Audit met impact. Effectief ontwerpen en regisseren van auditprocessen. Een professionaliseringsprogramma. auditors

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Audit met impact. Effectief ontwerpen en regisseren van auditprocessen. Een professionaliseringsprogramma. auditors"

Transcriptie

1 Audit met impact Effectief ontwerpen en regisseren van auditprocessen Een professionaliseringsprogramma voor senior auditors

2 Audit met impact Effectief ontwerpen en regisseren van auditprocessen Auditing kent een brede en grote diversiteit aan toepassingen en doelen binnen organisaties in de profit en not-for-profit en non-profit sector. De focus kan gericht zijn op specifieke disciplines als finance of ict, op bepaalde processen, producten of een organisatie(onderdeel) in zijn geheel. Een even grote diversiteit is terug te vinden in de aanleidingen om audits in te zetten als instrument. 2 3

3 Bij Audit met Impact wil ik vooral wijsheid en een handelingsperspectief opdoen waardoor ik meer toegevoegde waarde kan bieden. Krachtige leeromgeving voor senior auditoren disch repertoire met betrekking tot organisatie- en veranderkundige diagnose en de relatie en com- Het programma Audit met impact biedt municatie met de auditee en andere stakeholders. senior auditoren die een betekenisvolle rol willen spelen in duurzame kwaliteitsborging binnen Wie zien we bij Audit met impact? organisaties een leeromgeving waar een profes- Audit met impact is voor interne en externe sionaliseringsslag kan worden gemaakt. In deze auditoren met ruime ervaring in het zelfstandig leeromgeving onderzoeken senior auditoren hun inrichten en uitvoeren van audits, al dan niet als eigen ontwerp- en regierol met als uitgangspunt leider van een auditteam. Auditoren die de audit de eigen casuïstiek. Nieuwe concepten en inspi- als uitgangspunt zien voor innoveren, ontwikke- rerende voorbeelden vanuit de auditpraktijk maar len en leren binnen de organisatie. Ze willen in- ook vanuit organisatie- en veranderkundig per- vloedrijk kunnen handelen rond auditprocessen spectief bieden nieuwe handelingsmogelijkheden bij klanten of in de eigen organisatie. en innovaties. Auditoren proberen deze nieuwe Deelnemers aan het programma hebben handelingsmogelijkheden binnen deze leeromge- verschillende inhoudelijke achtergronden en spe- ving en delen hun ervaringen met andere erva- cialisaties wat audits en gehanteerde referentie- De audit en de auditor als onderdeel van lerende systemen oordeel op basis van een valide referentiekader verdiept de auditor zich in de auditee zodat uit- ren auditoren met verschillende achtergrond. Een krachtige en inspirerende leeromgeving waarin betekenis en positionering van de audit en een en waarderingskaders betreft. Uitgangspunt is dat deelnemers het auditberoep in de vingers en de auditpraktijk op orde hebben. Ze kunnen dit Auditing is een instrument voor beoordeling komsten en inzichten van de audit deel kunnen hierbij passende (regie)rol centraal staan. aantonen en beschikken over ruime praktijkerva- van kwaliteitszorgsystemen maar ook voor interne en/of externe controle, verantwoording, legitime - ring, handhaving van wet- en regelgeving. De inzet van auditing in het kader van kwaliteitsverbete ring van processen, producten, diensten en organi sa- ties is inmiddels een tweede functie van auditing. uitmaken van het leren en ontwikkelen van de betreffende organisatie. De audit maakt daarmee ook expliciet deel uit van een lerend systeem. Dilemma s en ambigue vraagstukken Een wezenlijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de te auditen organisatie Als senior auditor leert u meer nog dan voorheen een wezenlijke bijdrage te leveren aan ring in een leidende rol binnen rond en in audits. Deelnemers aan de leergang komen uit diverse werksituaties, zoals grote, middelgrote en kleine bureaus en interne control afdelingen in de industrie, zakelijke dienstverlening en bij de (semi)overheid of ze werken als zelfstandige. Ook mengvormen komen in toe nemende mate De auditor houdt rekening met dilemma s de ontwikkeling en het lerend vermogen van de Deze heterogeniteit levert u een setting op die be- voor, bijvoorbeeld bij auditing in het kader van ver- en ambigue vraagstukken die kunnen ontstaan. organisatie(s) waar u audits uitvoert. vorderend is voor oprekken van uw grenzen. De antwoording waar steeds vaker ook in kaart wordt Dilemma s die samenhangen met de vereiste on- In het programma Audit met impact richt u leergroep bestaat uit maximaal 16 deelnemers gebracht wat verbetermogelijkheden zijn. Ook bij afhankelijkheid en auditee- c.q. ontwikkelgericht zich op de ontwikkeling van uw methodische, the- die tijdens het programma met steeds wisselende beoordelingen van kwaliteitszorgsystemen streven werken. Spanningen en uitdagingen die inherent oretische en professionele competenties. U werkt docenten aan hun vraagstukken en professio- auditoren er naar meer toegevoegde waarde te zijn aan ontwikkelen en verbeteren. Spanningen aan de ontwikkeling van uw professionaliteit, uw nele rol werken. Deelnemers streven niet alleen leveren. zoals korte versus lange termijn, kosten van ont- leiderschap en regierol bij audits maar ook aan de naar een kwaliteitsimpuls in het auditproces en Deze wens om meer of andere toegevoegde wikkelingen versus kwaliteit, continuïteit versus ontwikkeling van het auditteam waar u deel van naar doorgaande professionele reflectie ten aan- waarde te realiseren, heeft invloed op de rol en innovatie. Spanningen en uitdagingen die een rol uitmaakt of leiding aan geeft. Uw eigen casuïstiek zien van hun eigen rol en positionering als senior het handelen van de auditor die verantwoordelijk spelen bij de inrichting en regie van de audit, zowel en vraagstukken spelen een belangrijke rol in het auditor. Een belangrijk streven van de deelnemers is voor de inrichting en uitvoering van het audit- waar het de inhoud als de relatie en communicatie programma, naast theoretische verdieping en het is ook het verhogen van de toegevoegde waarde proces. Naast het verstrekken van een objectief met de auditee betreft. onderzoeken. U toetst en verbreedt van uw metho- van de audits die ze uitvoeren. 4 5

