ACHTERGROND EN WETTELIJK KADER 4 HOE WORDT DE JAARREKENING BESTUDEERD IN DIT BOEK?... 5

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ACHTERGROND EN WETTELIJK KADER 4 HOE WORDT DE JAARREKENING BESTUDEERD IN DIT BOEK?... 5"

Transcriptie

1 DEEL 0 ACHTERGROND EN WETTELIJK KADER 1 WELKE JAARREKENINGEN WORDEN BESTUDEERD? ONDERNEMINGEN: VOLLEDIGE VERSUS VERKORTE JAARREKENING Ondernemingen Jaarrekening volgens het volledige schema Jaarrekening volgens het verkorte schema Te volgen rekeningenstelsel VERENIGINGEN (AL OF NIET INTERNATIONAAL) EN STICHTINGEN ZONDER WINSTOOGMERK: VOLLEDIGE VERSUS VERKORTE JAARREKENING Verenigingen (al of niet internationaal) en stichtingen zonder winstoogmerk Jaarrekening volgens het volledige schema Jaarrekening volgens het verkorte schema Te volgen rekeningenstelsel HOE WORDT DE JAARREKENING BESTUDEERD IN DIT BOEK?... 5 DEEL 1 PERMANENTE FINANCIERING EN FINANCIERINGSMIDDELEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR HOOFDSTUK 1 KAPITAAL BOEKHOUDRECHT Voorstelling Vorming van het kapitaal KAPITAAL BIJ NATUURLIJKE PERSONEN OF BIJ BIJKANTOREN EN CENTRA VAN WERKZAAMHEDEN ix

2 3 KAPITAAL IN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP, DE BESLOTEN VENNOOT- SCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID EN DE COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP OP AANDELEN PRIVÉ-UITGIFTE: OPRICHTING OF KAPITAALVERHOGING IN SPECIËN Beschrijving van de oprichting en kapitaalverhoging Boekhoudkundige verwerking van de oprichting of kapitaalverhoging Kosten van oprichting en van kapitaalverhoging Vennoten in gebreke PRIVÉ-UITGIFTE: OPRICHTING OF KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA Beschrijving van inbreng in natura Boekhoudkundige verwerking van de inbreng in natura OPENBARE UITGIFTE: OPRICHTING OF KAPITAALVERHOGING IN SPECIËN Beschrijving van de openbare inschrijving Boekhoudkundige verwerking KAPITAALVERHOGING DOOR HERSCHIKKING VAN BESTAAND VERMOGEN Kapitaalverhoging door incorporatie van reserves, uitgiftepremies, herwaarderingsmeerwaarden en overgedragen winst Kapitaalverhoging door bestemming van de winst van het boekjaar Kapitaalverhoging door incorporatie van schulden VERMINDERING VAN HET KAPITAAL Kapitaalvermindering door terugbetaling Kapitaalvermindering door ontheffing van de verplichting tot storten Kapitaalvermindering via aanzuivering van overgedragen verliezen Kapitaalvermindering door aanzuivering van verliezen van het lopende boekjaar VOORKEURRECHT Begrip Theoretische prijsbepaling Niet-uitoefening van het voorkeurrecht RESULTATENREKENING TOELICHTING KAPITAAL BINNEN VERENIGINGEN EN STICHTINGEN Voorstelling Begrip beginvermogen Overgang voor verenigingen die vóór 1 januari 2004 bestonden Verenigingen opgericht vanaf 1 januari x

3 Veranderingen binnen het beginvermogen Begrip permanente financiering OEFENINGEN HOOFDSTUK 2 UITGIFTEPREMIES BOEKHOUDRECHT Voorstelling Economische betekenis KAPITAALVERHOGING VIA PRIVATE INSCHRIJVING KAPITAALVERHOGING VIA OPENBARE INSCHRIJVING KAPITAALVERHOGING DOOR INCORPORATIE VAN SCHULDEN AANWENDING VAN UITGIFTEPREMIES WARRANTS NIET VERBONDEN AAN NIEUW UITGEGEVEN AANDELEN RESULTATENREKENING EN TOELICHTING CASE: KAPITAAL EN UITGIFTEPREMIES UITGIFTEPREMIE BINNEN VERENIGINGEN EN STICHTINGEN OEFENINGEN HOOFDSTUK 3 HERWAARDERINGSMEERWAARDEN BOEKHOUDRECHT Voorstelling Juridische achtergrond DE GEWONE HERWAARDERING (ART. 57 KB 30/01/2001) Begrip Bespreking Activa die niet noodzakelijk zijn voor de voortzetting van het bedrijf (of een onderdeel ervan) Activa die noodzakelijk zijn voor de voortzetting van het bedrijf Actiefgebonden rendabiliteitsvoorwaarde xi

4 2.4.2 Algemene rendabiliteitsvoorwaarde Boekhoudkundige verwerking HERWAARDERINGSMEERWAARDEN ONTSTAAN UIT TERUGNAME VAN GEBOEKTE WAARDEVERMINDERINGEN (ART. 100 KB 30/01/2001) Deelnemingen, effecten en andere waarden behorende tot de geldbeleggingen Immateriële en materiële vaste activa met onbeperkte levensduur Immateriële en materiële vaste activa met beperkte levensduur OMZETTING VAN HERWAARDERINGSMEERWAARDEN Omzetting in kapitaal Incorporatie in het kapitaal van herwaarderingsmeerwaarden en latere minderwaarden (Advies 113/4) Aanrekenen van Overgedragen verlies op Herwaarderings meer waarden (Advies 113/3) VERKOOP VAN GEHERWAARDEERDE VASTE ACTIVA Algemene principes Verkoop van geherwaardeerde vaste activa Belastbaarheid van de meerwaarden Eerste voorbeeld: Afschrijvingsdeel in herwaarderingsmeerwaarden werd naar reserves overgeboekt Tweede voorbeeld: Afschrijvingsdeel in herwaarderingsmeerwaarden werd niet naar reserves overgeboekt Derde voorbeeld: Herwaarderingsmeerwaarde werd omgezet in kapitaal Diverse opmerkingen RESULTATENREKENING TOELICHTING HERWAARDERINGSMEERWAARDE BIJ VERENIGINGEN EN STICHTINGEN OEFENINGEN HOOFDSTUK 4 RESERVES OVERGEDRAGEN WINST (VERLIES) BOEKHOUDRECHT Voorstelling VAN RESULTATENREKENING NAAR RESULTAATVERWERKING VENNOOTSCHAPSBELASTING Algemene principes van de vennootschapsbelasting xii

5 3.1.1 Fiscale winst Tarieven van de vennootschapsbelasting Vermeerdering en uitgespaarde vermeerdering Boekhoudkundige verwerking van de voorafbetaling Boekhoudkundige verwerking van de belastingberekening einde boekjaar Voorafbetaling = belastingberekening Voorafbetaling < belastingberekening Voorafbetaling > belastingberekening Samenvattend Belasting over vorige boekjaren Afloop van de belastingcyclus Regularisering via ontvangst van het aanslagbiljet Bericht van wijziging dat na controle volgt en waartegen de onderneming geen bezwaar indient Betwiste aanslagen Samenvatting van de rekeningen i.v.m. belastingen ANDERE BELASTINGEN VAN HET BOEKJAAR Onroerende voorheffing Roerende voorheffing Buitenlandse belastingen BEPALEN VAN HET TE BESTEMMEN RESULTAAT Extracomptabel Boekhoudkundig Voorstelling DE RESULTAATVERWERKING Algemene principes Uitkeerbare winst Te bestemmen winst Te verwerken verlies Onttrekkingen aan reserves Onttrekkingen/toevoegingen aan kapitaal en uitgiftepremie Samenvattende resultaatverwerkingstabel INTERIMDIVIDEND, TUSSENTIJDS DIVIDEND, KEUZEDIVIDEND Interimdividenden Tussentijds dividend Keuzedividend WETTELIJKE RESERVE INKOOP VAN EIGEN AANDELEN Berekenen van de reserveerbare winst Andere voorwaarden xiii

