IN ACTIE VOOR DE ALLERARMSTEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IN ACTIE VOOR DE ALLERARMSTEN"

Transcriptie

1 2013

2 COLOFON Dit jaarverslag is een uitgave van Dorcas. Het jaarverslag is als beveiligd pdf-document in een bladerbare editie via voor iedereen inzichtelijk. EINDREDACTIE EN PROJECTCOÖRDINATIE Marketing en communicatie Dorcas SAMENSTELLING FINANCIEEL VERSLAG Nico Hoogenraad, John Wolff VORMGEVING Abovo Media DRUK Pieters Media b.v. FOTO VOORPAGINA In Dedo, een dorp in Ethiopië, heeft meer dan de helft van de mensen geen toegang tot schoon drinkwater. Het aantal mensen dat toegang heeft tot sanitaire voorzieningen is nog lager. Door het gebrek aan schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen komen er veel watergerelateerde ziektes voor, zoals diarree en trachoom. De nare gevolgen hiervan treffen vooral kwetsbare mensen en kinderen. Met de aanleg van nieuwe duurzame waterbronnen wordt de verspreiding van ziektes sterk teruggedrongen. Dorcas wil met het project in Dedo de gezondheid van inwoners van dorpen in de regio Oromia verbeteren door ze toegang te bieden tot schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen en door gezondere hygiënische gewoonten. Jaarverslag van Stichting Dorcas Aid International. De samenstelling is in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en in overeenstemming met richtlijn RJ 650 voor fondsenwervende instellingen. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. KEURMERK CBF-Keur VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT Mevr. Ine Voorham DIRECTIE Michel Gendi Nico Hoogenraad Joeke van der Mei DORCAS Postbus ZG Andijk Telefoon: REKENINGNUMMER IBAN NL04 RABO JAARVERSLAG 2013 DORCAS

3 INHOUDSOPGAVE 3 Dorcas uitgelicht 4 Voorwoord 8 HOOFDSTUK 1: DOELSTELLING EN STRATEGIE 1.1 Doelstelling, visie, missie en kernwaarden Strategisch plan Kwaliteit en externe toetsing Risicobeheer Vooruitblik HOOFDSTUK 2: DE ORGANISATIE DORCAS 2.1 Bestuur en toezicht Verslag Raad van Toezicht Bestuur Dorcas Personeelsbeleid Samenwerkingsverbanden Maatschappelijke bijdrage Maatschappelijke waardering 37 HOOFDSTUK 3: PROGRAMMA S 3.1 Duurzame ontwikkeling Gezondheidszorg Water, sanitatie en hygiëne (WASH) Duurzame economische ontwikkeling Kinderontwikkeling Sociale zorg Algemene materiële ondersteuning Gezinszorg Ouderenzorg Gevangenenzorg Rampenmanagement Noodhulp Wederopbouw Ramppreventie en -paraatheid Partnerontwikkeling Monitoring en evaluatie Overzicht partnerorganisaties HOOFDSTUK 4: COMMUNICATIE EN FONDSENWERVING 4.1 Communicatie Fondsenwerving Particuliere donateurs Vrijwilligers Bedrijven Fondsen Institutionele fondsenwerving Dorcas Fundraising Organisations Logistiek en goedereninzameling 82 HOOFDSTUK 5: FINANCIEEL VERSLAG 5.1 Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Algemene toelichting Toelichting op de balans Toelichting op de staat van baten en lasten Kasstroomoverzicht Ondertekening directie en Raad van Toezicht Controleverklaring 114 BIJLAGEN A. Begroting B. Verdeling projectgelden C. Verantwoordingsverklaring 118 D. Organogram 119 E. Activiteitenkalender Algemene verantwoording 122 De geschiedenis van Dorcas

4 4 Dorcas: hulp en ontwikkeling Dorcas komt in actie voor mensen in nood en diepe armoede, ongeacht hun religie, ras, geslacht of politieke overtuiging. Geïnspireerd door Mattheüs 25:31-46 om te zorgen voor armen en verdrukten, werkt Dorcas al ruim dertig jaar aan hulp- en ontwikkelingsprojecten in Oost-Europa en Afrika. Dorcas werkt samen met lokale kerken en partnerorganisaties en biedt ondersteuning op drie gebieden van hulp en ontwikkeling. Duurzame ontwikkeling: Dorcas helpt mensen hun levensomstandigheden duurzaam te verbeteren met langlopende projecten op het gebied van duurzame economische ontwikkeling, water, sanitatie en hygiëne, gezondheidszorg en kinderontwikkeling. Sociale zorg: Dorcas zorgt voor mensen die kwetsbaar zijn en er vaak alleen voor staan. Ouderen, chronisch zieken, gevangenen, mensen met een beperking Dorcas ondersteunt lokale organisaties die zich inzetten voor deze gemarginaliseerde groepen in hun omgeving. De mensen worden bezocht en krijgen materiële ondersteuning. In speciale programma s voor ouderen wordt ook medische zorg geboden en worden sociale activiteiten georganiseerd. Rampenmanagement (preventie, voorbereiding, noodhulp, wederopbouw): Wereldwijd staat Dorcas mensen bij die in risicogebieden leven of getroffen zijn door een ramp. Bij een dreigende noodsituatie helpt Dorcas met preventieve maatregelen en voorbereiding. Als een ramp plaatsvindt biedt Dorcas noodhulp en ondersteunt ze de wederopbouw. TERUGBLIK OP 2013 Op 31 december 2013 ondersteunde Dorcas 154 langlopende projecten. Daarnaast kwam Dorcas in actie voor de slachtoffers van de oorlog in Syrië en de verwoestingen van de orkaan Haiyan op de Filipijnen. Er vond een tussentijdse evaluatie van het Strategisch Plan plaats, voor zowel Programma s als Fondsenwerving. Op basis van deze heroverweging werd het strategisch plan aangepast. Met name op het gebied van fondsenwerving is het strategisch plan gewijzigd en zijn nieuwe doelen geformuleerd. In 2012 en 2013 zijn veel vacatures vervuld op managementposities in Nederland en er is een Leiderschapsontwikkelingsprogramma opgestart dat doorloopt tot in Behaalde resultaten Dorcas heeft mensen kunnen ondersteunen in In Egypte is veel vooruitgang geboekt ondanks de moeilijke omstandigheden. Een succesvol project binnen de sector Duurzame economische ontwikkeling, is bijvoorbeeld het project in de provincie El-Minya in het zuiden van Egypte waar vrouwelijke boeren een nieuwe, productievere landbouwmethode leerden. De omzet van de Dorcas-winkels is van euro naar euro gestegen en het aantal Dorcas-winkels is uitgebreid van 19 naar 22 winkels door heel Nederland. In 2013 is aan Dorcas door de jury van de Transparant Prijs de hoogste status toegekend. Dit betekent dat de jury op alle te beoordelen onderdelen minimaal 75 procent van de te behalen punten toekende. Op het belangrijkste onderdeel Impact (maatschappelijke relevantie) was de hoogste score voor Dorcas. Dorcas behaalde voor de derde maal op rij een plaats in de top acht; in 2013 was dit plaats vijf. JAARVERSLAG 2013 DORCAS

5 DORCAS UITGELICHT 5 Dit jaar vond de juridische fusie plaats tussen de stichtingen Dorcas Aid International, Dorcas Hulp Nederland en Dorcas Winkels het sluitstuk van een integratieproces dat in 2011 werd ingezet. Dorcas is nu in alle opzichten één organisatie. Dorcas kwam in actie en verleende noodhulp en steunde de wederopbouw in Syrië en de Filipijnen. De kwaliteit van de needs assessments (onderzoek naar de noden binnen een gemeenschap ten behoeve van een nieuw te starten project) is sterk verbeterd dankzij goede training en handleidingen. Hierdoor sluiten projecten beter aan op de noden van de begunstigden. In Moldavië zijn briketten onder ouderen verspreid een duurzaam alternatief voor brandhout. Knelpunten Door problemen met inklaringsvergunningen in Oekraïne hebben van de geplande 44 transporten slechts 15 plaatsgevonden. Ook hebben goederen lang in Oekraïne zelf in opslag gelegen voordat ze verspreid konden worden. Tekorten aan hulpgoederen voor met name begunstigden van sponsorprogramma s zijn gecompenseerd door lokaal voedsel in te kopen. De oplevering van het in 2013 gestarte project van de CRM-implementatie is vertraagd tot in 2014 door het niet voorzien van de moeilijkheidsgraad om de complexiteit van de organisatie te vertalen naar een omvattend softwaresysteem. De verbetering van onder andere het relatiebeheer kon hierdoor nog niet worden gerealiseerd. De goederenomzet is gedaald ten opzichte van De toegenomen onrust in Zuid-Soedan heeft tegen het einde van het jaar geleid tot een tijdelijke evacuatie van de landendirecteur. Een onderdeel van het nieuwe planning-, monitoring- en evaluatiesysteem (PME) is dat nieuwe hulp- en ontwikkelingsprojecten op basis van aanvragen (Calls) worden ontwikkeld. Omdat hierin meer tijd is genomen voor het ontwerpen en voorbereiden van projecten, zijn er in 2013 minder projecten uitgevoerd of zijn projecten later van start gegaan. De voorgenomen groei van het aantal werkgroepen en depots is niet gerealiseerd als gevolg van heroriëntatie op de benadering van deze vorm van fondsenwerving. Onder de particuliere donaties is een groei geconstateerd van het aandeel eenmalige giften ten opzichte van structurele giften. Vooruitblik 2014 is het eerste van drie jaar, waarin Dorcas een aangepaste strategie uitvoert. Dorcas ontwikkelt zich als organisatie op het gebied van Rampen management en komt behalve met noodhulp en wederopbouw ook preventief in actie in rampgevoelige gebieden en treft voorbereidingen op het moment dat een ramp dreigt. Dorcas heeft aanvragen gedaan voor een strategisch partnerschap met het ministerie van Buitenlandse Zaken, zoals in Syrië en in de Hoorn van Afrika. Deze aanvragen zijn begin 2014 goedgekeurd. In 2014 zullen vooral in de projectlanden in Afrika nieuwe community development-projecten worden ontwikkeld die een multisectorale aanpak hebben. In Europa zullen nieuwe Roma-projecten worden opgestart die gebaseerd zijn op de aangepaste benadering ten behoeve van Roma en gericht op inclusie. Ook zullen projecten worden gestart in een nieuw strategisch gebied in het oosten van Roemenië.

