ACHTERGROND EN WETTELIJK KADER 4 HOE WORDT DE JAARREKENING BESTUDEERD IN DIT BOEK?... 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ACHTERGROND EN WETTELIJK KADER 4 HOE WORDT DE JAARREKENING BESTUDEERD IN DIT BOEK?... 5"

Transcriptie

1 DEEL 0 ACHTERGROND EN WETTELIJK KADER 1 WELKE JAARREKENINGEN WORDEN BESTUDEERD? ONDERNEMINGEN: VOLLEDIGE VERSUS VERKORTE JAARREKENING Ondernemingen Jaarrekening volgens het volledige schema Jaarrekening volgens het verkorte schema Te volgen rekeningenstelsel VERENIGINGEN (AL OF NIET INTERNATIONAAL) EN STICHTINGEN ZONDER WINSTOOGMERK: VOLLEDIGE VERSUS VERKORTE JAARREKENING Verenigingen (al of niet internationaal) en stichtingen zonder winstoogmerk Jaarrekening volgens het volledige schema Jaarrekening volgens het verkorte schema Te volgen rekeningenstelsel HOE WORDT DE JAARREKENING BESTUDEERD IN DIT BOEK?... 5 DEEL 1 PERMANENTE FINANCIERING EN FINANCIERINGSMIDDELEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR HOOFDSTUK 1 KAPITAAL BOEKHOUDRECHT Voorstelling Vorming van het kapitaal KAPITAAL BIJ NATUURLIJKE PERSONEN OF BIJ BIJKANTOREN EN CENTRA VAN WERKZAAMHEDEN ix

2 3 KAPITAAL IN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP, DE BESLOTEN VENNOOT- SCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID EN DE COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP OP AANDELEN PRIVÉ-UITGIFTE: OPRICHTING OF KAPITAALVERHOGING IN SPECIËN Beschrijving van de oprichting en kapitaalverhoging Boekhoudkundige verwerking van de oprichting of kapitaalverhoging Kosten van oprichting en van kapitaalverhoging Vennoten in gebreke PRIVÉ-UITGIFTE: OPRICHTING OF KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA Beschrijving van inbreng in natura Boekhoudkundige verwerking van de inbreng in natura OPENBARE UITGIFTE: OPRICHTING OF KAPITAALVERHOGING IN SPECIËN Beschrijving van de openbare inschrijving Boekhoudkundige verwerking KAPITAALVERHOGING DOOR HERSCHIKKING VAN BESTAAND VERMOGEN Kapitaalverhoging door incorporatie van reserves, uitgiftepremies, herwaarderingsmeerwaarden en overgedragen winst Kapitaalverhoging door bestemming van de winst van het boekjaar Kapitaalverhoging door incorporatie van schulden VERMINDERING VAN HET KAPITAAL Kapitaalvermindering door terugbetaling Kapitaalvermindering door ontheffing van de verplichting tot storten Kapitaalvermindering via aanzuivering van overgedragen verliezen Kapitaalvermindering door aanzuivering van verliezen van het lopende boekjaar VOORKEURRECHT Begrip Theoretische prijsbepaling Niet-uitoefening van het voorkeurrecht RESULTATENREKENING TOELICHTING KAPITAAL BINNEN VERENIGINGEN EN STICHTINGEN Voorstelling Begrip beginvermogen Overgang voor verenigingen die vóór 1 januari 2004 bestonden Verenigingen opgericht vanaf 1 januari x

3 Veranderingen binnen het beginvermogen Begrip permanente financiering OEFENINGEN HOOFDSTUK 2 UITGIFTEPREMIES BOEKHOUDRECHT Voorstelling Economische betekenis KAPITAALVERHOGING VIA PRIVATE INSCHRIJVING KAPITAALVERHOGING VIA OPENBARE INSCHRIJVING KAPITAALVERHOGING DOOR INCORPORATIE VAN SCHULDEN AANWENDING VAN UITGIFTEPREMIES WARRANTS NIET VERBONDEN AAN NIEUW UITGEGEVEN AANDELEN RESULTATENREKENING EN TOELICHTING CASE: KAPITAAL EN UITGIFTEPREMIES UITGIFTEPREMIE BINNEN VERENIGINGEN EN STICHTINGEN OEFENINGEN HOOFDSTUK 3 HERWAARDERINGSMEERWAARDEN BOEKHOUDRECHT Voorstelling Juridische achtergrond DE GEWONE HERWAARDERING (ART. 57 KB 30/01/2001) Begrip Bespreking Activa die niet noodzakelijk zijn voor de voortzetting van het bedrijf (of een onderdeel ervan) Activa die noodzakelijk zijn voor de voortzetting van het bedrijf Actiefgebonden rendabiliteitsvoorwaarde xi

4 2.4.2 Algemene rendabiliteitsvoorwaarde Boekhoudkundige verwerking HERWAARDERINGSMEERWAARDEN ONTSTAAN UIT TERUGNAME VAN GEBOEKTE WAARDEVERMINDERINGEN (ART. 100 KB 30/01/2001) Deelnemingen, effecten en andere waarden behorende tot de geldbeleggingen Immateriële en materiële vaste activa met onbeperkte levensduur Immateriële en materiële vaste activa met beperkte levensduur OMZETTING VAN HERWAARDERINGSMEERWAARDEN Omzetting in kapitaal Incorporatie in het kapitaal van herwaarderingsmeerwaarden en latere minderwaarden (Advies 113/4) Aanrekenen van Overgedragen verlies op Herwaarderings meer waarden (Advies 113/3) VERKOOP VAN GEHERWAARDEERDE VASTE ACTIVA Algemene principes Verkoop van geherwaardeerde vaste activa Belastbaarheid van de meerwaarden Eerste voorbeeld: Afschrijvingsdeel in herwaarderingsmeerwaarden werd naar reserves overgeboekt Tweede voorbeeld: Afschrijvingsdeel in herwaarderingsmeerwaarden werd niet naar reserves overgeboekt Derde voorbeeld: Herwaarderingsmeerwaarde werd omgezet in kapitaal Diverse opmerkingen RESULTATENREKENING TOELICHTING HERWAARDERINGSMEERWAARDE BIJ VERENIGINGEN EN STICHTINGEN OEFENINGEN HOOFDSTUK 4 RESERVES OVERGEDRAGEN WINST (VERLIES) BOEKHOUDRECHT Voorstelling VAN RESULTATENREKENING NAAR RESULTAATVERWERKING VENNOOTSCHAPSBELASTING Algemene principes van de vennootschapsbelasting xii

5 3.1.1 Fiscale winst Tarieven van de vennootschapsbelasting Vermeerdering en uitgespaarde vermeerdering Boekhoudkundige verwerking van de voorafbetaling Boekhoudkundige verwerking van de belastingberekening einde boekjaar Voorafbetaling = belastingberekening Voorafbetaling < belastingberekening Voorafbetaling > belastingberekening Samenvattend Belasting over vorige boekjaren Afloop van de belastingcyclus Regularisering via ontvangst van het aanslagbiljet Bericht van wijziging dat na controle volgt en waartegen de onderneming geen bezwaar indient Betwiste aanslagen Samenvatting van de rekeningen i.v.m. belastingen ANDERE BELASTINGEN VAN HET BOEKJAAR Onroerende voorheffing Roerende voorheffing Buitenlandse belastingen BEPALEN VAN HET TE BESTEMMEN RESULTAAT Extracomptabel Boekhoudkundig Voorstelling DE RESULTAATVERWERKING Algemene principes Uitkeerbare winst Te bestemmen winst Te verwerken verlies Onttrekkingen aan reserves Onttrekkingen/toevoegingen aan kapitaal en uitgiftepremie Samenvattende resultaatverwerkingstabel INTERIMDIVIDEND, TUSSENTIJDS DIVIDEND, KEUZEDIVIDEND Interimdividenden Tussentijds dividend Keuzedividend WETTELIJKE RESERVE INKOOP VAN EIGEN AANDELEN Berekenen van de reserveerbare winst Andere voorwaarden xiii

