Marleen Breedveld, BBA. Samenvatting nieuwe wet- en regelgeving Wet wijziging curatele, mentorschap en beschermingsbewind

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Marleen Breedveld, BBA. Samenvatting nieuwe wet- en regelgeving Wet wijziging curatele, mentorschap en beschermingsbewind"

Transcriptie

1 Samenvatting nieuwe wet- en regelgeving Wet wijziging curatele, mentorschap en beschermingsbewind

2 3. De nieuwe wet- en regelgeving Deze uitwerking is een hoofdstuk van het onderzoek van Fraude, bewindvoering en rechtspositie van de onderbewindgestelden. In dit hoofdstuk vindt u de uitwerking en van de nieuwe wet- en regelgeving, genoemd Wet wijziging curatele, mentorschap en beschermingsbewind, welke op 1 januari 2014 in werking is getreden. Dit wetsvoorstel bevat aanvullingen en wijzigingen van de regels, betreffende bewindvoering en professionele bewindvoerders Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap Het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft het conceptwetsvoorstel betreffende wijziging curatele, mentorschap en beschermingsbewind vrijgegeven op 26 januari 2010 voor consultatie. Vervolgens kunnen belanghebbenden hierop reageren, zoals de raad voor de rechtspraak, BPBI en kring van kantonrechters. Uiteindelijk is dit wetsvoorstel met betrekking tot wijziging en aanvulling van een aantal wetsartikelen inzake curatele, mentorschap en beschermingsbewind (Boek 1) afgerond en is op 1 november 2011 het wetsontwerp door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie 2 ingediend. De volledige titel van wetsvoorstel luidt: Wijziging van enige bepalingen van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek inzake curatele, onderbewindstelling ter bescherming van meerderjarigen en mentorschap ten behoeve van meerderjarigen en enige andere bepalingen (Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap). Een belangrijke aanleiding 3 voor dit wetsontwerp was het faillissement van een beschermingsbewindvoerder. Hier was de noodzaak gebleken dat er aanvullende wettelijke kwaliteitseisen voor professionele bewindvoerders moesten komen. Uit eerder onderzoek was ook al gebleken dat er behoefte bestond wettelijke regelingen aan te passen 4. Bovendien is het van belang omdat het aantal bewindvoeringen toe neemt. Dat ook voor de niet professionele bewindvoerders zou moeten gelden dat aan zwaardere eisen moet zijn voldaan mogen duidelijk zijn. De controle daarop richt volledig en in zijn volle omvang bij de kantonrechter die niet professionele bewindvoerder heeft aangesteld. Die eisen zijn neergelegt bij de aanbeveling lovck. Bovendien, door de complexiteit van de schuldensituatie en de mogelijke extra werkzaamheden (de niet regulieren werkzaamheden) is het vaak niet duidelijk wat de verplichtingen zijn voor beide partijen Memorie van toelichting, nr 3, vergaderjaar Blankman K, I.G. Oehlers-Oosterhof, H.C.D.M. Oomens: Onderbewindstelling ter beschikking van meerderjarigen.

3 3.2 Doelstelling en uitgangspunten In deze paragraaf worden de doelstellingen en uitgangspunten nader uitgewerkt. Bij de tot stand koming van het wetsontwerp heeft de wetgever goed geluisterd naar de door onderzoekers aangedragen conclusies. Bovendien is het wetsontwerp de reflectie van de bestaande praktijk met name voor wat betreft de implementatie van de aanbevelingen van het van het LOVCK, waarmee de kantonrechters hebben willen bereiken dat er landelijk op een uniforme wijze werd omgegaan met de onder bewindstellingen. Het doel 5 van deze voorgenomen wetswijziging is te zorgen dat mensen die niet goed voor zichzelf kunnen zorgen betere bescherming krijgen. Belangrijke uitgangspunten zijn: De maatregel is passend en bevordert, als dat mogelijk is, de zelfredzaamheid; Betrokkenheid personen in nabije omgeving wordt bevorderd; De kwaliteit van wettelijke vertegenwoordigers wordt gewaarborgd; De regels van curatele, mentorschap en beschermingsbewind worden gestroomlijnd en afgebakend. De maatregel is passend: Curatele, mentorschap en beschermingsbewind beperken de mogelijkheid tot zelfbeschikking van het individu. Het is zaak dat deze beschermingsmaatregel niet verder ingrijpt dan strikt noodzakelijk. Met andere woorden, de maatregel moet proportioneel zijn. Dit naar aanleiding van artikel 12 lid 4 6 van het VN-verdrag betreffende de rechten van personen met een handicap. Ook is het niet vanzelfsprekend dat curatele automatisch voortduurt. Ook dient de zelfredzaamheid bevorderd te worden. Betrokken personen: Als een persoon onvoldoende zelfredzaam is, is het van groot belang dat dit door directe omgeving wordt gesignaleerd en dat zij weet hebben van de mogelijkheden voor een vertegenwoordiger. Het is van belang de betrokken personen actief bij de maatregel te betrekken. Hoe meer een persoon kan terugvallen op zijn sociale omgeving, hoe minder kwetsbaar en bevattelijk hij is voor misbruik. De kwaliteit van wettelijke vertegenwoordiger wordt gewaarborgd: Primair, vanwege de betrokkenheid van de naaste omgeving, is het van groot belang dat de naaste omgeving van degene die niet in staat is voldoende voor zichzelf te zorgen, zich bereid verklaart de taken van een wettelijk vertegenwoordiger op zich te nemen. Is hier om wat voor een reden dan ook geen mogelijkheid voor, dan kan een willekeurige derde de wettelijke vertegenwoordiger deze taak op zich nemen. 5 Memorie van toelichting, , nr Memorie van toelichting, , nr. 3 blz 3.

