EUROPESE COMMISSIE. Brussel, C(2008) 7611

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 4.12.2008 C(2008) 7611"

Transcriptie

1 EUROPESE COMMISSIE Brussel, C(2008) 7611 Betreft: Steunmaatregelen van de staten / Nederland Steunmaatregel N 358/2008 Garantstelling landbouwondernemingen Excellentie, De Commissie stelt Nederland ervan in kennis dat zij na onderzoek van de door de Nederlandse autoriteiten verstrekte informatie over bovengenoemde steunmaatregel, heeft besloten geen bezwaar te maken tegen de betrokken steun omdat deze verenigbaar is met de gemeenschappelijke markt. Bij dit besluit heeft de Commissie zich gebaseerd op de onderstaande overwegingen. 1. PROCEDURE (1) Bij brief van 16 juli 2008, op dezelfde dag geregistreerd, heeft Nederland bovengenoemde maatregel bij de Commissie aangemeld overeenkomstig artikel 88, lid 3, van het EG-Verdrag. Bij brief van 16 oktober 2008, op dezelfde dag geregistreerd, werden aanvullende gegevens verstrekt. 2. BESCHRIJVING VAN DE STEUNREGELING 2.1. Titel (2) Garantstelling landbouwondernemingen 2.2. Begrotingsmiddelen (3) De steun bedraagt maximaal 3,6 miljoen euro per jaar op basis van de looptijd van de regeling Looptijd (4) Zijne Excellentie de Heer Maxime J.M. VERHAGEN Minister van Buitenlandse Zaken Bezuidenhoutseweg 67 Postbus 20061, NL-2500 EB Den Haag Wetstraat 200, B-1049 Brussel (België) Tel.: centrale (+32-2) Telex: COMEU B Telegramadres: COMEUR Brussels.

2 2.4. Begunstigden (5) Kleine en middelgrote primaire producenten van producten opgenomen in bijlage I van het EG-Verdrag die specifieke investeringen ondernemen (tussen 100 en 500 per jaar) Aard van de steunmaatregel (6) Garantie Rechtsgrond (7) Kaderwet LNV-subsidies inzake de verstrekking van subsidies door het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit, en de verordening inzake subsidies van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit Beschrijving van de maatregel (8) De maatregel betreft een algemene subsidie voor de landbouwsector in de vorm van een garantie tot ondersteuning van investeringen ten behoeve van de stichting, de overname, de instandhouding of de verbetering van een klein of middelgroot landbouwbedrijf. Om een garantie op een lening te ontvangen moet in verband met het krediet aan de kredietinstelling een eenmalige premie worden betaald wanneer de garantie wordt verstrekt. Deze premie wordt gestort in een bijzonder fonds. Met deze garantie wensen de Nederlandse autoriteiten maximaal 80% van de subsidiabele kosten in verband met de door de betrokken primaire producenten gedane investering te compenseren. (9) De lening moet een investering betreffen in de stichting, de overname, de instandhouding of de verbetering van een klein of middelgroot landbouwbedrijf. De investeringen moeten gericht zijn op de verlaging van de productiekosten voor in bijlage I van het EG-Verdrag opgenomen producten, de verbetering en omschakeling van de productie van deze producten, de verhoging van de kwaliteit van deze producten, de instandhouding en verbetering van het natuurlijke milieu, of de verbetering van de hygiëneomstandigheden of de normen inzake dierenwelzijn. (10) De subsidiabele kosten die deel kunnen uitmaken van het gegarandeerde gedeelte van de lening zijn: de bouw, de verwerving of de verbetering van onroerende goederen, de koop of huurkoop van machines en materieel, algemene kosten in verband met deze uitgaven zoals kosten voor architecten, ingenieurs en adviseurs, haalbaarheidsstudies en het verkrijgen van octrooien en licenties. De aankoop van grond en tweedehands materieel kan deel uitmaken van de subsidiabele uitgaven. (11) De lening wordt verstrekt door een kredietmaatschappij die op de markt actief is en heeft een looptijd van 20 jaar, met de beperkte mogelijkheid tot een verlenging met maximaal twee jaar. De aflossingen dienen lineair te gebeuren. De kredietinstelling kan hoogstens 80% van de uitstaande schuld vorderen van het gedeelte van de lening waarvoor de garantie gold. (12) De lening moet volledig worden opgenomen in het eerste jaar na afsluiting ervan. De subsidiabele kosten die gegarandeerd kunnen worden, bedragen maximaal euro per investering. Het gegarandeerde bedrag mag in totaal niet hoger zijn dan euro per begunstigde. 2

3 (13) De premies en het maximaal gegarandeerde bedrag van de lening zijn als volgt bepaald: Algemene garantie: premie van 3%. Maximum: lening van euro bij een totale subsidiabele investering van euro, maximale garantie voor 80% van de lening: euro. De lening wordt toegekend voor investeringen ten behoeve van de stichting, de overname, de instandhouding of de verbetering van een klein of middelgroot landbouwbedrijf. Garantie jonge landbouwer: premie van 1%. Maximum: lening van euro bij een totale subsidiabele investering van euro, maximale garantie voor 80% van de lening: euro. De lening wordt toegekend voor investeringen ten behoeve van de stichting, de overname, de instandhouding of de verbetering van een klein of middelgroot landbouwbedrijf door een jonge landbouwer. Garantie plus: premie van 3%. Maximum: lening van euro bij een totale subsidiabele investering van euro, maximale garantie voor 80% van de lening: euro. De lening wordt toegekend voor investeringen in een duurzame melkveestal, varkensstal of pluimveestal die voldoet aan de eisen van het certificatieschema "Maatlat Duurzame Veehouderij" en voor investeringen in een "Groen Label Kas" (ook de aankoop van grond kan in aanmerking worden genomen, zie punt 21). Garantie plus op niet-preferentiële leningen: premie van 3%. Maximum: lening van euro bij een totale subsidiabele investering van euro, maximale garantie voor 80% van de lening: euro. De lening wordt toegekend voor investeringen in een duurzame melkveestal, varkensstal of pluimveestal die voldoet aan de eisen van het certificatieschema "Maatlat Duurzame Veehouderij" en voor investeringen in een "Groen Label Kas" (ook de aankoop van grond kan in aanmerking worden genomen, zie punt 21). (14) De premie wordt door de landbouwer aan de kredietinstelling betaald zodra hij de lening opneemt (een eenmalig bedrag).voor de berekening van de premie hebben de Nederlandse autoriteiten informatie en berekeningen verstrekt over de marktsituatie van de landbouwgarantie. Uit de specifieke informatie die werd verstrekt, blijkt dat de ervaring van de voorbije 20 jaar van het bestaande Nederlandse Landbouwgarantiefonds heeft uitgewezen dat er met betrekking tot deze garanties sprake is van een gemiddelde wanbetaling van 0,6%. Gedurende deze periode heeft dit fonds zichzelf kunnen bedruipen. De 0,6% omvat geen kapitaal- en administratiekosten. Deze worden berekend en bedragen maximaal ongeveer euro per jaar, wat leidt tot een gemiddelde wanbetaling van 0,7%. Omdat de garanties plus voor preferentiële leningen mildere voorwaarden hebben, is het risico van wanbetaling hoger. Dit risico is berekend en bepaald op 1,2%, te vermeerderen met 0,1% voor kapitaal- en administratiekosten, zodat totale risicopercentage 1,3% bedraagt. (15) Uitgaande van deze informatie en volgens de berekening van voetnoot 29 van de Mededeling van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 3

4 van het EG-Verdrag op staatssteun in de vorm van garanties 1 (Garantiemededeling) wordt de steunintensiteit berekend op basis van de volgende formule: Steunintensiteit = (gegarandeerd bedrag x risico) betaalde premie. (16) Wanneer deze formule wordt gehanteerd en berekend voor de looptijd van de lening, kan de volgende steunintensiteit worden vastgesteld, volgens de verschillende mogelijke garanties in verband met de door de autoriteiten gevraagde premies: Algemene garantie: 3,33% Garantie jonge landbouwer: 5,83% Garantie plus: 3,33% Garantie plus op niet-preferentiële leningen: 3,15% (periode van 10 in plaats van 20 jaar) (17) Uit deze door de Nederlandse autoriteiten verstrekte informatie blijkt dat de steunintensiteit per project niet hoger zou zijn dan 40% (of 50% voor jonge landbouwers binnen vijf jaar na hun vestiging) van de subsidiabele uitgaven van het investeringsproject dat aan de vereisten voldoet. (18) In het geval van de onvolledige betaling van een lening wordt de garantie betaald aan de kredietinstelling die de lening verstrekt. (19) De steun die in het kader van de huidige regeling wordt verstrekt, kan worden gecombineerd met overheidssteun in het kader van andere plaatselijke, regionale, nationale of communautaire regelingen ter dekking van dezelfde subsidiabele kosten. In de Nederlandse kaderwet subsidies is bepaald dat geen betalingen worden gedaan indien dit zou leiden tot overcompensatie; voorts is daarin voorzien in een regeling inzake controles en terugvordering. De specifieke wetgeving inzake garanties bevat bovendien voorwaarden waaraan door de aanvrager moet worden voldaan om te garanderen dat overcompensatie wordt vermeden. De Nederlandse autoriteiten hebben derhalve de verzekering gegeven en toegelicht dat deze regeling afdoende is om overcompensatie te vermijden en dat de verschillende fiscale maatregelen, garanties en subsidies samen niet meer kunnen bedragen dan 40% (of 50% voor jonge landbouwers binnen vijf jaar na hun vestiging) van de totale subsidiabele kosten van de investering. (20) De Nederlandse autoriteiten hebben bevestigd dat de kosten voor tweedehands materieel subsidiabel zijn voor landbouwbedrijven met een beperkte technische startbasis die over weinig kapitaal beschikken. (21) De Nederlandse autoriteiten hebben informatie en berekeningen verstrekt waaruit blijkt dat de steun voor de aankoop van grond alleen kan worden verleend voor andere grond dan bouwgrond. Voorts zal de steun voor de aankoop van grond niet meer dan 10% van de totale subsidiabele kosten van de investering dekken. (22) Ondernemingen in moeilijkheden, zoals gedefinieerd in punt 2.1. van de Mededeling van de Commissie van de Europese Gemeenschap van 1 oktober 2004 betreffende de communautaire richtsnoeren inzake reddings- en herstructureringssteun aan ondernemingen in moeilijkheden 2, zijn uitgesloten van een garantie op een lening. 1 PB C 155 van , blz PB C 244 van , blz. 2. 4

