Productenrekening GS-versie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Productenrekening 2010. GS-versie 12-04-2011"

Transcriptie

1 Productenrekening 2010 GS-versie

2 2

3 INHOUDSOPGAVE PRODUCTENREKENING 2010 Hoofdstuk 1: Rekening lasten en baten...5 Hoofdstuk 2: Toelichting op de rekening van lasten en baten Algemeen bestuur Openbare orde en veiligheid Verkeer en vervoer Waterhuishouding Milieubeheer Recreatie en natuur Economische en agrarische zaken Welzijn Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Financiering en algemene dekkingsmiddelen Hoofdstuk 3: Staat van herkomst en besteding van middelen Hoofdstuk 4: Bijlagen Bijlage A-I: overzicht personele sterkte en personeelslasten Bijlage A-II: salarissen en sociale lasten (lastencategorieën 1.1 en 1.2) Bijlage B: Staat van materiële vaste activa Bijlage C: Staat van financiële vaste activa: kapitaalverstrekkingen Bijlage D: Staat van financiële vaste activa: langlopende geldleningen u/g en beleggingen Bijlage E: Staat van reserves Bijlage F: Staat van voorzieningen Bijlage G: Staat van opgenomen langlopende geldleningen o/g Bijlage H: Staat van gewaarborgde geldleningen en garantieverplichtingen Bijlage I: Overzicht kapitaallasten en berekening rente-omslag Bijlage J-I: Kostenverdeelstaat Bijlage J-II: overzicht van productgroepen van de exploitatie- rekening en van de investeringen belast met apparaatskosten Bijlage K: Verdelingsmatrix Bijlage L: Staat van subsidies

4 4

5 Hoofdstuk 1: Rekening lasten en baten 5

6 6

7 Rekening van lasten en baten Functie Omschrijving LASTEN BATEN nummer Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd bedrag 2009 bedrag 2010 bedrag 2010 bedrag 2009 bedrag 2010 bedrag 2010 na wijziging na wijziging Hoofdfunctie 1 Algemeen Bestuur 1.0 Provinciale Staten Gedeputeerde Staten Kabinetszaken Bestuurlijke organisatie Financieel toezicht op de gemeenten Uitvoering van overige wettelijke regelingen Overige zaken betreffende algemeen bestuur Overige lasten en baten Nadelig slot hoofdfunctie Totaal hoofdfunctie

8 Functie Omschrijving LASTEN BATEN nummer Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd bedrag 2009 bedrag 2010 bedrag 2010 bedrag 2009 bedrag 2010 bedrag 2010 na wijziging na wijziging Hoofdfunctie 2 Openbare orde en veiligheid 2.0 Openbare orde en veiligheid, algemeen Burgerlijke verdediging Overige beschermende maatregelen Nadelig slot hoofdfunctie Totaal hoofdfunctie

9 Functie Omschrijving LASTEN BATEN nummer Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd bedrag 2009 bedrag 2010 bedrag 2010 bedrag 2009 bedrag 2010 bedrag 2010 na wijziging na wijziging Hoofdfunctie 3 Verkeer en vervoer 3.0 Verkeer en vervoer, algemeen Landwegen Boot- en veerdiensten Waterwegen Vervoer Nadelig slot hoofdfunctie Totaal hoofdfunctie

10 Functie Omschrijving LASTEN BATEN nummer Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd bedrag 2009 bedrag 2010 bedrag 2010 bedrag 2009 bedrag 2010 bedrag 2010 na wijziging na wijziging Hoofdfunctie 4 Waterhuishouding 4.0 Waterhuishouding, algemeen Waterschapsaangelegenheden Waterkeringen Kwantitatief beheer oppervlaktewater Kwantitatief beheer grondwater Landaanwinning Nadelig slot hoofdfunctie Totaal hoofdfunctie

11 Functie Omschrijving LASTEN BATEN nummer Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd bedrag 2009 bedrag 2010 bedrag 2010 bedrag 2009 bedrag 2010 bedrag 2010 na wijziging na wijziging Hoofdfunctie 5 Milieubeheer 5.0 Milieubeheer, algemeen Kwalitatief beheer oppervlaktewater Kwalitatief beheer grondwater en bodem Bestrijding luchtverontreiniging Bestrijding geluidhinder Vergunningverlening en handhaving Ontgrondingen Nadelig slot hoofdfunctie Totaal hoofdfunctie

12 Functie Omschrijving LASTEN BATEN nummer Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd bedrag 2009 bedrag 2010 bedrag 2010 bedrag 2009 bedrag 2010 bedrag 2010 na wijziging na wijziging Hoofdfunctie 6 Recreatie en natuur 6.0 Recreatie en natuur, algemeen Recreatie Natuur Nadelig slot hoofdfunctie Totaal hoofdfunctie

13 Functie Omschrijving LASTEN BATEN nummer Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd bedrag 2009 bedrag 2010 bedrag 2010 bedrag 2009 bedrag 2010 bedrag 2010 na wijziging na wijziging Hoofdfunctie 7 Economische en agrarische Zaken 7.0 Algemene economische aangelegenheden Bevordering economische activiteiten Nutsvoorzieningen Agrarische aangelegenheden Nadelig slot hoofdfunctie Totaal hoofdfunctie

14 Functie Omschrijving LASTEN BATEN nummer Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd bedrag 2009 bedrag 2010 bedrag 2010 bedrag 2009 bedrag 2010 bedrag 2010 na wijziging na wijziging Hoofdfunctie 8 Welzijn 8.0 Welzijn, algemeen Educatie Lichamelijke vorming en sport Kunst en oudheidkunde Sociaal-cultureel werk en ontwikkeling Maatschappelijke voorzieningen Volksgezondheid Ouderenzorg Jeugdhulpverlening Nadelig slot hoofdfunctie Totaal hoofdfunctie

15 Functie Omschrijving LASTEN BATEN nummer Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd bedrag 2009 bedrag 2010 bedrag 2010 bedrag 2009 bedrag 2010 bedrag 2010 na wijziging na wijziging Hoofdfunctie 9 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 9.0 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, algemeen Ruimtelijke ordening Volkshuisvesting Stads- en dorpsvernieuwing Nadelig slot hoofdfunctie Totaal hoofdfunctie

16 Functie Omschrijving LASTEN BATEN nummer Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd bedrag 2009 bedrag 2010 bedrag 2010 bedrag 2009 bedrag 2010 bedrag 2010 na wijziging na wijziging Hoofdfunctie 0 Financiering en algemene dekkingsmiddelen 0.0 Financieringsmiddelen Geldleningen korter dan een jaar Deelnemingen Geldleningen langer of gelijk aan een jaar Algemene dekkingsmiddelen Algemene uitkering provinciefonds Eigen middelen Deelnemingen Onvoorzien Saldo van kostenplaatsen Voordelig slot hoofdfunctie Totaal hoofdfunctie

17 Functie Omschrijving LASTEN BATEN nummer Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd bedrag 2009 bedrag 2010 bedrag 2010 bedrag 2009 bedrag 2010 bedrag 2010 na wijziging na wijziging RECAPITULATIE LASTEN EN BATEN 1 Algemeen bestuur Openbare orde en veiligheid Verkeer en vervoer Waterhuishouding Milieubeheer Recreatie en natuur Economische en agrarische zaken Welzijn Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Financiering en algemene dekkingsmiddelen Totaal gewone dienst voor bestemming Resultaat gewone dienst voor bestemming TOTAAL GEWONE DIENST

18 Functie Omschrijving LASTEN BATEN nummer Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd bedrag 2009 bedrag 2010 bedrag 2010 bedrag 2009 bedrag 2010 bedrag 2010 na wijziging na wijziging RESULTAAT BESTEMMING: 0.7 Resultaat gewone dienst voor bestemming Mutaties reserves Resultaat gewone dienst na bestemming

19 Hoofdstuk 2: Toelichting op de rekening van lasten en baten. Hoofdfunctie 1: Algemeen bestuur 1001 Ondersteuning Provinciale Staten Ondersteuning Gedeputeerde Staten Kabinetszaken Bestuurlijke organisatie Financieel toezicht op de gemeenten Wettelijke regelingen Bestuurlijke samenwerking Voorzieningen personeel Communicatie Promotie en relatiemanagement Diensten voor derden Verhuur van gebouwen Diverse lasten en baten...60 Hoofdfunctie 2: Openbare orde en veiligheid 2001 Openbare orde en veiligheid...65 Hoofdfunctie 3: Verkeer en vervoer 3001 Mobiliteitsbeleid (Re) constructie wegen en fietspaden Onderhoud en beheer wegen en fietspaden Verkeersveiligheid (Re) constructie waterwegen Onderhoud en beheer hoofdvaarwegen Onderhoud en beheer overige vaarwegen Onderhoud en beheer schutsluis Lauwersoog Herstel schade a.g.v. bodemdaling Luchtvaartvervoer Collectief personenvervoer Hoofdfunctie 4: Waterhuishouding 4001 Water Water (ILG) Waterschapsaangelegenheden Muskusrattenbestrijding Hoofdfunctie 5: Milieubeheer 5003 Milieubeleid en Duurzame Ontwikkeling Energie en klimaat Bodemsanering Duurzaam bodembeheer en afval Bodem (ILG) Vergunningverlening Toezicht en handhaving Ontgrondingen