4 Het wetsvoorstel bevat de verplichting voor de bewindvoerder om aan kwaliteitseisen te voldoen. Dit wordt jaarlijks getoetst door een accountant en eventueel een deskundige die door de kantonrechter is benoemd. Daarnaast lijkt een kwaliteitsslag te worden gemaakt met deze nieuwe regeling, omdat ook rechtspersonen voor benoeming tot bewindvoering in aanmerking komen. De leden van de BPBI verklaren zich akkoord aan de kwaliteitsverordening van het BPBI. De bewindvoerder die is aangesloten bij het BPBI heeft de voorkeur blijkens de LOVCK-aanbeveling. De kantonrechter houdt toezicht op de individuele curator, mentor en bewindvoerder. De kantonrechter stelt de beschermingsmaatregel in en benoemt en ontslaat immers die vertegenwoordiger. De kantonrechter vergewist zich van de geschiktheid en ontvangt jaarlijks de rekening en verantwoording. De kantonrechter heeft geen zicht op de bedrijfsvoering en mag afgaan op de verklaring van de accountant die jaarlijks controleert van vertegenwoordigers die vier of meer betrokkenen onder hun hoede hebben en aan de gestelde kwaliteitseisen voldoen. Vertegenwoordigers die deze verklaring van de accountant niet hebben kunnen niet langer als vertegenwoordiger functioneren. De regels van curatele, mentorschap en beschermingsbewind worden gestroomlijnd en afgebakend: Voor alle beschermingsmaatregelen geldt: het bieden van adequate bescherming voor mensen die niet goed voor zichzelf kunnen zorgen. Het wetsvoorstel heeft zoveel mogelijk dezelfde regels voor beschermingsbewind, curatele en mentorschap. In uitzonderingsgevallen kan hiervan worden af geweken. 3.3 Voornaamste wijzigingen In deze paragraaf worden de voornaamste wijzigingen uitgewerkt zoals ze vermeldt staan in de memorie van toelichting, a. Wijziging van de gronden voor curatele en beschermingsbewind en de wijziging omtrent publicatieplicht Uitgangspunt is dat de maatregel niet verder ingrijpt dan noodzakelijk is. Dit heeft geleid tot wijziging van de gronden van curatele en beschermingbewind. Verkwisting als curatelengrond verdwijnt, en komt als grond bij beschermingsbewind, een minder ingrijpend middel. Het hebben van problematische schulden wordt toegevoegd 7 aan het beschermingsbewind. Het wetsontwerp verplicht tot publicatie om derden de mogelijkheid te geven dit te zien 8. Vanwege het overhevelen van verkwisting vervalt een belangrijke reden om iemand onder curatele te plaatsen. 7 Gewijzigd voorstel van de wet, vergaderjaar , , A onderdeel M. 8 Memorie van toelichting, 33054, nr 3 blz 7.

5 b. Uitbreiding kring van verzoekers tot instelling en opheffing van de beschermingsmaatregel en ontslag van de vertegenwoordiger Artikel 432 lid 1 BW wordt uitgebreid met de partner van de ouder die gezamenlijk gezag over persoon uitoefent. Daarnaast kan het bewind ook worden aangevraagd door een zorg- of begeleidingsinstelling. Hierbij moet wel aangegeven worden waarom de andere bevoegde personen het niet hebben gedaan. c. Rechtspersonen als curator en mentor Het LOVCK heeft geadviseerd de mogelijkheid om rechtspersonen te benoemen tot curator en mentor in de wet op te nemen. Voor bewindvoering is dit al zo. De achterliggende gedachte is dat er continuïteit is van de werkzaamheden. d. Geschiktheid van vertegenwoordigers De memorie van toelichting gaat er van uit, dat de kantonrechter de geschiktheid van de te benoemen mentor vast stelt. Hij zal daartoe de benodigde aspecten controleren. Voor het verhogen van de kwaliteit en de stroomlijning van het beschermingsbewind, wordt ook de geschiktheid van de curator en de bewindvoerder getoetst. Tot 2014 werd bekeken of: de bewindvoerder niet handelingsonbekwaam was; niet in staat van het faillissement verkeerde; niet in de schuldsanering zit en/of geen van zijn goederen onder beschermingsbewind zijn gesteld, Dit was gewoon mager. e. Kwaliteitseisen voor vertegenwoordigers en controle daarop Artikel wordt uitgebreid met kwaliteitseisen en controle. Bewindvoerders met drie of meer rechthebbenden moeten kunnen aantonen dat ze aan de kwaliteitseisen voldoen. Het gaat om de bedrijfsvoering, de werving, scholing en in geval van de benoeming van een rechtspersoon, de begeleiding van het personeel dat de taken van de bewindvoerder uitoefent en het aantal bewinden. f. Benoeming twee curatoren en mentoren Dit hangt af van het oordeel van de kantonrechter. Enerzijds kan het een voordeel hebben dat zij elkaar zo nodig kunnen corrigeren (twee weten meer dan één). Anderzijds loopt met het risico dat er onenigheid tussen hen ontstaat, maar het is de rechter die in die onenigheid de beslissing neemt. 9 Memorie van toelichting , onderdeel P.

6 g. Beloning Ook voor de beloning komt een eenduidige regeling. De 5% regeling wordt zelden toegepast, omdat dit leidt tot onvoldoende beloning. In de praktijk gelden de aanbevelingen van het LOVCK 10. In de nieuwe regeling, wordt de verloning vastgesteld door de Minister. h. Periodieke evaluatie In beginsel is beschermingsbewind voor onbepaalde tijd, echter in het nieuwe artikel 446a wordt de bewindvoeding (verplicht) periodiek geëvalueerd. Er wordt bezien of het voortduren van het bewind noodzakelijk is 11. i. Bevoegdheden kantonrechter De bevoegdheden van de kantonrechter worden in de wet aangevuld en verduidelijkt. Dit vanwege de controleerbaarheid van de kwaliteit van de vertegenwoordigers. Thans is de kantonrechter bevoegd om de vertegenwoordiger op te roepen voor verhoor. Deze is verplicht alle inlichtingen te verstrekken 12. De bevoegdheid tot inzage in de kantooradministratie dient ter aanvulling. j. Opheffing en verlenging van de maatregel De bewindvoering kan worden opgeheven door de kantonrechter indien voortzetting niet meer zinvol is gebleken 13. Dit geldt ook voor de mentorraad 14, en curatelenstelling 15 k. Taak bewindvoerder en mentor Het blijkt dat de taken van de bewindvoerder onduidelijk zijn, met name als het gaat om problematische schulden. De verwachtingen van kantonrechters, bewindvoerders en rechtshebbende lopen uiteen. Artikel 441 (aanvulling op artikel 438) geeft nader aan wat de taak van de bewindvoerder is. Deze vertegenwoordigt de rechtshebbende en draagt zorg voor een doelmatige belegging van het vermogen 16. In een brief 17 van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal worden nog enkele aspecten genoemd. Een van die aspecten is de zwarte lijst van slecht presterende bewindvoerders. Dit zijn bijvoorbeeld bewindvoerders die om zwaarwegende redenen zijn ontslagen. Deze zwarte lijst zou geraadpleegd moeten worden door alle kantonrechters. Op deze manier kan het niet meer 10 Memorie van toelichting , onderdeel W. 11 Memorie van toelichting , onderdeel V 12 Memorie van toelichting, onderdeel Q 13 Memorie van toelichting, onderdeel EE 14 Memorie van toelichting, onderdeel Y 15 Memorie van toelichting, onderdeel H 16 Memorie van toelichting, onderdeel T 17 Brief Ministerie van Veiligheid en Justitie, 19 maart 2013: Wetsvoorstel wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap (33 054)

