AUTOBEDRIJF met SHOWROOM, WERKPLAATS en BUITENTERREIN. Nieuwpoortseweg AW Nieuwpoort

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AUTOBEDRIJF met SHOWROOM, WERKPLAATS en BUITENTERREIN. Nieuwpoortseweg 80 2965 AW Nieuwpoort"

Transcriptie

1 AUTOBEDRIJFmetSHOWROOM,WERKPLAATSenBUITENTERREIN Nieuwpoortseweg AWNieuwpoort

2 AUTOBEDRIJFmetSHOWROOM,WERKPLAATSenBUITENTERREIN Nieuwpoortseweg AWNieuwpoort blad2 Inhoud 1. Algemeneinformatie Algemeneomschrijving...3 Adresgegevens...3 Kadastralegegevens...3 Indelingbedrijfsobject...4 Omschrijvingobject...4 Ligging...4 Bereikbaarheidenparkeervoorzieningen...5 Bestemmingsplan Informatieoverhetpand Bouwkundigegegevens...6 Voorzieningeneninstallaties Koop/huurcondities Inlichtingen...12

3 AUTOBEDRIJFmetSHOWROOM,WERKPLAATSenBUITENTERREIN Nieuwpoortseweg AWNieuwpoort blad3 1. Algemeneinformatie 1.1. Algemeneomschrijving LangseendoorgaandeNweggelegengoedrenderendgaragebedrijfmeteenbijbehorend brandstoffenverkooppunt.hetbedrijfwordtturnkeygeleverd,inclusiefdeonroerendezaak,de volledigeinventaris,derevenuenuitdebrandstoffenverkoopenhetklantenbestand.erzijngeen personeelsledenindienst.huurvanhetobjectisinoverlegeveneensmogelijk Adresgegevens Deadresgegevensvandeonroerendezaakzijnopaanvraagbeschikbaar. Adresgegevens: Straat Postcode,plaats Gemeente :Nieuwpoortseweg80 :2965AW,Nieuwpoort :Liesveld 1.3. Kadastralegegevens DeonroerendezaakisinhetbestandvandeDienstvoorhetKadasterendeopenbareregistersin Nederlandbekendals: Eigendom Plaatselijkbekend Straat :Nieuwpoortseweg80 Postcode,plaats :2965AW,Nieuwpoort Object Gemeente :Liesveld Sectie :A Nummer(s) :248 Grootte :2.460m² *Naderekadastralegegevensstaanvermeldinbijlagekadastralegegevens

4 AUTOBEDRIJFmetSHOWROOM,WERKPLAATSenBUITENTERREIN Nieuwpoortseweg AWNieuwpoort blad Indelingbedrijfsobject Tenbehoevevanhetinverkoopnemenvanhetbedrijfsobjectisdeindelingenmaatvoeringvanhet registergoedopgenomen.dematenstaaninonderstaandetabelweergegeven.devermeldematen zijncircamaten. Omschrijving m 2 /ruimte Totalem 2 Beganegrond Showroom+kantoor 400m² Werkplaats,kantine,kantoor 275m² 675m 2 Totalebedrijfsoppervlakte: 675m 2 * maten zijn circa maten, berekend volgens Bruto Vloeroppervlak (BVO) 1.5. Omschrijvingobject Hetbetrefteenzeergoedbekendstaandenalzeerlangbestaandgoingconcernautomobielbedrijf metallefaciliteitendiebenodigdzijn.methetzwaartepuntopdehandelingebuikteauto s. Deovergangnaardekoperkanheelsoepelverlopen,omdatallesprobleemloosverlooptinhet huidigebedrijf.deflexibiliteitisheelgoed,omdatergeenpersoneelsledenopdeloonlijststaan;er zijnslechtstweevakkundigezzpersindewerkplaatswerkzaam.dezekunnendusgeheelnaarwens vandekoperwelofniethunwerkzaamhedenvoortzetten. DebestaandeBVkanwelofniet(naarwensvandekoper)wordenovergenomen. Indekoopisbegrepen: Heteigendomvanhetvastgoed Devolledigeinventaris Degoodwill Deopbrengstenvanhetbrandstoffenverkooppunt 1.6. Ligging Het vrijstaande bedrijfsobject ligt op een strategische hoeklocatie aan een provinciale weg, een zichtlocatiebijuitstek. Deomliggendebebouwingisdiversenbestaatoverwegenduitwoningen.