20 Hoofdfunctie 6: Recreatie en natuur 6101 Toerisme en recreatie Toerisme en recreatie (ILG) Natuur (ILG) Landschap en cultuurhistorie (ILG) Natuur en landschap Hoofdfunctie 7: Economische en agrarische zaken 7001 Algemeen economische zaken Promotie en acquisitie Toeristische promotie Werkgelegenheid en arbeidsmarkt Regioprogramma's Provinciale bedrijven Fysieke bedrijfsomgeving Marksectoren Nutsvoorzieningen Landbouw Landbouw en Landinrichting (ILG) Hoofdfunctie 8: Welzijn 8001 Ontwikkeling en ondersteuning welzijn Media Asielzoekers Stichting Provinciaal Groninger Studiefonds Onderwijsbeleid Sportbeleid Creatieve netwerken Het verhaal van Groningen Dynamiek in de kunst stad en regio Bibliotheken Zorg en hulpverlening Wonen, welzijn en zorg voor kwetsbare groepen Jeugdzorg Jongerenparticipatie Hoofdfunctie 9: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 9101 Regionale planning Gemeentelijke plannen Technische infrastructuur Gebiedsgericht werken Sociaal-economische vitalisering (ILG) Bouwen en wonen Hoofdfunctie 0: Financiering en algemene dekkingsmiddelen 0010 Financieringsmiddelen Geldleningen langer of gelijk aan 1 jaar Provinciefonds Eigen middelen Deelnemingen Onvoorzien Saldo kostenplaatsen Mutaties reserves

21 1. Algemeen bestuur No. Omschrijving functie/productgroep lasten baten realisatie raming saldo 2009 saldo Provinciale Staten 1001 Ondersteuning Provinciale Staten Totaal functie Gedeputeerde Staten 1101 Ondersteuning GS Totaal functie Kabinetszaken 1201 Kabinetszaken Totaal functie Bestuurlijke organisatie 1301 Bestuurlijke organisatie Totaal functie Financieel toezicht op gemeenten 1401 Financieel toezicht op gemeenten Totaal functie Uitvoering van wettelijke regelingen 1501 Wettelijke regelingen Totaal functie Overige zaken betreffende algemeen bestuur 1601 Bestuurlijke samenwerking Voorzieningen personeel Communicatie Promotie en relatiemanagement Algemeen bestuurlijk Totaal functie Overige lasten en baten 1701 Diensten voor derden Verhuur van gebouwen Diverse lasten en baten Totaal functie Totaal hoofdfunctie

22 22

23 Productgroepnummer en -naam : 1001 Ondersteuning Provinciale Staten Programma : Bestuur Portefeuillehouder : Van den Berg Productverantwoordelijke : Berkhout Productgroepomschrijving Provinciale Staten richten zich op hun kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol. Zij hebben de beschikking over een eigen ondersteuning (griffier en medewerkers Statengriffie). Belangrijke actuele ontwikkelingen Bij de actueel belangrijke projecten en beleidsonderdelen gaat het om: 1. Uitvoering volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende taak 2. Uitzenden Statenvergaderingen Voor de inhoudelijke uitwerking van deze onderwerpen verwijzen we naar de Programmarekening - programma Bestuur, thema Provinciale Staten. Overige activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 Gerealiseerd 23

24 Middeleninzet Omschrijving realisatie realisatie raming Lasten: apparaatskosten - apparaatskosten directe kosten - programmakosten * aanvaard beleid * nieuw beleid - bijdragen aan voorzieningen - kapitaallasten totaal directe kosten Totaal lasten Baten: - leges en andere heffingen - rijksbijdragen - overige baten (bijdragen derden) - bijdragen uit voorzieningen Totaal baten Saldo lasten en baten Specificatie lasten en baten 2010 naar producten Code Product lasten baten realisatie raming saldo 2010 saldo Apparaatskosten Ondersteuning Prov. Staten: - vergoeding Prov. Staten reis- en verblijfkosten PS fractievergoedingen stenografische verslagen PS advertentiekosten scholing statenleden internet statenleden uitvoering duale taken diverse kosten PS rekenkamer facilitair catering afwikkeling voorgaande jaren totaal ondersteuning Prov. Staten totaal ondersteuning Prov. Staten

25 Analyse van de verschillen tussen raming 2010 en realisatie 2010 Afhandeling voorgaande Jaren OPS: afwijking De fracties van PvdA, CDA en SP hebben in 2009 niet alle middelen voor de vergoeding van fractiewerkzaamheden benut. Voornoemde fracties hebben de volgende bedragen teruggestort: PvdA CDA SP 728 Vergoeding PS; afwijking -/ De oorzaak van de overschrijding houdt verband met het door de provincie gehanteerde accres% namelijk 1,25%. Het door het Rijk vastgestelde percentage voor 2010 was 2%. Reis- en Verblijfkosten PS: afwijking De reis- en verblijfkosten over de laatste drie maanden zijn nog niet in de boeken verwerkt. Tevens zijn er minder reiskosten gedeclareerd door Statenleden en burgercommissieleden c.q. er zijn minder excursies georganiseerd waarvoor collectief vervoer is ingehuurd. Advertentie Kosten PS: afwijking -/ De advertentiekosten houden in belangrijke mate verband met de lengte van de vergaderingen. Scholing Statenleden: afwijking Er is door de Statenleden in beperkte mate een beroep gedaan op deze post. Uitvoering duale taken: afwijking Ten laste van dit krediet worden ondermeer de kosten gebracht voor het organiseren van bijeenkomsten van Statencommissies (externe deskundigen, inrichting van de zaal, etc.). Het aantal te organiseren bijeenkomsten is niet te voorspellen. Diverse Kosten PS: afwijking Post is bedoeld voor kleinere uitgaven o.a. in de representatieve sfeer. 25

26 Productgroepnummer en -naam : 1101 Gedeputeerde Staten Programma : Bestuur Portefeuillehouder : Van den Berg Productverantwoordelijke : Scholtens, Smit Productgroepomschrijving Het college van Gedeputeerde Staten vormt het dagelijks bestuur van de provincie en vergadert in die hoedanigheid wekelijks (behalve in de vakantieperiodes). De commissaris van de koningin is voorzitter van college en wordt daarin o.a. ondersteund door de afdeling GS- en MT-ondersteuning. Dit betreft de voorbereiding, teambuilding en uitvoering van vergaderingen, werkbezoeken, overleggen met derden, etc. Overige activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 Goed voorbereide en efficiënte vergaderingen en bijeenkomsten. Gerealiseerd In 2010 zijn 41 collegevergaderingen geweest, waarvan één vergadering extern was (als onderdeel van de gs-mt tweedaagse). De vergaderingen waren steeds op dinsdag, behalve de vergadering van 7 december. Die vergadering is in verband met een extra vergadering van provinciale staten op die dag verplaatst naar maandag 6 december. Tijdens een aantal vergaderingen is een inleiding gehouden over de RegioTram. Verder is bij diverse vergaderingen met (een deel van) het mt overlegd over specifieke onderwerpen, met name Meerstad, Blauwestad, Eemsdelta en de bezuinigingen. Verder heeft (een deel van) het college overleg gevoerd met de Vereniging Groninger Gemeenten (2x), de gemeente Groningen (2x), de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool en het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) 26

27 Middeleninzet Omschrijving realisatie realisatie raming Lasten: apparaatskosten - apparaatskosten directe kosten - programmakosten * aanvaard beleid * nieuw beleid - bijdragen aan voorzieningen - kapitaallasten totaal directe kosten Totaal lasten Baten: - leges en andere heffingen - rijksbijdragen - overige baten (bijdragen derden) bijdragen uit voorzieningen Totaal baten Saldo lasten en baten Specificatie lasten en baten 2010 naar producten Code Product lasten baten realisatie raming saldo 2010 saldo Apparaatskosten Ondersteuning Gedeputeerde Staten: - vergoeding Gedep. Staten deskundige advisering diverse baten GS totaal ondersteuning Gedep. Staten totaal ondersteuning Gedep. Staten

28 Analyse van de verschillen tussen raming 2010 en realisatie 2010 Vergoedingen Gedeputeerde Staten: afwijking -/ Voorop zij opgemerkt dat het krediet zich laat kenschetsen als een in sommige opzichten lastig te beheersen krediet. Van te voren is moeilijk in te schatten welke omvang de verschillende uitgavenposten zullen krijgen. Afwijkingen van het krediet hangen vaak samen met dynamiek in de uitoefening van de functies door leden van het college van GS. Meer of minder bestuurlijke verplichtingen in IPO- en/ of internationaal verband beïnvloeden bv. de reis- en verblijfkosten soms in grote mate. De afwijking is mede ontstaan door de volgende categorieën: Reis- en verblijfkosten, Representatie, Opleidingskosten, automatisering, externe diensten(zoals begeleiding GS/MT debat), telefoonkosten(mobiel), catering/lunches en contributies. Deskundige Advisering; afwijking In de begroting is rekening gehouden met diverse externe adviezen inzake o.a. Meerstad, Blauwestad (bestuurovereenkomst), proceskosten Nuon/RWE, afrekening verkoop Essent-aandelen en overig juridisch. De besteding bij Meerstad is ca lager uitgevallen dan begroot, o.a. geen rekening is gehouden met een bijdrage van 50% in de kosten Bij Blauwestad is ca , bij de proceskosten Nuon/RWE ca en op het gebied van overig juridische adviezen is ca niet besteed. Diverse baten GS: afwijking 750 De hogere vergoeding is begrotingtechnisch niet aangepast. 28

29 Productgroepnummer en -naam : 1201 Kabinetszaken Programma : Bestuur Portefeuillehouder : Van den Berg Productverantwoordelijke : Boerma Productgroepomschrijving De commissaris van de Koningin (CdK) heeft als rijksorgaan een aantal bestuurstaken die zijn vastgelegd in zijn ambtsinstructie. Hierbij wordt hij ondersteund door zijn kabinet, dat deel uitmaakt van de afdeling Communicatie en Kabinet. Belangrijke actuele ontwikkelingen Aanpassing ambtsinstructie CdK door ministerie BZK Beleid en doelen op termijn Beoogd Voortgang In het voorjaar van 2009 hebben de CdK's De ambtsinstructie is aangepast. ingestemd met het concept kabinetsstandpunt over de positie van de CdK als rijksorgaan. In concreto zal dit leiden tot de huidige ambtsinstructie. In het bijzonder zal daarin aandacht worden besteed aan de toezichtstaken van de CdK in het kader van de Wet op de veiligheidsregio s in de 'warme' (indien er daadwerkelijk een ramp is) en de 'koude' fase (voorbereiding). Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 Op het terrein van toezicht inclusief de bevoegdheid tot het geven van aanwijzingen in zowel de 'koude' als de 'warme' fase zal de CdK niet langer meer als provinciaal orgaan maar als rijksorgaan optreden. Praktisch heeft dit tot gevolg dat voor de uitoefening van deze taken de CdK verantwoordingsplichtig wordt aan de minister van BZK en niet langer meer aan Provinciale Staten. De personele formatie zal met 1,8 fte worden teruggebracht. Wanneer gereed 2010 Middelen Begroot geen Gerealiseerd Met ingang van 1 oktober 2010 zijn CdK taken op het gebied van de rampenbestrijding en crisisbeheersing overgedragen aan de voorzitter van de Veiligheidsregio Groningen. De CdK houdt - als rijksheer - vanaf 1 oktober bestuurlijk toezicht op de veiligheidsregio De ambtelijke ondersteuning van de CdK is aan de nieuwe situatie aangepast. Voortgang Wet Veiligheidsregio's is per 1 oktober 2010 in werking getreden. Besteed geen 29

