BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst"

Transcriptie

1 2009 BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst 1

2 Afdeling 1: administratief gedeelte Doel en wijze van gunning van de opdracht Aanbestedende overheid en Leidende Ambtenaren Toepasselijke wetgeving Percelen Vraag om informatie Duur van de opdracht Financiële omvang Studiekosten en eigendom van de overhandigde documenten contractuele opdrachtdocumenten de raamovereenkomst Uitvoeringscontracten Aard van de opdracht Gunningswijze Varianten Onderaannemingscontracten Opstelling van de offertes Samenstelling van de inschrijvingen Verzendingstermijn en modaliteiten Geldigheidsduur van de inschrijvingen Toewijzingsprocedure voor de raamovereenkomst Kwalitatieve selectie uitsluitingscriteria Eerste uitsluitingscreterium Tweede uitsluitingsprocedure Derde uitsluitingscriterium Vierde uitsluitingscriterium Regelmatigheid van de offertes Toewijzingscriteria

3 Toewijzingscriteria voor de raamovereenkomst: Toewijzingscriteria voor de uitvoeringscontracten: Prijzen Orders tegen «vaste prijs» Orders in «regie met bovengrens» Orders in «regie» Vragenlijsten Kennisgeving van de opdracht Gunning aan meerdere gegadigden ToewijzingsreGels voor de uitvoeringscontracten uitvoeringscontract uitvoeringsregels van de opdracht Uitvoeringsplaats Organisatie van het werk Algemene bepalingen specifieke bepalingen met betrekking tot de orders in «regie met bovengrens» en «in regie» opleveringen en betalingen Eigendomsoverdracht Overdracht van de opdracht schadevergoeding Faillissement Vertrouwelijkheid Boetes wegens vertraging Resultaatsverbintenis Regels met betrekking tot de borgstelling Borgtochtstelling Bedrag Aard

4 Aanpassing verzuim van waarborg Rechten van de aanbestedende overheid op de borgtocht Vrijgave van de borgtocht Vertegenwoordigers van de aannemer Prijsherziening Octrooien, auteursrechten en licenties Uitvoeringstermijnen voor de diensten AFDELING 2: functioneel gedeelte Inleiding Vakkennis bij het CIBG PERCEEL 1: Business Consulting Belangrijkste activiteiten Profielen Perceel 2: Applicatie/Datawarehouse/BI Belangrijkste activiteiten Technologieën Profielen PERCEEL 3: WEB/CMS/Portals Belangrijkste activiteiten Technologieën Profielen PERCEEL 4: GIS/CAD Belangrijkste activiteiten Technologieën Profielen PERCEEL 5: DMS/Workflow Belangrijkste activiteiten

5 Technologieën Profielen PERCEEL 6: SAP Belangrijkste activiteiten Technologieën Profielen PERCEEL 7: Unix Open Source Belangrijkste activiteiten Technologieën Profielen PERCEEL 8: Microsoft Belangrijkste activiteiten Technologieën Profielen PERCEEL 9: Virtualisatie Belangrijkste activiteiten Technologieën Profielen PERCEEL 10: Storage Belangrijkste activiteiten Technologieën Profielen PERCEEL 11: Netwerk Belangrijkste activiteiten Technologieën Profielen PERCEEL 12: Opleiding; Belangrijkste activiteiten

6 Technologieën Profielen PERCEEL 13: Technicus PC & Desk Belangrijkste activiteiten Technologieën Profielen PERCEEL 14: IT Services Belangrijkste activiteiten Technologieën Profielen Afdeling 3: Beschrijving van de profielen Tabel met de profielen per perceel Beschrijving van de profielen : Interim Manager : Business Analyst : Project Manager : Business Process Consultant : Functional Analyst : Analyst Programmer : Information Architect : Software Architect : Technical Architect : Database Administrator : Test Analyst : Service Manager : System Engineer : BC Consultant : Network Engineer

7 : Security Expert : Helpdesk Operator : Web Designer : Program Manager : Tekenaar-cartograaf : Trainer : IT-technicus : Business Intelligence Consultant Afdeling 4: Inschrijvingsmodel Algemene vragenlijst algemene informatie Keuze van de percelen beheersplan vragen over de percelen Vragen Perceel Financieel voorstel De PROFIELEN Specifieke vragen Vragen Perceel Financieel voorstel De PROFIELEN Specifieke vragen Vragen Perceel Financieel voorstel De PROFIELEN Specifieke vragen Vragen Perceel Financieel voorstel

8 De PROFIELEN Specifieke vragen Vragen Perceel Financieel voorstel De PROFIELEN Specifieke vragen Vragen Perceel Financieel voorstel De profielen Specifieke vragen Vragen Perceel Financieel voorstel De PROFIELEN Specifieke vragen Vragen Perceel Financieel voorstel De PROFIELEN Specifieke vragen Vragen Perceel Financieel voorstel De PROFIELEN Specifieke vragen Vragen Perceel Financieel voorstel De PROFIELEN Specifieke vragen Vragen Perceel Financieel voorstel

