Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010"

Transcriptie

1 Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010 Agenda: Politieraad. Vervangen raadslid. Commissie 1 Betaalbaarstelling aan het Rode Kruis van de investeringstoelage voor de aanschaf van een ziekenwagen. Betaalbaarstelling. Commissie 1 Project BouwKan 4 - verlenging. Goedkeuren. Commissie 1 OCMW. Verslag overlegcomité d.d. 26 januari Aktename. Commissie 1 Oprichting door het OCMW van een vereniging 'AudiO' overeenkomstig titel VIII, hoofdstuk I van het OCMWdecreet. Goedkeuren. Commissie 1 Afsprakennota met vzw Toerisme Kortrijk. Goedkeuren. Commissie 1 P.U. gietvloer in nieuw stadhuis. Dadingsovereenkomst. Goedkeuren. Commissie 1 Aankoop van 51a 63ca grond gelegen Kleine Marktstraat/ Baliestraat te Kortrijk - Marke p4 p5 p6 p14 p14 p29 p37 p42 donderdag 25 februari :33 - Agenda en memorie 08/03/2010 p1/115

2 voor de realisatie van een bufferbekken. Instemmen. Commissie 1 Aankoop grond naast het stadseigendom "Oude Dekenij" waarop de fiets- en voetgangersdoorgang St.- Maartenskerkhof/Overbekeplein/ Lange Brugstraat te Kortrijk werd aangelegd. Instemmen. Commissie 1 Kosteloze overdracht grond gelegen Rollegemknokstraat te Kortrijk-Rollegem. Instemmen. Commissie 1 Kosteloze overdracht grond aangelegd als openbare groenzone gelegen Losschaert te Kortrijk - Heule. Commissie 1 Wijziging Straatnaamgeving Stasegemsesteenweg in Spinnerijstraat. Principiële goedkeuring. Commissie 1 Inzamelen van textielafval op grondgebied stad Kortrijk. Afsluiten van overeenkomsten met erkende verwerkers van textielafval. Commissie 2 Wijziging van de reglementering "belasting op de afgifte van administratieve stukken". Commissie 3 Reglement speelstraten. p49 p57 p64 p70 p73 p94 p95 donderdag 25 februari :33 - Agenda en memorie 08/03/2010 p2/115

3 Goedkeuren. Commissie 3 De gevolgen van de omzetting van de Europese Dienstenrichtlijn. Kennisname. Commissie 3 Wijziging gemeentelijk reglement betreffende de uitoefening en de organisatie van de ambulante activiteiten en kermisactiviteiten. Commissie 3 Leveren en implementeren van nieuwe versie van software voor meldpunt, ICT-helpdesk en FMIS. Voorwaarden en wijze van gunnen. Commissie 3 Leveren en implementeren van Infostad software voor de dienst preventie. Voorwaarden en wijze van gunnen. Commissie 3 Sociale tolkendienst van de SOM vzw. Samenwerkingsovereenkomst. Goedkeuren. Commissie 3 p100 p103 p105 p108 p111 donderdag 25 februari :33 - Agenda en memorie 08/03/2010 p3/115

4 Memorie van toelichting: 1 Politieraad. Vervangen raadslid. Commissie 1 - Dossier: Directie: Communicatie en recht - Dossierbehandelaar: Petra Verhenne - Tel: Samenvatting: In zitting van 8 februari 2010 nam de gemeenteraad akte van het ontslag van de heer J. Ghyssel als gemeenteraadslid. Het verlies van de hoedanigheid van gemeenteraadslid leidt van rechtswege tot het beëindigen van het mandaat van lid van de politieraad. De aangeduide opvolgers lieten weten het mandaat niet te zullen opnemen. Er dient bijgevolg een nieuw politieraadslid (met opvolgers) verkozen te worden. Beschrijving: In de gemeenteraadszitting van 2 januari 2007 werd de heer J. Ghyssel verkozen als effectief lid van de politieraad van de zone Kortrijk-Kuurne-Lendelede. Daarbij werd de heer W. Maddens als eerste opvolger en mevrouw E. Van Damme als tweede opvolger verkozen. Deze verkiezingen werden bij besluit van de deputatie van de provincieraad van West- Vlaanderen, d.d. 01 februari 2007 geldig verklaard. Met brief van 14 januari 2010 bood de heer J. Ghyssel zijn ontslag aan als gemeenteraads- en politieraadslid. De gemeenteraad nam in zitting van 8 februari 2010 akte van dit ontslag als gemeenteraadslid. Conform artikel 21 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, leidt het verlies van de hoedanigheid van gemeenteraadslid van rechtswege tot het beëindigen van het mandaat van lid van de politieraad. De twee opvolgers van de heer J. Ghyssel lieten weten het mandaat van politieraadslid in opvolging van de heer J. Ghyssel niet op te nemen. Artikel 19 van de hiervoor vermelde wet van 7 december 1998 bepaalt in dit verband het volgende: 'Wanneer een effectief lid voor het verstrijken van zijn mandaat ophoudt deel uit te maken van de politieraad en hij geen opvolger of opvolgers heeft, kunnen alle nog in functie zijnde gemeenteraadsleden die de voordracht van het te vervangen lid hadden ondertekend, gezamenlijk een kandidaat effectief lid en één of meer kandidaat-opvolgers voordragen. In dit geval worden deze kandidaten verkozen verklaard, de kandidaat-opvolgers in orde van hun voordracht. Is zulks niet het geval, dan wordt in de vervanging voorzien bij een geheime stemming waarbij elk gemeenteraadslid over één stem beschikt en de kandidaat die de meeste stemmen behaalde verkozen wordt verklaard. Bij staking van stemmen is artikel 17 van toepassing.' Door Open Vld werd een voordrachtsakte ingediend, die voldoet aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden. donderdag 25 februari :33 - Agenda en memorie 08/03/2010 p4/115

5 De voorgedragen kandidaat-effectief lid, de heer A. Vanden Berghe en zijn opvolgers, mevrouw E. Van Damme en de heer A. Vanden Berghe, voldoen aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden en verkeren niet in een geval van onverenigbaarheid. We verwijzen hierbij naar: - de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus - het KB van 20 december 2000 betreffende de verkiezing in elke gemeenteraad van de leden van de politieraad - PLP 2 van 21 december 2000 betreffende de verkiezing van de leden van de politieraad in een meergemeentenzone. De gemeenteraad wordt verzocht om: De heer A. Vanden Berghe als effectief lid van de politieraad van de zone Kortrijk-Kuurne- Lendelede verkozen te verklaren, alsook mevrouw E. Van Damme en de heer W. Maddens als respectievelijk eerste en tweede opvolger van de heer A. Vanden Berghe. 2 Betaalbaarstelling aan het Rode Kruis van de investeringstoelage voor de aanschaf van een ziekenwagen. Betaalbaarstelling. Commissie 1 - Dossier: Directie: Burger en welzijn - Dossierbehandelaar: Sonja Acx - Tel: Samenvatting: Het Rode Kruis zet zich als vrijwilligersorganisatie belangeloos in op het vlak van acties (preventief en noodplan), vorming en diverse dienstverleningen. Voor de aanschaf van een nieuwe ziekenwagen is er een investeringstoelage voorzien op de goedgekeurde stadsbegroting Beschrijving: Het Rode Kruis Kortrijk is een vrijwilligersorganisatie (120 vrijwilligers) die volkomen belangeloos, naast structurele bijstand, ook in het kader van het Provinicaal noodplan en het snel Interventieteam talrijke tussenkomsten verzorgt. Deze tussenkomsten van het Rode Kruis zijn volledig gratis. Een vijftigtal vrijwilligers voeren wekelijks meerdere preventieve hulpacties uit op grondgebied Kortrijk. Hiertoe beschikt de hulpdienst over 1 ziekenwagen. Naast de hulpdienst is er eveneens een ziekenwagendienst, die in 2009 niet minder dan 2600 opdrachten uitvoerde (een verdubbeling in vergelijking met 2007). Bij de ziekenwagendienst verzorgt men het dagdagelijkse dringende en niet-dringende ziekenvervoer, hiertoe beschikt men over 2 ziekenwagens. donderdag 25 februari :33 - Agenda en memorie 08/03/2010 p5/115

6 Eén van de drie ziekenwagens waar het Rode Kruis over beschikt is dringend aan vervanging toe (12 jaar oud). Voor de aanschaf van die ziekenwagen wordt er een éénmalige tussenkomst gevraagd aan het Stadsbestuur Kortrijk. De ziekenwagen staat volledig ten dienst van de Kortrijkse bevolking. De totale aankoopprijs van het voertuig met inrichting bedraagt In de goedkeurde begroting van de Stad Kortrijk 2010 werd hiertoe een investeringstoelage voorzien van euro. De investeringstoelage wordt aangewend voor de aanschaf van een kwalitatieve ziekenwagen Mercedes Sprinter type 316 CDI met uitrusting, en komt volledig ten goede van de Kortrijkse bevolking. Ter ondersteuning van de reguliere werking (sociale dienst, ziekenhuisbibliotheek, leergangen, bloedinzamelingen etc.) is er een nominatieve toelage voorzien in de begroting van 2500 euro. Conform artikel 42 van het Gemeentedecreet komt het aan de gemeenteraad toe om de betaalbaarstelling van de investeringstoelage, aan het Rode Kruis, voor de aanschaf van een ziekenwagen, goed te keuren. Budget: investeringstoelage Rode Kruis voor aankoop ambulance, voorzien begrotingsartikel 824/552-53, stadsbegroting Advies van Type Financiën Gunstig De gemeenteraad wordt verzocht om: Het College van Burgemeester en schepenen te machtigen de investeringstoelage van euro, voorzien op begrotingsartikel 824/ stadsbegroting 2010, betaalbaar te stellen aan het Rode Kruis Vlaanderen - afdeling Groot-Kortrijk, op rekeningnummer voor de aanschaf van een nieuwe ziekenwagen. 3 Project BouwKan 4 - verlenging. Goedkeuren. Commissie 1 - Dossier: Directie: Burger en welzijn - Dossierbehandelaar: Stijn Tanghe - Tel: Samenvatting: Verwijzend naar de precedente beslissingen m.b.t. BouwKan, waarbij de allereerste beslissing werd genomen door de Gemeenteraad op haar zitting van 12 december 2005, ligt een nieuwe verlenging van deze samenwerking voor. Temeer gezien de goede resultaten die het BouwKanteam kan voorleggen in deze economisch moeilijke tijden. Beschrijving: donderdag 25 februari :33 - Agenda en memorie 08/03/2010 p6/115