5 AUTOBEDRIJFmetSHOWROOM,WERKPLAATSenBUITENTERREIN Nieuwpoortseweg AWNieuwpoort blad Bereikbaarheidenparkeervoorzieningen Bereikbaarheid De locatie is uitstekend bereikbaar met particulier of vrachtvervoer. Uitvalswegen naar diverse richtingenzijngoedbereikbaar. Parkeren Deparkeergelegenheidisgoedenvoldoendevooreengaragebedrijf.Intotaaliseraanbinnenen buitenparkeerplaatseneenmaximumcapaciteitvanca.100auto s 1.8. Bestemmingsplan Debestemmingophetperceelis: Bedrijven(B)metalstoevoeging g en z Degrondenzijnbestemdvoordebedrijfsvoeringvanbedrijvenmetuitzonderingvan detailhandelsbedrijvenenmetinachtnemingvandeopdekaartaangegevensubbestemmingen,t.w. g :garagebedrijf z :benzineverkooppunt Eenwoningisterplaatsetoegestaan

6 AUTOBEDRIJFmetSHOWROOM,WERKPLAATSenBUITENTERREIN Nieuwpoortseweg AWNieuwpoort blad6 2. Informatieoverhetpand 2.1. Bouwkundigegegevens Ter plaatse is een inventarisatie gemaakt van de bouwkundige aard van het bedrijfsobject. De bouwkundige gegevens zijn gebaseerd op visuele inspectie en navraag bij de eigenaar. In onderstaandoverzichtstaandebouwkundigeaspectennaderomschreven. Bouwkundigegegevens Bouwaard Traditionelebouw Bouwjaar Omstreeks1970 Constructie Overwegendbetonconstructieengemetseld Dakconstructie Betonnen,platdakbedektmetdakbedekking Fundering Eenonderheidebetonnenfundering Gevels Gemetseldegevels Betonnengevels Aluminiumvliesgevel(serre,showroom) Internescheidingen Steenachtigenflexibelesysteemwanden Kozijnen Aluminiumkozijnenmetenkelebeglazing Ramenzijngedeeltelijkteopenen Vloeren Betonnenvloeren Smeerputtenaangebrachtindewerkplaats

7 AUTOBEDRIJFmetSHOWROOM,WERKPLAATSenBUITENTERREIN Nieuwpoortseweg AWNieuwpoort blad Voorzieningeneninstallaties Vanhetbedrijfsobjectiseeninventarisatiegemaaktvandeaanwezigevoorzieningeneninstallaties.Voor devoorzieningeniseenonderverdelinggemaaktin(1)voorzieningeninhetalgemeen,(2)showroom /kantoorvoorzieningenen(3)bedrijfsruimte/showroomvoorzieningen. (1)Voorzieningen/installatiesalgemeen Bestrating Terreinverhardmetbetonklinkersenaangelegdalstuin Brandpreventie Diversebrandblusmiddelen Vluchtrouteaanduiding Nutsvoorzieningen Elektraaansluitingen Gasaansluitingen Wateraansluitingen Parkeren Ruimeparkeermogelijkheidopeigenterrein Dakparkeerplaatsenbereikbaarviaeenhefbrugmeteenhefvermogenvanmax.3.000KG Riolering Aangeslotenophetopenbaarriool Diversen Hekwerkmetschuifpoort Brandstofverkooppunt 4brandstoftanksvan12.000liter 2tankst.b.v.olie/afgewerkteolie

