INHOUD DEEL 1. OVERZICHT VAN DE WERKZAAMHEDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUD DEEL 1. OVERZICHT VAN DE WERKZAAMHEDEN 2013 1"

Transcriptie

1 iii Samenstelling Woord vooraf i DEEL 1. OVERZICHT VAN DE WERKZAAMHEDEN DEEL 2. ADVIEZEN ADVIEZEN M.B.T. DE BEVOEGDHEID VAN DE CBN ADVIESBEVOEGDHEID 22 advies 14/1 Adviesbevoegdheid AFWIJKINGEN 25 advies 108/1 Afwijkingen van de bepalingen van het KB van 8 oktober 1976 Procedure 25 advies 108/2 Aanvragen tot afwijking: overzicht 26 advies 108/3 Adviesbeleid van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen ten aanzien van individuele vragen om afwijking wegens verstoring van de mededingingsvoorwaarden 30 advies 117/3 Voeren van de boekhouding en opstellen van de jaarrekening in een andere munt dan de euro 33 advies 2009/10 Bepaling van de functionele valuta bij financieringsvennootschappen 37 advies 2010/4 Omrekeningsverschillen ontstaan bij omrekening van het kapitaal naar aanleiding van het verkrijgen van de afwijking inzake functionele valuta 40 advies 2011/12 Afwijking inzake functionele valuta: praktische implicaties en procedure 42 advies 2013/10 Belgische bijkantoren van buitenlandse ondernemingen: voeren van de boekhouding en opstellen van de jaarrekening in een andere munt dan de euro 45 advies 108/6 Buitenlandse luchtvaartondernemingen 48 nieuw 2. ADVIEZEN M.B.T. DE WET 17 JULI HET VOEREN VAN DE BOEKHOUDING 49 advies 174/1 Beginselen van een regelmatige boekhouding 49 advies 4/4 Beginsel van het dubbel boekhouden 69 advies 4/2 De inschrijving in de boeken 70 advies 2010/14 Bewaring van boeken en verantwoordingsstukken 71 advies 2011/21 Bewaring van de boeken en verantwoordingsstukken 74 advies 2010/10 Duur van het boekjaar 75 advies 7/4 Opmaken van de inventaris 77 LARCIER JAARBOEK CBN 2014

2 iv advies 7/3 Boek waarin de jaarrekening en de inventarisstukken worden opgenomen Opname van de waarderingsregels 79 advies 7/2 Interne en externe jaarrekening Begrippen 80 advies 140 Overeenstemming tussen de boekhouding en de jaarrekening 82 advies 3/3 De boekhoudkundige verwerking van verrichtingen van tijdelijke handelsvennootschappen 83 advies 2010/20 Gebruik van uniforme boekhoudsoftware door internationale ondernemingen 110 advies 2011/2 Zetelverplaatsing naar België van een vennootschap opgericht naar buitenlands recht: gevolgen voor het voeren van de boekhouding en het opstellen van de jaarrekening ONDERNEMINGEN NAAR BUITENLANDS RECHT 115 advies 1/1 Ondernemingen naar buitenlands recht Toepasselijkheid van de wet en de uitvoeringsbesluiten 115 advies 1/5 Ondernemingen naar buitenlands recht: bijkantoren en centra van werkzaamheden in België Begrip 116 advies 1/5bis Bijkantoren en centra van werkzaamheden in België van ondernemingen naar buitenlands recht Begrip 117 advies 172/1 Opneming van de rekeningen van een buitenlands bijkantoor 118 advies 2013/13 Het gebruik van de verbindingsrekening tussen een buitenlandse vennootschap en haar Belgisch bijkantoor 140 advies 1/2 Ondernemingen naar buitenlands recht Houden en bewaren in België van de boeken, rekeningen en verantwoordingsstukken 145 advies 1/6 Europese economische samenwerkingsverbanden en economische samenwerkingsverbanden 146 advies 2010/20 Gebruik van uniforme boekhoudsoftware door internationale ondernemingen Zie ook: Het voeren van de boekhouding 149 nieuw 3. ADVIEZEN M.B.T. DE KONINKLIJKE BESLUITEN TOT UITVOERING VAN DE WET 17 JULI 1975 EN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN ALGEMENE PRINCIPES Niet-compensatiebeginsel 150 advies 105 Compensatie tussen tegoeden en schulden, tussen kosten en opbrengsten 150 advies 105/1 Compensatie tussen debet- en creditsaldi bij eenzelfde bankinstelling Munt waarin de jaarrekening moet worden opgesteld 152 advies 117/1 Jaarrekening in Belgische frank Munt waar in de jaarrekening moet worden opgesteld 152 advies 117/2 Munt waarin de boekhouding moet worden gevoerd en de jaarrekening moet worden opgesteld 153 advies 117/3 Voeren van de boekhouding en opstellen van de jaarrekening ineen andere munt dan de euro Zie ook: Afwijkingen 154 JAARBOEK CBN 2014 LARCIER

3 v advies 2009/10 Bepaling van de functionele valuta bij Financieringsvennootschappen Zie ook: Afwijkingen WAARDERINGSREGELS 155 nieuw Algemene beginselen 155 advies 112/8 Waarderingsregels 155 advies 126/6 Afzonderlijke waardering bij voorraden en materiële vaste activa 156 advies 2010/12 De toepassing van de algemene boekhoudprincipes op afgeleide financiële instrumenten 158 advies 2013/7 De boekhoudkundige verwerking van ruilverrichtingen Aanschaffingswaarde 166 advies 126/1 Aanschaffingsprijs: bijkomende kosten 166 advies 126/3 Vervaardigingsprijs: toerekening van creditrente 167 advies 126/4 Vervaardigingsprijs: correctie van de Nederlandse tekst van artikel 22 van het koninklijk besluit van 8 oktober advies 126/5 Vervaardigingsprijs 170 advies 126/11 Opneming van rente in de aanschaffingswaarde van immateriële en materiële vaste activa 171 advies 126/2 Inbrengprijs 172 advies 126/18 Aanschaffingswaarde bij inbreng in natura 173 advies 2012/8 De boekhoudkundige verwerking van de inbreng in eigendom in een Belgische burgerlijke maatschap die niet de rechtsvorm heeft aangenomen van een handelsvennootschap 182 advies 2012/9 De boekhoudkundige verwerking van de verwerving van een vast actief voor een variabele prijs die afhankelijk is van een toekomstige en onzekere gebeurtenis die een rechtstreeks verband houdt met het nut dat het verworven actief heeft voor de vennootschap Afschrijvingen en waardeverminderingen 192 advies 2010/15 Afschrijvingsmethoden 192 advies 112/2 Ontoereikendheid van de afschrijvingen geboekt vóór de inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 8 oktober advies 112/5 Progressieve afschrijvingsmethode 202 advies 119/1 Aanvang van de afschrijving van intercalaire interesten Ondernemingen in vereffening 205 advies 2011/8 Verslaggeving bij ontbinding en vereffening 205 advies 110/8 Bijkantoren en centra van werkzaamheden in België van ondernemingen naar buitenlands recht Verslaggeving in geval van sluiting 209 advies 160/1 Toepassing van artikel 40 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1976 op de jaarrekening van de ondernemingen 210 LARCIER JAARBOEK CBN 2014

4 vi 3.3. BIJZONDERE REGELS M.B.T. DE BALANS Oprichtingskosten 212 advies 2011/24 Herstructureringskosten Verwerking in de jaarrekening Immateriële vaste activa 215 advies 2012/13 Boekhoudkundige verwerking van immateriële vaste activa 215 advies 138/5 Software 225 advies 158/1 Boekhoudkundige verwerking van de aankoop, afschrijving en ontginning in concessie van natuurlijke rijkdommen 229 advies 179/1 Boekhoudkundige verwerking van broeikasgasemissierechten 231 advies 2012/1 Boekhoudkundige verwerking van een overschot aan broeikasgasemissierechten door een onderneming die de nettomethode toepast 239 advies 2009/14 Boekhoudkundige verwerking van groenestroom- en warmtekrachtcertificaten 242 advies 2010/21 De boekhoudkundige verwerking van transfervergoedingen betaald bij de mutatie van voetbalspelers (niet-amateurs en profspelers) 260 advies 2012/6 De boekhoudkundige verwerking van de tax shelter in hoofde van de productievennootschap Materiële vaste activa 275 advies 150/1 Materiële vaste activa Onderscheid met voorraden 275 advies 126/6 Afzonderlijke waardering bij voorraden en materiële vaste activa Zie ook: Waarderingsregels Algemene beginselen 277 advies 3/1 Tijdstip waarop de aan- of verkoop van een onroerend goed in de boekhouding dient ingeschreven te worden 278 advies 150/3 Bouwwerken op andermans grond 279 advies 126/12 Boeking van uitzettingsvergoedingen betaald door de eigenaar en van de kost van werken ten laste van de verkoper 281 advies 144/1 Roerende leasing Definitie 284 advies 144/5 Begrip geïnvesteerd kapitaal 286 advies 144/2 Winst uit overdracht van het gebruiksrecht op een goed krachtens een leasingovereenkomst 289 advies 144/2bis Winst uit overdracht van het gebruiksrecht op een goed krachtens een leasingovereenkomst 290 advies 144/3 Boeking van het verschuldigd bedrag om de optie te lichten of van de restwaarde aan het einde van de overeenkomst 291 advies 150/2 Aansluitingskosten en installatiekosten waarbij derden de eigendom van de installatie verwerven of behouden 292 advies 150/4 Investering voor een rationeler energieverbruik Geïntegreerd energiebeheerprogramma 293 advies 162/1 Boekhoudkundige verwerking van het vruchtgebruik van aandelen dat onder bezwarende titel is verworven 294 JAARBOEK CBN 2014 LARCIER

