BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst"

Transcriptie

1 2009 BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst 1

2 Afdeling 1: administratief gedeelte Doel en wijze van gunning van de opdracht Aanbestedende overheid en Leidende Ambtenaren Toepasselijke wetgeving Percelen Vraag om informatie Duur van de opdracht Financiële omvang Studiekosten en eigendom van de overhandigde documenten contractuele opdrachtdocumenten de raamovereenkomst Uitvoeringscontracten Aard van de opdracht Gunningswijze Varianten Onderaannemingscontracten Opstelling van de offertes Samenstelling van de inschrijvingen Verzendingstermijn en modaliteiten Geldigheidsduur van de inschrijvingen Toewijzingsprocedure voor de raamovereenkomst Kwalitatieve selectie uitsluitingscriteria Eerste uitsluitingscreterium Tweede uitsluitingsprocedure Derde uitsluitingscriterium Vierde uitsluitingscriterium Regelmatigheid van de offertes Toewijzingscriteria

3 Toewijzingscriteria voor de raamovereenkomst: Toewijzingscriteria voor de uitvoeringscontracten: Prijzen Orders tegen «vaste prijs» Orders in «regie met bovengrens» Orders in «regie» Vragenlijsten Kennisgeving van de opdracht Gunning aan meerdere gegadigden ToewijzingsreGels voor de uitvoeringscontracten uitvoeringscontract uitvoeringsregels van de opdracht Uitvoeringsplaats Organisatie van het werk Algemene bepalingen specifieke bepalingen met betrekking tot de orders in «regie met bovengrens» en «in regie» opleveringen en betalingen Eigendomsoverdracht Overdracht van de opdracht schadevergoeding Faillissement Vertrouwelijkheid Boetes wegens vertraging Resultaatsverbintenis Regels met betrekking tot de borgstelling Borgtochtstelling Bedrag Aard

4 Aanpassing verzuim van waarborg Rechten van de aanbestedende overheid op de borgtocht Vrijgave van de borgtocht Vertegenwoordigers van de aannemer Prijsherziening Octrooien, auteursrechten en licenties Uitvoeringstermijnen voor de diensten AFDELING 2: functioneel gedeelte Inleiding Vakkennis bij het CIBG PERCEEL 1: Business Consulting Belangrijkste activiteiten Profielen Perceel 2: Applicatie/Datawarehouse/BI Belangrijkste activiteiten Technologieën Profielen PERCEEL 3: WEB/CMS/Portals Belangrijkste activiteiten Technologieën Profielen PERCEEL 4: GIS/CAD Belangrijkste activiteiten Technologieën Profielen PERCEEL 5: DMS/Workflow Belangrijkste activiteiten

5 Technologieën Profielen PERCEEL 6: SAP Belangrijkste activiteiten Technologieën Profielen PERCEEL 7: Unix Open Source Belangrijkste activiteiten Technologieën Profielen PERCEEL 8: Microsoft Belangrijkste activiteiten Technologieën Profielen PERCEEL 9: Virtualisatie Belangrijkste activiteiten Technologieën Profielen PERCEEL 10: Storage Belangrijkste activiteiten Technologieën Profielen PERCEEL 11: Netwerk Belangrijkste activiteiten Technologieën Profielen PERCEEL 12: Opleiding; Belangrijkste activiteiten

6 Technologieën Profielen PERCEEL 13: Technicus PC & Desk Belangrijkste activiteiten Technologieën Profielen PERCEEL 14: IT Services Belangrijkste activiteiten Technologieën Profielen Afdeling 3: Beschrijving van de profielen Tabel met de profielen per perceel Beschrijving van de profielen : Interim Manager : Business Analyst : Project Manager : Business Process Consultant : Functional Analyst : Analyst Programmer : Information Architect : Software Architect : Technical Architect : Database Administrator : Test Analyst : Service Manager : System Engineer : BC Consultant : Network Engineer

7 : Security Expert : Helpdesk Operator : Web Designer : Program Manager : Tekenaar-cartograaf : Trainer : IT-technicus : Business Intelligence Consultant Afdeling 4: Inschrijvingsmodel Algemene vragenlijst algemene informatie Keuze van de percelen beheersplan vragen over de percelen Vragen Perceel Financieel voorstel De PROFIELEN Specifieke vragen Vragen Perceel Financieel voorstel De PROFIELEN Specifieke vragen Vragen Perceel Financieel voorstel De PROFIELEN Specifieke vragen Vragen Perceel Financieel voorstel

8 De PROFIELEN Specifieke vragen Vragen Perceel Financieel voorstel De PROFIELEN Specifieke vragen Vragen Perceel Financieel voorstel De profielen Specifieke vragen Vragen Perceel Financieel voorstel De PROFIELEN Specifieke vragen Vragen Perceel Financieel voorstel De PROFIELEN Specifieke vragen Vragen Perceel Financieel voorstel De PROFIELEN Specifieke vragen Vragen Perceel Financieel voorstel De PROFIELEN Specifieke vragen Vragen Perceel Financieel voorstel

9 De PROFIELEN Specifieke vragen Vragen Perceel Financieel voorstel De PROFIELEN Specifieke vragen Vragen Perceel Financieel voorstel De PROFIELEN Specifieke vragen Vragen Perceel Financieel voorstel De PROFIELEN Specifieke vragen Afdeling 5: BijlaGE Bijlage

10 AFDELING 1: ADMINISTRATIEF GEDEELTE Afwijking Het bijzonder bestek wijkt af van de gunningsregels voor overheidsopdrachten wat betreft de kwalitatieve selectiecriteria met betrekking tot de technische draagkracht van de inschrijvers die gebruikt zullen worden voor de toewijzing van de percelen van voorliggende opdracht. Deze afwijking is ingegeven door de eigenheden van de opdracht. Zoeken naar zeldzame toepassing competenties: Die op erg korte termijn beschikbaar zijn. De hoge toegevoegde waarde van de intellectuele prestaties die nodig zijn voor het beheren van de IT-, telecom- en cartografieprojecten van het CIBG. Deze competenties zijn tijdelijk en op grote schaal vereist gedurende een welbepaald tijdsbestek, waardoor zij ongeschikt zijn voor vaste aanwerving. Arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur of voor een welbepaald werk zijn op dit vlak geen alternatief. Meertaligheid van de dienstverleners. In staat zijn tot snelle aanpassing aan een (menselijke en technische) werkomgeving, met waarborgen inzake rendement en rentabiliteit op de korte termijn. Ondernemingen met een kritieke massa aan eigen human resources, zijnde met geen of weinig onderaanneming. In staat zijn tot snel en deskundig inspelen op de technische evolutie. Een gevestigde ondernemerscultuur in diensten met hoge toegevoegde waarde, die ingevuld wordt via een aangepast beleid inzake human resources management DOEL EN WIJZE VAN GUNNING VAN DE OPDRACHT Het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest (CIBG) wenst een raamovereenkomst te sluiten, en daarna diverse dienstencontracten op het vlak van business en strategische consultancy, analyse (business, functioneel, technisch), ontwikkeling, fijnafstelling (fine tuning), installatie, bijstand bij de uitrol van IT-toepassingen en bij het beheer ervan volgens een dienstmodus. Genoemde gebieden omvatten tevens fijnafstelling, installatie, implementatie, onderhoud en bijstand in ruime zin voor het SAP ERP-systeem en de bijbehorende modules, met een focus op beheer, onderhoud en uitbreiding van de boekhoudkundige en financiële modules die op gewestelijk vlak al in gebruik zijn. 10

