D Sc. Procesmanagement

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "D Sc. Procesmanagement"

Transcriptie

1 3. Ét D Sc 3. / I T ' * r 3 -v 1 i. -- J r: Procesmanagement

2 Inleiding Voorliggend beeldkwaliteitsplan is opgesteld als toetsingskader bij de ontwikkeling van het plangebied Steenbrei III te Vasse, gemeente Tubbergen. Basis van dit beeldkwaliteitsplan is het stedenbouwkundig ontwerp dat voor de locatie opgesteld is. Verder zijn uitgangspunten met betrekking tot sfeer en architectuur bepalend. Daarbij is gezocht naar een authentiek Twents beeld en een samenhang met het omliggende open landschap. De locatie Steenbrei III te Vasse ligt aan de oostzijde van de kern Vasse, uitkijkend over de Manderse Es en het coulissenlandschap van Noordoost Twente. Het plan-gebied Steenbrei III is het vervolg van eerste fasen van het plan Steenbrei en sluit direct aan op de straten De Steenbrei en De Rietakker. Steenbrei vormt de afsluiting van de bebouwing aan deze zijde van Vasse. Integratie met het omliggende landschap is één van de uitgangspunten van het stedenbouwkundig ontwerp. Dit beeldkwaliteitsplan voor het plangebied Steenbrei III is opgesteld door CZT Ruimtelijk Advies & Procesmanagement uit Deventer in opdracht van de Naoberkracht Dinkelland Tubbergen. 1J*

3 Beeldkwaliteit en het beeldkwaliteitsplan In h e t b e e l d k w a l i t e i t s p l a n i s h e t s t e d e n b o u w k u n d i g o n t w e r p v e r t a a l d in w e l s t a n d s c r i t e r i a v o o r d e inrichting e n d e b e b o u w i n g. H i e r d o o r d r a g e n d e v e r s c h i l l e n d e i n r i c h t i n g s e l e m e n t e n s t e r k bij aan de beeldkwaliteit van het gebied. K e r n b e g r i p p e n bij b e e l d k w a l i t e i t z i j n " s t r u c t u u r ", " i d e n t i t e i t " e n " b e l e v i n g s w a a r d e ". E e n d u i d e l i j k e, h e l d e r e s t r u c t u u r d r a a g t bij a a n d e l e e s b a a r h e i d v a n d e o m g e v i n g. D e g e b r u i k e r is h i e r d o o r in J staat e e n duidelijke ruimtelijke voorstelling v a n e e n gebied t e m a k e n e n z i c h t e oriënteren. I d e n t i t e i t z o r g t v o o r h e r k e n b a a r h e i d en de belevingswaarde geeft de waardering van de gebruiker voor zijn o m g e v i n g. O n d e r d e l e n die bijdragen a a n de structuur zijn:. herkenbare dragers van een stedenbouwkundig plan;. d e a a n w e z i g h e i d v a n z i c h t b a r e oriëntatiepunten z o w e l i n bebouwing als in ruimte;. d u i d e l i j k h e i d o v e r k n o p e n, s c h a k e l s e n hiërarchie i n d e ruimtelijke structuur. Identiteit w o r d t in b e l a n g r i j k e m a t e b e p a a l d d o o r :. h e r k e n b a a r h e i d i n d e e l g e b i e d e n, d o o r s a m e n h a n g e n d e stijl,. materialisatie, functie en typologie, d a a r m e e geeft het onderscheid ten opzichte van andere gebieden;. gebruiken v a n beeldbepalende herkenbare e l e m e n t e n, die refereren aan bekende archetypen;. authenticiteit en herhaling..2. De belevingswaarde heeft betrekking op het aanzien en d e betekenis v a n e e n ruimte of object. D e belevingswaarde wordt onder andere bepaald door:. de architectonische kwaliteit en expressie;. de vorm en s a m e n h a n g van geheel van bebouwing en ruimte;. de kwaliteit v a n aanleg en beheer;. het gebruik van ruimte en gebouwen. Het m a g duidelijk zijn dat e e n juist h a n t e r e n v a n de b e p a l e n d e e l e m e n t e n v o o r structuur, identiteit e n beleving e e n o n d e r s t e u n i n g en versterking biedt a a n het s t e d e n b o u w k u n d i g ontwerp v a n e e n gebied. O m de goede beeldkwaliteit te verkrijgen ishet van belang dat er e e n visie isop plaatsing, verschijning en s a m e n h a n g v a n die e l e m e n t e n die specifiek v o o r de locatie e n het s t e d e n b o u w k u n d i g o n t w e r p zijn. D e z e visie l e g g e n w e v a s t in e e n beeldkwaliteitsplan. Het beeldkwaliteitsplan vormt het kader voor de toetsing door w e l s t a n d v a n te o n t w i k k e l e n b o u w p l a n n e n. E r zijn bindende r a n d v o o r w a a r d e n o p g e n o m e n v o o r de inrichting v a n de o p e n b a r e r u i m t e v a n d e w e g e n e n h e t g r o e n, d e o v e r g a n g v a n privé-gebied naar openbaar gebied en voor de architectonische vormgeving van de te b o u w e n woningen. Het beeldkwaliteitsplan heeft meerdere functies:. Het v o r m t s a m e n m e t het b e s t e m m i n g s p l a n het ruimtelijk kader, hierin zijn de hoofdlijnen v a n de structuur, d e bouwmogelijkheden en de beeldkwaliteit vastgelegd;. H e t d i e n t a l s t o e t s i n g s k a d e r bij d e g e m e e n t e l i j k e b e o o r d e l i n g o p welstandsaspecten van bouwplannen;. Het dient als ruimtelijk kader voor de plannen voor ontwerp, inrichting e n b e h e e r v a n de o p e n b a r e ruimte.

4

5

6

7 Stedenbouwkundig ontwerp In d e e e r d e r e f a s e n v a n h e t p l a n S t e e n b r e i i s s p r a k e v a n individuele b e b o u w i n g v a n vrije kavels, in de v o r m v a n vrijstaande w o n i n g e n. D e z e plandelen k e n n e n e e n grote diversiteit a a n a r c h i t e c t u u r s t i j l e n e n m a t e r i a l i s a t i e. In d e v o o r l i g g e n d e d e r d e f a s e w o r d t g e s t r e e f d n a a r e e n m e t h e t l a n d s c h a p geïntegreerd s t e d e n b o u w k u n d i g p l a n w a t e e n b i j z o n d e r e beëindiging v a n d e kern Vasse gaat vormen. H e t s t e d e n b o u w k u n d i g o n t w e r p g a a t uit v a n h e t a f r o n d e n v a n h e t d o r p e n h e t creëren v a n e e n c i r c u l a t i e m o g e l i j k h e i d v o o r h e t verkeer. Dit heeft v o r m g e k r e g e n ine e n g e b o g e n straat die D e Steenbrei en d ed e Rietakker verbindt. D e w o n i n g e n a a n deze straat draaien m e e en geven zo doorzicht naar het omliggende l a n d s c h a p. Eén c l u s t e r v a n w o n i n g e n i s georiënteerd r o n d e e n e r f. D e woningdichtheid n e e m t af naar de buitenzijde toe waardoor er e e n geleidelijke o v e r g a n g n a a r het l a n d s c h a p ontstaat. Dit w o r d t benadrukt door de bouwmassa's en bouwhoogtes welke eveneens a f n e m e n. T u s s e n de woningen aan de buitenzijde van de straat is op m e e r d e r e plaatsen e e n groene corridor ontworpen, deze vista's geven doorzicht naar het landschap. H e t p l a n b e s t a a t uit 1 4 v r i j s t a a n d e w o n i n g e n e n 2 x e e n d u b b e l e woning. D e kavels w o r d e n individueel verkocht en ontwikkeld. D e van binnen naar buiten: - afname hoogte - dorp naar landschap.6. bebouwing aan de straat of erf heeft geen doorlopende v o o r g e v e l r o o i l i j n. Eén h o e k p u n t v a n e l k h o o f d g e b o u w d i e n t e v e n w e l o p d e v o o r s t e r o o i l i j n t e l i g g e n. D e oriëntatie v a n d e w o n i n g e n isop de w e g gericht. O m v o l d o e n d e s a m e n h a n g inde diversiteit te verkrijgen w o r d e n d e o v e r g a n g e n privé-openbaar v o o r z i e n v a n b e e l d b e p a l e n d e h a g e n. A a n de buitenzijde v o r m e n lage struwelen de s a m e n h a n g e n d e o v e r g a n g s z o n e. W a a r nodig lopen d e z e lage b o s s c h a g e s door tot aan de Deep'nweg. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van i n h e e m s e beplantingssoorten. B o m e n staan strategisch geplaatst in d e lijn v a n d e b e b o u w i n g, h i e r d o o r v o r m e n z e g e e n belemmering van binnen naar buiten en camoufleren ze d e bebouwing van buitenaf gezien. D e verharding inde buitenruimte iseenvoudig met een v e r s c h i l l e n d e k l e u r s c h a k e r i n g v o o r d e straat e n het erf. In het profiel v a n de straat is rekening g e h o u d e n m e t e e n r u i m e verharding, zonder inrichtingsonderscheid voor de verschillende gebruikers. Enkel de parkeervakken en sporadische g r o e n e l e m e n t e n zijn a f w i j k e n d. H e t e r f is n o g m i n d e r gedifferentieerd, eenduidige verharding v a n erfgrens tot erfgrens met s u m m i e r e aanduidingen voor bijvoorbeeld parkeervakken.