7 In de gemeenteraadszitting van december 2005 werd voor het eerst ingestemd met het project 'Bouwbanenpool' als pilootproject voor West-Vlaanderen. op basis van de gunstige evaluatie werd dit project reeds tweemaal verlengd, met name in de gemeenteraad van 14 mei 2007 en 09 juni Gegeven de economische situatie die ook de bouwsector niet spaart zijn de resultaten van BouwKan Kortrijk-Roeselare ook nu weer zeer goed en nodigen deze uit om de inspanningen zeker te continueren. Zoals blijkt uit onderstaande vergelijking: Individuele contacten en screenings van werkzoekenden doelstelling Gerealiseerde opleidingen Gerealiseerde tewerkstellingen Bereikte kansengroepen realisatie % laaggeschoolden / 77,16% % < 25 jarigen / 43 % % > 40 jarigen / 19 % % allochtonen / 9.72 % Werkloosheidsduur % < 1 jaar / 52 % % 1-2 jaar / 34 % % > 2 jaar / 14 % Op basis van bovenstaande kan gerust gesteld worden dat BouwKan een waardevol project is dat verdere ondersteuning verdient. donderdag 25 februari :33 - Agenda en memorie 08/03/2010 p7/115

8 Omdat deze samenwerkingsovereenkomst, initieel voor 1 jaar, mogelijks in de toekomst verlengd zal worden, behoort het de Gemeenteraad toe zich hierover uit te spreken en dit conform de artikels van het gemeentedecreet. Budget: AC artikel: 85012/332-03: en artikel: 500/124-06: Advies van Type Burger en welzijn Gunstig Communicatie en recht Gunstig met Voorwaarden Financiën Gunstig De gemeenteraad wordt verzocht om: 1. In te stemmen met de verlenging van BouwKan, voor de periode 1 januari december 2010, inclusief de participatie ten bedrage van ,00 (waarvan ,00 lastens budgetten Werk en Sociale Economie en 5.000,00 lastens budgetten economie). 2. De samenwerkingsovereenkomst tussen het stadsbestuur Kortrijk, het Fonds voor Vakopleiding in de Bouwnijverheid, VDAB Kortrijk-Roeselare en de Werkwinkel zoals volgt te onderschrijven: "SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN STAD KORTRIJK met maatschappelijke zetel Grote Markt 54, 8500 Kortrijk vertegenwoordigd door Dhr Lieven Lybeer, Waarnemend Burgemeester Stad Kortrijk en dhr. De Heer Geert Hillaert, Stadssecretaris Stad Kortrijk EN VDAB KORTRIJK - ROESELARE Met maatschappelijke zetel Keizerlaan 11, 1000 Brussel Vertegenwoordigd door Dhr Eric Bouckaert, Directeur arbeidsmarktregie VDAB Kortrijk - Roeselare Hiernagenoemd 'VDAB' EN WERKWINKEL KORTRIJK Met maatschappelijk zetel Koning Albertstraat 12, 8500 Kortrijk Vertegenwoordigd door Dhr. Lieven Lybeer, Voorzitter Dagelijks Bestuur Werkwinkel Kortrijk donderdag 25 februari :33 - Agenda en memorie 08/03/2010 p8/115

9 EN FONDS VOOR VAKOPLEIDING IN DE BOUWNIJVERHEID met maatschappelijke zetel Koningsstraat 45, 1000 Brussel vertegenwoordigd door dhr. Bruno Vandenwijngaert, directeur-generaal van het FVB hiernagenoemd 'FVB'; WORDT HET VOLGENDE UITEENGEZET EN OVEREENGEKOMEN : Artikel 1 - Benaming project Het initiatief is een samenwerking tussen Stad Kortrijk, Stad Roeselare, VDAB en FVB en krijgt de naam BouwKan. Het project loopt van 1 januari tot en met 31 december Na evaluatie, kan het project eventueel verlengd en verder uitgebreid worden. Artikel 2 - Voorwerp van de overeenkomst en kerntaken van BouwKan Het voorwerp van deze overeenkomst beoogt - het inventariseren van de kerntaken van BouwKan - het definiëren van een structuur die de partners toelaat het project efficiënt te beheren en te sturen -het vastleggen van de subtaken van de partners - het beschrijven van de financiering van het project BouwKan tot en met 31 december Kerntaken van BouwKan zijn: - Netwerkvorming - De intermediairen uit het netwerk vorming geven over de bouwsector - Toeleiding en rekrutering van de doelgroep via collectieve acties - Screening en oriëntering van werkzoekenden op individuele basis - Werken met de basiscompetenties via de beroepenfiches - Het bepalen van opleidingsmodules / optimaliseren en aanvullen van bestaande aanbod aan beroepsgerichte opleiding in de bouwsector - Zoeken van stageplaatsen, inventariseren van vacatures en jobmatching - Tewerkstellen van werkzoekenden in de knelpuntberoepen van de bouwsector - Begeleiden naar tewerkstelling en begeleiding tijdens de eerste maanden van de tewerkstelling van de werkzoekenden - Sensibilisering van werkgevers De partners engageren zich om hun specifieke know-how in te brengen in BouwKan namelijk: donderdag 25 februari :33 - Agenda en memorie 08/03/2010 p9/115

10 - VDAB : toeleiding, opleidingscapaciteit, oriëntering en vacatures,... - Steden : sensibilisering, netwerking,... - FVB : sectorkennis, vacatures,... In functie van de realisatie van deze vooropgestelde taken en de verdere uitbouw van een structurele samenwerking op langere termijn, wordt volgende omkaderingsstructuur opgezet: De omkaderingsstructuur voor BouwKan bestaat uit 2 personen: - 1FT projectmedewerker - 1PT projectcoördinator De hoofdstandplaats van projectmedewerker is bij het Fonds voor Vakopleiding in de Bouwnijverheid, Kortrijksesestraat 389 b, 8500 Kortrijk. De projectmedewerker zal echter in de praktijk hoofdzakelijk zijn feitelijke werkplaats hebben in de Lokale Werkwinkel. Het aantal zitdagen wordt aangepast al naargelang de noodwendigheden. Artikel 3 - Doelstelling en inhoud De steden Kortrijk en Roeselare, FVB en VDAB zetten samen BouwKan verder, om werkzoekenden toe te leiden, op te leiden en naar de arbeidsmarkt te begeleiden met het oog op een duurzame tewerkstelling. Hierbij wordt rekening gehouden met de vraag op de regionale arbeidsmarkt en wordt er speciale aandacht besteed aan kansengroepen. Hierbij wordt qua subsector voor de regio Kortrijk gedacht aan 'afwerking' aangezien Kortrijk een belangrijke positie inneemt op het vlak van interieur en design. Aangezien deze vraag kan variëren, moet de keuze voor de concrete opleidingsprojecten ook flexibel zijn. FVB vervult in deze een signaalfunctie. Het is de bedoeling om met dit project aanvullende inspanningen te leveren en versterking te bieden aan de acties die vandaag ondernomen worden door bestaande initiatieven, eerder dan in de plaats te treden van de reeds actieve organisaties en initiatieven. Artikel 4 - Financiering en engagementen van de partners De stad Kortrijk stelt voor de uitvoering van het project een budget ter beschikking van in 2010 (onder voorbehoud van goedkeuring begroting). De VDAB draagt bij aan de hand van het jeugdwerkplan (op Vlaams niveau een samenwerking tussen VDAB & bouwsector). Het totale budget zal dienen om de werkings- en personeelskosten te dekken. Stand van zaken in kader van het budget BouwKan worden gepresenteerd op de stuurgroepvergadering. donderdag 25 februari :33 - Agenda en memorie 08/03/2010 p10/115

11 De voltijdse projectmedewerker zal zich concreet richten op: -Het versterken en informeren van het bestaande netwerk - Het informeren, motiveren en screenen van werkzoekende kandidaten in de bouwsector - De arbeidsbemiddeling van de kandidaten - Het begeleiden van de kandidaten naar de gepaste opleiding om een duurzame tewerkstelling te kunnen garanderen - Opvolging van de kandidaten bij de eerste maanden van tewerkstelling (jobcoaching) - Hierbij werkt de projectmedewerker aanvullend/ondersteunend aan reeds lopende initiatieven De 'VDAB' engageert zich tot: - Opmaak, publicatie en verzending van affiches, folders,... volgens inhoud en layout bepaald door de stuurgroep; - Uitnodiging van werkzoekenden in kader van trajectbegeleiding; - Sensibilisering lokale werkwinkels; - Organiseren van infosessies voor werkzoekenden in het kader van OC (Oriëntatiecentrum); - Voorzien van opleidingen aangepast aan arbeidsmarktsituatie van Kortrijk & Roeselare; - Het optimaal ter beschikking stellen van hun diensten. De Lokale Werkwinkels engageren zich tot: - Optimale ondersteuning van het project en zijn projectmedewerker(s). Het FVB stelt voor de uitvoering van het project volgende omkaderingsstructuur ter beschikking - 1 deeltijds sectorconsulent - 1 deeltijds FVB regiomanager - Kantoormateriaal van de standplaats - Huur van de standplaats - Gebruik databank FVB - Opleidingskost projectmedewerker De deeltijdse sectorconsulent zal zich in zijn functie concreet richten op: - Algemene coördinatie in overleg met de FVB regiomanager - Rapportage aan partners van het project - Het versterken van het bestaande netwerk - Het informeren, motiveren en screenen van werkzoekende kandidaten in de bouwsector - De arbeidsbemiddeling van de kandidaten - Het begeleiden van de kandidaten naar de gepaste opleiding om een duurzame tewerkstelling te kunnen garanderen De deeltijds FVB regiomanager richt zich concreet op: - Algemene coördinatie in overleg met de sectorconsulent - Verdere uitbouw van de contacten met de sociale partners - Sensibilisering van werkgevers - Uitdragen en naambekendheid van het project Artikel 5 - Sturing donderdag 25 februari :33 - Agenda en memorie 08/03/2010 p11/115