6 9.3 Boekhoudkundige verwerking van de aankoop eigen aandelen Dividenden voor de eigen aandelen Waardevermindering op eigen aandelen Vervreemding van de eigen aandelen Waardeloos worden van de eigen aandelen ANDERE ONBESCHIKBARE RESERVES (13110) Statutaire onbeschikbare reserve Reserve tot aflossing van het kapitaal Het overschot op de kapitaalvermindering tot dekking van een voorzienbaar verlies BELASTINGVRIJE RESERVES (13200) Begrip Monetaire meerwaarden Gedwongen meerwaarden Vrijwillig gerealiseerde meerwaarde BESCHIKBARE RESERVES (13300) OVERGEDRAGEN WINST (14000) OVERGEDRAGEN VERLIES (14100) VOORSTELLING IN DE JAARREKENING Rapportering over belastingen Rapportering over de bestemming van de winst of de verwerking van het verlies CASE: RESERVES EN OVERGEDRAGEN WINST (VERLIES) BESTEMDE FONDSEN EN OVERGEDRAGEN WINST (VERLIES) BINNEN VERENIGINGEN Voorstelling Resultaatbepaling binnen de vereniging Bestemming van het resultaat binnen de vereniging Bestemde fondsen en hun aanwending OEFENINGEN HOOFDSTUK 5 KAPITAALSUBSIDIES BOEKHOUDRECHT Voorstelling Soorten subsidies Kenmerken van de kapitaalsubsidies Subsidierecht xiv

7 2 EXPLOITATIESUBSIDIES RENTESUBSIDIES KAPITAALSUBSIDIES Algemeen principe Uitgewerkt voorbeeld KAPITAALSUBSIDIES ZONDER VRIJSTELLING VAN VENNOOTSCHAPS- BELASTING Algemeen principe Uitgewerkt voorbeeld VERKOOP VAN EEN VAST ACTIEF WAARVOOR KAPITAALSUBSIDIE WERD VERKREGEN Algemeen principe Uitgewerkt voorbeeld Uitgewerkt voorbeeld met uitgestelde belastingen BIJZONDERE GEVALLEN Kapitaalsubsidie waarvan de toezegging na de eerste afschrijving gebeurt Voorbeeld: de toekenning wordt over verschillende jaren gespreid Kapitaalsubsidies op activa met onbeperkte levensduur Herziening van kapitaalsubsidies Wijziging van de belastingvoet RESULTATENREKENING TOELICHTING CASE: KAPITAALSUBSIDIES SUBSIDIES BIJ (INTERNATIONALE) VERENIGINGEN EN STICHTINGEN Voorstelling jaarrekening en rekeningenstelsel Omschrijving van kapitaalsubsidies Waardering van kapitaalsubsidies Boekhoudkundige verwerking Enkele voorbeelden OEFENINGEN HOOFDSTUK 6 VOORZIENINGEN VOOR RISICO S EN KOSTEN UITGESTELDE BELASTINGEN BOEKHOUDRECHT Voorstelling xv

8 1.2 Voorzieningen voor risico s en kosten Uitgestelde belastingen VOORZIENINGEN VOOR PENSIOENEN EN SOORTGELIJKE VERPLICHTINGEN Actuele situatie Verplichtingen, voortvloeiende uit brugpensioen VOORZIENINGEN VOOR BELASTINGEN Betwiste aanslagen (Advies 128/6) Uitspraak VOORZIENINGEN VOOR GROTE HERSTELLINGS- EN ONDERHOUDS- WERKEN Begrip Boekhoudkundige verwerking in de jaarlijkse methode Boekhoudkundige verwerking bij de maandelijkse methode Voorzieningen als uitzonderlijke kost VOORZIENINGEN VOOR OVERIGE RISICO S EN KOSTEN Voorzieningen voor technische waarborgverplichtingen Voorzieningen voor hangende geschillen Andere voorzieningen UITGESTELDE BELASTINGEN Uitgestelde belastingen op kapitaalsubsidies Uitgestelde belastingen op gerealiseerde meerwaarden RESULTATENREKENING EN TOELICHTING Resultatenrekening Toelichting VOORZIENINGEN VOOR RISICO S EN KOSTEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN BINNEN (INTERNATIONALE) VERENIGINGEN EN STICHTINGEN Voorzieningen voor risico s en kosten Algemeen Voorzieningen voor schenkingen en legaten met terugnemingsrecht Uitgestelde belastingen CASE: VOORZIENINGEN VOOR RISICO S EN KOSTEN OEFENINGEN xvi

9 HOOFDSTUK 7 SCHULDEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR BOEKHOUDRECHT Voorstelling Begrippen Waarderingsregels TERMIJNKREDIET MET GELIJKE KAPITAALAFLOSSING (DEGRESSIEVE PERIODIEKE BETALINGEN) Omschrijving Overzicht van de boekhoudkundige verwerking Afsluiten van een leningscontract en ontvangst van het provenu Kosten bij het afsluiten van de lening Rente op de lening in de jaarlijkse methode Rente op de lening in de maandelijkse methode Provisiekosten op het nog niet opgenomen kapitaal Aanduiden einde boekjaar van het gedeelte van de lening dat volgend boekjaar vervalt Aflossen van de lening Samenvattend schema Uitgewerkt voorbeeld: lening met gelijke kapitaalaflossing (postnumerando) Gegevens en aflossingstabel Boekhoudkundige verwerking in de jaarlijkse methode Boekhoudkundige verwerking in de maandelijkse methode Uitgewerkt voorbeeld: lening met gelijke kapitaalaflossing (prenumerando) Gegevens en aflossingstabel Boekhoudkundige verwerking in de jaarlijkse methode Boekhoudkundige verwerking in de maandelijkse methode TERMIJNKREDIET MET ANNUÏTEITEN (GELIJKE BETALINGEN) Omschrijving Overzicht van de boekhoudkundige verwerking Uitgewerkt voorbeeld: lening met annuïteiten Gegevens en aflossingstabel Boekhoudkundige verwerking in de jaarlijkse methode Boekhoudkundige verwerking in de maandelijkse methode TERMIJNKREDIET MET INTEGRALE AFLOSSING OP HET EINDE VAN DE LOOPTIJD (BULLET) Omschrijving Overzicht van de boekhoudkundige verwerking Uitgewerkt voorbeeld: lening met integrale aflossing op het einde van de looptijd Gegevens en aflossingstabel Boekhoudkundige verwerking in de jaarlijkse methode Boekhoudkundige verwerking in de maandelijkse methode xvii

