Algemene voorwaarden van Op de Zon B.V. voor levering, installatie en/of monitoring van zonnepanelen Versie Particulieren 2.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene voorwaarden van Op de Zon B.V. voor levering, installatie en/of monitoring van zonnepanelen Versie Particulieren 2."

Transcriptie

1 Algemene voorwaarden van Op de Zon B.V. voor levering, installatie en/of monitoring van zonnepanelen Versie Particulieren 2.0, 16 juni 2013 Artikel 1 Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onderdeel uit van alle aanbiedingen en overeenkomsten van Op de Zon B.V. (hierna ODZ ) en zijn afnemers. 2. Deze algemene voorwaarden sluiten de toepassing van andere algemene voorwaarden uitdrukkelijk uit, tenzij anders is vermeld in de offerte of schriftelijk overeengekomen tussen ODZ en de afnemer. Artikel 2 De offerte 1. Offertes worden door ODZ schriftelijk uitgebracht en kunnen elektronisch worden toegezonden. 2. De offerte is 14 kalenderdagen geldig tenzij een andere termijn is vermeld. 3. De geoffreerde prijzen zijn gebaseerd op de kostprijs van de componenten ten tijde van het uitbrengen van de offerte. Latere prijsstijgingen mogen in de prijs worden doorberekend. ODZ zal de afnemer tijdig van eventuele prijsstijgingen op de hoogte stellen. 4. De offerte is niet bindend als hij rekenfouten bevat. 5. Het kan voorkomen dat ODZ de geoffreerde producten niet voldoende voorradig heeft én zijn voorraden als gevolg van marktverstoringen niet voldoende kan aanvullen. ODZ zal de afnemer daarvan tijdig op de hoogte stellen. ODZ en de afnemer zullen dan overleggen over aanpassing van de geoffreerde levertijd. Artikel 3 Overeenkomst 1. De overeenkomst komt tot stand na ontvangst door ODZ van de door de afnemer getekende opdrachtbevestiging. 2. Indien de in artikel 2.4 en 2.5 omschreven omstandigheden zich voordoen na het tot stand komen van de overeenkomst, kan ODZ de overeenkomst alsnog ontbinden. ODZ zal de afnemer hiervan schriftelijk in kennis stellen. 3. ODZ voert voor uitvoering van de installatie een visuele inspectie uit op de desbetreffende locatie (de Site Check ). Indien ODZ bij de installatie vaststelt dat de situatie op locatie ongunstiger voor ODZ is geworden dan ten tijde van de Site Check, kan de overeenkomst eenzijdig door ODZ worden ontbonden. ODZ zal de afnemer hiervan schriftelijk in kennis stellen onder vermelding van de door ODZ reeds gemaakte kosten. Deze kosten zijn voor rekening van afnemer. 4. Afgezien van de omstandigheden bedoeld in artikel 3.3 zal ODZ geen meerkosten in rekening brengen, tenzij schriftelijk met de afnemer is overeen gekomen, dat bepaalde omstandigheden tot verhoging van de prijs zullen leiden. 5. De afnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens die nodig zijn voor de succesvolle uitvoering van de overeenkomst juist, tijdig en volledig worden verstrekt. 6. ODZ is gerechtigd gebruik te maken van diensten van derden bij de uitvoering van de overeenkomst.

2 Artikel 4 Aflevering 1. De afnemer dient er zorg voor te dragen dat de locatie goed bereikbaar is voor levering van de goederen. 2. Genoemde levertijden zijn indicatief. De opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer aangemerkt worden als fatale termijnen. Indien door (on)voorziene omstandigheden de leveringstermijn niet wordt gerealiseerd, wordt de leveringstermijn dienovereenkomstig verlengd. De afnemer wordt hierover tijdig geïnformeerd. 3. Aflevering en installatie geschiedt alleen na voldoening van de in artikel 6.4 opgenomen eerste en tweede termijn van respectievelijk 10% en 40%. 4. De aflevertermijn wordt verlengd met de duur van de vertraging die het gevolg is van het niet voldoen van de afnemer aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst. 5. Schade en kosten die ontstaan door het niet of niet tijdig nakomen door de afnemer van zijn verplichtingen op grond van de overeenkomst zijn voor rekening van de afnemer. Artikel 5 Installatie 1. De afnemer dient er zorg voor te dragen dat de installatie vlot en zonder belemmeringen uitgevoerd kan worden. 2. De afnemer is verantwoordelijk voor de draagconstructie van het gebouw waarop de installatie plaats vindt. De afnemer is er zich van bewust dat de belasting van deze constructie wordt veranderd en vrijwaart ODZ van enige directe of indirecte schade die kan ontstaan als gevolg van de gewijzigde belasting. 3. De afnemer is verantwoordelijk voor het eventueel aanpassen van verzekeringen naar aanleiding van de veranderingen in de draagconstructie. 4. De afnemer garandeert dat de locatie waar de installatie plaatsvindt vrij van asbest is. 5. De afnemer is verantwoordelijk voor het aanvragen van de benodigde vergunningen voor het uitvoeren van de installatie. 6. De installatie wordt geacht te zijn afgerond als de afnemer (indien mogelijk na een visuele inspectie) de installatie goedkeurt. Tenzij de afnemer binnen twee werkdagen na installatie deze afkeurt, wordt de installatie geacht te zijn goedgekeurd. 7. Afkeuring van de installatie door de afnemer kan alleen geschieden als de opgeleverde installatie afwijkt van hetgeen in de overeenkomst is vastgelegd. De punten waarop de installatie afwijkt van hetgeen vastgelegd is in de overeenkomst worden opgenomen in een schriftelijke lijst met restpunten. ODZ is gebonden deze restpunten alsnog volgens de overeenkomst uit te voeren. 8. Schade en kosten die ontstaan door het niet of niet tijdig nakomen door de afnemer van de garanties of verplichtingen in dit artikel zijn voor rekening van de afnemer. 9. Voor wat betreft het tijdstip van installatie is artikel 4.2 van overeenkomstige toepassing. Artikel 6 Prijzen en betalingen 1. De door ODZ opgegeven prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld. De opdrachtbevestiging en de factuur van ODZ vermelden de verschuldigde BTW. Opgegeven prijzen luiden in euro s, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 2. ODZ is gerechtigd wijziging van belastingen of heffingen, die op de overeenkomst van toepassing zijn (zoals BTW), aan de afnemer door te berekenen.