12 5.1. Stuurgroep Een sturing van het project gebeurt door een Stuurgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de partners. Indien wenselijk geacht kan deze stuurgroep met andere partners worden uitgebreid. Samenstelling stuurgroep : De Stuurgroep wordt voorgezeten door de schepenen van sociale economie stad Kortrijk, dhr. Lieven Lybeer; de vice-voorzitter is de regiomanager van FVB. De overige leden van de Stuurgroep zijn: vertegenwoordigers van Stad Kortrijk, Stad Roeselare, de coördinatoren van respectieve werkwinkels; 3 leden van de VDAB, Wouter Vanhecke (FVB); Kathy Maddens en Tomas De Meyer (BouwKan - Jeugdwerkplan VDAB), Sociale Partners Bouwsector West-Vlaanderen (ACV Bouw en Industrie, De Algemene Centrale ABVV, ACLVB, Bouwunie en Vlaamse Confederatie Bouw). De stuurgroep komt tweemaandelijks samen. Taken van de Stuurgroep: - Bepalen van operationele doelstellingen - Concretiseren van vastgelegde taakverdeling - Instaan voor regelmatige evaluatie en bijsturing - bepalende communicatie en sensibilisering 5.2. Dagelijkse aansturing: De dagelijkse aansturing van het project is in handen van het FVB en omvat - De dagelijkse leiding over de projectmedewerker(s) - De afstemming - Het stimuleren en verbreden van het netwerk van bouwsectorgerichte organisaties die werken rond toeleiding, opleiding of tewerkstelling voor kansengroepen in de bouwsector - Rapportage naar de Stuurgroep toe Artikel 6 - Objectieven Doelstellingen BouwKan: - screening en oriëntatie van 370 werkzoekenden - 50 werkzoekenden in opleiding - 80 werkzoekenden tewerkstellen Voor Kortrijk: - screening en oriëntatie van 185 werkzoekenden - 25 werkzoekenden in opleiding - 40 werkzoekenden tewerkstellen Artikel 7 - communicatie en publiciteit donderdag 25 februari :33 - Agenda en memorie 08/03/2010 p12/115

13 Elke communicatie (bekendmaking, aankondiging, promotie of publiciteit,...) wordt besproken op de vergadering van de stuurgroep en goedgekeurd door de partners. BouwKan zal in afstemming met de verantwoordelijken van Roeselare, Kortrijk, VDAB en FVB de logo's gebruiken en vermelden bij elke vorm van communicatie en/of publicatie in verband met dit project. Artikel 8 - registratie en databeheer Er wordt gebruikt gemaakt van het registratiesysteem van de Lokale Werkwinkel (dossierbeheerder). Artikel 9 - correspondentie en contactpersonen Contactpersoon - ook voor de correspondentie - voor Stad Kortrijk is : Dirk Claus, Afdelingschef-team Werk/Sociale Economie, Stad Kortrijk Grote Markt Kortrijk Tel: 056/ GSM 0473/ Contactpersoon - ook voor de correspondentie - voor Stad Roeselare is : Henk Kindt, schepen van werk Stadhuis Roeselare (bureau 1.10) Botermarkt Roeselare Tel: 051/ fax 051/ GSM 0477/ Contactpersoon - ook voor de correspondentie - voor VDAB is : Els Dejonghe Koning Albertstraat Kortrijk Tel: 056/ Fax: 056/ Contactpersoon - ook voor de correspondentie - voor Lokale Werkwinkel Kortrijk is: Stijn Tanghe Koning Albertstraat Kortrijk Tel: 056/ Fax: 056/ GSM 0473/ Contactpersoon - ook voor de correspondentie - voor Lokale Werkwinkel Roeselare is: Ellen Coghe D. Mergaertstraat Roeselare Tel: 051/ fax 051/ GSM 0473/ donderdag 25 februari :33 - Agenda en memorie 08/03/2010 p13/115

14 Contactpersoon - ook voor de correspondentie - voor FVB is : Tatjana Samaey, Regiomanager FVB West-Vlaanderen Kortrijksestraat bus B Kortrijk Tel: 056/ Fax: 056/ GSM 0478/ Opgemaakt in 5 exemplaren te Kortrijk op..., elk der partijen verklaart een exemplaar te hebben ontvangen. Gevolgd door de handtekeningen." 4 OCMW. Verslag overlegcomité d.d. 26 januari Aktename. Commissie 1 - Dossier: Directie: Communicatie en recht - Dossierbehandelaar: Hilde Rigole - Tel: Samenvatting: Het college neemt kennis van de vraag van de burgemeester om volgend agendapunt toe te voegen aan de agenda van de gemeenteraad : "Kennisname verslag overlegcomité Stad Kortrijk-O.C.M.W. Kortrijk van 26 januari 2010". Beschrijving: De stad ontving op 9 februari 2010 het verslag van het overlegcomité van 26 januari 2010 tussen de stad en het O.C.M.W. Dit verslag dient door toedoen van de heer burgemeester "ter kennisgeving" voorgelegd in de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad, in toepassing van artikel 3 3 van het huishoudelijk reglement voor het overleg tussen de stad en het O.C.M.W. Kortrijk. De gemeenteraad wordt verzocht om: Kennis te nemen van het verslag overlegcomité Stad Kortrijk-O.C.M.W. Kortrijk van 26 januari Oprichting door het OCMW van een vereniging 'AudiO' overeenkomstig titel VIII, hoofdstuk I van het OCMW-decreet. Goedkeuren. Commissie 1 - Dossier: Directie: Communicatie en recht - Dossierbehandelaar: Petra Verhenne - Tel: Samenvatting: donderdag 25 februari :33 - Agenda en memorie 08/03/2010 p14/115

15 Het OCMW richtte, na positief advies van het Overlegcomité Stad-OCMW d.d , in raadszitting van 18 februari 2010 de vereniging AudiO op. Het gaat om een externe verzelfstandiging van een bestaand feitelijk samenwerkingsverband tussen een aantal OCMW's van Vlaamse centrumsteden. De oprichting van de vereniging gebeurt overeenkomstig titel VIII, hoofdstuk I van het OCMW-decreet. De vereniging heeft tot doel het verrichten van interne audits in het kader van de interne controle opgelegd door het OCMW-decreet. Het OCMW verzoekt de gemeenteraad om, overeenkomstig artikel 220 van het OCMW-decreet, het gemotiveerde oprichtingsbesluit van de vereniging AudiO en de ontwerp-statuten goed te keuren. Beschrijving: 1. Het feitelijk samenwerkingsverband AudiO Het OCMW besloot in raadszitting van 30 maart 2006 om een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten tussen de 12 Vlaamse Centrum-OCMW's (niet Antwerpen) enerzijds en de VVSG anderzijds tot oprichting van de dienst "AUDIO" voor de uitvoering van de interne audit in de aangesloten OCMW's. Het gaat om een feitelijk samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid. Op 26 april 2007 keurde het OCMW het "Auditcharter", dat de auditwerking onderbouwt, goed. De ervaringen binnen dit samenwerkingsverband zijn gunstig. De organisatie van de interne audit werd opgedragen door de OCMW-wet. Het OCMW-decreet nam deze verplichting niet over, maar verplicht de OCMW's wel om in te staan voor de interne controle op hun activiteiten. De interne audit moet gezien worden als een instrument van goed bestuur, dat de OCMW's in staat moet stellen de naleving te realiseren van de maatregelen van interne controle. Uitbesteden van de interne auditfunctie is voor organisaties van een zekere schaalgrootte en complexiteit vrijwel de enige optie. AudiO biedt de mogelijkheid tot geleidelijke opbouw van de sector-know how, biedt een forum voor informatie-uitwisseling (beste praktijken, alternatieve werkwijzen) en stelt de auditoren in staat professionals te worden in de openbare sector. 2. Noodzaak van juridische verzelfstandiging Intussen rijst de noodzaak om de dienst "AudiO" een juridisch statuut te geven. Dit enerzijds vanuit oogpunt om in regel te zijn met fiscale aspecten (BTW), overheidsopdrachten, personeelsaspecten, en anderzijds omwille van de groei van het aantal deelgenoten van AudiO. Na onderzoek werd als enige adequate rechtsvorm de publieke vereniging gebaseerd op titel VIII, Hoofdstuk I van het OCMW-decreet (vroeger Hoofdstuk XII OCMW-wet) naar voor geschoven. De vereniging die aldus tot stand komt is een openbare instelling. De juridische verzelfstandiging zal AudiO meer slagkracht geven om de dienstverlening te verdiepen en te verbreden: - Mogelijkheid om naast pure auditering ook adviezen voor opvolging te geven donderdag 25 februari :33 - Agenda en memorie 08/03/2010 p15/115

