Klachten over politie en justitie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Klachten over politie en justitie"

Transcriptie

1 Advocaat te s-gravenhage Prof. mr. M. Wladimiroff Klachten over politie en justitie T5 Adv. Pr. februari Beklag over het niet (verder) vervolgen De gevraagde beslissing Beklag ex artikelen i en 1 3 Sv. Beperking van de klachtregeling Belanghebbenden Termijn Waarover klagen Procedure Bevoegd Gerechtshof 3.. PG bij het Hof Klagen over de uitoefening van de bediening bij de Klagen over de uitoefening van de bediening bij de Informeel beklag Formeel beklag Klagen over verwaarlozing ambtsplicht of ambtsbe zigheden HR 3. Justitie Locale ombudsman Afdoening Ontvankelijkheid van de klacht Het onderzoek De klacht Taak 2. Ombudsman I.1. Strafbare feiten Laakbare gedragingen Strafvorderingskiachten 1. De politie Klachten over politie enjustitie Ai A d Ai Ai e Ai 75o 14d A A A17 Ai- A o i o 12 5o 13 5o I 2 A17 o ii Ai 75 A175o I1 A17 5o II 5o Io A17 Ai7 5o 9 A17 A17 A17 A17 5o 6 5o 7 5o 7 5o 8 Ai7 5o 9 o-- 6 Ai 75 Ai 75 o. 6 Ai7 5o 5 Ai o 4 75 A175o 3 A175o 3

2 Ai Klachten over politie enjustitie 5. Beklag over inbeslagneming c.a. Ai d 5.!. Wanneerklagen Ai7o.-i 4e 5.2. Belanghebbende A175o 14e 5.3. Waarover klagen A17 5o_1 4f 5.4. Grondenvanbeklag A17 5o 1 4h 5.5. Wijze van klagen Ai 75 o i 4i 5.6. Procedure Ai 75 o i 4i 6. Justitiële klachtenbureaus Ai j i Adv. Pr. februari 1987

3 De laatste jaren is de burger steeds mondiger geworden, zich meer bewust verfijnd. geworden van zijn individuele rechten. Daardoor is hij ook steeds kritischer over de politie (hoofdstuk -4), overjustitie (hoofdstukken 3 t/m 6) en de rege komen te staan tegenover de overheid. Als gevolg daarvan zijn de wettelijke ling van de ombudsman (hoofdstuk 2). regelingen die deze kritiek kanaliseren steeds verder uitgebreid en waar nodig In het kader van dit artikel kunnen de klachten ingedeeld worden in klachten 15 Adv. Pr. februari 1987 strafbaar feit, zal de belanghebbende daarvan aangifte doen bij de Officier van normaal gesproken het onderzoek laten verrichten door de rijksrecherche. De overgaat of niet, in welk laatste geval hij op de beklagmogeljkheid van artikel Indien een politiefunctionaris zich jegens een burger schuldig maakt aan een Justitie, met het verzoek ter zake een onderzoek te doen instellen. De officier zal vragen hem klager vervolging tegen de betrokken politiefunctionaris. i. i. Strafbarefeiten Op het beklag bij het Hof op grond van artikel 12 e.v. Sv. wordt hierna in de Ten aanzien van de Koninklijke Marechaussee zal de aangifte ook gedaan kun nen worden bij de Auditeur-Militair (Groningersingel i, Postbus 9010, tot een zgn. bijstandsbrigade, gedetacheerd bij een korps gemeentepolitie, in te informeren omtrent het al dan niet instellen van een see van i juni 1978 wordt ten aanzien van personeel van dit wapen dat behoort aanzien van personeel van dit wapen. In gevolge de regeling strafrechtelijke onderzoeken naar gedragingen van personeel van de Koninklijke Marechaus 68oo DM Arnhem) die immers de tot vervolging bevoegde autoriteit is ten paragraaf klachten over de justitie ingegaan. 12 Sv. dient te wijzen. De klager doet er goed aan de officier bij de aangifte al te officier is verplicht aan de belanghebbende mee te delen of hij tot vervolging de Politiewet geen bepalingen. Wel werd door de Ministers van Justitie en Justitie en de burgemeester. Bovendien is er ook nog een Koninklijke Mare In de huidige wetgeving is de opbouw en verantwoordelijkheidsverdeling van het Nederlandse politieapparaat niet ideaal. Naast een indeling in rijks- en gemeentepolitie, bestaat er immers een tweehoofdige leiding: de Officier van chaussee,welke zich zowel op het militaire als op het burgerlijke strafrechtelijke gebied beweegt. Binnenlandse Zaken op i 7januari 19 6g een circulaire uitgegeven waarin deze materie in grote lijnen wordt geregeld. Inzake de behandeling en afdoening van klachten inzake politieoptreden bevat i. De politie Klachten over politie enjustitie Ai 750 3

4 op zich klachtwaardig is. gen, blijft de vraag of er niettemin sprake was van een laakbare gedraging, welke Indiende Officier vanjustitie danwel de Auditeur-Militair niet wenst te vervol overleg met de Procureur-Generaal en de commanderende officier, de rij ksre cherche ingeschakeld; in de overige gevallen geschiedt het onderzoek door de Koninklijke Marechaussee zelf. De Auditeur-Militair neemt de beslissing over vervolging kan niet geklaagd worden bij het Hoog Militair Gerechtshof. het al of niet vervolgen in overleg met de commanderende generaal. Bij niet j Adv. Pr. februari 1987 Laakbare gedragingen van politiefunctionarissen kunnen van velerlei aard gedraging, doch van onjuist handelen jegens een burger, waarover deze zich Vooral de laatste jaren zijn dit soort klachten enorm in aantal toegenomen. De beklaagd. mogelijke wijze af te doen. Pogingen om tot een landelijke regeling te geraken getroffen, welke beogen de klachten op een voor het publiek zo bevredigend stuk 2). Officier van Justitie en de burgemeester sturen de klacht ter afdoening door klacht zelf indienen bij de politie, de korpschef, de Officier van Justitie of de gang van zaken bij dat onderzoek en de daarop gegeven beslissing ligt bij de teur. Als de klacht bij de politie zelf wordt gedeponeerd, wordt deze bij de grotere hoofdstuk 6) vragen bij deze instanties de klacht in te dienen. De burger die klaagt over het optreden van een politiefunctionaris kan deze zijn tot nu toe op niets uitgelopen. De enige landelijke regeling welke thans politiekorpsen hebben inmiddels regelingen voor de behandeling van klachten bestaat is de algemene klachtenregeling van de Ombudsman (zie hierna hoofd burgemeester. Ook kan hij een advocaat of een justitieel klachtenbureau (zie gemeentekorpsen begeleid door een zgn. klachteninspecteur. Bij de andere korpsen ziet meestentijds de korpschef toe dat de klacht behandeld wordt. De naar de korpschef. omtrent de uitkomst van dat onderzoek en voorts welke beslissing daarop is verstandig de klacht in te dienen bij de burgemeester of de algemeen inspec van het korps rijkspolitie. functionarissen van het eigen apparaat. De eindverantwoordelijkheid voor de gemeentepolitie in handen van de burgemeester; bij de rijkspolitie is de Minis ter van Justitie verantwoordelijk, in feite namens deze de algemeen inspecteur genomen. Indien de politie de klacht niet in behandeling wil nemen, is het De klager doet er goed aan bij zijn klacht tevens te verzoeken hem te informeren In vrijwel alle gevallen vindt het onderzoek plaats binnen het korps, d.w.z. door wij ze waarop deze klachten worden behandeld is zeer verschillend. De meeste zijn. Het gaat hierbij om al die gevallen, waarbij geen sprake is van een strafbare 1.2. Laakbaregedragiiigen At Klachten over politie enjustitie

5 Klachten over politie enjustitie Ai Het onderzoek kan leiden tot de conclusie dat de betrokken politiefunctionaris inderdaad onjuist heeft gehandeld. Als gevolg daarvan kan de korpsbeheerder (burgemeester resp. algemeen inspecteur) disciplinaire of andere maatregelen nemen. De disciplinaire maatregel raakt de betrokken politieman als zodanig, de overige maatregelen kunnen een wijdere strekking hebben. De korpsbe heerder kan bijv. maatregelen tot herstel nemen, of tot voorkoming van herha ling. Deze maatregelen kunnen van individuele, maar ook van structurele aard zijn. Daarnaast kan aan de klager een uitkering worden gedaan tot vergoeding van diens (im)materiële schade. Naar mijn mening dienen in alle gevallen van gegrondbevinding aan klager excuses te worden aangeboden. Als de klager het niet eens is met de genomen beslissing, of in het geval hij niets meer op zijn klacht hoort, kan hij pogen de korpsbeheerder tot een ander stand punt te brengen. Betreft het een klacht over de gemeentepolitie dan kan de klager zich wenden tot de gemeenteraad met het verzoek de burgemeester ter zake aan de tand te voelen. Gaat het om een klacht over de rijkspolitie, clan kan klager zich het beste wenden tot de Vaste kamercommissie voor justitie. Deze beleidscontrolerende instanties kunnen er toe bijdragen dat klachten serieus behandeld en afgedaan worden. Indien bij een korps op een bepaald punt een beleid wordt gevoerd dat leidt tot klachten, kan daarover het beste worden geklaagd bij de Officier van Justitie voor zover het hetjustitiële beleid betreft en overigens bij de korpsbeheerder. In voorkomende gevallen is het het beste tevens de gemeenteraad of de Vaste kamercommissie te informeren, nujuist deze instanties het beleid in deze con troleren, dan wel bij de Procureur-Generaal tevens fungerend directeur van politie, die het beleid van de justitiële politie in zijn ressort bepaalt Strafvorderingskiachten Voor zover de politie geen juiste uitvoering geeft aan de voorschriften van het Wetboek van Strafvordering kan daarover worden geklaagd bij de Officier van Justitie, als verantwoordelijke autoriteit in de opsporingsfase. Uiteindelijk kunnen deze klachten aan de rechter worden voorgelegd als va rianten van onrechtmatig verkregen bewijs of handelingen welke in strijd moeten worden geacht met de goede procesorde. Daarbij is dan wel van belang dat aan een dergelijk verweer feitelijke grondslag wordt gegeven door terzake getuigen te doen horen, hetzij in het gerechtelijk vooronderzoek hetzij ter zitting. 15 Ach. Pr. februari iq8y

6 Ai Klachten over politie enjustitie 2. Ombudsman Sinds 1982 bestaat het instituut de Nationale Ombudsman. Een onafhankelijke instantie ten behoeve van burgers die zich door incorrect overheidsoptreden gedupeerd voelen in gevallen waarin de rechter of een administratieve be roepsinstantie geen soelaas kan bieden Taak De nationale ombudsman onderzoekt gedragingen van administratie-orga nen. Hierbij gaat het om gedragingen van ministers, staatssecretarissen, Com missarissen der Koningin en Burgemeesters voor zover het gaat om uitvoering van politietaken. Een gedraging van een ambtenaar, verricht in de uitoefening van zijn functie, wordt aangemerkt als een gedraging van het administratieorgaan waarbij hij in dienst is. Het onderzoek van de ombudsman geschiedt op verzoek van klager(s) ofambts halve. Het onderzoek betreft de vraag of het desbetreffende orgaan zich in een bepaald geval behoorlijk heeft gedragen. Het resultaat van het onderzoek wordt neergelegd in een openbaar rapport waarin de ombudsman verslag doet van zijn bevindingen, zijn oordeel geeft over de onderzochte aangelegenheid en zo hij daartoe aanleiding ziet aan bevelingen doet voor eventueel te nemen maatregelen. Daarnaast maakt de ombudsmanjaarlijks een verslag van zijn werkzaamheden, welk verslag open baar wordt gemaakt en algemeen verkrijgbaar wordt gesteld De klacht Een ieder heeft het recht de nationale ombudsman schriftelijk te verzoeken een onderzoek te doen naar de wijze waarop een administratief orgaan zich in een bepaalde aangelegenheid jegens hem heeft gedragen. De klager kan zowel een natuurlijk als een rechtspersoon zijn. De klacht wordt gegoten in de vorm van een verzoekschrift. Het verzoekschrift dient te bevatten: a. de naam en het adres van de klager; b. zo duidelijk mogelijk, een omschrijving van de gedraging waarop de klacht betrekking heeft en mededeling wie zich aldus heeft gedragen; c. de reden waarom de verzoeker meent bezwaar te moeten maken tegen de gedraging. - De klacht moet worden gcdaan binnen een jaar nadat de gewraakte gedraging plaatsvond. Werd die gedraging eerst aan het oordeel van een rechtelijke in i Het begrip administratief orgaan (art. i Wet nat, ombudsman) zoekt aansluiting bij artikel i wet-arob. 15 Adv. Pr. februari 1987

7 is: De nationale ombudsman kan het onderzoek weigeren indien hij niet bevoegd 2.3. Ontvankelijkheid van de klacht lijke uitspraak is gedaan, of de procedure op een andere wij ze is geëindigd. stantie, dan wel ingevolge een wettelijk geregelde administratiefrechtelijke voorziening, aan het oordeel van een andere instantie onderworpen, dan ein digt de termijn eenjaar na de datum waarop in die procedure een onherroepe j Adv. Pr. februari 1987 De ombudsman verzamelt naar aanleiding van de klacht inlichtingen teneinde in staat te zijn op basis van alle relevante feiten en omstandigheden de zaak te heeft de wetgever een afgewogen stelsel ontworpen. beoordelen. Teneinde de ombudsman daartoe in de gelegenheid te stellen, individuele belangen (zoals bijv. ambts- of beroepsgeheimen) te eerbiedigen, doch onderwijl overheidsbelangen (zoals bijv. de veiligheid van de Staat) of 2.4. Het onderzoek praktijk wordt te dezer zake doorgaans soepel gehandeld door klager in de gelegenheid te stellen zijn klacht nader (mondeling of schriftelijk) aan te vullen gevonden (vanzelfsprekend heeft deze uitzondering geen betrekking op ver bruik heeft gemaakt, danwel te dezer zake door een commuun rechtelijke in stantie uitspraak is gedaan. nistratiefrechteljke voorziening heeft opengestaan en hij daarvan geen ge d. ten aanzien van de gedraging voor de klager een wettelijk geregelde admi b. de verzoeker een ander is dan degenejegens wie de gedraging heeft plaats lid 2) bevat danwel naar zijn oordeel geen genoegzame gronden bevat (in de zoekschrift ingediend door tussenkomst van een advocaat); verzoekschriftcommissies van de Staten Generaal in behandeling is (zie art. i eerste lid, sub d); c. het een klacht betreft die reeds eerder werd ingediend, danwel bij een der a. het verzoekschrift te laat is ingediend of niet de vereiste gegevens (art. i 2, De nationale ombudsman is in alle overige gevallen verplicht een onderzoek in te stellen, tenzij: of toe te lichten); b. In de gevallen als omschreven in artikel i 6 van de Wet nationale ombuds instantie en stuurt hij de stukken door (art. i 3). redenen dat hij geen gevolg geeft aan het verzoek tot het instellen van een nistratiefrechtelij ke voorziening open, dan verwijst hij klager naar de bevoegde zoekschrift bedoelde gedraging voor verzoeker een wettelijk geregelde admi man geeft de ombudsman de klager schriftelijk bericht onder vermelding van onderzoek, danwel dat hij het onderzoek niet voortzet. a. Staat naar het oordeel van de ombudsman ten aanzien van de in het ver Klachten over politie enjustitie Ai 750 7

8 Zodra de klacht ontvangen is, kan de klager in de gelegenheid worden gesteld Naast voormelde inlichtingen en standpuntbepalingen is de ombudsman be gevraagd. De ombudsman kan die inlichtingen en standpuntbepaling aan par tijen in elkaars aanwezigheid vragen. de klacht op de hoogte gesteld en om inlichtingen en een standpuntbepaling ve orgaan en degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, wordt van nadere informatie (mondeling of schriftelijk) te verschaffen. Het administratie 15 Adv. Pr. februari 1987 zich al dan niet behoorlijk heeft gedragen. Zijn bevindingen en oordeel legt de wordt op gelijke voet geïnformeerd. Beide partijen wordt een termijn gesteld aangelegenheid, antwoordgevende op de vraag of het administratief orgaan Daarna geeft de ombudsman een beoordeling van de door hem onderzochte waarbinnen zij in de gelegenheid zijn zich omtrent de bevindingen van de ombudsman uit te laten. de ambtenaar wiens gedraging voorwerp van onderzoek is geweest. De klager Alvorens het onderzoek te beëindigen deelt de ombudsman zijn bevindingen schriftelijk mee aan het desbetreffende orgaan en in het voorkomende geval aan 2.5. Afdoening betreden waar het administratief orgaan, wiens gedraging onderzocht wordt, reis- en verblijfkosten worden op de voet van artikel 23 vergoed. Voor het betreden van woningen is de toestemming van de bewoners vereist. geworden, voor zover dat uit de aard van de zaak volgt. man. De (substituut-)ombudsman en het bureaupersoneel zijn verplicht tot tuut-ombudsman en de personen die behoren tot het bureau van de ombuds Voormelde bevoegdheden van de ombudsman komen ook toe aan de substi geheimhouding van al hetgeen hen bij de uitoefening van hun taak bekend is De opgeroepene kan zich desgewenst doen bijstaan door een raadsman. De De ombudsman kan indicn zulks naar zijn oordeel voor het onderzoek noodza kelijk is, zonder toestemming, met uitzondering van woningen, alle plaatsen zijn taak verricht. kunnen verschonen van het verstrekken van inlichtingen. met een specifieke geheimhoudingsplicht, op grond waarvan zij zich eveneens de lid, zoals de klassieke geheimhouders met verschoningsrecht of ambtenaren De opgeroepene is verplicht de gevraagde inlichtingen te verschaffen tenzij zich de uitzonderingsgevallen voordoen als bedoeld in artikel 19, derde of vier desnoods met de sterke arm worden afgedwongen. schakelen. De opgeroepene is verplicht te verschijnen; verschijning kan voegd stukken te vragen, getuigen, deskundigen en tolken op te roepen c.q. in te Ai Klachten over politie enjustitie

9 op behoorljkheid van handelen beoordeelt Lokale ombudsman van het rapport. Klachten over politie enjustitie Ai heden ten behoeve van hun onderzoeken. singen c.q. die van het Openbaar Ministerie worden in de onderscheidene hoofdstukken van het strafrechtelijk deel van dit handboek behandeld. De eni Ten slotte verdient nog vermelding privaatrechteljke instellingen zoals de Ombudsvrouw, de Consumentenman en vergelijkbare vertrouwenslieden bin nen organisaties en instellingen. De ombudsman kan aan het betrokken orgaan zijn zienswijze over eventueel te gaan en de betreffende ambtenaar alsook de klager ontvangen een exemplaar ombudsman neer in een openbaar rapport. Het betrokken administratief or 3. Justitie nemen maatregelen, bekendmaken. De formele klachten zoals de strafklacht en strafvorderingskiachten, blijven in dit hoofdstuk buiten beschouwing. De voorzieningen tegen rechterlijke bes ijs welke wel in dit hoofdstuk worden behandeld. Deze ombudsmannen hebben vergelijkbare, doch minder ver gaande bevoegd burgers het optreden van gemeentelijke organen en gemeentelijke ambtenaren In sommige gemeenten fungeert een lokale ombudsman, die ten behoeve van ge uitzonderingen zijn het beklag ex artikel t 2 Sv. en dat ex artikel 55 2a e.v. Sv., Ten aanzien van klachten over de parketpolitie kan worden gehandeld zoals hiervoor aangegeven bij de klachten over de politie. De Hoofdofficier vanjusti worden geleid (vgl. gedragsregel 3). Met betrekking tot klachten over griffie- of parketpersoneel kan de advocaat het beste rechtstreeks contact opnemen met De informele klachten over laakbare gedragingen van leden van de staande en de zittende magistratuur zullen zo mogelijk steeds via de plaatselijke deken de Griffier of de Hoofdofficier c.q. Procureur-Generaal. tie is de aangewezen autoriteit, die zonodig maatregelen kan nemen. Doorgaans zal de Nederlandse Orde van Advocaten over structurele of princi piële klachten of problemen, na ingewonnen advies van haar adviescommissie reur-generaal bij de) Hoge Raad uitlokken. strafrecht, een standpuntbepaling van de Minister van Justitie of de (Procu i Daarbij worden de artikelen 4 fl 19, vierde lid Wet openbaarheid van bestuur in acht genomen 15 Adv. Pr. februari 1987

10 slechts zelden aanleiding zullen geven tot klachten. Toch zijn er gevallen waar over geklaagd moet worden. Van de leden van de rechterlijke macht mag toch verwacht worden dat zij kette onheus gedraagt jegens een verdachte doet zich de vraag voor of daar Indien een rechter of officier zich ter zitting, in raadkamer, kabinet of ten par schendingen van de fatsoensnorm verdienen onze aandacht Informeel beklag In het algemeen is grote terughoudendheid in deze geboden. Slechts grove i Adv. Pr. februari 1987 i Of advocaat, reclasseringsambtenaar, dan wel getuige. worden. Sommige voorzitters ofpolitierechters laten verdachten slechts zelden missaris in strafzaken. ter die het recht (ter zake doende) vragen te stellen (hetzij door verdachte, hetzij door raadsman) frustreert dient naar omstandigheden hierop aangesproken te deken te leiden. staat er doorgaans een zodanige blikvernauwing, dat het risico geenszins on Voor het geval de Rechter-Commissaris de verdachte bij het verhoor ter gele king grijpen, niettemin is het een middel waarin de wet voorziet en waarvan op Slechts in uitzonderlijke gevallen zal de raadsman naar het wapen van de wra sen de betrokken rechter en de raadsman, al dan niet via de deken, wellicht uitspreken. Doorgaans is een démarge ter zitting voldoende om een dreigende scheefgroei te niet onder alle omstandigheden te accepteren. Een voorzitter of politierech oordeeldheid terechtgewezen worden. Tutoyeren ter zitting hoeft een verdach recht te zetten. Bij regelmatige moeilijkheden zou een individueel contact tus ervaren, dan zou wellicht de tussenkomst van de president van het gerecht Indien hiertegen door de raadsman niet wordt opgetreden kan zijn cliënt in zijn verdediging worden geschaad. kunnen leiden tot het voorkomen van aanvaringen in de toekomst. Blijven er problemen bestaan of wordt een bepaald optreden echt als onaanvaardbaar ingeroepen kunnen worden. In deze gevallen is het verstandig de klacht via de Doordat de Rechter-Commissaris gedurende de periode van zijn aanwijzing uitsluitend belast is met de behandeling van de instructie van strafzaken, ont denkbeeldig is dat hij een instrument wordt van de vervolging. Afhankelijk van verdachte al dan niet problematisch zijn. de mate waarin de Rechter Commissaris minder het accent legt op zijn rechter zijn en meer het accent legt op het,,commissaris zijn, zal zijn omgang met de het voorschrift van artikel 302 Sv. schendt mag best op zijn falende onbevoor zeer goede zakelijke gronden gebruik gemaakt kan worden (artikel 516 Sv.). Een voorzitter, politierechter, of bij zittend rechter of raadsheer die stelselmatig De meeste moeilijkheden ontstaan meestal in de omgang met de Rechter-Com bij de advocaat dient op te treden. Az Klachten over politie enjustitie

11 Klachten over politie enjustitie Ai 750 I 1 genheid van de vordering tot inbewaringstelling onvoldoende de kans geeft zijn verhaal te vertellen en een verklaring afte leggen zoals hij de verdachte de zaak ziet, dient de raadsman daartegen op te komen. Een goede Rechter-Commissaris stelt geen strikvragen en laat de verdachte heel; een goede raadsman let daarop. Vele Rechter-Commissarissen hebben de vervelende gewoonte de raadsman niet te waarschuwen indien zij de preventief gehechte verdachte, dan wel getui gen in diens zaak, horen. De raadsman doet er dan ook goed aan, direct na de inbewaringsteiling de Rechter-Commissaris, onder verwijzing naar het gestel de in artikel 186 Sv., te verzoeken hem te waarschuwen indien in het gerechte lijk vooronderzoek verhoren zullen plaatsvinden. Indien de Rechter-Commissaris de raadsman niet in de gelegenheid stelt bij vermelde verhoren aanwezig te zijn, kan de raadsman de rechtbank, op de voet van het bepaalde in artikel 24! Sv., verzoeken de Rechter-Commissaris alsnog bepaalde getuigen te doen horen in aanwezigheid van de raadsman, teneinde deze getuigen bepaalde vragen te kunnen stellen, waardoor een onnodige lange behandeling ter terechtzitting wegens het alsdan dagvaarden van getuigen kan worden voorkomen Formeel beklag Indien men zich formeel over de handelingen van justitie wenst te beklagen, staan de volgende mogelijkheden open i. Klagen over verwaarlozing ambtsplicht ofambtsbezigheden c. q. de waardigheid van het ambt. (zie ook art. i i., eerste lid, sub d RO) Bij de presidenten van de gerechten kan te dezer zake worden geklaagd ex artikel 14 RO ten aanzien van rechtelijke ambtenaren of griffiers. De wet kent geen voorgeschreven procedure en spreekt slechts van een ambtshalve be voegdheid van de presidenten of op vordering van het Openbaar Ministerie. Aangenomen mag worden dat een belanghebbende zich niettemin kan wenden tot de president. De president kan een waarschuwing geven, na de betrokken ambtenaar ge hoord te hebben. Er bestaat geen verplichting een klager te horen of deze van de eventuele waarschuwing op de hoogte te stellen Klagen over de uitoefening van de bediening bij de Hoge Raad Bij de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad kan over handelingen ofgedragin gen van rechteljke ambtenaren worden geklaagd (artt. i 4a- 14C RO). Van dit beklag zijn uitgesloten rechtelij ke beslissingen. De klacht wordt ingediend als een verzoekschrift inhoudende naam en adres van verzoeker met opgave van de bedoelde gedraging of handeling en met beschrijving van de daartegen gerichte klacht. Het verzoekschrift is gericht aan de PG bij de Hoge Raad. i Adv. Pr. februari 987

12 dit vooronderzoek. plaats in raadkamer van de HR overeenkomstig artikel i, d RO. en de rechtelijke ambtenaar worden op de hoogte gesteld van de uitkomst van inlichtingen te verstrekken. Daartoe kan de PG hen zonodig horen. De klager Indien de PG besluit tot het doen van een vordering aan de HR tot een onder De P0 stelt de verzoeker en de rechtelijke ambtenaren in de gelegenheid hem zoek naar de in het geding zijnde ambtsbediening, vindt behandeling daarvan ij Adv. Pr, februari 1987 i Literatuur: Mr. Gij. F1. M. Corstens, Waarborgen rondom het vervolgingsbeleid, Vermande zonen, Umuiden 1974, mr. Franken, Vervolgingshclcid,Gouda Quint, Diss Melai es, aantekeningen op artt a Sv.,Gouda Quint. de beslissing tot niet vervolging of niet verdere vervolging is genomen. Voor de Het beklag wordt gedaan bij het Gerechtshof, binnen het rechtsgebied waarvan i. Bevoegd Gerechtshof Indien het Openbaar Ministerie niet tot (verdere) vervolging van een (ex) ver daarover klagen bij het Gerechtshof (regeling van de artikelen i 2-T 2 Sv.). dachte van een strafbaar feit wil overgaan kan de rechtstreeks belanghebbende 4. Beklag over het niet (verder) vervolgen van een strafbaar feit klacht. verplichting aan een klager mededeling te doen van het resultaat van een In voorkomende gevallen kan een belanghebbende zich wenden tot de PG, die volledig vrij is op een klacht al dan niet in te gaan. Evenmin bestaat er een doen van beklag in de hiërarchieke lijn. De PG heeft immers ingevolge de arti bevoegdheid aanwijzingen aan zijn ondergeschikten te geven. Wat de P0 bij het Hof zelf betreft zij gewezen op artikel 5 RO. is. Hof, binnen weiks rechtsgebied het desbetreffende lid van het O.M. werkzaam De wet kent geen speciale klachtenprocedure. Het gaat hier in wezen om het zijn ambt uitoefent, kan men zich wenden tot de Procureur-Generaal bij het kel a RO in het algemeen en ingevolge artikel 140 Sv. in het bijzonder, de Indien men zich wenst te beklagen over de wijze waarop een lid van het O.M. het Hof Klagen overde uitoefening van de bediening bijdeprocureur-generaalbij aangeklaagde ontvangen een afschrift van de door de HR te nemen beslissing. het ontslag van de betrokken rechteljke ambtenaar inhouden. Zowel klager als De beslissing kan bij gegrondbevinding overeenkomstig artikel i i, sub c RO Ai Klachten over politie enjustitie

13 o i 3 75 Klachten over politie enjustitie Ai absolute bevoegdheid wordt verwezen naar artikel 6o RO en de Wet Rechtelij - ke Indeling van 10 augustus195 1,S 347. Voor de relatieve bevoegdheid wordt verwezen naar de artikelen 2-6 Sv. Indien het beklag niet tot de kennisnerning van het Gerechtshof behoort en is het Gerechtshof van oordeel dat een ander Gerechtshof wèl bevoegd is, dan verwijst het Gerechtshof de zaak naar het bevoegd geachte college onder ge lijktijdige toezending van het klaagschrift en een afschrift van de beschikking (waarbij het Hof zich zelf onbevoegd verklaarde) Belanghebbenden Belanghebbend zijn zij, die door het feit rechtstreeks in hun belangen zijn ge schaad en bij de instelling of voortzetting van de vervolging een redelijk belang hebben. Volgens de Hoge Raad kunnen alleen degenen, die door het achterwege blij ven van een vervolging getroffen worden in een belang dat hen bepaaldelijk aangaat, als rechtstreeks belanghebbenden worden beschouwd. Onder rechts treeks belanghebbenden worden niet alleen natuurlijke personen maar ook de in artikel 1 2, tweede lid omschreven rechtspersonen verstaan. Over het algemeen zal het slachtoffer van een strafbaar feit de belanghebbende in deze zijn, soms gaat het om diens nabestaanden. Een (ex) verdachte kan eveneens als belanghebbende worden aangemerkt. Daarnaast bestaan de indirect belanghebbenden, zoals bijvoorbeeld de gesu brogeerde verzekeraar (HofDen Bosch: niet ontvankelijk) of overheden, terza ke van een klacht wegens niet vervolgen van een handelen in strijd met de verordening, welke een door die overheid te behartigen belang raakt (HofArn hem: wel ontvankelijk) Beperking van de klachtregeling Het beklag is niet toegelaten in zaken die reeds geëindigd zijn, of in de gevallen dat strafvervolging is uitgesloten. a. Een strafzaak kan reeds geëindigd zijn omdat het recht tot strafvervolging niet meer bestaat wegens een onherroepelijke vrijspraak of ontslag op rechts vervolging (art. 68 Sr.) dan wel na een onherroepelijke buitenvervolgingstel ling (art. 250 Sv.) of een kennisgeving van niet verdere vervolging (artt en 253 Sv.). b. Een strafzaak kan ook geëindigd zijn omdat het recht tot strafvervolging niet meer kan worden uitgeoefend, zoals na het overlijden van de persoon wiens vervolging wordt verlangd (art. 69 Sr.), na verjaring (de artt. 70 ev. Sr.) of na HR 7 maart 1972, NJ 1973, flr HR 26juni 1956, NJ 1956, nr Hof s-hertogenbosch juni 1969, NJ 1970, nr Hof Arnhem, io januari 1950, NJ 1950, nr Adv. Pr. februari 1987

14 d. Vervolging van minderjarigenjonger dan i 2 jaren is uitgesloten (art. 77 overtreding betreft (art. i 2 p Sv.). c. Beklag is evenmin toegelaten indien de toepassing van artikel 74 Sr. een min meer worden uitgeoefend. jo. 552 t cv. Sv.) kan ingevolge artikel 552 v Sv. het recht van vervolging even aan een vreemde staat heeft overgedragen (zie de regeling van de artt. 77 bis Sr. voldoening aan de voorwaarden krachtens de artikelen 74-74c Sr. gesteld (zie echter art. i o Sv.). Indien de Officier van Justitie het recht tot strafvordering i Adv. Pr. februari 1987 werd veroordeeld, of ex artikel 250 Sv. buiten vervolging werd gesteld, terzake Te dezer zake kan ook geklaagd worden. Hieraan doet niet af dat de verdachte b. Niet vervolgen van ad informandumgevoegde zaken ke van een strafbaar feit gedaan zijn (en/of klachte ingeval van klachtdelicten). den van een KNVV). Wilde klager ontvankelijk zijn dan moet er aangifte terza Daarvan is sprake in het geval dat de Officier vanjustitie überhaupt niets doet, ringsonderzoek oordeelt dat een vervolging niet opportuun is (te onderschei zelfs geen onderzoek instelt, dan wel het geval dat de Officier na een opspo a. Niet vervolgen (1 Beklag kan betrekking hebben op de volgende beslissingen..5. Waarover klagen waarop aan de voorwaarden werd voldaan (art. 20 o Sv.). Overigens zal het beklag natuurlijk zodanig tijdig moeten worden gedaan dat een eventuele ver volging binnen een redelijke termijn kan plaatsvinden (art. 6, eerste lid EVRM). klag ten aanzien van de toepassing van artikel 74 Sr. (transactie terzake van een Aan het doen van beklag is geen wettelijke termijn gesteld, behoudens het be misdrijf) welk beklag moet worden gedaan binnen 3 maanden na de datum 4.4. Termijn verklaring van beëindiging der zaak te verkrijgen, is een beklagprocedure ver der uitgesloten. h. Ingeval van artikel 36 Sv. welke de verdachte de mogelijkheid biedt een g. De strafvervolging is uitgesloten in gevallen als artikel 68, derde lid AWR Sr). en 420 Sr.) kan alleen vervolgd worden nadat er klachte is gedaan (artt f. Bij klachtdelicten (de artt.: 269; 273; 281, tweede lid; 316, tweede lid, 324 de lid; 255, derde lid; 255, vierde lid Sv. of artikel 30, tweede lid WVW. een verloren recht worden hersteld, zie de artikelen 244, tweede lid; 245, twee e. Soms kan een dreigend verval van het recht tot vervolging worden gered of Sr.). Ai Klachten over politie enjustitie

15 Klachten over politie enjustitie Ai a van een feit, maar het feit waarom wordt geklaagd ter informatie werd bijge voegd. Volgens de Hoge Raad levert noch artikel 68 Sr. noch artikel 255 Sv. een belemmering voor een nieuwe vervolging op. Niettemin ligt de marge van het Hof hier heel smal. c. Niet de rneeststrafbare vorm vervolgd Het is dubieus of er te dezer zake bevoegdheid bestaat een bevel te geven in dier voege dat opgedragen wordt een bepaald feitencomplex als een bepaald straf baar feit te vervolgen. d. Nietverdervervolgen Dit doet zich voor als het Openbaar Ministerie een eenmaal aangespannen vervolging niet doorzet (art. 242 Sv.). Daarvan kan sprake zijn na een opspo ringsonderzoek, al dan niet na toepassing van voorlopige hechtenis (art. 245 Sv.) of na sluiting van een gerechtelijk vooronderzoek door na te laten een kennisgeving inzake de verdere vervolging te doen c.q. te dagvaarden (art. 244 Sv.). Ook is denkbaar dat de Officier van Justitie na een (onherroepelijke) be schikking tot verwijzing naar de terechtzitting (art. 250 lid 6 Sv.) nalaat de verdachte verder te vervolgen (verg. art. 253 Sv.) of na intrekking van de dag vaarding niet verder vervolgd is (art. 267 Sv.) dan wel de vervolging niet door zet door geen appeldagvaarding (art. 412 Sv.) ofdagvaarding na verwijzing (art. 44! Sv.) uit te brengen. Indien tegen het niet verder vervolgen niet tijdig bij het Hof wordt opgekomen, ontstaat de mogelijkheid dat de termijn van vervolging is verstreken, c.q. de kennisgeving van niet verdere vervolging reeds is uitgebracht, waarna aan de vervolging een einde is gekomen en de verdachte terzake van hetzelfde feit niet opnieuw kan worden vervolgd, behoudens de gevallen bedoeld in artikel 255 Sv. Een nadien gegeven bevel van het Hof op grond van artikel 12 Sv. kan daar geen verandering in brengen 2, tenzij geklaagd wordt over hetgeen hierna on der ad e is omschreven. e. Nagelaten wordt een vervolgingstermijn te herstellen Hierbij kan het gaan om verschillende mogelijkheden zoals: Officier van Justitie heeft termijnen als bedoeld in artikel 255, vierde lid laten verstrekken en vervolgt niet verder. In dit geval kan het Hof verzocht worden de Officier van Justitie te gelasten de in dat lid bedoelde vordering te doen, of er is sprake van nieuwe bezwaren als bedoeld in lid 2 en de Officier van Justitie laat na een vordering GVO als bedoeld in lid 3 te doen. In dit geval kan i HR6juni i96i,nj 1962,nr HR io oktober i7, NJ 1927, nr Adv. Pr. februari 1987

16 derde lid en 267, tweede lid Sv. Het is dus zaak tijdig bij het Hofbeklag te doen. In de gevallen van een dreigend schriften van de artikelen 244, tweede lid, 245, tweede lid, 246, derde lid, 253, handeling van het Hof gebruik te maken van de mogelijkheden van de voor verzuim van termijnen kan aan de Officier gevraagd worden, hangende de be doen. het Hof gevraagd worden de Officier van Justitie een zodanige vordering te t, Adv. Pr. februari HR 2 juni 1964, NJ 1964, nr. 4 ig, zie ook Hof Arnhem, 27 mei 1930, W i Hof Arnhem, i september 1g69, NJ 1970, nr. i8. voorwaarden, of bij de verwachting dat die voorwaarden vervuld worden aan genomen worden dat niet meer met succes geklaagd zou kunnen worden. 2 welke reden geven tot het sepot. In dergelijke gevallen kan bij vervulling van de een rol spelen dat de verdachte aan bepaalde informele voorwaarden voldoet, ke gevallen kan sprake zijn van beleidssepots of casuïstische sepots. Hierbij kan vervolging af te zien op gronden aan het algemeen belang ontleend. In dergelj - Officier vanjustitie steeds vrij op grond van artikel i 67 of 242 Sv. van verdere Naast het transactiesepot als bedoeld in de artikelen 74-74c Sr. staat het de h. Informeelsepot ten (art. 1 2 Sv.). Bij toepassing van artikel 74 Sr. wegens een overtreding is beklag niet toegela worden gedaan binnen 3 maanden na datum van voldoening (art. 120 Sv.). nen van het beklag, zodra aan de voorwaarden wel is voldaan moet het beklag gehouden met de voldoening daarvan, stelt de wet geen termijn aan het indie Zolang aan de voorwaarden nog niet is voldaan doch rekening moet worden een misdrijf kan terzake beklag worden gedaan. Officier van Justitie toepassing is gegeven aan de artikelen 74-74c Sr. wegens Indien ten aanzien van de persoon wiens vervolging wordt gewenst door de g. Transakties (vgl. hiervoor ad e.). Ook kan sprake zijn van een herstelbare niet ontvankeljkheid van de Officier baar Ministerie niet opnieuw dagvaardt. of ii 13 Sv.) of niet rechtsgeldig (art. 558 ev. Sv.) werd uitgebracht en het Open (art. 261 resp. 258, derde lid Sv.) of de dagvaarding niet tij clig (art. 265,370,398 Deze mogelijkheid doet zich voor als de dagvaarding nietig wordt verklaard f Niet opnieuw vervolgen Ai i 4b Klachten over politie enjustitie

17 4c o i 75 Klachten over politie en Justitie Ai 4.6. Procedure Het beklag wordt ingediend bij het gerechtshof, binnen het rechtsgebied waar van de beslissing tot niet vervolging of niet verdere vervolging is genomen. Indien het beklag niet tot de kennisneming van het gerechtshof behoort, ver klaart het gerechtshof zich onbevoegd doch in het geval dat het hof van oordeel is dat een ander gerechtshof wel bevoegd is, verwijst het gerechtshof de zaak naar het bevoegd geachte college onder gelijktijdige toezending van het klaag schrift. Voor het schriftelijk beklag gelden geen vormvoorschriften. De ont vangst van het beklag wordt schriftelijk bevestigd. Klager kan het beklag zelf doen, door inzending van het beklag naar de griffie van het gerechtshof. Voor het indienen van een zodanig beklag wordt geen akte opgemaakt. Indien de klager zich in een penitentiaire inrichting bevindt kan hij gebruik maken van de mogelijkheden welke de voorschriften van artikel 441 a Sv. hem bieden. Het beklag kan ook worden ingediend door tussenkomst van een advocaat of gemachtigde, overeenkomstig de artikelen 450 en 452 Sv. Het klaagschrift wordt door het Hof in handen van de Procureur-Generaal gesteld met het verzoek verslag uit te brengen. De Procureur-Generaal zal meestal de Officier van Justitie om inlichtingen vragen. Soms wordt nog een nader onderzoek ingesteld door opsporingsdiensten. Na dit onderzoek door de Procureur-Generaal is het mogelijk dat alsnog vervolging wordt ingesteld, waarna het beklag zijn belang verder heeft verloren. In beginsel wordt het beklag in Raadkamer behandeld na oproep van klager en de persoon wiens vervolging wordt verlangd, tenzij klager kennelijk niet vankelijk is of het beklag kennelijk ongegrond is (art. i 2C Sv.) dan wel in het geval terzake van hetzelfde feit reeds eerder beklag werd gedaan en er niet sprake is van nieuwe omstandigheden (art. 1 2d, tweede lid Sv.). Zowel de klager als de persoon wiens vervolging wordt verlangd kunnen zich in Raadkamer doen bijstaan door een advocaat. Indien zij zelf niet aanwezig (wensen te) zijn kunnen zij zich doen vertegenwoordigen door een advocaat, indien deze ver klaart daartoe bepaaldelijk gevolmachtigd te zijn ofdoor een daartoe bij bij zon dere volmacht schriftelijk gemachtigde. Indien behandeling in Raadkamer plaatsvindt staat de voorzitter van het rechtshof de klager en de persoon wiens vervolging wordt verlangd, alsmede hun advocaten of gemachtigden toe van de op de zaak betrekking hebbende stukken kennis te nemen indien daarom wordt verzocht. Niettemin kan de voorzitter op dein artikel T 2f, tweede lid genoemde gronden kennisneming van bepaalde stukken verbieden. Behandeling in Raadkamer vindt plaats overeenkomstig artikel i 2j Sv., welke behoudens enkele uitzonderingen verwijst naar de algemene regeling voor be handeling door Raadkamer als vervat in de artikelen Sv. Het horen van de klager en de persoon wiens vervolging wordt verlangd kan ook aan een der leden van het gerechtshof worden opgedragen (art. i 2i Sv.). ont ge 15 Adv. Pr. februari 1987

18 237, derde lid Sv. bedoelde vordering te doen; c. de Officier vanjustitie de last te geven de in artikel i 8 i Sv. c.q. de in artikel feit waarop het beklag betrekking heeft; b. het bevel dat de verlangde vervolging zal worden ingesteld terzake van het tweede lid Sv.); a. de kennisneming van de op de zaak betrekking hebbende stukken (art. i 2f, Aan het Hof kan gevraagd worden: 4.7. Degevraczgde beslissing 15 Adv. Pr. februari 1987 i Zie ook HR 6 december ig8, NJ 1986, or re geldt artikel 450 Sv. niet). De beklagregeling van de artikelen 552a-552g Sv. heeft niet alleen betrekking Deze beklagregeling is ook van toepassing op beslag krachtens bijzondere wet WVW een eigen bezwaarschriftprocedure ex artikel 27 (N.B. voor die procedu AWDA). Waar in de Wegenverkeerswet sprake is van invordering, kent de ten, zoals artikel i8 WED, artikel 47 Uitleveringswet of artikel 82 AWR (120 ring van voorwerpen die niet in beslag waren genomen. het verkeer van deze zaken. De beklagregeling ziet ook op de verbeurdverkla op inbeslaggenomen zaken ofop de verbeurdverklaring c.q. de onttrekking aan 5. Beklag over inbeslagneming c.a. Ten slotte wordt nog gewezen op artikel 1 3 Sv. ten aanzien van de in art. 92 RO genoemde verdachten. hebben afgelegd. zij die door de Koning zijn benoemd en de in artikel 29 RO bedoelde eed 13 Sv. ten aanzien van de rechtelijke ambtenaren. Rechtelijke ambtenaren zijn Volledigheidshalve zij ook gewezen op de voorschriften van de artikelen 510 en 4.8. Be/dagexdeartikelen 13 en i3asv. het Hof kan geen cassatie worden ingesteld. deze overeenkomstig artikel i e Sv. werd opgeroepen. Van de beschikking van rie, de klager alsmede aan de persoon wiens vervolging wordt verlangd, indien genomen zendt de griffier onverwijid een afschrift aan het Openbaar Ministe Van elke beslissing welke naar aanleiding van een van voormelde verzoeken is verlangd, te dagvaarden ter terechtzitting. e. de Officier vanjustitie de last te geven de persoon wiens vervolging wordt als bedoeld in artikel 255, derde lid c.q. vierde lid; d. de Officier vanjustitie (interlocutoir) de last te geven de vordering te doen Ai 7 o i 4d Klachten over politie enjustitie

19 ten in artikel 107, tweede lid en 113 Sv. Beslag op vorderingen in artikel i 25 het verkeer in de artikelen 36b- alsmede in de algemene richtlijnen gepubliceerd in St.crt. 1980, nr. 103 en 36d Sr. 101 en 114 Sv. Sv., de inbeslagneming en kennisneming van poststukken in de artikelen i 00, De inbeslagneming op voorwerpen is geregeld in artikel 94 Sv.; voor geschrif De verbeurdverklaring is geregeld in de artikelen Sr.; de onttrekking aan De wijze van inbeslagneming is te vinden in de artikelen en Sv. 5 Adv. Pr. februari Belanghebbende ook degene die eigendoms of andere rechten op het inbeslaggenomen (c.q. ver fen. Dat kan zijn degene onder wie het voorwerp in beslaggenomen werd, maar Belanghebbend zijn zij, die een concreet belang hebben waarin zij zijn getrof Belanghebbenden kunnen zich beklagen over beslissingen door voornoemde instanties indien zij zich met de gegeven beslissing of met het uitblijven van een beslissing niet kunnen verenigen. a. Voordat de vervolging is aangevangen, danwel nadien doch voordat de e. Na de beëindiging van de strafzaak herleeft de bevoegdheid van de Offi onttrekking aan het verkeer te geven (art. 353 Sv.). d. Na de sluiting van het onderzoek ter terechtzitting is slechts het gerecht c. Zodra de zaak ter terechtzitting is aangebracht, doch voor de einduit b. Indien er een GVO is ingesteld dient de Rechter-Commissaris toestem i i 8 Sv.). lijk van het stadium van de vervolging. gave ofafgifte worden gedaan aan de bevoegde autoriteit. Wie dat is, is afhanke (art. i i 8a Sv.). zaak ter terechtzitting is aangebracht (art. 278 Sv.), is de Officier van Justitie i. Wanneer klagen Alvorens over de inbeslagneming c.a. te klagen zal eerst een verzoek tot terug bevoegd tot teruggave aan de beslagene c.q. afgifte aan de rechthebbende (art. ming aan de Officier te geven, alvorens hij bevoegd is tot teruggave of afgifte spraak, is de Officier tot teruggave of afgifte bevoegd mits hij de toestemming van het desbetreffende gerecht heeft (art. i i 8a Sv.). cier indien het gerecht geen beslissing nam (bijv. na vrijspraak of ontslag van bevoegd een beslissing tot teruggave of afgifte, danwel verbeurdverklaring of rechtsvervolging) c.q. zich niet tot een beslissing omtrent het beslag in staat verklaarde. januari 1959,S.2. men voorwerpen is geregeld in de artikelen i i6-i ia Sv. en het K.b. van 5 (m.b.t. verkeersdelicten) in St.crt. 1980, nr. [82. De bewaring van inbeslaggeno Klachten over politie enjustitie Ai e

20 slaggenomen voorwerp tijdens het begaan van het strafbare feit aan een ander recht kan gedacht worden aan uit overeenkomst voortvloeiende rechten, zoals Artikel 55 Sv. schrijft voor dat het O.M., zodra wordt bemerkt dat een inbe na zal telkens dit onderscheid worden aangegeven. De belanghebbende kan de verdachte, de veroordeelde of een derde zijn. Hier bijv. de gesubrogeerde verzekeraar, de huurder, de pandhouder en dergelijke. beurdverklaarde of aan het verkeer onttrokken) voorwerp heeft. Bij een ander Adv. Pr. februari 1987 Dit beklag richt zich tegen de weigering van de Officier (zie hiervoor onder par. Het beklag (ex art. 552 Sv.) kan worden gedaan door alle belanghebbenden, dering vrij te geven. geven c.q. aan de rechthebbende af te geven, danwel de inbeslaggenomen vor 5.1. a, b, c, en e) om aan de beslagene het in beslaggenomen voorwerp terug te b. Beklag overde weigering teruggave, afgifte ofvrijgeven van het beslag Het beklag (ex art. 552 Sv.) kan worden gedaan door alle belanghebbenden, neming of kennisnerning is geschied. lijkheden zich voordoen. Naast beklag over de inbeslagneming zelf kan ook geklaagd worden over het werd genomen. Wel kan een van de hierna onder d of e genoemde beklagmoge cier van Justitie of Rechter-Commissaris. zaken door het gerecht een beslissing zoals bedoeld onder hoofdstuk 5 ad d Dit beklag is niet meer mogelijk indien ten aanzien van de inbeslaggenomen gebruik (of in geval van poststukken kennisneming van de inhoud) van het inbeslaggenomene. Dit beklag richt zich tegen de handelingen van politie, offi zaak wordt vervolgd of het laatst werd vervolgd. Is de vervolging nog niet aangevangen dan is de rechtbank bevoegd binnen welks rechtgebied de inbeslag poststuk. Het beklag wordt gedaan bij het gerecht in feitelijke aanleg waar de binnen 3 jaren na de inbeslagneming ofna de gewraakte kennisneming van het zowel de verdachte als de rechthebbende. Het beklag moet worden gedaan a. Beklag over het voortduren van de inbeslagneming ofgebruik daarvan hem inbeslaggenomen voorwerp. Geen beklag is mogelijk door degene die afstand heeft gedaan van een onder hieronder opgesomd. aanmerking komende mogelijkheden en daarbij geldende termijnen worden teit die de gewraakte beslissing nam, alsook van de positie van de klager. De in De vraag waar het beklag nu precies betrekking op heeft hangt afvan de autori 5.3. Waarover klagen toebehoorde, die ander in kennis stelt van de beklagmogelljkheden ex artikel 552h en 55 2b Sv. Ai75 4f Klachten over politie enjustitie o i

21 Klachten over politie en Justitie A175o 14g zowel de verdachte als de rechthebbende. Termijn (3 jaar) en bevoegd gerecht zijn dezelfde als hierboven onder a beschreven. c. Beklag over afgifte ofteruggave aan een ander De bes lagene kan zich beklagen indien onder hem inbeslaggenomen voorwer pen aan een ander worden afgegeven of teruggegeven (art. ii8, derde Lid jo. 55 2a Sv.). Dit beklag richt zich uitsluitend tegen de maatregelen van de Officier vanjustitie (zie hiervoor par ad a, b, c en e). Dit beklag moet worden gedaan binnen 14 dagen nadat de kennisgeving (ex art. i8, derde lid Sv.) tot teruggave aan een ander, aan de beslagene is betekend. Het beklag moet worden gedaan bij hetzelfde gerecht als (hiervoor) omschreven onder a. Laat de Officier van Justitie de kennisgeving na dan heeft de beslagene een termijn van 3 jaren te rekenen vanaf de datum van inbeslagneming. Werd de teruggave aan een ander gelast door het gerecht dan kan alleen de veroordeelde een rechtsmiddel tegen die uitspraak als geheel instellen. d. Beklag over verben rdverklarirzg De belanghebbende, een ander dan de veroordeelde, kan zich beklagen over de verbeurdverklaring van een hem toebehorende zaak (art. 552 b Sv.). Onder toe behoren wordt verstaan naast het eigendomsrecht, bezit te goeder trouw, de bezitsbescherming ex artikel 2014 BW, retentie of andere aan overeenkomsten ontieende rechten. Vorderingen die geheel of grotendeels door middel van of uit de baten van het strafbare feit door de veroordeelde verkregen zijn c.q. aan de veroordeelde toebehorende voorwerpen vallen niet onder dit beklag. Het beklag richt zich tegen de rechtelijke uitspraak waarbij de verbeurdverkla ring werd uitgesproken. Het beklag moet worden gedaan binnen 3 maanden nadat deze beslissing uitvoerbaar is (vgl. artt. 558, eerste lid en 559 Sv.). Het beklag wordt gedaan bij het gerecht dat in hoogste feitelijke aanleg de beslis sing heeft gegeven. Geen beklag staat echter open, indien het bedrag, waarop de verbeurdverklaar de voorwerpen bij uitspraak zijn geschat, is betaald of ingevorderd, danwel vervangende vrijheidsstraf is toegepast. De veroordeelde kan bij een beslissing tot verbeurdverklaring door het gerecht alleen tegen die uitspraak als geheel een rechtsmiddel instellen; de beklagrege ling staat voor hem niet open. i HR 26juni NJ 1979, nr Adv. Pr. februari 1987

22 werd uitgesproken. Gaat het om een beslissing in de hoofdzaak tegen de ver over de onttrekking aan het verkeer van een aan hem toebehorend voorwerp Ook dit beklag richt zich tegen de rechtelijke uitspraak waarbij de onttrekking Hetgeen hiervoor werd opgemerkt over het begrip toebehoren geldt mutatis mutandis ook voor de onttrekking. (art. 55 De belanghebbende, een ander dan de veroordeelde, kan zich ook beklagen e. Beklag over onttrekking aan het verkeer 2b Sv.). 15 Adv. Pr. februari iq8 rechtmatige inbeslagneming (formele eis). Bovendien moet van de bevoegd Zodra de belangen waar het in artikel 94 Sv. om gaat niet meer veilig gesteld waarvoor die bevoegdheid gegeven is. heid tot inbeslagneming in redelijkheid gebruik zijn gemaakt voor het doel voor beslag vatbaar zijn (materiële eis ex artikel 94 Sv.) en of er sprake was van Beklag over ad a en b De gegrondheid van dit beklag hangt af van de vraag of het gaat om zaken die.4. Gronden van beklag Bij de bespreking van de gronden waarop het beklag kan rusten wordt de hiervoor gebruikte indeling (par. 5.3.) aangehouden. beslist. Door deze verklaring kan (opnieuw) aan de Officier van Justitie teruggave of beschreven beklagmogelijkhederi kunnen worden benut indien negatiefwordt afgifte gevraagd worden (zie par. 5.1 ad e), waarna de hiervoor onder a, b of c staat is f Verklaring van hetgerecht da t het tot een beslissing omtrent het beslag niet in wel eventueel hoger beroep of cassatie tegen die uitspraak als geheel instellen. Sv.). vervolgen, of(bijv. wegens overlijden van de verdachte) niet meer kan vervol deze procedure kan sprake zijn als het O.M. in de hoofdzaak besluit niet te gen en onder beslag nog een voor onttrekking vatbaar voorwerp (art. 36c Sr.) gerecht bij afzonderlijke beschikking over de onttrekking zal beslissen. Van Indien degene aan wie het voorwerp toebehoord bekend is kan het gerecht deze belanghebbende horen wanneer het O.M. ex artikel 55 2f Sv. vordert dat het slissing uitvoerbaar is, bij het gerecht dat in hoogste feitelijke instantie de be slissing heeft gegeven. geen beklag doen; wel staat hem beroep in cassatie open (artikel 55 De veroordeelde kan zich over een beslissing van het gerecht tot onttrekking 2f, zesde lid dachte, dan moet het beklag worden gedaan binnen 3 maanden nadat die be berust. Volgt beslissing tot onttrekking dan kan de belanghebbende daarover niet beklagen. Voorzover die beslissing in zijn strafzaak werd gegeven kan hij Ai h Klachten over politie enjustitie

23 Q Beklag over ad c hoeven worden, is er geen strafvorderlijk belang voor het voortduren van een beslag meer aanwezig. In deze gevallen zal het beklag meestal grond zijn op pretense rechten op het inbeslaggenomen voorwerp. Klager zal in zijn beklag zijn beter recht tot uitdrukking brengen. voornoemde beklaggronden behoudens Op het beklag beschikt de rechter met een met redenen omkiede beschikking. ven (art. 552C Sv.). De beschikking wordt onverwijld aan de klager betekend. Beroep in cassatie kan door het O.M. worden ingesteld binnen i 4 dagen na De behandeling van het klaagschrift vindt plaats in Raadkamer overeenkom ling in Raadkamer doen bijstaan door een advocaat. stig de artikelen Sv. De klager wordt gehoord en kan zich bij de behande 5.6. Procedure klager gedetineerd is. Het beklag wordt schriftelijk gedaan door de belanghebbende zelf of diens maakt (art. 451 Sv.). klager bevatten alsook ondertekend zijn naast de overige voor een te nemen beslissing noodzakelijke gegevens. woordiger (artikel 487, tweede lid Sv.) danwel door tussenkomst van een advo Omdat het klaagschrift een bezwaarschrift is in de zin van artikel 449 (schriftelijk) gemachtigde (artikel 450, ad b Sr.) c.q. diens wettelijk vertegen caat (artikel 450, ad a Sr.). Van het indienen van het klaagschrift wordt een akte door de Griffier opge Aan het klaagschrift wordt geen vormvoorschriften of motiveringseisen ge steld. Vanzelfsprekend moet het klaagschrift wel de naam en het adres van de indiening ook op de in artikel 451 a Sv. bedoelde wijze plaatsvinden indien de 5.5. Wijze van klagen hebbende bovendien aannemelijk moeten maken dat ten aanzien van hem in de king aan het verkeer (artikel 36c en d Sr.). Het beklag in dit soort zaken zal zich richten op de vraag ofhet wel om voorwer artikelen 36c en/of 36d Sr. genoemde gronden zich niet voordoen. pen gaat die vatbaar zijn voor verbeurdverklaring (artikel 33 Sr.) of onttrek van de belanghebbende tot of op het voorwerp. Bij onttrekking zal de belang Beklag over ad d of e Klachten over politie en justitie Ai i Bij verbeurdverklaring moet er tevens sprake zijn van een te eerbiedigen recht Sv. kan Bij gegrond bevinding zal de beschikking tevens de daarbij behorende last ge i HR i5 december r959, NJ iq6o, nr Adv. Pr. februari 1987

24 6. JustitiIe klachtenbureaus Krachtens artikel j i,vijfde lid Sv. kunnen aan klager de kosten van het beklag worden vergoed. ning. Hoger beroep staat niet open. dagtekening van de beschikking en door de klager binnen i dagen na beteke 15 Adv. Pr. februari 1987 reclassering of andere met het rechtsbedrijf instellingen. deze wenst te klagen over justitie, politie, advocaat, bureau van rechtshulp, instellingen van particulier initiatief, welke de burger beogen bij te staan indien In de meeste arrondissementen bestaan zogeheten justitiële klachtenbureaus, A j Klachten over politie enjustitie (J1

25 ring. s-gravenhage, 2 i mei 1969 ten in het algemeen en toepassing van art. 12 van het Wetboek van Strafvorde Onderwerp: beleid van het openbaar ministerie inzake de afdoening van klach Kenmerk: H. Afd. Staats- en Strafrecht nr. 234/269 Bijlage 1 15 Adv. Pr. februari 1987 zoeken naar gedragingen van politieambtenaren is een nader rondschrjven van het Wetboek van Strafvordering samengevat zouden worden. Hiertoe schriftelijke mededeling aan politie of openbaar ministerie, die het vermoeden wenselijk en trouwens ook in strijd met de heersende opvattingen omtrent het bevestigd. inhoud, hetzij door een ingesteld onderzoek, blijkt dat een justitieel optreden wordt beoogd. vertrouwelijke karakter van justitiële beslissingen om een klager-niet-belang beschouwd van de beslissing van het openbaar ministerie in kennis te stellen. richt te worden gezonden, waarin in elk geval de ontvangst van dc klacht wordt artikel i 2 van het Wetboek van Strafvordering. geruime tijd zal vergen, dient aan klager-belanghebbende een voorlopig be Het begrip,,belanghebbende ware hierbij overigens voldoende ruimte te in terpreteren. Indien het zich laat aanzien, dat de behandeling van de klacht openbaar ministerie worden gericht steeds te beantwoorden, is het minder genomen beslissing tot al of niet vervolging in het algemeen slechts kennis aan 2. Het openbaar ministerie geeft van zijn naar aanleiding van een klacht wekt dat een strafbaar feit is gepleegd en waaruit hetzij aanstonds door aard of i. Vooropgesteld zij dat aan het begrip,,klacht in deze circulaire een meer in een gerechtelijk vooronderzoek is ingesteld en de toepassing van artikel 12 ning van klachten in het algemeen, de berichtgeving aan klagers in zaken waar strekt dit rondschrjven. algemene betekenis moet worden toegekend. Bedoeld wordt de mondelinge of die uitsluitend de politie betreffen, de richtlijnen omtrent de wijze van afdoe die klager, die dient te worden beschouwd als belanghebbende in de zin van aangekondigd waarin, naast de bijzondere regelingen in voormelde circulaire hebbende, die feitelijk als een getuige in de zin van strafvordering moet worden rectie Politie nr. 014/269 betreffende strafrechtelijke en disciplinaire onder Hoewel het in beginsel aanbeveling verdient brieven en verzoeken die tot het Bij mijn circulaire van 1 7januari 1969, hoofdafdeling Staats en Strafrecht/Di bij de gerechts hoven Aan de procureurs-generaal Klachten over politie en justitie Ai 75o 14k

BESCHIKKING INZAKE VERZOEK EX ARTIKEL 475 Jo 460 VAN HET WETBOEK VAN STRAFVORDERING

BESCHIKKING INZAKE VERZOEK EX ARTIKEL 475 Jo 460 VAN HET WETBOEK VAN STRAFVORDERING HET HOF VAN JUSTITIE VAN SURINAME BESCHIKKING INZAKE VERZOEK EX ARTIKEL 475 Jo 460 VAN HET WETBOEK VAN STRAFVORDERING Gelezen het namens [klager] ingediend verzoekschrift, welke ertoe strekt dat het Hof

Nadere informatie

Reglement van het Veterinair Tuchtcollege

Reglement van het Veterinair Tuchtcollege Reglement van het Veterinair Tuchtcollege Dit reglement geldt in aanvulling op het bepaalde in de Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990 c.q. in aanvulling op de Wet Dieren (nadat de daarin

Nadere informatie

Klachtenregeling rechtbanken Amsterdam, Den Haag en Rotterdam

Klachtenregeling rechtbanken Amsterdam, Den Haag en Rotterdam Klachtenregeling rechtbanken Amsterdam, Den Haag en Rotterdam De besturen van de rechtbanken Amsterdam, Den Haag en Rotterdam Artikel 1 Definities In deze regeling wordt verstaan onder: a. een klacht:

Nadere informatie

gelezen het advies van de ondernemingsraad d.d.; 15 juni 2016, vast te stellen de navolgende Interne Klachtenregeling 2015;

gelezen het advies van de ondernemingsraad d.d.; 15 juni 2016, vast te stellen de navolgende Interne Klachtenregeling 2015; 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111II1 2016.28159 23/06/2016 Interne Klachtenregeling 2015 Het college van de gemeente Woensdrecht gelezen het advies van de ondernemingsraad d.d.;

Nadere informatie

Gepubliceerd in Staatscourant 17 september 2007, nr. 179 / pag. 11

Gepubliceerd in Staatscourant 17 september 2007, nr. 179 / pag. 11 Gepubliceerd in Staatscourant 17 september 2007, nr. 179 / pag. 11 Klachtenregeling IGZ Artikel 1 1 Een ieder heeft het recht om over de wijze waarop de inspectie zich in een bepaalde aangelegenheid jegens

Nadere informatie

een bij een Aangesloten Instelling geregistreerde mediator; de door een Aangesloten Instelling vastgestelde gedragsregels;

een bij een Aangesloten Instelling geregistreerde mediator; de door een Aangesloten Instelling vastgestelde gedragsregels; 10 november 2009 REGLEMENT STICHTING TUCHTRECHTSPRAAK MEDIATORS Artikel 1 Definities In dit reglement wordt verstaan onder: Stichting: Aangesloten Instelling: Mediator: Gedragsregels: Klachtenregeling:

Nadere informatie

WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. WET van 11 december 1980, houdende uitvoering van het op 18 maart 1970 te 's- Gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake de verkrijging van bewijs in het buitenland in burgerlijke en in handelszaken WIJ

Nadere informatie

KLACHTEN- EN GESCHILLEN PROCEDURE

KLACHTEN- EN GESCHILLEN PROCEDURE KLACHTEN- EN GESCHILLEN PROCEDURE Inhoudsopgave KLACHTENPROCEDURE... 3 Artikel 1. Klachtenregeling... 3 Artikel 2. Behandeling van de klacht... 3 Artikel 3. Beroep op het bestuur... 3 Artikel 4. Beroep

Nadere informatie

arrest GERECHTSHOF AMSTERDAM Parketnummer: X Datum uitspraak: 20 oktober 2016 TEGENSPRAAK (gemachtigde raadsman)

arrest GERECHTSHOF AMSTERDAM Parketnummer: X Datum uitspraak: 20 oktober 2016 TEGENSPRAAK (gemachtigde raadsman) arrest GERECHTSHOF AMSTERDAM Parketnummer: X Datum uitspraak: 20 oktober 2016 TEGENSPRAAK (gemachtigde raadsman) Arrest van het gerechtshof Amsterdam gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis

Nadere informatie

nr.14.0008063 Klachtenregeling Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek (AMHK Gooi en Vechtstreek)

nr.14.0008063 Klachtenregeling Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek (AMHK Gooi en Vechtstreek) nr.14.0008063 Klachtenregeling Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek (AMHK Gooi en Vechtstreek) Artikel 1 Wettelijke grondslag Deze klachtenregeling heeft betrekking op de behandeling van klachten in overeenstemming

Nadere informatie

de publiekrechtelijke beroepsorganisatie als bedoeld in artikel 17, eerste lid van de Advocatenwet;

de publiekrechtelijke beroepsorganisatie als bedoeld in artikel 17, eerste lid van de Advocatenwet; Klachtenregeling van de Nederlandse Orde van Advocaten(1) Iedereen die een klacht heeft over een gedraging van (personen, werkzaam bij) een bestuursorgaan van de Nederlandse Orde van Advocaten kan deze

Nadere informatie

REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP

REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP Vastgesteld bij besluit van de Raad van Bestuur van de Stichting Nederlandse Publieke Omroep, hierna de NPO, d.d. 12 januari 2010, herzien d.d. 12 februari 2013.

Nadere informatie

Klachtenregeling gemeentelijke ombudsman

Klachtenregeling gemeentelijke ombudsman Klachtenregeling gemeentelijke ombudsman Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 1. Een ieder heeft het recht om over de wijze waarop de ombudsman zich in een bepaalde aangelegenheid jegens hem of haar

Nadere informatie

REGLEMENT 3.683.BD/BJZ PROTOCOL PROCESBESLUIT EN VERTEGENWOORDIGING IN RECHTE

REGLEMENT 3.683.BD/BJZ PROTOCOL PROCESBESLUIT EN VERTEGENWOORDIGING IN RECHTE 3.683.BD/BJZ PROTOCOL PROCESBESLUIT EN VERTEGENWOORDIGING IN RECHTE Vastgesteld bij collegebesluit van 19 juni 2007, nr. 6a. Datum bekendmaking: 27 juni 2007. Datum inwerkingtreding: 28 juni 2007. Gemeenteblad

Nadere informatie

Klachtenregeling rechtbank Noord-Holland

Klachtenregeling rechtbank Noord-Holland Klachtenregeling rechtbank Noord-Holland datum 9 april 2013 auteur Gerechtsbestuur Noord-Holland Klachtenregeling rechtbank Noord-Holland pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 Definities 3 2 Klachtrecht 3 3 Klaagschrift

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2009 33 Wet van 22 januari 2009 tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering tot verbetering van de regeling van de positie van de deskundige

Nadere informatie

RAAD VAN DE ORDE VAN ADVOCATEN IN HET ARRONDISSEMENT DEN HAAG

RAAD VAN DE ORDE VAN ADVOCATEN IN HET ARRONDISSEMENT DEN HAAG RAAD VAN DE ORDE VAN ADVOCATEN IN HET ARRONDISSEMENT DEN HAAG KLACHTENREGLEMENT VAN DE ORDE VAN ADVOCATEN DEN HAAG Iedereen die een klacht heeft over een gedraging van (personen, werkzaam bij) een bestuursorgaan

Nadere informatie

Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid 2011

Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid 2011 Bijlage: Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid 2011 Artikel 1 Begripsomschrijving Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a. bevoegd gezag: het orgaan dat in

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1998 1999 Nr. 200 25 927 Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie en van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, strekkende

Nadere informatie

Landelijk model klachtenregeling. Introductie

Landelijk model klachtenregeling. Introductie Landelijk model klachtenregeling Introductie Op 1 januari 2002 is voor alle gerechten in Nederland een uniforme klachtenregeling in werking getreden. De regeling is gebaseerd op een gemeenschappelijk model

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie Friesland College

Reglement Klachtencommissie Friesland College Reglement Klachtencommissie Friesland College I. definities Aangeklaagde: een ieder die deel uitmaakt van de instelling, zowel personeel als cursist en tegen wie een klacht is ingediend. Bevoegd gezag:

Nadere informatie

Rapport. Datum: 12 oktober 1998 Rapportnummer: 1998/445

Rapport. Datum: 12 oktober 1998 Rapportnummer: 1998/445 Rapport Datum: 12 oktober 1998 Rapportnummer: 1998/445 2 Klacht Op 5 december 1997 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer H. te Arnhem, ingediend door de heer F. te Doorwerth, met

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf. Klachten- en geschillenprocedure

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf. Klachten- en geschillenprocedure Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Klachten- en geschillenprocedure Juli 2015 Bijlage 3 en 4 - Pensioenreglement BPF Schilders versie 34 1 juli 2015 1

Nadere informatie

Klachtenreglement Coaching Rondom Kanker

Klachtenreglement Coaching Rondom Kanker Klachtenreglement Coaching Rondom Kanker Inleiding Coaching Rondom Kanker (CRK) heeft besloten een klachtenprocedure in het leven te roepen en heeft daarvoor het volgende reglement vastgesteld. Tevens

Nadere informatie

Reglement voor Klachtenbehandeling

Reglement voor Klachtenbehandeling Reglement voor Klachtenbehandeling Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 25 t/m 28 de Gedragscode van NOLOC, zoals vastgesteld door de algemene ledenvergadering. Algemeen Artikel 1 Dit Reglement voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1994 1995 24 112 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 (wijziging van de regelingen van de invordering en inhouding van rijbewijzen en de bijkomende straf

Nadere informatie

Rapport. Datum: 7 juli 2005 Rapportnummer: 2005/190

Rapport. Datum: 7 juli 2005 Rapportnummer: 2005/190 Rapport Datum: 7 juli 2005 Rapportnummer: 2005/190 2 Klacht Verzoekers klagen erover dat het regionale politiekorps Utrecht hun verzoek om vergoeding van de schade als gevolg van een politieonderzoek in

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 834 Wijziging van enige bepalingen in het Wetboek van Strafvordering inzake het rechtsgeding voor de politierechter en de mededeling van vonnissen

Nadere informatie

Rapport. Datum: 15 juni 2004 Rapportnummer: 2004/222

Rapport. Datum: 15 juni 2004 Rapportnummer: 2004/222 Rapport Datum: 15 juni 2004 Rapportnummer: 2004/222 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de officier van justitie te Maastricht geen uitvoering heeft gegeven aan de door het gerechtshof te 's-hertogenbosch

Nadere informatie

Begripsomschrijving. Samenstelling en taak GESCHILLENREGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE BEROEPSCODE VOOR ERKEND HYPOTHEEKADVISEURS

Begripsomschrijving. Samenstelling en taak GESCHILLENREGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE BEROEPSCODE VOOR ERKEND HYPOTHEEKADVISEURS GESCHILLENREGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE BEROEPSCODE VOOR ERKEND HYPOTHEEKADVISEURS Begripsomschrijving Artikel 1 Beroepscode Commissie Consument Erkend Hypotheekadviseur Geschillencommissie Hypothecaire

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 7 juli 2015

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 7 juli 2015 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 7 juli 2015 Begripsomschrijving Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: stichting : de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken; commissie

Nadere informatie

REGLEMENT TUCHTCOMMISSIE MAKELAARDIJ

REGLEMENT TUCHTCOMMISSIE MAKELAARDIJ REGLEMENT TUCHTCOMMISSIE MAKELAARDIJ Vastgesteld door de algemene ledenvergadering van VastgoedPRO op 12-11-2013, op grond van het bepaalde in de statuten van VastgoedPRO. Ingaande per 1-1-2014. Begripsomschrijving

Nadere informatie

opleiding BOA Wetgeving adhv eindtermen

opleiding BOA Wetgeving adhv eindtermen In de eindtermen (juni 2005) voor de opleiding BOA wordt verwezen naar een aantal artikelen van wetten. Deze wetten zijn: de Algemene wet op het Binnentreden (Awob) Besluit Buitengewoon Opsporingsambtenaar

Nadere informatie

HET DAGELJKS BESTUUR VAN DE STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND VO/VSO MIDDEN-HOLLAND & RIJNSTREEK, statutair zetel hebbende in de gemeente Gouda;

HET DAGELJKS BESTUUR VAN DE STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND VO/VSO MIDDEN-HOLLAND & RIJNSTREEK, statutair zetel hebbende in de gemeente Gouda; REGLEMENT ADVIESCOMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN van het Samenwerkingsverband VO/VSO Midden Holland en Rijnstreek ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

GEMEENTE SLUIS KLACHTENREGELING GEMEENTE SLUIS. gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en Hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht;

GEMEENTE SLUIS KLACHTENREGELING GEMEENTE SLUIS. gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en Hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht; GEMEENTE SLUIS DE RAAD VAN DE GEMEENTE SLUIS; KLACHTENREGELING GEMEENTE SLUIS gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en Hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht; BESLUIT vast te stellen de volgende

Nadere informatie

REGLEMENT TUCHTRECHTSPRAAK van de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH)

REGLEMENT TUCHTRECHTSPRAAK van de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH) REGLEMENT TUCHTRECHTSPRAAK van de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH) A. ALGEMENE BEPALINGEN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: NVH of Vereniging: De Nederlandse

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 927 Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie en van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, strekkende

Nadere informatie

Reglement van Tuchtrechtspraak NOAB

Reglement van Tuchtrechtspraak NOAB Reglement van Tuchtrechtspraak NOAB IN EERSTE AANLEG Artikel 1 De aspirant- en de gewone leden van NOAB zijn aan tuchtrechtspraak onderworpen. a) ter zake van enig handelen of nalaten in strijd met de

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Klachten- en geschillenregeling 1 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf

Nadere informatie

REGLEMENT VAN BEROEP TER UITVOERING VAN HET BEPAALDE IN HET REGLEMENT UITKERINGEN. Pagina 1 van 5

REGLEMENT VAN BEROEP TER UITVOERING VAN HET BEPAALDE IN HET REGLEMENT UITKERINGEN. Pagina 1 van 5 REGLEMENT VAN BEROEP TER UITVOERING VAN HET BEPAALDE IN HET REGLEMENT UITKERINGEN Pagina 1 van 5 Voor de Commissie van Beroep is door het Algemeen Bestuur van Stichting Reprorecht, laatstelijk in zijn

Nadere informatie

Interne Klachtenregeling Verus. Preambule

Interne Klachtenregeling Verus. Preambule Preambule Verus staat midden in de samenleving. Als vereniging voor het christelijk onderwijs geeft zij invulling aan haar missie en kernactiviteiten. Op basis van de in de gedrags- en integriteitscode

Nadere informatie

Reglement Interne Bezwarencommissie Friesland College Sectie Cursisten

Reglement Interne Bezwarencommissie Friesland College Sectie Cursisten Reglement Interne Bezwarencommissie Friesland College Sectie Cursisten I. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder : - bezwaarschrift : een schrijven, ingediend door de (adspirant) cursist

Nadere informatie

HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1

HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1 DECREET van 15 september 1981, houdende vaststelling van regelen inzake het verlenen van vergunningen voor het uitoefenen van enig bedrijf of beroep (Decreet Vergunningen Bedrijven en Beroepen) (S.B. 1981

Nadere informatie

Klachtenregeling gemeente Schiedam

Klachtenregeling gemeente Schiedam Klachtenregeling gemeente Schiedam HOOFDSTUK 1 BEGRIPS- EN ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 Begripsomschrijvingen In deze regeling wordt verstaan onder: 1. klacht: een uiting van ongenoegen over de wijze

Nadere informatie

lid van de vereniging : een aspirant-lid, gewoon lid dan wel buitengewoon lid van de vereniging;

lid van de vereniging : een aspirant-lid, gewoon lid dan wel buitengewoon lid van de vereniging; Reglement Tuchtzaken Het Reglement Tuchtzaken is laatstelijk gewijzigd en vastgesteld op 15 juni 2011 door het besluit van de algemene ledenvergadering Algemeen Preliminair Begripsomschrijving Voor de

Nadere informatie

JURISPRUDENTIE STRAFRECHT. Uitspraken 10 februari 2015 Paul Verloop

JURISPRUDENTIE STRAFRECHT. Uitspraken 10 februari 2015 Paul Verloop JURISPRUDENTIE STRAFRECHT Uitspraken 10 februari 2015 Paul Verloop HR uitspraken 10 februari 2015 Beslissingen voorlopige hechtenis (Cassatie in het belang der wet) HR:2015:247 HR:2015:255 HR:2015:256

Nadere informatie

Klachtenregeling College voor de Rechten van de Mens

Klachtenregeling College voor de Rechten van de Mens Klachtenregeling College voor de Rechten van de Mens November 2012 Klachtenregeling College voor de Rechten van de Mens 1 Doelstelling van klachtrecht Het College voor de Rechten van de Mens vindt het

Nadere informatie

KLACHTENREGELING VEILIGHEIDSREGIO AMSTERDAM-AMSTELLAND

KLACHTENREGELING VEILIGHEIDSREGIO AMSTERDAM-AMSTELLAND KLACHTENREGELING VEILIGHEIDSREGIO AMSTERDAM-AMSTELLAND Het dagelijks bestuur en de voorzitter van het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, ieder voor zover zij bevoegd zijn;

Nadere informatie

AFASIE VERENIGING NEDERLAND - KLACHTENPROTOCOL geldend per december 2011

AFASIE VERENIGING NEDERLAND - KLACHTENPROTOCOL geldend per december 2011 Vooraf De vereniging met rechtspersoonlijkheid: Afasie Vereniging Nederland, hierna te noemen: AVN, wenst hierbij een protocol voor het indienen en de afhandeling van klachten over onder meer handelingen,

Nadere informatie

De Provinciewet en de Rekenkamer

De Provinciewet en de Rekenkamer De Provinciewet en de Rekenkamer HOOFDSTUK XIa. DE BEVOEGDHEID VAN DE REKENKAMER Artikel 183 1. De rekenkamer onderzoekt de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het door het provinciebestuur

Nadere informatie

Klachtenregeling Cliënten van Stichting De Jeugd- & Gezinsbeschermers

Klachtenregeling Cliënten van Stichting De Jeugd- & Gezinsbeschermers RAPPORT Versie: 2.0 Klachtenregeling Cliënten van Stichting De Jeugd- & Gezinsbeschermers Raad van Bestuur Postbus 5247 2000 CE Haarlem T 088-777 81 06 F 023-799 37 18 www.bjznh.nl 1 Aanhef Gelet op de

Nadere informatie

HET DAGELJKS BESTUUR VAN DE STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND VO/VSO MIDDEN-HOLLAND & RIJNSTREEK, statutair zetel hebbende in de gemeente Gouda;

HET DAGELJKS BESTUUR VAN DE STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND VO/VSO MIDDEN-HOLLAND & RIJNSTREEK, statutair zetel hebbende in de gemeente Gouda; REGLEMENT ADVIESCOMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN van het Samenwerkingsverband VO/VSO Midden Holland en Rijnstreek ----------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2010 GT no. 20 Landsverordening ombudsman 1 1. Algemene bepaling Artikel 1 1. In deze landsverordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

Nadere informatie

REGLEMENT INZAKE DE TUCHTRECHTSPRAAK van de Stichting Rentmeesterskamer

REGLEMENT INZAKE DE TUCHTRECHTSPRAAK van de Stichting Rentmeesterskamer REGLEMENT INZAKE DE TUCHTRECHTSPRAAK van de Stichting Rentmeesterskamer 1. Definities: 1.a. de Stichting: De statutair te Utrecht gevestigde stichting: Stichting Rentmeesterskamer, hierna ook aan te duiden

Nadere informatie

REGLEMENT BEZWAAR TLV

REGLEMENT BEZWAAR TLV REGLEMENT BEZWAAR TLV Inleiding Per 1 augustus 2014 beslist het samenwerkingsverband Plein 013 door middel van een toelaatbaarheidsverklaring of een leerling toelaatbaar is tot een school voor speciaal

Nadere informatie

veranderjewereld Klachtenregeling NOBCO Leonie Linssen www.veranderjewereld.nl

veranderjewereld Klachtenregeling NOBCO Leonie Linssen www.veranderjewereld.nl Leonie Linssen Coach en Counsellor Tel : 073-6420725 M: 06-45550680 E-mail: info@veranderjewereld.nl www.veranderjewereld.nl Verander je Wereld conformeert zich aan de klachtenregeling van de Nederlandse

Nadere informatie

Reglement individueel. Klachtenrecht MCO

Reglement individueel. Klachtenrecht MCO Reglement individueel Klachtenrecht MCO Augustus 2010 Reglement Individueel Klachtenrecht 1 Inhoud Artikel 1 Plaats en functie van de Klachtencommissie 3 Artikel 2 Samenstelling, voordracht en benoeming

Nadere informatie

cocensus Klachtenregeling Gemeenschappelijke Regeling Cocensus Versie: 01.2 Datum: 7 maart 2014 Klachtenregeling Cocensus Pagina 1

cocensus Klachtenregeling Gemeenschappelijke Regeling Cocensus Versie: 01.2 Datum: 7 maart 2014 Klachtenregeling Cocensus Pagina 1 cocensus Klachtenregeling Gemeenschappelijke Regeling Cocensus Versie: 01.2 Datum: 7 maart 2014 Klachtenregeling Cocensus Pagina 1 Artikel 1: Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a.

Nadere informatie

Klachtenreglement Gemeentelijke Kredietbank

Klachtenreglement Gemeentelijke Kredietbank Klachtenreglement Gemeentelijke Kredietbank INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 AANHEF... 3 HOOFDSTUK 1. INLEIDENDE BEPALINGEN... 4 ARTIKEL 1 BEGRIPSBEPALINGEN... 4 ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID... 4 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Bezwaarregeling. voor cliënten van Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant. 1 juli 2007 B200

Bezwaarregeling. voor cliënten van Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant. 1 juli 2007 B200 Bezwaarregeling voor cliënten van Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant 1 juli 2007 B200 Artikel 1 - Gebruikte begrippen In deze regeling wordt verstaan onder: a. De wet of Wjz: Wet op de jeugdzorg.

Nadere informatie

Deze brochure 3. Dagvaarding 3. Bezwaarschrift 3. Rechtsbijstand 4. Slachtoffer 4. Inzage in uw dossier 4. Getuigen en deskundigen 5.

Deze brochure 3. Dagvaarding 3. Bezwaarschrift 3. Rechtsbijstand 4. Slachtoffer 4. Inzage in uw dossier 4. Getuigen en deskundigen 5. U MOET TERECHTSTAAN INHOUD Deze brochure 3 Dagvaarding 3 Bezwaarschrift 3 Rechtsbijstand 4 Slachtoffer 4 Inzage in uw dossier 4 Getuigen en deskundigen 5 Uitstel 5 Aanwezigheid op de terechtzitting 6 Verstek

Nadere informatie

KLACHTENREGLEMENT RECLASSERING

KLACHTENREGLEMENT RECLASSERING KLACHTENREGLEMENT RECLASSERING Reglement van orde van de landelijke Klachtencommissie Reclassering (Definitief vastgesteld op 20 december 2012) De Klachtencommissie Reclassering, gelet op hoofdstuk 5 van

Nadere informatie

STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VAN MINISTERS. Wet van 25 juni 1998 tot regeling van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van ministers 1

STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VAN MINISTERS. Wet van 25 juni 1998 tot regeling van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van ministers 1 STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VAN MINISTERS Wet van 25 juni 1998 tot regeling van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van ministers 1 TITEL I TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 Deze wet regelt een

Nadere informatie

tegen de uitspraak van de Rechtbank Breda (hierna: de Rechtbank) van 15 november 2012, nummer AWB 12/4016, in het geding tussen

tegen de uitspraak van de Rechtbank Breda (hierna: de Rechtbank) van 15 november 2012, nummer AWB 12/4016, in het geding tussen Uitspraak GERECHTSHOF VHERTOGENBOSCH Team belastingrecht Meervoudige Belastingkamer Uitspraak op het hoger beroep van * ^ p n i a w a ï i i b.v., gevestigd te > hierna: belanghebbende, tegen de uitspraak

Nadere informatie

Reglement voorfase klachtbehandeling H 3 O ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs

Reglement voorfase klachtbehandeling H 3 O ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs 1600 Reglement voorfase klachtbehandeling H 3 O ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs Artikel 1 1. In dit reglement wordt verstaan onder betrokkene: een lid van het personeel, een lid van

Nadere informatie

*ZE9DBFBE563* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015

*ZE9DBFBE563* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015 *ZE9DBFBE563* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-27443/DV.14-436, afdeling Middelen en Advies. Sellingen, 12 februari 2015 Onderwerp: Verordening behandeling bezwaarschriften

Nadere informatie

Aanhouding en inverzekeringstelling

Aanhouding en inverzekeringstelling Aanhouding en inverzekeringstelling 1 U bent aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. Wat zijn uw rechten? U wordt verdacht van een strafbaar feit. De Rechercheur Opsporing van de Inspectie SZW

Nadere informatie

Klachtenreglement CIZ. Klachtenreglement CIZ - vastgesteld 31 december 2014 1

Klachtenreglement CIZ. Klachtenreglement CIZ - vastgesteld 31 december 2014 1 Klachtenreglement CIZ 2015 Klachtenreglement CIZ - vastgesteld 31 december 2014 1 INHOUD Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Definities Artikel 2 Klachtrecht Artikel 3 Behoorlijke behandeling Hoofdstuk

Nadere informatie

KLACHTEN REGLEMENT STICHTING NOBCO

KLACHTEN REGLEMENT STICHTING NOBCO KLACHTEN REGLEMENT STICHTING NOBCO Preambule Het bestuur van de Stichting Nederlandse Orde voor Beroeps Coaches (NOBCO) heeft besloten een klachtenprocedure in het leven te roepen en heeft daarvoor het

Nadere informatie

Reglement Commissie van beroep voor de examens Mondriaan

Reglement Commissie van beroep voor de examens Mondriaan Reglement Commissie van beroep voor de examens Mondriaan Instemming Deelnemersraad: 26 april 2011 Vastgesteld door College van Bestuur: 10 mei 2011 Ingangsdatum: 10 mei 2011 Inhoudsopgave ARTIKEL 1 BEGRIPSBEPALINGEN...

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 1 oktober 2012

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 1 oktober 2012 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 1 oktober 2012 Begripsomschrijving Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: stichting : de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken;

Nadere informatie

Artikel 2: Benoeming leden Commissie: Artikel 3: Indiening bezwaarschrift: Artikel 4: Behandeling van het bezwaar door de Commissie:

Artikel 2: Benoeming leden Commissie: Artikel 3: Indiening bezwaarschrift: Artikel 4: Behandeling van het bezwaar door de Commissie: REGLEMENT ADVIESCOMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN van het Samenwerkingsverband VO/VSO Waterland HET BESTUUR VAN DE STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND VO/SVO Waterland (27.07), statutair zetel hebbende in de gemeente

Nadere informatie

32 539 Wijziging van de Scheepvaartverkeerswet en de Binnenvaartwet in verband met de invoering van de ontzegging van de vaarbevoegdheid

32 539 Wijziging van de Scheepvaartverkeerswet en de Binnenvaartwet in verband met de invoering van de ontzegging van de vaarbevoegdheid TWEEDE KAMER DER 2 STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2010-2011 32 539 Wijziging van de Scheepvaartverkeerswet en de Binnenvaartwet in verband met de invoering van de ontzegging van de vaarbevoegdheid Nr. 2

Nadere informatie

REGLEMENT BEROEPSCOMMISSIE KWALITEITSREGISTER VERLOSKUNDIGEN

REGLEMENT BEROEPSCOMMISSIE KWALITEITSREGISTER VERLOSKUNDIGEN REGLEMENT BEROEPSCOMMISSIE KWALITEITSREGISTER VERLOSKUNDIGEN BEGRIPSOMSCHRIJVING Artikel 1 Voor de toepassing van het bij of krachtens deze regeling bepaalde wordt verstaan onder: a. beroep: elk naar voren

Nadere informatie

Werkwijze (rolreglement) Rekestenkamer Strafsector. Rechtbank Amsterdam

Werkwijze (rolreglement) Rekestenkamer Strafsector. Rechtbank Amsterdam Werkwijze (rolreglement) Rekestenkamer Strafsector Rechtbank Amsterdam I Algemeen deel 1.1 Algemene bepalingen 1.1.1 Strekking werkwijze Dit reglement heeft betrekking op de behandeling van strafrechtelijke

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 258 Voorstel van wet van de leden Van Raak, Heijnen, Schouw, Voortman, Segers en Ouwehand, houdende de oprichting van een Huis voor klokkenluiders

Nadere informatie

Verordening Bezwarenprocedure Personele Aangelegenheden

Verordening Bezwarenprocedure Personele Aangelegenheden Verordening Bezwarenprocedure Personele Aangelegenheden Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE DEFENSIE GENEESKUNDIGE ZORG Per 1 januari 2016

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE DEFENSIE GENEESKUNDIGE ZORG Per 1 januari 2016 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE DEFENSIE GENEESKUNDIGE ZORG Per 1 januari 2016 Begripsomschrijving Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: stichting : de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken;

Nadere informatie

inachtneming van het bepaalde in artikel 4 voorlegt aan de geschillencommissie.

inachtneming van het bepaalde in artikel 4 voorlegt aan de geschillencommissie. Geschillenreglement VViN Artikel 1 - Definities In dit reglement gelden de volgende definities: 1. Eiser: de partij die een verzoek tot beslechting als bedoeld in lid 7 van dit artikel met inachtneming

Nadere informatie

BEZWARENREGLEMENT ex. artikel 7:13 Awb van de Openbare Rechtspersoon Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio te Zwolle

BEZWARENREGLEMENT ex. artikel 7:13 Awb van de Openbare Rechtspersoon Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio te Zwolle BEZWARENREGLEMENT ex. artikel 7:13 Awb van de Openbare Rechtspersoon Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio te Zwolle Het bevoegd gezag, zijnde het College van Bestuur van de Openbare Rechtspersoon Openbaar

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie Arbodiensten

Reglement Geschillencommissie Arbodiensten Reglement Geschillencommissie Arbodiensten Definities Artikel 1 In dit Reglement wordt verstaan onder: a. Commissie: de Geschillencommissie Arbodiensten; b. Boaborea: de branchevereniging van dienstverleners

Nadere informatie

Titel II. Straffen. 1. Algemeen. Artikel 1:11

Titel II. Straffen. 1. Algemeen. Artikel 1:11 Titel II Straffen 1. Algemeen Artikel 1:11 1. De straffen zijn: a. de hoofdstraffen: 1. gevangenisstraf; 2. hechtenis; 3. taakstraf; 4. geldboete. b. de bijkomende straffen: 1. ontzetting van bepaalde

Nadere informatie

Klachtenregeling Datum: 1 november 2014

Klachtenregeling Datum: 1 november 2014 Klachtenregeling Datum: 1 november 2014 Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. Steunpunt SO Fryslân ( hierna steunpunt): een Steunpunt als bedoeld in de Wet

Nadere informatie

Klachtenregeling Kelderwerk

Klachtenregeling Kelderwerk Klachtenregeling Kelderwerk (Seksuele) intimidatie, agressie, geweld, discriminatie en/of onbehoorlijk gedrag Advies Platformoverleg d.d. 6 februari 2008 Vastgesteld d.d. 28 februari 2008 Op grond van

Nadere informatie

Reglement Tuchtcommissie

Reglement Tuchtcommissie Reglement Tuchtcommissie 1 mei 2016 Artikel 1 De in dit Reglement Tuchtcommissie voorkomende begrippen hebben de betekenis als daaraan toegekend in de Statuten en het Algemeen Reglement en voorts de navolgende:

Nadere informatie

Rapport. Datum: 16 juli 1998 Rapportnummer: 1998/285

Rapport. Datum: 16 juli 1998 Rapportnummer: 1998/285 Rapport Datum: 16 juli 1998 Rapportnummer: 1998/285 2 Klacht Op 12 juni 1997 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer ing. V. te 's-gravenhage, met een klacht over een gedraging van

Nadere informatie

Wet van 15 januari 1921

Wet van 15 januari 1921 (Tekst geldend op: 22-05-2010) Wet van 15 januari 1921 Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje Nassau, enz., enz., enz.. Allen, die deze zullen zien of hooren lezen,

Nadere informatie

87.2 Algemene vereisten van behoorlijke klachtbehandeling / 9

87.2 Algemene vereisten van behoorlijke klachtbehandeling / 9 INHOUD 87 Klagen over politie en justitie /1 87.0 Ten geleide / 1 87.1 Inleiding / 7 87.1.1 Diverse klachtenprocedures / 7 87.1.2 Wet extern klachtrecht / 7 87.2 Algemene vereisten van behoorlijke klachtbehandeling

Nadere informatie

Klachtenregeling huisartsenzorg Westland Schieland Delfland

Klachtenregeling huisartsenzorg Westland Schieland Delfland Klachtenregeling huisartsenzorg Westland Schieland Delfland Opnieuw vastgesteld op 21 november 2012; inwerkingtreding 1 december 2012 Artikel 1. Definities 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a.

Nadere informatie

ALMEERSE SCHOLEN GROEP

ALMEERSE SCHOLEN GROEP ALMEERSE SCHOLEN GROEP KLACHTENREGELING Stichting ABVO Flevoland Stichting ASG Stichting Entrada Klachtenregeling Almeerse Scholen Groep : Stichting ABVO Flevoland, Stichting ASG en Stichting Entrada 1

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie oogo-jeugdplan

Reglement Geschillencommissie oogo-jeugdplan Reglement Geschillencommissie oogo-jeugdplan Reglement van de Geschillencommissie oogo-jeugdplan zoals bedoeld in het Model Procedure oogo-jeugdplan Artikel 1 Begripsbepalingen Dit reglement verstaat onder:

Nadere informatie

Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten

Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten Bron : Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten (Belgisch Staatsblad,

Nadere informatie

ORDINANTIE 12 DE BEHANDELING VAN BEZWAREN EN GESCHILLEN

ORDINANTIE 12 DE BEHANDELING VAN BEZWAREN EN GESCHILLEN ORDINANTIE 12 DE BEHANDELING VAN BEZWAREN EN GESCHILLEN Artikel 1. Algemeen 1. De behandeling van bezwaren en geschillen geschiedt ter onderhouding van het recht, met inachtneming van de rechtvaardigheid

Nadere informatie

TITEL I AANVULLEND KARAKTER VAN DE MILITAIRE STRAFRECHTSPLEGING. Artikel 1

TITEL I AANVULLEND KARAKTER VAN DE MILITAIRE STRAFRECHTSPLEGING. Artikel 1 WET van 24 november 1975, houdende vaststelling van regelen m.b.t. de Militaire Strafrechtspleging (S.B. 1975 no. 175, gelijk zij luidt na de daarin aangebrachte wijzigingen bij S.B. 1980 no. 119, S.B.

Nadere informatie

Skal-Reglement bezwaar

Skal-Reglement bezwaar Skal-Reglement bezwaar Dit reglement is door het bestuur van stichting Skal vastgesteld op 26 maart 2009, en treedt in werking met ingang van 26 maart 2009 Dr. Klinkertweg 28a Postbus 384 8000 AJ Zwolle

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 940 Opneming in de Advocatenwet van enkele bepalingen over het onderzoek naar de toestand van de praktijk van een advocaat en wijziging van

Nadere informatie

Klachten Procedure en Reglement

Klachten Procedure en Reglement Klachten De directie van Coaching Plaza heeft een klachtenprocedure in het leven geroepen en heeft daarvoor het volgende reglement vastgesteld. Tevens heeft de directie de hierin genoemde klachtencommissie

Nadere informatie

Klachtenregeling van MF-ondernemerspunt RBA

Klachtenregeling van MF-ondernemerspunt RBA Klachtenregeling van MF-ondernemerspunt RBA L. Rodenburg handelend onder de handelsnamen MF-ondernemerspunt RBA en Rodenburg BedrijfsAdvies hierna te noemen RBA; overwegende dat het wenselijk is dat er

Nadere informatie

Reglement. houdende de uitwerking van artikel 7.4 van de Gedragscode. Herzien 1 maart 2013

Reglement. houdende de uitwerking van artikel 7.4 van de Gedragscode. Herzien 1 maart 2013 Reglement houdende de uitwerking van artikel 7.4 van de Gedragscode Herzien 1 maart 2013 Afdeling 1. Inleidende bepalingen Artikel 1. Definitiebepalingen De definitiebepalingen uit de Gedragscode gelden

Nadere informatie

Klachtenregeling CVO t Gooi

Klachtenregeling CVO t Gooi Deze externe klachtenregeling geldt indien de interne klachtenregeling naar het oordeel van de klager onvoldoende resultaat heeft opgeleverd. Klachtenregeling CVO t Gooi Het bestuur van CVO t Gooi, gelet

Nadere informatie