KB Boekhouding 2012: teksten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KB Boekhouding 2012: teksten"

Transcriptie

1 Algemene inhoudstafel KB Boekhouding 2012: teksten Onderstaande versie is gestructureerd en geannoteerd door de redactie waar nodig, ten einde het geheel vlotter leesbaar en vooral toegankelijker te maken. Hou wel rekening mee met het feit dat enkel de wetgeving gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad rechtsgeldig is Algemene inhoudstafel 12 JULI Koninklijk besluit tot vaststelling van een minimum genormaliseerd rekeningenstelsel voor verenigingen van medeeigenaars (B.S ) KB Boekhouding 2012: teksten... 1 Algemene inhoudstafel JULI Koninklijk besluit tot vaststelling van een minimum genormaliseerd rekeningenstelsel voor verenigingen van mede-eigenaars (B.S )... 1 Verslag aan de Koning... 3 Advies van de Raad van State... 7 Tekst van het KB Bijlage aan het KB Overzichtslijsten NICM Index Inhoudstafel Lijsten rekeninggroepen (2 cijfers) Lijsten rekeningsubgroepen (3 cijfers) / _KB_boekhouding_volledig

2

3 Verslag aan de Koning Verslag aan de Koning Sire, De wet van 2 juni 2010 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de werking van de mede-eigendom te moderniseren en transparanter te maken voegt in het Burgerlijk Wetboek een artikel 577-8, 4, 17, in dat stelt dat de boekhouding van de vereniging van mede-eigenaars «op een duidelijke, nauwkeurige en gedetailleerde wijze, volgens het door de Koning op te stellen minimum genormaliseerd rekeningenstelsel» gevoerd moet worden. Artikel 577-8, 4, 17, van het Burgerlijk Wetboek voorziet evenwel dat elke medeeigendom die met uitzondering van de kelders, de garages en de parkeerplaatsen minder dan twintig kavels omvat, een vereenvoudigde boekhouding mag voeren die ten minste een weerspiegeling is van de ontvangsten en uitgaven, van de toestand van de kasmiddelen, alsook van de mutaties van beschikbare middelen in contant geld of op de rekeningen, van het bedrag van het werkkapitaal en het reservekapitaal bedoeld in artikel , 5, tweede en derde lid, van de schuldvorderingen en de schulden van de medeeigenaars. Het besluit dat wij ter ondertekening aan Uwe Majesteit voorleggen heeft tot doel een minimum genormaliseerd rekeningenstelsel voor verenigingen van mede-eigenaars vast te stellen volgens hetwelk de syndicus, overeenkomstig artikel 577-8, 4, 17, van het Burgerlijk Wetboek, de opdracht heeft de boekhouding van de vereniging van medeeigenaars te voeren op een duidelijke, nauwkeurige en gedetailleerde wijze. De Raad van State stelde in zijn advies (49.838/2) over het ontwerp van koninklijk besluit van 2011 het volgende : «1. Artikel 577-8, 4, 17, van het Burgerlijk Wetboek, dat de rechtsgrond vormt voor het ontwerp, machtigt de Koning om het minimum genormaliseerd rekeningenstelsel vast te stellen volgens hetwelk de syndicus de opdracht heeft de boekhouding van de vereniging van mede-eigenaars te voeren op een duidelijke, nauwkeurige en gedetailleerde wijze. In het verslag aan de Koning staat het volgende : «Teneinde de boekhouding van de vereniging van mede-eigenaars te voeren op een duidelijke, nauwkeurige en gedetailleerde wijze, dient het gebruik van dit rekeningenstelsel aan enkele regels onderworpen te worden. In het besluit dat de Regering de eer heeft U voor te leggen, worden bijgevolg bepaalde artikelen uit de wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van ondernemingen en uit het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen van toepassing verklaard op de boekhouding van verenigingen van mede-eigenaars.» De vaststelling van de regels betreffende de boekhouding van ondernemingen gaat evenwel verder dan de voornoemde machtiging, althans wanneer deze meer inhouden dan een loutere precisering wat betreft de onderdelen van het minimum genormaliseerd rekeningenstelsel.» Het is echter van belang te wijzen op artikel 108 van de Gecoördineerde Grondwet (oud artikel 67 van de Grondwet). Dit artikel bepaalt dat de Koning de verordeningen maakt en de besluiten neemt die voor de uitvoering van de wetten nodig zijn, zonder ooit de wetten zelf te mogen schorsen of vrijstelling van hun uitvoering te mogen verlenen. De / _KB_boekhouding_volledig

