Vennootschapsbelasting

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vennootschapsbelasting"

Transcriptie

1 Vennootschapsbelasting Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de vennootschapsbelasting I. PRINCIPE Artikel 179 WIB: binnenlandse vennootschappen en gemeentespaarkassen Ł Drie voorwaarden in art. 2, 2, 1 WIB (cumulatief): rechtspersoonlijkheid bezitten, in België gevestigd zijn en zich bezighouden met een exploitatie of met verrichtingen van winstgevende aard II. RECHTSPERSOONLIJKHEID A) Belgische vennootschappen Van geen belang: de aard van de rechtspersoonlijkheid of de wijze waarop deze ontstaat Ontstaan rechtspersoonlijkheid: de dag van de neerlegging van een uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de rechtbank van koophandel pas vanaf dan onderworpen aan de vennootschapsbelasting Volgende ondernemingen voldoen aan dit criterium: - Handelsvennootschappen (uitoefening van handelsactiviteit), opgericht volgens één van de vormen uit het W.Venn.: Kapitaalvennootschappen (NV en CVA) Personenvennootschappen (VOF, gewone commanditaire vennootschap, BVBA, CVBA (coöperatieve) en CVOHA) - Burgerlijke vennootschappen (uitoefening van burgerrechtelijke activiteit) met een handelsvorm en de vennootschappen met een sociaal oogmerk o.a.: Patrimoniumvennootschappen (meestal NV of BVBA): wordt gebruikt om effecten aan toonder door te geven aan de volgende generatie successierechten ontlopen, maar schuift eigenlijk het probleem door Professionele vennootschap: bvb notaris - Rechtspersonen naar Belgisch recht die niet in een vorm bepaald in het W.Venn. zijn opgericht: VZW en verenigingen, inrichtingen, stichtingen enz. die RP hebben verkregen o.g.v. een bijzondere wet (bvb beroepsverenigingen, verenigingen voor onderlinge bijstand, voor onderlinge verzekering ) - De openbare instellingen en inrichtingen van openbaar nut bvb NMBS - De vennootschap met een sociaal oogmerk, opgericht volgens een vennootschapsvorm NIET: feitelijke verenigingen art WIB: categorieën onderworpen aan de personenbelasting i.p.v. de vennootschapsbelasting 1

2 B) Buitenlandse vennootschappen Vennootschappen en verenigingen die in het buitenland zijn opgericht en krachtens het recht van het land van oprichting rechtspersoonlijkheid bezitten C) Fiscale draagwijdte van de rechtspersoonlijkheid Vennootschappen en verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid zijn niet aan de vennootschapsbelasting onderworpen: o.a. de maatschap, de tijdelijke en de stille handelsvennootschap principe van fiscale transparantie: winsten en baten van de vennootschap worden beschouwd als winst of baten van de vennoten of leden zelf en worden dus aan de personenbelasting onderworpen (art WIB) Vennootschappen en verenigingen met rechtspersoonlijkheid zijn niet aan de vennootschapsbelasting onderworpen in 5 gevallen (art WIB): - Onregelmatig opgerichte vennootschappen = nietig bvb ongeoorloofd doel, niet voldaan aan modaliteiten 1 - Landbouwvennootschappen die niet uitdrukkelijk voor de toepassing van de vennootschapsbelasting hebben geopteerd - De economische samenwerkingsverbanden (Belgische en Europese) - De verenigingen van mede-eigenaars die krachtens art BW rechtspersoonlijkheid bezitten Juridisch gezien rechtspersoonlijkheid, maar fiscaal gezien niet: verenigingen van mede-eigenaars en burgerlijke bosgroeperingsvennootschappen principe van fiscale transparantie geldt hier ook Preconstitutieve verrichtingen (art. 60 W.Venn.): = de verbintenissen (recht of verplichting: bvb aankopen, studies, investeringen) die de oprichters van een vennootschap hebben aangegaan in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting, worden geacht van begin af aan door de vennootschap zelf te zijn aangegaan, wanneer de vennootschap binnen de 2 jaar na het ontstaan van de verbintenis rechtspersoonlijkheid verwerft en ze die verbintenis binnen de 2 maanden erna heeft overgenomen op fiscaal vlak: - Geen probleem als de overname van de verbintenissen door de vennootschap gebeurt in hetzelfde belastbaar jaar als datgene waarin de verrichting is aangegaan - Probleem van economisch dubbele belasting als de overname gebeurt in een volgend belastbaar tijdperk nl. in hoofde van de oprichter en in hoofde van de vennootschap 1 Deze uitzondering is eigenlijk overbodig aangezien art. 2, 4 W.Venn. bepaalt dat een vennootschap voortaan pas Rpheid verwerft vanaf de dag van de neerlegging van de oprichtingsakte ter griffie van de rechtbank van koophandel (dus geen retroactiviteit) 2

3 (uiteraard alleen als de verbintenis opbrengsten heeft gegenereerd die werden ingebracht in de vennootschap) Retroactiviteitsclausule: Inbreng van een eenmanszaak of vrij beroep in een vennootschap= een verkoop van vermogensbestanddelen, kan in natura (vergoeding bestaat uit aandelen) of quasi-inbreng (vergoeding bestaat uit een voorschot in de rekening-courant) 1 e fase: een ambachtsman of vrije beroepsbeoefenaar richt een BVBA op met een klein kapitaal (min. 6200, maar dit is veel te weinig) BVBA X Liquide middelen Kapitaal e fase: een vennootschap koopt vermogensbestanddelen van de BVBA, vaak voorraden (materiële vaste activa) en goodwill of cliënteel (immateriële vaste activa) daar tegenover staat een rekening-courant in de boekhouding de liquiditeiten worden stilaan afgeroomd, zodat R/C nog bedraagt BVBA X Liquide middelen Kapitaal MVA/IVA R/C Een inbreng gebeurt op basis van een inventaris krachtens vennootschapsrechtelijke bepalingen verwerft de vennootschap de vermogensbestanddelen pas op datum van goedkeuring van de overdracht door een buitengewone algemene vergadering, met dien verstande dat alle lasten en baten m.b.t. de overgenomen bestanddelen kunnen worden geacht in naam en voor rekening van de vennootschap te zijn gedaan vanaf de datum van de inventaris Bvb men gaat uit van de voorraad op 31/12/09 (in de praktijk gaat men uit van een staat van actief en passief die minstens 3 maanden oud is), de bedrijfsrevisor controleert pas in maart of die voorraad wel bestond en de vennootschap wordt pas in juni opgericht Ł De fiscus stelt dat een retroactiviteit haar tegenstelbaar is wanneer ze overeenstemt met de werkelijkheid, betrekking heeft op een korte periode (rond 6 maanden, maar in de praktijk is 10 maanden ook al aanvaard) en de juiste toepassing van de belastingwetgeving niet in de weg staat III. FISCALE WOONPLAATS IN BELGIË Art. 2, 2, 2 WIB: een binnenlandse vennootschap is een vennootschap die haar maatschappelijke zetel, haar voornaamste inrichting of haar zetel van bestuur of beheer in België heeft 3

4 aanknopingspunt voor vaststellen van het fiscaal domicilie= de werkelijke zetel (plaats van waaruit de vennootschap feitelijk wordt geleid, want de maatschappelijke zetel (vermeld in de statuten) beantwoordt niet altijd aan de realiteit 2 criteria bij de beoordeling (feitenkwestie): de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden, de plaats waar de raad van bestuur gewoonlijk bijeenkomt, de plaats waar de boekhouding wordt gehouden Voorbeeld: Vennootschap had haar maatschappelijke zetel in het GH Luxemburg, maar de afgevaardigd bestuurder met alle volmachten woonde in de provincie Luxemburg, waar ook alle financiële verrichtingen geschiedden onderworpen aan de Belgische VB, hoewel dit niet de bedoeling was van de vennootschap Overbrengen van de maatschappelijke zetel/voornaamste inrichting naar het buitenland: de vennootschap wordt ingevolge een fiscale fictie geacht een vennootschap in vereffening te zijn (art. 210, 1, 4 WIB) Voorbeeld: arrest Mines d Aljustrel: de in Portugal wonende bestuurders van een Belgische vennootschap met maatschappelijke zetel in Brussel die marmermijnen uitbaat verplaatsen de zetel naar Portugal om zich te onttrekken aan de Belgische VB Volgens het HvB lag de werkelijke zetel inderdaad in het buitenland aanpassing van de wet: een vennootschap die haar zetel verplaatst naar het buitenland wordt geacht een vennootschap in vereffening te zijn ratio wetswijziging= de vennootschap heeft reserves die tijdelijk niet belast worden; als ze haar zetel overbrengt naar het buitenland, kan de Belgische fiscus hier geen belastingen meer op heffen Buitenlandse vennootschap brengt haar fiscale woonplaats over naar België: haar eigen vermogen wordt beschouwd als gestort kapitaal conform art. 184 WIB (art. 186bis 5 WIB) IV. EXPLOITATIE VAN EEN ONDERNEMING OF VERRICHTINGEN VAN WINSTGEVENDE AARD A) Begrippen Van geen belang: of de verrichtingen handels of burgerlijke verrichtingen uitmaken, al dan niet geoorloofd zijn, al dan niet strijdig zijn met de statuten Exploitatie van een onderneming= elke activiteit die is gericht op het produceren of verhandelen van goederen of het verlenen van diensten (nl. de activiteiten waarvan de inkomsten zijn aangegeven in art. 24 WIB) 2 het feitelijk vermoeden dat het beheer en de controle worden uitgeoefend in de maatschappelijke zetel is weerlegbaar 4