11 De prestaties zijn bestemd voor de instellingen en besturen zoals opgesomd in de ordonnantie van 19 mei 1999 houdende reorganisatie van het CIBG (voor een concreet overzicht verwijzen wij naar onze website alsook voor het CIBG zelf, afhankelijk van de gewestelijke IT-strategie die uitgetekend gaat worden. De raamovereenkomst bepaalt de juridische, financiële, technische en administratieve samenhang die gedurende de geldigheidstermijn van de overeenkomst de relaties tussen het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest en zijn contractanten zal bepalen. Het bepaalt de eenheidskosten voor het personeel aan wie de gevraagde taken worden opgedragen. Op basis van deze kostprijs zullen specifieke overeenkomsten gesloten worden ter uitvoering van de te presteren diensten, die overeenstemmen met het financiële voorstel van de contractant. Elk perceel van de raamovereenkomst mag aan één of meer contractanten worden toegewezen (maximum 3). Indien er meerdere contractanten zijn, zullen de uitvoeringscontracten toegewezen worden na een nieuwe oproep tot mededinging op basis van de beste ingediende offerte. De uitvoering van de raamovereenkomst krijgt invulling via bijzondere dienstenovereenkomsten. Het sluiten van een opdracht op basis van voorliggend bestek verleent de inschrijver geen enkel alleenrecht. Het is het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest toegestaan, zelfs tijdens de geldigheidsduur van de opdracht, om identieke of soortgelijke prestaties als die welke in voorliggend bestek zijn omschreven, door andere leveranciers of door zijn eigen diensten te laten uitvoeren. De inschrijver mag uit dien hoofde geen enkel recht op schadeloosstelling doen gelden. De gunningswijze voor de opdracht is de algemene offerteaanvraag AANBESTEDENDE OVERHEID EN LEIDENDE AMBTENAREN De aanbestedende overheid is het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest (CIBG), Kunstlaan 21, bus 10, 1000 Brussel (België). Het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest wordt vertegenwoordigd door: Leidende ambtenaren: Dhr. Hervé Feuillien, Directeur-Generaal van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest, Kunstlaan 21 te (1000) Brussel, Dhr. Robert Herzeele, Adjunct Directeur-Generaal van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest, Kunstlaan 21 te (1000) Brussel. 11

12 Mandaat van de leidende ambtenaar 1. De leidende ambtenaar is bevoegd om alle richtlijnen te geven die moeten leiden tot de goede uitvoering van de overeenkomst die eventueel uit dit bijzonder bestek voortvloeit. 2. In geen geval is de leidende ambtenaar bevoegd om de voorwaarden en de inventarissen van de overeenkomst, die eventueel uit dit bijzonder bestek voortvloeit, te wijzigen, ook al heeft dit geen of negatieve financiële gevolgen. 3. Elke belofte, wijziging of akkoord dat afwijkt van de voorwaarden van het bijzonder bestek en dat door de aanbestedende overheid niet betekend wordt binnen een termijn van dertig dagen, dient door beide partijen als ongeldig beschouwd te worden TOEPASSELIJKE WETGEVING De wetgeving die toepasselijk is op onderhavige opdracht, is diegene die op datum van indiening van de offertes in voege is. Voorliggende opdracht valt onder de algemene reglementering betreffende de overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten. Elke inschrijver wordt geacht de bepalingen opgenomen in de hierna volgende wetteksten en reglementen te kennen en te aanvaarden: o o o de wet van 24 december 1993 (B.S. van ) betreffende de overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten. het koninklijk besluit van 08 januari 1996 (B.S. van ) betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken; het koninklijk besluit van 26 september 1996 (B.S. van ) tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsoverdrachten en van de concessies voor openbare werken. De opdracht is tevens onderworpen aan de voorschriften van voorliggend bijzonder bestek. Bij tegenspraak tussen de voornoemde documenten geldt de volgende rangorde: Opmerking 1. De Wet van ; het K.B. van ; het K.B. van Voorliggend bijzonder bestek. Voorliggende opdracht is onderworpen aan de verplichtingen die voortvloeien uit de wetgeving op de overheidsopdrachten en uit voorliggend bijzonder bestek. Alle andere bepalingen, onder meer de algemene verkoopvoorwaarden uitgevaardigd door de inschrijver, zullen als ongeldig beschouwd worden. 12

13 De aannemer is verplicht om onderstaande bepalingen te respecteren en te laten respecteren door elke persoon die in onderaanneming werkt in om het even welk stadium van de opdracht en tevens door elke persoon die personeel ter beschikking stelt : alle wettelijke, bestuursrechtelijke of conventionele bepalingen zowel betreffende het arbeidsrecht, de veiligheid en de hygiëne als betreffende de algemene arbeidsomstandigheden, die zowel het resultaat kunnen zijn van de wet of van paritaire akkoorden op nationaal, gewestelijk of plaatselijk vlak; alle wettelijke, bestuursrechtelijke of conventionele bepalingen inzake fiscale aangelegenheden en sociale zekerheid, na te leven en te doen naleven door elke persoon die optreedt in de hoedanigheid van onderaannemer, in welk stadium ook, en door elke persoon die personeel tot zijn beschikking stelt. De onderaannemers waarop een beroep gedaan wordt en diegenen die personeel ter beschikking stellen voor de uitvoering van deze opdracht, zijn onder dezelfde voorwaarden als de aannemer, verplicht om de hierboven genoemde wettelijke, reglementaire of conventionele bepalingen na te leven en deze te doen naleven door hun eigen onderaannemers en door elke persoon die hen personeel ter beschikking stelt. Gebeurlijke betwistingen behoren bij uitsluiting tot de bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel PERCELEN Voorliggende opdracht omvat 14 percelen, die afzonderlijk toegekend kunnen worden: PERCEEL 1: Business Consulting PERCEEL 2: Applicatie/Datawarehouse/BI PERCEEL 3: Web/CMS/Portals PERCEEL 4: GIS/CAD PERCEEL 5: DMS/Workflow PERCEEL 6: SAP PERCEEL 7: Unix Open Source PERCEEL 8: Microsoft PERCEEL 9: Virtualisatie PERCEEL 10: Storage PERCEEL 11: Netwerk PERCEEL 12: Opleiding PERCEEL 13: Technicus PC & Desk PERCEEL 14: IT-diensten De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor enkel sommige percelen toe te kennen en eventueel te beslissen dat het andere percelen de vorm krijgen van één of meer nieuwe opdrachten, zo nodig met een andere gunningswijze. Zij behoudt zich tevens het 13

