Inhoud. 1 Doel en opzet van de cursus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud. 1 Doel en opzet van de cursus"

Transcriptie

1 CURSUS VOOR PENNINGMEESTERS Oktober 2004

2 Inhoud Inhoud 2 1 Doel en opzet van de cursus 2 2 Financiële stukken bij een subsidieaanvraag Begroting en resultatenrekening Begroting Dekkingsplan Toelichting op de begroting De Balans Vermogen Aanschaffingen Leningen Afschrijvingen Reservering Aflossingen Debiteuren-crediteuren Résumé 12 3 Organisatie van de papieren administratie Bank/Giro Rekeningen, facturen, bijlagen Kasboek Adviezen 14 4 Onderdelen van de boekhouding Grootboek Balansrekeningen Resultatenrekeningen Dagboeken 17 5 Inrichten van de boekhouding Rekeningschema Beginbalans Boeken Algemene boekregels Tussentijdse controles Jaarafsluiting Controleren Overlopende posten Wat te doen met het resultaat 22 6 Tot slot 23 Bijlage 1: Oefening 24 1 Doel en opzet van de cursus 2

3 Deze cursus is bedoeld voor penningmeesters van studentenverenigingen die subsidie ontvangen van het Nijmeegs Universiteitsfonds (SNUF). We zullen dan ook de voorwaarden die SNUF stelt aan het aanleveren van financiële stukken voor een subsidieaanvraag als uitgangspunt nemen voor deze cursus: wat heeft SNUF aan informatie nodig om de financiële situatie van een vereniging of een project te kunnen beoordelen op basis waarvan SNUF een subsidiebedrag kan toekennen? Daarom bekijken we eerst wat er nodig is voor een aanvraag en afrekening van subsidie. We bespreken daarvoor de Begroting, de Resultatenrekening en de Balans (hoofdstuk 2). In hoofdstuk 3 geven we praktische aanwijzingen voor de inrichting van je papieren administratie. In hoofdstuk 4 gaan we gedetailleerder in op de verschillende onderdelen van de boekhouding, zoals grootboek en dagboeken. In hoofdstuk 5 worden de regels van het boeken behandeld. Wat boek je waar en hoe? Als bijlage hebben we een oefening toegevoegd, om de behandelde stof te oefenen. 3

4 2 Financiële stukken bij een subsidie aanvraag Om een aanvraag voor subsidie te kunnen beoordelen heeft SNUF aan financiële stukken een begroting nodig met daarnaast vergelijkende cijfers van het voorgaande jaar, de resultatenrekening. Verder wil SNUF een balans zien. 2.1 BEGROTING EN RESULTATENREKENING De begroting bestaat uit de geschatte inkomsten en uitgaven voor een periode (jaar) of een project. De schattingen zijn indien mogelijk meestal gebaseerd op voorgaande jaren of op offertes). De resultatenrekening bestaat uit de daadwerkelijke uitgaven en inkomsten over een periode ook wel genoemd: de realisatie. Maak in een begroting duidelijk waar het zwaartepunt in de uitgaven en inkomsten ligt en hoe groot het verschil tussen de uitgaven en inkomsten is (winst/verlies). De begroting moet in één oogopslag te lezen zijn. Maak daarom een beknopte begroting (met vergelijkende cijfers) met een dekkingsplan (gezamenlijk maximaal 1 A-4) en daarnaast een uitgebreide toelichting op de begroting BEGROTING Zet in de begroting vergelijkbare kosten bij elkaar onder één noemer, zodat er niet heel veel kleine posten in de begroting staan. In boekhoudtermen heet dit een verdichting: alle onderliggende rekeningen worden verdicht tot één hoofdpost. Onder de hoofdpost kantoorkosten vallen bijvoorbeeld postzegels, telefoonkosten, abonnementen, inschrijfkosten bij de Kamer van Koophandel, kantoorartikelen en dergelijke. In de toelichting kun je aangeven waar een post precies uit bestaat. Zorg ervoor dat de hoofdposten die je opneemt in de begroting een goed beeld geven van de activiteiten van je vereniging: voor bijvoorbeeld een sportvereniging kunnen de reiskosten voor uitwedstrijden in de weekends een wezenlijke post vormen, terwijl voor een fotoclub de inkoop van chemicaliën essentieel is. Om de begroting goed te kunnen beoordelen zijn vergelijkende cijfers nodig. SNUF wil de begroting van het afgelopen jaar zien en het resultaat (de daadwerkelijke inkomsten en uitgaven, ook wel genoemd: de realisatie) van dat jaar. Dit geeft ons de mogelijkheid te zien welke dingen veranderd zijn. Die verschuivingen moet je ook verklaren in je toelichting. Probeer de begroting op dezelfde manier op te bouwen als het resultaat en de begroting van vorig jaar, zodat vergelijkbare posten ontstaan. Zet ze naast elkaar (zie voorbeeld 1) DEKKINGSPLAN Uit de begroting moet blijken dat er een degelijk financieel beleid wordt gevoerd en dat er een realistische inschatting is gemaakt van de verwachte kosten en inkomsten. De verwachte inkomsten vormen samen het dekkingsplan. Uit het dekkingsplan en de toelichting daarop moet blijken dat er nagedacht is over de manier waarop een financieel tekort kan worden opgelost. Er zijn meerdere manieren om aan geld te komen. Sommige inkomsten zijn zeker, zoals bijvoorbeeld contributie opbrengsten. Andere inkomsten zijn onzekerder, zoals sponsoring of subsidie. Zet alle verwachte (zekere en onzekere) inkomsten in het dekkingsplan. Geef in de toelichting aan welke inkomsten nog onzeker zijn. 4

5 Als verwachte inkomsten in de loop van het jaar of project niet door blijken te gaan, moet de begroting worden aangepast (de inkomsten moeten ergens anders vandaan worden gehaald of de uitgaven moeten naar beneden) om weer te komen tot een sluitende begroting. Voorbeeld 1: Begroting met dekkingsplan en vergelijkende cijfers Posten Begroting Resultaat Begroting Uitgaven Activiteiten Publiciteit Kantoorkosten Totaal uitgaven Dekkingsplan Contributie Sponsoring SNUF Totaal inkomsten Resultaat -/ TOELICHTING OP DE BEGROTING In de toelichting geef je ten eerste aan, voor zover relevant, waar de hoofdposten van de begroting uit zijn samengesteld. In voorbeeld 1 moeten met name de post activiteiten en publiciteit worden toegelicht: welke activiteiten staan er op het programma en hoe duur zijn die? Waar bestaat de publiciteit uit, wie worden er mee bereikt, welke middelen worden gebruikt en hoe duur zijn die? Loop zo in de toelichting punt voor punt de begroting door en verklaar voor iedere post waar ze uit bestaat. Daarnaast geef je ook een verklaring voor opvallende verschuivingen in de begroting ten opzichte van de resultatenrekening en de begroting van vorig jaar. In het bovenstaande voorbeeld is dat bijvoorbeeld de post activiteiten die is gestegen met 500,-. Dat kan zijn, omdat er een nieuwe activiteit is gepland. Ook kan het gebeuren dat de verwachtingen voor dit jaar zijn bijgesteld, omdat ze in het vorige boekjaar niet gerealiseerd zijn. Ook een verandering in het aantal leden kan een reden zijn tot aanpassing van de begroting, of juist een actie om het ledenaantal op te schroeven! Deze verklaring is essentieel voor de financiële onderbouwing van een subsidieaanvraag. Hier laat je zien waar je je aanvraag op baseert en hoeveel zicht je hebt op de financiën van je vereniging. 5

6 2.2 De Balans Op de balans wordt de vermogenspositie van een vereniging weergegeven. Het toont de financiële positie op een bepaald moment, bijvoorbeeld bij het afsluiten van een boekjaar. Zie voor een uitgebreide definitie van een balans en een omschrijving van activa en passiva pagina 16. Net als bij de resultatenrekening moet je ervoor zorgen dat de balans die je presenteert in je subsidieaanvraag overzichtelijk is. Gebruik dus weer hoofdposten. In een toelichting op de balans loop je punt voor punt door de balans en verklaart de posten en de verschuivingen ten opzichte van vorig jaar. Wat is eigenlijk het belang van de balans bij een financieel overzicht? VERMOGEN Op een balans is de vermogenspositie van je vereniging te zien. Met een balans van het vorige jaar kan een vermogensvergelijking worden gemaakt. Daaruit blijkt of een vereniging rijker is geworden of niet. Het vermogen is opgebouwd uit bezittingen en vorderingen (activa) en schulden en vermogen (passiva). De allersimpelste vermogenspositie bestaat uit een saldo op een girorekening. In balansvorm ziet dat er zo uit: Voorbeeld 2: Vermogen Balans Activa Passiva Giro Vermogen: Deze vereniging heeft een vermogen van 750,- dat helemaal bestaat uit het geld dat op de girorekening staat. Uit de vergelijking met 2002 blijkt dat het vermogen met 250,- is toegenomen. Waar die groei uit is ontstaan moet blijken uit de resultatenrekening. Een positief resultaat van de resultatenrekening (meer inkomsten dan uitgaven), zal in dit voorbeeld het vermogen hebben doen toenemen. Een iets preciezere weergave zou dan ook zijn: Voorbeeld 3: Resultaat Activa Passiva