30 Overige activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 voorbereiden en begeleiden van gemeentebezoeken; bevorderen van samenwerking tussen vertegenwoordigers van rijksdiensten die in de provincie werken en tussen hen, het provinciaal bestuur en gemeente- en waterschapsbesturen; afdoen van klachten van burgers; voorbereiden en begeleiding van eventuele koninklijke bezoeken; Gerealiseerd In 2010 zijn de volgende gemeentebezoeken voorbereid en gerealiseerd: o Marum 22 januari o Slochteren 19 februari o Haren 26 maart o Bellingwedde 21 mei o Hoogezand-Sappemeer 4 juni o Eemsmond 3 september o Loppersum 1 oktober o Groningen 5 november o Appingedam 3 december Samenwerking tussen vertegenwoordigers van Rijksdiensten in de provincie, geschiedt via twee sporen: de eerste is die in het kader van het Groninger Model voor Crisismanagement, bijvoorbeeld tijdens oefeningen. Het tweede spoor betreft een jaarlijkse informele samenkomst (22 juli 2010) van de CdK met de rijksheren waarin actuele onderwerpen aan de orde komen. In 2010 zijn 19 dossiers behandeld. De volgende koninklijke bezoeken hebben in 2010 plaatsgevonden: Op 14 januari 2010 werd de Eurosonic/Noorderslag European Border Brakers Award door Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Maxima uitgereikt. Op 27 maart 2010 verrichte Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Laurentien de opening van het symposium Dag van de Letters. De opening Micro TAS conferentie werd door Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Willem Alexander op 4 oktober 2010 verricht Op 10 november 2010 woonde Hare Majesteit Koningin Beatrix het Prins Claus Concert Prins Claus Conservatorium Groningen bij. adviseren Koninklijke Onderscheidingen. In 2010 zijn 204 decoratievoorstellen behandeld. 152 voor mannen, 52 voor vrouwen. Van deze voorstellen waren er 14 niet decorabel (12 mannen en 2 vrouwen). Verder werden er: 113 mannen en 40 vrouwen Lid in de Orde van Oranje Nassau 19 mannen en 9 vrouwen Ridder in de Orde van Oranje Nassau 7 mannen Officier in de Orde van Oranje Nassau 2 mensen (1 man en 1 vrouw) Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw 30

31 Middeleninzet Omschrijving realisatie realisatie raming Lasten: apparaatskosten - apparaatskosten directe kosten - programmakosten * aanvaard beleid * nieuw beleid - bijdragen aan voorzieningen - kapitaallasten totaal directe kosten Totaal lasten Baten: - leges en andere heffingen - rijksbijdragen - overige baten (bijdragen derden) - bijdragen uit voorzieningen Totaal baten Saldo lasten en baten Specificatie lasten en baten 2010 naar producten Code Product lasten baten realisatie raming saldo 2010 saldo Apparaatskosten Secretariaat CdK: - viering 4/5 mei totaal secretariaat CdK: totaal kabinetszaken Analyse van de verschillen tussen raming 2010 en realisatie 2010 Geen vermeldenswaardige verschillen. 31

32 Productgroepnummer en -naam : 1301 Bestuurlijke organisatie Programma : Bestuur Portefeuillehouder : Slager Productverantwoordelijke : Smit Productgroepomschrijving De zorg voor een adequate bestuurlijke inrichting van de provincie, waarbij wij streven naar een zodanige inrichting van het openbaar bestuur en verdeling van taken en bevoegdheden dat publieke taken op het juiste niveau worden verricht. Voorts: bemiddelen bij dan wel beslechten van bestuursgeschillen tussen gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en de behandeling van klachten over gemeentebesturen. Belangrijke actuele ontwikkelingen Versterking lokaal bestuur Beleid en doelen op termijn Beoogd Gemeenten zijn in diverse samenstellingen samenwerkingsverbanden aan het ontwikkelen; de provincie wil hen daarin ondersteunen. Basis daarvoor vormen onder meer de uitkomsten van de in 21 gemeenten gehouden onderzoeken naar bestuurskracht. In 2006 hebben wij daartoe de nota Visie op de bestuurlijke organisatie vastgesteld. Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 Ondersteunen van gemeenten bij het versterken van hun bestuurskracht. Wanneer gereed 2011 Middelen Begroot Bij de Voorjaarsnota 2006 hebben wij voor de periode jaarlijks een bedrag van beschikbaar gesteld voor uitvoering van de nota Versterking lokaal bestuur. Bij de Voorjaarsnota 2008 is een bedrag van 32 Voortgang In het vervolg van het gemeentelijke bestuurskrachttraject en de ontwikkelingen op het gebied van intergemeentelijke samenwerking heeft de Vereniging van Groninger Gemeenten (VGG) een centrale positie ingenomen. De provincie heeft in 2010 m.n. aan bestuurskrachtversterking gewerkt door in te zetten op samenwerking met de VGG en de intergemeentelijke samenwerking op deze wijze een extra impuls te geven. Gerealiseerd In vervolg op de bestuurskrachtonderzoeken zijn de gemeenten binnen het verband van de vereniging Groninger Gemeenten in subregionaal verband aan het samenwerken. De wijze waarop varieert. Over dit proces vindt geregeld overleg plaats tussen het bestuur van de VGG en GS. Voorts is met de VGG afgesproken dat VGG en de provincie in 2011 zullen komen tot een samenwerkingsagenda. Voortgang Er zal in 2011 nader invulling gegeven worden aan de Samenwerkingsagenda Provincie - VGG. Daarnaast is er intensief contact met de VGG over de voorbereiding van de nieuwe ronde gemeentelijke bestuurskrachtonderzoeken, een proces waarin de VGG heeft aangegeven een coördinerende rol te willen vervullen. Op het moment is deze ronde voorzien voor Besteed De ondersteuning van het bestuurskrachtonderzoek bij gemeenten heeft een groot beslag gelegd op het budget tot en met In 2010 is het traject financieel afgerond en is over gebleven. Dit bedrag is te komen vervallen ten gunste van de

33 vanuit het beschikbare budget 2010 toegevoegd aan het budget 2008 waardoor voor 2010 nog een bedrag van resteert. Algemene Middelen. Overige activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 Gerealiseerd Middeleninzet Omschrijving realisatie realisatie raming Lasten: apparaatskosten - apparaatskosten directe kosten - programmakosten * aanvaard beleid * nieuw beleid - bijdragen aan voorzieningen - kapitaallasten totaal directe kosten Totaal lasten Baten: - leges en andere heffingen - rijksbijdragen - overige baten (bijdragen derden) - bijdragen uit voorzieningen Totaal baten Saldo lasten en baten Specificatie lasten en baten 2010 naar producten Code Product lasten baten realisatie raming saldo 2010 saldo Apparaatskosten Bestuurlijke organisatie: - versterking lokaal bestuur Lidmaatschappen afwikkeling voorgaande jaren totaal bestuurlijke organisatie totaal bestuurlijke organisatie

34 Analyse van de verschillen tussen raming 2010 en realisatie 2010 Voorgaande jaren best. organisatie: afwijking Dit betreft de vrijval van niet aangewende (delen van) subsidies uit voorgaande jaren. Versterking lokaal bestuur; afwijking De reservering in het kader van het RUD-traject is niet volledig besteed. 34

35 Productgroepnummer en -naam : 1401 Financieel toezicht op gemeenten Programma : Bestuur Portefeuillehouder : Slager Productverantwoordelijke : Smit Productgroepomschrijving Het financiële toezicht dat de provincies uitvoeren op de gemeenten (en gemeenschappelijke regelingen) is een medebewindstaak. Het betreft de uitvoering van de wettelijke opgedragen taken, zoals omschreven in vooral Titel IV van de Gemeentewet (artikelen 186 t/m 215) en in de Wet financiering decentrale overheden (FIDO). Doel is het bevorderen van een gezond en evenwichtig financieel beleid en beheer bij gemeenten. Gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor een gezond financieel beleid. Het centrale uitgangspunt daarbij is dat de toezichthouder gemeenten hun eigen verantwoordelijkheid laat, maar alert reageert op risico's die tot financiële ontsporingen kunnen leiden. In het algemeen tracht de financiële toezichthouder eraan bij te dragen dat gemeenten blijvend in staat zijn hun taak en rol op een adequate wijze te vervullen. Hiertoe is door ons het beleidskader "Zichtbaar toezicht" vastgesteld (mei 2008). Het beleidskader is een gezamenlijk product van de toezichthouder provinciale financiën (minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en de toezichthouders gemeentefinanciën (Gedeputeerde Staten). Hierin is de wijze vastgelegd waarop - zowel bij het Rijk als bij de provincies - aan het toezicht invulling wordt gegeven binnen het wettelijke kader. Belangrijke actuele ontwikkelingen Bij de actueel belangrijke projecten en beleidsonderdelen gaat het om: 1. Aandachtspunten financieel toezicht Voor de inhoudelijke uitwerking van dit onderwerp verwijzen we naar de Programmarekening: programma Bestuur, thema Bestuurlijke samenwerking. Overige activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 Ook in 2010 zal als gezamenlijk onderzoeksthema door de provinciale toezichthouders aandacht worden besteed aan de toetsing van het duurzaam financieel evenwicht bij gemeenten. Gerealiseerd Onderzocht werd of de baten en lasten van een aantal onderdelen zoals incidentele baten en lasten, vervangingsinvesteringen, onderhoudsramingen, nieuw beleid etc. etc. zowel in de begroting als in de meerjarenraming realistisch waren geraamd. Geconstateerd werd dat de informatieve waarde voor de raad in een aantal gevallen voor verbetering vatbaar is. De desbetreffende gemeenten zijn hierop tijdens de 2 e fase onderzoeken gewezen. 35

