedien word: Pos aan: Aanslae Afdeling 955, Pretoria, 0001 Compensation House Wet op Vergoeding vir Beroepsbeserings en- Siektes, 1993

Nadere informatie

DIE BEREGTER VIR PENSIOENFONDSE

DIE BEREGTER VIR PENSIOENFONDSE DIE BEREGTER VIR PENSIOENFONDSE Wat u moet weet oor die voorlegging van n klag 1. Wat die Beregter doen Die Kantoor van die Beregter vir Pensioenfondse is gestig met inwerkingtreding van 1 Januarie 1998

Nadere informatie

In die uitvoering van sy taak gebruik die KGA die personeel wat deur die drie Kerke onderskeidelik aangestel, besoldig en beskikbaar gestel is.

In die uitvoering van sy taak gebruik die KGA die personeel wat deur die drie Kerke onderskeidelik aangestel, besoldig en beskikbaar gestel is. Bylaag 1 Ooreenkoms rakende die bedryf van die Getuienisbedieninge tussen die Verenigende Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika Kaapland (VGK Kaapland), Nederduitse Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika (Wes -

Nadere informatie

DIE BURGEMEESTER, RAADSLID T VAN ESSEN, SE VOORLEGGING VAN DIE TWEEDE HERSIENING VAN DIE

DIE BURGEMEESTER, RAADSLID T VAN ESSEN, SE VOORLEGGING VAN DIE TWEEDE HERSIENING VAN DIE DIE BURGEMEESTER, RAADSLID T VAN ESSEN, SE VOORLEGGING VAN DIE TWEEDE HERSIENING VAN DIE 2007-2011 GEïNTEGREERDE ONTWIKKELINGSPLAN (DIE 2009/2010 JAARPLAN) AAN DIE RAAD OP 28 MEI 2009 Mnr die Speaker en

Nadere informatie

GRAAD 3 GESYFERDHEID VOORBEELDITEMS (AFRIKAANS) ONDERWYSERSGIDS

GRAAD 3 GESYFERDHEID VOORBEELDITEMS (AFRIKAANS) ONDERWYSERSGIDS 2011 GRAAD 3 GESYFERDHEID VOORBEELDITEMS (AFRIKAANS) ONDERWYSERSGIDS INSTRUKSIES AAN ONDERWYSERS 1. Daar is makliker en moeiliker items. 2. Die voorbeelditems is so saamgestel dat leerders hulself kan

Nadere informatie

Gemeenskap. Wat is n gemeenskap? n Gemeenskap het n hoof/hoof?

Gemeenskap. Wat is n gemeenskap? n Gemeenskap het n hoof/hoof? Gemeenskap Wat is n gemeenskap? Die woord gemeenskap dui n intieme verband tussen mense aan. Mense wat deel aan iets, maar dit wat hulle deel is baie besonders. Uit die Grieks is die woord vir gemeenskap

Nadere informatie

GEDRAGSKODE. Vir die Direksielede, Hoofde en Onderwysers van PRO LIBERIS

GEDRAGSKODE. Vir die Direksielede, Hoofde en Onderwysers van PRO LIBERIS 1 INLEIDING GEDRAGSKODE Vir die Direksielede, Hoofde en Onderwysers van PRO LIBERIS Elke direksielid het n spesiale verpligting teenoor Leeuwenhof Akademie ( die skool ), mede-direksielede en lede van

Nadere informatie

PREDIKANTE PENSIOENFONDS VAN DIE NG KERK IN SA

PREDIKANTE PENSIOENFONDS VAN DIE NG KERK IN SA PREDIKANTE PENSIOENFONDS VAN DIE NG KERK IN SA Pensioenkantoor Hoofbeampte: Ds AH Minnaar De Langestraat 5 Privaatsak X8 Telefoon: 021-957-7104 BELLVILLE BELLVILLE Selfoon: 083 270-5211 7530 7535 E-pos:

Nadere informatie

ALGEMENE ONDERWYS EN OPLEIDING

ALGEMENE ONDERWYS EN OPLEIDING ALGEMENE ONDERWYS EN OPLEIDING AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL ASSESSERINGSTAAK VRAESTEL 3 JUNIE 2015 GRAAD 9 Hierdie vraestel bestaan uit 3 bladsye. PUNTE: 60 TYDSDUUR: 2 UUR AFRIKAANS EAT GRAAD 9 JUNIE