7 Vermogen: Giro Resultaat Resultatenrekening: Opbrengsten 1000 Uitgaven Resultaat 250 Merk op dat resultatenrekening en balans op deze manier in elkaar grijpen. Het is steeds van belang om onderscheid te maken tussen balansboekingen (verschuivingen tussen balansposten) en resultaatboekingen (verandering op de balans als gevolg van opbrengsten of kosten) AANSCHAFFINGEN De winst aan het eind van het boekjaar kan worden toegevoegd aan het vermogen. Het bestuur besluit echter om de winst aan te wenden voor de aanschaf van een computer: Voorbeeld 4: Aanschaffingen (materiële activa) Activa Passiva Computer 600 Vermogen: Giro Het vermogen blijft ongewijzigd. Hoewel er geld van de girorekening is uitgegeven, zijn er toch geen kosten gemaakt! LENINGEN Er blijkt nòg een computer nodig te zijn. Gelukkig kan een renteloze lening worden afgesloten, die in drie jaar moet worden terugbetaald. De lening verschijnt als een schuld op de balans. Voorbeeld 5: Schuld (Financiële passiva) Balans Activa Passiva

8 Computers 1200 Vermogen: Giro Lening A: Merk op dat ook de lening het vermogen niet wijzigt. Ook hier is geen sprake van kosten. Zo zal er bij de aflossing van de lening óók geen sprake zijn van kosten AFSCHRIJVINGEN Een afschrijving is de boekhoudkundige weerslag van waardevermindering van de materiële bezittingen (activa) door veroudering en/of slijtage. Als een apparaat waardeloos is geworden is het volledig afgeschreven. Deze waardevermindering verschijnt als kostenpost in de resultatenrekening. Het vermogen neemt er door af. Laten we, om beter inzicht te krijgen in afschrijvingen, de situatie van onze voorbeeldvereniging eens een jaar bevriezen: er zijn geen inkomsten of uitgaven. Maar: aangezien de computers een jaar ouder zijn geworden zijn ze niet meer evenveel waard. Normaliter wordt er van uitgegaan dat computers na drie jaar geen (boek)waarde meer hebben. We noemen dat in drie jaar afgeschreven. Hoe ziet dat er uit in de boekhouding? Voorbeeld 6: Afschrijving (Vermindering boekwaarde) Activa Passiva Computers Vermogen: Afschrijving Resultaat: Giro Lening A: Resultatenrekening Inkomsten 0 Uitgaven 0 Afschrijving Resultaat Een afschrijving wordt als kostenpost opgenomen in de resultatenrekening. Hoewel aan de afschrijving geen werkelijke transactie ten grondslag ligt, wordt ze als kosten gezien. Waarom? Het is de boekhoudkundige verwerking van het verlies van boekwaarde RESERVERING Een reservering is een som geld die apart wordt gezet met een bepaald doel. Boekhoudkundig zijn reserveringen wèl kosten: er wordt geld uit het vermogen apart gezet. Het vermogen neemt af. De reservering verschijnt als kostenpost in de resultatenrekening. Voor onze voorbeeldvereniging ziet dat er als volgt uit: het bestuur besluit om elk jaar geld opzij te leggen ( te reserveren) voor de vervanging van de computers. Een deel van het 8

9 vermogen wordt hiervoor apart gezet. Om ervoor te zorgen dat het geld ook daadwerkelijk gereserveerd wordt, opent de penningmeester een spaarrekening, waar hij elk jaar 400,- naar overboekt. Een reservering wordt als kostenpost meegenomen in de resultatenrekening. Hoewel er alleen geld apart wordt gehouden, wordt een reservering als kostenpost gezien. Waarom? Eigenlijk betaal je de aanschaf van een nieuwe computer in drie jaar vooruit. Een reservering is dus een deelbetaling van kosten in de toekomst We bekijken de voorbeeldsituatie aan het eind van 2004: het gaat goed met de vereniging, er is bijvoorbeeld een (voorlopig) resultaat geboekt van 1000,-. Na aftrek van de reserveringsen de afschrijvingskosten, blijft daar 200,- van over als definitief resultaat. Voorbeeld 7: Reservering Activa Passiva Computers Vermogen: Reservering: 400 Giro Lening A: Spaarrekening Resultatenrekening Inkomsten 2000 Uitgaven Voorlopig Resultaat 1000 Reservering Afschrijving Definitief Resultaat 200 9

10 2.2.6 AFLOSSINGEN Om door te gaan op het voorbeeld: er moet ook, zoals afgesproken, 200,- worden afgelost op de lening. Een aflossing van een lening wordt niet opgenomen in de resultatenrekening. Hoewel er voor de aflossing geld van de girorekening verdwijnt, is er geen sprake van kosten. De aflossing is een zuivere financiële kwestie: het saldo op de girorekening neemt af, maar de schuld ook; een balansboeking dus. Vergelijk voorbeeld zeven met voorbeeld acht. De resultatenrekening blijft hetzelfde. Voorbeeld 8: Aflossing Balans Activa Passiva Computers Vermogen: Reservering: 400 Giro Lening A: Spaarrekening Resultatenrekening: Inkomsten 2000 Uitgaven Reservering Afschrijving Resultaat DEBITEUREN-CREDITEUREN Eén van de meest gestelde vragen aangaande de verenigingsboekhouding betreft betalingen die na de sluiting van het boekjaar vallen, maar die wel betrekking hebben op dat boekjaar. Bijvoorbeeld de telefoonrekening die nog betaald moet worden. Andersom kunnen ook inkomsten later binnenkomen, terwijl ze wèl meegenomen moeten worden in het resultaat van dat jaar, bijvoorbeeld als iemand zijn contributie nog moet betalen. Boekhoudkundig worden dit de overlopende posten genoemd; ze lopen over het jaar heen (ze vinden plaats in een boekjaar waarop ze geen betrekking hebben). Wat gedaan wordt met voornoemde telefoonrekening is het volgende: op de balans wordt een schuld opgenomen aan de telefoonmaatschappij. Anderzijds wordt in het resultaat net gedaan alsof die rekening werkelijk wordt betaald. Daardoor wordt het resultaat lager, en dus ook het vermogen op de eindbalans waar dit resultaat aan wordt toegevoegd. Voorbeeld 9: crediteur oftewel openstaande rekening 10

11 Activa Passiva Computers Vermogen: Reservering: 400 Giro Lening A: Spaarrekening 400 Telefoonrekening Resultatenrekening: Inkomsten 2000 Uitgaven Telef. rekening - 50 Reservering -400 Afschrijving Resultaat 150 Met nog te ontvangen bedragen werkt het op dezelfde manier: die worden als een vordering op de balans gezet, terwijl ze als inkomsten in het resultaat worden meegenomen: Voorbeeld 10: Debiteur, oftewel openstaande vordering Activa Passiva Computers Vermogen: Reservering: 400 Giro Lening A: Spaarrekening 400 Contributie Mies 75 Rekening telefoon Resultatenrekening: Inkomsten 2000 Contr. Mies 75 Uitgaven Reservering -400 Afschrijving Resultaat

12 2.3 RÉSUMÉ Een resultatenrekening bestaat uit de opbrengsten en kosten van een bepaalde periode Aangevraagde subsidie maakt deel uit van het dekkingsplan Een balans bestaat uit bezittingen, vorderingen en schulden op een bepaald moment. Het resultaat (van de resultatenrekening) verschijnt als verandering in het vermogen op de balans Afschrijvingen zijn de boekhoudkundige representatie van de waardevermindering van bezittingen. Een reservering is een deel van het vermogen dat apart wordt gehouden voor een bepaald doel in de toekomst. Afschrijvingen en reserveringen worden opgenomen als kostenposten in de resultatenrekening, aflossingen van leningen niet. Overlopende posten zijn kosten en opbrengsten die betrekking hebben op dat boekjaar, maar waarvan de betalingen en ontvangsten pas later plaatsvinden Overlopende posten verschijnen als vorderingen en schulden op de balans en als opbrengsten en kosten op de resultatenrekening. 12