5 vii advies 162/2 Verwerking van verrichtingen voor de verwerving of verkoop van een recht op vruchtgebruik of van naakte eigendom op materiële vaste activa in de boekhouding van de vruchtgebruiker (de erfpachten de opstalhouder) en van de naakte eigenaar (de grondeigenaar) 296 advies 158/1 Boekhoudkundige verwerking van de aankoop, afschrijving en ontginning in concessie van natuurlijke rijkdommen Zie ook: Immateriële vaste activa 303 advies 2011/6 Boekhoudkundige verwerking van de aankoop van goud en kunstwerken 304 advies 2012/9 De boekhoudkundige verwerking van de verwerving van een vast actief voor een variabele prijs die afhankelijk is van een toekomstige en onzekere gebeurtenis die een rechtstreeks verband houdt met het nut dat het verworven actief heeft voor de vennootschap Zie ook: Waarderingsregels 307 advies 2012/19 Goederen verworven tegen betaling van een lijfrente 308 nieuw advies 2013/9 De boekhoudkundige verwerking van een herziening van de btw op een aangekocht bedrijfsmiddel Financiële vaste activa 316 advies 126/8 Financiële vaste activa Waardering Aanschaffingswaarde met prijstoeslag 316 advies 126/15 Aanpassing van de (aan-) verkoopprijs van een deelneming 318 advies 147/1 Vastrentende effecten:financiële vaste activa of geldbeleggingen? Criteria 319 advies 114/1 Verbonden ondernemingen Ondernemingen met deelnemingsverhouding 320 advies 114/5 Over het begrip verbonden onderneming 322 advies 114/2 Bezit van maatschappelijke rechten in verbonden ondernemingen of in ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat Begrip deelneming 324 advies 114/3 Resultaten uit verrichtingen met dochterondernemingen 326 advies 114/4 Verwerking in de jaarrekening van een onderneming van verrichtingen met verbonden ondernemingen 329 advies 114/6 Uitdrukking van verrichtingen tussen ondernemingen uit eenzelfde groep 330 advies 2011/20 Verbonden ondernemingen 331 advies 127/2 Waardevermindering op aandelen Voorziening voor risico s verbonden aan niet-opgevraagd gedeelte 334 advies 114/7 Condominium 335 advies 139/1 Verrichtingen met betrekking tot inschrijvingsrechten 336 advies 139/2 Obligaties met warrant 340 advies 139/5 Obligaties met warrant 342 advies 139/3 Aandelen met warrant 344 advies 139/6 Aandelen met warrant 345 advies 139/4 Afgezonderde warranten 346 advies 129/1 Boeking van bonusaandelen 347 LARCIER JAARBOEK CBN 2014

6 viii advies 2010/3 De boekhoudkundige verwerking van stockdividenden 349 advies 121/5 Boekhoudkundige verwerking van kapitaalaflossingen 352 advies 151/2 Toerekening door de aandeelhouder van een terugbetaling van kapitaal of een uitgiftepremie of van een uitkering van reserves 354 advies 178/1 Advies met betrekking tot de jaarrekeningrechtelijke aspecten van de certificatie van aandelen van handelsvennootschappen 357 advies 168/1 Boekhoudkundige verwerking van deelnemingen in vennootschappen naar buitenlands recht, die niet alle kenmerken van de rechtspersoonlijkheid hebben 367 advies 2012/9 De boekhoudkundige verwerking van de verwerving van een vast actief voor een variabele prijs die afhankelijk is van een toekomstige en onzekere gebeurtenis die een rechtstreeks verband houdt met het nut dat het verworven actief heeft voor de vennootschap Zie ook: Waarderingsregels Vorderingen terugbetaalbaar op meer dan een jaar en op ten hoogste een jaar 370 advies 2/1 Individuele klanten- en leveranciersrekeningen 370 advies 127/1 Forfaitaire waardeverminderingen op vorderingen 371 advies 137/2 Vorderingen (en schulden) met forfaitair lastenpercentage 373 advies 137/4 Renteloze vorderingen (schulden) en vorderingen (schulden) met een abnormaal lage rente, op meer dan één jaar 379 advies 137/6 Overdracht van schuldvordering Nominale waarde Waardevermindering 385 advies 2011/23 De boekhoudkundige verwerking van factoringovereenkomsten 387 advies 137/7 Interesten op vorderingen 397 advies 137/8 Vordering wegens levering van goederen en diensten omgevormd tot renteloze leningen op meer dan 1 jaar 399 advies 137/9 Actualisering van vorderingen en schulden op korte termijn 400 advies 128/1 Betwiste fiscale aanslag 401 advies 128/2 Betwiste fiscale aanslag 402 advies 128/4 Voorafbetaling van belastingen 403 advies 161/1 Aansprakelijk vertegenwoordiger t.o.v. het belastingbestuur 404 advies 2011/9 Invloed van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord en de gerechtelijke reorganisatie op de schulden en vorderingen 405 advies 137/1 Klassering van de vorderingen bij faillissement van de schuldenaar 412 advies 150/4 Investering voor een rationeler energieverbruik Geïntegreerd energiebeheerprogramma Zie ook: Materiële vaste activa 412 advies 2010/13 Boekhoudkundige verwerking van de belasting over de toegevoegde waarde in hoofde van de leden van een btw-eenheid 413 advies 2011/15 Waardevermindering op handelsvorderingen, gedekt door een kredietverzekering 417 advies 2012/5 Betaling van vorderingen in natura 422 JAARBOEK CBN 2014 LARCIER

7 ix Voorraden en bestellingen in uitvoering 425 advies 132/7 Boeking en waardering van voorraden 425 advies 2012/15 Bestellingen in uitvoering 449 advies 150/1 Materiële vaste activa Onderscheid met voorraden Zie ook: Materiële vaste activa 462 advies 126/6 Afzonderlijke waardering bij voorraden en materiële vaste activa Zie ook: Waarderingsregels Algemene beginselen 462 advies 132/1 LIFO-methode 463 advies 132/6 Vooruitbetalingen 465 advies 157/1 Tijdstip waarop de winst is gerealiseerd 467 advies 126/7 Waardering van de aanschaffingsprijs van de voorraden op grond van de verkoopprijs 468 advies 132/2 Voorraden waarvan de verkoopprijs door de Overheid gewaarborgd is 470 advies 132/4 Termijnovereenkomsten op handelsgoederen 472 advies 138/5 Software Zie ook: Immateriële vaste activa 475 advies 171 Boekhoudkundige verwerking van afvalstoffen 476 advies 181/1 De boekhoudkundige verwerking van het bedrag waarmee de waarde stijgt van de voorraad van erkende diamanthandelaars ingevolge de herwaardering hiervan met toepassing van de wet van 26 november advies 2011/6 Boekhoudkundige verwerking van de aankoop van goud en kunstwerken Zie ook: Materiële vaste activa Geldbeleggingen 484 advies 147/1 Vastrentende effecten:financiële vaste activa of geldbeleggingen? Zie ook: Financiële vaste activa Criteria 484 advies 126/15 Aanpassing van de (aan) verkoopprijs van een deelneming Zie ook: Financiële vaste activa 484 advies 127/2 Waardevermindering op aandelen Voorziening voor risico s verbonden aan niet-opgevraagd gedeelte Zie ook: Financiële vaste activa 484 advies 147/3 Meerwaarden op overheidseffecten bedoeld door artikel 513 van het (nieuwe) WIB 484 advies 148/5 Actuarieel rendement op vastrentende effecten Aanpassing van de adviezen 137/5 en 148/4 486 advies 169/1 Verwerking van leningen en ontleningen van effecten in de jaarrekening van ondernemingen 490 advies 169/2 Verwerking van cessie-retrocessieverrichtingen in de jaarrekening van ondernemingen 506 advies 177/1 Boekhoudkundige verwerking van de mini BEL advies 139/1 Verrichtingen met betrekking tot inschrijvingsrechten Zie ook: Financiële vaste activa 521 advies 139/2 Obligaties met warrant Zie ook: Financiële vaste activa 521 advies 139/5 Obligaties met warrant Zie ook: Financiële vaste activa 521 advies 139/3 Aandelen met warrant Zie ook: Financiële vaste activa 521 advies 139/6 Aandelen met warrant Zie ook: Financiële vaste activa 521 LARCIER JAARBOEK CBN 2014

8 x advies 139/4 Afgezonderde warranten Zie ook: Financiële vaste activa 521 advies 129/1 Boeking van bonusaandelen Zie ook: Financiële vaste activa 521 advies 2010/3 De boekhoudkundige verwerking van stockdividenden Zie ook: Financiële vaste activa 521 advies 121/5 Boekhoudkundige verwerking van kapitaalaflossingen Zie ook: Financiële vaste activa 521 advies 151/2 Toerekening door de aandeelhouder van een terugbetaling van kapitaal of een uitgiftepremie of van een uitkering van reserves Zie ook: Financiële vaste activa 521 advies 167/2 Boekhoudkundige verwerking van dekkingsverrichtingen en gedekte posities in aandelen 522 advies 168/1 Boekhoudkundige verwerking van deelnemingen in vennootschappen naar buitenlands recht, die niet alle kenmerken van de rechtspersoonlijkheid hebben Zie ook: Financiële vaste activa 536 advies 126/13 Boekhoudkundige verwerking van de aankoop, het bezit en de realisatie van VVPR-strips 537 advies PV/1 Parlementaire vraag nr. 68 van 6 juni 2008 van mevr. Ingrid Claes aan de minister van Ondernemen en Vereenvoudigen, Dhr. V. Van Quickenbome 543 advies 2011/6 Boekhoudkundige verwerking van de aankoop van goud en kunstwerken Zie ook: Materiële vaste activa 544 advies 2011/18 De boekhoudkundige verwerking van de renteswap (Interest Rate Swap) 545 advies 2012/7 De boekhoudkundige verwerking van de tax shelter in hoofde van de investeerder 557 advies 2012/18 De boekhoudkundige verwerking van aandelenopties (als zodanig) Liquide middelen 578 advies 120/1 Het begrip financiële instelling 578 advies 120/2 In aanmerking te nemen termijn Contractuele termijn of nog te lopen termijn 579 advies 120/3 Waardering van liquide middelen bij de jaarafsluiting: criterium voor de toerekening aan een bepaald boekjaar 580 advies 120/4 Overheidsfondsen 581 advies 120/5 Coördinatiecentrum Financiële instelling 583 advies 120/6 Boeking van het financiële bedrijf van een coördinatiecentrum binnen een groep 584 advies 180/1 Verwerking in de jaarrekening van de door de Vlaamse regering gecreëerde opleidingscheques 585 advies 2011/22 Boekhoudkundige verwerking van de door de Vlaamse Regering gecreëerde kmo-portefeuille 586 nieuw advies 2013/8 De boekhoudkundige verwerking van de door de Waalse regering gecreëerde opleidingscheques 590 JAARBOEK CBN 2014 LARCIER