4 Verslag aan de Koning bevoegdheid om de wetten uit te voeren ontleent de Koning dus rechtstreeks aan de Grondwet, zodat hij daartoe niet nog eens door de wetgever dient te worden gemachtigd. Bij "de uitvoering van de wetten" dient de Koning weliswaar de wetten te eerbiedigen. Zowel in de rechtspraak als in de rechtsleer wordt aangenomen dat het begrip "uitvoering van de wet" ruim moet worden geïnterpreteerd. Dit volgt uit het arrest Mertz van het Hof van Cassatie van 18 november 1924 (1) : "Al moge de uitvoerende macht bij het vervullen van de taak welke artikel [67] G.W. haar opdraagt, de draagwijdte van de wet niet verruimen evenmin als beperken, het komt haar toch toe uit het beginsel van de wet en haar algemene economie, de gevolgtrekkingen af te leiden die daaruit op natuurlijke wijze voortvloeien volgens de geest die aan de opvatting van de wet ten grondslag heeft gelegen en volgens de doelstellingen die zij nastreeft." Uit dit arrest blijkt duidelijk hoe ruim het appreciatierecht is dat die rechtspraak aan de Koning toekent bij het interpreteren van het begrip "uitvoering der wet (2). Mast en Dujardin beschrijven de draagwijdte van de verordenende bevoegdheid van de Koning op de volgende manier (3) : "De wet, die niet alles kan regelen, moet zich beperken tot het formuleren van de algemene rechtsnormen. Die normen zijn eerst dan voor een oordeelkundige, eenvormige en dus billijke toepassing vatbaar, wanneer door het aanleggen van objectieve maatstaven, de uitvoeringsmodaliteiten vooraf worden bepaald. Het administratief reglement heeft de vaststelling van die uitvoeringsmaatregelen tot voorwerp. (...) Een ruime interpretatie van het begrip uitvoering is geboden op het vlak bestreken door artikel [67] van de G.W. Als degene aan wie de taak is opgedragen om op normatief vlak de uitvoering van de wet te verzekeren, slechts mocht uitdrukken hetgeen de wetgever gewild heeft, dan zou de uitvoeringsverordening niets meer zijn dan de herhaling van het uit te voeren wettelijk voorschrift en zou zij meteen schier altijd haar nut verliezen. Een doeltreffende administratie vereist een andere opvatting van de normatieve functie van de uitvoerende macht en het is eenmaal een feit dat de rechtspraak in ruime mate aan de regering het recht toekent om te oordelen wat in haar ogen de "uitvoering' van de wet vraagt. Hiervan getuigt het arrest dat op 18 november 1924 door het Hof van Cassatie in verenigde kamers is gewezen. (...) De Koning blijft dus binnen de perken van zijn macht wanneer hij uit eigen beweging optredend voor de uitvoering van de wet, normatieve maatregelen treft ten einde het doel dat de wetgever wilde bereiken, te verwezenlijken. Voor zover hij zich ervan onthoudt de draagwijdte van de wet te verruimen of te beperken, heeft hij dus, bij stilzwijgen van de wet, de vrije keuze van de middelen die tot een dergelijk resultaat kunnen leiden". Gelet op het bovenstaande kunnen we het advies van de Raad van State op dit punt niet volgen. Artikel 577-8, 4, 17, van het Burgerlijk Wetboek geeft aan de Koning de opdracht om een minimum genormaliseerd rekeningenstelsel voor verenigingen van medeeigenaars vast te stellen. De wet legt daarbij geen beperkingen of grenzen waarbinnen de Koning moet optreden op. De Koning heeft met andere woorden de vrije keuze van middelen om het door de wetgever gestelde doel te bereiken. Gelet op het nagestreefde doel in het kader van artikel 577-8, 4, 17, van het Burgerlijk Wetboek, dat erin bestaat te verzekeren dat de syndicus, in het belang van de vereniging van mede-eigenaars, de boekhouding voert op een duidelijke, nauwkeurige en gedetailleerde wijze volgens het minimum genormaliseerd rekeningenstelsel vastgesteld door de Koning, en in het licht van de interpretatie van artikel 108 van de Grondwet en hieruit voortvloeiend, verleent artikel / _KB_boekhouding_volledig

5 Verslag aan de Koning 577-8, 4, 17, van het Burgerlijk Wetboek de Koning bijgevolg de nodige bevoegdheid om het gebruik van het rekeningenstelsel door de syndicus te verduidelijken door middel van welbepaalde regels. Teneinde de boekhouding van de vereniging van mede-eigenaars te voeren op een duidelijke, nauwkeurige en gedetailleerde wijze, dient het gebruik van dit rekeningenstelsel aan enkele regels onderworpen te worden. De inventaris van de vereniging van mede-eigenaars zal dienen ingericht te worden overeenkomstig dit uitgewerkt rekeningenstelsel, dat als bijlage bij het besluit zal worden gevoegd. Het besluit voorziet bijgevolg dat activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde en voor dat bedrag in het rekeningenstelsel dienen te worden opgenomen, onder aftrek van de desbetreffende afschrijvingen en waardeverminderingen. Enkel de vaste activa waarvan de aanschaffingswaarde een materieel bedrag bedraagt, dienen evenwel als vaste activa geboekt te worden. Indien deze goederen niet als vaste activa worden geboekt, mag dit met andere woorden geen vertekend beeld geven van het vermogen van de vereniging van mede-eigenaars. De vaste activa die geen materiële aanschaffingswaarde hebben, mogen direct in kosten worden genomen. (1) Cass., 18 november 1924, Pas. 1925, I, 25. (2) DE MEYER, J., Beschouwingen over de Juridische grondslag van de Reglementering betreffende de Identiteitskaarten, R.W , p : MAST en DUJARDIN, Overzicht van het Belgisch Grondwettelijke Recht, Story Recht, 7e druk, 1981, p. 304 en voetnoot 18 en de aldaar geciteerde rechtspraak. (3) MAST en DUJARDIN, o.c., p. 301 en p Ik heb de eer te zijn, Sire, van Uwe Majesteit, de zeer eerbiedige en zeer trouwe dienaar, De Minister van Justitie, Mevr. A. TURTELBOOM / _KB_boekhouding_volledig

