VerstERKt over de grens

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VerstERKt over de grens"

Transcriptie

1 VerstERKt over de grens Internationalisering en het ERK Meike Berben Trees Haaksma Janneke van Hardeveld Judith Richters

2 versterkt over de grens Internationalisering en het ERK Meike Berben Trees Haaksma Janneke van Hardeveld Judith Richters CPS Onderwijsontwikkeling en advies

3 Colofon CPS Onderwijsontwikkeling en advies, 2011 Auteurs: Meike Berben Trees Haaksma Janneke van Hardeveld Judith Richters (red) Redactie: Mirjam van Teeseling Vormgeving: Digitale Klerken Drukwerk: Ipskamp Drukkers CPS Onderwijsontwikkeling en advies Postbus BN Amersfoort Telefoon [033] Deze publicatie is ontwikkeld door CPS voor ondersteuning van het regulier en speciaal onderwijs in opdracht van het ministerie van OCW. CPS vervult op het gebied van R&D een scharnierfunctie tussen wetenschap en onderwijsveld. Het is toegestaan om, in het kader van een educatieve doelstelling, niet bewerkte en niet te bewerken (delen van) teksten uit deze publicatie te gebruiken, zodanig dat de intentie en aard van het werk niet worden aangetast. Het is toegestaan om het werk in het kader van educatieve doelstellingen te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar te maken in enige vorm, zoals elektronisch, mechanisch of door fotokopieën.

4 Inhoudsopgave Inleiding Het Europees ReferentieKader Wat is het ERK? De taalvaardigheidsniveaus De vijf vaardigheden Eindtermen en ERK Internationaliseren: op welke manier? Inleiding De verschillende scenario s Verschillende vormen van taalgerichte internationalisering Verschillende middelen van contact bij taalgerichte internationalisering De voorbereiding van de internationalisering Voorbereiding voor de docent Voorbereiding voor de leerlingen Voorbeelden van taaltaken en projecten voor internationalisering Inleiding Taaltaken voor internationalisering Gespreksvaardigheid Schrijfvaardigheidd Overig materiaal Variëren in ERK-niveaus Inleiding Toelichting per activiteit ERK-logboek van de uitwisseling met Bijlagen Bijlage 1: Globaal overzicht ERK Bijlage 2: Literatuur en websites over ERK en internationalisering Internationalisering en het ERK 3

5 Inleiding Internationalisering is de laatste tien jaar gemeengoed geworden in het Nederlandse onderwijs. Vrijwel alle leerlingen in het voortgezet onderwijs komen op enig moment in hun schoolcarrière in het buitenland in het kader van een internationaliseringactiviteit, bijvoorbeeld een werkweek in Frankrijk. Het belang hiervan wordt door o.a. de VO-Raad en het Europees Platform onderschreven en er zijn dan ook diverse manieren om internationalisering, al dan niet met subsidie van het Europees Platform, vorm te geven. Internationaliseringactiviteiten hebben tot doel de leerlingen kennis te laten maken met een andere cultuur en hun horizon (persoonlijke, sociale en culturele ontwikkeling) te verbreden. Dit kan bijvoorbeeld door leerlingen in contact te brengen met leeftijdgenoten in het buitenland en/of ze te laten kennismaken met de culturele gewoonten in een ander land. Van de leerlingen wordt dan per definitie gevraagd om in een andere taal te communiceren. De rol van de docent moderne vreemde talen (MVT-docent) is in dit internationaliseringsproces cruciaal. Het ERK als uitgangspunt In alle gevallen zijn de internationaliseringactiviteiten onlosmakelijk verbonden met een taal. De Onderwijsraad haalt in zijn advies Vreemde Talen in het onderwijs 1 een opmerking aan uit een eerder advies (Internationaliseringsagenda voor het Onderwijs ), namelijk dat elk burger zich idealiter in twee vreemde talen moet kunnen uiten en dat dit doel bereikt kan worden door versterkt taalonderwijs, maar ook door het aangaan en onderhouden van internationale contacten in een vreemde taal. Dat kan via internet, uitwisselingstrips, stages en afstudeerprojecten. (p.17, cursivering CPS). Het is daarbij handig te weten wat het beheersingsniveau van de leerlingen is en of dat aansluit bij het beheersingsniveau van de leerlingen van de buitenlandse partnerschool. Om misverstanden over de taalbeheersing van de leerlingen en/of het niveau van de opdrachten te voorkomen, moeten afspraken gemaakt worden. Het Europees ReferentieKader voor de talen (ERK) biedt de uitwisselingspartners handvatten hiertoe. Het Europees ReferentieKader verschaft een gemeenschappelijke basis voor de uitwerking van lesprogramma s in heel Europa. Het beschrijft wat taalleerlingen moeten kennen en kunnen om een taal te kunnen gebruiken voor communicatie en welke kennis en vaardigheden zij moeten ontwikkelen om daarbij doeltreffend te kunnen handelen. Het ERK beschrijft hiervoor vijf vaardigheden en zes taalniveaus. Omdat de kerndoelen en de eindtermen voor de moderne vreemde talen gekoppeld zijn aan de niveaubeschrijvingen van het ERK, heeft elke docent moderne vreemde talen met het ERK te maken. Wanneer internationalisering is gekoppeld aan de lessen in een moderne vreemde taal, is het praktisch gebruik te maken van het ERK om aan te geven op welk niveau leerlingen bepaalde activiteiten (moeten) kunnen uitvoeren. Internationaliseringsactiviteiten bieden een zeer realistische toepassing van hetgeen de leerling in de afgelopen periode bij dit vak geleerd heeft. Leeswijzer In deze publicatie gaan we in hoofdstuk 1 allereerst wat dieper in op het ERK en de benodigde taalniveaus in de verschillende schooltypes. Hierbij concentreren we ons met name op de productieve vaardigheden: gespreks-, (spreek-) en schrijfvaardigheid. 1 Onderwijsraad, 2008: Vreemde talen in het onderwijs. Te downloaden van 2 Onderwijsraad, 2005: internationaliseringsagenda voor het onderwijs Te downloaden van 4 versterkt over de grens

6 In hoofdstuk 2 beschrijven we verschillende scenario s voor internationalisering, gebaseerd op de Menukaart internationalisering die het Europees Platform ontwikkeld heeft. Daarnaast geven we een eigen indeling van internationaliseringsactiviteiten, zoals die eerder kort is uitgewerkt in de Speakerbox (hoofdstuk 3). In hoofdstuk 4 vindt u voorbeelden van internationalisering die bij de verschillende scenario s en indelingen passen. Het ERK is daarbij in meer of mindere mate leidend voor het creëren van een gemeenschappelijk kader en een gemeenschappelijke taal, zodat betere afstemming tot stand kan komen over: al aanwezige kennis en vaardigheden bij leerlingen vóór de start van de activiteit, doelstellingen over te ontwikkelen kennis en vaardigheden gedurende de activiteit, taalbeheersingniveaus van de wederzijdse uitwisselingspartners, niveau van de taalinput waar leerlingen mee te maken krijgen. In hoofdstuk 5 besteden we tot slot aandacht aan de manier waarop docenten binnen een internationaliseringsactiviteit kunnen differentiëren naar (ERK-)niveau. Deze publicatie is ook in digitale vorm beschikbaar, vanwege het grote aantal digitale verwijzingen en materialen die bij deze brochure horen. De losse links en materialen kunt u ook vinden achterin deze publicatie en op de website Wij wensen u veel plezier met deze publicatie. CPS Talencentrum, 2011 Meike Berben Trees Haaksma Janneke van Hardeveld Judith Richters (red.) Internationalisering en het ERK 5