8

9 Architectuur Naast het samenbindend interieur van de openbare ruimte wordt er ook in de architectuur gestreefd naar een samenhangend beeld. hiertoe zijn beeldkwaliteitscriteria voor twee stijlen opgesteld, te weten een dorpse stijl en een meer landschappelijke stijl. Ruimtelijk zijn deze stijlen aan het gebied toebedeeld: dorps wonen voor het binnengebied en de landelijk wonen voor de planrand en het erf. Crossovers tussen de stijlkenmerken zijn mogelijk en deels zelfs wenselijk om meer samenhang te creëren. I Bouwstijlen ^ Woningen in een dorpse stijl De dorpse stijl is te kenmerken als statige woningen in traditioneel metselwerk. De woningen zijn tweelaags, vaak met een steile kap en grote gootoverstekken, erkers en raampartijen. De bouwmassa bestaat uit een eenvoudige vorm met ondergeschikte aanbouwen (erkers, uitbouwen e.d.). De woningen zijn gebouwd van baksteen en de kappen zijn belegd met pannen of riet. De landelijke bouwstijl is een referentie naar woningen uit het oorspronkelijke agrarische landschap. De woning bestaat uit een eenvoudige hoofdvorm en is éénlaags met kap. Er is sprake van een zadeldak, eventueel met wolfseinden, en grote overstekken. De woningen zijn uitgevoerd in traditioneel metselwerk, de kappen zijn van matte dakpannen of riet. De ramen zijn klein met een roedeverdeling. Woningen in een landelijke stijl

10

11

12

13

14

15

16 Waterhuishouding In S t e e n b r e i s p e e l t w a t e r e e n b e l a n g r i j k e r o l. D e g e m e e n t e e n h e t w a t e r s c h a p zijn o v e r e e n g e k o m e n o v e r te g a a n tot volledige afkoppeling v a n het r e g e n w a t e r v a n het riool. Het r e g e n w a t e r w o r d t d u s niet via het riool a f g e v o e r d, m a a r w o r d t o p g e v a n g e n i n het g e b i e d zelf. R e g e n w a t e r dat o p d e d a k e n valt, w o r d t via goten en regenpijpen naar de tuinen geleid en via de tuinen en d e straat naar o p e n b a a r groen w a a r i n ondergronds infiltratiekratten z i j n v e r w e r k t. O o k h e t r e g e n w a t e r d a t o p privé e n o p e n b a r e v e r h a r d i n g valt, w o r d t n a a r d e z e infiltratievoorzieningen geleid. Afkoppeling verkleint niet alleen de druk op het rioolnetwerk en d e zuiveringsinstallatie, m a a r laat o o k het r e g e n w a t e r op de plek w a a r h e t valt. D a a r k a n h e t g e l e i d e l i j k in d e b o d e m i n f i l t r e r e n. I n S t e e n b r e i III w o r d e n d e h e m e l w a t e r a f v o e r e n d u s n i e t o p h e t riool a a n g e s l o t e n. D e r e g e n o p v a n g dient op het eigen erf te worden verzorgd met bijvoorbeeld grindkoffers, een tuinmoerasje of -vijver en / of het water (bovengronds) afvoeren naar de w e g o f de infiltratievoorzieningen. Het water kan ook worden opgevangen in e e n r e g e n t o n o f w a t e r b a s s i n o m h e t in d r o g e p e r i o d e s t e f k u n n e n benutten als sproeiwater.. D a k e n, goten, regenpijpen e n alle a n d e r e materialen w a a r m e e h e t r e g e n w a t e r in c o n t a c t k o m t, m o g e n g e e n v e r v u i l i n g v a n h e t regenwater veroorzaken. H i e r o p m o e t d u s w o r d e n g e l e t bij h e t m a k e n v a n e e n b o u w p l a n door bijvoorbeeld niet-uitloogbare of gecoate metalen voor te schrijven. O o k c h e m i s c h e resten, s c h o o n m a a k m i d d e l e n, etc. zijn e e n bedreiging v o o r e e n g e z o n d e waterkwaliteit. B e w o n e r s hebben daarin een eigen verantwoordelijkheid. [ff Regenwater dat op daken, terrassen en erven valt, wordt naar de straat afgevoerd. Via de molgoot in de straat (blauwe onderbroken lijn) wordt het water bovengronds afgevoerd naar infiltratiekratten (blauw). Onder: voorbeelden van regenwateroplossingen.15. in de tuin

17 Energie Passieve zonne-energie B e l a n g r i j k in d e r e d u c t i e v a n e n e r g i e v o o r v e r w a r m i n g zijn i s o l a t i e en gebruik m a k e n v a n passieve z o n n e - e n e r g i e. Hierbij valt te d e n k e n a a n h e t oriënteren v a n l e e f r u i m t e s z o a l s w o o n k a m e r e n keuken. Dit heeft grote c o n s e q u e n t i e s v o o r d e w o n i n g p l a t t e g r o n d e n k a n nauwelijks worden veranderd nadat de woning eenmaal is gerealiseerd. W e l kan ine e n later s t a d i u m e e n serre w o r d e n a a n g e b o u w d, m a a r o o k hierbij m o e t al ind e o n t w e r p f a s e w o r d e n n a g e d a c h t w a t h i e r v o o r d e m e e s t w e n s e l i j k e plek is. Z o w e l g e d a c h t v a n u i t het w o n e n zelf, als g e d a c h t v a n u i t het r e n d e m e n t v o o r d e v e r w a r m i n g v a n d e w o n i n g. S e r r e s k u n n e n o o k r e e d s bij a a n v a n g w o r d e n g e r e a l i s e e r d o f z e l f s in h e t o n t w e r p w o r d e n geïntegreerd.. Plaats garages, bergingen en traphuizen indien mogelijk zoveel mogelijk aan de noordkant van het bouwvolume, zodat deze d e benutting v a n passieve z o n n e - e n e r g i e niet b e l e m m e r e n. oplossingen voor passieve en actieve *r4 J / V. 4%y titfasks.16. zonne-energie Actieve zonne-energie V o o r de o p w e k k i n g v a n elektriciteit w o r d e n s t e e d s v a k e r z o n n e p a n e l e n toegepast. Voortschrijdende techniek m a a k t dat de opbrengst per vierkante meter zonnepaneel steeds groter wordt en d e prijs s t e e d s lager. D e v e r w a c h t i n g is tegelijkertijd d a t elektriciteit via het net steeds duurder wordt. D e terugverdientijd wordt h i e r m e e steeds korter. Z o n n e p a n e l e n inpassen in het o n t w e r p biedt de k a n s de panelen integraal o n d e r d e e l t elaten zijn v a n het o n t w e r p v a n de w o n i n g. Hierdoor wordt zowel een optimale opbrengst als een goede beeldkwaliteit bereikt. Z o n n e p a n e l e n op de kap k u n n e n z e e r bepalend zijn v o o r het beeld. W a n n e e r de z o n n e p a n e l e n beperkt blijven tot kleine a a n t a l l e n ( b i j v o o r b e e l d 4 ) i s bij e e n h e l d e r e n c o n s e q u e n t p a t r o o n e e n e n a n d e r n o g i n p a s b a a r. Bij g r o t e r e a a n t a l l e n v e r a n d e r t d e k a r a k t e r i s t i e k v a n d e b e b o u w i n g s t e r k. In d a t g e v a l z i j n e r alternatieven d e n k b a a r die v o o r k o m e n dat het h o o f d v o l u m e w a t betreft karakteristiek e n beeldkwaliteit te veel inboet. panelen op een kleiner en lager bijgebouw. panelen op e e n carport. panelen op e e n losse opstelling in de tuin. Wellicht zullen niet alle b o u w e r s direct tot het plaatsen v a n z o n n e p a n e l e n o v e r g a a n. H e t is z a a k h i e r e c h t e r in h e t o n t w e r p a l w e l rekening m e e te h o u d e n, w a a r d o o r r o m m e l i g e d a k v l a k k e n niet n o d i g z i j n, a l s n a v e r l o o p v a n tijd t o c h z o n n e p a n e l e n w o r d e n geplaatst. Gebruik z o n n e p a n e l e n die t e v e n s als dakbedekking dienst d o e n. H e t g e h e l e d a k v l a k o p z u i d b e s t a a t z o d o e n d e u i t één materiaal. I n d i e n d i t n i e t l u k t o f n i e t g e w e n s t i s, creëer d a n e e n d a k v l a k o p zuid zonder onderbrekingen als d a k r a m e n, schoorstenen, e t cetera, of plaats deze strategisch zodat een zo groot en rechthoekig mogelijk dakvlak overblijft v o o r de plaatsing v a n zonnepanelen. i

