EFFECTEN UWFIN OP HET PERSONENAUTOPARK DEEL 1. MODEL

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EFFECTEN UWFIN OP HET PERSONENAUTOPARK DEEL 1. MODEL"

Transcriptie

1 ministerie van verkeer en waterstaat rijkswaterstaat dienst verkeerskunde EFFECTEN UWFIN OP HET PERSONENAUTOPARK DEEL 1. MODEL 1985 Rijkswaterstaat Dienst Verkeersku' Bureau Dokumenta ie )( \J 4 '1( Postbus BA Rotterdam 1 C t0 ECKE / SDCIAL RESEARCH B.V. Adviesbureau voor Bociaal-Wetenechappeliik Verkeerekundig Onderzoek

2 Rij kswaterstaat Dienst Verkeerskunde Bureau DokuTnentatie postbus BA Rotterdam tel.: N. B s.v.p. tijdig verlenging aanvragen Naam lezer t Paraaf t Datum

3 VAN DEN BRDECKE 1 SDCIAL RESEARCH B.V. Advieebureau voor Soclaal-Wetanechappelijk Verkeerakundig Onderzoek Van Nijenrodeweg HD AMSTERDAM Telefoon. (020) ONDERZOEK EFFECTEN ALGEMENE PERIODIEKE AUTOKEURING (APK) OP HET PERSONENAUTOPARK DEEL 1: VOORSTUDIE EN OPSTELLING VAN MODEL INHOUD DEEL 1: Beschrijving van structuur en bereik van de APK Model voor het beschrijven van de effecten van de APK Rekenmodel voor het maken van prognoses betreffende de effecten Opzet voor uit te voeren empirisch onderzoek Dit onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van de Dienst Verkeerskunde van Rijkswaterstaat en begeleid door Dr A.I.J.M. van der Hoorn (DVK) oktober 1985

4 INHOUDSOPGAVE

5 INHOUDSOPGAVE pag ALGEMENE BESCHRIJVING VAN DE APK Beschrijving van de APK Controle op en sancties bij rijden in een niet-goedgekeurde auto Welk kenteken is uit welk jaar 7 OMVANG EN SAMENSTELLING KETJRINGSPLI CHTIG PERS ONENAUTO-DEELPARK E Aantallen personenautos per bouwjaar die per kalenderjaar voor het eerst keuringsplichtig worden Aantallen personenautos per bouwjaar die per maand voor het eerst keuringsplichtig worden Aantallen personenautos per bouwjaar die per maand voor het eerst keuringsplichtig worden, uitgesplitst naar de belangrijkste merken en typen 10 BESCHRIJVING EFFECTEN APK Algemene beschouwingen m.b.t. effecten van APK Factoren die de omvang van illegaal gebruik van niet-goedgekeurde autos bepalen De effecten van de APK op een cohort personenautos van een bepaalde bouwmaand in de loop der jaren Het cuniulatieve effect van de APK op de omvang van het deelpark keuringsplichtige autos in de loop der jaren HET REKENMODEL De variabelen en parameters in het rekenmodel Het opstellen van het rekenmodel De waarden van de variabelen en parameters Het vaststellen van de waarden van de variabelen en parameters Raming van het totale deelpark niet gesloopte autos: de goedgekeurde plus de illegaal gehouden autos Raining van het deelpark illegaal gehouden autos de niet-goedgekeurde doch ook niet-gesloopte autos Het totaliseren van de APK-effecten op afzonderlijke bouwjaren tot de totale effecten per kalenderjaar DE OPZET VAN HET EMPIRISCH ONDERZOEK Het empirisch vaststellen van de parameters Onderzoekprogramma voor de empirische toetsing van het model en het opstellen van de prognoses voor het effect van de APK Toelichting op de achtereenvolgende empirische toetsingen 44 BIJLAGENDEEL BIJLAGEN BIJ HOOFDSTUKKEN 1 EN 2 BIJL. 1-15

6 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BESCHRIJVING VAN DE APK

7 1. ALGEMENE BES(RTJVING VAN DE APK BESCHRIJVING VAN DE APK. De APK (Algemene Periodieke Autokeuring) personenautos is door de Minister voorlopig ingesteld voor een periode van 6 jaar. De eerste autos dienen gekeurd te zijn op 15 september De verplichte datum voor de le keuring is gelijk aan die waarop deel 1 van het kentekenbewijs is afgegeven. Welk bouwjaar in welk kalenderjaar voor het eerst dient te worden gekeurd hangt van het bouwjaar af. De volgende algemene beschrijving van de APK hebben we overgenomen uit een brochure van de ANWB. Op 15 juli 1985 is de verplichte keuring van personenauto's en lichte bestelauto's van start gegaan. De Algemene Periodieke Keuring van motorvoertuigen luidt de officiële benaming, of kortweg APK. In principe moeten op den duur alle auto's van drie jaar en ouder één maal per jaar worden gekeurd. Het gaat daarbij om een veiligheidskeuring, hetgeen inhoudt dat de auto voornamelijk wordt gekeurd op punten die van invloed kunnen zijn op de verkeersveiligheid. Een dergelijke keuring bestaat al langer voor vrachtauto's, bussen, e.d. Hier zullen we ons beperken tot de punten die van belang zijn voor de eigenaar van een personenauto of een lichte bestelauto. Bij de verplichte autokeuring spelen verschillende instanties een rol. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat is verantwoordelijk voor het verloop van de keuringen. De feitelijke controle op de uitvoering van de keuringen geschiedt door de Rijksdienst voor het Wegverkeer. Deze Dienst verricht ook zelf keuringen, maar in de praktijk zult u het meest te maken krijgen met de garages en de ANWB, die samen het overgrote deel van de verplichte autokeuringen zullen uitvoeren onder toezicht van de Rijksdienst voor het Wegverkeer.