7

8 Hoofdstuk 1 Het Europees ReferentieKader 1.1. Wat is het ERK? Het Europees ReferentieKader voor de moderne vreemde talen is een vertaling van de oorspronkelijke benaming van dit raamwerk: Common European Framework of References (CEFR, vaak aangeduid als CEF). In deze publicatie zullen we het consequent over het ERK hebben. Het ERK is een referentiekader dat beschrijft welke taalcompetentieniveaus taalleerders kunnen bereiken op welke vaardigheden. Hiertoe worden zes niveaus onderscheiden (van beginner tot near-native) en vijf vaardigheden (lezen, luisteren, schrijven, spreken, gesprekken voeren). Men houdt niet de traditionele vier vaardigheden aan, maar splitst spreekvaardigheid in gespreksvaardigheid (d.w.z. in interactie met een gesprekspartner) en spreekvaardigheid (d.w.z. spreken voor een groep, een monoloog houden). 1.2 De taalvaardigheidsniveaus Het Europees ReferentieKader onderscheidt zes taalvaardigheidsniveaus: A B C Basisgebruiker: Onafhankelijke gebruiker: Vaardige gebruiker: A1 A2 B1 B2 C1 C2 Bron: ERK-website Van al deze niveaus zijn beschrijvingen gemaakt die uitgaan van wat een taalleerder kan (can do-statements) en niet van wat hij/zij niet kan. In de publicatie Taalprofielen worden zowel algemene beschrijvingen 3 per niveau gegeven als meer gedetailleerde beschrijvingen in de vorm van de can do-statements (de taalleerder kan..). Daarin wordt beschreven wat je moet kunnen, in welke context en voor welk doel, en hoe goed je dat moet kunnen. Zoals: Ik kan een korte, eenvoudige ansichtkaart schrijven, bijvoorbeeld voor het zenden van vakantiegroeten. De ERK-niveaus zijn cumulatief. Dat wil zeggen dat beheersing op een bepaald niveau inhoudt dat alles wat op onderliggende niveaus ligt, óók wordt beheerst. Het C2-niveau wordt overigens niet beschreven in Taalprofielen, omdat dit een zeer hoog, near-native-niveau betreft dat voor weinige taalleerders haalbaar werd geacht op het moment dat deze publicatie ontwikkeld werd. Echter, leerlingen die het tweetalig onderwijs (TTO) Engels volgen, zouden wellicht voorbij het C1-niveau kunnen komen. Belangrijk is ook om te weten dat de opklimmende niveaus niet alleen een steeds hogere taalbeheersing vragen, maar ook een steeds hogere academische ontwikkeling. Op C1-niveau moet een taalleerder bijvoorbeeld een gesprek kunnen voeren over algemeen wetenschappelijke onderwerpen. Hier vloeit logischerwijs uit voort dat een analfabete moedertaalspreker van bijvoorbeeld het Engels nooit het C-niveau in zijn eigen taal kan hebben. 3 Zie bijlage 1: Globale beschrijving niveaus Europees Referentiekader Internationalisering en het ERK 7

9 1.3 De vijf vaardigheden De vijf vaardigheden die onderscheiden worden in het ERK zijn dus lezen, luisteren, spreken, gesprekken voeren en schrijven. Als het om internationaliseringsactiviteiten gaat (van project tot fysieke uitwisseling), dan zijn met name de vaardigheden gesprekken voeren, schrijven en in mindere mate lezen en luisteren van belang. Spreken (een monoloog houden) zal in principe niet vaak voorkomen, tenzij de leerlingen een monoloog willen opnemen en doorsturen naar hun partners in het buitenland. We concentreren ons in deze publicatie met name op twee productieve vaardigheden: gesprekken voeren en schrijven. Dit zijn vaak de vaardigheden die relatief minder aandacht krijgen in de MVT-les. Internationalisering biedt een uitstekende context om hier extra aandacht aan te besteden. In onderstaande tabel vindt u de globale beschrijvingen van de vaardigheden die in deze publicatie centraal staan, op de eerste vijf niveaus van het ERK: A1 A2 B1 B2 C1 Gesprekken voeren (interactie) Ik kan deelnemen aan een eenvoudig gesprek, wanneer de gesprekspartner bereid is om zaken in een langzamer spreektempo te herhalen of opnieuw te formuleren en mij helpt bij het formuleren van wat ik probeer te zeggen. Ik kan eenvoudige vragen stellen en beantwoorden die een directe behoefte of zeer vertrouwde onderwerpen betreffen. Ik kan communiceren over eenvoudige en alledaagse taken die een eenvoudige en directe uitwisseling van informatie over vertrouwde onderwerpen en activiteiten betreffen. Ik kan zeer korte sociale gesprekken aan, alhoewel ik gewoonlijk niet voldoende begrijp om het gesprek zelfstandig gaande te houden. Ik kan de meeste situaties aan die zich kunnen voordoen tijdens een reis in een gebied waar de betreffende taal wordt gespreken. Ik kan onvoorbereid deelnemen aan een gesprek over onderwerpen die vertrouwd zijn, of mijn persoonlijke belangstelling hebben of die betrekking hebben op het dagelijks leven (bijvoorbeeld familie, hobby s, werk, reizen en actuele gebeurtenissen. Ik kan zodanig deelnemen aan een vloeiend en spontaan gesprek dat normale uitwisseling met moedertaalsprekers redelijk mogelijk is. Ik kan binnen een vertrouwde context actief deelnemen aan een discussie en hierin mijn standpunten uitleggen en ondersteunen. Ik kan mezelf vloeiend en spontaan uitdrukken zonder merkbaar naar uitdrukkingen te hoeven zoeken. Ik kan de taal flexibel en effectief gebruiken voor sociale en professionele doeleinden. Ik kan ideeën en meningen met precisie formuleren en mijn bijdrage vaardig aan die van andere sprekers relateren. Schrijven Ik kan een korte, eenvoudige ansichtkaart schrijven, bijvoorbeeld voor het zenden van vakantiegroeten. Ik kan op formulieren persoonlijke details invullen, bijvoorbeeld mijn naam, nationaliteit en adres noteren op een hotelinschrijvingsformulier. Ik kan korte, eenvoudige notities en boodschappen opschrijven. Ik kan een zeer eenvoudige persoonlijke brief schrijven, bijvoorbeeld om iemand voor iets te bedanken. Ik kan een eenvoudige samenhangende tekst schrijven over onderwerpen die vertrouwd of van persoonlijk belang zijn. Ik kan persoonlijke brieven schrijven waarin ik mijn ervaringen en indrukken beschrijf. Ik kan een duidelijke, gedetailleerde tekst schrijven over een breed scala van onderwerpen die betrekking hebben op mijn interesses. Ik kan een opstel of verslag schrijven, informatie doorgeven of redenen aanvoeren ter ondersteuning voor of tegen een specifiek standpunt. Ik kan brieven schrijven waarin ik het persoonlijk belang van gebeurtenissen en ervaringen aangeef. Ik kan me in duidelijke, goed gestructureerde tekst uitdrukken en daarbij redelijk uitgebreid standpunten uiteenzetten. Ik kan in een brief, een opstel of een verslag schrijven over complexe onderwerpen en daarbij de voor mij belangrijke punten benadrukken. Ik kan schrijven in een stijl die is aangepast aan de lezer die ik in gedachten heb. Bron: Taalprofielen (2004) 8 versterkt over de grens

