Evaluatierapport OVC-BUSINESSMODEL GEBRUIK EN GROEI STIMULEREN VAN WEBBASED EDUCATIEVE CONTENT IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Evaluatierapport OVC-BUSINESSMODEL GEBRUIK EN GROEI STIMULEREN VAN WEBBASED EDUCATIEVE CONTENT IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS"

Transcriptie

1 OVC-BUSINESSMODEL GEBRUIK EN GROEI STIMULEREN VAN WEBBASED EDUCATIEVE CONTENT IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS Evaluatierapport Auteur : De Onderwijsvernieuwingscoöperatie.nl Datum : 17 december 2007

2 Evaluatierapport OVC-businessmodel / 15 Inhoudsopgave 1 Inleiding Doelstelling evaluatierapport Doelgroep Bronnen Leeswijzer 3 2 Doelstellingen Doelstellingen Behaalde resultaten Vraagarticulatie Totstandkoming van het OVC-businessmodel 5 3 Producten Herbruikbare producten Andere resultaten 7 4 Organisatie van het project Partners Samenwerking 8 5 Knelpunten en aanbevelingen 9 6 Communicatie Doel Inhoud Verantwoordelijk Communicatieactiviteiten tijdens realisatie Communicatieactiviteiten na realisatie Communicatie-instrumenten 13 Gebruikte bronnen 14 Naast de investeringen die de deelnemende partijen doen, wordt het project OVC-businessmodel mogelijk gemaakt door de financiële ondersteuning van Kennisnet Ict op School binnen de Regeling Contentstimulering 2

3 Evaluatierapport OVC-businessmodel / 15 1 Inleiding 1.1 Doelstelling evaluatierapport Doel van dit document is om geïnteresseerden te informeren over de opbrengsten van dit project, de te gebruiken producten en de ervaringen die voor andere onderwijsinstellingen (en de subsidieverstrekker) nuttig kunnen zijn. Met name is er aandacht besteed aan het doorlopen proces en aan de evaluatie van de resultaten. Het document wordt in de projectenbank van Kennisnet opgenomen. Het is daarmee, net als de andere producten in de projectenbank, beschikbaar voor andere onderwijsinstellingen en geïnteresseerden. 1.2 Doelgroep Dit evaluatierapport is geschreven voor de Onderwijsvernieuwingscoöperatie.nl en de negen aangesloten scholen (intern). Verder is het geschreven voor scholen, instituten en bedrijven die geïnteresseerd zijn in de ontwikkeling, gebruik en financiering van gedigitaliseerde leermaterialen (extern). Tot slot is het geschreven voor de subsidieverstrekker Stichting Kennisnet Ict op School in het kader van kwaliteitszorg en kwaliteitsbewaking over de besteding van de projectgelden. 1.3 Bronnen Document Auteur Datum Projectplan: Ontwerpen en realiseren van een businessmodel voor het arrangeren van webbased leermateriaal in een coöperatie van scholen voor vo. J. Zuylen R. Zuylen 14 maart 2007 OVC-Businessmodel A. Veerman J. Zuylen 17 december 2007 Notariële akte 21 september 2005 Zie voor een uitgebreid bronnenoverzicht de referentielijst aan het eind van dit evaluatierapport. 1.4 Leeswijzer In hoofdstuk 2 worden de doelstelling, de behaalde resultaten, de vraagarticulatie en het bedrijfsmodel beschreven. In hoofdstuk 3 worden de opgeleverde producten uiteengezet. De organisatie van dit project wordt beschreven in hoofdstuk 4. Hoofdstuk 5 beschrijft knelpunten en aanbevelingen. Ten slotte worden in hoofdstuk 6 communicatieactiviteiten omschreven.