Nadere informatie

Lewensoriëntering Vraestel 12 Graad 6 Totaal: 35

Lewensoriëntering Vraestel 12 Graad 6 Totaal: 35 Lewensoriëntering Vraestel 12 Graad 6 Totaal: 35 Vraag 1 GROEPSDRUK Vul die ontbrekende woorde in. 1. Hierdie scenario is n voorbeeld van en groepsdruk vind hoofsaaklik plaas tussen mense van dieselfde

Nadere informatie

REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA MAATSKAPPYWET, AKTE VAN OPRIGTING KRANSPOORT EIENAARSKOMITEE NWM 8 Maart 2016 Rev 1

REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA MAATSKAPPYWET, AKTE VAN OPRIGTING KRANSPOORT EIENAARSKOMITEE NWM 8 Maart 2016 Rev 1 REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA MAATSKAPPYWET, 2008 AKTE VAN OPRIGTING KRANSPOORT EIENAARSKOMITEE NWM 8 Maart 2016 Rev 1 Nota: Hierdie dokument is slegs vir kennisname deur lede, indien enige inhoud verskil

Nadere informatie

INHOUDSOPGAWE. HOOFSTUK 1 Verduideliking en opsomming van rekeningkundige konsepte. bl. 8-21

INHOUDSOPGAWE. HOOFSTUK 1 Verduideliking en opsomming van rekeningkundige konsepte. bl. 8-21 INHOUDSOPGAWE TEMA BLADSY NR. HOOFSTUK 1 Verduideliking en opsomming van rekeningkundige konsepte. bl. 8-21 HOOFSTUK 2 Uitbreiding van kontanttransaksies asook die berekening van rente op vaste deposito

Nadere informatie

FINANSIëLE REKORDHOUDING VIR 'n BOERDERY. deur PHILIP THEUNISSEN

FINANSIëLE REKORDHOUDING VIR 'n BOERDERY. deur PHILIP THEUNISSEN FINANSIëLE REKORDHOUDING VIR 'n BOERDERY deur PHILIP THEUNISSEN Eerste uitgawe Opgestel en uitgegee deur Philip Theunissen Bethlehem Februarie 1995 Kopi reg voorbehou INHOUDSOPGAWE DEEL I: INLEIDEND 1.

Nadere informatie

NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT EKSAMEN WISKUNDE VRAESTEL 1 GRAAD 10 OKTOBER / NOVEMBER EKSAMEN

NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT EKSAMEN WISKUNDE VRAESTEL 1 GRAAD 10 OKTOBER / NOVEMBER EKSAMEN NASIONALE SENIOR SERIFIKAA EKSAMEN WISKUNDE VRAESEL 1 GRAAD 10 OKOBER / NOVEMBER EKSAMEN 01 PUNE: 100 YD: URE Hierdie vraestel bestaan uit 6 bladsye INSRUKSIES EN INLIGING Lees die volgende instruksies

Nadere informatie

SWANGERSKAPBELEID erken die verantwoordelikheid en invloed van die Suid-Afrikaanse onderwysstelsel ten opsigte van leerderswangerskappe; en

SWANGERSKAPBELEID erken die verantwoordelikheid en invloed van die Suid-Afrikaanse onderwysstelsel ten opsigte van leerderswangerskappe; en SWANGERSKAPBELEID Hoërskool McLachlan en sy beheerliggaam erken die Grondwet van die Republiek van Suid- Afrika, Wet 108 van 1996 (hierna die Grondwet ); die Suid-Afrikaanse Skolewet, Wet 84 van 1996 (hierna

Nadere informatie

Hoe om Jou Kind se Van te Verander

Hoe om Jou Kind se Van te Verander Hoe om Jou Kind se Van te Verander 1 Hoe om n kind se van te verander As die geboorte van n kind geregistreer word, kry die kind óf die pa óf die ma se van, afhangend van die omstandighede. Die van word

