Evaluatierapport OVC-BUSINESSMODEL GEBRUIK EN GROEI STIMULEREN VAN WEBBASED EDUCATIEVE CONTENT IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Evaluatierapport OVC-BUSINESSMODEL GEBRUIK EN GROEI STIMULEREN VAN WEBBASED EDUCATIEVE CONTENT IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS"

Transcriptie

1 OVC-BUSINESSMODEL GEBRUIK EN GROEI STIMULEREN VAN WEBBASED EDUCATIEVE CONTENT IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS Evaluatierapport Auteur : De Onderwijsvernieuwingscoöperatie.nl Datum : 17 december 2007

2 Evaluatierapport OVC-businessmodel / 15 Inhoudsopgave 1 Inleiding Doelstelling evaluatierapport Doelgroep Bronnen Leeswijzer 3 2 Doelstellingen Doelstellingen Behaalde resultaten Vraagarticulatie Totstandkoming van het OVC-businessmodel 5 3 Producten Herbruikbare producten Andere resultaten 7 4 Organisatie van het project Partners Samenwerking 8 5 Knelpunten en aanbevelingen 9 6 Communicatie Doel Inhoud Verantwoordelijk Communicatieactiviteiten tijdens realisatie Communicatieactiviteiten na realisatie Communicatie-instrumenten 13 Gebruikte bronnen 14 Naast de investeringen die de deelnemende partijen doen, wordt het project OVC-businessmodel mogelijk gemaakt door de financiële ondersteuning van Kennisnet Ict op School binnen de Regeling Contentstimulering 2

3 Evaluatierapport OVC-businessmodel / 15 1 Inleiding 1.1 Doelstelling evaluatierapport Doel van dit document is om geïnteresseerden te informeren over de opbrengsten van dit project, de te gebruiken producten en de ervaringen die voor andere onderwijsinstellingen (en de subsidieverstrekker) nuttig kunnen zijn. Met name is er aandacht besteed aan het doorlopen proces en aan de evaluatie van de resultaten. Het document wordt in de projectenbank van Kennisnet opgenomen. Het is daarmee, net als de andere producten in de projectenbank, beschikbaar voor andere onderwijsinstellingen en geïnteresseerden. 1.2 Doelgroep Dit evaluatierapport is geschreven voor de Onderwijsvernieuwingscoöperatie.nl en de negen aangesloten scholen (intern). Verder is het geschreven voor scholen, instituten en bedrijven die geïnteresseerd zijn in de ontwikkeling, gebruik en financiering van gedigitaliseerde leermaterialen (extern). Tot slot is het geschreven voor de subsidieverstrekker Stichting Kennisnet Ict op School in het kader van kwaliteitszorg en kwaliteitsbewaking over de besteding van de projectgelden. 1.3 Bronnen Document Auteur Datum Projectplan: Ontwerpen en realiseren van een businessmodel voor het arrangeren van webbased leermateriaal in een coöperatie van scholen voor vo. J. Zuylen R. Zuylen 14 maart 2007 OVC-Businessmodel A. Veerman J. Zuylen 17 december 2007 Notariële akte 21 september 2005 Zie voor een uitgebreid bronnenoverzicht de referentielijst aan het eind van dit evaluatierapport. 1.4 Leeswijzer In hoofdstuk 2 worden de doelstelling, de behaalde resultaten, de vraagarticulatie en het bedrijfsmodel beschreven. In hoofdstuk 3 worden de opgeleverde producten uiteengezet. De organisatie van dit project wordt beschreven in hoofdstuk 4. Hoofdstuk 5 beschrijft knelpunten en aanbevelingen. Ten slotte worden in hoofdstuk 6 communicatieactiviteiten omschreven.

