Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010"

Transcriptie

1 Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010 Agenda: Politieraad. Vervangen raadslid. Commissie 1 Betaalbaarstelling aan het Rode Kruis van de investeringstoelage voor de aanschaf van een ziekenwagen. Betaalbaarstelling. Commissie 1 Project BouwKan 4 - verlenging. Goedkeuren. Commissie 1 OCMW. Verslag overlegcomité d.d. 26 januari Aktename. Commissie 1 Oprichting door het OCMW van een vereniging 'AudiO' overeenkomstig titel VIII, hoofdstuk I van het OCMWdecreet. Goedkeuren. Commissie 1 Afsprakennota met vzw Toerisme Kortrijk. Goedkeuren. Commissie 1 P.U. gietvloer in nieuw stadhuis. Dadingsovereenkomst. Goedkeuren. Commissie 1 Aankoop van 51a 63ca grond gelegen Kleine Marktstraat/ Baliestraat te Kortrijk - Marke p4 p5 p6 p14 p14 p29 p37 p42 donderdag 25 februari :33 - Agenda en memorie 08/03/2010 p1/115

2 voor de realisatie van een bufferbekken. Instemmen. Commissie 1 Aankoop grond naast het stadseigendom "Oude Dekenij" waarop de fiets- en voetgangersdoorgang St.- Maartenskerkhof/Overbekeplein/ Lange Brugstraat te Kortrijk werd aangelegd. Instemmen. Commissie 1 Kosteloze overdracht grond gelegen Rollegemknokstraat te Kortrijk-Rollegem. Instemmen. Commissie 1 Kosteloze overdracht grond aangelegd als openbare groenzone gelegen Losschaert te Kortrijk - Heule. Commissie 1 Wijziging Straatnaamgeving Stasegemsesteenweg in Spinnerijstraat. Principiële goedkeuring. Commissie 1 Inzamelen van textielafval op grondgebied stad Kortrijk. Afsluiten van overeenkomsten met erkende verwerkers van textielafval. Commissie 2 Wijziging van de reglementering "belasting op de afgifte van administratieve stukken". Commissie 3 Reglement speelstraten. p49 p57 p64 p70 p73 p94 p95 donderdag 25 februari :33 - Agenda en memorie 08/03/2010 p2/115

3 Goedkeuren. Commissie 3 De gevolgen van de omzetting van de Europese Dienstenrichtlijn. Kennisname. Commissie 3 Wijziging gemeentelijk reglement betreffende de uitoefening en de organisatie van de ambulante activiteiten en kermisactiviteiten. Commissie 3 Leveren en implementeren van nieuwe versie van software voor meldpunt, ICT-helpdesk en FMIS. Voorwaarden en wijze van gunnen. Commissie 3 Leveren en implementeren van Infostad software voor de dienst preventie. Voorwaarden en wijze van gunnen. Commissie 3 Sociale tolkendienst van de SOM vzw. Samenwerkingsovereenkomst. Goedkeuren. Commissie 3 p100 p103 p105 p108 p111 donderdag 25 februari :33 - Agenda en memorie 08/03/2010 p3/115

4 Memorie van toelichting: 1 Politieraad. Vervangen raadslid. Commissie 1 - Dossier: Directie: Communicatie en recht - Dossierbehandelaar: Petra Verhenne - Tel: Samenvatting: In zitting van 8 februari 2010 nam de gemeenteraad akte van het ontslag van de heer J. Ghyssel als gemeenteraadslid. Het verlies van de hoedanigheid van gemeenteraadslid leidt van rechtswege tot het beëindigen van het mandaat van lid van de politieraad. De aangeduide opvolgers lieten weten het mandaat niet te zullen opnemen. Er dient bijgevolg een nieuw politieraadslid (met opvolgers) verkozen te worden. Beschrijving: In de gemeenteraadszitting van 2 januari 2007 werd de heer J. Ghyssel verkozen als effectief lid van de politieraad van de zone Kortrijk-Kuurne-Lendelede. Daarbij werd de heer W. Maddens als eerste opvolger en mevrouw E. Van Damme als tweede opvolger verkozen. Deze verkiezingen werden bij besluit van de deputatie van de provincieraad van West- Vlaanderen, d.d. 01 februari 2007 geldig verklaard. Met brief van 14 januari 2010 bood de heer J. Ghyssel zijn ontslag aan als gemeenteraads- en politieraadslid. De gemeenteraad nam in zitting van 8 februari 2010 akte van dit ontslag als gemeenteraadslid. Conform artikel 21 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, leidt het verlies van de hoedanigheid van gemeenteraadslid van rechtswege tot het beëindigen van het mandaat van lid van de politieraad. De twee opvolgers van de heer J. Ghyssel lieten weten het mandaat van politieraadslid in opvolging van de heer J. Ghyssel niet op te nemen. Artikel 19 van de hiervoor vermelde wet van 7 december 1998 bepaalt in dit verband het volgende: 'Wanneer een effectief lid voor het verstrijken van zijn mandaat ophoudt deel uit te maken van de politieraad en hij geen opvolger of opvolgers heeft, kunnen alle nog in functie zijnde gemeenteraadsleden die de voordracht van het te vervangen lid hadden ondertekend, gezamenlijk een kandidaat effectief lid en één of meer kandidaat-opvolgers voordragen. In dit geval worden deze kandidaten verkozen verklaard, de kandidaat-opvolgers in orde van hun voordracht. Is zulks niet het geval, dan wordt in de vervanging voorzien bij een geheime stemming waarbij elk gemeenteraadslid over één stem beschikt en de kandidaat die de meeste stemmen behaalde verkozen wordt verklaard. Bij staking van stemmen is artikel 17 van toepassing.' Door Open Vld werd een voordrachtsakte ingediend, die voldoet aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden. donderdag 25 februari :33 - Agenda en memorie 08/03/2010 p4/115