Nadere informatie

ALGEMENE ONDERWYS EN OPLEIDING

ALGEMENE ONDERWYS EN OPLEIDING ALGEMENE ONDERWYS EN OPLEIDING AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL VRAESTEL 3 KREATIEWE - EN TRANSAKSIONELE SKRYFWERK JUNIE 2015 GRAAD 6 Aantal bladsye: 6 TYDSDUUR: PUNTE: 60 1 UUR NAAM EN VAN: INSTRUKSIES:

Nadere informatie

NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT GRAAD 10

NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT GRAAD 10 NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT GRAAD 10 TEGNIESE WISKUNDE V1 MODEL 2016 PUNTE: 100 TYD: 2 uur Hierdie vraestel bestaan uit 7 bladsye en 1 diagramvel. Tegniese Wiskunde/V1 2 DBE/2016 INSTRUKSIES EN INLIGTING

Nadere informatie

KONTIKI PREPRIMêRE SKOOL GRONDWET

KONTIKI PREPRIMêRE SKOOL GRONDWET KONTIKI PREPRIMêRE SKOOL GRONDWET 1. WOORDOMSKRYWINGS, WET EN REGULASIES 1.1 Die eienaar van die skool is die Kontiki Bestuursliggaam, synde die lede van die bestuursliggaam soos deur die ouers verkies.

Nadere informatie

Die Here leer ons om gehoorsaamheid aan Sy wil te vra

Die Here leer ons om gehoorsaamheid aan Sy wil te vra SKRIFLESING: Romeine 12:1-8 TEKS: Romeine 12:1-2 HK 49 TEMA: Die Here leer ons om gehoorsaamheid aan Sy wil te vra Psalm 103 : 10, 11 Skrifberyming 28 (10-1) : 1, 2 Psalm 119 : 11 Skrifberyming 78 (13-3)

Nadere informatie

GRAAD 11 NOVEMBER 2012 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1

GRAAD 11 NOVEMBER 2012 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 Province of the EASTERN CAPE EDUCATION NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT GRAAD 11 NOVEMBER 2012 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 PUNTE: 100 TYD: 2½ uur *MLITA1* Hierdie vraestel bestaan uit 8 bladsye, insluitende

Nadere informatie

Hoe lyk die grafiek van y = x 2 4?

Hoe lyk die grafiek van y = x 2 4? Hoe lyk die grafiek van y = x 2 4? Miskien het jy dit nog nie op skool geleer nie!? Maar wys hoe julle self kan uitvind. y x OOR Hoe lyk die grafiek van y = x 2 4? Vooraf Baie kortliks: Onderrig is besluitneming!

Nadere informatie

HR BYLAE F-5 BEPALINGS EN VOORWAARDES VERBONDE AAN SOLIDARITEIT LIDMAATSKAP

HR BYLAE F-5 BEPALINGS EN VOORWAARDES VERBONDE AAN SOLIDARITEIT LIDMAATSKAP BEPALINGS EN VOORWAARDES VERBONDE AAN SOLIDARITEIT LIDMAATSKAP 1. Alle lede van Solidariteit MWU ( Solidariteit ) is gebonde en onderworpe aan die geheel van die bepalings van Solidariteit se Grondwet.

Nadere informatie

Stuur die aansoekvorm aan:

Stuur die aansoekvorm aan: AANSOEK OM N STUDIEBEURS AANSOEKVORMS MOET DIE ATKV JAARLIKS VOOR OF OP 15 JANUARIE 2016 BEREIK VOORWAARDES VIR AANSOEKE: 1. Alle inligting wat verskaf word, sal streng vertroulik hanteer word. 2. Net

Nadere informatie

GRAAD 11 NOVEMBER 2014 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2

GRAAD 11 NOVEMBER 2014 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2 NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT GRAAD 11 NOVEMBER 2014 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2 PUNTE: 100 TYD: 2 uur *Iwgel2* Hierdie vraestel bestaan uit 9 bladsye insluitend ʼn 1-bladsy bylaag. 2 WISKUNDIGE GELETTERDHEID

Nadere informatie

PRESTASIE- BESTUUR-2015 HANDLEIDING

PRESTASIE- BESTUUR-2015 HANDLEIDING PRESTASIE- BESTUUR-2015 HANDLEIDING Afdeling: Prestasiebestuur, Opleiding en Ontwikkeling January 22, 2015 T: +27(0)51 401 9111 info@ufs.ac.za www.ufs.ac.za Vloei van prestasiebestuurproses a. Prestasieplan