10 1.4 Eindtermen en ERK Vanaf augustus 2007 zijn de kerndoelen en de eindtermen verplicht gekoppeld aan het ERK. Dit betekent dat elke MVT-docent ervan op de hoogte moet zijn op welke niveaus de kerndoelen en eindtermen gedefinieerd zijn. Op de website van het ERK (www.erk.nl) staat per taal uitgewerkt wat de streefniveaus voor de onderbouw zijn. SLO heeft een aantal kerndoelen voor Engels vertaald naar het ERK, waarvan hieronder enkele voorbeelden te zien zijn: Kerndoel 15: De leerling leert in spreektaal anderen een beeld te geven van zijn dagelijks leven. Toelichting Spreektaal dagelijks leven: hiermee wordt bedoeld dichtbij de belevingswereld van de leerling. Het kan zowel in dialoogvorm als in presentaties (bijvoorbeeld een spreekbeurt). Hier gaat het dus om spreken en gesprekken voeren. Sleutelbegrippen: Spreek-, gespreksvaardigheid Spreken Niveau A2 Een publiek toespreken. Kan een kort, eenvoudig, vooraf ingeoefend praatje houden voor een groep. Voorbeeld Je bent in een vreemd land van jouw keuze. Tijdens een feestje wil je aan nieuwe vrienden over je favoriete hobby vertellen. Taak Geef mondelinge informatie over je favoriete hobby. Denk aan wat, met wie, waar, wanneer, hoe en zo mogelijk waarom. Hulp Zoek informatie op het internet en/of in je tekstboek over je hobby. Kerndoel 16: De leerling leert standaardgesprekken te voeren om iets te kopen, inlichtingen te vragen en om hulp te vragen. Toelichting Standaardgesprekken voeren: met standaardgesprekken wordt bedoeld persoonlijke gesprekken uit het dagelijks leven dichtbij de belevingswereld van de leerling. Het gaat hier om gesprekken voeren (interactie). Sleutelbegrippen: gespreksvaardigheid Gesprekken voeren Niveau A1 Informatie uitwisselen. Kan eenvoudige informatie over vertrouwde, concrete onderwerpen vragen of geven. Voorbeeld Je bent in het buitenland en je bent op zoek naar de plaatselijke VVV. Je weet niet waar die is en je vraagt iemand om hulp. Internationalisering en het ERK 9

11 Taak Vind het VVV-kantoor. Hulp Zoek zinnen in je tekstboek om: iemand aan te spreken, te zien hoe je vraagt waar de plaatselijke VVV is, te bedanken, afscheid te nemen. Hulpmiddel Een plattegrond van een stad. N.B. De prestatie die geleverd wordt naar aanleiding van de opgave, kan op verschillende niveaus tot uiting komen. Bron: Concretisering van de kerndoelen Engels, SLO, p. 16 t/m 20 Ook de eindtermen van eindexamenprogramma s zijn gekoppeld aan het ERK en per schooltype gedefinieerd. De exacte niveaus per taal en per schooltype kunt u vinden op de ERK-website. Hieronder ziet u een voorbeeld hiervan: Streefniveaus vmbo-bb: Duits Engels Frans Spaans Luistervaardigheid A2 A2 A2 A2 Gespreksvaardigheid A2 A2 A2 A2 Schrijfvaardigheid A1 A1 A1 A1 Constructie examenopgaven leesvaardigheid (bron: CITO/CvE) A1 circa circa circa A2 A1 10% 90% 20% A1 A2 circa B1 circa A2 circa 90% 10% 80% A2 circa 20% circa 80% Bron: Het is van belang bij het koppelen van het ERK aan internationaliseringsactiviteiten om te weten op welk niveau uw leerlingen zich op dit moment bevinden en welk niveau ze op welk moment moeten bereiken, om zo te kunnen beoordelen of bepaalde internationaliseringsactiviteiten geschikt zijn voor deze leerlingen. Van alle internationaliseringsactiviteiten die in deze publicatie beschreven staan zal aangegeven worden welk ERK-niveau minimaal vereist is om de activiteiten goed uit te kunnen voeren. De leerlingen kunnen zelf een inschatting van hun niveau op de verschillende vaardigheden maken, bijvoorbeeld met behulp van het Europees Taalportfolio. Dit instrument kan ook een hulpmiddel zijn om hun taalvaardigheidsontwikkeling verder te documenteren. 10 versterkt over de grens

12 Hoofdstuk 2 Internationaliseren: op welke manier? 2.1 Inleiding Het Europees Platform heeft een menukaart voor internationalisering ontwikkeld. Hierin staan allerlei voorbeelden van internationalisering, gericht op schoolleiders, docenten en leerlingen. In deze publicatie willen wij ons vooral richten op het docent- en leerlingniveau. Daarom hebben we de menukaart enigszins omgewerkt tot vier verschillende scenario s voor internationalisering. In deze scenario s is aandacht voor de mogelijkheden die het ERK biedt en worden voorbereidende lesopdrachten beschreven, gericht op internationalisering op verschillende ERK-niveaus. Daarnaast bieden we nog een andere mogelijke indeling voor internationalisering; deze gaat uit van vormen van internationalisering, naast middelen van contact bij internationalisering. 2.2 De verschillende scenario s Scenario 1: het aperitief Scenario 1 bereidt leerlingen en docenten voor op internationaliseringsactiviteiten binnen de school. In dit scenario hebben de leerlingen nog geen direct contact (op afstand of live ) met leerlingen in het buitenland. Op school worden voorbereidende activiteiten ondernomen, zoals een buitenlandse gastspreker ontvangen, een taaldorp organiseren of een of meer docenten die deelnemen aan een buitenlandse conferentie of studiereis. Koppelen we in dit scenario de mogelijke activiteiten van de leerlingen aan een bepaald ERK-niveau, dan geeft dat het volgende overzicht: Voorbeelden van activiteiten Vaardigheid ERK-niveau A1 A2 B1 B2 C1 1. Taaldorp 4 ter voorbereiding op een ééndaagse stedentrip naar het buitenland 2. Voorbereiding op het voorstellen van jezelf en je omgeving (familie, school), mondeling of schriftelijk 3. Vakoverstijgend project over thema in een ander land, waarbij: teksten in de vreemde taal gelezen worden films of tv-uitzendingen in de vreemde taal over dit thema geluisterd en bekeken worden een presentatie of verslag over het betreffende thema in de vreemde taal gemaakt wordt. Gespreks vaardigheid Schrijf- en gespreksvaardigheid Alle vaardigheden 4 Een taaldorp is een gesimuleerd (meestal Engels, Frans of Duits) dorp waar leerlingen doorheen kunnen lopen en waar zij levensechte opdrachten (in de vorm van taaltaken) moeten vervullen. Meer informatie over taaldorpen kunt u vinden in de publicatie van het Expertisecentrum mvt Een taaldorp spreekt niet vanzelf. Internationalisering en het ERK 11