9 xi nieuw Kapitaal 592 advies 121/1 Afname van het kapitaal, van de uitgiftepremies, van de reserves, van de overgedragen winst 592 advies 121/3 Mutaties binnen het eigen vermogen 593 advies 121/4 Voorstelling van een tabel met de wijzigingen in het eigen vermogen en de bestemming van het resultaat van het boekjaar 598 advies 121/5 Boekhoudkundige verwerking van kapitaalaflossingen Zie ook: Financiële vaste activa 599 advies 151/1 Kapitaalvermindering door terugbetaling aan de vennoten of vrijstelling van volstorting 600 advies 164 Passende boekhoudkundige verwerking van de tegenwaarde van participatiecertificaten CPC s 602 advies 139/7 Verwerking van uitgegeven inschrijvingsrechten in de jaarrekening 603 advies 2009/16 Omrekening van kapitaal bij grensoverschrijdende fusies 605 advies 2010/4 Omrekeningsverschillen ontstaan bij omrekening van het kapitaal naar aanleiding van het verkrijgen van de afwijking inzake functionele valuta Zie ook: Afwijkingen 608 advies 2013/17 De boekhoudkundige verwerking met betrekking tot de toepassing van de overgangsregeling zoals vermeld in artikel 537 WIB Uitgiftepremies 615 advies 142 Uitgiftepremie 615 advies 121/1 Afname van het kapitaal, van de uitgiftepremies, van de reserve, van de overgedragen winst Zie ook: Kapitaal 616 advies 139/7 Verwerking van uitgegeven inschrijvingsrechten in de jaarrekening Zie ook: Kapitaal 616 advies 139/8 Uitgifte van obligaties met inschrijvingsrechten die in aandelen converteerbaar of terugbetaalbaar zijn, en van aandelen waaraan het recht is gekoppeld om in te schrijven op later uit te geven aandelen 617 advies 121/4 Voorstelling van een tabel met de wijzigingen in het eigen vermogen en de bestemming van het resultaat van het boekjaar Zie ook: Kapitaal Herwaarderingsmeerwaarden 624 advies 2011/14 Herwaarderingsmeerwaarden 624 advies 113/2 Herwaarderingen verricht met toepassing van de wet van 20 augustus advies 113/5 Herwaardering van vaste activa vóór het begin van het boekjaar dat aanvangt na 31 december advies 113/6 Herwaardering van afschrijfbare activa Intercommunale verenigingen en gemeentebedrijven Toepassing van afschrijvingen berekend op basis van jaarlijks geïndexeerde balanswaarden 643 advies 121/3 Mutaties binnen het eigen vermogen Zie ook: Kapitaal 645 LARCIER JAARBOEK CBN 2014

10 xii advies 121/4 Voorstelling van een tabel met de wijzigingen in het eigen vermogen en de bestemming van het resultaat van het boekjaar Zie ook: Kapitaal 645 advies 181/1 De boekhoudkundige verwerking van het bedrag waarmee de waarde stijgt van de voorraad van erkende diamanthandelaars ingevolge de herwaardering hiervan met toepassing van de wet van 26 november 2006 Zie ook: Voorraden en bestellingen in uitvoering Reserves 646 advies 121/1 Afname van het kapitaal, van de uitgiftepremies, van de reserves, van de overgedragen winst Zie ook: Kapitaal 646 advies 121/3 Mutaties binnen het eigen vermogen Zie ook: Kapitaal 646 advies 121/4 Voorstelling van een tabel met de wijzigingen in het eigen vermogen en de bestemming van het resultaat van het boekjaar Zie ook: Kapitaal 646 advies 131/1 Overboeking van winsten naar de belastingvrije reserves Verwerking in de jaarrekening van de investeringsreserve 646 advies 131/2 Toevoegingen en onttrekkingen Boekhoudkundige verwerking 649 advies 134/1 Verwerking in de boekhouding en de jaarrekening van de belastingbesparing ingevoerd door het KB nr. 16 van 9 maart advies 134/2 Belastingvrije provisie voor sociaal passief 652 advies 2010/8 Financiële steunverlening 653 advies 2012/7 De boekhoudkundige verwerking van de tax shelter in hoofde van de investeerder Zie ook: Geldbeleggingen 655 nieuw advies 2013/15 De boekhoudkundige verwerking van de verhoogde aftrek van bepaalde kosten die fiscaal wordt aanvaard boven het bedrag van de werkelijk gedane of gedragen kosten mits naleving van de onaantastbaarheidsvoorwaarde Overgedragen winst (verlies) 659 advies 121/1 Afname van het kapitaal, van de uitgiftepremies, van de reserves, van de overgedragen winst Zie ook: Kapitaal 659 advies 121/3 Mutaties binnen het eigen vermogen Zie ook: Kapitaal 659 advies 121/4 Voorstelling van een tabel met de wijzigingen in het eigen vermogen en de bestemming van het resultaat van het boekjaar Zie ook: Kapitaal Kapitaalsubsidies 660 nieuw advies 2013/14 De boekhoudkundige verwerking van de uitgestelde belastingen bij gerealiseerde meerwaarden waarvoor de uitgestelde belastingregeling geldt en bij kapitaalsubsidies 660 advies 2011/13 Overheidssubsidies 668 advies 2009/3 Boekhoudkundige verwerking van kapitaalsubsidies waarvan de toekenning en/of de uitbetaling over verschillende jaren wordt gespreid 681 advies 121/3 Mutaties binnen het eigen vermogen Zie ook: Kapitaal 697 JAARBOEK CBN 2014 LARCIER

11 xiii advies 121/4 Voorstelling van een tabel met de wijzigingen in het eigen vermogen en de bestemming van het resultaat van het boekjaar Zie ook: Kapitaal Voorschot aan vennoten op verdeling van het netto-actief 698 advies 2010/22 Boekingswijze van een voorschot op de verdeling van het netto-actief Voorzieningen 700 advies 107/8 Boekhoudkundige verwerking van de voorzieningen voor risico s en kosten 700 advies 107/10 Boekhoudkundige verwerking van voorzieningen voor uitzonderlijke risico s en kosten 701 advies 107/3 Verplichtingen voortvloeiend uit brugpensioen 702 advies 107/3bis Verplichtingen voortvloeiend uit brugpensioen 704 advies 107/9 Vaststelling van het bedrag van een voorziening voor pensioenen of brugpensioenen 705 advies 107/13 Voorzieningen voor geïndexeerde pensioenen en brugpensioenen 706 advies 107/12 Pensioenvoorzieningen 707 advies 128/3 Bijkomende aanslag na balansdatum 708 advies 107/1 Voorzieningen voor grote herstellings- of onderhoudswerken 709 advies 107/2 Voorzieningen voor prijsschommelingen Voorzieningen met een algemeen karakter 710 advies 107/4 Voorzieningen voor de schulden ten opzichte van het personeel bij sluiting van de onderneming 712 advies 107/5 Devaluatie van de Belgische frank 713 advies 107/6 Waarborgen verbonden aan de verkoop van goederen of het leveren van diensten 714 advies 107/7 Risico s en verliezen waarvan de waardering aleatoir is 715 advies 107/11 Opbrengsten waarover betwisting bestaat 717 advies 107/14 Voorzieningen voor bezoldigingen bij volledige of gedeeltelijke vrijstelling van te leveren arbeidsprestaties 718 advies 153/2 Loonmatiging (bezoldigingen van bestuurders) 720 advies 126/12 Boeking van uitzettingsvergoedingen betaald door de eigenaar en van de kost van werken ten laste van de verkoper Zie ook: Materiële vaste activa 721 advies 148/3 Toerekenen van kosten als gevolg van een waarborgovereenkomst 722 advies 152/6 Risico s verbonden aan bestellingen van vaste activa 723 advies 175/1 Verwerking in de jaarrekening over het boekjaar 1996 en de daaropvolgende boekjaren, van de Maribel bis en ter -steun toegekend voor de boekjaren 1993, 1994, 1995 en advies 175/2 Verwerking in de jaarrekening over het boekjaar 1999 van de Maribel bis en ter -steun toegekend voor de boekjaren 1993, 1994, 1995 en LARCIER JAARBOEK CBN 2014

12 xiv advies 158/1 Boekhoudkundige verwerking van de aankoop, afschrijving en ontginning in concessie van natuurlijke rijkdommen Zie ook: Immateriële vaste activa 731 advies 134/2 Belastingvrije provisie voor sociaal passief Zie ook: Reserves 731 advies 127/2 Waardevermindering op aandelen Voorziening voor risico s verbonden aan niet-opgevraagd gedeelte Zie ook: Financiële vaste activa 731 advies 2009/9 Boekhoudkundige gevolgen van de aanvaardingsplicht inzake afgedankte elektrische en elektronische apparaten 732 advies 2012/3 De boekhoudkundige verwerking van aandelenoptieplannen 764 advies 2012/19 Goederen verworven tegen betaling van een lijfrente Zie ook: Materiële vaste activa 771 nieuw advies 2013/6 De boekhoudkundige verwerking van de afzonderlijke aanslag op interne pensioenvoorzieningen Uitgestelde belastingen 773 advies 2013/14 De boekhoudkundige verwerking van de uitgestelde belastingen bij gerealiseerde meerwaarden waarvoor de uitgestelde belastingregeling geldt en bij kapitaalsubsidies Zie ook: Kapitaalsubsidies Schulden 774 advies 2/1 Individuele klanten- en leveranciersrekeningen Zie ook: Vorderingen terugbetaalbaar op meer dan een jaar en op ten hoogste een jaar 774 advies 137/2 Vorderingen (en schulden) met forfaitair lastenpercentage Zie ook: Vorderingen terugbetaalbaar op meer dan een jaar en op ten hoogste een jaar 774 advies 137/3 Schulden op meer dan één jaar Prefinanciering van langlopende leningen 774 advies 137/4 Renteloze vorderingen (schulden) en vorderingen (schulden) met een abnormaal lage rente, op meer dan een jaar Zie ook: Vorderingen terugbetaalbaar op meer dan een jaar en op ten hoogste een jaar 775 advies 137/9 Actualisering van vorderingen en schulden op korte termijn Zie ook: Vorderingen terugbetaalbaar op meer dan een jaar en op ten hoogste een jaar 775 advies 159/1 Schulden op meer dan één jaar waarvoor geen of slechts een abnormaal lage rente verschuldigd is Fiscale impact 776 advies 159/2 Specifiek achtergestelde leningen 778 advies 133/3 Schulden voortvloeiend uit de bestemming van het resultaat 779 advies 133/4 Schulden uit de resultaatbestemming: dividenduitkering aan een onderneming die ten minste 25% bezit van het kapitaal van de vennootschap die het dividend uitkeert 781 advies 134/3 Investeringsaftrek 783 advies 136/1 Voorwaardelijke obligaties 784 advies 141 Fictieve roerende voorheffing 785 advies 146/1 Belastingschulden Sociale schulden: verwijlinteresten 787 JAARBOEK CBN 2014 LARCIER