18 _ mm ESCH 7 1 Colofon Ruimtelijk Advies Procesmanagement Opgesteld door: Con Zaat C Z T Ruimtelijk Advies & Procesmanagement Deventer In o p d r a c h t v a n : Noaberkracht Dinkelland Tubbergen November 2014

Beeldkwaliteitsplan Steenbrei III : Vasse CZT

Beeldkwaliteitsplan Steenbrei III : Vasse CZT Beeldkwaliteitsplan Steenbrei III : Vasse CZT Ruimtelijk Advies Procesmanagement Voorliggend beeldkwaliteitsplan is opgesteld als toetsingskader bij de ontwikkeling van het plangebied Steenbrei III te

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan. Van Pallandt. Wezep Januari gemeente Oldebroek

Beeldkwaliteitsplan. Van Pallandt. Wezep Januari gemeente Oldebroek Beeldkwaliteitsplan Van Pallandt Wezep Januari 2012 gemeente Oldebroek Inleiding Voorliggend beeldkwaliteitsplan is opgesteld als toetsingskader bij de ontwikkeling van het inbreidingsplan Van Pallandt

Nadere informatie

BEELDKWALITEITSPLAN WEEMSELERVELD ZUID FASE III Albergen, gemeente Tubbergen. november 2012

BEELDKWALITEITSPLAN WEEMSELERVELD ZUID FASE III Albergen, gemeente Tubbergen. november 2012 Albergen, gemeente Tubbergen november 2012 Albergen, gemeente Tubbergen november 2012 Colofon Opdrachtgever: Gemeente Tubbergen uitgevoerd door: CZT Ruimtelijk Advies & Procesmanagement Deventer inleiding

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan Plan Hutten : Geesteren

Beeldkwaliteitsplan Plan Hutten : Geesteren Beeldkwaliteitsplan Plan Hutten : Geesteren Gemeente Tubbergen Januari 2015 CZT Ruimtelijk Advies Procesmanagement Beeldkwaliteitsplan Plan Hutten : Geesteren Januari 2015 CZT Ruimtelijk Advies Procesmanagement

Nadere informatie

BLATENPLAN EWIJK BEELDKWALITEIT 10 oktober 2011 projectnummer 100468

BLATENPLAN EWIJK BEELDKWALITEIT 10 oktober 2011 projectnummer 100468 BLATENPLAN EWIJK BEELDKWALITEIT 10 oktober 2011 projectnummer 100468 colofon SAB Arnhem B.V. Contactpersoon: Arjan van der Laan bezoekadres: Frombergdwarsstraat 54 6814 DZ Arnhem correspondentieadres:

Nadere informatie

BEELDKWALITEITS PLAN DE ERVEN TE ROCKANJE GEMEENTE WESTVOORNE OKTOBER 2017

BEELDKWALITEITS PLAN DE ERVEN TE ROCKANJE GEMEENTE WESTVOORNE OKTOBER 2017 BEELDKWALITEITS PLAN DE ERVEN TE ROCKANJE GEMEENTE WESTVOORNE OKTOBER 2017 2 BEELDKWALITEITSPLAN DE ERVEN ROCKANJE INLEIDING EN DOEL: Dit beeldkwaliteitsplan heeft als doel om de gemeente Westvoorne te

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan. Denekamp 't Pierik fase 2

Beeldkwaliteitsplan. Denekamp 't Pierik fase 2 Beeldkwaliteitsplan Denekamp 't Pierik fase 2 Govert Flinckstraat 31 - postbus 1158-8001 BD Zwolle 038-4216800 13 november 2008 2 Beeldkwaliteitsplan Denekamp t Pierik fase 2 1. Inleiding 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Stedenbouwkundig plan & Beeldkwaliteitplan

Stedenbouwkundig plan & Beeldkwaliteitplan DEFINITIEF Stedenbouwkundig plan & Beeldkwaliteitplan Locatie van Zeist Anklaarseweg te Apeldoorn 15 December 2010 1 2 INHOUDSOPGAVE Inleiding 5 1.0 Ruimtelijke analyse 7 2.0 Deelgebieden 17 3.0 Plaatsing

Nadere informatie

RICHTLIJNEN BEELDKWALITEIT S-HEER ABTSKERKE, GEDEELTE COLENSHOEK II, 3e fase, 2013

RICHTLIJNEN BEELDKWALITEIT S-HEER ABTSKERKE, GEDEELTE COLENSHOEK II, 3e fase, 2013 In dit informatieblad worden nadere richtlijnen gegeven met betrekking tot de beeldkwaliteit voor de woningbouwlocatie Colenshoek II fase 3, te s-heer Abtskerke. De gemeente Borsele streeft naar een aantrekkelijk

Nadere informatie

ACTUALISATIE DIEPENHEIM NOORD 2

ACTUALISATIE DIEPENHEIM NOORD 2 ACTUALISATIE DIEPENHEIM NOORD 2 2015 Inleiding Dit beeldkwaliteitsplan is een herziening van het beeldkwaliteitsplan voor Diepenheim Noord 2 uit 2008. De huidige inzichten op het gebied van ruimtelijke

Nadere informatie

BEELDKWALITEITSPLAN + INRICHTINGSPLAN

BEELDKWALITEITSPLAN + INRICHTINGSPLAN BEELDKWALITEITSPLAN + INRICHTINGSPLAN OLDENZAALSEWEG 8 TUBBERGEN Ruimtelijk advies CZTProcesmanagement Hulshof - Koopman Projecten v.o.f. BEELDKWALITEITSPLAN + INRICHTINGSPLAN OLDENZAALSEWEG 8 TUBBERGEN

Nadere informatie

beeldkwaliteitsplan Meulenveld Lomm

beeldkwaliteitsplan Meulenveld Lomm beeldkwaliteitsplan Meulenveld Lomm 17.02.09 wissing stedebouw en ruimtelijke vormgeving b.v. Inventarisatie omgeving Inleiding Het voorliggende beeldkwaliteitsplan dient ter inspiratie voor de architectuur

Nadere informatie

3. HET BEBOUWINGSBEELD VAN RIETWIJK ZUID

3. HET BEBOUWINGSBEELD VAN RIETWIJK ZUID 3. HET BEBOUWINGSBEELD VAN RIETWIJK ZUID 3.1. Inleiding De bebouwingsregels voor Rietwijk dienen een aantal doelen. In de eerste plaats moeten de regels recht doen aan de uitgangspunten van het Masterplan.