5 Verrichtingen van winstgevende aard: - Een winstgevende bezigheid= een geheel van verrichtingen die voldoende talrijk en met elkaar verbonden zijn om een voortdurende en gewone bedrijvigheid op te leveren die een professioneel karakter heeft (zie art. 27 WIB: baten van vrije beroepen) - Een bezigheid van winstgevende aard, maar zonder winstoogmerk, gekenmerkt door een voortdurende bedrijvigheid, bestaande uit: o Verrichtingen van nijverheids-, handels- of landbouwkundige aard die zo vaak worden herhaald dat ze een bezigheid vormen o De aanwending van nijverheids- of handelsmethoden Cass.: handelsvennootschappen en burgerlijke vennootschappen met handelsvorm, andere dan vennootschappen met een sociaal oogmerk, worden geacht te zijn opgericht met het oog op het uitoefenen van een winstgevende activiteit Voorbeeld: patrimoniumvennootschap heeft als maatschappelijk doel het beheer van een patrimonium dit is geen handelsdaad, maar moet volgens Cass. worden onderworpen aan de VB, omdat ze een handelsvorm aanneemt B) Verenigingen zonder winstoogmerk 1. Toepassingsgebied VZW s en andere rechtspersonen zijn in beginsel onderworpen aan de rechtspersonenbelasting= een analytische belasting: hoofdzakelijk op de onroerende inkomsten; roerende voorheffing is meestal liberatoir; geen belasting op activiteiten die inkomsten genereren als zij echter een onderneming exploiteren of zich bezighouden met verrichtingen van winstgevende aard, zijn ze onderworpen aan de vennootschapsbelasting Artikel 180 WIB sluit een aantal rechtspersonen met een bijzondere opdracht die voldoen aan de 3 voorwaarden uit van de vennootschapsbelasting: bvb Nationale Loterij, Nationale Delcrederedienst 2. Bevoorrechte activiteiten Artikel 181 WIB sluit eveneens uit van de VB: verenigingen en rechtspersonen die uitsluitend of hoofdzakelijk tot doel hebben: - Het bestuderen, beschermen en bevorderen van de (inter)professionele belangen van hun leden bvb VOKA - Het verstrekken of steunen van onderwijs bvb het katholiek onderwijs - Het organiseren van handelsbeurzen of tentoonstellingen 5

6 3. Bevoorrechte verrichtingen Artikel 182 WIB laat toe dat VZW s en andere RP zonder winstoogmerk volgende verrichtingen stellen, zonder dat dit de onderworpenheid aan de VB tot gevolg heeft nl. - Alleenstaande of uitzonderlijke verrichtingen (bvb eetfestijn op school) - Verrichtingen die bestaan in het beleggen van fondsen ingezameld i.h.k.v. de statutaire opdracht van de vereniging of rechtspersoon (bvb pensioenfondsen zijn meestal VZW s: beschermd tegen faillissement vennootschap) - Verrichtingen die bestaan in een bedrijvigheid die slechts bijkomstig op nijverheids-, handels- of landbouwverrichtingen betrekking heeft of die niet volgens handels- of nijverheidsmethoden wordt uitgevoerd beoordeling= feitenkwestie, maar richtlijnen in de wet van 1976 (voordien subjectieve, nu objectieve criteria) Ł Twee criteria om het bijkomstig karakter te beoordelen 3 : Verwantschapscriterium: de bedrijvigheid is een noodzakelijk corollarium van de onbaatzuchtige hoofdwerkzaamheid bvb abdijen verkopen bijbels Kwantitatief criterium: het aantal ingezette personen, het belang van de gebruikte middelen Voorbeeld: recepties na operavoorstellingen: de bar is alleen open na de vertoning en voor select publiek commercieel de bar is altijd open: wel commercieel, dus voor álle inkomsten onderworpen aan de VB (opl.= de cafetaria in concessie geven aan een persoon; deze is dan wel aan de VB onderworpen) Ł Nijverheids- of handelsmethoden : de in de sector gangbare commerciële en industriële kenmerken en technieken beoordelingscriteria: aard van het cliënteel, wijze van reclamevoering, financieringswijze Hoofdstuk 2. De juridische grondslag van de vennootschapsbelasting I. VERHOUDING MET HET BOEKHOUDRECHT Regel= de principes van het gemeen recht (boekhoudrecht) beheersen het fiscaal recht, zolang dat laatste er niet van afwijkt wanneer het fiscaal recht begrippen gebruikt, maar ze niet definieert bvb oprichtingskosten, IVA, MVA, voorraden en bestellingen in uitvoering of wanneer het bepaalde leemten vertoont bvb geen waarderingsregels 3 Probleem: Nederlandstalige en Franstalige RS interpreteren artikel 182, lid 3 verschillend (Oxfam-arrest) volgens de Franstaligen volstaat het dat één voorwaarde is vervuld, volgens de administratie moeten beide voorwaarden vervuld worden en afzonderlijk in beschouwing gehouden 6

7 A) De primauteit van het boekhoudrecht KB van 8 oktober 1976: de boekhoudrechtelijke waarderingsregels werken door inzake de fiscale winstbepaling, tenzij de fiscale wet er uitdrukkelijk van afwijkt bevestigd door Cass. in 1997 B) De fiscale neutraliteit van het boekhoudrecht Met de invoering van het boekhoudrecht was het niet de bedoeling onrechtstreeks de draagwijdte van de bestaande fiscale wetgeving te wijzigen C) De bindende kracht van de jaarrekening De boekhoudkundige en fiscale jaarrekening zijn één document een verplichte bijlage bij de fiscale aangifte (art. 307, 3 WIB) Alleen de enkelvoudige jaarrekening is relevant voor de bepaling van het belastbaar resultaat, want o.g.v. het entiteitsbeginsel is elke rechtspersoon onderworpen aan de VB Uitgangspunt= de jaarrekening (eens goedgekeurd door de AV) verbinden de vennootschap jegens derden, inclusief de fiscus; men kan er in beginsel niet op terugkomen Uitzondering: men heeft het recht bewezen materiële vergissingen in de aangifte te corrigeren bvb een verkeerde rubricering of boeking of een vergetelheid; NIET wanneer de vergissing de uitdrukking was van een vooraf overwogen beslissing bvb vergeten te voldoen aan de onaantastbaarheidsvoorwaarde, vergeten een belastingvrije reserve te boeken je wordt meteen belast II. DE KENMERKEN VAN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING A) Het beroepskarakter van de verrichtingen Artikel 24 WIB: alles wat de vennootschap buiten haar gestorte kapitaal verkrijgt, is een opbrengst van haar beroepswerkzaamheid DUS de vennootschap heeft maar één vermogen, zijnde het beroepsvermogen (geen privévermogen) dit ongeacht: - Of de verrichtingen al dan niet binnen het raam van haar maatschappelijk doel (in de statuten bepaald) vallen - Of de verrichtingen al dan niet geoorloofd zijn - De aard of oorsprong van het maatschappelijk vermogen: roerend, onroerend inkomen maakt niet uit alles is beroepsinkomen (zie ook art. 37 WIB: wanneer roerende of onroerende goederen worden gebruikt voor het uitoefenen van een beroepswerkzaamheid, worden de inkomsten van die goederen aangemerkt als beroepsinkomsten) het onderscheid speelt wel nog een rol voor de toepassing van de roerende en onroerende voorheffing 7

8 De op grond van artikel 342 WIB vastgestelde forfaitaire grondslagen van aanslag voor bvb caféhouders, bakkers en kleine frituurhouders zijn niet toepasselijk ten aanzien van vennootschappen ratio= bij dergelijke eenmanszaken worden er geen facturen opgemaakt, maar doet men controle aan de hand van de aangekochte hoeveelheden MAAR als een frituur enz. wordt uitgebaat als vennootschap: geen forfaitaire grondslag Uitz.: de coördinatiecentra worden wel forfaitair belast B) Een globaal fiscaal resultaat De vennootschappen worden belast op hun winst, maar het WIB geeft echter geen definitie van het winstbegrip; artikel 24 geeft slechts een aanduiding van de hoofdbestanddelen, terwijl artikel 25 een opsomming geeft van een aantal belastbare bestanddelen de belastbare winst kan op 2 manieren worden vastgesteld 1) De nettoactiefbenadering: balanswinst Nettoactief= het totaal actief de schulden zoals dit voortvloeit uit de balans Winst= de toename van het nettoactief gedurende het belastbaar tijdperk, met uitzondering van nieuwe kapitaalinbrengen winstbepaling door balansvergelijking tussen het begin en het einde van het boekjaar Ł In de aangifte werkt men met de balansbenadering (zie p.402) 2) De dynamische benadering: bedrijfswinst Winst= het globale winstsaldo op jaarbasis, zoals het voortvloeit uit de aanhoudende wisselwerking van opbrengsten en kosten tijdens de beschouwde periode winstbepaling aan de hand van de resultatenrekening C) Het entiteitsbeginsel Een vennootschap wordt als een volledig afzonderlijke eenheid belast, dus elke onderneming van een groep vormt een fiscale entiteit geen fiscale consolidatie Gevolg= dividenden uitgekeerd door dochterondernemingen aan de moederonderneming (holdings) worden getroffen door een economisch dubbele belasting 4 doordat eenzelfde bestanddeel zowel in hoofde van de dochter (winst) als in hoofde van de moeder (financiële opbrengst) wordt belast Ł Oplossing= de ontvangen dividenden uit de belastbare winst van de genietende vennootschap weren door toepassing van het DBI-stelsel 4 juridische dubbele belasting: als de vennootschap buitenlandse intresten geniet oplossing= forfaitair gedeelte van de buitenlandse belasting 8

