Inhoud. 1 Doel en opzet van de cursus

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud. 1 Doel en opzet van de cursus"

Transcriptie

1 CURSUS VOOR PENNINGMEESTERS Oktober 2004

2 Inhoud Inhoud 2 1 Doel en opzet van de cursus 2 2 Financiële stukken bij een subsidieaanvraag Begroting en resultatenrekening Begroting Dekkingsplan Toelichting op de begroting De Balans Vermogen Aanschaffingen Leningen Afschrijvingen Reservering Aflossingen Debiteuren-crediteuren Résumé 12 3 Organisatie van de papieren administratie Bank/Giro Rekeningen, facturen, bijlagen Kasboek Adviezen 14 4 Onderdelen van de boekhouding Grootboek Balansrekeningen Resultatenrekeningen Dagboeken 17 5 Inrichten van de boekhouding Rekeningschema Beginbalans Boeken Algemene boekregels Tussentijdse controles Jaarafsluiting Controleren Overlopende posten Wat te doen met het resultaat 22 6 Tot slot 23 Bijlage 1: Oefening 24 1 Doel en opzet van de cursus 2

3 Deze cursus is bedoeld voor penningmeesters van studentenverenigingen die subsidie ontvangen van het Nijmeegs Universiteitsfonds (SNUF). We zullen dan ook de voorwaarden die SNUF stelt aan het aanleveren van financiële stukken voor een subsidieaanvraag als uitgangspunt nemen voor deze cursus: wat heeft SNUF aan informatie nodig om de financiële situatie van een vereniging of een project te kunnen beoordelen op basis waarvan SNUF een subsidiebedrag kan toekennen? Daarom bekijken we eerst wat er nodig is voor een aanvraag en afrekening van subsidie. We bespreken daarvoor de Begroting, de Resultatenrekening en de Balans (hoofdstuk 2). In hoofdstuk 3 geven we praktische aanwijzingen voor de inrichting van je papieren administratie. In hoofdstuk 4 gaan we gedetailleerder in op de verschillende onderdelen van de boekhouding, zoals grootboek en dagboeken. In hoofdstuk 5 worden de regels van het boeken behandeld. Wat boek je waar en hoe? Als bijlage hebben we een oefening toegevoegd, om de behandelde stof te oefenen. 3

4 2 Financiële stukken bij een subsidie aanvraag Om een aanvraag voor subsidie te kunnen beoordelen heeft SNUF aan financiële stukken een begroting nodig met daarnaast vergelijkende cijfers van het voorgaande jaar, de resultatenrekening. Verder wil SNUF een balans zien. 2.1 BEGROTING EN RESULTATENREKENING De begroting bestaat uit de geschatte inkomsten en uitgaven voor een periode (jaar) of een project. De schattingen zijn indien mogelijk meestal gebaseerd op voorgaande jaren of op offertes). De resultatenrekening bestaat uit de daadwerkelijke uitgaven en inkomsten over een periode ook wel genoemd: de realisatie. Maak in een begroting duidelijk waar het zwaartepunt in de uitgaven en inkomsten ligt en hoe groot het verschil tussen de uitgaven en inkomsten is (winst/verlies). De begroting moet in één oogopslag te lezen zijn. Maak daarom een beknopte begroting (met vergelijkende cijfers) met een dekkingsplan (gezamenlijk maximaal 1 A-4) en daarnaast een uitgebreide toelichting op de begroting BEGROTING Zet in de begroting vergelijkbare kosten bij elkaar onder één noemer, zodat er niet heel veel kleine posten in de begroting staan. In boekhoudtermen heet dit een verdichting: alle onderliggende rekeningen worden verdicht tot één hoofdpost. Onder de hoofdpost kantoorkosten vallen bijvoorbeeld postzegels, telefoonkosten, abonnementen, inschrijfkosten bij de Kamer van Koophandel, kantoorartikelen en dergelijke. In de toelichting kun je aangeven waar een post precies uit bestaat. Zorg ervoor dat de hoofdposten die je opneemt in de begroting een goed beeld geven van de activiteiten van je vereniging: voor bijvoorbeeld een sportvereniging kunnen de reiskosten voor uitwedstrijden in de weekends een wezenlijke post vormen, terwijl voor een fotoclub de inkoop van chemicaliën essentieel is. Om de begroting goed te kunnen beoordelen zijn vergelijkende cijfers nodig. SNUF wil de begroting van het afgelopen jaar zien en het resultaat (de daadwerkelijke inkomsten en uitgaven, ook wel genoemd: de realisatie) van dat jaar. Dit geeft ons de mogelijkheid te zien welke dingen veranderd zijn. Die verschuivingen moet je ook verklaren in je toelichting. Probeer de begroting op dezelfde manier op te bouwen als het resultaat en de begroting van vorig jaar, zodat vergelijkbare posten ontstaan. Zet ze naast elkaar (zie voorbeeld 1) DEKKINGSPLAN Uit de begroting moet blijken dat er een degelijk financieel beleid wordt gevoerd en dat er een realistische inschatting is gemaakt van de verwachte kosten en inkomsten. De verwachte inkomsten vormen samen het dekkingsplan. Uit het dekkingsplan en de toelichting daarop moet blijken dat er nagedacht is over de manier waarop een financieel tekort kan worden opgelost. Er zijn meerdere manieren om aan geld te komen. Sommige inkomsten zijn zeker, zoals bijvoorbeeld contributie opbrengsten. Andere inkomsten zijn onzekerder, zoals sponsoring of subsidie. Zet alle verwachte (zekere en onzekere) inkomsten in het dekkingsplan. Geef in de toelichting aan welke inkomsten nog onzeker zijn. 4