3 3. Betaling dient zonder enige korting, opschorting of verrekening te geschieden, tenzij schriftelijk anders overeen gekomen. Betaling dient te geschieden in euro s door storting of overmaking op een door ODZ opgegeven bankrekening. 4. Betaling geschiedt in drie termijnen zoals aangegeven in de offerte: de eerste termijn bij opdracht, de tweede termijn tenminste 5 werkdagen voor de overeengekomen datum van installatie en de derde termijn binnen 5 werkdagen na installatie. Van deze termijnen kan alleen schriftelijk en met wederzijdse goedkeuring worden afgeweken. 5. Indien de eerste en/of tweede betaling niet tijdig is/zijn voldaan, is ODZ gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en is de afnemer de door ODZ gemaakte kosten verschuldigd aan ODZ. ODZ kan deze kosten verrekenen met een eventueel betaald deel. 6. Indien de afnemer de installatie afkeurt (zoals bepaald in artikel 5.7), zal de afnemer over de vastgelegde restpunten geen betaling verschuldigd zijn tot het moment dat deze zijn opgelost. Over het deel van de installatie, dat redelijkerwijs niet onder de restpunten valt, is de afnemer betaling verschuldigd conform de bepalingen in dit artikel. 7. Indien een betaaltermijn meer dan 5 dagen is verstreken, is de afnemer van rechtswege in verzuim en vanaf de betreffende uiterste betaaldatum een rente verschuldigd over het nog openstaande bedrag op basis van 2% per maand. 8. Indien de afnemer zich niet aan de verplichtingen houdt, die uit de overeenkomst voortvloeien, zijn de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van ODZ voor rekening van afnemer. Artikel 7 Wijzigingen 1. ODZ is gerechtigd afwijkende producten te leveren, indien deze wijzigingen vereist zijn om te voldoen aan wettelijke voorschriften. ODZ zal de afnemer hierover informeren. Artikel 8 Overmacht 1. Indien het nakomen van de overeenkomst voor één der partijen onmogelijk wordt door een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, dan is deze gerechtigd de overeenkomst na drie maanden na het bekend worden van de oorzaak te ontbinden, maar niet dan na vergoeding van de feitelijke kosten die de andere partij reeds heeft gemaakt. Artikel 9 Bezwaren 1. Zodra de producten bij de afnemer zijn geleverd voor installatie, dient de afnemer direct vast te stellen of de uiterlijke eigenschappen van de producten in orde zijn en of deze qua aantal en soort in overeenstemming zijn met de verstrekte overeenkomst. Indien de uiterlijke kenmerken niet in orde zijn of de producten qua aantal en/of soort niet in overeenstemming zijn met de overeenkomst, is de afnemer gehouden direct na de aflevering de gebreken schriftelijk mede te delen aan ODZ. 2. Bezwaren wegens andere gebreken dienen schriftelijk te geschieden binnen 7 werkdagen nadat de afnemer deze gebreken heeft geconstateerd of redelijkerwijs had kunnen constateren. 3. Bezwaren tegen de juistheid van een factuur dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 14 dagen na verzenddatum van de facturen.