4 Evaluatierapport OVC-businessmodel / 15 2 Doelstellingen 2.1 Doelstellingen De doelstelling van het project OVC-businessmodel is in samenwerking met alle relevante betrokkenen een businessmodel voor contentontwikkeling in de onderbouw ontwerpen, ontwikkelen, realiseren en gaan gebruiken, waarmee in een cyclisch proces verschillende aspecten van contentontwikkeling en contentgebruik in een longitudinaal traject op de korte en lange termijn op elkaar kunnen worden afgestemd t.b.v. een optimale doelrealisatie. Daarnaast komen uit dit project enkele (concrete) producten voort, nl: Een businessmodel voor contentonderhoud, -beheer en -realisatie en de daarbij behorend begroting. Een operationele planning van de activiteiten die ontplooid zullen worden tot en met december 2007 om tot de ontwikkeling van een businessmodel te komen. Een overzicht van de te realiseren content voor de leergebieden in de onderbouw. Een samenwerkingsovereenkomst waarin toegelicht wordt welke afspraken over de exploitatie van de te ontwikkelen content zijn gemaakt. (Bijv. afspraken over: eigendom, ontsluiting, ter beschikking stellen aan derden, gebruikersvoorwaarden, onderhoud en beheer, evaluatie van contentontwikkeling). Demonstratiemateriaal/prototypes gearrangeerde content en technische specificaties van deze content. Informatiemateriaal over de wijze waarop in de Onderwijsvernieuwingscoöperatie.nl aan de educatieve contentketen invulling is gegeven. Een evaluatierapport van dit project met daarin aandacht voor de resultaten die dit project heeft opgeleverd en het proces dat is doorlopen. Het realiseren van een intern- en extern communicatieplan om betrokkenheid en transparantie binnen de OVC te vergroten en bekendheid aan contentontwikkeling te geven. 2.2 Behaalde resultaten In het onderstaande figuur is het resultaat benoemd dat per doel is gerealiseerd. In het vervolg van het document wordt beschreven hoe het resultaat nader is vormgegeven en hoe het gerealiseerd is. Doelen Een businessmodel voor contentonderhoud, -beheer en -realisatie en de daarbij behorend begroting. Een operationele planning met de activiteiten die ontplooid zullen worden tot en met december 2007 om tot de ontwikkeling van een businessmodel te komen. Een overzicht van de te realiseren content voor de leergebieden in de onderbouw. Resultaten Zie opgeleverd product OVC-businessmodel. Status: het document zal in het voorjaar 2008 dienen als startpunt voor het ontwerpen van een businessmodel per school om alle aspecten van gebruik van digitaal leermateriaal in kaart te brengen. Alle andere Nederlandse scholen kunnen het stuk met hetzelfde doel gebruiken. In overleg met de projectbegeleider van Kennisnet Ict op School en het bestuur van de OVC is het in december 2007 gepubliceerd als vmboreeks nr. 48. Zie het definitieve projectplan. Zie.

5 Evaluatierapport OVC-businessmodel / 15 Een samenwerkingsovereenkomst waarin toegelicht wordt welke afspraken over de exploitatie van de te ontwikkelen content zijn gemaakt. (Bijv. afspraken over: eigendom, ontsluiting, ter beschikking stellen aan derden, gebruikersvoorwaarden, onderhoud en beheer, evaluatie van contentontwikkeling). Demonstratiemateriaal/prototypes gearrangeerde content en technische specificaties van deze content. Informatiemateriaal over de wijze waarop in de Onderwijsvernieuwingscoöperatie.nl aan de educatieve contentketen invulling is gegeven. Er is een samenwerkingsovereenkomst tussen de negen scholen van de OVC (notariële akte). Binnen deze scholen kan het materiaal gebruikt worden zonder dat er onderling kosten in rekening worden gebracht. Er zijn samenwerkingsovereenkomsten in de maak met andere partijen (bijv. ivm hosting, ter beschikking stellen, beheer en onhoud etc.) Zie Zie ook hoofdstuk 2 in het OVCbusinessmodel. Zie hoofdstuk 2 in het OVC-businessmodel en kijk op: Een evaluatierapport van dit project met daarin aandacht voor de resultaten die dit project heeft opgeleverd en het proces dat is doorlopen. Het realiseren van een intern en extern communicatieplan om betrokkenheid en transparantie binnen de OVC te vergroten en bekendheid aan contentontwikkeling te geven. Dit document is het evaluatierapport. Zie dit document, hoofdstuk Vraagarticulatie Totstandkoming van de vraag naar webbased content: De schoolleiders van de OVC-scholen hebben schoolintern kwalitatief onderzoek gedaan naar draagvlak voor onderwijsvernieuwing en transformatie van onderwijsconcepten. Uitkomst: de medewerkers van de OVC-scholen steunen het plan om te vernieuwen met gebruikmaking van webbased content als inzet voor de komende jaren, niet ter aanvulling op bestaand materiaal maar ter vervanging en ter transformatie. De meeste OVC-scholen hebben deze ambitie opgenomen in de balanced scorecards. Aanvullend daarop gebeurt vraagarticulatie door tal van activiteiten te ontplooien. Zie in dit verband hoofdstuk Totstandkoming van het OVC-businessmodel Allereerst is er een uitgebreide projectplanning gemaakt en zijn de onderzoeksvragen in overleg met de OVC-leden opgesteld. Vervolgens zijn een aantal documenten en websites geraadpleegd over het opstellen van businessmodellen. Het basis businessmodel van TNO is als basis voor het opstellen van het businessmodel voor de OVC gekozen. Door informatie te vergaren vanuit het projectplan en door gesprekken te voeren en documentatie te verzamelen over de organisatie van de OVC als samenwerkingsverband en als ontwikkelorganisatie heeft het model handen en voeten gekregen. Vervolgens is onderzoek gedaan naar de in de toekomst te organiseren producten, diensten, technologie en financiën. Hierbij zijn diverse bronnen gebruikt, waaronder de ervaringen die vanuit Espelon 1 zijn opgedaan met het uitgeven van digitaal onderwijsmateriaal dat voor en door het hoger onderwijs werd ontwikkeld. Ook zijn een drietal experts geraadpleegd om te reflecteren op de in beeld gebrachte factoren van het businessmodel. Tenslotte is een workshop georganiseerd voor alle betrokken managers van de OVC-scholen. Doel was hen te informeren over het businessmodel en consequenties te doordenken voor de eigen schoolorganisatie. Hierbij zijn een aantal toekomstscenario s naar voren gekomen die van invloed 1 De voormalige uitgeeftak van de stichting Digitale Universiteit (DU) en de stichting SURFfoundation ( )