9 D) Het tijdsperspectief 1. Belastbaar tijdperk en aanslagjaar De belastbare inkomsten van de vennootschap worden in principe jaarlijks aan de VB onderworpen de afsluitdatum van de boekhouding speelt een belangrijke rol Artikel 360 WIB: de aanslag wordt gevestigd voor een bepaald aanslagjaar en heeft betrekking op de inkomsten van het belastbaar tijdperk dat aan dit aanslagjaar is verbonden - Belastbaar tijdperk= het jaar waarin de inkomsten worden genoten - Aanslagjaar= het jaar waarin de belastingen worden ingevorderd Vennootschappen die per kalenderjaar hun boekhouding voeren (art. 200 WIB) en vennootschappen wier boekjaar korter 5 of langer is dan 12 maanden, maar waarvan de afsluitdatum op 31 december valt (art. 201 WIB): het belastbaar tijdperk valt samen met het jaar vóór dat waarnaar het aanslagjaar wordt genoemd Voorbeeld: het boekjaar wordt afgesloten op 31/12/20N het resultaat wordt verbonden aan het aanslagjaar 20N+1 Vennootschappen die hun boekhouding niet op 31 december afsluiten 6 (art. 202 WIB): het belastbaar tijdperk valt samen met het boekjaar afgesloten tijdens het jaar waarnaar het aanslagjaar wordt genoemd Voorbeeld: het boekjaar wordt afgesloten op 30/12/20N de inkomsten van dat boekjaar behoren tot het aanslagjaar 20N Raad= laat de afsluitdatum samenvallen met het einde van een kwartaal na elk kwartaal moet men immers een RSZ-aangifte doen (bewijs in de bijlage bij de aangifte) + ook voor de BTW (overeenstemming tussen BTW-omzet en bedrijfswinsten bewijzen) 2. De aangifte Artikel 307 WIB: de vennootschap moet ieder jaar aan de Administratie een aangifte overleggen binnen een bepaalde termijn nl. niet korter dan één maand vanaf de datum waarop de jaarrekening is goedgekeurd en niet langer dan 6 maanden vanaf de datum waarop het boekjaar is afgesloten 5 Een boekjaar telt niet noodzakelijk 12 maanden bvb het eerste boekjaar van de vennootschap gaat men in de regel verlengen bvb vennootschap wordt opgericht op 7/10/2010 afsluitdatum= 31/12/2011 of bvb in het vooruitzicht van een fusie gaat men afsluiten op dezelfde datum 6 Ratio om niet op 31/12 af te sluiten= genieten van fiscale opportuniteiten die gaan vervallen in het volgend aanslagjaar, genieten van een nieuwe regel... 9

10 III. DE BEPALING VAN DE BELASTBARE GRONDSLAG Zes bewerkingen: zie artt KB WIB en zie oefening p. 29 A) Het begrip fiscaal resultaat Som van volgende bestanddelen (art. 74): - De gereserveerde winsten (aangroei van de reserves): + of - De verworpen uitgaven (beter verworpen kosten): altijd +, zuiver extracomptabel ( reserves en dividenden zijn beslissingen van de AV) - De uitgekeerde winsten (dividenden): altijd + fiscaal begrip boekhoudkundig begrip bvb boekhoudrechtelijke meerwaarden worden soms beschouwd als fiscaalrechtelijke dividenden Bestemming van de winst: voor de vaststelling van de belastbare winst wordt uitgegaan van het boekhoudkundig resultaat, rekening houdend met de bestemming die er door de AV aan is gegeven 3 bestemmingen van winst: - Behouden in het eigen vermogen: toevoegen aan kapitaal of reserves of overdragen - Uitkeren als dividend aan de aandeelhouders - Uitkeren als tantième aan de bestuurders of zaakvoerders of personeelsleden: in hun hoofde worden deze dan belast in de personenbelasting ( in hoofde van de vennootschap worden deze uitkeringen beschouwd als beroepskosten en worden derhalve niet aan de VB onderworpen) Verworpen uitgaven: uitgaven en kosten die zijn geboekt op het debet van de resultatenrekening en zo het boekhoudkundig resultaat hebben beïnvloed (ze zijn nl. boekhoudkundig aftrekbaar), maar die o.g.v. fiscale bepalingen niet aftrekbaar zijn correctie: ze worden terug bij de winst gevoegd om de belastbare grondslag te bekomen Voorbeelden: de vennootschapsbelasting zelf, het niet-aftrekbaar gedeelte van de autokosten en restaurant- en receptiekosten, geldboeten B) Tweede bewerking: omdeling van de winst volgens oorsprong (art. 75 en 76) Als het fiscaal resultaat positief is, wordt de oorsprong van de winst vastgesteld vervolgens wordt de winst omgedeeld naar oorsprong: De Belgische winst, belastbaar tegen het normaal tarief van de VB De buitenlandse winst behaald door een vaste inrichting in een land waarmee België geen verdrag ter voorkoming van dubbele belasting heeft gesloten (bvb Laos): deze winst is belastbaar De buitenlandse winst behaald door een vaste inrichting in een land waarmee België wel een verdrag ter voorkoming van dubbele belasting heeft gesloten (bvb Frankrijk): winst is vrijgesteld van VB, want is belastbaar in het buitenland 10

11 Vaste inrichting = een vestiging in het buitenland zonder eigen rechtspersoonlijkheid, waarvan de resultaten zijn samengevoegd met die van de Belgische vennootschap (1 patrimonium) bvb filialen, exploitatiezetels, distributiekantoren, transportbedrijven C) Derde bewerking: vrijstelling van buitenlandse winsten uit een land met verdrag en aftrek van sommige niet-belastbare bestanddelen Aftrek van winsten behaald in vaste inrichtingen in landen waarmee België een verdrag ter voorkoming van dubbele belasting heeft gesloten (dergelijke winst wordt belast door het land waar de vaste inrichting is gelegen) Aftrek van een aantal niet-belastbare bestanddelen: - het bedrag van giften (art. 199 en 104) - het gedeelte van de winst dat mag worden vrijgesteld uit hoofde van de aanwerving van bijkomend personeel voor wetenschappelijk onderzoek (art. 67) D) Vierde aftrek: aftrek van definitief belaste inkomsten (DBI) en van vrijgestelde roerende inkomsten (VRI) DBI-aftrek: doel= economisch dubbele belasting vermijden VRI= roerende inkomsten die definitief van alle Belgische belastingen worden vrijgesteld bvb inkomsten van preferente aandelen van de NMBS E) Bijzondere bewerkingen Aftrek van octrooi-inkomsten: vrijgesteld tot beloop van 80% Aftrek voor risicokapitaal= notionele intrestaftrek F) Vijfde bewerking: aftrek van vorige verliezen G) Zesde bewerking: aftrek van investeringsaftrek (art. 68 en 102) RESULTAAT= de belastbare grondslag waarop de tarieven worden toegepast sommige vennootschappen genieten een verlaagd tarief nl. kleine vennootschappen met een beperkte winst Opm.: de aftrekken kunnen nooit tot een negatief resultaat leiden, waardoor men een vordering op de fiscus zou krijgen Opm. 2: winst uit zeescheepvaart geniet een bijzonder fiscaal regime Hoofdstuk 3. De inkomsten van vennootschappen Inleiding: alle inkomsten van de vennootschap zijn beroepsinkomsten, maar kunnen wel hun oorsprong vinden in roerende of onroerende goederen deze inkomsten zijn onderworpen aan de roerende en onroerende voorheffing 11

12 I. HET REALISATIEPRINCIPE A) Algemeen principe De opbrengsten uit de verrichtingen van de vennootschap dragen bij tot de belastbare winst van een bepaald boekjaar van zodra een zekere en vaststaande vordering is ontstaan of bij effectieve ontvangst voor zover deze niet beantwoordt aan een voorafgaandelijke vordering ongeacht de betalingsmodaliteiten boekhoudrechtelijk vormt de factuur (datum) het verantwoordingsdocument voor de registratie van de opbrengst in de boekhouding B) Overeenkomst onder ontbindende voorwaarde (de koop gaat door, tenzij ) Geeft aanleiding tot een zekere en vaststaande vordering op het tijdstip waarop de overeenkomst wordt aangegaan wanneer de voorwaarde zich voordoet, verliest de vordering haar zeker en vaststaand karakter, zodat de eerdere winstvorming moet worden teruggenomen Voorbeeld: je schrijft een factuur uit op 10 oktober 2010 de opbrengst is gerealiseerd en valt in het boekjaar De ontbindende voorwaarde realiseert zich in 2012, waardoor de koop wordt ontbonden in 2012 moet een terugneming gebeuren van de winst C) Overeenkomst onder opschortende voorwaarde (de koop gaat door, indien ) De verrichting kan slechts worden toegerekend tot de winst van het boekjaar indien de voorwaarde is vervuld D) Overeenkomst voor een éénmalige prijs = overeenkomsten die voorzien in prestaties die gespreid worden over 2 of meerdere opeenvolgende boekjaren de globale prijs dient ofwel vooraf, ofwel achteraf te worden betaald Ł matching principe of overeenstemmingsbeginsel= de opbrengsten en kosten moeten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze economisch gezien betrekking hebben er moet dus een organieke band bestaan tussen kosten en opbrengsten die aan hetzelfde boekjaar worden toegerekend Ł Oplossing= techniek van overlopende rekeningen 1. Te innen opbrengsten (of op te maken facturen) en verkregen opbrengsten Te innen opbrengsten: de verrichting (bvb verkoop met levering) gebeurt in 2010, maar de facturatie gebeurt pas in januari 2011 moet via de techniek van overlopende rekeningen worden toegerekend aan boekjaar Op 31/12 moet een verantwoordingsdocument worden opgesteld= een pro forma factuur ; dit is een intern gebruik, het is nog geen echte factuur, dus er is nog geen BTW op verschuldigd 12

13 - In de loop van 2011 wordt de handelsvordering geboekt nood aan regularisering: door een tegenboeking in de verkopen van 2011 verkopen 2010; verkopen TIO) Verkregen opbrengsten: opbrengsten uit continu prestaties die pas in een volgend boekjaar tot uiting komen omdat de schuldvordering dan pas ontstaat, maar die gedeeltelijk betrekking hebben op het afgesloten boekjaar, moeten daaraan worden toegerekend Voorbeeld: de vennootschap verhuurt een gebouw, de huurovereenkomst begint te lopen vanaf 7/10/2010 maar de prijs wordt pas betaald op het einde (31/12/2011) het gedeelte dat betrekking heeft op de periode 7/10/2010 tot 31/12/2010 moet aan boekjaar 2010 worden toegerekend 2. Over te dragen opbrengsten Vooraf ontvangen opbrengsten uit continu verrichtingen die deels betrekking hebben op een of meerdere volgende boekjaren, dienen via de rekening over te dragen opbrengsten naar de desbetreffende boekjaren te worden uitgesteld Voorbeeld: de huurovereenkomst loopt van 7/10/2010 tot 31/12/2011, maar de volledige prijs moet in 2010 worden betaald deel dat betrekking heeft op 2011 moet worden doorgeschoven naar dat boekjaar Ł de fiscus vond dit niet interessant, maar Cass. 20/02/1997: het boekhoudrecht moet als gemeen recht worden beschouwd, dus de fiscus moet de techniek van overlopende rekeningen aanvaarden Voorschotfacturen m.b.t. werken in uitvoering: is een overeenkomst onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring en dienen pas te worden opgenomen vanaf het moment dat de uit te voeren werkzaamheden door de opdrachtgever zijn aanvaard E) Overeenstemming boekhouding btw-aangiften Een BTW-plichtige vennootschap moet overeenstemming aantonen tussen de geboekte bedrijfsopbrengsten van het boekjaar en het jaartotaal van aan BTW onderworpen verrichtingen II. INKOMSTEN UIT ONROERENDE GOEDEREN A) Belgische onroerende goederen 1. Algemeen Verhuurde onroerende goederen: belastbaar zijn enkel de werkelijk verkregen opbrengsten, dus van zodra er een zekere en vaststaande vordering is op de huurder 13

