INHOUD DEEL 1. OVERZICHT VAN DE WERKZAAMHEDEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUD DEEL 1. OVERZICHT VAN DE WERKZAAMHEDEN 2013 1"

Transcriptie

1 iii Samenstelling Woord vooraf i DEEL 1. OVERZICHT VAN DE WERKZAAMHEDEN DEEL 2. ADVIEZEN ADVIEZEN M.B.T. DE BEVOEGDHEID VAN DE CBN ADVIESBEVOEGDHEID 22 advies 14/1 Adviesbevoegdheid AFWIJKINGEN 25 advies 108/1 Afwijkingen van de bepalingen van het KB van 8 oktober 1976 Procedure 25 advies 108/2 Aanvragen tot afwijking: overzicht 26 advies 108/3 Adviesbeleid van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen ten aanzien van individuele vragen om afwijking wegens verstoring van de mededingingsvoorwaarden 30 advies 117/3 Voeren van de boekhouding en opstellen van de jaarrekening in een andere munt dan de euro 33 advies 2009/10 Bepaling van de functionele valuta bij financieringsvennootschappen 37 advies 2010/4 Omrekeningsverschillen ontstaan bij omrekening van het kapitaal naar aanleiding van het verkrijgen van de afwijking inzake functionele valuta 40 advies 2011/12 Afwijking inzake functionele valuta: praktische implicaties en procedure 42 advies 2013/10 Belgische bijkantoren van buitenlandse ondernemingen: voeren van de boekhouding en opstellen van de jaarrekening in een andere munt dan de euro 45 advies 108/6 Buitenlandse luchtvaartondernemingen 48 nieuw 2. ADVIEZEN M.B.T. DE WET 17 JULI HET VOEREN VAN DE BOEKHOUDING 49 advies 174/1 Beginselen van een regelmatige boekhouding 49 advies 4/4 Beginsel van het dubbel boekhouden 69 advies 4/2 De inschrijving in de boeken 70 advies 2010/14 Bewaring van boeken en verantwoordingsstukken 71 advies 2011/21 Bewaring van de boeken en verantwoordingsstukken 74 advies 2010/10 Duur van het boekjaar 75 advies 7/4 Opmaken van de inventaris 77 LARCIER JAARBOEK CBN 2014

2 iv advies 7/3 Boek waarin de jaarrekening en de inventarisstukken worden opgenomen Opname van de waarderingsregels 79 advies 7/2 Interne en externe jaarrekening Begrippen 80 advies 140 Overeenstemming tussen de boekhouding en de jaarrekening 82 advies 3/3 De boekhoudkundige verwerking van verrichtingen van tijdelijke handelsvennootschappen 83 advies 2010/20 Gebruik van uniforme boekhoudsoftware door internationale ondernemingen 110 advies 2011/2 Zetelverplaatsing naar België van een vennootschap opgericht naar buitenlands recht: gevolgen voor het voeren van de boekhouding en het opstellen van de jaarrekening ONDERNEMINGEN NAAR BUITENLANDS RECHT 115 advies 1/1 Ondernemingen naar buitenlands recht Toepasselijkheid van de wet en de uitvoeringsbesluiten 115 advies 1/5 Ondernemingen naar buitenlands recht: bijkantoren en centra van werkzaamheden in België Begrip 116 advies 1/5bis Bijkantoren en centra van werkzaamheden in België van ondernemingen naar buitenlands recht Begrip 117 advies 172/1 Opneming van de rekeningen van een buitenlands bijkantoor 118 advies 2013/13 Het gebruik van de verbindingsrekening tussen een buitenlandse vennootschap en haar Belgisch bijkantoor 140 advies 1/2 Ondernemingen naar buitenlands recht Houden en bewaren in België van de boeken, rekeningen en verantwoordingsstukken 145 advies 1/6 Europese economische samenwerkingsverbanden en economische samenwerkingsverbanden 146 advies 2010/20 Gebruik van uniforme boekhoudsoftware door internationale ondernemingen Zie ook: Het voeren van de boekhouding 149 nieuw 3. ADVIEZEN M.B.T. DE KONINKLIJKE BESLUITEN TOT UITVOERING VAN DE WET 17 JULI 1975 EN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN ALGEMENE PRINCIPES Niet-compensatiebeginsel 150 advies 105 Compensatie tussen tegoeden en schulden, tussen kosten en opbrengsten 150 advies 105/1 Compensatie tussen debet- en creditsaldi bij eenzelfde bankinstelling Munt waarin de jaarrekening moet worden opgesteld 152 advies 117/1 Jaarrekening in Belgische frank Munt waar in de jaarrekening moet worden opgesteld 152 advies 117/2 Munt waarin de boekhouding moet worden gevoerd en de jaarrekening moet worden opgesteld 153 advies 117/3 Voeren van de boekhouding en opstellen van de jaarrekening ineen andere munt dan de euro Zie ook: Afwijkingen 154 JAARBOEK CBN 2014 LARCIER

3 v advies 2009/10 Bepaling van de functionele valuta bij Financieringsvennootschappen Zie ook: Afwijkingen WAARDERINGSREGELS 155 nieuw Algemene beginselen 155 advies 112/8 Waarderingsregels 155 advies 126/6 Afzonderlijke waardering bij voorraden en materiële vaste activa 156 advies 2010/12 De toepassing van de algemene boekhoudprincipes op afgeleide financiële instrumenten 158 advies 2013/7 De boekhoudkundige verwerking van ruilverrichtingen Aanschaffingswaarde 166 advies 126/1 Aanschaffingsprijs: bijkomende kosten 166 advies 126/3 Vervaardigingsprijs: toerekening van creditrente 167 advies 126/4 Vervaardigingsprijs: correctie van de Nederlandse tekst van artikel 22 van het koninklijk besluit van 8 oktober advies 126/5 Vervaardigingsprijs 170 advies 126/11 Opneming van rente in de aanschaffingswaarde van immateriële en materiële vaste activa 171 advies 126/2 Inbrengprijs 172 advies 126/18 Aanschaffingswaarde bij inbreng in natura 173 advies 2012/8 De boekhoudkundige verwerking van de inbreng in eigendom in een Belgische burgerlijke maatschap die niet de rechtsvorm heeft aangenomen van een handelsvennootschap 182 advies 2012/9 De boekhoudkundige verwerking van de verwerving van een vast actief voor een variabele prijs die afhankelijk is van een toekomstige en onzekere gebeurtenis die een rechtstreeks verband houdt met het nut dat het verworven actief heeft voor de vennootschap Afschrijvingen en waardeverminderingen 192 advies 2010/15 Afschrijvingsmethoden 192 advies 112/2 Ontoereikendheid van de afschrijvingen geboekt vóór de inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 8 oktober advies 112/5 Progressieve afschrijvingsmethode 202 advies 119/1 Aanvang van de afschrijving van intercalaire interesten Ondernemingen in vereffening 205 advies 2011/8 Verslaggeving bij ontbinding en vereffening 205 advies 110/8 Bijkantoren en centra van werkzaamheden in België van ondernemingen naar buitenlands recht Verslaggeving in geval van sluiting 209 advies 160/1 Toepassing van artikel 40 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1976 op de jaarrekening van de ondernemingen 210 LARCIER JAARBOEK CBN 2014

