Straatbeeldmonitor Duurzame Mobiliteit

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Straatbeeldmonitor Duurzame Mobiliteit"

Transcriptie

1 Straatbeeldmonitor Duurzame Mobiliteit Datum 20 januari 2015 Status Definitief, versie 1.1 Pagina 1 van 1

2 Colofon Projectnaam Monitoring Duurzame Mobiliteit Projectnummer Straatbeeldmonitor Duurzame Mobiliteit Versienummer Definitief, versie 1.1 Publicatienummer n.v.t. Locatie Utrecht Projectleiders Wilco Fiechter Auteurs Klaartje Arntzen, Sonja Munnix (RVO.nl), Myrthe Stevens en Wilco Fiechter Dit rapport is tot stand gekomen in samenwerking met: Diverse organisaties, zoals ECN, KpVV/CROW, KiM, NS, RDW en RDC/In Motiv. Hoewel dit rapport met de grootst mogelijke zorg is samengesteld kunnen Rijkswaterstaat en RVO.nl geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele fouten. Pagina 2 van 82

3 Inhoud Colofon 2 Inleiding 4 1 Duurzaamheid van het wagenpark Algemeen wagenpark personenauto s Leasewagenpark personenauto s Vrachtwagens OV-bussen Energie efficiencyverbetering en CO 2 -emissie bij NS en ProRail 30 2 Alternatieve Brandstoffen Brandstoffen Vul- en oplaadpunten Elektrische laadpunten Productiecapaciteit Biobrandstoffen in Nederland 43 3 Rijgedrag fiscale maatregelen en geluid Het Nieuwe Rijden Europees bandenlabel Fiscale maatregelen 50 4 Trends in andere modaliteiten dan wegverkeer Gebruik verschillende modaliteiten Multimodaal Ontwikkelingen Goederenvervoer 65 5 Gedragsverandering: slim reizen en duurzame logistiek Het Nieuwe Werken Flexibele werkplekken Deelauto s Mobiliteitskaarten Mobiliteitsbudgetten Duurzame mobiliteit en Beter Benutten Lean and Green 79 Pagina 3 van 82

4 Inleiding In september 2013 hebben diverse maatschappelijke partijen onder leiding van de SER een Energieakkoord voor duurzame groei afgesloten. Ook op het gebied van verkeer en vervoer zijn afspraken gemaakt met diverse partijen uit deze sector. Het primaire doel van de partijen uit de mobiliteit- en transportsector is om de uitstoot van broeikasgassen door de sector te reduceren. Partijen omarmen de ambitie dat in 2050 de broeikasgasemissie van de mobiliteit- en transportsector met minimaal 60 procent is gereduceerd ten opzichte van Als tussendoel hanteren partijen een vermindering van de uitstoot van de sector in 2030 tot maximaal 25 Mton CO 2 -equivalent (circa -17 procent ten opzichte van 1990). Deze reductiedoelstellingen vragen om een relatief nog grotere reductie gezien de voorspelde toename van verplaatsingen tot en met Onderstaand overzicht laat de trends van CO 2 -emissies in de sector Verkeer en Vervoer zien, vastgesteld conform het Kyoto Protocol (IPCC). Tevens is in het figuur aangegeven wat tussendoel uit het SER-Energieakkoord voor het jaar 2030 is. [Mton CO 2 ] SER-Doel Verkeer en Vervoer totaal Verkeer en Vervoer overig 2030 Bestelauto's Vrachtwagens Personenauto's Figuur 1: Ontwikkeling CO 2-emissies Verkeer en Vervoer naar vervoermiddel, periode (Bron: ECN, oktober 2014) In het figuur is de CO 2 -emissie van personenauto s, vrachtwagens en bestelwagens afzonderlijk opgenomen. De groep Verkeer en Vervoer overig bestaat uit bijdragen van het overige wegverkeer (bussen, motoren en brommers), de binnenlandse luchtvaart, binnenvaart, visserij, railtransport (alleen dieseltractie), defensie en mobiele werktuigen (zoals landbouwtractoren en constructievoertuigen). E.e.a. conform de internationale IPCC-definities. Pagina 4 van 82

5 In de cijfers over 2009 en 2010 is goed zichtbaar dat de totale CO 2 -emissie van de sector een dip vertoont, die samenhangt met de economische crisis. De laatste jaren vertoont de CO 2 -emissie een dalende trend: in 2012 was deze 37,0 Mton. In 2013 (voorlopige cijfers) is de emissie verder afgenomen tot 36,0 Mton. Belangrijke factoren die de ontwikkeling van de CO 2 -emissies van het wegverkeer bepalen zijn het aantal voertuigen en de afgelegde afstand per voertuig per jaar. Figuur 2 geeft de ontwikkeling van onder andere het aantal lichte bedrijfsvoertuigen (bestelauto s) en zware bedrijfsvoertuigen weer. Figuur 2: Aantal overige motorvoertuigen ( ) (Bron: Na een jarenlange stijging van het aantal lichte bedrijfsvoertuigen (bestelauto's en lichte speciale voertuigen), van 400 duizend in 1990 tot ongeveer 900 duizend in 2004, is sindsdien het aantal vrijwel gelijk gebleven. Dit is het gevolg van de nieuwe wetgeving voor de BPM (Belasting van personenauto's en motorrijwielen) en wegenbelasting voor particulieren die op 1 juli 2005 is ingegaan. (Bron: Het aantal zware bedrijfsvoertuigen (vrachtauto's, trekkers, autobussen en speciale voertuigen) neemt tot 2009 gestaag toe en wel van 150 duizend in 1990 tot 208 duizend in Daarna nemen de aantallen af, tot iets minder dan 200 duizend voertuigen in In 2012 waren er 650 duizend motorfietsen, ongeveer vier maal zoveel als in 1990, en iets meer dan één miljoen brom- en snorfietsen (CBS, 2013c). (Bron: Pagina 5 van 82