Nadere informatie

Beeldkwaliteitscriteria 8 Ruimte voor Ruimtekavels Heuvelstraat

Beeldkwaliteitscriteria 8 Ruimte voor Ruimtekavels Heuvelstraat Beeldkwaliteitscriteria 8 Ruimte voor Ruimtekavels Heuvelstraat Inleiding De 8 nieuwe woningen in de Heuvelstraat aan de Vinkenberg worden ingepast in een bestaand lint. Binnen dit bestaande lint is de

Nadere informatie

BEELDKWALITEITSPLAN. Schutboom en omgeving Gemeente Best

BEELDKWALITEITSPLAN. Schutboom en omgeving Gemeente Best BEELDKWALITEITSPLAN Schutboom en omgeving Gemeente Best Croonen Adviseurs b.v. Hoff van Hollantlaan 7 Postbus 435 5240 AK Rosmalen Tel: 073 5233900 Fax: 073 5233999 www.croonen.nl BOE01-BES00006-01f 10

Nadere informatie

BEELDKWALITEITPLAN Zenderensestraat 2 - Hebbrodweg Zenderen

BEELDKWALITEITPLAN Zenderensestraat 2 - Hebbrodweg Zenderen BEELDKWALITEITPLAN Zenderensestraat 2 - Hebbrodweg Zenderen september 2014 2 Planbeschrijving Aan de noord-oost kant van Borne ligt het historische erf met zijn monumentale status. Het erf en de boerderij

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan De Poelakker, Lunteren 2 mei 2011

Beeldkwaliteitsplan De Poelakker, Lunteren 2 mei 2011 Beeldkwaliteitsplan De Poelakker Lunteren mei 0 Beeldkwaliteitsplan De Poelakker, Lunteren mei 0 N Beeldkwaliteitsplan De Poelakker, Lunteren mei 0 Inhoud Inleiding Stedenbouwkundige uitgangspunten Gebouwen

Nadere informatie

Beeldkwaliteitplan Vrijgeest Oegstgeest

Beeldkwaliteitplan Vrijgeest Oegstgeest AAder stadsadvies Beeldkwaliteitplan Vrijgeest Oegstgeest 9 maart 2015 1 9 maart 2015 Inleiding Voor u ligt het beeldkwaliteitplan ten behoeve van de ontwikkeling van het plan Vrijgeest in Oegstgeest.

Nadere informatie

BEELDKWALITEITSPLAN UITBREIDING DE POLLEN GEMEENTE TWENTERAND. CZT Ruimtelijk advies & Procesmanagement

BEELDKWALITEITSPLAN UITBREIDING DE POLLEN GEMEENTE TWENTERAND. CZT Ruimtelijk advies & Procesmanagement BEELDKWALITEITSPLAN UITBREIDING DE POLLEN GEMEENTE TWENTERAND CZT Ruimtelijk advies & Procesmanagement Beeldkwaliteitsplan Uitbreiding De Pollen Gemeente Twenterand Maart 2014 Opdrachtgever Bouwbedrijf

Nadere informatie

B E E L D K W A L I T E I T S P L A N

B E E L D K W A L I T E I T S P L A N Gemeente Midden-Drenthe B E E L D K W A L I T E I T S P L A N Plan ontwikkeling Nieuwe Es 6A & 8 te Wijster. t 10192-BKP-01 14 oktober 2012 Beeldkwalteitsplan Nieuwe ES 6A & 8 te Wijster 10192-BKP-01 14-10-2012

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan. Beers, Elstweg 5

Beeldkwaliteitsplan. Beers, Elstweg 5 Beeldkwaliteitsplan Beers, Elstweg 5 gemeente Cuijk Concept In opdracht van: Ariëns groep Door: HSRO Stedenbouw en Ruimtelijke ontwikkeling April 2016 Beeldkwaliteitsplan Beers, Elstweg 5 gemeente Cuijk

Nadere informatie

WELSTANDSCRITERIA. Aanbouwen als garages, erkers en dakkapellen zijn ondergeschikt aan de woning.

WELSTANDSCRITERIA. Aanbouwen als garages, erkers en dakkapellen zijn ondergeschikt aan de woning. Oranjehof Langbroek Dorps wonen Wonen aan het lint Referentiebeeld woningen in een rooilijn De woningen aan de Doornseweg (verlengde van de Beatrixlaan) moeten de uitstraling krijgen van de lintbebouwing

Nadere informatie

beeldkwaliteitsplan locatie ons belang Staphorst 21 september 2012

beeldkwaliteitsplan locatie ons belang Staphorst 21 september 2012 beeldkwaliteitsplan locatie ons belang Staphorst 21 september 2012 Inleiding In de Welstandsnota Staphorst is aangegeven dat er bij nieuwe ontwikkelingen (zowel uitbreidingen als inbreidingen) gelet moet

Nadere informatie

WAGENINGEN, DE MOUTERIJ STEDENBOUWKUNDIG PLAN & BEELDKWALITEIT 21 JUNI 2016

WAGENINGEN, DE MOUTERIJ STEDENBOUWKUNDIG PLAN & BEELDKWALITEIT 21 JUNI 2016 WAGENINGEN, DE MOUTERIJ STEDENBOUWKUNDIG PLAN & BEELDKWALITEIT 21 JUNI 2016 2 I WAGENINGEN, DE MOUTERIJ INHOUDSOPGAVE AANLEIDING AANPASSING BEELDKWALITEITPLAN 5 CONTEXT 6 HUIDIGE SITUATIE 7 STEDENBOUWKUNDIG

Nadere informatie

Beeldkwaliteitplan Wolfsheide

Beeldkwaliteitplan Wolfsheide Beeldkwaliteitplan Wolfsheide Wolfheze - gemeente Renkum 1 februari 2010 Beeldkwaliteitplan Wolfsheide Het stedenbouwkundig plan Opgesteld door: Van Wanrooij Van Schijndel Bouw- en ontwikkelingsmaatschappij

Nadere informatie

beeldkwaliteitsplan Vilgert Velden

beeldkwaliteitsplan Vilgert Velden beeldkwaliteitsplan Vilgert Velden 17.02.09 wissing stedebouw en ruimtelijke vormgeving b.v. Inventarisatie omgeving Inleiding Het voorliggende beeldkwaliteitsplan dient ter inspiratie voor de architectuur

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan Boslust:

Beeldkwaliteitsplan Boslust: Beeldkwaliteitsplan Boslust: Inleiding: In dit beeldkwaliteitsplan worden handreikingen gedaan waarmee de opdrachtgever/architect /ontwikkelaar een passende invulling kan geven aan het bouwen in Boslust.

Nadere informatie

Landelijk wonen in Hoorn Beeldkwaliteitsplan De Oosterbaan. November 2013

Landelijk wonen in Hoorn Beeldkwaliteitsplan De Oosterbaan. November 2013 Landelijk wonen in Hoorn Beeldkwaliteitsplan De Oosterbaan November 2013 2 2 Inleiding Aanleiding Met de beeindiging van het agrarisch bedrijf Vosbergerweg 53-53a ontstaat de kans om een agrarische bestemming

Nadere informatie

LOCATIE VOORMALIGE RENBAANSCHOOL

LOCATIE VOORMALIGE RENBAANSCHOOL P l e k v o o r i d e e ë n Beeldkwaliteitsplan LOCATIE VOORMALIGE RENBAANSCHOOL RENBAANSTRAAT TE NOORDWOLDE 267.00.02.06.00 18 november 2015 2 Inhoud 1. Inleiding 1.1 Aanleiding 05 1.2 Stedenbouwkundig

Nadere informatie

AI13168 beeldkwaliteitsplan erve Wink te ansen

AI13168 beeldkwaliteitsplan erve Wink te ansen AI13168 beeldkwaliteitsplan erve Wink te ansen 26 januari 2015 2 inhoud Inhoudsopgave Luchtfoto plangebied Inleiding Beelden bestaande situatie Nieuwe situatie, positie en kapvorm bebouwing Impressie bouwplan