8 -2- Welke auto's moeten worden gekeurd? ouder dan drie jaar Auto's moeten ieder jaar worden gekeurd als ze ouder zijn dan drie jaar. Bepalend daarbij is het bouwjaar van de auto of, als dit niet is vermeld, de datum waarop deel 1 van het kentekenbewijs is afgegeven (dat laatste geldt voor de meeste auto's(. geleidelijke invoering De keuring zal echter geleidelijk aan worden ingevoerd. In 1985 zijn de auto's aan de beurt ouder dan tien jaar, waarvan het kentekenbewijs een datum vermeldt in de periode 15 seot t m 31 dec. In 1986 moeten deze auto's wederom worden gekeurd, maar dan zullen voor het eerst ook alle auto's ouder dan zeven jaar aan de beurt zijn, enz. Pas in 1987 is het zover dat alle auto's van drie jaar en ouder inderdaad gekeurd dienen te worden. Samengevat ziet het schema er als volgt uit: datum kentekenbewijs eerste volgende keuring keuringen jaartal dagmaand 1974 of ouder , enz of ouder , enz tm /1-31/ , enz. 1979t!m /1-31/ , enz. * uiterlijk op de dag/maand die het kentekenbewijs vermeldt oproep De wet stelt dat u zelf in de gaten moet houden wanneer uw auto moet worden gekeurd. Eigenaren van de eerste auto's die gekeurd dienen te worden, zullen daarvan ook bericht ontvangen van de Rijksdienst voor het Wegverkeer. Maar als dat u niet bereikt, kunt u zich daar niet op beroepen. U moet er vervolgens voor zorgen dat uw auto tijdig wordt gekeurd (op zijn vroegst kunt u twee maanden voordat uw auto daadwerkelijk gekeurd dient te zijn terecht). Keuze uit drie keuringsinstanties Er zijn drie mogelijkheden om uw auto te laten keuren, en wel bij: de Rijksdienst voor het Wegverkeer de ANWB een garage

9 -3- Rijksdienst voor het Wegverkeer Het is mogelijk om de auto door de Rijksdienst voor het Wegverkeer te laten keuren. Alleen beperkt de Rijksdienst zich ertoe om te bezien of de auto aan de keuringseisen voldoet. Een relatief klein mankement, dat eenvoudig ter plekke had kunnen worden verholpen, zou echter tot afkeuring kunnen leiden. Want de Rijksdienst mag niets aan uw auto repareren. In de praktijk zullen dus de meeste mensen hun auto laten keuren bij hetzij de ANWB, hetzij de garage. ANWB Ook de ANWB hanteert uiteraard de wettelijke ke.uringsnormen als uitgangspunt, maar probeert daarbij de automobilist zo min mogelijk op extra kosten te jagen. Kleine reparaties die goedkeuring in de weg staan, kunnen ter plaatse worden uitgevoerd. Men kan daarbij denken aan zaken als: versleten ruitewisserbladen, de afstelling van koplampen, enz. Mocht blijken dat grotere reparaties noodzakelijk zijn, dan ontvangt de eigenaar van de auto een onafhankelijk reparatieadvies. zowel leden De kosten voor een dergelijke keuring bedragen F 50, - als niet-leden Zowel ANWB-leden als niet-leden kunnen bij de keuringsstations terecht. In geval de auto wordt afgekeurd, gelden voor ANWB-leden en voor niet-leden gunstige voorwaarden voor een eventuele herkeuring, maar daar komen we nog op terug. Bovendien biedt de ANWB een aantal extra mogelijkheden om uw auto tegen geringe meerkosten ook te laten keuren op andere belangrijke punten, zoals de motor, de versnellingsbak en de remmen. Daaruit komt zo een volledig beeld tevoorschijn van de staat van uw auto. Dat maakt een eventuele beslissing of het de moeite waard is om reparaties te laten verrichten eenvoudiger. garages Garages die daartoe bevoegd zijn (te herkennen aan het schild met de vermelding 'erkend onderhoudsbedrijf voor periodieke keuring van lichte voertuigen') zullen gewoonlijk de mogelijkheid bieden om de autokeuring als onderdeel van de onderhoudsbeurt mee te nemen. Ze zijn daarbij niet verplicht om de daarop betrekking hebbende kosten afzonderlijk op de rekening te vermelden. Het is zaak om van tevoren duidelijke afspraken te maken omtrent eventuele reparaties die volgens de garage noodzakelijk zijn om te worden goedgekeurd. Moeten dergelijke reparaties direct worden verricht, of wilt u liever eerst weten wat het gaat kosten en of het de moeite waard is Bij deze garages kunt u ook een aparte keuring laten verrichten, dus niet als onderdeel van een onderhoudsbeurt, Dat kost u F 50, - plus eventueel bijkomende kosten voor reparaties als u daarvoor opdracht heeft gegeven.

10 _ 14- Het resultaat van de keuring goedkeurings- bewijs Uw auto wordt goedgekeurd of afgekeurd. Een tussenweg is er in principe niet. Als uw auto wordt goedgekeurd, krijgt u een exemplaar van het keuringsrapport mee dat tevens als goedkeuringsbewijs dient. Bewaar dit documeni bij uw autopapieren, want op verzoek van de politie moet u dit kunnen tonen' Als bewijs van goedkeuring wordt de nummerplaat van uw auto voorzien van een sticker waaruit valt af te leiden wanneer uw auto is goedgekeurd en wanneer u voor de volgende keuring in aanmerking komt. wachten na de keuring Het kan zijn dat u uw auto niet direct meekrijgi als deze is goedgekeurd. De werkzaamheden van de bedrijven die de keuring verrichten worden steekproefgewijs gecontroleerd door de Rijksdienst voor het Wegverkeer. Gemiddeld drie op de honderd auto's komen daarvoor in aanmerking. Treft dat lot u, dan zult u de auto moeten laten staan totdat de controleur van de Rijksdienst is gearriveerd en een herkeuring heeft verricht. Deze heeft het recht uw auto alsnog af te keuren. Als de komst van de controleur overigens meer dan anderhalf uur vergt, hoeft u niet langer te wachten. na afkeuring Als uw auto wordt afgekeurd zijn er verschillende mogelijkheden. De reden van afkeuring staat op het keuringsrapport vermeld. Aan de hand daarvan kunt u bekijken wat gerepareerd zou moeten worden om alsnog voor goedkeuring in aanmerking te komen. De ANWB verstrekt in zo'n geval een reparatieadvies. Zolang de datum waarop uw auto gekeurd moet zijn nog niet is verstreken, mag u blijven rijden. Hoewel u dan wel het risico loopt om door de politie te worden aangehouden als uw auto niet aan de wettelijke voorschriften voldoet. herkeuring bezwaar Na reparatie laat u de auto opnieuw keuren. Voor zo'n herkeuring kunnen kosten in rekening worden gebracht. Is uw auto bij de ANWB gekeurd, dan is een herkeuring voor leden gratis. Niet leden betalen F 25, - Het kan voorkomen dat u het niet eens bent met het oordeel van de keurende instantie. Dit moet u direct kenbaar maken. Er wordt dan een herkeuring in beroep uitgevoerd door de Rijksdienst voor het Wegverkeer. De kosten daarvoor moet u direct betalen. Als later blijkt dat u gelijk heeft, krijgt u uw geld terug.