36 Middeleninzet Omschrijving realisatie realisatie raming Lasten: apparaatskosten - apparaatskosten directe kosten - programmakosten * aanvaard beleid * nieuw beleid - bijdragen aan voorzieningen - kapitaallasten totaal directe kosten Totaal lasten Baten: - leges en andere heffingen - rijksbijdragen - overige baten (bijdragen derden) - bijdragen uit voorzieningen Totaal baten Saldo lasten en baten Specificatie lasten en baten 2010 naar producten Code Product lasten baten realisatie raming saldo 2010 saldo Apparaatskosten Financieel toezicht op gemeenten: - advertentiekosten 180 totaal financieel toezicht op gemeenten 180 totaal financieel toezicht op gemeenten Analyse van de verschillen tussen raming 2010 en realisatie 2010 Advertentiekosten; afwijking 180 Hiervan is geen gebruik gemaakt. 36

37 Productgroepnummer en -naam : 1501 Uitvoering van wettelijke regelingen Programma : Bestuur Portefeuillehouder : Van den Berg Productverantwoordelijke : Smit Productgroepomschrijving Het uitvoeren van diverse wettelijke regelingen en verordeningen, waaronder de Drank- en Horecawet. Daarnaast - op basis van de Archiefwet 1995 en overige wettelijke bepalingen - het houden van toezicht op de archiefzorg van de: provinciale organen; gemeenten; gemeenschappelijke regelingen; regiopolitie; waterschappen. Voorts het adviseren over ingediende bezwaar- en beroepschriften alsmede klachten. Belangrijke actuele ontwikkelingen Toezicht archiefzorg Beleid en doelen op termijn Beoogd Het toezicht op de archiefzorg van provinciale organen, gemeenten, gemeenschappelijke regelingen, Regiopolitie en waterschappen voeren wij uit volgens een vierjaarlijks actieplan. Doel is het optimaliseren van de zorg en de toegankelijkheid van archieven alsmede de bouw van veilige bewaarplaatsen en conservering van archieven. Het toezicht bestrijkt de hele levenscyclus van archieven en geldt voor papieren en digitale archieven; door goedgevormde archieven kan de overheid controleerbaar verantwoording afleggen van beleid en uitvoering. Vervolgens zijn deze archieven als cultureel erfgoed belangrijk voor betrouwbaar historisch onderzoek en historisch bewustzijn. Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 evaluatie actieplan ; opstellen actieplan Wanneer gereed 2010 Voortgang Gerealiseerd is afgerond in september is transitieplan in GS vastgesteld, periode moet gebruikt worden om de aanpassing van de archiefinspectie vorm te geven oa.informatiearrangementen gaan ontwikkelen en interne controle bij gemeenten en waterschappen opzetten. Voortgang themabezoeken bij de gemeenten zijn uitgevoerd, door interne oorzaken worden de bezoeken bij de waterschappen begin 2011 uitgevoerd 37

38 Middelen Begroot Reguliere budgetten. Besteed Reguliere budgetten Overige activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 advisering inzake bij de provincie ingediende bezwaar- en beroepsschriften alsmede klachten; beoordelen van vergunningaanvragen van door gemeenten geëxploiteerde horecainrichtingen in het kader van de Drank- en Horecawet. Gerealiseerd 100 In 2010 zijn er geen aanvragen geweest. Middeleninzet Omschrijving realisatie realisatie raming Lasten: apparaatskosten - apparaatskosten directe kosten - programmakosten * aanvaard beleid * nieuw beleid - bijdragen aan voorzieningen - kapitaallasten totaal directe kosten Totaal lasten Baten: - overige baten (bijdragen derden) Totaal baten Saldo lasten en baten Specificatie lasten en baten 2010 naar producten Code Product lasten baten realisatie raming saldo 2010 saldo Apparaatskosten Klachtencommissies: - bezwaar- en beroepscommissies nationale ombudsman totaal klachtencommissies Archieftoezicht: - archiefinspectie afwikkeling voorgaande jaren totaal archieftoezicht totaal wettelijke regelingen

39 Analyse van de verschillen tussen raming 2010 en realisatie 2010 Cie rechtsbescherming: afwijking -/ De afwijking zit met name in het toegenomen aantal door de Commissie rechtsbescherming te behandelen zaken. Een toename van zaken betekent ook een toename van het aantal hoorzittingen, presentiegelden, cateringkosten enz.. Nationale Ombudsman: afwijking -/- 367 Voor de Nationale Ombudsman betalen wij een bedrag per inwoner van de provincie. Meer inwoners houdt in meer kosten. Voorgaande jaren archieftoezicht: afwijking De vrijval is het gevolg van lager uitgevallen afrekening van het jaar

40 Productgroepnummer en -naam : 1601 Bestuurlijke samenwerking Programma : Bestuur Portefeuillehouder : Moorlag, Van den Berg, Slager, Gerritsen, Jager Productverantwoordelijke : Smit Productgroepomschrijving Interprovinciaal Overleg (IPO): De provincie Groningen is lid van de vereniging IPO: het samenwerkingsorgaan van de twaalf provincies. Gedeputeerden en de CdK participeren in het bestuur en de bestuurlijke adviescommissies. Provinciale Staten participeren in de Algemene Ledenvergadering. Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN): De provincie Groningen vormt samen met de provincies Fryslân en Drenthe de Gemeenschappelijke Regeling SNN. Gedeputeerden en de CdK participeren in het Dagelijks Bestuur, de Bestuurscommissies, het Algemeen Bestuur en de strategische bijeenkomsten van de drie colleges van GS. Provinciale Staten participeren in het Algemeen Bestuur en in de jaarlijks te houden gezamenlijke bijeenkomst van de drie Staten. Bestuursacademie Noord-Nederland (BANN): Na de privatisering en fusie is de Gemeenschappelijke regeling BANN in stand gebleven als een garantievoorziening voor wachtgelden en ziektekostenpremies voor het personeel van de BANN dat in 2002 is overgegaan naar de stichting Bestuursacademie Noord- en Oost-Nederland (BAONN). De provinciesecretaris is lid van het Algemeen Bestuur BANN. In april 2004 is de BAONN gefuseerd met de Bestuursacademie West-Nederland tot de Bestuursacademie Nederland (BAN). De provincie participeert niet in het bestuur van de BAN. De provincie is lid van de steunvereniging BAONN. Europa, NHI: Activiteiten en acties van de provincie Groningen met betrekking tot de Europese Unie en Europa worden in beginsel in SNN-verband ontplooid. Zo is Noord-Nederland lid van de Conference of Peripheral Maritime Regions of Europe (CPMR) en haar regionale dochterorganisatie North Sea Commission (NSC). De provincie neemt samen met de provincies Drenthe, Fryslân en Overijssel en de Duitse deelstaten Niedersachsen en Bremen deel in de Nieuwe Hanze Interregio (NHI). In SNN-verband worden ook de vertegenwoordigingen in het Comité van de Regio's, andere Europese instellingen en de participatie in het Huis van de Nederlandse Provincies vormgegeven. Belangrijke actuele ontwikkelingen Bij de actueel belangrijke projecten en beleidsonderdelen gaat het om: 1. Uitwerking Bestuursakkoord Rijk-provincies 2. Hanse Innovation Potential: Interreg IVC project vanuit NHI Voor de inhoudelijke uitwerking van deze onderwerpen verwijzen we naar de Programmarekening: Programma Bestuur, thema Bestuurlijke samenwerking. 40

41 Overige activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2010 IPO Als lid van het IPO mede zorg dragen voor een adequate belangenbehartiging van de provincies bij het Rijk voor voortzetting van het provinciale vernieuwingsproces en mede bijdragen aan een efficiënt en effectief platform voor uitwisseling van kennis en ervaring in provinciaal verband. Het Meerjarenplan IPO en het Jaarplan 2010 geven inzicht in wat dit onderdeel van de bestuurlijke samenwerking in detail beoogt. Het Jaarverslag IPO 2009 geeft in detail aan in hoeverre de doelen gehaald en de effecten bereikt zijn. De inzet in IPO-verband betreft een breed scala van onderwerpen (bestuur, financiën, Europa, ruimtelijke ontwikkeling en wonen, landelijk gebied en water, mobiliteit, economie, milieu, veiligheid en handhaving, sociaal beleid, communicatie en elektronische provincie). Ten aanzien van het onderwerp bestuur zal aandacht worden besteed aan thema's als monitoring, benchmark, interbestuurlijk toezicht, vermindering van administratieve lastendruk, rechtspositie politieke ambtsdragers en integriteit. SNN De samenwerking in SNN-verband is vanaf 2007 in enigszins gewijzigde vorm voortgezet. Gelet op de grote opgaven op sociaal- en ruimtelijk-economische terrein is het gewenst dat het Noorden gezamenlijk optreedt in de richting van de rijksoverheid en de Europese Commissie. Een aantal functies levert door het gezamenlijke optreden een meerwaarde op voor de deelnemende provincies. Het gaat dan om het platform voor overleg en afstemming, de lobbyfunctie, de gezamenlijke aanpak en optreden ten gunste van arbeidsdeling, de regionalisering op Europese schaal. In 2007 is in SNN-verband de uitvoering van het EFRO-programma gestart. Het SNN participeert bestuurlijk en financieel in het EZ-transitieprogramma BANN Het belang van een goed bestuursdienstonderwijs op regionaal niveau wordt onderschreven en ondersteund. De provincie is lid van de steunvereniging en geeft daarmee gestalte aan de verankering van het openbaar bestuur met het bestuursdienstonderwijs. De steunvereniging is onder meer gespreksplatform voor betrokken overheden en waterschappen. Gerealiseerd IPO Conform planning zijn de vergaderingen voorbereid en bijgewoond. Conform planning zijn de vergaderingen voorbereid en bijgewoond. SNN De Noordelijke provincies zijn op vele dossiers gezamenlijk opgetrokken richting Den Haag en Brussel. Ook in 2010 heeft het gezamenlijke optreden een meerwaarde opgeleverd. Het EFRO-programma is in uitvoering. Het budget is inmiddels zo goed als uitgeput. BANN De Bann is een aantal jaren geleden opgegaan in de landelijke BAN. Alleen de BANpersoneelsdienst heeft nog een regionaal karakter. De provincie blijft lid van de steunvereniging. 41