5 (23) De Nederlandse autoriteiten hebben aan de Commissie informatie verstrekt waaruit blijkt dat de steun is toegespitst op duidelijk omschreven doelstellingen die aansluiten bij onderkende structurele en territoriale behoeften en structurele nadelen. De autoriteiten hebben toegelicht dat de maatregel in overeenstemming is met de doelstellingen en criteria van het plattelandsontwikkelingsprogramma voor Nederland, meer bepaald met as I: verbetering van het concurrentievermogen van de land- en de bosbouwsector. De garantie draagt bij aan de schaalvergroting, de modernisering en de innovatie van de landbouwsector. Deze maatregel draagt bij aan: de verbetering van de fysieke en ruimtelijke structuur van de landbouwsector; de aanpassing aan de voorwaarden die door de maatschappij worden gesteld op het gebied van het milieu, het waterbeheer, de voedselkwaliteit, de gezondheid en het welzijn van dieren; het versterken van het ondernemerschap en het innoverende karakter van de landbouwsector; het verbeteren van de kwaliteit van de producten en het productieproces. (24) Volgens de Nederlandse autoriteiten wordt geen steun verleend voor investeringen in producten waarvoor in het kader van een gemeenschappelijke marktordening (inclusief de regelingen inzake rechtstreekse steunverlening) productiebeperkingen of beperkingen op uit het ELGF gefinancierde communautaire steun van toepassing zijn ten aanzien van individuele landbouwers, landbouwbedrijven of verwerkende bedrijven, indien die steun zou leiden tot een verhoging van de productiecapaciteit tot boven het op grond van deze beperkingen toegestane niveau. Voorts hebben de Nederlandse autoriteiten aangetoond en verzekerd dat geen garantie wordt gegeven voor investeringen die worden gedaan om te voldoen aan bestaande communautaire regelgeving en nationale normen (Nederland maakt geen gebruik van artikel 22). (25) De Nederlandse autoriteiten garanderen dat de steun op grond van deze steunregeling uitsluitend zal worden toegekend voor activiteiten die plaatsvinden of diensten die worden verleend nadat die steunregeling is opgezet en door de Commissie in overeenstemming is verklaard met het EG-Verdrag. De investeringen kunnen steun voor draineerwerkzaamheden of irrigatiewerkzaamheden omvatten zoals vermeld in punt 29 van de richtsnoeren. (26) Er werd gegarandeerd dat er een stimulerend element is aangezien de steun niet zal worden verleend voor werkzaamheden die werden aangevat of activiteiten die werden ondernomen voordat bij de bevoegde autoriteiten naar behoren een steunaanvraag werd ingediend die door hen met bindend gevolg werd aanvaard, en die duidelijk het bedrag aangeeft van de te verlenen steun of de manier waarop dit bedrag wordt berekend. (27) De aankoop van productierechten, dieren en eenjarige gewassen, de aanplant van eenjarige gewassen en gewone vervangingsinvesteringen zijn uitgesloten van de regeling. Investeringen in draineerwerkzaamheden of irrigatieapparatuur en -werkzaamheden zijn subsidiabel. (28) De Nederlandse autoriteiten garanderen dat de subsidiabele kosten van de lening geen betrekking hebben op investeringen voor de vervaardiging van producten die melk en zuivelproducten imiteren of vervangen. (29) De Nederlandse autoriteiten zullen de op grond van punt 6 van de garantiemededeling vereiste verslagen overleggen aan de Commissie. 5

6 3. ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE MEDEDINGINGSREGELS 3.1. Is er sprake van steun in de zin van artikel 87, lid 1, van het EG- Verdrag? (30) Overeenkomstig artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag zijn steunmaatregelen van de staten of in welke vorm ook met staatsmiddelen bekostigd, die de mededinging door begunstiging van bepaalde ondernemingen of bepaalde producties vervalsen of dreigen te vervalsen, onverenigbaar met de gemeenschappelijke markt, voor zover deze steun het handelsverkeer tussen de lidstaten ongunstig beïnvloedt. (31) Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie kan steun aan een onderneming het handelsverkeer tussen de lidstaten ongunstig beïnvloeden, wanneer die onderneming op een markt opereert die openstaat voor intracommunautair handelsverkeer 3 ; producenten van primaire landbouwproducten zijn actief in een zeer concurrerende internationale markt. (32) De garantie van de overheid op door de kredietinstellingen verstrekte leningen vormt een maatregel die met staatsmiddelen is bekostigd. Zulke maatregel is selectief aangezien hij bepaalde ondernemingen in Nederland begunstigt en is derhalve steun in de zin van artikel 87 van het Verdrag voor zover de begunstigde daardoor een mededingingsvoordeel verwerft die hij in normale marktomstandigheden niet zou hebben verworven. (33) In dit geval staat de zelffinancieringscapaciteit van de garanties niet vast. De herfinanciering op basis van de aan het fonds betaalde premies zou lager kunnen zijn dan de op de algemene markt beschikbare herfinanciering. Daaruit kan worden geconcludeerd dat de maatregel staatssteun is en dat voor de garanties die in de meegedeelde regeling worden voorgesteld niet volledig wordt vastgehouden aan het beginsel van de particuliere investeerder in een markteconomie. (34) Wanneer een garantieregeling niet aan het beginsel van de particuliere investeerder in een markteconomie voldoet, wordt deze geacht staatssteun te zijn. Derhalve kan worden geconcludeerd dat de garantie een staatssteunbestanddeel kan bevatten in de zin van artikel 87, lid 1, van het Verdrag Beoordeling (35) Het staatssteunbestanddeel van de garantie voor de landbouwsector dient daarom te worden gekwantificeerd, om te kunnen nagaan of de steun op grond van de specifieke staatssteunvoorschriften voor agrariërs verenigbaar kan worden verklaard Berekening van het steunbestanddeel (36) In punt 4.1. van de garantiemededeling is het volgende bepaald: 3 Zie met name het Arrest van het Hof van 13 juli 1988, Zaak C-102/87, Frankrijk / de Commissie van de Europese Gemeenschappen, Jurispr. 1988, blz Verordening (EG) Nr.1857/2006 van de Commissie van 15 december 2006 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen die landbouwproducten produceren, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 70/2001, PB L 358 van , blz. 3, en de Communautaire richtsnoeren voor staatssteun in de landbouw- en de bosbouwsector , PB C 319 van , blz. 1. 6

7 a) In beginsel wordt het staatssteunbestanddeel geacht het verschil te zijn tussen de passende marktprijs van de individueel of via een regeling verstrekte garantie en de daadwerkelijk voor die maatregel betaalde prijs. b) De daaruit resulterende jaarlijkse subsidie-equivalenten in geld dienen aan de hand van het referentiepercentage tot hun actuele waarde te worden gedisconteerd en vervolgens te worden samengeteld om tot het totale subsidie-equivalent te komen. c) Bij het berekenen van het steunbestanddeel in een garantie besteedt de Commissie bijzondere aandacht aan de volgende elementen: in het geval van garantieregelingen: of in de criteria om voor de regeling in aanmerking te komen, is bepaald dat ondernemingen in financiële moeilijkheden van de regeling zijn uitgesloten; of de omvang van elke garantie behoorlijk te meten valt op het tijdstip van toekenning; of de garantie meer dan 80% van de uitstaande lening of andere financiële verplichting dekt; of met de specifieke kenmerken van de garantie en het krediet (of andere financiële verplichting) rekening is gehouden bij het bepalen van de marktprijsconforme garantiepremie op basis waarvan het steunbestanddeel wordt berekend door deze premie af te zetten tegen de feitelijk betaalde premie. (37) Volgens punt 4.4. van de garantiemededeling is het subsidie-equivalent in geld van elke garantie in het kader van een regeling het verschil tussen de daadwerkelijk in rekening gebrachte premie (als dat al het geval is) en de premie die in rekening had moeten worden gebracht in een gelijkwaardige regeling die geen steunregeling is. Voornoemde theoretische premies waarvoor het steunbestanddeel wordt berekend, dienen daarom de normale aan de garantie verbonden risico's te dekken, alsmede de beheers- en kapitaalkosten 5. (38) Deze berekeningswijze van het subsidie-equivalent is bedoeld om ervoor te zorgen dat ook op middellange en lange termijn de totale in het kader van de regeling verleende steun gelijk is aan het bedrag dat door de overheden wordt geïnjecteerd om het tekort van de regeling te dekken. Aangezien bij staatsgarantieregelingen de specifieke kenmerken van de individuele gevallen op het tijdstip waarop de regeling moet worden beoordeeld, misschien niet bekend zijn, moet het steunbestanddeel worden beoordeeld aan de hand van de bepalingen van de regeling. (39) Punt 4.5 van de garantiemededeling voorziet in twee vereenvoudigde mogelijkheden voor KMO-regelingen die kunnen worden gebruikt voor het berekenen van het steunbestanddeel: het gebruik van safe-harbourpremies en het gebruik van uniforme premies. (40) De huidige aanmelding geldt uitsluitend voor garanties ten behoeve van KMO's. De gegarandeerde steun blijft onder het plafond van 2,5 miljoen euro per onderneming (zie punt 12). Uitvoerige berekeningen werden verstrekt over de 5 Voor elke risicoklasse kan deze berekening worden samengevat als het verschil tussen: a) het uitstaande gegarandeerde bedrag, vermenigvuldigd met de risicofactor van de risicoklasse (waarbij het risico de kans op wanbetaling is, na verrekening van beheers- en kapitaalkosten), die de marktpremie vertegenwoordigt, en b) de premie die wordt betaald, dus (gegarandeerd bedrag risico) betaalde premie. 7