11 -5-1. Snelheidsmeter B. Wiellagers Bekeken wordt of de srielheidsme- Versleten wiellagers maken zich ter naar behoren werkt* veelal kenbaar door een huilend geluid te produceren. Dan is het zaak om ze te vervangen voor de keuring. Spiegels Een linker buitenspiegel is altijd verphcht. Een rechterspiegel alleen als u onvoldoende zicht heeft naar achteren. Handrem Simpel gezegd: de handrem moet naar behoren werken. De auto moet op een flinke helling stil blijven staan met aangetrokken handrem. Autogordels Autogordels voorin zijn verplicht*, maar ook wordt gelet op de bevestiging van de gordels. Deursloten De deuren moeten goed in de sluiting vallen. (Eerst in het veiligheidsslot en vervolgens geheel gesloten). Aandrijving en motorophanging Aan de motor zelf wordt bij de autokeuring geen aandacht geschonken. Wel aan ophanging van de motor en de aandrijving. Uitlaat De uitlaat moet 'gasdicht' zijn. Reparaties zijn toegestaan. Uitlaatgassen Het koolmonoxydegehalte van de uitlaatgassen moet in principe minder zijn dan 4,5%. Claxon 'Fantasieclaxons' zijn niet toegestaan. Verlichting Alle verlichting moet kunnen branden. Let vooral ook even op de kentekenplaatverlichting. Verder geldt dat hinderlijke roestvorming op reflectoren niet is toegestaan. Banden De minimaal vereiste profieldipte voor banden bedraagt 1 mm en verder is het niet toegestaan een radiaalband en diagonaalband op één as te monteren. Remmen De rmmen moeten voldoen aan de wettelijke norm. Een auto die 'goed' remt, zal die norm gewoonlijk wel halen. Grote slijtage van remblokken en -schijven is niet toelaatbaar evenals lekkende remleiding e.d. Ook mag de auto niet opvallend scheeftrekken bij het remmen. Elektrische installatie Geen kortsluiting en de accu moet deugdelijk vast zitten. Daar gaat het vooral om bij de elektrische installatie. Voorwieldraaipunten Voor de voorwieldraaipunten is het devies: geen overmatige speling. Wieluitlijning Geen duidelijk voelbare afwijkingen. Daar gaat het om bij de wieluitlijning. Een onregelmatige slijtage van de banden, hoeft op zich nog niet te betekenen dat de auto wordt afgekeurd (mits men maar voldoende profiel overhoudt). Veren en schokbrekers Breuk en overmatige slijtage zijn niet toegestaan als het gaat om veren en schokbrekers. Vooraf kan men zelf eenvoudig de schokdempers beproeven door de auto enkele malen met de hand in te veren. De wagen mag dan niet uit zichzelf te lang blijven doorveren. Ruitewissers en -sproeiers De bladen van de ruitewissers mogen niet versleten zijn en de ruitesproeier dient te functioneren * Verwarming De voorruitverwarming moet functioneren Stuurinnchting Het gaat bij de stuurinrichting vooral om duidelijk merkbare speling in een van de onderdelen. Roest Wat wel en wat niet toelaatbaar is ten aanzien van roestvorming is moeilijk in enkele woorden te omschrijven. In ieder geval de dragende delen en verankeringspunten (bestuurderszitplaats, portierstijlen, enz.) mogen niet in be- Brandstofsysteem Lekkages in het brandstofsysteem zijn uiteraard niet toegestaan, maar ook wordt gekeken naar de bevestiging van tank en leidingen. WE 11 langrijke mate zijn doorgeroest. Reparaties met polyester van nietdragende delen zijn soms toegestaan. 'aanwezigheid snelheidsmeter, ruitesproeier en voorruitverwarming verplicht voor auto's van na 30sept. 71; gordels verplicht in auto's van na 1 ian. '71. *) VOOR EEN NADERE TOELICHTING OP DEZE KEURINGSEISEN ZIE DE EERSTE 3 PAGINA'S VAN DE TABELLENBIJLAGE ACHTERIN DIT RAPPORT.