8 AUTOBEDRIJFmetSHOWROOM,WERKPLAATSenBUITENTERREIN Nieuwpoortseweg AWNieuwpoort blad8 (2)Voorzieningen/installatiesshowroom/kantoorruimte Bekabeling Data,elektraentelefoonbekabelingaanwezig Aansluitingvoorgas,waterenelektra Pantry Pantryaanwezig Plafonds Betonnenplafondsmetopbouwverlichting Systeemplafondsindekantoorruimte Toegang Diverseloopdeuren Verlichting Grotendeelsverwerktaanhetplafond Tlopbouw Verwarming/ventilatie Verwarmingaanwezig Gasheaters Vloerafwerking Kunststofvloerafwerking(houtmotief) Wandafwerking Schoonmetselwerk Beton Betegeld(toilet)

9 AUTOBEDRIJFmetSHOWROOM,WERKPLAATSenBUITENTERREIN Nieuwpoortseweg AWNieuwpoort blad9 (3)Voorzieningen/installatiesbedrijfsruimte/showroom Nutsvoorzieningen Aansluitingvoorgas,waterenelektra.Eveneenskrachtstroomaansluitingen Sanitairevoorzieningen Toilet+urinoiraanwezig Toegang Diverseloopdeuren Diverseoverheaddeurenelektrischbedienbaarenhandbedienbaar Verlichting Tllichtstraten Verwarming/ventilatie Gasheaters Vloerafwerking Gevlinderdebetonvloer Diversen Werkplaatsvoorzienvanvloerputtent.b.v.hefbruggen Afvoerputtenindevloer Bouwplan Mogelijkterealiserenwoning Erligtvooreenbouwplandaterinvoorzietdatdeshowroomcapaciteitmet35auto swordt uitgebreid.hetisaandekoperomditplanwelofnietterealiseren.detotdusvergemaakte kostenvoorhetbouwplanzijnindekoopsominbegrepen. Indiendekoperdatwenstkanditplannogzodaniggewijzigdwordendateendeelvande showroomruimtewordtomgezetnaareenvolwaardigwoonappartement. Brandstoffenverkooppunt Voorhetteverkopenobjectiseennoggeheelinwerkingzijndbrandstofverkooppuntaanwezig.Dit bestaatuiteenpompeilandmet3afleveringszuilen. Hetgeheelvoldoetvolgensdeopdrachtgevergeheelaandemilieutechnischeeisen.Devloeistof dichtheidisgerealiseerddoormiddelvanhetaanbrengenvaneengeomembraanbaksysteem.

10 AUTOBEDRIJFmetSHOWROOM,WERKPLAATSenBUITENTERREIN Nieuwpoortseweg AWNieuwpoort blad10 De enkelwandigestalentanksvoordeopslagvandebrandstoffenzijnindegrondaangebracht. Erzijnintotaliteit6tanksaanwezig,3stuksmeteeninhoudvan12.000literenen1stuksvan6.000 literalsmede2stukst.b.v.deopslagvansmeerolieenvanafgewerkteolie. De tanks en de leidingen zijn eigendom van de garage. De afleveringszuilen zijn door de oliemaatschappijgeplaatst.depompenendepinautomaatzijngeheelnieuw. Netto opbrengst (exploitatievergoeding) per jaar: , excl. BTW (cijfers 2010, op basis van literbrandstofpermaand) Er bestaat een vijfjarig contract met de brandstoffenleverancier hetwelk gerespecteerd dient teworden.deingangsdatumhiervanisapril2010endeverlengingissteedsmetvijfjaar. Inventarislijst Indekoopsomistevensopgenomendeinventariszoalsdezeisopgenomeninbijgaande inventarislijst. Goodwill Hetteverkopenbedrijfheefteenzeergoedereputatie,zowellandelijkalsinderegio. Deactiviteitenzijnvoorwatbetreftdeverdienstenteverdelenindeverhoudingwerkplaats verkoop=20:80. HetbedrijfisalsvolwaardiglidaangeslotenbijdeBOVAG RDWerkendAPKkeuringstation