14 recht voor één of meer dan wel alle loten aan één of meer inschrijvers toe te wijzen. (maximum 3 inschrijvers per perceel) Bij samenvoeging van verschillende percelen vermeldt de inschrijver in zijn offerte, per perceel, de verbeteringen die hij toestaat. Opmerking Bij toepassing van art. 9 van het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsoverdrachten en van de concessies voor openbare werken, wordt elk perceel voor wat de uitvoering betreft, als een afzonderlijke opdracht beschouwd. Indien verschillende percelen toegekend worden aan eenzelfde inschrijver, zullen deze als één enkele opdracht beschouwd worden. Artikel 17, 2, 2, b) van de wet van 24/12/1993 betreffende de overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten is van toepassing op voorliggende opdracht VRAAG OM INFORMATIE De kandidaat-inschrijvers kunnen hun vragen via elektronische weg, met uitsluiting van elk ander communicatiemiddel, opsturen naar het volgende adres: Vragen dienen uiterlijk tegen 17 maart 2010 om 14 uur opgestuurd te worden. De antwoorden op de vragen zullen, in de taal waarin de vraag gesteld werd, gepubliceerd worden op de website van het CIBG op het volgende adres: DUUR VAN DE OPDRACHT De raamovereenkomst wordt gesloten voor een vastgelegde duur van 2 jaar te rekenen vanaf de kennisgeving van de toewijzingsbeslissing, door stilzwijgende verlenging 2 keer vernieuwbaar voor een periode van 1 jaar. Onder duur van de opdracht wordt verstaan de periode waarin de uitvoeringscontracten van de raamovereenkomst gesloten kunnen worden. De verplichtingen voortvloeiende uit de uitvoeringscontracten (uitvoering van de desbetreffende contracten, waarborgen, enz.) kunnen zich uitstrekken tot na de duur van de opdracht. 14

15 1.7. FINANCIËLE OMVANG Het totale bedrag van de opdracht, alle percelen bijeen, wordt geraamd op 8 miljoen euro voor de oorspronkelijke duur van de raamovereenkomst, met name 2 jaar, zijnde 4 miljoen euro per jaar te rekenen vanaf de kennisgeving van de toewijzingsbeslissing. Dit bedrag geldt alleen ter informatie en is voor de aanbestedende overheid niet bindend. Het totaalbedrag van alle bestellingen die geplaatst worden tijdens de geldigheidsduur van de opdracht, hangt af van het aantal diensten dat de aanbestedende overheid zal laten uitvoeren. De opdracht omhelst geen enkele verplichting tot bestellen uit hoofde van de Aanbestedende Overheid, evenmin enige minimale of maximale hoeveelheid STUDIEKOSTEN EN EIGENDOM VAN DE OVERHANDIGDE DOCUMENTEN Alle documentatie die tijdens de inschrijving en de uitvoering van deze opdracht wordt meegeleverd, wordt eigendom van de aanbestedende overheid tenzij de inschrijver bij de verzending uitdrukkelijk het tegendeel bepaalt. Alle kosten verband houdende met de voorbereiding en de indiening van de offerte zijn integraal voor rekening van de inschrijver CONTRACTUELE OPDRACHTDOCUMENTEN DE RAAMOVEREENKOMST De opdracht wordt geregeld door voorliggend bestek en de bijbehorende bijlagen, door de offerte van de inschrijver en de bijbehorende bijlagen. Elke bepaling in de inschrijving die strijdig is met de hierboven vermelde documenten (bestek en bijlagen) zal als nietig beschouwd worden. De inschrijvers dienen zich te houden aan alle administratieve en technische contractuele bepalingen van onderhavig bestek. Door de inschrijvers geformuleerde voorbehoudsbepalingen maken hun offerte niet-conform. De inschrijvers verklaren uitdrukkelijk in de offerte zich onvoorwaardelijk te zullen houden aan alle administratieve en technische bepalingen van onderhavig bestek. 15

16 UITVOERINGSCONTRACTEN De aanbestedende overheid stelt voor elke bijzondere opdracht die kadert in de raamovereenkomst, een uitvoeringscontract op. Bij tegenspraak tussen voorliggend bestek en het later goedgekeurde uitvoeringscontract tot uitvoering van de raamovereenkomst, heeft het specifieke contract voorrang AARD VAN DE OPDRACHT De opdracht is een opdracht voor diensten met een vaste, forfaitaire en definitieve prijs GUNNINGSWIJZE Algemene offerteaanvraag VARIANTEN Door de inschrijvers voorgestelde vrije varianten zijn verboden ONDERAANNEMINGSCONTRACTEN Onderaannemingscontracten moeten aan de volgende voorwaarde voldoen (behoudens andersluidend formeel akkoord vanwege de aanbestedende overheid): Bedrag groter dan euro, exclusief belasting op de toegevoegde waarde OPSTELLING VAN DE OFFERTES SAMENSTELLING VAN DE INSCHRIJVINGEN De offerte en de bijlagen dienen in drie exemplaren op papier en één exemplaar in elektronisch formaat ingediend te worden. Zij zijn gesteld in het Nederlands of het Frans en in overeenstemming met de bepalingen van Afdeling 4 «Inschrijvingsmodel». In het geval technische documentatie bij de offerte wordt gevoegd, strekt het feit dat deze in voorkomend geval in het Engels is opgesteld, geenszins tot oorzaak van nietigheid van de desbetreffende offerte. De offerte dient verplicht opgesteld te zijn overeenkomstig de inschrijvingsmodellen in bijlage. 16

17 VERZENDINGSTERMIJN EN MODALITEITEN De offertes dienen op papier en in elektronisch formaat in drie exemplaren bij de administratie toe te komen uiterlijk op 6 april 2010 om 14u00. De zitting tot opening van de offertes vindt plaats op 6 avril 2010 om 14u00 uur bij het CIBG, Kunstlaan 21, te 1000 Brussel, op het gelijkvloers. 1. De offertes dienen zich te bevinden in een gesloten omslag met als opschrift: «Algemene offerteaanvraag Raamovereenkomst betreffende IT-Bijstand voor het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest Bijzonder bestek csc » De inschrijver mag de offertes naar eigen keuze hetzij afgeven op het hieronder vermelde adres (in hetwelk geval de inschrijver het onthaalbureau van het CIBG een officieel ontvangstbewijs dient te vragen), hetzij opsturen bij een ter post aangetekend schrijven, afgegeven aan De Post uiterlijk op de 4 de dag vóór de uiterste indieningsdatum van de offertes. 2. Bij verzending per post dienen de offertes in twee omslagen te steken: De buitenomslag is gericht aan: Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest (CIBG) Ter attentie van de heer Hervé FEUILLIEN, Directeur-Generaal en dhr. Robert Herzeele, Adjunct Directeur-Generaal Kunstlaan Brussel Met in de linkerbovenhoek het opschrift: csc De binnenomslag dient dezelfde opschriften te vermelden als aangegeven in de eerste alinea. 3. De inschrijver is ook uitdrukkelijk verplicht om bij zijn offerte een elektronische kopie te voegen. - door deze kopie door te mailen naar het adres - ofwel door deze kopie tegelijk met de offerte op CD-ROM in te dienen. Deze elektronische kopie moet om redenen van praktische aard ingediend worden. Uitsluitend de gedateerde en ondertekende offerte op papier heeft bewijskracht. Bijgevolg wordt uitsluitend de versie op papier in aanmerking genomen voor de berekening van de termijnen GELDIGHEIDSDUUR VAN DE INSCHRIJVINGEN De offerte van de inschrijvers blijft geldig gedurende een periode van 6 maanden. Deze termijn gaat in daags na de opening van de inschrijvingen. 17