12 CONTROLE OP EN SANCTIES BIJ RIJDEN IN NIET-GOEDGEKEURDE AUTO. In deze paragraaf wordt ingegaan op pakkans, strafkans en strafmaat bij het hebben van een niet-goedgekeurde auto, dus de financieele risicos die men loopt wanneer men een niet-goedgekeurde auto berijdt. Omdat deze kansen medebepalend zijn voor - de mate waarin niet-goedgekeurde autos blijven rijden, - de prijzen van niet-goedgekeurde autos en daardoor (omdat dit bepalend is voor de door de APK ontstane schaarste aan goedgekeurde gebruikte autos) van invloed op - het niveau van de verkopen van nieuwe personenautos, - de omvang van het werkelijk personenautopark. Een keuringsplichtige auto die niet is goedgekeurd mag zich volgns de wet niet meer op de openbare weg bevinden, noch rijdend, noch stilstaand. Er vindt door de RDW controle op de naleving plaats door middel van het checken van de door het Centraal Bureau Motorrijtuigenbelasting jaarlijks in het kader van de controle op het betaald hebben van wegenbelasting gefotografeerde circa 5 millioen kentekenplaten. Volgens informatie wordt a-select gefotografd (behalve op de Rijkswegen) en bedraagt de pakkans voor een niet-goedgekeurde auto door middel van deze fotografische controle op jaarbasis tussen de 1.0 en 1.5. Volgens informatie zal er ook controle door de politie plaatsvinden. Hier wordt de pakkans op jaarbasis tussen de 0.5 en 1.0 geschat. Een totale pakkans dus van globaal circa 2x per jaar. Wanneer de meeste niet-goedgekeurde autos binnen het jaar toch al op de sloop zouden belanden (een veronderstelling die in de hoofdstukken 3 en 4 nader wordt besproken) betekent dit een gemiddelde levensduur van ongeveer een half jaar voor een niet-goedgekeurde auto. Een gemiddelde niet-goedgekeurde auto heeft dus een pakkans van gemiddeld circa lx. Een gebruiker van een niet-goedgekeurde auto heeft dus een gemiddelde pakkans van lx per half jaar. De strafkans kan door het feit dat boetes thans geind mogen worden door beslaglegging op loon of uitkering, op vrijwel 1 gesteld worden. De strafmaat voor een particulier is volgens de huidige plannen een boete van f 120 a f 150. Het gemiddeld risico dat een houder/gebruiker van een niet-goedgekeurde auto als pakkans * strafkans * strafmaat loopt, kan dus gesteld worden op circa f 120 a f 150 per half jaar. Een niet-goedgekeurde auto die iemand denkt nog een half jaar te kunnen gebruiken heeft bij de huidige opsporingsintensiteit en bij de huidige

13 Welk kentekenbewijs is uit welk jaar? Bij ri,fer tussen de letter geeft de,'oorde letterkonhznatze het bouujaaraan. * inzet o gebruikelijke wijze gezmr1eerd tjg I960HK JR FS AX BU EN GJ JJ ND PV ST UM XG AD BV ER GK JJ ME PV SU UN XJ DB FZ HX KT NO UK 8K HG JN FR AZ BV EP GK JK NE PX SU UN XH AE BX ES GL JK WF PX SV UP XX 00 GB HY KV NK UP BP HX 1964FN BA BX ER GL JL WF PZ SV UP XJ AF BZ 1975GM JL NG PZ SX UR XL OF GD HZ KX NP (JTBTJOJMFM BDBZESGMJMNGRASXURXX AG DA ET GP JM NH RA SZ US XM DGGF JB KY NO UX BXMGJJ FL 195DA ERGPJN NHRDSZ USXL AHDDEUGRJN NJ ROTA UT XN DHGG JD VZ NT VDOGMKJLFJ AD*DOEUGRJPNJRETAUTXM AJ OEEVGSJP NKRETDUUXP DJGH JF LB 53/54VG OK JK JH FF AE 0E EV GS JR MX UU XN AK OF EX GT JR NL RF TE UV XR 19790J MX VKOPJT*JFFE AF OF EX GT JS NL RF TE UV XP ALOGEZGUJSNMRGTFtJXXS DKGK L P0 1957DT JP JA FA* AG DO EZ GU JT NM RG TF UX XR AM OH FA GV JT NN RH TO UZ XT DL GL LF TT P0 VPDXJX HZEZ AHDHI9MGXJUNNPHTGUZXS ANOJ FDGXJU NPPJTHVAXU DNGN LG PK VTEOJGHVEV AJDJFAGZJVNPPJTHVAXT AP DK FE GZ JV NR RK TJ VD XV DPGP Jk LH PP VXEGMOHUEU AKOKFOHOJXNRRKTJVDXU AROLFFHDJXNSRLTKVEXX 0R1981jL LJ PT XO OO1963HS ES AL 1967FE HE JZNS RL*TK VE XV AS OM FG HE JZ NT RMTL VF XZ osgr JN PX XG196IMPHRER AMOLFFHGMANTRMTLVFXX AT DNFHHGMANURNTMVG DTGS - p LL RD XK EK MT HN EN AN OM F0 HJ MD NU RN TM VG XZ AU OP FJ HJ MD NV RP TN VH DV GT LN RG XPEPMXHMEM APDNFJ HKMENVRP1912VHZA AV DR FK HK ME NX R R TP VJ DXGV Js RK Xl El MV HJ EL AR OP FK HL MF NX 88 TN VJ ZD AX DS FL HI MF NZ RS TR VK DY GX JT EO MZ HE EJ AS DR FL HM MG NZ RS TP VK ZE AZ DT FM HM MG PA AT TS VL F8 GY JV LS RP XXFGMUHL*EF AT DS FM HN MH PA RT TR VL ZF BAOUFNHNMH1977RUrT VM FDGZ jx RT ZOFKMSGZEH AUDTFN19gMJP0RUTSVMZG BODVFPHPMJPIDRVTUVN FFHB jy TX ZG FP MR GU EE AV JU FP HP MX PE RV U VN ZH BE DX FR HP MK PE HX N VP FG HD j Z SG ZK F1 MNGSEA 198u0VF8 HRMLPF RXTU VP ZJ BF DZ FS HSMLPF RZTX VR FH HE KB SK ZP FX MM GR BE )X FS HS 1970PG RZ Pl VR ZK BO EA Fr 1976 MM P0 SE TZ VS FJ SP ZTGOMLGM BFDZFTHTMMPHSETXVSZL BHEDFUHTMNPHSF197RVT FKHH R ST I955GGMJGL BGEAFUHUMNPJ SFTZVTZM BJEEFVHUMPPJ SGUAVU FLHJ SX ZX GX MAGJ BH EO FV HV MP PK 50 UA VU ZN BK EF FX HV MR PK SH UO W TO AD EX MH OH BJ EE FX HX MR Pl SH UD W ZP BL EG FZ HX MS Pl SJ UE VX FN TO AG1962MFGE BKEFFZHZMSPMSJ UEVX ZR 1974 EH GA HZ MT PM SK UF VZ FPHL KK 1956 AK OP ME GF BL EG GA JA MT PN SK UF VZ ZS BM EJ GO JA MU PN SI UG XA FR TK APGTJZ GA BMEHc3DJDMUPPSLUG1973ZT BPEKGEJOMVPPSMUHXO FS KN TP ATGXJV 1915 BP EJ GE JE MV PR SM UH XA ZU RRELI3FJEMXPRSNUJXE FTfl KP TT AX HO JU FZ BP EX GF JF MX PS SN UJ XO ZV BS EM GO JF MZ P5 SP UK XF FV HS TX BOHPJEFV BS EL GG JG MZ PT SP UK XE ZX BTENGHJGNAPTSRULXG FXHT K UO BG HT JS FU BT EM GH JH NA PIJ SR UL XF BU EP GJ JH NO PU ST UM XH FY HV KS 0 letters voor de cijfers 0 letters achter de cijfers []letters tussen de cijfers D cijfers tussen de letters N. B. Het kenteken is niet een absolute aan wijzing voor het bouwjaar In enkele gevallen is een opengevallen kenteken opnieuw uitgegeven. (overzicht overgenomen uit SHELL-publicatie, aangevuld met van de RDW verkregen gegevens) LK tj 9) 00 r?rp0 0* 7 L*. çu (1) D) 0. QQ (D i (Dr? (D < N (DDP(D G frlr? (D Q- D) rtd) 0_ I'V 0 r? (D ÇLj (Do g?r? u H- 03 ii L. H :i(n rt0 rn D- (D 0 (DO 0- D- (D DoI- En rr D NO (Dr? rt 0- Ii (D rt 0 0Pl < 0 0 Plu P)I) N -'D) 0 - rt I- r? (no 0' EI '-t 0 t-4 z til plq t1 z '-1 til