4 Programma in dagdelen 6 maanden groepsintakes module 1 praktijkwerkplaats incl. intervisie module 2 praktijkwerkplaats incl. intervisie slot praktijkopdrachten professioneel ontwikkelplan Wat levert Audit met impact u op? Het programma draagt bij aan de ontwikkeling van uw eigen profiel en competenties ten U blijft in staat de meervoudige contexten te managen en daaruit voortkomende ver- - bent u in staat het (lerend) systeem waarbinnen de audit plaatsvindt te duiden en Het programma Audit met impact in vogelvlucht aanzien van het ontwerpen en regisseren van au- schillen werkbaar te maken binnen het ka- waar nodig ter discussie te stellen. U bent Het programma Audit met impact bestaat dits in relatie tot ontwikkeling, innovatie en leren der van de audit; zich bewust van onder andere uit een (groeps)intake van een dagdeel, twee binnen organisaties en ketens. Daarbij - (tegenstrijdige) percepties ten aanzien tweedaagse bijeenkomsten rond de state-of-the - acteert u binnen het veld van machtsver- van en impact van audits bij klanten, -art kennis rond de organisatie- en veranderkun- - kunt u vraagstukken ten behoeve van de houdingen en complexe dynamiek in uit- opdrachtgevers en auditees; dige thema s. Deze kennis en thema s worden audit isoleren en tegelijkertijd bezien en eenlopende organisaties of ketens zonder - de afnemende effectiviteit van audits bij verbonden met uw betekenisvolle rol als senior beoordelen in hun onderlinge samenhang zelf aan invloed en impact te verliezen; herhaald gebruik in een zelfde vorm; auditor bij verbeter- en ontwikkelprocessen bij de en in relatie tot de organisatie, de historie, - theorieën en aannames met betrekking te auditen organisatie. Daarnaast zijn in het pro- de verbinding van Wat en Wie en omge- - kunt u aantoonbaar de audit en het audit- tot de kwaliteit en effectiviteit van audits gramma twee praktijkwerkplaatsen van een dag vingsfactoren; proces (her)ontwerpen en regisseren waar- en in staat deze kritisch te onderzoeken opgenomen waarin u op basis van opgedane in- bij u stakeholders, auditees en (indien van en u weet daarmee in het ontwerppro- zichten, en met support van een team van des- - bent u in staat om verbindingen te leggen toepassing) uw eigen team mobiliseert en ces en de uitvoering van audits rekening kundigen, praktijkopdrachten in bewerking neemt tussen vraagstukken in een van de bedrijfs- inspireert tot eigen activiteiten bij zowel te houden; en toetst aan uw eigen professionele rol. Het processen en relevante andere bedrijfspro- het inzichtelijk maken van het oorspronke- programma wordt afgesloten met bijeenkomsten cessen. De verbinding kunt u als geheel lijke (ontwikkel)vraagstuk en onderzoek als - reflecteert u op uw eigen handelen en u bent waar de resultaten worden gedeeld met klan- binnen de audit een plaats geven; bij het genereren en realiseren van nieuw de manager van uw eigen leerproces in com- ten, auditees en andere stakeholders. Naast de handelingsrepertoire rond adviseren en in- plexe situaties zodanig dat u op basis van praktijkopdrachten werkt u aan een professioneel - door uw optreden krijgt u het vertrouwen ter-veniëren zodanig dat zij zich eigenaar deze eigen veranderingsprocessen beter in ontwikkelplan ten aanzien van de door u geambi- en de acceptatie van opdrachtgevers en blijven beschouwen van het vraagstuk en staat bent om auditprocessen, al dan niet in eerde rol en toegevoegde waarde als regisseur en auditees zonder dat er vereenzelviging met hun probleemoplossend vermogen vergroot teamverband te ontwerpen en te realiseren. ontwerper van audits. de vraag of een van de partijen optreedt. wordt; 6 7

5 Bij Audit met Impact wil ik mijn kennis over en inzicht in organisaties verdiepen zodat ik een raad van bestuurders van een organisatie kan overtuigen van de noodzaak van een ingrijpende verandering. Het programma Audit met impact nader beschouwd Een organisatiekundige module waarin twee visies op organiseren en auditeren centraal staan. We verkennen de verticale verantwoordingscyclus richting het hogere management en/of certificeringsinstellingen. Daarnaast verkennen we de horizontale leercyclus waarbij die de toegevoegde waarde aan klanten en andere stakeholders verbindt met het functioneren van de organisatie. Met behulp van de systeemkunde verbinden we de ver antwoordingscyclus aan de leercyclus en onderzoeken we de implicaties hiervan voor de auditpraktijk. Aan de orde komen de verschillende niveaus van organiseren en auditeren en de gevolgen daarvan voor de inhoud van de audit. Een veranderkundige module met aandacht voor de dynamiek van veranderprocessen en veranderkundig vormgeven van audits als verbeteren leerinterventie. We besteden aandacht aan de opzet van de auditorganisatie en de inzet en rollen van de betrokkenen vanuit de organisatie. We maken kennis met mogelijke aanpakken en inter venties die daarbij ingezet kunnen worden. We dagen de deelnemers uit om hun eigen handelen te onderbouwen met vakmatig methodische redeneringen en zodoende ook hun eigen leren te versterken en hun handelen te verantwoorden. Het programma bestaat uit de volgende onderdelen: Een intake en kickoff (deels in subgroepen) op basis van een motivationpaper, met als doel - delen van beelden en definities met betrekking tot auditing; - contracteren professionele ambities en ontwikkelpunten; - nadere invulling onderdelen opleiding; - inventarisering/contractering praktijkopdrachten; - versie 0.0 professioneel ontwikkelplan. Twee werkplaatsen waarin de praktijk van de deelnemers centraal staat. Input voor deze dagen zijn de ervaringen van de deelnemers met de aangeboden inzichten uit de modules in hun actuele audittrajecten en/of proposities naar interne en externe klanten. Tijdens deze dagen staan 3 taken centraal. Ten eerste is dat de verwerking en toepassing van zowel de organisatiekundige als de veranderkundige inzichten in de dagelijkse werkpraktijk. Daarnaast wordt ingegaan op het individuele leerproces van elke deelnemer, zodat elke deelnemer zichzelf tijdens en na afloop van het programma gericht kan ontwikkelen. Tot slot staan we als groep stil bij de implicaties van het geleerde voor de auditpraktijk in het algemeen. 8 9