6 De sterke stijging in het aantal bestelauto s heeft er ook toe geleid dat het aandeel van bestelauto s in de CO 2 -emissies van het wegverkeer is gestegen van 9,4 procent in 1990 tot 13,7 procent in Zie ook figuur % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% personenauto's vrachtwagens bestelauto's overig wegverkeer Figuur 3: Relatief aandeel in CO 2-emissie wegverkeer per categorie (Bron: ECN, oktober 2014) Niet alle maatregelen die de Rijksoverheid uitvoert ter verduurzaming van mobiliteit leiden direct tot concrete, meetbare, CO 2 -emissiereductie of verbetering van de luchtkwaliteit. Er wordt ook ingezet op het versnellen van de marktintroductie van nieuwe technieken (bijvoorbeeld elektrisch rijden) of het ondersteunen van doelgroepen om toepassing van innovaties en technologieën op te schalen (bijvoorbeeld het rijden op groen gas). Om ontwikkelingen toch zichtbaar te maken en trends te kunnen waarnemen, heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) aan Rijkswaterstaat en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) gevraagd om zogenaamde straatbeeld- of sensorinformatie te verzamelen. Doelgroep voor deze informatie is in eerste instantie de beleidsmedewerker van het ministerie, om het beleid zonodig te kunnen bijsturen. Daarnaast geeft het de beleidsmedewerker input om geschikte communicatie-onderwerpen te kunnen bepalen. Rijkswaterstaat en RVO.nl hebben samen met het ministerie een lijst opgesteld met straatbeeldindicatoren. In dit rapport wordt een feitelijk overzicht gegeven van de verzamelde informatie, zoveel mogelijk visueel weergegeven. Door het rapport heen staan her en der kaders met daarin opgenomen icoonprojecten. Dit zijn projecten die laten zien dat de markt actief aan de slag is met het betreffende onderwerp het straatbeeld van duurzame mobiliteit in de praktijk. Deze versie van het rapport Straatbeeldmonitor is een geactualiseerde versie van het rapport van november Voor een klein aantal onderwerpen is op dit Pagina 6 van 82

7 moment (december 2014) geen nieuwe informatie beschikbaar. Voor de volledigheid is met betrekking tot deze onderwerpen de informatie uit de versie november 2013 gehandhaafd. Dit is de laatste editie van de Straatbeeldmonitor in deze vorm. Vanaf volgend jaar wordt een groot deel van de informatie uit deze monitor opgenomen in de nieuwe monitor Brandstofvisie en Actieplan. Pagina 7 van 82

8 1 Duurzaamheid van het wagenpark 1.1 Algemeen wagenpark personenauto s A Ontwikkeling gemiddelde CO 2 -uitstoot van nieuwe personenauto s (typegoedkeur) De gemiddelde CO 2 -uitstoot van nieuwe personenauto's daalt sinds 2007 onafgebroken. Waar in 2007 de gemiddelde uitstoot van alle nieuwverkopen nog circa 164 gram CO 2 per kilometer bedroeg, is deze eind 2012 afgenomen tot 109 gram CO 2 per kilometer. Ook in 2013 zet de dalende trend door: van 118 gram CO 2 per voertuigkm in januari naar zelfs 95 gram CO 2 in december. In december vorig jaar zijn er veel auto's van het type Mitsubishi Outlander (44 g/km) en Volvo V60 Plug-in Hybrid (48 g/km) verkocht. Dit heeft sterk bijgedragen aan de lage gemiddelde CO2- emissie van deze maand. In januari 2014 is de gemiddelde CO 2 -emissie fors gestegen tot 115 g/km, om in de maanden daarna weer af te nemen tot 106 gram CO 2 per kilometer (cijfer: oktober 2014). De gemiddelde CO 2 -uitstoot van nieuwe personenauto's in Nederland ligt nu ruimschoots onder de voor 2015 vastgestelde Europese norm van 130 gram CO 2 per kilometer. Figuur 4: Ontwikkeling gemiddelde CO 2-uitstoot van nieuwe personenauto s (typegoedkeur) (Bron: RDW, november 2014) Pagina 8 van 82