13 Scenario 2: het voorgerecht In dit scenario bezoeken de leerlingen nog geen ander land, met uitzondering van een ééndaagse stedentrip of excursie, maar hebben zij wel contact met buitenlandse leerlingen of met een taalassistent/native speaker in de eigen les. Docenten volgen een scholing in het buitenland of leggen een bezoek af aan een buitenlandse partner als voorbereiding op een uitwisseling. Koppelen we in dit scenario de mogelijke activiteiten van de leerlingen aan een bepaald ERK-niveau, dan komen we tot het volgende overzicht: Voorbeelden van activiteiten Vaardigheid ERK-niveau A1 A2 B1 B2 C1 4. Lessenserie ter voorbereiding op en afsluiting van een ééndaagse stedentrip naar het buitenland 5. Gespreksvaardigheid oefenen met taalassistent/ native speaker in de les 6. Kennismaking met buitenlandse partnerschool via , Skype, MSN Schrijf- en gespreksvaardigheid Gespreksvaardigheid Schrijf- en/of gespreksvaardigheid Scenario 3: het hoofdgerecht In scenario 3 ligt de focus op de kernactiviteiten van internationalisering: leerlingen bezoeken een buitenlandse uitwisselingspartner (alleen of met de hele klas) of gaan op stage in het buitenland, de school profileert zich op sterk talenonderwijs en werkt soms toe naar een internationale leerroute zoals versterkt taalonderwijs en tweetalig onderwijs. Koppelen we in dit scenario de mogelijke activiteiten van de leerlingen aan een bepaald ERK-niveau, dan krijgen we het volgende overzicht: Voorbeelden van activiteiten Vaardigheid ERK-niveau A1 A2 B1 B2 C1 7. Uitwisselingsbezoek aan partnerschool: logeren bij een buitenlandse leerling, uitgaan 8. Samenwerkingsproject met partnerschool (via Skype, , Facebook, videoconferencing of ter plekke) 9. Kennismaking met buitenlandse partnerschool via , Skype, MSN Alle vaardigheden, met nadruk op gespreksvaardigheid Schrijf- en/of gespreksvaardigheid Luister- en leesvaardigheid 10. Stage lopen in het buitenland Alle vaardigheden 11. Versterkt talenonderwijs 5 (VTO) Alle vaardigheden 12. Tweetalig onderwijs 6 (TTO) Alle vaardigheden 5 Versterkt talenonderwijs wordt gegeven in het voortgezet onderwijs en houdt in dat er extra uren vreemdetalenonderwijs aangeboden worden bovenop de in het curriculum verplichte uren, of onderwijs in niet-reguliere talen. Deze extra uren worden benut voor verdieping of verbreding van de lesstof. Bij het Europees Platform loopt op dit moment een project voor VTO Duits en Frans, genaamd LINQ. In 2011 is CPS gestart met een project voor VTO Engels. 6 Tot voor kort waren er alleen havo-/vwo-scholen die het TTO aanboden, voornamelijk in het Engels. Sinds het schooljaar is er ook een aantal vmbo-scholen gestart met een t-vmbo-stroom. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van het Europees Platform. 12 versterkt over de grens

14 Scenario 4 Grand dessert In dit laatste scenario is de school al zover gevorderd qua internationalisering, dat leerlingen toewerken naar een internationaal taalcertificaat of zelfs naar een internationaal diploma. De school zelf of de docenten van de school dingen mee naar nationale en internationale prijzen op het gebied van internationalisering. De internationale taalcertificaten, zoals Goethe, Cambridge, Delf/Dalf en DELE zijn eveneens gekoppeld aan de ERK-niveaus en vaardigheden. Meer informatie hierover kunt u vinden op de ERK-website onder het kopje ERK en toetsing. Aan dit scenario zijn verder geen specifieke nieuwe taalactiviteiten gekoppeld, zoals bij de andere scenario s. 2.3 Verschillende vormen van taalgerichte internationalisering Zoals al uit de voorgaande beschrijvingen van de scenario s blijkt, zijn er verschillende vormen van internationalisering te onderscheiden. In de menukaart van het Europees Platform gaat het niet in eerste instantie om internationalisering gekoppeld aan taalleren. Om die reden geven we hier ook een alternatieve indeling voor vormen van internationalisering, die reeds in de Speakerbox is gemaakt. We beperken ons tot die vormen van internationalisering die expliciet gericht zijn op het verhogen van het taalniveau van de leerlingen, door hen in realistische taalcontexten te brengen. Het hangt af van de visie die de school en de MVT-sectie hebben op internationalisering en de rol van taal daarbinnen, welke vorm van internationalisering u kiest: a. Contact op afstand met partnerschool: de Nederlandse docenten en leerlingen hebben contacten met een partnerschool via allerlei media, maar dit beperkt zich tot contact op afstand. Het doel is niet perse om elkaar uiteindelijk live te ontmoeten. Het taalniveau dat hiervoor vereist is, is minimaal A1/A2 (zie het voorbeeld the Image of the other ). Veel voorbeelden van internationale samenwerking tussen scholen zijn te vinden op de website van e-twinning. Nadeel van deze projecten is dat ze vaak niet expliciet gericht zijn op taalverwerving in de vreemde taal. b. Een dagje buitenland: een veel voorkomende vorm van internationalisering is een dagje uit of een excursie naar het land van de doeltaal. Dit korte bezoek heeft tot doel de leerlingen te dwingen de doeltaal (vooral mondeling) te gebruiken in een realistische context. Dit dagje uit kan eventueel uitgebreid worden met een bezoek aan een partnerschool. Ook deze activiteit is al mogelijk vanaf ERK-niveau A1. c. Fysieke uitwisseling met de partnerschool tijdens een werkweek in het land van de doeltaal (Frankrijk, Duitsland, Engeland, Spanje), of in een land waar de doeltaal als lingua franca gebruikt kan worden (Oost-Europa, Marokko etc.). Hiervoor is minimaal niveau A2 vereist. Kort samengevat: Vormen van taalgericht internationaliseren Mogelijke activiteiten ERK-niveau a. contact op afstand , Skype, MSN, videoconferencing, e-twinning Minimaal A1/A2 b. dagje buitenland Opdrachten in de vorm van taaltaken Vanaf niveau A1 c. fysieke uitwisseling met buitenlandse school (Opdrachten tijdens) werkweek in buitenland Vanaf niveau A2 Internationalisering en het ERK 13