6 Evaluatierapport OVC-businessmodel / 15 zijn op het uiteindelijke schoolinterne businessmodel, dat elke school voor zichzelf zal moeten ontwikkelen. Er wordt met een overzicht van mogelijke problemen en oplossingsrichtingen die uit het werk aan het businessmodel naar voren zijn gekomen en afspraken en actiepunten waarmee de OVC dit traject kan vervolgen. Het OVC-businessmodel zal in het voorjaar van 2008 definitief worden gemaakt door de leden van de OVC. Zij zijn straks immers eindverantwoordelijk voor de OVC als ontwikkel- én uitgeeforganisatie.

7 Evaluatierapport OVC-businessmodel / 15 3 Producten 3.1 Herbruikbare producten Product Wat kan je met het product? Beschikbaar OVCbusinessmodel Gebruiken als praktijkvoorbeeld. Ja (http://projectenbank.kennisnet.nl) Gebruiken als voorbeeld van digitaal leermateriaal dat gekoppeld is aan (kern)doelen en in potentie leerboek vervangend kan zijn. Ja, digitaal (zie rechtsbovenin bij OVC-weblinks: OVC-leermateriaal ) Communicatieplan Gebruiken als praktijkvoorbeeld. Ja, digitaal (hoofdstuk 6 in dit evaluatierapport) Workshop schoolleiders Gebruiken voor het verzorgen van een workshop. Ja, digitaal (PowerPoint en opdracht) Nieuwsbrieven Medewerkers en andere belangstellenden informeren. Ja, digitaal Artikel Een historische kans Medewerkers en andere belangstellenden informeren. Ja, uitgave praktijkblad (nr. 9, nov. 2007) Informatiebrochure Digitaal leermateriaal arrangeren Medewerkers en andere belangstellenden informeren. Ja, digitaal Demo OVCleermateriaal 3.2 Andere resultaten De activiteiten die in het kader van het ontwikkelen van het OVC-businessmodel zijn ondernomen, hebben draagvlak (intern/extern) en zicht op het exploitatieplan van de OVC opgeleverd.

8 Evaluatierapport OVC-businessmodel / 15 4 Organisatie van het project 4.1 Partners Organisatie Uitgevoerde taken OVC: dagelijkse leiding, bestuur, ledenvergadering, LMA s e.a. Vraagarticulatie en leermateriaalarrangeertraject Projectleiding, projectcoördinatie en opstellen OVCbusinessmodel Omtrend Advies: Arja Veerman Opstellen OVC-businessmodel APS IT-diensten: Dolf Gagestein Informatie over CMS Fedora Hogeschool INHOLLAND: Ton Muns Review OVC-businessmodel TNO: Leo Pennings Review OVC-businessmodel Zelfstandig adviseur: Johan Gademan Review OVC-businessmodel Kennisland Nederland: Martijn Arnoldus Advies aangaande creative commons licentie De Zonneberg: Leon Collas Fiscaal onderzoek, met name BTW-problematiek Stichting Kennisnet ICT op School: Matthé Drost Projectbegeleiding 4.2 Samenwerking De scholen die zich in de Onderwijsvernieuwingscoöperatie.nl hebben verenigd hebben de ambitie samen aan onderwijsvernieuwing te werken op de eigen scholen. In de oprichtingsakte (zie bijlage) is als een van de doelen opgenomen dat ze samen zullen werken aan het ontwikkelen van producten die in dat verband een functie kunnen vervullen. Webbased leermateriaal is zo n product. De coöperatie streeft ernaar in Nederland een kerndoeldekkend creative commonsleermaterialenbestand te realiseren. Dit bestand kan alleen maar gerealiseerd worden als veel partijen hun krachten bundelen en zich verenigen. De coöperatie heeft de intentie gearrangeerd materiaal ook ter beschikking te stellen aan derden.