5 Als verwachte inkomsten in de loop van het jaar of project niet door blijken te gaan, moet de begroting worden aangepast (de inkomsten moeten ergens anders vandaan worden gehaald of de uitgaven moeten naar beneden) om weer te komen tot een sluitende begroting. Voorbeeld 1: Begroting met dekkingsplan en vergelijkende cijfers Posten Begroting Resultaat Begroting Uitgaven Activiteiten Publiciteit Kantoorkosten Totaal uitgaven Dekkingsplan Contributie Sponsoring SNUF Totaal inkomsten Resultaat -/ TOELICHTING OP DE BEGROTING In de toelichting geef je ten eerste aan, voor zover relevant, waar de hoofdposten van de begroting uit zijn samengesteld. In voorbeeld 1 moeten met name de post activiteiten en publiciteit worden toegelicht: welke activiteiten staan er op het programma en hoe duur zijn die? Waar bestaat de publiciteit uit, wie worden er mee bereikt, welke middelen worden gebruikt en hoe duur zijn die? Loop zo in de toelichting punt voor punt de begroting door en verklaar voor iedere post waar ze uit bestaat. Daarnaast geef je ook een verklaring voor opvallende verschuivingen in de begroting ten opzichte van de resultatenrekening en de begroting van vorig jaar. In het bovenstaande voorbeeld is dat bijvoorbeeld de post activiteiten die is gestegen met 500,-. Dat kan zijn, omdat er een nieuwe activiteit is gepland. Ook kan het gebeuren dat de verwachtingen voor dit jaar zijn bijgesteld, omdat ze in het vorige boekjaar niet gerealiseerd zijn. Ook een verandering in het aantal leden kan een reden zijn tot aanpassing van de begroting, of juist een actie om het ledenaantal op te schroeven! Deze verklaring is essentieel voor de financiële onderbouwing van een subsidieaanvraag. Hier laat je zien waar je je aanvraag op baseert en hoeveel zicht je hebt op de financiën van je vereniging. 5

6 2.2 De Balans Op de balans wordt de vermogenspositie van een vereniging weergegeven. Het toont de financiële positie op een bepaald moment, bijvoorbeeld bij het afsluiten van een boekjaar. Zie voor een uitgebreide definitie van een balans en een omschrijving van activa en passiva pagina 16. Net als bij de resultatenrekening moet je ervoor zorgen dat de balans die je presenteert in je subsidieaanvraag overzichtelijk is. Gebruik dus weer hoofdposten. In een toelichting op de balans loop je punt voor punt door de balans en verklaart de posten en de verschuivingen ten opzichte van vorig jaar. Wat is eigenlijk het belang van de balans bij een financieel overzicht? VERMOGEN Op een balans is de vermogenspositie van je vereniging te zien. Met een balans van het vorige jaar kan een vermogensvergelijking worden gemaakt. Daaruit blijkt of een vereniging rijker is geworden of niet. Het vermogen is opgebouwd uit bezittingen en vorderingen (activa) en schulden en vermogen (passiva). De allersimpelste vermogenspositie bestaat uit een saldo op een girorekening. In balansvorm ziet dat er zo uit: Voorbeeld 2: Vermogen Balans Activa Passiva Giro Vermogen: Deze vereniging heeft een vermogen van 750,- dat helemaal bestaat uit het geld dat op de girorekening staat. Uit de vergelijking met 2002 blijkt dat het vermogen met 250,- is toegenomen. Waar die groei uit is ontstaan moet blijken uit de resultatenrekening. Een positief resultaat van de resultatenrekening (meer inkomsten dan uitgaven), zal in dit voorbeeld het vermogen hebben doen toenemen. Een iets preciezere weergave zou dan ook zijn: Voorbeeld 3: Resultaat Activa Passiva

7 Vermogen: Giro Resultaat Resultatenrekening: Opbrengsten 1000 Uitgaven Resultaat 250 Merk op dat resultatenrekening en balans op deze manier in elkaar grijpen. Het is steeds van belang om onderscheid te maken tussen balansboekingen (verschuivingen tussen balansposten) en resultaatboekingen (verandering op de balans als gevolg van opbrengsten of kosten) AANSCHAFFINGEN De winst aan het eind van het boekjaar kan worden toegevoegd aan het vermogen. Het bestuur besluit echter om de winst aan te wenden voor de aanschaf van een computer: Voorbeeld 4: Aanschaffingen (materiële activa) Activa Passiva Computer 600 Vermogen: Giro Het vermogen blijft ongewijzigd. Hoewel er geld van de girorekening is uitgegeven, zijn er toch geen kosten gemaakt! LENINGEN Er blijkt nòg een computer nodig te zijn. Gelukkig kan een renteloze lening worden afgesloten, die in drie jaar moet worden terugbetaald. De lening verschijnt als een schuld op de balans. Voorbeeld 5: Schuld (Financiële passiva) Balans Activa Passiva