7 gebeuren dat een ontslagen bewindvoerder wordt benoemd door een andere kantonrechter. De zwarte lijst moet voldoen aan de Wet bescherming persoonsgegevens. 3.4 Kwaliteitseisen De kwaliteitseisen worden gewijzigd. Vermoedelijk gaan deze eisen 1 juni 2014 van start. De start van de bewindvoering moet overlegd worden met de kantonrechter. De eisen voor de bewindvoerder zijn als volgt: VOG (ook voor personeel dat de taken van bewindvoerder uitvoert) Diploma passende HBO opleiding bij schuldenbewinden (telt ook voor personeel) Diploma passende MBO opleiding bij overige bewinden (ook voor personeel dat taken uitvoert) Klachtenregeling hebben. Verklaring door deskundige of bewindvoerder waaruit blijkt: Aantallen dossiers, overige activiteiten, aantal klachten en hoeveel gegrond Wat is er gedaan aan permanente educatie (ook personeel) Bereikbaarheid op 4 werkdagen en noodgevallen Minimaal tweemaandelijks contact (curator en mentor) Maandelijks overzicht aan cliënten. Verklaring door accountant (AA of RA), eisen dossier, bedrijfsvoering en boekhouding: Vastlegging van contacten curator en mentor Werkbeschrijving voor intake, uitvoering maatregel Continuïteit bij ziekte Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Geen voordeel trekken uit maatregel anders dan loon Geen belangenverstrengeling Verslag over verloop klachtenregeling Jaarrekening. Naast de kwaliteitseisen moet er aandacht besteedt worden aan de zelfredzaamheid van de cliënt. Het is niet meer vanzelfsprekend dat de maatregel oneindig doorgaat. Dit wordt vijfjaarlijks herbeoordeeld

8 3.5 Overzicht van de oude en nieuwe wet op een rijtje Curatele, 1:378 BW Wegens: - Geestelijke stoornis waardoor niet in staat belangen behoorlijk waar te nemen. - Verkwisting - Drankmisbruik/drugsmisbruik Curatele, 1:378 BW Wegens: - Belangen niet behoorlijk waarneemt of zijn veiligheid of die van anderen in gevaar brengt als gevolg van: Lichamelijke of geestelijke toestand Drank/drugsmisbruik en een voldoende behartiging van die belangen niet met een meer passende en minder verstrekkende voorziening kan worden bewerkstelligd. Bewind, 1:431 BW Wegens: - Lichamelijke of geestelijke toestand niet in staat vermogensrechtelijke belangen behoorlijk waar te nemen. Bewind, 1:431 BW Wegens: - Vermogensrechtelijke belangen behoorlijk waarneemt als gevolg van: Lichamelijke of geestelijke toestand Publicatie kan Verkwisting of het hebben van problematische schulden. Publicatieverplichting. Nieuw, artikel 1:440 BW Schulden die voortspruiten uit een handeling, tijdens het bewind met of jegens de rechtshebbende, anders dan in overeenstemming met art. 438, tweede lid (verricht door een schuldeiser die het bewind kende of had behoren te kennen) kunnen niet op de onder het bewind staande goederen worden verhaald. Publicatie: Een gewijzigd register. - Openbaar - Niet openbaar Geen verplichting meer tot publicatie in de krant. Verzoekers ontslag: BW 1:389,449,462 - Bewindvoerder - Persoon zelf - OM - Mag ook ambtshalve Verzoekers ontslag: - Toegevoegd wordt ieder die bevoegd is te verzoeken.

9 Verzoekers opheffing: BW 1:389,449,462 - Bij curatele: dezelfde als die instelling mogen verzoeken. - Bij bewind: rechthebbende, OM - Bij mentorschap: betrokkene, mentor, OM Verzoekers opheffing - Toegevoegd wordt dezelfde die instelling mogen verzoeken + curator, bewindvoerder, mentor en ambtshalve..

Presentatie: mr. B. Kwakkenbos Datum: 6 april 2016 Duur Presentatie: uur

Presentatie: mr. B. Kwakkenbos Datum: 6 april 2016 Duur Presentatie: uur Presentatie: mr. B. Kwakkenbos Datum: 6 april 2016 Duur Presentatie: 09.30 10.30 uur Definitie bewind Indien een meerderjarige tijdelijk of duurzaam niet in staat is ten volle zijn vermogensrechtelijke

Nadere informatie

Vergelijking Curatele, Beschermingsbewind en Mentorschap

Vergelijking Curatele, Beschermingsbewind en Mentorschap Vergelijking Curatele, Beschermingsbewind en Mentorschap Curatele Beschermingsbewind Mentorschap Vanaf welke leeftijd? 18 jaar 18 jaar 18 jaar De grond voor de maatregel is voor de meerderjarige die tijdelijk

Nadere informatie

Congres Low Budget High Service, IMW Breda zaterdag 4 oktober 2014. Workshop Beschermingsbewind

Congres Low Budget High Service, IMW Breda zaterdag 4 oktober 2014. Workshop Beschermingsbewind Congres Low Budget High Service, IMW Breda zaterdag 4 oktober 2014 Workshop Beschermingsbewind Wat is beschermingsbewind? Art 1.431 lid 1 Burgerlijk Wetboek Indien een meerderjarige tijdelijk of duurzaam

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 054 Wijziging van enige bepalingen van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek inzake curatele, onderbewindstelling ter bescherming van meerderjarigen

Nadere informatie

Vergelijking Curatele Beschermingsbewind - Mentorschap

Vergelijking Curatele Beschermingsbewind - Mentorschap Vergelijking Curatele Beschermingsbewind - Mentorschap Curatele Beschermingsbewind Mentorschap Vanaf welke leeftijd? 18 jaar 18 jaar 18 jaar De grond voor de maatregel is voor de meerderjarige die tijdelijk

Nadere informatie

WOONINITIATIEVEN DAG 2015 28 NOVEMBER 2016. Monique Rijke en Froukje Offerman

WOONINITIATIEVEN DAG 2015 28 NOVEMBER 2016. Monique Rijke en Froukje Offerman WOONINITIATIEVEN DAG 2015 28 NOVEMBER 2016 Monique Rijke en Froukje Offerman MR BeschermingsBewind Postbus 2014, 8203 AA LELYSTAD RUST EN STABILITEIT MENTORSCHAP BESCHERMINGSBEWIND Monique Rijke Vanaf

Nadere informatie

Memorie van toelichting. Algemeen. 1. Inleiding

Memorie van toelichting. Algemeen. 1. Inleiding 33054 Wijziging van einge bepalingen van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek inzake curatele, onderbewindstelling ter bescherming van meerderjarigen en mentorschap ten behoeve van meerderjarigen en enige