9 De sterke daling van de CO 2 -uitstoot van nieuwe auto's kan deels worden verklaard door een zuiniger auto-aanbod en deels door een toename van de vraag naar kleine en zuinige auto's. Het toegenomen aanbod van zuinige auto's is het gevolg van Europese regelgeving. De EU heeft in 2008 normen opgelegd aan autofabrikanten die de CO 2 -uitstoot van nieuwe auto's moeten terugdringen. Dit heeft ertoe geleid dat er in de afgelopen jaren veel zuinige automodellen op de markt zijn gekomen (zie ook subparagraaf C). De toegenomen vraag naar zuinige auto's is onder meer het gevolg van de vergroening van de Nederlandse autobelastingen die in de afgelopen jaren is ingezet. Ook de economische crisis en de hoge brandstofprijzen hebben bijgedragen aan de toegenomen vraag naar kleine en/of zuinige auto's. Uit een analyse van de Nederlandse verkoopgegevens blijkt dat de daling van de CO 2 -uitstoot van nieuwe personenauto's in Nederland in 2009 van circa 10 g/km voor ongeveer tweederde is toe te schrijven aan technologische verbeteringen in het autoaanbod (Kieboom et al., 2010). Mede onder invloed van de Europese CO 2 - normering zijn autofabrikanten met steeds meer zuinige auto's op de markt gekomen. Bijna iedere fabrikant heeft inmiddels wel een aantal groene automodellen in zijn aanbod opgenomen met bijbehorende 'groene' namen als Ecomotive, Eco:drive, Ecoflex, Bluemotion en Efficiënt Dynamics. Het resterende deel van de daling is toe te schrijven aan een toegenomen vraag naar zuinige auto's. Mede onder invloed van het Nederlandse fiscale beleid zijn in 2009 kleinere, lichtere en (dus) zuinigere auto's verkocht dan in het jaar daarvoor (Kieboom et al., 2010). (Bron: Belangrijke kanttekening bij de CO 2 -emissies De gemeten CO 2 -emissies gemeten conform de testcylcus blijken sterk af te wijken van de praktijkemissies. In de praktijk zijn de CO 2 -emissies veel hoger, waarbij dit gat tussen test- en praktijk de afgelopen jaren toegenomen is tot gemiddeld ongeveer 50 CO 2 gr/km. Dit verschil is voor nieuwe auto s nagenoeg onafhankelijk van hoe zuinig een auto is en geldt ook voor plug-in hybrides. (Bron: Rapport CE Delft: Luchtvervuilende en klimaatemissies van personenauto s, een vergelijking van norm- en praktijkwaarden per brandstofsoort) B Ontwikkeling gemiddelde CO 2 -uitstoot van nieuwe personenauto s in Europese context De auto s die in 2013 op de Europese markt zijn verkocht, waren 4 procent efficiënter vergeleken met het jaar ervoor. Ook in Europa daalt al enige tijd de gemiddelde CO 2 -emissie van nieuwe auto s. (Zie figuur 5). De gemiddelde CO 2 -emissie van een nieuw verkochte auto in 2013 was 127 gr/voertuigkilometer, en daarmee significant lager dan de 2015 doelstelling (130 gr). (Bron: European Environment Agency (EEA, 2014)) Bevindingen uit de analyse van EEA (augustus 2014): Ondanks een toename van de gemiddelde massa zijn nieuwe auto s in Europa efficiënter geworden. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn technologische verbeteringen én een hoger aandeel van dieselauto s in de Pagina 9 van 82

10 verkopen. Omdat de dieselmotor energie-efficiënter is dan de benzinemotor, geeft verschuivingen in dit marktaandeel aan een gemiddeld lager CO 2 - emissie. Het gat in efficiency tussen diesel- en benzinemotoren wordt kleiner. In de EU zijn er in ,8 miljoen nieuwe voertuigen geregistreerd. In 2007 waren dit er nog 15,5 miljoen. In 2013 zijn er elektrische voertuigen geregistreerd, een toename van 71 procent ten opzichte van Ook werden er ongeveer Plug-in hybrids verkocht, waarvan ruim in Nederland. Gemiddeld genomen werden de meeste efficiënte voertuigen in Nederland (109 gr CO 2 /km), Griekenland (111 gr) en Portugal (112 gr) verkocht. De EU-landen met de minste efficiënte voertuigen waren Letland (147gr), gevolgd door Estland (147gr) en Bulgarije (142gr). Hoewel de algemene CO 2 -doelstelling voor 2013 is behaald, is nog niet duidelijk of de doelstelling per autofabrikant gerealiseerd is. De doelstelling per fabrikant hangt af van de gemiddelde massa van de door de fabrikant verkochte auto s. Later dit jaar zal de EEA de definitieve data per fabrikant publiceren. Figuur 5: De ontwikkeling van de gemiddelde CO 2-emissie per brandstof in Europa (Bron EEA) Petrol: Benzine Pagina 10 van 82

11 AFV: Alternative Fuels; alternatieve brandstoffen 2015 target: 130 gram CO2 per voertuigkm 2020 target: 95 gram CO2 per voertuigkm C Ontwikkeling labelverdeling aantal nieuwe personenauto s De verkoop van personenauto s (zoals geregistreerd bij RDW) loopt, na het topjaar 2011 met bijna verkochte voertuigen, ieder jaar verder terug, tot exemplaren in Ook in 2014 blijven de verkopen achter in vergelijking met In de eerste tien maanden van 2014 zijn er ongeveer voertuigen nieuw geregistreerd bij RDW. aantal voertuigen Energielabel nieuwe personenauto's tot en met okt Jaar G F E D C B A Figuur 6: Ontwikkeling nieuw verkochte personenauto s per jaar naar energielabel 2001-okt (Bron: RDW, november 2014) Het marktaandeel van auto s met een (energiezuinig) A- of B-label neemt in 2014 voor het eerst sinds jaren af. Wellicht mede als gevolg van aanpassingen in het fiscale beleid gericht op het stimuleren van de verkoop van zuinige auto s. Het aandeel zuinige (A-label) personenauto s in de totale nieuwverkopen is in 2014 teruggelopen tot 46 procent. En 8 op de 10 nieuwe auto s in Nederland heeft een A of B-label. Zie ook figuur 7, waarin het marktaandeel van de verschillende labels wordt weergegeven Belangrijke kanttekening hierbij is het feit dat regelmatig de energielabelnormen voor nieuwe personenauto s worden herzien, afhankelijk van de marktontwikkeling. Tot 2008 werden de energielabels voor personenauto's jaarlijks opnieuw berekend. De gemiddelde nieuwe auto is de afgelopen jaren namelijk steeds Pagina 11 van 82