8 Computers 1200 Vermogen: Giro Lening A: Merk op dat ook de lening het vermogen niet wijzigt. Ook hier is geen sprake van kosten. Zo zal er bij de aflossing van de lening óók geen sprake zijn van kosten AFSCHRIJVINGEN Een afschrijving is de boekhoudkundige weerslag van waardevermindering van de materiële bezittingen (activa) door veroudering en/of slijtage. Als een apparaat waardeloos is geworden is het volledig afgeschreven. Deze waardevermindering verschijnt als kostenpost in de resultatenrekening. Het vermogen neemt er door af. Laten we, om beter inzicht te krijgen in afschrijvingen, de situatie van onze voorbeeldvereniging eens een jaar bevriezen: er zijn geen inkomsten of uitgaven. Maar: aangezien de computers een jaar ouder zijn geworden zijn ze niet meer evenveel waard. Normaliter wordt er van uitgegaan dat computers na drie jaar geen (boek)waarde meer hebben. We noemen dat in drie jaar afgeschreven. Hoe ziet dat er uit in de boekhouding? Voorbeeld 6: Afschrijving (Vermindering boekwaarde) Activa Passiva Computers Vermogen: Afschrijving Resultaat: Giro Lening A: Resultatenrekening Inkomsten 0 Uitgaven 0 Afschrijving Resultaat Een afschrijving wordt als kostenpost opgenomen in de resultatenrekening. Hoewel aan de afschrijving geen werkelijke transactie ten grondslag ligt, wordt ze als kosten gezien. Waarom? Het is de boekhoudkundige verwerking van het verlies van boekwaarde RESERVERING Een reservering is een som geld die apart wordt gezet met een bepaald doel. Boekhoudkundig zijn reserveringen wèl kosten: er wordt geld uit het vermogen apart gezet. Het vermogen neemt af. De reservering verschijnt als kostenpost in de resultatenrekening. Voor onze voorbeeldvereniging ziet dat er als volgt uit: het bestuur besluit om elk jaar geld opzij te leggen ( te reserveren) voor de vervanging van de computers. Een deel van het 8

9 vermogen wordt hiervoor apart gezet. Om ervoor te zorgen dat het geld ook daadwerkelijk gereserveerd wordt, opent de penningmeester een spaarrekening, waar hij elk jaar 400,- naar overboekt. Een reservering wordt als kostenpost meegenomen in de resultatenrekening. Hoewel er alleen geld apart wordt gehouden, wordt een reservering als kostenpost gezien. Waarom? Eigenlijk betaal je de aanschaf van een nieuwe computer in drie jaar vooruit. Een reservering is dus een deelbetaling van kosten in de toekomst We bekijken de voorbeeldsituatie aan het eind van 2004: het gaat goed met de vereniging, er is bijvoorbeeld een (voorlopig) resultaat geboekt van 1000,-. Na aftrek van de reserveringsen de afschrijvingskosten, blijft daar 200,- van over als definitief resultaat. Voorbeeld 7: Reservering Activa Passiva Computers Vermogen: Reservering: 400 Giro Lening A: Spaarrekening Resultatenrekening Inkomsten 2000 Uitgaven Voorlopig Resultaat 1000 Reservering Afschrijving Definitief Resultaat 200 9

10 2.2.6 AFLOSSINGEN Om door te gaan op het voorbeeld: er moet ook, zoals afgesproken, 200,- worden afgelost op de lening. Een aflossing van een lening wordt niet opgenomen in de resultatenrekening. Hoewel er voor de aflossing geld van de girorekening verdwijnt, is er geen sprake van kosten. De aflossing is een zuivere financiële kwestie: het saldo op de girorekening neemt af, maar de schuld ook; een balansboeking dus. Vergelijk voorbeeld zeven met voorbeeld acht. De resultatenrekening blijft hetzelfde. Voorbeeld 8: Aflossing Balans Activa Passiva Computers Vermogen: Reservering: 400 Giro Lening A: Spaarrekening Resultatenrekening: Inkomsten 2000 Uitgaven Reservering Afschrijving Resultaat DEBITEUREN-CREDITEUREN Eén van de meest gestelde vragen aangaande de verenigingsboekhouding betreft betalingen die na de sluiting van het boekjaar vallen, maar die wel betrekking hebben op dat boekjaar. Bijvoorbeeld de telefoonrekening die nog betaald moet worden. Andersom kunnen ook inkomsten later binnenkomen, terwijl ze wèl meegenomen moeten worden in het resultaat van dat jaar, bijvoorbeeld als iemand zijn contributie nog moet betalen. Boekhoudkundig worden dit de overlopende posten genoemd; ze lopen over het jaar heen (ze vinden plaats in een boekjaar waarop ze geen betrekking hebben). Wat gedaan wordt met voornoemde telefoonrekening is het volgende: op de balans wordt een schuld opgenomen aan de telefoonmaatschappij. Anderzijds wordt in het resultaat net gedaan alsof die rekening werkelijk wordt betaald. Daardoor wordt het resultaat lager, en dus ook het vermogen op de eindbalans waar dit resultaat aan wordt toegevoegd. Voorbeeld 9: crediteur oftewel openstaande rekening 10

11 Activa Passiva Computers Vermogen: Reservering: 400 Giro Lening A: Spaarrekening 400 Telefoonrekening Resultatenrekening: Inkomsten 2000 Uitgaven Telef. rekening - 50 Reservering -400 Afschrijving Resultaat 150 Met nog te ontvangen bedragen werkt het op dezelfde manier: die worden als een vordering op de balans gezet, terwijl ze als inkomsten in het resultaat worden meegenomen: Voorbeeld 10: Debiteur, oftewel openstaande vordering Activa Passiva Computers Vermogen: Reservering: 400 Giro Lening A: Spaarrekening 400 Contributie Mies 75 Rekening telefoon Resultatenrekening: Inkomsten 2000 Contr. Mies 75 Uitgaven Reservering -400 Afschrijving Resultaat