42 De Gemeenschappelijke Regeling BANN blijft in stand als vangnet voor bestaande wachtgeldvoorzieningen en premiebetalingen voor voormalige medewerkers alsmede als garantie voor personeel dat bij de fusie met de stichting BAON onverhoopt binnen de termijn van het sociaal plan ontslagen is. Gebruik is inmiddels niet meer nodig. Daarom is de regeling 17 februari 2011 opgeheven. Resterende middelen zijn teruggeboekt naar de deelnemers. Europa, NHI Door middel van samenwerking in het verband van de NHI wordt primair inhoud gegeven aan goed nabuurschap en wordt gezamenlijk met de andere partners verdere samenwerking gestimuleerd. Via het netwerk van de Hanse Passage wordt de samenwerking met buitenlandse partners, onder meer in het oriëntatiegebied van de NOA, op gang gebracht en ontwikkeld. De vertegenwoordiging in Europese gremia en organisaties en de deelname aan de activiteiten van internationale organisaties strekt vooral tot belangenbehartiging van de regio. Een betere profilering van Noord- Nederland in Europese context is beoogd bijkomend effect. Het gemeenschappelijke Huis van de Nederlandse Provincies te Brussel vormt een bruggenhoofd naar de instellingen van de Europese Unie. In NHI-verband ligt prioriteit bij voortzetting van een project in Interreg IVC en enkele centrale thema's als energie en infrastructuur. Verder wordt extra aandacht gegeven aan ontwikkeling, uitbreiding en onderhoud van het eigen netwerk en andere bestuurlijk relevante internationale netwerken en het gezamenlijk behartigen van belangen bij de Europese Unie. Europa, NHI Het subsidieverzoek voor een vervolgproject op het Hanse Passage Programma is niet gehonoreerd. Reductie van het budget voor de NHI als gevolg van een lagere bijdrage van de grootste partner, Niedersachsen, zijn aanleiding geworden voor een heroriëntatie op de organisatie als zodanig, haar structuur en de toekomstige financiering. Een redelijk deel van de bijeenkomsten en vergaderingen in Europees verband is voorbereid en bijgewoond. De verhuizing van het Huis van de Nederlandse Provincies naar een andere locatie in Brussel is mee voorbereid en uitgevoerd. Bijzondere aandacht is gewijd aan thema's als energie en demografische verandering door middel van speciale vakconferenties. Er is een gemeenschappelijke reactie van de NHI-partners op het groenboek Territoriale Cohesie van de EU opgesteld en gepresenteerd. 42

43 Middeleninzet Omschrijving realisatie realisatie raming Lasten: apparaatskosten - apparaatskosten directe kosten - programmakosten * aanvaard beleid * nieuw beleid - bijdragen aan voorzieningen - kapitaallasten totaal directe kosten Totaal lasten Baten: - leges en andere heffingen - rijksbijdragen - overige baten (bijdragen derden) - bijdragen uit voorzieningen Totaal baten Saldo lasten en baten Specificatie lasten en baten 2010 naar producten Code Product lasten baten realisatie raming saldo 2010 saldo Apparaatskosten IPO: - bijdrage IPO totaal IPO SNN: - bijdrage SNN totaal SNN NHI/Europa: - activiteiten NHI secretariaat NHI waarderingssubsidie EDR activiteiten Europa algemeen internationale samenwerking totaal NHI/Europa BANN: - bijdrage BANN totaal BANN totaal bestuurlijke samenwerking

PRODUCTENREKENING 2013

PRODUCTENREKENING 2013 PRODUCTENREKENING 2013 PRODUCTENREKENING 2013 2 INHOUDSOPGAVE PRODUCTENREKENING 2013 Hoofdstuk 1: Rekening lasten en baten...5 Hoofdstuk 2: Toelichting op de rekening van lasten en baten... 19 1. Algemeen

Nadere informatie

Bijlagen en meerjarenramingen

Bijlagen en meerjarenramingen Begroting 2016 provincie Overijssel Bijlagen en meerjarenramingen 2016-2019 Verbinden, versterken en vernieuwen Inhoudsopgave Productenraming 2016 2 Recapitulatie meerjarenramingen exploitatie 2016-2019

Nadere informatie

Productenrekening 2007

Productenrekening 2007 Productenrekening 2007 2 INHOUDSOPGAVE PRODUCTENREKENING 2007 Hoofdstuk 1: rekening lasten en baten...5 Hoofdstuk 2: toelichting op de rekening van lasten en baten per productgroep... 19 1. Algemeen bestuur...

Nadere informatie

PRODUCTENREKENING 2012 PROVINCIE GRONINGEN

PRODUCTENREKENING 2012 PROVINCIE GRONINGEN PRODUCTENREKENING 2012 PROVINCIE GRONINGEN PRODUCTENREKENING 2012 Productenrekening 2012 2 INHOUDSOPGAVE PRODUCTENREKENING 2012 Hoofdstuk 1: Rekening lasten en baten... 5 Hoofdstuk 2: Toelichting op de

Nadere informatie

Productenrekening 2006 Provincie Groningen

Productenrekening 2006 Provincie Groningen Productenrekening 2006 Provincie Groningen 2 INHOUDSOPGAVE Productenrekening 2006 Hoofdstuk 1: rekening lasten en baten... 5 Hoofdstuk 2: Toelichting op de rekening van lasten en baten per productgroep...

Nadere informatie

Bijlagen. Met kracht op koers. oktober 2014

Bijlagen. Met kracht op koers. oktober 2014 2015 Bijlagen Met kracht op koers oktober 2014 Kerntakenbegroting 2015 provincie Overijssel Bijlagen en meerjarenramingen 2015-2018 Met kracht op koers september 2014 Colofon Datum: september 2014 Provincie

Nadere informatie

Iv3-Informatievoorschrift-2017 Provincies

Iv3-Informatievoorschrift-2017 Provincies Iv3-Informatievoorschrift-2017 Provincies In 2014 is een werkgroep Maas bestaande uit vertegenwoordigers van diverse geledingen gestart met de herziening van het Iv3 informatievoorschrift. Daarbij stond

Nadere informatie

Productenbegroting 2009 (vastgesteld door Gedeputeerde Staten op 24 juni 2008)

Productenbegroting 2009 (vastgesteld door Gedeputeerde Staten op 24 juni 2008) Productenbegroting (vastgesteld door Gedeputeerde Staten op 24 juni 2008) Productgroepen: beschrijvingen en middeleninzet De Productenbegroting is een uitgave van de provincie Groningen en is verschenen

Nadere informatie

Productenbegroting 2012

Productenbegroting 2012 PRODUCTENBEGROTING Productenbegroting (vastgesteld door Gedeputeerde Staten op 5 juli 2011) Productgroepen: beschrijvingen en middeleninzet De Productenbegroting is een uitgave van de provincie Groningen

Nadere informatie

Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerpbesluit.

Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerpbesluit. Alle commissies m.u.v. Cie Economie Gedeputeerde belast met behandeling: D.J.P. Bruinooge vergadering PS: 5 februari 1999 nr: FEZ-723 agenda nr: Middelburg, 8 december 1998 Onderwerp: nr: 984421/26 2e

Nadere informatie

Documentatierapport Financiën provincies (FIN_Provincies)

Documentatierapport Financiën provincies (FIN_Provincies) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Financiën provincies (FIN_Provincies) Datum: 12 augustus2014 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door

Nadere informatie

Hierbij bieden wij u de 7e wijziging op de provinciale programmabegroting voor 2007 ter vaststelling aan.

Hierbij bieden wij u de 7e wijziging op de provinciale programmabegroting voor 2007 ter vaststelling aan. Provinciale Staten van Noord-Holland ` Voordracht 103 Haarlem, 27 november Onderwerp: 7 e op de provinciale programmabegroting voor Bijlagen: - ontwerpbesluit - toelichting op de 7 e programmabegroting

Nadere informatie

1.10 Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

1.10 Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 1.10 Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Portefeuillehouder: mevrouw J.A. de Vries Baten en lasten Bedragen x 1.000 Realisatie 2011 2012 2013 2014 2015 2016 - Baten 10.1 Provinciefonds

Nadere informatie

Aan de Provinciale Staten van Zeeland. De staten der provincie Zeeland. 18e wijziging begroting provincie Nr. FEZ-497

Aan de Provinciale Staten van Zeeland. De staten der provincie Zeeland. 18e wijziging begroting provincie Nr. FEZ-497 18e wijziging begroting provincie 1997 Nr. FEZ-497 Vergadering 7 november 1997 Agenda nr.... Gedeputeerde met de behandeling belast: D.J.P. Bruinooge Nr. sta972920/23 Middelburg, 21 oktober 1997 Aan de

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland

Provinciale Staten van Noord-Holland Provinciale Staten van Noord-Holland ` Voordracht Haarlem, Onderwerp: Kaderstelling Europabeleid door Provinciale Staten Inleiding Op 11 juni 2007 jl. is door de commissie FEPO de werkgroep Europa ingesteld.