Nadere informatie

Veranderingen in de rol en de positie van de mentor door nieuwe regelgeving. Symposium 6 november 2013 Stichting Mentorschap Amsterdam

Veranderingen in de rol en de positie van de mentor door nieuwe regelgeving. Symposium 6 november 2013 Stichting Mentorschap Amsterdam Veranderingen in de rol en de positie van de mentor door nieuwe regelgeving Symposium 6 november 2013 Stichting Mentorschap Amsterdam Mr. Kees Blankman c.blankman@vu.nl Curatele, beschermingsbewind en

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directie Wetgeving en Juridische Zaken Turfmarkt 147 2511 DP Den

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 054 Wijziging van enige bepalingen van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek inzake curatele, onderbewindstelling ter bescherming van meerderjarigen

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2013 414 Wet van 16 oktober 2013 tot wijziging van enige bepalingen van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek inzake curatele, onderbewindstelling ter

Nadere informatie

B E L A N G E N B E H A R T I G I N G L E D E N O M / Z M K W A L I T E I T R E C H T S P R A A K

B E L A N G E N B E H A R T I G I N G L E D E N O M / Z M K W A L I T E I T R E C H T S P R A A K Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak Datum: 1 april 2010 Ons kenmerk: B2.1.9./1782/HD Uw kenmerk: 5637692/10/6 Onderwerp: Wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap De minister van Justitie

Nadere informatie

Eigen verklaring curator/bewindvoerder/mentor

Eigen verklaring curator/bewindvoerder/mentor Eigen verklaring curator/bewindvoerder/mentor als bedoeld in artikel 1:383 lid 8 jo artikel 1:435 lid 8 BW jo artikel 13 lid 1 en lid 5 Besluit kwaliteitseisen en als bedoeld in artikel 1:459 lid 2 jo

Nadere informatie

Eigen verklaring bewindvoerder/curator als bedoeld in artikel 1:383 lid 8 jo artikel 1:435 lid 8 BW jo artikel 13 lid 1 en lid 5 Besluit

Eigen verklaring bewindvoerder/curator als bedoeld in artikel 1:383 lid 8 jo artikel 1:435 lid 8 BW jo artikel 13 lid 1 en lid 5 Besluit Eigen verklaring bewindvoerder/curator als bedoeld in artikel 1:383 lid 8 jo artikel 1:435 lid 8 BW jo artikel 13 lid 1 en lid 5 Besluit kwaliteitseisen (Handels)naam rechtspersoon/ bewindvoerder(s)/curator(en)

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. CONCEPT Besluit van, houdende regels ter waarborging van de kwaliteit van curatoren, bewindvoerders en mentoren (Besluit kwaliteitseisen curatoren, bewindvoerders en mentoren) Wij Beatrix, bij de gratie

Nadere informatie

MODULE BESCHERMINGSBEWIND

MODULE BESCHERMINGSBEWIND NVVK 2017 Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op de inhoud van deze Gedragscode/Module berusten bij de NVVK, branchevereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren. Gebruik

Nadere informatie

Datum 29 oktober 2014 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over beschermingsbewind en het toezicht daarop door de Kantonrechter

Datum 29 oktober 2014 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over beschermingsbewind en het toezicht daarop door de Kantonrechter 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 413 Vragen van het lid

Nadere informatie

No.W /11 s-gravenhage, 23juni 2011

No.W /11 s-gravenhage, 23juni 2011 Raad vanstate No.W03.1 1.0131/11 s-gravenhage, 23juni 2011 Bij Kabinetsmissive van 22 april 2011, no. 11.001009, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, bij

Nadere informatie

wetten.nl - Wet- en regelgeving printen - Besluit kwaliteitseisen curatoren, bescher...

wetten.nl - Wet- en regelgeving printen - Besluit kwaliteitseisen curatoren, bescher... http://wetten.overheinl/bwbr0034760/geldigheidsdatum_01-06-2015/afdrukken pagina 1 van 7 Besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren (Tekst geldend op: 01-06-2015) Besluit

Nadere informatie

MENTORSCHAP TEN BEHOEVE VAN MEERDERJARIGEN ARTIKELEN

MENTORSCHAP TEN BEHOEVE VAN MEERDERJARIGEN ARTIKELEN TITEL 20: MENTORSCHAP TEN BEHOEVE VAN MEERDERJARIGEN ARTIKELEN 450-462 Artikel 450 Indien een meerderjarige als gevolg van zijn geestelijke of lichamelijke toestand tijdelijk of duurzaam niet in staat

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 19716 14 november 2011 Wijziging van enige bepalingen van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek inzake curatele, onderbewindstelling

Nadere informatie

Beschermingsbewind, curatorschap en financieel beheer

Beschermingsbewind, curatorschap en financieel beheer Beschermingsbewind, curatorschap en financieel beheer 2013.1 Over Sofiad Brede en veelzijdige dienstverlening Sofiad Bewind B.V. is een voorzetting van de bewindvoerderspraktijk van Sofiad. Momenteel bestaat

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Nadere informatie

Beschermingsmaatregelen: Onderbewindstelling materieel Mentorschap - immaterieel Curatele zowel materieel als immaterieel

Beschermingsmaatregelen: Onderbewindstelling materieel Mentorschap - immaterieel Curatele zowel materieel als immaterieel 18 +..en nu? Beschermingsmaatregelen: Onderbewindstelling materieel Mentorschap - immaterieel Curatele zowel materieel als immaterieel Onderbewindstelling Sinds 1 januari 2014 Ten behoeve van meerderjarigen

Nadere informatie

Mini Symposium Wijziging Wet Mentorschap. 14 januari 2014 Inleiding Mr. W.E.M. (Wim) Verjans Kantonrechter te Bergen op Zoom

Mini Symposium Wijziging Wet Mentorschap. 14 januari 2014 Inleiding Mr. W.E.M. (Wim) Verjans Kantonrechter te Bergen op Zoom Mini Symposium Wijziging Wet Mentorschap 14 januari 2014 Inleiding Mr. W.E.M. (Wim) Verjans Kantonrechter te Bergen op Zoom Uitgangspunten nieuwe wetgeving De maatregel is passend en bevordert, waar mogelijk,

Nadere informatie

CONCEPT januari 2010

CONCEPT januari 2010 CONCEPT januari 2010 Wijziging van enige bepalingen van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek inzake curatele, onderbewindstelling ter bescherming van meerderjarigen en mentorschap ten behoeve van meerderjarigen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 2639 Vragen van het lid

Nadere informatie

Eindrapport. Onderzoekspracticum: De taken van een bewindvoerder. Projectleden: Hogeschool van Amsterdam

Eindrapport. Onderzoekspracticum: De taken van een bewindvoerder. Projectleden: Hogeschool van Amsterdam Eindrapport Hogeschool van Amsterdam Onderzoekspracticum: De taken van een bewindvoerder Opdrachtgever: Mw. C. Akkermans, Stichting Eropaf! Projectleden: Bahar Bayrakceken Anouk van der Geugten Annemarie

Nadere informatie

Verzoek tot onderbewindstelling en/of instelling van mentorschap in plaats van curatele

Verzoek tot onderbewindstelling en/of instelling van mentorschap in plaats van curatele Verzoek tot onderbewindstelling en/of instelling van mentorschap in plaats van curatele Raadpleeg bij het invullen van het formulier de bijbehorende toelichting en de brochure op www.rechtspraak.nl. S.v.p.