Nadere informatie

JOHANNESBURG EAST DISTRICT

JOHANNESBURG EAST DISTRICT JOHANNESBURG EAST DISTRICT DISTRIK-EKSAMEN GRAAD 12 AFRIKAANS EERSTE ADDISONELE TAAL JUNIE 2014 PUNTE: 100 TYD: 2 ½ UUR Hierdie VRAESTEL bestaan uit 7 bladsye. Bladsy 1 van 7 INSTRUKSIES EN INLIGTING INSTRUKSIES:

Nadere informatie

DIENSKONTRAK VIR HUISWERKER. 1. Persoonlike besonderhede van huiswerker (hierna genoem die werknemer )

DIENSKONTRAK VIR HUISWERKER. 1. Persoonlike besonderhede van huiswerker (hierna genoem die werknemer ) DIENSKONTRAK VIR HUISWERKER Afdeling A: BESONDERHEDE VAN DIENS 1. Persoonlike besonderhede van huiswerker (hierna genoem die werknemer ) Van :... Voorname:.. ID-nommer: Woonadres:.. Tel.no.:.. Naasbestaande:..

Nadere informatie

NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT GRAAD 10

NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT GRAAD 10 NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT GRAAD 10 INLIGTINGSTEGNOLOGIE (PRAKTI ES) MODELVRAESTEL PUNTE: 120 TYD: 3 uur 150 1 AP Hierdie vraestel bestaan uit 9 bladsye. Copyright reserved Please turn over 2 INSTRUKSIES

Nadere informatie

n Besigheidsplan Vraag 1: Formaat van n Besigheidsplan Pas die term in kolom A by die korrekte beskrywing in kolom B:

n Besigheidsplan Vraag 1: Formaat van n Besigheidsplan Pas die term in kolom A by die korrekte beskrywing in kolom B: Ekonomiese en Bestuurswetenskappe Vraestel 12 Graad 9 Tyd:1 Uur Totaal: 65 n Besigheidsplan Vraag 1: Formaat van n Besigheidsplan Pas die term in kolom A by die korrekte beskrywing in kolom B: Kolom A

Nadere informatie

GRAAD 12 SEPTEMBER 2014 AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL V3

GRAAD 12 SEPTEMBER 2014 AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL V3 NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT GRAAD 12 SEPTEMBER 2014 AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL V3 PUNTE: 100 TYD: 2½ uur *AFRFA3* Hierdie vraestel bestaan uit 7 bladsye. 2 AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL V3

Nadere informatie

JOHANNESBURG EAST DISTRICT

JOHANNESBURG EAST DISTRICT JOHANNESBURG EAST DISTRICT DISTRIK-EKSAMEN GRAAD 10 AFRIKAANS EERSTE ADDISONELE TAAL NOVEMBER 2012 PUNTE: 100 TYD: 2 UUR Hierdie vraestel bestaan uit 7 bladsye. Bladsy 1 van 7 INSTRUKSIES EN INLIGTING

Nadere informatie

JOHANNESBURG EAST DISTRICT

JOHANNESBURG EAST DISTRICT JOHANNESBURG EAST DISTRICT DISTRIK-EKSAMEN GRAAD 11 AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL NOVEMBER 2013 PUNTE: 100 TYD: 2 ½ UUR Hierdie VRAESTEL bestaan uit 7 bladsye. Bladsy 1 van 7 INSTRUKSIES EN INLIGTING

Nadere informatie

NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT GRAAD 10

NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT GRAAD 10 NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT GRAAD 10 WISKUNDE V1 MODELVRAESTEL - 2006 PUNTE: 100 TYD: 2 uur Hierdie vraestel bestaan uit 7 bladsye. Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief INSTRUKSIES EN INLIGTING 2 Lees

Nadere informatie

UNIVERSITEIT STELLENBOSCH AFTREDEFONDS HANDLEIDING TOT DIE AFTREDEPROSES

UNIVERSITEIT STELLENBOSCH AFTREDEFONDS HANDLEIDING TOT DIE AFTREDEPROSES 1 van 11 UNIVERSITEIT STELLENBOSCH AFTREDEFONDS HANDLEIDING TOT DIE AFTREDEPROSES 1. INLEIDING Indien u aftree oor die volgende jare of maande sal u sekere belangrike besluite moet neem rondom u finansiële