13 3 Organisatie van de papieren administratie De organisatie van de administratie begint bij de papieren administratie. Zorg voor een aantal ordners en eventueel een kasboek(-schrift). Schrijf overal duidelijk op wat het is. Iedere ordner komt overeen met een financieel dagboek. 3.1 BANK/GIRO In eerste instantie is dit eenvoudig: de afschriften die binnenkomen stop je op volgorde (van achter naar voren) in de ordner. De laatste ligt dus altijd bovenop. Controleer altijd of de nummering opeenvolgt. Als je de afschriften gaat inboeken moet je altijd goed opletten: a) Klopt het afschriftnummer met het nummer in de boekhouding? Als je met een boekjaar werkt dat niet op 1 januari begint (een zogenaamd gebroken boekjaar), dan moet je het nummer van het eerste afschrift in Davilex aanpassen. Daarna nummert het programma automatisch door. Zorg er dus voor dat je ieder afschrift als apart boekstuk boekt, dan blijft de nummering aansluiten. b) Klopt het saldo? Voordat je gaat boeken moet het saldo in de boekhouding overeen komen met het begin saldo op het afschrift. Zo niet, dan zijn er eerder fouten gemaakt. Spoor deze dan ook op, en corrigeer ze! Controleer na het inboeken van het afschrift ook weer het saldo REKENINGEN, FACTUREN, BIJLAGEN Als je rekeningen ontvangt of uitschrijft dan kun je daar op twee manieren mee omgaan: de officiële manier is deze als crediteur/debiteur in te boeken, en daar aparte ordners voor in te richten. Onze ervaring heeft geleerd dat die manier van werken te omslachtig is voor de meeste (kleine) boekhoudingen. Wij adviseren dus een andere wijze van administreren: Ordner bijlagen bank/giro. Neem een aparte ordner voor de bijlagen van bank en/of giro (hou die twee gescheiden). Deel deze in: Rekeningen te betalen (Crediteuren) Rekeningen te ontvangen (Debiteuren) Alle rekeningen die binnenkomen stop je in de crediteurenmap (te betalen). Van de rekeningen die je uitschrijft maak je een kopie en stopt deze in de debiteurenmap (te ontvangen). Je kunt nu al op de rekening het nummer van de grootboekrekening noteren waar hij later op geboekt moet worden. Verder doe je vooralsnog niets. Op het moment dat het bedrag wordt af- of bijgeschreven van bank/giro boek je dit direct in op de betreffende rekening. Je haalt nu de rekening uit de bijlagenordner en voegt hem achter 13

14 het afschrift in je bank/giro-ordner. Zo weet je dus dat alles dat in de bijlagenordner zit nog onderweg is, of nog betaald (ontvangen) moet worden. Bij het afsluiten van het boekjaar zitten er meestal nog wat rekeningen in de bijlagenmap. Hoe je hier het beste mee om kunt gaan wordt behandeld onder Jaarafsluiting (pagina 22). 3.2 KASBOEK Het kasboek is altijd het pièce de resistance voor een administrateur, omdat hier het meest mee gerommeld wordt: Mensen wisselen in de kas, krijgen een voorschot uit de kas, komen later terug met een verfrommeld bonnetje waar behalve verenigingsboodschappen ook nog wat privé op staat, hetgeen vervolgens weer verrekend wordt met. Probeer het zo eenvoudig mogelijk te houden! ADVIEZEN Werk bij voorkeur met een kasschrift en daarnaast een kasordner In de ordner berg je alle bonnetjes en rekeningen, declaraties e.d op die met kashandelingen te maken hebben. Kleine bonnetjes kun je het beste op een A4-tje vast nieten. Dit verhoogt de overzichtelijkheid aanzienlijk.. Bewaar de bonnetjes op volgorde van kashandeling, van voor naar achter. Geef ze liefst een nummer, dat je ook in het kasschrift gebruikt. In het schrift wordt alles genoteerd wat er met de kas gebeurt: Alles wat er in komt Alles wat er uit gaat. Begin iedere maand op een nieuwe pagina. Tel wat er in de kas zit en noteer dit op de eerste regel (in de linker kolom, de kolom waar je alle inkomsten noteert) Eindig iedere maand met een telling van alle inkomsten en alle uitgaven. Noteer die onder aan de pagina, met het resulterende saldo (inkomsten minus uitgaven is het kassaldo). Tel nu ook wat er daadwerkelijk in de kas zit. Probeer eventuele kasverschillen te verklaren en te corrigeren. Onverklaarbare kasverschillen noteer je in het kasboek op dusdanige wijze dat het saldo weer aansluit. Neem het eindsaldo over op de eerste regel van de volgende maand. Voorbeeld 10: Kasboek Oktober In Uit 14

15 In kas per 1-10: 47, Pennen 3, Voorschot Hilmar ivm. nietmachines 50, Contributie Johanna 2 e helft , Terug van Hilmar ivm nietmachines 6,50 Totalen 104,-- 53,-- Saldo 51,-- Werkelijk in kas : 50,50 Kasverschil (Hilmar moet nog 0,50 geven) 0,50 In kas per (overnemen op 1-11) 50,50 15

16 4 Onderdelen van de boekhouding GROOTBOEK Een administratie bestaat uit een verzameling rekeningen. Deze zijn verzameld in het grootboek. Dit geeft het overzicht van alle rekeningen van de administratie. Afhankelijk van de grootte van een administratie hebben de rekeningnummers van het grootboek twee, drie, vier of vijf cijfers. Wij hanteren in deze cursus vier cijfers. De rekeningnummers worden onderverdeeld in rekeningklassen aan de hand van hun begincijfer. Ze worden onderverdeeld in twee grote groepen: balansrekeningen en resultatenrekeningen BALANSREKENINGEN (begincijfer 0,1,2,3) Op de balans wordt de vermogenspositie weergegeven (zie par. 2.2). Het is de optelsom van alle balansrekeningen. Het toont de financiële positie op een bepaald moment, bijvoorbeeld bij het afsluiten van een boekjaar. Er is altijd een beginbalans en een eindbalans. De beginbalans sluit aan op (komt overeen met) de eindbalans van het vorige boekjaar. De linkerzijde is de debetkolom (de tegoedzijde). Hier staan de activa, oftewel bezittingen. De rechterzijde is de creditkolom (schuldzijde). Hier staan de passiva, oftewel schulden, samen met het vermogen. Bezittingen en vorderingen (Activa) Materiele bezittingen Financiële bezittingen Bank Giro Kas Vorderingen Debiteuren Nog te ontvangen inkomsten Vermogen en schulden (Passiva) Vermogen Leningen Schulden Crediteuren Nog te betalen kosten De 0 wordt gebruikt voor lange activa/passiva (gebouwen/vermogen, computers) De 1 voor korte activa/passiva (kas/bank/giro, debiteuren, crediteuren) De 2 voor tussenrekeningen (kruisposten) De 3 voor voorraadrekeningen (drank, T-shirts, stropdassen) Zie voor een voorbeeld het grootboekrekeningschema van de oefening op pagina

17 4.1.3 RESULTATENREKENINGEN (begincijfer 4 en 8) Op de resultatenrekeningen worden de opbrengsten en kosten gedurende het boekjaar weergegeven (zie par. 2.1). De totale resultatenrekening geeft een weergave van het financiële resultaat over een bepaalde periode. Aan het begin van het boekjaar staat hier helemaal niets. In de loop van het boekjaar verschijnen de kosten en opbrengsten, zodat aan het eind van het boekjaar het resultaat verschijnt. Bij de afsluiting van het boekjaar wordt dit resultaat bij het vermogen op de balans gezet, zodat de beginsituatie voor de resultatenrekening van het volgende boekjaar weer 0 is. Opbrengstenrekeningen Inkomsten (begincijfer 8) Kostenrekeningen Uitgaven (begincijfer 4) De rekeningen met begincijfer 5,6 en 7 worden gebruikt voor salarissen, kostprijsberekeningen en dergelijke. Dit komt alleen voor in grote administraties. 4.2 DAGBOEKEN In je administratie werk je met een aantal dagboeken. Je kunt niet direct in het grootboek boeken, maar werkt altijd in één van de dagboeken. Iedereen heeft wel een bank/girorekening. Op de dagafschriften staat vermeld hoeveel er af en bij is geschreven. Zoiets heet boekhoudkundig een dagboek. Als een organisatie ook een kas heeft, zal er ook een kasboekje/schrift worden bijgehouden. Kas Hierin worden alle kashandelingen geboekt Bank Alle bij en afschrijvingen op de bankrekening Giro Alle bij- en afschrijvingen op de girorekening Debiteuren Hier worden alle rekeningen die de organisatie uitschrijft ingeboekt. Crediteuren Hier worden alle rekeningen die de organisatie moet betalen ingeboekt. Debiteuren en Crediteurendagboeken hoef je alleen te gebruiken als er noodzaak toe is. Het vergt nogal wat moeite om die op een goede manier in te richten en als het niet noodzakelijk is, raden wij het af. Lees hierboven 17

18 onder rekeningen, facturen, bijlagen hoe je hier eenvoudiger mee om kunt gaan. Memoriaal Dit is een apart dagboek voor speciale boekingen, zoals afschrijvingen en overlopende posten (posten die over de grenzen van het boekjaar heen reiken). Zie hierna onder Jaarafsluiting. 18

19 5 Inrichten van de boekhouding 5.1 REKENINGSCHEMA Voordat je kunt beginnen met boeken, moet je eerst het rekeningschema opstellen. Natuurlijk kun je tijdens het boeken in Davilex altijd rekeningen toevoegen en wijzigen, maar het verdient aanbeveling om tevoren een rekeningschema op te stellen. Denk goed na over wat je kunt verwachten aan bezittingen en schulden, inkomsten en uitgaven. Probeer een logische indeling aan te houden. Balansrekeningen beginnen met 0,1,2,3 Kostenrekeningen beginnen met 4 Opbrengstenrekeningen beginnen met 8 Zet vergelijkbare kosten bij elkaar telefoonkosten 4101 portikosten 5.2 BEGINBALANS Zoals gezegd moet de beginbalans aansluiten met de eindbalans van het vorige boekjaar. Als het vorige jaar al in Davi is geboekt, zal dit automatisch gebeuren. Zo niet, of als het een nieuwe administratie betreft, dan moet dit handmatig gebeuren. 5.3 BOEKEN Je boekt de inkomsten en uitgaven in de dagboeken. Je kunt daarbij kiezen voor een kostenrekening/opbrengstenrekening, danwel een balansrekening. 5.4 ALGEMENE BOEKREGELS 1a : Een rekening van bezit debiteren (linkerzijde) bij ontvangst. Voorbeeld 12: Op de bank komt 50,-- contributie binnen. De bankrekening neemt dus toe. Dit komt aan de debet(linker) zijde: Boeking: 1000 bank 50, Aan: opbrengstenrekening contributie 50,-- 1b: Een rekening van bezit crediteren (rechterzijde) bij uitgave. 19