9 Evaluatierapport OVC-businessmodel / 15 5 Knelpunten en aanbevelingen Vanuit het werk aan het businessmodel is een lijst met mogelijke problemen en bijbehorende actiepunten opgesteld die in de (nabije) toekomst zouden kunnen optreden tijdens het ontwikkelen/of uitgeeftraject van de OVC. (Zie hoofdstuk 4 van het document OVC-businessmodel). Daarnaast zijn een aantal aanvullende knelpunten tijdens het project naar voren gekomen, die in de onderstaande 2 tabellen worden weergegeven. Inhoudelijk Knelpunt Oplossing/aanbeveling Het in kaart brengen van alle fiscale ins en Het is zaak de belastingdienst richtlijnen te outs is in deze fase niet mogelijk, omdat de laten ontwerpen a.d.h.v. een voorbeeldcasus belastingdienst geen transparant beleid in deze en die richtlijnen te gebruiken in het kwestie heeft. definitieve OVC-businessmodel. Daarnaast is deze problematiek OVC-overstijgend en zal er op nationaal en Europees niveau beleid moeten komen. De OVC is in dat verband geen bepalende speler. De nationale overheid wel. In het maatschappelijk debat ligt De hoop is dat het maatschappelijk debat over onderwijsvernieuwing momenteel onder vuur. onderwijsvernieuwing uiteindelijk zal leiden tot Denk in dit verband bijvoorbeeld aan alle een andere norm over kwalitatief beter publicaties over de parlementaire enquête. onderwijs. Acceptatie voor gedigitaliseerde leermaterialen hangt daarmee samen. Dit veranderingsproces zal niet van vandaag op morgen gerealiseerd worden. De OVC werkt aan het arrangeren van Het inzicht dringt zich op dat er gezocht moet leermateriaal in eigen beheer. Het zo worden naar ruimere verbindingen in het ontwikkelde materiaal zal voorzien worden van Nederlandse onderwijsveld. Het is zaak te een creative commons licentie, gebruikt werken aan een kerndoeldekkend worden op de eigen scholen en onder bepaalde leermaterialenbestand onder een creative condities beschikbaar worden gesteld aan het commons licentie, dat een volwaardig totale onderwijs. alternatief kan zijn voor het leermateriaal dat uitgevers op de markt brengen. Als het inrichten van dit creative commons leermaterialenbestand een gezamenlijk initiatief is van meerdere partijen (OC&W, scholen, Landelijke Pedagogische Centra, Kennisnet Ict op School, Nationaal instituut voor Beeld en geluid e.a.) heeft dat consequenties voor het Businessmodel dat voor het initiëren, onderhouden en beheren van het bestand gehanteerd wordt. De businessmodellen van scholen die het materiaal gebruiken zullen afgeleid zijn van de kosten die er moeten worden gemaakt voor het realiseren, onderhouden en beheren van dat bestand. Daarnaast zijn deze kosten uiteraard schoolafhankelijk.

10 Evaluatierapport OVC-businessmodel / 15 Procesmatig Knelpunt Oplossing/aanbeveling Het ontwikkelen van een businessmodel en het De leden van de coöperatie zijn tijdens het gebruiken van dat startdocument voor onderzoek op de hoogte gehouden van de gesprekken op de scholen, zijn twee stand van zaken in het onderzoek en in het afzonderlijke trajecten die in dit project na kader van het onderzoek bevraagd. Het elkaar moesten worden vormgegeven, zo wees document dat het onderzoek oplevert is het de ervaring uit. startdocument voor de leden van de OVC om een op maat gemaakt businessmodel voor de eigen situatie te krijgen. De OVC-leden zijn in alle opzichten de eigenaar van het businessmodel. Zelf mist de OVC de expertise om de juiste Inhuren van een ingevoerde, deskundige, informatie te vinden, de juiste vragen te externe instantie om het onderzoek uit te stellen en de antwoorden op waarde te voeren, dat nog is om te komen tot een schatten. businessmodel. Verhoudingsgewijs zijn er weinig informanten die de OVC in kon huren, anders dan tegen een hoog honorarium en binnen een langdurige verbinding. Dat is wel nodig omdat informanten zich diepgaand moeten oriënteren op de problematiek dit in dit project centraal staat, voordat ze kunnen adviseren. Werken met een goed ingevoerde onderzoeker die relevante contacten in het veld heeft en in staat is om in korte tijd snel tot de kern door te dringen

11 Evaluatierapport OVC-businessmodel / 15 6 Communicatie 6.1 Doel Dit hoofdstuk geeft een beeld van de communicatie die tijdens en na realisatie van het OVCbusinessmodel wordt georganiseerd. Dit gebeurt elektronisch en/of schriftelijk en/of mondeling, individueel en/of groepsgewijs, formeel en/of informeel. Tijdens en na het project wordt met drie doelgroepen contact onderhouden: Binnen de coöperatie door partijen, die allemaal een onderscheiden rol hebben bij de realisatie van de projectdoelen en met de medewerkers van scholen uit de coöperatie die participeren in het project. Wie met wie communiceert en op welke manier is afhankelijk van de aard en de inhoud van het contact; buiten de coöperatie door de projectleider en projectuitvoerder van het project met scholen, instituten en bedrijven die tijdens en na afloop van het project gebruik kunnen en willen maken van de ervaringen en producten uit het project; met de verantwoordelijke instantie, Stichting Kennisnet Ict op School, in het kader van kwaliteitszorg en kwaliteitsbewaking, over de besteding van de projectgelden. Daarnaast zal er door de projectleider en projectuitvoerder contact worden onderhouden in het kader van de voorbereiding en deelname aan themabijeenkomsten en uitwisselbijeenkomsten. De doelen van communicatie zijn onder te verdelen in interne en externe doelen. Intern: communicatie, betrokkenheid en transparantie realiseren naar (betrokken) medewerkers uit de aangesloten OVC-scholen; bekendheid geven aan de contentontwikkeling die plaatsvindt en een beeld geven van de werkwijze in de OVC. Extern: geïnteresseerden aanspreken en informatie verstrekken over de OVC; leden werven voor de OVC. 6.2 Inhoud De communicatie vindt plaats aan de hand van de zes onderdelen van Vier in Balans Plus die in samenhang georganiseerd worden binnen de scholen van de OVC. De OVC vervult in dit verband een rol voor schoolleiders, locatieleiders, afdelingsleiders, ict-coördinatoren, Kennisnetambassadeurs, LMA s en andere betrokkenen bij de onderwijsinnovatie op de verschillende OVC-scholen. Leerlingen en docenten reflecteren in meerjarige uitprobeertrajecten op de gearrangeerde content. 6.3 Verantwoordelijk De verantwoordelijkheid voor de communicatie ligt bij de dagelijkse leiding van de OVC in afstemming met de schoolleiders van de OVC-scholen. 6.4 Communicatieactiviteiten tijdens realisatie De communicatieactiviteiten tijdens het realiseren van het OVC-businessmodel zijn: ledenvergaderingen ten behoeve van de interne communicatie en besluitvorming; werkbijeenkomsten centraal georganiseerd vanuit de OVC voor verschillende doelgroepen ten behoeve van de interne communicatie. In dit verband is er onder andere een belangrijke tweedaagse conferentie voor schoolmanagers geweest op 31 oktober en 1 november 2007;