4 Evaluatierapport OVC-businessmodel / 15 2 Doelstellingen 2.1 Doelstellingen De doelstelling van het project OVC-businessmodel is in samenwerking met alle relevante betrokkenen een businessmodel voor contentontwikkeling in de onderbouw ontwerpen, ontwikkelen, realiseren en gaan gebruiken, waarmee in een cyclisch proces verschillende aspecten van contentontwikkeling en contentgebruik in een longitudinaal traject op de korte en lange termijn op elkaar kunnen worden afgestemd t.b.v. een optimale doelrealisatie. Daarnaast komen uit dit project enkele (concrete) producten voort, nl: Een businessmodel voor contentonderhoud, -beheer en -realisatie en de daarbij behorend begroting. Een operationele planning van de activiteiten die ontplooid zullen worden tot en met december 2007 om tot de ontwikkeling van een businessmodel te komen. Een overzicht van de te realiseren content voor de leergebieden in de onderbouw. Een samenwerkingsovereenkomst waarin toegelicht wordt welke afspraken over de exploitatie van de te ontwikkelen content zijn gemaakt. (Bijv. afspraken over: eigendom, ontsluiting, ter beschikking stellen aan derden, gebruikersvoorwaarden, onderhoud en beheer, evaluatie van contentontwikkeling). Demonstratiemateriaal/prototypes gearrangeerde content en technische specificaties van deze content. Informatiemateriaal over de wijze waarop in de Onderwijsvernieuwingscoöperatie.nl aan de educatieve contentketen invulling is gegeven. Een evaluatierapport van dit project met daarin aandacht voor de resultaten die dit project heeft opgeleverd en het proces dat is doorlopen. Het realiseren van een intern- en extern communicatieplan om betrokkenheid en transparantie binnen de OVC te vergroten en bekendheid aan contentontwikkeling te geven. 2.2 Behaalde resultaten In het onderstaande figuur is het resultaat benoemd dat per doel is gerealiseerd. In het vervolg van het document wordt beschreven hoe het resultaat nader is vormgegeven en hoe het gerealiseerd is. Doelen Een businessmodel voor contentonderhoud, -beheer en -realisatie en de daarbij behorend begroting. Een operationele planning met de activiteiten die ontplooid zullen worden tot en met december 2007 om tot de ontwikkeling van een businessmodel te komen. Een overzicht van de te realiseren content voor de leergebieden in de onderbouw. Resultaten Zie opgeleverd product OVC-businessmodel. Status: het document zal in het voorjaar 2008 dienen als startpunt voor het ontwerpen van een businessmodel per school om alle aspecten van gebruik van digitaal leermateriaal in kaart te brengen. Alle andere Nederlandse scholen kunnen het stuk met hetzelfde doel gebruiken. In overleg met de projectbegeleider van Kennisnet Ict op School en het bestuur van de OVC is het in december 2007 gepubliceerd als vmboreeks nr. 48. Zie het definitieve projectplan. Zie.

5 Evaluatierapport OVC-businessmodel / 15 Een samenwerkingsovereenkomst waarin toegelicht wordt welke afspraken over de exploitatie van de te ontwikkelen content zijn gemaakt. (Bijv. afspraken over: eigendom, ontsluiting, ter beschikking stellen aan derden, gebruikersvoorwaarden, onderhoud en beheer, evaluatie van contentontwikkeling). Demonstratiemateriaal/prototypes gearrangeerde content en technische specificaties van deze content. Informatiemateriaal over de wijze waarop in de Onderwijsvernieuwingscoöperatie.nl aan de educatieve contentketen invulling is gegeven. Er is een samenwerkingsovereenkomst tussen de negen scholen van de OVC (notariële akte). Binnen deze scholen kan het materiaal gebruikt worden zonder dat er onderling kosten in rekening worden gebracht. Er zijn samenwerkingsovereenkomsten in de maak met andere partijen (bijv. ivm hosting, ter beschikking stellen, beheer en onhoud etc.) Zie Zie ook hoofdstuk 2 in het OVCbusinessmodel. Zie hoofdstuk 2 in het OVC-businessmodel en kijk op: Een evaluatierapport van dit project met daarin aandacht voor de resultaten die dit project heeft opgeleverd en het proces dat is doorlopen. Het realiseren van een intern en extern communicatieplan om betrokkenheid en transparantie binnen de OVC te vergroten en bekendheid aan contentontwikkeling te geven. Dit document is het evaluatierapport. Zie dit document, hoofdstuk Vraagarticulatie Totstandkoming van de vraag naar webbased content: De schoolleiders van de OVC-scholen hebben schoolintern kwalitatief onderzoek gedaan naar draagvlak voor onderwijsvernieuwing en transformatie van onderwijsconcepten. Uitkomst: de medewerkers van de OVC-scholen steunen het plan om te vernieuwen met gebruikmaking van webbased content als inzet voor de komende jaren, niet ter aanvulling op bestaand materiaal maar ter vervanging en ter transformatie. De meeste OVC-scholen hebben deze ambitie opgenomen in de balanced scorecards. Aanvullend daarop gebeurt vraagarticulatie door tal van activiteiten te ontplooien. Zie in dit verband hoofdstuk Totstandkoming van het OVC-businessmodel Allereerst is er een uitgebreide projectplanning gemaakt en zijn de onderzoeksvragen in overleg met de OVC-leden opgesteld. Vervolgens zijn een aantal documenten en websites geraadpleegd over het opstellen van businessmodellen. Het basis businessmodel van TNO is als basis voor het opstellen van het businessmodel voor de OVC gekozen. Door informatie te vergaren vanuit het projectplan en door gesprekken te voeren en documentatie te verzamelen over de organisatie van de OVC als samenwerkingsverband en als ontwikkelorganisatie heeft het model handen en voeten gekregen. Vervolgens is onderzoek gedaan naar de in de toekomst te organiseren producten, diensten, technologie en financiën. Hierbij zijn diverse bronnen gebruikt, waaronder de ervaringen die vanuit Espelon 1 zijn opgedaan met het uitgeven van digitaal onderwijsmateriaal dat voor en door het hoger onderwijs werd ontwikkeld. Ook zijn een drietal experts geraadpleegd om te reflecteren op de in beeld gebrachte factoren van het businessmodel. Tenslotte is een workshop georganiseerd voor alle betrokken managers van de OVC-scholen. Doel was hen te informeren over het businessmodel en consequenties te doordenken voor de eigen schoolorganisatie. Hierbij zijn een aantal toekomstscenario s naar voren gekomen die van invloed 1 De voormalige uitgeeftak van de stichting Digitale Universiteit (DU) en de stichting SURFfoundation ( )