12 zuiniger geworden. Door de labels ieder jaar opnieuw vast te stellen wordt voorkomen dat na verloop van tijd alle auto's in het aanbod een zuinig label hebben, zoals het geval was bij koelkasten. In 2008 en 2009 is de indeling in energieklassen echter niet aangescherpt, maar is dezelfde indeling gebruikt als in Omdat nieuwe auto's de afgelopen jaren fors zuiniger zijn geworden, kregen steeds meer auto's een A- of B-label. In 2010 zijn de voorwaarden voor toekenning van de energielabels weer aangescherpt. De wijze waarop dit is gedaan is iets versoepeld ten opzichte van hoe dit voorheen gebeurde. Toch heeft de aanscherping ertoe geleid dat het aanbod van zuinige auto's in 2010 min of meer constant is gebleven ten opzichte van (Bron: De labels worden vanaf nu iedere twee jaar herzien, beginnend in In 2011 gelden dezelfde voorwaarden als in 2010, en de energielabelnormen in 2013 zijn gelijk aan de normen in 2012 (RDW, 2010). De cijfers (en de stijging in A-label) over 2012 en 2013 zijn dus goed te vergelijken. De herziening van de labelgrenzen in 2014 heeft een effect gehad on de cijfers van De gesignaleerde trend is dan ook niet één op één toe te wijzen aan wijzigingen in aankoopgedrag van de consument. 100% Marktverdeling nieuwe personenauto's naar energielabel t/m okt 2014 G % verdeling per E-label 80% 60% 40% 20% 0% Jaar F E D C B A Figuur 7: Ontwikkeling nieuw verkochte personenauto s, relatieve verdeling naar energielabel (Bron: RDW, november 2014) * verkopen 2014 tot en met oktober 2014 Pagina 12 van 82

13 D Totaal wagenpark personenauto s naar brandstof Tabel 1 geeft een overzicht van het wagenpark personenauto s in Nederland, gesorteerd naar brandstofsoort, per augustus 2012, november 2013 en november aug-12 Percentage nov-13 Percentage nov-14 Percentage Benzine ,7% ,7% ,8% Diesel ,9% ,8% ,5% LPG ,3% ,1% ,9% Hybride ,9% ,2% ,3% Elektrisch (FEV) # ,0% ,03% ,07% Elektrisch (E-REV, PHEV) # ,0% ,13% ,40% CNG ,0% ,04% ,07% Biobrandstof * ,0% ,03% ,03% Waterstof 2 0,0% 4 0,00% 8 0,000% Onbekend 185 0,0% 142 0,00% 132 0,001% Totaal % % ,0% Tabel 1: Aantal personenauto s en bestelauto s naar brandstofsoort (Bron: RDW, augustus 2012, november 2013 en november 2014) #:FEV=Full Electric Vehicle/E-REV=Electric Range Extender Vehicle/PHEV=Plug-in Hybrid Electric Vehicle *: flexifuel-auto s deels geregistreerd als biobrandstof, deels als benzine De aantallen in deze tabel zijn inclusief nieuwe, nog niet tenaamgestelde kentekens en kentekens waarvan de tenaamstelling is beëindigd. Dat zijn er momenteel ongeveer Verder zijn ook de kentekens meegeteld van voertuigen die in bedrijfsvoorraad van een autobedrijf staan geregistreerd. Dat zijn er momenteel ongeveer Daarmee sluiten de aantallen in deze tabel niet aan op de aantallen in Statline van CBS. Het totaal aantal personenvoertuigen in Nederland per 1 jan 2014 volgens CBS Statline is 7,93 miljoen. In de aantallen voertuigen per brandstofsoort is te zien dat het aantal voertuigen dat op aardgas en biobrandstof rijdt, en het aantal hybride en elektrische voertuigen langzaam toeneemt. Het aantal plug-in hybride en Electric Range Extender voertuigen is met name in het afgelopen jaren fors toegenomen. Het totaal aantal geregistreerde personenvoertuigen bij de RDW is in deze periode (augustus 2012 tot november 2014) licht afgenomen, met ongeveer voertuigen. Pagina 13 van 82

14 E Aantal CNG-voertuigen in Nederland Het aantal aardgas- (CNG)voertuigen in Nederland blijft groeien. De ontwikkeling van rijden op aardgas/groen gas lijkt op gang te komen, vooral in de categorie personenauto s, lichte bedrijfsauto s (bestelauto s) en bussen. (www.acv-groep.nl) Groen gas bij ACV ACV, afvalinzamelaar van de gemeenten Ede, Wageningen, Veenendaal en Renkum, heeft in het voorjaar van 2014 de eerste Scania CNG Euro6 in de Benelux in gebruik genomen. Sinds 2009 is het beleidsuitgangspunt van ACV dat elk nieuw voertuig primair wordt uitgerust met een groengasmotor tenzij deze motor niet aan de technische eisen voor de inzet van het voertuig kan voldoen. ACV bezit inmiddels 16 voertuigen op groengas, waaronder 8 inzamelvoertuigen. Figuur 8 geeft een overzicht van de ontwikkeling in het aantal voertuigen op aardgas in Nederland, van januari 2012 tot en met oktober 2014, verdeeld naar type voertuig. In deze periode is het aantal gestegen van tot voertuigen op CNG. Figuur 8: Aantal aardgas (CNG-)voertuigen naar voertuigtype vanaf januari 2012 tot en met oktober (Bron: RDW/Klimaatmonitor, november 2014) Pagina 14 van 82