9 De PROFIELEN Specifieke vragen Vragen Perceel Financieel voorstel De PROFIELEN Specifieke vragen Vragen Perceel Financieel voorstel De PROFIELEN Specifieke vragen Vragen Perceel Financieel voorstel De PROFIELEN Specifieke vragen Afdeling 5: BijlaGE Bijlage

10 AFDELING 1: ADMINISTRATIEF GEDEELTE Afwijking Het bijzonder bestek wijkt af van de gunningsregels voor overheidsopdrachten wat betreft de kwalitatieve selectiecriteria met betrekking tot de technische draagkracht van de inschrijvers die gebruikt zullen worden voor de toewijzing van de percelen van voorliggende opdracht. Deze afwijking is ingegeven door de eigenheden van de opdracht. Zoeken naar zeldzame toepassing competenties: Die op erg korte termijn beschikbaar zijn. De hoge toegevoegde waarde van de intellectuele prestaties die nodig zijn voor het beheren van de IT-, telecom- en cartografieprojecten van het CIBG. Deze competenties zijn tijdelijk en op grote schaal vereist gedurende een welbepaald tijdsbestek, waardoor zij ongeschikt zijn voor vaste aanwerving. Arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur of voor een welbepaald werk zijn op dit vlak geen alternatief. Meertaligheid van de dienstverleners. In staat zijn tot snelle aanpassing aan een (menselijke en technische) werkomgeving, met waarborgen inzake rendement en rentabiliteit op de korte termijn. Ondernemingen met een kritieke massa aan eigen human resources, zijnde met geen of weinig onderaanneming. In staat zijn tot snel en deskundig inspelen op de technische evolutie. Een gevestigde ondernemerscultuur in diensten met hoge toegevoegde waarde, die ingevuld wordt via een aangepast beleid inzake human resources management DOEL EN WIJZE VAN GUNNING VAN DE OPDRACHT Het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest (CIBG) wenst een raamovereenkomst te sluiten, en daarna diverse dienstencontracten op het vlak van business en strategische consultancy, analyse (business, functioneel, technisch), ontwikkeling, fijnafstelling (fine tuning), installatie, bijstand bij de uitrol van IT-toepassingen en bij het beheer ervan volgens een dienstmodus. Genoemde gebieden omvatten tevens fijnafstelling, installatie, implementatie, onderhoud en bijstand in ruime zin voor het SAP ERP-systeem en de bijbehorende modules, met een focus op beheer, onderhoud en uitbreiding van de boekhoudkundige en financiële modules die op gewestelijk vlak al in gebruik zijn. 10

11 De prestaties zijn bestemd voor de instellingen en besturen zoals opgesomd in de ordonnantie van 19 mei 1999 houdende reorganisatie van het CIBG (voor een concreet overzicht verwijzen wij naar onze website alsook voor het CIBG zelf, afhankelijk van de gewestelijke IT-strategie die uitgetekend gaat worden. De raamovereenkomst bepaalt de juridische, financiële, technische en administratieve samenhang die gedurende de geldigheidstermijn van de overeenkomst de relaties tussen het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest en zijn contractanten zal bepalen. Het bepaalt de eenheidskosten voor het personeel aan wie de gevraagde taken worden opgedragen. Op basis van deze kostprijs zullen specifieke overeenkomsten gesloten worden ter uitvoering van de te presteren diensten, die overeenstemmen met het financiële voorstel van de contractant. Elk perceel van de raamovereenkomst mag aan één of meer contractanten worden toegewezen (maximum 3). Indien er meerdere contractanten zijn, zullen de uitvoeringscontracten toegewezen worden na een nieuwe oproep tot mededinging op basis van de beste ingediende offerte. De uitvoering van de raamovereenkomst krijgt invulling via bijzondere dienstenovereenkomsten. Het sluiten van een opdracht op basis van voorliggend bestek verleent de inschrijver geen enkel alleenrecht. Het is het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest toegestaan, zelfs tijdens de geldigheidsduur van de opdracht, om identieke of soortgelijke prestaties als die welke in voorliggend bestek zijn omschreven, door andere leveranciers of door zijn eigen diensten te laten uitvoeren. De inschrijver mag uit dien hoofde geen enkel recht op schadeloosstelling doen gelden. De gunningswijze voor de opdracht is de algemene offerteaanvraag AANBESTEDENDE OVERHEID EN LEIDENDE AMBTENAREN De aanbestedende overheid is het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest (CIBG), Kunstlaan 21, bus 10, 1000 Brussel (België). Het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest wordt vertegenwoordigd door: Leidende ambtenaren: Dhr. Hervé Feuillien, Directeur-Generaal van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest, Kunstlaan 21 te (1000) Brussel, Dhr. Robert Herzeele, Adjunct Directeur-Generaal van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest, Kunstlaan 21 te (1000) Brussel. 11