18 1.15. TOEWIJZINGSPROCEDURE VOOR DE RAAMOVEREENKOMST KWALITATIEVE SELECTIE UITSLUITINGSCRITERIA Administratieve vereenvoudiging met betrekking tot de controles op de persoonlijke toestand en de economische draagkracht van de inschrijver Door het loutere feit deel te nemen aan de procedure tot gunning van een overheidsopdracht, bevestigt de inschrijver dat hij zich niet in één van de uitsluitingsgevallen bevindt beoogd door de artikels 17, 43 en 69 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies van werken. De aanbestedende overheid controleert de juistheid van de impliciete verklaring op erewoord uit hoofde van de inschrijver van wie de offerte het best geklasseerd is. Hiertoe vraagt hij de inschrijver in kwestie via de snelste middelen en binnen de termijn die hij bepaalt, de inlichtingen of documenten te verstrekken die toelaten zijn persoonlijke toestand te controleren, en dit voordat enige beslissing betreffende de toewijzing van de opdracht genomen wordt. Evenwel zal de aanbestedende overheid deze inlichtingen zelf via elektronisch middelen aanvragen bij de diensten die deze inlichtingen beheren, op voorwaarde dat deze via deze middelen gratis beschikbaar zijn. Een inschrijver kan van deelneming aan de opdracht uitgesloten worden, indien naar aanleiding van deze controles blijkt dat de impliciete verklaring op erewoord niet zou overeenstemmen met de persoonlijke toestand op de uiterste datum voor het indienen van de offertes. Elke regularisatie achteraf is uitgesloten. Dergelijke uitsluiting zal eveneens plaatsvinden indien de persoonlijke toestand van de inschrijver tijdens de afwikkeling van de procedure niet langer overeenstemt met de impliciete verklaring op erewoord. In dat geval zal de aanbestedende overheid een verbeterd klassement opstellen rekening houdend met de mogelijke weerslag erop van de schrapping van de offerte van de uitgesloten inschrijver, met name bij toepassing van de bepalingen betreffende de controle van abnormale prijzen zoals bevat in artikel van het koninklijk besluit van 8 januari De aanbestedende overheid kan de opdracht vervolgens toewijzen aan de inschrijver waarvan de offerte onmiddellijk na die kwam van de uitgesloten inschrijver, na ook op deze laatste voorliggende bepalingen toegepast te hebben. 18

19 EERSTE UITSLUITINGSCRETERIUM 1. De Belgische inschrijver die personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der werknemers, moet vóór de uiterste datum van indiening van de offertes in regel inzake socialezekerheidsbijdragen. Deze informatie mag door de aanbestedende overheid rechtstreeks opgevraagd worden via de toepassing DIGIFLOW van de Federale Overheidsdienst voor Informatie- en Communicatietechnologie (FEDICT). Is in regel inzake toepassing van onderhavig artikel, de inschrijver die, volgens de stand van zaken opgemaakt uiterlijk de dag vóór de uiterste datum van indiening van de offertes: 1. de Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid alle vereiste aangiften gedaan heeft tot en met de aangiften met betrekking tot het voorlaatste burgerkwartaal voorafgaand aan de uiterste datum van indiening van de offertes, en 2. op deze aangiften geen verschuldigde bijdragen van meer dan EURO moet vereffenen, tenzij hij voor die schuld uitstel van betaling heeft verkregen waarvan hij de termijnen strikt in acht neemt. Evenwel, zelfs wanneer de schuld aan bijdragen groter is dan EURO, zal de dienstverlener in orde beschouwd worden indien hij, alvorens de beslissing tot gunnen van de opdracht wordt genomen, aantoont dat hij, de dag waarop het attest zijn toestand bepaalt, op een aanbestedende overheid in de zin van artikel 4, 1 en 2, 1 tot 8 en 10 van de wet, op een overheidsbedrijf in de zin van artikel 26 van diezelfde wet, één of meer schuldvorderingen bezit die zeker, opeisbaar en vrij van elke verbintenis tegenover derden zijn en waarvan het bedrag op EURO na, ten minste gelijk is aan de achterstallige bijdragen. 2. De buitenlandse aannemer dient het volgende bij zijn offerte te voegen of vóór de uiterste datum van indiening van de offertes aan de aanbestedende overheid voor te leggen: 1. een attest dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid en waarin bevestigd wordt dat hij, volgens de rekening die ten laatste daags vóór de uiterste datum van indiening van de offertes is opgemaakt, op die datum voldaan heeft aan de voorschriften inzake betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. Indien een dergelijk document niet uitgereikt wordt in het betrokken land, kan het vervangen worden door een verklaring onder eed of een plechtige verklaring van de betrokkene vóór een gerechtelijke of overheidsinstantie, een notaris of een bevoegde beroepsorganisatie van dat land; 2. een attest overeenkomstig 1, indien hij personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de sociale zekerheid der arbeiders..3. De aanbestedende overheid kan, in welk stadium van de procedure ook, via alle middelen die zij nodig acht, inlichtingen inwinnen over de toestand inzake betaling van de socialezekerheidsbijdragen van elke inschrijver. 19

20 TWEEDE UITSLUITINGSPROCEDURE De inschrijver mag zich niet in één van onderstaande gevallen bevinden: 1. zich bevinden in staat van faillissement, vereffening, stopzetting van de activiteiten, gerechtelijk concordaat of in enige gelijkaardige situatie die het gevolg is van een gelijkaardige procedure die in de nationale wetgeving of reglementering bestaat; 2. een faillissementsaangifte ingediend hebben, een procedure tot vereffening of gerechtelijk concordaat aangevat hebben, of betrokken zijn in gelijkaardige procedure die in de nationale wetgeving of reglementering bestaat. Deze informatie mag door de aanbestedende overheid ook rechtstreeks opgevraagd worden via de toepassing DIGIFLOW. Voor de buitenlandse aannemer moet het attest uitgaan van de bevoegde bestuursinstelling van het land in kwestie, of bij ontstentenis moet de inschrijver een door een notaris of een gerechtelijke of bestuursrechtelijke instantie gecertificeerde verklaring op erewoord voorleggen DERDE UITSLUITINGSCRITERIUM De inschrijver moet in regel zijn met zijn verplichtingen tegenover de directe belastingen en de BTW. De Belgische inschrijver voegt bij zijn offerte een recent attest 276C2 (hoogstens 6 maanden oud, te rekenen vanaf de datum waarop de offertes geopend worden) van de Administratie van de Directe Belastingen, waaruit blijkt dat hij aan zijn verplichtingen tegenover genoemde Administratie voldaan heeft. De aanbestedende overheid mag de informatie over de toestand van de inschrijver tegenover de BTW-administratie ook rechtstreeks opvragen via de toepassing DIGIFLOW. De buitenlandse inschrijver voegt bij zijn offerte één of meer recente attesten (hoogstens 6 maanden oud, te rekenen vanaf de datum waarop de offertes geopend worden) van de administratie(s) in zijn land die bevoegd zijn voor de inning van de directe belastingen en de BTW (of de taksen die in zijn land de BTW vervangen), waaruit blijkt dat hij aan zijn verplichtingen tegenover genoemde administratie(s) voldaan heeft Indien dergelijk attest of attesten niet uitgereikt worden in het betrokken land, kan het vervangen worden door een verklaring op erewoord die door een notaris of door een gerechtelijke of overheidsinstantie gecertificeerd is. 20