10 5 WENTELKREDIETEN Omschrijving Overzicht van de boekhoudkundige verwerking Uitgewerkt voorbeeld: wentelkrediet Gegevens en aflossingstabel Boekhoudkundige verwerking in de jaarlijkse methode SPECIALE WAARDERINGSREGELS VOOR LENING MET VASTE INTREST OP INITIEEL BEDRAG VAN DE LENING (FINANCIERINGSKREDIET) Omschrijving Speciale waarderingsregels Berekening van de intrest ten laste van het resultaat Boekingswijze Uitgewerkt voorbeeld: lening met vaste intrest op initieel kapitaal Gegevens en aflossingstabel Boekhoudkundige verwerking in de jaarlijkse methode Boekhoudkundige verwerking in de maandelijkse methode SPECIALE WAARDERINGSREGELS VOOR SCHULDEN WAARBIJ DE NOMINALE WAARDE DE RENTE OMVAT Omschrijving Speciale waarderingsregels Boekhoudkundige verwerking Uitgewerkt voorbeeld van een lening waarbij de nominale waarde de rente omvat Gegevens en aflossingstabel Boekhoudkundige verwerking in de jaarlijkse methode Boekhoudkundige verwerking in de maandelijkse methode SPECIALE WAARDERINGSREGELS VOOR RENTELOZE SCHULDEN EN SCHULDEN MET EEN ABNORMAAL LAGE RENTE Omschrijving Speciale waarderingsregels Boekhoudkundige verwerking Uitgewerkt voorbeeld van een renteloze schuld, eenmalig terugbetaalbaar op einde looptijd Gegevens en aflossingstabel Boekhoudkundige verwerking volgens de jaarlijkse methode Uitgewerkt voorbeeld van schuld met een abnormaal lage rentevoet, eenmalig terugbetaalbaar op einde looptijd Gegevens en aflossingstabel Uitgewerkt voorbeeld van een renteloze schuld, terugbetaalbaar in annuïteiten Gegevens en aflossingstabel Boekhoudkundige verwerking volgens de jaarlijkse methode Uitgewerkt voorbeeld van een laag rentende schuld, terugbetaalbaar in annuïteiten Gegevens en aflossingstabel Boekhoudkundige verwerking volgens de jaarlijkse methode xviii

11 9 SPECIALE WAARDERINGSREGELS VOOR OBLIGATIELENINGEN Omschrijving Speciale waarderingsregels Overzicht van de boekhoudkundige verwerking Beslissing tot uitgifte Intekening en storting Agio en disagio Rentebetaling Terugbetaling op vervaldag Samenvattend schema Uitgewerkt voorbeeld van een obligatielening Gegevens en aflossingstabel (lineaire methode) Aflossingstabel (volgens samengestelde intrest) Boekhoudkundige verwerking in de jaarlijkse methode (lineaire methode) INTRESTSUBSIDIES Omschrijving Overzicht van de boekhoudkundige verwerking Uitgewerkt voorbeeld van een intrestsubsidie Gegevens en aflossingstabel Boekhoudkundige verwerking in de jaarlijkse methode Boekhoudkundige verwerking in de maandelijkse methode RESULTATENREKENING EN TOELICHTING Resultatenrekening Toelichting OEFENINGEN APPENDIX: INLEIDENDE BEGRIPPEN UIT DE FINANCIËLE WISKUNDE DEEL 2 INVESTERINGEN IN DUURZAME MIDDELEN EN ANDERE BELEGGINGEN HOOFDSTUK 8 OPRICHTINGSKOSTEN BOEKHOUDRECHT Voorstelling: volledig en verkort schema Definities Waarderingsregels Andere gevolgen BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKING EN WAARDERING BIJ VERWERVING Aanschaffing bij derden: de aankoopprijs (directe waardering) Herstructureringskosten xix

12 3 BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKING EN WAARDERING BIJ WAARDEDALINGEN Afschrijvingen Aanvullende afschrijvingen TOELICHTING OEFENINGEN HOOFDSTUK 9 IMMATERIËLE VASTE ACTIVA BOEKHOUDRECHT Voorstelling Definitie VERWERVING Aanschaffing door aankoop bij derden Aanschaffing door eigen werken Aanschaffing door inbreng of door verwerving van een bedrijfstak of ondernemingsgeheel Samenvattend schema WAARDEDALINGEN Waardeverminderingen Afschrijvingen Samenvattend schema WAARDESTIJGINGEN Gewone herwaardering Terugneming van afschrijvingen en waardeverminderingen (art. 100 KB 30/01/2001) Samenvattend schema REALISATIE Verkoop van een niet-geherwaardeerd immaterieel vast actief Verkoop van een immaterieel vast actief, geherwaardeerd volgens artikel 100 van het KB van 30/01/2001; de herwaarderingsmeerwaarde werd niet geïncorporeerd in het kapitaal Samenvattend schema KOSTEN VAN ONDERZOEK EN ONTWIKKELING SOFTWARE xx

13 8 MILIEUMAATREGELEN EN IMMATERIËLE VASTE ACTIVA Emissierechten Boekhoudkundige verwerking volgens de brutomethode Boekhoudkundige verwerking volgens de nettomethode Groenestroom- en warmtekrachtcertificaten OPBRENGSTEN EN KOSTEN, VOORTVLOEIENDE UIT IMMATERIËLE VASTE ACTIVA Definities Boekhoudkundige verwerking van royalty-opbrengsten Boekhoudkundige verwerking van royalty-kosten Samenvattend schema TOELICHTING IMMATERIËLE VASTE ACTIVA BINNEN VERENIGINGEN EN STICHTINGEN CASE: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA OEFENINGEN HOOFDSTUK 10 MATERIËLE VASTE ACTIVA BOEKHOUDRECHT Voorstelling Begrippen Waardering VERWERVING Aanschaffing door aankoop bij derden Aanschaffing door eigen werken Aanschaffing door inbreng of door verwerving van een bedrijfs- of ondernemingsgeheel WAARDEDALINGEN Waardeverminderingen Afschrijvingen Begrip Afschrijvingen en het boekhoudrecht Boekhoudkundige verwerking Fiscale afschrijvingen en het boekhoudrecht Terugname van waardeverminderingen en afschrijvingen Samenvattend schema Vaste waardering xxi

14 4 WAARDESTIJGINGEN Gewone herwaardering (art. 57 KB 30/01/2001) Waardestijging via terugneming van afschrijvingen en waardeverminderingen (art. 100 KB 30/01/2001) Samenvattend schema BUITENGEBRUIKSTELLING EN REALISATIE Buitengebruikstelling Realisatie Gerealiseerd resultaat Boekhoudkundige verwerking Samenvattend schema INTERCALAIRE INTRESTEN TERREINEN EN GEBOUWEN (III.A.) Definities Waardering Waardering en boekhoudkundige verwerking in geval van lijfrente Lijfrente en het boekhoudrecht Lijfrentecontracten Boekhoudkundige verwerking Samenvattend schema Technische aspecten van de berekening (conversietabellen) Praktisch voorbeeld Voorbeeld van een lijfrentecontract INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING (III.B.) Definities Waardering en boekhoudkundige verwerking Boekingen in het vast waarderingsstelsel Boekingen in verband met verpakkingsmaterieel MEUBILAIR EN ROLLEND MATERIEEL (III.C.) Definities Waardering en boekhoudkundige verwerking LEASING EN SOORTGELIJKE RECHTEN (III.D.) Definities Algemene definities Boekhoudrecht Waardering en boekhoudkundige verwerking bij de leasinggever Waardering en boekhoudkundige verwerking bij de leasingnemer Sale and lease back Begrip Voorbeeld en boekingen xxii