15 F Aantal LNG-voertuigen in Nederland (www.truckvandetoekomst.nl) Diverse (commerciële) partijen zijn bezig met de introductie van LNG, vloeibaar aardgas, als alternatieve brandstof voor vrachtvervoer. De afkorting LNG staat voor Liquefied Natural Gas. Aardgas is een fossiele brandstof die voornamelijk bestaat uit methaan. Om aardgas vloeibaar te maken wordt het gekoeld tot -162 C. LNG op het veilingterrein: Wematrans, De In vloeibare vorm kan veel meer Winter, Nover en Floraholland aardgas worden opgeslagen in Samen met collega transporteurs De Winter en dezelfde beschikbare ruimte. Dat Nover en bloemenveiling FloraHolland neemt betekent dat een voertuig met Wematrans deel aan de Truck van de Toekomst. LNG-tanks een veel grotere Met een aantal vrachtwagens, type Volvo FM Dual actieradius heeft dan eenzelfde Fuel (op LNG en diesel) doet Wematrans ervaring voertuig met CNG-tanks. Dat op met het rijden op LNG: maakt LNG met name geschikt Een truck die op aardgas rijdt, levert een voor de langere afstanden. besparing op in het brandstofverbruik en doordat LNG is ook beschikbaar in een deze trucks zowel op aardgas als op diesel duurzame variant, namelijk kunnen rijden, zit er veel minder risico op bij vloeibaar Groen Gas. Dat wordt inruil. De waarde is het hetzelfde als bij een doorgaans aangeduid met LBG reguliere diesel. Bij andere varianten is dat (Liquefied Bio Gas). Figuur 9 minder. geeft een overzicht van de ontwikkeling in het aantal LNGvoertuigen op aardgas in Nederland, van juni 2013 tot aug In deze periode is het aantal voertuigen verdubbeld van 100 naar meer dan 200 voertuigen. Figuur 9: Aantal LNG-voertuigen naar voertuigtype vanaf juni 2013 tot en met augustus (Bron: RDW/Klimaatmonitor, november 2014) Pagina 15 van 82

16 G Aantal elektrische voertuigen in Nederland Onderstaande grafiek geeft een overzicht van de cumulatieve ontwikkeling van het aantal elektrische voertuigen in Nederland sinds december 2010, verdeeld naar de belangrijkste typen voertuigen. De plug-in hybride voertuigen voeren de opmars van elektrische voertuigen aan. Figuur 10: Ontwikkeling aantal geregistreerde elektrische voertuigen (incl. plug-in hybride voertuigen) naar voertuigtype (Bron: RDW, november 2014) In tabel 2 wordt een overzicht gegeven van het aantal elektrische voertuigen over de verschillende voertuigcategorieën. Aantal per Aantal per Aantal per Aantal per Personenauto volledig elektrisch Personenauto plug-in hybride Bedrijfswagens tot kg Bedrijfswagens > kg Bus # Quadricycle/driewielig motorvoertuig Motorfiets Totaal Bromfietsen Snorfietsen Fietsen * n.n.b. n.n.b. Tabel 2: Aantal elektrische voertuigen naar voertuigsoort (Bron: RDW november 2014, RVO.nl) # inclusief trolleybussen en enkele hybride bussen * raming op basis van schatting bestaand park en nieuwverkopen in Pagina 16 van 82

17 Straatbeeldmonitor Duurzame Mobiliteit december 2014 H Aantal duurzame lichte bedrijfsvoertuigen per provincie (Fotograaf: Eric Fecken) Rotterdam test Elektrisch Rijden Stedin, Eneco en gemeente Rotterdam zetten 75 elektrische en plug-in hybride voertuigen in als poolauto s voor medewerkers, als bedrijfs-auto s voor monteurs bij Eneco/Stedin en als serviceauto s bij gemeentelijke diensten. Het doel is om ervaring op te doen met een groot aantal elektrische voertuigen van verschillende modellen. Daarnaast wil men ervaring opdoen met laadinfrastructuur, inclusief klantidentificatie- en betalingssysteem, en Figuur 11 geeft een beeld van de verdeling naar provincie van de elektrische en aardgas (CNG-)voertuigen, in de categorie lichte bedrijfsvoertuigen (bestelauto s). In de meeste provincies voeren de CNGvoertuigen qua aantal de boventoon. In de Randstedelijke provincies rijden substantiële aantallen elektrische bedrijfsauto s, buiten de Randstad nauwelijks. Opmerking: Dit figuur geeft een beeld van het aantal zoals dat voor die provincie bij de RDW geregistreerd staat. In het geval van leasevoertuigen is dat vaak de leasemaatschappij en niet de berijder van het voertuig. met het effect op elektriciteitsnetten. Tevens wil men inzicht krijgen in de effecten op o.a. de luchtkwaliteit en in de business case elektrisch rijden. (www.rotterdamtestelektrischrijden.nl) Figuur 11: Aantal geregistreerde CNG- en elektrische lichte bedrijfsvoertuigen per provincie; september 2014 (Bron: RDW, november 2014; Klimaatmonitor RWS) Pagina 17 van 82

18 1.2 Leasewagenpark personenauto s A Ontwikkeling CO 2 -uitstoot nieuw verkochte personenauto s voor de leasesector CO2-emissie lease auto's alle nieuwe auto's Nieuwe lease auto's EU-norm 2015 Figuur 12: Ontwikkeling gemiddelde CO 2-uitstoot nieuwe personenauto s in de lease ten opzichte van alle nieuwe personenauto s 1 (Bron: RDC In Motiv (lease) en RDW (alle nieuwe auto s)) Het leasewagenpark vergroent sneller dan het gemiddelde totale wagenpark. Was in januari 2011 de gemiddelde CO 2 -uitstoot van nieuwe lease-personenauto s nog 131 gram per kilometer, eind 2013 was deze gedaald tot 88 gram CO 2 -uitstoot per kilometer. Voor het totale wagenpark (zie paragraaf A) was dit in januari gram per kilometer en eind gram per kilometer. Na een toename van de gemiddelde CO 2 -uitstoot begin 2014 is deze gemiddelde emissie van nieuwe personenauto s in de leasesector in oktober weer op 98 gram per kilometer uitgekomen. Voor het totale wagenpark aan nieuwe personenauto s bedroeg deze in oktober gram CO 2 -uitstoot per kilometer. B Ontwikkeling labelverdeling nieuwe personenauto s voor de leasesector 2 Figuren 13 en 14 geven een beeld van de ontwikkeling van de energielabels voor personenauto s in de leasesector, vanaf januari 2011 tot en met oktober Figuur 13 geeft de labelverdeling in absolute aantallen verkochte auto s, figuur 14 geeft de aandelen van de verschillende labels relatief weer. 1 In deze leasecijfers zijn eigenaar leasemaatschappij en eigenaar RTL lease inbegrepen. 2 In deze leasecijfers zijn eigenaar leasemaatschappij en eigenaar RTL lease inbegrepen. Pagina 18 van 82