16 - Mogelijkheid om vorming aan te bieden - Opbouw van benchmark gegevens - Mogelijkheid om gespecialiseerde taken in samenwerkingsverband uit te voeren, bvb. informaticafuncties - Mogelijkheid tot het aantrekken van hooggekwalificeerd personeel. 3. Krachtlijnen van de ontwerp-statuten - Doel van de vereniging: professionalisering van ondersteunende processen en activiteiten van de deelgenoten, aanvankelijk geconcentreerd op interne auditering - Maatschappelijke zetel te Mechelen - Oprichting voor termijn van 30 jaar - Deelgenoten: OCMW-centrumsteden, met mogelijkheid van toetreding van andere deelgenoten - Bestuur: Algemene vergadering: 1 afgevaardigde (mandataris) per OCMW Raad van beheer: 8 leden: 1 voorzitter, 3 afgevaardigden mandatarissen van de drie grootste afnemers (gewogen stemrecht), 3 leden zonder stemrecht uit de stuurgroep, 1 secretaris zonder stemrecht. - Stuurgroep: 1 afgevaardigde per OCMW: ofwel voorzitter, ofwel secretaris ofwel financieel beheerder - Mogelijkheid tot oprichting van adviescommissies - Personeelstatuut: dat van OCMW Mechelen, met eigen regeling voor auditors - Financiële inbreng: saldo van feitelijk samenwerkingsverband AudiO. Geen extra financiële inbreng nodig. - Financiën: De vereniging legt zo snel mogelijk reserves aan, die steeds minstens het sociaal passief dekken. Opvolging van het budget via de stuurgroep. 4. Stichtende Partners: De OCMW's van 11 centrumsteden: Oostende, Roeselare, Kortrijk, Brugge, Gent, Aalst, Sint- Niklaas, Mechelen, Turnhout, Hasselt en Genk. 5. Goedkeuring gemeenteraad Overeenkomstig artikel 220 van het OCMW-decreet komt het aan de gemeenteraad toe om het gemotiveerde oprichtingsbesluit en de ontwerp-statuten goed te keuren. De gemeenteraad wordt verzocht om: donderdag 25 februari :33 - Agenda en memorie 08/03/2010 p16/115

17 1. Het besluit van het OCMW Kortrijk van 18 februari 2010 tot oprichting van de vereniging 'AudiO' overeenkomstig titel VIII, hoofdstuk I van het OCMW-decreet goed te keuren. 2. De ontwerp-statuten van de vereniging 'AudiO' goed te keuren, waarvan de tekst luidt als volgt: 'TITEL I: BENAMING, VORM, DOEL, ZETEL EN DUUR Artikel 1 Onder de benaming "AudiO" wordt door de OCMW's van (...,...,...) in uitvoering van titel VIII, hoofdstuk I, van het Decreet van negentien december tweeduizend en acht betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (verder OCMW-decreet genoemd) een vereniging opgericht. Artikel 2 De vereniging neemt de vorm aan van een openbare instelling, conform titel VIII van het OCMW-decreet. Artikel 3 De vereniging stelt zich de professionalisering van ondersteunende processen en activiteiten van de deelgenoten tot doel. In eerste instantie concentreert de vereniging zich op het uitvoeren van interne audits, zowel onder de vorm van kwaliteitscontrole op de interne controle als onder de vorm van operationele audits, en alle daaraan gerelateerde adviesverlening. Niet limitatief kan in de toekomst ook gedacht worden aan activiteiten met betrekking tot organisatieontwikkeling, interne controle en kwaliteitsondersteuning. Alle opdrachten worden uitsluitend uitgevoerd in opdracht van de deelgenoten van deze vereniging. Artikel 4 De maatschappelijke zetel is gevestigd op het adres van het OCMW Mechelen, Lange Schipstraat 27, 2800 Mechelen. Hij mag worden overgebracht door een besluit van de algemene vergadering. De bekendmaking van dit besluit gebeurt in de bijlagen aan het Belgisch Staatsblad. Artikel 5 De vereniging wordt opgericht voor een termijn van dertig jaar, die ingaat op de datum van het publiceren in het Belgisch Staatsblad van de uittreksels betreffende de goedkeuring van de beslissing houdende oprichting van de vereniging en haar statuten door de Vlaamse Regering. Een beslissing van de Algemene Vergadering houdende verlenging van de duur van de vereniging moet minstens één jaar vóór het verstrijken van de lopende duur getroffen worden en is onderworpen aan de bepaling van art. 224 van de OCMW-Decreet. donderdag 25 februari :33 - Agenda en memorie 08/03/2010 p17/115

18 De Vereniging mag slechts verbintenissen aangaan die haar duur te boven gaan zo zij deze verbintenissen kan nakomen door middel van haar inkomsten, haar maatschappelijk kapitaal en vast beloofde toelagen en voor zover de vereffening van de Vereniging of de beslissing van een deelgenoot om deel te nemen aan de verlenging niet bemoeilijkt of bezwaard wordt. TITEL II : DEELGENOTEN / TOETREDING / BEËINDIGING DEELGENOOTSCHAP Artikel 6 De vereniging is samengesteld uit de in artikel 1 van deze statuten genoemde OCMW's (stichtende deelgenoten) en uit OCMW's, andere publieke rechtspersonen en private rechtspersonen zonder winstoogmerk die later toetreden (toetredend deelgenoot). Het deelgenootschap wordt vastgesteld door overbrenging van de behoorlijk goedgekeurde toetredingsbeslissing van de toegetreden deelgenoot in een daartoe bijgehouden register op de zetel van de vereniging. Artikel 7 De Algemene Vergadering van de vereniging kan beslissen tot toelating als deelgenoot van de vereniging (toetredend deelgenoot) op voordracht van de raad van beheer. De Algemene Vergadering kan op eender welk moment beslissen specifieke voorwaarden op te leggen rond de hoedanigheid van kandidaat-deelgenoten alvorens hun kandidatuur onderzocht moet worden door de Raad van Beheer. In het kader van de procedure tot toetreding van een nieuwe deelgenoot kan deze nieuwe deelgenoot reeds onmiddellijk van bij zijn aanvraag tot toetreding een auditopdracht laten uitvoeren. Artikel 8 De hoedanigheid van deelgenoot wordt verloren: a) door ontslag Een deelgenoot kan ontslag nemen bij ter post aangetekende brief gericht aan de Voorzitter van de Algemene Vergadering, tijdens de eerste 6 maanden van het betrokken werkingsjaar. De uittreding kan pas aanvang nemen met ingang van 1 januari van het volgend werkingsjaar. donderdag 25 februari :33 - Agenda en memorie 08/03/2010 p18/115

19 b) door verlies van rechtspersoonlijkheid, of door wijziging van de rechtspersoonlijkheid, waardoor de deelgenoot niet meer zou voldoen aan de voorwaarden van artikel 6 eerste lid. In dit geval beslist de Algemene Vergadering of de desgevallende rechtsopvolger als deelgenoot wordt aanvaard, volgens welke modaliteiten het deelgenootschap kan overgedragen worden, dan wel of het deelgenootschap vervalt. De deelgenoot die is uitgetreden, heeft geen recht op uitkering van de waarde van zijn aandelen, noch op enige andere schadeloosstelling. TITEL III : INBRENG- VERBINTENISSEN EN BIJDRAGEN Artikel 9 De inbreng door de stichtende deelgenoten wordt bepaald door het aantal inwoners van de gemeente waartoe de stichtende deelgenoten behoren. Het bedrag van de inbreng per inwoner wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering. Als officieel bevolkingscijfer wordt de meest recente officiële opgave van de gemeente per 1 januari van het jaar voorafgaand aan de oprichting/toetreding in aanmerking genomen. Een zelfde regeling wordt toegepast bij toetredende deelgenoten. De algemene vergadering kan overgaan tot de aanpassing van de inbreng bij verhoging van de bevolking met tien ten honderd. Ingeval van vermindering van de bevolking blijft het bedrag van de inbreng behouden. De algemene vergadering kan een afwijking bepalen met betrekking tot het inwonerscriterium, voor deelgenoten waarvan de raad van beheer oordeelt dat het inwonersaantal niet relevant is. TITEL IV : DE ALGEMENE VERGADERING Artikel 10 De Algemene Vergadering is samengesteld uit de afgevaardigden van de deelgenoten. Elke deelgenoot van de vereniging, en dit zowel voor een stichtende als een toetredende deelgenoot, heeft recht op één vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering. Artikel 11 Bij een volledige vernieuwing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn worden de afgevaardigden van elke deelgenoot van de vereniging aangeduid uiterlijk de laatste dag van de eerste maand volgend op de datum van de installatievergadering bedoeld in artikel 16 van het OCMW-Decreet. donderdag 25 februari :33 - Agenda en memorie 08/03/2010 p19/115

20 Wanneer een afgevaardigde van een deelgenoot ontslag neemt, duidt de deelgenoot uiterlijk de laatste dag van de tweede maand volgend op het ontslag als afgevaardigde, een nieuwe afgevaardigde aan. Een afschrift van deze beslissing wordt onmiddellijk toegestuurd aan de Voorzitter van de Algemene Vergadering. De afgevaardigden blijven dit mandaat uitoefenen tot de dag waarop zij door de deelgenoot worden vervangen. Artikel 12 a) De Algemene Vergadering beslist, binnen zijn bevoegdheid, over de punten vermeld op de agenda. De Algemene Vergadering mag enkel beraadslagen over de punten die op de agenda staan behalve in geval van noodzaak, die door 2/3 van het gewogen aantal stemmen waarover de Algemene Vergadering beschikt, moet worden vastgesteld. b) Voor de bevoegdheden, haar uitdrukkelijk toegekend door onderhavige statuten, beraadslaagt de Algemene Vergadering na advies van de Raad van Beheer. c) De Algemene Vergadering spreekt zich door een afzonderlijke stemming uit over de kwijting die aan de beheerders dient gegeven te worden. d) Aan de Voorzitter en de andere leden van de Algemene Vergadering en van de Raad van Beheer kan voor het bijwonen van de officiële vergaderingen van die organen een presentiegeld en een vergoeding voor reiskosten toegekend worden. Zowel voor de hoogte van het presentiegeld als de vergoeding voor de reiskosten geldt de regeling zoals die gangbaar is in het OCMW verbonden aan de gemeente waar de maatschappelijke zetel van de vereniging gevestigd is. De Algemene Vergadering stelt de afwijkingen op die regeling vast, voor zover het specifieke karakter van de vereniging dat verantwoordt. Artikel 13 De Algemene Vergadering kiest zijn voorzitter, die stemrecht heeft, uit de afgevaardigden van de deelgenoten. De Algemene Vergadering duidt een ondervoorzitter aan die bij tijdelijke afwezigheid of verhindering van de voorzitter het ambt van voorzitter waarneemt. Deze ondervoorzitter wordt gekozen uit de afgevaardigden van de deelgenoten en heeft stemrecht. De Algemene Vergadering stelt tevens een secretaris van de Algemene Vergadering aan. Deze secretaris wordt niet gekozen uit de afgevaardigden van de deelgenoten en is verplicht de vergaderingen bij te wonen zonder stemrecht. Artikel 14 De Algemene Vergadering vergadert minstens één maal per jaar. Artikel 15 donderdag 25 februari :33 - Agenda en memorie 08/03/2010 p20/115

De vereniging neemt de vorm aan van een openbare instelling, conform titel VIII van het OCMW-decreet.