6 6 Deze regio, provincie Moldavië, is een van de armste gebieden in Europa. In Nederland zal de oplevering van het CRM-systeem een start betekenen voor een verbeterd relatiebeheer. Het Nederlandse kantoor en alle veldkantoren worden behalve van nieuwe websites ook voorzien van een nieuw financieel softwaresysteem. Na de groei in het aantal Dorcas-winkels van de afgelopen jaren, zal Dorcas in 2014 de aansturing en organisatie van de winkels verbeteren. Nieuwe fondsenwervende activiteiten zijn de eerste Dorcas Kilimanjaro-reizen in april en in november; voor in het najaar wordt een innovatieve Adopt a granny-campagne voorbereid waarmee Dorcas zevenhonderd nieuwe sponsors hoopt te werven. Dorcas is dankbaar voor alles wat ze kan bereiken voor de armen en verdrukten, samen met donoren, vrijwilligers en haar partners in het veld. Dit alles is geïnspireerd door de opdracht die Jezus Christus ons gaf om te zorgen voor de armen en verdrukten. Financieel overzicht 1. Totale inkomsten: 17,8 miljoen euro waarvan 13,0 miljoen euro in geld en 4,8 miljoen euro in goederen. 2. Besteed aan de doelstellingen: 14 miljoen euro. 3. Bestedingsratio: 83,3%. 4. Gemiddelde personeelskosten per fte: euro (In Nederland en buitenland). 5. Kosten eigen fondsenwerving (in %): 11,7%. 6. Kosten beheer en administratie (in %): 4,2%. Bekijk hier de Mattheüs 25-trailer van Dorcas. Een clip van 25 seconden waarin Dorcas u laat zien hoe ze de missie uit Mattheüs 25 handen en voeten geeft. Of kijk via: JAARVERSLAG 2013 DORCAS

7 DORCAS UITGELICHT 7 VERDELING VAN DE DORCAS-MIDDELEN OVER DE REGIO S EN PROJECTLANDEN IN 2013 Legenda bij verdeling van middelen over projectlanden Percentages op basis van uitgaven exclusief goederen. 1. Albanië (6,3%) 2. Hongarije (0,5%) 3. Moldavië (7,8%) 4. Oekraïne (9,6%) 5. Roemenië (5,1%) 6. Rusland (4,4%) 7. Egypte (11,3%) 8. Lesotho (0,5%) 9. Ethiopië (12,1%) 10. Mozambique (1,3%) 11. Kenia (11,8%) 12. Soedan (0,3%) 13. Tanzania (7,9%) 14. Zuid-Afrika (3,5%) 15. Zuid-Soedan (8,4%) 16. Overige (waaronder Zimbabwe, Oeganda) 9,1% VERDELING VAN SECTOREN IN 2013 Legenda bij verdeling DUURZAME ONTWIKKELING 1. Gezondheidszorg (15,4%) 2. Duurzame economische ontwikkeling (20,2%) 3. Kinderontwikkeling (17,6%) 4. Water, sanitatie en hygiëne (8,2%) SOCIALE ZORG 5. Algemene materiële ondersteuning (6,7%) 6. Gevangenenzorg (2,5%) 7. Gezinszorg (4,5%) 8. Ouderenzorg (16,0%) RAMPENMANAGEMENT 5,7% OVERIG (waaronder partnerontwikkeling en huisvesting) 3,2%

8 8 LT.-KOLONEL DR. INE VOORHAM VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT Terugziend op 2013 is er veel reden om dankbaar te zijn. De medewerkers van Dorcas, werknemers en vrijwilligers, hebben opnieuw op indrukwekkende wijze handen en voeten gegeven aan onze missie: er zijn voor de allerarmsten. Er is hard gewerkt! In de eerste plaats in het op locatie samen met onze partnerorganisaties uitvoeren van programma s. In de tweede plaats door de organisatie Dorcas meer toekomst- proof te maken. In 2012 zijn stappen gezet om de organisatie te stroomlijnen, per november 2013 is al het werk van Dorcas in één stichting samengebracht. Dat levert administratief voordelen op, maar misschien nog belangrijker, het onderstreept dat al het werk bijdraagt om de allerarmsten kansen te bieden: de voedselactie in Nederland, het ondersteunen van granny s door middel van het programma Adopt a granny, Roma-families ondersteunen, kinderen en jongeren in Afrika meer kansen bieden om zich te ontwikkelen, zodat zij mee kunnen werken aan de opbouw van hun land. Het was een voorrecht om eind december met de Raad van Toezicht en de directie van Dorcas een werkbezoek te brengen aan Ethiopië. Ik ben onder de indruk van de passie en creativiteit waarmee er, soms onder moeilijke omstandigheden, wordt gewerkt. De resultaten zijn indrukwekkend: vrouwen en kinderen die de kans krijgen om op eigen kracht hun leven vorm en inhoud te geven. Dat dit alles gedaan mag worden vanuit de inspiratiebron van Gods Liefde is een groot voorrecht. Geweldig om mensen zowel materieel als geestelijk te zien groeien. Een woord van dank is dan ook zeker op zijn plaats. Dank aan God voor de zegeningen die Dorcas in het afgelopen jaar heeft mogen ontvangen. Dank aan de medewerkers die werkkracht en talenten hebben ingezet om de allerarmsten te ondersteunen. Dank aan de duizenden vrijwilligers, die door middel van inzameling en verkoop van goederen, geld hebben gegenereerd zodat mannen, vrouwen, jongens en meisjes in Oost-Europa en in Afrika ondersteund kunnen worden. Dank aan alle donateurs, giftgevers en donoren. Graag beveel ik dit jaardocument aan. Al lezend zal het verslag van het werk van Dorcas u raken. Natuurlijk hoop ik dat Dorcas op uw support mag blijven rekenen, door middel van uw gebed, betrokkenheid, inzet en geld. Dank daarvoor! januari 2014 JAARVERSLAG 2013 DORCAS

9 VOORWOORD 9 MICHEL GENDI, NICO HOOGENRAAD EN JOEKE VAN DER MEI DIRECTIE Ook in 2013 zette Dorcas zich in om vele duizenden mensen in Oost-Europa en Afrika te steunen. Eenzame granny s die voedselpakketten en aandacht ontvangen; mensen die een opleiding genieten of een vak leren; gemeenschappen die toegang krijgen tot schoon water, het is slechts een greep uit de lange lijst projecten van Dorcas. Projecten die soms noodgedwongen plaatsvinden onder extra moeilijke omstandigheden. Zo nam in Egypte de onrust weer toe en ook in Oekraïne liepen de politieke spanningen op. Het was een jaar waarin we in actie kwamen voor de slachtoffers van de orkaan Haiyan op de Filipijnen en van de gruwelijke oorlog in Syrië. In Zuid-Soedan, waar Dorcas een veldkantoor heeft, zijn honderdduizenden mensen op de vlucht en zullen mogelijk miljoenen mensen te maken krijgen met voedselschaarste. We zijn dankbaar voor de vele vrijwilligers, die een belangrijke hoeksteen zijn voor onze organisatie. In de Dorcas-winkels, de depots, tijdens de voedselactie en op nog veel meer plaatsen komen zij in actie, en zamelen ze goederen en geld in waardoor Dorcas de projecten kan blijven uitvoeren. In 2013 kwamen er weer drie nieuwe Dorcas-winkels bij; de teller stond eind 2013 op 22. Veel donateurs, bedrijven en fondsen doneerden kleine en grote bedragen aan Dorcas. En hoewel er in 2013 minder goederen binnenkwamen dan in 2012, konden we nog steeds een groot aantal transporten verzorgen naar de projecten. Als directie reisden we in oktober samen naar Roemenië om het 20-jarig bestaan van Dorcas Roemenië te vieren en bezochten wij in december samen met de Raad van Toezicht een aantal projecten in Ethiopië. We raakten opnieuw onder de indruk van de impact van het werk onder de allerarmsten. Begin 2014 werd bekend dat het ministerie van Buitenlandse Zaken Dorcas uitkoos als strategisch partner voor het Chronische Crisis -programma in de Hoorn van Afrika. Om hulp te kunnen geven in Zuid-Soedan en Kenia ontvangt Dorcas een subsidie van 3,75 miljoen euro voor drie jaar. Ook voor de noodhulp in Libanon, waar de vluchtelingen van het geweld in Syrië worden opgevangen, kunnen wij dankzij een subsidie van het ministerie voor een miljoen euro hulp bieden aan gezinnen. Met Gods zegen, met alle medewerkers in Nederland en in de veldkantoren en met de vele vrijwilligers en donateurs willen wij de liefde van God blijven uitdragen in het geven van uitzicht aan mensen in nood en diepe armoede. maart 2014

10 10 In Awassa, Ethiopië, werken jongeren aan een betere toekomst door een beroepsopleiding te volgen. JAARVERSLAG 2013 DORCAS