5 De voorgedragen kandidaat-effectief lid, de heer A. Vanden Berghe en zijn opvolgers, mevrouw E. Van Damme en de heer A. Vanden Berghe, voldoen aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden en verkeren niet in een geval van onverenigbaarheid. We verwijzen hierbij naar: - de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus - het KB van 20 december 2000 betreffende de verkiezing in elke gemeenteraad van de leden van de politieraad - PLP 2 van 21 december 2000 betreffende de verkiezing van de leden van de politieraad in een meergemeentenzone. De gemeenteraad wordt verzocht om: De heer A. Vanden Berghe als effectief lid van de politieraad van de zone Kortrijk-Kuurne- Lendelede verkozen te verklaren, alsook mevrouw E. Van Damme en de heer W. Maddens als respectievelijk eerste en tweede opvolger van de heer A. Vanden Berghe. 2 Betaalbaarstelling aan het Rode Kruis van de investeringstoelage voor de aanschaf van een ziekenwagen. Betaalbaarstelling. Commissie 1 - Dossier: Directie: Burger en welzijn - Dossierbehandelaar: Sonja Acx - Tel: Samenvatting: Het Rode Kruis zet zich als vrijwilligersorganisatie belangeloos in op het vlak van acties (preventief en noodplan), vorming en diverse dienstverleningen. Voor de aanschaf van een nieuwe ziekenwagen is er een investeringstoelage voorzien op de goedgekeurde stadsbegroting Beschrijving: Het Rode Kruis Kortrijk is een vrijwilligersorganisatie (120 vrijwilligers) die volkomen belangeloos, naast structurele bijstand, ook in het kader van het Provinicaal noodplan en het snel Interventieteam talrijke tussenkomsten verzorgt. Deze tussenkomsten van het Rode Kruis zijn volledig gratis. Een vijftigtal vrijwilligers voeren wekelijks meerdere preventieve hulpacties uit op grondgebied Kortrijk. Hiertoe beschikt de hulpdienst over 1 ziekenwagen. Naast de hulpdienst is er eveneens een ziekenwagendienst, die in 2009 niet minder dan 2600 opdrachten uitvoerde (een verdubbeling in vergelijking met 2007). Bij de ziekenwagendienst verzorgt men het dagdagelijkse dringende en niet-dringende ziekenvervoer, hiertoe beschikt men over 2 ziekenwagens. donderdag 25 februari :33 - Agenda en memorie 08/03/2010 p5/115

6 Eén van de drie ziekenwagens waar het Rode Kruis over beschikt is dringend aan vervanging toe (12 jaar oud). Voor de aanschaf van die ziekenwagen wordt er een éénmalige tussenkomst gevraagd aan het Stadsbestuur Kortrijk. De ziekenwagen staat volledig ten dienst van de Kortrijkse bevolking. De totale aankoopprijs van het voertuig met inrichting bedraagt In de goedkeurde begroting van de Stad Kortrijk 2010 werd hiertoe een investeringstoelage voorzien van euro. De investeringstoelage wordt aangewend voor de aanschaf van een kwalitatieve ziekenwagen Mercedes Sprinter type 316 CDI met uitrusting, en komt volledig ten goede van de Kortrijkse bevolking. Ter ondersteuning van de reguliere werking (sociale dienst, ziekenhuisbibliotheek, leergangen, bloedinzamelingen etc.) is er een nominatieve toelage voorzien in de begroting van 2500 euro. Conform artikel 42 van het Gemeentedecreet komt het aan de gemeenteraad toe om de betaalbaarstelling van de investeringstoelage, aan het Rode Kruis, voor de aanschaf van een ziekenwagen, goed te keuren. Budget: investeringstoelage Rode Kruis voor aankoop ambulance, voorzien begrotingsartikel 824/552-53, stadsbegroting Advies van Type Financiën Gunstig De gemeenteraad wordt verzocht om: Het College van Burgemeester en schepenen te machtigen de investeringstoelage van euro, voorzien op begrotingsartikel 824/ stadsbegroting 2010, betaalbaar te stellen aan het Rode Kruis Vlaanderen - afdeling Groot-Kortrijk, op rekeningnummer voor de aanschaf van een nieuwe ziekenwagen. 3 Project BouwKan 4 - verlenging. Goedkeuren. Commissie 1 - Dossier: Directie: Burger en welzijn - Dossierbehandelaar: Stijn Tanghe - Tel: Samenvatting: Verwijzend naar de precedente beslissingen m.b.t. BouwKan, waarbij de allereerste beslissing werd genomen door de Gemeenteraad op haar zitting van 12 december 2005, ligt een nieuwe verlenging van deze samenwerking voor. Temeer gezien de goede resultaten die het BouwKanteam kan voorleggen in deze economisch moeilijke tijden. Beschrijving: donderdag 25 februari :33 - Agenda en memorie 08/03/2010 p6/115

7 In de gemeenteraadszitting van december 2005 werd voor het eerst ingestemd met het project 'Bouwbanenpool' als pilootproject voor West-Vlaanderen. op basis van de gunstige evaluatie werd dit project reeds tweemaal verlengd, met name in de gemeenteraad van 14 mei 2007 en 09 juni Gegeven de economische situatie die ook de bouwsector niet spaart zijn de resultaten van BouwKan Kortrijk-Roeselare ook nu weer zeer goed en nodigen deze uit om de inspanningen zeker te continueren. Zoals blijkt uit onderstaande vergelijking: Individuele contacten en screenings van werkzoekenden doelstelling Gerealiseerde opleidingen Gerealiseerde tewerkstellingen Bereikte kansengroepen realisatie % laaggeschoolden / 77,16% % < 25 jarigen / 43 % % > 40 jarigen / 19 % % allochtonen / 9.72 % Werkloosheidsduur % < 1 jaar / 52 % % 1-2 jaar / 34 % % > 2 jaar / 14 % Op basis van bovenstaande kan gerust gesteld worden dat BouwKan een waardevol project is dat verdere ondersteuning verdient. donderdag 25 februari :33 - Agenda en memorie 08/03/2010 p7/115