12 2.3 RÉSUMÉ Een resultatenrekening bestaat uit de opbrengsten en kosten van een bepaalde periode Aangevraagde subsidie maakt deel uit van het dekkingsplan Een balans bestaat uit bezittingen, vorderingen en schulden op een bepaald moment. Het resultaat (van de resultatenrekening) verschijnt als verandering in het vermogen op de balans Afschrijvingen zijn de boekhoudkundige representatie van de waardevermindering van bezittingen. Een reservering is een deel van het vermogen dat apart wordt gehouden voor een bepaald doel in de toekomst. Afschrijvingen en reserveringen worden opgenomen als kostenposten in de resultatenrekening, aflossingen van leningen niet. Overlopende posten zijn kosten en opbrengsten die betrekking hebben op dat boekjaar, maar waarvan de betalingen en ontvangsten pas later plaatsvinden Overlopende posten verschijnen als vorderingen en schulden op de balans en als opbrengsten en kosten op de resultatenrekening. 12

13 3 Organisatie van de papieren administratie De organisatie van de administratie begint bij de papieren administratie. Zorg voor een aantal ordners en eventueel een kasboek(-schrift). Schrijf overal duidelijk op wat het is. Iedere ordner komt overeen met een financieel dagboek. 3.1 BANK/GIRO In eerste instantie is dit eenvoudig: de afschriften die binnenkomen stop je op volgorde (van achter naar voren) in de ordner. De laatste ligt dus altijd bovenop. Controleer altijd of de nummering opeenvolgt. Als je de afschriften gaat inboeken moet je altijd goed opletten: a) Klopt het afschriftnummer met het nummer in de boekhouding? Als je met een boekjaar werkt dat niet op 1 januari begint (een zogenaamd gebroken boekjaar), dan moet je het nummer van het eerste afschrift in Davilex aanpassen. Daarna nummert het programma automatisch door. Zorg er dus voor dat je ieder afschrift als apart boekstuk boekt, dan blijft de nummering aansluiten. b) Klopt het saldo? Voordat je gaat boeken moet het saldo in de boekhouding overeen komen met het begin saldo op het afschrift. Zo niet, dan zijn er eerder fouten gemaakt. Spoor deze dan ook op, en corrigeer ze! Controleer na het inboeken van het afschrift ook weer het saldo REKENINGEN, FACTUREN, BIJLAGEN Als je rekeningen ontvangt of uitschrijft dan kun je daar op twee manieren mee omgaan: de officiële manier is deze als crediteur/debiteur in te boeken, en daar aparte ordners voor in te richten. Onze ervaring heeft geleerd dat die manier van werken te omslachtig is voor de meeste (kleine) boekhoudingen. Wij adviseren dus een andere wijze van administreren: Ordner bijlagen bank/giro. Neem een aparte ordner voor de bijlagen van bank en/of giro (hou die twee gescheiden). Deel deze in: Rekeningen te betalen (Crediteuren) Rekeningen te ontvangen (Debiteuren) Alle rekeningen die binnenkomen stop je in de crediteurenmap (te betalen). Van de rekeningen die je uitschrijft maak je een kopie en stopt deze in de debiteurenmap (te ontvangen). Je kunt nu al op de rekening het nummer van de grootboekrekening noteren waar hij later op geboekt moet worden. Verder doe je vooralsnog niets. Op het moment dat het bedrag wordt af- of bijgeschreven van bank/giro boek je dit direct in op de betreffende rekening. Je haalt nu de rekening uit de bijlagenordner en voegt hem achter 13

14 het afschrift in je bank/giro-ordner. Zo weet je dus dat alles dat in de bijlagenordner zit nog onderweg is, of nog betaald (ontvangen) moet worden. Bij het afsluiten van het boekjaar zitten er meestal nog wat rekeningen in de bijlagenmap. Hoe je hier het beste mee om kunt gaan wordt behandeld onder Jaarafsluiting (pagina 22). 3.2 KASBOEK Het kasboek is altijd het pièce de resistance voor een administrateur, omdat hier het meest mee gerommeld wordt: Mensen wisselen in de kas, krijgen een voorschot uit de kas, komen later terug met een verfrommeld bonnetje waar behalve verenigingsboodschappen ook nog wat privé op staat, hetgeen vervolgens weer verrekend wordt met. Probeer het zo eenvoudig mogelijk te houden! ADVIEZEN Werk bij voorkeur met een kasschrift en daarnaast een kasordner In de ordner berg je alle bonnetjes en rekeningen, declaraties e.d op die met kashandelingen te maken hebben. Kleine bonnetjes kun je het beste op een A4-tje vast nieten. Dit verhoogt de overzichtelijkheid aanzienlijk.. Bewaar de bonnetjes op volgorde van kashandeling, van voor naar achter. Geef ze liefst een nummer, dat je ook in het kasschrift gebruikt. In het schrift wordt alles genoteerd wat er met de kas gebeurt: Alles wat er in komt Alles wat er uit gaat. Begin iedere maand op een nieuwe pagina. Tel wat er in de kas zit en noteer dit op de eerste regel (in de linker kolom, de kolom waar je alle inkomsten noteert) Eindig iedere maand met een telling van alle inkomsten en alle uitgaven. Noteer die onder aan de pagina, met het resulterende saldo (inkomsten minus uitgaven is het kassaldo). Tel nu ook wat er daadwerkelijk in de kas zit. Probeer eventuele kasverschillen te verklaren en te corrigeren. Onverklaarbare kasverschillen noteer je in het kasboek op dusdanige wijze dat het saldo weer aansluit. Neem het eindsaldo over op de eerste regel van de volgende maand. Voorbeeld 10: Kasboek Oktober In Uit 14