15 11 OVERIGE MATERIËLE VASTE ACTIVA (III.E.) Definities Waardering en boekhoudkundige verwerking Boekingen in verband met buitengebruik- of buitenexploitatiestelling van materiële vaste activa (art. 65 KB 30/01/2001) ACTIVA IN AANBOUW EN VOORUITBETALINGEN (III.F.) Definities Waardering en boekhoudkundige verwerking MATERIËLE VASTE ACTIVA EN MILIEUASPECTEN Vaststellingen inzake milieuaspecten Activeerbaar of niet-activeerbaar Voorbeelden van milieuaangelegenheden en haar jaarrekeningaspecten Bodemsanering en/of maatregelen in het kader van een investeringsproject (decreet 27/10/2006 BS 22/01/2007) Sanering verontreinigde terreinen Verplichting tot investeringen in installaties, machines en uitrusting TOELICHTING CASE: MATERIËLE VASTE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA BINNEN HET BOEKHOUDRECHT VAN (INTERNATIONALE) VERENIGINGEN EN STICHTINGEN Algemene voorstelling Materiële vaste activa onder volle eigendom of onder leasing en soortgelijke contracten Materiële vaste activa overige Bijzondere waarderingsregels Algemene regel Waarderingsstelsel constante waarde Materiële vaste activa verworven via schenking of legaat Materiële vaste activa verworven (geheel of gedeeltelijk) via vrijwilligerswerk Erfpacht Gebouwen opgericht op gronden in erfpacht OEFENINGEN HOOFDSTUK 11 FINANCIËLE VASTE ACTIVA BOEKHOUDRECHT Voorstelling Bedrijfseconomische betekenis Definities volgens het boekhoudrecht xxiii

16 1.3.1 Verbonden ondernemingen (IV.A.) Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat (IV.B.) Aandelen Vorderingen en borgtochten in contanten WAARDERING EN BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKING BIJ VERWERVING Deelnemingen en andere aandelen Vorderingen, vastrentende effecten en borgtochten Samenvattend schema WAARDEDALINGEN Deelnemingen en aandelen Vorderingen en borgtochten in contanten Samenvattend schema WAARDESTIJGINGEN Gewone herwaardering (art. 57 KB 30/01/2001) Waardestijging via terugneming van waardeverminderingen Samenvattend schema REALISATIE OPBRENGSTEN UIT FINANCIËLE VASTE ACTIVA ENKELE BIJZONDERE PROBLEMEN Inschrijvingsrechten Bonusaandelen TOELICHTING CASE: FINANCIËLE VASTE ACTIVA FINANCIËLE VASTE ACTIVA EN (INTERNATIONALE) VERENIGINGEN EN STICHTINGEN Verenigingen en financiële vaste activa: basisbenadering Verbonden entiteiten : deelnemingen in verbonden vennootschappen en vorderingen Andere vennootschappen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat: deelnemingen en vorderingen Overige financiële vaste activa: aandelen, vorderingen en borgtochten Aard van de gegevens te verstrekken in de jaarrekening OEFENINGEN xxiv

17 HOOFDSTUK 12 VORDERINGEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR BOEKHOUDRECHT Voorstelling Begrippen Handelsvorderingen (290, V.A.) Overige vorderingen (291, V.B.) Waarderingsregels VORDERING OP TERMIJN MET GELIJKE KAPITAALAFLOSSING (DEGRESSIEVE PERIODIEKE ONTVANGSTEN) Omschrijving Overzicht van de boekhoudkundige verwerking Verstrekking van de lening Inning van aangerekende kosten bij afsluiten van het contract Opbrengsten uit vorderingen (jaarlijkse methode) Opbrengsten uit vorderingen (maandelijkse methode) Provisiekosten op het kapitaal dat door de genieter van de lening niet opgenomen wordt Aanduiden einde boekjaar van het gedeelte van de lening dat volgend boekjaar vervalt Inning van leningsaflossingen Samenvattend schema: ontstaan, opbrengsten, realisatie Waardedalingen op vorderingen op meer dan één jaar Samenvattend schema, toegepast op de overige vorderingen Uitgewerkt voorbeeld van een verstrekte lening (lening u/g) met gelijke kapitaalaflossing: postnumerando Gegevens en aflossingstabel Boekhoudkundige verwerking in de jaarlijkse methode Boekhoudkundige verwerking in de maandelijkse methode Uitgewerkt voorbeeld van een lening met gelijke kapitaalaflossing: prenumerando Gegevens en aflossingstabel Boekhoudkundige verwerking voor de jaarlijkse methode Boekhoudkundige verwerking in de maandelijkse methode TERMIJNKREDIET MET ANNUÏTEITEN (GELIJKE BETALINGEN) Omschrijving Overzicht van de boekhoudkundige verwerking Uitgewerkt voorbeeld van een lening met annuïteiten Gegevens en aflossingstabel Boekhoudkundige verwerking in de jaarlijkse methode Boekhoudkundige verwerking in de maandelijkse methode TERMIJNKREDIET MET INTEGRALE AFLOSSING OP EINDE VAN DE LOOPTIJD (BULLET) Omschrijving xxv

18 4.2 Overzicht van de boekhoudkundige verwerking Uitgewerkt voorbeeld van een lening met integrale aflossing op het einde van de looptijd Gegevens en aflossingstabel Boekhoudkundige verwerking in de jaarlijkse methode Boekhoudkundige verwerking in de maandelijkse methode VORDERING ONTSTAAN UIT WENTELKREDIETEN Omschrijving Overzicht van de boekhoudkundige verwerking Uitgewerkt voorbeeld van een wentelkrediet Gegevens en aflossingstabel Boekhoudkundige verwerking SPECIALE WAARDERINGSREGELS VOOR LENING MET VASTE INTREST OP INITIEEL BEDRAG VAN DE LENING (FINANCIERINGSKREDIET) Omschrijving Speciale waarderingsregels Berekening van de intrest ten laste van het resultaat Boekingswijze Uitgewerkt voorbeeld van een lening met vaste intrest op initieel kapitaal Gegevens en aflossingstabel Boekhoudkundige verwerking in de jaarlijkse methode Boekhoudkundige verwerking in de maandelijkse methode SPECIALE WAARDERINGSREGELS VOOR VORDERINGEN, WAARBIJ DE NOMINALE WAARDE DE RENTE OMVAT Omschrijving Speciale waarderingsregels Boekhoudkundige verwerking Uitgewerkt voorbeeld van een lening u/g, waarbij de nominale waarde de rente omvat Gegevens en aflossingstabel Boekhoudkundige verwerking in de jaarlijkse methode Boekhoudkundige verwerking in de maandelijkse methode SPECIALE WAARDERINGSREGELS VOOR RENTELOZE VORDERINGEN EN VORDERINGEN MET EEN ABNORMAAL LAGE RENTE Omschrijving Speciale waarderingsregels Boekhoudkundige verwerking Uitgewerkt voorbeeld van een renteloze vordering, eenmalig terugbetaalbaar op einde looptijd Gegevens en aflossingstabel Boekhoudkundige verwerking volgens de jaarlijkse methode Boekhoudkundige verwerking volgens de maandelijkse methode xxvi