8 Omdat deze samenwerkingsovereenkomst, initieel voor 1 jaar, mogelijks in de toekomst verlengd zal worden, behoort het de Gemeenteraad toe zich hierover uit te spreken en dit conform de artikels van het gemeentedecreet. Budget: AC artikel: 85012/332-03: en artikel: 500/124-06: Advies van Type Burger en welzijn Gunstig Communicatie en recht Gunstig met Voorwaarden Financiën Gunstig De gemeenteraad wordt verzocht om: 1. In te stemmen met de verlenging van BouwKan, voor de periode 1 januari december 2010, inclusief de participatie ten bedrage van ,00 (waarvan ,00 lastens budgetten Werk en Sociale Economie en 5.000,00 lastens budgetten economie). 2. De samenwerkingsovereenkomst tussen het stadsbestuur Kortrijk, het Fonds voor Vakopleiding in de Bouwnijverheid, VDAB Kortrijk-Roeselare en de Werkwinkel zoals volgt te onderschrijven: "SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN STAD KORTRIJK met maatschappelijke zetel Grote Markt 54, 8500 Kortrijk vertegenwoordigd door Dhr Lieven Lybeer, Waarnemend Burgemeester Stad Kortrijk en dhr. De Heer Geert Hillaert, Stadssecretaris Stad Kortrijk EN VDAB KORTRIJK - ROESELARE Met maatschappelijke zetel Keizerlaan 11, 1000 Brussel Vertegenwoordigd door Dhr Eric Bouckaert, Directeur arbeidsmarktregie VDAB Kortrijk - Roeselare Hiernagenoemd 'VDAB' EN WERKWINKEL KORTRIJK Met maatschappelijk zetel Koning Albertstraat 12, 8500 Kortrijk Vertegenwoordigd door Dhr. Lieven Lybeer, Voorzitter Dagelijks Bestuur Werkwinkel Kortrijk donderdag 25 februari :33 - Agenda en memorie 08/03/2010 p8/115

9 EN FONDS VOOR VAKOPLEIDING IN DE BOUWNIJVERHEID met maatschappelijke zetel Koningsstraat 45, 1000 Brussel vertegenwoordigd door dhr. Bruno Vandenwijngaert, directeur-generaal van het FVB hiernagenoemd 'FVB'; WORDT HET VOLGENDE UITEENGEZET EN OVEREENGEKOMEN : Artikel 1 - Benaming project Het initiatief is een samenwerking tussen Stad Kortrijk, Stad Roeselare, VDAB en FVB en krijgt de naam BouwKan. Het project loopt van 1 januari tot en met 31 december Na evaluatie, kan het project eventueel verlengd en verder uitgebreid worden. Artikel 2 - Voorwerp van de overeenkomst en kerntaken van BouwKan Het voorwerp van deze overeenkomst beoogt - het inventariseren van de kerntaken van BouwKan - het definiëren van een structuur die de partners toelaat het project efficiënt te beheren en te sturen -het vastleggen van de subtaken van de partners - het beschrijven van de financiering van het project BouwKan tot en met 31 december Kerntaken van BouwKan zijn: - Netwerkvorming - De intermediairen uit het netwerk vorming geven over de bouwsector - Toeleiding en rekrutering van de doelgroep via collectieve acties - Screening en oriëntering van werkzoekenden op individuele basis - Werken met de basiscompetenties via de beroepenfiches - Het bepalen van opleidingsmodules / optimaliseren en aanvullen van bestaande aanbod aan beroepsgerichte opleiding in de bouwsector - Zoeken van stageplaatsen, inventariseren van vacatures en jobmatching - Tewerkstellen van werkzoekenden in de knelpuntberoepen van de bouwsector - Begeleiden naar tewerkstelling en begeleiding tijdens de eerste maanden van de tewerkstelling van de werkzoekenden - Sensibilisering van werkgevers De partners engageren zich om hun specifieke know-how in te brengen in BouwKan namelijk: donderdag 25 februari :33 - Agenda en memorie 08/03/2010 p9/115

10 - VDAB : toeleiding, opleidingscapaciteit, oriëntering en vacatures,... - Steden : sensibilisering, netwerking,... - FVB : sectorkennis, vacatures,... In functie van de realisatie van deze vooropgestelde taken en de verdere uitbouw van een structurele samenwerking op langere termijn, wordt volgende omkaderingsstructuur opgezet: De omkaderingsstructuur voor BouwKan bestaat uit 2 personen: - 1FT projectmedewerker - 1PT projectcoördinator De hoofdstandplaats van projectmedewerker is bij het Fonds voor Vakopleiding in de Bouwnijverheid, Kortrijksesestraat 389 b, 8500 Kortrijk. De projectmedewerker zal echter in de praktijk hoofdzakelijk zijn feitelijke werkplaats hebben in de Lokale Werkwinkel. Het aantal zitdagen wordt aangepast al naargelang de noodwendigheden. Artikel 3 - Doelstelling en inhoud De steden Kortrijk en Roeselare, FVB en VDAB zetten samen BouwKan verder, om werkzoekenden toe te leiden, op te leiden en naar de arbeidsmarkt te begeleiden met het oog op een duurzame tewerkstelling. Hierbij wordt rekening gehouden met de vraag op de regionale arbeidsmarkt en wordt er speciale aandacht besteed aan kansengroepen. Hierbij wordt qua subsector voor de regio Kortrijk gedacht aan 'afwerking' aangezien Kortrijk een belangrijke positie inneemt op het vlak van interieur en design. Aangezien deze vraag kan variëren, moet de keuze voor de concrete opleidingsprojecten ook flexibel zijn. FVB vervult in deze een signaalfunctie. Het is de bedoeling om met dit project aanvullende inspanningen te leveren en versterking te bieden aan de acties die vandaag ondernomen worden door bestaande initiatieven, eerder dan in de plaats te treden van de reeds actieve organisaties en initiatieven. Artikel 4 - Financiering en engagementen van de partners De stad Kortrijk stelt voor de uitvoering van het project een budget ter beschikking van in 2010 (onder voorbehoud van goedkeuring begroting). De VDAB draagt bij aan de hand van het jeugdwerkplan (op Vlaams niveau een samenwerking tussen VDAB & bouwsector). Het totale budget zal dienen om de werkings- en personeelskosten te dekken. Stand van zaken in kader van het budget BouwKan worden gepresenteerd op de stuurgroepvergadering. donderdag 25 februari :33 - Agenda en memorie 08/03/2010 p10/115