20 Voorbeeld 13: Uit de kas wordt 100,-- betaald voor de aanschaf van printercartridges. De Kasrekening neemt dus af. Dit komt aan de credit(rechter)zijde. Boeking: 4000 kostenrekening kantoorartikelen 100, Aan: kas 100,-- 2a: Een rekening van schuld wordt gecrediteerd bij toename Voorbeeld 14: Lening van 4000,-- van SNUF op de bank ontvangen. De schuld neemt dus toe. Dit gebeurt aan de creditzijde. Boeking: 1000 bank 4.000, Aan: schuldrekening lening SNUF 4.000,-- 2b: Een rekening van schuld wordt gedebiteerd bij afname Voorbeeld 15: Aflossing van 1.000,-- van SNUF-lening. De schuld neemt dus af. Dit gebeurt aan de debetzijde. Boeking: 0500 schuldrekening SNUF 1.000, Aan: Bank 1.000,-- 3a: Een kostenrekening debiteren bij uitgave Voorbeeld 16: Voor 200,-- T-shirts gekocht uit de kas. De kosten nemen toe. Dit gebeurt aan de debetzijde. Boeking: 4100 Kostenrekening PR-kosten 200, Aan: Kas 200,-- 3b: Een kostenrekening crediteren bij inkomsten Voorbeeld 17: Arend-Jan neemt voor 39,-- postzegels over. Hij betaalt per kas. De kosten nemen af. Dit gebeurt aan de creditzijde. Boeking: 1500 Kas 39, Aan: kostenrekening postzegels 39,-- 4a: Een opbrengstenrekening crediteren bij inkomsten Voorbeeld 18: Marieke stort 40,-- contributie op de bank. De opbrengsten nemen toe. Dit gebeurt aan de creditzijde. 20

21 Boeking 1000 Bank: 40, Aan: opbrengstenrekening contributie 40,-- 4b: Een opbrengstenrekening debiteren bij uitgave. Voorbeeld 19: Marieke krijgt 20,-- contributie gerestitueerd via bank. De opbrengsten nemen af. Dit gebeurt aan de debetzijde. Boeking 8000 Opbrengstenrekening contributie 20, Aan: Bank 20, TUSSENTIJDSE CONTROLES Het is aan te raden om je regelmatig af te vragen of alles is geboekt wat geboekt moet worden. Draai tussentijdse balansen en resultatenrekeningen uit (evt. dagboekoverzichten) en controleer ze. Staan er geen afwijkende bedragen op grootboekrekeningen die waarschijnlijk op foute boekingen zijn gebaseerd? Controleer eventuele openstaande posten (debiteuren, crediteuren). Kijk ook naar tussenrekeningen: Zijn de bedragen daar te verklaren? Loop de balansposten nog eens door en kijk daarbij ook naar de jaarrekening van vorig jaar. 5.6 JAARAFSLUITING Aan het eind van het boekjaar maak je de rekening op: Je kijkt wat er is uitgegeven en binnengekomen, en wat de uitkomst daarvan is: winst of verlies (resultatenrekening). Daarnaast maak je de balans op: Je kijkt wat er over is aan bezittingen en schulden (balans). Ook het resultaat van dit jaar verschijnt hier. Anders zou de balans niet in evenwicht zijn. Als het boekjaar positief wordt afgesloten wordt het resultaat toegevoegd aan het vermogen, bij een negatief resultaat wordt het van het vermogen afgeboekt. Hiermee lopen de resultatenrekeningen leeg en kan het nieuwe boekjaar worden geopend CONTROLEREN Voordat je het jaar afsluit moet je controleren of alles van het afgelopen jaar goed geboekt is. Je moet er zeker van zijn dat alles is geboekt, maar ook niet meer. Als je boekjaar bijvoorbeeld loopt van t/m , dan mag een bankafschrift van niet meer in dat boekjaar geboekt worden OVERLOPENDE POSTEN De overlopende posten zijn die zaken die nog niet helemaal zijn afgewikkeld voor het lopende boekjaar. Er zitten bijvoorbeeld nog een aantal niet betaalde rekeningen in de bijlagenordner, of er moet nog contributie worden betaald door een aantal leden. Deze zaken zijn het gemakkelijkst via het memoriaal dagboek te boeken. Het eenvoudigste is het om voor de openstaande rekeningen aparte balansrekeningen aan te leggen. Ook voor andere te verwachten kosten en opbrengsten kun je dit doen. Zo worden deze kosten en opbrengsten 21

de basis van bedrijfsadministratie

de basis van bedrijfsadministratie hoofdstuk 1 de basis van bedrijfsadministratie In het eerste hoofdstuk wordt inzicht gegeven in het voeren van een administratie. Hierbij worden de basisbegrippen zoals de balans, resultatenrekening en

Nadere informatie

26-5-2015. Module 3 Gegevens verwerken. Geleerd in vorige presentaties. Les 2. Wat is boekhouden? Wat zijn transacties? Les 2. Leer het boekhoudproces

26-5-2015. Module 3 Gegevens verwerken. Geleerd in vorige presentaties. Les 2. Wat is boekhouden? Wat zijn transacties? Les 2. Leer het boekhoudproces Geleerd in vorige presentaties Module 3 Gegevens verwerken Les 2. Leer het boekhoudproces Business Plan op 1 A4 Budget in 5 stappen Uurtarief / DGA-salaris Papieren en digitale archief ordnersysteem Btw-administratie

Nadere informatie

2010 -- Bedrijfsadministratie 1.1 -- Deel 3a

2010 -- Bedrijfsadministratie 1.1 -- Deel 3a BAD1.1 les 3 - programma Grootboek rekeningen van bezit rekeningen van schuld rekening van eigen vermogen rekening van kosten rekening van opbrengsten Resultatenrekening. Inkoopwaarde van de verkopen 66.000

Nadere informatie

Penningmeestercursus. Stichting Nijmeegs Universiteitsfonds. Folkert Visschedijk Tim Bérczy 8 september 2015

Penningmeestercursus. Stichting Nijmeegs Universiteitsfonds. Folkert Visschedijk Tim Bérczy 8 september 2015 Penningmeestercursus Stichting Nijmeegs Universiteitsfonds Folkert Visschedijk Tim Bérczy 8 september 2015 Programma van de cursus 13.30 13.40 Ontvangst en inleiding 13.40 14.30 Boekhouden 14.30 14.50

Nadere informatie

Module 5 Controle over financiën

Module 5 Controle over financiën Geleerd in vorige presentaties Module 5 Controle over financiën Les 2. Jaarafsluiting en aangifte omzetbelasting 1. Aftrekbaarheid van kosten en btw 2. Incidentele posten Les 2 Verzorgen jaarafsluiting

Nadere informatie

Cursus boekhouden Pagina 2. Vandaar nu even een algemene definitie, dan kan het daarna allemaal wat eenvoudiger:

Cursus boekhouden Pagina 2. Vandaar nu even een algemene definitie, dan kan het daarna allemaal wat eenvoudiger: Cursus boekhouden Cursus boekhouden Pagina 2 1 Boekhouden? Een boekhoudpakket is een uitgebreide rekenmachine. En dan ook nog een zeer eenzijdige rekenmachine, feitelijk enkel in staat tot optellen en

Nadere informatie

Module 3 Gegevens verwerken

Module 3 Gegevens verwerken Geleerd in vorige presentatie Module 3 Gegevens verwerken Les 4. Bank- en kasmutaties en incidentele posten verwerken Verkoopfacturen maken Inkoopfacturen vastleggen Beslisboom Les 3 Hoe importeer en verwerk

Nadere informatie

1 Grootboek, journaalposten, balans en resultatenrekening

1 Grootboek, journaalposten, balans en resultatenrekening 1 Grootboek, journaalposten, balans en resultatenrekening In de boekhouding worden de financiële feiten van een onderneming vastgelegd. Financiële feiten zijn enerzijds uitgaven en ontvangsten. Let op!