6 9.3 Boekhoudkundige verwerking van de aankoop eigen aandelen Dividenden voor de eigen aandelen Waardevermindering op eigen aandelen Vervreemding van de eigen aandelen Waardeloos worden van de eigen aandelen ANDERE ONBESCHIKBARE RESERVES (13110) Statutaire onbeschikbare reserve Reserve tot aflossing van het kapitaal Het overschot op de kapitaalvermindering tot dekking van een voorzienbaar verlies BELASTINGVRIJE RESERVES (13200) Begrip Monetaire meerwaarden Gedwongen meerwaarden Vrijwillig gerealiseerde meerwaarde BESCHIKBARE RESERVES (13300) OVERGEDRAGEN WINST (14000) OVERGEDRAGEN VERLIES (14100) VOORSTELLING IN DE JAARREKENING Rapportering over belastingen Rapportering over de bestemming van de winst of de verwerking van het verlies CASE: RESERVES EN OVERGEDRAGEN WINST (VERLIES) BESTEMDE FONDSEN EN OVERGEDRAGEN WINST (VERLIES) BINNEN VERENIGINGEN Voorstelling Resultaatbepaling binnen de vereniging Bestemming van het resultaat binnen de vereniging Bestemde fondsen en hun aanwending OEFENINGEN HOOFDSTUK 5 KAPITAALSUBSIDIES BOEKHOUDRECHT Voorstelling Soorten subsidies Kenmerken van de kapitaalsubsidies Subsidierecht xiv

7 2 EXPLOITATIESUBSIDIES RENTESUBSIDIES KAPITAALSUBSIDIES Algemeen principe Uitgewerkt voorbeeld KAPITAALSUBSIDIES ZONDER VRIJSTELLING VAN VENNOOTSCHAPS- BELASTING Algemeen principe Uitgewerkt voorbeeld VERKOOP VAN EEN VAST ACTIEF WAARVOOR KAPITAALSUBSIDIE WERD VERKREGEN Algemeen principe Uitgewerkt voorbeeld Uitgewerkt voorbeeld met uitgestelde belastingen BIJZONDERE GEVALLEN Kapitaalsubsidie waarvan de toezegging na de eerste afschrijving gebeurt Voorbeeld: de toekenning wordt over verschillende jaren gespreid Kapitaalsubsidies op activa met onbeperkte levensduur Herziening van kapitaalsubsidies Wijziging van de belastingvoet RESULTATENREKENING TOELICHTING CASE: KAPITAALSUBSIDIES SUBSIDIES BIJ (INTERNATIONALE) VERENIGINGEN EN STICHTINGEN Voorstelling jaarrekening en rekeningenstelsel Omschrijving van kapitaalsubsidies Waardering van kapitaalsubsidies Boekhoudkundige verwerking Enkele voorbeelden OEFENINGEN HOOFDSTUK 6 VOORZIENINGEN VOOR RISICO S EN KOSTEN UITGESTELDE BELASTINGEN BOEKHOUDRECHT Voorstelling xv

8 1.2 Voorzieningen voor risico s en kosten Uitgestelde belastingen VOORZIENINGEN VOOR PENSIOENEN EN SOORTGELIJKE VERPLICHTINGEN Actuele situatie Verplichtingen, voortvloeiende uit brugpensioen VOORZIENINGEN VOOR BELASTINGEN Betwiste aanslagen (Advies 128/6) Uitspraak VOORZIENINGEN VOOR GROTE HERSTELLINGS- EN ONDERHOUDS- WERKEN Begrip Boekhoudkundige verwerking in de jaarlijkse methode Boekhoudkundige verwerking bij de maandelijkse methode Voorzieningen als uitzonderlijke kost VOORZIENINGEN VOOR OVERIGE RISICO S EN KOSTEN Voorzieningen voor technische waarborgverplichtingen Voorzieningen voor hangende geschillen Andere voorzieningen UITGESTELDE BELASTINGEN Uitgestelde belastingen op kapitaalsubsidies Uitgestelde belastingen op gerealiseerde meerwaarden RESULTATENREKENING EN TOELICHTING Resultatenrekening Toelichting VOORZIENINGEN VOOR RISICO S EN KOSTEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN BINNEN (INTERNATIONALE) VERENIGINGEN EN STICHTINGEN Voorzieningen voor risico s en kosten Algemeen Voorzieningen voor schenkingen en legaten met terugnemingsrecht Uitgestelde belastingen CASE: VOORZIENINGEN VOOR RISICO S EN KOSTEN OEFENINGEN xvi

9 HOOFDSTUK 7 SCHULDEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR BOEKHOUDRECHT Voorstelling Begrippen Waarderingsregels TERMIJNKREDIET MET GELIJKE KAPITAALAFLOSSING (DEGRESSIEVE PERIODIEKE BETALINGEN) Omschrijving Overzicht van de boekhoudkundige verwerking Afsluiten van een leningscontract en ontvangst van het provenu Kosten bij het afsluiten van de lening Rente op de lening in de jaarlijkse methode Rente op de lening in de maandelijkse methode Provisiekosten op het nog niet opgenomen kapitaal Aanduiden einde boekjaar van het gedeelte van de lening dat volgend boekjaar vervalt Aflossen van de lening Samenvattend schema Uitgewerkt voorbeeld: lening met gelijke kapitaalaflossing (postnumerando) Gegevens en aflossingstabel Boekhoudkundige verwerking in de jaarlijkse methode Boekhoudkundige verwerking in de maandelijkse methode Uitgewerkt voorbeeld: lening met gelijke kapitaalaflossing (prenumerando) Gegevens en aflossingstabel Boekhoudkundige verwerking in de jaarlijkse methode Boekhoudkundige verwerking in de maandelijkse methode TERMIJNKREDIET MET ANNUÏTEITEN (GELIJKE BETALINGEN) Omschrijving Overzicht van de boekhoudkundige verwerking Uitgewerkt voorbeeld: lening met annuïteiten Gegevens en aflossingstabel Boekhoudkundige verwerking in de jaarlijkse methode Boekhoudkundige verwerking in de maandelijkse methode TERMIJNKREDIET MET INTEGRALE AFLOSSING OP HET EINDE VAN DE LOOPTIJD (BULLET) Omschrijving Overzicht van de boekhoudkundige verwerking Uitgewerkt voorbeeld: lening met integrale aflossing op het einde van de looptijd Gegevens en aflossingstabel Boekhoudkundige verwerking in de jaarlijkse methode Boekhoudkundige verwerking in de maandelijkse methode xvii

10 5 WENTELKREDIETEN Omschrijving Overzicht van de boekhoudkundige verwerking Uitgewerkt voorbeeld: wentelkrediet Gegevens en aflossingstabel Boekhoudkundige verwerking in de jaarlijkse methode SPECIALE WAARDERINGSREGELS VOOR LENING MET VASTE INTREST OP INITIEEL BEDRAG VAN DE LENING (FINANCIERINGSKREDIET) Omschrijving Speciale waarderingsregels Berekening van de intrest ten laste van het resultaat Boekingswijze Uitgewerkt voorbeeld: lening met vaste intrest op initieel kapitaal Gegevens en aflossingstabel Boekhoudkundige verwerking in de jaarlijkse methode Boekhoudkundige verwerking in de maandelijkse methode SPECIALE WAARDERINGSREGELS VOOR SCHULDEN WAARBIJ DE NOMINALE WAARDE DE RENTE OMVAT Omschrijving Speciale waarderingsregels Boekhoudkundige verwerking Uitgewerkt voorbeeld van een lening waarbij de nominale waarde de rente omvat Gegevens en aflossingstabel Boekhoudkundige verwerking in de jaarlijkse methode Boekhoudkundige verwerking in de maandelijkse methode SPECIALE WAARDERINGSREGELS VOOR RENTELOZE SCHULDEN EN SCHULDEN MET EEN ABNORMAAL LAGE RENTE Omschrijving Speciale waarderingsregels Boekhoudkundige verwerking Uitgewerkt voorbeeld van een renteloze schuld, eenmalig terugbetaalbaar op einde looptijd Gegevens en aflossingstabel Boekhoudkundige verwerking volgens de jaarlijkse methode Uitgewerkt voorbeeld van schuld met een abnormaal lage rentevoet, eenmalig terugbetaalbaar op einde looptijd Gegevens en aflossingstabel Uitgewerkt voorbeeld van een renteloze schuld, terugbetaalbaar in annuïteiten Gegevens en aflossingstabel Boekhoudkundige verwerking volgens de jaarlijkse methode Uitgewerkt voorbeeld van een laag rentende schuld, terugbetaalbaar in annuïteiten Gegevens en aflossingstabel Boekhoudkundige verwerking volgens de jaarlijkse methode xviii