12 Mandaat van de leidende ambtenaar 1. De leidende ambtenaar is bevoegd om alle richtlijnen te geven die moeten leiden tot de goede uitvoering van de overeenkomst die eventueel uit dit bijzonder bestek voortvloeit. 2. In geen geval is de leidende ambtenaar bevoegd om de voorwaarden en de inventarissen van de overeenkomst, die eventueel uit dit bijzonder bestek voortvloeit, te wijzigen, ook al heeft dit geen of negatieve financiële gevolgen. 3. Elke belofte, wijziging of akkoord dat afwijkt van de voorwaarden van het bijzonder bestek en dat door de aanbestedende overheid niet betekend wordt binnen een termijn van dertig dagen, dient door beide partijen als ongeldig beschouwd te worden TOEPASSELIJKE WETGEVING De wetgeving die toepasselijk is op onderhavige opdracht, is diegene die op datum van indiening van de offertes in voege is. Voorliggende opdracht valt onder de algemene reglementering betreffende de overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten. Elke inschrijver wordt geacht de bepalingen opgenomen in de hierna volgende wetteksten en reglementen te kennen en te aanvaarden: o o o de wet van 24 december 1993 (B.S. van ) betreffende de overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten. het koninklijk besluit van 08 januari 1996 (B.S. van ) betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken; het koninklijk besluit van 26 september 1996 (B.S. van ) tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsoverdrachten en van de concessies voor openbare werken. De opdracht is tevens onderworpen aan de voorschriften van voorliggend bijzonder bestek. Bij tegenspraak tussen de voornoemde documenten geldt de volgende rangorde: Opmerking 1. De Wet van ; het K.B. van ; het K.B. van Voorliggend bijzonder bestek. Voorliggende opdracht is onderworpen aan de verplichtingen die voortvloeien uit de wetgeving op de overheidsopdrachten en uit voorliggend bijzonder bestek. Alle andere bepalingen, onder meer de algemene verkoopvoorwaarden uitgevaardigd door de inschrijver, zullen als ongeldig beschouwd worden. 12

13 De aannemer is verplicht om onderstaande bepalingen te respecteren en te laten respecteren door elke persoon die in onderaanneming werkt in om het even welk stadium van de opdracht en tevens door elke persoon die personeel ter beschikking stelt : alle wettelijke, bestuursrechtelijke of conventionele bepalingen zowel betreffende het arbeidsrecht, de veiligheid en de hygiëne als betreffende de algemene arbeidsomstandigheden, die zowel het resultaat kunnen zijn van de wet of van paritaire akkoorden op nationaal, gewestelijk of plaatselijk vlak; alle wettelijke, bestuursrechtelijke of conventionele bepalingen inzake fiscale aangelegenheden en sociale zekerheid, na te leven en te doen naleven door elke persoon die optreedt in de hoedanigheid van onderaannemer, in welk stadium ook, en door elke persoon die personeel tot zijn beschikking stelt. De onderaannemers waarop een beroep gedaan wordt en diegenen die personeel ter beschikking stellen voor de uitvoering van deze opdracht, zijn onder dezelfde voorwaarden als de aannemer, verplicht om de hierboven genoemde wettelijke, reglementaire of conventionele bepalingen na te leven en deze te doen naleven door hun eigen onderaannemers en door elke persoon die hen personeel ter beschikking stelt. Gebeurlijke betwistingen behoren bij uitsluiting tot de bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel PERCELEN Voorliggende opdracht omvat 14 percelen, die afzonderlijk toegekend kunnen worden: PERCEEL 1: Business Consulting PERCEEL 2: Applicatie/Datawarehouse/BI PERCEEL 3: Web/CMS/Portals PERCEEL 4: GIS/CAD PERCEEL 5: DMS/Workflow PERCEEL 6: SAP PERCEEL 7: Unix Open Source PERCEEL 8: Microsoft PERCEEL 9: Virtualisatie PERCEEL 10: Storage PERCEEL 11: Netwerk PERCEEL 12: Opleiding PERCEEL 13: Technicus PC & Desk PERCEEL 14: IT-diensten De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor enkel sommige percelen toe te kennen en eventueel te beslissen dat het andere percelen de vorm krijgen van één of meer nieuwe opdrachten, zo nodig met een andere gunningswijze. Zij behoudt zich tevens het 13