8 waardering van de steunintensiteit als zodanig. Deze berekeningen werden gecontroleerd aan de hand van de informatie die is verstrekt met betrekking tot de ervaring die in de voorbije 20 jaar is opgedaan met het Nederlandse Landbouwgarantiefonds. De verschillende premies van de aangemelde garantieregelingen variëren tussen 1% en 3% en zijn bepaald in vergelijking met de verschillende gepaste marktprijzen voor vergelijkbare garanties (zie de punten 13 en 14). (41) In de huidige aanmelding zijn ondernemingen in financiële moeilijkheden van de regeling uitgesloten (zie punt 22), is het maximumbedrag van de garantie vooraf bepaald (zie punt 13), dekt de garantie hoogstens 80% van de onderliggende transactie (zie de punten 8 en 13) en is met de specifieke kenmerken van de garantie, lening en financiële leasing rekening gehouden bij de bepaling van de marktpremie van de garantie (zie punt 12). (42) Voor de berekening van het totale subsidie-equivalent is gebruik gemaakt van de in voetnoot 29 bij punt 4.5 (Steunbestanddeel in KMO-garantieregelingen) van de garantiemededeling vastgestelde berekening. Derhalve is aan de relevante voorwaarden van de punten 4.1, 4.4 en 4.5 van de garantiemededeling voldaan Verenigbaarheid met investeringssteun (43) De garantie wordt verstrekt voor leningen aan KMO's in de sector primaire productie. Daarom is punt IV.A. van de Communautaire richtsnoeren voor staatssteun in de landbouw- en de bosbouwsector (de richtsnoeren) van toepassing. Om als verenigbaar met de gemeenschappelijke markt te kunnen worden beschouwd, moeten steunmaatregelen een stimulerend element bevatten of een tegenprestatie van de begunstigde vergen (punt 15 van de richtsnoeren), mogen ze niet met terugwerkende kracht worden toegekend (punt 16 van de richtsnoeren) en moeten ze coherent zijn met de maatregelen voor plattelandsontwikkeling (punt 26 van de richtsnoeren). (44) De Nederlandse autoriteiten garanderen dat de aangemelde garantieregeling slechts van kracht wordt nadat de maatregel door de Europese Commissie is goedgekeurd (zie punt 25) en dat de regeling niet met terugwerkende kracht zal worden toegepast (zie punt 26). De lening en de bijbehorende garantie worden verstrekt voor investeringen in landbouwbedrijven (zie de punten 8 en 9). Uit de door de Nederlandse autoriteiten verstrekte informatie blijkt dat de maatregel coherent is met het Nederlandse programma voor plattelandsontwikkeling (zie punt 23). (45) Krachtens punt 36 van de richtsnoeren moeten aanmeldingen van investeringssteun voor landbouwbedrijven bovendien vergezeld gaan van documentatie waarin wordt aangetoond dat de steun wordt toegespitst op duidelijk omschreven doelstellingen die aansluiten bij onderkende structurele en territoriale behoeften en structurele nadelen. De Nederlandse autoriteiten hebben de gevraagde informatie verstrekt (zie punt 23). Derhalve is aan deze voorwaarde voldaan. Bovendien zijn de kosten voor de aankoop van tweedehands materieel door KMO's slechts subsidiabel wanneer het gaat om landbouwbedrijven met een zeer beperkte technische startbasis en weinig kapitaal, wat in overeenstemming is met punt 28, onder h), van de richtsnoeren (zie punt 20). 6 PB C 319 van , blz. 1. 8

9 (46) De Nederlandse autoriteiten hebben het stellen van een garantie op de lening beperkt overeenkomstig punt 35 van de richtsnoeren, zodat investeringen in verband met de naleving van bestaande communautaire regelgeving of nationale normen niet onder de aangemelde regeling vallen (zie punt 24). (47) Punt 39 van de richtsnoeren bepaalt voorts dat steun voor de aankoop van tweedehands materieel door grote ondernemingen door de Commissie niet als verenigbaar met het Verdrag wordt aangemerkt. Aangezien de besproken regeling beperkt is tot kleine en middelgrote bedrijven (zie de punten 9, 10 en 20), is aan deze voorwaarde voldaan. (48) Volgens punt 29 van de richtsnoeren wordt steun voor investeringen in landbouwbedrijven als verenigbaar met artikel 87, lid 3, onder c), van het Verdrag aangemerkt, indien hij voldoet aan alle voorwaarden die zijn vastgesteld in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1857/ (groepsvrijstellingsverordening). Artikel 4, lid 2, van de groepsvrijstellingsverordening vermeldt de verschillende toegestane steunintensiteiten voor verschillende vormen van investeringen in de landbouw. De steunintensiteit van de verschillende garanties van deze regeling blijft onder het algemene maximum van 40% van de subsidiabele investeringen en het specifieke maximum van 50% voor investeringen die worden gedaan door jonge landbouwers binnen vijf jaar na hun vestiging. De Nederlandse autoriteiten hebben in hun aanmelding op afdoende wijze aangetoond dat het steunbestanddeel van de verschillende garanties is berekend volgens de voorwaarden van de garantiemededeling, voetnoot 29, en voor de algemene garantie gelijk is aan 3,33%, voor de garantie voor jonge landbouwers aan 5,83%, voor de garantie plus aan 3,33% en voor de garantie plus op niet-preferentiële leningen aan 3,15% (periode van 10 jaar) (zie de punten 15 en 16). (49) In overeenstemming met artikel 4, lid 3, van de groepsvrijstellingsverordening wordt de garantie uitsluitend verstrekt voor investeringen met de volgende doelstellingen: verlaging van de productiekosten van in bijlage I van het EG-Verdrag opgenomen producten, verbetering en omschakeling van de productie van deze producten, verhoging van de kwaliteit van deze producten, instandhouding en verbetering van het natuurlijke milieu, of verbetering van de hygiëneomstandigheden of de normen inzake dierenwelzijn (zie punt 9). (50) Artikel 4, lid 4, van de groepsvrijstellingsverordening bevat een opsomming van de subsidiabele kosten van investeringen in landbouwbedrijven: a) de bouw, verwerving of verbetering van onroerende goederen; b) de koop of huurkoop van machines en materieel, met inbegrip van computerprogrammatuur, tot maximaal de marktwaarde van de activa; c) algemene kosten in verband met de onder a) en b) bedoelde uitgaven, zoals kosten voor architecten, ingenieurs en adviseurs, haalbaarheidsstudies en het verkrijgen van octrooien en licenties. Het artikel bepaalt bovendien dat andere dan de in de eerste alinea, onder b), genoemde kosten in verband met een huurkoopcontract (belastingen, marge voor de verhuurder, kosten voor de herfinanciering van rente, overheadkosten, verzekeringspremies enz.) geen subsidiabele uitgaven zijn. De uitgaven waarvoor de steun in het kader van de aangemelde maatregel kan worden verstrekt (zie punt 10), zijn in overeenstemming met de richtsnoeren. 7 PB L 358 van , blz. 3. 9