12 Evaluatierapport OVC-businessmodel / 15 frequent werkoverleg met LMA-projectleiders, LMA-productiebegeleiders en met de LMA s (leermateriaalarrangeurs) zelf; frequent werkoverleg met de projectorganisatie en ingehuurde experts; conferenties ten behoeve van de interne en externe communicatie. In dit verband is er een landelijke conferentie op 4 april 2007 in de Jaarbeurs te Utrecht geweest; mailings (via en per post) ten behoeve van de interne en externe communicatie; wekelijks wordt op alle OVC-scholen onder alle medewerkers de OVC-nieuwsbrieven verspreid; online publicatie van het gearrangeerde digitale leermateriaal en relevante informatie over de totstandkoming en het gebruik van het materiaal; herinrichten/verbeteren van de eigen webomgeving t.b.v. van de interne en externe communicatie (WWW < >; gebruiken van de elektronische leeromgeving van de OVC ten behoeve van de interne communicatie en projectorganisatie (WWW < >; vergaderingen en overleg met gebruikmaking van webconferencing ten behoeve van de interne en externe communicatie; studiedagen/informatiebijeenkomsten op locatie ten behoeve van de interne en externe communicatie. 6.5 Communicatieactiviteiten na realisatie Een belangrijk uitgangspunt na realisatie van het OVC-businessmodel is dat de scholen (de leden van de OVC) het model naar hun eigen hand gaan zetten. Het businessmodel (versie van 17 december 2007) is de versie die de auteurs aanbieden aan de scholen om daar vervolgens op te reflecteren. De OVC is immers hun bedrijf en als gevolg daarvan zijn zij ook verantwoordelijk voor de inhoud van het definitieve businessmodel. De communicatieactiviteiten na het realiseren van het OVC-businessmodel zijn onder te verdelen in: communicatieactiviteiten die door de dagelijkse leiding van de OVC worden geïnitieerd; communicatieactiviteiten die op de scholen worden geïnitieerd. Communicatieactiviteiten die door de dagelijkse leiding van de OVC worden geïnitieerd Projectresultaten plaatsen op de Projectenbank van Kennisnet ICT op School. Het businessmodel wordt in het voorjaar van 2008 door de OVC-leden bediscussieerd, definitief gemaakt en gecommuniceerd met de (potentiële) gebruikers. Het voeren van gesprekken op school- en locatieniveau. OVC-scholen kunnen -indien gewenst- ondersteuning krijgen vanuit de dagelijkse leiding van de OVC bij het opstellen van een gefaseerd, integraal communicatieplan of bij activiteiten die hierin worden beschreven (bijvoorbeeld een voorlichtingsworkshop geven, website van de OVC aanbieden als demo- en testomgeving voor belangstellenden). Activiteiten organiseren die intern leiden tot concreet bruikbare procedures en afspraken over: kwaliteit van de content, rechten op de content, inzet van expertise van en door ontwikkeling van de content, functionele en technische ondersteuning bij gebruik van de content. Realiseren van verbindingen tussen vergelijkbare initiatieven, Kennisnet ICT op School en contentaanbieders. Voorlichtingsdagen organiseren en participeren in landelijke conferenties zodat deze ontwikkelingen onder de aandacht worden gebracht. Wanneer het project live gaat, ligt tevens een SLA klaar voor de afnemers van de content, met daarbij een specificatie van de producten en de dienstverlening, een gebruikersovereenkomst en algemene leveringsvoorwaarden. 2 2 Zie als voorbeeld: Handboek: Procedures en juridische aspecten rondom digitaal onderwijsmateriaal (Espelon, 2004)