Nadere informatie

Skoatterwâld Omgeving Rosa Manusweg [Herverkaveling en Beeldkwaliteitplan] Heerenveen

Skoatterwâld Omgeving Rosa Manusweg [Herverkaveling en Beeldkwaliteitplan] Heerenveen Skoatterwâld Omgeving Rosa Manusweg [Herverkaveling en Beeldkwaliteitplan] Heerenveen Ontwerp 14 april 2015 Rho adviseurs i.s.m. Gemeente Heerenveen Team stedenbouw / cv Inleiding De Rosa Manusweg is onderdeel

Nadere informatie

beeldkwaliteitsplan Gemeente Wierden Projectnummer: 11-009-v opdrachtgever: fam. Ten Brinke Datum: aug 2013

beeldkwaliteitsplan Gemeente Wierden Projectnummer: 11-009-v opdrachtgever: fam. Ten Brinke Datum: aug 2013 beeldkwaliteitsplan Gemeente Wierden Projectnummer: 11-009-v opdrachtgever: fam. Ten Brinke Datum: aug 2013 Landgoed Middelesch te Zuna beeldkwaliteitsparagraaf Landgoed Middelesch 4D architecten 1 beeldkwaliteitsparagraaf

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan Locatie Vingerling, Provincialeweg-West, Haastrecht. Maart 2010

Beeldkwaliteitsplan Locatie Vingerling, Provincialeweg-West, Haastrecht. Maart 2010 Beeldkwaliteitsplan Locatie Vingerling, Provincialeweg-West, Haastrecht Maart 2010 De locatie Vingerling te Haastrecht Wonen langs de Hollandsche IJssel Colofon Opdrachtgever Regionale en stedelijke infrastructuur

Nadere informatie

Gemeentewerf maasbommel. beeldkwaliteitplan 3 november west maas en waal

Gemeentewerf maasbommel. beeldkwaliteitplan 3 november west maas en waal Gemeentewerf maasbommel beeldkwaliteitplan 3 november 2009 west maas en waal colofon SAB Arnhem bezoekadres: Frombergdwarsstraat 54 6814 DZ Arnhem correspondentieadres: postbus 479 6800 AL Arnhem T (026)

Nadere informatie

beeldkwaliteitsplan locatie ons belang Staphorst 08 april 2013

beeldkwaliteitsplan locatie ons belang Staphorst 08 april 2013 beeldkwaliteitsplan locatie ons belang Staphorst 08 april 2013 Inleiding In de Welstandsnota Staphorst is aangegeven dat er bij nieuwe ontwikkelingen (zowel uitbreidingen als inbreidingen) gelet moet

Nadere informatie

Deelgebied 4, Vorchten. 1. Beschrijving bestaande situatie

Deelgebied 4, Vorchten. 1. Beschrijving bestaande situatie Deelgebied 4, Vorchten 1. Beschrijving bestaande situatie der tijden zijn aanbouwen gerealiseerd, soms opvallend qua massa maar zodanig rekening houdend met de locatie en zichten dat zij geen afbreuk doen

Nadere informatie

4. Zeekleilandschap Zeekleilandschap. Gebiedsbeschrijving

4. Zeekleilandschap Zeekleilandschap. Gebiedsbeschrijving 4. Zeekleilandschap 4.1. Zeekleilandschap Gebiedsbeschrijving Structuur Het zeekleilandschap is een vlak en open weidegebied, met percelen van wisselende grootte. De erfbeplanting bestaat voornamelijk

Nadere informatie

BEELDKWALITEITPLAN DRIELANDEN WEST FASE 1

BEELDKWALITEITPLAN DRIELANDEN WEST FASE 1 BEELDKWALITEITPLAN DRIELANDEN WEST FASE 1 1 juli 2015 Doel In dit document worden de richtlijnen beschreven voor de vormgeving van de bebouwing in het stedenbouwkundig plan voor Drielanden west fase 1.

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan Wielewaallaan

Beeldkwaliteitsplan Wielewaallaan Beeldkwaliteitsplan Wielewaallaan Afbeelding: luchtfoto met plangebied 1. Architectuur 2. Openbare ruimte 3. Erfafscheidingen Inhoud Naam deelgebied Beeldkwaliteitsplan Wielewaallaan zw/w sfeerfoto pagina

Nadere informatie

Individuele woningbouw niveau 3

Individuele woningbouw niveau 3 Gebied 11: Canadalaan Individuele woningbouw niveau 3 Bebouwing De bebouwing in dit gebied dateert uit de jaren 70-80 en de oorspronkelijke functie is gelijk aan de huidige; te weten wonen. De bebouwing

Nadere informatie

KAVELPASPOORT WESTREENEN LOO KAVEL #2

KAVELPASPOORT WESTREENEN LOO KAVEL #2 KAVELPASPOORT KAVEL ALGEMEEN BESTEMMINGSPLAN Het bouwplan van uw woning wordt getoetst aan de hand van het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitplan. Daarnaast zijn er ook vergunningvrije bouwmogelijkheden.

Nadere informatie

KAVELPASPOORTEN / WATERMOLEN 24 SCHAGEN Watermolen. Zaagmolen

KAVELPASPOORTEN / WATERMOLEN 24 SCHAGEN Watermolen. Zaagmolen KAVELPASPOORTEN / WATERMOLEN 24 SCHAGEN Watermolen Zaagmolen KAVELPASPOORTEN / WATERMOLEN 24 SCHAGEN Inhoud Beeldkwaliteit Kavelpaspoorten Projectnummer : 11008-001 Bestand : 11008-001-19 Datum : 30 september

Nadere informatie

Beeldkwaliteitplan Zalk De Noord

Beeldkwaliteitplan Zalk De Noord De Noord erfontsluitingsweg smal informeel profiel knotwilgen erf met verharding windsingel = erfafscheiding noordzijde boomgaard speelfunctie hagen op erfgrens openbaar-privé streekeigen soort Openbare

Nadere informatie

BEELDKWALITEITPLAN LOCATIE GRIJSEN Fase 2

BEELDKWALITEITPLAN LOCATIE GRIJSEN Fase 2 BEELDKWALITEITPLAN LOCATIE GRIJSEN Fase 2 Burloseweg Winterswijk 19 oktober 2016 Velperweg 157 6824 MB Arnhem 026-443 26 63 www.ontwerpenomgeving.nl 1 COLOFON Beeldkwaliteitplan locatie Grijsen Opdrachtgever:

Nadere informatie

hoek bosstraat-smallestraat Nieuw-dijk

hoek bosstraat-smallestraat Nieuw-dijk hoek bosstraat-smallestraat Nieuw-dijk beeldkwaliteitplan mei 2013 nieuw erf Nieuw-Dijk colofon SAB bezoekadres: Frombergdwarsstraat 54 6814 DZ Arnhem correspondentieadres: postbus 479 6800 AL Arnhem T

Nadere informatie

Beeldkwaliteitscriteria 8 Ruimte voor Ruimtekavels Heuvelstraat

Beeldkwaliteitscriteria 8 Ruimte voor Ruimtekavels Heuvelstraat Beeldkwaliteitscriteria 8 Ruimte voor Ruimtekavels Heuvelstraat Inleiding De 8 nieuwe woningen in de Heuvelstraat aan de Vinkenberg worden ingepast in twee losse linten, de Vinkenberg en de Heuvelstraat.