Nadere informatie

16 december 2014 Corr.nr , BJC Nummer 74/2014 Zaaknr

16 december 2014 Corr.nr , BJC Nummer 74/2014 Zaaknr 16 december 2014 Corr.nr. 2014-47.635, BJC Nummer 74/2014 Zaaknr. 546408 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen ter vaststelling van de wijziging van de Archiefverordening

Nadere informatie

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur Tussentijdse rapportage januari tot en met Algemeen Bestuur Inleiding Voor u ligt de Tussentijdse rapportage. Deze rapportage biedt inzicht in de financiële resultaten van Holland Rijnland over de periode

Nadere informatie

Aan: de leden van provinciale staten van Drenthe. i.a.a. gedeputeerde R. Bats

Aan: de leden van provinciale staten van Drenthe. i.a.a. gedeputeerde R. Bats Aan: de leden van provinciale staten van Drenthe i.a.a. gedeputeerde R. Bats Assen, 11 december 2009 Behandeld door mevrouw I.M. Rozema (0592) 36 57 95 Onderwerp: Jaarplan 2010 DrEUn Geachte leden, Bij

Nadere informatie

Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerpbesluit. Ontwerp-besluit

Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerpbesluit. Ontwerp-besluit Provinciale Staten Gedeputeerde Vergadering PS: belast met Nr: FEZ-60 behandeling: Suurmond, J. Agenda nr: Vergadering GS: 16-09-2003 Nr: Sta034756/22 Onderwerp: 12e wijziging begroting provincie 2003

Nadere informatie

Voor het evenementenbeleid stellen wij voor ,-- beschikbaar te stellen.

Voor het evenementenbeleid stellen wij voor ,-- beschikbaar te stellen. Staten voorstel nr. PS/2016/380 Investeringsvoorstel Evenementenbeleid 2017-2019 Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 31.05.2016 2016/0180465 mw. H.AJ. Meelissen, telefoon 038 499 74 88 e-mail H.Meelissen@overijssel.nl

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Provincie Flevoland (FL) t.a.v. de Provinciale Staten Postbus 55 8200 AB LELYSTAD DGBK/Bestuur, Democratie

Nadere informatie

Nr. sta972947/53 Middelburg, 21 oktober 1997 besluiten:

Nr. sta972947/53 Middelburg, 21 oktober 1997 besluiten: 1e wijziging begroting provincie 1998 Nr. FEZ-503 Vergadering 7 november 1997 Agenda nr.... Gedeputeerde met de behandeling belast: D.J.P. Bruinooge Nr. sta972947/53 Middelburg, 21 oktober 1997 Aan de

Nadere informatie

SAMENWERKINGSVERBAND NOORD-NEDERLAND (SNN) IS EEN SAMENWERKING VAN DE DRIE NOORDELIJKE PROVINCIES FRYSLÂN, GRONINGEN EN DRENTHE. DEZE SAMENWERKING IS

SAMENWERKINGSVERBAND NOORD-NEDERLAND (SNN) IS EEN SAMENWERKING VAN DE DRIE NOORDELIJKE PROVINCIES FRYSLÂN, GRONINGEN EN DRENTHE. DEZE SAMENWERKING IS 14 SAMENWERKINGSVERBAND NOORD-NEDERLAND (SNN) IS EEN SAMENWERKING VAN DE DRIE NOORDELIJKE PROVINCIES FRYSLÂN, GRONINGEN EN DRENTHE. DEZE SAMENWERKING IS VASTGELEGD IN EEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING IN

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2007/558

Statenvoorstel nr. PS/2007/558 Statenvoorstel nr. PS/2007/558 Derde diversepostenwijziging 2007 Jaargang Datum Ons kenmerk Inlichtingen bij 2007-32 21 augustus 2007 2007/0502298 de heer S.P.W. van der Hoeven, telefoon 038 499 89 09,

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. P& / 20 J W / Ob 0 7 JAN 2G14. Dat. ontv.: Routing

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. P& / 20 J W / Ob 0 7 JAN 2G14. Dat. ontv.: Routing Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Provinciale Staten van Overijssel Postbus 10078 8000 GB ZWOLLE PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr.

Nadere informatie

Introductie provinciale financiën. Provincie Groningen

Introductie provinciale financiën. Provincie Groningen Introductie provinciale financiën Provincie Groningen 08.04.2015 1 Wie zijn wij? Afdeling Financiën & Control Fred Hassert (afdelingshoofd) Harmen Boeijenk (clustercoördinator beleid en advies) Johan Oosterling

Nadere informatie

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting De begroting van de provincie Utrecht voor 2012 Een samenvatting Hoeveel gaat de provincie Utrecht in 2012 uitgeven? Waaraan en waarom? Dat leest u in deze samenvatting. U zult zien dat wij voor 2012 duidelijke

Nadere informatie

Provincie Overijssel Rapport van feitelijke bevindingen fractievergoedingen

Provincie Overijssel Rapport van feitelijke bevindingen fractievergoedingen Provincie Overijssel Rapport van feitelijke bevindingen fractievergoedingen Pagina 1 1 Opdracht Wij hebben een aantal specifieke werkzaamheden verricht met betrekking tot de verkregen verantwoordingen

Nadere informatie

Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006

Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006 Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006 Datum voorstel : 5 juni 2007 Raadsvergadering d.d. : 5 juli 2007 Volgnummer : 2007R0031, agendanummer 6 Taakveld : Financiën Portefeuillehouder

Nadere informatie

2015-686 HERZIEN. Spelregelkader EU-cofinanciering

2015-686 HERZIEN. Spelregelkader EU-cofinanciering 2015-686 HERZIEN Spelregelkader EU-cofinanciering Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie op 9 september 2015 - Provinciale Staten op 23 september 2015 - fatale

Nadere informatie

overwegende dat het noodzakelijk is dit besluit op onderdelen in verband met technische wijzigingen aan te passen;

overwegende dat het noodzakelijk is dit besluit op onderdelen in verband met technische wijzigingen aan te passen; Besluit van de commissaris van de Koning van 11 juli 2017, 966740/966754, tot vaststelling van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging commissaris van de Koning van Noord-Holland De commissaris van

Nadere informatie

Farid Chikar / juni 2017

Farid Chikar / juni 2017 Agendapunt commissie: 4.1 steller telefoonnummer email Farid Chikar 040-2083696 Farid.chikar@A2samenwerking.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 208981/269305 29 juni 2017 Portefeuillehouder Wethouder

Nadere informatie

Besluit Ondermandaat, volmacht en machtiging Noord-Holland 2016 van gedeputeerde staten aan de sector Kabinet

Besluit Ondermandaat, volmacht en machtiging Noord-Holland 2016 van gedeputeerde staten aan de sector Kabinet 2015 147 Besluit van de provinciesecretaris van Noord-Holland van 30 november 2015, nr. 721556/726068 tot vaststelling van het Besluit Ondermandaat, volmacht en machtiging Noord-Holland 2016 van gedeputeerde

Nadere informatie

P r o v i n c i e F l e v o l a n d

P r o v i n c i e F l e v o l a n d P r o v i n c i e F l e v o l a n d S t a t e n v o o r s t e l Aan: Provinciale Staten Onderwerp: Herziening begroting technische bijstand Statenvergadering 7 september 2000 Agendapunt 6 1. Wij stellen

Nadere informatie

SML NGEKOMEN 0 3 DEC Paraaf Provinciesecretaris

SML NGEKOMEN 0 3 DEC Paraaf Provinciesecretaris SML09-105 NGEKOMEN 0 3 DEC. 20119 5 -minuten versie voor Provinciale Staten P HOLLAND Directie DLB Afdeling (oud) Samenleving Registratienummer PZH-2009-142752985 (DOS-2009-0022939) Datum vergadering Gedeputeerde

Nadere informatie

OCW, provincie Drenthe, provincie Fryslân, provincie Groningen, gemeente Groningen, gemeente Leeuwarden

OCW, provincie Drenthe, provincie Fryslân, provincie Groningen, gemeente Groningen, gemeente Leeuwarden Cultuurconvenant 2005 2008 OCW, provincie Drenthe, provincie Fryslân, provincie Groningen, gemeente Groningen, gemeente Leeuwarden De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw mr.

Nadere informatie

De commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland;

De commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland; Besluit van de commissaris van de Koning van 10 juni 2015, nr. 632165/632168, tot wijziging van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging commissaris van de Koning Noord-Holland De commissaris van de

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel PS2010WMC14-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum :14 september 2010 Nummer PS: PS2010WMC14 Afdeling : ECV Commissie: WMC Registratienummer : 2010INT262333 Portefeuillehouder: Raven

Nadere informatie

Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk

Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk Nationale landschappen: aandacht en geld nodig! 170610SC9 tk 7 Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk De Rekenkamer Oost-Nederland heeft onderzoek

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2015-2016 33 872 Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving) A herdruk 1 GEWIJZIGD

Nadere informatie

AMBTSINSTRUCTIE COMMISSARIS VAN DE KONING

AMBTSINSTRUCTIE COMMISSARIS VAN DE KONING AMBTSINSTRUCTIE COMMISSARIS VAN DE KONING Tekst zoals deze geldt op 24 januari 2011 BESLUIT van 10 juni 1994, houdende regels inzake de taken die de commissaris van de Koning op grond van artikel 126 Grondwet

Nadere informatie

Managementrapportage 2016

Managementrapportage 2016 Managementrapportage 2016 Gouda, 19 augustus 2016 TER VASTSTELLING Algemeen Bestuur 5 oktober 2016 Versienummer: 1.0 Datum: 19 augustus 2016 Productnummer Omschrijving Managementrapportage 2016 Status

Nadere informatie

Portefeuillehouder Datum collegebesluit : 1 juni 2010 Corr. nr.:

Portefeuillehouder Datum collegebesluit : 1 juni 2010 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : WL Datum collegebesluit : 1 juni 2010 Corr. nr.: 2010004432 Onderwerp : Programma : 5. Welzijn en zorg Commissie : Bestuur en Middelen Agenda nr. : 13, 2010/40 Voorstel tot