BIJZONDER BESTEK Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst op het gebied van WEB Design & WEB Content Management

BIJZONDER BESTEK Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst op het gebied van WEB Design & WEB Content Management 2012 BIJZONDER BESTEK Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst op het gebied van WEB Design & WEB Content Management 1 AFDELING 1: Administratief Gedeelte... 6 1.1. Voorwerp en gunningswijze

Nadere informatie

Overheidsopdracht CDC Het ter beschikking stellen van een digitaal wegennetwerk van België die geolokalisatie en navigatie mogelijk maakt

Overheidsopdracht CDC Het ter beschikking stellen van een digitaal wegennetwerk van België die geolokalisatie en navigatie mogelijk maakt Nationaal Geografisch Instituut Instelling van openbaar nut Onder voogdijtoezicht van de Minister van Landsverdediging Overheidsopdracht CDC 13-05 Het ter beschikking stellen van een digitaal wegennetwerk

Nadere informatie

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008. "Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw"

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008. Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008 "Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw" ARTIKEL 1. Toegangsrecht - uitsluitingsgronden Geen enkele opdracht zal toegewezen

Nadere informatie

Bijlage aan aankondiging van opdracht NICC /2011/DIR/A8 Selectiecriteria

Bijlage aan aankondiging van opdracht NICC /2011/DIR/A8 Selectiecriteria Bijlage aan aankondiging van opdracht NICC /2011/DIR/A8 Selectiecriteria Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking voor een adviesopracht inzake de uitwerking van een algemeen kader mbt het

Nadere informatie

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008. " Vervanging van het actief netwerk "

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008.  Vervanging van het actief netwerk Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008 " Vervanging van het actief netwerk " ARTIKEL 1. Toegangsrecht - uitsluitingsgronden Geen enkele opdracht zal toegewezen worden

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be - aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog op

Nadere informatie

2016 Commerciële Directie Assetmanagement & logistiek

2016 Commerciële Directie Assetmanagement & logistiek SELECTIENOTA 20160034 Oproep tot kandidaatstelling: Raamovereenkomst met één deelnemer voor het leveren van volumetrische koudwatermeters DN20 PN10 bestemd voor drinkwater via beperkte offerteaanvraag.

Nadere informatie

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL M.I.V.B. Speciale Studiedienst Koningsstraat 76 1000 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. MIVB/SSD/1400 RAAMOVEREENKOMST VOOR VERSTERKING VAN PERRONNEUZEN

Nadere informatie

FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN &

FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN & FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN & PLAATSEN RAMEN/DEUREN jtjxj1iwle 1 Inleiding Infrax heeft een formulier samengesteld dat de kandidaat-aannemer dient in te vullen om een ontvankelijk

Nadere informatie

Departement Logistiek Dienst informatica communicatie technologie

Departement Logistiek Dienst informatica communicatie technologie Departement Logistiek Dienst informatica communicatie technologie Provincie Antwerpen - Studie van de werking van de diensten binnen het departement Logistiek en voorstel geïntegreerd organisatiemodel

Nadere informatie

Bijzonder Bestek nr Raamovereenkomst voor de signalisatie voor blinden en slechtzienden in verschillende stations van het net

Bijzonder Bestek nr Raamovereenkomst voor de signalisatie voor blinden en slechtzienden in verschillende stations van het net BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Mobiel Brussel (B.U.V.) Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1030 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. 1348 Raamovereenkomst voor

Nadere informatie

Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1. Bijzonder Bestek nr. 1438

Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1. Bijzonder Bestek nr. 1438 Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. 1438 Net RAAMOVEREENKOMST VOOR ONDERHOUDSWERKEN VAN SIGNALISATIE VOOR BLINDEN EN

Nadere informatie

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN Bericht tot aankondiging VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING: Selectieleidraad

Nadere informatie

BB 2015-009. Bijzonder bestek BB2015.009

BB 2015-009. Bijzonder bestek BB2015.009 BB 2015-009 BIJZONDER BESTEK BETREFFENDE de levering van licenties voor Microsoft software voor de behoeften van de opdrachtencentrale van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest 1 Inhoudstafel

Nadere informatie

Modelbepalingen erkenning van onderaannemers

Modelbepalingen erkenning van onderaannemers Modelbepalingen erkenning van onderaannemers Dit document werd goedgekeurd op het Vlaams Samenwerkingsforum Overheidsopdrachten van 17 maart 2016. Inhoud 1 Beroep op onderaanneming bij overheidsopdrachten:

Nadere informatie

SELECTIENOTA 3.11.4.11 Training Neptunus 2014 Algemene Directie ICT afdeling

SELECTIENOTA 3.11.4.11 Training Neptunus 2014 Algemene Directie ICT afdeling SELECTIENOTA 3.11.4.11 Training Neptunus 2014 Algemene Directie ICT afdeling Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA Hoofdstuk 1. Algemene informatie 1.1 Aanbestedende overheid De opdrachtgever

Nadere informatie

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:283963-2015:text:nl:html België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet:

Nadere informatie

algemene verkoopsvoorwaarden

algemene verkoopsvoorwaarden algemene verkoopsvoorwaarden 1. 2. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen en rechtsverhoudingen tussen MASTERmail en de opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 1431

BIJZONDER BESTEK NR. 1431 MAATSCHAPPIJ VOOR HET INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL MIVB KONINGSTRAAT 76 1000 BRUSSEL (1) BIJZONDER BESTEK NR. 1431 Aanpassing van het bovengrondse net Kleine reparaties aan de halten en beddingen

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:204388-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

Uitnodiging tot inschrijving

Uitnodiging tot inschrijving Raad van de Europese Unie Secretariaat-generaal Uitnodiging tot inschrijving Aanbesteding UCA-17/009 Gunning via onderhandelingen Huur van een schietbaan Het secretariaat-generaal van de Raad van de Europese

Nadere informatie

bestek nummer: blad nummer 1/5

bestek nummer: blad nummer 1/5 bestek nummer: 2011 021 01 blad nummer 1/5 OPDRACHTGEVER: OPDRACHT: WZC DE LINDE Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem UITBREIDEN BESTAAND WOON- EN ZORGCENTRUM Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem PERCEEL

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 337

BIJZONDER BESTEK NR. 337 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN SINT-GILLIS BIJZONDER BESTEK NR. 337 AFWIJKINGEN Zie A, I, 5. VOORWERP VAN DE OPDRACHT. De opdracht heeft betrekking op de levering en indienststelling

Nadere informatie

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN Woonhaven Antwerpen

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN Woonhaven Antwerpen Aon Risk Solutions / Aon Public Sector SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN Woonhaven Antwerpen Onderhandelingsprocedure met Bekendmaking Afsluiten van de verzekeringscontracten van Woonhaven Antwerpen: Personen

Nadere informatie

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:312596-2012:text:nl:html B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596 Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep

BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep 2014 DIRECTIE FINANCIËN&CONTROLLING AFDELING THESAURIE Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA Als bijlage vindt u: - Het oprichtingsdecreet van de Watergroep

Nadere informatie

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN12AD091 TRANSPORT DC

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN12AD091 TRANSPORT DC VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN12AD091 TRANSPORT DC Gelieve alle gegevens in drukletters in te vullen. III.2) VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE AANBESTEDINGEN VAN WERKEN BGHM / B 97 w ( Ed.15.05.1997 )