4 vi 3.3. BIJZONDERE REGELS M.B.T. DE BALANS Oprichtingskosten 212 advies 2011/24 Herstructureringskosten Verwerking in de jaarrekening Immateriële vaste activa 215 advies 2012/13 Boekhoudkundige verwerking van immateriële vaste activa 215 advies 138/5 Software 225 advies 158/1 Boekhoudkundige verwerking van de aankoop, afschrijving en ontginning in concessie van natuurlijke rijkdommen 229 advies 179/1 Boekhoudkundige verwerking van broeikasgasemissierechten 231 advies 2012/1 Boekhoudkundige verwerking van een overschot aan broeikasgasemissierechten door een onderneming die de nettomethode toepast 239 advies 2009/14 Boekhoudkundige verwerking van groenestroom- en warmtekrachtcertificaten 242 advies 2010/21 De boekhoudkundige verwerking van transfervergoedingen betaald bij de mutatie van voetbalspelers (niet-amateurs en profspelers) 260 advies 2012/6 De boekhoudkundige verwerking van de tax shelter in hoofde van de productievennootschap Materiële vaste activa 275 advies 150/1 Materiële vaste activa Onderscheid met voorraden 275 advies 126/6 Afzonderlijke waardering bij voorraden en materiële vaste activa Zie ook: Waarderingsregels Algemene beginselen 277 advies 3/1 Tijdstip waarop de aan- of verkoop van een onroerend goed in de boekhouding dient ingeschreven te worden 278 advies 150/3 Bouwwerken op andermans grond 279 advies 126/12 Boeking van uitzettingsvergoedingen betaald door de eigenaar en van de kost van werken ten laste van de verkoper 281 advies 144/1 Roerende leasing Definitie 284 advies 144/5 Begrip geïnvesteerd kapitaal 286 advies 144/2 Winst uit overdracht van het gebruiksrecht op een goed krachtens een leasingovereenkomst 289 advies 144/2bis Winst uit overdracht van het gebruiksrecht op een goed krachtens een leasingovereenkomst 290 advies 144/3 Boeking van het verschuldigd bedrag om de optie te lichten of van de restwaarde aan het einde van de overeenkomst 291 advies 150/2 Aansluitingskosten en installatiekosten waarbij derden de eigendom van de installatie verwerven of behouden 292 advies 150/4 Investering voor een rationeler energieverbruik Geïntegreerd energiebeheerprogramma 293 advies 162/1 Boekhoudkundige verwerking van het vruchtgebruik van aandelen dat onder bezwarende titel is verworven 294 JAARBOEK CBN 2014 LARCIER

5 vii advies 162/2 Verwerking van verrichtingen voor de verwerving of verkoop van een recht op vruchtgebruik of van naakte eigendom op materiële vaste activa in de boekhouding van de vruchtgebruiker (de erfpachten de opstalhouder) en van de naakte eigenaar (de grondeigenaar) 296 advies 158/1 Boekhoudkundige verwerking van de aankoop, afschrijving en ontginning in concessie van natuurlijke rijkdommen Zie ook: Immateriële vaste activa 303 advies 2011/6 Boekhoudkundige verwerking van de aankoop van goud en kunstwerken 304 advies 2012/9 De boekhoudkundige verwerking van de verwerving van een vast actief voor een variabele prijs die afhankelijk is van een toekomstige en onzekere gebeurtenis die een rechtstreeks verband houdt met het nut dat het verworven actief heeft voor de vennootschap Zie ook: Waarderingsregels 307 advies 2012/19 Goederen verworven tegen betaling van een lijfrente 308 nieuw advies 2013/9 De boekhoudkundige verwerking van een herziening van de btw op een aangekocht bedrijfsmiddel Financiële vaste activa 316 advies 126/8 Financiële vaste activa Waardering Aanschaffingswaarde met prijstoeslag 316 advies 126/15 Aanpassing van de (aan-) verkoopprijs van een deelneming 318 advies 147/1 Vastrentende effecten:financiële vaste activa of geldbeleggingen? Criteria 319 advies 114/1 Verbonden ondernemingen Ondernemingen met deelnemingsverhouding 320 advies 114/5 Over het begrip verbonden onderneming 322 advies 114/2 Bezit van maatschappelijke rechten in verbonden ondernemingen of in ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat Begrip deelneming 324 advies 114/3 Resultaten uit verrichtingen met dochterondernemingen 326 advies 114/4 Verwerking in de jaarrekening van een onderneming van verrichtingen met verbonden ondernemingen 329 advies 114/6 Uitdrukking van verrichtingen tussen ondernemingen uit eenzelfde groep 330 advies 2011/20 Verbonden ondernemingen 331 advies 127/2 Waardevermindering op aandelen Voorziening voor risico s verbonden aan niet-opgevraagd gedeelte 334 advies 114/7 Condominium 335 advies 139/1 Verrichtingen met betrekking tot inschrijvingsrechten 336 advies 139/2 Obligaties met warrant 340 advies 139/5 Obligaties met warrant 342 advies 139/3 Aandelen met warrant 344 advies 139/6 Aandelen met warrant 345 advies 139/4 Afgezonderde warranten 346 advies 129/1 Boeking van bonusaandelen 347 LARCIER JAARBOEK CBN 2014

6 viii advies 2010/3 De boekhoudkundige verwerking van stockdividenden 349 advies 121/5 Boekhoudkundige verwerking van kapitaalaflossingen 352 advies 151/2 Toerekening door de aandeelhouder van een terugbetaling van kapitaal of een uitgiftepremie of van een uitkering van reserves 354 advies 178/1 Advies met betrekking tot de jaarrekeningrechtelijke aspecten van de certificatie van aandelen van handelsvennootschappen 357 advies 168/1 Boekhoudkundige verwerking van deelnemingen in vennootschappen naar buitenlands recht, die niet alle kenmerken van de rechtspersoonlijkheid hebben 367 advies 2012/9 De boekhoudkundige verwerking van de verwerving van een vast actief voor een variabele prijs die afhankelijk is van een toekomstige en onzekere gebeurtenis die een rechtstreeks verband houdt met het nut dat het verworven actief heeft voor de vennootschap Zie ook: Waarderingsregels Vorderingen terugbetaalbaar op meer dan een jaar en op ten hoogste een jaar 370 advies 2/1 Individuele klanten- en leveranciersrekeningen 370 advies 127/1 Forfaitaire waardeverminderingen op vorderingen 371 advies 137/2 Vorderingen (en schulden) met forfaitair lastenpercentage 373 advies 137/4 Renteloze vorderingen (schulden) en vorderingen (schulden) met een abnormaal lage rente, op meer dan één jaar 379 advies 137/6 Overdracht van schuldvordering Nominale waarde Waardevermindering 385 advies 2011/23 De boekhoudkundige verwerking van factoringovereenkomsten 387 advies 137/7 Interesten op vorderingen 397 advies 137/8 Vordering wegens levering van goederen en diensten omgevormd tot renteloze leningen op meer dan 1 jaar 399 advies 137/9 Actualisering van vorderingen en schulden op korte termijn 400 advies 128/1 Betwiste fiscale aanslag 401 advies 128/2 Betwiste fiscale aanslag 402 advies 128/4 Voorafbetaling van belastingen 403 advies 161/1 Aansprakelijk vertegenwoordiger t.o.v. het belastingbestuur 404 advies 2011/9 Invloed van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord en de gerechtelijke reorganisatie op de schulden en vorderingen 405 advies 137/1 Klassering van de vorderingen bij faillissement van de schuldenaar 412 advies 150/4 Investering voor een rationeler energieverbruik Geïntegreerd energiebeheerprogramma Zie ook: Materiële vaste activa 412 advies 2010/13 Boekhoudkundige verwerking van de belasting over de toegevoegde waarde in hoofde van de leden van een btw-eenheid 413 advies 2011/15 Waardevermindering op handelsvorderingen, gedekt door een kredietverzekering 417 advies 2012/5 Betaling van vorderingen in natura 422 JAARBOEK CBN 2014 LARCIER