19 8.5 Uitgewerkt voorbeeld van vordering u/g met een abnormaal lage rentevoet, eenmalig terugbetaalbaar op einde looptijd Gegevens en aflossingstabel Uitgewerkt voorbeeld van een renteloze vordering u/g, terugbetaalbaar in annuïteiten Gegevens en aflossingstabel Boekhoudkundige verwerking volgens de jaarlijkse methode Uitgewerkt voorbeeld van een laag rentende vordering u/g, terugbetaalbaar in annuïteiten VORDERINGEN UITGEDRUKT DOOR OBLIGATIES Omschrijving Speciale waarderingsregels Onder welke rubriek van de activa kunnen obligaties voorkomen? Tegen welke waarde moeten de obligaties in de boekhouding worden opgenomen; en hoe worden de verschillen tussen de uitgifteprijs en de terugbetalingswaarde (het agio en disagio) in de boekhouding opgenomen? Overzicht van de boekhoudkundige verwerking Verwerving van een obligatie Agio en disagio Renteontvangst Ontvangst van terugbetaling op vervaldag Samenvattend schema Uitgewerkt voorbeeld van intekening op obligaties Gegevens en aflossingstabel (lineaire methode) Tabel volgens samengestelde intrest berekend Boekhoudkundige verwerking in de jaarlijkse methode (lineaire methode) VORDERINGEN ALS GEVOLG VAN LEASINGCONTRACTEN EN SOORTGELIJKE CONTRACTEN RESULTATENREKENING EN TOELICHTING Resultatenrekening Toelichting CASE: VORDERINGEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR VORDERINGEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR BINNEN DE JAARREKENING VAN (INTERNATIONALE) VERENIGINGEN EN STICHTINGEN Waarderingsregels Voorstelling in de jaarrekening OEFENINGEN APPENDIX: INLEIDENDE BEGRIPPEN UIT DE FINANCIËLE WISKUNDE xxvii

20 DEEL 3 ELEMENTEN VAN HET NETTOBEDRIJFSKAPITAAL HOOFDSTUK 13 VOORRADEN EN BESTELLINGEN IN UITVOERING BOEKHOUDRECHT Voorstelling Begrippen Voorraden Bestellingen in uitvoering Waarderingsregels Goederen bij derden aangekocht (grondstoffen, hulpstoffen, handelsgoederen en onroerende goederen bestemd voor verkoop) Goederen die binnen de onderneming geproduceerd worden (goederen in bewerking, gereed product, onroerende goederen bestemd voor verkoop) Bestellingen in uitvoering Samenvattend schema WAARDERINGSTECHNIEKEN Geïndividualiseerde waarde FIFO (first-in, first-out) Gemiddelde waarde LIFO (last-in, first-out) Andere voorraadcalculatietechnieken Samenvattend overzicht Vervangingswaarde BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKING Het exploitatiestelsel Toepassing op zuivere handelstransacties (Advies 132/7) Toepassing bij productieondernemingen Waardeverminderingen op voorraden De waarderingsregels praktisch toegepast Vooruitbetalingen op voorraden Handelsgoederen onder zichtzending verzonden Goederen ontvangen onder zichtzending Verpakking Verpakkingsmaterieel en verpakkingsmateriaal Verpakkingsmateriaal, verstuurd naar klanten Verpakkingsmateriaal, ontvangen van leveranciers wegens aankoop van handelsgoederen Commissiehandel Begrippen btw-stelsel Boekhoudkundige verwerking TOELICHTING xxviii

Inhoud ACHTERGROND EN WETTELIJK KADER 1 WELKE JAARREKENINGEN WORDEN BESTUDEERD?... 3

Inhoud ACHTERGROND EN WETTELIJK KADER 1 WELKE JAARREKENINGEN WORDEN BESTUDEERD?... 3 DEEL 0 ACHTERGROND EN WETTELIJK KADER 1 WELKE JAARREKENINGEN WORDEN BESTUDEERD?... 3 2 ONDERNEMINGEN: VOLLEDIGE VERSUS VERKORTE JAARREKENING... 3 2.1 Ondernemingen... 3 2.2 Jaarrekening volgens het volledige

Nadere informatie

Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel

Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel Cf. KB van 19 december 2003 & KB van 18 december 2012 1 1. EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR 10 Fondsen

Nadere informatie

VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/ , ,40. Nr. BE Oprichtingskosten

VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/ , ,40. Nr. BE Oprichtingskosten VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 340.346,18 538.042,40 Oprichtingskosten... 4.1 20...... Immateriële vaste activa... 4.2 21 244.452,43 441.579,00 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr. 0812.019.662 VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... Toel. 20/28 60.411,22 55.375,35 Oprichtingskosten...... Immateriële vaste activa.... Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

Deel 2: Financiële jaarrekening

Deel 2: Financiële jaarrekening Deel 2: Financiële jaarrekening Nr. 0407.201.941 VOL-VZW 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten..... Immateriële vaste activa. Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA)

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Bijlage 3. BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Nr. VOL 2.1 Balans na winstverdeling ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28...... Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21......

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508.

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508. VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21 2.089,48 3.556,27 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 1 1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 10. Kapitaal 100 Geplaatst kapitaal 101 Niet-opgevraagd kapitaal (-) 11. Uitgiftepremies 12. Herwaarderingsmeerwaarden

Nadere informatie

HANDBOEK BOEKHOUDEN. VENNOOTSCHAPSBOEKHOUDEN (inclusief verenigingen en stichtingen)

HANDBOEK BOEKHOUDEN. VENNOOTSCHAPSBOEKHOUDEN (inclusief verenigingen en stichtingen) HANDBOEK BOEKHOUDEN VENNOOTSCHAPSBOEKHOUDEN (inclusief verenigingen en stichtingen) HANDBOEK BOEKHOUDEN VENNOOTSCHAPSBOEKHOUDEN (inclusief verenigingen en stichtingen) Em. prof. dr. Erik De Lembre Prof.

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING BE 04.777.660 VOL2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten Immateriële Materiële Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting Meubilair en rollend materieel Leasing

Nadere informatie

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I VOL 2.1 BALANS NA WNSTVERDELNG ACTVA VASTE ACTVA...... Oprichtingskosten... mmateriële vaste activa... Toel. 5.1 5.2 1 Codes Boekjaar Vorig boekjaar Materiële vaste activa......... Terreinen en gebouwen......

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr 1 0454423323 VOL-VZW 21 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20128 47390603 42179615 Oprichtingskosten 20 Irnrnateriele vaste activa 21 11 143122 1 1228793 Materiele vaste activa Terreinen en

Nadere informatie

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 48 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN CONSOLIDEREN Beheren DUIDELIJKHEID DE REKENINGEN VAN PARKING.BRUSSELS Het kapitaal van het Agentschap = 561.500 Het kapitaal van het Agentschap,

Nadere informatie

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR naam :... M.A.R. Uittreksel uit de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel KLASSE 1 : EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst

Nadere informatie

ACTIEF. Scmactn.doc [22]

ACTIEF. Scmactn.doc [22] ACTIEF I. Oprichtingskosten... 20 II. Immateriële vaste activa... 21 III. Materiële vaste activa... 22/27 A. Terreinen en gebouwen...22 B. Installaties, machines en uitrusting...23 C. Meubilair en rollend

Nadere informatie

Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing

Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing Nr. I 0454.423.323 I VOL-VZW 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar VASTE ACTIVA....... 20/28 467.243,35 526.129,30 Oprichtingskosten.......................