11 HOOFDSTUK 1: DOELSTELLING EN STRATEGIE Doelstelling en strategie Wereldwijd leven miljoenen mensen in diepe armoede. Dorcas legt zich hier niet bij neer en werkt samen met lokale partnerorganisaties aan de ontwikkeling van de mogelijkheden van mensen en hun gemeenschappen. Dorcas betrekt de mensen die zij ondersteunt bij haar projecten. Op deze manier draagt Dorcas op een relevante en respectvolle manier bij aan een betere toekomst voor de allerarmsten in Oost-Europa en Afrika. Hoe Dorcas aan deze werkwijze vorm en inhoud geeft, wordt toegelicht in dit hoofdstuk. 1.1 Doelstelling, visie, missie en kernwaarden Doelstelling Met de middelen die Dorcas werft, biedt Dorcas op drie terreinen hulp aan mensen in nood en diepe armoede: Duurzame ontwikkeling: ervoor zorgen dat mensen in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Sociale zorg in de vorm van voedsel- en kledinghulp en bezoek: het sociaal isolement van de allerarmsten doorbreken en eraan bijdragen dat zij in menswaardige omstandigheden kunnen leven. Rampenmanagement: mensen in crisisgebieden voorzien van voedsel, kleding en medicijnen en mensen in ramprisicogebieden voorbereiden op eventuele toekomstige rampen, en weerbaar maken. De doelstelling van Dorcas staat uitgebreid beschreven in de statuten. Een kopie hiervan is op aanvraag beschikbaar. Visie Gods liefde uitdragen in het geven van uitzicht aan mensen in nood en diepe armoede. Missie Dorcas is een christelijke organisatie voor ontwikkelingssamenwerking en noodhulp, die zich inzet om de opdracht van Jezus Christus te vervullen: zorgen voor de armen en verdrukten (Mattheüs 25:31-46). Dorcas doet dit door hen in staat te stellen hun positie in de samenleving te versterken en hun zelfredzaamheid te vergroten, het bieden van sociale zorg en het verlenen van hulp in noodsituaties. Dorcas biedt ondersteuning ongeacht ras, religie, geslacht en politieke overtuiging. Kernwaarden Directie en medewerkers onderschrijven de hieronder benoemde kernwaarden door het ondertekenen van een arbeidscontract. Medewerkers mogen elkaar op deze waarden aanspreken, en anderen mogen Dorcas erop aanspreken. In het Handboek Dorcas zijn alle kernwaarden toegelicht. Dit handboek kunnen medewerkers en geïnteresseerden opvragen bij de afdeling Human Resources. Jaarlijks komen de verschillende kernwaarden aan de orde tijdens de weekopeningen.

12 12 KERNWAARDEN VAN DORCAS 1. Wij zijn toegewijd aan Gods Woord als onze onfeilbare autoriteit. 2. Wij zijn toegewijd aan gebed. 3. Wij zijn toegewijd aan integriteit. 4. Wij zijn toegewijd aan elkaar. 5. Wij zijn toegewijd aan uitmuntendheid. 6. Wij zijn toegewijd aan creativiteit. 7. Wij zijn toegewijd aan de Kerk om die te dienen. 1.2 Strategisch plan Introductie In 2011 ontwikkelde Dorcas een Strategisch Plan ( ). Op basis van dit plan zijn vijfjarenplannen uitgewerkt voor de landen waar Dorcas actief is en voor de fondsenwervende en programma-afdelingen op het hoofdkantoor in Andijk. Begin 2013 concludeerde de directie dat de uitwerking van strategische doelen in concrete plannen voor fondsenwerving in niet optimaal verliep en dat de strategisch geplande groei in inkomsten niet werd gehaald. Hierdoor ontstond bij het managementteam de behoefte aan een vervroegde tussentijdse evaluatie van het Strategisch Plan. Deze evaluatie heeft plaatsgevonden tussen juli en september De strategische plannen van fondsenwerving zijn op een aantal hoofdpunten gewijzigd, evenals maar in mindere mate het strategisch plan van de afdeling Programma s en de veldkantoren. Voor de tussentijdse evaluatie beoordeelde de staf van programma s en veldkantoren de eerste resultaten van de strategische keuzes die vanaf 2012 waren doorgevoerd. Daarnaast beoordeelden zij per land de externe ontwikkelingen die van invloed waren op deze keuzes. In een aantal landen leidde dit tot het terugbrengen van het aantal geografische gebieden waar Dorcas interventies wil ondersteunen. Dit anticipeert ook op minder groei in inkomsten dan beoogd in het Strategisch Plan. Dorcas kiest in dit geval voor grotere impact in een kleiner aantal gebieden. Een aantal landen heeft de focus op bepaalde onderwerpen bijgesteld: meer ontwikkelingsprojecten en minder sociale zorgprojecten. Daarnaast zet Dorcas de komende jaren in op meer geïntegreerde community development-programma s (programma s die gemeenschappen als geheel helpen ontwikkelen) in plaats van op projecten die zich op een bepaalde sector van ontwikkeling richten. Daar zullen de nieuwe projectvoorstellen ook op worden afgestemd. Het management van de fondsenwervende afdelingen voerde in het kader van de tussentijdse evaluatie van het Strategische Plan een analyse uit van de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor Dorcas. Deze analyse gaf richting aan de keuze voor groeimogelijkheden in producten, bronnen en doelgroepen. Uit de analyse bleek dat de concurrentie toenam en succesvolle fondsenwervende methodes uit het verleden niet altijd succesvol blijven. De analyse toonde ook aan dat fondsenwerving bij Dorcas een groot aantal zaken dekt. Dorcas benadert voor fondsenwerving een groot aantal doelgroepen met verschillende fondsenwervende campagnes. Niet alle campagnes hebben voldoende fondsenwervend rendement. Voor 2014 heeft Dorcas specifiekere JAARVERSLAG 2013 DORCAS

13 HOOFDSTUK 1: DOELSTELLING EN STRATEGIE 13 doelstellingen aangebracht in de fondsenwerving waarbij onder andere rekening wordt gehouden met de verschuiving van materiële hulp naar duurzame ontwikkeling in Oost- Europa en Afrika. Strategische doelen De tussentijdse evaluatie van het Strategisch Plan heeft geleid tot het bijstellen van de daarin verwoorde strategische ambities voor de jaren 2014 tot en met De Raad van Toezicht gaf in december 2013 zijn goedkeuring aan deze herijking. De ambitie voor luidt: 1. Het aantal begunstigden van de ontwikkelingsprogramma s van Dorcas zal in drie jaar tijd met ongeveer twaalf procent stijgen. 2. Dorcas zal zich meer en actiever inzetten op het gebied van rampenmanagement. 3. De inkomsten (in geld) zullen de komende drie jaar groeien met ongeveer twintig procent.

14 14 Dorcas maakte de volgende keuzes voor interventies in de landen waar zij actief is: DUURZAME ONTWIKKELING Afrika: In Afrika zal het zwaartepunt van Dorcas liggen op Water, sanitatie en hygiëne (WASH), Gezondheidszorg en Duurzame economische ontwikkeling, waarbij gekozen wordt voor het ondersteunen van geïntegreerde community development-activiteiten programma s die de ontwikkeling van gemeenschappen als geheel aanpakken. Oost-Europa: In Oost-Europa zal het accent van Dorcas activiteiten liggen op Kinderontwikkeling en Duurzame economische ontwikkeling. SOCIALE ZORG Dorcas beoogt in de landen waar zij actief is meer ouderen te ondersteunen (dertig procent meer begunstigden in drie jaar). Dorcas gaat de projecten die Algemene materiële ondersteuning bieden in vooral Oost-Europa met twintig procent verminderen. RAMPENMANAGEMENT Dorcas richt zich op het bestrijden van rampen in landen waar zij actief is, maar ook daarbuiten. In de landen waar zij actief is kunnen partner organisaties en medewerkers van de veldkantoren interveniëren bij rampen. Buiten haar focuslanden zal Dorcas zich richten op programma s waarin preventie van, voorbereiding op, noodhulp tijdens en wederopbouw na een ramp centraal staan. Hierin zoekt Dorcas af stemming met de andere organisaties uit het Christelijk Noodhulpcluster: Red een Kind, Tear, Woord en Daad en ZOA. JAARVERSLAG 2013 DORCAS

15 HOOFDSTUK 1: DOELSTELLING EN STRATEGIE 15 Voor fondsenwerving zijn de volgende strategische keuzes gemaakt: IN NEDERLAND Fondsenwerving onder particuliere donateurs Mailings, financiële adoptie, nalatenschappen gericht op individuele donoren. IN NEDERLAND Bedrijven en fondsen Inzet van vrijwilligers voor wervingscampagnes en Dorcas-winkels. Werving via kerken. Indienen van voorstellen bij privé- en vermogensfondsen. Werving bij het midden- en kleinbedrijf. BUITEN NEDERLAND Dorcas streeft ernaar om in een fondsenwervende Dorcas-organisatie op te richten in Europa; institutionele fondsenwerving uit te breiden, met name door de veldkantoren.

16 16 Dit vertaalt zich in het volgende scenario voor de jaren 2014 tot en met 2016: DOELGROEP INKOMSTEN 2014 (x 1.000) INKOMSTEN 2016 (x 1.000) DONATIES (PARTICULIEREN) KERKEN WINKELS VRIJWILLIGERS GOEDEREN VERKOOP GOEDEREN BEDRIJVEN NEDERLANDSE FONDSEN INSTITUTIONELE FONDSEN DORCAS FONDSENWERVENDE ORGANISATIES (DFO S) TOTAAL Om de strategische doelen te bereiken, zal Dorcas vanaf 2014 werken aan: verbeteren van de effectiviteit en de duurzaamheid van programma s; verbeteren van de voorbereiding op rampen, om sneller te kunnen reageren op noodsituaties; meer balans zoeken tussen sociale zorg en duurzame ontwikkeling in communicatie en fondsenwerving; de efficiëntie en effectiviteit van fondsenwerfcampagnes verbeteren; verbeteren van ondersteunende processen, zoals financiën, procesmanagement, HRM en ICT-infrastructuur. 1.3 Kwaliteit en externe toetsing Voor Dorcas dient kwaliteit de doelen van de organisatie. Tot en met mei 2013 was Dorcas ISO-gecertificeerd. De ISO-certificering heeft bijgedragen om de kwaliteit van de procedures te verbeteren. Dorcas heeft ervoor gekozen om vanaf 2013 los van een (ISO-)certificering blijvend aan kwaliteitsverbetering te werken. De directie ontwikkelde een kwaliteitscyclus die bestaat uit de onderdelen initiëren, instrueren, equiperen, controleren, rapporteren en leren. Deze cyclus wordt vanaf mei 2013 toegepast op de projecten, de veldkantoren, het hoofdkantoor en de Dorcaswinkels. In 2013 paste Dorcas al diverse procedures aan, die te maken hebben met de instructie aan groepen medewerkers, het gebruik van nieuwe rapportageformats, interne audits van veldkantoren en projecten, de Arbo-risico-inventarisatie op het hoofdkantoor en rapportages. Diverse cyclusonderdelen zijn nog in ontwikkeling en zullen in 2014 en 2015 worden toegepast. Kortom, Dorcas blijft zich richten op het ontwikkelen, bewaken en controleren van de kwaliteit van haar acties voor de allerarmsten. JAARVERSLAG 2013 DORCAS