14 recht voor één of meer dan wel alle loten aan één of meer inschrijvers toe te wijzen. (maximum 3 inschrijvers per perceel) Bij samenvoeging van verschillende percelen vermeldt de inschrijver in zijn offerte, per perceel, de verbeteringen die hij toestaat. Opmerking Bij toepassing van art. 9 van het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsoverdrachten en van de concessies voor openbare werken, wordt elk perceel voor wat de uitvoering betreft, als een afzonderlijke opdracht beschouwd. Indien verschillende percelen toegekend worden aan eenzelfde inschrijver, zullen deze als één enkele opdracht beschouwd worden. Artikel 17, 2, 2, b) van de wet van 24/12/1993 betreffende de overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten is van toepassing op voorliggende opdracht VRAAG OM INFORMATIE De kandidaat-inschrijvers kunnen hun vragen via elektronische weg, met uitsluiting van elk ander communicatiemiddel, opsturen naar het volgende adres: Vragen dienen uiterlijk tegen 17 maart 2010 om 14 uur opgestuurd te worden. De antwoorden op de vragen zullen, in de taal waarin de vraag gesteld werd, gepubliceerd worden op de website van het CIBG op het volgende adres: DUUR VAN DE OPDRACHT De raamovereenkomst wordt gesloten voor een vastgelegde duur van 2 jaar te rekenen vanaf de kennisgeving van de toewijzingsbeslissing, door stilzwijgende verlenging 2 keer vernieuwbaar voor een periode van 1 jaar. Onder duur van de opdracht wordt verstaan de periode waarin de uitvoeringscontracten van de raamovereenkomst gesloten kunnen worden. De verplichtingen voortvloeiende uit de uitvoeringscontracten (uitvoering van de desbetreffende contracten, waarborgen, enz.) kunnen zich uitstrekken tot na de duur van de opdracht. 14

15 1.7. FINANCIËLE OMVANG Het totale bedrag van de opdracht, alle percelen bijeen, wordt geraamd op 8 miljoen euro voor de oorspronkelijke duur van de raamovereenkomst, met name 2 jaar, zijnde 4 miljoen euro per jaar te rekenen vanaf de kennisgeving van de toewijzingsbeslissing. Dit bedrag geldt alleen ter informatie en is voor de aanbestedende overheid niet bindend. Het totaalbedrag van alle bestellingen die geplaatst worden tijdens de geldigheidsduur van de opdracht, hangt af van het aantal diensten dat de aanbestedende overheid zal laten uitvoeren. De opdracht omhelst geen enkele verplichting tot bestellen uit hoofde van de Aanbestedende Overheid, evenmin enige minimale of maximale hoeveelheid STUDIEKOSTEN EN EIGENDOM VAN DE OVERHANDIGDE DOCUMENTEN Alle documentatie die tijdens de inschrijving en de uitvoering van deze opdracht wordt meegeleverd, wordt eigendom van de aanbestedende overheid tenzij de inschrijver bij de verzending uitdrukkelijk het tegendeel bepaalt. Alle kosten verband houdende met de voorbereiding en de indiening van de offerte zijn integraal voor rekening van de inschrijver CONTRACTUELE OPDRACHTDOCUMENTEN DE RAAMOVEREENKOMST De opdracht wordt geregeld door voorliggend bestek en de bijbehorende bijlagen, door de offerte van de inschrijver en de bijbehorende bijlagen. Elke bepaling in de inschrijving die strijdig is met de hierboven vermelde documenten (bestek en bijlagen) zal als nietig beschouwd worden. De inschrijvers dienen zich te houden aan alle administratieve en technische contractuele bepalingen van onderhavig bestek. Door de inschrijvers geformuleerde voorbehoudsbepalingen maken hun offerte niet-conform. De inschrijvers verklaren uitdrukkelijk in de offerte zich onvoorwaardelijk te zullen houden aan alle administratieve en technische bepalingen van onderhavig bestek. 15

16 UITVOERINGSCONTRACTEN De aanbestedende overheid stelt voor elke bijzondere opdracht die kadert in de raamovereenkomst, een uitvoeringscontract op. Bij tegenspraak tussen voorliggend bestek en het later goedgekeurde uitvoeringscontract tot uitvoering van de raamovereenkomst, heeft het specifieke contract voorrang AARD VAN DE OPDRACHT De opdracht is een opdracht voor diensten met een vaste, forfaitaire en definitieve prijs GUNNINGSWIJZE Algemene offerteaanvraag VARIANTEN Door de inschrijvers voorgestelde vrije varianten zijn verboden ONDERAANNEMINGSCONTRACTEN Onderaannemingscontracten moeten aan de volgende voorwaarde voldoen (behoudens andersluidend formeel akkoord vanwege de aanbestedende overheid): Bedrag groter dan euro, exclusief belasting op de toegevoegde waarde OPSTELLING VAN DE OFFERTES SAMENSTELLING VAN DE INSCHRIJVINGEN De offerte en de bijlagen dienen in drie exemplaren op papier en één exemplaar in elektronisch formaat ingediend te worden. Zij zijn gesteld in het Nederlands of het Frans en in overeenstemming met de bepalingen van Afdeling 4 «Inschrijvingsmodel». In het geval technische documentatie bij de offerte wordt gevoegd, strekt het feit dat deze in voorkomend geval in het Engels is opgesteld, geenszins tot oorzaak van nietigheid van de desbetreffende offerte. De offerte dient verplicht opgesteld te zijn overeenkomstig de inschrijvingsmodellen in bijlage. 16