13 xv advies 128/1 Betwiste fiscale aanslag Zie ook: Vorderingen terugbetaalbaar op meer dan een jaar en op ten hoogste een jaar 788 advies 128/2 Betwiste fiscale aanslag Zie ook: Vorderingen terugbetaalbaar op meer dan een jaar en op ten hoogste een jaar 788 advies 2011/3 Boekhoudrechtelijke verwerking van betwiste schulden 789 advies 161/1 Aansprakelijk vertegenwoordiger t.o.v. Zie ook: Vorderingen terugbetaalbaar op meer dan een jaar en op ten hoogste een jaar het belastingbestuur 790 advies 163 Boekhoudkundige verwerking van in-substance defeasance 791 advies 2011/9 Invloed van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord en de gerechtelijke reorganisatie op de schulden en vorderingen Zie ook: Vorderingen terugbetaalbaar op meer dan een jaar en op ten hoogste een jaar 792 advies 170/1 Boekhoudkundige verwerking van niet-betaalde schulden wegens ontoereikend actief bij het sluiten van de vereffening 793 advies 150/4 Investering voor een rationeler energieverbruik Geïntegreerd energiebeheerprogramma Zie ook: Materiële vaste activa 793 advies 139/8 Uitgifte van obligaties met inschrijvingsrechten die in aandelen converteerbaar of terugbetaalbaar zijn, en van aandelen waaraan het recht is gekoppeld om in te schrijven op later uit te geven aandelen Zie ook: Uitgiftepremies 793 advies 164 Passende boekhoudkundige verwerking van de tegenwaarde van participatiecertificaten CPC s Zie ook: Kapitaal 793 advies 2010/13 Boekhoudkundige verwerking van de belasting over de toegevoegde waarde in hoofde van de leden van een BTWeenheid Zie ook: Vorderingen terugbetaalbaar op meer dan een jaar en op ten hoogste een jaar 794 advies 2011/16 De boekhoudkundige verwerking van derdenrekeningen 795 advies 2011/18 De boekhoudkundige verwerking van de renteswap (Interest Rate Swap) Zie ook: Geldbeleggingen 805 advies 2012/16 De boekhoudkundige verwerking van wentelkredieten 806 advies 2012/20 De boekhoudkundige verwerking van de betaling van een schuld van de vennootschap door een derde die zich hiertoe als borg heeft verbonden ten aanzien van de schuldeiser BIJZONDERE REGELS M.B.T. DE RESULTATENREKENING Realisatiebeginsel 809 advies 2012/17 Erkenning van opbrengsten en kosten 809 advies 2013/12 Erkenning van de opbrengsten en kosten die overeenstemmen met interesten en royalty s, evenals de toewijzing van de resultaten in de vorm van dividenden en tantièmes en de opbrengsten die overeenstemmen met dividenden en tantièmes 814 advies 157/1 Tijdstip waarop de winst is gerealiseerd Zie ook: Voorraden en bestellingen in uitvoering 818 nieuw LARCIER JAARBOEK CBN 2014

14 xvi advies 157/2 Realisatiebeginsel (behalve bij fusie) 819 advies 148/6 Boekhoudkundige verwerking van verrichtingen afgesloten onder opschortende voorwaarde 821 advies 148/1 Overeenkomsten waarin gespreide of opeenvolgende prestaties worden voorzien 823 advies 2010/12 De toepassing van de algemene boekhoudprincipes op afgeleide financiële instrumenten Zie ook: Algemene beginselen Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten 825 advies 100 Omzet Begrip 825 nieuw advies 2013/11 Begrip omzet : doorrekening van belastingen en accijnzen 826 advies 102 Omzet Verkopen CIF (Cost, Insurance, Freight) 828 advies 103 Omzet Tussenpersonen 829 advies 103/2 Omzet van expediteurs 831 advies 103/3 Omzet van lijnagenten 833 advies 104 Royalties 834 advies 105/6 Schade en schadeverzekering 835 advies 153/1 Werkende vennoten 836 advies 155/1 Boeking van commissies 837 advies 105/2 Kosten afgewenteld op of gedragen door derden 838 advies 105/5 Aanrekening van vergoedingen, van beheerders of leden van het personeel toegekend door vennootschappen behorende tot dezelfde groep 839 advies 128/8 Boeking van voordelen van alle aard 840 advies 148/2 Vakantiegeld 841 advies 2011/13 Overheidssubsidies Zie ook: Kapitaalsubsidies 841 advies 105/4 Vergoeding van kredieturen door de RSZ 842 advies 2009/13 De boekhoudkundige verwerking van het stelsel tot gedeeltelijke vrijstelling van betaling van de bedrijfsvoorheffing, zoals geregeld door artikel 275/3 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen advies 2010/2 De boekhoudkundige verwerking van het stelsel tot gedeeltelijke vrijstelling van betaling van de bedrijfsvoorheffing, zoals geregeld door artikel 275/3 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 Update 848 advies 2010/11 Boekhoudkundige verwerking van loontussenkomst door de overheid in hoofde van de werkgever 850 advies 2011/22 Boekhoudkundige verwerking van de door de Vlaamse Regering gecreëerde kmo-portefeuille Zie ook: Liquide middelen 851 advies 106/4 Beding van eigendomsvoorbehoud Uitdrukkelijk ontbindend beding Boekhoudkundige verwerking 852 advies 115 Ledenbijdrage in een coöperatieve vennootschap 855 advies 130/1 Verzekering tegen de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de werkgever 856 advies 132/5 Rechten tot vertoning van films 857 JAARBOEK CBN 2014 LARCIER

15 xvii advies 144/2 Winst uit overdracht van het gebruiksrecht op een goed krachtens een leasingovereenkomst Zie ook: Materiële vaste activa 858 advies 144/2bis Winst uit overdracht van het gebruiksrecht op een goed krachtens een leasingovereenkomst Zie ook: Materiële vaste activa 858 advies 144/3 Boeking van het verschuldigd bedrag om de optie te lichten of van de restwaarde aan het einde van de overeenkomst Zie ook: Materiële vaste activa 858 advies 114/3 Resultaten uit verrichtingen met dochterondernemingen Zie ook: Financiële vaste activa 858 advies 171 Boekhoudkundige verwerking van afvalstoffen Zie ook: Voorraden en bestellingen in uitvoering 858 advies 179/1 Boekhoudkundige verwerking van broeikasgasemissierechten Zie ook: Immateriële vaste activa 858 advies 2012/1 Boekhoudkundige verwerking van een overschot aan broeikasgasemissierechten door een onderneming die de nettomethode toepast Zie ook: Immateriële vaste activa 858 advies 2009/14 Boekhoudkundige verwerking van groenestroom- en warmtekrachtcertificaten Zie ook: Immateriële vaste activa 858 advies 2011/4 Boekhoudkundige verwerking van levering/ontvangst van handelsgoederen om niet 859 advies 2011/19 De boekhoudkundige verwerking van interestopbrengsten en - kosten door erkende kredietmaatschappijen in Vlaanderen 860 advies 2012/2 De boekhoudkundige verwerking van toegekende voordelen bij het afsluiten van een huurovereenkomst 862 advies 2013/6 De boekhoudkundige verwerking van de afzonderlijke aanslag op interne pensioenvoorzieningen Zie ook: Voorzieningen 864 advies 2013/9 De boekhoudkundige verwerking van een herziening van de btw op een aangekocht bedrijfsmiddel Zie ook: Materiële vaste activa Financiële opbrengsten en financiële kosten 865 advies 116 Financiële kortingen 865 advies 137/7 Interesten op vorderingen Zie ook: Vorderingen op meer dan een jaar en op ten hoogste een jaar 865 advies 147/2 Inresultaatneming van het actuariële rendement van vastrentende effecten 866 advies 152/1 Boekingen van deviezenverrichtingen en verwerking van tegoeden en verplichtingen in deviezen in de jaarrekening 869 advies 152/2 Boekhoudkundige verwerking van een kapitaalverhoging als gevolg van de conversie in aandelen van obligaties uitgedrukt in Ecu of in andere vreemde valuta 902 advies 152/3 Boekhoudkundige verwerking van een kapitaalverhoging als gevolg van de inbreng van een schuldvordering uitgedrukt in vreemde valuta 903 advies 152/4 Niet-monetaire financiële activa in deviezen (deelnemingen en aandelen) 904 LARCIER JAARBOEK CBN 2014