4 4. Bezwaren dienen een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat ODZ in staat is adequaat te reageren. 5. Als er niet (tijdig) bezwaar wordt gemaakt, wordt de afnemer geacht de levering, respectievelijk de factuur, te hebben aanvaard. 6. Het indienen van een bezwaarschrift ontslaat de afnemer niet van zijn betalingsverplichtingen aan ODZ. 7. Indien een bezwaar gegrond is, zal ODZ naar eigen keuze zorg dragen voor het vervangen van de gebrekkige producten of diensten dan wel overgaan tot vergoeding van de factuurwaarde van de gebrekkige producten of diensten. 8. Elk recht van bezwaar vervalt bij wijziging van de aard, de samenstelling dan wel de verpakking van het product door de afnemer of derden. 9. De (visuele) informatie over het uiterlijk van de producten en het uiterlijk van de locatie na installatie van de producten is indicatief van aard. De afnemer accepteert dat verschillen kunnen optreden en zal op basis hiervan geen bezwaar maken. Artikel 10 Monitoring 1. Indien ODZ en de afnemer monitoring zijn overeengekomen, heeft de afnemer de mogelijkheid om via internet 24 uur per dag gegevens omtrent de prestaties van het geleverde zonnepaneel-systeem te volgen. Bij niet of onjuist functioneren van de monitoring zal ODZ dit ten spoedigste herstellen. ODZ is evenwel nimmer aansprakelijk voor enige vorm van schade als gevolg van het niet bereikbaar, niet juist of niet volledig zijn van de gegevens. 2. ODZ kan wijzigingen in de presentatie, samenstelling en inhoud van de in artikel 10.1 genoemde prestatiegegevens doorvoeren zonder voorafgaande kennisgeving en/of toestemming van de afnemer. 3. Indien uit de monitoring blijkt dat een zonnepaneel-systeem niet presteert conform verwachting zal ODZ zijn best doen om de oorzaak van het mindere functioneren vast te stellen en op te lossen. De arbeidskosten van ODZ voor deze inspanning worden aan afnemers van de monitoringsdienst niet in rekening gebracht (voor de basisdienst geldt dit alleen voor arbeidskosten op afstand, voor de plusdienst ook voor arbeidskosten op locatie). Eventuele materiaalkosten en kosten van derde partijen die ingeschakeld worden om problemen op te lossen, vallen niet onder de monitoringsdienst. 4. De abonnementskosten voor monitoring zijn jaarlijks bij vooruitbetaling verschuldigd. Opzeggen van het abonnement kan jaarlijks tot een maand voor het ingaan van het volgende abonnementsjaar via een schriftelijke mededeling. Artikel 11 Garanties 1. ODZ garandeert dat de installatiewerkzaamheden goed, deugdelijk en overeenkomstig de bepalingen van de overeenkomst worden uitgevoerd. Eventuele gebreken in het werk die binnen 24 maanden na de installatie aan de dag treden, worden kosteloos verholpen. 2. De in artikel 11.1 omschreven garantie is niet van toepassing in geval van: - gebreken die niet binnen 7 dagen na constatering schriftelijk aan ODZ zijn gemeld. - gebreken die zijn veroorzaakt door een fout, onoordeelkundig gebruik of verzuim van de afnemer dan wel door van buiten komende oorzaken. - gebreken aan de installatie, die geen gevolg zijn van het werk. - gebreken die het mogelijke gevolg zijn van door de afnemer of door derden getroffen voorzieningen of aangebrachte wijzigingen aan de installatie, zonder

5 voorafgaande schriftelijke toestemming van ODZ. De garantie vervalt niet als de aard van de voorziening of wijziging dat niet rechtvaardigt. - het niet voldoen door de afnemer aan zijn betalingsverplichtingen. 3. ODZ garandeert voorts dat de geïnstalleerde producten gedurende 24 maanden na aflevering geen gebreken vertonen en dat de producten voldoen aan de daarvoor geldende en door de leveranciers afgegeven specificaties. Indien het product binnen deze garantietermijn een gebrek vertoont, zal ODZ of zijn leverancier naar eigen keuze het gebrek kosteloos herstellen of het product vervangen. 4. De in artikel 11.3 omschreven garantie is niet van toepassing in geval van: - gebreken, die niet binnen 7 dagen na constatering schriftelijk aan ODZ zijn gemeld. - gebreken zijn veroorzaakt door een fout, onoordeelkundig gebruik of verzuim van de afnemer dan wel door van buiten komende oorzaken. - gebreken, die het gevolg zijn van onvoldoende onderhoud door de afnemer. - gebreken, die het mogelijke gevolg zijn van door de afnemer of door derden getroffen voorzieningen of aangebrachte wijzigingen aan de installatie, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ODZ. De garantie vervalt niet als de aard van de voorziening of wijziging dat niet rechtvaardigt. - het niet voldoen door de afnemer aan zijn betalingsverplichtingen. 5. Kosten gemaakt voor het achterhalen van een gebrek, dat is uitgesloten van garantie, zijn voor rekening van de afnemer. 6. Indien door een leverancier van ODZ met betrekking tot een of meerdere componenten van de installatie verdergaande garanties zijn verstrekt dan die onder artikel 11.3 vermeld, dan worden hierbij deze garanties met de daarbij behorende condities door ODZ overgedragen aan de afnemer. 7. De juistheid van de informatie over de verwachte prestaties van de geleverde producten, die op grond van de overeenkomst worden geleverd, kan niet worden gegarandeerd door ODZ. De afnemer vrijwaart ODZ van elke vorm van aansprakelijkheid voor de directe en indirecte schade geleden door het niet uitkomen van deze verwachte prestaties. 8. Eventuele monitoring van de geleverde producten door ODZ zal niet leiden tot een uitbreiding van de door ODZ verstrekte garanties of van de aansprakelijkheid van ODZ. Artikel 12 Aansprakelijkheid 1. De aansprakelijkheid van ODZ wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien de afnemer bezwaar maakt conform de bepalingen in artikel 9 en een redelijke termijn ter oplossing van de tekortkoming heeft geboden en ODZ ook na die termijn tekort blijft schieten in het nakomen van zijn verplichtingen. 2. De aansprakelijkheid van ODZ wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of anderszins is beperkt tot de voor de overeenkomst bedongen prijs. 3. De aansprakelijkheid van ODZ voor indirecte schade (zoals bijvoorbeeld winstderving, gevolgschade en bedrijfsschade) is uitgesloten. 4. De aansprakelijkheid van ODZ voor schade ontstaan doordat ODZ is uitgegaan van door de afnemer verstrekte onjuiste en/ of onvolledige gegevens, is uitgesloten. 5. ODZ is niet aansprakelijk voor schade wanneer de afnemer zich niet strikt gehouden heeft aan de voorschriften van de geleverde c.q. geïnstalleerde producten.