15 In kas per 1-10: 47, Pennen 3, Voorschot Hilmar ivm. nietmachines 50, Contributie Johanna 2 e helft , Terug van Hilmar ivm nietmachines 6,50 Totalen 104,-- 53,-- Saldo 51,-- Werkelijk in kas : 50,50 Kasverschil (Hilmar moet nog 0,50 geven) 0,50 In kas per (overnemen op 1-11) 50,50 15

16 4 Onderdelen van de boekhouding GROOTBOEK Een administratie bestaat uit een verzameling rekeningen. Deze zijn verzameld in het grootboek. Dit geeft het overzicht van alle rekeningen van de administratie. Afhankelijk van de grootte van een administratie hebben de rekeningnummers van het grootboek twee, drie, vier of vijf cijfers. Wij hanteren in deze cursus vier cijfers. De rekeningnummers worden onderverdeeld in rekeningklassen aan de hand van hun begincijfer. Ze worden onderverdeeld in twee grote groepen: balansrekeningen en resultatenrekeningen BALANSREKENINGEN (begincijfer 0,1,2,3) Op de balans wordt de vermogenspositie weergegeven (zie par. 2.2). Het is de optelsom van alle balansrekeningen. Het toont de financiële positie op een bepaald moment, bijvoorbeeld bij het afsluiten van een boekjaar. Er is altijd een beginbalans en een eindbalans. De beginbalans sluit aan op (komt overeen met) de eindbalans van het vorige boekjaar. De linkerzijde is de debetkolom (de tegoedzijde). Hier staan de activa, oftewel bezittingen. De rechterzijde is de creditkolom (schuldzijde). Hier staan de passiva, oftewel schulden, samen met het vermogen. Bezittingen en vorderingen (Activa) Materiele bezittingen Financiële bezittingen Bank Giro Kas Vorderingen Debiteuren Nog te ontvangen inkomsten Vermogen en schulden (Passiva) Vermogen Leningen Schulden Crediteuren Nog te betalen kosten De 0 wordt gebruikt voor lange activa/passiva (gebouwen/vermogen, computers) De 1 voor korte activa/passiva (kas/bank/giro, debiteuren, crediteuren) De 2 voor tussenrekeningen (kruisposten) De 3 voor voorraadrekeningen (drank, T-shirts, stropdassen) Zie voor een voorbeeld het grootboekrekeningschema van de oefening op pagina

17 4.1.3 RESULTATENREKENINGEN (begincijfer 4 en 8) Op de resultatenrekeningen worden de opbrengsten en kosten gedurende het boekjaar weergegeven (zie par. 2.1). De totale resultatenrekening geeft een weergave van het financiële resultaat over een bepaalde periode. Aan het begin van het boekjaar staat hier helemaal niets. In de loop van het boekjaar verschijnen de kosten en opbrengsten, zodat aan het eind van het boekjaar het resultaat verschijnt. Bij de afsluiting van het boekjaar wordt dit resultaat bij het vermogen op de balans gezet, zodat de beginsituatie voor de resultatenrekening van het volgende boekjaar weer 0 is. Opbrengstenrekeningen Inkomsten (begincijfer 8) Kostenrekeningen Uitgaven (begincijfer 4) De rekeningen met begincijfer 5,6 en 7 worden gebruikt voor salarissen, kostprijsberekeningen en dergelijke. Dit komt alleen voor in grote administraties. 4.2 DAGBOEKEN In je administratie werk je met een aantal dagboeken. Je kunt niet direct in het grootboek boeken, maar werkt altijd in één van de dagboeken. Iedereen heeft wel een bank/girorekening. Op de dagafschriften staat vermeld hoeveel er af en bij is geschreven. Zoiets heet boekhoudkundig een dagboek. Als een organisatie ook een kas heeft, zal er ook een kasboekje/schrift worden bijgehouden. Kas Hierin worden alle kashandelingen geboekt Bank Alle bij en afschrijvingen op de bankrekening Giro Alle bij- en afschrijvingen op de girorekening Debiteuren Hier worden alle rekeningen die de organisatie uitschrijft ingeboekt. Crediteuren Hier worden alle rekeningen die de organisatie moet betalen ingeboekt. Debiteuren en Crediteurendagboeken hoef je alleen te gebruiken als er noodzaak toe is. Het vergt nogal wat moeite om die op een goede manier in te richten en als het niet noodzakelijk is, raden wij het af. Lees hierboven 17

18 onder rekeningen, facturen, bijlagen hoe je hier eenvoudiger mee om kunt gaan. Memoriaal Dit is een apart dagboek voor speciale boekingen, zoals afschrijvingen en overlopende posten (posten die over de grenzen van het boekjaar heen reiken). Zie hierna onder Jaarafsluiting. 18