11 9 SPECIALE WAARDERINGSREGELS VOOR OBLIGATIELENINGEN Omschrijving Speciale waarderingsregels Overzicht van de boekhoudkundige verwerking Beslissing tot uitgifte Intekening en storting Agio en disagio Rentebetaling Terugbetaling op vervaldag Samenvattend schema Uitgewerkt voorbeeld van een obligatielening Gegevens en aflossingstabel (lineaire methode) Aflossingstabel (volgens samengestelde intrest) Boekhoudkundige verwerking in de jaarlijkse methode (lineaire methode) INTRESTSUBSIDIES Omschrijving Overzicht van de boekhoudkundige verwerking Uitgewerkt voorbeeld van een intrestsubsidie Gegevens en aflossingstabel Boekhoudkundige verwerking in de jaarlijkse methode Boekhoudkundige verwerking in de maandelijkse methode RESULTATENREKENING EN TOELICHTING Resultatenrekening Toelichting OEFENINGEN APPENDIX: INLEIDENDE BEGRIPPEN UIT DE FINANCIËLE WISKUNDE DEEL 2 INVESTERINGEN IN DUURZAME MIDDELEN EN ANDERE BELEGGINGEN HOOFDSTUK 8 OPRICHTINGSKOSTEN BOEKHOUDRECHT Voorstelling: volledig en verkort schema Definities Waarderingsregels Andere gevolgen BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKING EN WAARDERING BIJ VERWERVING Aanschaffing bij derden: de aankoopprijs (directe waardering) Herstructureringskosten xix

12 3 BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKING EN WAARDERING BIJ WAARDEDALINGEN Afschrijvingen Aanvullende afschrijvingen TOELICHTING OEFENINGEN HOOFDSTUK 9 IMMATERIËLE VASTE ACTIVA BOEKHOUDRECHT Voorstelling Definitie VERWERVING Aanschaffing door aankoop bij derden Aanschaffing door eigen werken Aanschaffing door inbreng of door verwerving van een bedrijfstak of ondernemingsgeheel Samenvattend schema WAARDEDALINGEN Waardeverminderingen Afschrijvingen Samenvattend schema WAARDESTIJGINGEN Gewone herwaardering Terugneming van afschrijvingen en waardeverminderingen (art. 100 KB 30/01/2001) Samenvattend schema REALISATIE Verkoop van een niet-geherwaardeerd immaterieel vast actief Verkoop van een immaterieel vast actief, geherwaardeerd volgens artikel 100 van het KB van 30/01/2001; de herwaarderingsmeerwaarde werd niet geïncorporeerd in het kapitaal Samenvattend schema KOSTEN VAN ONDERZOEK EN ONTWIKKELING SOFTWARE xx

13 8 MILIEUMAATREGELEN EN IMMATERIËLE VASTE ACTIVA Emissierechten Boekhoudkundige verwerking volgens de brutomethode Boekhoudkundige verwerking volgens de nettomethode Groenestroom- en warmtekrachtcertificaten OPBRENGSTEN EN KOSTEN, VOORTVLOEIENDE UIT IMMATERIËLE VASTE ACTIVA Definities Boekhoudkundige verwerking van royalty-opbrengsten Boekhoudkundige verwerking van royalty-kosten Samenvattend schema TOELICHTING IMMATERIËLE VASTE ACTIVA BINNEN VERENIGINGEN EN STICHTINGEN CASE: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA OEFENINGEN HOOFDSTUK 10 MATERIËLE VASTE ACTIVA BOEKHOUDRECHT Voorstelling Begrippen Waardering VERWERVING Aanschaffing door aankoop bij derden Aanschaffing door eigen werken Aanschaffing door inbreng of door verwerving van een bedrijfs- of ondernemingsgeheel WAARDEDALINGEN Waardeverminderingen Afschrijvingen Begrip Afschrijvingen en het boekhoudrecht Boekhoudkundige verwerking Fiscale afschrijvingen en het boekhoudrecht Terugname van waardeverminderingen en afschrijvingen Samenvattend schema Vaste waardering xxi

14 4 WAARDESTIJGINGEN Gewone herwaardering (art. 57 KB 30/01/2001) Waardestijging via terugneming van afschrijvingen en waardeverminderingen (art. 100 KB 30/01/2001) Samenvattend schema BUITENGEBRUIKSTELLING EN REALISATIE Buitengebruikstelling Realisatie Gerealiseerd resultaat Boekhoudkundige verwerking Samenvattend schema INTERCALAIRE INTRESTEN TERREINEN EN GEBOUWEN (III.A.) Definities Waardering Waardering en boekhoudkundige verwerking in geval van lijfrente Lijfrente en het boekhoudrecht Lijfrentecontracten Boekhoudkundige verwerking Samenvattend schema Technische aspecten van de berekening (conversietabellen) Praktisch voorbeeld Voorbeeld van een lijfrentecontract INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING (III.B.) Definities Waardering en boekhoudkundige verwerking Boekingen in het vast waarderingsstelsel Boekingen in verband met verpakkingsmaterieel MEUBILAIR EN ROLLEND MATERIEEL (III.C.) Definities Waardering en boekhoudkundige verwerking LEASING EN SOORTGELIJKE RECHTEN (III.D.) Definities Algemene definities Boekhoudrecht Waardering en boekhoudkundige verwerking bij de leasinggever Waardering en boekhoudkundige verwerking bij de leasingnemer Sale and lease back Begrip Voorbeeld en boekingen xxii

15 11 OVERIGE MATERIËLE VASTE ACTIVA (III.E.) Definities Waardering en boekhoudkundige verwerking Boekingen in verband met buitengebruik- of buitenexploitatiestelling van materiële vaste activa (art. 65 KB 30/01/2001) ACTIVA IN AANBOUW EN VOORUITBETALINGEN (III.F.) Definities Waardering en boekhoudkundige verwerking MATERIËLE VASTE ACTIVA EN MILIEUASPECTEN Vaststellingen inzake milieuaspecten Activeerbaar of niet-activeerbaar Voorbeelden van milieuaangelegenheden en haar jaarrekeningaspecten Bodemsanering en/of maatregelen in het kader van een investeringsproject (decreet 27/10/2006 BS 22/01/2007) Sanering verontreinigde terreinen Verplichting tot investeringen in installaties, machines en uitrusting TOELICHTING CASE: MATERIËLE VASTE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA BINNEN HET BOEKHOUDRECHT VAN (INTERNATIONALE) VERENIGINGEN EN STICHTINGEN Algemene voorstelling Materiële vaste activa onder volle eigendom of onder leasing en soortgelijke contracten Materiële vaste activa overige Bijzondere waarderingsregels Algemene regel Waarderingsstelsel constante waarde Materiële vaste activa verworven via schenking of legaat Materiële vaste activa verworven (geheel of gedeeltelijk) via vrijwilligerswerk Erfpacht Gebouwen opgericht op gronden in erfpacht OEFENINGEN HOOFDSTUK 11 FINANCIËLE VASTE ACTIVA BOEKHOUDRECHT Voorstelling Bedrijfseconomische betekenis Definities volgens het boekhoudrecht xxiii

16 1.3.1 Verbonden ondernemingen (IV.A.) Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat (IV.B.) Aandelen Vorderingen en borgtochten in contanten WAARDERING EN BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKING BIJ VERWERVING Deelnemingen en andere aandelen Vorderingen, vastrentende effecten en borgtochten Samenvattend schema WAARDEDALINGEN Deelnemingen en aandelen Vorderingen en borgtochten in contanten Samenvattend schema WAARDESTIJGINGEN Gewone herwaardering (art. 57 KB 30/01/2001) Waardestijging via terugneming van waardeverminderingen Samenvattend schema REALISATIE OPBRENGSTEN UIT FINANCIËLE VASTE ACTIVA ENKELE BIJZONDERE PROBLEMEN Inschrijvingsrechten Bonusaandelen TOELICHTING CASE: FINANCIËLE VASTE ACTIVA FINANCIËLE VASTE ACTIVA EN (INTERNATIONALE) VERENIGINGEN EN STICHTINGEN Verenigingen en financiële vaste activa: basisbenadering Verbonden entiteiten : deelnemingen in verbonden vennootschappen en vorderingen Andere vennootschappen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat: deelnemingen en vorderingen Overige financiële vaste activa: aandelen, vorderingen en borgtochten Aard van de gegevens te verstrekken in de jaarrekening OEFENINGEN xxiv