6 6. De afnemer vrijwaart ODZ tegen eventuele aanspraken van derden waaronder begrepen de eigenaar van de locatie, verband houdende met het installeren van de producten en de werking en aanwezigheid van de producten. Artikel 13 Overgang van risico en eigendomsvoorbehoud 1. Direct na installatie draagt de afnemer het risico voor alle schade, die aan of door het product mocht ontstaan, behoudens schade die te wijten is aan grove nalatigheid van ODZ. 2. Onverminderd het in artikel 13.1 bepaalde, gaat de eigendom van de producten eerst dan op de afnemer over wanneer deze volledig aan zijn (betalings)verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan. 3. Zolang de eigendom van het geleverde product aan ODZ toebehoort, verplicht de afnemer zich om in geval (i) hij in staat van faillissement mocht worden verklaard, (ii) aan hem surseance van betaling is verleend, (iii) ten aanzien van de hem de wet schuldsanering natuurlijke personen van toepassing is verklaard, of (iv) enig beslag op zijn goederen mocht worden gelegd, ODZ hiervan onmiddellijk in kennis te stellen en voorts aan de curator of beslagleggende instantie mee te delen, dat het product eigendom is van ODZ. 4. De afnemer verplicht zich om, zolang de eigendom van het geleverde product aan ODZ toebehoort, ODZ in te lichten indien hij tot verkoop van de (on)roerende zaak overgaat, waarop het geleverde product zich bevindt. Tevens is hij verplicht om de koper mee te delen, dat het product eigendom is van ODZ. 5. De afnemer zal alle medewerking aan ODZ verlenen bij de uitoefening van het in dit artikel 12 opgenomen eigendomsvoorbehoud. Artikel 14 Terugvordering 1. Als de afnemer in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert, is ODZ zonder enige voorafgaande sommatie en/of ingebrekestelling gerechtigd de producten terug te halen en de overeenkomst te ontbinden. De afnemer verleent ODZ toestemming om de producten zo nodig te verwijderen en terug te halen. De afnemer zal daartoe alle medewerking verlenen. De toestemming ziet ook op producten waarvan natrekking of iets dergelijks zou hebben plaats gevonden. Verwijdering van de producten geschiedt voor rekening van de afnemer. Bij verwijdering van de producten is ODZ niet gehouden de voor het product aangebrachte leidingen, appendages e.d. te verwijderen en/of de getroffen bouwkundige voorzieningen ongedaan te maken. Artikel 15 Overige bepalingen 1. Indien een deel van deze algemene voorwaarden nietig is of nietig wordt verklaard, blijven de overige delen onverminderd van kracht. 2. Tot het tijdstip van volledige betaling zal de afnemer de geleverde producten steeds met zorg behandelen en geen handelingen verrichten waardoor de kwaliteit of veiligheid van de producten kunnen worden aangetast. 3. Indien (a) de afnemer failliet wordt verklaart, een verzoek tot surseance van betaling indient dan wel op de afnemer de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard of (b) de afnemer komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld of (c) de afnemer in verzuim is met verplichtingen welke voortvloeien uit een met ODZ afgesloten overeenkomst, zijn alle facturen onmiddellijk opeisbaar en heeft ODZ de bevoegdheid om de nakoming van zijn verplichtingen (geheel of gedeeltelijk) op te schorten totdat de afnemer zekerheid voor de nakoming van zijn

7 verplichtingen heeft gesteld, dan wel de overeenkomst te ontbinden waarbij de afnemer aansprakelijk is voor alle door ODZ geleden en te lijden schade. Artikel 16 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 1. Op de met ODZ afgesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. In geval van strijd met wettelijke bepalingen zullen alleen bepalingen van dwingend recht prevaleren boven de bepalingen van de overeenkomst. Alle geschillen tussen partijen zullen in eerste instantie worden berecht door de bevoegde rechter van de rechtbank te Amsterdam, Nederland.

Algemene Voorwaarden van Reboost-Energy B.V.

Algemene Voorwaarden van Reboost-Energy B.V. Algemene Voorwaarden van Reboost-Energy B.V. Artikel 1. Algemeen Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Reboost-Energy B.V. betreffende de verkoop

Nadere informatie

a. Alle door Dividino gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend.

a. Alle door Dividino gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend. Algemene Voorwaarden Dividino Group B.V. 1. Toepasselijkheid a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten die worden gesloten tussen Dividino Group

Nadere informatie

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten.

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. ALGEMENE VOORWAARDEN De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. De complete algemene voorwaarden: Artikel 1 - Algemeen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden PC Berkel dd 1 oktober 2010

Algemene Voorwaarden PC Berkel dd 1 oktober 2010 Artikel 1: Algemeen Algemene Voorwaarden PC Berkel dd 1 oktober 2010 1) Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen PC Berkel en een Opdrachtgever waarop PC

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van:

Algemene voorwaarden van: Algemene voorwaarden van: Köhlen Consulting Bouwkundig Advies Glacisweg 34 F 6212 BP Maastricht Artikel 1 Werkingssfeer 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SmartPhort

Algemene voorwaarden SmartPhort Algemene voorwaarden SmartPhort Artikel 1 Definities 1. SmartPhort: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan J.F. Kennedylaan 19F, 5555XC te Valkenswaard, ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN van BRAMMER NEDERLAND B.V., gevestigd te Haarlem Artikel 1 1.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van elke door Brammer Nederland B.V. te

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Solar-systemen.nl B.V.