Nadere informatie

BIJLAGE 1: De minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel

BIJLAGE 1: De minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel BIJLAGE 1: De minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel 1. EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst kapitaal 101 Niet-opgevraagd

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Born in Africa Vereniging zonder winstoogmerk Adres: ROBERT DALECHAMPLAAN Nr: 7 Bus: Postnummer: 1200 Gemeente: Sint-Lambrechts-Woluwe Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

Identificatie rapportering Brussel

Identificatie rapportering Brussel Identificatie rapportering 2014 Naam entiteit: Categorie: Adres: Contactpersoon : Vlaams Woningfonds rechtspersoon Ieperlaan41 1000 Brussel Guy Servotte Telefoonnummer: 02/548.91.31 Soort rapportering:

Nadere informatie

E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016

E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016 E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016 BALANS VOL 2.1 ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingkosten 20 I Immateriële vaste activa 21 Materiële vaste activa A. Terreinen en gebouwen B. Installaties, machines en

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 21/01/2015 BE 0449.054.471 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15019.00586 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: ERDA KOMADA Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

HET WETTELIJK MINIMUM ALGEMEEN REKENINGENSTELSEL

HET WETTELIJK MINIMUM ALGEMEEN REKENINGENSTELSEL 2016 Uitgeverij De Boeck, Belpairestraat 20, 2600 Berchem HET WETTELIJK MINIMUM ALGEMEEN REKENINGENSTELSEL 1. EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR 10 Kapitaal

Nadere informatie

Inhoud. DEEL I Het systeem van dubbel boekhouden 19. Inleiding 21

Inhoud. DEEL I Het systeem van dubbel boekhouden 19. Inleiding 21 Inhoud Woord vooraf 5 DEEL I Het systeem van dubbel boekhouden 19 Inleiding 21 Hoofdstuk 1 De balans 25 1 Inleiding 25 2 De balans: actief = passief 26 3 Indeling van de balans in rubrieken 28 3.1 De indeling

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/11/2015 BE 0462.537.075 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15679.00182 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: DE LILLE Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Kwadenbulk

Nadere informatie

BROUWERIJ LIEFMANS NV Juridische status : Faillissement. Juridische vorm : NV. Wontergemstraat, DENTERGEM

BROUWERIJ LIEFMANS NV Juridische status : Faillissement. Juridische vorm : NV. Wontergemstraat, DENTERGEM BROUWERIJ LIEFMANS NV 0400.228.136 Juridische status : Faillissement Juridische vorm : NV Wontergemstraat, 42 8720 - DENTERGEM NACE code : 11050 - Vervaardiging van bier Het bedrijf komt NIET voor op de

Nadere informatie

1. BALANS NA WINSTVERDELING. Codes 20/28 22/27 22 23 24 25 26 27 29/58 40/41 50/53 54/58

1. BALANS NA WINSTVERDELING. Codes 20/28 22/27 22 23 24 25 26 27 29/58 40/41 50/53 54/58 VKT2. 1. BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 3.591,29 I. Oprichtingskosten... 20 3.591,29 II. Immateriële vaste activa (toel. I,A)... 21 III. IV. Materiële vaste activa (toel. I,B)... A.

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 10.11.2006 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 10.11.2006 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 10.11.2006 MONITEUR BELGE 60261 VLAAMSE OVERHEID Welzijn, Volksgezondheid en Gezin [C 2006/36767] 15 MAART 2006. Ministerieel besluit houdende de uitvoering van het besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

HOOFDSTUK 3. Geldbeleggingen

HOOFDSTUK 3. Geldbeleggingen HOOFDSTUK 3 Geldbeleggingen Blz. 405 tot 417 ATIVA BALANS per --/--/-- PASSIVA I. OPRIHTINGSKOSTEN 20 I. KAPITAAL 10 II. IMMATERIËLE VASTE ATIVA 21 A. Geplaatst kapitaal 100 III. MATERIËLE VASTE ATIVA

Nadere informatie

Inhoud DEEL 1 ALGEMENE INLEIDING BOEKHOUDING EN RAPPORTERING... 1 HOOFDSTUK 1 HISTORISCHE EVOLUTIE... 3 1 EVOLUTIE VAN DE BEGRIPPEN...

Inhoud DEEL 1 ALGEMENE INLEIDING BOEKHOUDING EN RAPPORTERING... 1 HOOFDSTUK 1 HISTORISCHE EVOLUTIE... 3 1 EVOLUTIE VAN DE BEGRIPPEN... DEEL 1 ALGEMENE INLEIDING BOEKHOUDING EN RAPPORTERING... 1 HOOFDSTUK 1 HISTORISCHE EVOLUTIE... 3 1 EVOLUTIE VAN DE BEGRIPPEN... 4 2 ENKELE GESCHIEDKUNDIGE STAPPEN... 5 2.1 Belgische ondernemingen... 5

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Pelicano Stichting van openbaar nut Adres: Rue du Congrès Nr: 35 Bus: Postnummer: 1000 Gemeente: Brussel Land: België Rechtspersonenregister(RPR)- Rechtbank van Koophandel

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: NewB Europese vennootschap Adres: Rue Botanique Nr: 75 Bus: Postnummer: 1210 Gemeente: Sint-Joost-ten-Node Land: België Rechtspersonenregister(RPR)- Rechtbank van

Nadere informatie

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 40 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM:... PREFLEXIBEL... Rechtsvorm:... Naamloze vennootschap Adres:...Nr.: Elisabethlaan... 153 Bus:... Postnummer:...

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/10/2015 BE 0471.522.641 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15654.00593 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: 'T SMOSKE TIELT Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/01/2015 BE 0429.423.255 12 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15025.00242 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: FRAVAN Naamloze vennootschap Adres: Kortrijksestraat Nr: 439 Bus: Postnummer:

Nadere informatie

De huidige OCMW-beleidsinstrumenten. II.1. De financiële registratie in functie van de jaarrekening

De huidige OCMW-beleidsinstrumenten. II.1. De financiële registratie in functie van de jaarrekening Lokaal Financieel Management Praktijkgids INHOUDSOPGAVE I. Wegwijzer Woord vooraf 1 II. II.1. De financiële registratie in functie van de jaarrekening Inleiding 1 II.1.1. Het actief 1. De balans vaste

Nadere informatie

HANDBOEK BOEKHOUDEN. VENNOOTSCHAPSBOEKHOUDEN (inclusief verenigingen en stichtingen)

HANDBOEK BOEKHOUDEN. VENNOOTSCHAPSBOEKHOUDEN (inclusief verenigingen en stichtingen) HANDBOEK BOEKHOUDEN VENNOOTSCHAPSBOEKHOUDEN (inclusief verenigingen en stichtingen) HANDBOEK BOEKHOUDEN VENNOOTSCHAPSBOEKHOUDEN (inclusief verenigingen en stichtingen) Em. prof. dr. Erik De Lembre Prof.