17 HOOFDSTUK 12 VORDERINGEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR BOEKHOUDRECHT Voorstelling Begrippen Handelsvorderingen (290, V.A.) Overige vorderingen (291, V.B.) Waarderingsregels VORDERING OP TERMIJN MET GELIJKE KAPITAALAFLOSSING (DEGRESSIEVE PERIODIEKE ONTVANGSTEN) Omschrijving Overzicht van de boekhoudkundige verwerking Verstrekking van de lening Inning van aangerekende kosten bij afsluiten van het contract Opbrengsten uit vorderingen (jaarlijkse methode) Opbrengsten uit vorderingen (maandelijkse methode) Provisiekosten op het kapitaal dat door de genieter van de lening niet opgenomen wordt Aanduiden einde boekjaar van het gedeelte van de lening dat volgend boekjaar vervalt Inning van leningsaflossingen Samenvattend schema: ontstaan, opbrengsten, realisatie Waardedalingen op vorderingen op meer dan één jaar Samenvattend schema, toegepast op de overige vorderingen Uitgewerkt voorbeeld van een verstrekte lening (lening u/g) met gelijke kapitaalaflossing: postnumerando Gegevens en aflossingstabel Boekhoudkundige verwerking in de jaarlijkse methode Boekhoudkundige verwerking in de maandelijkse methode Uitgewerkt voorbeeld van een lening met gelijke kapitaalaflossing: prenumerando Gegevens en aflossingstabel Boekhoudkundige verwerking voor de jaarlijkse methode Boekhoudkundige verwerking in de maandelijkse methode TERMIJNKREDIET MET ANNUÏTEITEN (GELIJKE BETALINGEN) Omschrijving Overzicht van de boekhoudkundige verwerking Uitgewerkt voorbeeld van een lening met annuïteiten Gegevens en aflossingstabel Boekhoudkundige verwerking in de jaarlijkse methode Boekhoudkundige verwerking in de maandelijkse methode TERMIJNKREDIET MET INTEGRALE AFLOSSING OP EINDE VAN DE LOOPTIJD (BULLET) Omschrijving xxv

18 4.2 Overzicht van de boekhoudkundige verwerking Uitgewerkt voorbeeld van een lening met integrale aflossing op het einde van de looptijd Gegevens en aflossingstabel Boekhoudkundige verwerking in de jaarlijkse methode Boekhoudkundige verwerking in de maandelijkse methode VORDERING ONTSTAAN UIT WENTELKREDIETEN Omschrijving Overzicht van de boekhoudkundige verwerking Uitgewerkt voorbeeld van een wentelkrediet Gegevens en aflossingstabel Boekhoudkundige verwerking SPECIALE WAARDERINGSREGELS VOOR LENING MET VASTE INTREST OP INITIEEL BEDRAG VAN DE LENING (FINANCIERINGSKREDIET) Omschrijving Speciale waarderingsregels Berekening van de intrest ten laste van het resultaat Boekingswijze Uitgewerkt voorbeeld van een lening met vaste intrest op initieel kapitaal Gegevens en aflossingstabel Boekhoudkundige verwerking in de jaarlijkse methode Boekhoudkundige verwerking in de maandelijkse methode SPECIALE WAARDERINGSREGELS VOOR VORDERINGEN, WAARBIJ DE NOMINALE WAARDE DE RENTE OMVAT Omschrijving Speciale waarderingsregels Boekhoudkundige verwerking Uitgewerkt voorbeeld van een lening u/g, waarbij de nominale waarde de rente omvat Gegevens en aflossingstabel Boekhoudkundige verwerking in de jaarlijkse methode Boekhoudkundige verwerking in de maandelijkse methode SPECIALE WAARDERINGSREGELS VOOR RENTELOZE VORDERINGEN EN VORDERINGEN MET EEN ABNORMAAL LAGE RENTE Omschrijving Speciale waarderingsregels Boekhoudkundige verwerking Uitgewerkt voorbeeld van een renteloze vordering, eenmalig terugbetaalbaar op einde looptijd Gegevens en aflossingstabel Boekhoudkundige verwerking volgens de jaarlijkse methode Boekhoudkundige verwerking volgens de maandelijkse methode xxvi

19 8.5 Uitgewerkt voorbeeld van vordering u/g met een abnormaal lage rentevoet, eenmalig terugbetaalbaar op einde looptijd Gegevens en aflossingstabel Uitgewerkt voorbeeld van een renteloze vordering u/g, terugbetaalbaar in annuïteiten Gegevens en aflossingstabel Boekhoudkundige verwerking volgens de jaarlijkse methode Uitgewerkt voorbeeld van een laag rentende vordering u/g, terugbetaalbaar in annuïteiten VORDERINGEN UITGEDRUKT DOOR OBLIGATIES Omschrijving Speciale waarderingsregels Onder welke rubriek van de activa kunnen obligaties voorkomen? Tegen welke waarde moeten de obligaties in de boekhouding worden opgenomen; en hoe worden de verschillen tussen de uitgifteprijs en de terugbetalingswaarde (het agio en disagio) in de boekhouding opgenomen? Overzicht van de boekhoudkundige verwerking Verwerving van een obligatie Agio en disagio Renteontvangst Ontvangst van terugbetaling op vervaldag Samenvattend schema Uitgewerkt voorbeeld van intekening op obligaties Gegevens en aflossingstabel (lineaire methode) Tabel volgens samengestelde intrest berekend Boekhoudkundige verwerking in de jaarlijkse methode (lineaire methode) VORDERINGEN ALS GEVOLG VAN LEASINGCONTRACTEN EN SOORTGELIJKE CONTRACTEN RESULTATENREKENING EN TOELICHTING Resultatenrekening Toelichting CASE: VORDERINGEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR VORDERINGEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR BINNEN DE JAARREKENING VAN (INTERNATIONALE) VERENIGINGEN EN STICHTINGEN Waarderingsregels Voorstelling in de jaarrekening OEFENINGEN APPENDIX: INLEIDENDE BEGRIPPEN UIT DE FINANCIËLE WISKUNDE xxvii

20 DEEL 3 ELEMENTEN VAN HET NETTOBEDRIJFSKAPITAAL HOOFDSTUK 13 VOORRADEN EN BESTELLINGEN IN UITVOERING BOEKHOUDRECHT Voorstelling Begrippen Voorraden Bestellingen in uitvoering Waarderingsregels Goederen bij derden aangekocht (grondstoffen, hulpstoffen, handelsgoederen en onroerende goederen bestemd voor verkoop) Goederen die binnen de onderneming geproduceerd worden (goederen in bewerking, gereed product, onroerende goederen bestemd voor verkoop) Bestellingen in uitvoering Samenvattend schema WAARDERINGSTECHNIEKEN Geïndividualiseerde waarde FIFO (first-in, first-out) Gemiddelde waarde LIFO (last-in, first-out) Andere voorraadcalculatietechnieken Samenvattend overzicht Vervangingswaarde BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKING Het exploitatiestelsel Toepassing op zuivere handelstransacties (Advies 132/7) Toepassing bij productieondernemingen Waardeverminderingen op voorraden De waarderingsregels praktisch toegepast Vooruitbetalingen op voorraden Handelsgoederen onder zichtzending verzonden Goederen ontvangen onder zichtzending Verpakking Verpakkingsmaterieel en verpakkingsmateriaal Verpakkingsmateriaal, verstuurd naar klanten Verpakkingsmateriaal, ontvangen van leveranciers wegens aankoop van handelsgoederen Commissiehandel Begrippen btw-stelsel Boekhoudkundige verwerking TOELICHTING xxviii

Inhoud ACHTERGROND EN WETTELIJK KADER 1 WELKE JAARREKENINGEN WORDEN BESTUDEERD?... 3

Inhoud ACHTERGROND EN WETTELIJK KADER 1 WELKE JAARREKENINGEN WORDEN BESTUDEERD?... 3 DEEL 0 ACHTERGROND EN WETTELIJK KADER 1 WELKE JAARREKENINGEN WORDEN BESTUDEERD?... 3 2 ONDERNEMINGEN: VOLLEDIGE VERSUS VERKORTE JAARREKENING... 3 2.1 Ondernemingen... 3 2.2 Jaarrekening volgens het volledige

Nadere informatie

Deel 2: Financiële jaarrekening

Deel 2: Financiële jaarrekening Deel 2: Financiële jaarrekening Nr. 0407.201.941 VOL-VZW 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten..... Immateriële vaste activa. Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA)

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Bijlage 3. BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Nr. VOL 2.1 Balans na winstverdeling ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28...... Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21......