Nadere informatie

Les Plan Twee. Habitats

Les Plan Twee. Habitats Les Plan Twee Habitats KRITIEKE UITKOMSTE KU #1: Identifiseer en los probleme op op 'n manier wat getuig daarvan dat kritieke en vindingryke denke gebruik is om verantwoordelike besluite te neem. KU #7:

Nadere informatie

Hoërskool Alberton Lewens-oriëntering 2 Junie 2015 Graad 11 Junie Eksamen Tyd: 2 uur Eksamninator: A. Basson Punt: 80 Moderator: Nonhlanhla Tsematse

Hoërskool Alberton Lewens-oriëntering 2 Junie 2015 Graad 11 Junie Eksamen Tyd: 2 uur Eksamninator: A. Basson Punt: 80 Moderator: Nonhlanhla Tsematse Hoërskool Alberton Lewens-oriëntering 2 Junie 2015 Graad 11 Junie Eksamen Tyd: 2 uur Eksamninator: A. Basson Punt: 80 Moderator: Nonhlanhla Tsematse Naam: Graad: Afdeling A Afdeling B Afdeling C Totaal

Nadere informatie

OPSIE-OOREENKOMS AANGEGAAN DEUR EN TUSSEN :

OPSIE-OOREENKOMS AANGEGAAN DEUR EN TUSSEN : OPSIE-OOREENKOMS AANGEGAAN DEUR EN TUSSEN : MAGNIFICENT MILE TRADING 73 (PTY) LIMITED REGISTRASIENOMMER 2003/006953/07 hierin verteenwoordig deur PIETER HENDRIK VAN STADEN in sy hoedanigheid as Direkteur

Nadere informatie

1. LEERLINGBESONDERHEDE 2. ALGEMENE INLIGTING

1. LEERLINGBESONDERHEDE 2. ALGEMENE INLIGTING 1. LEERLINGBESONDERHEDE Naam en Van : Immigrant: JA NEE Geslag: Geboortedatum: ID-nommer: Vorige skool en Huidige graad: Paspoortnommer: Inskrywingsdatum: Etniese groep: Kerkverband 2. ALGEMENE INLIGTING

Nadere informatie

JOHANNESBURG EAST DISTRICT

JOHANNESBURG EAST DISTRICT JOHANNESBURG EAST DISTRICT DISTRIK-EKSAMEN GRAAD 11 AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL NOVEMBER 2012 PUNTE: 100 TYD: 2 ½ UUR Hierdie VRAESTEL bestaan uit 7 bladsye. Bladsy 1 van 7 INSTRUKSIES EN INLIGTING

Nadere informatie

AFRIKAANS EAT GRAAD 11

AFRIKAANS EAT GRAAD 11 Johannesburg Cluster Common Examination Vraestel 3 Kreatiewe Skryfwerk November 2011 AFRIKAANS EAT GRAAD 11 PUNTE: 100 TYD: 2 ½ UUR Hierdie vraestel bestaan uit 7 bladsye. Bladsy 1 van 7 INSTRUKSIES EN

Nadere informatie

GRAAD 11 NOVEMBER 2009

GRAAD 11 NOVEMBER 2009 Province of the EASTERN CAPE EDUCATION NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT GRAAD 11 WISKUNDIGE GELETTERDHEID TWEEDE VRAESTEL NOVEMBER 2009 PUNTE: 100 TYD: 2½ uur Hierdie vraestel bestaan uit 8 bladsye. 2 WISKUNDIGE

Nadere informatie

Sentraalbeplande stelsel

Sentraalbeplande stelsel Hoofstuk 1: Ekonomiese stelsels 1 Definisie van die konsep Ekonomiese stelsel: n Ekonomiese stelsel kan beskryf word as die manier waarop besluite geneem word oor: Hoe produksiefaktore / hulpbronne (kapitaal,