6

7 Advies van de Raad van State Advies van de Raad van State Erratum (B.S ) In het Belgisch Staatsblad van 3 augustus 2012 werd het besluit gepubliceerd zonder het advies van de Raad van State. Het ontbrekende advies van de Raad van State is het volgende : Advies /2 van 19 september 2011 van de afdeling Wetgeving van de Raad van State De Raad van State, afdeling Wetgeving, tweede kamer, op 15 juni 2011, door de Minister van Justitie verzocht hem, van advies te dienen over een ontwerp van koninklijk besluit «tot vaststelling van een minimum genormaliseerd rekeningenstelsel voor verenigingen van mede-eigenaars», heeft het volgende advies gegeven : Rekening houdend met het tijdstip waarop dit advies gegeven wordt, vestigt de Raad van State de aandacht op het feit dat, wegens het ontslag van de regering, de bevoegdheid van deze laatste beperkt is tot het afhandelen van de lopende zaken. Dit advies wordt evenwel gegeven zonder dat wordt nagegaan of dit ontwerp in die beperkte bevoegdheid kan worden ingepast, aangezien de afdeling Wetgeving geen kennis heeft van het geheel van de feitelijke gegevens welke de regering in aanmerking kan nemen als zij te oordelen heeft of het vaststellen of wijzigen van een verordening noodzakelijk is. Onderzoek van het ontwerp Aanhef In de eerste aanhefverwijzing behoort geschreven te worden «ingevoegd bij de wet van 2 juni 2010». Algemene opmerkingen 1. Artikel 577-8, 4, 17, van het Burgerlijk Wetboek, dat de rechtsgrond vormt voor het ontwerp, machtigt de Koning om het minimum genormaliseerd rekeningenstelsel vast te stellen volgens hetwelk de syndicus de opdracht heeft de boekhouding van de vereniging van mede-eigenaars te voeren op een duidelijke, nauwkeurige en gedetailleerde wijze. In het verslag aan de Koning staat het volgende : «Teneinde de boekhouding van de vereniging van mede-eigenaars te voeren op een duidelijke, nauwkeurige en gedetailleerde wijze, dient het gebruik van dit rekeningenstelsel aan enkele regels onderworpen te worden. In het besluit dat de Regering de eer heeft U voor te leggen, worden bijgevolg bepaalde artikelen uit de wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van ondernemingen en uit het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen van toepassing verklaard op de boekhouding van verenigingen van mede-eigenaars». De vaststelling van de regels betreffende de boekhouding van ondernemingen gaat evenwel verder dan de voornoemde machtiging, althans wanneer deze meer inhouden dan een loutere precisering wat betreft de onderdelen van het minimum genormaliseerd rekeningenstelsel. 2. Door bovendien een aantal bepalingen van de voornoemde wet van 17 juli 1975 en van het voornoemde koninklijk besluit van 30 januari 2001 toepasselijk te verklaren, was het de / _KB_boekhouding_volledig

8 Advies van de Raad van State bedoeling van de steller van het ontwerp om te werken met een dynamische verwijzing (1), in die zin dat de bepalingen waarnaar verwezen wordt van toepassing zullen zijn met de eventuele wijzigingen die deze in de toekomst nog zouden kunnen ondergaan. De aandacht van de steller van het ontwerp wordt evenwel gevestigd op het feit dat, door te verwijzen naar bepaalde onderdelen van artikelen (paragrafen, leden, zinnen), het gevaar bestaat dat de verwijzing niet meer klopt wanneer de structuur van het desbetreffende artikel wijzigingen ondergaat. 3. In een koninklijk besluit behoren geen wetsbepalingen toepasselijk verklaard te worden die een machtiging aan de Koning bevatten. Dat is het geval met artikel 4, zesde lid, en artikel 9, 2, tweede lid, van de wet van 17 juli 1975 waarnaar verwezen wordt in artikel Het ontwerp moet bijgevolg worden herzien. De volgende bijzondere opmerkingen worden geformuleerd onder voorbehoud van deze algemene opmerkingen. Bijzondere opmerkingen Dispositief Artikel 1 Er behoort te worden gepreciseerd dat het minimum genormaliseerd rekeningenstelsel dat is wat genoemd wordt in artikel 4, zesde lid, van de voornoemde wet van 17 juli 1975 en dat vastgesteld wordt in de bijlage bij het koninklijk besluit van 12 september 1983 tot 'bepaling van de minimumindeling van een algemeen rekeningstelsel'. Artikel 3 1. Uit het rekeningenstelsel dat als bijlage gaat bij het verslag aan de Koning blijkt dat klasse 2 het opschrift draagt «Vaste activa en borgtochten» en niet meer «Oprichtingskosten, vaste activa en vorderingen op meer dan een jaar», zoals in het minimum genormaliseerd rekeningenstelsel dat als bijlage gaat bij het voornoemde koninklijk besluit van 12 september Deze wijziging dient vermeld te worden in artikel 3, 2, van het ontwerp. 2. In punt 2, tweede lid, schrijve men : «Rekeningengroep 28 Financiële vaste activa' wordt vervangen door de rekening Betaalde borgtochten'». Uit het rekeningenstelsel dat als bijlage gaat bij het verslag aan de Koning blijkt immers dat de steller van het ontwerp de onderverdelingen van rekeningengroep 28 uit het minimum genormaliseerd rekeningenstelsel dat als bijlage gaat bij het voornoemde koninklijk besluit van 12 september 1983, schrapt. 3. In punt 4 moet worden vermeld dat het opschrift van rekeningengroep 41 «Overige vorderingen» vervangen wordt door «Vorderingen», zoals blijkt uit het rekeningenstelsel dat als bijlage gaat bij het verslag aan de Koning. 4. Uit het rekeningenstelsel dat als bijlage gaat bij het verslag aan de Koning blijkt dat wijzigingen worden aangebracht in rekeningengroep 63 en dat de bewoordingen van de rekeningen 641 en 642 gewijzigd zijn. Deze wijzigingen behoren vermeld te worden in artikel 3, 6, van het ontwerp. 5. Uit het rekeningenstelsel dat als bijlage gaat bij het verslag aan de Koning blijkt dat bepaalde onderverdelingen verdwenen zijn in vergelijking met het rekeningenstelsel dat als bijlage gaat bij het voornoemde koninklijk besluit van 12 september 1983 (1700 en 1701, / _KB_boekhouding_volledig