7 ix Voorraden en bestellingen in uitvoering 425 advies 132/7 Boeking en waardering van voorraden 425 advies 2012/15 Bestellingen in uitvoering 449 advies 150/1 Materiële vaste activa Onderscheid met voorraden Zie ook: Materiële vaste activa 462 advies 126/6 Afzonderlijke waardering bij voorraden en materiële vaste activa Zie ook: Waarderingsregels Algemene beginselen 462 advies 132/1 LIFO-methode 463 advies 132/6 Vooruitbetalingen 465 advies 157/1 Tijdstip waarop de winst is gerealiseerd 467 advies 126/7 Waardering van de aanschaffingsprijs van de voorraden op grond van de verkoopprijs 468 advies 132/2 Voorraden waarvan de verkoopprijs door de Overheid gewaarborgd is 470 advies 132/4 Termijnovereenkomsten op handelsgoederen 472 advies 138/5 Software Zie ook: Immateriële vaste activa 475 advies 171 Boekhoudkundige verwerking van afvalstoffen 476 advies 181/1 De boekhoudkundige verwerking van het bedrag waarmee de waarde stijgt van de voorraad van erkende diamanthandelaars ingevolge de herwaardering hiervan met toepassing van de wet van 26 november advies 2011/6 Boekhoudkundige verwerking van de aankoop van goud en kunstwerken Zie ook: Materiële vaste activa Geldbeleggingen 484 advies 147/1 Vastrentende effecten:financiële vaste activa of geldbeleggingen? Zie ook: Financiële vaste activa Criteria 484 advies 126/15 Aanpassing van de (aan) verkoopprijs van een deelneming Zie ook: Financiële vaste activa 484 advies 127/2 Waardevermindering op aandelen Voorziening voor risico s verbonden aan niet-opgevraagd gedeelte Zie ook: Financiële vaste activa 484 advies 147/3 Meerwaarden op overheidseffecten bedoeld door artikel 513 van het (nieuwe) WIB 484 advies 148/5 Actuarieel rendement op vastrentende effecten Aanpassing van de adviezen 137/5 en 148/4 486 advies 169/1 Verwerking van leningen en ontleningen van effecten in de jaarrekening van ondernemingen 490 advies 169/2 Verwerking van cessie-retrocessieverrichtingen in de jaarrekening van ondernemingen 506 advies 177/1 Boekhoudkundige verwerking van de mini BEL advies 139/1 Verrichtingen met betrekking tot inschrijvingsrechten Zie ook: Financiële vaste activa 521 advies 139/2 Obligaties met warrant Zie ook: Financiële vaste activa 521 advies 139/5 Obligaties met warrant Zie ook: Financiële vaste activa 521 advies 139/3 Aandelen met warrant Zie ook: Financiële vaste activa 521 advies 139/6 Aandelen met warrant Zie ook: Financiële vaste activa 521 LARCIER JAARBOEK CBN 2014

8 x advies 139/4 Afgezonderde warranten Zie ook: Financiële vaste activa 521 advies 129/1 Boeking van bonusaandelen Zie ook: Financiële vaste activa 521 advies 2010/3 De boekhoudkundige verwerking van stockdividenden Zie ook: Financiële vaste activa 521 advies 121/5 Boekhoudkundige verwerking van kapitaalaflossingen Zie ook: Financiële vaste activa 521 advies 151/2 Toerekening door de aandeelhouder van een terugbetaling van kapitaal of een uitgiftepremie of van een uitkering van reserves Zie ook: Financiële vaste activa 521 advies 167/2 Boekhoudkundige verwerking van dekkingsverrichtingen en gedekte posities in aandelen 522 advies 168/1 Boekhoudkundige verwerking van deelnemingen in vennootschappen naar buitenlands recht, die niet alle kenmerken van de rechtspersoonlijkheid hebben Zie ook: Financiële vaste activa 536 advies 126/13 Boekhoudkundige verwerking van de aankoop, het bezit en de realisatie van VVPR-strips 537 advies PV/1 Parlementaire vraag nr. 68 van 6 juni 2008 van mevr. Ingrid Claes aan de minister van Ondernemen en Vereenvoudigen, Dhr. V. Van Quickenbome 543 advies 2011/6 Boekhoudkundige verwerking van de aankoop van goud en kunstwerken Zie ook: Materiële vaste activa 544 advies 2011/18 De boekhoudkundige verwerking van de renteswap (Interest Rate Swap) 545 advies 2012/7 De boekhoudkundige verwerking van de tax shelter in hoofde van de investeerder 557 advies 2012/18 De boekhoudkundige verwerking van aandelenopties (als zodanig) Liquide middelen 578 advies 120/1 Het begrip financiële instelling 578 advies 120/2 In aanmerking te nemen termijn Contractuele termijn of nog te lopen termijn 579 advies 120/3 Waardering van liquide middelen bij de jaarafsluiting: criterium voor de toerekening aan een bepaald boekjaar 580 advies 120/4 Overheidsfondsen 581 advies 120/5 Coördinatiecentrum Financiële instelling 583 advies 120/6 Boeking van het financiële bedrijf van een coördinatiecentrum binnen een groep 584 advies 180/1 Verwerking in de jaarrekening van de door de Vlaamse regering gecreëerde opleidingscheques 585 advies 2011/22 Boekhoudkundige verwerking van de door de Vlaamse Regering gecreëerde kmo-portefeuille 586 nieuw advies 2013/8 De boekhoudkundige verwerking van de door de Waalse regering gecreëerde opleidingscheques 590 JAARBOEK CBN 2014 LARCIER

9 xi nieuw Kapitaal 592 advies 121/1 Afname van het kapitaal, van de uitgiftepremies, van de reserves, van de overgedragen winst 592 advies 121/3 Mutaties binnen het eigen vermogen 593 advies 121/4 Voorstelling van een tabel met de wijzigingen in het eigen vermogen en de bestemming van het resultaat van het boekjaar 598 advies 121/5 Boekhoudkundige verwerking van kapitaalaflossingen Zie ook: Financiële vaste activa 599 advies 151/1 Kapitaalvermindering door terugbetaling aan de vennoten of vrijstelling van volstorting 600 advies 164 Passende boekhoudkundige verwerking van de tegenwaarde van participatiecertificaten CPC s 602 advies 139/7 Verwerking van uitgegeven inschrijvingsrechten in de jaarrekening 603 advies 2009/16 Omrekening van kapitaal bij grensoverschrijdende fusies 605 advies 2010/4 Omrekeningsverschillen ontstaan bij omrekening van het kapitaal naar aanleiding van het verkrijgen van de afwijking inzake functionele valuta Zie ook: Afwijkingen 608 advies 2013/17 De boekhoudkundige verwerking met betrekking tot de toepassing van de overgangsregeling zoals vermeld in artikel 537 WIB Uitgiftepremies 615 advies 142 Uitgiftepremie 615 advies 121/1 Afname van het kapitaal, van de uitgiftepremies, van de reserve, van de overgedragen winst Zie ook: Kapitaal 616 advies 139/7 Verwerking van uitgegeven inschrijvingsrechten in de jaarrekening Zie ook: Kapitaal 616 advies 139/8 Uitgifte van obligaties met inschrijvingsrechten die in aandelen converteerbaar of terugbetaalbaar zijn, en van aandelen waaraan het recht is gekoppeld om in te schrijven op later uit te geven aandelen 617 advies 121/4 Voorstelling van een tabel met de wijzigingen in het eigen vermogen en de bestemming van het resultaat van het boekjaar Zie ook: Kapitaal Herwaarderingsmeerwaarden 624 advies 2011/14 Herwaarderingsmeerwaarden 624 advies 113/2 Herwaarderingen verricht met toepassing van de wet van 20 augustus advies 113/5 Herwaardering van vaste activa vóór het begin van het boekjaar dat aanvangt na 31 december advies 113/6 Herwaardering van afschrijfbare activa Intercommunale verenigingen en gemeentebedrijven Toepassing van afschrijvingen berekend op basis van jaarlijks geïndexeerde balanswaarden 643 advies 121/3 Mutaties binnen het eigen vermogen Zie ook: Kapitaal 645 LARCIER JAARBOEK CBN 2014