Algemene voorwaarden Solar-systemen.nl B.V. Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Solar-systemen.nl B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Surhuisterveen, Nederland, ingeschreven

Nadere informatie

Artikel 1. Toepasselijkheid

Artikel 1. Toepasselijkheid Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van OnderhoudShop.nl zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. 1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Mobiliteitsvisie.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Mobiliteitsvisie. ALGEMENE VOORWAARDEN MOBILITEITSVISIE Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Mobiliteitsvisie. Naast Mobiliteitsvisie kunnen tevens alle personen die op enigerlei wijze aan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V.

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten betrekking hebbende op levering van

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN 2015. Autobedrijf Drive in cars (hierna te noemen Drive in cars)

ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN 2015. Autobedrijf Drive in cars (hierna te noemen Drive in cars) ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN 2015 Autobedrijf Drive in cars (hierna te noemen Drive in cars) Ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer: 61580198. Statutair

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.2. DIGI HR: DIGI HR. 1.3. Opdrachtgever:

Nadere informatie

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen.

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden Zaandam Webdesign Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Zaandam Webdesign en onder overeenkomst: de overeenkomst

Nadere informatie

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Anno 90: Besloten Vennootschap, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld door: 2 ALGEMENE VOORWAARDEN FRIETFEEST.NL, gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17223508 verder te noemen FF. Artikel 1: Definities.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1 : Toepasselijkheid van de voorwaarden Artikel 3: Uitvoering van de overeenkomst Artikel 2: Offertes

Algemene voorwaarden Artikel 1 : Toepasselijkheid van de voorwaarden Artikel 3: Uitvoering van de overeenkomst Artikel 2: Offertes Algemene voorwaarden Artikel 1 : Toepasselijkheid van de voorwaarden 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met betrekking tot het leveren van goederen en/of het verrichten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V. Door gebruik te maken van onze diensten geeft de wederpartij aan kennis te hebben genomen en in te stemmen met de algemene voorwaarden. 1. ALGEMEEN 1.1 Al

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en op alle overeenkomsten aangegaan door: Beijes Trappen & Bouw Veldbloemstraat

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign

Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Focomp webdesign en onder overeenkomst:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CUTECH B.V.

Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH BV 1-7 8-4-2005 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Algemene bepalingen...3 Artikel 1. Toepasselijkheid...3 Artikel 2. Offerten...3 Artikel 3. Wijzigen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zonnepanelen-fnt.nl Algemene voorwaarden Zonnepanelen-fnt.nl

Algemene voorwaarden Zonnepanelen-fnt.nl Algemene voorwaarden Zonnepanelen-fnt.nl Algemene voorwaarden Zonnepanelen-fnt.nl Artikel 1 AlgemeenZonnepanelen-fnt.nl 1.1 Bij de toepassing van deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. : Zonnepanelen-fnt.nl; b. Koper: een consument,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Hoon Zonnepanelen

Algemene voorwaarden De Hoon Zonnepanelen Algemene voorwaarden De Hoon Zonnepanelen Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden De Hoon Zonnepanelen gevestigd en kantoorhoudende te Breda, Nederland, ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden "Nano Installaties", d.d. 26-01-2012

Algemene Leveringsvoorwaarden Nano Installaties, d.d. 26-01-2012 Algemene Leveringsvoorwaarden "Nano Installaties", d.d. 26-01-2012 Artikel 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN JOEP TUERLINGS AGENTUREN B.V. h.o.d.n. TUERLINGS FASHION GROUP TE TILBURG (Tuerlings)

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN JOEP TUERLINGS AGENTUREN B.V. h.o.d.n. TUERLINGS FASHION GROUP TE TILBURG (Tuerlings) ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN JOEP TUERLINGS AGENTUREN B.V. h.o.d.n. TUERLINGS FASHION GROUP TE TILBURG (Tuerlings) Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

4. schriftelijk $% &#% ' #(

4. schriftelijk $% &#% ' #( 1. koper De partij vermeld in de overeenkomst als zijnde de koper en/of opdrachtgever, alsmede alle voor haar werkzame en door haar, zowel direct als indirect, ingeschakelde personen, alsmede de entiteiten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden - Tarero

Algemene Voorwaarden - Tarero Algemene Voorwaarden - Tarero Dit zijn de algemene voorwaarden van Tarero ( Opdrachtnemer ). Het adres van Tarero is Kromakkerweg 75 5616SB Eindhoven, met het KvK-nummer 64009610. Mocht u vragen hebben,

Nadere informatie

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015.

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015. Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities a. Opdrachtgever: elke natuurlijke- of rechtspersoon die aan Michaela Communicatie een opdracht verstrekt of een overeenkomst met Michaela Communicatie aangaat.

Nadere informatie

3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts mogelijk indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts mogelijk indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt onder Opdrachtgever verstaan de wederpartij van Snel Een Professionele Website. Onder Snel Een Professionele Website wordt verstaan de opdrachtnemer

Nadere informatie

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop - of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop - of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen. Algemene voorwaarden ALGEMEEN Artikel 1. 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: Denker BV 2. Opdrachtgever: Natuurlijke - of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht geeft om werkzaamheden te verrichten.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Versie 1.20

Algemene Voorwaarden Versie 1.20 Algemene Voorwaarden Versie 1.20 Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met C.V. Nieuw betreffende de verkoop, levering, betaling, reparatie en onderhoud

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Juranet B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Apeldoorn.

Algemene Voorwaarden van Juranet B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Apeldoorn. Algemene Voorwaarden van Juranet B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Apeldoorn. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,

Nadere informatie

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever.