De vereniging neemt de vorm aan van een openbare instelling, conform titel VIII van het OCMW-decreet. AUDIO - STATUTEN TITEL I: BENAMING, VORM, DOEL, ZETEL EN DUUR Artikel 1 Onder de benaming Audio wordt door de OCMW s van Aalst, Brugge, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas

Nadere informatie

NOTULEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

NOTULEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN NOTULEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Datum 13 februari 2013 Plaats Raadzaal Uur 19.00 Aanwezig Depondt Geert, voorzitter, Allewaert Patrick, Arteel Rina, Beyens Arne, Decoene Georges, Degrendele Vanessa,

Nadere informatie

GECOÖRDINEERDE STATUTEN

GECOÖRDINEERDE STATUTEN GECOÖRDINEERDE STATUTEN Statuten van de vzw Interdiocesane Dienst voor het Katholiek Godsdienstonderwijs zoals gewijzigd door de algemene vergadering op 11 september 2003. N. 4999 [S-C 46030] Interdiocesane

Nadere informatie

Duifhuisstraat 75, 9000 GENT Ondernemingsnummer 450.728.613 http://www.gamagent.be/

Duifhuisstraat 75, 9000 GENT Ondernemingsnummer 450.728.613 http://www.gamagent.be/ Duifhuisstraat 75, 9000 GENT Ondernemingsnummer 450.728.613 http://www.gamagent.be/ 19/06/2013 Titel I: Benaming Zetel Doel Duur Artikel 1: De vereniging draagt als naam Gentse Amateurtheaters vereniging

Nadere informatie

STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS

STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS 1. Naam, zetel, doel en duur van de vereniging. Artikel 1: De vereniging draagt de naam VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS, afgekort VOR. Artikel 2: De zetel

Nadere informatie

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder.

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder. vzw Zevenbunder, NIEUWE STATUTEN Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008 De statuten van de vzw worden gewijzigd door de volledige vervanging van de teksten, zoals gepubliceerd

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur

Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur Statuten FNIP vzw Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur Artikel 1 - De vereniging wordt genoemd "Federatie van Nationale en Internationale Postzegelhandelaren" vzw, afgekort, FNIP vzw. Artikel 2 -

Nadere informatie

Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent

Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent Artikel 1 - Doelstellingen De stedelijke Ouderenadviesraad van Gent, hierna kortweg Seniorenraad genoemd en opgericht door de Gemeenteraad op 20 oktober 1992, is als

Nadere informatie

Gecoördineerde statuten Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren

Gecoördineerde statuten Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren Gecoördineerde statuten Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren Titel I. Naam, zetel Artikel 1 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt de benaming Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren.

Nadere informatie

STATUTEN VZW LET US CHANGE ETHIOPIË ADRES: MINNEVELD 13, 3000 L EUVEN ONDERNEMINGSNUMMER: 0836.951.434 GERECHTERLIJK ARRONDISSEMENT: LEUVEN

STATUTEN VZW LET US CHANGE ETHIOPIË ADRES: MINNEVELD 13, 3000 L EUVEN ONDERNEMINGSNUMMER: 0836.951.434 GERECHTERLIJK ARRONDISSEMENT: LEUVEN STATUTEN VZW LET US CHANGE ETHIOPIË VZW LET US CHANGE ETHIOPIË ADRES: MINNEVELD 13, 3000 L EUVEN ONDERNEMINGSNUMMER: 0836.951.434 GERECHTERLIJK ARRONDISSEMENT: LEUVEN I. NAAM // ADRES // DOEL // DUUR Statuten

Nadere informatie

CENTRUM voor BEELDEXPRESSIE vzw (Ondernemingsnummer: 475631481)

CENTRUM voor BEELDEXPRESSIE vzw (Ondernemingsnummer: 475631481) NIEUWE STATUTEN CENTRUM voor BEELDEXPRESSIE vzw (Ondernemingsnummer: 475631481) TITEL I : Benaming, zetel, doel, duur. Artikel 1 : Artikel 2 : De vereniging draagt als naam : Centrum voor Beeldexpressie,

Nadere informatie

Art. 1.: De vereniging draagt de naam: Olympia Badmintonclub, vereniging zonder winstoogmerk, afgekort: "Olympia B.C.", v.z.w.

Art. 1.: De vereniging draagt de naam: Olympia Badmintonclub, vereniging zonder winstoogmerk, afgekort: Olympia B.C., v.z.w. Olympia Badmintonclub Vereniging zonder winstoogmerk Oogststraat 1A bus 6B 2600 Berchem Verenigingsnummer : 865787 Ondernemingsnummer : 433509034 Tel. : 03/440.34.19 e-mail : cornelis.vanlaer@skynet.be

Nadere informatie

S T A T U T E N W I J Z I G I N G goedgekeurd op AV 08/04/2014 TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

S T A T U T E N W I J Z I G I N G goedgekeurd op AV 08/04/2014 TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR S T A T U T E N W I J Z I G I N G goedgekeurd op AV 08/04/2014 TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR ARTIKEL 1 De vereniging draagt de naam: Regionaal WelzijnsPlatform Noord-West-Vlaanderen vzw ARTIKEL 2

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

STATUTEN VAN HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT (BAS)

STATUTEN VAN HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT (BAS) STATUTEN VAN HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT (BAS) I. Rechtsvorm, benaming, maatschappelijke zetel, duur, doel artikel 1: rechtsvorm - benaming De vereniging is opgericht als een vereniging zonder

Nadere informatie

KONINKLIJKE ANTWERPSE VERENIGING VAN VRIENDENCLUBS

KONINKLIJKE ANTWERPSE VERENIGING VAN VRIENDENCLUBS KONINKLIJKE ANTWERPSE VERENIGING VAN VRIENDENCLUBS HOOFDSTUK I Naam en doel (I.1 I.4) HOOFDSTUK II Raad van Bestuur : a) aanstelling, bevoegdheid en samenstelling (II.1 II.7) b) algemene punten (II.8 II.11)

Nadere informatie

... (benaming)... (adres). De hierna vernoemde personen : 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7...

... (benaming)... (adres). De hierna vernoemde personen : 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... Deze statuten zijn een voorbeeld welke formuleringen de statuten van een VZW kunnen bevatten. Aanpassingen zijn steeds mogelijk, maar hou er rekening mee dat sommige, wettelijke bepalingen dienen vermeld

Nadere informatie

Statuten Lubko vzw. 1 De vereniging heeft tot doel de beoefening en bevordering van korfbal.

Statuten Lubko vzw. 1 De vereniging heeft tot doel de beoefening en bevordering van korfbal. Statuten Lubko vzw Titel I NAAM - ZETEL - DOEL DUUR Artikel 1 1 De vereniging wordt genoemd Korfbalclub Lubko, afgekort Lubko. 2 Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen,

Nadere informatie

Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht

Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht 18.02.2013 Dit document vervangt de vorige uitgave van 14.05.2007 1. Oprichting en doelstelling Artikel 1: Oprichting en benaming Er wordt voor de gemeente Brecht

Nadere informatie

VZW SPEELPLEINWERKING SPROET De Bergen 25 2460 Lichtaart Ondernemingsnummer : 460572430

VZW SPEELPLEINWERKING SPROET De Bergen 25 2460 Lichtaart Ondernemingsnummer : 460572430 VZW SPEELPLEINWERKING SPROET De Bergen 25 2460 Lichtaart Ondernemingsnummer : 460572430 Onderwerp : TITEL I. Naam, zetel, doel, duur Artikel 1. De vereniging draagt de naam : Speelpleinwerking Sproet,

Nadere informatie

STATUTEN. Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybal Bond vzw Beneluxlaan 22, 1800 Vilvoorde. Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybalbond vzw Statuten 1

STATUTEN. Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybal Bond vzw Beneluxlaan 22, 1800 Vilvoorde. Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybalbond vzw Statuten 1 STATUTEN Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybal Bond vzw Beneluxlaan 22, 1800 Vilvoorde Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybalbond vzw Statuten 1 KONINKLIJKE VLAAMS-BRABANTSE VOLLEYBALBOND VZW IDENTIFICATIENUMMER:

Nadere informatie

Artikel 1. In de gemeente Destelbergen wordt een gemeentelijke Adviesraad voor Lokale Economie (ALE) opgericht.

Artikel 1. In de gemeente Destelbergen wordt een gemeentelijke Adviesraad voor Lokale Economie (ALE) opgericht. 23 mei 2013 DE GEMEENTERAAD, Overeenkomstig artikel 28 van het Gemeentedecreet in openbare zitting vergaderd; Overwegende dat de gemeenteraad in uitvoering van de artikelen 199 en 200 van het Gemeentedecreet

Nadere informatie

PRIVACY TRAINING CENTER Oprichtingsakte

PRIVACY TRAINING CENTER Oprichtingsakte PRIVACY TRAINING CENTER Oprichtingsakte De ondergetekenden: zijn samengekomen op 8 juni 2016 en overeengekomen een vereniging zonder winstoogmerk op te richten, overeenkomstig de Wet van 27 juni 1921 zoals

Nadere informatie

TITEL I.- NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR

TITEL I.- NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR TITEL I.- NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR 1 2 3 4 De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam "ACADEMIA OPHTHALMOLOGICA BELGICA", in het kort "AOB". Beide namen mogen afzonderlijk worden gebruikt. De zetel

Nadere informatie

Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst, wordt onder bedienden verstaan: de mannelijke en vrouwelijke bedienden.

Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst, wordt onder bedienden verstaan: de mannelijke en vrouwelijke bedienden. CAO van 5 augustus 2010 gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid tot oprichting van het fonds voor bestaanszekerheid voor het sectoraal pensioenstelsel voor de bedienden

Nadere informatie

Titel I Benaming. Zetel. Doel. Duur.

Titel I Benaming. Zetel. Doel. Duur. STATUTEN VAN DE BELGISCHE VERENIGING VOOR VERZEKERINGSRECHT - BELGISCHE SECTIE VAN DE ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DROIT DES ASSURANCES (AIDA Belgische Sectie) Tussen de ondergetekenden en al die welke

Nadere informatie

C O N F E R E N T I E V A N V L A A M S E G E R E C H T S D E U R W A A R D E R S

C O N F E R E N T I E V A N V L A A M S E G E R E C H T S D E U R W A A R D E R S CONFERENTIE VAN VLAAMSE GERECHTSDEURWAARDERS, vereniging zonder winstgevend doel, te 2000 Antwerpen, Drukkerijstraat 16. ----------------------------------------- GECOORDINEERDE TEKST DER STATUTEN ---------------------------------------

Nadere informatie

Jachthond africhtingsclub aangesloten bij de K.K.U.S.H. onder nr. 715 STATUTEN

Jachthond africhtingsclub aangesloten bij de K.K.U.S.H. onder nr. 715 STATUTEN Nimrods Vrienden - statuten -statuts Jachthond africhtingsclub aangesloten bij de K.K.U.S.H. onder nr. 715 ------------------- STATUTEN TITEL I Naam Zetel Doel Duur Artikel 1: De vereniging draagt de naam

Nadere informatie

KONINKLIJKE PARK TENNIS CLUB BRASSCHAAT v.z.w.

KONINKLIJKE PARK TENNIS CLUB BRASSCHAAT v.z.w. Titel I. Naam Zetel doel duur. KONINKLIJKE PARK TENNIS CLUB BRASSCHAAT v.z.w. Artikel 1: De Vereniging Zonder Winstoogmerk, hierna de vereniging genoemd, op 17 juli 1955 opgericht, draagt als naam Koninklijke

Nadere informatie

wijziging statuten 2013 Gemeentelijke Sportraad Affligem

wijziging statuten 2013 Gemeentelijke Sportraad Affligem wijziging statuten 2013 Gemeentelijke Sportraad Affligem HOOFDSTUK I: DOELSTELLING Artikel 1 De sportraad heeft in het algemeen tot doel de sport, de lichamelijke opvoeding en de openluchtrecreatie te

Nadere informatie

Statuten. Artikel 1. Artikel 2

Statuten. Artikel 1. Artikel 2 Statuten Artikel 1 De vereniging draagt de naam Koninklijke Vlaamse Vereniging voor Preventie en Bescherming, afgekort Prebes, vereniging zonder winstoogmerk. Deze afkorting mag zij gebruiken in haar betrekkingen

Nadere informatie

STATUTEN. DE WARANDE VZW ZINNERSTRAAT 1, 1000 BRUSSEL Ondernemingsnummer 433.458.554

STATUTEN. DE WARANDE VZW ZINNERSTRAAT 1, 1000 BRUSSEL Ondernemingsnummer 433.458.554 STATUTEN DE WARANDE VZW ZINNERSTRAAT 1, 1000 BRUSSEL Ondernemingsnummer 433.458.554 TITEL I : NAAM_- ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. De vereniging draagt de naam: "De Warande v.z.w." Artikel 2. De zetel

Nadere informatie

S T A T U T E N. S O C I A A L F O N D S KBC Vereniging zonder Winstoogmerk

S T A T U T E N. S O C I A A L F O N D S KBC Vereniging zonder Winstoogmerk S T A T U T E N S O C I A A L F O N D S KBC Vereniging zonder Winstoogmerk 10 juni 2004 S T A T U T E N HOOFDSTUK I - Naam, zetel, doel, duur -------- ------ Artikel 1 De vereniging zonder winstoogmerk

Nadere informatie

ASOC Ramsel KC vzw. Statuten vzw. ASOC Ramsel

ASOC Ramsel KC vzw. Statuten vzw. ASOC Ramsel ASOC Ramsel KC vzw Statuten vzw ASOC Ramsel Benaming, zetel en doel Art. 1 : Op 29 november 2003 werd te Aarschot de ASOC Korfbal Club, bij verkorting ASOC KC als feitelijke vereniging opgericht. Op 16

Nadere informatie

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen HOOFDSTUK 1: ALGEMENE UITGANGSPUNTEN Art. 1 De GRO..M is de advies- en participatieraad van de stad Mechelen met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

VZW BBSF - FSBB. De statuten werden aangepast door de beslissing van de Algemene Vergadering van 21/11/2013.

VZW BBSF - FSBB. De statuten werden aangepast door de beslissing van de Algemene Vergadering van 21/11/2013. VZW BBSF - FSBB De statuten werden aangepast door de beslissing van de Algemene Vergadering van 21/11/2013. TITEL I: NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR Artikel 1 - Naam De vereniging draagt de naam Belgische Bowlingsport

Nadere informatie

Statuten KC Floriant Merelbeke v.z.w.

Statuten KC Floriant Merelbeke v.z.w. Statuten KC Floriant Merelbeke v.z.w. I. Naam, zetel, doel, duur Art. 1 : Een vereniging zonder winstoogmerk wordt gesticht onder de benaming KC Floriant Merelbeke v.z.w.. Al de facturen, aankondigingen,

Nadere informatie

SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN

SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN ARTIKEL 1: oprichting Op datum van 27 juni 1968 werd de Stedelijke Raad voor de Derde Leeftijd te Sint-Niklaas opgericht. Er is een hernieuwing van de statuten

Nadere informatie

S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING. 1 De feitelijke vereniging draagt de naam Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers (AGFM).

S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING. 1 De feitelijke vereniging draagt de naam Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers (AGFM). S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING ARTIKEL 1: naam 1 De feitelijke vereniging draagt de naam Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers (AGFM). ARTIKEL 2: zetel 1 De zetel van de vereniging is

Nadere informatie

DE GEMEENTERAAD. Gelet op de artikelen 3, 43 2, 14 en 199 en 200 van het gemeentedecreet;

DE GEMEENTERAAD. Gelet op de artikelen 3, 43 2, 14 en 199 en 200 van het gemeentedecreet; Agendapunt nr. 14: VASTSTELLEN REGLEMENT ADVIESRAAD VOOR LOKALE ECONOMIE DE GEMEENTERAAD Gelet op de artikelen 3, 43 2, 14 en 199 en 200 van het gemeentedecreet; Gelet op de omzendbrief BB 2007/03 van

Nadere informatie

HOOFDSTUK I: BENAMING - ZETEL - DOEL - DUUR

HOOFDSTUK I: BENAMING - ZETEL - DOEL - DUUR STATUTEN Verbond der clubs van Golfbiljart van Tienen en Omstreken VZW Oude Leuvensestraat 93 te 3300 Tienen Arrondissement Leuven Ondernemingsnummer: 0410770056 HOOFDSTUK I: BENAMING - ZETEL - DOEL -

Nadere informatie

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat.

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. BIJLAGE 6 VOORBEELD-STATUTEN Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. ALGEMEEN Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend onder de naam...

Nadere informatie

De vereniging draagt de naam: Samenwerkingsverband Sociale Tewerkstelling vzw, afgekort: SST vzw

De vereniging draagt de naam: Samenwerkingsverband Sociale Tewerkstelling vzw, afgekort: SST vzw Coördinatie van de statuten Samenwerkingsverband Sociale Tewerkstelling Ondernemingsnummer 0435.338.968 Laatste wijziging: 15/06/2012 TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR ARTIKEL 1 De vereniging draagt

Nadere informatie

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013.

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Statuten 2013-2018 Algemeen Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend

Nadere informatie

STATUTEN. De vereniging zonder winstoogmerk (vzw) wordt genoemd: Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen, afgekort VAD.

STATUTEN. De vereniging zonder winstoogmerk (vzw) wordt genoemd: Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen, afgekort VAD. STATUTEN TITEL I Naam Zetel Doel Artikel 1 De vereniging zonder winstoogmerk (vzw) wordt genoemd: Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen, afgekort VAD. Artikel 2 De zetel van de vereniging is

Nadere informatie

Vriendenkring 1ste Zeescouts Antwerpen VZW Thonetlaan 165, 2050 Antwerpen Ondernemingsnummer :

Vriendenkring 1ste Zeescouts Antwerpen VZW Thonetlaan 165, 2050 Antwerpen Ondernemingsnummer : Vriendenkring 1ste Zeescouts Antwerpen VZW Thonetlaan 165, 2050 Antwerpen Ondernemingsnummer : 412.834.176 Statuten Vriendenkring 1ste Zeescouts Antwerpen. BENAMING - ZETEL - DUUR DOEL. Artikel 1 De vereniging

Nadere informatie

Akte Oprichting gecoördineerde versie

Akte Oprichting gecoördineerde versie Akte Oprichting gecoördineerde versie Benaming: OVED: Overlegplatform voor energiedeskundigen Rechtsvorm: Vereniging zonder Winstoogmerk Zetel: 9050 Gentbrugge, Kerkstraat 108 TITEL 1 NAAM ZETEL DOEL -

Nadere informatie

Oprichting van een Fonds voor Bestaanszekerheid demografie voor de sector van de chemie, kunststoffen en life sciences

Oprichting van een Fonds voor Bestaanszekerheid demografie voor de sector van de chemie, kunststoffen en life sciences Oprichting van een Fonds voor Bestaanszekerheid demografie voor de sector van de chemie, kunststoffen en life sciences CAO gesloten op 18 oktober 2016 in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige

Nadere informatie

Model van Reglement van Inwendige Orde (RIO) voor de afdelingen en groepen van de HVV vzw

Model van Reglement van Inwendige Orde (RIO) voor de afdelingen en groepen van de HVV vzw Model van Reglement van Inwendige Orde (RIO) voor de afdelingen en groepen van de HVV vzw Inleiding In uitvoering van Titel VI artikels 24 en 25 van de statuten van de vzw HVV en van Titel 3: punten 1,

Nadere informatie

PBO. Statuten. Provinciale Brandweerschool van Oost-Vlaanderen v.z.w. HOOFDSTUK I Benaming, zetel, duur en doel

PBO. Statuten. Provinciale Brandweerschool van Oost-Vlaanderen v.z.w. HOOFDSTUK I Benaming, zetel, duur en doel PBO Provinciale Brandweerschool van Oost-Vlaanderen v.z.w. Directie Statuten HOOFDSTUK I Benaming, zetel, duur en doel Artikel 1 De vereniging draagt de naam : "Provinciale Brandweerschool van Oost-Vlaanderen",

Nadere informatie

Statuten: wijziging. Hoofdstuk I: naam, zetel, doel en duur

Statuten: wijziging. Hoofdstuk I: naam, zetel, doel en duur ADEM-TOCHT vzw Eendenplasstraat 33 9940 EVERGEM Statuten: wijziging Overeenkomstig artikel 8 van de Wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, zoals gewijzigd

Nadere informatie

VOORBEELD VAN STATUTEN VAN EEN V.Z.W.