17 VERZENDINGSTERMIJN EN MODALITEITEN De offertes dienen op papier en in elektronisch formaat in drie exemplaren bij de administratie toe te komen uiterlijk op 6 april 2010 om 14u00. De zitting tot opening van de offertes vindt plaats op 6 avril 2010 om 14u00 uur bij het CIBG, Kunstlaan 21, te 1000 Brussel, op het gelijkvloers. 1. De offertes dienen zich te bevinden in een gesloten omslag met als opschrift: «Algemene offerteaanvraag Raamovereenkomst betreffende IT-Bijstand voor het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest Bijzonder bestek csc » De inschrijver mag de offertes naar eigen keuze hetzij afgeven op het hieronder vermelde adres (in hetwelk geval de inschrijver het onthaalbureau van het CIBG een officieel ontvangstbewijs dient te vragen), hetzij opsturen bij een ter post aangetekend schrijven, afgegeven aan De Post uiterlijk op de 4 de dag vóór de uiterste indieningsdatum van de offertes. 2. Bij verzending per post dienen de offertes in twee omslagen te steken: De buitenomslag is gericht aan: Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest (CIBG) Ter attentie van de heer Hervé FEUILLIEN, Directeur-Generaal en dhr. Robert Herzeele, Adjunct Directeur-Generaal Kunstlaan Brussel Met in de linkerbovenhoek het opschrift: csc De binnenomslag dient dezelfde opschriften te vermelden als aangegeven in de eerste alinea. 3. De inschrijver is ook uitdrukkelijk verplicht om bij zijn offerte een elektronische kopie te voegen. - door deze kopie door te mailen naar het adres - ofwel door deze kopie tegelijk met de offerte op CD-ROM in te dienen. Deze elektronische kopie moet om redenen van praktische aard ingediend worden. Uitsluitend de gedateerde en ondertekende offerte op papier heeft bewijskracht. Bijgevolg wordt uitsluitend de versie op papier in aanmerking genomen voor de berekening van de termijnen GELDIGHEIDSDUUR VAN DE INSCHRIJVINGEN De offerte van de inschrijvers blijft geldig gedurende een periode van 6 maanden. Deze termijn gaat in daags na de opening van de inschrijvingen. 17

18 1.15. TOEWIJZINGSPROCEDURE VOOR DE RAAMOVEREENKOMST KWALITATIEVE SELECTIE UITSLUITINGSCRITERIA Administratieve vereenvoudiging met betrekking tot de controles op de persoonlijke toestand en de economische draagkracht van de inschrijver Door het loutere feit deel te nemen aan de procedure tot gunning van een overheidsopdracht, bevestigt de inschrijver dat hij zich niet in één van de uitsluitingsgevallen bevindt beoogd door de artikels 17, 43 en 69 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies van werken. De aanbestedende overheid controleert de juistheid van de impliciete verklaring op erewoord uit hoofde van de inschrijver van wie de offerte het best geklasseerd is. Hiertoe vraagt hij de inschrijver in kwestie via de snelste middelen en binnen de termijn die hij bepaalt, de inlichtingen of documenten te verstrekken die toelaten zijn persoonlijke toestand te controleren, en dit voordat enige beslissing betreffende de toewijzing van de opdracht genomen wordt. Evenwel zal de aanbestedende overheid deze inlichtingen zelf via elektronisch middelen aanvragen bij de diensten die deze inlichtingen beheren, op voorwaarde dat deze via deze middelen gratis beschikbaar zijn. Een inschrijver kan van deelneming aan de opdracht uitgesloten worden, indien naar aanleiding van deze controles blijkt dat de impliciete verklaring op erewoord niet zou overeenstemmen met de persoonlijke toestand op de uiterste datum voor het indienen van de offertes. Elke regularisatie achteraf is uitgesloten. Dergelijke uitsluiting zal eveneens plaatsvinden indien de persoonlijke toestand van de inschrijver tijdens de afwikkeling van de procedure niet langer overeenstemt met de impliciete verklaring op erewoord. In dat geval zal de aanbestedende overheid een verbeterd klassement opstellen rekening houdend met de mogelijke weerslag erop van de schrapping van de offerte van de uitgesloten inschrijver, met name bij toepassing van de bepalingen betreffende de controle van abnormale prijzen zoals bevat in artikel van het koninklijk besluit van 8 januari De aanbestedende overheid kan de opdracht vervolgens toewijzen aan de inschrijver waarvan de offerte onmiddellijk na die kwam van de uitgesloten inschrijver, na ook op deze laatste voorliggende bepalingen toegepast te hebben. 18