10 xii advies 121/4 Voorstelling van een tabel met de wijzigingen in het eigen vermogen en de bestemming van het resultaat van het boekjaar Zie ook: Kapitaal 645 advies 181/1 De boekhoudkundige verwerking van het bedrag waarmee de waarde stijgt van de voorraad van erkende diamanthandelaars ingevolge de herwaardering hiervan met toepassing van de wet van 26 november 2006 Zie ook: Voorraden en bestellingen in uitvoering Reserves 646 advies 121/1 Afname van het kapitaal, van de uitgiftepremies, van de reserves, van de overgedragen winst Zie ook: Kapitaal 646 advies 121/3 Mutaties binnen het eigen vermogen Zie ook: Kapitaal 646 advies 121/4 Voorstelling van een tabel met de wijzigingen in het eigen vermogen en de bestemming van het resultaat van het boekjaar Zie ook: Kapitaal 646 advies 131/1 Overboeking van winsten naar de belastingvrije reserves Verwerking in de jaarrekening van de investeringsreserve 646 advies 131/2 Toevoegingen en onttrekkingen Boekhoudkundige verwerking 649 advies 134/1 Verwerking in de boekhouding en de jaarrekening van de belastingbesparing ingevoerd door het KB nr. 16 van 9 maart advies 134/2 Belastingvrije provisie voor sociaal passief 652 advies 2010/8 Financiële steunverlening 653 advies 2012/7 De boekhoudkundige verwerking van de tax shelter in hoofde van de investeerder Zie ook: Geldbeleggingen 655 nieuw advies 2013/15 De boekhoudkundige verwerking van de verhoogde aftrek van bepaalde kosten die fiscaal wordt aanvaard boven het bedrag van de werkelijk gedane of gedragen kosten mits naleving van de onaantastbaarheidsvoorwaarde Overgedragen winst (verlies) 659 advies 121/1 Afname van het kapitaal, van de uitgiftepremies, van de reserves, van de overgedragen winst Zie ook: Kapitaal 659 advies 121/3 Mutaties binnen het eigen vermogen Zie ook: Kapitaal 659 advies 121/4 Voorstelling van een tabel met de wijzigingen in het eigen vermogen en de bestemming van het resultaat van het boekjaar Zie ook: Kapitaal Kapitaalsubsidies 660 nieuw advies 2013/14 De boekhoudkundige verwerking van de uitgestelde belastingen bij gerealiseerde meerwaarden waarvoor de uitgestelde belastingregeling geldt en bij kapitaalsubsidies 660 advies 2011/13 Overheidssubsidies 668 advies 2009/3 Boekhoudkundige verwerking van kapitaalsubsidies waarvan de toekenning en/of de uitbetaling over verschillende jaren wordt gespreid 681 advies 121/3 Mutaties binnen het eigen vermogen Zie ook: Kapitaal 697 JAARBOEK CBN 2014 LARCIER

11 xiii advies 121/4 Voorstelling van een tabel met de wijzigingen in het eigen vermogen en de bestemming van het resultaat van het boekjaar Zie ook: Kapitaal Voorschot aan vennoten op verdeling van het netto-actief 698 advies 2010/22 Boekingswijze van een voorschot op de verdeling van het netto-actief Voorzieningen 700 advies 107/8 Boekhoudkundige verwerking van de voorzieningen voor risico s en kosten 700 advies 107/10 Boekhoudkundige verwerking van voorzieningen voor uitzonderlijke risico s en kosten 701 advies 107/3 Verplichtingen voortvloeiend uit brugpensioen 702 advies 107/3bis Verplichtingen voortvloeiend uit brugpensioen 704 advies 107/9 Vaststelling van het bedrag van een voorziening voor pensioenen of brugpensioenen 705 advies 107/13 Voorzieningen voor geïndexeerde pensioenen en brugpensioenen 706 advies 107/12 Pensioenvoorzieningen 707 advies 128/3 Bijkomende aanslag na balansdatum 708 advies 107/1 Voorzieningen voor grote herstellings- of onderhoudswerken 709 advies 107/2 Voorzieningen voor prijsschommelingen Voorzieningen met een algemeen karakter 710 advies 107/4 Voorzieningen voor de schulden ten opzichte van het personeel bij sluiting van de onderneming 712 advies 107/5 Devaluatie van de Belgische frank 713 advies 107/6 Waarborgen verbonden aan de verkoop van goederen of het leveren van diensten 714 advies 107/7 Risico s en verliezen waarvan de waardering aleatoir is 715 advies 107/11 Opbrengsten waarover betwisting bestaat 717 advies 107/14 Voorzieningen voor bezoldigingen bij volledige of gedeeltelijke vrijstelling van te leveren arbeidsprestaties 718 advies 153/2 Loonmatiging (bezoldigingen van bestuurders) 720 advies 126/12 Boeking van uitzettingsvergoedingen betaald door de eigenaar en van de kost van werken ten laste van de verkoper Zie ook: Materiële vaste activa 721 advies 148/3 Toerekenen van kosten als gevolg van een waarborgovereenkomst 722 advies 152/6 Risico s verbonden aan bestellingen van vaste activa 723 advies 175/1 Verwerking in de jaarrekening over het boekjaar 1996 en de daaropvolgende boekjaren, van de Maribel bis en ter -steun toegekend voor de boekjaren 1993, 1994, 1995 en advies 175/2 Verwerking in de jaarrekening over het boekjaar 1999 van de Maribel bis en ter -steun toegekend voor de boekjaren 1993, 1994, 1995 en LARCIER JAARBOEK CBN 2014

12 xiv advies 158/1 Boekhoudkundige verwerking van de aankoop, afschrijving en ontginning in concessie van natuurlijke rijkdommen Zie ook: Immateriële vaste activa 731 advies 134/2 Belastingvrije provisie voor sociaal passief Zie ook: Reserves 731 advies 127/2 Waardevermindering op aandelen Voorziening voor risico s verbonden aan niet-opgevraagd gedeelte Zie ook: Financiële vaste activa 731 advies 2009/9 Boekhoudkundige gevolgen van de aanvaardingsplicht inzake afgedankte elektrische en elektronische apparaten 732 advies 2012/3 De boekhoudkundige verwerking van aandelenoptieplannen 764 advies 2012/19 Goederen verworven tegen betaling van een lijfrente Zie ook: Materiële vaste activa 771 nieuw advies 2013/6 De boekhoudkundige verwerking van de afzonderlijke aanslag op interne pensioenvoorzieningen Uitgestelde belastingen 773 advies 2013/14 De boekhoudkundige verwerking van de uitgestelde belastingen bij gerealiseerde meerwaarden waarvoor de uitgestelde belastingregeling geldt en bij kapitaalsubsidies Zie ook: Kapitaalsubsidies Schulden 774 advies 2/1 Individuele klanten- en leveranciersrekeningen Zie ook: Vorderingen terugbetaalbaar op meer dan een jaar en op ten hoogste een jaar 774 advies 137/2 Vorderingen (en schulden) met forfaitair lastenpercentage Zie ook: Vorderingen terugbetaalbaar op meer dan een jaar en op ten hoogste een jaar 774 advies 137/3 Schulden op meer dan één jaar Prefinanciering van langlopende leningen 774 advies 137/4 Renteloze vorderingen (schulden) en vorderingen (schulden) met een abnormaal lage rente, op meer dan een jaar Zie ook: Vorderingen terugbetaalbaar op meer dan een jaar en op ten hoogste een jaar 775 advies 137/9 Actualisering van vorderingen en schulden op korte termijn Zie ook: Vorderingen terugbetaalbaar op meer dan een jaar en op ten hoogste een jaar 775 advies 159/1 Schulden op meer dan één jaar waarvoor geen of slechts een abnormaal lage rente verschuldigd is Fiscale impact 776 advies 159/2 Specifiek achtergestelde leningen 778 advies 133/3 Schulden voortvloeiend uit de bestemming van het resultaat 779 advies 133/4 Schulden uit de resultaatbestemming: dividenduitkering aan een onderneming die ten minste 25% bezit van het kapitaal van de vennootschap die het dividend uitkeert 781 advies 134/3 Investeringsaftrek 783 advies 136/1 Voorwaardelijke obligaties 784 advies 141 Fictieve roerende voorheffing 785 advies 146/1 Belastingschulden Sociale schulden: verwijlinteresten 787 JAARBOEK CBN 2014 LARCIER