14 HOOFDSTUK 2 OMVANG EN SAMENSTELLING KEURINGSPLICHTIG PERSONENAUTO-DEELPARK

15 -8-2. OMVANG EN SAMENSTELLING KEURINGSPLICIITIG PERSONENAIJTO-DEELPARK AANTALLEN PERS ONENAUTO S PER BOUWJAAR DIE PER KALENDERJAAR VOOR HET EERST KEURINGSPLICHTIG WORDEN. Uitgaande van het in hoofdstuk 1 beschreven keuringsschema werd nagegaan hoeveel autos per bouwjaar in de eerstvolgende kalenderjaren voor het eerst keuringsplichtig worden. Deze aantallen autos betreffende de werkelijk aanwezige autos en niet de administratief aanwezige volgens de 1 augustus -tellingen van het C.B.S. Die aantallen zijn namelijk geflatteerd door de nietafgemelde sloop tussen februari en augustus. In de praktijk blijkt dat circa 3/4 van de sloop niet wordt afgemeld. De aantallen werkelijk aanwezige autos per bouwjaar in elk van de volgende jaren waarin bepaalde bouwjaren keuringsplichtig worden, zijn overgenomen uit het rapport "De ontwikkeling van het personenautopark tot 1990" (VAN DEN BROECKE / SOCIAL RESEARCH, 1985). Voor de bouwjaren tot 1974 begint de verplichte keuring op 15 september en moest dus berekend worden hoeveel autos in 1985 keuringsplichtig zouden worden en hoeveel in Dat is berekend door na te gaan in vroegere autoverkopen-statistieken hoe de verkopen per bouwjaar over de maanden verdeeld waren. Aangenomen werd daarbij dat de uitval evenredig met de tijd geschiedt en onafhankelijk van de maand waarin de auto werd verkocht. Die verkoopstatistieken per bouwjaar (beschikbaar voor de jaren vanaf 1970) werden ook gebruikt om het aantal te verwachten eerste keuringen per bouwjaar per maand te berekenen. In niet alle jaren is de verdeling van de verkopen over de maanden van het jaar dezelfde. Meestal is er een verkooppiek in het le halfjaar en met name in de maanden januari en maart, doch in sommige jaren ligt dit anders. Bijvoorbeeld 1974 en 1976 wijken sterk af van de gebruikelijke verdeling, o.m. in 1974 veroorzaakt door de le oliecrisis. In de bijlagetabel 1 worden de verdelingen van de verkoopaantallen nieuwe personenautos voor de achtereenvolgende bouwjaren weergegeven. Voor de aantallen te keuren autos van de bouwjaren 1985, 1986 en 1987, die resp. in 1988, 1989 en 1990 aan de beurt komen voor de eerste keuring, werden schattingen gemaakt op grond van de volgens het middelscenario te verwachten nieuwe verkopen in die bouwjaren. Het overzicht over de te per kalenderjaar te verwachten le keuringen voor de verschillende bouwjaren wordt weergegeven op de volgende pagina.

16 STAAT 1 OVERZICHT AANTALLEN PERSONENAUTO'S MET 1E KEURINGSPLICHT GEDIFFERENTIEERD PER BOUWJAAR EN PER KALENDERJAAR. (1000-tallen) BOUWJAAR AANTALLEN MET 1E KEURINGSPLICHT IN KALENDERJAAR TOTAAL SUBTOTALEN ? ? ? 470 TOTALEN Uit bovenstaande tabel blijkt dat nu in 1985 het aantal te keuren personenautos slechts een soort aanloop is tot de enorme aantallen die in 1986 en vooral in 1987 voor het eerst keuringsplichtig zijn. Nu in 1985 nog slechts een Volgend jaar zijn het er bijna anderhalf millioen en in 1987 bijna 2.5 millioen. Met de 2e en vervolgens 3e en 4e keuringen erbij groeit het totaal aantal keuringen uiteraard nog sterker : ongeveer 3.5 millioen ieder jaar vanaf Dit aantal blijft dan verder ongeveer constant op circa 3.5 millioen omdat de jaarlijkse uitval in de komende jaren ongeveer gelijk is aan de toevoeging van nieuwe keuringsplichtige bouwjaren.