10 (51) Bedrijven in moeilijkheden worden uitgesloten van het ontvangen van een garantie op een lening (zie punt 19), overeenkomstig artikel 4, lid 5, van de groepsvrijstellingsverordening. (52) In overeenstemming met artikel 4, lid 6, van de groepsvrijstellingsverordening mag de garantie op de lening niet worden toegekend in strijd met verbods- of beperkende bepalingen die zijn vastgesteld in verordeningen van de Raad houdende een gemeenschappelijke marktordening (zie punt 24). (53) De investering betreft geen producten en activiteiten zoals vermeld in artikel 4, lid 7, van de groepsvrijstellingsverordening in samenhang met punt 29 van de richtsnoeren (zie punt 25). (54) Voor de aankoop van andere grond dan bouwgrond mag steun worden toegekend tot ten hoogste 10% van de subsidiabele kosten van de investering in overeenstemming met artikel 4, lid 8, van de groepsvrijstellingsverordening (zie punt 21). (55) Overeenkomstig artikel 4, lid 10, van de groepsvrijstellingsverordening hebben de Nederlandse autoriteiten bevestigd dat geen steun mag worden toegekend voor de vervaardiging van producten die melk en zuivelproducten imiteren of vervangen (zie punt 28). (56) De Nederlandse autoriteiten hebben de Commissie gegarandeerd dat zij de op grond van punt 6 van de garantiemededeling vereiste verslagen zullen overleggen (zie punt 29) Conclusie (57) Uitgaande van bovenstaande overwegingen beantwoordt de door de Nederlandse autoriteiten aangemelde garantieregeling voor kleine en middelgrote landbouwbedrijven aan de voorwaarden van de garantiemededeling, de voorwaarden van punt IV.A. van de richtsnoeren en de algemene voorwaarden van de richtsnoeren. 4. BESLUIT (58) Na onderzoek van de aangemelde garantieregeling en in het licht van de geldende voorschriften inzake staatssteun concludeert de Commissie dat aan alle relevante voorwaarden voor de toepassing van artikel 87, lid 3, onder c), van het EG-Verdrag is voldaan. Gelet op het bovenstaande heb ik de eer u te melden dat de Commissie heeft besloten geen bezwaar te maken tegen de aangemelde maatregel. (59) Indien dit schrijven vertrouwelijke gegevens bevat die niet aan derden mogen worden bekendgemaakt, wordt u verzocht de Commissie daarvan binnen vijftien werkdagen vanaf de ontvangst van dit schrijven in kennis te stellen. Ontvangt de Commissie binnen de vastgestelde termijn geen met redenen omkleed verzoek, dan neemt zij aan dat u instemt met mededeling aan derden en bekendmaking van de volledige tekst van dit schrijven in de authentieke taal op de volgende website: 10

11 Dit verzoek dient bij aangetekend schrijven of per faxbericht te worden gericht aan: Europese Commissie Directoraat-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling Directoraat M Landbouwwetgeving Eenheid M.2 Mededingingsvoorwaarden Kamer: L 130 5/128 B-1049 Brussel Fax.: Met de meeste hoogachting, Voor de Commissie Mariann FISCHER BOEL Lid van de Commissie 11

Bij dit besluit heeft de Commissie zich gebaseerd op de onderstaande overwegingen.

Bij dit besluit heeft de Commissie zich gebaseerd op de onderstaande overwegingen. EUROPESE COMMISSIE Brussel, 07.XII.2005 C (2005) 5280 Betreft: Steunmaatregelen van de Staten nr. N 491/2005 - Nederland Subsidieregeling sanering glastuinbouwbedrijven in vanuit milieu opzicht kwetsbare

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Staatssteun SA.33105 (2011/N) Nederland Methodiek berekening garanties aquacultuur

EUROPESE COMMISSIE. Staatssteun SA.33105 (2011/N) Nederland Methodiek berekening garanties aquacultuur EUROPESE COMMISSIE Brussel, 05.02.2013 C(2013) 472 final Betreft: Staatssteun SA.33105 (2011/N) Nederland Methodiek berekening garanties aquacultuur Excellentie, Naar aanleiding van staatssteundossier

Nadere informatie

Bij dit besluit heeft de Commissie zich gebaseerd op de navolgende overwegingen:.

Bij dit besluit heeft de Commissie zich gebaseerd op de navolgende overwegingen:. EUROPESE COMMISSIE Brussel, 06-12-2002 C (2002) 4854 Betreft: Steunmaatregelen van de Staten / Nederland Steunmaatregel nr. N 210/02 Subsidieverordening sloop agrarische en overige bebouwing buitengebied

Nadere informatie

Steunmaatregelen van de Staten/Nederland Steunmaatregel nr. N 301/2005 Programma Beheer, functiewijziging

Steunmaatregelen van de Staten/Nederland Steunmaatregel nr. N 301/2005 Programma Beheer, functiewijziging EUROPESE COMMISSIE Brussel, 8-XII-2005 C(2005) 5300 Betreft: Steunmaatregelen van de Staten/Nederland Steunmaatregel nr. N 301/2005 Programma Beheer, functiewijziging Excellentie, Ik heb de eer u mee te

Nadere informatie

De beslissing van de Commissie is gebaseerd op de onderstaande overwegingen.

De beslissing van de Commissie is gebaseerd op de onderstaande overwegingen. EUROPESE COMMISSIE Brussel, 05.01.2010 C(2009)10757 Betreft: Staatssteun N 602/2009 - Nederland Methode voor de berekening van de steunintensiteit van garanties op leningen voor werkkapitaal aan landbouwondernemingen

Nadere informatie

Steunmaatregelen van de Staten nr. N 699/00 - België (Vlaanderen) Regeling afbouw varkensstapel

Steunmaatregelen van de Staten nr. N 699/00 - België (Vlaanderen) Regeling afbouw varkensstapel EUROPESE COMMISSIE Brussel, 27-02-2001 SG(2001) D/ 286469 Betreft: Steunmaatregelen van de Staten nr. N 699/00 - België (Vlaanderen) Regeling afbouw varkensstapel Excellentie, Ik heb de eer U ervan in

Nadere informatie

Steunmaatregelen van de Staten/Nederland Steunmaatregel nr. N 851/2001 Investeringsregeling biologische varkenshouderij

Steunmaatregelen van de Staten/Nederland Steunmaatregel nr. N 851/2001 Investeringsregeling biologische varkenshouderij EUROPESE COMMISSIE Brussel, 17-10-2002 C(2002) 3502 Betreft : Steunmaatregelen van de Staten/Nederland Steunmaatregel nr. N 851/2001 Investeringsregeling biologische varkenshouderij Excellentie, De Commissie

Nadere informatie

Steunmaatregel N 118/2004 -België (Vlaanderen) Subsidies voor haalbaarheidsstudies met betrekking tot bouw- en milieuprojecten buiten de EU.

Steunmaatregel N 118/2004 -België (Vlaanderen) Subsidies voor haalbaarheidsstudies met betrekking tot bouw- en milieuprojecten buiten de EU. Europese Commissie Brussel, 30.06.2004 C (2004)2042 fin Betreft: Steunmaatregel N 118/2004 -België (Vlaanderen) Subsidies voor haalbaarheidsstudies met betrekking tot bouw- en milieuprojecten buiten de

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 20.12.2001. Staatssteun N 544/2001 België Ford Genk Opleidingssteun. Excellentie, PROCEDURE

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 20.12.2001. Staatssteun N 544/2001 België Ford Genk Opleidingssteun. Excellentie, PROCEDURE EUROPESE COMMISSIE Brussel, 20.12.2001 C (2001)4509fin Betreft: Staatssteun N 544/2001 België Ford Genk Opleidingssteun Excellentie, PROCEDURE 1. Bij schrijven van 24 juli 2001 heeft België, overeenkomstig

Nadere informatie

Staatssteun/Nederland SA.34253 (2012/NN) Investeringssteun voor de vermindering van de geuremissie bij Knoops Lottum B.V.

Staatssteun/Nederland SA.34253 (2012/NN) Investeringssteun voor de vermindering van de geuremissie bij Knoops Lottum B.V. EUROPESE COMMISSIE Brussel, 12.4.2012 C(2012) 2436 final Betreft: Staatssteun/Nederland SA.34253 (2012/NN) Investeringssteun voor de vermindering van de geuremissie bij Knoops Lottum B.V. (varkenshouderij)

Nadere informatie

Brussel, SG-Greffe (2009) DI 1160 BRUSSEL

Brussel, SG-Greffe (2009) DI 1160 BRUSSEL EUROPESE COMMISSIE ONTVANGEN 1 6 DEC Z009 SECRETARIAAT-GENERAAL Brussel, SG-Greffe (2009) DI 16. 12. 2009 11551 PERMANENTE VERTEGENWOORDIGING VAN NEDERLAND BIJ DE EUROPESE UNIE Herrmann-Debrouxlaan, 48

Nadere informatie

Steunmaatregel SA (2012/N) - Nederland Aanpassing risicokapitaalregeling "Omnibus Decentraal - Module 9: risicokapitaal voor het MKB"

Steunmaatregel SA (2012/N) - Nederland Aanpassing risicokapitaalregeling Omnibus Decentraal - Module 9: risicokapitaal voor het MKB EUROPESE COMMISSIE Brussel, 13.03.2012 C(2012) 1656 final Betreft: Steunmaatregel SA.34102 (2012/N) - Nederland Aanpassing risicokapitaalregeling "Omnibus Decentraal - Module 9: risicokapitaal voor het

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Steunmaatregel SA.37084 (2013/N) Nederland Compensatie van indirecte EU-ETS-kosten

EUROPESE COMMISSIE. Steunmaatregel SA.37084 (2013/N) Nederland Compensatie van indirecte EU-ETS-kosten EUROPESE COMMISSIE Brussel, 16.10.2013 C(2013) 6636 final OPENBARE VERSIE Dit document is een intern document van de Commissie dat louter ter informatie is bedoeld. Betreft: Excellentie, Steunmaatregel

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 11-VII-2006 C(2006) 3259. Betreft: Steunmaatregel nr. N 96/06 "Eneco duurzame energie " Excellentie,