9 Advies van de Raad van State 210, 212, 250, 411 tot 414, 418, 441, 480, 488, 617 en 618, 643 tot 649, 651 tot 656). Het schrappen van deze onderverdelingen kan enkel worden toegestaan in zoverre dit voortvloeit uit de toepassing van artikel 4 van het ontwerp dat luidt als volgt : «De rekeningen van het rekeningenstelsel die voor een vereniging van mede-eigenaars niet dienstig zijn, moeten niet in haar rekeningenstelsel voorkomen.» Artikel 7 Er behoort geschreven te worden : «vanaf 1 januari 2013» en niet «vanaf 31 december 2012». De kamer was samengesteld uit : de heren : Y. Kreins, kamervoorzitter, P. Vandernoot, Mevr. M. Baguet, staatsraden, de heer S. Van Drooghenbroeck, assessor van de afdeling Wetgeving, Mevr. A.-C. Van Geersdaele, griffier. Het verslag werd uitgebracht door de Heer A. Lefebvre, eerste auditeur. De overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse tekst werd nagezien onder toezicht van Mevr. M. Baguet. De Griffier, A.-C. Van Geersdaele De voorzitter, Y. Kreins. (1) Beginselen van de wetgevingstechniek - Handleiding voor het opstellen van weigevende en reglementaire teksten, tab "wetgevingstechniek", aanbeveling / _KB_boekhouding_volledig

10

11 Tekst van het KB Tekst van het KB Koninklijk besluit tot vaststelling van een minimum genormaliseerd rekeningenstelsel voor verenigingen van mede-eigenaars (B.S ) ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. Gelet op artikel 108 van de Grondwet; Gelet op het Burgerlijk Wetboek, inzonderheid artikel 577-8, 4, 17, ingevoegd bij de wet van 2 juni 2010; Gelet op advies nr /2 van de Raad van State, gegeven op 19 september 2011; Op de voordracht van de Minister van Justitie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : Artikel 1. Elke mede-eigendom die met uitzondering van de kelders, de garages en de parkeerplaatsen twintig of meer kavels omvat, dient zijn boekhouding te voeren gebruik makende van het minimum genormaliseerd rekeningenstelsel, gevoegd bij dit besluit. Art. 2. De boekhouding van verenigingen van mede-eigenaars omvat al hun verrichtingen, bezittingen, vorderingen, schulden en verplichtingen van welke aard ook. Art. 3. Elke boekhouding wordt door middel van een stelsel van boeken en rekeningen gevoerd met inachtneming van de gebruikelijke regels van het dubbel boekhouden. Alle verrichtingen worden zonder uitstel, getrouw, volledig en naar tijdsorde ingeschreven in een ongesplitst dagboek of in een hulpdagboek, al dan niet gesplitst in bijzondere hulpdagboeken. Ze worden methodisch ingeschreven in of overgebracht naar de rekeningen waarop ze betrekking hebben. De rekeningen worden ondergebracht in een voor de vereniging van mede-eigenaars passend rekeningenstelsel ingericht naar de eisen van de vereniging van mede-eigenaars. Dit rekeningenstelsel wordt zowel in de zetel als in de belangrijke boekhoudingsafdelingen voortdurend ter beschikking gehouden van belanghebbenden. Art. 4. Elke boeking geschiedt aan de hand van een gedagtekend verantwoordingsstuk, waarnaar zij moet verwijzen. De verantwoordingsstukken worden methodisch opgeborgen en zeven jaar bewaard, in origineel of in afschrift. Stukken die niet strekken tot bewijs jegens derden, worden drie jaar bewaard / _KB_boekhouding_volledig

12 Tekst van het KB Art De boeken worden per blad genummerd; ze vormen elk in hun soort een doorlopende reeks; ze dragen de vermelding van hun soort, hun plaats in de reeks en de naam van de vereniging van mede-eigenaars. 2. De boeken worden op zodanige wijze gehouden dat de materiële continuïteit ervan, evenals de regelmatigheid en de onveranderlijkheid van de boekingen zijn verzekerd. Art De boeken worden naar tijdsorde bijgehouden, zonder enig wit vak of enige weglating. In geval van correctie moet het oorspronkelijk geschrevene leesbaar blijven. 2. De verenigingen van mede-eigenaars moeten hun boeken bewaren gedurende zeven jaar, te rekenen van de eerste januari van het jaar dat op de afsluiting volgt. Art Elke vereniging van mede-eigenaars verricht, omzichtig en te goeder trouw, ten minstens eens per jaar de nodige opnemingen, verificaties, onderzoekingen en waarderingen om op een door haar gekozen datum de inventaris op te maken van al haar bezittingen, vorderingen, schulden en verplichtingen van welke aard ook, die betrekking hebben op de mede-eigendom, en van de eigen middelen daaraan verstrekt. De inventarisstukken worden ingeschreven in een boek. De stukken die wegens hun omvang bezwaarlijk kunnen worden overgeschreven, worden in dat boek samengevat en erbij gevoegd. 2. De inventaris wordt ingericht overeenkomstig het rekeningenstelsel van de vereniging van mede-eigenaars. Art. 8. De rekeningen van het rekeningenstelsel die voor een vereniging van mede-eigenaars niet dienstig zijn, moeten niet in haar rekeningenstelsel voorkomen. Art Artikel 25, 1 en 2, artikel 31, artikel 32, artikel 33, eerste lid, eerste zin en tweede lid, eerste zin, artikel 42, artikel 45, artikel 46, artikel 49, artikel 67, artikel 68, artikel 73, artikel 74, artikel 75 en artikel 77 van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen, zijn van toepassing op de boekhouding van mede- 1 NVDR: De relevante artikels van het KB van 2001 worden voorlopig opgenomen in een afzonderlijk bestand / _KB_boekhouding_volledig