17 2.2. AANTALLEN PERSONENAUTOS PER BOUWJAAR DIE PER MAAND VOOR HET EERST KEURINGSPLICHTIG WORDEN. Dit onderdeel is van belang voor de RDW die op grond daarvan een raining kunnen maken van de maandelijks te verwachten hoeveelheid administratieve arbeid en hoeveelheid werk voor de controleurs voor de APK. Tevens is ten behoeve van de RDW - onder de veronderstelling dat de APK slechts bij de keuring extra sloop veroorzaakt doch dat de uitval bij de goedgekeurde autos zodanig langzamer verloopt dat die extra uitval bij de volgende keuringen weer geheel is ingelopen - een voorlopige berekening gemaakt van het totaal aantal te verwachten keuringen (le + 2e + volgende) per maand. De aantallen le keuringen per maand per bouwjaar dat keuringplichtig wordt zijn ook van belang voor de empirische metingen ten behoeve van het bepalen van de waarden van de parameters in het in hoofdstuk 4 beschreven rekenmodel voor de prognoses. Uit de inhoud van het in hoofdstuk 5 beschreven onderzoekprogramma blijkt op welke wijze deze gegevens zullen worden gebruikt. De uitkomsten van de desbetreffende berekeningen worden weergegeven in de tabellen 2 en 3 van het bijlagendeel achterin dit rapport AANTALLEN PERSONENAUTOS PER BOUWJAAR DIE PER MAAND VOOR HET EERST KEURINGSPLICHTIG WORDEN, UITGEPLITST NAAR DE BELANGRIJKSTE MERKEN EN TYPEN. In een eerder intern uitgebracht werkrapport ("ONDERZOEK EFFECT APK OP DE OMVANG VAN HET PERSONENAUTOPARK, WERKRAFPORT NO.1") wordt uitvoerig beschreven op welke wijze de gemiddeld in resp en 1986 aanwezige werkelijke nog aanwezige aantallen personenautos van de belangrijkste merken en typen van de bouwjaren 1974 en eerder werden berekend. Die berekende aantallen werden in dat werkrapport in de tabellen 7D en 7E weergegeven. We hebben deze twee tabellen in dit rapport overgenomen in de bijlagetabellen 4 en 5 (BIJL.-paginas 7 en 8). Uitgaande van deze tabellen werden met behulp van de gegevens uit de bijlagetabel 1 voor die bouwjaren t/m 1974 de aantallen autos per merk en type per bouwjaar berekend die men in 1985 resp voor de le keuring kan verwachten. Die resultaten zijn weergegeven op de volgende 2 paginas (11 en 12). Op overeenkomstige wijze werd de detaillering naar de belangrijkste merken en typen voor de in 1986 voor het eerst keuringsplichtig wordende bouwjaren 1975 t/m 1978 berekend. De uitkomst van deze berekening is te vinden in staat 4 op pagina 13. Voor de in 1987 voor het eerst keuringsplichtig wordende bouwjaren 1979 tlm 1984 kan deze berekening t.z.t. eveneens gemaakt worden.

18 STAAT 2. UIT DE WERKELIJKE PARKEN PER 1 JULI BEREKENDE KEURINGSPLICHTIGE PERSONENAUTOS VOOR le KEURING PER MERK IN HET JAAR 1985 (PERIODE 15 SEPTEMBER- 31 DECEMBER) BEREKEND AANTAL KEISRINGSPLICHIGE AUTOS TOTAAL MERK/TYPE bouwj bouwj bouwj bouwj bouwj bouwj BOUWJ Austin Auto Union BMW Citroen 2CV Citroen Dyane Citroen GS Citroen overige DAF Datsun 100A Datsun 120Y Datsun overige Fiat 127 en Fiat overige Ford Escort Ford Taunus Ford overige Mazda Mercedes Mini Opel Kadett Opel Ascona Opel Rekord Opel overige Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot overige Renault Renault Renault Renault overige Siinca Toyota Corolla Toyota Toyota overige Vauxhall Volkswagen kever Volkswag. Passat Volkswagen Golf Volkswag.overige Volvo + Saab "Amerikanen"tot Italianen rest Engelsen rest Japanners rest Oost-Europees overig+onbekend mcl. old-timers TOTALEN

19 STAAT 3 UIT DE WERKELIJKE PARKEN PER 1 JULI BEREKENDE KEURINGSPLICHTIGE PERSONENAUTOS VOOR le KEURING PER MERK IN HET JAAR 1986 (PERIODE 1 JANUARI- 14 SEPTEMBER) MERK/TYPE BEREKEND AANTAL KEURINGSPLICHIGE AUTO S TOTAAL bouwj bouwj bouwj bouwj bouwj bouwj BOUWJ Austin Auto Union BMW Citroen 2CV Citroen Dyane Citroen GS Citroen overige DAF Datsun 100A Datsun 120Y Datsuri overige Fiat 127 en Fiat overige Ford Escort Ford Taunus Ford overige Mazda Mercedes Mini Opel Kadett Opel Ascona Opel Rekord Opel overige Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot overige Renault Renault Renault Renault overige Simca Toyota Corolla Toyota Toyota overige Vauxhull Volkswagen kever Volkswag. Passat Volkswagen Golf Volkswag.overige Volvo + Saab "Ainerikanen"tot Italianen rest Engelsen rest Japanners rest Oost-Europees overig+onbekend mci. old-timers TOTALEN