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 02/10/2013 BE 0830.513.208 8 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 13616.00294 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: DIAMOND VAULT Naamloze vennootschap Adres: SCHUPSTRAAT Nr: 1-7 Bus: Postnummer:

Nadere informatie

Bridgeboetiek vzw. Balans en Jaarrekening. Seizoen 2009-2010

Bridgeboetiek vzw. Balans en Jaarrekening. Seizoen 2009-2010 Bridgeboetiek vzw Balans en Jaarrekening Seizoen 2009-2010 1 juli 2009 tot 30 juni 2010 Actief passief resultatenbalans Pagina 1/5 Datum lijst 14/10/2010 BRUTO Afschrijvingen en waardeverm. NETTO ACTIEF

Nadere informatie

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder Verslag van de Raad van Bestuur van Etn. Fr. Colruyt NV aan de Buitengewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders van 16 oktober 2009 inzake doelwijziging De Raad van Bestuur verklaart te zijn samengekomen

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/06/2016 BE 0824.339.751 8 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 16260.00550 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: SOLAR ECO-INVEST Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2)

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2) Jaarrekening in euro (VKT 1.1) Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2) Balans na winstverdeling Activa (VKT 2.1) 20/28 Vaste activa 20 Oprichtingskosten 21 Immateriële

Nadere informatie

EUR JAARREKENING IN EURO

EUR JAARREKENING IN EURO 40 EUR JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)... zijn / zijn niet VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE werd XXX / werd niet * BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

Omzet in jaar 5 Jaaromzet , , , , ,00 Variabele kosten , , , , ,00

Omzet in jaar 5 Jaaromzet , , , , ,00 Variabele kosten , , , , ,00 Financieel plan Naam: Adres: Telefoon: Email: michiel decavel bieststraat, 86, 86 8560 WEVELGEM decavele@hotmail.com Overzicht van de omzet Overzicht totale omzet Jaaromzet 187 500,00 187 500,00 187 500,00

Nadere informatie

Interne jaarrekening - Beknopt verslag (Vennootschap)

Interne jaarrekening - Beknopt verslag (Vennootschap) vrijdag 3 april 2015 09:20 Bedrijf: 1 - VIA VENETO VZW Pagina 1 van 6 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 1.081,00 1.067,87 Oprichtingskosten 20 Immateriële vaste activa (toelichting 5.1.1)

Nadere informatie

Hoofdstuk II Boekhoudtheorie

Hoofdstuk II Boekhoudtheorie Hoofdstuk II Boekhoudtheorie 1. Structuur 2. Basisveronderstellingen a. Entiteitveronderstelling b. Continuïteitsveronderstelling c. Geldwaarde-uitdrukkingsveronderstelling d. Veronderstelling van de historische

Nadere informatie

HANDBOEK BOEKHOUDEN. VENNOOTSCHAPSBOEKHOUDEN (inclusief verenigingen en stichtingen)

HANDBOEK BOEKHOUDEN. VENNOOTSCHAPSBOEKHOUDEN (inclusief verenigingen en stichtingen) HANDBOEK BOEKHOUDEN VENNOOTSCHAPSBOEKHOUDEN (inclusief verenigingen en stichtingen) HANDBOEK BOEKHOUDEN VENNOOTSCHAPSBOEKHOUDEN (inclusief verenigingen en stichtingen) Em. prof. dr. Erik De Lembre Prof.

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/09/2015 BE 0862.652.672 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15640.00354 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Codex Finance Naamloze vennootschap Adres: Bogaardenstraat Nr: 5 Bus:

Nadere informatie

1 EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR

1 EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR Bijlage 1. Rekeningenstelsel Bijlage 1. REKENINGENSTELSEL 1 EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR 10 Kapitaal 10000 Geplaatst kapitaal 10100 Niet-opgevraagd

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 201 1 EUR NAT Datum neerlegging Nr 0811575046 Blz E D VKT-VZW 11 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: Orange House partnership Rechtsvorm: VZW Adres: Kampendaal Nr: 83 Postnummer: 1653 Gemeente: Dworp

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN

HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN WOORD VOORAF... OVER DE AUTEURS... v vii HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN 1 INLEIDING... 2 2 DE BALANS... 3 2.1 Ondernemingsmiddelen of activa... 4 2.2 Ondernemingsbronnen of passiva...

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Pelicano Stichting van openbaar nut Adres: Congresstraat Nr: 35 Bus: Postnummer: 1000 Gemeente: Brussel Land: België Rechtspersonenregister(RPR)- Rechtbank van Koophandel

Nadere informatie

Ratio's en balansanalyse Hendrik Claessens

Ratio's en balansanalyse Hendrik Claessens Ratio's en balansanalyse de balans en de resultatenrekening als deel van de jaarrekening Actief BALANS Passief 6 Resultatenrekening 7 A BALANS P 6 Resultatenrekening 7 actief passief Actief Balans Passief

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/07/2014 BE 0462.364.455 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 14379.00482 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Dokter Geert De Brabandere Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

2009-03-24 DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605. Juridische status : Actief. Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES

2009-03-24 DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605. Juridische status : Actief. Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605 Juridische status : Actief Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES NACE code : 35220 - Distributie van gasvormige brandstoffen via leidingen Het bedrijf

Nadere informatie

Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen

Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Codering Afdeling 1. 2010 2009 BALANS NA VERWERKING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 99.203 88.118 I. Oprichtingskosten 20

Nadere informatie

jaarlijkse groei 15% 12% 10% 10% jaarlijkse groei 20% 15% 12% 12% jaarlijkse groei 20% 15% Percentage van de omzet 45% 45% 45% 45% 45%

jaarlijkse groei 15% 12% 10% 10% jaarlijkse groei 20% 15% 12% 12% jaarlijkse groei 20% 15% Percentage van de omzet 45% 45% 45% 45% 45% FINANCIEEL PLAN opstart 1. PROGNOSE RESULTATENREKENING Cijfers in euro Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 BEDRIJFSOPBRENGSTEN 291.500 327.530 448.381 493.094 542.276 Omzet 290.000 326.000 446.820 491.502

Nadere informatie

Pagina 1/5 Expert/M Plus V: Datum lijst 24/04/2015 Datum afdruk 24/04/ :41: , , ,88

Pagina 1/5 Expert/M Plus V: Datum lijst 24/04/2015 Datum afdruk 24/04/ :41: , , ,88 Pagina 1/5 BRUTO Afschrijvingen en waardeverm. NETTO ACTIEF Vaste activa 487.697,17-47.154,35 440.542,82 Oprichtingskosten Immateriële vaste activa Materiële vaste activa 487.697,17-47.154,35 440.542,82

Nadere informatie

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Codering Afdeling 1. 2014 2013 BALANS VOOR VERWERKING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0523.901.750 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: XIBER Rechtsvorm: BVBA Adres: Mechelsesteenweg Nr.: 34, bus 101 Postnummer: 2018 Gemeente: Antwerpen

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0523.895.119 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: XIGENT Rechtsvorm: BVBA Adres: Mechelsesteenweg Nr.: 34, bus 101 Postnummer: 2018 Gemeente:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0523.891.852 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: G-BUILDING Rechtsvorm: BVBA Adres: MECHELSESTEENWEG Nr.: 34, bus 101 Postnummer: 2018 Gemeente:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT Datum neerlegging Nr 0881511749 Blz E D VKT 11 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: Ello Rechtsvorm: BVBA Adres: Bautersemstraat Nr: 68 Postnummer: 2800 Gemeente: Mechelen Land: België

Nadere informatie

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA + 96* + 97* P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 255.903.871 69.415.893 325.319.764 5.929 131.831 A.Oprichtingskosten

Nadere informatie

Inhoud. Deel 1. Voorwoord 13

Inhoud. Deel 1. Voorwoord 13 Inhoud Voorwoord 13 Deel 1 1. Oprichting van een vennootschap 25 1.1 Mogelijke ondernemingsvormen 25 1.1.1 De éénmansonderneming 25 1.1.2 Doel van de vennootschapsvorming 26 1.1.3 Vennootschap 27 1.1.4

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 05/01/2015 BE 0447.210.481 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15004.00069 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Van De Staey Middelenvennootschap in vereffening (in vereffening) Besloten