13 xv advies 128/1 Betwiste fiscale aanslag Zie ook: Vorderingen terugbetaalbaar op meer dan een jaar en op ten hoogste een jaar 788 advies 128/2 Betwiste fiscale aanslag Zie ook: Vorderingen terugbetaalbaar op meer dan een jaar en op ten hoogste een jaar 788 advies 2011/3 Boekhoudrechtelijke verwerking van betwiste schulden 789 advies 161/1 Aansprakelijk vertegenwoordiger t.o.v. Zie ook: Vorderingen terugbetaalbaar op meer dan een jaar en op ten hoogste een jaar het belastingbestuur 790 advies 163 Boekhoudkundige verwerking van in-substance defeasance 791 advies 2011/9 Invloed van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord en de gerechtelijke reorganisatie op de schulden en vorderingen Zie ook: Vorderingen terugbetaalbaar op meer dan een jaar en op ten hoogste een jaar 792 advies 170/1 Boekhoudkundige verwerking van niet-betaalde schulden wegens ontoereikend actief bij het sluiten van de vereffening 793 advies 150/4 Investering voor een rationeler energieverbruik Geïntegreerd energiebeheerprogramma Zie ook: Materiële vaste activa 793 advies 139/8 Uitgifte van obligaties met inschrijvingsrechten die in aandelen converteerbaar of terugbetaalbaar zijn, en van aandelen waaraan het recht is gekoppeld om in te schrijven op later uit te geven aandelen Zie ook: Uitgiftepremies 793 advies 164 Passende boekhoudkundige verwerking van de tegenwaarde van participatiecertificaten CPC s Zie ook: Kapitaal 793 advies 2010/13 Boekhoudkundige verwerking van de belasting over de toegevoegde waarde in hoofde van de leden van een BTWeenheid Zie ook: Vorderingen terugbetaalbaar op meer dan een jaar en op ten hoogste een jaar 794 advies 2011/16 De boekhoudkundige verwerking van derdenrekeningen 795 advies 2011/18 De boekhoudkundige verwerking van de renteswap (Interest Rate Swap) Zie ook: Geldbeleggingen 805 advies 2012/16 De boekhoudkundige verwerking van wentelkredieten 806 advies 2012/20 De boekhoudkundige verwerking van de betaling van een schuld van de vennootschap door een derde die zich hiertoe als borg heeft verbonden ten aanzien van de schuldeiser BIJZONDERE REGELS M.B.T. DE RESULTATENREKENING Realisatiebeginsel 809 advies 2012/17 Erkenning van opbrengsten en kosten 809 advies 2013/12 Erkenning van de opbrengsten en kosten die overeenstemmen met interesten en royalty s, evenals de toewijzing van de resultaten in de vorm van dividenden en tantièmes en de opbrengsten die overeenstemmen met dividenden en tantièmes 814 advies 157/1 Tijdstip waarop de winst is gerealiseerd Zie ook: Voorraden en bestellingen in uitvoering 818 nieuw LARCIER JAARBOEK CBN 2014

14 xvi advies 157/2 Realisatiebeginsel (behalve bij fusie) 819 advies 148/6 Boekhoudkundige verwerking van verrichtingen afgesloten onder opschortende voorwaarde 821 advies 148/1 Overeenkomsten waarin gespreide of opeenvolgende prestaties worden voorzien 823 advies 2010/12 De toepassing van de algemene boekhoudprincipes op afgeleide financiële instrumenten Zie ook: Algemene beginselen Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten 825 advies 100 Omzet Begrip 825 nieuw advies 2013/11 Begrip omzet : doorrekening van belastingen en accijnzen 826 advies 102 Omzet Verkopen CIF (Cost, Insurance, Freight) 828 advies 103 Omzet Tussenpersonen 829 advies 103/2 Omzet van expediteurs 831 advies 103/3 Omzet van lijnagenten 833 advies 104 Royalties 834 advies 105/6 Schade en schadeverzekering 835 advies 153/1 Werkende vennoten 836 advies 155/1 Boeking van commissies 837 advies 105/2 Kosten afgewenteld op of gedragen door derden 838 advies 105/5 Aanrekening van vergoedingen, van beheerders of leden van het personeel toegekend door vennootschappen behorende tot dezelfde groep 839 advies 128/8 Boeking van voordelen van alle aard 840 advies 148/2 Vakantiegeld 841 advies 2011/13 Overheidssubsidies Zie ook: Kapitaalsubsidies 841 advies 105/4 Vergoeding van kredieturen door de RSZ 842 advies 2009/13 De boekhoudkundige verwerking van het stelsel tot gedeeltelijke vrijstelling van betaling van de bedrijfsvoorheffing, zoals geregeld door artikel 275/3 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen advies 2010/2 De boekhoudkundige verwerking van het stelsel tot gedeeltelijke vrijstelling van betaling van de bedrijfsvoorheffing, zoals geregeld door artikel 275/3 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 Update 848 advies 2010/11 Boekhoudkundige verwerking van loontussenkomst door de overheid in hoofde van de werkgever 850 advies 2011/22 Boekhoudkundige verwerking van de door de Vlaamse Regering gecreëerde kmo-portefeuille Zie ook: Liquide middelen 851 advies 106/4 Beding van eigendomsvoorbehoud Uitdrukkelijk ontbindend beding Boekhoudkundige verwerking 852 advies 115 Ledenbijdrage in een coöperatieve vennootschap 855 advies 130/1 Verzekering tegen de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de werkgever 856 advies 132/5 Rechten tot vertoning van films 857 JAARBOEK CBN 2014 LARCIER

15 xvii advies 144/2 Winst uit overdracht van het gebruiksrecht op een goed krachtens een leasingovereenkomst Zie ook: Materiële vaste activa 858 advies 144/2bis Winst uit overdracht van het gebruiksrecht op een goed krachtens een leasingovereenkomst Zie ook: Materiële vaste activa 858 advies 144/3 Boeking van het verschuldigd bedrag om de optie te lichten of van de restwaarde aan het einde van de overeenkomst Zie ook: Materiële vaste activa 858 advies 114/3 Resultaten uit verrichtingen met dochterondernemingen Zie ook: Financiële vaste activa 858 advies 171 Boekhoudkundige verwerking van afvalstoffen Zie ook: Voorraden en bestellingen in uitvoering 858 advies 179/1 Boekhoudkundige verwerking van broeikasgasemissierechten Zie ook: Immateriële vaste activa 858 advies 2012/1 Boekhoudkundige verwerking van een overschot aan broeikasgasemissierechten door een onderneming die de nettomethode toepast Zie ook: Immateriële vaste activa 858 advies 2009/14 Boekhoudkundige verwerking van groenestroom- en warmtekrachtcertificaten Zie ook: Immateriële vaste activa 858 advies 2011/4 Boekhoudkundige verwerking van levering/ontvangst van handelsgoederen om niet 859 advies 2011/19 De boekhoudkundige verwerking van interestopbrengsten en - kosten door erkende kredietmaatschappijen in Vlaanderen 860 advies 2012/2 De boekhoudkundige verwerking van toegekende voordelen bij het afsluiten van een huurovereenkomst 862 advies 2013/6 De boekhoudkundige verwerking van de afzonderlijke aanslag op interne pensioenvoorzieningen Zie ook: Voorzieningen 864 advies 2013/9 De boekhoudkundige verwerking van een herziening van de btw op een aangekocht bedrijfsmiddel Zie ook: Materiële vaste activa Financiële opbrengsten en financiële kosten 865 advies 116 Financiële kortingen 865 advies 137/7 Interesten op vorderingen Zie ook: Vorderingen op meer dan een jaar en op ten hoogste een jaar 865 advies 147/2 Inresultaatneming van het actuariële rendement van vastrentende effecten 866 advies 152/1 Boekingen van deviezenverrichtingen en verwerking van tegoeden en verplichtingen in deviezen in de jaarrekening 869 advies 152/2 Boekhoudkundige verwerking van een kapitaalverhoging als gevolg van de conversie in aandelen van obligaties uitgedrukt in Ecu of in andere vreemde valuta 902 advies 152/3 Boekhoudkundige verwerking van een kapitaalverhoging als gevolg van de inbreng van een schuldvordering uitgedrukt in vreemde valuta 903 advies 152/4 Niet-monetaire financiële activa in deviezen (deelnemingen en aandelen) 904 LARCIER JAARBOEK CBN 2014