Nadere informatie

Datum 14 april 2011 Onderwerp Beantwoording Kamervragen over Alzheimerpatiënten en over de uitzending 'Alzheimerpatiënten steeds vaker opgelicht"

Datum 14 april 2011 Onderwerp Beantwoording Kamervragen over Alzheimerpatiënten en over de uitzending 'Alzheimerpatiënten steeds vaker opgelicht 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

DEBEWIND VOERDER. Het verschil tussen bewindvoering Wsnp en beschermingsbewind

DEBEWIND VOERDER. Het verschil tussen bewindvoering Wsnp en beschermingsbewind DEBEWIND VOERDER 2017 Het verschil tussen bewindvoering Wsnp en beschermingsbewind BEWINDVOERING ALGEMEEN In de schuldhulpverlening wordt vaak gesproken over bewindvoering. Maar wat houdt dit in? Soms

Nadere informatie

Stichting Vermogensbeheer Cliënten Prisma

Stichting Vermogensbeheer Cliënten Prisma Stichting Vermogensbeheer Cliënten Prisma Bijeenkomst met medewerkers Prisma 10 en 23 juni 2014 Opening Welkom door mr. C.H.M. Meijer-Vermeeren Wat doen we vanmiddag: 14.00 14.15 uur: Wat is en wie zijn

Nadere informatie

Verzoek tot ondercuratelestelling in plaats van bewind en/of mentorschap

Verzoek tot ondercuratelestelling in plaats van bewind en/of mentorschap Verzoek tot ondercuratelestelling in plaats van bewind en/of mentorschap Raadpleeg bij het invullen van het formulier de bijbehorende toelichting en de brochure op www.rechtspraak.nl. S.v.p. typen of duidelijk

Nadere informatie

1 van 5 26-10-13 19:27

1 van 5 26-10-13 19:27 1 van 5 26-10-13 19:27 Burgerlijk Wetboek Boek 1, Titel 19 (Tekst geldend op: 24-10-2013) Titel 19. Onderbewindstelling ter bescherming van meerderjarigen Artikel 431 Indien een meerderjarige als gevolg

Nadere informatie

Datum 18 juni 2013 Onderwerp Beantwoording Kamervragen over het bericht Bijzondere bijstand op aan onkosten

Datum 18 juni 2013 Onderwerp Beantwoording Kamervragen over het bericht Bijzondere bijstand op aan onkosten 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Mevrouw mr M.I. Loof, notaris bij Westvest Netwerk Notarissen, Westvest 38, 2611 AZ Delft, telefoon 015 2191999, info@westvest-notarissen.

Mevrouw mr M.I. Loof, notaris bij Westvest Netwerk Notarissen, Westvest 38, 2611 AZ Delft, telefoon 015 2191999, info@westvest-notarissen. 1 VAN MENTORSCHAP TOT NALATENSCHAP Mevrouw mr M.I. Loof, notaris bij, Westvest 38, 2611 AZ Delft, telefoon 015 2191999, info@westvest-notarissen.nl De wet zegt: als je 18 jaar bent dan ben je meerderjarig

Nadere informatie

ECLI:NL:RBBRE:2011:BQ1184

ECLI:NL:RBBRE:2011:BQ1184 ECLI:NL:RBBRE:2011:BQ1184 Instantie Rechtbank Breda Datum uitspraak 11-04-2011 Datum publicatie 14-04-2011 Zaaknummer 647993 ov 11-945 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

Naam contactpersoon. Rechtsvorm. Naam accountant. Datum controle. Datum rapport. Onderverdeeld in: bewindvoeringen. curatorschappen.

Naam contactpersoon. Rechtsvorm. Naam accountant. Datum controle. Datum rapport. Onderverdeeld in: bewindvoeringen. curatorschappen. Jaarlijks verslag van de accountant ten aanzien van de curator/bewindvoerder als bedoeld in artikel 1:383 lid 8 jo. art. 1:435 lid 8 BW jo. art. 11 jo art. 13 lid 2 en 5 Besluit Algemene informatie (handels)naam

Nadere informatie

Vaneveld. Bewindvoering

Vaneveld. Bewindvoering Vaneveld Bewindvoering Geachte lezer, Ik wil u hartelijk danken, dat u de tijd neemt om onze brochure door te lezen. Wij hebben geprobeerd deze brochure zo overzichtelijk mogelijk te maken, zodat u als

Nadere informatie

informatiebrochure Vertegenwoordiging, bewindvoering en curatele

informatiebrochure Vertegenwoordiging, bewindvoering en curatele informatiebrochure Vertegenwoordiging, mentorschap, bewindvoering en curatele besluiten belangen helpen 2 INHOUDSOPGAVE Inleiding 4 1 Niet wettelijke of informele vertegenwoordiging 5 2 Wanneer is wettelijke

Nadere informatie

Informatie over bewindvoering

Informatie over bewindvoering Informatie over bewindvoering Inhoudsopgave Inleiding... 4 Maatregel kort samengevat... 5 Aanbevelingen van het Landelijk Overleg Kantonrechters 6 Waarom bewind... 6 Wie vraagt het bewind aan... 7 Aan

Nadere informatie

Eigen verklaring mentor als bedoeld in artikel 459 lid 2 jo artikel 452 lid 8 sub a BW jo artikel 13 lid 1 en lid 6 Besluit

Eigen verklaring mentor als bedoeld in artikel 459 lid 2 jo artikel 452 lid 8 sub a BW jo artikel 13 lid 1 en lid 6 Besluit Eigen verklaring mentor als bedoeld in artikel 459 lid 2 jo artikel 452 lid 8 sub a BW jo artikel 13 lid 1 en lid 6 Besluit kwaliteitseisen Naam of namen mentor(en) Contactpersoon Rechtsvorm De periode

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2015 186 Besluit van 20 mei 2015 tot wijziging van het Besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren in verband met de