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 21042016 BE 0881.511.749 12 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 16105.00206 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Ello Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Bautersemstraat

Nadere informatie

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 7.568.123 1.254.521 8.822.644 752 1.797. A.Oprichtingskosten 20 52.845 1.512 54.357 101 48

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 7.568.123 1.254.521 8.822.644 752 1.797. A.Oprichtingskosten 20 52.845 1.512 54.357 101 48 P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 7.568.123 1.254.521 8.822.644 752 1.797 A.Oprichtingskosten 20

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/01/2017 BE 0830.753.629 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 17025.00303 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: SECONDO Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Kretenveldweg

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 06/01/2015 BE 0894.370.880 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15009.00110 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: CEBO & A Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: LINDEKENSSTRAAT

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 32.724.128 32.734.686 Immateriële vaste activa (+) 1.103.982 1.150.385 Materiële vaste activa 27.209.152 25.293.956

Nadere informatie

Bijlage Rekeningenstelsel

Bijlage Rekeningenstelsel Bijlage Rekeningenstelsel Analytisch boekhouden en kostencalculatie. Twaalfde herziene editie W. Bruggeman, E. De Lembre, P. Everaert, W. Georges, R. Paemeleire en E. Van Geyt 2011 Intersentia Antwerpen

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 18/05/2012 BE 0427.441.386 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 12121.00242 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: OIKOCREDIT-BE Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/07/2014 BE 0423.189.620 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 14378.00570 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Verzekeringskantoor Snyders Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

JAARREKENING 2013 per 31/12/2013

JAARREKENING 2013 per 31/12/2013 @Transvaal VZW Transvaalstraat 15 26 BERCHEM B.T.W.: n.b. R.P.R. 832.645.3 JAARREKENING 213 per 31/12/213 Inhoud: 1. Balans 2. Resultaten-rekening 3. Specificatie investeringen & afschrijvingen BALANS

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 per 31/12/2014

JAARREKENING 2014 per 31/12/2014 @Transvaal VZW Transvaalstraat 15 26 BERCHEM B.T.W.: n.b. R.P.R. 832.645.3 JAARREKENING 214 per 31/12/214 Inhoud: 1. Balans 2. Resultatenrekening 3. Specificatie investeringen & afschrijvingen BALANS &

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0462.089.588 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: GULDEN ARENT Rechtsvorm: BVBA Adres: MECHELSESTEENWEG Nr.: 34, bus 101 Postnummer: 2018 Gemeente:

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 32.734.686 32.984.388 Immateriële vaste activa (+) 1.150.385 1.437.882 Materiële vaste activa 25.293.956 25.256.129

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0479.409.731 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: TRAVIATA Rechtsvorm: NV Adres: EMIEL MOMMAERTSLAAN Nr.: 18, bus A Postnummer: 1831 Gemeente:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 16/09/2014 BE 0831.847.551 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 14587.00362 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Krentzen Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Elizabetlaan

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 14/01/2015 BE 0446.578.496 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15013.00581 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Lounge Concept Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

VASTE ACTIVA 20/ , ,83. I. Oprichtingskosten , ,45

VASTE ACTIVA 20/ , ,83. I. Oprichtingskosten , ,45 IMELDAZIEKENHUIS ACTIVA Codering Boekjaar Voorgaand boekjaar 31.12.2015 31.12.2014 VASTE ACTIVA 20/28 90.018.468,84 93.315.397,83 I. Oprichtingskosten 20 311.038,94 462.863,45 II. Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Nr. 0462.312.589. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde)

Nr. 0462.312.589. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0462.312.589 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO NAAM: KAURI Rechtsvorm: VZW Adres: de Fiennestraat Nr.: 77 Postnummer: 1070 Gemeente: Brussel 7 Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18.

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18. bij oprichting Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal Kapitaal volgens oprichtingsstatuten Minimum inbreng in speciën jaar 1 18.550,00

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 12/07/2013 BE 0836.667.164 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 13292.00351 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Woon & Zorg Vg Aarschot Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 13/08/2015 BE 0860.484.327 12 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15421.00531 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: HEYDEVELD Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 18/07/2013 BE 0836.667.956 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 13314.00181 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Woon & Zorg Vg Tienen Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW)

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 32.984.388 32.741.818 Immateriële vaste activa (+) 1.437.882 809.387 Materiële vaste activa 25.256.129 25.642.116

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 28/12/2015 BE 0880.365.367 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15707.00413 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: LIBERO Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Aalterveld

Nadere informatie

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VOL 1.2)

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VOL 1.2) Jaarrekening in euro (VOL 1.1) Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VOL 1.2) Balans na winstverdeling Activa (VOL 2.1) 20/28 Vaste activa 20 Oprichtingskosten 21 Immateriële

Nadere informatie

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 538.679 227.058 765.736 114 206. A.Oprichtingskosten 20 173 381 554 7 15

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 538.679 227.058 765.736 114 206. A.Oprichtingskosten 20 173 381 554 7 15 P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 538.679 227.058 765.736 114 206 A.Oprichtingskosten 20 173 381

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: CENTURY CENTER PARKING Naamloze vennootschap Adres: Leopold de Waelplaats Nr: 8 Bus: Postnummer: 2000 Gemeente: Antwerpen Land: België Rechtspersonenregister (RPR)

Nadere informatie

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 16.338.295 2.237.673 18.575.968 611 12.712 A.Oprichtingskosten

Nadere informatie

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 17.421.266 2.383.890 19.805.156 642 13.514 A.Oprichtingskosten

Nadere informatie

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 6.835.159 12.206.566 19.041.725 626 23.434 A.Oprichtingskosten

Nadere informatie

VZW Verkort schema. 1. Volle eigendom van de vereniging 2. Andere. waarvan niet rentedragende vorderingen of gekoppeld aan een abnormaal lage rente

VZW Verkort schema. 1. Volle eigendom van de vereniging 2. Andere. waarvan niet rentedragende vorderingen of gekoppeld aan een abnormaal lage rente 1 ACTIEF ACTIEF VASTE ACTIVA I. Oprichtingskosten II. Immateriële vaste activa (bijlage I, A) 215000 Website 215009 Af schrijving op website 20/28 20 21 21 21 30.500,00 30.500,00 (30.500,00) (30.500,00)

Nadere informatie

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 516.070 221.683 737.753 112 198. A.Oprichtingskosten 20 219 508 727 6 14

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 516.070 221.683 737.753 112 198. A.Oprichtingskosten 20 219 508 727 6 14 P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 516.070 221.683 737.753 112 198 A.Oprichtingskosten 20 219 508

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Het Nest Vereniging zonder winstoogmerk Adres: Finlandstraat Nr: 1 Bus: Postnummer: 9940 Gemeente: Evergem Land: België Rechtspersonenregister (RPR) - Rechtbank van

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 201 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0548.910.033 Blz. E. D. VKT-VZW 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: Act as One Rechtsvorm: VZW Adres: Blivenstraat Nr.: 54 Postnummer: 2100 Gemeente: Deurne

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0837.201.357 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: BC RETAIL Rechtsvorm: BVBA Adres: MECHELSESTEENWEG Nr.: 34, bus 101 Postnummer: 2018 Gemeente:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: PROMA Vereniging zonder winstoogmerk Adres: Vorstlaan Nr: 199 Bus: Postnummer: 1160 Gemeente: Oudergem Land: België Rechtspersonenregister (RPR) - Rechtbank van Koophandel

Nadere informatie