6 Tijdens een slotbijeenkomst van twee dag- Kosten delen, deels in de vorm van een voor stakeholders Kosten van het programma bedragen toegankelijk seminar presenteren de deelnemers 8.950,- exclusief verblijfskosten en BTW. De de oogst van de leergang. Mogelijke onderwerpen bijeenkomsten vinden plaats in het koetshuis van zijn de gevonden inzichten voor de auditpraktijk, kasteel Hooge Vuursche in Baarn. De totale ver- voorbeelden van vernieuwende auditopdrachten blijfkosten, inclusief overnachtingen tijdens de en de ontwikkelplannen. meerdaagse seminars, bedragen 995,- p.p. Organisatie, docenten en begeleiding Data 31 januari 2013 Intakes en kickoff Vanuit de Audit Akademeia wordt het pro- 21 & 22 februari 2013 Seminar 1 gramma voorbereid en begeleid door een kern- 21 maart 2013 Praktijkwerkplaats team dat het gehele programma in wisselende 11 &12 april 2013 Seminar 2 samenstelling verzorgt. Het team heeft, verspreid 16 mei 2013 Praktijkwerkplaats over de leden, uitgebreide ervaring met de orga- 12 juni 2012 Slotbijeenkomst nisatiekunde, de veranderkunde en systeemkunde en kent de auditpraktijk vanuit verschillende Veldwerk Beheer, prof. Dr. R. J. in t Veld, rollen. beschikt over ruime kennis van alle sectoren het onderwijs vanuit beleidsperspectief en heeft tal Het kernteam bestaat uit: van (besturen van) onderwijsinstellingen en on- Brechtje Kessener derwijsgerelateerde organisaties advies gegeven Marc Petit vanuit zowel extern als intern organisatieperspec- Ronald Stevens tief. Bovendien beschikt Veldwerk over topexper- Roel in t Veld tise in governance en daarbinnen op het terrein van toezicht en evaluatie. Het kernteam nodigt gastsprekers en do- centen uit om specifieke kennis en ervaring binnen het programma te trekken. Sioo is in 1958 opgericht door de Nederlandse universiteiten en fungeert sindsdien als houdelijk professional, leidinggevende of bestuur- De Audit Akademeia stelt zich ten doel op een on- Docenten en gastsprekers worden betrok- brug tussen wetenschappelijk gefundeerde the- der van waaruit ze werken aan veranderings- en afhankelijke wijze een substantiële bijdrage te leveren aan ken uit het uitgebreide netwerk van de partners orie en de praktijk van organisatie- en verande- vernieuwingsprocessen. de kennis over en professionalisering van de auditfunctie binnen de Audit Akademeia die allen kennis en ringsprocessen en de ontwikkelvragen van pro- ten behoeve van borging en verantwoording (accountabili- inzicht in de state of the art van het vak combi- fessionals in dat kader. Sioo heeft zich zelfstandig Sioo kent een breed open en incompany aan - ty) en ontwikkeling (improvement) van organisaties binnen neren met ervaring in de beroepspraktijk en in en onafhankelijk ontwikkeld tot een intellectuele bod voor interne en externe adviseurs/auditors, de publieke en private sector. De Audit Akademeia is een soort gelijke professionaliseringstrajecten. Voor ruimte en professioneel thuis voor professionals leidinggevenden en bestuurders. Meer informatie: trefpunt voor auditoren die zich realiseren dat een referen- een indicatie verwijzen wij u onder ander naar die zich willen ontplooien op het terrein van orga- tiekader of een businessmodel slechts een bril is om naar nisatie- en veranderkunde. Sioo vertegenwoordigt de werkelijkheid te kijken. Bij de Audit Akademeia ontwik- Register Auditoren daarbij niet één dominante stroming in dit werkveld, maar vindt dat uiteenlopende visies naast el- KCE heeft ervaring met het ontwikkelen en implementeren van toezichtarrangementen, waar - kelen auditoren hun professionele en persoonlijke competenties zodat ze meer kunnen bieden aan hun opdracht- Auditoren die één of meer leergangen van kaar kunnen - en moeten blijven - bestaan. Bij Sioo de ringskaders en evaluatiesystemen, meestal in gevers: juiste inzichten en goede adviezen. Verschillende de Audit Akademeia hebben gevolgd worden op- ontmoeten mensen met een diversiteit aan talen- opdracht van de (rijks-)overheid en veelal in het organisaties en deskundigen waaronder Sioo, Roel in t Veld genomen in het register van auditoren. Dit register ten en achtergronden elkaar. Ze hebben gemeen onderwijs. KCE voert zowel audits uit in het kader en KCE leveren vanuit hun eigen expertise een bijdrage aan is via de website van de Audit Akademeia toegan- dat ze serieus willen werken aan de ontwikkeling van accountability als in het kader van organisa- de coöperatieve Audit Akademeia U.A. kelijk voor opdrachtgevers en/of werkgevers die van hun professionele competenties. Ze verschil- tieontwikkeling. op zoek zijn naar een auditor. len echter in rol, positie en ervaring als adviseur, in

7 De complexe situaties waar ik als auditor regelmatig in terecht kom, wil ik beter leren doorgronden. Voor meer informatie of inschrijven bel of kijk op

Professionalisering en Positionering HRM- en P&O-adviseurs (PP&O)

Professionalisering en Positionering HRM- en P&O-adviseurs (PP&O) INTERUNIVERSITAIR CENTRUM VOOR ORGANISATIE- EN VERANDERKUNDE Newtonlaan 209 3584 BH Utrecht Tel. 030-291 30 00 fax 030-291 30 13 email sioo@sioo.nl web www.sioo.nl Professionalisering en Positionering

Nadere informatie

Professionalisering en Positionering HRM- en P&O-adviseurs (PP&O)

Professionalisering en Positionering HRM- en P&O-adviseurs (PP&O) INTERUNIVERSITAIR CENTRUM VOOR ORGANISATIE - EN VERANDERKUNDE Newtonlaan 209 3584 BH Utrecht Tel. 030-291 30 00 fax 030-291 30 13 email sioo@sioo.nl web www.sioo.nl Professionalisering en Positionering

Nadere informatie

Professionalisering en Positionering HRM- en P&O-adviseurs (PP&O-6)

Professionalisering en Positionering HRM- en P&O-adviseurs (PP&O-6) INTERUNIVERSITAIR CENTRUM VOOR ORGANISATIE- EN VERANDERKUNDE Newtonlaan 209 3584 BH Utrech Tel. 030-291 30 00 fax 030-291 30 13 email sioo@sioo.nl web www.sioo.nl Professionalisering en Positionering HRM-

Nadere informatie

Naar (h)erkende kwaliteit in het mbo. Zelfdiagnose, kwaliteitszorg, analyse en implementatie

Naar (h)erkende kwaliteit in het mbo. Zelfdiagnose, kwaliteitszorg, analyse en implementatie Naar (h)erkende kwaliteit in het mbo Zelfdiagnose, kwaliteitszorg, analyse en implementatie 2 Naar (h)erkende kwaliteit in het mbo Over de kwaliteit van het onderwijs bestaan maar weinig misverstanden.