19 EERSTE UITSLUITINGSCRETERIUM 1. De Belgische inschrijver die personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der werknemers, moet vóór de uiterste datum van indiening van de offertes in regel inzake socialezekerheidsbijdragen. Deze informatie mag door de aanbestedende overheid rechtstreeks opgevraagd worden via de toepassing DIGIFLOW van de Federale Overheidsdienst voor Informatie- en Communicatietechnologie (FEDICT). Is in regel inzake toepassing van onderhavig artikel, de inschrijver die, volgens de stand van zaken opgemaakt uiterlijk de dag vóór de uiterste datum van indiening van de offertes: 1. de Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid alle vereiste aangiften gedaan heeft tot en met de aangiften met betrekking tot het voorlaatste burgerkwartaal voorafgaand aan de uiterste datum van indiening van de offertes, en 2. op deze aangiften geen verschuldigde bijdragen van meer dan EURO moet vereffenen, tenzij hij voor die schuld uitstel van betaling heeft verkregen waarvan hij de termijnen strikt in acht neemt. Evenwel, zelfs wanneer de schuld aan bijdragen groter is dan EURO, zal de dienstverlener in orde beschouwd worden indien hij, alvorens de beslissing tot gunnen van de opdracht wordt genomen, aantoont dat hij, de dag waarop het attest zijn toestand bepaalt, op een aanbestedende overheid in de zin van artikel 4, 1 en 2, 1 tot 8 en 10 van de wet, op een overheidsbedrijf in de zin van artikel 26 van diezelfde wet, één of meer schuldvorderingen bezit die zeker, opeisbaar en vrij van elke verbintenis tegenover derden zijn en waarvan het bedrag op EURO na, ten minste gelijk is aan de achterstallige bijdragen. 2. De buitenlandse aannemer dient het volgende bij zijn offerte te voegen of vóór de uiterste datum van indiening van de offertes aan de aanbestedende overheid voor te leggen: 1. een attest dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid en waarin bevestigd wordt dat hij, volgens de rekening die ten laatste daags vóór de uiterste datum van indiening van de offertes is opgemaakt, op die datum voldaan heeft aan de voorschriften inzake betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. Indien een dergelijk document niet uitgereikt wordt in het betrokken land, kan het vervangen worden door een verklaring onder eed of een plechtige verklaring van de betrokkene vóór een gerechtelijke of overheidsinstantie, een notaris of een bevoegde beroepsorganisatie van dat land; 2. een attest overeenkomstig 1, indien hij personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de sociale zekerheid der arbeiders..3. De aanbestedende overheid kan, in welk stadium van de procedure ook, via alle middelen die zij nodig acht, inlichtingen inwinnen over de toestand inzake betaling van de socialezekerheidsbijdragen van elke inschrijver. 19

20 TWEEDE UITSLUITINGSPROCEDURE De inschrijver mag zich niet in één van onderstaande gevallen bevinden: 1. zich bevinden in staat van faillissement, vereffening, stopzetting van de activiteiten, gerechtelijk concordaat of in enige gelijkaardige situatie die het gevolg is van een gelijkaardige procedure die in de nationale wetgeving of reglementering bestaat; 2. een faillissementsaangifte ingediend hebben, een procedure tot vereffening of gerechtelijk concordaat aangevat hebben, of betrokken zijn in gelijkaardige procedure die in de nationale wetgeving of reglementering bestaat. Deze informatie mag door de aanbestedende overheid ook rechtstreeks opgevraagd worden via de toepassing DIGIFLOW. Voor de buitenlandse aannemer moet het attest uitgaan van de bevoegde bestuursinstelling van het land in kwestie, of bij ontstentenis moet de inschrijver een door een notaris of een gerechtelijke of bestuursrechtelijke instantie gecertificeerde verklaring op erewoord voorleggen DERDE UITSLUITINGSCRITERIUM De inschrijver moet in regel zijn met zijn verplichtingen tegenover de directe belastingen en de BTW. De Belgische inschrijver voegt bij zijn offerte een recent attest 276C2 (hoogstens 6 maanden oud, te rekenen vanaf de datum waarop de offertes geopend worden) van de Administratie van de Directe Belastingen, waaruit blijkt dat hij aan zijn verplichtingen tegenover genoemde Administratie voldaan heeft. De aanbestedende overheid mag de informatie over de toestand van de inschrijver tegenover de BTW-administratie ook rechtstreeks opvragen via de toepassing DIGIFLOW. De buitenlandse inschrijver voegt bij zijn offerte één of meer recente attesten (hoogstens 6 maanden oud, te rekenen vanaf de datum waarop de offertes geopend worden) van de administratie(s) in zijn land die bevoegd zijn voor de inning van de directe belastingen en de BTW (of de taksen die in zijn land de BTW vervangen), waaruit blijkt dat hij aan zijn verplichtingen tegenover genoemde administratie(s) voldaan heeft Indien dergelijk attest of attesten niet uitgereikt worden in het betrokken land, kan het vervangen worden door een verklaring op erewoord die door een notaris of door een gerechtelijke of overheidsinstantie gecertificeerd is. 20

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u.