13 Tekst van het KB eigenaars, met dien verstande dat het woord «jaarrekening» in deze artikelen moet vervangen worden door het woord «inventaris» en het woord «vennootschap» door de woorden «vereniging van mede-eigenaars». Art. 10. Elk actief bestanddeel wordt gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde en voor dat bedrag in het rekeningenstelsel opgenomen, onder aftrek van de desbetreffende afschrijvingen en waardeverminderingen. Onder aanschaffingswaarde wordt verstaan : de aankoopprijs, eventueel vermeerderd met de bijkomende kosten zoals niet terugbetaalbare belastingen en vervoerkosten. Art. 11. Dit besluit is van toepassing op de boekjaren die starten vanaf 1 januari Art. 12. Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit. Gegeven te Brussel, 12 juli ALBERT Van Koningswege : De Minister van Justitie, Mevr. A. TURTELBOOM / _KB_boekhouding_volledig

14

15 Bijlage aan het KB Bijlage aan het KB Bijlage bij het koninklijk besluit tot vaststelling van een minimum genormaliseerd rekeningenstelsel voor verenigingen van mede-eigenaars (B.S ) REKENINGENSTELSEL 1. Schulden op meer dan één jaar 17 Schulden op meer dan één jaar 170 Achtergestelde leningen 171 Niet-achtergestelde obligatieleningen 172 Leasingschulden 173 Kredietinstellingen 1730 Schulden op rekening 1731 Promessen 1732 Acceptkredieten 174 Overige leningen 175 Handelsschulden 179 Overige schulden 2. Vaste activa en Borgtochten 21 Immateriële vaste activa (1) 211 Concessies, octrooien, licenties, know-how, merken en soortgelijke rechten 213 Vooruitbetalingen 23 Installaties, machines en uitrusting (1) 24 Meubilair en rollend materiaal (1) 25 Vaste activa in leasing (1) 251 Installaties, machines en uitrusting 252 Meubilair en rollend materieel 26 Andere materiële vaste activa (1) 28 Betaalde borgtochten / _KB_boekhouding_volledig

16 Bijlage aan het KB 4. Vorderingen en schulden op ten hoogste één jaar 41 Vorderingen 410 Opgevraagd kapitaal 4100 Opgevraagd voorschot reservekapitaal 4101 Opgevraagd voorschot werkkapitaal 416 Diverse vorderingen 417 Dubieuze debiteuren 419 Geboekte waardeverminderingen (-) 42 Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen (2) 420 Achtergestelde leningen 421 Niet-achtergestelde obligatieleningen 422 Leasingschulden en soortgelijke 423 Kredietinstellingen 1730 Schulden op rekening 1731 Promessen 1732 Acceptkredieten 424 Overige leningen 425 Handelsschulden 429 Overige schulden 43 Financiële schulden 430 Kredietinstellingen - Leningen op rekening met vaste termijn 431 Kredietinstellingen - Promessen 432 Kredietinstellingen - Acceptkredieten 433 Kredietinstellingen - Schulden op rekening-courant (3) 439 Overige leningen 44 Handelsschulden 440 Leveranciers 444 Te ontvangen facturen (4) 45 Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten 450 Geraamd bedrag der belastingschulden 452 Te betalen belastingen en taksen 453 Ingehouden voorheffingen 454 Rijksdienst voor sociale zekerheid 455 Bezoldigingen 456 Vakantiegeld 459 Andere sociale schulden / _KB_boekhouding_volledig

17 Bijlage aan het KB 48 Diverse schulden 489 Schulden : Overgedragen middelen (5) 49 Overlopende rekeningen 490 Over te dragen kosten 491 Verkregen opbrengsten 492 Toe te rekenen kosten 493 Over te dragen opbrengsten 499 Wachtrekeningen / _KB_boekhouding_volledig

18 Bijlage aan het KB 5. Geldbeleggingen en liquide middelen 53 Termijndeposito's 530 Op meer dan één jaar 531 Op meer dan één maand en ten hoogste één jaar 532 Op ten hoogste één maand 539 Geboekte waardeverminderingen (-) 55 Kredietinstellingen 550 Reservekapitaal (6) 551 Werkkapitaal (6) 552 Overige rekeningen (6) 57 Kassen 58 Interne overboekingen / _KB_boekhouding_volledig