16 xviii advies 152/5 Verwerking van omrekeningsverschillen 906 advies 2011/18 De boekhoudkundige verwerking van de renteswap (Interest Rate Swap) Zie ook: Geldbeleggingen 906 advies 2011/13 Overheidssubsidies Zie ook: Kapitaalsubsidies 906 advies 114/3 Resultaten uit verrichtingen met dochterondernemingen Zie ook: Financiële vaste activa Uitzonderlijke opbrengsten en uitzonderlijke kosten 907 advies 104 Royalties Zie ook: Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten 907 advies 105/6 Schade en schadeverzekering Zie ook: Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten 907 advies 135/1 Kosten die worden gemaakt bij de vervreemding van activa 907 advies 114/3 Resultaten uit verrichtingen met dochterondernemingen Zie ook: Financiële vaste activa Belastingen op het resultaat 909 advies 128/6 Boeking van de belastingen op het resultaat 909 advies 122/1 Onroerende voorheffing Verwerking in de jaarrekening 916 advies 128/5 Vrijstelling investeringsreserves Controle op de toepassing van het boekhoudrecht BIJZONDERE REGELS M.B.T. DE RESULTAATVERWERKING 920 advies 121/2 Verlies gedragen door vennoten of derden 920 advies 121/2bis Verlies gedragen door vennoten 922 advies 133/2 Uitkering van een dividend aan een verbonden onderneming 923 advies 133/3 Schulden voortvloeiend uit de bestemming van het resultaat Zie ook: Schulden 923 advies 133/4 Schulden uit de resultaatbestemming: dividenduitkering aan een onderneming die ten minste 25% bezit van het kapitaal van de vennootschap die het dividend uitkeert Zie ook: Schulden 923 advies 2009/1 Interimdividend versus tussentijds dividend 924 advies 121/5 Boekhoudkundige verwerking van kapitaalaflossingen Zie ook: Financiële vaste activa 928 advies 2010/3 De boekhoudkundige verwerking van stockdividenden Zie ook: Financiële vaste activa 928 advies 2013/17 De boekhoudkundige verwerking met betrekking tot de toepassing van de overgangsregeling zoals vermeld in artikel 537 WIB 92 Zie ook: Kapitaal BIJZONDERE REGELS M.B.T. DE TOELICHTING Inlichtingen omtrent deelnemingen 929 advies 108/4 Vermelding door een investeringsmaatschappij van het aandelenbezit in andere vennootschappen Kapitaal en aandeelhoudersstructuur 930 advies 139/7 Verwerking van uitgegeven inschrijvingsrechten in de jaarrekening Zie ook: Kapitaal 930 JAARBOEK CBN 2014 LARCIER

17 xix advies 139/8 Uitgifte van obligaties met inschrijvingsrechten die in aandelen converteerbaar of terugbetaalbaar zijn, en van aandelen waaraan het recht is gekoppeld om in te schrijven op later uit te geven aandelen Zie ook: Uitgiftepremies 930 nieuw advies 2013/5 De aandeelhoudersstructuur van ondernemingen: opname in de toelichting van de jaarrekening Staat van de schulden en overlopende rekeningen 937 advies 146/2 Vooruitbetalingen van sociale zekerheidsbijdragen Belastingen en taksen 938 advies 128/7 Andere taksen en lasten ten laste van derden Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 939 advies 3/2 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 939 advies 106 Verbintenissen en zekerheden 942 advies 106/1 Onherroepelijk mandaat tot hypothekeren 943 advies 106/2 Verbintenis om bepaalde goederen niet te verkopen 944 advies 106/3 Verbintenissen van een moedervennootschap met betrekking tot de solvabiliteit van haar dochter 945 advies 106/5 Gewaarborgde schulden Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 946 advies 156/1 Groepsverzekering Toevoeging aan het solidariteitsfonds 948 advies 148/6 Boekhoudkundige verwerking van verrichtingen afgesloten onder opschortende voorwaarde Zie ook: Realisatiebeginsel 948 advies 136/1 Voorwaardelijke obligaties Zie ook: Schulden 948 advies 2010/8 Financiële steunverlening Zie ook: Reserves 948 advies 2010/13 Boekhoudkundige verwerking van de belasting over de toegevoegde waarde in hoofde van de leden van een BTWeenheid Zie ook: Vorderingen terugbetaalbaar op meer dan een jaar en op ten hoogste een jaar 948 advies 2012/4 De boekhoudkundige verwerking van de inbeslagname in hoofde van de beslagen schuldenaar 949 advies 2012/6 De boekhoudkundige verwerking van de tax shelter in hoofde van de productievennootschap Zie ook: Immateriële vaste activa Betrekkingen met verbonden ondernemingen en ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat 955 advies 114/4 Verwerking in de jaarrekening van een onderneming van verrichtingen met verbonden ondernemingen Zie ook: Financiële vaste activa 955 advies 114/6 Uitdrukking van verrichtingen tussen ondernemingen uit eenzelfde groep Zie ook: Financiële vaste activa 955 advies 2010/1 De interpretatie van de openbaarmakingsverplichting van transacties van enige betekenis met verbonden partijen buiten normale marktvoorwaarden, zoals bepaald in het koninklijk besluit van 10 augustus advies 2010/9 Toepassingsgebied van het koninklijk besluit van 10 augustus LARCIER JAARBOEK CBN 2014

18 xx nieuw Financiële betrekkingen 961 advies 111/1 Bezoldigingen toegekend aan bestuurders en commissarissen Bedoelde bezoldigingen 961 advies 111/2 Toepassing van de uitzondering waarin punt 17 van de toelichting voorziet Afgeleide financiële instrumenten die niet gewaardeerd zijn op basis van de reële waarde 963 advies 2013/16 Toelichting omtrent het niet-gebruik van de waarderingsgregels op basis van de waarde in het economisch verkeer voor de financiële instrumenten Sociale balans 968 advies S100 Vragen en antwoorden over de sociale balans 968 advies 2009/12 De sociale balans en de statutaire werknemers Waarderingsregels 1008 advies 154/1 Wijziging van de waarderingsregels als gevolg van gewijzigde wetgeving Informatieverstrekking ADVIEZEN M.B.T. DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 1010 advies C100 Verwerking in de geconsolideerde jaarrekening van de vermogensbestanddelen en de resultaten op de datum waarop de geconsolideerde jaarrekening wordt afgesloten 1010 advies C101 Resultaat uit de verkoop van deelnemingen 1011 advies C102 Overschakeling op de euro Aspecten in verband met de geconsolideerde jaarrekening 1012 advies C103/1 Effect in de tijd van de verlaging van de vrijstellingscriteria 1019 advies C104/1 Openbaarmaking van een geconsolideerde jaarrekening op vrijwillige basis of op basis van een andere reglementaire bepaling dan die van het koninklijk besluit van 6 maart 1990 Verspreiding van een verkorte versie van de geconsolideerde jaarrekening 1022 advies C105/1 Uitgestelde belastingvoordelen wegens overdraagbare verliezen 1024 advies C106/1 Advies horizontale consolidatie in combinatie met administratiekantoren 1028 advies 2011/5 Consolidatiekring: interpretatie van de uitsluitingsgrond van artikel 107, 4 KB W.Venn advies 2011/20 Verbonden ondernemingen Zie ook: Financiële vaste activa 1032 advies 2012/10 Te verwaarlozen betekenis 1033 advies 2012/12 Vrijstelling van subconsolidatie 1037 advies 2013/3 De boekhoudkundige verwerking van step acquisitions 1039 advies 2013/4 De boekhoudkundige verwerking van step disposals 1046 nieuw nieuw 3.8. ADVIEZEN M.B.T. HET REKENINGENSTELSEL 1051 advies R100/1 Opening van bijkomende rekeningen 1051 advies R100/2 Aanpassing van het rekeningstelsel van de onderneming 1053 advies R101/1 Zakelijke waarborgen gesteld voor rekening van derden 1055 JAARBOEK CBN 2014 LARCIER