17 HOOFDSTUK 1: DOELSTELLING EN STRATEGIE 17 Kwaliteitscyclus Om gedurende de komende jaren te kunnen meten of Dorcas op schema ligt, zijn prestatie-indicatoren (Key Performance Indicators KPI s) vastgesteld. Dorcas meet deze indicatoren per maand, per kwartaal en per jaar. De score op deze prestatie-indicatoren komt terug in een overzicht (Balanced Score Card) waarmee de directie en het managementteam relevante managementinformatie hebben om de organisatie aan te sturen en waar nodig bij te sturen. De jaarplannen van de verschillende Nederlandse afdelingen en van de veldkantoren in Oost-Europa en Afrika, zijn afgeleid van de algemene doelstellingen in het Strategisch Plan. Afdelingen op het hoofdkantoor brengen elk kwartaal verslag uit van hun activiteiten en resultaten. De Dorcas-veldkantoren rapporteren zes keer per jaar aan het hoofdkantoor. Aan het einde van ieder jaar rapporteren alle teams over hun activiteiten en wat zij daaruit hebben geleerd. Dit is te lezen in de evaluatie die het managementteam gebruikt om het beleid en de jaarplannen aan te scherpen. KEURMERKEN Dorcas draagt het CBF-Keur. Op grond hiervan moet Dorcas de kosten voor de eigen organisatie en haar fondsenwerving onder de 25 procent van haar inkomsten houden. Dorcas streeft ernaar om dit percentage tot maximaal vijftien procent te beperken. In 2013 is dit, net als in voorgaande jaren, met een percentage van 11,9 procent ruimschoots gelukt. Dorcas heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI). Hierdoor zijn giften aan Dorcas in de meeste gevallen aftrekbaar van de belasting voor donateurs. Meer informatie op

18 18 ZO BESTRIJDT DORCAS ARMOEDE EEN UNIEKE AANPAK In de afgelopen dertig jaar heeft Dorcas een eigen aanpak voor armoedebestrijding ontwikkeld. Deze aanpak is gebaseerd op lessen die zij leerde van het uitvoeren en evalueren van projecten. Dorcas werkt bij het uitvoeren van haar projecten samen met lokale christelijke organisaties en kerken, om zo samen met hen de visie van de organisatie te vertolken: Gods liefde uitdragen in het geven van uitzicht aan mensen in nood en diepe armoede. DORCAS-VELDKANTOREN EN SAMENWERKING MET LOKALE ORGANISATIES Dorcas werkt samen met lokale organisaties, omdat die dicht bij de allerarmsten staan en meestal deel uitmaken van de gemeenschap. In de landen waar Dorcas voor langere tijd programma s ondersteunt en strategische samenwerkingen met partnerorganisaties aangaat, heeft Dorcas kantoren. Door de aanwezigheid van Dorcas-medewerkers in deze landen is het mogelijk samen te werken met de community-based organisations (CBOs) groepen die verankerd zijn in de lokale gemeenschap of comités van ver tegenwoordigers van de begunstigden. Zo stelt Dorcas kleinschalige, lokale organisaties in staat om hun gemeenschap te ontwikkelen, een bijdrage te leveren aan internationale ontwikkelingsdoelen én projecten uit te voeren die voldoen aan internationale kwaliteitsstandaarden. Daarnaast werken de veldkantoren nauw samen met lokale overheden en andere hulporganisaties in de regio s waar zij actief zijn. CAPACITEITSOPBOUW Dorcas bouwt aan de capaciteit van de lokale partnerorganisaties door mensen te trainen en te coachen. Zo zijn deze organisaties na afloop van een project in staat de activiteiten zelfstandig voort te zetten. Dorcas stimuleert de partnerorganisaties om projecten te ontwikkelen die armoede op een innovatieve wijze aanpakken, met technologieën die ook voor armere bevolkingsgroepen toegankelijk en betaalbaar zijn. In het bestrijden van armoede speelt het opbouwen van de capaciteit en eigenwaarde van de begunstigden een belangrijke rol. Alleen wanneer de begunstigden in staat zijn verantwoordelijkheid te nemen voor hun ontwikkeling en op te komen voor hun rechten, kunnen duurzame resultaten worden gerealiseerd. PARTICIPATIE Participatie van de doelgroep is een van de belangrijkste voorwaarden voor duurzame projectresultaten en daarom wordt de doelgroep al in het beginstadium bij het project betrokken, zoals bij het onderzoek naar de noden. JAARVERSLAG 2013 DORCAS

19 HOOFDSTUK 1: DOELSTELLING EN STRATEGIE 19 INCLUSIE Dorcas biedt hulp die ten goede komt aan alle bevolkingsgroepen, ongeacht hun religie, ras, politieke achtergrond of geslacht. Dorcas-programma s zijn gericht op inclusie: deelname voor iedereen. Dorcas streeft in haar programma s naar het verwijderen van barrières voor deelname. Deze barrières kunnen sociaal of fysiek van aard zijn, zoals die van minderheden of gehandicapten. SEKSEGELIJKHEID In de meeste landen waar Dorcas werkt hebben vrouwen en meisjes een achtergestelde positie, waardoor zij kwetsbaarder zijn en zwaarder getroffen worden door armoede. Dorcas wil bijdragen aan gelijkwaardigheid van vrouwen en mannen. Hierbij heeft zij respect voor rollen die beide seksen hebben in verschillende culturen. Dorcas brengt de specifieke behoeften van mannen en vrouwen in kaart, zodat haar projecten daarop aansluiten. Er is aandacht voor specifieke gender-gerelateerde problemen, zoals geweld en misbruik en de verdeling van taken en beslissingsbevoegdheden van vrouwen en mannen. KWETSBAARHEID VOOR RAMPEN VERMINDEREN In gebieden waar sprake is van een verhoogd risico op natuurrampen, zoals droogte en overstromingen, integreert Dorcas activiteiten in haar programma s om de bevolking beter voor te bereiden op rampen. Hiermee verbetert zij de weerbaarheid van mensen die in risicogebieden leven. Dit verhoogt de duurzaamheid van de ontwikkelingsprogramma s, waarmee het risico dat mensen alles kwijt raken door een ramp wordt verkleind. AANDACHT VOOR OUDEREN In de jaren 80 begon Dorcas haar werk met materiële hulpverlening aan mensen die niet op eigen benen konden staan, zoals gehandicapten, ouderen, chronisch zieken en wezen. In Oost-Europa en Afrika worden ouderen gemarginaliseerd en zijn zij niet in staat in hun eigen onderhoud te voorzien. Ze kunnen niet terugvallen op ondersteuning van hun kinderen, bijvoorbeeld omdat deze zijn gestorven aan de gevolgen van hiv/aids, of omdat ze voor werk vertrokken zijn naar de stad of het buitenland.

20 Risicobeheer AFSTEMMING De processen met betrekking tot het planning-, monitoring- en evaluatiesysteem (PME) zijn voor de organisatie zo ingericht dat het strategisch plan, de beleidsdocumenten en de jaarplannen op elkaar aansluiten. Het monitoren van de plannen zorgt ervoor dat middelen optimaal worden ingezet en bijdragen aan de strategische doelstellingen. KLEINERE PARTNERORGANISATIES Omdat Dorcas in de projectlanden werkt met kleinschalige partnerorganisaties, moeten risico s met betrekking tot haalbaarheid van plannen en begrotingen goed worden ingeschat. Met de eigen veldkantoren in de projectlanden, kunnen de projectimplementaties en bestedingen goed worden gemonitord en krijgen de partnerorganisaties de ondersteuning die ze nodig hebben. Bij het bepalen van budgetten per land worden capaciteits- en stabiliteitsfactoren van partnerorganisaties en gebieden meegewogen. RESERVES Dorcas kent een seizoenmatig verloop van de inkomsten, waarbij in november en december van elk jaar een aanzienlijk gedeelte van de inkomsten wordt ontvangen. De cashflow begroting monitort de cashflow aan de hand van de realiteit. Er zijn twee reserves. De eerste is de bestemmingsreserve financiering activa, nu vastgesteld op 2,2 miljoen euro, om de vaste kern van benodigde activa te financieren. De tweede is de continuïteitsreserve voor het opvangen van seizoenmatige pieken en dalen in het inkomen gedurende het jaar en het opvangen van afwijkingen in het begrote inkomen, zodat bij tegenvallende inkomsten zowel de organisatie in binnen- en buitenland alsook de uitvoering van de projecten beheerst kunnen worden aangepast. Vooralsnog is het niveau van de continuïteitsreserve vastgesteld op 2,3 miljoen euro. LIQUIDITEIT Bij de begroting voor projectuitgaven in een jaar, wordt de ruimte niet vooraf geheel opgevuld. Gedurende het jaar worden er calls for proposals uitgebracht, waarbij de veldkantoren samen met de partnerorganisaties projectvoorstellen kunnen indienen. De vraag om projectvoorstellen in te dienen, wordt gesteld naarmate de begrote inkomsten worden gerealiseerd. Indien de inkomsten voorlopen op de begroting worden de calls versneld uitgebracht, indien de inkomsten achterlopen kunnen deze worden vertraagd of in het geheel niet worden gedaan. Voorts is het mogelijk dat, als inkomsten achterblijven bij de begroting, de beschikbare ruimte waarvoor partnerorganisaties projecten kunnen indienen naar beneden wordt bijgesteld. In de contracten die met partnerorganisaties worden aangegaan zijn voorwaarden ingebouwd die aangeven onder welke omstandigheden fondsen beschikbaar kunnen worden gesteld wanneer financiering niet honderd procent gegarandeerd is. KOERSRISICO Dorcas verkrijgt het grootste deel van haar inkomsten in euro s. De uitgaven worden voor het merendeel in andere valuta gerealiseerd. Er bestaat derhalve een koersrisico. In de JAARVERSLAG 2013 DORCAS