11 AUTOBEDRIJFmetSHOWROOM,WERKPLAATSenBUITENTERREIN Nieuwpoortseweg AWNieuwpoort blad11 3. Koop/huurcondities Vraagprijsvoorhetgeheel Waarborg ,excl.BTWkostenkoper Bijondertekeningvandekoopovereenkomststeltkopereenwaarborgsomof bankgarantietengroottevan10%vandekoopsom. Aanvaarding Opkortetermijnmogelijk,inoverlegmetdeopdrachtgever Energiekosten Hetpandheefteigenaansluitingenopdenutsvoorzieningenvoordelevering vangas,waterenelektra Huurprijs ,excl.BTWperjaar,excl.inventaris(verplichteovername) Huurtermijn Inoverleg Betalingstermijn Huuraanpassing Perkwartaalvooraf Wijzigingvandehuurprijsvindtjaarlijksplaatsopbasisvandewijziging van hetmaandindexcijfervolgensdeconsumentenprijsindex(cpi)reekscpi Alle Huishoudens (2006 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek(CBS) Omzetbelasting HetbetrefteenmetBTWbelasteverhuur.Uitgangspuntisdathuurderhet gehuurdegedurendedegeheleperiodevoor90%ofmeergebruiktvoormet omzetbelastinggeleverdeprestaties. Waarborg Bijverhuursteltdehuurderbijondertekeningvande huurovereenkomst eenbankgarantievan3maandenhuur+servicekosten+btw Aanvaarding Opkortetermijn,inoverlegmetopdrachtgever

12 AUTOBEDRIJFmetSHOWROOM,WERKPLAATSenBUITENTERREIN Nieuwpoortseweg AWNieuwpoort blad12

13 AUTOBEDRIJFmetSHOWROOM,WERKPLAATSenBUITENTERREIN Nieuwpoortseweg AWNieuwpoort blad13

14 AUTOBEDRIJFmetSHOWROOM,WERKPLAATSenBUITENTERREIN Nieuwpoortseweg AWNieuwpoort blad14

15 AUTOBEDRIJFmetSHOWROOM,WERKPLAATSenBUITENTERREIN Nieuwpoortseweg AWNieuwpoort blad15

16 AUTOBEDRIJFmetSHOWROOM,WERKPLAATSenBUITENTERREIN Nieuwpoortseweg AWNieuwpoort blad16

17 Inventarislijst Kantoor Verkoop - Bureau met Bureaustoel verstelbaar - Verkooptafel met stoelen - Schuifdeur kasten - Kast met vitrine - HP kopier/fax/scanner - Beeldscherm - Telefooncentrale met Telefoontoestellen - Draadloos pin app. (voldoet aan de nieuwste eisen) - Papierversnipperaar - Lamineer app. voor A4/A3 - Digitaal fotocamera Canon Kantoor Administratie - 2 x Bureau - 4 x Stoel - Stalen kast - Computer Server welke is gekoppeld aan het computernet werk wat de diverse kantoren verbind. - Booster voor de computer - Computer,beeldscherm en toetsenboord - Splinternieuwe vloerbedekking Wachtruimte - Tafel teak met 4 stoelen - Splinternieuwe vloerbedekking - Nieuw dames en heren toilet Showroom - Keukenblok - Jura koffie app.met verse bonen - Chroom auto showroom rek waar 1 auto op past - Klanten zitje

18 Kantoor Werkplaats - 2 x Bureau - Bureaustoel - 5 x gewone stoel - Computer,beeldscherm en toetsenbord - Printer HP - Autodata digitaal met abonnement - Autodata boeken Magazijn 1 - Stellingen langs 3 zijden - Banden rek - Las app. Autogeen - Las app. CO2 - Ruime voorraad bevestigings materialen - Voorraad auto onderdelen Magazijn 2-6 Zeer grote magazijn stellingen met bijpassende opberg bakken - Stempel klok Werkplaats - Koni 4-kolloms hefbrug met APK certificaat in febr totaal gereviseerd. - Autec 2 kolloms hefbrug - Triobuhne platenbrug met hefplateau typ Grote en 2 kleine bokken - 2 x 2Gereedschap kar Facom XL compleet ingericht - Gedore gereedschap kar ingericht - Luchtgereedschap - Handgereedschap - Veel speciaal gereedschap - 3 x haspel met luchtslang - Werkbank met stalen opbergladen en bankschroef