19 xxi advies R101/2 Aandelen als waarborg van de goede uitoefening van een mandaat als bestuurder of commissaris 1056 advies R102/1 Uitgegeven cheques: werking van rekening advies R102/2 Overschrijvingsorders 1059 advies R102/3 Te innen cheques: rekening advies R103 Gefactureerde, nog niet ontvangen voorschotten en vooruitbetalingen Rekening advies 2010/20 Gebruik van uniforme boekhoudsoftware door internationale ondernemingen Zie ook: Het voeren van de boekhouding 1061 advies 2012/14 Uitgewerkt voorbeeld bij het minimum genormaliseerd rekeningenstelsel voor verenigingen van mede-eigenaars zoals vastgesteld bij koninklijk besluit van 12 juli FUSIES EN SPLITSINGEN 1081 advies 124/1 Fusie, inbreng van een onderdeel van een onderneming, splitsing 1081 advies 126/16 Aanschaffingswaarde van de aandelen ontvangen naar aanleiding van een in het buitenland verwezenlijkte fusie 1082 advies 166/2 Verwerking in de jaarrekening van bepaalde verrichtingen als bedoeld in artikel 677 van het Wetboek van Vennootschappen 1085 advies 2009/6 De boekhoudkundige verwerking van fusies 1087 advies 2009/7 De boekhoudkundige verwerking van grensoverschrijdende fusies 1107 advies 2009/8 De boekhoudkundige verwerking van splitsingen 1117 advies 2009/11 De boekhoudkundige verwerking van partiële splitsingen 1127 advies 2009/15 De boekhoudkundige verwerking van de inbreng van een bedrijfstak of van een algemeenheid van goederen 1138 advies 2009/16 Omrekening van kapitaal bij grensoverschrijdende fusies Zie ook: Kapitaal 1143 advies 2011/10 De boekhoudkundige verwerking van grensoverschrijdende splitsingen 1144 advies 2011/11 De boekhoudkundige verwerking van grensoverschrijdende partiële splitsingen 1161 advies 2012/11 Overdracht van eigen vermogen in het kader van een fusie, splitsing of partiële splitsing in boekhoudkundige continuïteit en fiscale continuïteit en artikel 78, 8 van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen ADVIEZEN M.B.T. HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN BEREKENING VAN DE CRITERIA 1187 advies 2010/5 Berekening criteria artikel 15 W.Venn advies 12/3 Toepassingsgebied van de uitvoeringsbesluiten Gemiddeld aantal jaarlijks tewerkgestelde personen 1192 advies 114/7 Condominium Zie ook: Financiële vaste activa 1192 advies 114/5 Over het begrip verbonden onderneming Zie ook: Financiële vaste activa 1192 advies 2011/20 Verbonden ondernemingen Zie ook: Financiële vaste activa 1192 LARCIER JAARBOEK CBN 2014

20 xxii 4.2. OPENBAARMAKING VAN DE JAARREKENING 1193 advies 110/1 Openbaarmaking van de jaarrekening Mogelijkheid tot publicatie van de jaarrekening in beknopte vorm (art. 39) 1193 advies 110/2 Stukken die tegelijk met de jaarrekening dienen neergelegd te worden (art. 80 Venn.W.) 1194 advies 110/3 Openbaarmaking van de jaarrekening van vennootschappen die niet aan het KB van 8 oktober 1976 onderworpen zijn 1196 advies 110/4 Bijkantoren of centra van werkzaamheden in België van ondernemingen naar buitenlands recht Toepassing van artikel 10, par. 2 van de Boekhoudwet en van artikel 198 van de Vennootschapswet 1198 advies 110/5 Opstelling, goedkeuring en openbaarmaking van de jaarrekening 1200 advies 110/9 Jaarrekening Schema van de Balanscentrale Omvang van de bedrijven 1202 advies 2009/2 In België gevestigde vennootschappen naar buitenlands recht: toepassingsgebied van artikelen 81, 82, 83 en 107 van het Wetboek van Vennootschappen JAARVERSLAG 1213 advies 110/5 Opstelling, goedkeuring en openbaarmaking van de jaarrekening Zie ook: Openbaarmaking van de jaarrekening FINANCIEEL PLAN 1213 advies 2010/6 Financieel plan voor de bvba Starter ADVIEZEN M.B.T. DE VZW S, IVZW S EN VERENIGINGEN 1226 aanbeveling NFP Aanbevelingen inzake de gelijkwaardigheid van boekhoud- en jaarrekeningregels opgelegd door sectorale regelgevingen met de gemeenrechtelijke boekhoud- en jaarrekeningregels voor vzw s, ivzw s en stichtingen januari advies NFP/1 Openingsbalans en jaarrekening van bestaande grote en zeer grote vzw s, ivzw s en stichtingen die voor de eerste maal de bepalingen van het koninklijk besluit van 19 december 2003 toepassen 1233 advies NFP/2 Boekhoudkundige verwerking van erfpachtcontracten in notfor-profit-organisaties 1236 advies NFP/3 Boekhoudkundige behandeling van goederenvoorraden in kringloopcentra opgericht als vereniging zonder winstoogmerk 1244 advies NFP/4 Negatieve fondsen in de beginbalans van een vereniging zonder winstoogmerk 1246 advies NFP/5 Boekhoudkundige verwerking van een vermogensportefeuille 1248 advies 2009/4 Model van ongesplitst dagboek zoals bedoeld in artikel 2 van het koninklijk besluit van 26 juni 2003 betreffende de vereenvoudigde boekhouding van bepaalde vzw s, stichtingen en ivzw s 1252 JAARBOEK CBN 2014 LARCIER

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave Rekeningenstelsel Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave INHOUD 1. INLEIDING 3 1.1. GEBRUIK VAN DE REKENINGEN 5 1.2. SCHEMA VAN DE JAARREKENING 6 1.3. NEGENDE UITGAVE 7 2. HANDLEIDING VOOR

Nadere informatie

STANDAARD REKENINGENGIDS

STANDAARD REKENINGENGIDS STANDAARD REKENINGENGIDS STANDAARD REKENINGEN GIDS 2012 Fernand Maillard Els Watzeel Auteurs Fernand MAILLARD Bedrijfsrevisor IAB Accountant Els WATZEEL IAB Accountant Belastingconsulente 12de druk, 1ste

Nadere informatie

BIBF Wetgeving op de BOEKHOUDING en de JAARREKENING van ONDERNEMINGEN

BIBF Wetgeving op de BOEKHOUDING en de JAARREKENING van ONDERNEMINGEN 1 BIBF Wetgeving op de BOEKHOUDING en de JAARREKENING van ONDERNEMINGEN 15 oktober 2011 www.moorestephensverschelden.be WE DO MOORE. SPREKER : PETER VERSCHELDEN Bedrijfsrevisor Accountant Licentiaat in

Nadere informatie

De boekhoudwetgeving op ondernemingen in België

De boekhoudwetgeving op ondernemingen in België De boekhoudwetgeving op ondernemingen in België Patrick Valckx Erkend Boekhouder - Bedrijfsrevisor Vennoot KPMG & Partners Accountancy Brussel, 8 december 2012 Inhoud 1. Algemeen wettelijk kader - Bepalingen

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen

Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen Officieuze coördinatie op 3 oktober 2012 Deze officieuze coördinatie houdt rekening met de wijzigingen die werden

Nadere informatie

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE GROTE EN ZEER GROTE VERENIGINGEN

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE GROTE EN ZEER GROTE VERENIGINGEN HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE GROTE EN ZEER GROTE VERENIGINGEN INHOUDSTAFEL WOORD VAN DE MINISTER...5 WOORD VOORAF WERKGROEP...6 HOOFDSTUK 1: HET BOEKHOUDKUNDIG KADER...8 1. TOEPASSINGSSFEER...8

Nadere informatie

WOORD VOORAF 3 AFKORTINGEN 29

WOORD VOORAF 3 AFKORTINGEN 29 INHOUD WOORD VOORAF 3 AFKORTINGEN 29 DEEL 1 Bepalingen boekhouding HOOFDSTUK 1 Grondbeginselen boekhoudreglementering 33 1. Wetgeving 33 2. Toepassingsgebied 33 2.1. Verenigingen onderworpen aan boekhoudreglementering

Nadere informatie

De jaarrekening doorgelicht Financiële analyse en interpretatie in de praktijk. Carine Coppens Mieke Kimpe Dirk Leysen

De jaarrekening doorgelicht Financiële analyse en interpretatie in de praktijk. Carine Coppens Mieke Kimpe Dirk Leysen De jaarrekening doorgelicht Financiële analyse en interpretatie in de praktijk Carine Coppens Mieke Kimpe Dirk Leysen 1 De jaarrekening doorgelicht: Financiële analyse en interpretatie in de praktijk 1.