Nadere informatie

Zwembad De Vijf Heuvels Potdijk 5 te Markelo BEELDKWALITEITPLAN

Zwembad De Vijf Heuvels Potdijk 5 te Markelo BEELDKWALITEITPLAN Zwembad De Vijf Heuvels Potdijk 5 te Markelo BEELDKWALITEITPLAN colofon SAB Arnhem bezoekadres: Frombergdwarsstraat 54 6814 DZ Arnhem correspondentieadres: postbus 479 6800 AL Arnhem T (026) 3576911 F

Nadere informatie

Kavelpaspoort 18 kavels Harderweide d.d

Kavelpaspoort 18 kavels Harderweide d.d Kavelpaspoort 18 kavels Harderweide d.d. 24-11-2016 Uitgangspunten bouwmogelijkheden gemeentelijke kavels: Hoofdgebouw dient gebouwd te worden in de voorgevelrooilijn (zie bijlagen); De afstand tussen

Nadere informatie

Kavelpaspoort plan Heideveld Harfsen

Kavelpaspoort plan Heideveld Harfsen 1 Kavelpaspoort plan Heideveld Harfsen Kavelgegevens Kavelnummer 7 Oppervlakte 298 m² Verkoopprijs 73200,-- vrij op naam Plangebied Type woning Goothoogte Nokhoogte tweekapper 2 lagen met kap nvt max 10

Nadere informatie

Kavelpaspoort plan Heideveld Harfsen

Kavelpaspoort plan Heideveld Harfsen 1 Kavelpaspoort plan Heideveld Harfsen Kavelgegevens Plangebied Kavelnummer 6 Oppervlakte 340 m² Verkoopprijs 83500,-- vrij op naam Type woning Goothoogte Nokhoogte tweekapper 2 lagen met kap nvt max 10

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan De Scholt II

Beeldkwaliteitsplan De Scholt II Beeldkwaliteitsplan De Scholt II Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Landschapsanalyse 4 3. Beeldkwaliteit 6 3.1 Zachte overgangen van en naar omgeving 6 3.2 Openbare ruimte 7 3.2.1 Bestrating en verlichting

Nadere informatie

Bijlage 9: Motivering niet vaststellen beeldkwaliteitscriteria Landgoed de Klauwenhof en nieuw woonkavel aan de Lange Klauwenhof Didam.

Bijlage 9: Motivering niet vaststellen beeldkwaliteitscriteria Landgoed de Klauwenhof en nieuw woonkavel aan de Lange Klauwenhof Didam. Bijlage 9: Motivering niet vaststellen beeldkwaliteitscriteria Landgoed de Klauwenhof en nieuw woonkavel aan de Lange Klauwenhof Didam. Inleiding Vanaf 14 mei 2015 hebben gedurende 6 weken ter inzage gelegen

Nadere informatie

, voorzitter. , griffier

, voorzitter. , griffier Beeldkwaliteitplan Heinkenszand Over de Dijk, fase III, deelgebieden Oostelijk woongebied en Clara s Pad september 2008 Vastgesteld door de raad van de gemeente Borsele bij besluit van 4 september 2008,

Nadere informatie

Inrichtingsplan Krachtighuizerweg te Putten

Inrichtingsplan Krachtighuizerweg te Putten Inrichtingsplan Krachtighuizerweg te Putten opdrachtgever: diaconie Hervormde gemeente Putten 12 mei 2015 LievenseCSO Krachtighuizerweg plangebied Inhoud Inleiding 4 Landschapsontwikkelingsplan Ermelo

Nadere informatie

Gemeente Reusel - de Mierden. Beeldkwaliteitsplan Lensheuvel

Gemeente Reusel - de Mierden. Beeldkwaliteitsplan Lensheuvel Gemeente Reusel - de Mierden Beeldkwaliteitsplan Lensheuvel Documentatiepagina Opdrachtgever(s): Crijns Rentmeesters Titel rapport: Beeldkwaliteitsplan Lensheuvel te Reusel - de Mierden Rapporttype: Rapportnummer:

Nadere informatie

AI14028 beeldkwaliteitsplan Warder 52 te Warder

AI14028 beeldkwaliteitsplan Warder 52 te Warder 28 oktober 2014 2 inhoud Inhoudsopgave Luchtfoto plangebied Inleiding Beelden bestaande situatie Bestaande situatie Nieuwe situatie, positie en kapvorm bebouwing Impressie bouwplan 3 4 7 8 10 11 12 Uitwerking

Nadere informatie

beeldkwaliteitplan Biestsestraat Biest-Houtakker

beeldkwaliteitplan Biestsestraat Biest-Houtakker beeldkwaliteitplan Biestsestraat Biest-Houtakker colofon bezoekadres: Meerkollaan 9 5613 BS Eindhoven T 040-212 55 75 F 040-212 71 55 I www.sab.nl E eindhoven@sab.nl projectnummer: 90539 projectteam: Jaap

Nadere informatie

BKP Tubbergen, Manderveen, uitbreidingslokatie Beeldkwalteitsplan Manderveen, de Bessentuin

BKP Tubbergen, Manderveen, uitbreidingslokatie Beeldkwalteitsplan Manderveen, de Bessentuin BKP Tubbergen, Manderveen, uitbreidingslokatie Beeldkwalteitsplan Manderveen, de Bessentuin 1. inleiding In 2003 is een locatieonderzoek verricht voor de toekomstige woningbouwopgave van Manderveen. Uit

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan. Molehiem in Jirnsum. definitief

Beeldkwaliteitsplan. Molehiem in Jirnsum. definitief definitief Beeldkwaliteitsplan Molehiem in Jirnsum ------------ Buro Appelman ------------------------------------------------------------------------------------------------- tuin- & landschapsarchitectuur

Nadere informatie

Skoatterwâld Omgeving Rosa Manusweg [Herverkaveling en Beeldkwaliteitplan] Heerenveen

Skoatterwâld Omgeving Rosa Manusweg [Herverkaveling en Beeldkwaliteitplan] Heerenveen Skoatterwâld Omgeving Rosa Manusweg [Herverkaveling en Beeldkwaliteitplan] Heerenveen Definitief 22 oktober 2015 Rho adviseurs i.s.m. Gemeente Heerenveen Team stedenbouw / cv Inleiding De Rosa Manusweg

Nadere informatie

B E E L D K W A L I T E I T S P L A N U I T B R E I D I N G W I L L E M S O O R D 2 1 M E I

B E E L D K W A L I T E I T S P L A N U I T B R E I D I N G W I L L E M S O O R D 2 1 M E I Bureau B+O Architecten B.V. Landschap Stedenbouw Architectuur Interieur B +O B E E L D K W A L I T E I T S P L A N U I T B R E I D I N G W I L L E M S O O R D 2 1 M E I 2 0 0 8 B +O Project beeldkwaliteitplan

Nadere informatie

stedenbouwk. randvoorwaarden s-herenwei te Maasland

stedenbouwk. randvoorwaarden s-herenwei te Maasland stedenbouwk. randvoorwaarden s-herenwei te Maasland transformatie weide s-herenstraat tussen 88 en 89 30_05_2007 stedenbouwkundig concept Maasland routing, herkenningspunten en contouren stedelijk gebied

Nadere informatie

INRICHTINGSVOORSTEL BEELDKWALITEITSPLAN AKKERWEG 6 TE RIEL

INRICHTINGSVOORSTEL BEELDKWALITEITSPLAN AKKERWEG 6 TE RIEL INRICHTINGSVOORSTEL BEELDKWALITEITSPLAN AKKERWEG 6 TE RIEL INLEIDING Dit inrichtingsvoorstel - beeldkwaliteitsplan heeft betrekking op de locatie aan de Akkerweg 6 te Riel. Deze locatie is gelegen ten

Nadere informatie

Noordrand Nieuwe Landen beeldkwaliteitplan. inclusief erfinrichting rood voor rood locatie

Noordrand Nieuwe Landen beeldkwaliteitplan. inclusief erfinrichting rood voor rood locatie Noordrand Nieuwe Landen beeldkwaliteitplan inclusief erfinrichting rood voor rood locatie Noordrand Nieuwe Landen beeldkwaliteitplan inclusief erfinrichting rood voor rood locatie COLOFON Titel Opdrachtgever

Nadere informatie

Recreatieterrein Bavelds Dennen

Recreatieterrein Bavelds Dennen HET O V E R S T I C H T gemeente Dinkelldnd foto: Google maps Recreatieterrein Bavelds Dennen B E E L D K W A L I T E I T P L A N 1_. inleiding Bungalowpark Bavelds Dennen is gelegen ten noordwesten van

Nadere informatie

GEMEENTE KRIMPENERWAARD. nadere definiëring beeldkwaliteitplan Thiendenland II zuidelijk plandeel (2 e fase)