BIJZONDER BESTEK VOOR DE AANBESTEDINGEN VAN WERKEN BGHM / B 97 w ( Ed.15.05.1997 ) BB nr. 2700/2010/02/01 1 BRUSSELSE GEWESTELIJKE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ BIJZONDER BESTEK VOOR DE AANBESTEDINGEN VAN WERKEN BGHM / B 97 w ( Ed.15.05.1997 ) DEEL EEN - A - Lijst van afwijkingen Lijst der

Nadere informatie

Nieuwe regelgeving: plaatsing. Veronique Libbrecht Gent

Nieuwe regelgeving: plaatsing. Veronique Libbrecht Gent Nieuwe regelgeving: plaatsing Veronique Libbrecht 28-03-2013 Gent Situering Nieuwe regelgeving inzake overheidsopdrachten Basiswet: Wet 15 juni 2006 Uitvoeringsbesluiten: KB Plaatsing 15 juli 2011 KB uitvoeringsregels:

Nadere informatie

CDA001932. Domeinextensie.antwerpen. Free text in Bulletin der Aanbestedingen

CDA001932. Domeinextensie.antwerpen. Free text in Bulletin der Aanbestedingen CDA001932 Domeinextensie.antwerpen Free text in Bulletin der Aanbestedingen 1) Voorwerp van het project Het project heeft als voorwerp de toekenning door Digipolis van een concessie van openbare dienst

Nadere informatie

BESTEK. FED_2013_OPS_OPZB_medische diensten. Overeenkomst tot het verlenen van medische diensten ten voordele van de medische coördinaitie van Fedasil

BESTEK. FED_2013_OPS_OPZB_medische diensten. Overeenkomst tot het verlenen van medische diensten ten voordele van de medische coördinaitie van Fedasil BESTEK Overeenkomst tot het verlenen van medische diensten ten voordele van de medische coördinaitie van Fedasil ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING AANBESTEDENDE OVERHEID LEIDENDE DIENST FEDASIL,

Nadere informatie

België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:397278-2015:text:nl:html België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S 218-397278 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN I. TOEPASSINGSGEBIED

ALGEMENE VOORWAARDEN I. TOEPASSINGSGEBIED ALGEMENE VOORWAARDEN I. TOEPASSINGSGEBIED Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle professionele relaties tussen de beroepsbeoefenaar en de cliënt. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk

Nadere informatie

BIEDINGSFORMULIER. Twee of meer personen die samen bieden, zijn solidair verbonden.

BIEDINGSFORMULIER. Twee of meer personen die samen bieden, zijn solidair verbonden. BIEDINGSFORMULIER Artikel 1. Voorwerp De stad biedt openbaar aan, onder vorm van biedingen onder gesloten omslag, het recht tot exploitatie van de volgende 7 standplaatsen voor de verkoop van consumptie-ijs:

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL Domein Werk Besteknummer : Diverse gebouwen

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden van frans heijmans te Zandvoort. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden van frans heijmans te Zandvoort. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Algemene Leveringsvoorwaarden van frans heijmans te Zandvoort Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen frans heijmans en een

Nadere informatie

MODELOVEREENKOMST voor een deelopdracht van de raamovereenkomst wedstrijdpool architectuuropdrachten: haalbaarheidstudie

MODELOVEREENKOMST voor een deelopdracht van de raamovereenkomst wedstrijdpool architectuuropdrachten: haalbaarheidstudie MODELOVEREENKOMST voor een deelopdracht van de raamovereenkomst wedstrijdpool architectuuropdrachten: haalbaarheidstudie TER INFO: Blauw zijn stukken tekst die elke projectleider zal moeten aanpassen i.f.v.

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016 open aanbesteding OFFERTEFORMULIER Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld.. Het totaalbedrag (excl.

Nadere informatie

Overheidsopdrachten - betalingsregels

Overheidsopdrachten - betalingsregels 15.01.2015 Overheidsopdrachten - betalingsregels Deze nota probeert de belangrijkste betalingsregels die gelden bij overheidsopdrachten voor werken samen te vatten voor de opdrachten waarvoor een bekendmaking

Nadere informatie

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER 34 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Klanten & Ondersteuning Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2014/AFM/OA/28686 Open aanbesteding voor

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 44 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk Besteknummer

Nadere informatie

BIEDINGSFORMULIER. Artikel 1. Voorwerp. Artikel 2. Geldigheid biedingen

BIEDINGSFORMULIER. Artikel 1. Voorwerp. Artikel 2. Geldigheid biedingen BIEDINGSFORMULIER Artikel 1. Voorwerp De stad biedt openbaar aan, onder de vorm van gesloten digitale biedingen, het recht tot uitbating van het maandelijks marktevenement Woensdagse Brocantemarkt op de

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE BEHOEFTEN VAN HET CENTRUM VOOR INFORMATICA VOOR HET BRUSSELSE GEWEST

BIJZONDER BESTEK VOOR DE BEHOEFTEN VAN HET CENTRUM VOOR INFORMATICA VOOR HET BRUSSELSE GEWEST BIJZONDER BESTEK VOOR DE BEHOEFTEN VAN HET CENTRUM VOOR INFORMATICA VOOR HET BRUSSELSE GEWEST Evolutie & Onderhoud van het monitoringsysteem voor de IT-diensten en IT-infrastructuur van het CIBG. BB2016.048

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK WERKEN OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

BIJZONDER BESTEK WERKEN OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN MET ALS VOORWERP OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING Opdrachtgevend bestuur GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Ontwerper

Nadere informatie

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING. EAN15AD181 Aankoop utilitaire voertuigen

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING. EAN15AD181 Aankoop utilitaire voertuigen VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN15AD181 Aankoop utilitaire voertuigen Gelieve alle gegevens in drukletters in te vullen. Het aankoopdossier bevat 14 percelen. De kandidaat-dienstverlener geeft

Nadere informatie

Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten;

Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten; Algemeen Reglement van de Opdrachtencentrale van de intercommunale Interfin voor de aankoop van energie ten behoeve van de Plaatselijke besturen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Gelet op de wet van

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR. Gemeente Lint Koning Albertstraat Lint. BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4

OPDRACHTGEVEND BESTUUR. Gemeente Lint Koning Albertstraat Lint. BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4 OPDRACHTGEVEND BESTUUR Gemeente Lint Koning Albertstraat 41 2547 Lint BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4 INSCHRIJVINGSBILJET. Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet: EURO.