19 Bijlage aan het KB 6. Kosten 61 Diensten en diverse goederen 610 Onderhoud en kleine herstellingen gebouw, tuin en omgeving 6100 Brandbeveiliging Onderhoudscontracten Brandblustoestellen Brandblusleidingen Brandbestrijding overige Brandmelding en branddetectie Brandpreventie Onderhoud noodtrappen/evacuatiewegen/rookkoepels Veiligheidssignalisatie/Noodverlichting Bliksembeveiliging Andere 6101 Liften Keuring liften Onderhoudscontract liften Onderhoud en herstellingen liften niet begrepen in onderhoudscontract Noodtelefoon liften Aanpassingswerken liften Andere kosten liften 6102 Elektrische installaties Keuring elektrische installaties Onderhoudscontracten Overige onderhoud elektrische installaties Onderhoud bel- en parlofoon/videofooninstallatie Renovatie elektrische installaties Noodgroepen Airco - luchtbehandeling Lucht- en rookafzuigingsinstallaties Camerabewaking Andere 6103 Sanitair en verwarming Keuringen van de installaties Onderhoudscontracten Overig onderhoud stookinstallaties Overig onderhoud drukverhoging water Overig onderhoud waterverzachter en waterbehandeling Overig onderhoud verwarmingsleidingen Overig onderhoud waterleidingen Overig onderhoud afvoeren, riolering en pompinstallaties Meters en meteropname Andere 6104 Schrijnwerken Onderhoudscontracten Onderhoud garagepoort Onderhoud buitenschrijnwerk Onderhoud binnenschrijnwerk Borstweringen en terrasscheidingen Andere 6105 Schoonmaak en huisvuilverwerking Schoonmaak gebouw volgens contract Schoonmaak gebouw andere Onderhoudsproducten schoonmaak Materieel schoonmaak Huisvuil/PMD/papier en glas volgens contract Huisvuil/PMD/paper en glas andere Producten huisvuil/pmd/papier en glas Keuringen Andere 6106 Tuinen, parkings en wegen Onderhoud tuinen en directe omgeving volgens contract Overig onderhoud tuinen en directe omgeving / _KB_boekhouding_volledig

20 Bijlage aan het KB Aanleg tuinen en directe omgeving Onderhoud parkings, wegen en directe omgeving volgens contract Overig onderhoud parkings, wegen en directe omgeving Renovatiewerken parkings, wegen en directe omgeving Diverse werken 6107 Onderhoud bouwwerken Onderhoud funderingen Onderhoud gevels Onderhoud terrassen Onderhoud daken Onderhoud schoorstenen en ventilatiekanalen Onderhoud kelders Onderhoudswerken hal, trapzalen, gangen 6108 Zwembad Keuringen en controles Onderhoudscontract Overig onderhoud zwembad/ technische installaties Levering producten Toezicht Herstellingen zwembad/ technische installaties Andere 6109 Diversen Onderhoudscontracten Kosten wasserij Kosten recreatie (speelpleinen, tennis, fitness, biljart,...) Toezicht en bewaking 611 Renovatiewerken en andere uitzonderlijke werken 6110 Studiekosten en toezicht 6111 Renovatie 6112 Verbouwingswerken 6113 Uitbreidingswerken 612 Leveringen aan de vereniging 6120 Water Vast recht en verbruik Water algemene delen Zout voor waterverzachter Andere leveringen voor waterverzachter Leveringen voor waterbehandeling Andere 6121 Elektriciteit Elektriciteit algemene delen Elektriciteit liften Elektriciteit verwarming en sanitair Andere 6122 Gas Vast recht en verbruik Andere 6123 Stookolie Keuringen tanks Onderhoud tanks Leveringen stookolie 6124 Andere nutsvoorzieningen Kabeldistributie 6125 Andere leveringen 613 Erelonen, kosten raadsleden en kosten interne commissaris van de rekeningen 6130 Erelonen Erelonen syndici Erelonen advocaten Erelonen architecten/ingenieurs Erelonen deskundigen Erelonen externe commissaris van de rekeningen Andere erelonen 6131 Kosten raadsleden (raad van mede-eigendom) en interne commissaris van de rekeningen / _KB_boekhouding_volledig

21 Bijlage aan het KB 614 Verzekeringen Kostenvergoeding interne raadsleden en interne commissaris van de rekeningen Verplaatsingskosten interne raadsleden en interne commissaris van de rekeningen Andere kosten raad van mede-eigendom 6140 Brandverzekering 6141 Burgerlijke aansprakelijkheid 6142 Arbeidsongevallenverzekering 6143 Verzekering vrijwilligers 6144 Verzekering raadsleden en commissaris van de rekeningen 6145 Beroepsaansprakelijkheid niet-professionele syndicus 6146 Rechtsbijstand 6147 Franchise 6148 Andere 615 Conciërgewoning 6150 Telefoon - internet - gsm 6151 Elektriciteit 6152 Water 6153 Gas 6154 Verwarming 6155 Televisiedistributie 6156 Kosten 6157 Onderhoud 6158 Andere 616 Administratie- en beheerskosten 6160 Administratiekosten syndicus Kantoor en kantoorbenodigdheden Postzegels Telefoon Andere 6161 Kosten vergaderingen Gebruik vergaderzalen Consumpties vergaderingen Andere 6162 Vertalingen Simultaanvertaling vergaderingen Vertaling documenten 6163 Procedurekosten Procedurekosten inning achterstallen mede-eigenaars Andere procedurekosten 6164 Publicaties en wijziging van de statuten Publicatie benoeming syndicus Wijziging van de statuten 6165 Kosten eigendomsoverdracht Attesten artikel Burgerlijk Wetboek Andere 6166 Diverse kosten beheer Informatieverstrekking op het internet Kosten eigendomsverwerving Kosten archief Overige kosten beheer 62 Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 620 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen 621 Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen 622 Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen 623 Andere personeelskosten 624 Ouderdoms- en overlevingspensioenen / _KB_boekhouding_volledig

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars Bulletin 63 CBN Commissie voor Boekhoudkundige Normen Voorwoord In augustus 2012 werd het boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars gepubliceerd