Nadere informatie

leergang KLEUR BEKENNEN Kleedkamergesprekken over leiderschapsontwikkeling

leergang KLEUR BEKENNEN Kleedkamergesprekken over leiderschapsontwikkeling leergang KLEUR BEKENNEN Kleedkamergesprekken over leiderschapsontwikkeling editie 2011 Leiderschap zit vol met paradoxen. De tegenstelling tussen betrokkenheid en distantie, tussen innovatie en behoudendheid,

Nadere informatie

Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers

Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers The European professional practice qualification for public service leaders Inschrijving vóór 1 juli 2016 = 10% korting op inschrijvingskosten

Nadere informatie

Postgraduate opleiding Public Auditing. het Zijlstra Center for Public Control and Governance

Postgraduate opleiding Public Auditing. het Zijlstra Center for Public Control and Governance het Zijlstra Center for Public Control and Governance De postgraduate opleiding tot Public Auditor van het Zijlstra Center (VU) richt zich specifiek op het auditing proces in de publieke sector. Deze academische

Nadere informatie

MASTERCLASS VERANDERMANAGEMENT

MASTERCLASS VERANDERMANAGEMENT MASTERCLASS VERANDERMANAGEMENT INZICHT, OVERZICHT EN VAARDIGHEDEN VOOR HET LEIDEN VAN VERANDERING NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 2 VOORWOORD Ontwikkelingen in de omgeving en binnen organisaties worden complexer

Nadere informatie

Essentials in Consulting and Change

Essentials in Consulting and Change Essentials in Consulting and Change Welbewust adviseren in veranderprocessen Bij veel professionals groeit gaandeweg de behoefte aan meer fundament onder hun advieswerk. Zij willen hun adviesvaardigheden

Nadere informatie

Verdiepingsleergang Geïntegreerde Ouderenzorg in de eerste lijn: De kunst van het verbinden en ontzorgen

Verdiepingsleergang Geïntegreerde Ouderenzorg in de eerste lijn: De kunst van het verbinden en ontzorgen Verdiepingsleergang Geïntegreerde Ouderenzorg in de eerste lijn: De kunst van het verbinden en ontzorgen 2013, code L13-4 Voor huisartsen, managers en bestuurders van gezondheidscentra, managers en bestuurders

Nadere informatie

Innoveren als avontuurlijke tocht

Innoveren als avontuurlijke tocht Innoveren als avontuurlijke tocht Innoveren als avontuurlijke tocht Oriëntatie op het gebied Omgaan met het onverwachte Het gebied doorgronden Zoeken naar doorwaadbare plekken Rust nemen en op kracht komen

Nadere informatie

Leergang Regiegemeente worden: effectiever (be)sturen

Leergang Regiegemeente worden: effectiever (be)sturen Leergang Regiegemeente worden: effectiever (be)sturen De gemeentelijke regierol Veel gemeenten ontwikkelen zich vandaag de dag tot regiegemeente. Dat betekent veelal dat ze meer taken uitbesteden, waarbij

Nadere informatie

Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013

Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013 Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013 Leergang Procesbegeleiding samenwerking, organisatie en innovatie in de eerste lijn voor nieuwe ROS-adviseurs (code L13-2) Voor

Nadere informatie

Beweging in veranderende organisaties

Beweging in veranderende organisaties Beweging in veranderende organisaties Kilian Bennebroek Gravenhorst Werken met vragenlijsten voor versterking van veranderingsprocessen PROFESSIONEEL ADVISEREN 5 Inhoud Voorwoord 7 Opzet van het boek 9

Nadere informatie

Innoveren en slimmer organiseren

Innoveren en slimmer organiseren Innoveren en slimmer organiseren SMZ Kennis en Innovatiebeurs 24 januari 2014 Prof. dr. Jaap Boonstra Inspiraties delen Verbeelding (en lef) Innovatiespots Samen innoveren Grenzeloos innoveren A 3 I =

Nadere informatie

Opleiding Commissaris Publieke Sector

Opleiding Commissaris Publieke Sector ERLY the consulting company Opleiding Commissaris Publieke Sector Dé opleiding voor wie commissaris wil worden in de publieke sector pag. 1 Deze opleiding biedt u als aankomend commissaris dé voorbereiding

Nadere informatie

MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE

MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 EEN KENNISUPDATE OVER DE BELANGRIJKSTE STRATEGISCHE CONCEPTEN EN REFERENTIEKADERS 2 VOORWOORD In deze economische realiteit

Nadere informatie

Veranderen als avontuurlijke tocht. PBLQ Jaap Boonstra 25 november 2013

Veranderen als avontuurlijke tocht. PBLQ Jaap Boonstra 25 november 2013 Veranderen als avontuurlijke tocht PBLQ Jaap Boonstra 25 november 2013 Opbouw Veranderen als avontuurlijke tocht Wat is er gaande in de wereld om ons heen Zijnswaarde en publieke waarde PBLQ Professionele

Nadere informatie

De curriculum van de masteropleiding PM MBO kan op verschillende niveau s bekeken worden:

De curriculum van de masteropleiding PM MBO kan op verschillende niveau s bekeken worden: Marco Snoek over de masteropleiding en de rollen van de LD Docenten De curriculum van de masteropleiding PM MBO kan op verschillende niveau s bekeken worden: Het intended curriculum : welke doelen worden

Nadere informatie

De wervende verenigingsadviseur

De wervende verenigingsadviseur De wervende verenigingsadviseur Inzet op energie en wervend vermogen van de vereniging WHISE ACADEMY De wervende verenigingsadviseur Het boeien en binden van mensen en organisaties in de lokale samenleving

Nadere informatie

Adviesopleiding voor Sportprofessionals

Adviesopleiding voor Sportprofessionals Docenten Daniel Klijn Daniel Klijn is partner bij Koerseigen en directielid van Rotterdam Sportsupport. Hij is de grondlegger van Besturen met een Visie en auteur van het gelijknamige boek. Hij heeft jarenlange

Nadere informatie

Programma SIO Leergang

Programma SIO Leergang Programma SIO Leergang Voorjaar 2015 Stichting SIO Postbus 693 4200 AR Gorinchem T +31 (0) 183-645 029 E info@stichtingsio.nl www.stichtingsio.nl Programma SIO Leergang Voorjaar 2015 1. De Leergang & docenten

Nadere informatie

Post HBO opleiding Management in Zorg en Welzijn

Post HBO opleiding Management in Zorg en Welzijn Zorg en Welzijn Algemeen De post-hbo opleiding Management in Zorg en Welzijn is een opleiding van 1,5 jaar voor mensen met een afgeronde hbo-opleiding die werkzaam zijn in de sector zorg en welzijn en

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

Young Professional programma. Voorbeeld van de opbouw van een YP programma

Young Professional programma. Voorbeeld van de opbouw van een YP programma Young Professional programma Voorbeeld van de opbouw van een YP programma 1 Flow van het programma: Het programma Intake (½ dag) Ik & mijn leiderschap (2 dagen groepsprogramma) Ik & de ander (2 dagen groepsprogramma)

Nadere informatie

DE VERANDEREXPEDITIE!