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 11-VII-2006 C(2006) 3259. Betreft: Steunmaatregel nr. N 96/06 Eneco duurzame energie  Excellentie, EUROPESE COMMISSIE Brussel, 11-VII-2006 C(2006) 3259 Betreft: Steunmaatregel nr. N 96/06 "Eneco duurzame energie " Excellentie, De Commissie wenst Nederland ervan in kennis te stellen dat zij, na onderzoek

Nadere informatie

Steunmaatregel N 253/2005 - Nederland Garantieregeling voor financiering scheepsbouw

Steunmaatregel N 253/2005 - Nederland Garantieregeling voor financiering scheepsbouw EUROPESE COMMISSIE Brussel, 20.VII.2005 C (2005) 2704 def. Betreft: Steunmaatregel N 253/2005 - Nederland Garantieregeling voor financiering scheepsbouw Excellentie, I. Procedure (1) Bij schrijven van

Nadere informatie

Subsidieregeling energiebesparing huishoudens met lage inkomens N 698/2000 Nederland

Subsidieregeling energiebesparing huishoudens met lage inkomens N 698/2000 Nederland EUROPESE COMMISSIE Brussel, 02.10.2001 SEC(2001)1491fin Betreft: Subsidieregeling energiebesparing huishoudens met lage inkomens N 698/2000 Nederland Excellentie, Bij brief van 20 oktober 2000 hebben de

Nadere informatie

Steunmaatregel nr. N 217/2002 - Nederland Vuurwerkramp Enschede - Schadevergoeding aan ondernemers

Steunmaatregel nr. N 217/2002 - Nederland Vuurwerkramp Enschede - Schadevergoeding aan ondernemers EUROPESE COMMISSIE Brussel, 06.06.2002 C (2002) 1674 Betreft: Steunmaatregel nr. N 217/2002 - Nederland Vuurwerkramp Enschede - Schadevergoeding aan ondernemers Excellentie, PROCEDURE Bij brief van 13

Nadere informatie

Steunmaatregelen van de Staten / Nederland - Steunmaatregel nr. N 742/2002 - Kaderbeschikking Innovatie Landbouw Noord-Nederland

Steunmaatregelen van de Staten / Nederland - Steunmaatregel nr. N 742/2002 - Kaderbeschikking Innovatie Landbouw Noord-Nederland EUROPESE COMMISSIE Brussel, 13-02-2003 C(2003) 127 Betreft : Steunmaatregelen van de Staten / Nederland - Steunmaatregel nr. N 742/2002 - Kaderbeschikking Innovatie Landbouw Noord-Nederland Excellentie,

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Brussel,19.12.2012 C(2012) 9473 final

EUROPESE COMMISSIE. Brussel,19.12.2012 C(2012) 9473 final EUROPESE COMMISSIE Brussel,19.12.2012 C(2012) 9473 final Betreft: Steunmaatregel SA.35377 (2012/N) Nederland Groene energiebelasting verlenging van de toepassing van het verlaagde tarief voor de glastuinbouwsector

Nadere informatie

Zijne Excellentie de Heer J.N.G. DE HOOP SCHEFFER Minister van Buitenlandse Zaken Bezuidenhoutseweg 67 Postbus 20061 NL - 2500 - EB 's-gravenhage

Zijne Excellentie de Heer J.N.G. DE HOOP SCHEFFER Minister van Buitenlandse Zaken Bezuidenhoutseweg 67 Postbus 20061 NL - 2500 - EB 's-gravenhage EUROPESE COMMISSIE Brussel, 29.10.2003 C(2003)3886fin Betreft: Steunmaatregel N 68/2003 Nederland Cultuurbeleggingsfondsen Excellentie, 1 PROCEDURE Bij schrijven van 7 februari 2003, dat op 10 februari

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Staatssteun /België SA.35985 (2012/N) "Vergoeding van de schade aan de landbouw als gevolg van de droogte van het voorjaar 2011"

EUROPESE COMMISSIE. Staatssteun /België SA.35985 (2012/N) Vergoeding van de schade aan de landbouw als gevolg van de droogte van het voorjaar 2011 EUROPESE COMMISSIE Brussel, 21.2.2013 C(2013) 1039 final Betreft: Staatssteun /België SA.35985 (2012/N) "Vergoeding van de schade aan de landbouw als gevolg van de droogte van het voorjaar 2011" Excellentie,

Nadere informatie

Steunmaatregelen van de Staten/Nederland Steunmaatregel nr. N 33/2002 Subsidieregeling zeldzame landbouwhuisdierrassen

Steunmaatregelen van de Staten/Nederland Steunmaatregel nr. N 33/2002 Subsidieregeling zeldzame landbouwhuisdierrassen EUROPESE COMMISSIE Brussel, 25-11-2002 C(2002) 4281 Betreft : Steunmaatregelen van de Staten/Nederland Steunmaatregel nr. N 33/2002 Subsidieregeling zeldzame landbouwhuisdierrassen Excellentie, Overeenkomstig

Nadere informatie

BESCHRIJVING VAN DE STEUNMAATREGEL

BESCHRIJVING VAN DE STEUNMAATREGEL EUROPESE COMMISSIE Brussel, 14.11.2013 C(2013) 7725 final OPENBARE VERSIE Dit document is een intern document van de Commissie dat louter ter informatie is bedoeld. Betreft: Steunmaatregel SA.37017 (2013/N)

Nadere informatie

Steunmaatregel SA.33051 (2011/N) - Nederland Wijziging garantieregeling scheepsbouw

Steunmaatregel SA.33051 (2011/N) - Nederland Wijziging garantieregeling scheepsbouw EUROPESE COMMISSIE Brussel, 25.01.2012 C(2012) 169 definitief Betreft: Steunmaatregel SA.33051 (2011/N) - Nederland Wijziging garantieregeling scheepsbouw Excellentie, I. PROCEDURE 1. Op 22 mei 2011 heeft

Nadere informatie

1. DOEL EN TOEPASSINGSBEREIK

1. DOEL EN TOEPASSINGSBEREIK EUROPESE COMMISSIE Directoraat-generaal Concurrentie Beleid en coördinatie inzake staatssteun Brussel, DG D(2004) COMMUNAUTAIRE KADERREGELING INZAKE STAATSSTEUN IN DE VORM VAN COMPENSATIES VOOR DE OPENBARE

Nadere informatie

Staatssteun nr. N 14/2002 - België Belgische federale steunregeling ten behoeve van hernieuwbare energiebronnen

Staatssteun nr. N 14/2002 - België Belgische federale steunregeling ten behoeve van hernieuwbare energiebronnen EUROPESE COMMISSIE Brussel, 02.08.2002 C(2002)2904 fin. Betreft: Staatssteun nr. N 14/2002 - België Belgische federale steunregeling ten behoeve van hernieuwbare energiebronnen Excellentie, Bij schrijven

Nadere informatie

Aanvraagformulier Innovatiefonds Oost Gelre

Aanvraagformulier Innovatiefonds Oost Gelre Aanvraagformulier Innovatiefonds Oost Gelre Naam project Aanvrager Looptijd project Inleiding welke gebeurtenissen zijn van invloed op het project? hoe ziet de huidige situatie eruit? wordt het project

Nadere informatie

Steunmaatregelen van de staten / Nederland Steunmaatregel N 555/2002 Uitstel belasting op verborgen reserves bij stopzetting intensieve veehouderij

Steunmaatregelen van de staten / Nederland Steunmaatregel N 555/2002 Uitstel belasting op verborgen reserves bij stopzetting intensieve veehouderij EUROPESE COMMISSIE Brussel, 24-I-2006 C (2006) 185 Betreft: Steunmaatregelen van de staten / Nederland Steunmaatregel N 555/2002 Uitstel belasting op verborgen reserves bij stopzetting intensieve veehouderij

Nadere informatie

2. Deze aanmelding heeft betrekking op wijziging en verlenging van MEPsteunregelingen

2. Deze aanmelding heeft betrekking op wijziging en verlenging van MEPsteunregelingen EUROPESE COMMISSIE Brussel, 21.XII.2007 C(2007)6875 Betreft: Steunmaatregel nr. N 478/2007 - Nederland "Stimulering van duurzame energie, wijziging en verlenging van de MEP-regeling (N 707/02) en MEP stimulering

Nadere informatie

Steunmaatregelen van de Staten/Nederland Steunmaatregel nr. N 30/2005 Agro en Co kapitaalfonds

Steunmaatregelen van de Staten/Nederland Steunmaatregel nr. N 30/2005 Agro en Co kapitaalfonds EUROPESE COMMISSIE Brussel, 19-VIII-2005 C(2005) 3253 Betreft: Steunmaatregelen van de Staten/Nederland Steunmaatregel nr. N 30/2005 Agro en Co kapitaalfonds Excellentie, Ik heb de eer u mee te delen dat

Nadere informatie

Steunmaatregel nr. N 543/2000 België Phasing out van doelstelling 1 Financiële instrumentering

Steunmaatregel nr. N 543/2000 België Phasing out van doelstelling 1 Financiële instrumentering EUROPESE COMMISSIE Brussel, 19.06.2002 C(2002) 2136fin Betreft: Steunmaatregel nr. N 543/2000 België Phasing out van doelstelling 1 Financiële instrumentering Excellentie, 1. PROCEDURE Bij brief van de

Nadere informatie

Steunmaatregel N 524/2009 Nederland Wijzigingen in het Nederlands Fonds voor de Film (N 291/2007) Excellentie,