11 De voltijdse projectmedewerker zal zich concreet richten op: -Het versterken en informeren van het bestaande netwerk - Het informeren, motiveren en screenen van werkzoekende kandidaten in de bouwsector - De arbeidsbemiddeling van de kandidaten - Het begeleiden van de kandidaten naar de gepaste opleiding om een duurzame tewerkstelling te kunnen garanderen - Opvolging van de kandidaten bij de eerste maanden van tewerkstelling (jobcoaching) - Hierbij werkt de projectmedewerker aanvullend/ondersteunend aan reeds lopende initiatieven De 'VDAB' engageert zich tot: - Opmaak, publicatie en verzending van affiches, folders,... volgens inhoud en layout bepaald door de stuurgroep; - Uitnodiging van werkzoekenden in kader van trajectbegeleiding; - Sensibilisering lokale werkwinkels; - Organiseren van infosessies voor werkzoekenden in het kader van OC (Oriëntatiecentrum); - Voorzien van opleidingen aangepast aan arbeidsmarktsituatie van Kortrijk & Roeselare; - Het optimaal ter beschikking stellen van hun diensten. De Lokale Werkwinkels engageren zich tot: - Optimale ondersteuning van het project en zijn projectmedewerker(s). Het FVB stelt voor de uitvoering van het project volgende omkaderingsstructuur ter beschikking - 1 deeltijds sectorconsulent - 1 deeltijds FVB regiomanager - Kantoormateriaal van de standplaats - Huur van de standplaats - Gebruik databank FVB - Opleidingskost projectmedewerker De deeltijdse sectorconsulent zal zich in zijn functie concreet richten op: - Algemene coördinatie in overleg met de FVB regiomanager - Rapportage aan partners van het project - Het versterken van het bestaande netwerk - Het informeren, motiveren en screenen van werkzoekende kandidaten in de bouwsector - De arbeidsbemiddeling van de kandidaten - Het begeleiden van de kandidaten naar de gepaste opleiding om een duurzame tewerkstelling te kunnen garanderen De deeltijds FVB regiomanager richt zich concreet op: - Algemene coördinatie in overleg met de sectorconsulent - Verdere uitbouw van de contacten met de sociale partners - Sensibilisering van werkgevers - Uitdragen en naambekendheid van het project Artikel 5 - Sturing donderdag 25 februari :33 - Agenda en memorie 08/03/2010 p11/115

12 5.1. Stuurgroep Een sturing van het project gebeurt door een Stuurgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de partners. Indien wenselijk geacht kan deze stuurgroep met andere partners worden uitgebreid. Samenstelling stuurgroep : De Stuurgroep wordt voorgezeten door de schepenen van sociale economie stad Kortrijk, dhr. Lieven Lybeer; de vice-voorzitter is de regiomanager van FVB. De overige leden van de Stuurgroep zijn: vertegenwoordigers van Stad Kortrijk, Stad Roeselare, de coördinatoren van respectieve werkwinkels; 3 leden van de VDAB, Wouter Vanhecke (FVB); Kathy Maddens en Tomas De Meyer (BouwKan - Jeugdwerkplan VDAB), Sociale Partners Bouwsector West-Vlaanderen (ACV Bouw en Industrie, De Algemene Centrale ABVV, ACLVB, Bouwunie en Vlaamse Confederatie Bouw). De stuurgroep komt tweemaandelijks samen. Taken van de Stuurgroep: - Bepalen van operationele doelstellingen - Concretiseren van vastgelegde taakverdeling - Instaan voor regelmatige evaluatie en bijsturing - bepalende communicatie en sensibilisering 5.2. Dagelijkse aansturing: De dagelijkse aansturing van het project is in handen van het FVB en omvat - De dagelijkse leiding over de projectmedewerker(s) - De afstemming - Het stimuleren en verbreden van het netwerk van bouwsectorgerichte organisaties die werken rond toeleiding, opleiding of tewerkstelling voor kansengroepen in de bouwsector - Rapportage naar de Stuurgroep toe Artikel 6 - Objectieven Doelstellingen BouwKan: - screening en oriëntatie van 370 werkzoekenden - 50 werkzoekenden in opleiding - 80 werkzoekenden tewerkstellen Voor Kortrijk: - screening en oriëntatie van 185 werkzoekenden - 25 werkzoekenden in opleiding - 40 werkzoekenden tewerkstellen Artikel 7 - communicatie en publiciteit donderdag 25 februari :33 - Agenda en memorie 08/03/2010 p12/115

13 Elke communicatie (bekendmaking, aankondiging, promotie of publiciteit,...) wordt besproken op de vergadering van de stuurgroep en goedgekeurd door de partners. BouwKan zal in afstemming met de verantwoordelijken van Roeselare, Kortrijk, VDAB en FVB de logo's gebruiken en vermelden bij elke vorm van communicatie en/of publicatie in verband met dit project. Artikel 8 - registratie en databeheer Er wordt gebruikt gemaakt van het registratiesysteem van de Lokale Werkwinkel (dossierbeheerder). Artikel 9 - correspondentie en contactpersonen Contactpersoon - ook voor de correspondentie - voor Stad Kortrijk is : Dirk Claus, Afdelingschef-team Werk/Sociale Economie, Stad Kortrijk Grote Markt Kortrijk Tel: 056/ GSM 0473/ Contactpersoon - ook voor de correspondentie - voor Stad Roeselare is : Henk Kindt, schepen van werk Stadhuis Roeselare (bureau 1.10) Botermarkt Roeselare Tel: 051/ fax 051/ GSM 0477/ Contactpersoon - ook voor de correspondentie - voor VDAB is : Els Dejonghe Koning Albertstraat Kortrijk Tel: 056/ Fax: 056/ Contactpersoon - ook voor de correspondentie - voor Lokale Werkwinkel Kortrijk is: Stijn Tanghe Koning Albertstraat Kortrijk Tel: 056/ Fax: 056/ GSM 0473/ Contactpersoon - ook voor de correspondentie - voor Lokale Werkwinkel Roeselare is: Ellen Coghe D. Mergaertstraat Roeselare Tel: 051/ fax 051/ GSM 0473/ donderdag 25 februari :33 - Agenda en memorie 08/03/2010 p13/115