GEMEENTE KRIMPENERWAARD. nadere definiëring beeldkwaliteitplan Thiendenland II zuidelijk plandeel (2 e fase) GEMEENTE KRIMPENERWAARD nadere definiëring beeldkwaliteitplan Thiendenland II zuidelijk plandeel (2 e fase) Compositie 5 stedenbouw bv Boschstraat 35-37 4811 GB BREDA telefoon: 076-5225262 internet: email:

Nadere informatie

LEEBRU G I I, B E E L D KWAL I TE I TS P L AN

LEEBRU G I I, B E E L D KWAL I TE I TS P L AN LEEBRU G I I, B E E L D KWAL I TE I TS P L AN 2E FASE colofon dit boekje is vervaardigd door derks stedebouw b.v. de gaarde 4 3992 ks houten postbus 24 3990 da houten t. 030-6353020 f. 030-6379808 e. info@derksstedebouw.nl

Nadere informatie

Nieuwerkerk aan den IJssel - project 312 Rijskade. stedenbouwkundige randvoorwaarden 4 maart 2008 project nummer: 71032

Nieuwerkerk aan den IJssel - project 312 Rijskade. stedenbouwkundige randvoorwaarden 4 maart 2008 project nummer: 71032 Nieuwerkerk aan den IJssel - project 312 Rijskade stedenbouwkundige randvoorwaarden 4 maart 2008 project nummer: 71032 Nieuwerkerk aan den IJssel - project 312 Rijskade stedenbouwkundige randvoorwaarden

Nadere informatie

Beeldkwaliteitplan Koppelenburg Zuid te Brummen

Beeldkwaliteitplan Koppelenburg Zuid te Brummen Beeldkwaliteitplan Koppelenburg Zuid te Brummen Compendium Gemeente Brummen Engelenburgerlaan 31 Postbus 5 6970 AA Brummen Van Wanrooij Projectontwikkeling BV Broekstraat 2 5386 KD Geffen Rotij Vastgoedontwikkeling

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan. Goorstraat 35 en Goorstraat. Te Soerendonk

Beeldkwaliteitsplan. Goorstraat 35 en Goorstraat. Te Soerendonk Beeldkwaliteitsplan Goorstraat 35 en Goorstraat ongenummerd (tussen 21 en 23) Te Soerendonk Oktober 2010 1 Inhoudsopgave 1) Inleiding.3 2) Provinciaal en gemeentelijk beleid m.b.t. buitengebied 4 3) Uitwerking

Nadere informatie

3 augustus 2012. 32 woningen in groenzone

3 augustus 2012. 32 woningen in groenzone Plek voor ideeën Beeldkwaliteitsplan Daalkampen II 030.00.02.45.20.00 3 augustus 2012 32 woningen in groenzone Beeldkwaliteitsplan, Daalkampen II - 32 woningen in groenzone 030.00.02.45.20.00 3 augustus

Nadere informatie

Zichtlijn Klein Engelenbrug. Beeldkwaliteitplan Engelenburgerlaan Brummen Villabebouwing in een parkachtige omgeving

Zichtlijn Klein Engelenbrug. Beeldkwaliteitplan Engelenburgerlaan Brummen Villabebouwing in een parkachtige omgeving Zichtlijn Klein Engelenbrug 6 5 4 3 1 2 Beeldkwaliteitplan Engelenburgerlaan Brummen Villabebouwing in een parkachtige omgeving Compendium Gemeente Brummen Engelenburgerlaan 31 Postbus 5 6970 AA Brummen

Nadere informatie

2 bouwkavels Aardenburg Helmond (brandevoort-oost)

2 bouwkavels Aardenburg Helmond (brandevoort-oost) 2 bouwkavels Aardenburg Helmond (brandevoort-oost) Nodigt u uit Geachte mevrouw, mijnheer, Voor U ligt de brochure met informatie over het door U opgevraagde object waar U interesse in heeft. U vindt hierin

Nadere informatie

Noordwolde zuid - RoHé terrein

Noordwolde zuid - RoHé terrein Noordwolde zuid - RoHé terrein Beeldkwaliteitplan vrije kavels fase 2B gemeente Weststellingwerf, 28 oktober 2011 Beeldkwaliteitplan vrije kavels Rohé terrein Dit beeldkwaliteitplan is opgesteld voor

Nadere informatie

beeldkwaliteitplan Kerkweg Zeddam

beeldkwaliteitplan Kerkweg Zeddam Kerkweg zeddam beeldkwaliteitplan Kerkweg Zeddam colofon SAB bezoekadres: Frombergdwarsstraat 54 6814 DZ Arnhem correspondentieadres: postbus 479 6800 AL Arnhem T (026) 3576911 F (026) 3576611 I www.sab.nl

Nadere informatie

Kavelboek. De Groene Erven Schuytgraaf Veld 14

Kavelboek. De Groene Erven Schuytgraaf Veld 14 Kavelboek 050401 De Groene Erven Schuytgraaf Veld 14 Inleiding 4 Stedenbouwkundig plan 6 Beeldkwaliteit 10 Kavels 14 4 Inleiding Kavelboek De Groene Erven is in opdracht van GEM Schuytgraaf opgesteld

Nadere informatie

Plan De Sniep Diemen 19 oktober

Plan De Sniep Diemen 19 oktober Beeldkwaliteitsplan 2 Inleiding en verantwoording Dit beeldkwaliteitsplan heeft als doel om de toekomstige bewoners van de vrije kavels op plan De Sniep te Diemen van een belangrijk gereedschap te voorzien.

Nadere informatie

Algemene schets Jubbega Schoolweg/Ekke Dijkstraweg

Algemene schets Jubbega Schoolweg/Ekke Dijkstraweg KAVELPRIJZEN, PROCEDURE, BESTEMMINGSPLANTECHNISCHE EISEN EN VASTGESTELDE KWALITEITSEISEN JUBBEGA SCHOOLWEG/EKKE DIJKSTRAWEG. I Algemene schets Jubbega Schoolweg/Ekke Dijkstraweg Het plangebied Jubbega

Nadere informatie

Kavelpaspoort Barchem Zuid

Kavelpaspoort Barchem Zuid - 1 Kavelpaspoort Barchem Zuid Kavelgegevens De bouwkavel Nummer: 28 Type woning: Vrijstaande woning Oppervlakte: ± 820 m² Verkoopprijs: 233.000,-- vrij op naam Bouwpeil van de woning: Goothoogte: Bouwhoogte:

Nadere informatie

Bijlage 1. Welstandsparagraaf. Landgoed Schore. Gemeente Kapelle

Bijlage 1. Welstandsparagraaf. Landgoed Schore. Gemeente Kapelle Bijlage 1 Welstandsparagraaf Landgoed Schore Gemeente Kapelle mei 2010 Welstandsparagraaf Landgoed Schore Gemeente Kapelle mei 2010 Welstandsparagraaf Landgoed Schore inhoudsopgave I II Locatie en programma

Nadere informatie

Huis Kweekduin Overveen

Huis Kweekduin Overveen Beeldkwaliteitplan 31 maart 2016 Huis Kweekduin Overveen Locatie Locatie Perceel Locatiebeelden Locatiebeelden Locatiebeelden Locatiebeelden Juridisch planologisch kader structuurvisie Juridisch planologisch

Nadere informatie

Leidraad voor Boschkens-west d.d. oktober 2007 vormt het uitganspunt en toetsingskader voor de diverse deeluitwerkingen.