Nadere informatie

PS2012BEM03-1. Besluit pag. 5. Toelichting pag. 1 t/m 3

PS2012BEM03-1. Besluit pag. 5. Toelichting pag. 1 t/m 3 PS2012BEM03-1 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 13 december 2011 Nummer PS: PS2012BEM03 Afdeling : BJZ Commissie : BEM Steller : Marieke Kuijer Portefeuillehouder : De Vries Registratienummer

Nadere informatie

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS Het Algemeen Bestuur van het recreatieschap Dobbeplas; Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 13 oktober 2014; Gelet op het bepaalde in de artikelen

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Jaarverslag 2012

Rekenkamercommissie Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Rekenkamercommissie De Wolden Zuidwolde, 21 maart 2013 Jaarverslag 2012 Rekenkamercommissie De Wolden Pagina 2 van 15 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1. Inleiding 7 1.1. De grondslag en de taak

Nadere informatie

v o o r d r a c h t 20 december 2016 Corr.nr , BJC Nummer 91/2016 Zaaknr

v o o r d r a c h t 20 december 2016 Corr.nr , BJC Nummer 91/2016 Zaaknr v o o r d r a c h t 20 december 2016 Corr.nr. 2016-74.606, BJC Nummer 91/2016 Zaaknr. 665234 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen ter vaststelling van het herindelingsadvies

Nadere informatie

Financiële begroting 2015 samengevat

Financiële begroting 2015 samengevat Financiële begroting 2015 samengevat Begrotingscyclus Het beleid en de financiën van de provincie komen op een aantal momenten in het jaar provinciebreed aan de orde. Dit wordt ook wel de begrotings- of

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling. Samenwerkingsverband Noord-Nederland

Gemeenschappelijke Regeling. Samenwerkingsverband Noord-Nederland Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Noord-Nederland 1 Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Noord-Nederland Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en de commissarissen van de Koning

Nadere informatie

Wet op de bijzondere opsporingsdiensten Geldend van t/m heden

Wet op de bijzondere opsporingsdiensten Geldend van t/m heden Wet op de bijzondere opsporingsdiensten Geldend van 01-01-2013 t/m heden Wet van 29 mei 2006 tot vaststelling van regels met betrekking tot de bijzondere opsporingsdiensten en de instelling van het functioneel

Nadere informatie

Programmabegroting 2014 Bijlagenboek

Programmabegroting 2014 Bijlagenboek 20 november 2013 Programmabegroting 2014 Bijlagenboek na amendementen Tel. 14 036 www.almere.nl hebt u vragen? meer informatie? Gemeente Almere INHOUDSOPGAVE 1 BEGROTING VAN LASTEN EN BATEN... 1 1.1 Begroting

Nadere informatie

Wet van 14 december 2000, houdende nieuwe bepalingen inzake het financieringsbeleid van openbare lichamen (Wet financiering decentrale overheden)

Wet van 14 december 2000, houdende nieuwe bepalingen inzake het financieringsbeleid van openbare lichamen (Wet financiering decentrale overheden) (Tekst geldend op: 26-08-2014) Wet van 14 december 2000, houdende nieuwe bepalingen inzake het financieringsbeleid van openbare lichamen (Wet financiering decentrale overheden) Wij Beatrix, bij de gratie

Nadere informatie

PRODUCTENBEGROTING 2013 PROVINCIE GRONINGEN

PRODUCTENBEGROTING 2013 PROVINCIE GRONINGEN PRODUCTENBEGROTING PROVINCIE GRONINGEN PRODUCTENBEGROTING Productenbegroting (vastgesteld door Gedeputeerde Staten op 3 juli 2012) Productgroepen: beschrijvingen en middeleninzet De Productenbegroting

Nadere informatie

Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002

Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002 Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002 Intergemeentelijke samenwerking Samenwerken of samenvoeging met andere gemeenten Het uitvoeren van een onderzoek naar de 2002 2003 -

Nadere informatie

Bijlage 9 Overzicht van baten en lasten per taakveld

Bijlage 9 Overzicht van baten en lasten per taakveld Bijlage 9 Overzicht van baten en lasten per taakveld In het wijzigingsbesluit BBV van 5 maart 2016 is vastgelegd dat gemeenten de ramingen in het kader van de begrotingsuitvoering opstellen aan de hand

Nadere informatie

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Vaststelling jaarstukken 2013 Datum voorstel 29 april 2014 Datum raadsvergadering 10 juni 2014 Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Ter inzage

Nadere informatie

http://wetten.overheid.nl/bwbr0011987/geldigheidsdatum_15-01-2015/afdrukken

http://wetten.overheid.nl/bwbr0011987/geldigheidsdatum_15-01-2015/afdrukken http://wetten.overheid.nl/bwbr0011987/geldigheidsdatum_/afdrukken Page 1 of 5 Wet financiering decentrale overheden (Tekst geldend op: ) Wet van 14 december 2000, houdende nieuwe bepalingen inzake het

Nadere informatie

Vrouwen in politiek en openbaar bestuur. Voortgangsrapportage 2003

Vrouwen in politiek en openbaar bestuur. Voortgangsrapportage 2003 Vrouwen in politiek en openbaar bestuur Voortgangsrapportage 2003 1. Inleiding Voor u ligt de elfde rapportage Vrouwen in politiek en openbaar bestuur. Sinds 1993 worden de streefcijfers en ontwikkelingen

Nadere informatie

5. Provinciale organisatie

5. Provinciale organisatie 5. Provinciale organisatie 212 Het bestuur van de provincie wordt gevormd door een algemeen bestuur (Provinciale Staten) en een dagelijks bestuur (College van Gedeputeerde Staten). 5.1 Provinciale Staten

Nadere informatie

Provinciale Staten VOORBLAD

Provinciale Staten VOORBLAD Provinciale Staten VOORBLAD Onderwerp SIS-nummer Agendering (advies griffie) Behandelwijze Overlegpunten/ beslispunten Context Agendaverzoek GS: Gelders Provinciaal Ambitie Statement leren voor Duurzame

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Verordening 212 Het algemeen bestuur van de ISD Bollenstreek besluit, gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, vast te stellen: Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor

Nadere informatie

Voordracht 99. Haarlem 19 november Onderwerp: natuur en milieueducatie. Bijlagen: 1

Voordracht 99. Haarlem 19 november Onderwerp: natuur en milieueducatie. Bijlagen: 1 Voordracht 99 Haarlem 19 november 1996 Onderwerp: natuur en milieueducatie Bijlagen: 1 Inleiding Ter uitwerking van uw besluit van 20 september 1993, nr 45 (Strategienota) waarin u heeft aangegeven dat

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Noord- Nederland

Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Noord- Nederland Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Noord- Nederland HOOFDSTUK I. INLEIDENDE EN ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. In deze regeling wordt verstaan onder: - deelnemende provincies: de provincies

Nadere informatie

P r o v i n c i e F l e v o l a n d

P r o v i n c i e F l e v o l a n d Aan: Provinciale Staten Onderwerp: Formatie-ontwikkeling 2003 Statenvergadering: 6 februari 2003 Agendapunt: 5 1. Wij stellen u voor: a. in te stemmen met structurele uitbreiding van de formatie met 13,3

Nadere informatie

Samen werken aan succesvol beleid. Rijksbeleid met gevolgen voor decentrale overheden

Samen werken aan succesvol beleid. Rijksbeleid met gevolgen voor decentrale overheden Samen werken aan succesvol beleid Rijksbeleid met gevolgen voor decentrale overheden 2 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Samen werken aan succesvol beleid Rijksbeleid met gevolgen

Nadere informatie

Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling

Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling Statenvoorstel P r o v i n c i e F l e v o l a n d Statenvoorstel *450788* Aan: Provinciale Staten Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland. Voordracht 64

Provinciale Staten van Noord-Holland. Voordracht 64 Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 64 Haarlem, 17 augustus 2004 Onderwerp: Agenda Provinciaal Waterplan Bijlagen: - ontwerpbesluit - procesplanning provinciaal waterplan - op weg naar een

Nadere informatie

BIJDRAGE CONCERN AAN DEEL 3 BELEIDSBEGROTING 2002. d.d. 11-07-2001

BIJDRAGE CONCERN AAN DEEL 3 BELEIDSBEGROTING 2002. d.d. 11-07-2001 BIJDRAGE CONCERN AAN DEEL 3 BELEIDSBEGROTING 2002 d.d. 11-07-2001 1. Productgroepnummer: 0001 3. Productgroepnaam: Financieringsmiddelen Het betreft een verzameling van mogelijke financieringsmiddelen,

Nadere informatie

*1518441* Statenvoorstel

*1518441* Statenvoorstel Statenvoorstel ** Aan Provinciale Staten Onderwerp Zomernota 2013 Besluitvormingsronde Statendag 25 september 2013 (ov) / 16 oktober 2013 Agendapunt 1. Beslispunten 1. De Zomernota 2013 vast te stellen;

Nadere informatie

Bestuurlijke integriteit

Bestuurlijke integriteit Bestuurlijke integriteit Onderzoek Bestuurlijke Integriteit Onderzoeksopzet Rekenkamercommissie De Wolden Maart 2014 Status: definitief Versie: 4 Rekenkamercommissie De Wolden 1 A. Wat willen wij bereiken?

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2005 / 67

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2005 / 67 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2005 / 67 Provinciale Staten van Limburg maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Provinciewet bekend dat zij in hun vergadering van 16

Nadere informatie

P R O V 1 N su È F R VS l! Ä N. Doe. nr.: Class, nr. * Ingek.: AfdelirrT. Beh. door; Afd. Hoofd AWB.. weken. voor kenn isg. aangenomen/tel.