Vrienden van dorcas. www.dorcas.nl

Vrienden van dorcas. www.dorcas.nl Vrienden van dorcas www.dorcas.nl Dit is dorcas 2 3 Dorcas komt in actie voor mensen in nood en diepe armoede, ongeacht hun religie, ras, geslacht of politieke overtuiging. Dorcas werkt al 35 jaar aan

Nadere informatie

2014 JAARVERSL A G 2 0 14 DORCA

2014 JAARVERSL A G 2 0 14 DORCA 2014 www.dorcas.nl COLOFON Dit jaarverslag is een uitgave van Dorcas. Het jaarverslag is als beveiligd pdf-document in een bladerbare editie via www.dorcas.nl voor iedereen inzichtelijk. EINDREDACTIE EN

Nadere informatie

Stichting So Logical Foundation

Stichting So Logical Foundation Stichting So Logical Foundation BELEIDSPLAN 2015-2016 Stichting So Logical Foundation Postbus 5823 1410 GA Naarden Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doelstelling 4 3. Werkwijze 6 4. Organisatie 7 5. Financiën

Nadere informatie

JAARVERS 2014 SAMENGEVAT. www.dorcas.nl JAARVERSLAG ONLINE OP DORCAS.N

JAARVERS 2014 SAMENGEVAT. www.dorcas.nl JAARVERSLAG ONLINE OP DORCAS.N JAARVERSLAG 2014 SAMENGEVAT BEKIJK HET HELE JAARVERSL AG ONLINE OP DORCAS.N L/ JAARVERS LAG www.dorcas.nl 2 dorcas in 2014 Verdeling van Dorcas-middelen in 2014 Duurzame ontwikkeling: Gezondheidszorg (13,6%)

Nadere informatie

Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa. KvK: 41003000. Tel: 070-5178477

Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa. KvK: 41003000. Tel: 070-5178477 Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa KvK: 41003000 Adres: Postbus 490, 2240 AL Wassenaar Tel: 070-5178477 Inhoudsopgave. Het Beleidsplan....2 Werkzaamheden van de Stichting....3 Stichting Vrienden

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding Missie, visie en doelstellingen Werkzaamheden Inkomsten werving Beheer en besteding vermogen...

Inhoud. Inleiding Missie, visie en doelstellingen Werkzaamheden Inkomsten werving Beheer en besteding vermogen... Beleidsplan jaar 2014 Inhoud Inleiding... 3 Missie, visie en doelstellingen... 4 Werkzaamheden... 5 Inkomsten werving... 8 Beheer en besteding vermogen... 9 2 Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van

Nadere informatie

Alles is van U afkomstig en wat wij U schenken komt uit Uw hand.

Alles is van U afkomstig en wat wij U schenken komt uit Uw hand. 2012 Stichting 1 Kronieken 29:14b Alles is van U afkomstig en wat wij U schenken komt uit Uw hand. JAARVERSLAG STICHTING 1 KRONIEKEN 29:14B Rapport inzake de jaarrekening 2012 RAPPORT Herwijnen, 16 februari

Nadere informatie

Katakle Business Plan 2011 2018. Groeiplan voor het programma van The Hunger Project in Benin

Katakle Business Plan 2011 2018. Groeiplan voor het programma van The Hunger Project in Benin Katakle Business Plan 2011 2018 Groeiplan voor het programma van The Hunger Project in Benin 0 1. Inleiding Achtergrond De Katakle investeerdersgroep werkt sinds 2008 met The Hunger Project aan het einde

Nadere informatie

Alles is van U afkomstig en wat wij U schenken komt uit Uw hand.

Alles is van U afkomstig en wat wij U schenken komt uit Uw hand. 2014 Stichting 1 Kronieken 29:14b Alles is van U afkomstig en wat wij U schenken komt uit Uw hand. JAARVERSLAG STICHTING 1 KRONIEKEN 29:14B Rapport inzake de jaarrekening 2014 RAPPORT Herwijnen, 28 maart

Nadere informatie

Stichting ABN AMRO Foundation Jaarrekening 2016

Stichting ABN AMRO Foundation Jaarrekening 2016 Stichting ABN AMRO Foundation Jaarrekening 2016 Het bestuur: C. (Kees) van Dijkhuizen J.C.M. (Jan) van Rutte H. (Hilde) Garssen K. (Klaas) Ariaans Amsterdam, juni 2017 INHOUD Directieverslag over het boekjaar

Nadere informatie

Beleidsplan stichting Waarder helpt Roemenië 2014 t/m 2017 BELEIDSPLAN. 2014 t/m 2017 Hulpverlening aan Roemenië. Stichting Waarder Helpt Roemenië

Beleidsplan stichting Waarder helpt Roemenië 2014 t/m 2017 BELEIDSPLAN. 2014 t/m 2017 Hulpverlening aan Roemenië. Stichting Waarder Helpt Roemenië BELEIDSPLAN 2014 t/m 2017 Hulpverlening aan Roemenië Inhoud: 1. Inleiding 1.1 Wat is Stichting Waarder helpt Roemenië? 1.2 De Visie 1.3 De Missie 2. Bestuur en taken 2.1 Het bestuur 2.2 De werkzaamheden

Nadere informatie

Stichting Geloof en Handel Bunschoten. Jaarrekening 2016

Stichting Geloof en Handel Bunschoten. Jaarrekening 2016 Stichting Geloof en Handel Bunschoten Jaarrekening 2016 Bestuursverslag 2016 Doelstelling, missie en visie Visie: Onrecht kunnen we helpen bestrijden door eerlijke handel te bevorderen. De Stichting stelt

Nadere informatie

meerjarig beleidsplan van de Stichting Masibambisane

meerjarig beleidsplan van de Stichting Masibambisane meerjarig beleidsplan van de Stichting Masibambisane In dit plan wordt het beleid voor de komende jaren vastgelegd. Het geeft inzicht in de manier waarop de Stichting Masibambisane haar doelstellingen

Nadere informatie

Alles is van U afkomstig en wat wij U schenken komt uit Uw hand.

Alles is van U afkomstig en wat wij U schenken komt uit Uw hand. 2015 Stichting 1 Kronieken 29:14b Alles is van U afkomstig en wat wij U schenken komt uit Uw hand. JAARVERSLAG STICHTING 1 KRONIEKEN 29:14B Rapport inzake de jaarrekening 2015 RAPPORT Herwijnen, 6 mei

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 STICHTING ELIZABETH FOUNDATION Beleidsplan 2015-2018 Versie 1.0 9-12-2015 In het beleidsplan legt het bestuur van de Elizabeth Foundation het actuele beleid vast. Het beleidsplan is vastgesteld in de bestuursvergadering

Nadere informatie

NIEUWE JAARVERSLAGREGELS RJ650

NIEUWE JAARVERSLAGREGELS RJ650 NIEUWE JAARVERSLAGREGELS RJ650 De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft sinds 2008 nieuwe richtlijnen vastgesteld voor jaarverslagen van fondsenwervende instellingen, de zogenaamde RJ650. Deze richtlijnen

Nadere informatie

Bisschop Bluyssen Fonds

Bisschop Bluyssen Fonds INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Missie en doelstellingen 3. Visie en ambitie 4. Interne ontwikkelingen en organisatie 5. Externe ontwikkelingen en activiteiten 6. Kansen en bedreigingen 7. Strategische keuzes

Nadere informatie

Geen van de bestuursleden is zelfstandig bevoegd om besluiten te nemen namens Stichting kans4you.

Geen van de bestuursleden is zelfstandig bevoegd om besluiten te nemen namens Stichting kans4you. ALGEMENE GEGEVENS INSTELLING Naam instelling Stichting kans4you Adres Edelherweg 121 Postcode Website 1338 JS Almere www.kans4you.eu KvK 32141926 BESTUURSAMENSTELLING Voorzitter Secretaries Penningmeester

Nadere informatie

STICHTING HOVERAID NEDERLAND Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24398318

STICHTING HOVERAID NEDERLAND Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24398318 PUBLICATIE BETREFFENDE KALENDERJAAR 2012 STICHTING HOVERAID NEDERLAND Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24398318 Contactgegevens STICHTING HOVERAID NEDERLAND Website: www.hoveraid.nl

Nadere informatie

Hoofdlijnen van het beleidsplan Stichting Save the Children Nederland

Hoofdlijnen van het beleidsplan Stichting Save the Children Nederland Hoofdlijnen van het beleidsplan Stichting Save the Children Nederland 1 Inhoud Identiteit van de organisatie Naam, contactgegevens en registraties Doelstelling Visie Missie Waarden Theorie van verandering

Nadere informatie

Emerge Kinder Fonds Jaarverslag Inleiding Visie... 2 Projecten Emerge Kinder Fonds... 2 Bestuur en management... 2

Emerge Kinder Fonds Jaarverslag Inleiding Visie... 2 Projecten Emerge Kinder Fonds... 2 Bestuur en management... 2 Financieel Jaarverslag 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Visie... 2 Projecten Emerge Kinder Fonds... 2 Bestuur en management... 2 Algemene toelichting... 3 Waarderingsgrondslagen... 3 Grondslagen van resultaatbepaling...