Nadere informatie

Wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van de ondernemingen. Officieuze coördinatie op 22/04/2012. Artikel 1

Wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van de ondernemingen. Officieuze coördinatie op 22/04/2012. Artikel 1 Wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van de ondernemingen Officieuze coördinatie op 22/04/2012 Hoofdstuk I - Boekhouding en jaarrekening van de ondernemingen Artikel 1 Voor de toepassing van dit hoofdstuk

Nadere informatie

STANDAARD REKENINGENGIDS

STANDAARD REKENINGENGIDS STANDAARD REKENINGENGIDS STANDAARD REKENINGEN GIDS 2012 Fernand Maillard Els Watzeel Auteurs Fernand MAILLARD Bedrijfsrevisor IAB Accountant Els WATZEEL IAB Accountant Belastingconsulente 12de druk, 1ste

Nadere informatie

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave Rekeningenstelsel Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave INHOUD 1. INLEIDING 3 1.1. GEBRUIK VAN DE REKENINGEN 5 1.2. SCHEMA VAN DE JAARREKENING 6 1.3. NEGENDE UITGAVE 7 2. HANDLEIDING VOOR

Nadere informatie

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN Brochure Kleine VZW s 1 19/06/2003 Inhoudstabel Woord van de Minister... 5 Woord vooraf werkgroep... 6 Hoofdstuk 1 Het boekhoudkundig kader...

Nadere informatie

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE GROTE EN ZEER GROTE VERENIGINGEN

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE GROTE EN ZEER GROTE VERENIGINGEN HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE GROTE EN ZEER GROTE VERENIGINGEN INHOUDSTAFEL WOORD VAN DE MINISTER...5 WOORD VOORAF WERKGROEP...6 HOOFDSTUK 1: HET BOEKHOUDKUNDIG KADER...8 1. TOEPASSINGSSFEER...8

Nadere informatie

Kleine VZW s en hun boekhoudkundige verplichtingen

Kleine VZW s en hun boekhoudkundige verplichtingen Kleine VZW s en hun boekhoudkundige verplichtingen De wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 legt de VZW s een verplichte boekhouding op. 1. WAT IS EEN KLEINE VZW? Een kleine

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 17 juli 1991 (B.S. van 21.8.1991) houdende coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit.

Koninklijk besluit van 17 juli 1991 (B.S. van 21.8.1991) houdende coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit. Koninklijk besluit van 17 juli 1991 (B.S. van 21.8.1991) houdende coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit. COORDINATIE OPGAVE DER WIJZIGENDE WETTEN 1. Wet van 24.12.1993 (B.S. van 22.1.1994)

Nadere informatie

Hoofdstuk V - Boekhoudkundige verplichtingen

Hoofdstuk V - Boekhoudkundige verplichtingen Hoofdstuk V - Boekhoudkundige verplichtingen 1. Algemene bepalingen De boekhoudkundige verplichtingen van een vzw zijn in eerste instantie afhankelijk van de grootte van een vzw. We onderscheiden om te

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen

Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen Officieuze coördinatie op 3 oktober 2012 Deze officieuze coördinatie houdt rekening met de wijzigingen die werden

Nadere informatie

HET BOEKHOUDRECHT IN BELGIE ONTSTAAN EN EVOLUTIE. door

HET BOEKHOUDRECHT IN BELGIE ONTSTAAN EN EVOLUTIE. door HET BOEKHOUDRECHT IN BELGIE ONTSTAAN EN EVOLUTIE door E. DELEMBRE Docent aan de Rijksuniversiteit te Gent Directeur Seminarie Bedrijfseconomie Bank- en Bedrijfsrevisor 1. Belgie kende tot voor 17 juli

Nadere informatie

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING 1. BALANS NA RESULTAATVERDELING ACTIVA Vaste activa PRAKTISCHE GIDS Codes I. Oprichtingskosten II. Immateriële Vaste Activa III. Materiële Vaste Activa voor de ANALYSE A. Terreinen en gebouwen B. Installaties,

Nadere informatie

BIBF Wetgeving op de BOEKHOUDING en de JAARREKENING van ONDERNEMINGEN

BIBF Wetgeving op de BOEKHOUDING en de JAARREKENING van ONDERNEMINGEN 1 BIBF Wetgeving op de BOEKHOUDING en de JAARREKENING van ONDERNEMINGEN 15 oktober 2011 www.moorestephensverschelden.be WE DO MOORE. SPREKER : PETER VERSCHELDEN Bedrijfsrevisor Accountant Licentiaat in

Nadere informatie

De boekhoudwetgeving op ondernemingen in België

De boekhoudwetgeving op ondernemingen in België De boekhoudwetgeving op ondernemingen in België Patrick Valckx Erkend Boekhouder - Bedrijfsrevisor Vennoot KPMG & Partners Accountancy Brussel, 8 december 2012 Inhoud 1. Algemeen wettelijk kader - Bepalingen

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2012/13 De boekhoudkundige verwerking van immateriële vaste activa. Advies van 10 oktober 2012

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2012/13 De boekhoudkundige verwerking van immateriële vaste activa. Advies van 10 oktober 2012 Inleiding COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2012/13 De boekhoudkundige verwerking van immateriële vaste activa Advies van 10 oktober 2012 1. Zowel in het volledige, als in het verkorte schema

Nadere informatie

7. NORMEN INZAKE DE CONTROLE BIJ HET VOORSTEL TOT ONTBINDING VAN VENNOOTSCHAPPEN MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