6 Evaluatierapport OVC-businessmodel / 15 zijn op het uiteindelijke schoolinterne businessmodel, dat elke school voor zichzelf zal moeten ontwikkelen. Er wordt met een overzicht van mogelijke problemen en oplossingsrichtingen die uit het werk aan het businessmodel naar voren zijn gekomen en afspraken en actiepunten waarmee de OVC dit traject kan vervolgen. Het OVC-businessmodel zal in het voorjaar van 2008 definitief worden gemaakt door de leden van de OVC. Zij zijn straks immers eindverantwoordelijk voor de OVC als ontwikkel- én uitgeeforganisatie.

7 Evaluatierapport OVC-businessmodel / 15 3 Producten 3.1 Herbruikbare producten Product Wat kan je met het product? Beschikbaar OVCbusinessmodel Gebruiken als praktijkvoorbeeld. Ja (http://projectenbank.kennisnet.nl) Gebruiken als voorbeeld van digitaal leermateriaal dat gekoppeld is aan (kern)doelen en in potentie leerboek vervangend kan zijn. Ja, digitaal (zie rechtsbovenin bij OVC-weblinks: OVC-leermateriaal ) Communicatieplan Gebruiken als praktijkvoorbeeld. Ja, digitaal (hoofdstuk 6 in dit evaluatierapport) Workshop schoolleiders Gebruiken voor het verzorgen van een workshop. Ja, digitaal (PowerPoint en opdracht) Nieuwsbrieven Medewerkers en andere belangstellenden informeren. Ja, digitaal Artikel Een historische kans Medewerkers en andere belangstellenden informeren. Ja, uitgave praktijkblad (nr. 9, nov. 2007) Informatiebrochure Digitaal leermateriaal arrangeren Medewerkers en andere belangstellenden informeren. Ja, digitaal Demo OVCleermateriaal 3.2 Andere resultaten De activiteiten die in het kader van het ontwikkelen van het OVC-businessmodel zijn ondernomen, hebben draagvlak (intern/extern) en zicht op het exploitatieplan van de OVC opgeleverd.

8 Evaluatierapport OVC-businessmodel / 15 4 Organisatie van het project 4.1 Partners Organisatie Uitgevoerde taken OVC: dagelijkse leiding, bestuur, ledenvergadering, LMA s e.a. Vraagarticulatie en leermateriaalarrangeertraject Projectleiding, projectcoördinatie en opstellen OVCbusinessmodel Omtrend Advies: Arja Veerman Opstellen OVC-businessmodel APS IT-diensten: Dolf Gagestein Informatie over CMS Fedora Hogeschool INHOLLAND: Ton Muns Review OVC-businessmodel TNO: Leo Pennings Review OVC-businessmodel Zelfstandig adviseur: Johan Gademan Review OVC-businessmodel Kennisland Nederland: Martijn Arnoldus Advies aangaande creative commons licentie De Zonneberg: Leon Collas Fiscaal onderzoek, met name BTW-problematiek Stichting Kennisnet ICT op School: Matthé Drost Projectbegeleiding 4.2 Samenwerking De scholen die zich in de Onderwijsvernieuwingscoöperatie.nl hebben verenigd hebben de ambitie samen aan onderwijsvernieuwing te werken op de eigen scholen. In de oprichtingsakte (zie bijlage) is als een van de doelen opgenomen dat ze samen zullen werken aan het ontwikkelen van producten die in dat verband een functie kunnen vervullen. Webbased leermateriaal is zo n product. De coöperatie streeft ernaar in Nederland een kerndoeldekkend creative commonsleermaterialenbestand te realiseren. Dit bestand kan alleen maar gerealiseerd worden als veel partijen hun krachten bundelen en zich verenigen. De coöperatie heeft de intentie gearrangeerd materiaal ook ter beschikking te stellen aan derden.