19 - Grote dubbele slijpsteen 380 volt - APK middelen - Uitlaatgas afzuiger - Sun viergasmeter MGA Sun roetmeter - Sun remmentest bank (platenbank) met pilaar en beeldscherm - Sun uitlees app. PDL 1000 incl updates - Sun afzuiginstallatie voor roetmeting binnen - Texa uitlees app. Incl laptop, incl OBD met nieuwste update - Koplamp afstel app. Hella - Banden de en montage app. Facom - Balanceer app. Hofmann - Banden rek met banden - 2 x oliebar (muur) - Olie vul app. Op lucht welke met haspels aan het plafont hangt - Start kar - 2 Accu laders - Voorraad accu s - Versnellingsbak krik - Motor bok - Verrijdbare motor takel - 2 x Garage krik 3,5 ton - Prof. Auto poets app. - Ruime voorraad prof. Poets middelen en spuitbussen - Interieur reiniger Karcher - Stof zuiger Nilfisk groot - Kolom lager pers staand Compac - Sauer lagerpers set (uitgebreid) voor perswerk aan de auto - Compressor geluidarm met waterwasser Creemer - Bosmaaier Stihl - 6 x Stalen kast en grote wandkasten - Verder alles wat in een reguliere werkplaats thuis hoort

20 Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: Roest 18 Driesprong Nieuwpoortseweg 0 m 5 m 25 m Deze kaart is noordgericht Perceelnummer Huisnummer Kadastrale grens Bebouwing Overige topografie Schaal 1:500 Kadastrale gemeente Sectie Perceel NIEUWPOORT A 230 Voor een eensluidend uittreksel, ROTTERDAM, 7 oktober 2009 De bewaarder van het kadaster en de openbare registers Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend. De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

21 Omgevingskaart Klantreferentie: Roest 0 m 125 m 625 m Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: Hier bevindt zich Kadastraal object NIEUWPOORT A 230 Nieuwpoortseweg 80, 2965 AW NIEUWPOORT De auteursrechten en databankenrechten zijn voorbehouden aan de Topografische Dienst Kadaster.

BEDRIJFS /KANTOORRUIMTE. Kolk 13 4241 TH Arkel

BEDRIJFS /KANTOORRUIMTE. Kolk 13 4241 TH Arkel BEDRIJFS/KANTOORRUIMTE Kolk13 4241THArkel BEDRIJFS/KANTOORRUIMTE Kolk13 4241THArkel blad2 Inhoud 1. Algemeneinformatie...3 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. Algemeneomschrijving...3 Adresgegevens...3

Nadere informatie

KANTOORRUIMTE in een KANTOORVILLA. Hakgriend 18 3371 KA Hardinxveld Giessendam

KANTOORRUIMTE in een KANTOORVILLA. Hakgriend 18 3371 KA Hardinxveld Giessendam KANTOORRUIMTEineenKANTOORVILLA Hakgriend18 3371KAHardinxveldGiessendam KANTOORVILLA Hakgriend 18 3371 KA Hardinxveld Giessendam blad 2 Inhoud 1. Algemene informatie... 3 1.1. Algemene omschrijving... 3

Nadere informatie

WINKEL / KANTOORRUIMTE. Kwekelstraat 30 36 4201 JV Gorinchem

WINKEL / KANTOORRUIMTE. Kwekelstraat 30 36 4201 JV Gorinchem WINKEL/KANTOORRUIMTE Kwekelstraat3036 4201JVGorinchem WINKEL/KANTOORRUIMTE Kwekelstraat3036 4201JVGorinchem blad2 Inhoud 1. Algemeneinformatie...3 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. Algemeneomschrijving...3

Nadere informatie

WINKELRUIMTE met BOVENWONING. Westwagenstraat 16/16a 4201 HH Gorinchem

WINKELRUIMTE met BOVENWONING. Westwagenstraat 16/16a 4201 HH Gorinchem WINKELRUIMTEmetBOVENWONING Westwagenstraat16/16a 4201HHGorinchem WINKELRUIMTE Westwagenstraat16/16a 4201HHGorinchem blad2 Inhoud 1. Algemeneinformatie...3 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. Algemeneomschrijving...3