19 5 Inrichten van de boekhouding 5.1 REKENINGSCHEMA Voordat je kunt beginnen met boeken, moet je eerst het rekeningschema opstellen. Natuurlijk kun je tijdens het boeken in Davilex altijd rekeningen toevoegen en wijzigen, maar het verdient aanbeveling om tevoren een rekeningschema op te stellen. Denk goed na over wat je kunt verwachten aan bezittingen en schulden, inkomsten en uitgaven. Probeer een logische indeling aan te houden. Balansrekeningen beginnen met 0,1,2,3 Kostenrekeningen beginnen met 4 Opbrengstenrekeningen beginnen met 8 Zet vergelijkbare kosten bij elkaar telefoonkosten 4101 portikosten 5.2 BEGINBALANS Zoals gezegd moet de beginbalans aansluiten met de eindbalans van het vorige boekjaar. Als het vorige jaar al in Davi is geboekt, zal dit automatisch gebeuren. Zo niet, of als het een nieuwe administratie betreft, dan moet dit handmatig gebeuren. 5.3 BOEKEN Je boekt de inkomsten en uitgaven in de dagboeken. Je kunt daarbij kiezen voor een kostenrekening/opbrengstenrekening, danwel een balansrekening. 5.4 ALGEMENE BOEKREGELS 1a : Een rekening van bezit debiteren (linkerzijde) bij ontvangst. Voorbeeld 12: Op de bank komt 50,-- contributie binnen. De bankrekening neemt dus toe. Dit komt aan de debet(linker) zijde: Boeking: 1000 bank 50, Aan: opbrengstenrekening contributie 50,-- 1b: Een rekening van bezit crediteren (rechterzijde) bij uitgave. 19

20 Voorbeeld 13: Uit de kas wordt 100,-- betaald voor de aanschaf van printercartridges. De Kasrekening neemt dus af. Dit komt aan de credit(rechter)zijde. Boeking: 4000 kostenrekening kantoorartikelen 100, Aan: kas 100,-- 2a: Een rekening van schuld wordt gecrediteerd bij toename Voorbeeld 14: Lening van 4000,-- van SNUF op de bank ontvangen. De schuld neemt dus toe. Dit gebeurt aan de creditzijde. Boeking: 1000 bank 4.000, Aan: schuldrekening lening SNUF 4.000,-- 2b: Een rekening van schuld wordt gedebiteerd bij afname Voorbeeld 15: Aflossing van 1.000,-- van SNUF-lening. De schuld neemt dus af. Dit gebeurt aan de debetzijde. Boeking: 0500 schuldrekening SNUF 1.000, Aan: Bank 1.000,-- 3a: Een kostenrekening debiteren bij uitgave Voorbeeld 16: Voor 200,-- T-shirts gekocht uit de kas. De kosten nemen toe. Dit gebeurt aan de debetzijde. Boeking: 4100 Kostenrekening PR-kosten 200, Aan: Kas 200,-- 3b: Een kostenrekening crediteren bij inkomsten Voorbeeld 17: Arend-Jan neemt voor 39,-- postzegels over. Hij betaalt per kas. De kosten nemen af. Dit gebeurt aan de creditzijde. Boeking: 1500 Kas 39, Aan: kostenrekening postzegels 39,-- 4a: Een opbrengstenrekening crediteren bij inkomsten Voorbeeld 18: Marieke stort 40,-- contributie op de bank. De opbrengsten nemen toe. Dit gebeurt aan de creditzijde. 20

21 Boeking 1000 Bank: 40, Aan: opbrengstenrekening contributie 40,-- 4b: Een opbrengstenrekening debiteren bij uitgave. Voorbeeld 19: Marieke krijgt 20,-- contributie gerestitueerd via bank. De opbrengsten nemen af. Dit gebeurt aan de debetzijde. Boeking 8000 Opbrengstenrekening contributie 20, Aan: Bank 20, TUSSENTIJDSE CONTROLES Het is aan te raden om je regelmatig af te vragen of alles is geboekt wat geboekt moet worden. Draai tussentijdse balansen en resultatenrekeningen uit (evt. dagboekoverzichten) en controleer ze. Staan er geen afwijkende bedragen op grootboekrekeningen die waarschijnlijk op foute boekingen zijn gebaseerd? Controleer eventuele openstaande posten (debiteuren, crediteuren). Kijk ook naar tussenrekeningen: Zijn de bedragen daar te verklaren? Loop de balansposten nog eens door en kijk daarbij ook naar de jaarrekening van vorig jaar. 5.6 JAARAFSLUITING Aan het eind van het boekjaar maak je de rekening op: Je kijkt wat er is uitgegeven en binnengekomen, en wat de uitkomst daarvan is: winst of verlies (resultatenrekening). Daarnaast maak je de balans op: Je kijkt wat er over is aan bezittingen en schulden (balans). Ook het resultaat van dit jaar verschijnt hier. Anders zou de balans niet in evenwicht zijn. Als het boekjaar positief wordt afgesloten wordt het resultaat toegevoegd aan het vermogen, bij een negatief resultaat wordt het van het vermogen afgeboekt. Hiermee lopen de resultatenrekeningen leeg en kan het nieuwe boekjaar worden geopend CONTROLEREN Voordat je het jaar afsluit moet je controleren of alles van het afgelopen jaar goed geboekt is. Je moet er zeker van zijn dat alles is geboekt, maar ook niet meer. Als je boekjaar bijvoorbeeld loopt van t/m , dan mag een bankafschrift van niet meer in dat boekjaar geboekt worden OVERLOPENDE POSTEN De overlopende posten zijn die zaken die nog niet helemaal zijn afgewikkeld voor het lopende boekjaar. Er zitten bijvoorbeeld nog een aantal niet betaalde rekeningen in de bijlagenordner, of er moet nog contributie worden betaald door een aantal leden. Deze zaken zijn het gemakkelijkst via het memoriaal dagboek te boeken. Het eenvoudigste is het om voor de openstaande rekeningen aparte balansrekeningen aan te leggen. Ook voor andere te verwachten kosten en opbrengsten kun je dit doen. Zo worden deze kosten en opbrengsten 21

Cursus boekhouden Pagina 2. Vandaar nu even een algemene definitie, dan kan het daarna allemaal wat eenvoudiger:

Cursus boekhouden Pagina 2. Vandaar nu even een algemene definitie, dan kan het daarna allemaal wat eenvoudiger: Cursus boekhouden Cursus boekhouden Pagina 2 1 Boekhouden? Een boekhoudpakket is een uitgebreide rekenmachine. En dan ook nog een zeer eenzijdige rekenmachine, feitelijk enkel in staat tot optellen en

Nadere informatie

Handleiding Club.Boekhouding

Handleiding Club.Boekhouding Dit document is automatisch gegenereerd. We raden u aan de handleiding online te raadplegen via www.sportlinkclub.nl/support. 1. Club.Boekhouding...........................................................................................