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508.

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508. VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21 2.089,48 3.556,27 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

HANDBOEK BOEKHOUDEN. VENNOOTSCHAPSBOEKHOUDEN (inclusief verenigingen en stichtingen)

HANDBOEK BOEKHOUDEN. VENNOOTSCHAPSBOEKHOUDEN (inclusief verenigingen en stichtingen) HANDBOEK BOEKHOUDEN VENNOOTSCHAPSBOEKHOUDEN (inclusief verenigingen en stichtingen) HANDBOEK BOEKHOUDEN VENNOOTSCHAPSBOEKHOUDEN (inclusief verenigingen en stichtingen) Em. prof. dr. Erik De Lembre Prof.

Nadere informatie

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 1 1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 10. Kapitaal 100 Geplaatst kapitaal 101 Niet-opgevraagd kapitaal (-) 11. Uitgiftepremies 12. Herwaarderingsmeerwaarden

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING BE 04.777.660 VOL2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten Immateriële Materiële Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting Meubilair en rollend materieel Leasing

Nadere informatie

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I VOL 2.1 BALANS NA WNSTVERDELNG ACTVA VASTE ACTVA...... Oprichtingskosten... mmateriële vaste activa... Toel. 5.1 5.2 1 Codes Boekjaar Vorig boekjaar Materiële vaste activa......... Terreinen en gebouwen......

Nadere informatie

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR naam :... M.A.R. Uittreksel uit de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel KLASSE 1 : EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr 1 0454423323 VOL-VZW 21 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20128 47390603 42179615 Oprichtingskosten 20 Irnrnateriele vaste activa 21 11 143122 1 1228793 Materiele vaste activa Terreinen en

Nadere informatie

ACTIEF. Scmactn.doc [22]

ACTIEF. Scmactn.doc [22] ACTIEF I. Oprichtingskosten... 20 II. Immateriële vaste activa... 21 III. Materiële vaste activa... 22/27 A. Terreinen en gebouwen...22 B. Installaties, machines en uitrusting...23 C. Meubilair en rollend

Nadere informatie

BIJLAGE 1: De minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel

BIJLAGE 1: De minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel BIJLAGE 1: De minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel 1. EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst kapitaal 101 Niet-opgevraagd

Nadere informatie

Inhoud. DEEL I Het systeem van dubbel boekhouden 19. Inleiding 21

Inhoud. DEEL I Het systeem van dubbel boekhouden 19. Inleiding 21 Inhoud Woord vooraf 5 DEEL I Het systeem van dubbel boekhouden 19 Inleiding 21 Hoofdstuk 1 De balans 25 1 Inleiding 25 2 De balans: actief = passief 26 3 Indeling van de balans in rubrieken 28 3.1 De indeling

Nadere informatie

1. BALANS NA WINSTVERDELING. Codes 20/28 22/27 22 23 24 25 26 27 29/58 40/41 50/53 54/58

1. BALANS NA WINSTVERDELING. Codes 20/28 22/27 22 23 24 25 26 27 29/58 40/41 50/53 54/58 VKT2. 1. BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 3.591,29 I. Oprichtingskosten... 20 3.591,29 II. Immateriële vaste activa (toel. I,A)... 21 III. IV. Materiële vaste activa (toel. I,B)... A.

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 10.11.2006 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 10.11.2006 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 10.11.2006 MONITEUR BELGE 60261 VLAAMSE OVERHEID Welzijn, Volksgezondheid en Gezin [C 2006/36767] 15 MAART 2006. Ministerieel besluit houdende de uitvoering van het besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

Inhoud DEEL 1 ALGEMENE INLEIDING BOEKHOUDING EN RAPPORTERING... 1 HOOFDSTUK 1 HISTORISCHE EVOLUTIE... 3 1 EVOLUTIE VAN DE BEGRIPPEN...

Inhoud DEEL 1 ALGEMENE INLEIDING BOEKHOUDING EN RAPPORTERING... 1 HOOFDSTUK 1 HISTORISCHE EVOLUTIE... 3 1 EVOLUTIE VAN DE BEGRIPPEN... DEEL 1 ALGEMENE INLEIDING BOEKHOUDING EN RAPPORTERING... 1 HOOFDSTUK 1 HISTORISCHE EVOLUTIE... 3 1 EVOLUTIE VAN DE BEGRIPPEN... 4 2 ENKELE GESCHIEDKUNDIGE STAPPEN... 5 2.1 Belgische ondernemingen... 5

Nadere informatie

HOOFDSTUK 3. Geldbeleggingen

HOOFDSTUK 3. Geldbeleggingen HOOFDSTUK 3 Geldbeleggingen Blz. 405 tot 417 ATIVA BALANS per --/--/-- PASSIVA I. OPRIHTINGSKOSTEN 20 I. KAPITAAL 10 II. IMMATERIËLE VASTE ATIVA 21 A. Geplaatst kapitaal 100 III. MATERIËLE VASTE ATIVA

Nadere informatie

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 40 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM:... PREFLEXIBEL... Rechtsvorm:... Naamloze vennootschap Adres:...Nr.: Elisabethlaan... 153 Bus:... Postnummer:...

Nadere informatie

De huidige OCMW-beleidsinstrumenten. II.1. De financiële registratie in functie van de jaarrekening

De huidige OCMW-beleidsinstrumenten. II.1. De financiële registratie in functie van de jaarrekening Lokaal Financieel Management Praktijkgids INHOUDSOPGAVE I. Wegwijzer Woord vooraf 1 II. II.1. De financiële registratie in functie van de jaarrekening Inleiding 1 II.1.1. Het actief 1. De balans vaste

Nadere informatie

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder Verslag van de Raad van Bestuur van Etn. Fr. Colruyt NV aan de Buitengewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders van 16 oktober 2009 inzake doelwijziging De Raad van Bestuur verklaart te zijn samengekomen

Nadere informatie

Bridgeboetiek vzw. Balans en Jaarrekening. Seizoen 2009-2010

Bridgeboetiek vzw. Balans en Jaarrekening. Seizoen 2009-2010 Bridgeboetiek vzw Balans en Jaarrekening Seizoen 2009-2010 1 juli 2009 tot 30 juni 2010 Actief passief resultatenbalans Pagina 1/5 Datum lijst 14/10/2010 BRUTO Afschrijvingen en waardeverm. NETTO ACTIEF

Nadere informatie

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2)

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2) Jaarrekening in euro (VKT 1.1) Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2) Balans na winstverdeling Activa (VKT 2.1) 20/28 Vaste activa 20 Oprichtingskosten 21 Immateriële

Nadere informatie

Interne jaarrekening - Beknopt verslag (Vennootschap)

Interne jaarrekening - Beknopt verslag (Vennootschap) vrijdag 3 april 2015 09:20 Bedrijf: 1 - VIA VENETO VZW Pagina 1 van 6 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 1.081,00 1.067,87 Oprichtingskosten 20 Immateriële vaste activa (toelichting 5.1.1)

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN

HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN WOORD VOORAF... OVER DE AUTEURS... v vii HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN 1 INLEIDING... 2 2 DE BALANS... 3 2.1 Ondernemingsmiddelen of activa... 4 2.2 Ondernemingsbronnen of passiva...