Nadere informatie

Verzoek tot ondercuratelestelling in plaats van bewind en/of mentorschap

Verzoek tot ondercuratelestelling in plaats van bewind en/of mentorschap Verzoek tot ondercuratelestelling in plaats van bewind en/of mentorschap Raadpleeg bij het invullen van het formulier de bijbehorende toelichting en de brochure CURATELE, BEWIND EN MENTORSCHAP. S.v.p.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 054 Wijziging van enige bepalingen van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek inzake curatele, onderbewindstelling ter bescherming van meerderjarigen

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Wetgeving, Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken

Directoraat-Generaal Wetgeving, Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken ϕ1 Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Wetgeving, Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken Directie Wetgeving Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Verzoek tot ondercuratelestelling

Verzoek tot ondercuratelestelling Verzoek tot ondercuratelestelling Raadpleeg bij het invullen van het formulier de bijbehorende toelichting en de brochure op www.rechtspraak.nl S.v.p. typen of duidelijk schrijven. Indien u bij een rubriek

Nadere informatie

Wettelijke vertegenwoordiging. Informatiebrochure

Wettelijke vertegenwoordiging. Informatiebrochure Wettelijke vertegenwoordiging Informatiebrochure 1 Inhoudsopgave Inleiding 1. Niet wettelijke of informele vertegenwoordiging 2. Wettelijke vertegenwoordiging 3. Wie kan (wettelijke) vertegenwoordiging

Nadere informatie

Best Bewindvoering, de Vucht 25, 5121 ZK RIJEN, Tel. Mobiel: 06-25213624 of 06-12879818 www.bestbewindvoering.nl / info@bestbewindvoering.

Best Bewindvoering, de Vucht 25, 5121 ZK RIJEN, Tel. Mobiel: 06-25213624 of 06-12879818 www.bestbewindvoering.nl / info@bestbewindvoering. Curateles Curatele is een rechterlijke maatregel ter bescherming van een meerderjarige die als gevolg van bijvoorbeeld een geestelijke stoornis niet meer staat is om zijn vermogensrechtelijke belangen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 20 202 33 054 Wijziging van enige bepalingen van Boek van het Burgerlijk Wetboek inzake curatele, onderbewindstelling ter bescherming van meerderjarigen

Nadere informatie

Nr. 4 ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT 1

Nr. 4 ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT 1 TWEEDE KAMER DER STATEN- 2 GENERAAL Vergaderjaar 2011-2012 33 054 Wijziging van enige bepalingen van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek inzake curatele, onderbewindstelling ter bescherming van meerderjarigen

Nadere informatie

Verzoek tot onderbewindstelling en/of instelling van mentorschap

Verzoek tot onderbewindstelling en/of instelling van mentorschap Verzoek tot onderbewindstelling en/of instelling van mentorschap Raadpleeg bij het invullen van het formulier de bijbehorende toelichting en de brochure op www.rechtspraak.nl. S.v.p. typen of duidelijk

Nadere informatie

Verzoek tot ondercuratelestelling in plaats van bewind en/of mentorschap

Verzoek tot ondercuratelestelling in plaats van bewind en/of mentorschap Verzoek tot ondercuratelestelling in plaats van bewind en/of mentorschap Raadpleeg bij het invullen van het formulier de bijbehorende toelichting en de brochure CURATELE, BEWIND EN MENTORSCHAP. S.v.p.

Nadere informatie

Visie BPBI op wetsvoorstel , wijziging Boek 1 BW

Visie BPBI op wetsvoorstel , wijziging Boek 1 BW Visie BPBI op wetsvoorstel 33.054, wijziging Boek 1 BW INLEIDING Het bestuur van de Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders (BPBI) heeft met belangstelling kennis genomen

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Copro 14038 Jaargang 2014 46 Besluit van 29 januari 2014, houdende regels ter waarborging van de kwaliteit van curatoren, bewindvoerders en mentoren (Besluit

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VH Budget Advies Beschermingsbewind

ALGEMENE VOORWAARDEN VH Budget Advies Beschermingsbewind VH Budget Advies De Wetering 1 3451 BN Vleuten www.vhbudgetadvies.nl info@vhbudgetadvies.nl 06 307 380 76 ALGEMENE VOORWAARDEN VH Budget Advies Beschermingsbewind Artikel 1 Begripsbepaling 1.1. Bewindvoerder:

Nadere informatie

1. Aanmelding & intake 1. U geeft volledig openheid van zaken aangaande uw inkomsten, uitgaven, schulden en vermogen die voor de uitvoering van

1. Aanmelding & intake 1. U geeft volledig openheid van zaken aangaande uw inkomsten, uitgaven, schulden en vermogen die voor de uitvoering van Procedure en Voorwaarden Bewind Budget Beheer Nederland ( BBBN) 1. Aanmelding & intake 1. U geeft volledig openheid van zaken aangaande uw inkomsten, uitgaven, schulden en vermogen die voor de uitvoering

Nadere informatie

Verzoek tot onderbewindstelling en/of instelling van mentorschap

Verzoek tot onderbewindstelling en/of instelling van mentorschap Verzoek tot onderbewindstelling en/of instelling van mentorschap Raadpleeg bij het invullen van het formulier de bijbehorende toelichting en de brochure op www.rechtspraak.nl. S.v.p. typen of duidelijk

Nadere informatie

MEMORIE VAN ANTWOORD. 1. Inleiding

MEMORIE VAN ANTWOORD. 1. Inleiding 33 054 Wijziging van enige bepalingen van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek inzake curatele, onderbewindstelling ter bescherming van meerderjarigen en mentorschap ten behoeve van meerderjarigen en enige

Nadere informatie

Programma. Wat moet ik weten over: Mentorschap Bewindvoering Curatele Volmacht Levenstestament Financiële dienstverlening. Topaz

Programma. Wat moet ik weten over: Mentorschap Bewindvoering Curatele Volmacht Levenstestament Financiële dienstverlening. Topaz Welkom Programma Wat moet ik weten over: Mentorschap Bewindvoering Curatele Volmacht Levenstestament Financiële dienstverlening 1. Is er verschil tussen mentorschap, bewindvoering en curatele? A. Er is

Nadere informatie

Verzoek tot onderbewindstelling en/of instelling van mentorschap

Verzoek tot onderbewindstelling en/of instelling van mentorschap Verzoek tot onderbewindstelling en/of instelling van mentorschap Raadpleeg bij het invullen van het formulier de bijbehorende toelichting en de brochure CURATELE, BEWIND EN MENTORSCHAP. S.v.p. typen of

Nadere informatie

Verzoek tot ondercuratelestelling

Verzoek tot ondercuratelestelling Verzoek tot ondercuratelestelling Raadpleeg bij het invullen van het formulier de bijbehorende toelichting en de brochure CURATELE, BEWIND EN MENTORSCHAP. S.v.p. typen of duidelijk schrijven. Indien u