16 xviii advies 152/5 Verwerking van omrekeningsverschillen 906 advies 2011/18 De boekhoudkundige verwerking van de renteswap (Interest Rate Swap) Zie ook: Geldbeleggingen 906 advies 2011/13 Overheidssubsidies Zie ook: Kapitaalsubsidies 906 advies 114/3 Resultaten uit verrichtingen met dochterondernemingen Zie ook: Financiële vaste activa Uitzonderlijke opbrengsten en uitzonderlijke kosten 907 advies 104 Royalties Zie ook: Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten 907 advies 105/6 Schade en schadeverzekering Zie ook: Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten 907 advies 135/1 Kosten die worden gemaakt bij de vervreemding van activa 907 advies 114/3 Resultaten uit verrichtingen met dochterondernemingen Zie ook: Financiële vaste activa Belastingen op het resultaat 909 advies 128/6 Boeking van de belastingen op het resultaat 909 advies 122/1 Onroerende voorheffing Verwerking in de jaarrekening 916 advies 128/5 Vrijstelling investeringsreserves Controle op de toepassing van het boekhoudrecht BIJZONDERE REGELS M.B.T. DE RESULTAATVERWERKING 920 advies 121/2 Verlies gedragen door vennoten of derden 920 advies 121/2bis Verlies gedragen door vennoten 922 advies 133/2 Uitkering van een dividend aan een verbonden onderneming 923 advies 133/3 Schulden voortvloeiend uit de bestemming van het resultaat Zie ook: Schulden 923 advies 133/4 Schulden uit de resultaatbestemming: dividenduitkering aan een onderneming die ten minste 25% bezit van het kapitaal van de vennootschap die het dividend uitkeert Zie ook: Schulden 923 advies 2009/1 Interimdividend versus tussentijds dividend 924 advies 121/5 Boekhoudkundige verwerking van kapitaalaflossingen Zie ook: Financiële vaste activa 928 advies 2010/3 De boekhoudkundige verwerking van stockdividenden Zie ook: Financiële vaste activa 928 advies 2013/17 De boekhoudkundige verwerking met betrekking tot de toepassing van de overgangsregeling zoals vermeld in artikel 537 WIB 92 Zie ook: Kapitaal BIJZONDERE REGELS M.B.T. DE TOELICHTING Inlichtingen omtrent deelnemingen 929 advies 108/4 Vermelding door een investeringsmaatschappij van het aandelenbezit in andere vennootschappen Kapitaal en aandeelhoudersstructuur 930 advies 139/7 Verwerking van uitgegeven inschrijvingsrechten in de jaarrekening Zie ook: Kapitaal 930 JAARBOEK CBN 2014 LARCIER

17 xix advies 139/8 Uitgifte van obligaties met inschrijvingsrechten die in aandelen converteerbaar of terugbetaalbaar zijn, en van aandelen waaraan het recht is gekoppeld om in te schrijven op later uit te geven aandelen Zie ook: Uitgiftepremies 930 nieuw advies 2013/5 De aandeelhoudersstructuur van ondernemingen: opname in de toelichting van de jaarrekening Staat van de schulden en overlopende rekeningen 937 advies 146/2 Vooruitbetalingen van sociale zekerheidsbijdragen Belastingen en taksen 938 advies 128/7 Andere taksen en lasten ten laste van derden Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 939 advies 3/2 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 939 advies 106 Verbintenissen en zekerheden 942 advies 106/1 Onherroepelijk mandaat tot hypothekeren 943 advies 106/2 Verbintenis om bepaalde goederen niet te verkopen 944 advies 106/3 Verbintenissen van een moedervennootschap met betrekking tot de solvabiliteit van haar dochter 945 advies 106/5 Gewaarborgde schulden Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 946 advies 156/1 Groepsverzekering Toevoeging aan het solidariteitsfonds 948 advies 148/6 Boekhoudkundige verwerking van verrichtingen afgesloten onder opschortende voorwaarde Zie ook: Realisatiebeginsel 948 advies 136/1 Voorwaardelijke obligaties Zie ook: Schulden 948 advies 2010/8 Financiële steunverlening Zie ook: Reserves 948 advies 2010/13 Boekhoudkundige verwerking van de belasting over de toegevoegde waarde in hoofde van de leden van een BTWeenheid Zie ook: Vorderingen terugbetaalbaar op meer dan een jaar en op ten hoogste een jaar 948 advies 2012/4 De boekhoudkundige verwerking van de inbeslagname in hoofde van de beslagen schuldenaar 949 advies 2012/6 De boekhoudkundige verwerking van de tax shelter in hoofde van de productievennootschap Zie ook: Immateriële vaste activa Betrekkingen met verbonden ondernemingen en ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat 955 advies 114/4 Verwerking in de jaarrekening van een onderneming van verrichtingen met verbonden ondernemingen Zie ook: Financiële vaste activa 955 advies 114/6 Uitdrukking van verrichtingen tussen ondernemingen uit eenzelfde groep Zie ook: Financiële vaste activa 955 advies 2010/1 De interpretatie van de openbaarmakingsverplichting van transacties van enige betekenis met verbonden partijen buiten normale marktvoorwaarden, zoals bepaald in het koninklijk besluit van 10 augustus advies 2010/9 Toepassingsgebied van het koninklijk besluit van 10 augustus LARCIER JAARBOEK CBN 2014

18 xx nieuw Financiële betrekkingen 961 advies 111/1 Bezoldigingen toegekend aan bestuurders en commissarissen Bedoelde bezoldigingen 961 advies 111/2 Toepassing van de uitzondering waarin punt 17 van de toelichting voorziet Afgeleide financiële instrumenten die niet gewaardeerd zijn op basis van de reële waarde 963 advies 2013/16 Toelichting omtrent het niet-gebruik van de waarderingsgregels op basis van de waarde in het economisch verkeer voor de financiële instrumenten Sociale balans 968 advies S100 Vragen en antwoorden over de sociale balans 968 advies 2009/12 De sociale balans en de statutaire werknemers Waarderingsregels 1008 advies 154/1 Wijziging van de waarderingsregels als gevolg van gewijzigde wetgeving Informatieverstrekking ADVIEZEN M.B.T. DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 1010 advies C100 Verwerking in de geconsolideerde jaarrekening van de vermogensbestanddelen en de resultaten op de datum waarop de geconsolideerde jaarrekening wordt afgesloten 1010 advies C101 Resultaat uit de verkoop van deelnemingen 1011 advies C102 Overschakeling op de euro Aspecten in verband met de geconsolideerde jaarrekening 1012 advies C103/1 Effect in de tijd van de verlaging van de vrijstellingscriteria 1019 advies C104/1 Openbaarmaking van een geconsolideerde jaarrekening op vrijwillige basis of op basis van een andere reglementaire bepaling dan die van het koninklijk besluit van 6 maart 1990 Verspreiding van een verkorte versie van de geconsolideerde jaarrekening 1022 advies C105/1 Uitgestelde belastingvoordelen wegens overdraagbare verliezen 1024 advies C106/1 Advies horizontale consolidatie in combinatie met administratiekantoren 1028 advies 2011/5 Consolidatiekring: interpretatie van de uitsluitingsgrond van artikel 107, 4 KB W.Venn advies 2011/20 Verbonden ondernemingen Zie ook: Financiële vaste activa 1032 advies 2012/10 Te verwaarlozen betekenis 1033 advies 2012/12 Vrijstelling van subconsolidatie 1037 advies 2013/3 De boekhoudkundige verwerking van step acquisitions 1039 advies 2013/4 De boekhoudkundige verwerking van step disposals 1046 nieuw nieuw 3.8. ADVIEZEN M.B.T. HET REKENINGENSTELSEL 1051 advies R100/1 Opening van bijkomende rekeningen 1051 advies R100/2 Aanpassing van het rekeningstelsel van de onderneming 1053 advies R101/1 Zakelijke waarborgen gesteld voor rekening van derden 1055 JAARBOEK CBN 2014 LARCIER

19 xxi advies R101/2 Aandelen als waarborg van de goede uitoefening van een mandaat als bestuurder of commissaris 1056 advies R102/1 Uitgegeven cheques: werking van rekening advies R102/2 Overschrijvingsorders 1059 advies R102/3 Te innen cheques: rekening advies R103 Gefactureerde, nog niet ontvangen voorschotten en vooruitbetalingen Rekening advies 2010/20 Gebruik van uniforme boekhoudsoftware door internationale ondernemingen Zie ook: Het voeren van de boekhouding 1061 advies 2012/14 Uitgewerkt voorbeeld bij het minimum genormaliseerd rekeningenstelsel voor verenigingen van mede-eigenaars zoals vastgesteld bij koninklijk besluit van 12 juli FUSIES EN SPLITSINGEN 1081 advies 124/1 Fusie, inbreng van een onderdeel van een onderneming, splitsing 1081 advies 126/16 Aanschaffingswaarde van de aandelen ontvangen naar aanleiding van een in het buitenland verwezenlijkte fusie 1082 advies 166/2 Verwerking in de jaarrekening van bepaalde verrichtingen als bedoeld in artikel 677 van het Wetboek van Vennootschappen 1085 advies 2009/6 De boekhoudkundige verwerking van fusies 1087 advies 2009/7 De boekhoudkundige verwerking van grensoverschrijdende fusies 1107 advies 2009/8 De boekhoudkundige verwerking van splitsingen 1117 advies 2009/11 De boekhoudkundige verwerking van partiële splitsingen 1127 advies 2009/15 De boekhoudkundige verwerking van de inbreng van een bedrijfstak of van een algemeenheid van goederen 1138 advies 2009/16 Omrekening van kapitaal bij grensoverschrijdende fusies Zie ook: Kapitaal 1143 advies 2011/10 De boekhoudkundige verwerking van grensoverschrijdende splitsingen 1144 advies 2011/11 De boekhoudkundige verwerking van grensoverschrijdende partiële splitsingen 1161 advies 2012/11 Overdracht van eigen vermogen in het kader van een fusie, splitsing of partiële splitsing in boekhoudkundige continuïteit en fiscale continuïteit en artikel 78, 8 van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen ADVIEZEN M.B.T. HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN BEREKENING VAN DE CRITERIA 1187 advies 2010/5 Berekening criteria artikel 15 W.Venn advies 12/3 Toepassingsgebied van de uitvoeringsbesluiten Gemiddeld aantal jaarlijks tewerkgestelde personen 1192 advies 114/7 Condominium Zie ook: Financiële vaste activa 1192 advies 114/5 Over het begrip verbonden onderneming Zie ook: Financiële vaste activa 1192 advies 2011/20 Verbonden ondernemingen Zie ook: Financiële vaste activa 1192 LARCIER JAARBOEK CBN 2014