VOORBEELD VAN STATUTEN VAN EEN V.Z.W. VOORBEELD VAN STATUTEN VAN EEN V.Z.W. Deze statuten zijn een voorbeeld van hoe statuten van een vereniging zonder winstoogmerk er zouden kunnen uitzien. Wettelijk moeten er enkel een bepaald aantal minimumvermeldingen

Nadere informatie

TITEL II: LEDEN ART. 5

TITEL II: LEDEN ART. 5 STATUTEN VAN DE FEITELIJKE VERENIGING RED MERCATORPARK Inhoud: Titel I : Omschrijving van de vereniging Titel II : Leden Titel III : Bestuur Titel IV : Algemene vergadering Titel V : Problemen binnen de

Nadere informatie

S T A T U T E N. TITEL II : Lidmaatschap, aanvaarding, schrapping, verbintenissen.

S T A T U T E N. TITEL II : Lidmaatschap, aanvaarding, schrapping, verbintenissen. S T A T U T E N TITEL I : Benaming, zetel, doel, duur. Artikel 1: De vereniging draagt als naam : FOTOCLUB LICHTVAST Al de akten, facturen, aankondigingen, uitgaven en andere officiële stukken uitgaande

Nadere informatie

Deontologische commissie huishoudelijk reglement

Deontologische commissie huishoudelijk reglement Deontologische commissie huishoudelijk reglement Goedgekeurd in de gemeenteraad van 20 februari 2006 Bekendgemaakt op 23 februari 2006 Hoofdstuk I Algemene bepalingen Algemeen Artikel 1 De deontologische

Nadere informatie

Statuten oprichting PWA Knokke-Heist vzw en samenstelling algemene vergadering en de raad van bestuur

Statuten oprichting PWA Knokke-Heist vzw en samenstelling algemene vergadering en de raad van bestuur Statuten oprichting PWA Knokke-Heist vzw en samenstelling algemene vergadering en de raad van bestuur Tussen ondergetekende, stichtende leden : Leden aangeduid door de Gemeenteraad: De Groote Piet, Boterbloemstraat

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP STAD BRUGGE MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP ARTIKEL 1: De Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap heeft als doel: 1. A. op te treden als volwaardig

Nadere informatie

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING

Nadere informatie

TITEL I. - Benaming, zetel, doel. Artikel 1. De vereniging draagt de naam Vereniging van de Vlaamse Provincies. TITEL II. Leden

TITEL I. - Benaming, zetel, doel. Artikel 1. De vereniging draagt de naam Vereniging van de Vlaamse Provincies. TITEL II. Leden 1 STATUTEN 27.03.1991 (bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 10.10.1991) gewijzigd op 27.01.1995 (BS 28/04/1995), 27.01.2001 (BS 27/09/2001), 6.12.2003 en 13.03.2004 (BS 06/01/2006 en 31.08.2007 (BS

Nadere informatie

Functie en bevoegdheden Sociale raad

Functie en bevoegdheden Sociale raad Functie en bevoegdheden Sociale raad De statuten van de Sociale Raad van Zaventem worden als volgt vastgesteld : OPDRACHT EN BEVOEGDHEID Artikel 1 : De Sociale Raad heeft als opdracht : 1. het verstrekken

Nadere informatie

De zetel van de vereniging is gevestigd Loksvaartdijk 43, 3900 Overpelt.

De zetel van de vereniging is gevestigd Loksvaartdijk 43, 3900 Overpelt. STATUTEN O.L.B.C. TITEL I : NAAM ZETEL DOEL DUUR ARTIKEL 1 De vereniging draagt als naam Overpelt LEGO Builders Club, afgekort O.L.B.C.. ARTIKEL 2 De zetel van de vereniging is gevestigd Loksvaartdijk

Nadere informatie

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF WOONREGIE KORTRIJK STATUTEN

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF WOONREGIE KORTRIJK STATUTEN AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF WOONREGIE KORTRIJK STATUTEN Titel 1 : NAAM ZETEL DOEL DUUR Art. 1 Vorm en naam Het Autonoom Gemeentebedrijf met rechtspersoonlijkheid draagt de naam Woonregie Stad Kortrijk. Art.

Nadere informatie

FLORILEGIUM. Vereniging zonder Winstoogmerk. Adres: Sneppenstraat Leuven Gerechtelijke arrondissement Leuven. ondernemingsnr: BE

FLORILEGIUM. Vereniging zonder Winstoogmerk. Adres: Sneppenstraat Leuven Gerechtelijke arrondissement Leuven. ondernemingsnr: BE FLORILEGIUM Vereniging zonder Winstoogmerk Adres: Sneppenstraat 63 3010 Leuven Gerechtelijke arrondissement Leuven ondernemingsnr: BE 0454 097 580 Betreft: Gecoördineerde statuten V.Z.W. FLORILEGIUM KESSEL-LO

Nadere informatie

VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK VRIJE ZWEMMERS GENT S T A T U T E N

VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK VRIJE ZWEMMERS GENT S T A T U T E N VRIJE ZWEMMERS GENT - vzw Lothariusstraat 29, 9032 Wondelgem Ondernemingsnummer: 465638008 VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK VRIJE ZWEMMERS GENT S T A T U T E N HOOFDSTUK 1: DE VERENIGING Artikel 1 Rechtsvorm

Nadere informatie

INTERNATIONALE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK ONTWERPSTATUTEN

INTERNATIONALE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK ONTWERPSTATUTEN INTERNATIONALE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK G-4 Europa ONTWERPSTATUTEN I. BENAMING, ZETEL, DOEL Artikel 1 De internationale vereniging zonder winstoogmerk (IVZW) G-4 Europa is opgericht krachtens titel

Nadere informatie

VZW UNION SINT SEBASTIAAN KAPELLEN (U.S.K. vzw) STATUTEN HANDBOOGMAATSCHAPPIJ

VZW UNION SINT SEBASTIAAN KAPELLEN (U.S.K. vzw) STATUTEN HANDBOOGMAATSCHAPPIJ VZW UNION SINT SEBASTIAAN KAPELLEN (U.S.K. vzw) STATUTEN HANDBOOGMAATSCHAPPIJ TITEL I: NAAM ZETEL DUUR ARTIKEL 1 De vereniging draagt de naam Union Sint Sebastiaan Kapellen vzw,afgekort USK vzw. De vereniging

Nadere informatie

Wijnclub de WijnNeus

Wijnclub de WijnNeus Wijnclub de WijnNeus Op 10 juli 2007 zijn te Ekeren samengekomen: De heer Van Raemdonck Luc wonende te 2180 Ekeren, Gerardus Stijnenlaan 75 en geboren te Antwerpen op 10 juni 1952 De heer Seth Van Raemdonck

Nadere informatie

SAAB CLUB Belgium. vereniging zonder winstoogmerk association sans but lucrative. RPR Antwerpen Ondernemingsnummer 0434.203.474 NIEUWE STATUTEN

SAAB CLUB Belgium. vereniging zonder winstoogmerk association sans but lucrative. RPR Antwerpen Ondernemingsnummer 0434.203.474 NIEUWE STATUTEN SAAB CLUB Belgium vereniging zonder winstoogmerk association sans but lucrative RPR Antwerpen Ondernemingsnummer 0434.203.474 NIEUWE STATUTEN De bijzondere algemene vergadering van de "Saab Club Belgium"

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement culturele raad

Huishoudelijk reglement culturele raad Huishoudelijk reglement culturele raad Artikel 1 Het huishoudelijk reglement regelt de inwendige aangelegenheden van de Culturele Raad door het organiseren van de Algemene Vergadering, van het bestuur,

Nadere informatie

VOORBEELD VAN STATUTEN VAN EEN V.Z.W.

VOORBEELD VAN STATUTEN VAN EEN V.Z.W. VOORBEELD VAN STATUTEN VAN EEN V.Z.W. Deze statuten zijn een voorbeeld van hoe statuten van een vereniging zonder winstoogmerk er zouden kunnen uitzien. Wettelijk moeten er enkel een bepaald aantal minimumvermeldingen

Nadere informatie

Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening Huishoudelijk reglement

Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening Huishoudelijk reglement Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening Huishoudelijk reglement Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 januari 2008 Bekendgemaakt op 31 januari 2008 Artikel 1 Hoofdstuk I Algemene bepaling Onverminderd

Nadere informatie

Nieuwe statuten - Naamswijziging

Nieuwe statuten - Naamswijziging Reigerstraat 10 9000 Gent T 09 220 84 31 info@dewerkplekarchitecten.be www.dewerkplekarchitecten.be Nieuwe statuten - Naamswijziging De algemene vergadering van 12 juni 2015 geldig samengeroepen en beschikkend

Nadere informatie

Feitelijke Vereniging Helleense Gemeenschap Turnhout-Kempen

Feitelijke Vereniging Helleense Gemeenschap Turnhout-Kempen Feitelijke Vereniging Helleense Gemeenschap Turnhout-Kempen Tussen de ondergetekenden (De stichtende leden - aanleiding bij de laatste pagina van deze statuten), werd overeengekomen een feitelijke vereniging

Nadere informatie

Functie en bevoegdheden dorpsraad

Functie en bevoegdheden dorpsraad Functie en bevoegdheden dorpsraad Sterrebeek OPDRACHT EN BEVOEGDHEID Artikel 1 : De Dorpsraad van Sterrebeek, als vertegenwoordigend orgaan van de verenigingen die in de deelgemeente werkzaam zijn, heeft

Nadere informatie

Organisatie Algemene Vergadering samenstelling

Organisatie Algemene Vergadering samenstelling STATUTEN VAN DE SENIORENRAAD Artikel 1 De statuten van de gemeentelijke seniorenraad worden als volgt goedgekeurd : Oprichting zetel - status Artikel 1 Er wordt een gemeentelijke seniorenraad opgericht.