20 STAAT 4. UIT DE PARKOPBOUW PER MERK IN 1982 EN 1984 (8A en 8B)BEREKENDE KEURINGSPLICHTIGE PERSONENAUTO'S BOUWJAREN PER MERK, VOOR 1E KEURING IN HET JAAR 1986 BEREKEND AANTAL KEURINGSPLICHIGE AUTOS TOTAAL MERK/TYPE bouwj bouwj bouwj bouwj BOUWJ Alfa Romeo Austin Auto Union BMW Citroen 2CV Citroen Dyane Citroen GS Citroen overige DAF/Volvo Datsun Cherr/Sun Datsun overige Fiat Fiat overige Ford Escort Ford Fiesta Ford Taunus Ford overige Honda Mazda Mercedes Mini Mitsubishi Opel Kadett Opel Ascona Opel Rekord Opel overige Peugeot Peugeot Peugeot overige Renault Renault Renault Renault overige Simca/Simc-Chr Toyota Corolla Toyota overige Vauxhall Volkswag.Kever Volkswag. Passat Volksw.Golf(bz) Volkswagen Polo Volkswag.overige Volvo 24..+Saab "Amerikanen"tot Italianen rest Engelsen rest Japanners rest Oost-Europees overig+onbekend TOTALEN

Rijkswaterstaat Dienst Verkeerskunde Bureau Dokumentatie Postbus 1031 3000 BA Rotterdam

Rijkswaterstaat Dienst Verkeerskunde Bureau Dokumentatie Postbus 1031 3000 BA Rotterdam Rijkswaterstaat Dienst Verkeerskunde Bureau Dokumentatie Postbus 1031 3000 BA Rotterdam 'erstaat ' «s «r?

Nadere informatie

Autobrief. Fiscale stimulering van (zeer) zuinige auto s en enkele andere onderwerpen op het gebied van de autobelastingen

Autobrief. Fiscale stimulering van (zeer) zuinige auto s en enkele andere onderwerpen op het gebied van de autobelastingen Autobrief Fiscale stimulering van (zeer) zuinige auto s en enkele andere onderwerpen op het gebied van de autobelastingen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding... 4 Hoofdstuk 2. De autogerelateerde belastingen

Nadere informatie

VrijstellingOldtimer.nl

VrijstellingOldtimer.nl het complete en eerlijke verhaal 2013 VrijstellingOldtimer.nl Wouter van Embden / Arjan Lenoir Stichting Autobelangen 27-9-2013 VrijstellingOldtimer.nl, het complete en eerlijke verhaal Stichting Autobelangen,

Nadere informatie

de tenuitvoerlegging van de voorwaardelijke gevangenisstraf

de tenuitvoerlegging van de voorwaardelijke gevangenisstraf wetenschappelijk onderzoek- en documentatie centrum de tenuitvoerlegging van de voorwaardelijke gevangenisstraf 35 1:C Ra 2817 2@i5F _ msterieyan justitie MINISTERIE VAN JUSTITIE l!frienschaxliik Ocifzr,Iceli

Nadere informatie

Wie heeft schuld? Een kwantitatieve analyse van schulden bij uitkeringsgerechtigden

Wie heeft schuld? Een kwantitatieve analyse van schulden bij uitkeringsgerechtigden Wie heeft schuld? Een kwantitatieve analyse van schulden bij uitkeringsgerechtigden Inhoudsopgave Samenvatting 2 1. Onderzoeksvragen 5 1.1. Aanleiding voor dit onderzoek 5 1.2. Onderzoeksvragen 5 1.3.

Nadere informatie

Nationaal Occasion Onderzoek 2013. occasions

Nationaal Occasion Onderzoek 2013. occasions Nationaal Occasion Onderzoek 2013 occasions Verkoop, import en export van occasions en de gevolgen ervan voor het Nederlandse wagenpark en aftermarket Nationaal Occasion Onderzoek 2013 occasions Verkoop,

Nadere informatie

Het WAS gewogen Beleidsevaluatie Warenwetbesluit attractie en speeltoestellen

Het WAS gewogen Beleidsevaluatie Warenwetbesluit attractie en speeltoestellen Het WAS gewogen Beleidsevaluatie Warenwetbesluit attractie en speeltoestellen André Oostdijk Maarten van Noort Annick van Kollenburg Martine Hoofwijk (Consument en Veiligheid) 21 december 2011 Het WAS

Nadere informatie

Scholing via UWV. Doel en vraagstelling. Conclusie

Scholing via UWV. Doel en vraagstelling. Conclusie Opdrachtgever UWV Scholing via UWV Doel en vraagstelling Opdrachtnemer Regioplan / M. Groenewoud, S. Slotboom. Onderzoek Scholing Startdatum 1 december 2008 Einddatum 1 juli 2010 Categorie Interventies/re-integratie-interventies

Nadere informatie

Concept Notitie Denktank Overlijdensschade

Concept Notitie Denktank Overlijdensschade Concept Notitie Denktank Overlijdensschade Nieuwe richting benadering en berekening overlijdensschade Versie 4 (januari 2013) Samenvatting Aanleiding De Denktank Overlijdensschade is ontstaan, omdat de

Nadere informatie

Demo Alcoholslot. Onderzoeksresultaten

Demo Alcoholslot. Onderzoeksresultaten Demo Alcoholslot Onderzoeksresultaten Demo Alcoholslot Onderzoeksresultaten projectnr. 18113 revisie 5 Oktober 28 Opdrachtgever Ministerie van Verkeer en Waterstaat Postbus 291 25 EX Den Haag datum vrijgave

Nadere informatie

Het is de integrale aanpak die werkt

Het is de integrale aanpak die werkt Het is de integrale aanpak die werkt Evaluatie na één jaar UtrechWse Buurtteams Krachtig Freek de Meere Ahmed Hamdi Jochum Deuten Het is de integrale aanpak die werkt Evaluatie na één jaar Utrechtse Buurtteams

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Wanneer is er sprake van een verzekering?