Steunmaatregel N 524/2009 Nederland Wijzigingen in het Nederlands Fonds voor de Film (N 291/2007) Excellentie, EUROPESE COMMISSIE Brussel, 22.12.2009 C(2009)10665 Betreft: Steunmaatregel N 524/2009 Nederland Wijzigingen in het Nederlands Fonds voor de Film (N 291/2007) Excellentie, 1. PROCEDURE (1) Bij brief van

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Steunmaatregel SA. 36315 (2013/N) Nederland Botlek Zuid - stoompijpleiding

EUROPESE COMMISSIE. Steunmaatregel SA. 36315 (2013/N) Nederland Botlek Zuid - stoompijpleiding EUROPESE COMMISSIE Brussel, 16.10.2013 C(2013) 6627 final In de openbare versie van dit besluit zijn, overeenkomstig de artikelen 24 en 25 van Verordening (EG) nr. 659/1999 van de Raad van 22 maart 1999

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE NL NL NL MEDEDELING VAN DE COMMISSIE TOT WIJZIGING VAN DE TIJDELIJKE COMMUNAUTAIRE KADERREGELING INZAKE STAATSSTEUN TER STIMULERING VAN DE TOEGANG TOT FINANCIERING IN DE HUIDIGE FINANCIËLE EN ECONOMISCHE

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Steunmaatregel SA. 36188 (2013/N) België (Vlaanderen)

EUROPESE COMMISSIE. Steunmaatregel SA. 36188 (2013/N) België (Vlaanderen) EUROPESE COMMISSIE Brussel, 25.7.2013 C(2013) 4906 final OPENBARE VERSIE Dit document is een intern document van de Commissie dat louter ter informatie is bedoeld. Betreft: Steunmaatregel SA. 36188 (2013/N)

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 27.10.2010 C(2010)7276 definitief. Steunmaatregel N 639/2009 - Nederland Garantieregeling scheepsnieuwbouwfinanciering

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 27.10.2010 C(2010)7276 definitief. Steunmaatregel N 639/2009 - Nederland Garantieregeling scheepsnieuwbouwfinanciering EUROPESE COMMISSIE Brussel, 27.10.2010 C(2010)7276 definitief Betreft: Steunmaatregel N 639/2009 - Nederland Garantieregeling scheepsnieuwbouwfinanciering Excellentie, I. PROCEDURE 1. Op 18 november 2009

Nadere informatie

DISCLAIMER. A. Algemene toepassingsvoorwaarden

DISCLAIMER. A. Algemene toepassingsvoorwaarden Algemene groepsvrijstellingsverordening (Verordening (EU) nr. 651/2014) - Werkdocument Steun tot herstel schade veroorzaakt door bepaalde natuurrampen Eerst moet u op de algemene toepassingsvoorwaarden

Nadere informatie

Steunmaatregel N 521/2003 Nederland Scheepsbouw, ontwikkelingshulp voor Jamaica

Steunmaatregel N 521/2003 Nederland Scheepsbouw, ontwikkelingshulp voor Jamaica EUROPESE COMMISSIE Brussel, 16.03.2004 C(2004)479fin Betreft: Steunmaatregel N 521/2003 Nederland Scheepsbouw, ontwikkelingshulp voor Jamaica Excellentie, I. PROCEDURE (1) Bij schrijven van 6 november

Nadere informatie

DISCLAIMER. A. Algemene toepassingsvoorwaarden

DISCLAIMER. A. Algemene toepassingsvoorwaarden Algemene groepsvrijstellingsverordening (Verordening (EU) nr. 651/2014) - Werkdocument Sociale vervoerssteun t.b.v. bewoners afgelegen gebieden Eerst moet u op de algemene toepassingsvoorwaarden voor de

Nadere informatie

L 193/6 Publicatieblad van de Europese Unie 25.7.2007

L 193/6 Publicatieblad van de Europese Unie 25.7.2007 L 193/6 Publicatieblad van de Europese Unie 25.7.2007 VERORDENING (EG) Nr. 875/2007 VAN DE COMMISSIE van 24 juli 2007 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op de-minimissteun

Nadere informatie

Staatssteunmaatregel nr. NN 76/2005 Nederland NV Monumenten Fonds Brabant

Staatssteunmaatregel nr. NN 76/2005 Nederland NV Monumenten Fonds Brabant EUROPESE COMMISSIE Brussel, 16.V.2006 C (2006) 1834 def. Subject: Staatssteunmaatregel nr. NN 76/2005 Nederland NV Monumenten Fonds Brabant Excellentie, I. PROCEDURE 1. Bij schrijven geregistreerd op 5

Nadere informatie

Verklaring beperkte steun

Verklaring beperkte steun Verklaring beperkte steun Verklaring in het kader van het verlenen van beperkte steunbedragen als bedoeld in punt 4.2 van de Tijdelijke communautaire kaderregeling inzake staatssteun ter stimulering van

Nadere informatie

L 114/8 Publicatieblad van de Europese Unie

L 114/8 Publicatieblad van de Europese Unie L 114/8 Publicatieblad van de Europese Unie 26.4.2012 VERORDENING (EU) Nr. 360/2012 VAN DE COMMISSIE van 25 april 2012 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende

Nadere informatie

28.12.2006 Publicatieblad van de Europese Unie L 379/5

28.12.2006 Publicatieblad van de Europese Unie L 379/5 28.12.2006 Publicatieblad van de Europese Unie L 379/5 VERORDENING (EG) Nr. 1998/2006 VAN DE COMMISSIE van 15 december 2006 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag op de-minimissteun

Nadere informatie

DISCLAIMER. A. Algemene toepassingsvoorwaarden

DISCLAIMER. A. Algemene toepassingsvoorwaarden Algemene groepsvrijstellingsverordening (Verordening (EU) nr. 651/2014) - Werkdocument Opleidingssteun Eerst moet u op de algemene toepassingsvoorwaarden voor de AGVV controleren (12 voorwaarden / artikelen

Nadere informatie

In haar verdere antwoord voert de Nederlandse regering ter rechtvaardiging van de belastingvrijstelling de volgende argumenten aan:

In haar verdere antwoord voert de Nederlandse regering ter rechtvaardiging van de belastingvrijstelling de volgende argumenten aan: EUROPESE COMMISSIE Brussel, 03.07.2001 SG (2001) D/ 289541 Betreft: E 45/2000 - Nederland Belastingvrijstelling van Schiphol Group Excellentie, Procedure Bij brief D(2000) 3854 van 27 maart 2000 heeft

Nadere informatie

Staatssteun & Staatssteun en de crisis

Staatssteun & Staatssteun en de crisis Staatssteun & Staatssteun en de crisis Lieneke de Jong-Goris Coördinatiepunt Staatssteun Decentrale Overheden Overhedendag 13 oktober 2009 Inhoud Staatssteun in Nederland Toelichting staatssteun Staatssteun

Nadere informatie

Steunmaatregel nr. N 483/2000 Nederland Verkoop Ingenieursbureau Zuid-Holland

Steunmaatregel nr. N 483/2000 Nederland Verkoop Ingenieursbureau Zuid-Holland EUROPESE COMMISSIE Brussel, 28.03.2001 SG (2001) D/ 287317 Excellentie, Betreft: Steunmaatregel nr. N 483/2000 Nederland Verkoop Ingenieursbureau Zuid-Holland 1. Procedure: Bij schrijven van 14 juli 2000,

Nadere informatie

Programmaspecifieke vragen bij de digitale subsidieaanvraag

Programmaspecifieke vragen bij de digitale subsidieaanvraag E 2. Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen Voor dit programma gelden de regels: Leefbaarheid en gemeenschapsvoorzieningen. (titel 5.5) Voor alle aanvragen geldt: Voeg als bijlage een verklaring van

Nadere informatie

Garantstelling landbouw

Garantstelling landbouw Inkomen en subsidie Garantstelling landbouw Bent u agrarisch ondernemer? En wilt u investeren, maar heeft u niet voldoende zekerheden voor een lening bij de bank? Dan kunt u het ministerie van LNV vragen

Nadere informatie

Steunmaatregel van de staat N 520/2001 Nederland Convenant bodemsanering

Steunmaatregel van de staat N 520/2001 Nederland Convenant bodemsanering EUROPESE COMMISSIE Brussel, 27.02.2002 C (2002)607fin Betreft: Steunmaatregel van de staat N 520/2001 Nederland Convenant bodemsanering Excellentie, Bij brief van 23 juli 2001, door de Commissie geregistreerd

Nadere informatie

DISCLAIMER VOORWAARDEN NAGELEEFD?

DISCLAIMER VOORWAARDEN NAGELEEFD? Algemene groepsvrijstellingsverordening (Verordening (EU) nr. 651/2014) - Werkdocument Steun voor lokale infrastructuurvoorzieningen Eerst moet u op de algemene toepassingsvoorwaarden voor de AGVV controleren

Nadere informatie

Steunmaatregel N 291/2007 - Nederland Het Nederlands Fonds voor de Film - Uitvoeringsregeling Lange Speelfilm en Suppletieregeling Filminvesteringen

Steunmaatregel N 291/2007 - Nederland Het Nederlands Fonds voor de Film - Uitvoeringsregeling Lange Speelfilm en Suppletieregeling Filminvesteringen EUROPESE COMMISSIE Brussel, 10.VII.2007 C(2007) 3231 def. Betreft: Steunmaatregel N 291/2007 - Nederland Het Nederlands Fonds voor de Film - Uitvoeringsregeling Lange Speelfilm en Suppletieregeling Filminvesteringen

Nadere informatie

Het project dient te worden uitgevoerd in de periode van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017.