DE VERANDEREXPEDITIE! DE VERANDEREXPEDITIE! OP WEG NAAR EEN SUCCESVOL RESULTAAT Hands-on begeleiding voor de verandermanager Interselectgroup i.s.m dr. Marco de Witte (adviseur en veranderkundige) Visie op verandermanagement

Nadere informatie

Competenties en Gedragsindicatoren

Competenties en Gedragsindicatoren Master Design Willem de Kooning Academie Competenties en Gedragsindicatoren Competentiegericht onderwijs De Master Design heeft competenties geformuleerd om de vormgeving, sturing en onderbouwing van het

Nadere informatie

Leergang. Operationeel Management & Persoonlijk Leiderschap

Leergang. Operationeel Management & Persoonlijk Leiderschap Leergang Operationeel Management & Persoonlijk Leiderschap Voor: (tactisch) leidinggevenden zorgmanagers locatiemanagers in de sector zorg en welzijn Hoe bereik ik afdelingsdoelen met mijn medewerkers?

Nadere informatie

HR professionaliseringstraject Op herhaling : de modules van 2015

HR professionaliseringstraject Op herhaling : de modules van 2015 HR professionaliseringstraject Op herhaling : de modules van 2015 Het aanbod bestaat uit de modules van 2015 om iedereen de gelegenheid te bieden deze eventueel nog te volgen. Er is een aantal nieuwe modules

Nadere informatie

Masterclass Controlling FAMO

Masterclass Controlling FAMO Masterclass Controlling FAMO Een programma voor Controlling bij de lokale overheid Het Zijlstra Center van de Vrije Universiteit heeft in samenwerking met de FAMO een praktijkprogramma voor Controlling

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De Master Leiderschap wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Durf uzelf (verder) te ontwikkelen tot de inspirerende leider met

Nadere informatie

MPA. Master of Public Administration. Nederlandse School voor Openbaar Bestuur

MPA. Master of Public Administration. Nederlandse School voor Openbaar Bestuur MPA Master of Public Administration Nederlandse School voor Openbaar Bestuur Voorwoord De NSOB wil opleiden voor een hoogwaardig openbaar bestuur. Met geavanceerde en uitdagende opleidingen voor het topsegment

Nadere informatie

Op weg naar een integraal kindcentrum. Janny Reitsma

Op weg naar een integraal kindcentrum. Janny Reitsma Op weg naar een integraal kindcentrum Janny Reitsma Programma: Verkenning van het integraal kindcentrum Leiderschap: mensen in beweging zetten Leiderschap: planmatig organiseren Leren als strategie voor

Nadere informatie

LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS

LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS Graag vertel ik u in deze brochure over Leiders van Morgen, een Management Development (MD) netwerk dat october 2010 van start gaat. Voor meer

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: Deskundigheid Noorderpoort Lid Raad van Toezicht Sociale domein 1. ORGANISATIE Noorderpoort Noorderpoort bereidt jongeren en volwassenen voor op hun rol in de

Nadere informatie

MASTERCLASS AUTHENTIEK LEIDERSCHAP ONTWIKKEL UW LEIDERSCHAPSPOTENTIEEL EN CREËER MEER IMPACT

MASTERCLASS AUTHENTIEK LEIDERSCHAP ONTWIKKEL UW LEIDERSCHAPSPOTENTIEEL EN CREËER MEER IMPACT MASTERCLASS AUTHENTIEK LEIDERSCHAP ONTWIKKEL UW LEIDERSCHAPSPOTENTIEEL EN CREËER MEER IMPACT NYENRODE. A REWARD FOR LIFE INLEIDING De kracht van leiderschapsontwikkeling zit niet altijd in nieuwe inzichten,

Nadere informatie

Een leergang over talent en ambitie voor vrouwen die het heft in eigen hand nemen Vrouwen maken het Verschil

Een leergang over talent en ambitie voor vrouwen die het heft in eigen hand nemen Vrouwen maken het Verschil Een leergang over talent en ambitie voor vrouwen die het heft in eigen hand nemen Vrouwen Vrouwen verschil is een leergang voor vrouwen die zich herkennen in de begrippen maatschappelijke betrokkenheid,

Nadere informatie

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Training & Advies Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Betere resultaten met nieuwe competenties Ondernemend werken in welzijnsorganisaties De welzijnssector is sterk in beweging, dat weet u als

Nadere informatie

Succesvol Besturen van Wooncorporaties (SBW)

Succesvol Besturen van Wooncorporaties (SBW) INTERUNIVERSITAIR CENTRUM VOOR ORGANISATIE- EN VERANDERKUNDE Succesvol Besturen van Wooncorporaties (SBW) Een professionaliseringstraject gericht op het ontwikkelen van betekenisvol en effectief leiderschap

Nadere informatie

Manager van nu... maar vooral van morgen

Manager van nu... maar vooral van morgen Manager van nu... maar vooral van morgen Leidinggeven met inhoud en in verbinding, met inspiratie, energie en plezier, en dat binnen je organisatie mogelijk maken Er kan zoveel meer Uitgaan van klanten,

Nadere informatie

TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving -

TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving - TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving - Het vak van intern adviseur De meeste interne adviseurs hebben vaak twee beroepen: naast het vak

Nadere informatie

Opleidingsprogramma DoenDenken

Opleidingsprogramma DoenDenken 15-10-2015 Opleidingsprogramma DoenDenken Inleiding Het opleidingsprogramma DoenDenken is gericht op medewerkers die leren en innoveren in hun organisatie belangrijk vinden en zich daar zelf actief voor

Nadere informatie

Veranderen als avontuurlijke tocht

Veranderen als avontuurlijke tocht Wie op reis gaat, moet eerst gaan zitten Veranderen als avontuurlijke tocht Oriëntatie op het gebied Omgaan met het onverwachte Het gebied doorgronden Zoeken naar doorwaadbare plekken Rust nemen en op

Nadere informatie

In het oog van de orkaan. School voor Politie Leiderschap

In het oog van de orkaan. School voor Politie Leiderschap In het oog van de orkaan School voor Politie Leiderschap Inleiding Essenties van het leiderschapsprogramma In het oog van de orkaan De titel van het programma verwijst naar de hevige turbulentie, als gevolg

Nadere informatie

Specialist Development Leergang: KOERS

Specialist Development Leergang: KOERS Specialist Development leergang KOERS Pagina 1 van 7 Specialist Development Leergang: KOERS "The future belongs to those who see possibilities before they become obvious." De Specialist Development Leergang

Nadere informatie

Organisatieontwikkeling. en Training. Organisaties veranderen...