14 Contactpersoon - ook voor de correspondentie - voor FVB is : Tatjana Samaey, Regiomanager FVB West-Vlaanderen Kortrijksestraat bus B Kortrijk Tel: 056/ Fax: 056/ GSM 0478/ Opgemaakt in 5 exemplaren te Kortrijk op..., elk der partijen verklaart een exemplaar te hebben ontvangen. Gevolgd door de handtekeningen." 4 OCMW. Verslag overlegcomité d.d. 26 januari Aktename. Commissie 1 - Dossier: Directie: Communicatie en recht - Dossierbehandelaar: Hilde Rigole - Tel: Samenvatting: Het college neemt kennis van de vraag van de burgemeester om volgend agendapunt toe te voegen aan de agenda van de gemeenteraad : "Kennisname verslag overlegcomité Stad Kortrijk-O.C.M.W. Kortrijk van 26 januari 2010". Beschrijving: De stad ontving op 9 februari 2010 het verslag van het overlegcomité van 26 januari 2010 tussen de stad en het O.C.M.W. Dit verslag dient door toedoen van de heer burgemeester "ter kennisgeving" voorgelegd in de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad, in toepassing van artikel 3 3 van het huishoudelijk reglement voor het overleg tussen de stad en het O.C.M.W. Kortrijk. De gemeenteraad wordt verzocht om: Kennis te nemen van het verslag overlegcomité Stad Kortrijk-O.C.M.W. Kortrijk van 26 januari Oprichting door het OCMW van een vereniging 'AudiO' overeenkomstig titel VIII, hoofdstuk I van het OCMW-decreet. Goedkeuren. Commissie 1 - Dossier: Directie: Communicatie en recht - Dossierbehandelaar: Petra Verhenne - Tel: Samenvatting: donderdag 25 februari :33 - Agenda en memorie 08/03/2010 p14/115

15 Het OCMW richtte, na positief advies van het Overlegcomité Stad-OCMW d.d , in raadszitting van 18 februari 2010 de vereniging AudiO op. Het gaat om een externe verzelfstandiging van een bestaand feitelijk samenwerkingsverband tussen een aantal OCMW's van Vlaamse centrumsteden. De oprichting van de vereniging gebeurt overeenkomstig titel VIII, hoofdstuk I van het OCMW-decreet. De vereniging heeft tot doel het verrichten van interne audits in het kader van de interne controle opgelegd door het OCMW-decreet. Het OCMW verzoekt de gemeenteraad om, overeenkomstig artikel 220 van het OCMW-decreet, het gemotiveerde oprichtingsbesluit van de vereniging AudiO en de ontwerp-statuten goed te keuren. Beschrijving: 1. Het feitelijk samenwerkingsverband AudiO Het OCMW besloot in raadszitting van 30 maart 2006 om een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten tussen de 12 Vlaamse Centrum-OCMW's (niet Antwerpen) enerzijds en de VVSG anderzijds tot oprichting van de dienst "AUDIO" voor de uitvoering van de interne audit in de aangesloten OCMW's. Het gaat om een feitelijk samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid. Op 26 april 2007 keurde het OCMW het "Auditcharter", dat de auditwerking onderbouwt, goed. De ervaringen binnen dit samenwerkingsverband zijn gunstig. De organisatie van de interne audit werd opgedragen door de OCMW-wet. Het OCMW-decreet nam deze verplichting niet over, maar verplicht de OCMW's wel om in te staan voor de interne controle op hun activiteiten. De interne audit moet gezien worden als een instrument van goed bestuur, dat de OCMW's in staat moet stellen de naleving te realiseren van de maatregelen van interne controle. Uitbesteden van de interne auditfunctie is voor organisaties van een zekere schaalgrootte en complexiteit vrijwel de enige optie. AudiO biedt de mogelijkheid tot geleidelijke opbouw van de sector-know how, biedt een forum voor informatie-uitwisseling (beste praktijken, alternatieve werkwijzen) en stelt de auditoren in staat professionals te worden in de openbare sector. 2. Noodzaak van juridische verzelfstandiging Intussen rijst de noodzaak om de dienst "AudiO" een juridisch statuut te geven. Dit enerzijds vanuit oogpunt om in regel te zijn met fiscale aspecten (BTW), overheidsopdrachten, personeelsaspecten, en anderzijds omwille van de groei van het aantal deelgenoten van AudiO. Na onderzoek werd als enige adequate rechtsvorm de publieke vereniging gebaseerd op titel VIII, Hoofdstuk I van het OCMW-decreet (vroeger Hoofdstuk XII OCMW-wet) naar voor geschoven. De vereniging die aldus tot stand komt is een openbare instelling. De juridische verzelfstandiging zal AudiO meer slagkracht geven om de dienstverlening te verdiepen en te verbreden: - Mogelijkheid om naast pure auditering ook adviezen voor opvolging te geven donderdag 25 februari :33 - Agenda en memorie 08/03/2010 p15/115

16 - Mogelijkheid om vorming aan te bieden - Opbouw van benchmark gegevens - Mogelijkheid om gespecialiseerde taken in samenwerkingsverband uit te voeren, bvb. informaticafuncties - Mogelijkheid tot het aantrekken van hooggekwalificeerd personeel. 3. Krachtlijnen van de ontwerp-statuten - Doel van de vereniging: professionalisering van ondersteunende processen en activiteiten van de deelgenoten, aanvankelijk geconcentreerd op interne auditering - Maatschappelijke zetel te Mechelen - Oprichting voor termijn van 30 jaar - Deelgenoten: OCMW-centrumsteden, met mogelijkheid van toetreding van andere deelgenoten - Bestuur: Algemene vergadering: 1 afgevaardigde (mandataris) per OCMW Raad van beheer: 8 leden: 1 voorzitter, 3 afgevaardigden mandatarissen van de drie grootste afnemers (gewogen stemrecht), 3 leden zonder stemrecht uit de stuurgroep, 1 secretaris zonder stemrecht. - Stuurgroep: 1 afgevaardigde per OCMW: ofwel voorzitter, ofwel secretaris ofwel financieel beheerder - Mogelijkheid tot oprichting van adviescommissies - Personeelstatuut: dat van OCMW Mechelen, met eigen regeling voor auditors - Financiële inbreng: saldo van feitelijk samenwerkingsverband AudiO. Geen extra financiële inbreng nodig. - Financiën: De vereniging legt zo snel mogelijk reserves aan, die steeds minstens het sociaal passief dekken. Opvolging van het budget via de stuurgroep. 4. Stichtende Partners: De OCMW's van 11 centrumsteden: Oostende, Roeselare, Kortrijk, Brugge, Gent, Aalst, Sint- Niklaas, Mechelen, Turnhout, Hasselt en Genk. 5. Goedkeuring gemeenteraad Overeenkomstig artikel 220 van het OCMW-decreet komt het aan de gemeenteraad toe om het gemotiveerde oprichtingsbesluit en de ontwerp-statuten goed te keuren. De gemeenteraad wordt verzocht om: donderdag 25 februari :33 - Agenda en memorie 08/03/2010 p16/115