Wanneer is er sprake van een verzekering? Wanneer is er sprake van een verzekering? mr. B.M. Jonk-van Wijk en mr. N. de Boer * Op 18 november 2011 hield de Vereniging voor Verzekeringswetenschap haar najaarsbijeenkomst met als onderwerp Verzekering,

Nadere informatie

Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo

Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Opdrachtgever: Vo-raad Utrecht, oktober 2014 Oberon Dr. Joke Kruiter & dr. Marleen

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

R-91-79 A. Blokpoel & dr. P.H. Polak Leidschendam, 1991 Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV

R-91-79 A. Blokpoel & dr. P.H. Polak Leidschendam, 1991 Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV KOPPELING TUSSEN DE LANDELIJKE MEDISCHE REGISTRATIE (LMR) EN DE VERKEERS ONGEVALLENREGISTRATIE (VOR) VAN IN ZIEKENHUIZEN OPGENOMEN VERKEERSGEWONDEN Resultaten van een proefkoppeling R-91-79 A. Blokpoel

Nadere informatie

Auto en fiscus in 2012

Auto en fiscus in 2012 Auto en fiscus in 2012 Disclaimer De VNA besteedt zorg aan de samenstelling van haar publicaties. Desondanks is het mogelijk dat de geboden informatie onjuistheden en/of onvolledigheden bevat. Alle informatie

Nadere informatie

Woord vooraf 2. Hoofdstuk 4. Schadevergoeding en verwante onderwerpen 34 4.1 Schadevergoeding 34 4.2 Eigen schuld 35 4.3 Schadebeperking 35

Woord vooraf 2. Hoofdstuk 4. Schadevergoeding en verwante onderwerpen 34 4.1 Schadevergoeding 34 4.2 Eigen schuld 35 4.3 Schadebeperking 35 Inhoud Woord vooraf 2 Hoofdstuk 1. Inleiding 3 1.1 Vormen van effectendienstverlening 3 1.2 Zorgplicht 3 1.3 Het onderscheid execution only / adviesrelatie 4 1.4 Het onderscheid adviesrelatie / vermogensbeheer

Nadere informatie

Auto en fiscus in 2015. www.vna-lease.nl

Auto en fiscus in 2015. www.vna-lease.nl Auto en fiscus in 2015 www.vna-lease.nl Inhoud 1 Auto van de zaak 6 1.1 De bijtelling in 2015 1.1.1 Algemeen 1.1.2 Bijtelling bij auto s met grijs kenteken 1.1.3 De cataloguswaarde 1.1.4 Oldtimers 1.1.5

Nadere informatie

Compensatie na geweld

Compensatie na geweld Compensatie na geweld Wie krijgen er een vergoeding van het Schadefonds Geweldsmisdrijven en wat zijn de effecten van zo n financiële vergoeding? Door Drs. J.D.W.E. Mulder José Mulder is als promovenda

Nadere informatie

vademecum 2011/2012 vademecum KLASSIEKER

vademecum 2011/2012 vademecum KLASSIEKER klassieker editie 2011/2012 KLASSIEKER 1 De auto blijven uitvinden. Sinds 1886. 125 jaar geleden vonden wij de auto uit. Met dezelfde passie als toen werken wij ook vandaag aan nieuwe ideeën, van elektrische

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Auto en fiscus in 2014. www.vna-lease.nl

Auto en fiscus in 2014. www.vna-lease.nl Auto en fiscus in 2014 www.vna-lease.nl Inhoud 1 Auto van de zaak 10 1.1 De bijtelling in 2014 1.1.1 Algemeen 1.1.2 Bijtelling bij auto s met grijs kenteken 1.1.3 De cataloguswaarde 1.1.4 Oldtimers 1.1.5

Nadere informatie

Monitoring Commissie Corporate Governance Code. tweede rapport over de naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code

Monitoring Commissie Corporate Governance Code. tweede rapport over de naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code Monitoring Commissie Corporate Governance Code tweede rapport over de naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code December 2010 Monitoring Commissie Corporate Governance Code tweede rapport over

Nadere informatie

Loon naar werken. 6 december 2007

Loon naar werken. 6 december 2007 Ontslagregelingen provincie Noord-Brabant 6 december 2007 ISBN 978-90-8768-011-4 Het Hooghuis Keizersgracht 5 5611 GB Eindhoven Postbus 2000 5600 CA Eindhoven T 040-2329338 www.zuidelijkerekenkamer.nl

Nadere informatie

Jaarverslag Klachtencommissie 1998-2000

Jaarverslag Klachtencommissie 1998-2000 Jaarverslag Klachtencommissie 1998-2000 Dutch Securities Institute Inhoudsopgave Voorwoord door Prof. mr. M.R. Mok, Voorzitter Klachtencommissie DSI 2 1 Oprichting van het Dutch Securities Institute (DSI)

Nadere informatie

Regioplan Beleidsonderzoek Nieuwezijds Voorburgwal 35 1012 RD Amsterdam Tel.: +31 (0)20-5315315 Fax : +31 (0)20-6265199

Regioplan Beleidsonderzoek Nieuwezijds Voorburgwal 35 1012 RD Amsterdam Tel.: +31 (0)20-5315315 Fax : +31 (0)20-6265199 WERKGEVERSAANPAK VAN RE-INTEGRATIE BIJ ZIEKTE Re-integratie sinds de Wet VLZ in de sectoren voortgezet onderwijs, kleinmetaal en organisatieadvies - eindrapport - drs. J.P.H.K. Timmerman drs. C.E. Wissink

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Uw monument en de Belastingdienst

Uw monument en de Belastingdienst Uw monument en de Belastingdienst De fiscale faciliteiten voor het restaureren en het onderhouden van uw monumentenpand LET OP! Deze productbrochure bevat gedateerde informatie. Kijk voor actuele en volledige

Nadere informatie

warrants www.warrants.commerzbank.com inhoudsopgave commerzbank securities the first option in the warrants market...3 zijn warrants iets voor mij?...4 waarom warrants van commerzbank kopen?...7 hoe worden

Nadere informatie