Nadere informatie

Hoofdstuk II Boekhoudtheorie

Hoofdstuk II Boekhoudtheorie Hoofdstuk II Boekhoudtheorie 1. Structuur 2. Basisveronderstellingen a. Entiteitveronderstelling b. Continuïteitsveronderstelling c. Geldwaarde-uitdrukkingsveronderstelling d. Veronderstelling van de historische

Nadere informatie

Ratio's en balansanalyse Hendrik Claessens

Ratio's en balansanalyse Hendrik Claessens Ratio's en balansanalyse de balans en de resultatenrekening als deel van de jaarrekening Actief BALANS Passief 6 Resultatenrekening 7 A BALANS P 6 Resultatenrekening 7 actief passief Actief Balans Passief

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Pelicano Stichting van openbaar nut Adres: Congresstraat Nr: 35 Bus: Postnummer: 1000 Gemeente: Brussel Land: België Rechtspersonenregister(RPR)- Rechtbank van Koophandel

Nadere informatie

2009-03-24 DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605. Juridische status : Actief. Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES

2009-03-24 DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605. Juridische status : Actief. Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605 Juridische status : Actief Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES NACE code : 35220 - Distributie van gasvormige brandstoffen via leidingen Het bedrijf

Nadere informatie

1 EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR

1 EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR Bijlage 1. Rekeningenstelsel Bijlage 1. REKENINGENSTELSEL 1 EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR 10 Kapitaal 10000 Geplaatst kapitaal 10100 Niet-opgevraagd

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 201 1 EUR NAT Datum neerlegging Nr 0811575046 Blz E D VKT-VZW 11 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: Orange House partnership Rechtsvorm: VZW Adres: Kampendaal Nr: 83 Postnummer: 1653 Gemeente: Dworp

Nadere informatie

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Codering Afdeling 1. 2014 2013 BALANS VOOR VERWERKING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT Datum neerlegging Nr 0881511749 Blz E D VKT 11 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: Ello Rechtsvorm: BVBA Adres: Bautersemstraat Nr: 68 Postnummer: 2800 Gemeente: Mechelen Land: België

Nadere informatie

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA + 96* + 97* P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 255.903.871 69.415.893 325.319.764 5.929 131.831 A.Oprichtingskosten

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 18/05/2012 BE 0427.441.386 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 12121.00242 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: OIKOCREDIT-BE Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Inhoud. Deel 1. Voorwoord 13

Inhoud. Deel 1. Voorwoord 13 Inhoud Voorwoord 13 Deel 1 1. Oprichting van een vennootschap 25 1.1 Mogelijke ondernemingsvormen 25 1.1.1 De éénmansonderneming 25 1.1.2 Doel van de vennootschapsvorming 26 1.1.3 Vennootschap 27 1.1.4

Nadere informatie

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 7.568.123 1.254.521 8.822.644 752 1.797. A.Oprichtingskosten 20 52.845 1.512 54.357 101 48

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 7.568.123 1.254.521 8.822.644 752 1.797. A.Oprichtingskosten 20 52.845 1.512 54.357 101 48 P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 7.568.123 1.254.521 8.822.644 752 1.797 A.Oprichtingskosten 20

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 05/01/2015 BE 0447.210.481 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15004.00069 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Van De Staey Middelenvennootschap in vereffening (in vereffening) Besloten

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 16/09/2014 BE 0831.847.551 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 14587.00362 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Krentzen Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Elizabetlaan

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 12/07/2013 BE 0836.667.164 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 13292.00351 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Woon & Zorg Vg Aarschot Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Nr. 0462.312.589. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde)

Nr. 0462.312.589. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0462.312.589 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO NAAM: KAURI Rechtsvorm: VZW Adres: de Fiennestraat Nr.: 77 Postnummer: 1070 Gemeente: Brussel 7 Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 18/07/2013 BE 0836.667.956 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 13314.00181 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Woon & Zorg Vg Tienen Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 14/01/2015 BE 0446.578.496 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15013.00581 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Lounge Concept Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18.

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18. bij oprichting Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal Kapitaal volgens oprichtingsstatuten Minimum inbreng in speciën jaar 1 18.550,00

Nadere informatie

Bijlage Rekeningenstelsel

Bijlage Rekeningenstelsel Bijlage Rekeningenstelsel Analytisch boekhouden en kostencalculatie. Twaalfde herziene editie W. Bruggeman, E. De Lembre, P. Everaert, W. Georges, R. Paemeleire en E. Van Geyt 2011 Intersentia Antwerpen

Nadere informatie

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 538.679 227.058 765.736 114 206. A.Oprichtingskosten 20 173 381 554 7 15

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 538.679 227.058 765.736 114 206. A.Oprichtingskosten 20 173 381 554 7 15 P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 538.679 227.058 765.736 114 206 A.Oprichtingskosten 20 173 381

Nadere informatie

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 16.338.295 2.237.673 18.575.968 611 12.712 A.Oprichtingskosten

Nadere informatie

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 17.421.266 2.383.890 19.805.156 642 13.514 A.Oprichtingskosten

Nadere informatie

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 6.835.159 12.206.566 19.041.725 626 23.434 A.Oprichtingskosten

Nadere informatie

VZW Verkort schema. 1. Volle eigendom van de vereniging 2. Andere. waarvan niet rentedragende vorderingen of gekoppeld aan een abnormaal lage rente

VZW Verkort schema. 1. Volle eigendom van de vereniging 2. Andere. waarvan niet rentedragende vorderingen of gekoppeld aan een abnormaal lage rente 1 ACTIEF ACTIEF VASTE ACTIVA I. Oprichtingskosten II. Immateriële vaste activa (bijlage I, A) 215000 Website 215009 Af schrijving op website 20/28 20 21 21 21 30.500,00 30.500,00 (30.500,00) (30.500,00)

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: PROMA Vereniging zonder winstoogmerk Adres: Vorstlaan Nr: 199 Bus: Postnummer: 1160 Gemeente: Oudergem Land: België Rechtspersonenregister (RPR) - Rechtbank van Koophandel

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: CENTURY CENTER PARKING Naamloze vennootschap Adres: Leopold de Waelplaats Nr: 8 Bus: Postnummer: 2000 Gemeente: Antwerpen Land: België Rechtspersonenregister (RPR)

Nadere informatie

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 516.070 221.683 737.753 112 198. A.Oprichtingskosten 20 219 508 727 6 14

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 516.070 221.683 737.753 112 198. A.Oprichtingskosten 20 219 508 727 6 14 P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 516.070 221.683 737.753 112 198 A.Oprichtingskosten 20 219 508

Nadere informatie

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 505.014 220.162 725.176 115 207. A.Oprichtingskosten 20 229 663 893 6 17

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 505.014 220.162 725.176 115 207. A.Oprichtingskosten 20 229 663 893 6 17 P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 505.014 220.162 725.176 115 207 A.Oprichtingskosten 20 229 663

Nadere informatie

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 1.668.024 530.192 2.198.216 273 581. A.Oprichtingskosten 20 251 12 263 6 5

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 1.668.024 530.192 2.198.216 273 581. A.Oprichtingskosten 20 251 12 263 6 5 P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 1.668.024 530.192 2.198.216 273 581 A.Oprichtingskosten 20 251

Nadere informatie

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 1.636.258 323.036 1.959.294 205 222. A.Oprichtingskosten 20 5.132 428 5.560 48 17

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 1.636.258 323.036 1.959.294 205 222. A.Oprichtingskosten 20 5.132 428 5.560 48 17 P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 1.636.258 323.036 1.959.294 205 222 A.Oprichtingskosten 20 5.132

Nadere informatie

Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere boekhoudkundige richtlijnen voor voorzieningen voor personen met een handicap

Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere boekhoudkundige richtlijnen voor voorzieningen voor personen met een handicap Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere boekhoudkundige richtlijnen voor voorzieningen voor personen met een handicap Datum 28/07/2006 De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en

Nadere informatie

Voorwoord... 7. Geconsolideerde balans na resultaatsverwerking... 9. Activa... 10. Passiva... 11. Geconsolideerde resultatenrekening...

Voorwoord... 7. Geconsolideerde balans na resultaatsverwerking... 9. Activa... 10. Passiva... 11. Geconsolideerde resultatenrekening... Gemeente Wuustwezel Arrondissement Antwerpen Provincie Antwerpen NIS-nummer 11053 JAARREKENING 2012 JAARVERSLAG Gasthuisstraat 11 2990 Wuustwezel Tel 03 633 52 10 Fax 03 633 07 53 Ontvanger: Secretaris:

Nadere informatie

Ratioanalyse 2011. Lotus Bakeries

Ratioanalyse 2011. Lotus Bakeries Ratioanalyse 211 Lotus Bakeries Kerncijfers Eigen vermogen 4.6.774, 39.42.233, 41.138.39, 31.919.68, 27.23.119, 4 4 3 3 2 2 1 1 Berekening: 1/1 Omzet 148.47.79, 138.119.71, 141.838.84, 146.339.94, 123.196.137,

Nadere informatie

Ratioanalyse 2010. Lotus Bakeries

Ratioanalyse 2010. Lotus Bakeries Ratioanalyse 21 Lotus Bakeries Kerncijfers Eigen vermogen 39.42.233, 41.138.39, 31.919.68, 27.23.119, 27.78.737, 4 4 3 3 2 2 1 1 Berekening: 1/1 Omzet 138.119.71, 141.838.84, 146.339.94, 123.196.137, 114.962.163,

Nadere informatie

Verkorte statutaire jaarrekening van Delhaize Groep NV

Verkorte statutaire jaarrekening van Delhaize Groep NV Verkorte statutaire jaarrekening van Delhaize Groep NV De statutaire jaarrekening van Delhaize Groep NV wordt hieronder voorgesteld in een verkort schema. Overeenkomstig het Belgisch Wetboek van Vennootschappen

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Beauvent cvba Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Sint-Bertinusstraat Nr: 39 Bus: Postnummer: 8630 Gemeente: Veurne Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

1 toelichting jaarrekening

1 toelichting jaarrekening I. Staat van de immateriële vaste activa (post 21 van de activa) a) Aanschaffingswaarde Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa Overdrachten en buitengebruikstellingen ( ) Overboekingen

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 23/12/2015 BE 0876.479.429 12 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15701.00378 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: ART & DESIGN STUDIO LUK VAN DER HALLEN Besloten vennootschap met beperkte

Nadere informatie

Examenvragen BIBF Uitdieping boekhoudrecht - jaarrekeningenrecht

Examenvragen BIBF Uitdieping boekhoudrecht - jaarrekeningenrecht Examenvragen BIBF Uitdieping boekhoudrecht - jaarrekeningenrecht Vraag 1 Vreemde munten. a) Geef de basisprincipes met betrekking tot de omrekening van vreemde munten. b) De boekhouding wordt gevoerd en

Nadere informatie

Pagina 1/7 Expert/M Plus V: 12.12.210.02 Datum lijst 31/12/2012. Actief passief resultatenbalans

Pagina 1/7 Expert/M Plus V: 12.12.210.02 Datum lijst 31/12/2012. Actief passief resultatenbalans Pagina 1/7 ACTIEF Vaste activa 130.590,47-57.842,12 72.748,35 Oprichtingskosten Immateriële vaste activa 17.743,07-6.920,53 10.822,54 210100 Software - Aanschaffingswaarde 17.743,07-6.920,53 10.822,54

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 31/12/2015 BE 0464.859.137 13 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15711.00528 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: INTERAKT Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: VOSSESTAART

Nadere informatie

JAARREKENING: volledig model voor ondernemingen. in euro (EUR)

JAARREKENING: volledig model voor ondernemingen. in euro (EUR) NATIONALE BANK VAN BELGIE Balanscentrale JAARREKENING: volledig model voor ondernemingen in euro (EUR) Voor meer informatie omtrent de neerlegging van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening

Nadere informatie

Voor het bedrijf. Climasoft nv. Vertegenwoordigd door Dirk Maartens. Financiële planningen. van januari 2010 tot december 2012

Voor het bedrijf. Climasoft nv. Vertegenwoordigd door Dirk Maartens. Financiële planningen. van januari 2010 tot december 2012 Financieel plan Voor het bedrijf Vertegenwoordigd door Dirk Maartens Financiële planningen van januari 2010 tot december 2012 Studie gerealiseerd op 10 januari 2010 door De Heer Deckers op basis van de

Nadere informatie

Inhoud HOOFDSTUK 1 DE JAARREKENING ONDER INTERNATIONALE FINANCIËLE RAPPORTERINGSSTANDAARDEN (IAS/IFRS)... 1 1 IAS/IFRS MODELJAARREKENING...

Inhoud HOOFDSTUK 1 DE JAARREKENING ONDER INTERNATIONALE FINANCIËLE RAPPORTERINGSSTANDAARDEN (IAS/IFRS)... 1 1 IAS/IFRS MODELJAARREKENING... HOOFDSTUK 1 DE JAARREKENING ONDER INTERNATIONALE FINANCIËLE RAPPORTERINGSSTANDAARDEN (IAS/IFRS)... 1 1 IAS/IFRS MODELJAARREKENING... 2 2 DE PRESENTATIE VAN DE JAARREKENING (IAS 1)... 3 2.1 De componenten

Nadere informatie

Met het Koninklijk Besluit van 12-09-1983 werd de Minimumindeling van een Algemeen Rekeningstelsel voor ondernemingen bepaald.

Met het Koninklijk Besluit van 12-09-1983 werd de Minimumindeling van een Algemeen Rekeningstelsel voor ondernemingen bepaald. Deel 4 A: Officiëel Minimum Algemeen Rekeningenstelsel volgens Koninklijke Besluiten (beperkt tot 1 t/m 7) Met het Koninklijk Besluit van 12-09-1983 werd de Minimumindeling van een Algemeen Rekeningstelsel

Nadere informatie

REGISTRATIE DUBBEL BOEKHOUDEN

REGISTRATIE DUBBEL BOEKHOUDEN REGISTRATIE DUBBEL BOEKHOUDEN Basisbeginselen Courante exploitatiecyclus : aankopen verkopen, inkomsten en uitgaven Andere transacties: personeel, investeringen, financiering Inventaris Jaarrekening HOOFDSTUK

Nadere informatie

HOOFDSTUK 7. Schulden op meer dan één jaar

HOOFDSTUK 7. Schulden op meer dan één jaar HOOFSTUK 7 Schulden op meer dan één jaar Blz. 149 tot 189 ATIVA BALANS per --/--/-- PASSIVA I. KAPITAAL A. Geplaatst kapitaal 10 100 B. Niet-Opgevraagd kapitaal (-) 101 II. UITGIFTEPREMIES 11 III. HERWAARERINGS-

Nadere informatie

OEFENINGEN BIJ HOOFDSTUK 24 : SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR

OEFENINGEN BIJ HOOFDSTUK 24 : SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR OEFENINGEN BIJ HOOFDSTUK 24 : SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR Oefening 6.2.1. a) berekening nominale intrestpercentage 52.000 rente op 200.000 voor 2 jaar = 13 % per jaar b) berekening reële intrestpercentage

Nadere informatie

HOOFDSTUK 7 (vervolg) Schulden op meer dan één jaar

HOOFDSTUK 7 (vervolg) Schulden op meer dan één jaar HOOFSTUK 7 (vervolg) Schulden op meer dan één jaar Blz. 164 tot 189 OBLIGATIELENING - PUBLIEKE UITGIFTE Voorbeeld (toepassing samengestelde intrest) 1/3/N0: beslissing tot uitgifte van een niet-achtergestelde,

Nadere informatie

Inhoud HOOFDSTUK 1 ACHTERGROND EN WETTELIJK KADER... 1 1 WAT IS BOEKHOUDEN?... 2 2 EEN KORT GESCHIEDKUNDIG OVERZICHT... 3

Inhoud HOOFDSTUK 1 ACHTERGROND EN WETTELIJK KADER... 1 1 WAT IS BOEKHOUDEN?... 2 2 EEN KORT GESCHIEDKUNDIG OVERZICHT... 3 Inhoud HOOFDSTUK 1 ACHTERGROND EN WETTELIJK KADER... 1 1 WAT IS BOEKHOUDEN?... 2 2 EEN KORT GESCHIEDKUNDIG OVERZICHT... 3 3 WIE ZIJN DE INFORMATIEVRAGERS?... 5 4 DE JAARREKENING, EEN ANTWOORD OP DE INFORMATIEVRAGERS...