Nadere informatie

JOHANNESBURG EAST DISTRICT

JOHANNESBURG EAST DISTRICT JOHANNESBURG EAST DISTRICT DISTRIK-EKSAMEN GRAAD 10 AFRIKAANS EERSTE ADDISONELE TAAL NOVEMBER 2013 PUNTE: 100 TYD: 2 UUR Hierdie vraestel bestaan uit 7 bladsye. Bladsy 1 van 7 INSTRUKSIES EN INLIGTING

Nadere informatie

Die gebruik van 'n persoonlike joernaal of dagboek

Die gebruik van 'n persoonlike joernaal of dagboek Die gebruik van 'n persoonlike joernaal of dagboek Uit Doelgerigte Gebed deur Bennie Mostert, CUM uitgewers Opdrag: Maak 'n keuse om in hierdie week wat kom minstens 5 dae te neem om 15-30 minute per dag

Nadere informatie

BELEIDSDOKUMENT. Eksamens / Mini-eksamens Grey Kollege

BELEIDSDOKUMENT. Eksamens / Mini-eksamens Grey Kollege BELEIDSDOKUMENT Eksamens / Mini-eksamens Grey Kollege 2 Eksamenvraestelle Eksaminator. 1. Dit is die verantwoordelikheid van die eksaminator om toe te sien dat elke lid van die departement die konsepvraestel

Nadere informatie

ALGEMENE ONDERWYS EN OPLEIDING WISKUNDE JUNIE EKSAMEN 2015 GRAAD 8

ALGEMENE ONDERWYS EN OPLEIDING WISKUNDE JUNIE EKSAMEN 2015 GRAAD 8 ALGEMENE ONDERWYS EN OPLEIDING WISKUNDE JUNIE EKSAMEN 01 GRAAD 8 TOTAAL : 100 TYD : UUR Totale bladsye insluitende voorblad : 7 Wiskunde Graad 8 Junie 01 INSTRUKSIES EN INFORMASIE 1. Die vraestel bestaan

Nadere informatie

BEVORDERING VAN TOEGANG TOT INLIGTING HANDLEIDING

BEVORDERING VAN TOEGANG TOT INLIGTING HANDLEIDING BEVORDERING VAN TOEGANG TOT INLIGTING HANDLEIDING Inhoudsopgawe 1 AGTERGROND EN DOEL... 3 2 PAIA-HANDLEIDING... 3 3 HANDLEIDING VAN DIE MENSEREGTEKOMMISSIE... 3 4 FUNKSIES VAN DIE MEDEDINGINGSTRIBUNAAL...

Nadere informatie

n Kind, Jesus, word gebore en word groot (2)

n Kind, Jesus, word gebore en word groot (2) n Kind, Jesus, word gebore en word groot (2) n Kind, Jesus, word gebore en word groot (2) Jan van der Watt DEEL 2[1] DIE VERHALE VAN MATTEUS EN LUKAS Die verhaal van Jesus se geboorte (die kersverhaal)

Nadere informatie

HOËRSKOOL OVERKRUIN VAK: WISKUNDIGE GELETTERDHEID DATUM: 26 MEI 2015 FORMELE TOETS 2

HOËRSKOOL OVERKRUIN VAK: WISKUNDIGE GELETTERDHEID DATUM: 26 MEI 2015 FORMELE TOETS 2 HOËRSKOOL OVERKRUIN VAK: WISKUNDIGE GELETTERDHEID DATUM: 26 MEI 2015 GRAAD: 11 TYD: 1 UUR EKSAMINATOR: MEJ A HERSELMAN MODERATOR: MEV R SODEN LEERDERPUNT VERWERKTE PUNT /50 /15 FORMELE TOETS 2 INSTRUKSIES

Nadere informatie

Afdeling A Vraag 1: Pas Kolom A by Kolom B en skryf slegs die korrekte letter neer.