Organisatieontwikkeling. en Training. Organisaties veranderen... Organisatieontwikkeling en Training Organisaties veranderen... Organisatieontwikkeling en Training...wanneer mensen veranderen, en veranderen van organisaties doet mensen veranderen. De wederzijdse beïnvloeding

Nadere informatie

Maatwerk leergang Ketenregie voor netwerkcoördinatoren palliatieve zorg

Maatwerk leergang Ketenregie voor netwerkcoördinatoren palliatieve zorg Maatwerk leergang Ketenregie voor netwerkcoördinatoren palliatieve zorg Bewust en strategisch kunnen interveniëren in het netwerk van palliatieve zorg; dat is het doel van de Leergang Ketenregie voor netwerkcoördinatoren

Nadere informatie

Post-hbo cursus Loopbaanbegeleiding

Post-hbo cursus Loopbaanbegeleiding Post-hbo cursus Loopbaanbegeleiding Actuele ontwikkelingen zoals flexibilisering van arbeid, de noodzaak tot het vergroten van de in- en externe mobiliteit van de werknemer, maar ook wetswijzigingen zorgen

Nadere informatie

Veranderen als avontuurlijke tocht

Veranderen als avontuurlijke tocht Wie op reis gaat, moet eerst gaan zitten Veranderen als avontuurlijke tocht Oriëntatie op het gebied Omgaan met het onverwachte Het gebied doorgronden Zoeken naar doorwaadbare plekken Rust nemen en op

Nadere informatie

Ik ben rustiger geworden en haal meer resultaten

Ik ben rustiger geworden en haal meer resultaten Leergang Veranderen en Organiseren in gemeenten Ik ben rustiger geworden en haal meer resultaten Tekst: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman Hoe bied ik ontwikkelingen in en buiten mijn organisatie

Nadere informatie

Leergang Transformatief Leiderschap

Leergang Transformatief Leiderschap feedback geven living labs advie processen/bijeenkomsten transformatief leiderschap coach perso Leergang Transformatief Leiderschap Anderen bewegen begint bij jezelf Succesvol mensen en organisaties in

Nadere informatie

Een flexibele deeltijdopleiding die inspeelt op de actualiteit van het sociaal werk

Een flexibele deeltijdopleiding die inspeelt op de actualiteit van het sociaal werk Een flexibele deeltijdopleiding die inspeelt op de actualiteit van het sociaal werk Inhoud 1. Heldere onderwijsvisie 2. Opleiden op maat 3. Online leren 4. Samen verantwoordelijk 5. Modulaire opleiding

Nadere informatie

De ervaren commissaris verdiept en vernieuwt. Ook zichzelf.

De ervaren commissaris verdiept en vernieuwt. Ook zichzelf. De ervaren commissaris verdiept en vernieuwt. Ook zichzelf. High Level Toezicht in de Zorg High Level Toezicht in de Zorg VERDIEPEN DOOR REFLECTIE Het bieden van goede zorg aan cliënten, is de kern van

Nadere informatie

SPECIALIST DEVELOPMENT PROGRAM CREËER ALS VAKSPECIALIST MEER IMPACT IN DE BOARDROOM

SPECIALIST DEVELOPMENT PROGRAM CREËER ALS VAKSPECIALIST MEER IMPACT IN DE BOARDROOM SPECIALIST DEVELOPMENT PROGRAM CREËER ALS VAKSPECIALIST MEER IMPACT IN DE BOARDROOM NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 2 INLEIDING In veel organisaties groeit het besef dat specialistische kennis belangrijk

Nadere informatie

Post-HBO Beïnvloeden op strategisch niveau

Post-HBO Beïnvloeden op strategisch niveau Hoe zorgt u er als manager voor dat uw plannen en ideeën door de organisatie als net zo waardevol worden ervaren als door uzelf? In deze cursus beïnvloeden leert u hoe u met geavanceerde technieken op

Nadere informatie

werkwijze PLG werkkaart

werkwijze PLG werkkaart werkwijze PLG werkkaart FOCUS PAS TOE 2 Bepaal het thema, het gewenste resultaat 8 Implementeer en borg de nieuwe aanpak GROEP 1 Formeer de groep TEST KIJK DEEL 5 Probeer uit 3 Onderzoek wat er speelt

Nadere informatie

Interim-Management en Organisatieverandering

Interim-Management en Organisatieverandering Interim-Management en Organisatieverandering Daadkrachtig handelen en wendbaar zijn Als interim-manager handelt u daadkrachtig en resultaatgericht. U wordt immers afgerekend op resultaten. Tegelijkertijd

Nadere informatie

Masterclass IT Savvy. Impact van trends

Masterclass IT Savvy. Impact van trends Masterclass IT Savvy Impact van trends Regelmatig komen onderzoeksbureaus zoals Gartner en McKinsey met rapporten waarin nieuwe trends worden aangekondigd. Belangrijke vraag, en niet eenvoudig te beantwoorden,

Nadere informatie

7 e Leergang De regionale ambtenaar als regisseur

7 e Leergang De regionale ambtenaar als regisseur 7 e Leergang De regionale ambtenaar als regisseur RegioAcademie 2012-2013 De regionale samenwerking De regionale samenwerking tussen gemeenten is niet meer weg te denken in bestuurlijk Nederland. Ruwweg

Nadere informatie

Opleiding Regisseur Maatschappelijk Domein

Opleiding Regisseur Maatschappelijk Domein Kennis van de Overheid Opleiding Regisseur Maatschappelijk Domein Sturing van (jeugd)zorg, welzijn en participatie Regisseren in het maatschappelijk domein In het maatschappelijk domein krijgt de gemeente

Nadere informatie

WIE HOUDT UW SCHOOL EEN SPIEGEL VOOR?

WIE HOUDT UW SCHOOL EEN SPIEGEL VOOR? WIE HOUDT UW SCHOOL EEN SPIEGEL VOOR? EYE OPENER AANPAK VERGROOT KWALITEITSBEWUST WERKEN IN TEAMS ALIE KAMPHUIS, MARLOES VAN BUSSEL EN IDA BONTIUS WWW.CINOP.NL 2 WIE HOUDT UW SCHOOL EEN SPIEGEL VOOR? EYE

Nadere informatie

MASTERCLASS TEAMLEIDERSCHAP LEID JOUW TEAM NAAR HET VOLGENDE NIVEAU

MASTERCLASS TEAMLEIDERSCHAP LEID JOUW TEAM NAAR HET VOLGENDE NIVEAU MASTERCLASS TEAMLEIDERSCHAP LEID JOUW TEAM NAAR HET VOLGENDE NIVEAU NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 2 INLEIDING We kunnen uitdagingen in ons werkveld niet meer alleen oplossen. Om doorbraken te realiseren