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u. BIJZONDER BESTEK Consultancy op de volgende domeinen : risk, audit, compliance, information & communication technology, security, privacy forencics &security en juridische aspecten Datum van de zitting

Nadere informatie

Bestek nummer G000004

Bestek nummer G000004 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer G000004 Voor het

Nadere informatie

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen 261 Directie Brussel Jourdanstraat 95 (bus 2) Avenue de la Toison d Or 1060 Bruxelles Tel. : 02 541 61 05 Fax : 02 541 62 77 BIJZONDER BESTEK NR. 2014/220194/289A OPEN AANBESTEDING betreft: 1000 Brussel

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013 BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013 OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN "PRINCE2-OPLEIDING VOOR HET BTC- PERSONEEL" 151 HRM INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 4 1.1 AANBESTEDENDE

Nadere informatie

ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt

ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : TITEL I. - Algemene bepalingen en definities Artikel

Nadere informatie

Bestek nummer GAC/2014/2775

Bestek nummer GAC/2014/2775 Gemeenschappelijke aankoopcentrale Stad Antwerpen OCMW Antwerpen Francis Wellesplein 1 B 2018 Antwerpen Bestek nummer GAC/2014/2775 Voor het toewijzen van een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Complexnummer 222416 155 Directie BRUSSEL Jourdanstraat 95 (bus 2) 1060 Brussel BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Betreft : 1210 Brussel - City Atrium (FOD Mobiliteit en Vervoer)

Nadere informatie

bestek concessie van diensten DGFB/JN/13.52

bestek concessie van diensten DGFB/JN/13.52 bestek concessie van diensten DGFB/JN/13.52 CONCESSIE VAN DIENSTEN nr. DGFB/JN/13.52 Uitbating van een campusshop op de campus Schoonmeersen Plaats van uitvoering: Campus Schoonmeersen, gebouw D, Valentin

Nadere informatie

BESTEK DIENSTEN EXPLOITATIE & ADMINISTRATIE WINDOWS SERVERPARK OPEN OFFERTEAANVRAAG. FOD Binnenlandse Zaken

BESTEK DIENSTEN EXPLOITATIE & ADMINISTRATIE WINDOWS SERVERPARK OPEN OFFERTEAANVRAAG. FOD Binnenlandse Zaken BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP EXPLOITATIE & ADMINISTRATIE WINDOWS SERVERPARK OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur FOD Binnenlandse Zaken Ontwerper FOD Binnenlandse

Nadere informatie

Inleiding. Inleiding. Artikel 1. Doelstellingen van de algemene voorwaarden.

Inleiding. Inleiding. Artikel 1. Doelstellingen van de algemene voorwaarden. Bijlage aan het koninklijk besluit van 14 april 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 januari 1970 houdende reglementering van de postdienst. BIJLAGE 2 Algemene voorwaarden toepasselijk

Nadere informatie

Omzendbrief BZ-OVO-08-02

Omzendbrief BZ-OVO-08-02 Omzendbrief BZ-OVO-08-02 Aan alle entiteiten van de Vlaamse overheid Departement Bestuurszaken Afdeling Overheidsopdrachten Boudewijnlaan 30 bus 35, 1000 Brussel Tel. 02 553 76 57 - Fax 02 553 76 55 overheidsopdrachten

Nadere informatie

UITVOERING VAN OVERHEIDSOPDRACHTEN VAN WERKEN: KENNISMAKING MET DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS EN DE ALGEMENE AANNEMINGSVOORWAARDEN

UITVOERING VAN OVERHEIDSOPDRACHTEN VAN WERKEN: KENNISMAKING MET DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS EN DE ALGEMENE AANNEMINGSVOORWAARDEN UITVOERING VAN OVERHEIDSOPDRACHTEN VAN WERKEN: KENNISMAKING MET DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS EN DE ALGEMENE AANNEMINGSVOORWAARDEN Bettina Poelemans Advocaat - 1 - 1. INLEIDING 1. Van alle aannemingswerken

Nadere informatie

Voor de verwerving van een on premise service management systeem

Voor de verwerving van een on premise service management systeem Selectieleidraad Voor de verwerving van een on premise service management systeem Aanbestedingsprocedure: niet-openbare procedure Projectnaam PRJ2019 TenderNed-nummer 351981909 Versie Datum Omschrijving

Nadere informatie

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11 1. ALGEMENE INFORMATIE Dit document bepaalt de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de levering van Producten en/of Diensten door Belgacom nv, naamloze vennootschap van publiek recht, met hoofdzetel

Nadere informatie

Levering Elektriciteit & Gas

Levering Elektriciteit & Gas Offerteleidraad Levering Elektriciteit & Gas Aanbestedingsprocedure met als kenmerk: EG 2011/S 238-384297 Opdrachtgever/Aanbestedende dienst: gemeente Zaanstad Aanbestedingsplatform: www.commerce-hub.com

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. PinkRoccade Healthcare bv Handelsregister 27322973 Zwolle. PinkRoccade Healthcare geeft kleur aan uw IT

Algemene voorwaarden. PinkRoccade Healthcare bv Handelsregister 27322973 Zwolle. PinkRoccade Healthcare geeft kleur aan uw IT Algemene voorwaarden PinkRoccade Healthcare bv Handelsregister 27322973 Zwolle PinkRoccade Healthcare geeft kleur aan uw IT Algemene Voorwaarden Versie 8 februari 2010 I Algemene bepalingen...4 II Bijzondere

Nadere informatie

Voornaamste inhoudelijke wijzigingen van het K.B. plaatsing van 15 juli 2011 na het eerste reparatie- K.B. van 7 februari 2014

Voornaamste inhoudelijke wijzigingen van het K.B. plaatsing van 15 juli 2011 na het eerste reparatie- K.B. van 7 februari 2014 Voornaamste inhoudelijke wijzigingen van het K.B. plaatsing van 15 juli 2011 na het eerste reparatie- K.B. van 7 februari 2014 Johan Geerts en Simon Verhoeven GSJ advocaten 1 2 april 2014 Inhoud 1. Situering...