17 1. Het besluit van het OCMW Kortrijk van 18 februari 2010 tot oprichting van de vereniging 'AudiO' overeenkomstig titel VIII, hoofdstuk I van het OCMW-decreet goed te keuren. 2. De ontwerp-statuten van de vereniging 'AudiO' goed te keuren, waarvan de tekst luidt als volgt: 'TITEL I: BENAMING, VORM, DOEL, ZETEL EN DUUR Artikel 1 Onder de benaming "AudiO" wordt door de OCMW's van (...,...,...) in uitvoering van titel VIII, hoofdstuk I, van het Decreet van negentien december tweeduizend en acht betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (verder OCMW-decreet genoemd) een vereniging opgericht. Artikel 2 De vereniging neemt de vorm aan van een openbare instelling, conform titel VIII van het OCMW-decreet. Artikel 3 De vereniging stelt zich de professionalisering van ondersteunende processen en activiteiten van de deelgenoten tot doel. In eerste instantie concentreert de vereniging zich op het uitvoeren van interne audits, zowel onder de vorm van kwaliteitscontrole op de interne controle als onder de vorm van operationele audits, en alle daaraan gerelateerde adviesverlening. Niet limitatief kan in de toekomst ook gedacht worden aan activiteiten met betrekking tot organisatieontwikkeling, interne controle en kwaliteitsondersteuning. Alle opdrachten worden uitsluitend uitgevoerd in opdracht van de deelgenoten van deze vereniging. Artikel 4 De maatschappelijke zetel is gevestigd op het adres van het OCMW Mechelen, Lange Schipstraat 27, 2800 Mechelen. Hij mag worden overgebracht door een besluit van de algemene vergadering. De bekendmaking van dit besluit gebeurt in de bijlagen aan het Belgisch Staatsblad. Artikel 5 De vereniging wordt opgericht voor een termijn van dertig jaar, die ingaat op de datum van het publiceren in het Belgisch Staatsblad van de uittreksels betreffende de goedkeuring van de beslissing houdende oprichting van de vereniging en haar statuten door de Vlaamse Regering. Een beslissing van de Algemene Vergadering houdende verlenging van de duur van de vereniging moet minstens één jaar vóór het verstrijken van de lopende duur getroffen worden en is onderworpen aan de bepaling van art. 224 van de OCMW-Decreet. donderdag 25 februari :33 - Agenda en memorie 08/03/2010 p17/115

18 De Vereniging mag slechts verbintenissen aangaan die haar duur te boven gaan zo zij deze verbintenissen kan nakomen door middel van haar inkomsten, haar maatschappelijk kapitaal en vast beloofde toelagen en voor zover de vereffening van de Vereniging of de beslissing van een deelgenoot om deel te nemen aan de verlenging niet bemoeilijkt of bezwaard wordt. TITEL II : DEELGENOTEN / TOETREDING / BEËINDIGING DEELGENOOTSCHAP Artikel 6 De vereniging is samengesteld uit de in artikel 1 van deze statuten genoemde OCMW's (stichtende deelgenoten) en uit OCMW's, andere publieke rechtspersonen en private rechtspersonen zonder winstoogmerk die later toetreden (toetredend deelgenoot). Het deelgenootschap wordt vastgesteld door overbrenging van de behoorlijk goedgekeurde toetredingsbeslissing van de toegetreden deelgenoot in een daartoe bijgehouden register op de zetel van de vereniging. Artikel 7 De Algemene Vergadering van de vereniging kan beslissen tot toelating als deelgenoot van de vereniging (toetredend deelgenoot) op voordracht van de raad van beheer. De Algemene Vergadering kan op eender welk moment beslissen specifieke voorwaarden op te leggen rond de hoedanigheid van kandidaat-deelgenoten alvorens hun kandidatuur onderzocht moet worden door de Raad van Beheer. In het kader van de procedure tot toetreding van een nieuwe deelgenoot kan deze nieuwe deelgenoot reeds onmiddellijk van bij zijn aanvraag tot toetreding een auditopdracht laten uitvoeren. Artikel 8 De hoedanigheid van deelgenoot wordt verloren: a) door ontslag Een deelgenoot kan ontslag nemen bij ter post aangetekende brief gericht aan de Voorzitter van de Algemene Vergadering, tijdens de eerste 6 maanden van het betrokken werkingsjaar. De uittreding kan pas aanvang nemen met ingang van 1 januari van het volgend werkingsjaar. donderdag 25 februari :33 - Agenda en memorie 08/03/2010 p18/115

19 b) door verlies van rechtspersoonlijkheid, of door wijziging van de rechtspersoonlijkheid, waardoor de deelgenoot niet meer zou voldoen aan de voorwaarden van artikel 6 eerste lid. In dit geval beslist de Algemene Vergadering of de desgevallende rechtsopvolger als deelgenoot wordt aanvaard, volgens welke modaliteiten het deelgenootschap kan overgedragen worden, dan wel of het deelgenootschap vervalt. De deelgenoot die is uitgetreden, heeft geen recht op uitkering van de waarde van zijn aandelen, noch op enige andere schadeloosstelling. TITEL III : INBRENG- VERBINTENISSEN EN BIJDRAGEN Artikel 9 De inbreng door de stichtende deelgenoten wordt bepaald door het aantal inwoners van de gemeente waartoe de stichtende deelgenoten behoren. Het bedrag van de inbreng per inwoner wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering. Als officieel bevolkingscijfer wordt de meest recente officiële opgave van de gemeente per 1 januari van het jaar voorafgaand aan de oprichting/toetreding in aanmerking genomen. Een zelfde regeling wordt toegepast bij toetredende deelgenoten. De algemene vergadering kan overgaan tot de aanpassing van de inbreng bij verhoging van de bevolking met tien ten honderd. Ingeval van vermindering van de bevolking blijft het bedrag van de inbreng behouden. De algemene vergadering kan een afwijking bepalen met betrekking tot het inwonerscriterium, voor deelgenoten waarvan de raad van beheer oordeelt dat het inwonersaantal niet relevant is. TITEL IV : DE ALGEMENE VERGADERING Artikel 10 De Algemene Vergadering is samengesteld uit de afgevaardigden van de deelgenoten. Elke deelgenoot van de vereniging, en dit zowel voor een stichtende als een toetredende deelgenoot, heeft recht op één vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering. Artikel 11 Bij een volledige vernieuwing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn worden de afgevaardigden van elke deelgenoot van de vereniging aangeduid uiterlijk de laatste dag van de eerste maand volgend op de datum van de installatievergadering bedoeld in artikel 16 van het OCMW-Decreet. donderdag 25 februari :33 - Agenda en memorie 08/03/2010 p19/115