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:56242-2012:text:nl:html B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242 Aankondiging van een opdracht Leveringen Richtlijn 2004/18/EG

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie

OFFERTEFORMULIER. Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet: EURO De ondergetekende : (Naam

Nadere informatie

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119525-2015:text:nl:html België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525 Aankondiging

Nadere informatie

De Vennootschap (Handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel) :

De Vennootschap (Handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel) : Provincie Stad Aanbestedende overheid Benaming van de opdracht Limburg Sint-Truiden Wegen en Verkeer Limburg Aanpassing N3 Rotonde Stayen OFFERTEFORMULIER De ondergetekende (Naam en voornaam) : Hoedanigheid

Nadere informatie

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw OFFERTEFORMULIER. Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw Bouwheer INTERWAAS Lamstraat 113 9100

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43E/LOG/overname laurieren/vw-ms overname van laurieren

Nadere informatie

: Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest INSCHRIJVINGSBILJET

: Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest INSCHRIJVINGSBILJET 1 Opdrachtgever Aard van de opdracht : Intercommunale LEIEDAL : Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest Bestek nr. : H3 GM 54 40 INSCHRIJVINGSBILJET - De ondergetekende

Nadere informatie

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING. EAN15AD053-01 Bancaire lening 2015

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING. EAN15AD053-01 Bancaire lening 2015 VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN15AD053-01 Bancaire lening 2015 Gelieve alle gegevens in drukletters in te vullen. III.2) VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers,

Nadere informatie

SELECTIECRITERIA MET BETREKKING TOT DE TECHNISCHE DRAAGKRACHT

SELECTIECRITERIA MET BETREKKING TOT DE TECHNISCHE DRAAGKRACHT SELECTIECRITERIA MET BETREKKING TOT DE TECHNISCHE DRAAGKRACHT Piet Lombaerts INLEIDING EN PROBLEEMSTELLING SELECTIECRITERIA: bekwaamheid / geschiktheid van de INSCHRIJVER om de opdracht uit te voeren (referenties,

Nadere informatie

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP RENOVATIE/UITBREIDING VAN EEN TEHUIS VOOR NIET-WERKENDEN/NURSING Belangrijk : dit formulier dient volledig te worden ingevuld

Nadere informatie

SELECTIENOTA 2015.3.5 Beheer van serverinfrastructuur en WAN-connectiviteit

SELECTIENOTA 2015.3.5 Beheer van serverinfrastructuur en WAN-connectiviteit SELECTIENOTA 2015.3.5 Beheer van serverinfrastructuur en WAN-connectiviteit 2014 Directie Algemene Zaken ICT Inhoud Hoofdstuk 1. Algemene informatie... 3 1.1 Aanbestedende overheid... 3 1.2 Beschrijving

Nadere informatie

Open offerteaanvraag voor het aankopen van bestelwagens voor de Vlaamse overheid

Open offerteaanvraag voor het aankopen van bestelwagens voor de Vlaamse overheid 151 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Centrale Facilitaire Diensten Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek nr. 2014/HFB/OO/29354 Open offerteaanvraag

Nadere informatie

p r o v i n c i e Limburg

p r o v i n c i e Limburg p r o v i n c i e Limburg D i r e c t i e Omgeving D i e n s t Wegen en Routestructuren Belangrijk aandachtspunt om te vermijden dat offertes reeds voor de openingszitting zouden geopend worden! Indien

Nadere informatie

Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk.

Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk. BESTEK ref / Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk. Overheidsopdracht voor leveringen met het doel de levering van een omheining in siersmeedwerk met de toegangshekken

Nadere informatie

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN Hoofdstuk V GOEDEREN INLEIDING OVERHEIDSOPDRACHTEN BEHEER EN BESCHIKKING VAN GOEDEREN WERKEN AAN GEBOUWEN PREMIES EN SUBSIEDIES SCHENKINGEN, LEGATEN EN STICHTINGEN 2. OVERHEIDSOPDRACHTEN 504. De kerkfabriek

Nadere informatie

Raamcontract Financieel economische ondersteuning

Raamcontract Financieel economische ondersteuning Vlaamse Overheid Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Stafdienst voor de Vlaamse Regering Kenniscentrum Publiek Private Samenwerking... Algemene offerteaanvraag Bestek nr. PPS/2008/008

Nadere informatie

Directoraat-generaal Presidium Directoraat plenaire vergadering De directeur

Directoraat-generaal Presidium Directoraat plenaire vergadering De directeur Directoraat plenaire vergadering De directeur UITNODIGING TOT INSCHRIJVING Betreft: Ref.: Levering van uitgeversdiensten voor het aanvullen en bijwerken van de gegevensbank "Waarnemingspost" van het Europees

Nadere informatie

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:248568-2011:text:nl:html B-Brussel: Diensten voor voortgezette opleiding van personeel 2011/S 149-248568 AANKONDIGING VAN

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan Genk

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan Genk STAD : Genk OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan 70 3600 Genk BENAMING VAN DE OPDRACHT : GT-160490-66 Infrastructuurwerken Omgevingswerken Kleuterschool

Nadere informatie

De Vlaamse Waterweg NV

De Vlaamse Waterweg NV De Vlaamse Waterweg NV Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking voor aanneming van werken Bestek nr. AAO D ALG 17-37 Offerteformulier Raamovereenkomst: Onderhoudswerken en

Nadere informatie

1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting

1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting 1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van elke andere leveringsvoorwaarden of verkoopsvoorwaarden

Nadere informatie

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag.

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. OCMW POPERINGE BOUWEN SOCIAAL HUIS Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. INSCHRIJVINGSBILJET / OFFERTE De ondergetekende: (naam en voornamen) Hoedanigheid of beroep:.. Nationaliteit:. Woonplaats

Nadere informatie

België-Brussel: Verzekeringsdiensten 2016/S Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Verzekeringsdiensten 2016/S Aankondiging van een opdracht. Diensten 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:240435-2016:text:nl:html België-Brussel: Verzekeringsdiensten 2016/S 133-240435 Aankondiging van een opdracht Diensten

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 18 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Studie en Advies Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk

Nadere informatie

DEEL I OVERSCHOUWEN VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN REGLEMENTERING DE PRINCIPES EN DE TOEPASSELIJKE REGELS

DEEL I OVERSCHOUWEN VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN REGLEMENTERING DE PRINCIPES EN DE TOEPASSELIJKE REGELS Inhoudstafel Index van de voornaamste afkortingen wetgevend en reglementair kader... 13 Voorwoord... 15 DEEL I OVERSCHOUWEN VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN REGLEMENTERING DE PRINCIPES EN DE TOEPASSELIJKE REGELS

Nadere informatie

Bestek nr. : INF Dossier nr. : WA 2012/0538/02 OFFERTEFORMULIER

Bestek nr. : INF Dossier nr. : WA 2012/0538/02 OFFERTEFORMULIER Aanbestedende overheid: Sociale Huisvestingsmaatschappij Vooruitzien cvba Burgemeester Geyskensstraat 1 3580 Beringen Opdracht: Verkavelingsproject aan Kleuterweg, Heusden-Zolder Bestek nr. : INF2016-0038

Nadere informatie

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN Aon Risk Solutions / Aon Public Sector SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN Onderhandelingsprocedure met Bekendmaking Afsluiten van volgende verzekeringscontracten: Personenverzekeringen, Verzekeringen Materiële

Nadere informatie

(Concept) Raamovereenkomst betreffende Europese openbare aanbesteding ademluchttoestellen Veiligheidsregio Fryslân

(Concept) Raamovereenkomst betreffende Europese openbare aanbesteding ademluchttoestellen Veiligheidsregio Fryslân (Concept) Raamovereenkomst betreffende Europese openbare aanbesteding ademluchttoestellen Veiligheidsregio Fryslân Perceel 2 ademluchtcilinders en dienstverlening Veiligheidsregio Fryslân EN Versie 0.2