19 30000 Energielabels nieuwe lease auto's Aantal Jaar/Maand Onbekend G-label F-label E-label D-label C-label B-label A-label Figuur 13: Ontwikkeling per maand van nieuw verkochte personenauto s naar energielabel (Bron: RDC In Motiv) Energielabels nieuwe lease auto's Aantal 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Jaar/Maand Onbekend G-label F-label E-label D-label C-label B-label A-label Figuur 14: Ontwikkeling per maand van nieuw verkochte personenauto s, relatieve verdeling naar energielabel (Bron: RDC In Motiv) Net als bij het totale wagenpark (zie figuur 7 op pagina12) is het marktaandeel van personenauto s met een A- en B-label in het leasewagenpark de laatste jaren fors gestegen. Zowel in 2012 als in 2013 is de stijging van het aandeel A-labels goed zichtbaar. Als belangrijkste reden hiervoor is het fiscale beleid gericht op de verkoop van zuinige personenauto s, de differentiatie in de bijtelling, aan te wijzen. In 2014 zien we echter dat het aandeel eerst sterk afneemt. Pagina 19 van 82

20 De aanpassing van de bijtellingsregeling per 1 juli 2012 is ook duidelijk terug te zien in de verkoopcijfers van Ook de effecten van de wijziging in het bijtellingsregime per januari 2014 zijn duidelijk in de cijfers terug te zien. In december 2013 zijn er ruim lease-auto s te naam gesteld, waarvan ruim A-label (hybride). In januari 2014 werden er te naam gesteld, waarvan een kleine A-label voertuigen. C Samenstelling leasewagenpark, stand van zaken 3 Aantal februari 2013 Percentage februari 2013 Aantal november 2013 Percentage november 2013 Aantal oktober 2014 Percentage oktober 2014 Benzine , ,60% ,16% Diesel , ,00% ,28% LPG , ,40% ,23% Hybride** , ,40% ,43% Elektrisch 634 0, ,10% ,33% CNG , ,30% ,53% Biobrandstof* 587 0, ,10% 224 0,04% Waterstof ,00% 2 0,00% Totaal ,00% ,00% Tabel 2: Aantal lease-personenauto s naar brandstofsoort (Bron: RDC In Motiv) *: flexifuel-auto s deels geregistreerd als biobrandstof, deels als benzine ** inclusief plug-in hybride In februari 2013 was het totale leasewagenpark personenauto s groot. Ruim anderhalf jaar later is dit wagenpark afgenomen tot ruim In vergelijking met het totale wagenpark (zie tabel 1 op pagina 13) is het aandeel diesel veel hoger in het lease wagenpark (50 procent lease versus 16,5 procent totaal wagenpark), waarbij het aandeel diesel ook nog steeds groeiende is. Ook rijden er relatief meer duurzame voertuigen in de leasesector. (Plug-in) hybride, elektrisch, CNG en biobrandstoffen maken inmiddels samen ruim 10 procent uit van het leasewagenpark. In het totale wagenpark beslaan deze brandstoffen samen 1,8 procent van het totaal. 3 In deze leasecijfers zijn eigenaar leasemaatschappij en eigenaar RTL lease inbegrepen. Pagina 20 van 82

21 1.3 Vrachtwagens A Bedrijfsvoertuigen naar brandstofsoort 2012 (tabel 3), 2013 (tabel 4) en 2014 (tabel 5). Tabel 4: Bedrijfsvoertuigen naar brandstofsoort (stand van zaken ) (Bron: CBS) Brandstofsoort/ Speciaal Aanhangwagen voertuigtype Bestelauto Vrachtauto Trekker voertuig Bus Oplegger Benzine Diesel LPG Elektriciteit CNG Overige/ onbekend Totaal Tabel 3: Bedrijfsvoertuigen naar brandstofsoort (stand van zaken ) (Bron: CBS) Brandstofsoort/ voertuigtype Bestelauto Vrachtauto Trekker Speciaal voertuig Bus Aanhangwagen Oplegger Benzine Diesel LPG Elektriciteit CNG Overige/ onbekend Totaal Brandstofsoort/ Speciaal Aanhangwagen voertuigtype Bestelauto Vrachtauto Trekker voertuig Bus Oplegger Benzine Diesel LPG Elektriciteit CNG Overige/ onbekend Totaal Tabel 5: Bedrijfsvoertuigen naar brandstofsoort (stand van zaken ) (Bron: CBS) Bovenstaande tabellen laten zien dat het aantal bestelauto s, vrachtauto s, speciale voertuigen en autobussen in 2013 wederom is afgenomen. Het aantal trekkers en aanhangwagens is iets toegenomen. Speciale voertuigen zijn bedrijfsauto s voor bijzondere doeleinden zoals brandweerauto s of reinigingsauto s. Pagina 21 van 82

Een duurzame brandstofvisie met LEF

Een duurzame brandstofvisie met LEF De belangrijkste uitkomsten uit het SER-visietraject naar een duurzame brandstoffenmix in Nederland Titel te positioneren voor foto zodanig dat deze goed leesbaar is De belangrijkste uitkomsten uit het

Nadere informatie

De Connected Bus. Een casestudie naar de impact van mobiele connectiviteit op openbaar busvervoer in Nederland. Auteurs: Ir.