20 Wanneer een afgevaardigde van een deelgenoot ontslag neemt, duidt de deelgenoot uiterlijk de laatste dag van de tweede maand volgend op het ontslag als afgevaardigde, een nieuwe afgevaardigde aan. Een afschrift van deze beslissing wordt onmiddellijk toegestuurd aan de Voorzitter van de Algemene Vergadering. De afgevaardigden blijven dit mandaat uitoefenen tot de dag waarop zij door de deelgenoot worden vervangen. Artikel 12 a) De Algemene Vergadering beslist, binnen zijn bevoegdheid, over de punten vermeld op de agenda. De Algemene Vergadering mag enkel beraadslagen over de punten die op de agenda staan behalve in geval van noodzaak, die door 2/3 van het gewogen aantal stemmen waarover de Algemene Vergadering beschikt, moet worden vastgesteld. b) Voor de bevoegdheden, haar uitdrukkelijk toegekend door onderhavige statuten, beraadslaagt de Algemene Vergadering na advies van de Raad van Beheer. c) De Algemene Vergadering spreekt zich door een afzonderlijke stemming uit over de kwijting die aan de beheerders dient gegeven te worden. d) Aan de Voorzitter en de andere leden van de Algemene Vergadering en van de Raad van Beheer kan voor het bijwonen van de officiële vergaderingen van die organen een presentiegeld en een vergoeding voor reiskosten toegekend worden. Zowel voor de hoogte van het presentiegeld als de vergoeding voor de reiskosten geldt de regeling zoals die gangbaar is in het OCMW verbonden aan de gemeente waar de maatschappelijke zetel van de vereniging gevestigd is. De Algemene Vergadering stelt de afwijkingen op die regeling vast, voor zover het specifieke karakter van de vereniging dat verantwoordt. Artikel 13 De Algemene Vergadering kiest zijn voorzitter, die stemrecht heeft, uit de afgevaardigden van de deelgenoten. De Algemene Vergadering duidt een ondervoorzitter aan die bij tijdelijke afwezigheid of verhindering van de voorzitter het ambt van voorzitter waarneemt. Deze ondervoorzitter wordt gekozen uit de afgevaardigden van de deelgenoten en heeft stemrecht. De Algemene Vergadering stelt tevens een secretaris van de Algemene Vergadering aan. Deze secretaris wordt niet gekozen uit de afgevaardigden van de deelgenoten en is verplicht de vergaderingen bij te wonen zonder stemrecht. Artikel 14 De Algemene Vergadering vergadert minstens één maal per jaar. Artikel 15 donderdag 25 februari :33 - Agenda en memorie 08/03/2010 p20/115

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. Rechtsvorm - Naam De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen (hierna

Nadere informatie

STATUTEN TITEL I BENAMING ZETEL DOEL DUUR

STATUTEN TITEL I BENAMING ZETEL DOEL DUUR STATUTEN ARTIKEL 1 NAAM TITEL I BENAMING ZETEL DOEL DUUR De vereniging werd opgericht onder de benaming BELGISCHE VERENIGING VOOR PELVISCHE REËDUCATIE, afgekort PELVIRED, vereniging zonder winstoogmerk.

Nadere informatie

STATUTEN HOOFDSTUK 1 BENAMING, ZETEL, MAATSCHAPPELIJK DOEL, DUUR

STATUTEN HOOFDSTUK 1 BENAMING, ZETEL, MAATSCHAPPELIJK DOEL, DUUR STATUTEN HOOFDSTUK 1 BENAMING, ZETEL, MAATSCHAPPELIJK DOEL, DUUR Artikel 1 De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam European Design and Automation Association (EDAA) en heeft de rechtsvorm van

Nadere informatie

Maatschappelijk doel en werkingsmiddelen

Maatschappelijk doel en werkingsmiddelen VERENIGING VAN VLAAMSE STEDEN EN GEMEENTEN Statuten I. Naam en maatschappelijke zetel Artikel 1 De Vereniging heet : de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, afgekort V.V.S.G. Artikel 2 De maatschappelijke

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 14 JUNI 2010 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

De vereniging wordt aangegaan onder de rechtsvorm van een vereniging zonder winstoogmerk en draagt de naam We Want More! vzw,

De vereniging wordt aangegaan onder de rechtsvorm van een vereniging zonder winstoogmerk en draagt de naam We Want More! vzw, TITEL I: Algemeenheden ARTIKEL 1 - NAAM De vereniging wordt aangegaan onder de rechtsvorm van een vereniging zonder winstoogmerk en draagt de naam We Want More! vzw, afgekort WWM!. Alle akten, facturen,

Nadere informatie

Governance memorandum van Ergo Insurance nv. Versie op 27/06/2011

Governance memorandum van Ergo Insurance nv. Versie op 27/06/2011 Governance memorandum van Ergo Insurance nv Versie op 27/06/2011 3 1. Aandeelhouderstructuur ERGO Insurance NV maakt deel uit van de ERGO verzekeringsgroep. ERGO Versicherungsgruppe AG, een vennootschap

Nadere informatie

Hoe richt je een belangenvereniging op?

Hoe richt je een belangenvereniging op? Hoe richt je een belangenvereniging op? Dd. 2 november 2006 Elk begin is moeilijk, maar vele handen maken licht werk, als het goed gecoördineerd wordt. 1 Inleiding en inhoudsopgave De Stichting Platform

Nadere informatie

STATUTEN IMCD N.V. 1 / 20

STATUTEN IMCD N.V. 1 / 20 STATUTEN IMCD N.V. Naam. Artikel 1. De vennootschap draagt de naam IMCD N.V. Zetel. Artikel 2. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam. Doel. Artikel 3. De vennootschap heeft ten doel: a. het oprichten

Nadere informatie

Statuten van Aegon N.V.