P R O V 1 N su È F R VS l! Ä N. Doe. nr.: Class, nr. * Ingek.: AfdelirrT. Beh. door; Afd. Hoofd AWB.. weken. voor kenn isg. aangenomen/tel. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Gedeputeerde Staten van Fryslan Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Datum 18 december 2014 Betreft Begroting

Nadere informatie

Over de voorliggende planningslijst kan verder nog het volgende worden opgemerkt:

Over de voorliggende planningslijst kan verder nog het volgende worden opgemerkt: MEMO Aan: presidium Van: griffie Betreft: planningslijst PS-stukken Datum: 16 november 2015 1. Planningslijst Voor u ligt de meest recente planningslijst. In de lijst is de planning van stukken die vragen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 497 Vaststelling van bedragen in verband met uitkeringen uit het Provinciefonds voor de uitkeringsjaren 1992 en 1993 alsmede wijziging van de

Nadere informatie

Verordening op de bezwaarschriften SNN

Verordening op de bezwaarschriften SNN Verordening op de bezwaarschriften SNN (geconsolideerde versie, geldend vanaf 21-6-2007) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie provincie Drenthe Officiële naam regeling Verordening op de bezwaarschriften

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 XI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat

Nadere informatie

Omschrijving Het programma omvat de dienstverlening aan burgers, het functioneren van het bestuur en de organisatie en de integrale veiligheid.

Omschrijving Het programma omvat de dienstverlening aan burgers, het functioneren van het bestuur en de organisatie en de integrale veiligheid. PROGRAMMA 4 - BURGER, BESTUUR EN VEILIGHEID ALGEMEEN Omschrijving Het programma omvat de dienstverlening aan burgers, het functioneren van het bestuur en de organisatie en de integrale veiligheid. Doelstelling

Nadere informatie

Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerpbesluit. Ontwerp-besluit

Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerpbesluit. Ontwerp-besluit Provinciale Staten Gedeputeerde Vergadering PS: 17-03-2003 belast met Nr: FEZ-732 behandeling: Bruinooge, D.J.P. Agenda nr: Vergadering GS: 04-02-2003 Nr: STA030513/27 Onderwerp: 4e wijziging begroting

Nadere informatie

Besluit op de organisatie van het ambtelijk apparaat van de gemeente Zuidhorn.

Besluit op de organisatie van het ambtelijk apparaat van de gemeente Zuidhorn. Het college van de gemeente Zuidhorn; gelet op artikel 160 van de Gemeentewet; gehoord de OR; B E S L U I T : vast te stellen het: Besluit op de organisatie van het ambtelijk apparaat van de gemeente Zuidhorn.

Nadere informatie

P r o v i n c i e F l e v o l a n d

P r o v i n c i e F l e v o l a n d Aan: Provinciale Staten Onderwerp: Nieuwe borden bij 5 landschapskunstwerken. 1. Wij stellen u voor: - aan de Stichting De Verbeelding een bijdrage van maximaal 9.609 (incl. 19% BTW) te verstrekken voor

Nadere informatie

Afdeling: Financien / control Zaakkenmerk: Behandelend ambtenaar: J.A.L. Degens. Afdelingsmanager: G.H.J. Hollands

Afdeling: Financien / control Zaakkenmerk: Behandelend ambtenaar: J.A.L. Degens. Afdelingsmanager: G.H.J. Hollands Advies aan gemeenteraad Datum advies: 23 mei 2017 Financiële consequenties: Zie beslispunt Afdeling: Financien / control Zaakkenmerk: 80328 Behandelend ambtenaar: J.A.L. Degens Afdelingsmanager: G.H.J.

Nadere informatie

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2012 (Incidentele suppletoire begroting EIB)

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2012 (Incidentele suppletoire begroting EIB) Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2012 (Incidentele suppletoire begroting EIB) VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Provinciale Staten van Flevoland Postbus AB LELYSTAD

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Provinciale Staten van Flevoland Postbus AB LELYSTAD Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Provinciale Staten van Flevoland Postbus 55 8200 AB LELYSTAD Directoraat-Generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties

Nadere informatie

Bodemsanering, provincie Drenthe in landelijk perspectief (werkvoorraad, dekking personele kosten, kwaliteit van de handhaving)

Bodemsanering, provincie Drenthe in landelijk perspectief (werkvoorraad, dekking personele kosten, kwaliteit van de handhaving) 2005-214 Bodemsanering, provincie Drenthe in landelijk perspectief (werkvoorraad, dekking personele kosten, kwaliteit van de handhaving) Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Omgevingsbeleid op 21

Nadere informatie

Bellingwedde en Vlagtwedde, concretiseren, intensiveren en organiseren!

Bellingwedde en Vlagtwedde, concretiseren, intensiveren en organiseren! Bellingwedde en Vlagtwedde, concretiseren, intensiveren en organiseren! De colleges van Bellingwedde en Vlagtwedde hebben uitgesproken dat zij de onderlinge samenwerking verder willen concretiseren en

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad,

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad, Raadsvoorstel Griffiersnummer: Onderwerp: Vaststelling herindelingsontwerp Datum B&W-vergadering: 17 juli 2012 Datum raadsvergadering: 30 juli 2012 Datum politieke avond: 11 juli 2012 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Datum : 13 december 2005 Nummer PS : PS2006ZCW03 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW Registratienummer : 2005MEC002130i Portefeuillehouder : Kamp

Datum : 13 december 2005 Nummer PS : PS2006ZCW03 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW Registratienummer : 2005MEC002130i Portefeuillehouder : Kamp S T A T E N V O O R S T E L Datum : 13 december 2005 Nummer PS : PS2006ZCW03 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW Registratienummer : 2005MEC002130i Portefeuillehouder : Kamp Titel : Overdracht functie

Nadere informatie

Toelichting begroting 2015

Toelichting begroting 2015 Toelichting begroting 2015 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting is het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2015 op het niveau te houden zoals is geraamd voor

Nadere informatie

INGEKOMEN 0 8 DEC Verzenddatum - 8 DEC Paraaf Provinciesecretaris

INGEKOMEN 0 8 DEC Verzenddatum - 8 DEC Paraaf Provinciesecretaris 5 -minuten versie voor Provinciale Staten p ZUID HOLLAND INGEKOMEN 0 8 DEC. 2009 Directie DRM Afdeling Verkeer en Vervoer Registratienummer PZH-2009-144285304 (DOS-2007-0021019) Datum vergadering Gedeputeerde

Nadere informatie

Provincie Overijssel Jaarverslag 2013

Provincie Overijssel Jaarverslag 2013 5 610 Hoofdstuk 5 5. Het bestuur van de provincie wordt gevormd door een algemeen bestuur (Provinciale Staten) en een dagelijks bestuur (Gedeputeerde Staten). De ambtelijke organisatie bestaat uit de Directie

Nadere informatie

Commissie Bestuur en Middelen

Commissie Bestuur en Middelen Griffie Commissie Bestuur en Middelen Datum commissievergadering : 18 februari 2011 Document nummer : 2401869 Behandelend ambtenaar : W. de Graaff Directie/bureau : Griffie Nummer commissiestuk : BM-0955

Nadere informatie

provincie limburg 1 9 OEL 2016 De raad van de gemeente Nederweert Postbus AA NEDERWEERT Cluster FIN Behandeld.

provincie limburg 1 9 OEL 2016 De raad van de gemeente Nederweert Postbus AA NEDERWEERT Cluster FIN Behandeld. INGEKOîvîEf\! Gemeente Nederweer provincie limburg 1 9 OEL 2016 De raad van de gemeente Nederweert Postbus 2728 6030 AA NEDERWEERT Cluster FIN Behandeld. E-mail Telefoon Ons kenmerk 2016/99503 Uw kenmerk

Nadere informatie

PS2009MME05-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten,

PS2009MME05-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2009MME05-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 10 maart 2009 Nummer PS : PS2009MME05 Afdeling : ECV Commissie : MME Registratienummer : 2008INT233656 Portefeuillehouder : Ekkers

Nadere informatie

Overzicht incidenteel / structureel

Overzicht incidenteel / structureel 1. Zorgvuldig ruimtegebruik, borgen en bevorderen van ruimtelijke kwaliteit voor steden en platteland. Overzicht incidenteel / structureel 2017 Inleiding Het overzicht van incidentele & structurele baten

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2010 GT No. 6 Landsverordening inrichting en organisatie landsoverheid 1 1 Structuur van de ambtelijke organisatie Artikel 1 1. Ingesteld worden de volgende ministeries:

Nadere informatie

: Instellen van gemeenschappelijke regeling 'Veiligheidsregio Brabant-Noord"

: Instellen van gemeenschappelijke regeling 'Veiligheidsregio Brabant-Noord RAADSVOORSTEL Onderwerp : Instellen van gemeenschappelijke regeling 'Veiligheidsregio Brabant-Noord" Inleiding Momenteel kent de hulpverleningsdienst Brabant-Noord twee gemeenschappelijke regelingen, namelijk

Nadere informatie

Hoofdstuk I Algemene bepalingen

Hoofdstuk I Algemene bepalingen Verordening betreffende de zorg voor de archiefbescheiden van de provinciale organen, voor zover deze archiefbescheiden niet zijn overgebracht naar de rijksarchiefbewaarplaats en het toezicht door gedeputeerde

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Schriftelijke vragen inzake afhandeling statenvragen van de fractie van de PVV aangaande het onderhandelingsakkoord decentralisatie natuur Bijlage(n)

Nadere informatie

OCW, provincie Zuid-Holland, provincie Noord-Holland, gemeente Leiden, gemeente Haarlem

OCW, provincie Zuid-Holland, provincie Noord-Holland, gemeente Leiden, gemeente Haarlem Cultuurconvenant 2005 2008 OCW, provincie Zuid-Holland, provincie Noord-Holland, gemeente Leiden, gemeente Haarlem De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw mr. M.C. van der Laan

Nadere informatie

Profielschets Controller / Manager Bedrijfsvoering

Profielschets Controller / Manager Bedrijfsvoering Profielschets Controller / Manager Bedrijfsvoering Ellen Bruin, september 2015 Over de Dienst Gezondheid en Jeugd De Dienst Gezondheid & Jeugd verzorgt namens 17 gemeenten in Zuid-Holland Zuid de uitvoering

Nadere informatie