De Connected Bus. Een casestudie naar de impact van mobiele connectiviteit op openbaar busvervoer in Nederland. Auteurs: Ir. De Connected Bus Een casestudie naar de impact van mobiele connectiviteit op openbaar busvervoer in Nederland. Auteurs: Ir. Karin Smorenburg Martin de Jong MSc Status: Definitief Publicatiedatum: 8 juli

Nadere informatie

Energietrends 2014. Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland

Energietrends 2014. Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland Energietrends 2014 Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland INHOUD 3 4 6 26 42 58 70 88 Woord vooraf Inleiding 1 Consumenten 2 Bedrijven 3 Handelaren 4 Netbeheerders 5 Producenten

Nadere informatie

Bijlage 2 Plan van Aanpak elektrisch vervoer: Elektrisch Rijden in de Versnelling. Elektrisch Rijden in de versnelling Plan van Aanpak 2011-2015

Bijlage 2 Plan van Aanpak elektrisch vervoer: Elektrisch Rijden in de Versnelling. Elektrisch Rijden in de versnelling Plan van Aanpak 2011-2015 Bijlage 2 Plan van Aanpak elektrisch vervoer: Elektrisch Rijden in de Versnelling Elektrisch Rijden in de versnelling Plan van Aanpak 2011-2015 1 1. Elektrisch rijden naar een nieuwe fase 1.1 Waarom werken

Nadere informatie

Schoon en zuinig, maar ook fossielarm genoeg? De invloed van het Nederlandse klimaatbeleid op het fossiel brandstofvebruik tot aan 2020

Schoon en zuinig, maar ook fossielarm genoeg? De invloed van het Nederlandse klimaatbeleid op het fossiel brandstofvebruik tot aan 2020 Schoon en zuinig, maar ook fossielarm genoeg? De invloed van het Nederlandse klimaatbeleid op het fossiel brandstofvebruik tot aan 2020 Stichting Peakoil Nederland, November 2009 Auteurs: Rembrandt Koppelaar,

Nadere informatie

Elektrisch rijden in Nederland

Elektrisch rijden in Nederland Elektrisch rijden in Nederland Is 1 miljoen elektrische auto s in 2025 haalbaar? Profielwerkstuk over de ontwikkeling van de elektrische auto in Nederland Door: Anna Kampen en Folkert de Meer Profiel:

Nadere informatie

Partnerschapsovereenkomst Nederland

Partnerschapsovereenkomst Nederland Partnerschapsovereenkomst Nederland 2014-2020 Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Europees Sociaal Fonds Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling Europees Fonds voor Maritieme Zaken en

Nadere informatie

Elektrisch vervoer in 20 vragen

Elektrisch vervoer in 20 vragen lektrisch vervoer in 20 vragen e startgids voor bedrijven 2013 >> ls het gaat om duurzaamheid, innovatie en internationaal Waarom zou ik kiezen voor V? Inhoud Wat zijn de kosten van V? Hoe breng ik V in

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Milieu & Economie. Overheid, Onderzoek, Bedrijfsleven

Nieuwsbrief. Milieu & Economie. Overheid, Onderzoek, Bedrijfsleven Nieuwsbrief Milieu & Economie Overheid, Onderzoek, Bedrijfsleven JAARGANG 18 NUMMER 4 OKTOBER 2004 INHOUD OVERHEID 4.1 Europese Milieu- en Natuurbalans (MNP en EEA) ONDERZOEK 4.2 Groene belastingopbrengsten

Nadere informatie

Bevorderen van duurzame energie door gemeenten

Bevorderen van duurzame energie door gemeenten Bevorderen van duurzame energie door gemeenten Een verkennende studie naar de rol van gemeenten bij het bevorderen van duurzame energie binnen de Nederlandse energievoorziening Auteur: J. P. Raven S0038660

Nadere informatie

Werkgelegenheid door elektrisch vervoer in 2020

Werkgelegenheid door elektrisch vervoer in 2020 Werkgelegenheid door elektrisch vervoer in 2020 Rapport Delft, maart 2015 Opgesteld door: A. (Arno) Schroten S.J. (Sanne) Aarnink H.P. (Huib) van Essen Colofon Bibliotheekgegevens rapport: A. (Arno) Schroten,

Nadere informatie

Stedelijke distributie met elektrisch vervoer

Stedelijke distributie met elektrisch vervoer Stedelijke distributie met elektrisch vervoer Een gids voor gemeenten 01 >> Als het gaat om duurzaamheid, innovatie en internationaal 1 1 Wat is stedelijke distributie? Problematiek Onderscheid binnen

Nadere informatie

Evaluatie Lokale Klimaatagenda (LKA) 2011-2014. Opdrachtgever Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Evaluatie Lokale Klimaatagenda (LKA) 2011-2014. Opdrachtgever Ministerie van Infrastructuur en Milieu Van Postbus 60055, 6800 JB Arnhem Velperplein 8, 6811 AG Arnhem Telefoon (026) 355 13 55 Fax (026) 355 13 99 info@kplusv.nl www.kplusv.nl Rapport Evaluatie Lokale Klimaatagenda (LKA) 2011-2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

Neem de uitgangspunten, doelen en aanpak beschreven in dit Transitieactieplan integraal over.