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever. Algemene voorwaarden Snelontruiming.nl 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever. 2. Alle offertes en aanbiedingen

Nadere informatie

Artikel 1 Algemeen Artikel 2 Overeenkomst en levering

Artikel 1 Algemeen Artikel 2 Overeenkomst en levering Artikel 1 Algemeen 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Quality Solar: Een eenmanszaak, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55988652. Consument: natuurlijk persoon

Nadere informatie

TRADUCIR.NL ALGEMENE VOORWAARDEN

TRADUCIR.NL ALGEMENE VOORWAARDEN TRADUCIR.NL ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Algemeen Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere offerte en iedere overeenkomst tussen traducir.nl en een opdrachtgever, met uitsluiting van de algemene

Nadere informatie

3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts mogelijk indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts mogelijk indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt onder Opdrachtgever verstaan de wederpartij van Code#id Webdesign. Onder Code#id Webdesign wordt verstaan de opdrachtnemer en gebruiker van deze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V.

Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V. Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V. Artikel 1 definities 1.1 Onder Total Support wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Total

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

Algemene in en verkoopvoorwaarden Angstelgoud. Artikel 1 Definities

Algemene in en verkoopvoorwaarden Angstelgoud. Artikel 1 Definities Algemene in en verkoopvoorwaarden Angstelgoud Artikel 1 Definities 1. Koper, de partij vermeld in de overeenkomst als zijnde de koper en/of opdrachtgever, alsmede alle voor haar werkzame en door haar,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V.,

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY 1. Definities/begripsbepalingen Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Agile Marketing Agency een

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Horeca Cloud

Algemene Voorwaarden Horeca Cloud Algemene Voorwaarden Horeca Cloud Dit zijn de algemene voorwaarden van Algemene Chinese Ondernemers Group B.V. waar Horeca Cloud onderdeel van is ( Opdrachtnemer ). Het adres van Algemene Chinese Ondernemers

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: 1. Zakelijk Schrijven: Zakelijk Schrijven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden - Wholesale Afnemers. Stooker Roasting Company BV

Algemene Voorwaarden - Wholesale Afnemers. Stooker Roasting Company BV Algemene Voorwaarden - Wholesale Afnemers Stooker Roasting Company BV Hier treft u de algemene voorwaarden aan van Stooker Roasting Company BV ("Opdrachtnemer"). Het adres van Stooker Roasting Company

Nadere informatie

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Juncto juridisch advies en training, hierna te noemen: Juncto, en een Opdrachtgever waarop

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden - RenewMyID

Algemene Voorwaarden - RenewMyID Algemene Voorwaarden - RenewMyID Hier treft u de algemene voorwaarden aan van RenewMyID ("Opdrachtnemer"). Het adres van RenewMyID is Half elfje 5 5711 ES Someren, met het KvK-nummer 54333474. Mocht u

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Huta Huisstijl Logo s Webdesign

Algemene Voorwaarden Huta Huisstijl Logo s Webdesign Algemene Voorwaarden Huta Huisstijl Logo s Webdesign In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Huta Huisstijl Logo s Webdesign en onder overeenkomst: de overeenkomst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ALGEMEEN TOEPASSELIJKHEID. Artikel 1. Artikel 2.

Algemene voorwaarden ALGEMEEN TOEPASSELIJKHEID. Artikel 1. Artikel 2. Algemene voorwaarden ALGEMEEN Artikel 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: Jan de Jong Administratie en Advies 2. Opdrachtgever: Natuurlijke - of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht geeft om werkzaamheden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Delanie Sterken, Zelfstandige Zorgverlener (Versie: januari 2016)

Algemene Voorwaarden Delanie Sterken, Zelfstandige Zorgverlener (Versie: januari 2016) 1) Definities 1.1) Opdrachtgever: De partij die Delanie Sterken een opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden, en die op basis van deze algemene voorwaarden offertes ontvangt en overeenkomsten

Nadere informatie

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan:.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie Algemene voorwaarden SpaaQ versie 1.0 2016 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: degene die, alleen of gezamenlijk en niet in de uitoefening van een beroep

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden B.R. Consultancy, gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam, 16Hoven Business Park,, 3045PC Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder KVK-nummer 61549592. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Tenten Solar B.V.

Algemene voorwaarden Tenten Solar B.V. Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Tenten Solar B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Lichtenvoorde, Nederland, ingeschreven

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT

ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT Artikel 1 - Begripsbepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden verstaan onder: Tune ICT: de V.O.F., gevestigd te Tiel aan de Betuwestraat 42 (4005 AR) Klant: de cliënt aan wie

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zongroep Nederland B.V.

Algemene voorwaarden Zongroep Nederland B.V. Algemene voorwaarden Zongroep Nederland B.V. Artikel 1 Definities 1. Zongroep Nederland: Zongroep Nederland B.V, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, statutair gevestigd te Heteren, ingeschreven

Nadere informatie

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN MAMMOET GROEP JUNI 2006 1. DEFINITIES EN TOEPASSELIJKHEID 1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Mammoet Groep": de groep van vennootschappen, gevestigd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rapide Zandhandel B.V.

Algemene voorwaarden Rapide Zandhandel B.V. Algemene voorwaarden Rapide Zandhandel B.V. 1. Definities a. Opdrachtnemer: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Rapide Zandhandel B.V., (KvK 58162135) gevestigd te Zwijndrecht, hierna

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE. te Andijk Generaal de Wetlaan 17

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE. te Andijk Generaal de Wetlaan 17 ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE te Andijk Generaal de Wetlaan 17 Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Algemeen Artikel 3 - Offertes, aanbiedingen Artikel 4 - Opdracht

Nadere informatie

Administratiekantoor Bouw-Mouw

Administratiekantoor Bouw-Mouw ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor Bouw-Mouw Zoomweg 55 8071 EH Nunspeet Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 08147387 Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden gelden

Nadere informatie

Qloods: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties.