Nadere informatie

Een overzicht van veel voorkomende gebeurtenissen en van de vastlegging daarvan:

Een overzicht van veel voorkomende gebeurtenissen en van de vastlegging daarvan: De balans opmaken De boekhouding kan worden gedefinieerd als een informatieverzameling, waarin de omvang en de samenstelling van het vermogen en van de mutaties daarin zijn vastgelegd. Boekhouden houdt

Nadere informatie

Financieel jaarverslag en jaarrekening van het jaar 2014

Financieel jaarverslag en jaarrekening van het jaar 2014 Financieel jaarverslag en jaarrekening van het jaar 2014 I N H O U D Voorwoord 2 Financieel jaarverslag 2014 3 Jaarrekening van 31 december 2014 4 Toelichting op de balans van 31 december 2014 4 Toelichting

Nadere informatie

2009 -- Bedrijfsadministratie - BAD1.2 -- Deel 05a

2009 -- Bedrijfsadministratie - BAD1.2 -- Deel 05a Balans per 1 september... Winkelinventaris 30.000 Eigen vermogen 22.000 Voorraad goederen 8.000 Lening vader 15.000 Kas 2.000 Crediteuren 3.000 Totaal 40.000 Totaal 40.000 Balans per 8 september 2008 Winkelinventaris

Nadere informatie

VERSLAG BOEKJAAR 2013

VERSLAG BOEKJAAR 2013 VERSLAG BOEKJAAR 2013 Pagina 1 Geacht bestuur, In het onderstaande brengen wij u verslag uit omtrent de door u verstrekte opdracht tot het samenstellen van de jaarrekening over het boekjaar 2013. Deze

Nadere informatie

Proefexamen BOEKHOUDEN

Proefexamen BOEKHOUDEN Proefexamen BOEKHOUDEN Beschikbare tijd: 9 minuten 15623 1 Proefexamen HET EXAMEN BESTAAT UIT 12 GENUMMERDE PAGINA'S, waarin opgenomen: 2 OPDRACHTEN, gericht op toetsing van de vaardigheid om de basisregels

Nadere informatie

Overgang naar een nieuw boekjaar

Overgang naar een nieuw boekjaar Overgang naar een nieuw boekjaar Met Unit 4 Multivers kunt u eenvoudig een nieuw boekjaar aanmaken en ervoor zorgen dat de balansgegevens worden doorgeboekt naar het nieuwe boekjaar. Onderstaand beschrijven

Nadere informatie

2009 -- Bedrijfsadministratie - BAD1.2 -- Deel 5b

2009 -- Bedrijfsadministratie - BAD1.2 -- Deel 5b Hoofdstuk 11 Het ordenen van financiële feiten in dagboeken 1 2 Enkelvoudige journaalpost Tot nu toe financiële feiten stuk voor stuk naar tijdsvolgorde opgenomen in de boekhouding Enkelvoudige journaalpost:

Nadere informatie

ACTIVA Vaste activa Financiele vaste activa 1.815 6.021. Voorraden 1.049 1.221

ACTIVA Vaste activa Financiele vaste activa 1.815 6.021. Voorraden 1.049 1.221 09-03-15 Balans van de Stichting Bureau Discriminatie Zaken Zaanstreek-Waterland 31-12-14 31-12-13 ACTIVA Vaste activa Financiele vaste activa 1.815 6.021 Voorraden 1.049 1.221 Te ontvangen rente 1.127

Nadere informatie

Beginbalans. Grootboek

Beginbalans. Grootboek 3 eginbalans Verlies- en winstrekening en eindbalans Financiële feiten Proef- en saldibalans Journaal Grootboek In dit hoofdstuk behandelen we de grootboekrekeningen. Je leert in dit hoofdstuk hoe je grootboekrekeningen

Nadere informatie

Verzoek om subsidievaststelling 2013 voor subsidies van 4.000,00 of meer

Verzoek om subsidievaststelling 2013 voor subsidies van 4.000,00 of meer Hof van Tholen 2 4691 DZ Tholen Postbus 51 4690 AB Tholen telefoon: (0166) 66 82 00 telefax: (0166) 66 35 53 bank: BNG 28.50.08.315 Verzoek om subsidievaststelling 2013 voor subsidies van 4.000,00 of meer

Nadere informatie

Grootboekrekening Debet Credit

Grootboekrekening Debet Credit BA. H 6 a 1 6 De kolommenbalans 1 Als voorbeeld hoe je te werk moet gaan, nemen we rekening 130 Debiteuren. Als je de debetzijde optelt, vind je een totaal van 59.000. Dit bedrag wordt aan de debetzijde

Nadere informatie

Handleiding Handmatig boekhouden

Handleiding Handmatig boekhouden Aan de slag in beroep en bedrijf Handleiding Handmatig boekhouden Branche Uitgevers 1 Branche Uitgevers 2 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een

Nadere informatie

Internetopgaven hoofdstuk 3

Internetopgaven hoofdstuk 3 Internetopgaven hoofdstuk 3 IO.3.1 IO.3.2 IO.3.3 IO.3.4 Y. van de Voort wil periodiek informatie uit de boekhouding halen. Daarbij maakt zij gebruik van een kolommenbalans. Welke uitspraak over de kolommenbalans

Nadere informatie

Vereniging Rijnsche Hout

Vereniging Rijnsche Hout FINANCIEEL JAARVERSLAG 2008 VAN DE VERENIGING RIJNSCHE HOUT GEVESTIGD IN DE GEMEENTE UTRECHT Inleiding In dit financieel jaarverslag wordt een overzicht gegeven van alle bezittingen, inkomsten en uitgaven

Nadere informatie

NK Internetboekhouden

NK Internetboekhouden Praktijkcase NK Internetboekhouden 15 december 2005 Versie: 3.0 (Definitief), 12-12-2005 Opgesteld door: Onderzoeksbureau GBNED Gerard Bottemanne www.gbned.nl Onderzoeksbureau GBNED Alle rechten voorbehouden

Nadere informatie

Quickstart Twinfield - Promedico Twinfield v6.18

Quickstart Twinfield - Promedico Twinfield v6.18 Quickstart Twinfield - Promedico Twinfield v6.18 Twinfield International NV De Beek 9-15 3871 MS Hoevelaken Nederland Belangrijk bericht Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar

Nadere informatie

Thema 7 Overlopende rekeningen

Thema 7 Overlopende rekeningen Thema 7 Overlopende rekeningen Wat zul je leren? De noodzaak van het gebruik van overlopende rekeningen verantwoorden. Een eenvoudig voorbeeld van het gebruik van een overlopende rekening boekhoudkundig

Nadere informatie

- Op gebouwen en machines die op 1 januari 2008 aanwezig zijn wordt in 2008 respectievelijk 30.000,- en 20.000,- afgeschreven.

- Op gebouwen en machines die op 1 januari 2008 aanwezig zijn wordt in 2008 respectievelijk 30.000,- en 20.000,- afgeschreven. Management en Organisatie VWO 6 Herhaling CE Begrotingen nummer 2 Opgave 1 Gegeven is de volgende balans van Fitna bv: Balans per 1/1 2008 --------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Internetopgaven hoofdstuk 3

Internetopgaven hoofdstuk 3 Internetopgaven hoofdstuk 3 IO.3.1 De boekhouder van de eenmanszaak Carel Castello heeft op 31 december 013 een aantal posten op de volgende gedeeltelijke kolommenbalans samengevat: Grootboekrekeningen

Nadere informatie

Huurdersvereniging Meppel Ondertekening Jaarrekening 2014

Huurdersvereniging Meppel Ondertekening Jaarrekening 2014 Huurdersvereniging Meppel Ondertekening Jaarrekening 2014 Ondertekening jaarrekening 2014 van de huurdersvereniging Meppel: Zie volgende bladzijden voor de balans plus staat van baten en lasten, welke

Nadere informatie

Voorwoord...3. De Wet...4. Wie Controleert?...4. Wat Wordt Gecontroleerd?...4. Voornaamste Taken...5. Benodigdheden...5. Inleiding...6. De Activa...

Voorwoord...3. De Wet...4. Wie Controleert?...4. Wat Wordt Gecontroleerd?...4. Voornaamste Taken...5. Benodigdheden...5. Inleiding...6. De Activa... INHOUDSOPGAVE Voorwoord...3 Hoofdstuk 1 De Kascommissie...4 De Wet...4 Wie Controleert?...4 Wat Wordt Gecontroleerd?...4 Voornaamste Taken...5 Benodigdheden...5 Hoofdstuk 2 De Controle Van De Balans...6

Nadere informatie

Collegeaantekeningen Bedrijfseconomie voor Notariëlen Week 1

Collegeaantekeningen Bedrijfseconomie voor Notariëlen Week 1 Collegeaantekeningen Bedrijfseconomie voor Notariëlen Week 1 2017-2018 Bedrijfseconomie voor notariëlen week 1 HC 1, 4 september 2017 Inleiding in de jaarrekening Voor de waardebepaling van een bedrijf

Nadere informatie

Stichting voor Patiënten met Kanker aan het Spijsverteringskanaal (SPKS)

Stichting voor Patiënten met Kanker aan het Spijsverteringskanaal (SPKS) Stichting voor Patiënten met Kanker aan het Spijsverteringskanaal (SPKS) (voorheen Stichting Doorgang) Rapport inzake de JAARREKENING 2011 Inhoud: blz. Algemeen 3 Balans per 31 december 4 Financiële positie

Nadere informatie

Handleiding Financieel

Handleiding Financieel Handleiding Financieel Animana B.V. [Pick the date] Animana B.V. Inhoudsopgave 1 Financieel...3 1.1 Grootboekschema...3 1.1.1 Grootboek verdichtingen...3 1.1.2 Invoeren kostenposten(grootboek nummers)/

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 26 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 26 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Bedrijfsadministratie niveau 4 Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 26 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Dit voorbeeldexamen

Nadere informatie

Eigen vermogen Eigen vermogen 11.380,75 Eigen vermogen totaal 11.380,75 Verlies 8.755,55 TOTAAL 51.951,02 51.951,02

Eigen vermogen Eigen vermogen 11.380,75 Eigen vermogen totaal 11.380,75 Verlies 8.755,55 TOTAAL 51.951,02 51.951,02 Balans Vereniging 17-12-2011 Omschrijving Debet Credit Liquide middelen Kas 126,11 ING Girorekening 1.528,90 ING Plusrekening 14.075,00 Liquide middelen totaal 15.730,01 Vorderingen Debiteuren 2.571,00

Nadere informatie

Rekeningschema een korte oriëntatie

Rekeningschema een korte oriëntatie Rekeningschema een korte oriëntatie door Drs. J.C. Hoogheid AC 2008 Drs. J.C. Hoogheid AC Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze tekst mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,

Nadere informatie

3. Boeken op rekeningen (grootboek) We gaan uit van volgende beginbalans: Actief Beginbalans Passief

3. Boeken op rekeningen (grootboek) We gaan uit van volgende beginbalans: Actief Beginbalans Passief 3. Boeken op rekeningen (grootboek) We gaan uit van volgende beginbalans: Actief Beginbalans Passief Gebouwen 250.000 Rollend materieel 100.000 Handelsgoederen 40.000 Bank 30.000 Kapitaal 300.000 Lening

Nadere informatie

Exploitatierekening, rekeningschema en balans; een introductie in de wereld van het boekhouden, voor wie hier weinig kaas van heeft gegeten.

Exploitatierekening, rekeningschema en balans; een introductie in de wereld van het boekhouden, voor wie hier weinig kaas van heeft gegeten. Boekhouden voor beginners Exploitatierekening, rekeningschema en balans; een introductie in de wereld van het boekhouden, voor wie hier weinig kaas van heeft gegeten. De balans De balans is een staat van

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie - BAD Deel 5b

Bedrijfsadministratie - BAD Deel 5b Enkelvoudige journaalpost Hoofdstuk 11 Het ordenen van financiële feiten in dagboeken Tot nu toe financiële feiten stuk voor stuk naar tijdsvolgorde opgenomen in de boekhouding Enkelvoudige journaalpost:

Nadere informatie

1 DE BALANS 1 UITWERKINGEN VOOR STUDENTEN 1.3. 03/07 kas neemt toe met 300,- bank neemt toe met 300,-

1 DE BALANS 1 UITWERKINGEN VOOR STUDENTEN 1.3. 03/07 kas neemt toe met 300,- bank neemt toe met 300,- 1 DE BALANS 1.3 03/07 kas neemt toe met 300,- bank neemt toe met 300,- 08/07 kas neemt af met 400,- te betalen kosten neemt af met 400,- 10/07 voorraad goederen neemt toe met 4.550,- crediteuren neemt

Nadere informatie

Marcus wil eindelijk zijn droom realiseren en zet een nv op waarbinnen hij stoelen op maat zal maken en verkopen.

Marcus wil eindelijk zijn droom realiseren en zet een nv op waarbinnen hij stoelen op maat zal maken en verkopen. Marcus wil eindelijk zijn droom realiseren en zet een nv op waarbinnen hij stoelen op maat zal maken en verkopen. Beginsituatie: Marcus start na wijs beraad een zaak op, Marcus bvba. Marcus bezit 700.000e,

Nadere informatie

Een lening met een onroerend goed als onderpand. 5. Waarom is het handig een boekhouding bij te houden (noem 2 redenen).

Een lening met een onroerend goed als onderpand. 5. Waarom is het handig een boekhouding bij te houden (noem 2 redenen). Sectie economie 2012-2013 1 Antwoorden opgave 1 1. Wat zijn crediteuren? Leveranciers op rekening 2. Wat zijn debiteuren? Afnemers op rekening 3. Wat is een hypotheek? Een lening met een onroerend goed

Nadere informatie

Computerboekhouden: Kernbegrippen Boekhouden

Computerboekhouden: Kernbegrippen Boekhouden Accountant Een accountant is een adviseur op het gebied van financiële zaken van ondernemingen. Een heeft de bevoegdheid om officiële verklaringen af te geven. Een voorbeeld van een dergelijke verklaring

Nadere informatie

B.U.N. Boeddhistische Unie Nederland. Boeddhistische Unie Nederland

B.U.N. Boeddhistische Unie Nederland. Boeddhistische Unie Nederland B.U.N. Boeddhistische Unie Nederland Vereniging van boeddhistische groeperingen in Nederland Boeddhistische Unie Nederland Postbus 17286 1001 JG Amsterdam Jaarcijfers 2013 Opgesteld d.d. 17 april 2014

Nadere informatie

Infoboek v.a. versie 12.00

Infoboek v.a. versie 12.00 Infoboek v.a. versie 12.00 Cursus boekingen Infomotive International B.V. Nijverheidsweg 6 5061 KL Oisterwijk http://www.infomotive.nl (C) Infomotive International B.V. 1 1. Boekingen Met behulp van de

Nadere informatie

INFOBOEK BOEKINGEN. Newmerce.nl

INFOBOEK BOEKINGEN. Newmerce.nl INFOBOEK BOEKINGEN Newmerce.nl 1 Newmerce.nl 1. BOEKINGEN Met behulp van de module boekingen houdt u de inkoopfacturen, kas, bank, giro, memoriaal en eventueel periodieke journaalposten bij. U kunt met

Nadere informatie

1 Samenstellingsverklaring. Opdracht

1 Samenstellingsverklaring. Opdracht 1 Samenstellingsverklaring Opdracht Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2011 van de Stichting Jai Hanuman, Wijchen, samengesteld aan de hand van de ons verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Jaarstukken 2012. Wereldwinkel Stede Broec jaarrekening 2012 pagina 1 van 14

Jaarstukken 2012. Wereldwinkel Stede Broec jaarrekening 2012 pagina 1 van 14 Jaarstukken jaarrekening pagina 1 van 14 Balans per 31 december ACTIEF VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 1 Toelichting 31 december 31 december 2011 Bedrijfsgebouwen en terreinen 68.262 68.262 Inventaris

Nadere informatie

B.U.N. Boeddhistische Unie Nederland. Boeddhistische Unie Nederland

B.U.N. Boeddhistische Unie Nederland. Boeddhistische Unie Nederland B.U.N. Boeddhistische Unie Nederland Vereniging van boeddhistische groeperingen in Nederland Boeddhistische Unie Nederland Postbus 17286 1001 JG Jaarcijfers 2014 Opgesteld d.d. 6 maart 2015 Door Anne Blankendaal

Nadere informatie

Boekhouden met dagboeken

Boekhouden met dagboeken Kasboek Bankboek Inkoopboek Verkoopboek Diverse postenboek Bijlage bij het computerprogramma BoekhoudTrainer versie 4.04 Copyright 2009 De Jong Edusoft Bij het boekhouden kun je gebruik maken van twee

Nadere informatie

Algemene gegevens. Zakelijke gegevens van de stichting

Algemene gegevens. Zakelijke gegevens van de stichting Algemene gegevens Zakelijke gegevens van de stichting Statutaire naam : Stichting Jai Hanuman, Wijchen Statutaire zetel : Hoogmeer 1533, 6605 BJ Wijchen Oprichtingsdatum : 24-05-1989 Datum laatste statutenwijziging

Nadere informatie

Inhoud VII. 1. De balans 1. 2. Veranderingen in de balans 15. 3. Grootboekrekeningen 33. 4. Hulprekeningen van het eigen vermogen 61. Voorwoord...

Inhoud VII. 1. De balans 1. 2. Veranderingen in de balans 15. 3. Grootboekrekeningen 33. 4. Hulprekeningen van het eigen vermogen 61. Voorwoord... ELEMENTAIR BOEKHOUDEN VII Inhoud Voorwoord...................................... V 1. De balans 1 1.1 Doel van het boekhouden.............................2 1.2 De eenmanszaak...................................2

Nadere informatie

Boekingsboek. Overzicht van een aantal soorten boekingen.