14 belastbaar: de werkelijk ontvangen huur, met inbegrip van de door de huurder voor rekening van de verhuurder gedragen kosten bvb de onroerende voorheffing kadastraal inkomen blijft buiten beschouwing voor de bepaling van de belastbare grondslag; heeft enkel een betekenis voor de onroerende voorheffing Zelf gebruikte (niet verhuurde) onroerende goederen: de opbrengsten worden geacht te zijn inbegrepen in de maatschappelijke winst 2. Vestiging of overdracht van een vruchtgebruik, recht van erfpacht of recht van opstal Belastbaar zijn de werkelijk verkregen bedragen: - Jaarlijkse vergoeding of - Eenmalige vergoeding: belastbaar in het jaar van verkrijging 2 verschillende benaderingen a) De verrichting wordt beschouwd als een verkoop van het recht Artikel 24, lid 1, 2 WIB: er wordt een belastbare meerwaarde gerealiseerd ten belope van het verschil tussen de bekomen prijs en de boekwaarde van het recht dit laatste wordt bekomen door het verschil tussen de boekwaarde van het vruchtgebruik bij de verkoop en de boekwaarde bij het einde van het vruchtgebruik Voorbeeld: een vennootschap verwerft een onroerend goed voor EUR en schrijft het lineair af over 30 jaar. Na tien jaar verkoopt ze het vruchtgebruik voor 15 jaar (het vruchtgebruik eindigt dus na 25 jaar) voor EUR 7 - Boekwaarde VG op ogenblik van de verkoop= aanschaffingswaarde ( ) afschrijvingen (10x20.000)= EUR - Boekwaarde na afloop van het VG= aanschaffingswaarde afschrijvingen (25x20.000)= EUR DUS aanschaffingswaarde van het VG= EUR Verkoopprijs ( ) boekwaarde ( )= belastbare meerwaarde van EUR b) Het overgedragen recht wordt beschouwd als een bezwaring van de volle eigendom Artikel 24, lid 1, 1 WIB: de verkregen prijs voor de overdracht wordt beschouwd als winst daartegenover staat een aftrekbare waardevermindering (indien het een niet-afschrijfbaar goed betreft) of een uitzonderlijke afschrijving (wel afschrijfbaar goed), want de bezwaring vermindert de waarde van het recht Voorbeeld: EUR is belastbare winst, maar er mag een uitzonderlijke afschrijving van EUR worden geboekt deze benadering= het standpunt van de administratie 7 Opmerking: de vruchtgebruiker, en niet de naakte eigenaar boekt de afschrijvingen 14

15 c) Probleem M.b.t. verkoop van vruchtgebruik: Dit leende zich tot misbruik: een natuurlijke persoon, volle eigenaar van een onroerend goed, verkocht het vruchtgebruik van dat goed aan de vennootschap waarvan hij eigenaar is (ebvba) de vennootschap mag het goed afschrijven over de bedongen duur (bvb 15 jaar) na afloop van het contract wordt de natuurlijke persoon weer volle eigenaar, maar ondertussen kon de vennootschap 15 keer een afschrijving boeken werd vaak toegepast, zelfs bij aankoop van een onroerend goed: de natuurlijke persoon koopt de naakte eigendom en de vennootschap koopt het VG (en draagt de kosten) Ł De Administratie heeft gepoogd om o.g.v. artikel 344, 1 WIB de prijs van overdracht van een vruchtgebruik te herkwalificeren tot vooraf ontvangen huurgelden huur wordt, in tegenstelling tot verkoop van vruchtgebruik, belast in de personenbelasting Ł Verworpen door Cassatie, maar de Dienst Voorafgaande Beslissingen in Fiscale Zaken heeft wel strenge voorwaarden gesteld aan de vruchtgebruikconstructie: - Het vruchtgebruik moet op een correcte wijze (boekhoudkundige berekening) gewaardeerd worden nl. op basis van de economische waarde en niet o.g.v. art. 47 laatste lid W. Reg. (vroeger werd het VG zo hoog mogelijk gewaardeerd, aangezien men dan een groter deel kon afschrijven) - De aankoop van het vruchtgebruik moet bij een derde gebeuren - De duur van het vruchtgebruik is minimum 20 jaar - Het gebouw moet voor ten minste de helft beroepsmatig worden gebruikt; voor het privégebruik moet een marktconforme huur worden betaald - Niet alle onderhouds en herstellingswerken mogen ten laste van de vennootschap worden gelegd M.b.t. opstalrechten: Cassatie: de gratis verwerving van een onroerend goed ingevolge het recht van natrekking in hoofde van de opstalgever-vennootschap maakt een belastbare winst uit Voorbeeld: Venn. A verleent opstalrechten aan Venn. B; B plaatst een gebouw na 15 jaar wordt het opstalrecht ontbonden, waardoor A door het recht van natrekking eigenaar wordt van het gebouw en B een uitzonderlijke afschrijving doet op het gebouw Ł KB: de jaarrekening moet een getrouw beeld geven van het vermogen, dus A moet de verwerving van het gebouw boeken voor de werkelijke waarde (vermogenstoename door natrekking) d) Onroerende voorheffing (gewestelijke bevoegdheid) Wordt geheven op onroerende goederen en op materieel en outillage dat door bestemming onroerend is geworden 15

16 Vrijstellingen en verminderingen In artt. 253, 1 en 257, 1, 4 WIB: - Voor onroerende goederen die zonder winstoogmerk voor welbepaalde doeleinden (o.a. onderwijs, openbare eredienst) worden aangewend - Voor onroerende goederen die geen of minder inkomsten hebben opgeleverd ingevolge improductiviteit of vernietiging In het Vlaams gewest: art. 257, 2, 3 WIB: kwijtschelding of proportionele vermindering naar verhouding tot de duur en omvang van de improductiviteit: - Wanneer een niet-gemeubileerd gebouw OG in de loop van het jaar gedurende minstens 90 dagen (niet noodzakelijk onafgebroken) volstrekt niet in gebruik is genomen en volstrekt geen inkomsten heeft opgeleverd - Wanneer materieel en outillage geheel, of voor een gedeelte dat ten minste 25% van het KI vertegenwoordigd, in het jaar gedurende minstens 90 dagen buiten werking is gebleven - Wanneer een gebouwd onroerend goed of materieel en outillage geheel of voor een gedeelte dat minstens 25% van het KI vertegenwoordigd, zijn vernield deze vrijstelling kan echter niet of slechts gedeeltelijk worden verleend als het OG langer dan 12 maanden niet in gebruik is genomen, rekening houdend met het vorige aanslagjaar dit geldt niet voor: o Een niet-gemeubileerd OG, opgenomen in een onteigeningsplan o Een niet-gemeubileerd OG in renovatie of verbouwing met sociaal of cultureel doel o Een OG waarvoor de belastingplichtige wegens bijzondere omstandigheden zijn zakelijke rechten niet kan uitoefenen Belastingkrediet tot beloop van het aandeel van 2,5% van het Vlaamse Gewest in de onroerende voorheffing Onroerende voorheffing is niet verrekenbaar met de VB 8 (art. 277, lid 3 WIB), bijgevolg is ze volledig aftrekbaar als beroepskost (art. 197, lid 2 WIB) B) Buitenlandse onroerende goederen Belastbaar zijn de werkelijk verkregen (huur)opbrengsten Voorbeeld: huurcontract zegt de huur is verschuldigd op de laatste dag van de maand realisatiebeginsel: huuropbrengst van 31/12/2010 (de facto pas betaald in 2011) moet worden toegerekend aan boekjaar 2010 DUS tijdstip van inning speelt geen rol Stel: volgens het huurcontract moet men betalen op de eerste dag van de maand opbrengst toerekenen aan boekjaar 2011, zelfs als de huurder op 31/12/2010 zou betalen 8 Want is een gewestelijke materie geworden, terwijl de VB nog een federale materie is 16

17 Inkomsten van in het buitenland gelegen OG kunnen bovendien vrijgesteld worden van vennootschapsbelasting indien het OG is gelegen in een land waarmee België een dubbelbelastingverdrag heeft gesloten heffingsbevoegdheid voor het land waar het OG is gelegen III. INKOMSTEN UIT ROERENDE GOEDEREN EN KAPITALEN Limitatief opgesomd in artikel 17, 1 WIB A) Inkomsten uit aandelen (dividenden) 1. Bedoelde inkomsten (art. 18 WIB) Periodieke inkomsten als vergoeding voor het verstrekken van kapitaal (boekhoudrechtelijke betekenis) maar door een fictie van de belastingwet worden ook liquidatieboni en verkrijgingsboni (art. 209, lid 1 WIB), die boekhoudrechtelijk als meerwaarden worden behandeld, fiscaal met dividenden gelijkgesteld Liquidatieboni = bonus die de (moeder)vennootschap verwerft n.a.v. de ontbinding en vereffening van een (dochter)vennootschap het positieve verschil tussen de bij de verdeling verkregen sommen en de aanschaffings of beleggingwaarde van de aandelen (art. 202, 2 en art. 209 WIB) Vereffenings of liquidatiebalans A P Liquiditeiten Kapitaal (gestort kapitaal is belastingsvrij) Reserves Als alle activa ten gelde zijn gemaakt en het resultaat is: - Positief: de liquiditeiten worden uitgekeerd aan de aandeelhouders aandelen geven recht op een deel van het kapitaal: het gestort kapitaal is belastingvrij, de rest wordt beschouwd als liquidatieboni - Negatief: de R/C van de zaakvoerder/bestuurder (een schuld, want is een voorschot/lening door de zaakvoerder aan de vennootschap) blijft nog over en zal niet kunnen worden terugbetaald dit wordt geacteerd en de vereffening wordt gesloten Verkrijgingsboni = bonus die de vennootschap verwerft bij de verkrijging van haar eigen aandelen het positieve verschil tussen de verkrijgingsprijs en het gedeelte van het gerevaloriseerd gestorte kapitaal dat de verkregen aandelen vertegenwoordigen In bepaalde gevallen worden intresten van voorschotten in R/C geherkwalificeerd tot dividenden geldt enkel voor natuurlijke personen, die een band hebben met de betrokken vennootschap 17