Leidraad voor Boschkens-west d.d. oktober 2007 vormt het uitganspunt en toetsingskader voor de diverse deeluitwerkingen. ligging plangebied 4a Boschkens, Goirle Context In juli 2014 is voor fase 4a in Boschkens een nieuw verkavelingsplan opgesteld bestaande uit volgende programma: - 30 rijwoningen, sociale huur, kavelgrootte

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan Ter Idzard - Woningbouwlocatie Hamersweg

Beeldkwaliteitsplan Ter Idzard - Woningbouwlocatie Hamersweg Beeldkwaliteitsplan Ter Idzard - Woningbouwlocatie Hamersweg Beeldkwaliteitsplan Ter Idzard - Woningbouwlocatie Hamersweg Projectnummer 267.28.05.01.00.01 23 oktober 2014 Inhoud 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan Harinxmaland Fase 1 E

Beeldkwaliteitsplan Harinxmaland Fase 1 E Beeldkwaliteitsplan Harinxmaland Fase 1 E Beeldkwaliteitsplan Fase 1 E Harinxmaland Vastgesteld door de gemeenteraad op Inhoud 1. Inleiding... 4 1.1 Achtergrond... 4 1.2 Plangebied... 5 2. Uitgangspunten...

Nadere informatie

Locatie 3 Parklaan: NS + Verweij sab 61403.02. Gemeente Boskoop 25 september

Locatie 3 Parklaan: NS + Verweij sab 61403.02. Gemeente Boskoop 25 september Locatie Parklaan: NS + Verweij sab 6140.02 Gemeente Boskoop 25 september locatienummer Het gebied wordt aan de noordzijde begrensd door het Laag Boskoop, aan de zuidzijde door de Zijde. Aan de oost en

Nadere informatie

Barchem Bar c hem zuid. Be eldk waliteitplan

Barchem Bar c hem zuid. Be eldk waliteitplan Barchem Bar c hem zuid Be eldk waliteitplan Barchem Bar c hem zuid Be eldk waliteitplan Lochem Mei 2009 Projectnummer 2512 Inhoud Inleiding 7 Beeldkwaliteitplan 7 Opbouw toelichting beeldkwaliteitplan

Nadere informatie

Welstandscriteria/Beeldkwaliteitkader Hultens End, Hulten

Welstandscriteria/Beeldkwaliteitkader Hultens End, Hulten Welstandscriteria/Beeldkwaliteitkader Hultens End, Hulten Inleiding Door middel van de stedenbouwkundige visie en de motivering hierop wordt er op hoofdlijnen een beeld gegeven van de beoogde toekomstige

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan Erflanden Hoogeveen. deelgebied Blankvoorn inspiratiedocument, uitwerking architectuur

Beeldkwaliteitsplan Erflanden Hoogeveen. deelgebied Blankvoorn inspiratiedocument, uitwerking architectuur Beeldkwaliteitsplan Erflanden Hoogeveen deelgebied Blankvoorn inspiratiedocument, uitwerking architectuur Vergroot de liefde B+O geeft liefde en passie in ruil voor schoonheid en blijvende herinneringen!

Nadere informatie

Beeldkwaliteitplan Erve Broekmate concept / Datum: 5 november 2012

Beeldkwaliteitplan Erve Broekmate concept / Datum: 5 november 2012 Beeldkwaliteitplan Erve Broekmate concept / Datum: 5 november 2012 Oorsprong van het plangebied Erve Broekmate is een locatie in het zuiden van Nijverdal. Ter hoogte van de kruising van de Keizersweg met

Nadere informatie

Ontwerp beeldkwalititeitplan. St.-Annaparochie. Ulbe van Houtenlocatie VOGELVLUCHT. 2 april 2015

Ontwerp beeldkwalititeitplan. St.-Annaparochie. Ulbe van Houtenlocatie VOGELVLUCHT. 2 april 2015 Ontwerp beeldkwalititeitplan St.-Annaparochie VOGELVLUCHT Ulbe van Houtenlocatie 2 april 2015 Ulbe van Houtenstraat Schetsontwerp stedenbouwkundig plan 13 november 2014 Inleiding Dit beeldkwaliteitplan

Nadere informatie

min.7.5m min. 3m Legenda ontsluiting oprijlaan van het erf gezamenlijk erf en individuele kavels boerderij schuurwoning gezamelijke schuur

min.7.5m min. 3m Legenda ontsluiting oprijlaan van het erf gezamenlijk erf en individuele kavels boerderij schuurwoning gezamelijke schuur 3 Criteria Het plangebied bestaat uit 11 boerenerven. In de criteria is onderscheid gemaakt tussen het klassieke boerenerf en het verscholen boerenerf. De bebouwing op het boerenerf is onderverdeeld in

Nadere informatie

7. Beeldkwaliteit van de architectuur

7. Beeldkwaliteit van de architectuur 7. Beeldkwaliteit van de architectuur 49 7. Beeldkwaliteit van de architectuur In het plan zijn tweekappers en vrijstaande woningen opgenomen. De tweekappers worden vooral in het noordelijke gedeelte van

Nadere informatie

Woningbouwlocatie De Klingelenberg, Tuil. Beeldkwaliteitplan T-boerderij

Woningbouwlocatie De Klingelenberg, Tuil. Beeldkwaliteitplan T-boerderij Woningbouwlocatie De Klingelenberg, Tuil Beeldkwaliteitplan T-boerderij colofon Gemaakt door: Pouderoyen Compagnons vormgeving van stad en land B.V. St. Stevenskerkhof 2 Postbus 156 6500 AD Nijmegen tel:

Nadere informatie

Beeldkwaliteitplan Kreekpark Nieuw Den Helder

Beeldkwaliteitplan Kreekpark Nieuw Den Helder Beeldkwaliteitplan Kreekpark Nieuw Den Helder januari 2017 I N H O U D INLEIDING STEDENBOUWKUNDIG PLAN SPELREGELS - situering - woonhuis en bijgebouwen - materiaaltoepassing - kavelinrichting PROCES kaart

Nadere informatie

Overzicht aanpassingen bestemmingsplan Twekkelerveld 2005, Olieslagweg 1.

Overzicht aanpassingen bestemmingsplan Twekkelerveld 2005, Olieslagweg 1. Overzicht aanpassingen bestemmingsplan Twekkelerveld 2005, Olieslagweg 1. Blz.1 Er is een verzoek ingediend om op een perceel grond op de hoek van de Olieslagweg en de Hengelosestraat een bestaande vrijstaande

Nadere informatie

PLAATSNAAM. Duurzaam landschappelijk raamwerk leidt tot zeer groen Slogan profiel

PLAATSNAAM. Duurzaam landschappelijk raamwerk leidt tot zeer groen Slogan profiel gaardenhage, PROJECTTITEL de maten PLAATSNAAM arnhem Duurzaam landschappelijk raamwerk leidt tot zeer groen Slogan profiel Gaarden en...... Hagen Gaardenhage, De Maten Duurzaam landschappelijk raamwerk

Nadere informatie

Kavelnummmer 3. Het Nieuwe Lint, de Horn. Samenvatting belangrijkste gegevens: Perceeloppervlak : 778 m 2

Kavelnummmer 3. Het Nieuwe Lint, de Horn. Samenvatting belangrijkste gegevens: Perceeloppervlak : 778 m 2 Het Nieuwe Lint, de Horn Kavelnummmer 3 Samenvatting belangrijkste gegevens: Perceeloppervlak : 778 m 2 Prijs kavel vanaf : 389.000,- incl. BTW. Contouren bouwvlak excl. bijgebouwen (bruto) : 15,2 x 15

Nadere informatie

beeldkwaliteitplan Het Gietelinck 9 kavels Gemeente Oude IJsselstreek Concept: Vastgesteld: pm

beeldkwaliteitplan Het Gietelinck 9 kavels Gemeente Oude IJsselstreek Concept: Vastgesteld: pm beeldkwaliteitplan Het Gietelinck 9 kavels Gemeente Oude IJsselstreek Concept: 20-04-2010 Vastgesteld: pm 2 INHOUD inleiding 9 kavels tussen molenbeek en oude ijssel kwaliteiten van de locatie plaatsing

Nadere informatie

Beeldkwaliteitplan Hondenbergseweg, Wapenveld. Rapportnummer 1522

Beeldkwaliteitplan Hondenbergseweg, Wapenveld. Rapportnummer 1522 Beeldkwaliteitplan Hondenbergseweg, Wapenveld Rapportnummer 1522 Colofon Beeldkwaliteitplan Hondenbergseweg/Flessenbergerweg, Wapenveld Opdrachtnemer: Cultuurland Advies Postbus 20, 8180 AA Heerde Uitvoering

Nadere informatie