Nadere informatie

STATUTEN VOJAKA VZW Hoofdstuk 1 Naam - Zetel - Doel - Duur

STATUTEN VOJAKA VZW Hoofdstuk 1 Naam - Zetel - Doel - Duur STATUTEN VOJAKA VZW De ondergetekenden: Vinck Johan Frieslandstraat 13 bus 21, 2660 Hoboken Ambtenaar Waeijaert Stijn Ploegsebaan 67, 2930 Brasschaat Bediende beiden van de Belgische nationaliteit en van

Nadere informatie

STATUTEN VZW VOKA - KAMER VAN KOOPHANDEL WEST-VLAANDEREN

STATUTEN VZW VOKA - KAMER VAN KOOPHANDEL WEST-VLAANDEREN STATUTEN VZW VOKA - KAMER VAN KOOPHANDEL WEST-VLAANDEREN TITEL I BENAMING - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1 De naam van de vereniging luidt: "VOKA - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen vereniging zonder

Nadere informatie

De vereniging kan alle middelen aanwenden die tot de verwezenlijking van dit doel rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen.

De vereniging kan alle middelen aanwenden die tot de verwezenlijking van dit doel rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen. JOWILE VZW Huishoudelijk Reglement Artikel 1. De vereniging stelt zich tot doel de ontwikkeling en de werking van de lokale chiro s, Chirojongens Jowile en Chiromeisjes Jowile van Witgoor-Dessel te ondersteunen.

Nadere informatie

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest.

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest. Statuten ADOMA Artikel 1 Er wordt een adviesraad voor milieu en natuur opgericht, hierna Adviesraad voor Duurzame Ontwikkeling en Milieu van de stad Antwerpen (afgekort ADOMA) genoemd. De ADOMA is tevens

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK SPORTZAK

STATUTEN VAN DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK SPORTZAK STATUTEN VAN DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK SPORTZAK TITEL I. - Naam, rechtsvorm, zetel, doel, duur Art. 1. De vereniging is opgericht onder de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk en draagt

Nadere informatie

STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE

STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER dd.6/2/03 REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE Gelet op het decreet van 13 juli 2001, houdende de organisatie van het overleg en de inspraak in het Gemeentelijk Cultuurbeleid. Gelet

Nadere informatie

STATUTEN CULTUURRAAD

STATUTEN CULTUURRAAD STATUTEN CULTUURRAAD 1. DOELSTELLING Art.1 Het Decreet op het lokaal en geïntegreerd Cultuurbeleid van 12 juli 2001 bepaalt dat de organisatie van advies en inspraak voor het cultuurbeleid een bevoegdheid

Nadere informatie

DIENSTVERLENENDE VERENIGING PELT STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING

DIENSTVERLENENDE VERENIGING PELT STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING DIENSTVERLENENDE VERENIGING PELT STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING Verslag van de statutaire algemene vergadering van donderdag 20 juni 2013, 20.15 uur, gehouden te Overpelt. Volgende stemgerechtigde leden

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE VZW ASSOCIATIE UNIVERSITEIT GENT

STATUTEN VAN DE VZW ASSOCIATIE UNIVERSITEIT GENT STATUTEN VAN DE VZW ASSOCIATIE UNIVERSITEIT GENT Titel 1 naam, zetel Artikel 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam Associatie Universiteit Gent, hierna genoemd de AUGent. Artikel 2. De zetel

Nadere informatie

Schotense Waterski Klub vzwd

Schotense Waterski Klub vzwd Schotense Waterski Klub vzwd Ondernemingsnummer: 414.214.447 N I E U W E S T A T U T E N De 2 e algemene vergadering van 25 april 2004, geldig samengeroepen en beschikkend over de nodige aantallen inzake

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1. Procedure voor kandidaat leden van de Raad Bij de nieuwe samenstelling van de Raad vraagt de secretaris- verslaggever aan de voorzitters van de verenigingen die aangesloten zijn

Nadere informatie

Art.4: De Vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde worden ontbonden.

Art.4: De Vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde worden ontbonden. Vlaamse Technische Kring Gent, v.z.w. STATUTEN 12/02/2017 Titel I: Naam, zetel, duur en doel van de Vereniging Art.1: De Vereniging draagt de naam Vlaamse Technische Kring Gent, Vereniging zonder winstoogmerk,

Nadere informatie

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 1. DOELSTELLING : ADVIES EN INSPRAAK BIJ HET LOKAAL CULTUURBELEID 1.1. Met het oog op de voorbereiding en de evaluatie van het

Nadere informatie

Statuten van de v.z.w. «Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening»

Statuten van de v.z.w. «Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening» Statuten van de v.z.w. «Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening» Ter uitvoering van artikel 7 van de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende medische hulpverlening vormen de verzekeringsondernemingen

Nadere informatie

Antwerpse Triatlon en Duatlon club v.z.w. Louis Mastplein 28, 2660 Hoboken Tel.: 0496/244.555

Antwerpse Triatlon en Duatlon club v.z.w. Louis Mastplein 28, 2660 Hoboken Tel.: 0496/244.555 NIEUWE STATUTEN - ZETELWIJZIGING De algemene vergadering van 24 februari 2005 geldig samengeroepen en beschikkend over de nodige aantallen inzake aanwezigheid en meerderheid, heeft in haar zitting besloten

Nadere informatie

STATUTEN goedgekeurd door de Buitengewone Algemene Vergadering van 10 oktober 2000

STATUTEN goedgekeurd door de Buitengewone Algemene Vergadering van 10 oktober 2000 B - I W A Belgian Committee of I.W.A. STATUTEN goedgekeurd door de Buitengewone Algemene Vergadering van 10 oktober 2000 OPRICHTING VAN EEN VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK EN WIJZIGINGEN AAN DE STATUTEN

Nadere informatie

Werd overeengekomen een feitelijke vereniging op te richten, met onderstaande statuten.

Werd overeengekomen een feitelijke vereniging op te richten, met onderstaande statuten. Feitelijke vereniging Projectkoor Chantage STATUTEN Versie: 24/11/2012 Tussen de ondergetekenden Matthias Bauw Sarah Finaut Geert De Deygere Nele Fiers, Els Vanoverschelde Werd overeengekomen een feitelijke

Nadere informatie

Statuten JC Bouckenborgh vzw

Statuten JC Bouckenborgh vzw Statuten JC Bouckenborgh vzw TITEL I Maatschappelijke zetel, doel en duur Artikel 1 De vereniging is opgericht als een entiteit met rechtspersoonlijkheid, meer in het bijzonder als een vereniging zonder

Nadere informatie

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE 1. Oprichting Art 1. Het lokaal overleg kinderopvang is een gemeentelijke adviesraad. Met de oprichting van deze gemeentelijke adviesraad

Nadere informatie

Art. 2 : De maatschappelijke zetel van de v.z.w. is gevestigd te Hemelseschoot 1c, 9160 Lokeren, gelegen in het gerechtelijk arrondissement GENT.

Art. 2 : De maatschappelijke zetel van de v.z.w. is gevestigd te Hemelseschoot 1c, 9160 Lokeren, gelegen in het gerechtelijk arrondissement GENT. Uittreksel Statuten v.z.w. SHOKU KAN ondernemingsnummer 0507.873.192 STATUTEN TITEL I : NAAM ZETEL DOEL DUUR Art. 1 : De vereniging wordt opgericht als een entiteit met rechtspersoonlijkheid, meer in het

Nadere informatie

GECÖORDINEERDE STATUTEN

GECÖORDINEERDE STATUTEN Pedagogisch Centrum Wagenschot vzw P.C. Wagenschot vzw Steenweg 2 9810 Eke-Nazareth Ondernemingsnummer : 0435.044.505 GECÖORDINEERDE STATUTEN De algemene vergadering van 19/06/2014, geldig samengeroepen

Nadere informatie

Art.4: De Vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde worden ontbonden.

Art.4: De Vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde worden ontbonden. Vlaamse Technische Kring Gent, v.z.w. STATUTEN 13/07/2016 Titel I: Naam, zetel, duur en doel van de Vereniging Art.1: De Vereniging draagt de naam Vlaamse Technische Kring Gent, Vereniging zonder winstoogmerk,

Nadere informatie

VRIENDENKRING d HELLICHT

VRIENDENKRING d HELLICHT VRIENDENKRING d HELLICHT Vereniging zonder winstoogmerk Hellichtstraat 52 3110 Rotselaar Verenigingsnummer: 1154192 Ondernemingsnummer: 4477 766 846 GECOÖRDINEERDE STATUTEN Historiek Oprichting: onder

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement bepaalt de wijze waarop de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur zijn bevoegdheden uitoefent overeenkomstig zijn statuten. Algemene

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) ZOTTEGEM

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) ZOTTEGEM STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR (GROS) ZOTTEGEM ARTIKEL 1. STATUS De Stedelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking Zottegem, afgekort GROS Zottegem, werd opgericht op 12 juni 2008 Hij is als adviesorgaan

Nadere informatie