20 xxii 4.2. OPENBAARMAKING VAN DE JAARREKENING 1193 advies 110/1 Openbaarmaking van de jaarrekening Mogelijkheid tot publicatie van de jaarrekening in beknopte vorm (art. 39) 1193 advies 110/2 Stukken die tegelijk met de jaarrekening dienen neergelegd te worden (art. 80 Venn.W.) 1194 advies 110/3 Openbaarmaking van de jaarrekening van vennootschappen die niet aan het KB van 8 oktober 1976 onderworpen zijn 1196 advies 110/4 Bijkantoren of centra van werkzaamheden in België van ondernemingen naar buitenlands recht Toepassing van artikel 10, par. 2 van de Boekhoudwet en van artikel 198 van de Vennootschapswet 1198 advies 110/5 Opstelling, goedkeuring en openbaarmaking van de jaarrekening 1200 advies 110/9 Jaarrekening Schema van de Balanscentrale Omvang van de bedrijven 1202 advies 2009/2 In België gevestigde vennootschappen naar buitenlands recht: toepassingsgebied van artikelen 81, 82, 83 en 107 van het Wetboek van Vennootschappen JAARVERSLAG 1213 advies 110/5 Opstelling, goedkeuring en openbaarmaking van de jaarrekening Zie ook: Openbaarmaking van de jaarrekening FINANCIEEL PLAN 1213 advies 2010/6 Financieel plan voor de bvba Starter ADVIEZEN M.B.T. DE VZW S, IVZW S EN VERENIGINGEN 1226 aanbeveling NFP Aanbevelingen inzake de gelijkwaardigheid van boekhoud- en jaarrekeningregels opgelegd door sectorale regelgevingen met de gemeenrechtelijke boekhoud- en jaarrekeningregels voor vzw s, ivzw s en stichtingen januari advies NFP/1 Openingsbalans en jaarrekening van bestaande grote en zeer grote vzw s, ivzw s en stichtingen die voor de eerste maal de bepalingen van het koninklijk besluit van 19 december 2003 toepassen 1233 advies NFP/2 Boekhoudkundige verwerking van erfpachtcontracten in notfor-profit-organisaties 1236 advies NFP/3 Boekhoudkundige behandeling van goederenvoorraden in kringloopcentra opgericht als vereniging zonder winstoogmerk 1244 advies NFP/4 Negatieve fondsen in de beginbalans van een vereniging zonder winstoogmerk 1246 advies NFP/5 Boekhoudkundige verwerking van een vermogensportefeuille 1248 advies 2009/4 Model van ongesplitst dagboek zoals bedoeld in artikel 2 van het koninklijk besluit van 26 juni 2003 betreffende de vereenvoudigde boekhouding van bepaalde vzw s, stichtingen en ivzw s 1252 JAARBOEK CBN 2014 LARCIER

INHOUD DEEL 1. OVERZICHT VAN DE WERKZAAMHEDEN 2014 1

INHOUD DEEL 1. OVERZICHT VAN DE WERKZAAMHEDEN 2014 1 iii SAMENSTELLING WOORD VOORAF i DEEL 1. OVERZICHT VAN DE WERKZAAMHEDEN 2014 1 DEEL 2. ADVIEZEN 21 1. ADVIEZEN M.B.T. DE BEVOEGDHEID VAN DE CBN 22 1.1. ADVIESBEVOEGDHEID 22 advies 14/1 Adviesbevoegdheid

Nadere informatie

Deel 1. Adviezen 19. van de boeken, rekeningen en verantwoordingsstukken advies 1/6 Europese economische samenwerkingsverbanden en economische 108

Deel 1. Adviezen 19. van de boeken, rekeningen en verantwoordingsstukken advies 1/6 Europese economische samenwerkingsverbanden en economische 108 5 bevoegdheid 1 woord vooraf 3 Deel 1. Adviezen 19 1. Adviezen m.b.t. de bevoegdheid van de CBN 20 1.1. Adviesbevoegdheid 20 advies 14/1 Adviesbevoegdheid 20 1.2 Afwijkingen 23 advies 108/1 Afwijkingen

Nadere informatie

INHOUD DEEL 1. OVERZICHT VAN DE WERKZAAMHEDEN

INHOUD DEEL 1. OVERZICHT VAN DE WERKZAAMHEDEN iii SAMENSTELLING WOORD VOORAF i DEEL 1. OVERZICHT VAN DE WERKZAAMHEDEN 2012 1 DEEL 2. ADVIEZEN 19 1. ADVIEZEN M.B.T. DE BEVOEGDHEID VAN DE CBN 20 1.1. Adviesbevoegdheid 20 advies 14/1 Adviesbevoegdheid

Nadere informatie

INHOUD. Normen ten aanzien van individuele vragen om afwijking wegens verstoring van de mededingingsvoorwaarden 11. in een andere munt dan de euro 14

INHOUD. Normen ten aanzien van individuele vragen om afwijking wegens verstoring van de mededingingsvoorwaarden 11. in een andere munt dan de euro 14 iii SAMENSTELLING VOORWOORD i DEEL 1. ADVIEZEN 1 1. ADVIEZEN M.B.T. DE BEVOEGDHEID VAN DE CBN 3 1.1. ADVIESBEVOEGDHEID 3 advies 14/1 Adviesbevoegdheid 3 1.2. AFWIJKINGEN 6 advies 108/1 Afwijkingen van

Nadere informatie

samenstelling CBn 1 WOORD VOORAF 3 Deel 2. Adviezen 29

samenstelling CBn 1 WOORD VOORAF 3 Deel 2. Adviezen 29 5 samenstelling CBn 1 WOORD VOORAF 3 Deel 1. JAARVERslag 21 Deel 2. Adviezen 29 1. Adviezen m.b.t. de bevoegdheid van de CBn 30 1.1. Adviesbevoegdheid 30 advies 14/1 Adviesbevoegdheid 30 1.2. Afwijkingen

Nadere informatie

Inhoud DEEL 1 ALGEMENE INLEIDING BOEKHOUDING EN RAPPORTERING... 1 HOOFDSTUK 1 HISTORISCHE EVOLUTIE... 3 1 EVOLUTIE VAN DE BEGRIPPEN...

Inhoud DEEL 1 ALGEMENE INLEIDING BOEKHOUDING EN RAPPORTERING... 1 HOOFDSTUK 1 HISTORISCHE EVOLUTIE... 3 1 EVOLUTIE VAN DE BEGRIPPEN... DEEL 1 ALGEMENE INLEIDING BOEKHOUDING EN RAPPORTERING... 1 HOOFDSTUK 1 HISTORISCHE EVOLUTIE... 3 1 EVOLUTIE VAN DE BEGRIPPEN... 4 2 ENKELE GESCHIEDKUNDIGE STAPPEN... 5 2.1 Belgische ondernemingen... 5

Nadere informatie

Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel

Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel Cf. KB van 19 december 2003 & KB van 18 december 2012 1 1. EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR 10 Fondsen

Nadere informatie

EUR JAARREKENING IN EURO

EUR JAARREKENING IN EURO 40 EUR JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)... zijn / zijn niet VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE werd XXX / werd niet * BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA)

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Bijlage 3. BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Nr. VOL 2.1 Balans na winstverdeling ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28...... Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21......

Nadere informatie

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 1 1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 10. Kapitaal 100 Geplaatst kapitaal 101 Niet-opgevraagd kapitaal (-) 11. Uitgiftepremies 12. Herwaarderingsmeerwaarden

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 21/01/2015 BE 0449.054.471 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15019.00586 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: ERDA KOMADA Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508.

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508. VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21 2.089,48 3.556,27 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN

HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN WOORD VOORAF... OVER DE AUTEURS... v vii HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN 1 INLEIDING... 2 2 DE BALANS... 3 2.1 Ondernemingsmiddelen of activa... 4 2.2 Ondernemingsbronnen of passiva...

Nadere informatie

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR naam :... M.A.R. Uittreksel uit de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel KLASSE 1 : EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst

Nadere informatie

INHOUD DEEL 1 DE JAARREKENING 23 VOORWOORD 5 OVERZICHT DELEN 7. HOOFDSTUK 1 Beginselen van het vennootschapsboekhouden 25

INHOUD DEEL 1 DE JAARREKENING 23 VOORWOORD 5 OVERZICHT DELEN 7. HOOFDSTUK 1 Beginselen van het vennootschapsboekhouden 25 Vennootschapsboekhouden 9 INHOUD VOORWOORD 5 OVERZICHT DELEN 7 DEEL 1 DE JAARREKENING 23 HOOFDSTUK 1 Beginselen van het vennootschapsboekhouden 25 1 Inleiding 25 2 Wettelijk kader van het vennootschapsboekhouden

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr. 0812.019.662 VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... Toel. 20/28 60.411,22 55.375,35 Oprichtingskosten...... Immateriële vaste activa.... Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

Boekhoudrecht en W.Venn.

Boekhoudrecht en W.Venn. Boekhoudrecht en W.Venn. Koen GEENS Jan VERHOEYE Federatie voor Vrije Intellectuele Beroepen Donderdag 15 maart 2001 Basisidee Opnemen van bepalingen boekhoudrecht rond jaarrekeningen in W.Venn. K.B. W.Venn.

Nadere informatie

Inhoud. Deel 1. Voorwoord 13

Inhoud. Deel 1. Voorwoord 13 Inhoud Voorwoord 13 Deel 1 1. Oprichting van een vennootschap 25 1.1 Mogelijke ondernemingsvormen 25 1.1.1 De éénmansonderneming 25 1.1.2 Doel van de vennootschapsvorming 26 1.1.3 Vennootschap 27 1.1.4

Nadere informatie

VADEMECUM VOOR DE JAARREKENING 2015

VADEMECUM VOOR DE JAARREKENING 2015 VADEMECUM VOOR DE JAARREKENING 2015 VADEMECUM VOOR DE JAARREKENING 2015 ROGER TIEST Antwerpen Cambridge Vademecum voor de jaarrekening 2015 Roger Tiest 2015 Antwerpen Cambridge www.intersentia.be ISBN

Nadere informatie

VADEMECUM VOOR DE JAARREKENING 2016

VADEMECUM VOOR DE JAARREKENING 2016 VADEMECUM VOOR DE JAARREKENING 2016 ROGER TIEST Antwerpen Cambridge Vademecum voor de jaarrekening 2016 Roger Tiest 2016 Antwerpen Cambridge www.intersentia.be ISBN 978-94-000-0731-4 D/2016/7849/52 NUR

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/11/2015 BE 0462.537.075 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15679.00182 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: DE LILLE Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Kwadenbulk

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING BE 04.777.660 VOL2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten Immateriële Materiële Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting Meubilair en rollend materieel Leasing

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/01/2015 BE 0429.423.255 12 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15025.00242 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: FRAVAN Naamloze vennootschap Adres: Kortrijksestraat Nr: 439 Bus: Postnummer:

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten. Advies van 7 november 2012

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten. Advies van 7 november 2012 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten Advies van 7 november 2012 I. Onderwerp van het advies 1. In het artikel 31, 1 van de Vierde Europese Richtlijn

Nadere informatie

1. Wettelijke context Europa België Vennootschap... 3

1. Wettelijke context Europa België Vennootschap... 3 Inhoud 1. Wettelijke context... 1 1.1. Europa... 1 1.2. België... 1 2. Vennootschap... 3 2.1. Begrip... 3 2.1.1. Algemeen... 3 2.1.2. Afwijkende bepalingen... 4 2.2. Categorieën van vennootschappen...