Nadere informatie

Pagina nummering: 1 / 14

Pagina nummering: 1 / 14 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten alsmede de uitvoering daarvan waarbij Grift IT goederen en/of diensten van welke aard

Nadere informatie

ALGEMENE CONTRACTVOORWAARDEN TALES SYSTEMS CVBA

ALGEMENE CONTRACTVOORWAARDEN TALES SYSTEMS CVBA ALGEMENE CONTRACTVOORWAARDEN TALES SYSTEMS CVBA 1. ALGEMEEN 1. CONTRACTUELE RELATIE EN PARTIJEN 1.1. De contractuele relatie tussen de Klant en Tales Systems CVBA wordt beheerst door deze Algemene Contractvoorwaarden

Nadere informatie

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek III

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek III WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT Boek III Inhoud BOEK III. - Vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene verplichtingen van de ondernemingen... 3 TITEL 1. - Vrijheid van vestiging en van dienstverlening...

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE HET GEBRUIK VAN ZOOMIT VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN DOCUMENTEN. Versie Broker September 2012

ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE HET GEBRUIK VAN ZOOMIT VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN DOCUMENTEN. Versie Broker September 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE HET GEBRUIK VAN ZOOMIT VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN DOCUMENTEN ISABEL nv, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Keizerinlaan 13-15 en ingeschreven in het register

Nadere informatie

BESTEK nr. MP-OO/FIDO/2015/7 AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS.

BESTEK nr. MP-OO/FIDO/2015/7 AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS. Onderhandelingsprocedures met bekendmaking/bladzijde 1/35 van het bestek Federaal Instituut voor duurzame ontwikkeling Hertogstraat 4, 1000 Brussel Contact: Hamida.Idrissi@IFDD.fed.be BESTEK nr. MP-OO/FIDO/2015/7

Nadere informatie

algemene bankvoorwaarden

algemene bankvoorwaarden algemene bankvoorwaarden Uitgave geregistreerd te Brussel, 6 de kantoor, op 31 oktober 2013, boek 302, blad 92, vak 16. Deze Algemene Bankvoorwaarden vervangen de Algemene Bankvoorwaarden die op 3 februari

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden StarteenWebwinkel.nu

Algemene Voorwaarden StarteenWebwinkel.nu Algemene Voorwaarden StarteenWebwinkel.nu Versie 1 Datum: 01-09-2012 ALGEMEEN 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Algemene voorwaarden Het geheel van bepalingen zoals in

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN ALGEMENE VOORWAARDEN OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN Keytrade Keytrade Bank Bank Luxembourg S.A. - S.A. Financiele - www.keytradebank.lu Conditions Instrumenten

Nadere informatie

Server Based Computing Voorwaarden (Specifiek)

Server Based Computing Voorwaarden (Specifiek) Aalsbergen 7 6942 SE Didam T: 0316 29 42 42 F: 084 00 32 755 E: info@comvio.nl Server Based Computing Voorwaarden (Specifiek) Begrippen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: - Beschikbaarheid : het

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Online Marketingmachine

Algemene voorwaarden Online Marketingmachine Algemene voorwaarden Online Marketingmachine 1 Artikel 1 Algemene Bepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, onderhandelingen en rechtsbetrekkingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015)

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015) Deze algemene voorwaarden van de ING-kredieten onderworpen aan de wetgeving op het consumentenkrediet (hierna de "Algemene voorwaarden" genoemd) hebben tot doel een beschrijving te geven van de dienstverlening

Nadere informatie

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN ALGEMENE BANKVOORWAARDEN 30/06/2014 Inhoud Hoofdstuk 1 Basisbepalingen 4 Artikel 1 Toepassingsgebied 4 Artikel 2 Identiteit, rechtsbekwaamheid, bevoegdheden 4 Artikel 3 Correspondentie/Communicatie 4 Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. GlasvezelZakelijk.nl. augustus 2012

Algemene Voorwaarden. GlasvezelZakelijk.nl. augustus 2012 Algemene Voorwaarden GlasvezelZakelijk.nl augustus 2012 INHOUDSOPGAVE: 1. DEFINITIES EN BEGRIPSBEPALING...3 2. DE DIENSTEN...3 3. TOTSTANDKOMING VAN EEN SERVICE CONTRACT...4 4. VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT...4

Nadere informatie