15 2.4 Verschillende middelen van contact bij taalgerichte internationalisering Als u internationaliseringactiviteiten met als doel taalverwerving wilt organiseren, zijn er verschillende manieren/middelen voor contact waar u gebruik van kunt maken. Daarin maken we de volgende onderverdeling: a. Asynchroon contact op afstand Hiermee wordt bedoeld dat beide klassen/scholen op voor hen gunstige tijdstippen, tijdens hun lessen, werken aan het onderhouden van contact met de partnerschool/-klas. Daarbij kunt u denken aan: Schriftelijke uitwisseling: het bekendste voorbeeld hiervan is uiteraard het project, maar tegenwoordig zijn er ook andere vormen van schriftelijk contact mogelijk, zoals via projectwebsites 7, e-twinning of Facebook. Deze activiteiten zijn soms al mogelijk vanaf niveau A1. Mondelinge uitwisseling: een bekend voorbeeld hiervan is het opnemen en opsturen van videofilmpjes (meestal via YouTube), maar er zijn ook andere mogelijkheden, zoals podcasts (vergelijk het ouderwetse cassettebandje opnemen en opsturen, maar dan nu digitaal) en een variatie daarop: het Voic board. Het voic board is een voorziening die is uitgevonden om het probleem van niet tegelijkertijd kunnen Skypen, op te lossen. Leerlingen kunnen op een bepaald, hun passend moment een boodschap voor hun partner inspreken en achterlaten op het voic board, die vervolgens op een ander moment door de partner (en de docent!) afgeluisterd kan worden. b. Synchroon contact op afstand In dit geval hebben de leerlingen van de beide scholen gelijktijdig: Schriftelijk contact: de bekendste vorm van gelijktijdig contact is uiteraard MSN Mondeling contact: via het programma Skype (eventueel vergezeld van een webcam) kunnen leerlingen gratis één-op-één met elkaar telefoneren. Een vergelijkbare maar iets ingewikkelder vorm is Videoconferencing. Daarbij kunnen meerdere personen elkaar gelijktijdig zien en horen. c. Live-contact Uiteraard de meest interessante en meest effectieve manier voor leerlingen om in contact te komen met de doeltaal is door live contact te hebben met de doeltaalsprekers. Dit kan op twee manieren: Met onbekende doeltaalsprekers: leerlingen kunnen onbekende doeltaalsprekers ontmoeten in specifieke situaties, zowel binnen een taaldorp (op voorwaarde dat dit bemand wordt door native speakers), als tijdens een bezoek aan het land van de doeltaal. Het gaat hier dan vaak om situaties in het publieke domein (winkels, politiebureau, restaurants, terrasjes etc.). De leerlingen moeten wel met gerichte opdrachten op pad gestuurd worden, anders bestaat de kans dat zij het gebruik van de doeltaal vermijden. Met bekende doeltaalsprekers: scholen kunnen bij het Europees Platform een aanvraag doen voor een lesassistent Frans of Duits. Dit is een native speaker die idealiter met de leerlingen kan oefenen, bij voorkeur in de productieve vaardigheden. Daarnaast is er natuurlijk de optie van een onderdompelingsbad in de vreemde taal tijdens een werkweek in het buitenland. Met name een verblijf bij gastgezinnen, waar vaak alleen maar de doeltaal gesproken wordt, kan leerlingen helpen hun spreekangst te overwinnen en hun taalvaardigheid te verhogen. Maar ook gerichte opdrachten, uit te voeren tijdens de werkweek, kunnen leerlingen dwingen tot contact met native speakers. 7 Bijvoorbeeld de website die bij het (reeds beëindigde) project Sharing Stories hoorde: 14 versterkt over de grens

16 In schema: Manieren van contact Mogelijke activiteiten ERK-niveau schriftelijk a. asynchroon op afstand project, Facebook, projectwebsites, e-twinning mondeling filmpjes op YouTube, podcasts, voic board Vanaf niveau A1 b. synchroon op afstand MSN Skype, videoconferencing Vanaf niveau B1 met onbekenden c. live contact Taaldorp, dagje uit naar buitenland met bekenden lesassistent, werkweek buitenland Vanaf niveau A1: taaldorp, lesassistent, dagje uit Vanaf A2/B1: werkweek Internationalisering en het ERK 15

17 Hoofdstuk 3 De voorbereiding van internationalisering Het voert te ver om hier een volledige beschrijving te geven van de voorbereidingen van een internationaliseringproject met het oog op de bevordering van de (schrijf- en) gespreksvaardigheid van leerlingen. Hieronder vindt u een aantal punten op een rijtje waaraan aandacht besteed zou moeten worden bij met name de langere uitwisselingsmomenten. Hoewel deze niet expliciet gericht zijn op het bevorderen van de gespreksvaardigheid, zijn ze wel uitermate geschikt als oefensituatie in de dagelijkse praktijk. Eenmaal weer terug in het eigen klaslokaal zal blijken dat de angst om de vreemde taal te spreken bij de meeste leerlingen verdwenen is en dat hun fluency zeker verbeterd is. 3.1 Voorbereiding voor de docent Er zijn een aantal zaken die u als docent moet beslissen, voor u met het internationaliseringsproject begint. Niveaubepaling U moet allereerst bepalen op welk ERK-niveau uw leerlingen nu functioneren voor de verschillende vaardigheden. Dit kunt u doen door de beschrijvingen van de niveaus in Taalprofielen te bestuderen en daarna een inschatting van het gemiddelde niveau van de klas te maken. U kunt de leerlingen ook zelf een inschatting laten maken op de website Deze inschatting is van belang om te bepalen: welk niveau van de opdrachten geschikt is voor de leerlingen welk niveau leerlingen in een partnerklas moeten hebben naar welk volgend niveau u toe wilt werken. Taaldoelen Zodra u weet welk niveau uw leerlingen hebben, moet u bedenken welke (taal)doelen u wilt bereiken met het project. Verhoging van het niveau op één of meer vaardigheden? Of alleen het verminderen van spreekangst en bevorderen van fluency? Tijdsplanning U moet een tijdsplanning maken voor het project. Hoeveel weken/lessen zijn er nodig voor de voorbereiding? Hoeveel tijd staat er voor de uitvoering en hoeveel tijd is er nodig voor de evaluatie en wanneer moet die plaatsvinden? Aan het einde van elke dag? Aan het einde van de week? Relatie met de methode Het is handig om uit te zoeken welke relatie de opdrachten hebben met bepaalde onderdelen van de lesmethode. Waar en wanneer worden daarin taken als kennismaken, de weg wijzen, telefoneren etc. behandeld? De bijbehorende oefeningen kunnen als bouwstenen dienen voor de uiteindelijke uitvoering van de opdrachten. Individueel of in groepjes U moet bedenken of leerlingen de taken in groepjes mogen uitvoeren, of individueel. In het eerste geval moet er een duidelijke taakverdeling in het groepje zijn, die ook aantoonbaar gemaakt kan worden. U kunt er ook voor kiezen om leerlingen in een groepje de voorbereiding te laten doen, maar de uitvoering individueel te laten plaatsvinden. U moet ook van tevoren duidelijk maken of u de samenwerking apart beoordeelt. Samenwerking met andere vakken Is het mogelijk om samen te werken met andere vakken tijdens de internationalisering? Bijvoorbeeld met CKV? Hoe krijgt deze samenwerking dan vorm? 16 versterkt over de grens