Qloods: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties. ALGEMENE VOORWAARDEN Qloods Artikel 1: begripsomschrijving Qloods: koper: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties. de wederpartij

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN.

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door Alfisure, verder ook opdrachtnemer te noemen, al dan niet op declaratiebasis

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Artikel 1 Algemeen 1.1 In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOP- LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOP- LEVERINGSVOORWAARDEN Artikel 1. Algemeen 1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: BEDU : de afnemer: de overeenkomst: het geleverde: de besloten vennootschap BEDU POMPEN

Nadere informatie

DAN VVE BEHEER EN ADMINISTRATIES B.V. Gevestigd en kantoorhoudende te Rotterdam, Ebenhaezerstraat 33, 3083 RD.

DAN VVE BEHEER EN ADMINISTRATIES B.V. Gevestigd en kantoorhoudende te Rotterdam, Ebenhaezerstraat 33, 3083 RD. Algemene Voorwaarden voor dienstverlening. DAN VVE BEHEER EN ADMINISTRATIES B.V. Gevestigd en kantoorhoudende te Rotterdam, Ebenhaezerstraat 33, 3083 RD. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Ideavelop B.V. bij niet kopen op afstand

ALGEMENE VOORWAARDEN Ideavelop B.V. bij niet kopen op afstand ALGEMENE VOORWAARDEN Ideavelop B.V. bij niet kopen op afstand Artikel 1: begripsomschrijving Ideavelop B.V.: wederpartij: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Ideavelop B.V. op enigerlei

Nadere informatie

Deze algemene verkoopvoorwaarden van ITH Connect B.V., gevestigd te Beverwijk, zijn gedeponeerd bij de KvK te Haarlem.

Deze algemene verkoopvoorwaarden van ITH Connect B.V., gevestigd te Beverwijk, zijn gedeponeerd bij de KvK te Haarlem. Algemene Verkoop en Leveringsvoorwaarden van ITH Connect B.V. ingeschreven onder nr.56699034 bij de KvK te Haarlem. ITH Connect B.V. is gevestigd op Biesland 17, 1948 RJ te Beverwijk. Deze algemene verkoopvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zeeland Rolluik Techniek BV Bedrijfsnaam: Zeeland Rolluik Techniek KvK nr: 59304855 BTW nr: 853413563B01

Algemene voorwaarden Zeeland Rolluik Techniek BV Bedrijfsnaam: Zeeland Rolluik Techniek KvK nr: 59304855 BTW nr: 853413563B01 Algemene voorwaarden Zeeland Rolluik Techniek BV Bedrijfsnaam: Zeeland Rolluik Techniek KvK nr: 59304855 BTW nr: 853413563B01 Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Op alle aanbiedingen van, bestellingen bij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden New Media Online BV

Algemene voorwaarden New Media Online BV Algemene voorwaarden New Media Online BV Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud. 1.1 Algemene Voorwaarden: de onderhavige

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Artikel 1. Definities 1. GSF/Opdrachtnemer: Stichting Gelderse Sport Federatie, gevestigd te (6816 VD) Arnhem aan de Papendallaan 60. 2. Opdrachtgever: iedere

Nadere informatie

3.Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3.Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden JJM-webdesign Aardenburg Index: 1 Definities 2 Algemeen 3 Aanbiedingen en offertes 4 Uitvoering van de overeenkomst 5 Wijziging van de overeenkomst 6 Honorarium 7 Betaling 8 Incassokosten

Nadere informatie

2. OFFERTES, OPDRACHTBEVESTIGINGEN EN WIJZIGING IN GEGEVEN OPDRACHTEN

2. OFFERTES, OPDRACHTBEVESTIGINGEN EN WIJZIGING IN GEGEVEN OPDRACHTEN ALGEMENE VOORWAARDEN Bianca Moolman - Personal Organiser Den Haag, 1 oktober 2015 1. TOEPASSING Deze algemene voorwaarden, zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 : Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 : Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 : Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 1.1 Alle overeenkomsten, opdrachten, aanbiedingen, offertes en facaturen waarbij ScriptieScreening diensten van welke aard ook levert

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Avango

Algemene voorwaarden Avango Algemene voorwaarden Avango Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, producten, handelingen en diensten van Avango. 1.2 De onderhavige voorwaarden zijn

Nadere informatie

Mocht u vragen hebben, kunt u contact opnemen via info@yomm.nl, 0365258349 of per post: Yomm, Brusselstraat 18, 1334CJ Almere.

Mocht u vragen hebben, kunt u contact opnemen via info@yomm.nl, 0365258349 of per post: Yomm, Brusselstraat 18, 1334CJ Almere. Algemene Voorwaarden - Yomm Hier treft u de algemene voorwaarden aan van Yomm ("Opdrachtnemer"). Het adres van Yomm is Brusselstraat 18 1334CJ Almere, met het KvK-nummer 62897632. Mocht u vragen hebben,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHÖNE EDELMETAAL B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHÖNE EDELMETAAL B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN SCHÖNE EDELMETAAL B.V. Artikel 1: definities 1. koper de partij vermeld in de overeenkomst als zijnde de koper en/of opdrachtgever, alsmede alle voor haar werkzame en door haar, zowel

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de Vereniging Groothandel Automaterialen Vrooam, statutair gevestigd te Schiedam.