18 2. Belastbaar bedrag Belastbaar inkomen of brutobedrag= het werkelijk ontvangen bedrag + de werkelijk ingehouden roerende voorheffing (deze wordt in naam en voor rekening van de ontvanger doorgestort aan de Schatkist) de roerende voorheffing is verrekenbaar met de VB a) Tarief van de roerende voorheffing Principe= 25% van het brutobedrag (art. 269 lid 1, 2 en 279 WIB) Voorbeeld: dochter keert dividend van 100 uit aan de moeder 25 naar de Schatkist in naam en voor rekening van de moeder 75 naar de moeder en AFV-aandelen= 20%, maar is een uitdovend regime (art. 269 lid 2 en 279 WIB) VVPR-aandelen 9 = verlaagde roerende voorheffing van 15% (art. 269 lid 3 WIB): - Voor dividenden van aandelen die vanaf 1 januari 1994 zijn uitgegeven door een openbaar beroep op het spaarwezen - Voor dividenden van aandelen die vanaf 1 januari 1994 zijn uitgegeven zonder een openbaar beroep op het spaarwezen, op voorwaarde dat: o De aandelen het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen en overeenstemmen met inbrengen in geld (doel= vermogen van de vennootschap versterken) o De aandelen vanaf hun uitgifte op naam zijn of in België in open bewaargeving zijn gegeven bij bepaalde instellingen, onderworpen aan controle CBFA - Voor dividenden die worden uitgekeerd door beleggingsvennootschappen (BEVEK en BEVAK) - Dividenden van aandelen uitgekeerd door KMO s die op een beurs zijn genoteerd - Voor dividenden van AFV aandelen indien de aandelen op een beurs zijn genoteerd en wanneer de vennootschap onherroepelijk heeft verzaakt aan de belastingbesparing Ł Voorwaarden voor het verlaagd tarief: 1) Geen voorrechten: het moet gaan om gewone, niet preferente aandelen 2) Geen kapitaalvermindering: geen uitkering van de net ingebrachte liquiditeiten 3) Inbrengen in geld: de verlaging wordt niet verleend als de kapitaalverhoging naderhand wordt tenietgedaan door een quasi-inbreng van goederen nl. wanneer bepaalde personen (oprichters, aandeelhouders, bestuurders, zaakvoerders of vennoten) na de oprichting of kapitaalverhoging goederen verkopen aan de vennootschap, waardoor de ingebrachte gelden de vennootschap terug verlaten Voorbeeld van de broekzak vestzak operatie : A P Liquiditeiten Kapitaal MVA R/C zaakvoerder 9 VVPR= verlaagde voorheffing/précompte réduit 18

19 1 e fase: Vennootschap oprichten/ kapitaalverhoging doorvoeren met inbreng in speciën 2 e fase: de oprichters/aandeelhouders gaan persoonlijke vermogensbestanddelen verkopen aan de vennootschap = quasi-inbreng in ruil daarvoor wordt een R/C zaakvoerder opgericht 3 e fase: terugbetaling van de R/C met de liquiditeiten die voorheen werden ingebracht b) Moeder-dochterdividenden M.b.t. dividenden tussen moeder en dochterondernemingen moet geen roerende voorheffing worden ingehouden door de uitkerende vennootschap in volgende gevallen (art.106, 5 en 6 WIB)= verzaking van de RV: - Wanneer de dividenden worden toegekend door een Belgische dochteronderneming aan een in een andere EU-lidstaat gevestigde moedervennootschap - Wanneer zowel de dochter als de moeder Belgische vennootschappen zijn Ratio= de moeder mocht de RV verrekenen met de VB de Schatkist inde dus wel de RV, maar moest ze daarna teruggeven = nuloperatie Voorwaarden: Participatievoorwaarde: de moedervennootschap moet een minimumparticipatie van 10% hebben in de dochtervennootschap Permanentievoorwaarde: zij moet die minimumparticipatie op het ogenblik van de toekenning van de dividenden gedurende een ononderbroken periode van minstens één jaar behouden MAAR HvJ 1996: de voorwaarde op het tijdstip van de toekenning van de dividenden is onwettelijk de moeder moet niet wachten tot de termijn van één jaar is verstreken om de vrijstelling toe te passen; het volstaat dat ze de bedoeling heeft de participatie gedurende één jaar te behouden Voorbeeld: aandelen worden vandaag verworven en volgende week wordt al een dividend uitgekeerd permanentievoorwaarde is niet vervuld, hoewel dit vaak voorkomt bij een overname van een bedrijf door een holding A Holding P A Venn. XYZ P Financiële vaste activa Lening Liquiditeiten Liquiditeiten De holding laat de vennootschap XYZ dividenden uitkeren liquiditeitsvermeerdering bij de holding waardoor ze meteen een deel van de lening aflossen gebeurt vaak en binnen korte termijn= interimdividenden Probleem= de dochter moet 25% RV inhouden die achteraf door de holding verrekenbaar is Ł HvJ: de voorwaarde op het tijdstip van de toekenning van de dividenden is onwettelijk DUS verzaking aan de roerende voorheffing, maar er bestaat wel een latente schuld van de dochter (uitkerende vennootschap) jegens de Schatkist moet tijdelijk worden geboekt op een schuldenrekening tot de permanentievoorwaarde is vervuld wordt de participatie toch binnen het jaar verkocht, dan zal de RV toch nog moeten betaald worden 19

20 3. Definitief belaste inkomsten (zie ook later) Dividenden, liquidatie en verkrijgingsboni, worden ten belope van 95% van de VB vrijgesteld, voor zover de voorwaarden zijn vervuld (art. 202, 1 en 2 WIB) 4. Vrijgestelde roerende inkomsten (zie later) o.a. dividenden uit preferente aandelen van de NMBS 5. Dividenden van buitenlandse oorsprong Belastbare grondslag= het geïnde bedrag + de werkelijk ingehouden RV (maar verzaking aan RV voor dividenden, toegekend door buitenlandse dochters aan Belgische vennootschappen) De moeder beschikt over een vaste inrichting in het buitenland de aandelen worden toegewezen aan het patrimonium van de vaste inrichting, dus de uitgekeerde dividenden worden geacht deel uit te maken van de winst van de vaste inrichting deze winst is vrijgesteld van VB als België met dat land een dubbelbelastingverdrag heeft gesloten Rechtstreekse verkrijging van buitenlandse dividenden: in beginsel belastbaar 6. Stockdividenden (VS) De AV beslist dat x aantal dividenden zullen worden uitgekeerd de RvB bepaalt het moment van uitbetaling in speciën deze uitbetaling verzwakt de liquiditeiten van de uitkerende onderneming die ze nodig kan hebben om investeringen te financieren Oplossing= uitkeren van stockdividenden: er wordt niet echt een dividend uitgekeerd, maar in plaats daarvan krijgt men aandelen (kapitaalsverhoging door inbreng van dividenden) Ł Stockdividenden zijn onderworpen aan roerende voorheffing 7. Bonusaandelen = aandelen die verstrekt worden n.a.v. een incorporatie van reserves in het kapitaal er zijn dus meer aandelen, die echter eenzelfde vermogen vertegenwoordigen (dus fractiewaarde daalt) Bvb Colruyt splitste zijn aandelen, zodat ze makkelijker verhandelbaar zijn op de beurs (verhandeling van dividenden is niet onderworpen aan BTW) stel: 1 aandeel kost EUR splitsen in 10, waardoor elk aandeel maar 1000 EUR kost B) Intresten (art. 19 WIB) 1. Bedoelde inkomsten Periodieke inkomsten bvb termijnrekening aangehouden door een vennootschap Eenmalige inkomsten: - Uitgiftepremies 20

Samenvatting. GS Vennootschapsbelasting

Samenvatting. GS Vennootschapsbelasting Samenvatting GS Vennootschapsbelasting Jonathan Van Dooren 1 Hoofdstuk 1: Het toepassingsgebied van de vennootschapsbelasting (Les 1: 26/09/13) I. Principe Wetgever heeft toepassingsgebied van vennootschapsbelasting

Nadere informatie

2. Wat is het fiscale voordeel?

2. Wat is het fiscale voordeel? 2. Wat is het fiscale voordeel? 2.1. verlaagd tarief behouden Bij twee van de voorwaarden om recht te hebben op het verlaagd tarief, is het kapitaal van belang. Het bedrag van het kapitaal kan van belang

Nadere informatie

ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING

ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING Editie 19 september 2013. ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING Inleiding Dividenden worden sinds 01.01.2012 uitgekeerd aan 25% roerende voorheffing. Ook het tarief

Nadere informatie

De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%.

De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%. De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%. Vanaf 1 juli 2013 is nu ook de nieuwe wet inzake verhoging van roerende voorheffing op liquidatieboni van toepassing. Concreet

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/14 De boekhoudkundige verwerking van de uitgestelde belastingen bij gerealiseerde meerwaarden waarvoor de uitgestelde belastingregeling geldt en bij

Nadere informatie

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Het model van het aangifteformulier voor aj. 2015 is verschenen in het Belgisch Staatsblad

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting

HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting DEEL 1 Inleiding 31 HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting In België onderscheiden we vier belastingstelsels, namelijk: 1 De directe belastingen

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten. Advies van 7 november 2012

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten. Advies van 7 november 2012 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten Advies van 7 november 2012 I. Onderwerp van het advies 1. In het artikel 31, 1 van de Vierde Europese Richtlijn

Nadere informatie

Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld

Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld Inleiding Investeringsreserve We kennen de investeringsreserve die een vennootschap

Nadere informatie

3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK

3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK 3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK 3.1 Vruchtgebruik op vlak van vennootschapsbelasting 3.1.1 Afschrijven Een KMO heeft de keuze tussen 3 onderstaande methodes. De notariskosten en registratierechten

Nadere informatie

Algemene verhoging van het tarief van de roerende voorheffing tot 27% - Kunnen winsten nog voordelig worden uitgekeerd?

Algemene verhoging van het tarief van de roerende voorheffing tot 27% - Kunnen winsten nog voordelig worden uitgekeerd? Algemene verhoging van het tarief van de roerende voorheffing tot 27% - Kunnen winsten nog voordelig worden uitgekeerd? Mr. Image Pieterjan not found or type Smeyers unknown Mr. Pieterjan Smeyers Advocaat

Nadere informatie

1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal

1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal Algemene herhalingsoefening NV BRUG : Oplossing van de oefening 1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal 1935 Oprichting

Nadere informatie

Ontbinding en vereffening

Ontbinding en vereffening Ontbinding en vereffening Art. 208-214 Situering TITEL III : VENNOOTSCHAPSBELASTING Art. 179-219bis HOOFDSTUK I : AAN DE BELASTING ONDERWORPEN VENNOOTSCHAPPEN Art. 179-182 HOOFDSTUK II : GRONDSLAG VAN

Nadere informatie

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen?

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? Op 30 juli 2013 werd de wet houdende diverse bepalingen omtrent de nieuwe fiscale maatregelen in het kader van de begrotingscontrole

Nadere informatie

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014.

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014. Nieuwigheden in de aangifte aanslagjaar 2014 in de belasting van niet-inwoners Buitenlandse vennootschappen, verenigingen, instellingen of lichamen die een onderneming exploiteren of zich met verrichtingen

Nadere informatie

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn?

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? Inhoudstafel Voorwoord... 1 Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? 1. Belastingen besparen?.... 5 1.1. Alle kosten van onroerende goederen in principe aftrekbaar... 5 1.1.1.

Nadere informatie

INHOUD. Deel I Overdracht van ondernemingen

INHOUD. Deel I Overdracht van ondernemingen overdracht-ondernemingen2004.book Page 2 Tuesday, February 3, 2004 5:57 PM 2 DEEL I Deel I Overdracht van ondernemingen Titel I Overdracht van aandelen en directe belastingen........................5 Fiscale

Nadere informatie

Infosessie 12/09/2013

Infosessie 12/09/2013 Infosessie 12/09/2013 Roerende voorheffing op liquidatieboni Roerende voorheffing op dividenden Bankgeheim 10% roerende voorheffing op liquidatieboni Slaan en zalven tegelijkertijd Tarief roerende voorheffing:

Nadere informatie

Boekhouding. boekhouding 1

Boekhouding. boekhouding 1 Boekhouding boekhouding 1 Welke boekhouding? Natuurlijke personen - werknemers kunstenaars - zelfstandigen Feitelijke vereniging Handelsvennootschappen VZW s boekhouding 2 Werknemer kunstenaar Geen boekhoudverplichting

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 21/01/2015 BE 0449.054.471 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15019.00586 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: ERDA KOMADA Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

Incorporatie van reserves aan 10% Vers KMO kapitaal. 14 november 2013

Incorporatie van reserves aan 10% Vers KMO kapitaal. 14 november 2013 Incorporatie van reserves aan 10% Vers KMO kapitaal 14 november 2013 Programmawet 28 juni 2013 (BS 01/07/2013) 2 (c) 2013 Baker Tilly Belgium Verhoging RV op liquidatiebonus RV op liquidatieboni van 10%

Nadere informatie

Notionele intrestaftrek

Notionele intrestaftrek Notionele intrestaftrek Vanaf aanslagjaar 2007 geeft de regering een nieuw fiscaal geschenk aan alle vennootschappen, namelijk de notionele intrestaftrek. Praktisch zal er een percentage op het eigen vermogen

Nadere informatie

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen 7 september 2015 Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen Deze checklist heeft betrekking op rechtstreekse investeringen in een Startersvennootschap.

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies van 4 september 2013 1

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies van 4 september 2013 1 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/12 - Erkenning van de opbrengsten en kosten die overeenstemmen met interesten en royalty's, evenals de toewijzing van de resultaten in de vorm van

Nadere informatie

Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk?

Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk? Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk? De programmawet van 27 december 2012 heeft een nieuwe belasting op meerwaarden op aandelen ingevoerd. Meer dan één jaar na de inwerkingtreding, blijven

Nadere informatie

Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen. Luc Maes 24/11/2016

Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen. Luc Maes 24/11/2016 Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen Luc Maes 24/11/2016 1 1. Afbakening van het onderwerp Inkomstenbelastingen bedrijfsleiders van een handelsvennootschap recente rechtspraak:

Nadere informatie

Tax shelter voor startende ondernemingen

Tax shelter voor startende ondernemingen Newsflash Tax shelter voor startende ondernemingen Via de tax shelter wil de Federale overheid natuurlijke personen fiscaal aanmoedigen om risicokapitaal te verschaffen aan startende ondernemingen binnen

Nadere informatie

VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP

VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP Iven De Hoon VASTGOED EN VENNOOTSCHAP 2 INLEIDING 2 DE AANKOOP DOOR DE VENNOOTSCHAP 3 VOOR- EN NADELEN VAN EEN ONROEREND GOED IN EEN VENNOOTSCHAP

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Jaarverslag van de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN - De boekhoudkundige verwerking van de inbreng van een bedrijfstak 1 of van een algemeenheid van goederen Trefwoorden Advies van 16 december 2009 Continuiteitbeginsel

Nadere informatie

Bij de aankoop voor 125.000,00 EUR in 2003 van een onroerend goed heeft de vennootschap geboekt :

Bij de aankoop voor 125.000,00 EUR in 2003 van een onroerend goed heeft de vennootschap geboekt : Algemene herhalingsoefening NV BRUG Samenstelling en evolutie rekening kapitaal : De NV Brug werd in 1935 opgericht met een in geld gestort kapitaal van 25.000,00 EUR. In 1987 werd het kapitaal verhoogd

Nadere informatie

1 van 5 4-10-2013 11:02 Home > Recente wijzigingen > Circulaire nr. Ci.RH.233/629.295 (AAFisc. 35/2013) dd. 01.10.2013 Algemene administratie van de Fiscaltiteit - Centrale diensten Dienst Personenbelasting

Nadere informatie

Ondernemingsgegevens. Identificatiegegevens van de onderneming. Inlichtingen omtrent de betreffende boekjaren. Naam. Ondernemingsnummer en rechtsvorm

Ondernemingsgegevens. Identificatiegegevens van de onderneming. Inlichtingen omtrent de betreffende boekjaren. Naam. Ondernemingsnummer en rechtsvorm Ondernemingsgegevens Identificatiegegevens van de onderneming Naam Dossier Wettelijke benaming Megaworks.sof12v Megaworks Ondernemingsnummer en rechtsvorm Ondernemingsnummer Rechtsvorm Bedrijfssector Naamloze

Nadere informatie

Stopzettingsmeerwaarde daalt naar 10% vanaf 60 jaar en geldt ook voor voorraden en handelsvorderingen

Stopzettingsmeerwaarde daalt naar 10% vanaf 60 jaar en geldt ook voor voorraden en handelsvorderingen PB éénmanszaken Aanslagjaar 2019 Stopzettingsmeerwaarde Stopzettingsmeerwaarde daalt naar 10% vanaf 60 jaar en geldt ook voor voorraden en handelsvorderingen Niet voor overstap naar vennootschap, huidige

Nadere informatie

Fiscaliteit van beleggingen door een vennootschap. Jobert Van In 05/12/2013

Fiscaliteit van beleggingen door een vennootschap. Jobert Van In 05/12/2013 Fiscaliteit van beleggingen door een vennootschap Jobert Van In 05/12/2013 Fiscaliteit van beleggingen door een vennootschap 5 kernvragen 1. Welke impact heeft de RV? 2. Komt de toepassing van het Verlaagd

Nadere informatie

Cursus Ven. B Inleiding. Docent K. Verkest. Wettelijk kader. Belang boekhouden

Cursus Ven. B Inleiding. Docent K. Verkest. Wettelijk kader. Belang boekhouden Cursus Ven. B 2008 2009 Docent K. Verkest Inleiding Wettelijk kader Basis = artikelen PB, specifiek Ven. B. art. 179 t/m art. 219bis WIB 92 Belang boekhouden Belastbare winst wordt vastgesteld volgens

Nadere informatie

VENNOOTSCHAPSBELASTING

VENNOOTSCHAPSBELASTING VENNOOTSCHAPSBELASTING v I. Toepassingsgebied o Binnenlandse Maatschappelijke zetel Voornaamste inrichting in België Zetel van bestuur of beheer Twee elementen zijn belangrijk. Het gaat over binnenlandse

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/11/2015 BE 0462.537.075 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15679.00182 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: DE LILLE Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Kwadenbulk

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Maklu 7

Inhoudsopgave. Maklu 7 Inhoudsopgave Woord vooraf... 5 Inhoudsopgave... 7 Deel 1: Voordelen van het werken met een vennootschap... 13 1.1 Het tariefvoordeel... 13 Tarieven personenbelasting... 14 Tarieven sociale zekerheid...

Nadere informatie

Aanpassing BT van de reserves

Aanpassing BT van de reserves Aanpassing BT van de reserves Dient om boekhoudkunhdige opbrengsten definitief vrij te stellen van Venn. B Ze zitten in boekwinst en derhalve ook in belaste reserves De boekwinst corrigeren door de BT

Nadere informatie

24/11/2017 Het zomerakkoord: Wat nog te doen in 2017?