Nadere informatie

Rekeningschema een korte oriëntatie

Rekeningschema een korte oriëntatie Rekeningschema een korte oriëntatie door Drs. J.C. Hoogheid AC 2008 Drs. J.C. Hoogheid AC Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze tekst mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,

Nadere informatie

Het rekeningschema of de routekaart voor de administratie

Het rekeningschema of de routekaart voor de administratie Hoofdstuk 3 Het rekeningschema of de routekaart voor de administratie In dit hoofdstuk: Rubricering van de grootboekrekeningen Indeling naar balans en resultatenrekening Soorten rekeningen toegelicht In

Nadere informatie

Legal Eagle aan de slag met de boekhouding

Legal Eagle aan de slag met de boekhouding Legal Eagle aan de slag met de boekhouding Sdu Uitgevers / Advocatensupport Sdu Uitgevers www.scherpinsupport.nl juni 2014 1 Inhoud 1. Inleiding... 5 2. Voor de eerste keer in gebruik nemen van de boekhouding

Nadere informatie

Handleiding Handmatig boekhouden

Handleiding Handmatig boekhouden Aan de slag in beroep en bedrijf Handleiding Handmatig boekhouden Branche Uitgevers 1 Branche Uitgevers 2 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR PENNINGMEESTERS VAN AFDELINGEN EN WERKGROEPEN

HANDLEIDING VOOR PENNINGMEESTERS VAN AFDELINGEN EN WERKGROEPEN VERENIGING VOOR MILIEUEDUCATIE PROVINCIE ANTWERPEN NATUURGIDSEN PROVINCIE ANTWERPEN HANDLEIDING VOOR PENNINGMEESTERS VAN AFDELINGEN EN WERKGROEPEN Secretariaat VMPA vzw Meir 44a 2000 Antwerpen Tel. 0475/66.87.51

Nadere informatie

Handleiding. Aangifte Inkomstenbelasting 2012 voor scheppend kunstenaars en freelancers

Handleiding. Aangifte Inkomstenbelasting 2012 voor scheppend kunstenaars en freelancers Handleiding Aangifte Inkomstenbelasting 2012 voor scheppend kunstenaars en freelancers Introductie Deze handleiding is niet alleen geschikt voor de scheppend kunstenaar, maar voor alle ondernemers. Wanneer

Nadere informatie

Een zo compleet mogelijk uitgeschreven handleiding voor hét boekhoudpakket in excel. Versie 201501C

Een zo compleet mogelijk uitgeschreven handleiding voor hét boekhoudpakket in excel. Versie 201501C BoekineX Een zo compleet mogelijk uitgeschreven handleiding voor hét boekhoudpakket in excel. Versie 201501C Vragen of opmerkingen? (ideeën of aanpassingen?) Neem eens een kijkje op de website : www.boekinex.nl

Nadere informatie

CIJFERS LEZEN EN KRITISCH INTERPRETEREN

CIJFERS LEZEN EN KRITISCH INTERPRETEREN CIJFERS LEZEN EN KRITISCH INTERPRETEREN Voorwoord Wat je nu in handen houdt is een naslagwerk voor zij die de sessies "Cijfers lezen en kritisch interpreteren" gevolgd hebben. Deze cursus richt zich op

Nadere informatie

UNIFORM-Financieel Handleiding

UNIFORM-Financieel Handleiding UNIFORM-Financieel Handleiding Inhoudsopgave 1 DAGBOEKEN... 3 1.1 DAGBOEKINSTELLINGEN... 3 1.1.1. Algemeen... 3 1.1.2. Dagboeken... 3 1.1.3. BTW... 4 1.1.4. Eenheid... 5 1.1.5. Vennoot... 5 1.2 Kasboek

Nadere informatie

Handleiding Teleboekhouden YOB BV. Gebruikershandleiding. Versie: V6.0 (handleiding 1.0) ~ YOB Teleboekhouden ~ Handleiding YOB V6.0-1.

Handleiding Teleboekhouden YOB BV. Gebruikershandleiding. Versie: V6.0 (handleiding 1.0) ~ YOB Teleboekhouden ~ Handleiding YOB V6.0-1. YOB BV Handleiding Teleboekhouden Gebruikershandleiding Versie: V6.0 (handleiding 1.0) ~ YOB Teleboekhouden ~ Handleiding YOB V6.0-1.0 1 1 Disclaimer Dit document is eigendom van YOB BV en blijft dit ook

Nadere informatie

HANDLEIDING AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2011 VOOR KUNSTENAARS DIE ALS ZELFSTANDIGE WERKEN

HANDLEIDING AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2011 VOOR KUNSTENAARS DIE ALS ZELFSTANDIGE WERKEN HANDLEIDING AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2011 VOOR KUNSTENAARS DIE ALS ZELFSTANDIGE WERKEN geschreven door Carla Custers (Reken ErOp) (Druk- en typefouten voorbehouden. De auteur en uitgever zijn niet aansprakelijk