Nadere informatie

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I VOL 2.1 BALANS NA WNSTVERDELNG ACTVA VASTE ACTVA...... Oprichtingskosten... mmateriële vaste activa... Toel. 5.1 5.2 1 Codes Boekjaar Vorig boekjaar Materiële vaste activa......... Terreinen en gebouwen......

Nadere informatie

Examenvragen BIBF Uitdieping boekhoudrecht - jaarrekeningenrecht

Examenvragen BIBF Uitdieping boekhoudrecht - jaarrekeningenrecht Examenvragen BIBF Uitdieping boekhoudrecht - jaarrekeningenrecht Vraag 1 Vreemde munten. a) Geef de basisprincipes met betrekking tot de omrekening van vreemde munten. b) De boekhouding wordt gevoerd en

Nadere informatie

ACTIEF. Scmactn.doc [22]

ACTIEF. Scmactn.doc [22] ACTIEF I. Oprichtingskosten... 20 II. Immateriële vaste activa... 21 III. Materiële vaste activa... 22/27 A. Terreinen en gebouwen...22 B. Installaties, machines en uitrusting...23 C. Meubilair en rollend

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies van 4 september 2013 1

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies van 4 september 2013 1 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/12 - Erkenning van de opbrengsten en kosten die overeenstemmen met interesten en royalty's, evenals de toewijzing van de resultaten in de vorm van

Nadere informatie

VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/ , ,40. Nr. BE Oprichtingskosten

VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/ , ,40. Nr. BE Oprichtingskosten VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 340.346,18 538.042,40 Oprichtingskosten... 4.1 20...... Immateriële vaste activa... 4.2 21 244.452,43 441.579,00 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016

E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016 E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016 BALANS VOL 2.1 ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingkosten 20 I Immateriële vaste activa 21 Materiële vaste activa A. Terreinen en gebouwen B. Installaties, machines en

Nadere informatie

Identificatie rapportering Brussel

Identificatie rapportering Brussel Identificatie rapportering 2014 Naam entiteit: Categorie: Adres: Contactpersoon : Vlaams Woningfonds rechtspersoon Ieperlaan41 1000 Brussel Guy Servotte Telefoonnummer: 02/548.91.31 Soort rapportering:

Nadere informatie

INHOUD AUTEURSLIJST 3 WOORD VOORAF 15. AFDELING 1 De jaarrekening opstellen 17

INHOUD AUTEURSLIJST 3 WOORD VOORAF 15. AFDELING 1 De jaarrekening opstellen 17 INHOUD AUTEURSLIJST 3 WOORD VOORAF 15 AFDELING 1 De jaarrekening opstellen 17 1. Algemene principes 17 1.1. Evolutie 17 1.2. Het principe van de secties 17 1.3. De omschrijving van bepaalde rubrieken 18

Nadere informatie

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 48 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN CONSOLIDEREN Beheren DUIDELIJKHEID DE REKENINGEN VAN PARKING.BRUSSELS Het kapitaal van het Agentschap = 561.500 Het kapitaal van het Agentschap,

Nadere informatie

Deel 2: Financiële jaarrekening

Deel 2: Financiële jaarrekening Deel 2: Financiële jaarrekening Nr. 0407.201.941 VOL-VZW 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten..... Immateriële vaste activa. Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 02/10/2013 BE 0830.513.208 8 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 13616.00294 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: DIAMOND VAULT Naamloze vennootschap Adres: SCHUPSTRAAT Nr: 1-7 Bus: Postnummer:

Nadere informatie

Ratio's en balansanalyse Hendrik Claessens

Ratio's en balansanalyse Hendrik Claessens Ratio's en balansanalyse de balans en de resultatenrekening als deel van de jaarrekening Actief BALANS Passief 6 Resultatenrekening 7 A BALANS P 6 Resultatenrekening 7 actief passief Actief Balans Passief

Nadere informatie

BROUWERIJ LIEFMANS NV Juridische status : Faillissement. Juridische vorm : NV. Wontergemstraat, DENTERGEM

BROUWERIJ LIEFMANS NV Juridische status : Faillissement. Juridische vorm : NV. Wontergemstraat, DENTERGEM BROUWERIJ LIEFMANS NV 0400.228.136 Juridische status : Faillissement Juridische vorm : NV Wontergemstraat, 42 8720 - DENTERGEM NACE code : 11050 - Vervaardiging van bier Het bedrijf komt NIET voor op de

Nadere informatie

Inhoud. INLEIDING... v. 1. WETTELIJKE CONTEXT Europa België... 1

Inhoud. INLEIDING... v. 1. WETTELIJKE CONTEXT Europa België... 1 INLEIDING................................................................ v 1. WETTELIJKE CONTEXT.................................................. 1 1.1. Europa.................................................................

Nadere informatie

Lokaal Financieel Management Boekhoudpraktijk beleids- en beheerscyclus. Woord vooraf I / 1

Lokaal Financieel Management Boekhoudpraktijk beleids- en beheerscyclus. Woord vooraf I / 1 INHOUDSOPGAVE I. Woord vooraf I / 1 II. De algemene boekhouding voor lokale en provinciale besturen II / 1 Inleiding II / 1 II.1. Uitgangspunten, krachtlijnen en toepassingsgebied II.1 / 1 1. Studieronde

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/14 De boekhoudkundige verwerking van de uitgestelde belastingen bij gerealiseerde meerwaarden waarvoor de uitgestelde belastingregeling geldt en bij

Nadere informatie

1. BALANS NA WINSTVERDELING. Codes 20/28 22/27 22 23 24 25 26 27 29/58 40/41 50/53 54/58

1. BALANS NA WINSTVERDELING. Codes 20/28 22/27 22 23 24 25 26 27 29/58 40/41 50/53 54/58 VKT2. 1. BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 3.591,29 I. Oprichtingskosten... 20 3.591,29 II. Immateriële vaste activa (toel. I,A)... 21 III. IV. Materiële vaste activa (toel. I,B)... A.

Nadere informatie

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2)

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2) Jaarrekening in euro (VKT 1.1) Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2) Balans na winstverdeling Activa (VKT 2.1) 20/28 Vaste activa 20 Oprichtingskosten 21 Immateriële

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/07/2014 BE 0462.364.455 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 14379.00482 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Dokter Geert De Brabandere Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

HANDBOEK BOEKHOUDEN BELGISCH BOEKHOUDRECHT

HANDBOEK BOEKHOUDEN BELGISCH BOEKHOUDRECHT HANDBOEK BOEKHOUDEN BELGISCH BOEKHOUDRECHT HANDBOEK BOEKHOUDEN BELGISCH BOEKHOUDRECHT De algemeen aanvaarde boekhoudbeginselen en financiële rapporteringstandaarden voor ondernemingen en (internationale)

Nadere informatie

Eindejaarsverrichtingen

Eindejaarsverrichtingen Eindejaarsverrichtingen Jean Pierre Vincke Erebedrijfsrevisor Lesgever aan de Koninklijke Militaire School (KMS), aan de Hogere Opleiding Militaire Administrateurs Gastdocent aan de HUB-EHSAL Ragheno Business

Nadere informatie

Inhoud. DEEL I Het systeem van dubbel boekhouden 19. Inleiding 21

Inhoud. DEEL I Het systeem van dubbel boekhouden 19. Inleiding 21 Inhoud Woord vooraf 5 DEEL I Het systeem van dubbel boekhouden 19 Inleiding 21 Hoofdstuk 1 De balans 25 1 Inleiding 25 2 De balans: actief = passief 26 3 Indeling van de balans in rubrieken 28 3.1 De indeling

Nadere informatie

INHOUD DEEL 1 DE JAARREKENING 25 VOORWOORD 5 OVERZICHT DELEN 7. HOOFDSTUK 1 Beginselen van het vennootschapsboekhouden 27

INHOUD DEEL 1 DE JAARREKENING 25 VOORWOORD 5 OVERZICHT DELEN 7. HOOFDSTUK 1 Beginselen van het vennootschapsboekhouden 27 Vennootschapsboekhouden 9 INHOUD VOORWOORD 5 OVERZICHT DELEN 7 DEEL 1 DE JAARREKENING 25 HOOFDSTUK 1 Beginselen van het vennootschapsboekhouden 27 1 Inleiding 27 2 Wettelijk kader van het vennootschapsboekhouden

Nadere informatie

HANDBOEK BOEKHOUDEN BELGISCH BOEKHOUDRECHT

HANDBOEK BOEKHOUDEN BELGISCH BOEKHOUDRECHT HANDBOEK BOEKHOUDEN BELGISCH BOEKHOUDRECHT HANDBOEK BOEKHOUDEN BELGISCH BOEKHOUDRECHT De algemeen aanvaarde boekhoudbeginselen en financiële rapporteringstandaarden voor ondernemingen en (internationale)

Nadere informatie

BIJLAGE 1: De minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel

BIJLAGE 1: De minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel BIJLAGE 1: De minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel 1. EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst kapitaal 101 Niet-opgevraagd

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr 1 0454423323 VOL-VZW 21 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20128 47390603 42179615 Oprichtingskosten 20 Irnrnateriele vaste activa 21 11 143122 1 1228793 Materiele vaste activa Terreinen en

Nadere informatie

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder Verslag van de Raad van Bestuur van Etn. Fr. Colruyt NV aan de Buitengewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders van 16 oktober 2009 inzake doelwijziging De Raad van Bestuur verklaart te zijn samengekomen

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT Datum neerlegging Nr 0881511749 Blz E D VKT 11 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: Ello Rechtsvorm: BVBA Adres: Bautersemstraat Nr: 68 Postnummer: 2800 Gemeente: Mechelen Land: België

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/10/2015 BE 0471.522.641 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15654.00593 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: 'T SMOSKE TIELT Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/06/2016 BE 0824.339.751 8 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 16260.00550 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: SOLAR ECO-INVEST Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen

Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Codering Afdeling 1. 2010 2009 BALANS NA VERWERKING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 99.203 88.118 I. Oprichtingskosten 20

Nadere informatie

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 40 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM:... PREFLEXIBEL... Rechtsvorm:... Naamloze vennootschap Adres:...Nr.: Elisabethlaan... 153 Bus:... Postnummer:...