24/11/2017 Het zomerakkoord: Wat nog te doen in 2017? 24/11/2017 Het zomerakkoord: Wat nog te doen in 2017? De krijtlijnen van het zomerakkoord worden steeds duidelijker. Aangezien de meeste maatregelen ingaan vanaf 2018, rijst de vraag of er bepaalde zaken

Nadere informatie

Bespreking onroerende leasing in combinatie met een patrimoniumvennootschap

Bespreking onroerende leasing in combinatie met een patrimoniumvennootschap Bespreking onroerende leasing in combinatie met een patrimoniumvennootschap 1. Onroerende leasing in combinatie met een patrimoniumvennootschap Bij een onroerende leasing krijgt de patrimoniumvennootschap

Nadere informatie

Boekhoudkundige continuïteit versus discontinuïteit

Boekhoudkundige continuïteit versus discontinuïteit 29 HOOFDSTUK I Boekhoudkundige continuïteit versus discontinuïteit AFDELING 1 Splitsing: boekhoudkundige beginselen 1. Boekhoudkundige verwerking van de splitsing vóór 1 oktober 1993 85. Vóór de wijziging

Nadere informatie

Het wel en wee van de vzw Deel 4 De vzw en de fiscus

Het wel en wee van de vzw Deel 4 De vzw en de fiscus Het wel en wee van de vzw Deel 4 De vzw en de fiscus William Wils, accountant De vzw en de fiscus Rechtspersonenbelasting Belasting over de toegevoegde waarde Schenkingsrechten Registratierechten Rechtspersonenbelasting

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN De boekhoudkundige verwerking met betrekking tot de toepassing van de overgangsregeling zoals vermeld in artikel 537 WIB 92 Ontwerpadvies van X november 2013 I. Inleiding

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............... Ondernemingsnummer :... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Aftrek voor risicokapitaal AANSLAGJAAR

Nadere informatie

Hoe kan uw vennootschap zo voordelig mogelijk een dividend uitkeren?

Hoe kan uw vennootschap zo voordelig mogelijk een dividend uitkeren? Maandelijks instrument voor de bedrijfsleider bij het nemen van de juiste financiële en fiscale beslissingen. Hoe kan uw vennootschap zo voordelig mogelijk een dividend uitkeren? In dit nummer gaan we

Nadere informatie

Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling: boekhoudkundige verwerking en fiscale behandeling.

Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling: boekhoudkundige verwerking en fiscale behandeling. Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Directie I/1 Circulaire nr. Ci.RH.421/579.072 (AOIF Nr. 60/2010) dd 10.09.2010 Vennootschapsbelasting Belasting van niet-inwoners vennootschappen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Maklu 7

Inhoudsopgave. Maklu 7 Inhoudsopgave Woord vooraf... 5 Inhoudsopgave...7 Deel 1: Voordelen van het werken met een vennootschap...13 1.1 Het tariefvoordeel...13 Tarieven personenbelasting:... 14 Tarieven sociale zekerheid:...

Nadere informatie

Prof. dr. Stijn Goeminne, Faculteit Economie & Bedrijfskunde, Universiteit Gent

Prof. dr. Stijn Goeminne, Faculteit Economie & Bedrijfskunde, Universiteit Gent De boekhoudkundige verwerking van uitgestelde belastingen bij gerealiseerde meerwaarden waarvoor de uitgestelde belastingregeling geldt en bij kapitaalsubsidies Prof. dr. Stijn Goeminne, Faculteit Economie

Nadere informatie

1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn?

1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn? Inhoudstafel 1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn? 1.1. Tariefverschil... 1 1.2. Werken met minimaal twee belasting plichtigen... 3 1.3. Inkomensspreiding... 4 1.3.1. Reserveren van

Nadere informatie

Afz. Boekjaar van...tot...

Afz. Boekjaar van...tot... Bijlage bij het koninklijk besluit van Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2014 (Boekjaren

Nadere informatie

Inhoud. Deel 1. Voorwoord 13

Inhoud. Deel 1. Voorwoord 13 Inhoud Voorwoord 13 Deel 1 1. Oprichting van een vennootschap 25 1.1 Mogelijke ondernemingsvormen 25 1.1.1 De éénmansonderneming 25 1.1.2 Doel van de vennootschapsvorming 26 1.1.3 Vennootschap 27 1.1.4

Nadere informatie

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, titel III, hoofdstuk II, afdeling III, onderafdeling 4. Ondernemingen die investeren in een raamovereenkomst voor de productie van een audiovisueel werk Art. 194ter.

Nadere informatie

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i...

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i... Page 1 of 12 Home > Circulaire AAFisc Nr. 13/2014 (nr. Ci.RH.421/630.788) dd. 03.04.2014 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst VENB Vennootschapsbelasting/Belasting

Nadere informatie

DIVIDEND Wanneer moet u een dividend toekennen? Wanneer mag u geen dividend toekennen? Wanneer fiscaal gezien een goede keuze?

DIVIDEND Wanneer moet u een dividend toekennen? Wanneer mag u geen dividend toekennen? Wanneer fiscaal gezien een goede keuze? Binnenkort moet u op de jaarvergadering een bestemming geven aan de winst voor boekjaar 2014. U kunt die winst uitkeren als dividend of tantième of ze reserveren. Wanneer is een bepaalde winstbestemming

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr. 0812.019.662 VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... Toel. 20/28 60.411,22 55.375,35 Oprichtingskosten...... Immateriële vaste activa.... Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst

Federale Overheidsdienst V Federale Overheidsdienst AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING FINANCIËN AANSLAGJAAR 2015 (Boekjaren op 31 december 2014 of in 2015 voor 31 december afgesloten) RESERVES OEFENING 11 HERWAARDERINGSMEERWAARDEN

Nadere informatie

oplossing ingevulde aangifte aj Reserves Belastbare gereserveerde winst 2/11

oplossing ingevulde aangifte aj Reserves Belastbare gereserveerde winst 2/11 2/11 Reserves Belastbare gereserveerde winst oplossing ingevulde aangifte aj. 2017 Bij het begin van het belastbare tijdperk Op het einde van het belastbare tijdperk Belastbare reserves in het kapitaal

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/01/2015 BE 0429.423.255 12 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15025.00242 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: FRAVAN Naamloze vennootschap Adres: Kortrijksestraat Nr: 439 Bus: Postnummer:

Nadere informatie

Voor wat dividenduitkeringen uit vennootschappen betreft, zijn er verregaande wijzigingen aan het fiscaal regime dat die ondergaan.

Voor wat dividenduitkeringen uit vennootschappen betreft, zijn er verregaande wijzigingen aan het fiscaal regime dat die ondergaan. Beste klant, Voor wat dividenduitkeringen uit vennootschappen betreft, zijn er verregaande wijzigingen aan het fiscaal regime dat die ondergaan. 1. De belangrijkste wijziging betreft de roerende voorheffing

Nadere informatie

FORUM FOR THE FUTURE. Kapitaalvermindering: belastingvrij of niet?

FORUM FOR THE FUTURE. Kapitaalvermindering: belastingvrij of niet? FORUM FOR THE FUTURE Kapitaalvermindering: belastingvrij of niet? 24 november 2016 Inhoud Principes personenbelasting Uitgiftepremie vs. kapitaal Buitenlandse vennootschap Accordeon operaties Interne liquidatie

Nadere informatie

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments...

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments... Page 1 of 5 Home > Résultats de la recherche > Circulaires > Circulaire nr. Ci.RH.231/532.259 (AAFisc Nr. 3/2013) dd. 25.01.2013 Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Personenbelasting

Nadere informatie

Modelvragen examen Venn. B.; R.P.B.; B.N.I.; B.T.W. Meerkeuzevragen

Modelvragen examen Venn. B.; R.P.B.; B.N.I.; B.T.W. Meerkeuzevragen Modelvragen examen Venn. B.; R.P.B.; B.N.I.; B.T.W. Meerkeuzevragen 1 Vraag 1 Reeds sedert 2000 houdt een in de USA gevestigde moedervennootschap ( Usco ) alle aandelen aan in een in België gevestigde

Nadere informatie

HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING EN SPAARDERSFISCALITEIT. Versie

HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING EN SPAARDERSFISCALITEIT. Versie HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING EN SPAARDERSFISCALITEIT Versie 27-07-2017 HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING Hervormingen in 2018 (*) Algemene tariefdaling van 33,99% naar 29,435% (incl. crisisbelasting)

Nadere informatie

FISCALE ASPECTEN BIJ OVERNAME

FISCALE ASPECTEN BIJ OVERNAME FISCALE ASPECTEN BIJ OVERNAME Jan VERHOEYE Docent Hogeschool Gent Gastprofessor Universiteit Gent Lid Commissie voor Boekhoudkundige Normen Lid Supervisory Board EFRAG ASSET DEEL VERSUS SHARE DEAL REGELS

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN OMMISSIE VOOR OEKHOUDKUNDIGE NORMEN N Advies 2009/8 De boekhoudkundige verwerking van splitsingen Advies van 15 juli 2009 Trefwoorden Splitsing Inhoudsopgave I. INLEIDING II. OEKHOUDKUNDIGE VERWERKING

Nadere informatie

Fairness Tax lijst van nog hangende problemen

Fairness Tax lijst van nog hangende problemen Fairness Tax lijst van nog hangende problemen De problemen die rijzen door de wet van 30 juli 2013 kunnen in 4 categorieën worden gerangschikt: - gewenste bevestigingen - gewenste verduidelijkingen - gewenste

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/10/2015 BE 0471.522.641 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15654.00593 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: 'T SMOSKE TIELT Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

VRAGENLIJST ACCOUNTANT BEKWAAMHEIDSEXAMEN 2003

VRAGENLIJST ACCOUNTANT BEKWAAMHEIDSEXAMEN 2003 VRAGENLIJST ACCOUNTANT BEKWAAMHEIDSEXAMEN 2003 VENNOOTSCHAPSBELASTING 10 punten Beschrijf de vijf belangrijkste maatregelen die de regering heeft goedgekeurd in de wet van 24/12/2002 tot hervorming van

Nadere informatie

Opgelet: opvolging voorafbetalingen vennootschapsbelasting wordt terug belangrijk!!!