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 40 09/09/2011 BE 0478.049.157 32 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 11542.00493 VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Ecodis (in vereffening) Naamloze vennootschap Adres: Brechtsebaan Nr:

Nadere informatie

EMBARGO TOT MAANDAG 27 JUNI 2005-17.45 u. *******************************************

EMBARGO TOT MAANDAG 27 JUNI 2005-17.45 u. ******************************************* Boekjaar 2004/2005, afgesloten op 31 maart 2005 GROEP COLRUYT: verdere stijging van de resultaten ******** Omzet + 15,12 %; winst + 16,42 %; winst per aandeel + 18,78 % 1. Omzet excl. BTW + 15,12 % EUR

Nadere informatie

201 1 NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VKT-vzw 1.1

201 1 NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VKT-vzw 1.1 201 1 NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VKT-vzw 1.1 EUR JAARREKENING IN EURO NAAM:... Vlaamse Beroepsvereniging voor Experiëntiële Gestalt Psychotherapie... Rechtsvorm:... Vereniging zonder winstoogmerk

Nadere informatie

VOL 1.1. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde)

VOL 1.1. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde) VOL 1.1 LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde) ERNST & YOUNG Bedrijfsrevisoren SC sfd CVBA 0446.334.711 De Kleetlaan 2, 1831 Diegem, België Functie :

Nadere informatie

Lokaal Financieel Management Boekhoudpraktijk beleids- en beheerscyclus. Woord vooraf I / 1

Lokaal Financieel Management Boekhoudpraktijk beleids- en beheerscyclus. Woord vooraf I / 1 INHOUDSOPGAVE I. Woord vooraf I / 1 II. De algemene boekhouding voor lokale en provinciale besturen II / 1 Inleiding II / 1 II.1. Uitgangspunten, krachtlijnen en toepassingsgebied II.1 / 1 1. Studieronde

Nadere informatie

Alle in het K.B. vermelde rekeningnummers en benamingen zijn in het vet afgedrukt

Alle in het K.B. vermelde rekeningnummers en benamingen zijn in het vet afgedrukt Deloitte Fiduciaire Kortrijksesteenweg 1146 9051 Gent Belgium Tel. + 32 9 393 75 85 Fax + 32 9 393 75 80 www.deloitte-fiduciaire.be Vereenvoudigd Rekeningenstelsel Uitwerking op basis van het KB van 12

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO Niet indienen bij de NBB op papier/via pdf: afdruk in eurocent! 201 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VKT-vzw 1.1-1 JAARREKENING IN EURO NAAM: Fokus op Emancipatie vzw Rechtsvorm: Activiteit

Nadere informatie

Officieuze coördinatie per 1 september 2013

Officieuze coördinatie per 1 september 2013 Koninklijk besluit van 19 december 2003 betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen

Nadere informatie

2. 01/04/x5 416 Diverse vorderingen 450.000 2200 @ Terreinen AW 250.000 763 Meerwaarden op de realisatie

2. 01/04/x5 416 Diverse vorderingen 450.000 2200 @ Terreinen AW 250.000 763 Meerwaarden op de realisatie 6.2 Reserves 6.2.1 1 Bij de herwaardering: 31/12/x4 2208 Geboekte meerwaarden op terreinen 121 @ Herwaarderingsmeerwaarden op Herwaardering : beslissing xxx 2 Bij de verkoop: 1. 31/12/x4 2208 @ Geboekte

Nadere informatie

HOOFDSTUK 4. Reserves Overgedragen winst (verlies)

HOOFDSTUK 4. Reserves Overgedragen winst (verlies) HOOFSTUK 4 Reserves Overgedragen winst (verlies) Blz. 55 tot 108 BALANS per --/--/-- ATIVA PASSIVA I. KAPITAAL 10 A. Geplaatst kapitaal 100 B. Niet-Opgevraagd kapitaal (-) 101 II. UITGIFTEPREMIES 11 III.

Nadere informatie

De lijst der bestuurders wordt nog aangepast en aangevuld na de Algemene vergadering van 6 juni 2015.

De lijst der bestuurders wordt nog aangepast en aangevuld na de Algemene vergadering van 6 juni 2015. Nr. 0443.563.776 VKT-VZW 1.1 LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde) Demolder Marc Venneborglaan 43, 2100 Deurne (Antwerpen), België Functie : Bestuurder

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 24/06/2010 BE 0464.055.918 14 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 10215.00093 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Formal and Knowledge Systems Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2. Vorderingen op ten hoogste één jaar

HOOFDSTUK 2. Vorderingen op ten hoogste één jaar HOOFSTUK 2 Vorderingen op ten hoogste één jaar Blz. 393 tot 403 ATIVA BALANS per --/--/-- PASSIVA I. OPRIHTINGSKOSTEN 20 I. KAPITAAL 10 II. IMMATERIËLE VASTE ATIVA 21 A. Geplaatst kapitaal 100 III. MATERIËLE

Nadere informatie

Inhoud HOOFDSTUK 1 ACHTERGROND EN WETTELIJK KADER... 1 1 WAT IS BOEKHOUDEN?... 2 2 EEN KORT GESCHIEDKUNDIG OVERZICHT... 3

Inhoud HOOFDSTUK 1 ACHTERGROND EN WETTELIJK KADER... 1 1 WAT IS BOEKHOUDEN?... 2 2 EEN KORT GESCHIEDKUNDIG OVERZICHT... 3 HOOFDSTUK 1 ACHTERGROND EN WETTELIJK KADER... 1 1 WAT IS BOEKHOUDEN?... 2 2 EEN KORT GESCHIEDKUNDIG OVERZICHT... 3 3 WIE ZIJN DE INFORMATIEVRAGERS?... 5 4 DE JAARREKENING, EEN ANTWOORD AAN DE INFORMATIEVRAGERS...

Nadere informatie

Handleiding boekhoudkundige identificatie en waardering van de verschillende balansrubrieken.

Handleiding boekhoudkundige identificatie en waardering van de verschillende balansrubrieken. Handleiding boekhoudkundige identificatie en waardering van de verschillende balansrubrieken. Infosessie 10 november 2011 Agenda 1. Inleiding 2. De handleiding 3. Elektronische tool 4. Slotbeschouwingen

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/05/2013 BE 0427.441.386 13 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 13140.00576 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: OIKOCREDIT-BE Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Inhoudstabel jaarrekening 2013. 1. Geconsolideerde jaarrekening. 2. Schema van de financiële stromen p. 30

Inhoudstabel jaarrekening 2013. 1. Geconsolideerde jaarrekening. 2. Schema van de financiële stromen p. 30 Jaarrekening 2013 2 Inhoudstabel jaarrekening 2013 1. Geconsolideerde jaarrekening - Geconsolideerde balans p. 5 - Geconsolideerde resultatenrekening p. 8 - Geconsolideerde toelichting p. 11 2. Schema

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 201 11/06/2014 BE 0463.455.904 16 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 14179.00477 VKT-vzw 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Keten van Hoop België Internationale vereniging zonder winstoogmerk

Nadere informatie

SCHEMA VAN PERIODIEKE RAPPORTERING DOOR DE BELEGGINGSONDERNEMINGEN EN DE BEHEERVENNOOTSCHAPPEN VAN ICB'S OVER HUN FINANCIËLE POSITIE

SCHEMA VAN PERIODIEKE RAPPORTERING DOOR DE BELEGGINGSONDERNEMINGEN EN DE BEHEERVENNOOTSCHAPPEN VAN ICB'S OVER HUN FINANCIËLE POSITIE Bijlage Circulaire CBFA_2010_10-2 SCHEMA VAN PERIODIEKE RAPPORTERING DOOR DE BELEGGINGSONDERNEMINGEN EN DE BEHEERVENNOOTSCHAPPEN VAN ICB'S OVER HUN FINANCIËLE POSITIE 1 19 Nr. 01 - ACTIVA Codes [05] I.

Nadere informatie

201 1 NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VKT-vzw 1.1

201 1 NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VKT-vzw 1.1 201 1 NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VKT-vzw 1.1 EUR JAARREKENING IN EURO NAAM:... Chaîne de l'espoir - Belgique... Rechtsvorm:... Internationale vereniging zonder winstoogmerk Adres:...Nr.: "Espace

Nadere informatie

201 1 NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VKT-vzw 1.1

201 1 NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VKT-vzw 1.1 201 1 NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VKT-vzw 1.1 EUR JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM:... HUJO... Rechtsvorm:... Vereniging zonder winstoogmerk Adres:... Zelfbestuurstraat Nr.:... 14 Bus:...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord BOEK I INLEIDING TOT DE BOEKHOUDING DEEL I BASISBEGRIPPEN

Inhoudsopgave. Voorwoord BOEK I INLEIDING TOT DE BOEKHOUDING DEEL I BASISBEGRIPPEN Voorwoord BOEK I INLEIDING TOT DE BOEKHOUDING DEEL I BASISBEGRIPPEN Hoofdstuk I De onderneming in beweging 1. De stromen 31 2. Het bepalen van het vermogen d.m.v. de balans 32 3. Actief en passief 32 4.

Nadere informatie