Nadere informatie

Titel I. Vennootschap en rechtspersoonlijkheid. Titel II. Definities... 1

Titel I. Vennootschap en rechtspersoonlijkheid. Titel II. Definities... 1 Wetboek vennootschappen....... 1 Boek I. Inleidende bepalingen............. 1 Titel I. Vennootschap en rechtspersoonlijkheid............................. 1 Titel II. Definities.................... 1 Hoofdstuk

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/09/2015 BE 0862.652.672 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15640.00354 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Codex Finance Naamloze vennootschap Adres: Bogaardenstraat Nr: 5 Bus:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 05/01/2015 BE 0447.210.481 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15004.00069 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Van De Staey Middelenvennootschap in vereffening (in vereffening) Besloten

Nadere informatie

Verkorte statutaire jaarrekening van Delhaize Groep NV

Verkorte statutaire jaarrekening van Delhaize Groep NV Verkorte statutaire jaarrekening van Delhaize Groep NV De statutaire jaarrekening van Delhaize Groep NV wordt hieronder voorgesteld in een verkort schema. Overeenkomstig het Belgisch Wetboek van Vennootschappen

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Born in Africa Vereniging zonder winstoogmerk Adres: ROBERT DALECHAMPLAAN Nr: 7 Bus: Postnummer: 1200 Gemeente: Sint-Lambrechts-Woluwe Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

Nota. Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014

Nota. Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014 Nota RBR auteur a 66 55 dossier 20150331_financieelverslag bestand 31 maart 2015 Datu m Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014 1 Situering Door de invoering van de programmawet van

Nadere informatie

2009-03-24 DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605. Juridische status : Actief. Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES

2009-03-24 DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605. Juridische status : Actief. Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605 Juridische status : Actief Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES NACE code : 35220 - Distributie van gasvormige brandstoffen via leidingen Het bedrijf

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 28/12/2015 BE 0880.365.367 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15707.00413 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: LIBERO Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Aalterveld

Nadere informatie

Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing

Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing Nr. I 0454.423.323 I VOL-VZW 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar VASTE ACTIVA....... 20/28 467.243,35 526.129,30 Oprichtingskosten.......................

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0479.409.731 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: TRAVIATA Rechtsvorm: NV Adres: EMIEL MOMMAERTSLAAN Nr.: 18, bus A Postnummer: 1831 Gemeente:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: NewB Europese vennootschap Adres: Rue Botanique Nr: 75 Bus: Postnummer: 1210 Gemeente: Sint-Joost-ten-Node Land: België Rechtspersonenregister(RPR)- Rechtbank van

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/07/2014 BE 0423.189.620 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 14378.00570 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Verzekeringskantoor Snyders Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 18/07/2013 BE 0836.667.956 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 13314.00181 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Woon & Zorg Vg Tienen Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Codering Afdeling 1. 2014 2013 BALANS VOOR VERWERKING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0523.901.750 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: XIBER Rechtsvorm: BVBA Adres: Mechelsesteenweg Nr.: 34, bus 101 Postnummer: 2018 Gemeente: Antwerpen

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0523.895.119 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: XIGENT Rechtsvorm: BVBA Adres: Mechelsesteenweg Nr.: 34, bus 101 Postnummer: 2018 Gemeente:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0523.891.852 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: G-BUILDING Rechtsvorm: BVBA Adres: MECHELSESTEENWEG Nr.: 34, bus 101 Postnummer: 2018 Gemeente:

Nadere informatie

HET WETTELIJK MINIMUM ALGEMEEN REKENINGENSTELSEL

HET WETTELIJK MINIMUM ALGEMEEN REKENINGENSTELSEL 2016 Uitgeverij De Boeck, Belpairestraat 20, 2600 Berchem HET WETTELIJK MINIMUM ALGEMEEN REKENINGENSTELSEL 1. EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR 10 Kapitaal

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Beauvent cvba Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Sint-Bertinusstraat Nr: 39 Bus: Postnummer: 8630 Gemeente: Veurne Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

Non-profitsector: Actualiteitvoorde leidersen bedrijfsrevisoren

Non-profitsector: Actualiteitvoorde leidersen bedrijfsrevisoren Studiedag - Journée d études Non-profitsector: Actualiteitvoorde leidersen bedrijfsrevisoren 25.01.20101 Studiedag Non-profitsector: Actualiteit voor de leiders en de bedrijfsrevisoren Actualiteitinzakede

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 16/09/2014 BE 0831.847.551 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 14587.00362 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Krentzen Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Elizabetlaan

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Pelicano Stichting van openbaar nut Adres: Congresstraat Nr: 35 Bus: Postnummer: 1000 Gemeente: Brussel Land: België Rechtspersonenregister(RPR)- Rechtbank van Koophandel

Nadere informatie

Hoofdstuk II Boekhoudtheorie

Hoofdstuk II Boekhoudtheorie Hoofdstuk II Boekhoudtheorie 1. Structuur 2. Basisveronderstellingen a. Entiteitveronderstelling b. Continuïteitsveronderstelling c. Geldwaarde-uitdrukkingsveronderstelling d. Veronderstelling van de historische

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Pelicano Stichting van openbaar nut Adres: Rue du Congrès Nr: 35 Bus: Postnummer: 1000 Gemeente: Brussel Land: België Rechtspersonenregister(RPR)- Rechtbank van Koophandel

Nadere informatie

1. FINANCIËLE INFORMATIESYSTEMEN

1. FINANCIËLE INFORMATIESYSTEMEN Inhoud 1. FINANCIËLE INFORMATIESYSTEMEN............................. 13 1. Wat is boekhouden?........................................ 13 2. Gebruikers van boekhoudinformatie...........................

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 12/07/2013 BE 0836.667.164 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 13292.00351 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Woon & Zorg Vg Aarschot Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

4. Wettelijke basis 17 4.1. Europese richtlijnen en verordeningen 17 4.2. Belgische wetgeving 17 4.3. Voor vzw s 18

4. Wettelijke basis 17 4.1. Europese richtlijnen en verordeningen 17 4.2. Belgische wetgeving 17 4.3. Voor vzw s 18 Inhoud 1. Financiële informatiesystemen 13 1. Wat is boekhouden? 13 2. Gebruikers van boekhoudinformatie 14 3. Financial versus management accounting 15 3.1. Financial accounting (of algemeen boekhouden)

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 21042016 BE 0881.511.749 12 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 16105.00206 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Ello Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Bautersemstraat

Nadere informatie

INHOUD. Deel I Overdracht van ondernemingen

INHOUD. Deel I Overdracht van ondernemingen overdracht-ondernemingen2004.book Page 2 Tuesday, February 3, 2004 5:57 PM 2 DEEL I Deel I Overdracht van ondernemingen Titel I Overdracht van aandelen en directe belastingen........................5 Fiscale

Nadere informatie

Vennootschappenrecht. Wetboek vennootschappen van 7 mei 1999... 3

Vennootschappenrecht. Wetboek vennootschappen van 7 mei 1999... 3 Vennootschappenrecht Wetboek vennootschappen van 7 mei 1999...................... 3 Boek I. Inleidende bepalingen........ 3 Titel I. Vennootschap en rechtspersoonlijkheid 3 Titel II. Definities....................

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0462.089.588 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: GULDEN ARENT Rechtsvorm: BVBA Adres: MECHELSESTEENWEG Nr.: 34, bus 101 Postnummer: 2018 Gemeente:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 13/08/2015 BE 0860.484.327 12 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15421.00531 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: HEYDEVELD Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

Invloed van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord of de gerechtelijke reorganisatie op de schulden en vorderingen. Ontwerpadvies 2010/X

Invloed van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord of de gerechtelijke reorganisatie op de schulden en vorderingen. Ontwerpadvies 2010/X Invloed van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord of de gerechtelijke reorganisatie op de schulden en vorderingen Ontwerpadvies 2010/X De Wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen 1 vervangt

Nadere informatie

Interne jaarrekening - Beknopt verslag (Vennootschap)

Interne jaarrekening - Beknopt verslag (Vennootschap) vrijdag 3 april 2015 09:20 Bedrijf: 1 - VIA VENETO VZW Pagina 1 van 6 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 1.081,00 1.067,87 Oprichtingskosten 20 Immateriële vaste activa (toelichting 5.1.1)

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 201 1 EUR NAT Datum neerlegging Nr 0811575046 Blz E D VKT-VZW 11 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: Orange House partnership Rechtsvorm: VZW Adres: Kampendaal Nr: 83 Postnummer: 1653 Gemeente: Dworp

Nadere informatie

SIBELGA. Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Boekjaar 2013.

SIBELGA. Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Boekjaar 2013. 21.10.2013 S 813 SIBELGA Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Boekjaar 2013 REKENINGEN OP 30 JUNI Toelichting bij de actieve

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/01/2017 BE 0830.753.629 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 17025.00303 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: SECONDO Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Kretenveldweg

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 06/01/2015 BE 0894.370.880 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15009.00110 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: CEBO & A Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: LINDEKENSSTRAAT

Nadere informatie

eliminatie van wederzijdse vorderingen en schulden

eliminatie van wederzijdse vorderingen en schulden KDT Consolidatie 2 1 Procedure optellen van alle rubrieken (activa, passiva en resultatenrekeningen) van de enkelvoudige jaarrekeningen van de ondernemingen uit de consolidatiekring, alsof de groep van

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 14/01/2015 BE 0446.578.496 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15013.00581 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Lounge Concept Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 18/05/2012 BE 0427.441.386 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 12121.00242 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: OIKOCREDIT-BE Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18.

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18. bij oprichting Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal Kapitaal volgens oprichtingsstatuten Minimum inbreng in speciën jaar 1 18.550,00

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: CENTURY CENTER PARKING Naamloze vennootschap Adres: Leopold de Waelplaats Nr: 8 Bus: Postnummer: 2000 Gemeente: Antwerpen Land: België Rechtspersonenregister (RPR)

Nadere informatie