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Seniorenwens 2015-2019

Beleidsplan Stichting Seniorenwens 2015-2019 Inhoud Inleiding 2 1. Stichting Seniorenwens 2 2. Strategie 2 2.1. Kernprincipes en uitgangspunten 2 2.2. Statutaire doelstelling 3 2.3. Afwezigheid van winstoogmerk 3 2.4. Bestemming liquidatiesaldo 3

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2017. Stichting Kleinschalige Afrikaanse Projecten

Beleidsplan 2014-2017. Stichting Kleinschalige Afrikaanse Projecten Beleidsplan 2014-2017 Stichting Kleinschalige Afrikaanse Projecten Februari 2014 Inhoudsopgave 1 Onze stichting 3 1.1 Visie, missie, strategie, kernwaarden 3 1.1.1 Missie 1.1.2 Strategie 1.1.3 Kernwaarden

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland

Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland LiveBuild Jaarplan 2014 Kameroen / Nederland Inleiding LiveBuild is een organisatie met veel ambitie, enthousiasme en passie. Wij geloven in de positieve kracht van eenieder

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2012

Financieel jaarverslag 2012 Financieel jaarverslag 2012 Financiële ondersteuning aan humanitaire nonprofit organisaties in Zuid-Afrika. Inhoudsopgave Registratie... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Introductie... Fout! Bladwijzer

Nadere informatie

RAPPORT. Aan het bestuur van Stichting Go and Tell Zeewolde. inzake de jaarrekening 2015

RAPPORT. Aan het bestuur van Stichting Go and Tell Zeewolde. inzake de jaarrekening 2015 RAPPORT Aan het bestuur van inzake de jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE RAPPORT 1 Opdracht 2 Algemeen 3 Cash-flow 4 Fiscale positie BIJLAGEN Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2015 2 Staat van inkomsten

Nadere informatie

Kennisdocument 5: DE CAPACITEIT VAN EEN ORGANISATIE

Kennisdocument 5: DE CAPACITEIT VAN EEN ORGANISATIE Kennisdocument 5: DE CAPACITEIT VAN EEN ORGANISATIE Inhoud Het stappenplan: voor de capaciteitsanalyse van PI en PE 4 Uitvoering organisatieanalyse 5 Het opbouwen van de capaciteiten van een organisatie

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland

Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland Stichting Time to Help Nederland Hang 4 3011 GG Rotterdam info@timetohelp.nl www.timetohelp.nl Inschrijvingsnummer KVK : 55404073 RSIN/Fiscaalnummer: 851692357

Nadere informatie

Stichting 4WD Supporting Bosnia Beleidsplan

Stichting 4WD Supporting Bosnia Beleidsplan Beleidsplan 2015 Mensen met een passie voor 4x4 steunen mensen in Bosnië Kerkstraat 30 6675 BS Valburg Tel: 0488-431422 Mobiel: 06-53885361 Fax: 0488-431883 Mail: info@stichting4wdsupportingbosnia.nl 1

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 VICTORY HOPE NEDERLAND

JAARVERSLAG 2012 VICTORY HOPE NEDERLAND JAARVERSLAG 2012 VICTORY HOPE NEDERLAND Inhoud 1. Inleiding 2. Financiële verantwoording 2.1 Balans per 31-12-2013 2.2 Staat van baten en lasten 2012 2.3 Toelichting 2.4 Kascontrole 3. Activiteiten 3.1

Nadere informatie

Ecological Management Foundation

Ecological Management Foundation Ecological Management Foundation Beleidsplan Frederik Claasen In opdracht van Bestuur EMF December 2013 Projectnummer 2047 Ecological Management Foundation C/o Aidenvironment Barentszplein 7 1013 JN Amsterdam

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2016 2018 Stichting Draagt Elkanders Noden - Werkgroep Ede - Werkgroep Rhenen - Werkgroep Waardenburg Inhoudsopgave 3 Inleiding... 4 Grondslag en doel...4 Missie... 4 Visie 4 Doelstellingen.5

Nadere informatie

Stichting Emda. Beknopt Jaarverslag 2014. Network for European Monitoring and Development Assistance EMDA. Voorwoord

Stichting Emda. Beknopt Jaarverslag 2014. Network for European Monitoring and Development Assistance EMDA. Voorwoord Stichting Emda Beknopt Jaarverslag 2014 Voorwoord De nieuwe publicatieplicht voor een ANBI-status geeft vooral bij kleinere NGO s, zoals de Stichting Emda, nogal extra administratieve en organisatorische

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Marian Bentvelzen en Monique Strijk Juli 2012 Brede Hilledijk 590, 3072 NK Rotterdam Tel.: 0613467100, 0653224897 KvK: 54218853 E: moniquestrijk@hotmail.com, post@marianbentvelzen.nl

Nadere informatie

RAPPORT. Aan het bestuur van Stichting Go and Tell Zeewolde. inzake de jaarrekening 2014

RAPPORT. Aan het bestuur van Stichting Go and Tell Zeewolde. inzake de jaarrekening 2014 RAPPORT Aan het bestuur van inzake de jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE RAPPORT 1 Opdracht 2 Algemeen 3 Cash-flow 4 Fiscale positie BIJLAGEN Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van inkomsten

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 2015. Stichting Light for the Children - NL

Beleidsplan 2014 2015. Stichting Light for the Children - NL Beleidsplan 2014 2015 Stichting Light for the Children - NL Versie 1, november 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 2 1.1. Historie... 2 1.2. Missie... 2 1.3. Visie... 3 1.4. Bestuur... 3 1.5. Financiën...

Nadere informatie

Dit is het beleidsplan van De Stichting Ambulante Dagbesteding, opgesteld voor de periode 2015-2016. De stichting is opgericht en notarieel geregistreerd op 22 juli 2015 en gevestigd te Utrecht. Dit beleidsplan

Nadere informatie

Stichting Emda. Beknopt Jaarverslag 2013. Network for European Monitoring and Development Assistance EMDA. Voorwoord

Stichting Emda. Beknopt Jaarverslag 2013. Network for European Monitoring and Development Assistance EMDA. Voorwoord Stichting Emda Beknopt Jaarverslag 2013 Voorwoord Vanaf 2014 is er voor Organisaties met een ANBI-status, zoals Stichting Emda, een publicatieplicht via de website. De Stichting meent met de publicatie

Nadere informatie

Voorwoord. Gegevens van de stichting. ANBI-Jaarverslag 2014

Voorwoord. Gegevens van de stichting. ANBI-Jaarverslag 2014 Voorwoord In het kader van de nieuwe ANBI-regeling per 1 januari 2014 zijn stichtingen met een ANBI status, zoals Stichting Furaha, verplicht hun jaarverslag te publiceren via internet. Stichting Furaha

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Hart voor Cambodja 2015-2018

Beleidsplan. Stichting Hart voor Cambodja 2015-2018 Beleidsplan Stichting Hart voor Cambodja 2015-2018 beleidsplan 2015-2018 pagina 1 Inleiding. In dit beleidsplan legt de Stichting Hart voor Cambodja (Stichting HvC) haar beleidsvoornemens vast voor de

Nadere informatie

Rampenmanagement Zuid-Soedan

Rampenmanagement Zuid-Soedan Rampenmanagement Zuid-Soedan In Zuid-Soedan zijn honderdduizenden mensen op de vlucht. Er is groot gebrek aan schoon water, voedsel en medicijnen. De dreiging van hongersnood groeit, miljoenen mensen zullen

Nadere informatie

Normen Erkenningsregeling - versie 9 december Vastgesteld door de (Tijdelijke) Commissie Normstelling Geldig vanaf 1 januari 2017

Normen Erkenningsregeling - versie 9 december Vastgesteld door de (Tijdelijke) Commissie Normstelling Geldig vanaf 1 januari 2017 Normen Erkenningsregeling - versie 9 december 2016 Vastgesteld door de (Tijdelijke) Commissie Normstelling Geldig vanaf 1 januari 2017 INHOUDSOPGAVE Bijsluiter bij de normen... 3 Categorie A: 1. Missie/maatschappelijke

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2014 t/m 2017 Hulpverlening aan Roemenië

BELEIDSPLAN 2014 t/m 2017 Hulpverlening aan Roemenië BELEIDSPLAN 2014 t/m 2017 Hulpverlening aan Roemenië Beleidsplan 2014 t/m 2017 pagina 1 Beleidsplan 2014 t/m 2017 Inhoud: 1. Inleiding 1.1 Wat is? 1.2 De Visie 1.3 De Missie 2. Afdelingsbestuur en taken

Nadere informatie

Jaarbericht 2014. van. Stichting FT Kilimanjaro te Baarn

Jaarbericht 2014. van. Stichting FT Kilimanjaro te Baarn Jaarbericht 2014 van Stichting FT Kilimanjaro Baarn, 14 juli 2015 INHOUD JAARBERICHT 2014 Bestuursverslag 2 Jaarrekening 2014 - Balans per 31 december 2014 5 - Staat van baten en lasten over 2014 6 - Toelichting

Nadere informatie

STICHTING HOSPICE OUDEWATER JAARVERSLAG 2015

STICHTING HOSPICE OUDEWATER JAARVERSLAG 2015 STICHTING HOSPICE OUDEWATER JAARVERSLAG 2015 1 JAARVERSLAG 2015 Activiteiten in 2015 Van de STICHTING HOSPICE OUDEWATER Per 29 december 2014 hebben de secretaris en penningmeester van het oude bestuur

Nadere informatie

II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING

II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING 2. VERSTEVIGING VAN RISICOMANAGEMENT Van belang is een goed samenspel tussen het bestuur, de raad van commissarissen en de auditcommissie, evenals goede communicatie met

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 VICTORY HOPE NEDERLAND. KvK nummer 02094816 www.victoryhope.nl BIC ABNANL2A Fiscaal nummer 816869455 Rekening nummer 43.53.35.