Boekingsboek. Overzicht van een aantal soorten boekingen. Boekingsboek Overzicht van een aantal soorten boekingen. * contant * op rekening * met en zonder BTW * transitorische posten * hoe ga je om met de BTWboekingen * balans, V&Wrekening, liquiditeitsoverzicht

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Open Mind Amsterdam. Inhoudsopgave:

Jaarrekening Stichting Open Mind Amsterdam. Inhoudsopgave: Jaarrekening 2015 Stichting Open Mind Amsterdam Inhoudsopgave: 1. Balans per 31 december 2015 2. Staat van baten en lasten over 2015 3. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4. Toelichting op

Nadere informatie

DEZE TAAK BESTAAT UIT 35 ITEMS. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DEZE TAAK BESTAAT UIT 35 ITEMS. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DEZE TAAK BESTAAT UIT 35 ITEMS. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Beschouw de volgende beweringen: I II 1 Een inventaris

Nadere informatie

Infomobiel & Infoboek

Infomobiel & Infoboek Infomobiel & Infoboek Instructie invoeren beginbalans Infomotive International B.V. Nijverheidsweg 6 5061 KL Oisterwijk http://www.infomotive.nl (C) Infomotive International B.V. 1 Inbrengen beginsituatie

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2015 en Begroting Tennisclub Ootmarsum

Financieel Jaarverslag 2015 en Begroting Tennisclub Ootmarsum Financieel Jaarverslag 2015 en Begroting 2016 Tennisclub Ootmarsum Inhoud 1. Overzicht Resultatenrekening en begroting 2. Overzicht Balans 3. Overzicht ledenaantal 4. Toelichting Resultatenrekening 2015

Nadere informatie

2. Toelichting op de inrichting van de financiële administratie op kantoor pagina 1

2. Toelichting op de inrichting van de financiële administratie op kantoor pagina 1 MEMO Aan : Bestuur Huurdersvereniging Salland Van : Tom van der Holst Datum : 1 juni 2016 Onderwerp : Jaarrekening 2015 1. Inleiding In opdracht van uw bestuur heb ik de jaarrekening over 2015 samengesteld.

Nadere informatie

Algemene gegevens. Zakelijke gegevens van de stichting (toetsing bij de KvK dd. 23-06-2013)

Algemene gegevens. Zakelijke gegevens van de stichting (toetsing bij de KvK dd. 23-06-2013) Algemene gegevens Zakelijke gegevens van de stichting (toetsing bij de KvK dd. 23-06-2013) Statutaire naam : Stichting Jai Hanuman, Wijchen Statutaire zetel : Hoogmeer 1533, 6605 BJ Wijchen Oprichtingsdatum

Nadere informatie

Klas:.. Datum:. Beginbalans B.V. xyz 1 jan. 20xx. rekeningafschrift B.V. xyz nr. 643.058.230.279 1 jan. 17.500 30 jun. 22.097

Klas:.. Datum:. Beginbalans B.V. xyz 1 jan. 20xx. rekeningafschrift B.V. xyz nr. 643.058.230.279 1 jan. 17.500 30 jun. 22.097 Beginbalans B.V. xyz 1 jan. 20xx activa debet passiva credit Grond 5 ha 156.000 Eigenvermogen 256.500 Gebouwen 425.000 Hypotheek 325.000 Machines 15.000 Lening 145.000 Inventaris 60.000 000 Crediteuren

Nadere informatie

Afdrukken van informatie uit de boekhouding

Afdrukken van informatie uit de boekhouding 1 / 5 Afdrukken van informatie uit de boekhouding In de boekhouding rapportage vind u de volgende rapporten. Overzicht dagboeken Overzicht grootboekrekeningen Overzicht verdichtingen Overzicht hoofdverdichtingen

Nadere informatie

Handleiding. Afdelingenportaal PCOB Penningmeesters

Handleiding. Afdelingenportaal PCOB Penningmeesters Handleiding Afdelingenportaal PCOB Penningmeesters april 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Algemeen... 4 1.1 Inleiding... 4 1.2 Toegang via internet... 4 1.3 Inloggen... 5 1.4 Uitloggen... 6 Hoofdstuk 2:

Nadere informatie

VEDIS. Jaarverslag 2012

VEDIS. Jaarverslag 2012 VEDIS Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave 1 Balans per 31 december 2012 3 2 Winst- en verliesrekening over 2012 en begroting 2013 4 3 Toelichting op de jaarrekening 2012 5 3.1 Toelichting van de penningmeester

Nadere informatie

De Balans. Laten we aan de hand van een voorbeeld een balans opbouwen.

De Balans. Laten we aan de hand van een voorbeeld een balans opbouwen. De Balans Wat is een balans? Een balans laat zien hoe een onderneming er op een bepaald moment voor staat. Je kunt het vergelijken met een foto. Aan de linkerkant (debet) staan de bezittingen. Aan de rechterkant

Nadere informatie

Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden. Correctiemodel voorbeeldexamen

Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden. Correctiemodel voorbeeldexamen Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden Correctiemodel voorbeeldexamen 2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden 1 / 15 Vraag 1 Toetsterm

Nadere informatie

januari 5 Uit de kas genomen voor de huishouding SRD 3.700,

januari 5 Uit de kas genomen voor de huishouding SRD 3.700, DEZE TAAK BESTAAT UIT 35 ITEMS. MULO-III kandidaten maken de items 1 t/m 25. MULO-IV kandidaten maken de items 1 t/m 35. 1 Beschouw de volgende beweringen: I De inventarislijst wordt aan de hand van de

Nadere informatie

A. Maak een back-up van uw administratie

A. Maak een back-up van uw administratie Overgang naar een nieuw boekjaar Met Unit 4 Multivers kunt u eenvoudig een nieuw boekjaar aanmaken en ervoor zorgen dat de balansgegevens worden doorgeboekt naar het nieuwe boekjaar. Onderstaand beschrijven

Nadere informatie

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing Hoofdstuk 1 Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing 1.1 Inleiding In het boek Elementaire kennis Bedrijfsadministratie heb je geleerd om boekingen te

Nadere informatie

Jaarrekening VvE Villa Amsterdam

Jaarrekening VvE Villa Amsterdam Jaarrekening Versie 10 februari 2017 Betreft: jaarrekening boekjaar Hierbij treft u de jaarrekening aan voor de aankomende ledenvergadering. De belangrijkste zaken omtrent de jaarrekening zetten we onderstaand

Nadere informatie

Workshop penningmeesterschap. 11 oktober 2012 Thorgerd van Veldhuijzen

Workshop penningmeesterschap. 11 oktober 2012 Thorgerd van Veldhuijzen Workshop penningmeesterschap 11 oktober 2012 Thorgerd van Veldhuijzen 1 Inhoud workshop Inleiding penningmeesterschap Eigenschappen van de penningmeester Aansprakelijkheid van de penningmeester Taken van

Nadere informatie

Proefexamen Basiskennis Boekhouden

Proefexamen Basiskennis Boekhouden Proefexamen Basiskennis Boekhouden Onderdeel Boekhouden Beschikbare tijd: 120 minuten 160510P Proefexamen DIT PROEFEXAMEN BESTAAT UIT DE VOLGENDE STUKKEN: REKENINGSCHEMA GROOTBOEKREKENINGEN (1 pagina)

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting No Guts No Glory 2012

Jaarrekening Stichting No Guts No Glory 2012 2012 Opgesteld op 28-3-2013 door penningmeester: Erik Borgonjen Gecontroleerd op 01-4-2013 door Kascommissaris: Hanneke Landman 1 Inhoudsopgave 2012...1 Inleiding...3 Toelichting op de cijfers van 2012...4

Nadere informatie

BKB. Basiskennis Boekhouden. Uitwerkingen. G.M. van Rhoon H.H.M. van der Linden

BKB. Basiskennis Boekhouden. Uitwerkingen. G.M. van Rhoon H.H.M. van der Linden BKB Basiskennis Boekhouden Uitwerkingen G.M. van Rhoon H.H.M. van der Linden BKB Basiskennis Boekhouden Uitwerkingen G.M. van Rhoon H.H.M. van der Linden Deze uitwerkingen horen bij het boek BKB Basiskennis

Nadere informatie

Financiëel verslag 2013

Financiëel verslag 2013 Financiëel verslag 2013 Beuningen, 14 Jan 2014 J.H. Hoftijzer Voorzitter F.M.T. Coenen Penningmeester Stichting Leergeld 2stromenland 1 Jaarverslag 2013 Stichting Leergeld 2stromenland 2 Jaarverslag 2013

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2014 Gierzwaluwenbescherming Nederland

Financieel jaarverslag 2014 Gierzwaluwenbescherming Nederland Financieel jaarverslag 2014 Gierzwaluwenbescherming Nederland Inleiding De vereniging Gierzwaluwbescherming Nederland heeft als doel: a) het beschermen van gierzwaluwen en hun nestgelegenheid in Nederland;

Nadere informatie

Handleiding administratie bewindvoering

Handleiding administratie bewindvoering Handleiding administratie bewindvoering Inhoud: Algemeen... 2 Financieel overzicht... 2 Kas... 4 Betaalrekening... 5 Spaarrekening(en)... 7 Jaarafsluiting... 8 v20100507 1 Algemeen Alleen de witte cellen

Nadere informatie

Vereniging Sociaal Verhaal. Noordwal EA DEN HAAG JAARREKENING 2016

Vereniging Sociaal Verhaal. Noordwal EA DEN HAAG JAARREKENING 2016 Vereniging Sociaal Verhaal Noordwal 10 2513 EA DEN HAAG JAARREKENING 2016 INHOUDSOPGAVE JAARREKENING 2016 JAARVERSLAG 1 JAARREKENING A. Balans per 31 december 2016 2 B. Staat van baten en lasten 2016 4

Nadere informatie

activa debet Veestapel Handels voorraad goederen Debiteuren Bank Kas 1.000

activa debet Veestapel Handels voorraad goederen Debiteuren Bank Kas 1.000 Begin Balans 1-jan 2009 activa debet passiva-credit Grond 5 ha 145.000 Eigen vermogen 212.000 Gebouwen 350.000 Hypotheek 250.000 Machines 11.000 Lening 185.000 Inventaris 65.000 Crediteuren Vervoermiddelen

Nadere informatie

Jaarrekening 2016 Stichting Predik Het Woord

Jaarrekening 2016 Stichting Predik Het Woord Jaarrekening 2016 Stichting Predik Het Woord Opgericht 17 november 1986 Statutair gevestigd te Rhenen Balans 31 december 2016 met vergelijkende cijfers 31 december 2015 van Stichting Predik Het Woord.