Nadere informatie

Beschermingsbewind en de Wet schuldsanering natuurlijke personen

Beschermingsbewind en de Wet schuldsanering natuurlijke personen Beschermingsbewind en de Wet schuldsanering natuurlijke personen Een onderzoek naar de mogelijke gevolgen van samenloop van beschermingsbewind en de Wet schuldsanering natuurlijke personen voor de verhaalsmogelijkheden

Nadere informatie

Beschermingsbewind. Hoe werkt dat? Carmen bewindvoering

Beschermingsbewind. Hoe werkt dat? Carmen bewindvoering Beschermingsbewind Hoe werkt dat? Carmen bewindvoering 1 Inleiding Voor u ligt de brochure over beschermingsbewind. Als uw goederen onder bewind gesteld zijn, is het goed voor te stellen dat u denkt: hoe

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZWB:2016:6374

ECLI:NL:RBZWB:2016:6374 ECLI:NL:RBZWB:2016:6374 Instantie Datum uitspraak 04-10-2016 Datum publicatie 12-10-2016 Rechtbank Zeeland-West-Brabant Zaaknummer 5227448 OV VERZ 16-6479 en 5353430 OV VERZ 16-8301 Rechtsgebieden Bijzondere

Nadere informatie

Beschrijving werkproces Rabarber Bewind

Beschrijving werkproces Rabarber Bewind Beschrijving werkproces Rabarber Bewind Artikel 1. Definities In deze beschrijving van het werkproces van Rabarber Bewind wordt verstaan onder: Bewindvoerder: degene die het bewind daadwerkelijk uitvoert

Nadere informatie

Met deze aanbevelingen zijn de vragen die in de praktijk rond mentorschap kunnen rijzen niet uitputtend behandeld.

Met deze aanbevelingen zijn de vragen die in de praktijk rond mentorschap kunnen rijzen niet uitputtend behandeld. Aanbevelingen mentorschap Aanbevelingen mentorschap Vastgesteld door het LOK op 26 april 2004 Gepubliceerd op 1 juni 2004 Aangevuld op 27 november 2008 Inleiding Het LOK (Landelijk Overleg Kantonsectorvoorzitters)

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 10 juli 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 10 juli 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

De bewindvoerder. Het verschil tussen bewindvoering Wsnp en beschermingsbewind

De bewindvoerder. Het verschil tussen bewindvoering Wsnp en beschermingsbewind De bewindvoerder Het verschil tussen bewindvoering Wsnp en beschermingsbewind Bewindvoering algemeen In de schuldhulpverlening wordt vaak gesproken over bewindvoering. Maar wat houdt dit in? En soms wordt

Nadere informatie

Verzoek tot onderbewindstelling en/of instelling van mentorschap

Verzoek tot onderbewindstelling en/of instelling van mentorschap Verzoek tot onderbewindstelling en/of instelling van mentorschap Raadpleeg bij het invullen van het formulier de bijbehorende toelichting en de brochure CURATELE, BEWIND EN MENTORSCHAP. S.v.p. typen of

Nadere informatie

Verzoek tot ondercuratelestelling

Verzoek tot ondercuratelestelling Verzoek tot ondercuratelestelling Raadpleeg bij het invullen van het formulier de bijbehorende toelichting en de brochure CURATELE, BEWIND EN MENTORSCHAP. S.v.p. typen of duidelijk schrijven. Indien u

Nadere informatie

Curatele, bewind en mentorschap

Curatele, bewind en mentorschap DC 40 Curatele, bewind en mentorschap 1 Inleiding Als medewerker maatschappelijke zorg kun je in aanraking komen met cliënten die door de kantonrechter onder curatele gesteld zijn, een bewindvoerder krijgen

Nadere informatie

Kwaliteitsprotocol 2015

Kwaliteitsprotocol 2015 Kwaliteitsprotocol 2015 Voor Bewindvoerders, Curatoren en Mentoren gelden wettelijke eisen en verplichtingen. Deze zijn neergelegd in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Op grond van artikel 1:383/435/452,

Nadere informatie

De bewindvoerder. Het verschil tussen bewindvoering Wsnp en beschermingsbewind

De bewindvoerder. Het verschil tussen bewindvoering Wsnp en beschermingsbewind De bewindvoerder Het verschil tussen bewindvoering Wsnp en beschermingsbewind Bewindvoering algemeen In de schuldhulpverlening wordt vaak gesproken over bewindvoering. Maar wat houdt dit in? En soms wordt

Nadere informatie

VEELZIJDIGE FINANCIËLE ZORGVERLENING

VEELZIJDIGE FINANCIËLE ZORGVERLENING VEELZIJDIGE FINANCIËLE ZORGVERLENING Wanneer mensen door ziekte, handicap, leeftijd of andere bijzondere omstandigheden hun financiële zaken niet meer zelf kunnen of willen regelen, kunnen ze rekenen op

Nadere informatie

Bewindvoering, mentorschap en curatele

Bewindvoering, mentorschap en curatele Bewindvoering, mentorschap en curatele Tot de leeftijd van 18 jaar wordt bereikt zijn de ouders de wettelijke vertegenwoordigers van een persoon. Zodra men 18 jaar wordt is men zijn/haar eigen wettelijke

Nadere informatie

Gebruik van patiëntgegevens in de zorg voor ouderen

Gebruik van patiëntgegevens in de zorg voor ouderen Gebruik van patiëntgegevens in de zorg voor ouderen 6 juridische problemen in de ouderengeneeskunde Roy Knuiman 11 april 2017 KNMG symposium Arts en Recht Casuїstiek uit de praktijk Zes juridische problemen

Nadere informatie

CONCEPT. Nota van toelichting. Algemeen

CONCEPT. Nota van toelichting. Algemeen CONCEPT Nota van toelichting Algemeen In het wetsvoorstel tot wijziging van enige bepalingen van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek inzake curatele, bewind ter bescherming van meerderjarigen en mentorschap

Nadere informatie

Vertegenwoordiging bij meerderjarigenbescherming.