Het project dient te worden uitgevoerd in de periode van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017. > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Stichting Zeldzame Huisdierrassen Directoraat-generaal Agro en Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Factuuradres

Nadere informatie

Aanbevolen wordt om alvorens deze verklaring in te vullen eerst de toelichting in de bijlage van dit formulier te lezen!

Aanbevolen wordt om alvorens deze verklaring in te vullen eerst de toelichting in de bijlage van dit formulier te lezen! Pagina 1 van 5 VERKLARING DE-MINIMISSTEUN Aanbevolen wordt om alvorens deze verklaring in te vullen eerst de toelichting in de bijlage van dit formulier te lezen! Verklaring Hierbij verklaart ondergetekende,

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 15.VI.2006 C(2006)2415. Steunmaatregel nr. N 543/2005 - Nederland "Stimulering van WKK onder de MEP" Excellentie,

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 15.VI.2006 C(2006)2415. Steunmaatregel nr. N 543/2005 - Nederland Stimulering van WKK onder de MEP Excellentie, EUROPESE COMMISSIE Brussel, 15.VI.2006 C(2006)2415 Betreft: Steunmaatregel nr. N 543/2005 - Nederland "Stimulering van WKK onder de MEP" Excellentie, De Commissie deelt de Nederlandse autoriteiten mee

Nadere informatie

Geachte leden van de raad,

Geachte leden van de raad, Aan : de raad Van : het college van burgemeester en wethouders Adviseurs: : Piet Bruinsma, Gerard Elenga Datum : 15 december 2016 Onderwerp : uitwerking punten 3 en 4 van amendement inzake t Olde Maat

Nadere informatie

Steunmaatregel nr. N 193/2005 Nederland Faciliteit Opkomende Markten

Steunmaatregel nr. N 193/2005 Nederland Faciliteit Opkomende Markten EUROPESE COMMISSIE Brussel, 07.XII.2005 C(2005)4672 def. corr. Betreft: Steunmaatregel nr. N 193/2005 Nederland Faciliteit Opkomende Markten Excellentie, 1. Procedure (1) Bij brief van 14 april 2005, bij

Nadere informatie

24.12.2013 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 352/9

24.12.2013 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 352/9 24.12.2013 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 352/9 VERORDENING (EU) Nr. 1408/2013 VAN DE COMMISSIE van 18 december 2013 inzake de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Steunmaatregel nr. SA.38495 (2014/N) België Ad hoc steun Libert Paints - verhuizing omwille van milieuredenen

EUROPESE COMMISSIE. Steunmaatregel nr. SA.38495 (2014/N) België Ad hoc steun Libert Paints - verhuizing omwille van milieuredenen EUROPESE COMMISSIE Brussel, 11.06.2014 C(2014) 3629 final OPENBARE VERSIE Dit document is een intern document van de Commissie dat louter ter informatie is bedoeld. Betreft: Steunmaatregel nr. SA.38495

Nadere informatie

DECEMBER DECEMBER Ministerie van Economische Zaken. artikel 1, zesde lid wordt onderhavige subsidie niet verleend aan ondernemingen

DECEMBER DECEMBER Ministerie van Economische Zaken. artikel 1, zesde lid wordt onderhavige subsidie niet verleend aan ondernemingen T.a.v. Postbus 9 7400 AA DEVENTER Gezondheidsdienst voor Dieren Directie Agro- en kennis Eezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postbus 20401 2500 EI< Den Haag Postadres Bezoekadres Directeraat-generaal

Nadere informatie

FORMULIER VOOR DE INDIENING VAN KLACHTEN OVER BEWEERDELIJK ONRECHTMATIGE STAATSSTEUN

FORMULIER VOOR DE INDIENING VAN KLACHTEN OVER BEWEERDELIJK ONRECHTMATIGE STAATSSTEUN FORMULIER VOOR DE INDIENING VAN KLACHTEN OVER BEWEERDELIJK ONRECHTMATIGE STAATSSTEUN In artikel 88, lid 3, van het EG-Verdrag wordt bepaald dat de Commissie van elk voornemen tot invoering of wijziging

Nadere informatie

Verklaring de-minimissteun

Verklaring de-minimissteun Verklaring in het kader van het verlenen van de-minimis steunbedragen als bedoeld in de de-minimis verordening (PbEU 2006, L 379). Aanbevolen wordt om voor het invullen van deze verklaring eerst de toelichting

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 24.12.2013 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 352/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN VERORDENING (EU) Nr. 1407/2013 VAN DE COMMISSIE van 18 december 2013 betreffende de toepassing van

Nadere informatie

energiebelasting geen steun was in de zin van artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag. 3 N 753/97, SG(98)/D 6551

energiebelasting geen steun was in de zin van artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag. 3 N 753/97, SG(98)/D 6551 EUROPESE COMMISSIE Brussel, 11.12.2001 C(2001)3959fin Betreft: Steunmaatregel N 239/2001 Nederland Gedeeltelijke vrijstelling van energiebelasting voor afvalverbrandingsinstallaties Geachte heer, Bij schrijven

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 20510 30 december 2009 Regeling aanpassing voor het jaar 2010 van de percentages voor de milieu-investeringsaftrek uit

Nadere informatie

DISCLAIMER. A. Algemene toepassingsvoorwaarden

DISCLAIMER. A. Algemene toepassingsvoorwaarden Algemene groepsvrijstellingsverordening (Verordening (EU) nr. 651/2014) - Werkdocument Kmo-steun Eerst moet u op de algemene toepassingsvoorwaarden voor de AGVV controleren (12 voorwaarden / artikelen

Nadere informatie

DISCLAIMER VOORWAARDEN NAGELEEFD?

DISCLAIMER VOORWAARDEN NAGELEEFD? Algemene groepsvrijstellingsverordening (Verordening (EU) nr. 651/2014) - Werkdocument Steun t.b.v. kwetsbare werknemers en werknemers met handicap Eerst moet u op de algemene toepassingsvoorwaarden voor

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie. (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

Publicatieblad van de Europese Unie. (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 1.7.2014 L 193/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN VERORDENING (EU) Nr. 702/2014 VAN DE COMMISSIE van 25 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun in de landbouw- en de bosbouwsector en

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie (2006/C 193/04) VERORDENING (EG) Nr. / VAN DE COMMISSIE

Publicatieblad van de Europese Unie (2006/C 193/04) VERORDENING (EG) Nr. / VAN DE COMMISSIE 17.8.2006 C 193/7 Uitnodiging opmerkingen te maken over de ontwerpverordening van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote

Nadere informatie

VR 2015 2509 DOC.0987/2BIS

VR 2015 2509 DOC.0987/2BIS VR 2015 2509 DOC.0987/2BIS Besluit van de Vlaamse Regering betreffende steun aan projecten in het kader van het Europees Fonds voor de Regionale Ontwikkeling en het Europees Sociaal Fonds DE VLAAMSE REGERING,

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 24.12.2013 Publicatieblad van de Europese Unie L 352/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN VERORDENING (EU) Nr. 1407/2013 VAN DE COMMISSIE van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de

Nadere informatie

1) Bij brief van 16 november 2005 heeft de Nederlandse overheid de bovengenoemde steunmaatregel aangemeld.

1) Bij brief van 16 november 2005 heeft de Nederlandse overheid de bovengenoemde steunmaatregel aangemeld. EUROPESE COMMISSIE Brussel, 22.XII.2005 C(2005)5946 Betreft: Steunmaatregel N 570/2005 - Nederland Vermindering accijns biobrandstoffen Excellentie, De Commissie deelt Nederland hierbij mede dat zij na

Nadere informatie

Provinciaal blad. Haarlem, 23 juni 2008. Provinciale Staten van Noord-Holland. Provinciale Staten van Noord-Holland; H.C.J.L. Borghouts, voorzitter.

Provinciaal blad. Haarlem, 23 juni 2008. Provinciale Staten van Noord-Holland. Provinciale Staten van Noord-Holland; H.C.J.L. Borghouts, voorzitter. Provinciaal blad 2008 Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord- Holland van 24 juni 2008, nr. 2008-37944 tot bekendmaking van de deelverordening klimaat Noord-Holland 2008. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

Nadere informatie

Aanvraagformulier Gevel- en voorterreinfonds bedrijventerrein Vak A Hoofdweg CapelleXL

Aanvraagformulier Gevel- en voorterreinfonds bedrijventerrein Vak A Hoofdweg CapelleXL Aanvraagformulier Gevel- en voorterreinfonds bedrijventerrein Vak A Hoofdweg CapelleXL Gegevens aanvrager Bedrijfsnaam : Contactpersoon + functie :... Adres : Postcode + plaats : Telefoon : E-mail : Website

Nadere informatie

TOELICHTING DE-MINIMISSTEUN

TOELICHTING DE-MINIMISSTEUN TOELICHTING DE-MINIMISSTEUN Bijlage 3 bij Verduidelijkende nota Staatssteun Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling INLEIDING Deze toelichting dient als hulpmiddel voor projectpartners bij het verlenen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 5084 1 april 2010 Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 26 maart 2010, nr. 120710, houdende

Nadere informatie

Steunmaatregel N 279/2003 - België Steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaams Gewest

Steunmaatregel N 279/2003 - België Steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaams Gewest EUROPESE COMMISSIE Brussel, 22.04.2004 C(2004) 1661 Betreft: Steunmaatregel N 279/2003 - België Steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaams Gewest Excellentie, 1. PROCEDURE Bij schrijven

Nadere informatie

DISCLAIMER. A. Algemene toepassingsvoorwaarden

DISCLAIMER. A. Algemene toepassingsvoorwaarden Algemene groepsvrijstellingsverordening (Verordening (EU) nr. 651/2014) - Werkdocument Steun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie Eerst moet u op de algemene toepassingsvoorwaarden voor de AGVV controleren

Nadere informatie

Algemene Subsidie Verordening gemeente Heerhugowaard 2014

Algemene Subsidie Verordening gemeente Heerhugowaard 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerhugowaard. Nr. 63717 23 mei 2016 Algemene Subsidie Verordening gemeente Heerhugowaard 2014 Algemene subsidieverordening Heerhugowaard 2014 Nr.RB2016030/RB2013232

Nadere informatie

De Vlaamse autoriteiten hebben op 10 juli 2003 een decreet goedgekeurd teneinde een systeem van warmtekrachtcertificaten in te voeren.