13 Evaluatierapport OVC-businessmodel / 15 Communicatieactiviteiten die op de scholen worden geïnitieerd Het OVC-businessmodel wordt passend gemaakt voor de leden van de OVC. Het model wordt in het voorjaar 2008 bediscussieerd door de OVC-leden en vervolgens definitief gemaakt. De OVC-leden brengen het businessmodel intern onder de aandacht en communiceren in hun netwerk over het traject. De OVC-leden communiceren het businessmodel met hun (potentiële) gebruikers. Op schoolniveau wordt er een innovatiestrategisch en schoolorganisatorisch meerjarig traject doorlopen waarin voorbereidend werk wordt verricht om het materiaal te gaan gebruiken. Toekomstige gebruikers zijn: docenten, leerlingen (en ouders/verzorgers), coördinatoren, teamleiders, projectleiders, locatieleiders etc. Het is belangrijk dat dit via passende communicatiekanalen op gezette momenten gebeurt (tijdens MT-vergaderingen, tijdens teamvergaderingen, via voorlichtingsworkshops, studiemiddagen, door nieuwsbrieven, in persoonlijke gesprekken, via de website van de school etc.). 6.6 Communicatie-instrumenten Bij de organisatie van interne en externe informatieverstrekking en -uitwisseling wordt gewerkt vanuit de onderstaande communicatiematrix. Communicatiematrix deelnemers status van de communicatie soort communicatie communicatie-instrumenten intern formeel schriftelijk nieuwsbrieven, mailings, website, brochures, online publicaties, digitale leermaterialen, schriftelijke en digitale instructies mondeling vergaderingen, gesprekken, werkoverleg, telefonisch contact en VOIP-contact, werkconferenties, ledenvergadering, scholenbezoek informeel schriftelijk persoonlijke aantekeningen en verkeer mondeling ad hoc gesprekken, informeel werkoverleg (face-toface en/of elektronisch) extern formeel schriftelijk nieuwsbrieven, mailings, website, brochures, online publicaties, digitale leermaterialen, schriftelijke en digitale instructies mondeling vergaderingen, gesprekken, overleg, conferenties, voorlichtingsdagen, workshops informeel schriftelijk persoonlijke aantekeningen en verkeer mondeling ad hoc gesprekken, informeel werkoverleg (face-toface en/of elektronisch)

14 Evaluatierapport OVC-businessmodel / 15 Gebruikte bronnen Boeken, artikelen, documenten Berdowski, Z. (2006). Digitale leermiddelen: Kosten, kansen en bedreigingen. Uitgave: Instituut voor Onderzoek van Overheidsuitgaven. Boot, E.W. (2005). Building-block solutions for developing instructional software. Thesis, Open Universiteit Nederland. Dongen, H. van, Egmond, N. van, Hak, H., Pol, R. van de, Pontolaeng, D., Poot, T., Radstake, T., Rikkerink, M., Schut, W., Tielemans, G., Venema, J. en Zuylen, J. (2007). Digitaal leermateriaal arrangeren in de onderwijsvernieuwingscooperatie.nl. OVC, Tilburg. Espelon (2004). Handboek: Procedures en juridische aspecten rondom digitaal onderwijsmateriaal. Espelon, Utrecht. Gastel, L. (2007). Business model voor Nationale Kennisbank Basisvaardigheden Wiskunde (NKBW). Downloadable: Kabel, S., Hoog, R. de, Wielinga, B. en Anjewierden, A. (2004). De economische haalbaarheidvan metadateren. Platform Innovatief Uitgeven (InCT). Downloadable: Kennisnet ICT op School (2007). Dossier Leermiddelen en ICT. Zie: MetroPlus BV (7 augustus 2007). Hosting SLA voor Groeiendoorgames (GDG). Mondrian, L., Grinsven, V. van (2007). Rapportage Onderzoek financiering leermiddelen in het voortgezet onderwijs. Duo Market Research, Utrecht. Pennings, L., Van Staden, M., Limonard, S. & Frissen, V. (2005). Van bloei naar groei. Condities voor ontwikkeling en toepassing van business modellen voor webbased educatieve content. TNO Informatie- en Communicatietechnologie, Delft. Programma ECK (6 juni 2006). Wie zal dat betalen? Themabijeenkomst business modellen (verslag), 6 juni Downloadable: Programma ECK (20 juli 2005). Businessmodellen in de praktijk van de educatieve content keten. Concept 0.3. Downloadable: Rappa, M. (2003). Business models on the web. Managing the digital enterprise. Downloadable: Strijker, A. (2004). Reuse of learning objects in context. Human and technical aspects. Thesis, PrintPartners Ipskamp, Enschede. Veerman, AL., Veldhuis, G., Jacobs, L. & Strijker, A. (2002). Toekomstige ontwikkelingen: een SCORM compliant IMAT systeem. TNO TM-02-A028. Soesterberg, the Netherlands Veerman, A.L. & Hageman, C. (2007, april). Workshop Business Modellen. SURF Nationaal Actieplan E-learning, 5 april Veerman, A.L. & Muns, A.A.C. (2007). Werken aan digitale leermiddelen voor succesvol gebruik. Een workshop als instrument voor maatwerk. Handboek Effectief Opleiden ( ), p Veerman, A.L. & Muns, A.A.C. (2006). Ontwikkelen van duurzame digitale leermiddelen. Knelpunten en succesfactoren. Opleiding & Ontwikkeling, 6, Vereniging EduStandaard (5 oktober 2006). Content-zoek-profiel BO-PO-BVE (versie 1.3). Downloadable: Stichting Kennisnet ICT op School (2004). Vier in Balans (Plus).