18 Beoordeling Hoe en wanneer gaat u de diverse taken die de leerlingen uitvoeren beoordelen? Leerlingen moeten duidelijkheid hebben over welke producten zij moeten opleveren: een logboek, een portfolio, presentaties, verslagen? de criteria waaraan zij moeten voldoen welke weging de internationaliseringsactiviteit heeft in het PTA. (Taal)doelstelling bereikt? Hoe kunt u bepalen of uw doelstelling is bereikt? Moeten leerlingen bewijzen aanleveren in de vorm van geluids-/video-opnames of geschreven verslagen? Moeten leerlingen gebruik maken van het Europees Taalportfolio? 3.2 Voorbereiding voor de leerlingen Het is aan te bevelen om vooraf enige voorbereidende activiteiten met de leerlingen te ondernemen, zodat zij een aantal handvatten hebben om de gesprekken in het buitenland te voeren. Denk bijvoorbeeld aan de volgende zaken: Voorstellen Leerlingen zullen zich op een bepaald moment moeten kunnen voorstellen in de doeltaal en eventueel het een en ander moeten kunnen vertellen over zichzelf en hun familie. Dit kan al op school voorbereid worden door bijvoorbeeld een PowerPoint-presentatie of een fotoschrift met aantekeningen in de doeltaal te maken als geheugensteuntje (zeker als het taalniveau van de leerlingen niet boven A2 uitkomt). Interviews Leerlingen zullen in het buitenland waarschijnlijk bepaalde interviews moeten afnemen. De vragen daarvoor kunnen ze al op school voorbereiden. Afhankelijk van wie ze gaan interviewen, kunnen ze al bepaalde vragen bedenken (over familie, huis, hobby s, school, werk, politiek et cetera, afhankelijk van het taalniveau). Presentatie school, stad of land Leerlingen kunnen voor vertrek in groepjes al een presentatie over hun eigen school, land en/of stad voorbereiden, eventueel met behulp van toeristische websites in de doeltaal. Spiekkaarten Om leerlingen een geheugensteuntje te geven bij hun gesprekken en presentaties in het buitenland kunnen ze op school spiekkaarten maken met de meest voorkomende uitdrukkingen en vragen. Dit is met name handig voor de lagere niveaus. Opnames Om vast te kunnen leggen wat de leerlingen daadwerkelijk pres(en)teren tijdens hun uitwisseling (al dan niet live ), is het noodzakelijk dat zij van tevoren oefenen met het maken van video- en/of mp3-opnames van hun gesprekken. Deze moeten zij na opname bij hun docent inleveren. Verslagen Het is goed mogelijk om leerlingen na terugkomst van de uitwisseling nog te laten werken aan hun gespreksvaardigheid. Dit kan in de vorm van een gesproken verslag (podcast of videoverslag) van hun belevenissen, een gesproken commentaar bij een fotoreportage et cetera. Ook is het zinvol om de leerlingen een evaluatie te laten schrijven of (in dit geval) te laten inspreken in de doeltaal. In de voorbeelden van taaltaken en -projecten in het volgende hoofdstuk vindt u veel van deze voorbereidende activiteiten terug. Internationalisering en het ERK 17

19 Hoofdstuk 4 Voorbeelden van taaltaken en -projecten voor internationalisering 4.1 Inleiding Bij de eerder beschreven scenario s en vormen van internationalisering kunnen op verschillende ERK-niveaus taaltaken gemaakt worden, voor zover die nog niet bestaan. Daarbij kijken we in eerste instantie naar (CPS-)materiaal dat al bestaat en dat met soms enige aanpassingen omgezet kan worden in een taaltaak. Hierbij maken we gebruik van voorbeelden uit 8 : Echt wel: Talen BBL, een map met taaltaken specifiek ontwikkeld voor het vmbo-bb. E-twinning, een website die de samenwerking tussen scholen door middel van ICT wil bevorderen, met als doel scholen op een eenvoudige manier korte- en langetermijnpartnerschappen te laten vormen voor een van de schoolvakken. Speakerbox, een publicatie over gespreksvaardigheid op niveau A1-A2, met veel taaltaken. The Image/L image/das Bild: een project in tien lessen. Citizenship Orientation, een videoconferencing-project. Sharing Stories: een project tussen Nederlandse en Marokkaanse scholen over burgerschap. Talenquests voor internationalisering. De opdrachten zijn meestal in het Nederlands opgezet, zodat alle moderne vreemde talen er gebruik van kunnen maken. Er wordt in verwezen naar het bronmateriaal waarvan in de meeste gevallen een Engelse versie bestaat en vaak ook een Franse en/of Duitse versie. 4.2 Taaltaken voor internationalisering Om leerlingen zinvolle activiteiten te laten uitvoeren in het kader van Internationalisering, is het handig om taaltaken te verzamelen of te ontwikkelen die voor deze activiteiten geschikt zijn. Een taaltaak is een realistische taak in een zo authentiek mogelijke context, die moet leiden tot een concreet resultaat of product. Er is sprake van een open situatie, waarin de leerlingen zelfstandig moeten functioneren in de doeltaal. Leerlingen worden toegeleid naar de uiteindelijke taaltaak door middel van opdrachten en oefeningen. 9 Een format voor een zelf te ontwikkelen taaltaak vindt u in de Speakerbox, op bladzijde 42. Er bestaan al een heleboel leerzame taken op verschillende ERK-niveaus waarmee leerlingen zich kunnen voorbereiden op een internationaliseringactiviteit. Een aantal voorbeelden staan op de website en in de Speakerbox 10. De ontwikkelde taken zijn met name gericht op gespreksvaardigheid en schrijven. Uiteraard zijn dat niet de enige vaardigheden waarop tijdens een internationaliseringactiviteit een beroep gedaan wordt, maar het product van de taaltaak is altijd het product van een productieve vaardigheid. Impliciet gaat het ook over luisteren en lezen; deze vaardigheden spelen vaak een rol in de voorbereidingsfase van de taaltaak. De taken worden gerelateerd aan de hiervoor beschreven indelingen voor internationalisering. In het algemeen kunnen we stellen dat het ERK-niveau voor een daadwerkelijke (fysieke of virtuele) uitwisseling met leerlingen die verder gaat dan het voorstellen en kennismaken, minimaal A2 zou moeten zijn en bij voorkeur B1 of hoger. Op A1-niveau kan niettemin een aantal voorbereidende activiteiten plaatsvinden. Deze taken zijn gericht op de voorbereiding vóór een kort bezoek aan een buitenlandse stad en vallen dan onder scenario 1. 8 Zie bijlage 2 voor exacte verwijzingen. 9 Deze definitie is afkomstig van de ERK-website. 10 CPS ontwikkelt momenteel ook een Writing Box. Deze is vanaf december 2012 gratis te bestellen of downloaden. 18 versterkt over de grens