Afdeling A Vraag 1: Pas Kolom A by Kolom B en skryf slegs die korrekte letter neer. Ekonomiese en Bestuurswetenskappe Graad 9 Tyd: 45 minute Totaal: 70 Afdeling A Vraag 1: Pas Kolom A by Kolom B en skryf slegs die korrekte letter neer. Kolom A Kolom B 1. Skaarsheid A Produkte soos tennisrakette

Nadere informatie

Die intrige rondom Hanna kan in die volgende punte saamgevat word:

Die intrige rondom Hanna kan in die volgende punte saamgevat word: Die intrige in n verhaal is die plan waarvolgens n verhaal ontwikkel en word ook die raamwerk van gebeure genoem. Die raamwerk dui op die organisasie van die gebeure in die verhaal en saak en gevolg speel

Nadere informatie

OORGANGSVERSLAG OORGANG NA INTERNASIONALE FINANSIËLE RAPPORTERINGSTANDAARDE (IFRS)

OORGANGSVERSLAG OORGANG NA INTERNASIONALE FINANSIËLE RAPPORTERINGSTANDAARDE (IFRS) INLEIDING Om die impak van IFRS op Remgro se resultate en finansiële posisie te toon, is inligting wat voorheen gerapporteer is ingevolge Suid-Afrikaanse Algemeen Aanvaarde Rekeningkundige Praktyk (SA

Nadere informatie

Motheo Onderwysdistrik

Motheo Onderwysdistrik 1 Motheo Onderwysdistrik AFRIKAANS TWEEDE ADDISIONELE TAAL Vraestel 2 Mei/Junie 2014 PUNTE: 80 GRAAD: 10 TYD: 2 uur Hierdie vraestel bestaan uit 8 bladsye. 2 INSTRUKSIES EN INLIGTING 1. Hierdie vraestel

Nadere informatie

Verlof 251 A. OORSIG. Die aantal dae wat n werknemer gewoonlik in ses weke sou gewerk het binne n siklus van 36 maande.

Verlof 251 A. OORSIG. Die aantal dae wat n werknemer gewoonlik in ses weke sou gewerk het binne n siklus van 36 maande. Verlof 251 HOOFSTUK 12 Verlof A. OORSIG Verlof is n diensvoordeel waarop n personeellid geregtig is. Die werkgewer het egter die reg om te bepaal wanneer verlof geneem mag word. Die saak van Jardine v

Nadere informatie

MEMORANDUM VAN HUURKONTRAK

MEMORANDUM VAN HUURKONTRAK MEMORANDUM VAN HUURKONTRAK AANGEGAAN DEUR EN TUSSEN LUTZ TRUST (Trust Nr IT4694/95) (hierin verteenwoordig deur DANIEL JAKOBUS LUTZ, in sy hoedanigheid as Trustee (hierna die Verhuurder genoem) en Volle

Nadere informatie

KLASTOETS GRAAD 11. LEWENSWETENSKAPPE: HOOFSTUK 8 EN 9 Toets 4: Plantdiversiteit in Suid-Afrika

KLASTOETS GRAAD 11. LEWENSWETENSKAPPE: HOOFSTUK 8 EN 9 Toets 4: Plantdiversiteit in Suid-Afrika KLASTOETS GRAAD 11 LEWENSWETENSKAPPE: HOOFSTUK 8 EN 9 Toets 4: Plantdiversiteit in PUNTE: 45 TYD: 1 uur INSTRUKSIES EN INLIGTING 1. Beantwoord AL die vrae. 2. Nommer die antwoorde korrek volgens die nommeringstelsel

Nadere informatie

Hoërskool Swartland SWANGERSKAPBELEID ALDUS AANVAAR TE OP HIERDIE DAG VAN. Beheerliggaamvoorsitter. Skoolhoof

Hoërskool Swartland SWANGERSKAPBELEID ALDUS AANVAAR TE OP HIERDIE DAG VAN. Beheerliggaamvoorsitter. Skoolhoof Hoërskool Swartland SWANGERSKAPBELEID ALDUS AANVAAR TE OP HIERDIE DAG VAN Beheerliggaamvoorsitter Skoolhoof 1 Hoërskool Swartland SWANGERSKAPBELEID Hoërskool Swartland (hierna die skool ) en sy beheerliggaam

Nadere informatie

Dokumentnommer: HUUROOREENKOMS

Dokumentnommer: HUUROOREENKOMS Dokumentnommer: HUUROOREENKOMS - 1 - HIERDIE OOREENKOMS is opgestel en aangegaan deur en tussen (naam van verhuurder) (hierna die VERHUURDER genoem), wie se adres soos volg is: EN (naam van huurder) HUURDER

Nadere informatie