15 Evaluatierapport OVC-businessmodel / 15 Geraadpleegde websites: Creative Commons Nederland (sept. 07). Zie: De Onderwijsvernieuwingscoöperatie (sept-dec. 07). Zie: Eduforge, exe: Edustandaard: Eénvandaag, uitzending Laptop vervangt schoolboek (22 mei 2007). Zie: Entree Kennisnet (sept 07): Entree, voorbeeld van leermateriaal onder betaalde licentie binnen een portal (sept. 07): GNU Free License Documentation: Hot Potatoes: Metroplus: OCV (sept. 07). Leermateriaalmagazijnen MTV Engels en Mens & Gezondheid. Zie: One laptop per child: Kennisnet, de Educatieve Contentketen: Raptivity, zie: Samen Zoeken & Samen Maken: SURFdiensten: SURFspot:

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Onderwijs en open leermiddelen. advies

Onderwijs en open leermiddelen. advies Onderwijs en open leermiddelen advies Onderwijs en open leermiddelen Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert, gevraagd en ongevraagd, over hoofdlijnen

Nadere informatie

DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING

DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING De rol van de bibliotheek in open en online onderwijs: een verkenning 3 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 4 Achtergrond 6 Directe aanleiding

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Lessen voor de toekomst uit Vlaamse en Nederlandse digitaalerfgoedprojecten

Lessen voor de toekomst uit Vlaamse en Nederlandse digitaalerfgoedprojecten Taaluniecommissie Digitaal Erfgoed Lessen voor de toekomst uit Vlaamse en Nederlandse digitaalerfgoedprojecten Auteur: Wilbert Helmus, HA Cultureel Erfgoed Management Datum: 11 december 2014 Definitieve

Nadere informatie

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport 4 Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport naar aanleiding van het project DigilessenVO in 2009 Bert Zwaneveld Herman Rigter Ruud de Moor Centrum Ruud de Moor Centrum

Nadere informatie

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo Uitvoering sectorinvesteringsplannen mbo en hbo Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag T (070) 311 97 11 F (070) 311 97 10 info@platformbetatechniek.nl

Nadere informatie

Schuldhulpverlening in de keten. Lessen uit de praktijk voor het opzetten van effectieve samenwerkingsverbanden

Schuldhulpverlening in de keten. Lessen uit de praktijk voor het opzetten van effectieve samenwerkingsverbanden Schuldhulpverlening in de keten Lessen uit de praktijk voor het opzetten van effectieve samenwerkingsverbanden Opdrachtgever Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Auteurs Policy Productions Cécelle

Nadere informatie

samen wat kan, individueel wat moet Samen bouwen aan een netwerk van landelijke voorzieningen

samen wat kan, individueel wat moet Samen bouwen aan een netwerk van landelijke voorzieningen samen wat kan, individueel wat moet Samen bouwen aan een netwerk van landelijke voorzieningen Samenvatting en conclusies van het onderzoek naar een landelijke infrastructuur voor duurzame toegang tot digitale

Nadere informatie

'De baan die bij me past'

'De baan die bij me past' 'De baan die bij me past' Kwalificatietraject VSO KPC Groep Suzanne Beek Maria Voets Colofon Deze publicatie is ontwikkeld door KPC Groep voor ondersteuning van het regulier en speciaal onderwijs in opdracht

Nadere informatie

Flexibiliseren en uitwisselen als nooit tevoren. 1 april 2006 30 augustus 2008

Flexibiliseren en uitwisselen als nooit tevoren. 1 april 2006 30 augustus 2008 Titel project Flexibiliseren en uitwisselen als nooit tevoren Projectnummer Contactpersoon Begin- en einddatum van het project IA05010 Dhr. J. Berkhout 1 april 2006 30 augustus 2008 A. Uitgangspunten voor

Nadere informatie

Programma van Eisen (PvE 2013) Leermaterialenketen PO/VO

Programma van Eisen (PvE 2013) Leermaterialenketen PO/VO Programma van Eisen (PvE 2013) Leermaterialenketen PO/VO 30 september 2013, versie 0.86 20130930.PvE 2013 PO-VO.v086 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Ontwikkelingen rond leermaterialen... 3 1.2 Een

Nadere informatie

Beheer- en OntwikkelModel voor Open Standaarden (BOMOS)

Beheer- en OntwikkelModel voor Open Standaarden (BOMOS) Beheer- en OntwikkelModel voor Open Standaarden (BOMOS) ICTU / Programma Nederland Open in Verbinding (NOiV) Wilhelmina van Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag Postbus 84011 2508 AA Den Haag www.noiv.nl NOiV

Nadere informatie

E-portfolio Huidige stand van ontwikkeling en toepassing

E-portfolio Huidige stand van ontwikkeling en toepassing E-portfolio Huidige stand van ontwikkeling en toepassing E-portfolio binnen de Zorg, Welzijn en Sport Bouwen aan kennis Calibris Kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport Postbus

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

De jeugd heeft de toekomst, het onderwijs ook?