Opgelet: opvolging voorafbetalingen vennootschapsbelasting wordt terug belangrijk!!! Opgelet: opvolging voorafbetalingen vennootschapsbelasting wordt terug belangrijk!!! Vanaf Aj 2018 (inkomsten 2017) werd de notionele intrestaftrek aanzienlijk verminderd (0,737%) voor de KMO en het tarief

Nadere informatie

De holding. vdvaccountants.be

De holding. vdvaccountants.be 2. De oprichting van een holding. De holding werd in het verleden al onder vuur genomen. Daar waar het vroeger makkelijker was om voor een holding te kiezen, is dit nu het geval niet meer. De vraag is

Nadere informatie

Aangeboden door Wouter Devloo IAB Accountant Belastingconsulent

Aangeboden door Wouter Devloo IAB Accountant Belastingconsulent Aangeboden door Gespreid te belasten verwezenlijkte meerwaarden 1. Begrippen Het betreft hier meerwaarden op immateriële of materiële vaste activa (art. 47 W.I.B. 1992) met als voorwaarde dat een bedrag,

Nadere informatie

HOOFDSTUK 4. Reserves Overgedragen winst (verlies)

HOOFDSTUK 4. Reserves Overgedragen winst (verlies) HOOFSTUK 4 Reserves Overgedragen winst (verlies) Blz. 55 tot 108 BALANS per --/--/-- ATIVA PASSIVA I. KAPITAAL 10 A. Geplaatst kapitaal 100 B. Niet-Opgevraagd kapitaal (-) 101 II. UITGIFTEPREMIES 11 III.

Nadere informatie

INHOUD DEEL 1 DE JAARREKENING 23 VOORWOORD 5 OVERZICHT DELEN 7. HOOFDSTUK 1 Beginselen van het vennootschapsboekhouden 25

INHOUD DEEL 1 DE JAARREKENING 23 VOORWOORD 5 OVERZICHT DELEN 7. HOOFDSTUK 1 Beginselen van het vennootschapsboekhouden 25 Vennootschapsboekhouden 9 INHOUD VOORWOORD 5 OVERZICHT DELEN 7 DEEL 1 DE JAARREKENING 23 HOOFDSTUK 1 Beginselen van het vennootschapsboekhouden 25 1 Inleiding 25 2 Wettelijk kader van het vennootschapsboekhouden

Nadere informatie

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen 15 februari 2017 Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen Deze checklist heeft betrekking op rechtstreekse investeringen in een Startersvennootschap

Nadere informatie

Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud

Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud 1. Vergelijking eenmanszaak en vennootschap... 2 1.1 Tarieven personenbelasting... 2 1.2 Tarieven vennootschapsbelasting... 2 1.3 Sociale bijdrage...

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2012/8 De boekhoudkundige verwerking van de inbreng in eigendom in een Belgische burgerlijke maatschap die niet de rechtsvorm heeft aangenomen van een handelsvennootschap

Nadere informatie

Eerste bewerking: Vaststellen fiscale winst/verlies

Eerste bewerking: Vaststellen fiscale winst/verlies Eerste bewerking: Vaststellen fiscale winst/verlies 3 bestanddelen: Beweging van de belaste reserves Verworpen uitgaven Dividenden Terug te vinden in het vak IV Uiteenzetting van de winst Alleen het eerste

Nadere informatie

Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis?

Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis? Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis? Aan de hand van bepaalde transacties wordt binnen groepen van vennootschappen soms gepoogd om winsten te verschuiven naar de vennootschappen

Nadere informatie

Afz. SPECIMEN. Boekjaar van...tot...

Afz. SPECIMEN. Boekjaar van...tot... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (vennootschappen, verenigingen, enz.) AANSLAGJAAR 2015 (Boekjaren

Nadere informatie

B.I.B.F. VERPLICHT SEMINARIE VOOR STAGIAIRS 15 SEPTEMBER 2007 ANTWOORD 2

B.I.B.F. VERPLICHT SEMINARIE VOOR STAGIAIRS 15 SEPTEMBER 2007 ANTWOORD 2 B.I.B.F. VERPLICHT SEMINARIE VOOR STAGIAIRS 15 SEPTEMBER 2007 ANTWOORD 2 Oplossing van de oefening 1. Samenstelling kapitaal NV Maan Aantal in geld geïncor- Uitgifte Totaal Aandelen volstort poreerde premies

Nadere informatie

Artikel 60bis tot 60bis/3 van het Wetboek der Successierechten

Artikel 60bis tot 60bis/3 van het Wetboek der Successierechten Artikel 60bis tot 60bis/3 van het Wetboek der Successierechten (van toepassing vanaf 01.01.2017) Artikel 60bis 1. In afwijking van de artikelen 48 en 48², worden het successierecht en het recht van overgang

Nadere informatie

Inhoud DEEL 1 ALGEMENE INLEIDING BOEKHOUDING EN RAPPORTERING... 1 HOOFDSTUK 1 HISTORISCHE EVOLUTIE... 3 1 EVOLUTIE VAN DE BEGRIPPEN...

Inhoud DEEL 1 ALGEMENE INLEIDING BOEKHOUDING EN RAPPORTERING... 1 HOOFDSTUK 1 HISTORISCHE EVOLUTIE... 3 1 EVOLUTIE VAN DE BEGRIPPEN... DEEL 1 ALGEMENE INLEIDING BOEKHOUDING EN RAPPORTERING... 1 HOOFDSTUK 1 HISTORISCHE EVOLUTIE... 3 1 EVOLUTIE VAN DE BEGRIPPEN... 4 2 ENKELE GESCHIEDKUNDIGE STAPPEN... 5 2.1 Belgische ondernemingen... 5

Nadere informatie

4.2. Overhevelen van liquide middelen naar de privésfeer

4.2. Overhevelen van liquide middelen naar de privésfeer 4.2. Overhevelen van liquide middelen naar de privésfeer In dit laatste deel zal ik kort een aantal manieren bespreken hoe de manager geld aan zijn vennootschap kan onttrekken om privé te besteden. Het

Nadere informatie

Memo inzake liquidatiereserve

Memo inzake liquidatiereserve Memo inzake liquidatiereserve 1. Algemeen De verhoogde roerende voorheffing van 25 % op liquidatieboni kan vermeden worden in KMO s: de tijdelijke vastklikregeling voor reserves (omzetting in kapitaal

Nadere informatie

KBC-seminarie. Gent 14 november 2005

KBC-seminarie. Gent 14 november 2005 KBC-seminarie Gent 14 november 2005 Programma Verwelkoming Jacque De Bruycker, regiodirecteur Gent Beleggen in vennootschap of privé? Arthur De Wachter, senior fiscaal adviseur KBC Notionele interestaftrek

Nadere informatie

Inhoudstafel. Deel 1. Winstuitkeringen 11. Hoofdstuk 1. Vennootschapsrechtelijke aspecten winstuitkeringen 13

Inhoudstafel. Deel 1. Winstuitkeringen 11. Hoofdstuk 1. Vennootschapsrechtelijke aspecten winstuitkeringen 13 Inhoudstafel Deel 1. Winstuitkeringen 11 Hoofdstuk 1. Vennootschapsrechtelijke aspecten winstuitkeringen 13 1. Regels inzake kapitaalbescherming 13 2. Modelteksten AV inzake winstuitkering 15 Winstuitkeringen

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/07/2014 BE 0462.364.455 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 14379.00482 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Dokter Geert De Brabandere Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/17 - De boekhoudkundige verwerking met betrekking tot de toepassing van de overgangsregeling zoals vermeld in artikel 537 WIB 92 Advies van 27 november

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Jaarverslag van de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering

Nadere informatie

BTW. Academiejaar 2009-2010 samenvatting - Jeroen De Mets 1

BTW. Academiejaar 2009-2010 samenvatting - Jeroen De Mets 1 BTW 1. INLEIDING...2 A. DEFINITIE...2 B. OUD EN NIEUW STELSELSTELSEL...2 2. DE BTW-PLICHTIGE VAN RECHTSWEGE...2 3. DE TOEVALLIGE BTW-PLICHTIGE...3 4. DE BELASTBARE FEITEN...3 A. ALGEMEEN...3 B. OVERZICHT...4

Nadere informatie

HOOFDSTUK 3. Geldbeleggingen

HOOFDSTUK 3. Geldbeleggingen HOOFDSTUK 3 Geldbeleggingen Blz. 405 tot 417 ATIVA BALANS per --/--/-- PASSIVA I. OPRIHTINGSKOSTEN 20 I. KAPITAAL 10 II. IMMATERIËLE VASTE ATIVA 21 A. Geplaatst kapitaal 100 III. MATERIËLE VASTE ATIVA

Nadere informatie

DE VERPLICHTING TOT REGISTRATIE...

DE VERPLICHTING TOT REGISTRATIE... Registratierechten 1. INLEIDING...2 A. OMSCHRIJVING...2 B. DRIE SOORTEN REGISTRATIERECHTEN...2 1 Het algemeen vast recht ( 25)...2 2 Specifieke vaste rechten...2 3 Evenredige rechten...2 2. DE VERPLICHTING

Nadere informatie

DE NOTIONELE INTERESTAFTREK

DE NOTIONELE INTERESTAFTREK DE NOTIONELE INTERESTAFTREK Jan VERHOEYE Docent Hogeschool Gent Gastprofessor Universiteit Gent Lid Commissie voor Boekhoudkundige Normen Lid Supervisory Board EFRAG MEERWAARDEN De verwezenlijkte meerwaarde

Nadere informatie

Overdracht van een handelszaak fiscaal

Overdracht van een handelszaak fiscaal Ter Reigerie 7 bus 3, 8800 Roeselare www.pouseele.be Overdracht van een handelszaak fiscaal 1. Verkoop 2. Inbreng in vennootschap 3. Schenking 4. Overlijden Verkoop/ Inbreng in vennootschap Inkomstenbelastingen

Nadere informatie

Afdeling 2. Boekhoudkundige verwerking van fusies

Afdeling 2. Boekhoudkundige verwerking van fusies E. Goedkeuring van de fusie Op de algemene vergadering die tot de fusie besluit moet minstens de helft van het maatschappelijk kapitaal zijn vertegenwoordigd en wordt de beslissing tot fusie in beginsel

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............ Ondernemingsnummer :... Berekening van de aftrek voor risicokapitaal Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de Fiscaliteit Inkomstenbelastingen

Nadere informatie

Inhoud. DEEL I Het systeem van dubbel boekhouden 19. Inleiding 21

Inhoud. DEEL I Het systeem van dubbel boekhouden 19. Inleiding 21 Inhoud Woord vooraf 5 DEEL I Het systeem van dubbel boekhouden 19 Inleiding 21 Hoofdstuk 1 De balans 25 1 Inleiding 25 2 De balans: actief = passief 26 3 Indeling van de balans in rubrieken 28 3.1 De indeling

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628. LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Verslag van de raad van bestuur op de gewone algemene vergadering van

Nadere informatie