Nadere informatie

Bijzonder bestek BB2013.034 1/42

Bijzonder bestek BB2013.034 1/42 BB2013.034 BIJZONDER BESTEK VOOR DE LEVERING, INSTALLATIE EN CONFIGURATIE VAN MONITORING AGENTS ALSOOK DE LEVERING VAN AGENTLESS LICENTIES VOOR HET DATACENTER VAN HET CENTRUM VOOR INFORMATICA VOOR HET

Nadere informatie

2016/HFB/OO/ Leveren van groentenfruit. aardappelproducten. Opening 21/12/2016 9u45

2016/HFB/OO/ Leveren van groentenfruit. aardappelproducten. Opening 21/12/2016 9u45 2016/HFB/OO/33001 Leveren van groentenfruit en aardappelproducten Opening 21/12/2016 9u45 DISCLAIMER : de huidige slides zijn enkel een samenvatting van de voornaamste clausules van het bestek met referentie

Nadere informatie

Oproep tot het indienen van blijken van belangstelling nr. MARKT/2006/02/H: Analyse van financiële diensten uit het oogpunt van de gebruiker

Oproep tot het indienen van blijken van belangstelling nr. MARKT/2006/02/H: Analyse van financiële diensten uit het oogpunt van de gebruiker AANVRAAGFORMULIER Geachte mevrouw, geachte heer, Hierbij gaat de aanvraag van [naam van de dienstverlener] naar aanleiding van de oproep tot het indienen van blijken van belangstelling op het gebied van

Nadere informatie

- Administratieve bijlage - NL-Petten: de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten voor JRC-IET (locatie te Petten)

- Administratieve bijlage - NL-Petten: de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten voor JRC-IET (locatie te Petten) Ref. Ares(2014)1829175-04/06/2014 - Administratieve bijlage - NL-Petten: de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten voor JRC-IET (locatie te Petten) Aankondiging van een opdracht: 2014/S 105-184206

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Reboost-Energy B.V.

Algemene Voorwaarden van Reboost-Energy B.V. Algemene Voorwaarden van Reboost-Energy B.V. Artikel 1. Algemeen Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Reboost-Energy B.V. betreffende de verkoop

Nadere informatie

DEEL V: OFFERTEFORMULIER

DEEL V: OFFERTEFORMULIER DEEL V: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2015/HFB/OO/32018 Open offerteaanvraag

Nadere informatie

Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk

Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk DEEL E. FERTEFORMULIER Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk Bestek: AGSTAN/OD/SP/HB/BE02 Programma Openbaar domein/strategische Projecten (natuurlijke

Nadere informatie

OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING MOBIELE FIELD SERVICE OPLOSSING MOKA (MOBIEL KANTOOR)

OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING MOBIELE FIELD SERVICE OPLOSSING MOKA (MOBIEL KANTOOR) OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING MOBIELE FIELD SERVICE OPLOSSING MOKA (MOBIEL KANTOOR) Selectienota SOFTWARE / HARDWARE 2015 Directie Algemene Zaken ICT Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA Hoofdstuk

Nadere informatie

In de ondertekst wordt klant genoemd degene die de bestelling heeft gedaan, en leverancier degene die de bestelling heeft aanvaard.

In de ondertekst wordt klant genoemd degene die de bestelling heeft gedaan, en leverancier degene die de bestelling heeft aanvaard. Algemene Voorwaarden Hosting 1. Toepassingsgebied 2. Offertes 3. Levering 4. Duur en beëindiging 5. Eigendomsrecht 6. Aansprakelijkheid 7. Betaling 8. Overmacht 9. Bevoegdheid en Toepasselijk Recht 1.

Nadere informatie

RAAMCONTRACT DAKWERKEN BETONHERSTELLINGEN SCHRIJNWERK (1)

RAAMCONTRACT DAKWERKEN BETONHERSTELLINGEN SCHRIJNWERK (1) RAAMCONTRACT DAKWERKEN BETONHERSTELLINGEN SCHRIJNWERK (1) TUSSEN: Het Autonoom Gemeentebedrijf Vastgoed en Stadsprojecten Antwerpen, Generaal Lemanstraat 55, 2018 Antwerpen, hierbij vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Driesstraat Bornem OFFERTEFORMULIER

Driesstraat Bornem OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0888-1 IN OPDRACHT VAN: VOORWERP OPDRACHT: GEBOUW / LIGGING: PERCEEL: vzw Katholieke Scholen Groot-Bornem Driesstraat 10 2880 Bornem Verantwoordelijke inrichtende macht : dhr Frans De Laet

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms overname van een

Nadere informatie

Overheidsopdrachten 9. G UNNING 11. VARIA

Overheidsopdrachten 9. G UNNING 11. VARIA Overheidsopdrachten 1. HISTORISCH KADER 2. WET VAN 24/12/1993 3. G UNNINGSWIJZEN 4. BEKENDMAKINGSVOORSCHRIFTEN 5. SELECTIE EN GUNNINGSCRITERIA 6. M OTIVERING- EN MELDINGSPLICHT 7. HET BESTEK 8. OFFERTE

Nadere informatie

OVEREENKOMST DIENSTVERLENING

OVEREENKOMST DIENSTVERLENING p. 1 Tussen de ondergetekenden : OVEREENKOMST DIENSTVERLENING 1. De vennootschap / vereniging... (naam en rechtsvorm), met maatschappelijke zetel te... (plaats), met ondernemingsnummer... (nummer en RPR),

Nadere informatie

LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN

LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN Bijzonder bestek LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN ten behoeve van het Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer te Mol Aanbestedende overheid: Provinciaal Recreatiedomein

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER Perceel 1

OFFERTEFORMULIER Perceel 1 BESTEK HOUDENDE DE VOORWAARDEN VOOR HET AANSTELLEN VAN EEN NOTARIS MET BETREKKING TOT DE DIENSTEN VAN JURIDISCHE AARD TEN BEHOEVE VAN DE STAD GENT Open offerteaanvraag met bekendmaking OFFERTEFORMULIER

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld door: 2 ALGEMENE VOORWAARDEN FRIETFEEST.NL, gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17223508 verder te noemen FF. Artikel 1: Definities.

Nadere informatie

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Algemene voorwaarden J&S Diensten 1. Algemeen 1.1 Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en uitvoering daarvan, worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK BB UITROL VAN HET SMART CITY-BELEID IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

BIJZONDER BESTEK BB UITROL VAN HET SMART CITY-BELEID IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST BIJZONDER BESTEK BB2017.031 UITROL VAN HET SMART CITY-BELEID IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Page 2 of 39 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 VOLUME A Administratieve, Reglementaire en Contractuele

Nadere informatie

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS Aon Risk Solutions / Aon Public Sector SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS Onderhandelingsprocedure met Bekendmaking Afsluiten van volgende verzekeringscontracten: Verzekeringen Personen,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT

ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT Artikel 1 - Begripsbepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden verstaan onder: Tune ICT: de V.O.F., gevestigd te Tiel aan de Betuwestraat 42 (4005 AR) Klant: de cliënt aan wie

Nadere informatie

B-Brussel: Informaticadiensten 2012/S 123-203407. Aankondiging van een opdracht. Diensten

B-Brussel: Informaticadiensten 2012/S 123-203407. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:203407-2012:text:nl:html B-Brussel: Informaticadiensten 2012/S 123-203407 Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn

Nadere informatie