Nadere informatie

KANTOORRUIMTE in historisch pakhuis. Appeldijk 11 4201 AE Gorinchem

KANTOORRUIMTE in historisch pakhuis. Appeldijk 11 4201 AE Gorinchem KANTOORRUIMTEinhistorischpakhuis Appeldijk11 4201AEGorinchem KANTOORRUIMTE Appeldijk11 4201AEGorinchem Inhoud blad2 1. Algemeneinformatie...3 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. Algemeneomschrijving...3 Adresgegevens...3

Nadere informatie

Verkoop/verhuur-brochure De Alde Mar 30 te Dronryp Vraagprijs 350.000,- k.k. Huurprijs 2.375,- per maand

Verkoop/verhuur-brochure De Alde Mar 30 te Dronryp Vraagprijs 350.000,- k.k. Huurprijs 2.375,- per maand Verkoop/verhuur-brochure De Alde Mar 30 te Dronryp Vraagprijs 350.000,- k.k. Huurprijs 2.375,- per maand terpstramakelaardij.nl De Alde Mar 30 te Dronryp TE HUUR EN/OF TE KOOP AANGEBODEN: Vrijstaand representatief

Nadere informatie

TE HUUR. Lange Hezelstraat 39. Hessenberg 23 NIJMEGEN

TE HUUR. Lange Hezelstraat 39. Hessenberg 23 NIJMEGEN TE HUUR Lange Hezelstraat 39 Hessenberg 23 NIJMEGEN Algemene gegevens : Een markant pand tussen twee straten met twee historische gevels! De lokatie in het centrum van Nijmegen is in een van de oudste

Nadere informatie

Aasdomstraat 17 ABCOUDE

Aasdomstraat 17 ABCOUDE Aasdomstraat 17 ABCOUDE Aantal kamers: 5 Aantal slaapkamers: 4 Woonoppervlakte: 105 m 2 Eterne bergruimte: 4 m 2 Perceeloppervlakte: 234 m 2 Inhoud: 330 m 3 Bouwjaar: 1959 Amersfoort 033-470 27 00 RuiAmf

Nadere informatie

Sint Annaland Bierensstraat 30

Sint Annaland Bierensstraat 30 Sint Annaland Bierensstraat 30 Prachtige royale villa met garage op ruim perceel grond op schitterende locatie in het havendorp Sint Annaland! Met veel trots mogen wij u deze instapklare jaren 30 woning

Nadere informatie

Tholen Wal 13. Vraagprijs 189.500,-- Kosten Koper

Tholen Wal 13. Vraagprijs 189.500,-- Kosten Koper Tholen Wal 13 Wat een plaatje, en zo een mooi uitzicht dat horen we met enige regelmaat van mensen die langs woningen aan de wal een wandeling maken! Hoort u ook tot deze groep, dan kunt u nu uw droom

Nadere informatie

Tholen Binnenkamer 18

Tholen Binnenkamer 18 Tholen Binnenkamer 18 Gelegen in de zeer kindvriendelijke nieuwbouwwijk Stadszicht mogen wij u deze ruime twee onder één kap woning met garage en serre. De woning beschikt over een ruime living met open

Nadere informatie

TE KOOP / TE HUUR BEDRIJFSRUIMTE

TE KOOP / TE HUUR BEDRIJFSRUIMTE TE KOOP / TE HUUR BEDRIJFSRUIMTE BEDRIJFSRUIMTE MET KANTOREN ALBERT THIJSSTRAAT 15-17, EYGELSHOVEN VRAAGPRIJS TOTAAL: EUR 419.000,- k.k. HUURPRIJS TOTAAL: EUR 3.250,- per maand, te vermeerderen met BTW.