JAARVERSLAG 2013 VICTORY HOPE NEDERLAND. KvK nummer 02094816 www.victoryhope.nl BIC ABNANL2A Fiscaal nummer 816869455 Rekening nummer 43.53.35. JAARVERSLAG 2013 VICTORY HOPE NEDERLAND Inhoud 1. Inleiding 2. Financiële verantwoording 2.1 Balans per 31-12-2013 2.2 Staat van baten en lasten 2013 2.3 Toelichting 2.4 Kascontrole 3. Activiteiten 3.1

Nadere informatie

STICHTING INTERNATIONAL HELP ORGANISATION EBRAR. Jaarrekening 2016 ADRES: BOERENSTRAAT HT S-GRAVENHAGE

STICHTING INTERNATIONAL HELP ORGANISATION EBRAR. Jaarrekening 2016 ADRES: BOERENSTRAAT HT S-GRAVENHAGE STICHTING INTERNATIONAL HELP ORGANISATION EBRAR Jaarrekening 2016 ADRES: BOERENSTRAAT 67 2572 HT S-GRAVENHAGE Inhoud 1. Bestuursverslag. 3 2. Jaarrekening 4 2.1 Balans per 31 december 2016. 4 2.2 Staat

Nadere informatie

2.1 De kernprincipes van Dienstencentrum Gered Gereedschap

2.1 De kernprincipes van Dienstencentrum Gered Gereedschap 1 Inleiding Door middel van dit beleidsplan legt het bestuur van Dienstencentrum Gered Gereedschap het actuele beleid vast. Dit plan gaat in op de strategie en doelstellingen van de stichting. Verder legt

Nadere informatie

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2014

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2014 STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 2 2 Algemene informatie over de stichting 2 3 Bestuurs- en activiteitenverslag 2014 2 4 Jaarrekening 2014 4 Pagina 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Stichting Oekraine Projecten. Jaarverslag 2013

Stichting Oekraine Projecten. Jaarverslag 2013 Stichting Oekraine Projecten Jaarverslag 2013 Zwolle, 23 mei 2014 Inhoudsopgave Bestuursverslag 2 Algemene informatie 2 Activiteiten en resultaat 2012 3 Verwachtingen en plannen voor 2014 3 Afsluiting

Nadere informatie

Stichting Latoer BELEIDSPLAN 2015-2020

Stichting Latoer BELEIDSPLAN 2015-2020 Stichting Latoer BELEIDSPLAN 2015-2020 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doelstelling 4 3. Werkwijze 5 4. Organisatie 6 5. Financiën 7 Pagina 2 van!syntaxisfout,! 1. Inleiding In dit beleidsplan kunt u meer

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2016

Beleidsplan 2015-2016 Beleidsplan 2015-2016 Vertelt onder de volken zijn heerlijkheid, onder alle natiën zijn wonderen. Psalm 96:3 Beleidsplan Strijen, juni 2015 Inhoudsopgave Voorwoord...1 1 Stichting Hope 4 the Nations...2

Nadere informatie

Het Nederlandse Rode Kruis helpt direct. Jaarverslag 2015

Het Nederlandse Rode Kruis helpt direct. Jaarverslag 2015 Het Nederlandse Rode Kruis helpt direct Jaarverslag 2015 Kijk voor het volledige jaarverslag op: www.rodekruis.nl/jaarverslag2015 2015: het jaar van de vluchteling Honderdduizenden mensen sloegen dit jaar

Nadere informatie

Beleidsplan. Beleidsplan Orissa Zal Leven pag. 1

Beleidsplan. Beleidsplan Orissa Zal Leven pag. 1 Beleidsplan Stichting ORISSA ZAL LEVEN! Spelt-oord 18 3991 XH Houten Telefoon: 030-6343167 Website: www.orissazalleven.nl Emailadres: info@orissazalleven.nl Kamer van Koophandel: 51405229 Bankrekeningnr:

Nadere informatie

Stichting MeeleefGezin. Jaarverslag 2012

Stichting MeeleefGezin. Jaarverslag 2012 Jaarverslag Utrecht, 3 juli 2013 Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 6 Staat van baten en lasten 7 Toelichting 8 Overige gegevens 12 2 Bestuursverslag Algemeen De stichting

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Thomas. Contactgegevens:

Jaarverslag 2014. Stichting Thomas. Contactgegevens: Jaarverslag 2014 Stichting Thomas Contactgegevens: Stichting Thomas Terrahof 13, 5044 RM Tilburg T: 06 1230 1226 E: info@stichting-thomas.nl W: www.stichting-thomas.nl KvK nummer: 41189730 RSIN: 009740235

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het Waterlandziekenhuis. Beleidsplan 2014

Stichting Vrienden van het Waterlandziekenhuis. Beleidsplan 2014 Stichting Vrienden van het Waterlandziekenhuis Beleidsplan 2014 Purmerend, december 2013 1 Inhoud 1. De stichting Statutaire doelstelling Bestuursleden Beloningsbeleid Officiële gegevens 2. Strategie Missie

Nadere informatie

Financieel verslag 2013

Financieel verslag 2013 Financieel verslag 2013 Stichting Hands4HOME Stichting Hands4HOME Leeghwaterstraat 15 1541 LS Koog aan de Zaan W W W. H ANDS4H OME.NL jaarverslag 2013 Hands4HOME 1 Inhoudsopgave Verslag van het Bestuur

Nadere informatie

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8 JAARVERSLAG 2005 Inhoudsopgave 1. Bestuursverslag...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Doelstelling...3 1.3 Bestuur...4 1.4 Comité van aanbeveling...4 1.5 Banden met Tastite...4 1.6 CBF-keurmerk...4 2. Werkzaamheden...5

Nadere informatie

1. Inleiding 3. 2. Doel van de stichting 4 2.1 Visie/missie 2.2 Kerntaken 2.3 Werkwijze

1. Inleiding 3. 2. Doel van de stichting 4 2.1 Visie/missie 2.2 Kerntaken 2.3 Werkwijze Beleidsplan 2014 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Doel van de stichting 4 2.1 Visie/missie 2.2 Kerntaken 2.3 Werkwijze 3. Taken 5 3.1 Financieel beheer en besteding van het vermogen van de stichting 3.2 Werving

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 3. 1. Ciske de Rat Foundation 4. 2. Strategie 4. 2.1. Kernprincipes en uitgangspunten 4. 2.2. Statutaire doelstelling 4

Inhoud. Inleiding 3. 1. Ciske de Rat Foundation 4. 2. Strategie 4. 2.1. Kernprincipes en uitgangspunten 4. 2.2. Statutaire doelstelling 4 Beleidsplan Ciske de Rat Foundation 2014 2018 1 Inhoud Inleiding 3 1. Ciske de Rat Foundation 4 2. Strategie 4 2.1. Kernprincipes en uitgangspunten 4 2.2. Statutaire doelstelling 4 2.3. Afwezigheid van

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Mano a Mano te Bolsward

Beleidsplan Stichting Mano a Mano te Bolsward Beleidsplan 2014 2018 Stichting Mano a Mano te Bolsward Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Mano a Mano. Het plan bevat een overzicht van de doelstellingen en de activiteiten. Ook geeft

Nadere informatie

Jaarrekening. van. Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe. Kootwijkerbroek

Jaarrekening. van. Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe. Kootwijkerbroek Jaarrekening 2016 van Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe te Kootwijkerbroek Inhoudsopgave 1 Bestuursverslag en ondertekening door bestuur 3 2 Balans per 31 december 2016 5 3 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

KvK.nr.: IBAN: NL 25 ABNA Beleidsplan

KvK.nr.: IBAN: NL 25 ABNA Beleidsplan www.nawien.org KvK.nr.: 63727714 IBAN: NL 25 ABNA 0511 2855 58 Beleidsplan 2017 2018 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan 2017 2018 van de stichting Nawien. Onze stichting helpt mensen in Afghanistan.

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Stichting Agri Next Level

Jaarverslag 2014 Stichting Agri Next Level Jaarverslag 2014 Stichting Agri Next Level webversie AGRI NEXT LEVEL Inhoudsopgave 1. Verslag van het bestuur...1 1.1 Oprichting stichting...1 1.2 Doelstelling...1 1.3 Bestuur...1 1.4 Projecten...2 1.5

Nadere informatie

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM Balans 31 dec 2014 STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2014 Balans 31 dec 2014 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (NA RESULTAATBESTEMMING) ACTIVA 31 december 2014 31 december 2013 VASTE ACTIVA

Nadere informatie

Strategisch plan 2013-2018

Strategisch plan 2013-2018 Strategisch plan 2013-2018 Strategisch plan De missie, visie en strategie of focus van Christ s Hope International zijn: Missie Bringing the life-changing message of Jesus Christ to people infected with

Nadere informatie

Het Nederlandse Rode Kruis helpt direct. Jaarverslag 2013

Het Nederlandse Rode Kruis helpt direct. Jaarverslag 2013 Het Nederlandse Rode Kruis helpt direct Jaarverslag 2013 Kijk voor het volledige jaarverslag op: www.rodekruis.nl/jaarverslag 2013 2013 is een bewogen jaar Conflicten als in Syrië, natuurrampen en vele

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor internationale projecten

Aanvraagformulier voor internationale projecten Aanvraagformulier voor internationale projecten Vooraf Cordaid raadt u aan om, voordat u begint met het invullen van dit formulier, na te gaan of uw project in aanmerking komt voor financiering. U kunt

Nadere informatie

Amsterdam, December 2012

Amsterdam, December 2012 Amsterdam, December 2012 Beleidsplan Muses 2012 2016 1 Hoofdstuk 1 Samenvatting Inleiding Het doel van stichting Muses is om de impact van vrijwilligers wereldwijd te vergroten. Enerzijds om hiermee alle

Nadere informatie

CARE FOR ALL BELEIDSPLAN 2015

CARE FOR ALL BELEIDSPLAN 2015 CARE FOR ALL BELEIDSPLAN 2015 1. Inleiding 2. Strategie 2.1 Doelstellingen 2.2 Geen winstoogmerk 2.3 Bestemming liquidatiesaldo 3. Te verrichten werkzaamheden 3.1 Werving en beheer van gelden 3.2 Vermogen

Nadere informatie

Stichting. Pan de Vida

Stichting. Pan de Vida Stichting Pan de Vida Algemeen Stichting Pan de Vida is op 27 december 2006 opgericht met het doel om de allerarmste kinderen in Peru te helpen. Aanvankelijk werd alleen gewerkt met kinderrestaurants,