Statuten van Aegon N.V. Statuten van Aegon N.V. gevestigd te 's-gravenhage aegon.com Den Haag, 29 mei 2013 Inhoud: Integrale tekst van de statuten, zoals deze luiden na wijziging bij akte op 29 mei 2013 verleden voor mr. Chr.M.

Nadere informatie

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID

HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID Brussel, Algemene Directie Civiele Veiligheid Juridische dienst HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID Een stap tussen OPZ en hulpverleningszones Doelpubliek Aan de Dames en Heren

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling

Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke regeling Grondbank RZG Zuidplas Bestuurlijke werkgroep Driehoek RZG-Zuidplas 1 2 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING grondbank RZG ZUIDPLAS Introductie In deze brochure vindt u de tekst van

Nadere informatie

OPRICHTING COÖPERATIE GLASVEZEL BUITENGEBIED PUTTEN WEST U.A.

OPRICHTING COÖPERATIE GLASVEZEL BUITENGEBIED PUTTEN WEST U.A. OPRICHTING COÖPERATIE GLASVEZEL BUITENGEBIED PUTTEN WEST U.A. Heden, +, verschenen voor mij, mr. PIETER MATHIJS KUIPER, notaris te Putten: a. de heer GERRIT VAN WINKOOP, wonende te 3882 MJ Putten, Hogesteeg

Nadere informatie

STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT

STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT Heden, één en dertig januari tweeduizend één, verscheen voor mij, Jacobus Cornelis Gerard ten Brink, notaris te Dieren (gemeente Rheden): de heer mr Björn Niels van

Nadere informatie

Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland

Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Aalten, Apeldoorn, Berkelland, Bronckhorst, Brummen, Doetinchem,

Nadere informatie

Voorwaarden van. Beheer en Bewaring

Voorwaarden van. Beheer en Bewaring 1. UNIT LINKED FONDSEN Voorwaarden van Beheer en Bewaring (januari 2012) 2. Voorwaarden van Beheer en Bewaring Participaties in de beleggingsfondsen die onder toepassing van deze voorwaarden worden c.q.

Nadere informatie

2 Collectief ontslag zonder vervroegd brugpensioen. 2.1 Algemene beschrijving

2 Collectief ontslag zonder vervroegd brugpensioen. 2.1 Algemene beschrijving Wegwijs Herstructureringen 2 Collectief ontslag zonder vervroegd brugpensioen 2.1 Algemene beschrijving Algemene beschrijving Deze regeling geldt voor werkgevers die overgaan tot collectief ontslag, maar

Nadere informatie

S T A T U T E N van: Nutreco N.V., statutair gevestigd te Boxmeer

S T A T U T E N van: Nutreco N.V., statutair gevestigd te Boxmeer S T A T U T E N van: Nutreco N.V., statutair gevestigd te Boxmeer Naam en zetel. Artikel 1. 1.1. De vennootschap is een naamloze vennootschap en draagt de naam: Nutreco N.V. 1.2. De vennootschap is gevestigd

Nadere informatie

Bestek nummer GAC/2014/2775

Bestek nummer GAC/2014/2775 Gemeenschappelijke aankoopcentrale Stad Antwerpen OCMW Antwerpen Francis Wellesplein 1 B 2018 Antwerpen Bestek nummer GAC/2014/2775 Voor het toewijzen van een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten

Nadere informatie

2. De vennootschap is gevestigd op Curacao en kan elders filialen en bijkantoren vestigen.

2. De vennootschap is gevestigd op Curacao en kan elders filialen en bijkantoren vestigen. ./ < ontwerp 2: 1510312011 MODELSTATUTEN OEELNEMINGEN VAN HET LAND CURACAO Naani, zetel en duur Artikel1 1. De vennootschap draagt de naam: "[naam] N.V.". 2. De vennootschap is gevestigd op Curacao en

Nadere informatie

GECOORDINEERDE STATUTEN

GECOORDINEERDE STATUTEN GECOORDINEERDE STATUTEN RESIDENTIE SCHUBERT Te 9900 Eeklo, Molenstraat, 40 KBO nummer 0851.463.426 Ten jare NEGENTIENHONDERD DRIEËNNEGENTIG Op TIEN FEBRUARI Voor ons meester JOZEF DAUWE, notaris ter standplaats

Nadere informatie

RESIDENTIE COSTA DEL SOL

RESIDENTIE COSTA DEL SOL RESIDENTIE COSTA DEL SOL Leopoldlaan 148 8430 Middelkerke 0829.593.191 Gecoördineerde statuten ingevolge de wet van 2 juni 2010 Y&E Invest BVBA Ooststraat 103 8434 Middelkerke (Westende) RPR Oostende BTW

Nadere informatie

GECOORDINEERDE STATUTEN VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK VOLLEYBAL CLUB BERLAAR NR. 1814190 ONDERNEMINGSNR. 443360274

GECOORDINEERDE STATUTEN VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK VOLLEYBAL CLUB BERLAAR NR. 1814190 ONDERNEMINGSNR. 443360274 GECOORDINEERDE STATUTEN VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK VOLLEYBAL CLUB BERLAAR NR. 1814190 ONDERNEMINGSNR. 443360274 De hierna genoemde personen : Luc Charles Marcel Goossens, Kapellebaan 15, geboren op

Nadere informatie

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek III

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek III WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT Boek III Inhoud BOEK III. - Vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene verplichtingen van de ondernemingen... 3 TITEL 1. - Vrijheid van vestiging en van dienstverlening...

Nadere informatie

DE BELGISCHE GRONDWET

DE BELGISCHE GRONDWET DE BELGISCHE GRONDWET MEI 2014 KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 2 Juridische Dienst van de Kamer van volksvertegenwoordigers D / 2014 / 4686 / 01 Deze brochure bevat de tekst van de gecoördineerde Grondwet

Nadere informatie

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap?

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat

Nadere informatie

Voorbeeld van statuten volgens laatste richtlijnen

Voorbeeld van statuten volgens laatste richtlijnen Raad van Bestuur: Belgium Rhythm 'n Blues Festival Louis Van Hoef Cactusfestival Dany Gryson TW/Rock Werchter en TWClassic Herman Schueremans Festival van Vlaanderen Jan Briers VZW - reglementering Voorbeeld

Nadere informatie

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK Sociale verkiezingen 2008 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Het Hoofdbestuur van de FOD

Nadere informatie