Nadere informatie

Boekhouding van grote vzw s

Boekhouding van grote vzw s Boekhouding van grote vzw s Wordt als groot beschouwd de vereniging die meer dan één van de volgende criteria overschrijdt : vijf voltijdse werknemers, 250 000 EUR gewone ontvangsten en 1 000 000 EUR balanstotaal.

Nadere informatie

HET BOEKHOUDRECHT IN BELGIE ONTSTAAN EN EVOLUTIE. door

HET BOEKHOUDRECHT IN BELGIE ONTSTAAN EN EVOLUTIE. door HET BOEKHOUDRECHT IN BELGIE ONTSTAAN EN EVOLUTIE door E. DELEMBRE Docent aan de Rijksuniversiteit te Gent Directeur Seminarie Bedrijfseconomie Bank- en Bedrijfsrevisor 1. Belgie kende tot voor 17 juli

Nadere informatie

VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND

VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND VOOR VRIJ ONDERNEMEN VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND BOEKHOUDKUNDIGE, FISCALE, JURIDISCHE EN SOCIAALRECHTELIJKE ASPECTEN Dit overzicht

Nadere informatie

B.I.B.F. BEROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE BOEKHOUDERS EN FISCALISTEN

B.I.B.F. BEROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE BOEKHOUDERS EN FISCALISTEN Rekeningenstelsel B.I.B.F. BEROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE BOEKHOUDERS EN FISCALISTEN REKENINGENSTELSEL (*) NOVEMBER 2009 B.I.B.F. Legrandlaan 45 1050 BRUSSEL Tel.: 02/626.03.80 Fax: 02/626.03.90 E mail:

Nadere informatie

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING 1. BALANS NA RESULTAATVERDELING ACTIVA Vaste activa PRAKTISCHE GIDS Codes I. Oprichtingskosten II. Immateriële Vaste Activa III. Materiële Vaste Activa voor de ANALYSE A. Terreinen en gebouwen B. Installaties,

Nadere informatie

Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen. Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen (vervolg)

Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen. Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen (vervolg) Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening volgens IFRS Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening volgens IFRS Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen Toelichting

Nadere informatie

Algemene boekhoudtheorie

Algemene boekhoudtheorie Algemene boekhoudtheorie 1. Definitie Boekhouden is het regelmatige en systematische noteren van de gevolgen van genomen beslissingen en activiteiten, overeenkomstig boekhoudprincipes en boekhoudrecht

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten. Advies van 7 november 2012

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten. Advies van 7 november 2012 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten Advies van 7 november 2012 I. Onderwerp van het advies 1. In het artikel 31, 1 van de Vierde Europese Richtlijn

Nadere informatie

DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING

DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING VOOR AANSLAGJAAR 2009 DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING... 1 VOOR AANSLAGJAAR 2009... 1 De aangifte in de vennootschapsbelasting voor aanslagjaar 2009...

Nadere informatie

Boekhoudwet van 17 juli 1975 opgeheven door invoering Wetboek van economisch recht

Boekhoudwet van 17 juli 1975 opgeheven door invoering Wetboek van economisch recht Afgiftekantoor Turnhout 1 nr 7 // 25 september 2014 n i e u w s b r i e f ACTUA Boekhoudwet van 17 juli 1975 opgeheven door invoering Wetboek van economisch recht Van de wet van 17 juli 1975 De wet van

Nadere informatie

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA,

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA, Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA, faculteit LK) diane.breesch@vub.ac.be Tel. (02) 629.24.28

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2012/13 De boekhoudkundige verwerking van immateriële vaste activa. Advies van 10 oktober 2012

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2012/13 De boekhoudkundige verwerking van immateriële vaste activa. Advies van 10 oktober 2012 Inleiding COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2012/13 De boekhoudkundige verwerking van immateriële vaste activa Advies van 10 oktober 2012 1. Zowel in het volledige, als in het verkorte schema

Nadere informatie

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN Brochure Kleine VZW s 1 19/06/2003 Inhoudstabel Woord van de Minister... 5 Woord vooraf werkgroep... 6 Hoofdstuk 1 Het boekhoudkundig kader...

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 www.pcb.be

Jaarverslag 2013 www.pcb.be Jaarverslag 2013 www.pcb.be PCB NV Carlistraat 17/19 1140 Brussel RPR Brussel Btw BE 0403.085.181 Inhoud 2 4 Kerncijfers 5 6 7 8 1. Informatie voor de aandeelhouders 1.1 Organigram van de PCB-groep per

Nadere informatie

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 1 1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 10. Kapitaal 100 Geplaatst kapitaal 101 Niet-opgevraagd kapitaal (-) 11. Uitgiftepremies 12. Herwaarderingsmeerwaarden

Nadere informatie

2 P a g e. 1/meerdere journalen 1/meerdere grootboeken inventarisboek

2 P a g e. 1/meerdere journalen 1/meerdere grootboeken inventarisboek Boekhouden Hst 1: Inleiding Boekhouden: regelmatig en systematisch registreren vd gevolgen van ondernemingsactiviteiten en beleidsbeslissingen alg geldende boekhoudprincipes en boukhoudr Finaciële rapportering:

Nadere informatie

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars Bulletin 63 CBN Commissie voor Boekhoudkundige Normen Voorwoord In augustus 2012 werd het boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars gepubliceerd

Nadere informatie

Nationale Bank van België, Brussel.

Nationale Bank van België, Brussel. Balanscentrale Statistieken betreffende de jaarrekeningen van ondernemingen, de jaarrekeningen van grote verenigingen zonder winstoogmerk en private stichtingen, en de sociale balansen Verklarende nota

Nadere informatie

Omzendbrief FMI/2007-02 OVER DE VERPLICHTINGEN VAN OP EEN GEREGLEMENTEERDE MARKT GENOTEERDE EMITTENTEN

Omzendbrief FMI/2007-02 OVER DE VERPLICHTINGEN VAN OP EEN GEREGLEMENTEERDE MARKT GENOTEERDE EMITTENTEN Omzendbrief FMI/2007-02 OVER DE VERPLICHTINGEN VAN OP EEN GEREGLEMENTEERDE MARKT GENOTEERDE EMITTENTEN December 2007* * De nieuwe wetgeving die in deze omzendbrief wordt besproken, treedt in werking op

Nadere informatie

DE AANVULLENDE WAARDERINGS- EN RUBRiCERINGSREGELS. Afdeling I. Onderscheid tussen voorraden en materiële vaste activa

DE AANVULLENDE WAARDERINGS- EN RUBRiCERINGSREGELS. Afdeling I. Onderscheid tussen voorraden en materiële vaste activa 1 BIJLAGE 1. DE AANVULLENDE WAARDERINGS- EN RUBRiCERINGSREGELS Hoofdstuk I. De terreinen en gebouwen Afdeling I. Onderscheid tussen voorraden en materiële vaste activa Art. 1. Terreinen en gebouwen worden

Nadere informatie

BEHEERREGLEMENT VAN. Belfius Pension Fund Balanced Plus. Pensioenspaarfonds in de zin van artikel 227 van het K.B. van 12 november 2012

BEHEERREGLEMENT VAN. Belfius Pension Fund Balanced Plus. Pensioenspaarfonds in de zin van artikel 227 van het K.B. van 12 november 2012 BEHEERREGLEMENT VAN Belfius Pension Fund Balanced Plus Pensioenspaarfonds in de zin van artikel 227 van het K.B. van 12 november 2012 Openbaar gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht met

Nadere informatie

BE0 426 184 049. Resultaatsverwerking - Wijziging 2013 2012. A. Netto resultaat 57.180 96.035

BE0 426 184 049. Resultaatsverwerking - Wijziging 2013 2012. A. Netto resultaat 57.180 96.035 BE0 426 184 049 RESULTATENREKENING Bijlagen 2013 2012 A. NETTO RESULTAAT Huurinkomsten 5 124.654 136.353 Terugneming van overgedragen en verdisconteerde huren 5 25.276 22.994 Met verhuur verbonden kosten

Nadere informatie