Neem de uitgangspunten, doelen en aanpak beschreven in dit Transitieactieplan integraal over. Samenvatting III Ons land is welvarend, dichtbevolkt, energie-intensief en technologisch sterk ontwikkeld. Wij kunnen daardoor internationaal de toon zetten in een overgang naar een mondiale economie die

Nadere informatie

D U U R Z A A M H E I D S V E R S L A G

D U U R Z A A M H E I D S V E R S L A G D U U R Z A A M H E I D S V E R S L A G DUURZAAM H EI DSVERSLAG 2003 2 INHOUDSOPGAVE Voorwoord van de voorzitter van de Raad van Bestuur en CEO 3 KPN en Duurzaamheid 4 Het bedrijf Profiel 6 Corporate governance

Nadere informatie

Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland

Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland 0 1 2 4 26 42 58 70 86 Inhoud Voorwoord Inleiding 1 Consumenten 2 Bedrijven 3 Handelaren 4 Netbeheerders 5 Producenten Bijlagen Woord vooraf

Nadere informatie

Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland

Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland 0 1 2 4 26 42 58 70 86 Inhoud Voorwoord Inleiding 1 Consumenten 2 Bedrijven 3 Handelaren 4 Netbeheerders 5 Producenten Bijlagen Woord vooraf

Nadere informatie

De snorfiets in de grootstedelijke omgeving

De snorfiets in de grootstedelijke omgeving De snorfiets in de grootstedelijke omgeving Jaro Donker Mobiliteit NHTV Breda 27 november 2013 MEDIATHEEKFORMULIER Naam: De snorfiets in de grootstedelijke omgeving Datum: 27 november 2013 Opleiding: Mobiliteit

Nadere informatie

Elektrisch rijden: Internationale stand van zaken

Elektrisch rijden: Internationale stand van zaken Elektrisch rijden: Internationale stand van zaken 12 mei 2010 1 Inhoudsopgave Management samenvatting... 3 1 Inleiding... 6 1.1 Context... 6 1.2 Doel van het onderzoek... 7 1.3 Onze aanpak... 7 1.3.1 17

Nadere informatie

Gedragsonderzoek rijden op groen gas/aardgas

Gedragsonderzoek rijden op groen gas/aardgas Gedragsonderzoek rijden op groen gas/aardgas kwalitatieve studie naar percepties van wagenparkbeheerders Gedragsonderzoek rijden op groen gas/aardgas Kwalitatieve studie naar percepties van wagenparkbeheerders

Nadere informatie

EU-doelen klimaat en energie 2030: Impact op Nederland

EU-doelen klimaat en energie 2030: Impact op Nederland EU-doelen klimaat en energie 2030: Impact op Nederland Bert Daniëls (ECN) Robert Koelemeijer (PBL) Francesco Dalla Longa (ECN) Gerben Geilenkirchen (PBL) Jamilja van der Meulen (ECN) Koen Smekens (ECN)

Nadere informatie

VrijstellingOldtimer.nl

VrijstellingOldtimer.nl het complete en eerlijke verhaal 2013 VrijstellingOldtimer.nl Wouter van Embden / Arjan Lenoir Stichting Autobelangen 27-9-2013 VrijstellingOldtimer.nl, het complete en eerlijke verhaal Stichting Autobelangen,

Nadere informatie

Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem

Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland 0 1 2 4 10 16 22 23 Inhoud Woord vooraf Inleiding 1 Elektriciteitsmarkt

Nadere informatie

Actieplan Biomassa 2007-2010 Provincie Groningen

Actieplan Biomassa 2007-2010 Provincie Groningen Actieplan Biomassa 2007-2010 Provincie Groningen Eindconcept 21 november 2006 Provincie Groningen Milieubeleid en Bodemsanering Postbus 610 9700 AP Groningen Pagina 2 van 38 Inhoud Blz. 1 Inleiding 2 2

Nadere informatie

Rijden onder invloed in Nederland in 2002-2013

Rijden onder invloed in Nederland in 2002-2013 Rijden onder invloed in Nederland in 2002-2013 Ontwikkeling van het alcoholgebruik van automobilisten in weekendnachten Datum Augustus 2014 Status Definitief Rijden onder invloed in Nederland in 2002-2013

Nadere informatie

Elektriciteit in Nederland

Elektriciteit in Nederland Elektriciteit in Nederland Februari 2015 CBS 2014 Scientific Paper 1 Inhoud 1. Inleiding 3 1.1 Organisatie van elektriciteitsvoorziening 3 1.2 Leeswijzer 4 2. CBS en elektriciteit 4 2.1 Informatieverzameling

Nadere informatie

Hoe wordt de luchtkwaliteit langs autosnelwegen bepaald?

Hoe wordt de luchtkwaliteit langs autosnelwegen bepaald? Hoe wordt de luchtkwaliteit langs autosnelwegen bepaald? Colofon Opdrachtgever Ministerie van Infrastructuur en Milieu Uitgegeven door Rijkswaterstaat Dienst Verkeer en Scheepvaart Informatie DVS-loket

Nadere informatie

Verkenning Decentrale energieopwekking

Verkenning Decentrale energieopwekking Verkenning Decentrale energieopwekking Rapportage van verkenning naar sectorale belemmeringen en regeldruk in de topsector Energie Dit geanonimiseerde document is in licentie gegeven op basis van een Creative

Nadere informatie

A 1. Vervoermanagement met bedrijven. I n f o M i l > D u u r z a m e o n t w i k k e l i n g > V e r v o e r m a n a g e m e n t

A 1. Vervoermanagement met bedrijven. I n f o M i l > D u u r z a m e o n t w i k k e l i n g > V e r v o e r m a n a g e m e n t A 1 2 3 I n f o M i l > D u u r z a m e o n t w i k k e l i n g > V e r v o e r m a n a g e m e n t Vervoermanagement met bedrijven Algemene maatregelen voor het beperken van milieubelasting tgv personen-

Nadere informatie

Verkeersveiligheidsconsequenties elektrisch aangedreven voertuigen

Verkeersveiligheidsconsequenties elektrisch aangedreven voertuigen Verkeersveiligheidsconsequenties elektrisch aangedreven voertuigen Ing. C.C. Schoon & ing. C.G. Huijskens R-2011-11 Verkeersveiligheidsconsequenties elektrisch aangedreven voertuigen Een eerste verkenning

Nadere informatie