Vertegenwoordiging bij meerderjarigenbescherming. Vertegenwoordiging bij meerderjarigenbescherming. Maria Vasquez Gutierrez Een onderzoek naar de gevolgen van de inwerkingtreding van de Wet wijziging curatele, meerderjarigenbewind en mentorschap voor

Nadere informatie

Verzoek tot onderbewindstelling en/of instelling van mentorschap

Verzoek tot onderbewindstelling en/of instelling van mentorschap Verzoek tot onderbewindstelling en/of instelling van mentorschap Raadpleeg bij het invullen van het formulier de bijbehorende toelichting en de brochure CURATELE, BEWIND EN MENTORSCHAP. S.v.p. typen of

Nadere informatie

Mr. Kees Blankman c.blankman@vu.nl

Mr. Kees Blankman c.blankman@vu.nl Mr. Kees Blankman c.blankman@vu.nl Zelf een wilsverklaring opstellen voor een latere situatie van wilsonbekwaamheid: bijv. een nietbehandelverklaring (non-reanimatie) of een euthanasieverklaring of orgaandonatie;

Nadere informatie

Bewindvoerderschap. Curatele, bewind en mentorschap

Bewindvoerderschap. Curatele, bewind en mentorschap Bewindvoerderschap Het kan voorkomen dat een erflater van mening is dat zijn erfgenamen (nog) niet de volledige verantwoording kunnen dragen van het door hen geërfde vermogen. Dit kan te maken hebben met

Nadere informatie

Nr. 5 herdruk *) VERSLAG Vastgesteld 20 januari 2012

Nr. 5 herdruk *) VERSLAG Vastgesteld 20 januari 2012 33 054 Wijziging van enige bepalingen van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek inzake curatele, onderbewindstelling ter bescherming van meerderjarigen en mentorschap ten behoeve van meerderjarigen en enige

Nadere informatie

De sleutelrol van de notaris

De sleutelrol van de notaris De sleutelrol van de notaris inzake het notarieel beschermen van wilsonbekwame, handelingsonbekwame en/of handelingsonbevoegde ouderen tegen financieel misbruik. Auteur: Annegien Janssens Afstudeerorganisatie:

Nadere informatie

Informatiebrochure bewindvoering, budgetbeheer, budgetcoaching, mentorschap en curatele

Informatiebrochure bewindvoering, budgetbeheer, budgetcoaching, mentorschap en curatele Informatiebrochure bewindvoering, budgetbeheer, budgetcoaching, mentorschap en curatele Is de financiële balans ver te zoeken? Ligt u s nachts wakker, en piekert u over uw financiële situatie. Komt u er

Nadere informatie

Verzoek tot onderbewindstelling en/of instelling van mentorschap in plaats van curatele

Verzoek tot onderbewindstelling en/of instelling van mentorschap in plaats van curatele Verzoek tot onderbewindstelling en/of instelling van mentorschap in plaats van curatele S.v.p. typen of duidelijk schrijven. Indien u bij een rubriek ruimte te kort komt, wilt u dan op een genummerde bijlage

Nadere informatie

Verzoek tot onderbewindstelling en/of instelling van mentorschap in plaats van curatele

Verzoek tot onderbewindstelling en/of instelling van mentorschap in plaats van curatele Verzoek tot onderbewindstelling en/of instelling van mentorschap in plaats van curatele S.v.p. typen of duidelijk schrijven. Indien u bij een rubriek ruimte te kort komt, wilt u dan op een genummerde bijlage

Nadere informatie

Privacy Reglement Kern Bewind

Privacy Reglement Kern Bewind Art. 1. Begripsbepaling Privacy Reglement Kern Bewind Art. 1.1. Privacy: Het recht van personen op bescherming van hun persoonlijke levenssfeer in verband met het vastleggen en verstrekken van persoonsgegevens.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1978-1979 15 350 Onderbewindstelling ter bescherming van meerderjarigen Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens

Nadere informatie

Gedwongen opname met een rechterlijke machtiging (RM)

Gedwongen opname met een rechterlijke machtiging (RM) Gedwongen opname met een rechterlijke machtiging (RM) Inhoud 1. Inleiding 4 2. Samenvatting 4 3. Verschillende soorten gedwongen opnamen 5 4. Voorwaarden voor een RM 5 5. Procedure 6 6. Duur 7 7. Gevolgen

Nadere informatie

Curatele, meerderjarigenbewind en mentorschap: belangrijke wetswijziging op komst

Curatele, meerderjarigenbewind en mentorschap: belangrijke wetswijziging op komst Rotterdam Institute of Private Law Accepted Paper Series Curatele, meerderjarigenbewind en mentorschap: belangrijke wetswijziging op komst A.J.M. Nuytinck Published in WPNR 2010, 6844, p. 439-447 Prof.

Nadere informatie

WIE ZIJN WIJ? VERANTWOORDELIJKHEID

WIE ZIJN WIJ? VERANTWOORDELIJKHEID VERANTWOORDELIJKHEID WIE ZIJN WIJ? Pro Bewind is een kantoor dat zich richt op curatele, mentorschap of een combinatie van bewindvoering en mentorschap. Het kantoor is gevestigd in Valkenswaard. Pro Bewind

Nadere informatie

Curatele, bewind en mentorschap

Curatele, bewind en mentorschap Curatele, bewind en mentorschap In dit informatieblad kunt u lezen wat curatele, bewind en mentorschap betekenen en wanneer die maatregelen kunnen worden genomen. In paragraaf 2 zijn de maatregelen beknopt

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 28 januari 2013 Betreft Mentorschap. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 28 januari 2013 Betreft Mentorschap. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Verzoek tot onderbewindstelling en/of instelling van mentorschap

Verzoek tot onderbewindstelling en/of instelling van mentorschap Verzoek tot onderbewindstelling en/of instelling van mentorschap Raadpleeg bij het invullen van het formulier de bijbehorende toelichting en de brochure CURATELE, BEWIND EN MENTORSCHAP. S.v.p. typen of

Nadere informatie

Klachtenregeling Vogel Bewind

Klachtenregeling Vogel Bewind Klachtenregeling Vogel Bewind Vogel Bewind zal te allen tijde trachten om haar werkzaamheden ten aanzien van de aan haar opgedragen taken zo zorgvuldig mogelijk te realiseren en de belangenbehartiging

Nadere informatie

Kenmerk: Verzoek tot machtiging voeren van een gerechtelijke procedure

Kenmerk: Verzoek tot machtiging voeren van een gerechtelijke procedure Behandeld door: Aan: Kantontrechter Kenmerk: Onderwerp: Verzoek tot machtiging voeren van een gerechtelijke procedure Verzoek(ster); Naam : Adres : Postcode/woonplaats : In deze vertegenwoordigd door naam,

Nadere informatie

BEWIND -1- M:\brochures\bewind.docx 22/6/2015

BEWIND -1- M:\brochures\bewind.docx 22/6/2015 BEWIND Zodra een kind meerderjarig is (18 jaar) mag het zelf over zijn of haar eigen vermogen beschikken. Dat is meestal geen probleem, als dat vermogen niet groot is en één van beide ouders of beide ouders

Nadere informatie

Ontwikkelingen betreffende meerderjarigenbewind

Ontwikkelingen betreffende meerderjarigenbewind Ontwikkelingen betreffende meerderjarigenbewind vanaf 2004 MR. MARIKE F. SCHOEMAN-VISSER 1 In 2004 vormde Bewind en aan bewind verwante vormen het onderwerp van het preadvies voor de jaarlijkse algemene

Nadere informatie