De Vlaamse autoriteiten hebben op 10 juli 2003 een decreet goedgekeurd teneinde een systeem van warmtekrachtcertificaten in te voeren. EUROPESE COMMISSIE Brussel, 03.V.2005 C(2005)1318 fin Betreft: Steunmaatregel nr. N 608/2004 - België Warmtekrachtcertificaten Excellentie, 1. PROCEDURE Bij brief van 7 september 2004, die op 9 september

Nadere informatie

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat. L 379/10 Publicatieblad van de Europese Unie 28.12.2006 b) de betrokken lidstaat geeft die gegevens aan de uiteindelijke begunstigden door binnen drie maanden nadat hij die gegevens van het Europees Investeringsfonds

Nadere informatie

Steunmaatregel nr. N 457/2008 Nederland Reductie van de tonnagebelasting voor grote schepen en scheepsmanagement

Steunmaatregel nr. N 457/2008 Nederland Reductie van de tonnagebelasting voor grote schepen en scheepsmanagement EUROPESE COMMISSIE Brussel, 10.3.2009 C(2009) 1482 definitief Betreft: Steunmaatregel nr. N 457/2008 Nederland Reductie van de tonnagebelasting voor grote schepen en scheepsmanagement Excellentie, 1. PROCEDURE

Nadere informatie

Steunmaatregelen tot herstel van de schade veroorzaakt door natuurrampen (Artikel 107, lid 2, onder b), VWEU) Checklist voor de lidstaten

Steunmaatregelen tot herstel van de schade veroorzaakt door natuurrampen (Artikel 107, lid 2, onder b), VWEU) Checklist voor de lidstaten EUROPESE COMMISSIE DG Concurrentie Documentversie oktober 2013 h Steunmaatregelen tot herstel van de schade veroorzaakt door natuurrampen (Artikel 107, lid 2, onder b), VWEU) Checklist voor de lidstaten

Nadere informatie

Ministerie van Economische Zaken

Ministerie van Economische Zaken - -- -. -- - na - - - -rnnr --- Ministerie van Economische Zaken > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Dierenbescherming Directoraat-generaal Agro en Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den

Nadere informatie

Innovatiefonds Oost Gelre (IOG)

Innovatiefonds Oost Gelre (IOG) Innovatiefonds Oost Gelre (IOG) Inleiding In de gemeente Oost Gelre kunnen bedrijven, verenigingen, instellingen en particulieren gebruik maken van de IOG-regeling, zijnde het innovatiefonds Oost Gelre.

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 30.06.2004 C (2004)2206 fin

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 30.06.2004 C (2004)2206 fin EUROPESE COMMISSIE Brussel, 30.06.2004 C (2004)2206 fin Betreft: Steunmaatregel nr. N 224/04 België Staatssteun voor de Belgische cinematografische en audiovisuele productie wijzigingen aan de federale

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN

PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN Uitgegeven: 29 januari 2009 2009 no. 13 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN Besluit van Provinciale Staten van Fryslân van 17 december 2008 tot vaststelling van de regeling Human Resource Management Plus 2009

Nadere informatie

Mededeling van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun in de vorm van garanties

Mededeling van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun in de vorm van garanties C 155/10 Mededeling van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun in de vorm van garanties (2008/C 155/02) Deze mededeling treedt in de plaats van

Nadere informatie

Zijne Excellentie de Heer Karel DE GUCHT Minister van Buitenlandse Zaken Karmelietenstraat 15 BE 1000 Brussel EUROPESE COMMISSIE

Zijne Excellentie de Heer Karel DE GUCHT Minister van Buitenlandse Zaken Karmelietenstraat 15 BE 1000 Brussel EUROPESE COMMISSIE EUROPESE COMMISSIE Brussel, 17.XI.2006 C(2006)5659 Betreft: Steunmaatregel nr. N 653/2006 België Subsidies voor industrieel onderzoek en precommerciële ontwikkeling door ondernemingen die deelnemen aan

Nadere informatie

Betreft: Steunmaatregel nr. N 334/2005 België Verlaging van het accijnstarief voor biobrandstoffen

Betreft: Steunmaatregel nr. N 334/2005 België Verlaging van het accijnstarief voor biobrandstoffen EUROPESE COMMISSIE Brussel, 23.XII.2005 C(2005)5960 Betreft: Steunmaatregel nr. N 334/2005 België Verlaging van het accijnstarief voor biobrandstoffen Excellentie, 1 PROCEDURE (1) De Belgische autoriteiten

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 10 februari 2006 (OR. fr) 5828/06 AGRIORG 17 OC 100

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 10 februari 2006 (OR. fr) 5828/06 AGRIORG 17 OC 100 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 10 februari 2006 (OR. fr) 5828/06 AGRIORG 17 OC 100 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESCHIKKING VAN DE RAAD tot verlenging van de geldigheidsduur

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie L 160/71

Publicatieblad van de Europese Unie L 160/71 18.6.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 160/71 UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 585/2011 VAN DE COMMISSIE van 17 juni 2011 tot vaststelling van tijdelijke buitengewone maatregelen ter ondersteuning

Nadere informatie

COMMISSIEVAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE. van 19ЯХ/2008

COMMISSIEVAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE. van 19ЯХ/2008 COMMISSIEVAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 19/IX/2008 C(2008) 5113 definitief WORDT NIET GEPUBLICEERD BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 19ЯХ/2008 tot goedkeuring van het operationeel programma "Frankrijk

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 13.05.2003 C(2003)1469fin

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 13.05.2003 C(2003)1469fin EUROPESE COMMISSIE Brussel, 13.05.2003 C(2003)1469fin Betreft: Steunmaatregel N 410/2002 (ex-cp 77/02) België Staatssteun voor de productie van Belgische cinematografische en audiovisuele werken "Tax shelter"-regeling

Nadere informatie

De Gemeente en de sport(organisatie) Prof. mr. Marjan Olfers Vrije Universiteit

De Gemeente en de sport(organisatie) Prof. mr. Marjan Olfers Vrije Universiteit De Gemeente en de sport(organisatie) Prof. mr. Marjan Olfers Vrije Universiteit DAAR IS DE OVERHEID Subsidies Vergunningen Betrokkenheid van de gemeente bij de organisatie Faciliteiten Betrokkenheid bij

Nadere informatie

De nieuwe staatssteunregels en gebiedsontwikkeling. Prof.dr. Bart Hessel

De nieuwe staatssteunregels en gebiedsontwikkeling. Prof.dr. Bart Hessel De nieuwe staatssteunregels en gebiedsontwikkeling Prof.dr. Bart Hessel b.hessel@uu.nl www.oog-decentraleoverheden.nl Staatssteun Aanmelden via BZK Onrechtmatige steun, gevaren via Commissie en nationale

Nadere informatie

Steunmaatregel nr. N 501/05 - Nederland Draagkrachtondersteuning voor bodemsanering van bedrijfsterreinen

Steunmaatregel nr. N 501/05 - Nederland Draagkrachtondersteuning voor bodemsanering van bedrijfsterreinen EUROPESE COMMISSIE Brussel, 20.IX.2006 C(2006)4264 Betreft: Steunmaatregel nr. N 501/05 - Nederland Draagkrachtondersteuning voor bodemsanering van bedrijfsterreinen Excellentie, De Commissie wenst Nederland

Nadere informatie

EBG heeft het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) ingeschakeld als uitvoerder van deze regeling.

EBG heeft het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) ingeschakeld als uitvoerder van deze regeling. EBG AdviesregelinG EBG AdviesregelinG 2017 Een instrument van Economic Board Groningen Versie 15 maart 2017 Inleiding Economic Board Groningen (EBG) heeft als missie om bij te dragen aan de groei van duurzame

Nadere informatie

DISCLAIMER VOORWAARDEN NAGELEEFD?

DISCLAIMER VOORWAARDEN NAGELEEFD? Algemene groepsvrijstellingsverordening (Verordening (EU) nr. 651/2014) - Werkdocument Steun voor sportinfrastructuur en multifunctionele recreatieve infrastructuur Eerst moet u op de algemene toepassingsvoorwaarden

Nadere informatie