20 Een allereerste kennismaking met leerlingen/leeftijdgenoten (via of via Skype, met of zonder camera) van een school in het buitenland zou ook op niveau A1 uitgevoerd kunnen worden. Deze voorbereidende oefeningen kunnen uiteindelijk leiden tot een fysieke of structureel virtuele uitwisseling met leerlingen van een partnerschool. Daarbij zal dan, zoals hierboven aangegeven, duidelijk zijn dat het wenselijke minimale ERK-niveau A2 zou moeten zijn. Het voorbereiden van een dergelijk bezoek aan het buitenland kan gewoon in de reguliere lessen plaatsvinden. De voorbereidende activiteiten vervangen een deel van de leergang. Het zijn realistische opdrachten. In de praktijk blijkt dat de leerlingen hier meer van leren en enthousiaster en gemotiveerder zijn. Een voorbeeld hiervan is het Dagje uit naar Duitsland of Frankrijk, ontwikkeld door Christelijk College Schaersvoorde voor leerlingen op vmbo-bb niveau. Bij het beschrijven van een aantal taken is gebruik gemaakt van reeds bestaand lesmateriaal dat zich als zeer bruikbaar heeft bewezen. De correspondentie (die al dan niet gevolgd kan worden door fysieke uitwisseling) leunt op het alom bekende project The Image of the other, waarvan ook een Franse en Duitse versie beschikbaar is. Dit project is een goede voorbereiding op de fysieke uitwisseling en kan op meerdere niveaus ingevuld worden. Het begint met een persoonlijke kennismaking, waarna bij elke volgende stap/ uitwisseling het kringetje groter wordt van persoon, gezin, familie, school, stad, naar land. Echt wel! Talen in de BBL, waarin een groot aantal taaltaken voor leerlingen in de BBL (niveau A1/A2) zijn opgenomen, waaronder een aantal internationaliseringsopdrachten. Speakerbox, waarin een groot aantal taaltaken op niveau A1/A2 opgenomen zijn, waaronder enkele internationali seringstaken. Programmaboekje Marokkoreis dat ontwikkeld is voor een werkweek voor 3 vmbo-tl naar Marokko. Hiervan is ook een Duitse versie gemaakt. Gebaseerd op deze programmaboekjes zijn later een Franse (Sans frontières) en Duitse (Grenzenlos) talenquest gemaakt. Voor projecten met andere scholen die inhoudelijk verder gaan dan kennismaken (en dus over het algemeen een niveau vanaf A2 vereisen) is gebruik gemaakt van: Sharing Stories met, naast de introductie, thema s rondom cultuur en burgerschap. Dit materiaal is beschikbaar in het Nederlands, Engels en Frans. Videoconferencing (Skype met of zonder camera) met, naast de introductie, thema s rondom het dagelijks leven, schoolsysteem en cultuur (KLV), beschikbaar in het Engels. De website rondom e-twinning. Gekozen zijn die projecten waarin vooral aandacht is voor de (vreemde)taalverwerving. Hieronder vindt u het overzicht van mogelijke taaltaken, afkomstig uit de eerder genoemde, digitaal verkrijgbare documenten, gekoppeld aan het minimaal benodigde ERK-niveau. Hierbij maken we voor het gemak onderscheid tussen taken voor gespreksvaardigheid en schrijfvaardigheid, hoewel uiteraard bij alle taken meerdere vaardigheden aan bod komen. In het overzicht staan zoveel mogelijk de directe links. Het is echter raadzaam om ook het hele project waaruit de opdracht afkomstig is te bekijken, om zo de context te kunnen begrijpen. Internationalisering en het ERK 19

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport 4 Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport naar aanleiding van het project DigilessenVO in 2009 Bert Zwaneveld Herman Rigter Ruud de Moor Centrum Ruud de Moor Centrum

Nadere informatie

Over de drempels met taal

Over de drempels met taal Over de drempels met taal Over de drempels met taal De niveaus voor de taalvaardigheid Onderdeel van de eindrapportage van de Expertgroep Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen Postbus 2041 7500 CA Enschede

Nadere informatie

Excelleren van leerlingen mogelijk maken

Excelleren van leerlingen mogelijk maken PASSEND ONDERWIJS EN ZORG VO Excelleren van leerlingen mogelijk maken Voor één docent is het te moeilijk Minke Bruning Gert Kamphof Josée von Weijhrother Greet de Boer Excelleren van leerlingen mogelijk

Nadere informatie

Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen

Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen Een verkenning Klaas Hiemstra Jacqueline Schoones Otto de Loor Monica Robijns APS is een toonaangevend onderwijsadviesbureau

Nadere informatie

Beelden bij de taalniveaus

Beelden bij de taalniveaus Beelden bij de taalniveaus Activiteiten en ideeën bij de posters referentieniveaus taal Leontine van den Berg Geppie Bootsma Annelies Kappers Hella Kroon Ebelien Nieman Atty Tordoir Bert de Vos Beelden

Nadere informatie

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN richtlijnen, alternatieven en achtergronden kernredactie: Dr. K.M. Stokking Drs. M.F. van der Schaaf MesoConsult B.V. Tilburg juni 1999 Deze brochure

Nadere informatie

De referentieniveaus taal en rekenen in de praktijk Het vormgeven van doorlopende leerlijnen: waarom, wat en hoe?

De referentieniveaus taal en rekenen in de praktijk Het vormgeven van doorlopende leerlijnen: waarom, wat en hoe? Ria Brandt, Lydia van Deelen, Annemiek Fransen, Pieter Gerrits, Piet Groenewegen, Janneke van Hardeveld, Jarise Kaskens, Bert Moonen, Janneke Oosterman, Hans Puper, Machteld Schölvink De referentieniveaus

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Rekenen verbeteren? Begin bij de leraar!

Rekenen verbeteren? Begin bij de leraar! Rekenen verbeteren? Begin bij de leraar! Kees Hoogland Dolf Janson Madeleine Vliegenthart Rachel van Vugt Ellen Zonneveld Annemieke Zwart Rekenen verbeteren? Begin bij de leraar! Kees Hoogland Dolf Janson

Nadere informatie

Waar praten we over? 26 Lesideeën voor gespreksvaardigheid in moderne vreemde talen. Colofon

Waar praten we over? 26 Lesideeën voor gespreksvaardigheid in moderne vreemde talen. Colofon Waar praten we over? 26 Lesideeën voor gespreksvaardigheid in moderne vreemde talen Colofon Uitgave : NaB-MVT Samenstelling : Judith Richters, projectleider Werkplaats Talen Eindredactie : Susan de Boer

Nadere informatie

Excellentie en differentiatie

Excellentie en differentiatie Excellentie en differentiatie Met praktijkvoorbeelden van vo-scholen uit het netwerk van het Junior College Utrecht Dr. Ton van der Valk Met dank aan: Judith Schenzel, voor haar bijdrage aan de research

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

Door de bomen het bos. Met tekstbijdragen van: Koos Baas Albert Boekhorst Jan Karmiggelt Dirk van der Veen Maarten van Veen Iwan Wopereis

Door de bomen het bos. Met tekstbijdragen van: Koos Baas Albert Boekhorst Jan Karmiggelt Dirk van der Veen Maarten van Veen Iwan Wopereis Met tekstbijdragen van: Koos Baas Albert Boekhorst Jan Karmiggelt Dirk van der Veen Maarten van Veen Iwan Wopereis Onder redactie van: Maarten van Veen Door de bomen het bos Informatievaardigheden in het

Nadere informatie

Een IKC dat staat als een huis!