De jeugd heeft de toekomst, het onderwijs ook? De jeugd heeft de toekomst, het onderwijs ook? Onderzoek naar de toekomstbestendigheid van het proces van totstandkoming van het onderwijscurriculum en van het huidige curriculum. Auteurs: dr. F. Joosten,

Nadere informatie

INFORMATIEBELEIDSPLAN NOORD-HOLLANDS ARCHIEF. 2008 tot en met 2010

INFORMATIEBELEIDSPLAN NOORD-HOLLANDS ARCHIEF. 2008 tot en met 2010 INFORMATIEBELEIDSPLAN NOORD-HOLLANDS ARCHIEF 2008 tot en met 2010 Auteur: Marianne Weits Versie 1.4 26 mei 2008 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 Conclusies en aanbevelingen... 4 Leeswijzer... 5 1. Inleiding...

Nadere informatie

De ondersteuningsplanraad komt eraan

De ondersteuningsplanraad komt eraan PO passend onderwijs en zorg De ondersteuningsplanraad komt eraan Aanbevelingen voor de inrichting Hessel de Boer Véronique Janssen Simone Kessels Kees van Rooijen De ondersteunings planraad komt eraan

Nadere informatie

Terugblik 2010-2012. Vooruitblik op de toekomst

Terugblik 2010-2012. Vooruitblik op de toekomst Terugblik 2010-2012 Vooruitblik op de toekomst Inhoudsopgave Voorwoord 3 Voorwoord 1. Aan welk toekomstbeeld is gewerkt? 5 1.1 Toekomstbeeld 6 1.2 Wenkend perspectief voor bibliotheekleden (en andere gebruikers)

Nadere informatie

Beheer- en Ontwikkelmodel voor Open Standaarden. Versie 2 - deel 2: de verdieping

Beheer- en Ontwikkelmodel voor Open Standaarden. Versie 2 - deel 2: de verdieping Beheer- en Ontwikkelmodel voor Open Standaarden Versie 2 - deel 2: de verdieping Inhoud Deel 1: de basis Deel 2: de verdieping 6 De ontwikkel- en beheerorganisatie 7 6.1 Organisatiestructuur 7 6.2 Beheertaken

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

Evaluatie sportinnovatie in Nederland

Evaluatie sportinnovatie in Nederland 26 september 2013 Evaluatie sportinnovatie in Nederland Evaluatie periode 2006-2013 www.technopolis-group.com Evaluatie Sportinnovatie in Nederland Evaluatie periode 2006-2013 technopolis group, juli 2013

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

Ouders over hun positie in Passend Onderwijs

Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Opdrachtgever: POLSO Utrecht, februari 2009 Oberon Postbus 1423 3500 BK Utrecht tel. 030-2306090 fax 030-2306080

Nadere informatie

INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL

INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL - eindrapport - Auteurs: Regioplan drs. F.E.M. Berndsen dr. M.C. Paulussen-Hoogeboom Hogeschool van

Nadere informatie

Samenwerking onderwijs en zorg

Samenwerking onderwijs en zorg KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Onderwijs en samenleving 98 Samenwerking onderwijs en zorg Evaluatie van een samenwerkingsverband tussen een (jeugd) huplverleningsinstelling en scholen voor speciaal onderwijs

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Snel en slagvaardig

Jaarverslag 2013. Snel en slagvaardig Jaarverslag 2013 Snel en slagvaardig Bestuursverslag 2013 Snel en slagvaardig Vilans Postbus 8228, 3503 RE Utrecht Telefoon: (030) 789 2300, e-mail: info@vilans.nl Website: www.vilans.nl Utrecht, mei 2014

Nadere informatie

Scriptie. Onderzoek naar de kritieke succesfactoren voor de inrichting van Identity & Access Management"

Scriptie. Onderzoek naar de kritieke succesfactoren voor de inrichting van Identity & Access Management Scriptie Onderzoek naar de kritieke succesfactoren voor de inrichting van Identity & Access Management" SCRIPTIE DÉJANIERA RAMPERSAD 2/89 MEERDERE WEGEN LEIDEN NAAR ROME Onderzoek naar de kritieke succesfactoren

Nadere informatie

Actieplan voor het Nederlands in taal- en spraaktechnologie

Actieplan voor het Nederlands in taal- en spraaktechnologie Actieplan voor het Nederlands in taal- en spraaktechnologie Notitie t.b.v. het Nederlands-Vlaams platform voor het Nederlands in taal- en spraaktechnologie 1. Inleiding 1.1 Strategisch belang 1.2 Knelpunten

Nadere informatie

Visitatie, een krachtig middel voor onderwijsontwikkeling PO/VO BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT

Visitatie, een krachtig middel voor onderwijsontwikkeling PO/VO BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT PO/VO Visitatie, een krachtig middel voor onderwijsontwikkeling Hessel de Boer Zeger van Hoffen Gert Kamphof Tseard Veenstra Josée von Weijhrother Visitatie; een

Nadere informatie