Nadere informatie

Leernetwerkgroep Eigen regie en vertrouwen

Leernetwerkgroep Eigen regie en vertrouwen Werken in het Westen Leernetwerkgroep Eigen regie en vertrouwen HRM ers als wegbereiders van de Gemeente als partner in de netwerksamenleving Foto: blog.eventish.com Er is op dit moment een mega-transitie

Nadere informatie

Leergang Opleidingsmanagement

Leergang Opleidingsmanagement Leergang Opleidingsmanagement Voor Trainingscoördinatoren Opleidingsmanagers Leidinggevenden met opleidingstaken Hoe kan ik gezond verstand plannen onderbouwen met bewezen modellen en inzichten? Hoe overtuig

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT. Masterclass Informatiemanagement

AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT. Masterclass Informatiemanagement AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT Masterclass Informatiemanagement AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT INTRODUCTIE Informatie is voor elke organisatie een cruciale asset. Efficiënte uitvoering van

Nadere informatie

2. Opleidingskader voor de opleiding Teamleider Preparatie nafase

2. Opleidingskader voor de opleiding Teamleider Preparatie nafase 2. Opleidingskader voor de opleiding Teamleider Preparatie nafase In het project GROOTER worden onder andere opleidingskaders ontwikkeld voor drie functiegerichte opleidingen voor Bevolkingszorg. In dit

Nadere informatie

Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg

Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg Voor wie? Waarom? Wat? Hoe? Voor Omdat leiding Ervaringsgerichte Door middel van leidinggevenden, geven, adviseren en coaching en werkvormen waarbij het adviseurs

Nadere informatie

Trainingen. Leiderschapstraining Inspirerend leiderschap Gedragsinzichtgevende training Reflect Intervisie

Trainingen. Leiderschapstraining Inspirerend leiderschap Gedragsinzichtgevende training Reflect Intervisie Trainingen Wij bieden diverse trainingsmogelijkheden op organisatieniveau, directieniveau (M-T s), hoger en middenkader en op teamniveau. Alle trainingen worden zowel op basis van open inschrijving als

Nadere informatie

Sociaal ondernemerschap & de overheid. Prof. Dr. Mark van Twist

Sociaal ondernemerschap & de overheid. Prof. Dr. Mark van Twist Sociaal & de overheid Ondernemers zijn steeds vaker te vinden op de vervagende grenzen tussen markt, overheid en samenleving. Een ICT bedrijf met autistische werknemers met een Wajong-uitkering of een

Nadere informatie

!!!! !!!! 1. Professioneel adviseren

!!!! !!!! 1. Professioneel adviseren Professioneel adviseren In deze zesdaagse opleiding krijg je de kans om in een veilige omgeving de eigen sterkere en zwakkere kanten te onderkennen en te werken aan je ontwikkelpunten als consultant. Je

Nadere informatie

Kent u de verschillende taken en verantwoordelijkheden van een manager;

Kent u de verschillende taken en verantwoordelijkheden van een manager; Middle Management I Middle Management I is opgebouwd uit drie van de zes modules die in het programma van de Leergang Middle Management zitten; te weten; leidinggeven aan teams, organiseren en plannen;

Nadere informatie

HR professionaliseringstraject het nieuwe aanbod 2016

HR professionaliseringstraject het nieuwe aanbod 2016 HR professionaliseringstraject het nieuwe aanbod 2016 Het aanbod bestaat uit de modules van 2015 om iedereen de gelegenheid te bieden deze eventueel nog te volgen. Er is een aantal nieuwe modules en een

Nadere informatie

purpose the [deeper] reason for doing something; the aim to which an action is directed

purpose the [deeper] reason for doing something; the aim to which an action is directed For you, On Purpose purpose the [deeper] reason for doing something; the aim to which an action is directed on purpose wetens; met voorbedachte rade [De letterlijke betekenis van purpose.] Voor wie? Persoonlijk

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals Rendement van talent Porties VAN GOED NAAR Ludens Talentontwikkeling is een jong trainingsbureau met veel ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK SCHOOLONTWIKKELPLAN 2017-2021 SAMEN UNIEK Instemming van de medezeggenschapsraad: 23 januari 2017 1 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Missie... 4 3. Visie... 4 4. Zes pijlers... 5 5. Kernwaarden en ambities...

Nadere informatie

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA Profiel Raad van Toezicht Stichting de Woonmensen/ KWZA KP 14 november 2012 1 Inleiding Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Toezicht is, dat deze bestaat uit generalisten die gezamenlijk een

Nadere informatie

Beeldvorming als Leidraad voor Leiderschap

Beeldvorming als Leidraad voor Leiderschap Beeldvorming als Leidraad voor Leiderschap in de reflectie zie je de bron Effectief Leiderschap.. een persoonlijke audit U geeft leiding aan een team, een project of een afdeling. U hebt veel kennis, u

Nadere informatie

HET COMPETENTIEPROFIEL VAN DE SPD. ILS Nijmegen

HET COMPETENTIEPROFIEL VAN DE SPD. ILS Nijmegen HET COMPETENTIEPROFIEL VAN DE SPD ILS Nijmegen Mei 2009 Voorwoord: Dit voorstel voor een competentieprofiel van de spd is ontworpen op verzoek van de directies van ILS- HAN en ILS-RU door de productgroep

Nadere informatie

Boardroom Strategisch Leiderschap

Boardroom Strategisch Leiderschap Boardroom Strategisch Leiderschap COHORT 2017 Ga voor goud! Strategisch leiderschap als sleutel voor waardeontwikkeling Als eigenaar, partner, directeur of manager van een middelgrote of snelgroeiende

Nadere informatie

Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova. Middenmanagement (MMOT)

Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova. Middenmanagement (MMOT) Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova Middenmanagement (MMOT) Doelgroep Inhoud Docenten die belangstelling hebben voor een functie als team- of afdelingsleider. Oriëntatie op management is bedoeld

Nadere informatie

Samenwerken in Procesmanagement ACE en Ancora

Samenwerken in Procesmanagement ACE en Ancora Samenwerken in Procesmanagement ACE en Ancora Het leertraject SPM bestaat vanaf 2014 uit 3 modules die verspreid over 2 jaar gevolgd kunnen worden. Iedere module heeft een omvang van 4 x 2 dagdelen, verspreid

Nadere informatie

SenSolid. Gevoel voor verandering

SenSolid. Gevoel voor verandering SenSolid SenSolid is opgericht door Drs. Karel Knoester, gedragswetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen. Hij verzorgt sinds 1995 coaching en training en schakelt daarbij ook regelmatig collega coaches

Nadere informatie

Leergang Regiegemeente worden: effectiever (be)sturen

Leergang Regiegemeente worden: effectiever (be)sturen Leergang Regiegemeente worden: effectiever (be)sturen De gemeentelijke regierol Veel gemeenten ontwikkelen zich vandaag de dag tot regiegemeente. Even afgezien van de term, daar valt op af te dingen: het

Nadere informatie

KRAUTHAMMER YOUNG PROFESSIONAL PROGRAMMA

KRAUTHAMMER YOUNG PROFESSIONAL PROGRAMMA KRAUTHAMMER YOUNG PROFESSIONAL PROGRAMMA HERKEN JE DIT? Weet je nog hoe opwindend het is om aan het begin van een carrière te staan? Daarom wil je ook jouw young professionals helpen bij hun ontwikkeling.