Nadere informatie

Grote Spui 15 Amersfoort

Grote Spui 15 Amersfoort Grote Spui 15 Amersfoort Aantal kamers: 4 Aantal slaapkamers: 2 Woonoppervlakte: 130 m² Oppervlakte buitenruimte: 20 m² Externe bergruimte: 20 m² Perceeloppervlakte: 168 m² Inhoud: 425 m³ De Ruiter Makelaarshuis

Nadere informatie

TE KOOP / TE HUUR KANTOOR

TE KOOP / TE HUUR KANTOOR TE KOOP / TE HUUR KANTOOR STATIONSPLEIN 12, SITTARD VRAAGPRIJS: EUR 980.000,- k.k. HUURPRIJS EUR 65,- per m², per jaar excl. BTW UITGEBREIDE INFORMATIE Soort object : Kantoorobject gelegen aan Stationsplein

Nadere informatie

Hegewei 30 - Nijega. Vraagprijs 325.000,-- kosten koper

Hegewei 30 - Nijega. Vraagprijs 325.000,-- kosten koper Hegewei 30 - Nijega Vraagprijs 325.000,-- kosten koper Makelaardij Friesland Tel: 0512-36 80 36 www.makelaardijfriesland.nl Omschrijving Hegewei 30 - Nijega Ideaal voor paardenliefhebbers! In een landelijke

Nadere informatie

PROJECTINFORMATIE KINKERSTRAAT 17 AMSTERDAM

PROJECTINFORMATIE KINKERSTRAAT 17 AMSTERDAM TE HUUR T.B.V. MAATSCHAPPELIJKE DOELEINDEN UITSTEKEND BEREIKBAAR BEGANE GROND HUURPRIJS 875 PER MAAND CIRCA 52 M² PROJECTINFORMATIE KINKERSTRAAT 17 AMSTERDAM Kinkerstraat 17 te Amsterdam ALGEMEEN Deze

Nadere informatie

Glastuinbouwbedrijf Middenweg 13 te Lisse

Glastuinbouwbedrijf Middenweg 13 te Lisse Glastuinbouwbedrijf Middenweg 13 te Lisse Vrijblijvende aanbieding Geachte heer/mevrouw, In collegiale samenwerking bemiddelen ondergetekenden, in opdracht van Berbee Beheer BV te Lisse, in de verkoop

Nadere informatie

Orionstraat 11 te Den Haag

Orionstraat 11 te Den Haag Vrijblijvende objectinformatie Orionstraat 11 te Den Haag Te huur bedrijfs-/kantoorruimte van ca. 863 m² Pagina 1 van 11 Algemene informatie Te huur Orionstraat 11 te Den Haag Algemeen Het betreft een

Nadere informatie

Moderne kantoor- en bedrijfsruimten in een goed bereikbaar bedrijfsverzamelgebouw met voldoende parkeergelegenheid

Moderne kantoor- en bedrijfsruimten in een goed bereikbaar bedrijfsverzamelgebouw met voldoende parkeergelegenheid TE HUUR Stationsweg 15 5831 CR Boxmeer Moderne kantoor- en bedrijfsruimten in een goed bereikbaar bedrijfsverzamelgebouw met voldoende parkeergelegenheid Huurprijs : vanaf 600,00 per maand (mogelijkheid

Nadere informatie

TE HUUR/TE KOOP KANTOORRUIMTE

TE HUUR/TE KOOP KANTOORRUIMTE TE HUUR/TE KOOP KANTOORRUIMTE REPRESENTATIEF STATIG KANTOOROBJECT Nabij het bruisende centrum van Roermond, met uitstekende ontsluitingen op diverse uitvalswegen, bieden wij deze statige, monumentale kantoorvilla

Nadere informatie

TE HUUR. Totaal 7.625 m² vvo

TE HUUR. Totaal 7.625 m² vvo Totaal 7.625 m² vvo T TE HUUR Hoppenkuil 16/Lage Zijde 3-3H Eindhoven Multifunctioneel bedrijfscomplex bestaande uit twee met elkaar verbonden afzonderlijke en eenvoudig splitsbare bedrijfsgebouwen. OMGEVINGSFACTOREN

Nadere informatie

Zomerzorgerlaan 18 Bloemendaal. KOK houdt het onroerend goed in beweging. 789.000,- k.k. www.kokmakelaars.nl