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de Vereniging Groothandel Automaterialen Vrooam, statutair gevestigd te Schiedam. 1 Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de Vereniging Groothandel Automaterialen Vrooam, statutair gevestigd te Schiedam. Artikel 1: Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen,

Nadere informatie

2. Een bemiddelingsvergoeding wordt nooit aan Verhuurder berekend indien er sprake is van een opdracht van huurderszijde.

2. Een bemiddelingsvergoeding wordt nooit aan Verhuurder berekend indien er sprake is van een opdracht van huurderszijde. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VERHUURDERS VAN WOONRUIMTE FJ VERHUURMAKELAARS I. Algemene bepalingen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle bemiddelingsovereenkomsten welke

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Bounce BV Centra voor Werk & Psyche Berlicumseweg 8 5248 NT Rosmalen ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN BOUNCE BV Artikel 1: Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt volstaan

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN Windturbineservice BV (WTS BV) Algemene Inkoopvoorwaarden van Windturbineservice BV (WTS BV) te Dronten

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN Windturbineservice BV (WTS BV) Algemene Inkoopvoorwaarden van Windturbineservice BV (WTS BV) te Dronten ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN Windturbineservice BV (WTS BV) Algemene Inkoopvoorwaarden van Windturbineservice BV (WTS BV) te Dronten Artikel 1: Toepasselijkheid / offerte / totstandkoming 1.1. Deze inkoopvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy. Artikel 1 - Toepasselijkheid. Artikel 2 - Verplichting. Artikel 3 - Offertes

Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy. Artikel 1 - Toepasselijkheid. Artikel 2 - Verplichting. Artikel 3 - Offertes Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy Artikel 1 - Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Van der Laarse Consultancy (verder Opdrachtnemer)

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden - Pixelcloud

Algemene Voorwaarden - Pixelcloud Algemene Voorwaarden - Pixelcloud Hier treft u de algemene voorwaarden aan van Pixelcloud ("Opdrachtnemer"). Het adres van Pixelcloud is Jacob Cabeliaustraat 13 3554VG Utrecht, met het KvK-nummer 61835366.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Bouw Offerte Winkel

Algemene voorwaarden Bouw Offerte Winkel Algemene voorwaarden Bouw Offerte Winkel 1. Algemeen: 1.1 Op alle aanbiedingen van de Bouw Offerte Winkel tot uitvoering van diensten (hierna: "werkzaamheden") alsmede op alle overeenkomsten, bevestigingen

Nadere informatie

1. Alle door Steviger! in offertes, opdrachtbevestigingen of aan de andere kant genoemde bedragen zijn exclusief omzetbelasting.

1. Alle door Steviger! in offertes, opdrachtbevestigingen of aan de andere kant genoemde bedragen zijn exclusief omzetbelasting. gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Rijnland onder nummer 28097926. Art. 1: Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle, ook precontractuele en toekomstige, rechtsverhoudingen tussen Steviger!

Nadere informatie

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Artikel 1: Definities - Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. - Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan: burojohanna.nl.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RUBBER MAALINDUSTRIE LIMBURG B.V. (afgekort Rumal Voorwaarden)

ALGEMENE VOORWAARDEN RUBBER MAALINDUSTRIE LIMBURG B.V. (afgekort Rumal Voorwaarden) ALGEMENE VOORWAARDEN RUBBER MAALINDUSTRIE LIMBURG B.V. (afgekort Rumal Voorwaarden) 1. Definities 1.1 Verkoper : Rubber Maalindustrie Limburg B.V. 1.2 Koper : de wederpartij van Verkoper 2. Totstandkoming

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Artikel 1 Toepasselijkheid Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Recherchebureau Causa Vestra

Algemene voorwaarden van Recherchebureau Causa Vestra Algemene voorwaarden van Recherchebureau Causa Vestra Artikel 1 Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere opdracht (hierna daaronder begrepen vervolgopdrachten), aanbieding, offerte en overeenkomst

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BUSKOOP SCHILDERS B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN BUSKOOP SCHILDERS B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN BUSKOOP SCHILDERS B.V. Artikel 1: Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op en vormen één geheel met alle door Buskoop te sluiten overeenkomsten. 1.2 In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Algemene voorwaarden J&S Diensten 1. Algemeen 1.1 Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en uitvoering daarvan, worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk

Nadere informatie

DrupTek. Algemene Voorwaarden

DrupTek. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden 1. Definities. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtgever: de wederpartij

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Hakvoort HR HRM & Organisatieadvies: Verder te noemen Hakvoort HR, is

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor levering diensten door 3 Ster Advies

Algemene voorwaarden voor levering diensten door 3 Ster Advies Algemene voorwaarden voor levering diensten door Van: gevestigd en kantoorhoudende te 7827 RG, Emmen, Drieteenspecht 4, hierna te noemen: Artikel 1: Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Reteracontrols Schout Wernertslaan 11 5673RL Nuenen Versie geldig vanaf: 15 april 2010. Artikel 1 Definities en toepasselijkheid

Algemene voorwaarden Reteracontrols Schout Wernertslaan 11 5673RL Nuenen Versie geldig vanaf: 15 april 2010. Artikel 1 Definities en toepasselijkheid Schout Wernertslaan 11 5673RL Nuenen Versie geldig vanaf: 15 april 2010 Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Reteracontrols: de eenmanszaak Reteracontrols. Statutair gevestigd te Nuenen en ingeschreven

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING FINANCIEEL ADVIESBUREAU KARIN BLOTT OP HET TERREIN VAN HYPOTHEKEN / VERZEKERINGEN / OVERIG FINANCIEEL ADVIES. 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie