Klachten over politie en justitie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Klachten over politie en justitie"

Transcriptie

1 Advocaat te s-gravenhage Prof. mr. M. Wladimiroff Klachten over politie en justitie T5 Adv. Pr. februari Beklag over het niet (verder) vervolgen De gevraagde beslissing Beklag ex artikelen i en 1 3 Sv. Beperking van de klachtregeling Belanghebbenden Termijn Waarover klagen Procedure Bevoegd Gerechtshof 3.. PG bij het Hof Klagen over de uitoefening van de bediening bij de Klagen over de uitoefening van de bediening bij de Informeel beklag Formeel beklag Klagen over verwaarlozing ambtsplicht of ambtsbe zigheden HR 3. Justitie Locale ombudsman Afdoening Ontvankelijkheid van de klacht Het onderzoek De klacht Taak 2. Ombudsman I.1. Strafbare feiten Laakbare gedragingen Strafvorderingskiachten 1. De politie Klachten over politie enjustitie Ai A d Ai Ai e Ai 75o 14d A A A17 Ai- A o i o 12 5o 13 5o I 2 A17 o ii Ai 75 A175o I1 A17 5o II 5o Io A17 Ai7 5o 9 A17 A17 A17 A17 5o 6 5o 7 5o 7 5o 8 Ai7 5o 9 o-- 6 Ai 75 Ai 75 o. 6 Ai7 5o 5 Ai o 4 75 A175o 3 A175o 3

2 Ai Klachten over politie enjustitie 5. Beklag over inbeslagneming c.a. Ai d 5.!. Wanneerklagen Ai7o.-i 4e 5.2. Belanghebbende A175o 14e 5.3. Waarover klagen A17 5o_1 4f 5.4. Grondenvanbeklag A17 5o 1 4h 5.5. Wijze van klagen Ai 75 o i 4i 5.6. Procedure Ai 75 o i 4i 6. Justitiële klachtenbureaus Ai j i Adv. Pr. februari 1987

3 De laatste jaren is de burger steeds mondiger geworden, zich meer bewust verfijnd. geworden van zijn individuele rechten. Daardoor is hij ook steeds kritischer over de politie (hoofdstuk -4), overjustitie (hoofdstukken 3 t/m 6) en de rege komen te staan tegenover de overheid. Als gevolg daarvan zijn de wettelijke ling van de ombudsman (hoofdstuk 2). regelingen die deze kritiek kanaliseren steeds verder uitgebreid en waar nodig In het kader van dit artikel kunnen de klachten ingedeeld worden in klachten 15 Adv. Pr. februari 1987 strafbaar feit, zal de belanghebbende daarvan aangifte doen bij de Officier van normaal gesproken het onderzoek laten verrichten door de rijksrecherche. De overgaat of niet, in welk laatste geval hij op de beklagmogeljkheid van artikel Indien een politiefunctionaris zich jegens een burger schuldig maakt aan een Justitie, met het verzoek ter zake een onderzoek te doen instellen. De officier zal vragen hem klager vervolging tegen de betrokken politiefunctionaris. i. i. Strafbarefeiten Op het beklag bij het Hof op grond van artikel 12 e.v. Sv. wordt hierna in de Ten aanzien van de Koninklijke Marechaussee zal de aangifte ook gedaan kun nen worden bij de Auditeur-Militair (Groningersingel i, Postbus 9010, tot een zgn. bijstandsbrigade, gedetacheerd bij een korps gemeentepolitie, in te informeren omtrent het al dan niet instellen van een see van i juni 1978 wordt ten aanzien van personeel van dit wapen dat behoort aanzien van personeel van dit wapen. In gevolge de regeling strafrechtelijke onderzoeken naar gedragingen van personeel van de Koninklijke Marechaus 68oo DM Arnhem) die immers de tot vervolging bevoegde autoriteit is ten paragraaf klachten over de justitie ingegaan. 12 Sv. dient te wijzen. De klager doet er goed aan de officier bij de aangifte al te officier is verplicht aan de belanghebbende mee te delen of hij tot vervolging de Politiewet geen bepalingen. Wel werd door de Ministers van Justitie en Justitie en de burgemeester. Bovendien is er ook nog een Koninklijke Mare In de huidige wetgeving is de opbouw en verantwoordelijkheidsverdeling van het Nederlandse politieapparaat niet ideaal. Naast een indeling in rijks- en gemeentepolitie, bestaat er immers een tweehoofdige leiding: de Officier van chaussee,welke zich zowel op het militaire als op het burgerlijke strafrechtelijke gebied beweegt. Binnenlandse Zaken op i 7januari 19 6g een circulaire uitgegeven waarin deze materie in grote lijnen wordt geregeld. Inzake de behandeling en afdoening van klachten inzake politieoptreden bevat i. De politie Klachten over politie enjustitie Ai 750 3

4 op zich klachtwaardig is. gen, blijft de vraag of er niettemin sprake was van een laakbare gedraging, welke Indiende Officier vanjustitie danwel de Auditeur-Militair niet wenst te vervol overleg met de Procureur-Generaal en de commanderende officier, de rij ksre cherche ingeschakeld; in de overige gevallen geschiedt het onderzoek door de Koninklijke Marechaussee zelf. De Auditeur-Militair neemt de beslissing over vervolging kan niet geklaagd worden bij het Hoog Militair Gerechtshof. het al of niet vervolgen in overleg met de commanderende generaal. Bij niet j Adv. Pr. februari 1987 Laakbare gedragingen van politiefunctionarissen kunnen van velerlei aard gedraging, doch van onjuist handelen jegens een burger, waarover deze zich Vooral de laatste jaren zijn dit soort klachten enorm in aantal toegenomen. De beklaagd. mogelijke wijze af te doen. Pogingen om tot een landelijke regeling te geraken getroffen, welke beogen de klachten op een voor het publiek zo bevredigend stuk 2). Officier van Justitie en de burgemeester sturen de klacht ter afdoening door klacht zelf indienen bij de politie, de korpschef, de Officier van Justitie of de gang van zaken bij dat onderzoek en de daarop gegeven beslissing ligt bij de teur. Als de klacht bij de politie zelf wordt gedeponeerd, wordt deze bij de grotere hoofdstuk 6) vragen bij deze instanties de klacht in te dienen. De burger die klaagt over het optreden van een politiefunctionaris kan deze zijn tot nu toe op niets uitgelopen. De enige landelijke regeling welke thans politiekorpsen hebben inmiddels regelingen voor de behandeling van klachten bestaat is de algemene klachtenregeling van de Ombudsman (zie hierna hoofd burgemeester. Ook kan hij een advocaat of een justitieel klachtenbureau (zie gemeentekorpsen begeleid door een zgn. klachteninspecteur. Bij de andere korpsen ziet meestentijds de korpschef toe dat de klacht behandeld wordt. De naar de korpschef. omtrent de uitkomst van dat onderzoek en voorts welke beslissing daarop is verstandig de klacht in te dienen bij de burgemeester of de algemeen inspec van het korps rijkspolitie. functionarissen van het eigen apparaat. De eindverantwoordelijkheid voor de gemeentepolitie in handen van de burgemeester; bij de rijkspolitie is de Minis ter van Justitie verantwoordelijk, in feite namens deze de algemeen inspecteur genomen. Indien de politie de klacht niet in behandeling wil nemen, is het De klager doet er goed aan bij zijn klacht tevens te verzoeken hem te informeren In vrijwel alle gevallen vindt het onderzoek plaats binnen het korps, d.w.z. door wij ze waarop deze klachten worden behandeld is zeer verschillend. De meeste zijn. Het gaat hierbij om al die gevallen, waarbij geen sprake is van een strafbare 1.2. Laakbaregedragiiigen At Klachten over politie enjustitie

5 Klachten over politie enjustitie Ai Het onderzoek kan leiden tot de conclusie dat de betrokken politiefunctionaris inderdaad onjuist heeft gehandeld. Als gevolg daarvan kan de korpsbeheerder (burgemeester resp. algemeen inspecteur) disciplinaire of andere maatregelen nemen. De disciplinaire maatregel raakt de betrokken politieman als zodanig, de overige maatregelen kunnen een wijdere strekking hebben. De korpsbe heerder kan bijv. maatregelen tot herstel nemen, of tot voorkoming van herha ling. Deze maatregelen kunnen van individuele, maar ook van structurele aard zijn. Daarnaast kan aan de klager een uitkering worden gedaan tot vergoeding van diens (im)materiële schade. Naar mijn mening dienen in alle gevallen van gegrondbevinding aan klager excuses te worden aangeboden. Als de klager het niet eens is met de genomen beslissing, of in het geval hij niets meer op zijn klacht hoort, kan hij pogen de korpsbeheerder tot een ander stand punt te brengen. Betreft het een klacht over de gemeentepolitie dan kan de klager zich wenden tot de gemeenteraad met het verzoek de burgemeester ter zake aan de tand te voelen. Gaat het om een klacht over de rijkspolitie, clan kan klager zich het beste wenden tot de Vaste kamercommissie voor justitie. Deze beleidscontrolerende instanties kunnen er toe bijdragen dat klachten serieus behandeld en afgedaan worden. Indien bij een korps op een bepaald punt een beleid wordt gevoerd dat leidt tot klachten, kan daarover het beste worden geklaagd bij de Officier van Justitie voor zover het hetjustitiële beleid betreft en overigens bij de korpsbeheerder. In voorkomende gevallen is het het beste tevens de gemeenteraad of de Vaste kamercommissie te informeren, nujuist deze instanties het beleid in deze con troleren, dan wel bij de Procureur-Generaal tevens fungerend directeur van politie, die het beleid van de justitiële politie in zijn ressort bepaalt Strafvorderingskiachten Voor zover de politie geen juiste uitvoering geeft aan de voorschriften van het Wetboek van Strafvordering kan daarover worden geklaagd bij de Officier van Justitie, als verantwoordelijke autoriteit in de opsporingsfase. Uiteindelijk kunnen deze klachten aan de rechter worden voorgelegd als va rianten van onrechtmatig verkregen bewijs of handelingen welke in strijd moeten worden geacht met de goede procesorde. Daarbij is dan wel van belang dat aan een dergelijk verweer feitelijke grondslag wordt gegeven door terzake getuigen te doen horen, hetzij in het gerechtelijk vooronderzoek hetzij ter zitting. 15 Ach. Pr. februari iq8y

6 Ai Klachten over politie enjustitie 2. Ombudsman Sinds 1982 bestaat het instituut de Nationale Ombudsman. Een onafhankelijke instantie ten behoeve van burgers die zich door incorrect overheidsoptreden gedupeerd voelen in gevallen waarin de rechter of een administratieve be roepsinstantie geen soelaas kan bieden Taak De nationale ombudsman onderzoekt gedragingen van administratie-orga nen. Hierbij gaat het om gedragingen van ministers, staatssecretarissen, Com missarissen der Koningin en Burgemeesters voor zover het gaat om uitvoering van politietaken. Een gedraging van een ambtenaar, verricht in de uitoefening van zijn functie, wordt aangemerkt als een gedraging van het administratieorgaan waarbij hij in dienst is. Het onderzoek van de ombudsman geschiedt op verzoek van klager(s) ofambts halve. Het onderzoek betreft de vraag of het desbetreffende orgaan zich in een bepaald geval behoorlijk heeft gedragen. Het resultaat van het onderzoek wordt neergelegd in een openbaar rapport waarin de ombudsman verslag doet van zijn bevindingen, zijn oordeel geeft over de onderzochte aangelegenheid en zo hij daartoe aanleiding ziet aan bevelingen doet voor eventueel te nemen maatregelen. Daarnaast maakt de ombudsmanjaarlijks een verslag van zijn werkzaamheden, welk verslag open baar wordt gemaakt en algemeen verkrijgbaar wordt gesteld De klacht Een ieder heeft het recht de nationale ombudsman schriftelijk te verzoeken een onderzoek te doen naar de wijze waarop een administratief orgaan zich in een bepaalde aangelegenheid jegens hem heeft gedragen. De klager kan zowel een natuurlijk als een rechtspersoon zijn. De klacht wordt gegoten in de vorm van een verzoekschrift. Het verzoekschrift dient te bevatten: a. de naam en het adres van de klager; b. zo duidelijk mogelijk, een omschrijving van de gedraging waarop de klacht betrekking heeft en mededeling wie zich aldus heeft gedragen; c. de reden waarom de verzoeker meent bezwaar te moeten maken tegen de gedraging. - De klacht moet worden gcdaan binnen een jaar nadat de gewraakte gedraging plaatsvond. Werd die gedraging eerst aan het oordeel van een rechtelijke in i Het begrip administratief orgaan (art. i Wet nat, ombudsman) zoekt aansluiting bij artikel i wet-arob. 15 Adv. Pr. februari 1987

7 is: De nationale ombudsman kan het onderzoek weigeren indien hij niet bevoegd 2.3. Ontvankelijkheid van de klacht lijke uitspraak is gedaan, of de procedure op een andere wij ze is geëindigd. stantie, dan wel ingevolge een wettelijk geregelde administratiefrechtelijke voorziening, aan het oordeel van een andere instantie onderworpen, dan ein digt de termijn eenjaar na de datum waarop in die procedure een onherroepe j Adv. Pr. februari 1987 De ombudsman verzamelt naar aanleiding van de klacht inlichtingen teneinde in staat te zijn op basis van alle relevante feiten en omstandigheden de zaak te heeft de wetgever een afgewogen stelsel ontworpen. beoordelen. Teneinde de ombudsman daartoe in de gelegenheid te stellen, individuele belangen (zoals bijv. ambts- of beroepsgeheimen) te eerbiedigen, doch onderwijl overheidsbelangen (zoals bijv. de veiligheid van de Staat) of 2.4. Het onderzoek praktijk wordt te dezer zake doorgaans soepel gehandeld door klager in de gelegenheid te stellen zijn klacht nader (mondeling of schriftelijk) aan te vullen gevonden (vanzelfsprekend heeft deze uitzondering geen betrekking op ver bruik heeft gemaakt, danwel te dezer zake door een commuun rechtelijke in stantie uitspraak is gedaan. nistratiefrechteljke voorziening heeft opengestaan en hij daarvan geen ge d. ten aanzien van de gedraging voor de klager een wettelijk geregelde admi b. de verzoeker een ander is dan degenejegens wie de gedraging heeft plaats lid 2) bevat danwel naar zijn oordeel geen genoegzame gronden bevat (in de zoekschrift ingediend door tussenkomst van een advocaat); verzoekschriftcommissies van de Staten Generaal in behandeling is (zie art. i eerste lid, sub d); c. het een klacht betreft die reeds eerder werd ingediend, danwel bij een der a. het verzoekschrift te laat is ingediend of niet de vereiste gegevens (art. i 2, De nationale ombudsman is in alle overige gevallen verplicht een onderzoek in te stellen, tenzij: of toe te lichten); b. In de gevallen als omschreven in artikel i 6 van de Wet nationale ombuds instantie en stuurt hij de stukken door (art. i 3). redenen dat hij geen gevolg geeft aan het verzoek tot het instellen van een nistratiefrechtelij ke voorziening open, dan verwijst hij klager naar de bevoegde zoekschrift bedoelde gedraging voor verzoeker een wettelijk geregelde admi man geeft de ombudsman de klager schriftelijk bericht onder vermelding van onderzoek, danwel dat hij het onderzoek niet voortzet. a. Staat naar het oordeel van de ombudsman ten aanzien van de in het ver Klachten over politie enjustitie Ai 750 7

8 Zodra de klacht ontvangen is, kan de klager in de gelegenheid worden gesteld Naast voormelde inlichtingen en standpuntbepalingen is de ombudsman be gevraagd. De ombudsman kan die inlichtingen en standpuntbepaling aan par tijen in elkaars aanwezigheid vragen. de klacht op de hoogte gesteld en om inlichtingen en een standpuntbepaling ve orgaan en degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, wordt van nadere informatie (mondeling of schriftelijk) te verschaffen. Het administratie 15 Adv. Pr. februari 1987 zich al dan niet behoorlijk heeft gedragen. Zijn bevindingen en oordeel legt de wordt op gelijke voet geïnformeerd. Beide partijen wordt een termijn gesteld aangelegenheid, antwoordgevende op de vraag of het administratief orgaan Daarna geeft de ombudsman een beoordeling van de door hem onderzochte waarbinnen zij in de gelegenheid zijn zich omtrent de bevindingen van de ombudsman uit te laten. de ambtenaar wiens gedraging voorwerp van onderzoek is geweest. De klager Alvorens het onderzoek te beëindigen deelt de ombudsman zijn bevindingen schriftelijk mee aan het desbetreffende orgaan en in het voorkomende geval aan 2.5. Afdoening betreden waar het administratief orgaan, wiens gedraging onderzocht wordt, reis- en verblijfkosten worden op de voet van artikel 23 vergoed. Voor het betreden van woningen is de toestemming van de bewoners vereist. geworden, voor zover dat uit de aard van de zaak volgt. man. De (substituut-)ombudsman en het bureaupersoneel zijn verplicht tot tuut-ombudsman en de personen die behoren tot het bureau van de ombuds Voormelde bevoegdheden van de ombudsman komen ook toe aan de substi geheimhouding van al hetgeen hen bij de uitoefening van hun taak bekend is De opgeroepene kan zich desgewenst doen bijstaan door een raadsman. De De ombudsman kan indicn zulks naar zijn oordeel voor het onderzoek noodza kelijk is, zonder toestemming, met uitzondering van woningen, alle plaatsen zijn taak verricht. kunnen verschonen van het verstrekken van inlichtingen. met een specifieke geheimhoudingsplicht, op grond waarvan zij zich eveneens de lid, zoals de klassieke geheimhouders met verschoningsrecht of ambtenaren De opgeroepene is verplicht de gevraagde inlichtingen te verschaffen tenzij zich de uitzonderingsgevallen voordoen als bedoeld in artikel 19, derde of vier desnoods met de sterke arm worden afgedwongen. schakelen. De opgeroepene is verplicht te verschijnen; verschijning kan voegd stukken te vragen, getuigen, deskundigen en tolken op te roepen c.q. in te Ai Klachten over politie enjustitie

9 op behoorljkheid van handelen beoordeelt Lokale ombudsman van het rapport. Klachten over politie enjustitie Ai heden ten behoeve van hun onderzoeken. singen c.q. die van het Openbaar Ministerie worden in de onderscheidene hoofdstukken van het strafrechtelijk deel van dit handboek behandeld. De eni Ten slotte verdient nog vermelding privaatrechteljke instellingen zoals de Ombudsvrouw, de Consumentenman en vergelijkbare vertrouwenslieden bin nen organisaties en instellingen. De ombudsman kan aan het betrokken orgaan zijn zienswijze over eventueel te gaan en de betreffende ambtenaar alsook de klager ontvangen een exemplaar ombudsman neer in een openbaar rapport. Het betrokken administratief or 3. Justitie nemen maatregelen, bekendmaken. De formele klachten zoals de strafklacht en strafvorderingskiachten, blijven in dit hoofdstuk buiten beschouwing. De voorzieningen tegen rechterlijke bes ijs welke wel in dit hoofdstuk worden behandeld. Deze ombudsmannen hebben vergelijkbare, doch minder ver gaande bevoegd burgers het optreden van gemeentelijke organen en gemeentelijke ambtenaren In sommige gemeenten fungeert een lokale ombudsman, die ten behoeve van ge uitzonderingen zijn het beklag ex artikel t 2 Sv. en dat ex artikel 55 2a e.v. Sv., Ten aanzien van klachten over de parketpolitie kan worden gehandeld zoals hiervoor aangegeven bij de klachten over de politie. De Hoofdofficier vanjusti worden geleid (vgl. gedragsregel 3). Met betrekking tot klachten over griffie- of parketpersoneel kan de advocaat het beste rechtstreeks contact opnemen met De informele klachten over laakbare gedragingen van leden van de staande en de zittende magistratuur zullen zo mogelijk steeds via de plaatselijke deken de Griffier of de Hoofdofficier c.q. Procureur-Generaal. tie is de aangewezen autoriteit, die zonodig maatregelen kan nemen. Doorgaans zal de Nederlandse Orde van Advocaten over structurele of princi piële klachten of problemen, na ingewonnen advies van haar adviescommissie reur-generaal bij de) Hoge Raad uitlokken. strafrecht, een standpuntbepaling van de Minister van Justitie of de (Procu i Daarbij worden de artikelen 4 fl 19, vierde lid Wet openbaarheid van bestuur in acht genomen 15 Adv. Pr. februari 1987

10 slechts zelden aanleiding zullen geven tot klachten. Toch zijn er gevallen waar over geklaagd moet worden. Van de leden van de rechterlijke macht mag toch verwacht worden dat zij kette onheus gedraagt jegens een verdachte doet zich de vraag voor of daar Indien een rechter of officier zich ter zitting, in raadkamer, kabinet of ten par schendingen van de fatsoensnorm verdienen onze aandacht Informeel beklag In het algemeen is grote terughoudendheid in deze geboden. Slechts grove i Adv. Pr. februari 1987 i Of advocaat, reclasseringsambtenaar, dan wel getuige. worden. Sommige voorzitters ofpolitierechters laten verdachten slechts zelden missaris in strafzaken. ter die het recht (ter zake doende) vragen te stellen (hetzij door verdachte, hetzij door raadsman) frustreert dient naar omstandigheden hierop aangesproken te deken te leiden. staat er doorgaans een zodanige blikvernauwing, dat het risico geenszins on Voor het geval de Rechter-Commissaris de verdachte bij het verhoor ter gele king grijpen, niettemin is het een middel waarin de wet voorziet en waarvan op Slechts in uitzonderlijke gevallen zal de raadsman naar het wapen van de wra sen de betrokken rechter en de raadsman, al dan niet via de deken, wellicht uitspreken. Doorgaans is een démarge ter zitting voldoende om een dreigende scheefgroei te niet onder alle omstandigheden te accepteren. Een voorzitter of politierech oordeeldheid terechtgewezen worden. Tutoyeren ter zitting hoeft een verdach recht te zetten. Bij regelmatige moeilijkheden zou een individueel contact tus ervaren, dan zou wellicht de tussenkomst van de president van het gerecht Indien hiertegen door de raadsman niet wordt opgetreden kan zijn cliënt in zijn verdediging worden geschaad. kunnen leiden tot het voorkomen van aanvaringen in de toekomst. Blijven er problemen bestaan of wordt een bepaald optreden echt als onaanvaardbaar ingeroepen kunnen worden. In deze gevallen is het verstandig de klacht via de Doordat de Rechter-Commissaris gedurende de periode van zijn aanwijzing uitsluitend belast is met de behandeling van de instructie van strafzaken, ont denkbeeldig is dat hij een instrument wordt van de vervolging. Afhankelijk van verdachte al dan niet problematisch zijn. de mate waarin de Rechter Commissaris minder het accent legt op zijn rechter zijn en meer het accent legt op het,,commissaris zijn, zal zijn omgang met de het voorschrift van artikel 302 Sv. schendt mag best op zijn falende onbevoor zeer goede zakelijke gronden gebruik gemaakt kan worden (artikel 516 Sv.). Een voorzitter, politierechter, of bij zittend rechter of raadsheer die stelselmatig De meeste moeilijkheden ontstaan meestal in de omgang met de Rechter-Com bij de advocaat dient op te treden. Az Klachten over politie enjustitie

11 Klachten over politie enjustitie Ai 750 I 1 genheid van de vordering tot inbewaringstelling onvoldoende de kans geeft zijn verhaal te vertellen en een verklaring afte leggen zoals hij de verdachte de zaak ziet, dient de raadsman daartegen op te komen. Een goede Rechter-Commissaris stelt geen strikvragen en laat de verdachte heel; een goede raadsman let daarop. Vele Rechter-Commissarissen hebben de vervelende gewoonte de raadsman niet te waarschuwen indien zij de preventief gehechte verdachte, dan wel getui gen in diens zaak, horen. De raadsman doet er dan ook goed aan, direct na de inbewaringsteiling de Rechter-Commissaris, onder verwijzing naar het gestel de in artikel 186 Sv., te verzoeken hem te waarschuwen indien in het gerechte lijk vooronderzoek verhoren zullen plaatsvinden. Indien de Rechter-Commissaris de raadsman niet in de gelegenheid stelt bij vermelde verhoren aanwezig te zijn, kan de raadsman de rechtbank, op de voet van het bepaalde in artikel 24! Sv., verzoeken de Rechter-Commissaris alsnog bepaalde getuigen te doen horen in aanwezigheid van de raadsman, teneinde deze getuigen bepaalde vragen te kunnen stellen, waardoor een onnodige lange behandeling ter terechtzitting wegens het alsdan dagvaarden van getuigen kan worden voorkomen Formeel beklag Indien men zich formeel over de handelingen van justitie wenst te beklagen, staan de volgende mogelijkheden open i. Klagen over verwaarlozing ambtsplicht ofambtsbezigheden c. q. de waardigheid van het ambt. (zie ook art. i i., eerste lid, sub d RO) Bij de presidenten van de gerechten kan te dezer zake worden geklaagd ex artikel 14 RO ten aanzien van rechtelijke ambtenaren of griffiers. De wet kent geen voorgeschreven procedure en spreekt slechts van een ambtshalve be voegdheid van de presidenten of op vordering van het Openbaar Ministerie. Aangenomen mag worden dat een belanghebbende zich niettemin kan wenden tot de president. De president kan een waarschuwing geven, na de betrokken ambtenaar ge hoord te hebben. Er bestaat geen verplichting een klager te horen of deze van de eventuele waarschuwing op de hoogte te stellen Klagen over de uitoefening van de bediening bij de Hoge Raad Bij de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad kan over handelingen ofgedragin gen van rechteljke ambtenaren worden geklaagd (artt. i 4a- 14C RO). Van dit beklag zijn uitgesloten rechtelij ke beslissingen. De klacht wordt ingediend als een verzoekschrift inhoudende naam en adres van verzoeker met opgave van de bedoelde gedraging of handeling en met beschrijving van de daartegen gerichte klacht. Het verzoekschrift is gericht aan de PG bij de Hoge Raad. i Adv. Pr. februari 987

12 dit vooronderzoek. plaats in raadkamer van de HR overeenkomstig artikel i, d RO. en de rechtelijke ambtenaar worden op de hoogte gesteld van de uitkomst van inlichtingen te verstrekken. Daartoe kan de PG hen zonodig horen. De klager Indien de PG besluit tot het doen van een vordering aan de HR tot een onder De P0 stelt de verzoeker en de rechtelijke ambtenaren in de gelegenheid hem zoek naar de in het geding zijnde ambtsbediening, vindt behandeling daarvan ij Adv. Pr, februari 1987 i Literatuur: Mr. Gij. F1. M. Corstens, Waarborgen rondom het vervolgingsbeleid, Vermande zonen, Umuiden 1974, mr. Franken, Vervolgingshclcid,Gouda Quint, Diss Melai es, aantekeningen op artt a Sv.,Gouda Quint. de beslissing tot niet vervolging of niet verdere vervolging is genomen. Voor de Het beklag wordt gedaan bij het Gerechtshof, binnen het rechtsgebied waarvan i. Bevoegd Gerechtshof Indien het Openbaar Ministerie niet tot (verdere) vervolging van een (ex) ver daarover klagen bij het Gerechtshof (regeling van de artikelen i 2-T 2 Sv.). dachte van een strafbaar feit wil overgaan kan de rechtstreeks belanghebbende 4. Beklag over het niet (verder) vervolgen van een strafbaar feit klacht. verplichting aan een klager mededeling te doen van het resultaat van een In voorkomende gevallen kan een belanghebbende zich wenden tot de PG, die volledig vrij is op een klacht al dan niet in te gaan. Evenmin bestaat er een doen van beklag in de hiërarchieke lijn. De PG heeft immers ingevolge de arti bevoegdheid aanwijzingen aan zijn ondergeschikten te geven. Wat de P0 bij het Hof zelf betreft zij gewezen op artikel 5 RO. is. Hof, binnen weiks rechtsgebied het desbetreffende lid van het O.M. werkzaam De wet kent geen speciale klachtenprocedure. Het gaat hier in wezen om het zijn ambt uitoefent, kan men zich wenden tot de Procureur-Generaal bij het kel a RO in het algemeen en ingevolge artikel 140 Sv. in het bijzonder, de Indien men zich wenst te beklagen over de wijze waarop een lid van het O.M. het Hof Klagen overde uitoefening van de bediening bijdeprocureur-generaalbij aangeklaagde ontvangen een afschrift van de door de HR te nemen beslissing. het ontslag van de betrokken rechteljke ambtenaar inhouden. Zowel klager als De beslissing kan bij gegrondbevinding overeenkomstig artikel i i, sub c RO Ai Klachten over politie enjustitie

13 o i 3 75 Klachten over politie enjustitie Ai absolute bevoegdheid wordt verwezen naar artikel 6o RO en de Wet Rechtelij - ke Indeling van 10 augustus195 1,S 347. Voor de relatieve bevoegdheid wordt verwezen naar de artikelen 2-6 Sv. Indien het beklag niet tot de kennisnerning van het Gerechtshof behoort en is het Gerechtshof van oordeel dat een ander Gerechtshof wèl bevoegd is, dan verwijst het Gerechtshof de zaak naar het bevoegd geachte college onder ge lijktijdige toezending van het klaagschrift en een afschrift van de beschikking (waarbij het Hof zich zelf onbevoegd verklaarde) Belanghebbenden Belanghebbend zijn zij, die door het feit rechtstreeks in hun belangen zijn ge schaad en bij de instelling of voortzetting van de vervolging een redelijk belang hebben. Volgens de Hoge Raad kunnen alleen degenen, die door het achterwege blij ven van een vervolging getroffen worden in een belang dat hen bepaaldelijk aangaat, als rechtstreeks belanghebbenden worden beschouwd. Onder rechts treeks belanghebbenden worden niet alleen natuurlijke personen maar ook de in artikel 1 2, tweede lid omschreven rechtspersonen verstaan. Over het algemeen zal het slachtoffer van een strafbaar feit de belanghebbende in deze zijn, soms gaat het om diens nabestaanden. Een (ex) verdachte kan eveneens als belanghebbende worden aangemerkt. Daarnaast bestaan de indirect belanghebbenden, zoals bijvoorbeeld de gesu brogeerde verzekeraar (HofDen Bosch: niet ontvankelijk) of overheden, terza ke van een klacht wegens niet vervolgen van een handelen in strijd met de verordening, welke een door die overheid te behartigen belang raakt (HofArn hem: wel ontvankelijk) Beperking van de klachtregeling Het beklag is niet toegelaten in zaken die reeds geëindigd zijn, of in de gevallen dat strafvervolging is uitgesloten. a. Een strafzaak kan reeds geëindigd zijn omdat het recht tot strafvervolging niet meer bestaat wegens een onherroepelijke vrijspraak of ontslag op rechts vervolging (art. 68 Sr.) dan wel na een onherroepelijke buitenvervolgingstel ling (art. 250 Sv.) of een kennisgeving van niet verdere vervolging (artt en 253 Sv.). b. Een strafzaak kan ook geëindigd zijn omdat het recht tot strafvervolging niet meer kan worden uitgeoefend, zoals na het overlijden van de persoon wiens vervolging wordt verlangd (art. 69 Sr.), na verjaring (de artt. 70 ev. Sr.) of na HR 7 maart 1972, NJ 1973, flr HR 26juni 1956, NJ 1956, nr Hof s-hertogenbosch juni 1969, NJ 1970, nr Hof Arnhem, io januari 1950, NJ 1950, nr Adv. Pr. februari 1987

14 d. Vervolging van minderjarigenjonger dan i 2 jaren is uitgesloten (art. 77 overtreding betreft (art. i 2 p Sv.). c. Beklag is evenmin toegelaten indien de toepassing van artikel 74 Sr. een min meer worden uitgeoefend. jo. 552 t cv. Sv.) kan ingevolge artikel 552 v Sv. het recht van vervolging even aan een vreemde staat heeft overgedragen (zie de regeling van de artt. 77 bis Sr. voldoening aan de voorwaarden krachtens de artikelen 74-74c Sr. gesteld (zie echter art. i o Sv.). Indien de Officier van Justitie het recht tot strafvordering i Adv. Pr. februari 1987 werd veroordeeld, of ex artikel 250 Sv. buiten vervolging werd gesteld, terzake Te dezer zake kan ook geklaagd worden. Hieraan doet niet af dat de verdachte b. Niet vervolgen van ad informandumgevoegde zaken ke van een strafbaar feit gedaan zijn (en/of klachte ingeval van klachtdelicten). den van een KNVV). Wilde klager ontvankelijk zijn dan moet er aangifte terza Daarvan is sprake in het geval dat de Officier vanjustitie überhaupt niets doet, ringsonderzoek oordeelt dat een vervolging niet opportuun is (te onderschei zelfs geen onderzoek instelt, dan wel het geval dat de Officier na een opspo a. Niet vervolgen (1 Beklag kan betrekking hebben op de volgende beslissingen..5. Waarover klagen waarop aan de voorwaarden werd voldaan (art. 20 o Sv.). Overigens zal het beklag natuurlijk zodanig tijdig moeten worden gedaan dat een eventuele ver volging binnen een redelijke termijn kan plaatsvinden (art. 6, eerste lid EVRM). klag ten aanzien van de toepassing van artikel 74 Sr. (transactie terzake van een Aan het doen van beklag is geen wettelijke termijn gesteld, behoudens het be misdrijf) welk beklag moet worden gedaan binnen 3 maanden na de datum 4.4. Termijn verklaring van beëindiging der zaak te verkrijgen, is een beklagprocedure ver der uitgesloten. h. Ingeval van artikel 36 Sv. welke de verdachte de mogelijkheid biedt een g. De strafvervolging is uitgesloten in gevallen als artikel 68, derde lid AWR Sr). en 420 Sr.) kan alleen vervolgd worden nadat er klachte is gedaan (artt f. Bij klachtdelicten (de artt.: 269; 273; 281, tweede lid; 316, tweede lid, 324 de lid; 255, derde lid; 255, vierde lid Sv. of artikel 30, tweede lid WVW. een verloren recht worden hersteld, zie de artikelen 244, tweede lid; 245, twee e. Soms kan een dreigend verval van het recht tot vervolging worden gered of Sr.). Ai Klachten over politie enjustitie

15 Klachten over politie enjustitie Ai a van een feit, maar het feit waarom wordt geklaagd ter informatie werd bijge voegd. Volgens de Hoge Raad levert noch artikel 68 Sr. noch artikel 255 Sv. een belemmering voor een nieuwe vervolging op. Niettemin ligt de marge van het Hof hier heel smal. c. Niet de rneeststrafbare vorm vervolgd Het is dubieus of er te dezer zake bevoegdheid bestaat een bevel te geven in dier voege dat opgedragen wordt een bepaald feitencomplex als een bepaald straf baar feit te vervolgen. d. Nietverdervervolgen Dit doet zich voor als het Openbaar Ministerie een eenmaal aangespannen vervolging niet doorzet (art. 242 Sv.). Daarvan kan sprake zijn na een opspo ringsonderzoek, al dan niet na toepassing van voorlopige hechtenis (art. 245 Sv.) of na sluiting van een gerechtelijk vooronderzoek door na te laten een kennisgeving inzake de verdere vervolging te doen c.q. te dagvaarden (art. 244 Sv.). Ook is denkbaar dat de Officier van Justitie na een (onherroepelijke) be schikking tot verwijzing naar de terechtzitting (art. 250 lid 6 Sv.) nalaat de verdachte verder te vervolgen (verg. art. 253 Sv.) of na intrekking van de dag vaarding niet verder vervolgd is (art. 267 Sv.) dan wel de vervolging niet door zet door geen appeldagvaarding (art. 412 Sv.) ofdagvaarding na verwijzing (art. 44! Sv.) uit te brengen. Indien tegen het niet verder vervolgen niet tijdig bij het Hof wordt opgekomen, ontstaat de mogelijkheid dat de termijn van vervolging is verstreken, c.q. de kennisgeving van niet verdere vervolging reeds is uitgebracht, waarna aan de vervolging een einde is gekomen en de verdachte terzake van hetzelfde feit niet opnieuw kan worden vervolgd, behoudens de gevallen bedoeld in artikel 255 Sv. Een nadien gegeven bevel van het Hof op grond van artikel 12 Sv. kan daar geen verandering in brengen 2, tenzij geklaagd wordt over hetgeen hierna on der ad e is omschreven. e. Nagelaten wordt een vervolgingstermijn te herstellen Hierbij kan het gaan om verschillende mogelijkheden zoals: Officier van Justitie heeft termijnen als bedoeld in artikel 255, vierde lid laten verstrekken en vervolgt niet verder. In dit geval kan het Hof verzocht worden de Officier van Justitie te gelasten de in dat lid bedoelde vordering te doen, of er is sprake van nieuwe bezwaren als bedoeld in lid 2 en de Officier van Justitie laat na een vordering GVO als bedoeld in lid 3 te doen. In dit geval kan i HR6juni i96i,nj 1962,nr HR io oktober i7, NJ 1927, nr Adv. Pr. februari 1987

16 derde lid en 267, tweede lid Sv. Het is dus zaak tijdig bij het Hofbeklag te doen. In de gevallen van een dreigend schriften van de artikelen 244, tweede lid, 245, tweede lid, 246, derde lid, 253, handeling van het Hof gebruik te maken van de mogelijkheden van de voor verzuim van termijnen kan aan de Officier gevraagd worden, hangende de be doen. het Hof gevraagd worden de Officier van Justitie een zodanige vordering te t, Adv. Pr. februari HR 2 juni 1964, NJ 1964, nr. 4 ig, zie ook Hof Arnhem, 27 mei 1930, W i Hof Arnhem, i september 1g69, NJ 1970, nr. i8. voorwaarden, of bij de verwachting dat die voorwaarden vervuld worden aan genomen worden dat niet meer met succes geklaagd zou kunnen worden. 2 welke reden geven tot het sepot. In dergelijke gevallen kan bij vervulling van de een rol spelen dat de verdachte aan bepaalde informele voorwaarden voldoet, ke gevallen kan sprake zijn van beleidssepots of casuïstische sepots. Hierbij kan vervolging af te zien op gronden aan het algemeen belang ontleend. In dergelj - Officier vanjustitie steeds vrij op grond van artikel i 67 of 242 Sv. van verdere Naast het transactiesepot als bedoeld in de artikelen 74-74c Sr. staat het de h. Informeelsepot ten (art. 1 2 Sv.). Bij toepassing van artikel 74 Sr. wegens een overtreding is beklag niet toegela worden gedaan binnen 3 maanden na datum van voldoening (art. 120 Sv.). nen van het beklag, zodra aan de voorwaarden wel is voldaan moet het beklag gehouden met de voldoening daarvan, stelt de wet geen termijn aan het indie Zolang aan de voorwaarden nog niet is voldaan doch rekening moet worden een misdrijf kan terzake beklag worden gedaan. Officier van Justitie toepassing is gegeven aan de artikelen 74-74c Sr. wegens Indien ten aanzien van de persoon wiens vervolging wordt gewenst door de g. Transakties (vgl. hiervoor ad e.). Ook kan sprake zijn van een herstelbare niet ontvankeljkheid van de Officier baar Ministerie niet opnieuw dagvaardt. of ii 13 Sv.) of niet rechtsgeldig (art. 558 ev. Sv.) werd uitgebracht en het Open (art. 261 resp. 258, derde lid Sv.) of de dagvaarding niet tij clig (art. 265,370,398 Deze mogelijkheid doet zich voor als de dagvaarding nietig wordt verklaard f Niet opnieuw vervolgen Ai i 4b Klachten over politie enjustitie

17 4c o i 75 Klachten over politie en Justitie Ai 4.6. Procedure Het beklag wordt ingediend bij het gerechtshof, binnen het rechtsgebied waar van de beslissing tot niet vervolging of niet verdere vervolging is genomen. Indien het beklag niet tot de kennisneming van het gerechtshof behoort, ver klaart het gerechtshof zich onbevoegd doch in het geval dat het hof van oordeel is dat een ander gerechtshof wel bevoegd is, verwijst het gerechtshof de zaak naar het bevoegd geachte college onder gelijktijdige toezending van het klaag schrift. Voor het schriftelijk beklag gelden geen vormvoorschriften. De ont vangst van het beklag wordt schriftelijk bevestigd. Klager kan het beklag zelf doen, door inzending van het beklag naar de griffie van het gerechtshof. Voor het indienen van een zodanig beklag wordt geen akte opgemaakt. Indien de klager zich in een penitentiaire inrichting bevindt kan hij gebruik maken van de mogelijkheden welke de voorschriften van artikel 441 a Sv. hem bieden. Het beklag kan ook worden ingediend door tussenkomst van een advocaat of gemachtigde, overeenkomstig de artikelen 450 en 452 Sv. Het klaagschrift wordt door het Hof in handen van de Procureur-Generaal gesteld met het verzoek verslag uit te brengen. De Procureur-Generaal zal meestal de Officier van Justitie om inlichtingen vragen. Soms wordt nog een nader onderzoek ingesteld door opsporingsdiensten. Na dit onderzoek door de Procureur-Generaal is het mogelijk dat alsnog vervolging wordt ingesteld, waarna het beklag zijn belang verder heeft verloren. In beginsel wordt het beklag in Raadkamer behandeld na oproep van klager en de persoon wiens vervolging wordt verlangd, tenzij klager kennelijk niet vankelijk is of het beklag kennelijk ongegrond is (art. i 2C Sv.) dan wel in het geval terzake van hetzelfde feit reeds eerder beklag werd gedaan en er niet sprake is van nieuwe omstandigheden (art. 1 2d, tweede lid Sv.). Zowel de klager als de persoon wiens vervolging wordt verlangd kunnen zich in Raadkamer doen bijstaan door een advocaat. Indien zij zelf niet aanwezig (wensen te) zijn kunnen zij zich doen vertegenwoordigen door een advocaat, indien deze ver klaart daartoe bepaaldelijk gevolmachtigd te zijn ofdoor een daartoe bij bij zon dere volmacht schriftelijk gemachtigde. Indien behandeling in Raadkamer plaatsvindt staat de voorzitter van het rechtshof de klager en de persoon wiens vervolging wordt verlangd, alsmede hun advocaten of gemachtigden toe van de op de zaak betrekking hebbende stukken kennis te nemen indien daarom wordt verzocht. Niettemin kan de voorzitter op dein artikel T 2f, tweede lid genoemde gronden kennisneming van bepaalde stukken verbieden. Behandeling in Raadkamer vindt plaats overeenkomstig artikel i 2j Sv., welke behoudens enkele uitzonderingen verwijst naar de algemene regeling voor be handeling door Raadkamer als vervat in de artikelen Sv. Het horen van de klager en de persoon wiens vervolging wordt verlangd kan ook aan een der leden van het gerechtshof worden opgedragen (art. i 2i Sv.). ont ge 15 Adv. Pr. februari 1987

18 237, derde lid Sv. bedoelde vordering te doen; c. de Officier vanjustitie de last te geven de in artikel i 8 i Sv. c.q. de in artikel feit waarop het beklag betrekking heeft; b. het bevel dat de verlangde vervolging zal worden ingesteld terzake van het tweede lid Sv.); a. de kennisneming van de op de zaak betrekking hebbende stukken (art. i 2f, Aan het Hof kan gevraagd worden: 4.7. Degevraczgde beslissing 15 Adv. Pr. februari 1987 i Zie ook HR 6 december ig8, NJ 1986, or re geldt artikel 450 Sv. niet). De beklagregeling van de artikelen 552a-552g Sv. heeft niet alleen betrekking Deze beklagregeling is ook van toepassing op beslag krachtens bijzondere wet WVW een eigen bezwaarschriftprocedure ex artikel 27 (N.B. voor die procedu AWDA). Waar in de Wegenverkeerswet sprake is van invordering, kent de ten, zoals artikel i8 WED, artikel 47 Uitleveringswet of artikel 82 AWR (120 ring van voorwerpen die niet in beslag waren genomen. het verkeer van deze zaken. De beklagregeling ziet ook op de verbeurdverkla op inbeslaggenomen zaken ofop de verbeurdverklaring c.q. de onttrekking aan 5. Beklag over inbeslagneming c.a. Ten slotte wordt nog gewezen op artikel 1 3 Sv. ten aanzien van de in art. 92 RO genoemde verdachten. hebben afgelegd. zij die door de Koning zijn benoemd en de in artikel 29 RO bedoelde eed 13 Sv. ten aanzien van de rechtelijke ambtenaren. Rechtelijke ambtenaren zijn Volledigheidshalve zij ook gewezen op de voorschriften van de artikelen 510 en 4.8. Be/dagexdeartikelen 13 en i3asv. het Hof kan geen cassatie worden ingesteld. deze overeenkomstig artikel i e Sv. werd opgeroepen. Van de beschikking van rie, de klager alsmede aan de persoon wiens vervolging wordt verlangd, indien genomen zendt de griffier onverwijid een afschrift aan het Openbaar Ministe Van elke beslissing welke naar aanleiding van een van voormelde verzoeken is verlangd, te dagvaarden ter terechtzitting. e. de Officier vanjustitie de last te geven de persoon wiens vervolging wordt als bedoeld in artikel 255, derde lid c.q. vierde lid; d. de Officier vanjustitie (interlocutoir) de last te geven de vordering te doen Ai 7 o i 4d Klachten over politie enjustitie

19 ten in artikel 107, tweede lid en 113 Sv. Beslag op vorderingen in artikel i 25 het verkeer in de artikelen 36b- alsmede in de algemene richtlijnen gepubliceerd in St.crt. 1980, nr. 103 en 36d Sr. 101 en 114 Sv. Sv., de inbeslagneming en kennisneming van poststukken in de artikelen i 00, De inbeslagneming op voorwerpen is geregeld in artikel 94 Sv.; voor geschrif De verbeurdverklaring is geregeld in de artikelen Sr.; de onttrekking aan De wijze van inbeslagneming is te vinden in de artikelen en Sv. 5 Adv. Pr. februari Belanghebbende ook degene die eigendoms of andere rechten op het inbeslaggenomen (c.q. ver fen. Dat kan zijn degene onder wie het voorwerp in beslaggenomen werd, maar Belanghebbend zijn zij, die een concreet belang hebben waarin zij zijn getrof Belanghebbenden kunnen zich beklagen over beslissingen door voornoemde instanties indien zij zich met de gegeven beslissing of met het uitblijven van een beslissing niet kunnen verenigen. a. Voordat de vervolging is aangevangen, danwel nadien doch voordat de e. Na de beëindiging van de strafzaak herleeft de bevoegdheid van de Offi onttrekking aan het verkeer te geven (art. 353 Sv.). d. Na de sluiting van het onderzoek ter terechtzitting is slechts het gerecht c. Zodra de zaak ter terechtzitting is aangebracht, doch voor de einduit b. Indien er een GVO is ingesteld dient de Rechter-Commissaris toestem i i 8 Sv.). lijk van het stadium van de vervolging. gave ofafgifte worden gedaan aan de bevoegde autoriteit. Wie dat is, is afhanke (art. i i 8a Sv.). zaak ter terechtzitting is aangebracht (art. 278 Sv.), is de Officier van Justitie i. Wanneer klagen Alvorens over de inbeslagneming c.a. te klagen zal eerst een verzoek tot terug bevoegd tot teruggave aan de beslagene c.q. afgifte aan de rechthebbende (art. ming aan de Officier te geven, alvorens hij bevoegd is tot teruggave of afgifte spraak, is de Officier tot teruggave of afgifte bevoegd mits hij de toestemming van het desbetreffende gerecht heeft (art. i i 8a Sv.). cier indien het gerecht geen beslissing nam (bijv. na vrijspraak of ontslag van bevoegd een beslissing tot teruggave of afgifte, danwel verbeurdverklaring of rechtsvervolging) c.q. zich niet tot een beslissing omtrent het beslag in staat verklaarde. januari 1959,S.2. men voorwerpen is geregeld in de artikelen i i6-i ia Sv. en het K.b. van 5 (m.b.t. verkeersdelicten) in St.crt. 1980, nr. [82. De bewaring van inbeslaggeno Klachten over politie enjustitie Ai e

20 slaggenomen voorwerp tijdens het begaan van het strafbare feit aan een ander recht kan gedacht worden aan uit overeenkomst voortvloeiende rechten, zoals Artikel 55 Sv. schrijft voor dat het O.M., zodra wordt bemerkt dat een inbe na zal telkens dit onderscheid worden aangegeven. De belanghebbende kan de verdachte, de veroordeelde of een derde zijn. Hier bijv. de gesubrogeerde verzekeraar, de huurder, de pandhouder en dergelijke. beurdverklaarde of aan het verkeer onttrokken) voorwerp heeft. Bij een ander Adv. Pr. februari 1987 Dit beklag richt zich tegen de weigering van de Officier (zie hiervoor onder par. Het beklag (ex art. 552 Sv.) kan worden gedaan door alle belanghebbenden, dering vrij te geven. geven c.q. aan de rechthebbende af te geven, danwel de inbeslaggenomen vor 5.1. a, b, c, en e) om aan de beslagene het in beslaggenomen voorwerp terug te b. Beklag overde weigering teruggave, afgifte ofvrijgeven van het beslag Het beklag (ex art. 552 Sv.) kan worden gedaan door alle belanghebbenden, neming of kennisnerning is geschied. lijkheden zich voordoen. Naast beklag over de inbeslagneming zelf kan ook geklaagd worden over het werd genomen. Wel kan een van de hierna onder d of e genoemde beklagmoge cier van Justitie of Rechter-Commissaris. zaken door het gerecht een beslissing zoals bedoeld onder hoofdstuk 5 ad d Dit beklag is niet meer mogelijk indien ten aanzien van de inbeslaggenomen gebruik (of in geval van poststukken kennisneming van de inhoud) van het inbeslaggenomene. Dit beklag richt zich tegen de handelingen van politie, offi zaak wordt vervolgd of het laatst werd vervolgd. Is de vervolging nog niet aangevangen dan is de rechtbank bevoegd binnen welks rechtgebied de inbeslag poststuk. Het beklag wordt gedaan bij het gerecht in feitelijke aanleg waar de binnen 3 jaren na de inbeslagneming ofna de gewraakte kennisneming van het zowel de verdachte als de rechthebbende. Het beklag moet worden gedaan a. Beklag over het voortduren van de inbeslagneming ofgebruik daarvan hem inbeslaggenomen voorwerp. Geen beklag is mogelijk door degene die afstand heeft gedaan van een onder hieronder opgesomd. aanmerking komende mogelijkheden en daarbij geldende termijnen worden teit die de gewraakte beslissing nam, alsook van de positie van de klager. De in De vraag waar het beklag nu precies betrekking op heeft hangt afvan de autori 5.3. Waarover klagen toebehoorde, die ander in kennis stelt van de beklagmogelljkheden ex artikel 552h en 55 2b Sv. Ai75 4f Klachten over politie enjustitie o i

21 Klachten over politie en Justitie A175o 14g zowel de verdachte als de rechthebbende. Termijn (3 jaar) en bevoegd gerecht zijn dezelfde als hierboven onder a beschreven. c. Beklag over afgifte ofteruggave aan een ander De bes lagene kan zich beklagen indien onder hem inbeslaggenomen voorwer pen aan een ander worden afgegeven of teruggegeven (art. ii8, derde Lid jo. 55 2a Sv.). Dit beklag richt zich uitsluitend tegen de maatregelen van de Officier vanjustitie (zie hiervoor par ad a, b, c en e). Dit beklag moet worden gedaan binnen 14 dagen nadat de kennisgeving (ex art. i8, derde lid Sv.) tot teruggave aan een ander, aan de beslagene is betekend. Het beklag moet worden gedaan bij hetzelfde gerecht als (hiervoor) omschreven onder a. Laat de Officier van Justitie de kennisgeving na dan heeft de beslagene een termijn van 3 jaren te rekenen vanaf de datum van inbeslagneming. Werd de teruggave aan een ander gelast door het gerecht dan kan alleen de veroordeelde een rechtsmiddel tegen die uitspraak als geheel instellen. d. Beklag over verben rdverklarirzg De belanghebbende, een ander dan de veroordeelde, kan zich beklagen over de verbeurdverklaring van een hem toebehorende zaak (art. 552 b Sv.). Onder toe behoren wordt verstaan naast het eigendomsrecht, bezit te goeder trouw, de bezitsbescherming ex artikel 2014 BW, retentie of andere aan overeenkomsten ontieende rechten. Vorderingen die geheel of grotendeels door middel van of uit de baten van het strafbare feit door de veroordeelde verkregen zijn c.q. aan de veroordeelde toebehorende voorwerpen vallen niet onder dit beklag. Het beklag richt zich tegen de rechtelijke uitspraak waarbij de verbeurdverkla ring werd uitgesproken. Het beklag moet worden gedaan binnen 3 maanden nadat deze beslissing uitvoerbaar is (vgl. artt. 558, eerste lid en 559 Sv.). Het beklag wordt gedaan bij het gerecht dat in hoogste feitelijke aanleg de beslis sing heeft gegeven. Geen beklag staat echter open, indien het bedrag, waarop de verbeurdverklaar de voorwerpen bij uitspraak zijn geschat, is betaald of ingevorderd, danwel vervangende vrijheidsstraf is toegepast. De veroordeelde kan bij een beslissing tot verbeurdverklaring door het gerecht alleen tegen die uitspraak als geheel een rechtsmiddel instellen; de beklagrege ling staat voor hem niet open. i HR 26juni NJ 1979, nr Adv. Pr. februari 1987

22 werd uitgesproken. Gaat het om een beslissing in de hoofdzaak tegen de ver over de onttrekking aan het verkeer van een aan hem toebehorend voorwerp Ook dit beklag richt zich tegen de rechtelijke uitspraak waarbij de onttrekking Hetgeen hiervoor werd opgemerkt over het begrip toebehoren geldt mutatis mutandis ook voor de onttrekking. (art. 55 De belanghebbende, een ander dan de veroordeelde, kan zich ook beklagen e. Beklag over onttrekking aan het verkeer 2b Sv.). 15 Adv. Pr. februari iq8 rechtmatige inbeslagneming (formele eis). Bovendien moet van de bevoegd Zodra de belangen waar het in artikel 94 Sv. om gaat niet meer veilig gesteld waarvoor die bevoegdheid gegeven is. heid tot inbeslagneming in redelijkheid gebruik zijn gemaakt voor het doel voor beslag vatbaar zijn (materiële eis ex artikel 94 Sv.) en of er sprake was van Beklag over ad a en b De gegrondheid van dit beklag hangt af van de vraag of het gaat om zaken die.4. Gronden van beklag Bij de bespreking van de gronden waarop het beklag kan rusten wordt de hiervoor gebruikte indeling (par. 5.3.) aangehouden. beslist. Door deze verklaring kan (opnieuw) aan de Officier van Justitie teruggave of beschreven beklagmogelijkhederi kunnen worden benut indien negatiefwordt afgifte gevraagd worden (zie par. 5.1 ad e), waarna de hiervoor onder a, b of c staat is f Verklaring van hetgerecht da t het tot een beslissing omtrent het beslag niet in wel eventueel hoger beroep of cassatie tegen die uitspraak als geheel instellen. Sv.). vervolgen, of(bijv. wegens overlijden van de verdachte) niet meer kan vervol deze procedure kan sprake zijn als het O.M. in de hoofdzaak besluit niet te gen en onder beslag nog een voor onttrekking vatbaar voorwerp (art. 36c Sr.) gerecht bij afzonderlijke beschikking over de onttrekking zal beslissen. Van Indien degene aan wie het voorwerp toebehoord bekend is kan het gerecht deze belanghebbende horen wanneer het O.M. ex artikel 55 2f Sv. vordert dat het slissing uitvoerbaar is, bij het gerecht dat in hoogste feitelijke instantie de be slissing heeft gegeven. geen beklag doen; wel staat hem beroep in cassatie open (artikel 55 De veroordeelde kan zich over een beslissing van het gerecht tot onttrekking 2f, zesde lid dachte, dan moet het beklag worden gedaan binnen 3 maanden nadat die be berust. Volgt beslissing tot onttrekking dan kan de belanghebbende daarover niet beklagen. Voorzover die beslissing in zijn strafzaak werd gegeven kan hij Ai h Klachten over politie enjustitie

23 Q Beklag over ad c hoeven worden, is er geen strafvorderlijk belang voor het voortduren van een beslag meer aanwezig. In deze gevallen zal het beklag meestal grond zijn op pretense rechten op het inbeslaggenomen voorwerp. Klager zal in zijn beklag zijn beter recht tot uitdrukking brengen. voornoemde beklaggronden behoudens Op het beklag beschikt de rechter met een met redenen omkiede beschikking. ven (art. 552C Sv.). De beschikking wordt onverwijld aan de klager betekend. Beroep in cassatie kan door het O.M. worden ingesteld binnen i 4 dagen na De behandeling van het klaagschrift vindt plaats in Raadkamer overeenkom ling in Raadkamer doen bijstaan door een advocaat. stig de artikelen Sv. De klager wordt gehoord en kan zich bij de behande 5.6. Procedure klager gedetineerd is. Het beklag wordt schriftelijk gedaan door de belanghebbende zelf of diens maakt (art. 451 Sv.). klager bevatten alsook ondertekend zijn naast de overige voor een te nemen beslissing noodzakelijke gegevens. woordiger (artikel 487, tweede lid Sv.) danwel door tussenkomst van een advo Omdat het klaagschrift een bezwaarschrift is in de zin van artikel 449 (schriftelijk) gemachtigde (artikel 450, ad b Sr.) c.q. diens wettelijk vertegen caat (artikel 450, ad a Sr.). Van het indienen van het klaagschrift wordt een akte door de Griffier opge Aan het klaagschrift wordt geen vormvoorschriften of motiveringseisen ge steld. Vanzelfsprekend moet het klaagschrift wel de naam en het adres van de indiening ook op de in artikel 451 a Sv. bedoelde wijze plaatsvinden indien de 5.5. Wijze van klagen hebbende bovendien aannemelijk moeten maken dat ten aanzien van hem in de king aan het verkeer (artikel 36c en d Sr.). Het beklag in dit soort zaken zal zich richten op de vraag ofhet wel om voorwer artikelen 36c en/of 36d Sr. genoemde gronden zich niet voordoen. pen gaat die vatbaar zijn voor verbeurdverklaring (artikel 33 Sr.) of onttrek van de belanghebbende tot of op het voorwerp. Bij onttrekking zal de belang Beklag over ad d of e Klachten over politie en justitie Ai i Bij verbeurdverklaring moet er tevens sprake zijn van een te eerbiedigen recht Sv. kan Bij gegrond bevinding zal de beschikking tevens de daarbij behorende last ge i HR i5 december r959, NJ iq6o, nr Adv. Pr. februari 1987

24 6. JustitiIe klachtenbureaus Krachtens artikel j i,vijfde lid Sv. kunnen aan klager de kosten van het beklag worden vergoed. ning. Hoger beroep staat niet open. dagtekening van de beschikking en door de klager binnen i dagen na beteke 15 Adv. Pr. februari 1987 reclassering of andere met het rechtsbedrijf instellingen. deze wenst te klagen over justitie, politie, advocaat, bureau van rechtshulp, instellingen van particulier initiatief, welke de burger beogen bij te staan indien In de meeste arrondissementen bestaan zogeheten justitiële klachtenbureaus, A j Klachten over politie enjustitie (J1

25 ring. s-gravenhage, 2 i mei 1969 ten in het algemeen en toepassing van art. 12 van het Wetboek van Strafvorde Onderwerp: beleid van het openbaar ministerie inzake de afdoening van klach Kenmerk: H. Afd. Staats- en Strafrecht nr. 234/269 Bijlage 1 15 Adv. Pr. februari 1987 zoeken naar gedragingen van politieambtenaren is een nader rondschrjven van het Wetboek van Strafvordering samengevat zouden worden. Hiertoe schriftelijke mededeling aan politie of openbaar ministerie, die het vermoeden wenselijk en trouwens ook in strijd met de heersende opvattingen omtrent het bevestigd. inhoud, hetzij door een ingesteld onderzoek, blijkt dat een justitieel optreden wordt beoogd. vertrouwelijke karakter van justitiële beslissingen om een klager-niet-belang beschouwd van de beslissing van het openbaar ministerie in kennis te stellen. richt te worden gezonden, waarin in elk geval de ontvangst van dc klacht wordt artikel i 2 van het Wetboek van Strafvordering. geruime tijd zal vergen, dient aan klager-belanghebbende een voorlopig be Het begrip,,belanghebbende ware hierbij overigens voldoende ruimte te in terpreteren. Indien het zich laat aanzien, dat de behandeling van de klacht openbaar ministerie worden gericht steeds te beantwoorden, is het minder genomen beslissing tot al of niet vervolging in het algemeen slechts kennis aan 2. Het openbaar ministerie geeft van zijn naar aanleiding van een klacht wekt dat een strafbaar feit is gepleegd en waaruit hetzij aanstonds door aard of i. Vooropgesteld zij dat aan het begrip,,klacht in deze circulaire een meer in een gerechtelijk vooronderzoek is ingesteld en de toepassing van artikel 12 ning van klachten in het algemeen, de berichtgeving aan klagers in zaken waar strekt dit rondschrjven. algemene betekenis moet worden toegekend. Bedoeld wordt de mondelinge of die uitsluitend de politie betreffen, de richtlijnen omtrent de wijze van afdoe die klager, die dient te worden beschouwd als belanghebbende in de zin van aangekondigd waarin, naast de bijzondere regelingen in voormelde circulaire hebbende, die feitelijk als een getuige in de zin van strafvordering moet worden rectie Politie nr. 014/269 betreffende strafrechtelijke en disciplinaire onder Hoewel het in beginsel aanbeveling verdient brieven en verzoeken die tot het Bij mijn circulaire van 1 7januari 1969, hoofdafdeling Staats en Strafrecht/Di bij de gerechts hoven Aan de procureurs-generaal Klachten over politie en justitie Ai 75o 14k

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocol Nr. 11

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocol Nr. 11 Dutch version/version néerlandaise Vertaling Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocol Nr. 11 met de aanvullende Protocollen Nrs. 1,

Nadere informatie

Het medisch traject. Dr. mr. A.J. Van Advocaat bij Beer Advocaten te Amsterdam Senior onderzoeker aan de Vrije Universiteit te Amsterdam

Het medisch traject. Dr. mr. A.J. Van Advocaat bij Beer Advocaten te Amsterdam Senior onderzoeker aan de Vrije Universiteit te Amsterdam Het medisch traject 4210 1 Het medisch traject Dr. mr. A.J. Van Advocaat bij Beer Advocaten te Amsterdam Senior onderzoeker aan de Vrije Universiteit te Amsterdam 1. Inleiding 4210 3 2. De medisch adviseur

Nadere informatie

NALEVING GEDRAGSCODE VOOR ONDERWIJSONDERZOEKERS. De Vereniging voor Onderwijsresearch, overwegende, dat:

NALEVING GEDRAGSCODE VOOR ONDERWIJSONDERZOEKERS. De Vereniging voor Onderwijsresearch, overwegende, dat: NALEVING GEDRAGSCODE VOOR ONDERWIJSONDERZOEKERS De Vereniging voor Onderwijsresearch, overwegende, dat: - er sinds 1990 een gedragscode voor onderwijsonderzoekers, die lid zijn van de Vereniging voor Onderwijsresearch

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport W M O De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen W M O De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen Inhoudsopgave Inleiding 4 1. Wat regelt

Nadere informatie

De toegang tot de rechter en een eerlijk proces in de Grondwet?

De toegang tot de rechter en een eerlijk proces in de Grondwet? De toegang tot de rechter en een eerlijk proces in de Grondwet? Behoeft de Nederlandse Grondwet aanvulling met een recht op toegang tot de rechter en een eerlijk proces? De toegang tot de rechter en een

Nadere informatie

GEWOGEN DER NEDERLANDEN

GEWOGEN DER NEDERLANDEN PROCUREUR-GENERAAL BESCHIKT EN BIJ DE HOGE RAAD GEWOGEN DER NEDERLANDEN Over de naleving van de wet door het openbaar ministerie bij het uitvaardigen van strafbeschikkingen Een rapport van de procureur-generaal

Nadere informatie

Klachtenreglement. De Friese Wouden

Klachtenreglement. De Friese Wouden Klachtenreglement De Friese Wouden Klachtenregeling Voorwoord Cliënten dienen niet snel een klacht in. Als een cliënt de stap zet om een klacht in te dienen, is het daarom des te belangrijker, dat zorgaanbieders

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Voorstel van wet van het lid Van der Steur tot wijziging van Boek 3 en Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering alsmede enkele andere wetten in verband met de

Nadere informatie

Dit reglement dient mogelijk per land of jurisdictie te worden aangepast m.b.t. wettelijke bepalingen

Dit reglement dient mogelijk per land of jurisdictie te worden aangepast m.b.t. wettelijke bepalingen Dit reglement dient mogelijk per land of jurisdictie te worden aangepast m.b.t. wettelijke bepalingen Reglement College van Toezicht Equine Osteopathie EDO Algemeen Algemene bepalingen Artikel 1 1. Het

Nadere informatie

Prettig contact met de overheid

Prettig contact met de overheid Dit is een uitgave van: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Programmadirectie Dienstverlening, Regeldruk en Informatiebeleid Postbus 20011 2500 AE Den Haag E-mail: postbus.mediationvaardigheden@minbzk.nl

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Voorstel van wet van het lid Van der Steur tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene wet inzake rijksbelastingen ter bevordering van het gebruik van mediation in het bestuursrecht

Nadere informatie

Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens

Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens Gecoördineerde versie, zoals laatst gewijzigd door de wet van 11 december 1998,

Nadere informatie

Richtlijnen inzake het omgaan met medische gegevens

Richtlijnen inzake het omgaan met medische gegevens II.03 Richtlijnen inzake het omgaan met medische gegevens 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Leeswijzer 4 1. Algemeen 5 2. Patiëntenrechten betreffende het dossier 9 3. Beroepsgeheim 11 4. Het beroepsgeheim in

Nadere informatie

Mr. M.A.R. Schuckink Kool, M.F. van Hulst, C.J.M. van den Brûle, J.M.G. Hulsman, advokaten bij de Hoge Raad der Nederlanden

Mr. M.A.R. Schuckink Kool, M.F. van Hulst, C.J.M. van den Brûle, J.M.G. Hulsman, advokaten bij de Hoge Raad der Nederlanden Mr. M.A.R. Schuckink Kool, M.F. van Hulst, C.J.M. van den Brûle, J.M.G. Hulsman, advokaten bij de Hoge Raad der Nederlanden HOGE RAAD DER NEDERLANDEN Rolnr. 10/ 05147 De dato: 21-7-2011 BORGERSBRIEF Inzake:

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING bij de Regeling Deviezenverkeer Curaçao en Sint Maarten

MEMORIE VAN TOELICHTING bij de Regeling Deviezenverkeer Curaçao en Sint Maarten MEMORIE VAN TOELICHTING bij de Regeling Deviezenverkeer Curaçao en Sint Maarten Doel en strekking Bijgaande regeling dient ter regeling van het deviezenverkeer in de Landen. Deviezenregelingen zijn in

Nadere informatie

OR: HOW I LEARNED TO STOP WORRYING AND LOVE DNA

OR: HOW I LEARNED TO STOP WORRYING AND LOVE DNA DE WET DNA-ONDERZOEK BIJ VEROORDEELDEN OR: HOW I LEARNED TO STOP WORRYING AND LOVE DNA Mr. S.L.J. Janssen Inleiding Al sinds de indiening van het wetsvoorstel in november 2002, houdt de Tweede Kamer zich

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers.

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1124 Richtsnoeren ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) voor belastingadviseurs en accountants Februari 2014 Voor

Nadere informatie

Naar een tweefasenproces?

Naar een tweefasenproces? Naar een tweefasenproces? Over voor- en nadelen van een strafproces in twee fasen, in relatie tot de posities van slachtoffer en verdachte prof. mr. dr. B.F. Keulen mr. dr. drs. A.A. van Dijk mr. dr. E.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. AFDELING I - ALGEMENE BEPALINGEN 1. Algemeen 1a. Spirit of Cricket 1b. Verantwoordelijkheid

Inhoudsopgave. AFDELING I - ALGEMENE BEPALINGEN 1. Algemeen 1a. Spirit of Cricket 1b. Verantwoordelijkheid K.N.C.B. TUCHTREGLEMENT 12 april 2015 als bedoeld in artikel 22 van de statuten, vastgesteld bij besluit van de algemene vergadering gehouden te Nieuwegein op 11 april 2015. Inhoudsopgave AFDELING I -

Nadere informatie

Civielrechtelijke aansprakelijkheid van de CWI: trend of randverschijnsel?

Civielrechtelijke aansprakelijkheid van de CWI: trend of randverschijnsel? Civielrechtelijke aansprakelijkheid van de CWI: trend of randverschijnsel? P.S. van Minnen* en W.A. Zondag 1 Inleiding Het ontslagrecht voor de rechtspraktijk de kern van het arbeidsrecht weet het wetenschappelijk

Nadere informatie

De procedure na cassatie en verwijzing

De procedure na cassatie en verwijzing De procedure na cassatie en verwijzing M r. N. T. D e m p s e y * 1 Gecasseerd; en (hoe) nu verder? Indien de Hoge Raad op grond van de aangevoerde cassatiemiddelen overgaat tot vernietiging van de bestreden

Nadere informatie

artikel RECHT OP TOELATING TOT CAO- ONDERHANDELINGEN: MEER DAN REPRESENTATIVITEIT? 74 SMA februari 2008 - nr. 2

artikel RECHT OP TOELATING TOT CAO- ONDERHANDELINGEN: MEER DAN REPRESENTATIVITEIT? 74 SMA februari 2008 - nr. 2 RECHT OP TOELATING TOT CAO- ONDERHANDELINGEN: MEER DAN REPRESENTATIVITEIT? A U T E U R Mr. P.Th. Mantel Met is al twintig jaar geleden dat in dit tijdschrift de bijdrage van Brink verscheen over de vraag

Nadere informatie

Memorie van toelichting ALGEMEEN DEEL

Memorie van toelichting ALGEMEEN DEEL Memorie van toelichting ALGEMEEN DEEL 1. Inleiding Met de Jeugdwet wordt het stelsel herzien van de ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen in verband met opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 892 Regels inzake de bescherming van persoonsgegevens (Wet bescherming persoonsgegevens) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING 1 INHOUDSOPGAVE Algemeen

Nadere informatie

Handhaving door en voor gemeenten EEN JURIDISCHE HANDLEIDING VOOR DE GEMEENTELIJKE PRAKTIJK

Handhaving door en voor gemeenten EEN JURIDISCHE HANDLEIDING VOOR DE GEMEENTELIJKE PRAKTIJK Handhaving door en voor gemeenten EEN JURIDISCHE HANDLEIDING VOOR DE GEMEENTELIJKE PRAKTIJK Handhaving door en voor gemeenten Een juridische handleiding voor de gemeentelijke praktijk Colofon Auteur mr.

Nadere informatie

KAN EEN TOEZICHTHOUDER U VERPLICHTEN EEN VERHOOR TE ONDERGAAN?

KAN EEN TOEZICHTHOUDER U VERPLICHTEN EEN VERHOOR TE ONDERGAAN? KAN EEN TOEZICHTHOUDER U VERPLICHTEN EEN VERHOOR TE ONDERGAAN? D.R. Doorenbos 1 1. Inleiding Een van de pijlers voor het uitoefenen van toezicht is de bevoegdheid om inlichtingen in te winnen en een onderzoek

Nadere informatie

Reactie op het rapport Toenemend appel,

Reactie op het rapport Toenemend appel, Reactie op het rapport Toenemend appel, een verkennend onderzoek van de Erasmus Universiteit Rotterdam naar de toename van het aantal beroepszaken ex artikel 69 van de Penitentiaire beginselenwet Reactie

Nadere informatie

Naar een nieuw vooronderzoek in strafzaken

Naar een nieuw vooronderzoek in strafzaken Naar een nieuw vooronderzoek in strafzaken Mr. P.A.M. Verrest 1 Inleiding De afgelopen acht jaren heeft de wetgever gewerkt aan een herziening van het Wetboek van Strafvordering. Met een aantal wetsvoorstellen

Nadere informatie

HABITAT JURIDISCH ADVIES. Wat te doen tegen overlast van houtstook door particulieren? Een overzicht van regelgeving en rechtspraak

HABITAT JURIDISCH ADVIES. Wat te doen tegen overlast van houtstook door particulieren? Een overzicht van regelgeving en rechtspraak HABITAT JURIDISCH ADVIES Wat te doen tegen overlast van houtstook door particulieren? Een overzicht van regelgeving en rechtspraak 1 mr. B.J. Meruma/mr. J.J.H. Mineur 27 juli 2010 090079 Opdrachtgever:

Nadere informatie

De Nieuwe Regeling 2011 Rechtsverhouding opdrachtgever architect, ingenieur en adviseur DNR 2011 BNA NL INGENIEURS

De Nieuwe Regeling 2011 Rechtsverhouding opdrachtgever architect, ingenieur en adviseur DNR 2011 BNA NL INGENIEURS De Nieuwe Regeling 011 Rechtsverhouding opdrachtgever architect, ingenieur en adviseur DNR 011 BNA NL INGENIEURS De Nieuwe Regeling 011 Rechtsverhouding opdrachtgever architect, ingenieur en adviseur

Nadere informatie