Nadere informatie

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing Hoofdstuk 1 Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing 1.1 Inleiding In het boek Elementaire kennis Bedrijfsadministratie heb je geleerd om boekingen te

Nadere informatie

Workshop VIG (Professional) EasyAdministratie

Workshop VIG (Professional) EasyAdministratie Workshop VIG (Professional) EasyAdministratie Gegeven door: Wilma Bambacht en Thijs Dams Locatie: Surya Products, Tuil Datum: 11 december 2014 Aanvang: 19.00 uur Einde: 21.30 uur www.surya.nl Organisatie:

Nadere informatie

Basis cursus imuis Online

Basis cursus imuis Online Basis cursus imuis Online Financieel Debiteuren Crediteuren - Grootboek Cursus imuis Online Pagina 1 van 46 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1 Documentatie... 4 1.1.1 Opstarten van de helpfunctie... 4

Nadere informatie

Hoofdstuk V - Boekhoudkundige verplichtingen

Hoofdstuk V - Boekhoudkundige verplichtingen Hoofdstuk V - Boekhoudkundige verplichtingen 1. Algemene bepalingen De boekhoudkundige verplichtingen van een vzw zijn in eerste instantie afhankelijk van de grootte van een vzw. We onderscheiden om te

Nadere informatie

Handleiding Davilex Account Basic. Versie 1.0, mei 2012

Handleiding Davilex Account Basic. Versie 1.0, mei 2012 Handleiding Davilex Account Basic Versie 1.0, mei 2012 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Davilex. Hoewel deze

Nadere informatie

gravita PSUBL-GT PSU Boekhouden Light Module GT V1 bankadministratie

gravita PSUBL-GT PSU Boekhouden Light Module GT V1 bankadministratie gravita Hoofdkade 95, 9503 HD Stadskanaal Tel. & fax: 0599-614815 E-mail: info@gravita.nl / www.gravita.nl Inschrijfnummer KvK: 02083322 Postbank 4491228 Fiscaalnummer 1345.68.266.B01 PSUBL-GT PSU Boekhouden

Nadere informatie

Onderhanden werk in AccountView

Onderhanden werk in AccountView Onderhanden werk in AccountView Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij AccountView BV. Dit geldt ook voor eventuele aanvullingen of wijzigingen.

Nadere informatie

Basiskennis van het bedrijfsbeheer

Basiskennis van het bedrijfsbeheer Responsible Young Starters ESF: bijdragen tot de ontwikkeling van de werkgelegenheid door het bevorderen van inzetbaarheid, ondernemerschap, aanpasbaarheid en gelijke kansen en door het investeren in menselijke

Nadere informatie

Basiskennis van het bedrijfsbeheer

Basiskennis van het bedrijfsbeheer Responsible Young Starters JACARANDA ESF: bijdragen tot de ontwikkeling van de werkgelegenheid door het bevorderen van inzetbaarheid, ondernemerschap, aanpasbaarheid en gelijke kansen en door het investeren

Nadere informatie

Mill7 basiscursus boekhouden

Mill7 basiscursus boekhouden Mill7 basiscursus boekhouden 1.1 Start menu Mill7 wordt gestart vanuit het windows Start menu, in het submenu Programma's staat de map Mill7. Tip: Door op de help toets F1 te drukken kunt u online hulp

Nadere informatie

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken 1e druk, maart 2003 2e druk, juli 2005 3e druk, maart 2006 4 e druk, maart

Nadere informatie

Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende wereldverbeteraars

Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende wereldverbeteraars Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende wereldverbeteraars Hoe richt je een stichting op. Handboek voor beginnende wereldverbeteraars. Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende

Nadere informatie

Memoriaal In het dagboek memoriaal kunnen alle financiële feiten worden vastgelegd welke niet passen in het verkoopboek, inkoopboek of bankboek.

Memoriaal In het dagboek memoriaal kunnen alle financiële feiten worden vastgelegd welke niet passen in het verkoopboek, inkoopboek of bankboek. Financieel De financiële module van MKB-Logic Online Administratie stelt u in staat een complete administratie te voeren. De administratie is eenvoudig van opzet en kan door iedereen worden uitgevoerd.

Nadere informatie

Voorwaarden Delta Lloyd Budget Hypotheek Per 1 juli 2013

Voorwaarden Delta Lloyd Budget Hypotheek Per 1 juli 2013 Voorwaarden Delta Lloyd Budget Hypotheek Per 1 juli 2013 G 03.2.34-0713 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding 1. Leningvoorwaarden Budget Hypotheek 5 1. Waarvoor zijn deze voorwaarden? 6 2. Hoe werkt de

Nadere informatie

Voorwaarden. Beleggingsrekening fbto.nl

Voorwaarden. Beleggingsrekening fbto.nl Voorwaarden Beleggingsrekening Beleggingsrekening fbto.nl Voorwaarden FBTO Beleggingsrekening 1. Voorwaarden: goed om te lezen U bent: de rekeninghouder De Beleggingsrekening staat op uw naam. Wij zijn:

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Reglement Allianz Beleggersrekening

Reglement Allianz Beleggersrekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement Allianz Beleggersrekening Versie 1.2 December 2014 Inhoudsopgave Waarvoor dit reglement? 4 Wat is het doel van de Allianz Beleggersrekening? 4 Hoe werkt

Nadere informatie