7. NORMEN INZAKE DE CONTROLE BIJ HET VOORSTEL TOT ONTBINDING VAN VENNOOTSCHAPPEN MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID 7. NORMEN INZAKE DE CONTROLE BIJ HET VOORSTEL TOT ONTBINDING VAN VENNOOTSCHAPPEN MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID Gelet op de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut der Bedrijfsrevisoren,

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

B.I.B.F. BEROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE BOEKHOUDERS EN FISCALISTEN

B.I.B.F. BEROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE BOEKHOUDERS EN FISCALISTEN Rekeningenstelsel B.I.B.F. BEROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE BOEKHOUDERS EN FISCALISTEN REKENINGENSTELSEL (*) NOVEMBER 2009 B.I.B.F. Legrandlaan 45 1050 BRUSSEL Tel.: 02/626.03.80 Fax: 02/626.03.90 E mail:

Nadere informatie

Boekhouding van grote vzw s

Boekhouding van grote vzw s Boekhouding van grote vzw s Wordt als groot beschouwd de vereniging die meer dan één van de volgende criteria overschrijdt : vijf voltijdse werknemers, 250 000 EUR gewone ontvangsten en 1 000 000 EUR balanstotaal.

Nadere informatie

DE AANVULLENDE WAARDERINGS- EN RUBRiCERINGSREGELS. Afdeling I. Onderscheid tussen voorraden en materiële vaste activa

DE AANVULLENDE WAARDERINGS- EN RUBRiCERINGSREGELS. Afdeling I. Onderscheid tussen voorraden en materiële vaste activa 1 BIJLAGE 1. DE AANVULLENDE WAARDERINGS- EN RUBRiCERINGSREGELS Hoofdstuk I. De terreinen en gebouwen Afdeling I. Onderscheid tussen voorraden en materiële vaste activa Art. 1. Terreinen en gebouwen worden

Nadere informatie

19548 BELGISCH STAATSBLAD 07.04.2006 MONITEUR BELGE

19548 BELGISCH STAATSBLAD 07.04.2006 MONITEUR BELGE 19548 BELGISCH STAATSBLAD 07.04.2006 MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Departement Onderwijs [C 2006/35506] VSKO-model voor het voeren van een vereenvoudigde boekhouding in het katholiek

Nadere informatie

MAR : Minimumindeling van het Algemeen Rekeningstelsel

MAR : Minimumindeling van het Algemeen Rekeningstelsel BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p.1/ MAR : Minimumindeling van het Algemeen Rekeningstelsel Klasse 2 p.7/ Btw periodieke aangifte inhoud van roosters 44 en 47 opgave

Nadere informatie

Model voor de neerlegging van jaarrekeningen

Model voor de neerlegging van jaarrekeningen Balanscentrale Model voor de neerlegging van jaarrekeningen Presentatie en handleiding Model voor de neerlegging van jaarrekeningen Presentatie en handleiding De informatie opgenomen in deze handleiding

Nadere informatie

Kan arbeidsongeschiktheid een geval van overmacht vormen?

Kan arbeidsongeschiktheid een geval van overmacht vormen? BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ Kan arbeidsongeschiktheid een geval van overmacht vormen? p. 5/ Invloed van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord en de gerechtelijke

Nadere informatie

Personeelskosten van ondernemingen. verenigingen : boekhoudkundige aspecten I N H O U D. 1. Personeelskosten in de boekhouding

Personeelskosten van ondernemingen. verenigingen : boekhoudkundige aspecten I N H O U D. 1. Personeelskosten in de boekhouding Personeelskosten van ondernemingen en grote verenigingen : boekhoudkundige aspecten 1. Personeelskosten in de boekhouding Onder personeelskosten wordt verstaan de bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

Nadere informatie

GECOORDINEERDE STATUTEN

GECOORDINEERDE STATUTEN GECOORDINEERDE STATUTEN RESIDENTIE SCHUBERT Te 9900 Eeklo, Molenstraat, 40 KBO nummer 0851.463.426 Ten jare NEGENTIENHONDERD DRIEËNNEGENTIG Op TIEN FEBRUARI Voor ons meester JOZEF DAUWE, notaris ter standplaats

Nadere informatie

CIJFERS LEZEN EN KRITISCH INTERPRETEREN

CIJFERS LEZEN EN KRITISCH INTERPRETEREN CIJFERS LEZEN EN KRITISCH INTERPRETEREN Voorwoord Wat je nu in handen houdt is een naslagwerk voor zij die de sessies "Cijfers lezen en kritisch interpreteren" gevolgd hebben. Deze cursus richt zich op

Nadere informatie

3.3. Bijzondere regels m.b.t. de balans

3.3. Bijzondere regels m.b.t. de balans 168 3.3. Bijzondere regels m.b.t. de balans 3.3.1. Immateriële vaste activa»» Kosten van onderzoek en ontwikkeling (advies 138/1) Overeenkomstig het besluit van 8 oktober 1976 kunnen als kosten van onderzoek

Nadere informatie

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

Omzendbrief FMI/2007-02 OVER DE VERPLICHTINGEN VAN OP EEN GEREGLEMENTEERDE MARKT GENOTEERDE EMITTENTEN

Omzendbrief FMI/2007-02 OVER DE VERPLICHTINGEN VAN OP EEN GEREGLEMENTEERDE MARKT GENOTEERDE EMITTENTEN Omzendbrief FMI/2007-02 OVER DE VERPLICHTINGEN VAN OP EEN GEREGLEMENTEERDE MARKT GENOTEERDE EMITTENTEN December 2007* * De nieuwe wetgeving die in deze omzendbrief wordt besproken, treedt in werking op

Nadere informatie