Nadere informatie

Het nieuwe elan van de volgende generatie commissarissen.

Het nieuwe elan van de volgende generatie commissarissen. Het nieuwe elan van de volgende generatie commissarissen. Leergang Board Potentials Inspirerende docenten en deelnemers Leergang Board Potentials Voor de nieuwe generatie commissarissen Een commissariaat

Nadere informatie

Opbouw. Emoties als bron voor diepgaande verandering. Prof. dr. Jaap Boonstra. Een vraag. Emoties op het werk. Onderstroom

Opbouw. Emoties als bron voor diepgaande verandering. Prof. dr. Jaap Boonstra. Een vraag. Emoties op het werk. Onderstroom Emoties als bron voor diepgaande verandering Prof. dr. Jaap Boonstra Opbouw Een vraag Emoties op het werk Onderstroom Interventies Individueel niveau Organisatie niveau Betekenisvol leiderschap 1 Een vraag

Nadere informatie

Interventies bij organisatieverandering Succesvol veranderen

Interventies bij organisatieverandering Succesvol veranderen Interventies bij organisatieverandering Succesvol veranderen Het succesvol doorvoeren van organisatieverandering vraagt nogal wat. De uitdaging is om de beoogde verandering werkbaar te maken en te borgen

Nadere informatie

Persbericht Bewegende Beelden Over beelden en media bij betekenisgeving en zingeving in een veranderende overheid

Persbericht Bewegende Beelden Over beelden en media bij betekenisgeving en zingeving in een veranderende overheid Persbericht Bewegende Beelden Over beelden en media bij betekenisgeving en zingeving in een veranderende overheid Symposium 2013 Samenvatting: hoe enthousiasme in de overheid leidde tot co-creatie Op 31

Nadere informatie

De 6 Friesland College-competenties.

De 6 Friesland College-competenties. De 6 Friesland College-competenties. Het vermogen om met een open enthousiaste houding nieuwe dingen aan te pakken. Het vermogen jezelf steeds beter te leren kennen. Het vermogen om in te schatten in welke

Nadere informatie

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN COMMUNICEREN VANUIT JE KERN Wil je duurzaam doelen bereiken? Zorg dan voor verbonden medewerkers! Afgestemde medewerkers zijn een belangrijke aanjager voor het realiseren van samenwerking en innovatie

Nadere informatie

Ontwikkeling. 1 Sari van Poelje, Esther de Kleer, Peter van de Berg, Leren voor Leiderschap, een nieuwe kijk op Management

Ontwikkeling. 1 Sari van Poelje, Esther de Kleer, Peter van de Berg, Leren voor Leiderschap, een nieuwe kijk op Management White Paper - Ervaringsgericht leren de praktijk als leermeester Leren is belangrijk. Voor individuen én voor organisaties en het één is voorwaarde voor het ander. Geen wonder dus dat leren en de effectiviteit

Nadere informatie

Leren en Innoveren Masteropleiding deeltijd. Amsterdam Den Haag

Leren en Innoveren Masteropleiding deeltijd. Amsterdam Den Haag Leren en Innoveren Masteropleiding deeltijd Amsterdam Den Haag Onderwijs & Innovatie Masteropleiding Leren en Innoveren Het onderwijs is voortdurend in beweging. De ontwikkeling van talenten van kinderen

Nadere informatie

Open leertafel Macht en communicatie voor informatieprofessionals. Hoe krijg ik het voor elkaar?

Open leertafel Macht en communicatie voor informatieprofessionals. Hoe krijg ik het voor elkaar? In een wereld waarin adequate informatie de kracht van een organisatie uitmaakt maar informatiemanagement vaak niet echt doordringt tot het machtscentrum, heeft de informatieprofessional een moeilijke

Nadere informatie

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent Management Development is een effectieve manier om managementpotentieel optimaal te benutten en te ontwikkelen in een stimulerende en lerende omgeving. De manager van vandaag moet immers adequaat kunnen

Nadere informatie

Opleiding voor Verenigingsontwikkeling

Opleiding voor Verenigingsontwikkeling Opleiding voor Verenigingsontwikkeling Opleiding voor Verenigingsontwikkeling De Opleiding voor Verenigingsontwikkeling richt zich op de professionalisering van verenigingsadviseurs en ondersteuners, kaderconsulenten

Nadere informatie

Beschrijving van het leertraject. Duurzaam inrichten van Service Management

Beschrijving van het leertraject. Duurzaam inrichten van Service Management Beschrijving van het leertraject Duurzaam inrichten van Service Management INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 DIT LEERTRAJECT VOOR SERVICE MANAGERS GAAT VERDER DAN DE BES TAANDE TRAININGEN!... 3 LEREN HOE

Nadere informatie

Secure Base Leadership. Leiding geven aan verandering. 24 en 25 september 2015

Secure Base Leadership. Leiding geven aan verandering. 24 en 25 september 2015 Leiding geven aan verandering 24 en 25 september 2015 Groesbeek De beste prestaties worden geleverd door mensen die dicht bij zichzelf zijn, intuïtief, creatief en reflectief. Het zijn mensen die weten

Nadere informatie

Opleiden in het. zorgonderwijs. Modules leergangen master

Opleiden in het. zorgonderwijs. Modules leergangen master het zorgonderwijs Modules leergangen master Kies je eigen professionaliseringstraject Ben je docent of (praktijk)opleider in het zorgonderwijs? Of ben je werkzaam in de zorg en wil je toekomstige zorgprofessionals

Nadere informatie

Managementvoorkeuren

Managementvoorkeuren Toelichting bij de test Business Fit-ality Lange Dreef 11G 4131 NJ Vianen Tel: +31 (0)347 355 718 E-mail: info@businessfitality.nl www.businessfitality.nl Business Fit-ality Met welk type vraagstuk bent

Nadere informatie

Piter Jelles Strategisch Perspectief

Piter Jelles Strategisch Perspectief Piter Jelles Strategisch Perspectief Strategisch Perspectief Inhoudsopgave Vooraf 05 Piter Jelles Onze missie 07 Onze ambities 07 Kernthema s Verbinden 09 Verbeteren 15 Vernieuwen 19 Ten slotte 23 02 03

Nadere informatie