Nadere informatie

Jaarrekening 2009 Zoals goedgekeurd op de ALV 13 maart 2010

Jaarrekening 2009 Zoals goedgekeurd op de ALV 13 maart 2010 Jaarrekening 2009 Zoals goedgekeurd op de ALV 13 maart 2010 Toelichting staat van baten en lasten 2009 Contributies Het aantal leden is in 2009 niet zo hard gestegen als verwacht. Als gevolg hebben we

Nadere informatie

WESP wil een veilige plek bieden aan jongeren om te ontmoeten en activiteiten te organiseren vanuit de kerngedachte van het RK-geloof.

WESP wil een veilige plek bieden aan jongeren om te ontmoeten en activiteiten te organiseren vanuit de kerngedachte van het RK-geloof. Algemene gegevens De vereniging draagt de naam Rooms Katholieke Jongerenvereniging Wortel en Stam Principe. Bij afkorting ook genaamd RK Jongerenvereniging WESP of WESP. Postadres: Dorpsstraat 26 2712

Nadere informatie

Stichting Veghel HartSave

Stichting Veghel HartSave Stichting Veghel HartSave Jaarrekening 2012 21 mei 2013 Pagina 1 van 13 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2012 3 2. Staat van Baten en Lasten over 2012 4 3. Geldstroom overzicht

Nadere informatie

Handleiding PSU Boekhouden V4 module Filiaal

Handleiding PSU Boekhouden V4 module Filiaal gravita Hoofdkade 95, 9503 HD Stadskanaal Tel. & fax: 0599-614815 E-mail: info@gravita.nl / www.gravita.nl Inschrijfnummer KvK: 02083322 Postbank 4491228 Fiscaalnummer 1345.68.266.B01 PSUB-f Handleiding

Nadere informatie

MINTADMIN. Handleiding

MINTADMIN. Handleiding MINTADMIN Handleiding Laatste wijziging: 15-7-2015 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 Systeemeisen... 3 Functies in het kort... 3 Starten met een boekhouding... 3 Installatie... 3 Zelf een administratie maken...

Nadere informatie

Uitwerkingen PDB Bedrijfsadministratie met resultaat hoofdstuk 1

Uitwerkingen PDB Bedrijfsadministratie met resultaat hoofdstuk 1 Opgave 1.1 a. Bezittingen: Debiteuren 2.000 Gebouw 150.000 ING Bank 6.000 Inventaris 16.000 Kas 1.000 Voorraad goederen 50.000 + Totaal 225.000 Schulden: Crediteuren 24.000 Hypotheek 80.000 + Totaal 104.000

Nadere informatie

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Bedrijfsadministratie niveau 4 1 / 11

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Bedrijfsadministratie niveau 4 1 / 11 Bedrijfsadministratie niveau 4 Correctiemodel voorbeeldexamen 2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Bedrijfsadministratie niveau 4 1 / 11 Vraag 1 Toetsterm 1.1 - Beheersingsniveau: K - Aantal punten:

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering 7 mei 2014. Jaarrekening 2013. Begroting 2015

Algemene ledenvergadering 7 mei 2014. Jaarrekening 2013. Begroting 2015 Algemene ledenvergadering 7 mei 2014 Jaarrekening 2013 en Begroting 2015 Algemeen 2013 is in financieel opzicht een goed jaar geweest voor de NOSBO. Het exploitatieoverzicht sluit met een positief saldo

Nadere informatie

Voorbeelden van debiteuren, crediteuren- en voorraadlijst

Voorbeelden van debiteuren, crediteuren- en voorraadlijst 9 het tellen van de voorraad minimaal één keer per jaar (meestal op 31 december) moet de voorraad volledig worden geteld en moet worden opgeschreven wat er op dat moment aanwezig is en in welke aantallen;

Nadere informatie

BUSINESS VALUATION UITWERKING TOPAAS B.V.

BUSINESS VALUATION UITWERKING TOPAAS B.V. BUSINESS VALUATION UITWERKING TOPAAS B.V. VERONDERSTELLINGEN Vraagprijs 2.500.000 (pand en inventaris). Inkomsten: In totaal 40 kamers; Bezetting kamers: T1 45%, T2 52%, T3 63%, vanaf T4 en verder 68%;

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 16 maart 2016 Balans per 31 december 2015 Activa 31-12-2015 31-12-2014 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Aanvraagformulier budgetsubsidie 2016 (en aanvraag tot vaststelling definitieve subsidie 2014)

Aanvraagformulier budgetsubsidie 2016 (en aanvraag tot vaststelling definitieve subsidie 2014) Aanvraagformulier budgetsubsidie 2016 (en aanvraag tot vaststelling definitieve subsidie 2014) Inleverdatum subsidieformulier, jaarverslag en overige bijlagen Het aanvraagformulier, jaarverslag en overige

Nadere informatie

Jaarrekening december 2015 Benchmarkperiode 31 december om 15:39 uur

Jaarrekening december 2015 Benchmarkperiode 31 december om 15:39 uur Jaarrekening 2015 Rapportageperiode 31 december 2015 Benchmarkperiode 31 december 2014 Printdatum 24-06-2016 om 15:39 uur Voorblad 0 0 Inhoud Algemeen 2 Resultaatvergelijking 4 Financiële positie 6 Jaarrekening

Nadere informatie

Nog een extra kolommenbalans oefenen

Nog een extra kolommenbalans oefenen Nog een extra kolommenbalans oefenen Liesje is een onderneemster in hart en ziel. Ze heeft haar pottenbakkers imperium opgebouwd en dit nu voor veel geld kunnen verkopen. Ze heeft nu besloten een deel

Nadere informatie

UNIFORM EINDEXAMEN MULO tevens TOELATINGSEXAMEN VWO/HAVO 2011

UNIFORM EINDEXAMEN MULO tevens TOELATINGSEXAMEN VWO/HAVO 2011 MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VOLKSONTWIKKELING EXAMENBUREAU UNIFORM EINDEXAMEN MULO tevens TOELATINGSEXAMEN VWO/HAVO 2011 VAK : BOEKHOUDEN DATUM: DINSDAG 05 JULI 2011 TIJD : 09.45 11.15 UUR (MULO III KANDIDATEN)

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2014

Financieel Jaarverslag 2014 Financieel Jaarverslag 2014 Samenvatting Het boekjaar 2014 werd afgesloten met een groot exploitatieresultaat. Enerzijds komt dat doordat de inkomsten groeiden vanwege een sterke toename in het aantal

Nadere informatie

PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden

PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden Periodeafsluiting Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met de uitwerkingen

Nadere informatie

1. De basis. Cursus boekhouden Pagina 2

1. De basis. Cursus boekhouden Pagina 2 Cursus boekhouden Cursus boekhouden Pagina 2 1. De basis Deze cursus is opgezet in november 2004 en maakte tot oktober 2009 deel uit van de handleiding PSU Boekhouden Light V1. Om zoveel mogelijk onze

Nadere informatie

Extra uitleg bij berekeningen budgettering

Extra uitleg bij berekeningen budgettering Extra uitleg bij berekeningen budgettering A. Algemene opmerkingen Bij het budgetteren komen zeer veel berekeningen voor, wat dus een grote kans op rekenfouten met zich meebrengt. Bovendien bestaat de

Nadere informatie

van 1 2 2009 Kas tot 28 2 2009

van 1 2 2009 Kas tot 28 2 2009 BAM voorbeeld toets 2 blz. 1 van 5 Begin Balans 1 feb. 20xx activa debet passiva credit Grond 150.000 Gebouwen 300.000 Eigen vermogen 356.000 Machines 15.000 Vervoermiddelen 22.000 Hypotheek 125.000 Veestapel

Nadere informatie

Boekhouding. Mamut Kennisreeks, nr. 1-2008. Eenvoudige Jaarafsluiting met Mamut Business Software

Boekhouding. Mamut Kennisreeks, nr. 1-2008. Eenvoudige Jaarafsluiting met Mamut Business Software Boekhouding Mamut Kennisreeks, nr. 1-2008 Eenvoudige Jaarafsluiting met Mamut Business Software INHOUD INHOUD EENVOUDIGE JAARAFSLUITING MET MAMUT BUSINESS SOFTWARE 1 EENVOUDIGE JAARAFSLUITING... 2 2 JAARAFSLUITING

Nadere informatie

Boekhouding > Beginbalans

Boekhouding > Beginbalans Boekhouding > Beginbalans U kunt ook zonder beginbalans aan het werk met Offective, de beginbalans kan ook later worden ingebracht met een datum (binnen het boekjaar) in het verleden. De ingeboekte beginbalans

Nadere informatie