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor projecten in Nederland

Aanvraagformulier voor projecten in Nederland CORDAID SERVICE FONDS Aanvraagformulier voor projecten in Nederland Vooraf Cordaid raadt u aan om, voordat u begint met het invullen van dit formulier, na te gaan of uw project in aanmerking komt voor

Nadere informatie

Beleidsplan Joy for Children Hagestein, juli 2013

Beleidsplan Joy for Children Hagestein, juli 2013 Beleidsplan Joy for Children Hagestein, juli 2013 Beleidsplan Joy for Children juli 2013-1- Samenvatting Stichting Joy for Children beheert in India zes zorg- en onderwijscentra, waar 445 kinderen kleding,

Nadere informatie

Stichting Fonds de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel

Stichting Fonds de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel Stichting Fonds de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel Jaarverslag 2012 Stichting Fonds de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel ondersteunt de activiteiten van de Koninklijke Schouwburg

Nadere informatie

Noodhulp in de Hoorn van. Jeroen Jurriens, Disaster Management Unit ICCO & Kerk in Actie

Noodhulp in de Hoorn van. Jeroen Jurriens, Disaster Management Unit ICCO & Kerk in Actie Noodhulp in de Hoorn van Afrika Jeroen Jurriens, Disaster Management Unit ICCO & Kerk in Actie Wat is er aan de hand? Hoe komt dat? Wat kunnen we er aan doen? Een paar praktijkvoorbeelden Opbouw presentatie

Nadere informatie

HOOFDLIJNEN BELEIDSPLAN

HOOFDLIJNEN BELEIDSPLAN DoorBrekers HOOFDLIJNEN BELEIDSPLAN VERSIE: 30 NOVEMBER 2015 Hoofdlijnen Beleidsplan DoorBrekers, v. 30/11/2015 1 HOOFDLIJNEN BELEIDSPLAN DOORBREKERS Versie: 30 november 2015 INLEIDING DoorBrekers is een

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2016-2020 www.kinderfondsennederland.nl Stichting Kinderfondsen Nederland Beleidsplan 2016-2020 Inhoud Pagina 1. Inleiding beleidsplan 1 2. Stichting Kinderfondsen Nederland 1 3. Doelstelling

Nadere informatie

Beleidsplan en focus. Stichting LUGA Care

Beleidsplan en focus. Stichting LUGA Care Beleidsplan en focus Stichting LUGA Care Opgesteld door: Bestuur LUGA Care Datum laatste wijziging: 25-11-2014 Inleiding Dit beleidsplan is geschreven voor een ieder die kennis wil nemen c.q. geïnteresseerd

Nadere informatie

Hoofdlijnen beleidsplan Ronald McDonald Kinderfonds 2010-2015

Hoofdlijnen beleidsplan Ronald McDonald Kinderfonds 2010-2015 Hoofdlijnen beleidsplan Ronald McDonald Kinderfonds 2010-2015 Missie/Visie/Kernboodschap/Doelstelling Missie Het Ronald McDonald Kinderfonds wil een positieve bijdrage leveren aan de gezondheid van kinderen

Nadere informatie

Beleidsplan SVK

Beleidsplan SVK Beleidsplan SVK 2016 2020 1 Competentie vorming 1.1 Doelstelling Ons lokale comité in Laos, de Khongdistrict Community Development Association (KCDA), draagt veel bij aan de ontwikkeling van het hele district.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding... 3. 2. Missie, visie en doelstellingen... 4. 3. Werkzaamheden... 5. 4. Beleid... 8. 5. Inkomsten werving...

Inhoudsopgave. 1. Inleiding... 3. 2. Missie, visie en doelstellingen... 4. 3. Werkzaamheden... 5. 4. Beleid... 8. 5. Inkomsten werving... Beleidsplan 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Missie, visie en doelstellingen... 4 3. Werkzaamheden... 5 4. Beleid... 8 5. Inkomsten werving...10 6. Beheer en besteding vermogen...11 1. Inleiding

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 Stichting Terima Kasih Vier-Morgenweg 6 (postadres) 6721 MS Bennekom KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. NL05RABO 010.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl

Nadere informatie

BELEIDSPLAN WAKIBI 2017

BELEIDSPLAN WAKIBI 2017 BELEIDSPLAN WAKIBI 2017 Wakibi Samen 1 wereld zonder armoede Microfinanciering voor ondernemers in ontwikkelingslanden Inhoudsopgave 1. Introductie. 1 2. Visie & Missie. 1 3. Doelstellingen 2 4. Organisatie..

Nadere informatie

INHOUD. Time to Help Nederland Hang GG Rotterdam. Voorwoord 4. Stichting Time to Help Nederland 6. Projecten & Campagnes 8.

INHOUD. Time to Help Nederland Hang GG Rotterdam. Voorwoord 4. Stichting Time to Help Nederland 6. Projecten & Campagnes 8. 2 INHOUD Voorwoord 4 Stichting Time to Help Nederland 6 Visie & Missie 6 Doelstellingen 6 Projecten & Campagnes 8 Time to Help Nederland Hang 4 3033 GG Rotterdam Telefoon: +31 0(10) 766 66 66 Mobiel: +31

Nadere informatie

Beleidsplan 2015 2016. Stichting Stop Dierenleed Nederland. Almere, januari 2014

Beleidsplan 2015 2016. Stichting Stop Dierenleed Nederland. Almere, januari 2014 Beleidsplan 2015 2016 Stichting Stop Dierenleed Nederland Stichting Stop Dierenleed Nederland Hartekruidpad 7 1313JJ Almere 06-10734354 www.stopdierenleednederland.org info@stopdierenleednederland.org

Nadere informatie

Versie : 1.2 Datum: 12-03-2015. Beleidsplan 2015-2016

Versie : 1.2 Datum: 12-03-2015. Beleidsplan 2015-2016 Versie : 1.2 Datum: 12-03-2015 Beleidsplan 2015-2016 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Missie en Doelstelling 4 1.1 Missie 4 1.2 Doelstelling 4 2. Identiteit 5 3. Organisatie Structuur 6 3.1 Algemeen 6 3.2

Nadere informatie

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Beleidsplan stichting Hof van Nagele beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Missie, Visie, Doelen 2 Doelen 2 Bestuur 3 Werkwijze 3 Beheer en besteding van gelden

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan 2011 2016

Meerjarenbeleidsplan 2011 2016 Meerjarenbeleidsplan 2011 2016 Inhoud Pagina 1: KaliTaman Foundation Meerjaren Beleidsplan Pagina 2: Inhoud Pagina 3: Inleiding Pagina 4: Introductie Pagina 5: Missie en Visie Pagina 6: Werving Pagina

Nadere informatie

Doel en werkwijze Refugium is een noodfonds (stichting) met als doel vluchtelingen die cliënt zijn van VluchtelingenWerk Zeeland te ondersteunen:

Doel en werkwijze Refugium is een noodfonds (stichting) met als doel vluchtelingen die cliënt zijn van VluchtelingenWerk Zeeland te ondersteunen: JAARVERSLAG 2014 Inleiding In dit jaarverslag van Refugium, Noodfonds Vluchtelingen Zeeland, leest u hoe het Refugium in 2014 is vergaan. Dit jaarverslag is in eerste instantie bedoeld voor sponsoren,

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2016/2017

BELEIDSPLAN 2016/2017 BELEIDSPLAN 2016/2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Organisatie... 3 2.1 Bestuur... 3 2.2 Vrijwilligers... 3 2.3 Contactgegevens... 3 2.4 Anbi-status... 3 2.5 Financiële verantwoording... 4 2.6 Vergadering...

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. Stichting Fidesco Nederland

Jaarrekening 2012. Stichting Fidesco Nederland Jaarrekening 2012 Stichting Fidesco Nederland 8 december 2013 Inhoud Jaarverslag van het bestuur Jaarrekening Algemene toelichting Balans Exploitatierekening Blad 3 7 8 10 11 2 Jaarverslag van het bestuur

Nadere informatie

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2015

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2015 STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2015 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 2 2 Algemene informatie over de stichting 2 3 Bestuurs- en activiteitenverslag 2015 2 4 Jaarrekening 2015 3 Pagina 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2016-2019 Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN... 3 1.1 NAAM INSTELLING, VESTIGINGSPLAATS EN ADRES... 3 1.2 BESTUUR EN PROCEDURES BESTUUR... 3 1.3 DOELOMSCHRIJVING... 3 2. HUIDIGE SITUATIE... 4 2.1 BESTUUR...

Nadere informatie

Rapport: Uitgebracht aan: Stichting Andeweg Mediterranean Training for the Deaf-Nederland. Voorburg. Inzake het jaarbericht over 2012

Rapport: Uitgebracht aan: Stichting Andeweg Mediterranean Training for the Deaf-Nederland. Voorburg. Inzake het jaarbericht over 2012 Rapport: Uitgebracht aan: Stichting Andeweg Mediterranean Training for the Deaf-Nederland Voorburg Inzake het jaarbericht over 2012 datum: 5 mei 2013 KvK: 41159371 INHOUD pagina Jaarrekening. Balans per

Nadere informatie

& SHPRESË PËR SHQIPËRINË

& SHPRESË PËR SHQIPËRINË & SHPRESË PËR SHQIPËRINË Beleidsplan 2014-2016 3356 BT Papendrecht Pagina 1 Inhoudsopgave Introductie... 3 Missie en visie... 4 Coördinatie van activiteiten in Albanië 4 Strategische doelstellingen...

Nadere informatie

Financiëel verslag 2013

Financiëel verslag 2013 Financiëel verslag 2013 Beuningen, 14 Jan 2014 J.H. Hoftijzer Voorzitter F.M.T. Coenen Penningmeester Stichting Leergeld 2stromenland 1 Jaarverslag 2013 Stichting Leergeld 2stromenland 2 Jaarverslag 2013

Nadere informatie

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2014

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2014 DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2014 Vastgesteld door het bestuur op 11 maart 2015 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 6 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014

Nadere informatie