Een IKC dat staat als een huis! Een IKC dat staat als een huis! Hoe bouw je een duurzaam integraal kindcentrum? Een IKC dat staat als een huis! Hoe bouw je een duurzaam integraal kindcentrum? Spier ten Doesschate Mark van der Pol APS

Nadere informatie

Handleiding focusgroep onderzoek

Handleiding focusgroep onderzoek Handleiding focusgroep onderzoek In deze handleiding komt aan de orde: 1. wat een focusgroep is; 2. wanneer een focusgroep onderzoek bruikbaar is; 3. plaats van het focusgroep onderzoek in de verbeter

Nadere informatie

Ouders: Thuis in taal en rekenen

Ouders: Thuis in taal en rekenen Ouders: Thuis in taal en rekenen Handreiking voor ouders en de oudergeleding van de medezeggenschapsraad in het basisonderwijs voor het volgen van de leeropbrengsten bij taal en rekenen Project Thuis in

Nadere informatie

EN NU DE DOCENT NOG...!

EN NU DE DOCENT NOG...! EN NU DE DOCENT NOG...! kernredacteur van dit nummer: Prof. Dr. J.G.L.C. Lodewijks MesoConsult B.V. Tilburg april 1996 1996 MesoConsult B.V. Tilburg Uit deze uitgave mag niets worden verveelvoudigd en/of

Nadere informatie

Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit. Samen. kun je meer dan alleen. Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs

Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit. Samen. kun je meer dan alleen. Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit Samen kun je meer dan alleen Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs Colofon Deze brochure is één van de opbrengsten van een project

Nadere informatie

De kracht van goed bestuur

De kracht van goed bestuur Bestuur, management en onderwijskwaliteit Daniëlle Verschuren en Berber Vreugdenhil De kracht van goed bestuur Eindrapportage De kracht van goed bestuur Eindrapportage Daniëlle Verschuren Berber Vreugdenhil

Nadere informatie

Mondelinge feedback bij zelfstandig werken

Mondelinge feedback bij zelfstandig werken KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Vormgeving van leerprocessen 74 Mondelinge feedback bij zelfstandig werken Interactie tussen docenten en leerlingen in het VO Yvette Sol Karel Stokking Mondelinge feedback

Nadere informatie

Een schrijfwijzer om succesvolle interventies schriftelijk overdraagbaar te maken

Een schrijfwijzer om succesvolle interventies schriftelijk overdraagbaar te maken Een schrijfwijzer om succesvolle interventies schriftelijk overdraagbaar te maken Dit is een uitgave van het Samenwerkingsverband effectieve interventies. Auteurs: Marijke Booijink, Christine Kuiper, Gery

Nadere informatie

Praktijktoetsen en praktische opdrachten: hoe ontwikkel je ze?

Praktijktoetsen en praktische opdrachten: hoe ontwikkel je ze? Serie over Praktijktoetsing, deel 2 Praktijktoetsen en praktische opdrachten: hoe ontwikkel je ze? Auteur: Hans Kuhlemeier, onderwijskundige bij Cito Datum: zomer 2002 Internet: http://www.toetswijzer.nl/html/praktijktoetsen/praktijktoetsen.htm

Nadere informatie

Een effectieve leeromgeving in het primair en voortgezet onderwijs

Een effectieve leeromgeving in het primair en voortgezet onderwijs 8 Doorlopende leerlijnen Marjan van der Maas Een effectieve leeromgeving in het primair en voortgezet onderwijs Onderzoeksrapportage Inrichten leeromgevingen PO en VO 2008-2010 Een effectieve leeromgeving

Nadere informatie

Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen door vrijwilligsters Succesvolle werkwijzen binnen Moeders Informeren Moeders (MIM)

Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen door vrijwilligsters Succesvolle werkwijzen binnen Moeders Informeren Moeders (MIM) Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen door vrijwilligsters Succesvolle werkwijzen binnen Moeders Informeren Moeders (MIM) ~ 7 ~ Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen

Nadere informatie

Opvoeden en ontwikkelen doen we samen!

Opvoeden en ontwikkelen doen we samen! Opvoeden en ontwikkelen doen we samen! Praktijkgericht onderzoek naar de manier waarop scholen in primair en voortgezet onderwijs hun maatschappelijke opdracht praktisch kunnen vormgeven KPC Groep Sophie

Nadere informatie

Gebruik mij als kompas, ik ken de richting beter dan je denkt. Over begeleiding van mensen met ASS bij studie- en beroepskeuze

Gebruik mij als kompas, ik ken de richting beter dan je denkt. Over begeleiding van mensen met ASS bij studie- en beroepskeuze Gebruik mij als kompas, ik ken de richting beter dan je denkt Over begeleiding van mensen met ASS bij studie- en beroepskeuze Marijke van Son Studentnummer: 2171084 Juni 2012, Beek en Donk Onderzoeksbegeleider:

Nadere informatie

DE OPVANG VAN ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN DE REGULIERE KLAS EN DE ONTHAALKLAS LAGER ONDERWIJS

DE OPVANG VAN ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN DE REGULIERE KLAS EN DE ONTHAALKLAS LAGER ONDERWIJS DE OPVANG VAN ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN DE REGULIERE KLAS EN DE ONTHAALKLAS LAGER ONDERWIJS Praktische informatie en aandachtspunten bij het werken aan taalvaardigheid Werkgroep Anderstalige Nieuwkomers

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Jij zoekt werk. en je hebt dyslexie. Zo pak je dat aan!

Jij zoekt werk. en je hebt dyslexie. Zo pak je dat aan! Jij zoekt werk en je hebt dyslexie Zo pak je dat aan! 3 e druk 3 e oplage december 2007 ISBN 9789074910446 Copyright 2006 irv, Hoensbroek Uitgever: Auteurs: CrossOver, Woerden Brigitte van Lierop Enid

Nadere informatie

Bouwstenen voor een goed gesprek

Bouwstenen voor een goed gesprek Bouwstenen voor een goed gesprek Handreiking participatie binnen de prestatievelden 7, 8 en 9 van de Wmo colofon Colofon Dit is een uitgave van Panteia in samenwerking met de Werkplaats Maatschappelijke

Nadere informatie