Zomerzorgerlaan 18 Bloemendaal. KOK houdt het onroerend goed in beweging. 789.000,- k.k. www.kokmakelaars.nl Bloemendaal 789.000,- k.k. KOK Makelaars Bloemendaalseweg 245 2051 GC Overveen telefoon 023 541 00 41 overveen@kokmakelaars.nl KOK houdt het onroerend goed in beweging Kantoor KOK Makelaars houdt onroerend

Nadere informatie

Blaaksedijk West 14 Heinenoord

Blaaksedijk West 14 Heinenoord Blaaksedijk West 14 Heinenoord Fantastisch! Wat een leuk huis met een fantastisch uitzicht! Recentelijk geheel gerenoveerd vrijstaand woonhuis met een landhuisstijl keuken, gestuukte wanden, sfeervolle

Nadere informatie

Buitenpost Julianalaan 37

Buitenpost Julianalaan 37 Buitenpost Julianalaan 37 Vrijstaande woning met houten garage en houten berging, gelegen op 355 m2. Aan de achterzijde grenst het perceel aan de parkeerplaats van de Botanische tuin de Kruidhof. Deze

Nadere informatie

Nassaulaan 11 Puttershoek

Nassaulaan 11 Puttershoek Nassaulaan 11 Puttershoek Uniek! Nabij het centrum gelegen geheel gerenoveerde hoekwoning Met ruime garage/schuur, achteraanbouw en parkeergelegenheid voor meerdere auto s op eigen terrein Gesitueerd op

Nadere informatie

Roerdompstraat 14 Strijen

Roerdompstraat 14 Strijen Roerdompstraat 14 Strijen Op een rustige locatie gelegen keurig onderhouden 6-kamer eengezinswoning op 142m² eigen grond Met vrijstaande stenen berging aan de voorzijde Nabij speelweiden en basisscholen

Nadere informatie

TE KOOP Kapel Nieuw Vredenhof Van Oldenbarneveltlaan 15, Haarlem

TE KOOP Kapel Nieuw Vredenhof Van Oldenbarneveltlaan 15, Haarlem TE KOOP Kapel Nieuw Vredenhof Van Oldenbarneveltlaan 15, Haarlem Kerkgebouw + dienstwoning met ruime bestemming herontwikkeling tot woningbouw mogelijk Omschrijving Het object betreft een vrijstaand voormalige

Nadere informatie

Haringbuisdijk 30, Amsterdam

Haringbuisdijk 30, Amsterdam Haringbuisdijk 30, Amsterdam Alle door ons verstrekte informatie is geheel vrijblijvend en uitsluitend voor geadresseerde bestemd. Alle gegevens zijn met zorg samengesteld en uit ons inziens betrouwbare

Nadere informatie

Te huur: Logistieke bedrijfsruimte De Dintel 7 te Best. Bedrijventerrein Breeven

Te huur: Logistieke bedrijfsruimte De Dintel 7 te Best. Bedrijventerrein Breeven Te huur: Logistieke bedrijfsruimte De Dintel 7 te Best Bedrijventerrein Breeven Locatie Dit complex op bedrijventerrein Breeven is geheel gerenoveerd en hergebouwd en beschikbaar voor verhuur. In de directe

Nadere informatie

KANTOORCOMPLEX "TECHNOHOUSE" KANTOORCOMPLEX. NIEUW EYCKHOLT 290-292 te HEERLEN. VRAAGPRIJS EUR 1.450.000,- k.k.

KANTOORCOMPLEX TECHNOHOUSE KANTOORCOMPLEX. NIEUW EYCKHOLT 290-292 te HEERLEN. VRAAGPRIJS EUR 1.450.000,- k.k. TE KOOP KANTOORCOMPLEX "TECHNOHOUSE" KANTOORCOMPLEX NIEUW EYCKHOLT 290-292 te HEERLEN VRAAGPRIJS EUR 1.450.000,- k.k. Wij hebben getracht middels deze zorgvuldig samengestelde documentatie u zo uitgebreid

Nadere informatie