9 Evaluatierapport OVC-businessmodel / 15 5 Knelpunten en aanbevelingen Vanuit het werk aan het businessmodel is een lijst met mogelijke problemen en bijbehorende actiepunten opgesteld die in de (nabije) toekomst zouden kunnen optreden tijdens het ontwikkelen/of uitgeeftraject van de OVC. (Zie hoofdstuk 4 van het document OVC-businessmodel). Daarnaast zijn een aantal aanvullende knelpunten tijdens het project naar voren gekomen, die in de onderstaande 2 tabellen worden weergegeven. Inhoudelijk Knelpunt Oplossing/aanbeveling Het in kaart brengen van alle fiscale ins en Het is zaak de belastingdienst richtlijnen te outs is in deze fase niet mogelijk, omdat de laten ontwerpen a.d.h.v. een voorbeeldcasus belastingdienst geen transparant beleid in deze en die richtlijnen te gebruiken in het kwestie heeft. definitieve OVC-businessmodel. Daarnaast is deze problematiek OVC-overstijgend en zal er op nationaal en Europees niveau beleid moeten komen. De OVC is in dat verband geen bepalende speler. De nationale overheid wel. In het maatschappelijk debat ligt De hoop is dat het maatschappelijk debat over onderwijsvernieuwing momenteel onder vuur. onderwijsvernieuwing uiteindelijk zal leiden tot Denk in dit verband bijvoorbeeld aan alle een andere norm over kwalitatief beter publicaties over de parlementaire enquête. onderwijs. Acceptatie voor gedigitaliseerde leermaterialen hangt daarmee samen. Dit veranderingsproces zal niet van vandaag op morgen gerealiseerd worden. De OVC werkt aan het arrangeren van Het inzicht dringt zich op dat er gezocht moet leermateriaal in eigen beheer. Het zo worden naar ruimere verbindingen in het ontwikkelde materiaal zal voorzien worden van Nederlandse onderwijsveld. Het is zaak te een creative commons licentie, gebruikt werken aan een kerndoeldekkend worden op de eigen scholen en onder bepaalde leermaterialenbestand onder een creative condities beschikbaar worden gesteld aan het commons licentie, dat een volwaardig totale onderwijs. alternatief kan zijn voor het leermateriaal dat uitgevers op de markt brengen. Als het inrichten van dit creative commons leermaterialenbestand een gezamenlijk initiatief is van meerdere partijen (OC&W, scholen, Landelijke Pedagogische Centra, Kennisnet Ict op School, Nationaal instituut voor Beeld en geluid e.a.) heeft dat consequenties voor het Businessmodel dat voor het initiëren, onderhouden en beheren van het bestand gehanteerd wordt. De businessmodellen van scholen die het materiaal gebruiken zullen afgeleid zijn van de kosten die er moeten worden gemaakt voor het realiseren, onderhouden en beheren van dat bestand. Daarnaast zijn deze kosten uiteraard schoolafhankelijk.

10 Evaluatierapport OVC-businessmodel / 15 Procesmatig Knelpunt Oplossing/aanbeveling Het ontwikkelen van een businessmodel en het De leden van de coöperatie zijn tijdens het gebruiken van dat startdocument voor onderzoek op de hoogte gehouden van de gesprekken op de scholen, zijn twee stand van zaken in het onderzoek en in het afzonderlijke trajecten die in dit project na kader van het onderzoek bevraagd. Het elkaar moesten worden vormgegeven, zo wees document dat het onderzoek oplevert is het de ervaring uit. startdocument voor de leden van de OVC om een op maat gemaakt businessmodel voor de eigen situatie te krijgen. De OVC-leden zijn in alle opzichten de eigenaar van het businessmodel. Zelf mist de OVC de expertise om de juiste Inhuren van een ingevoerde, deskundige, informatie te vinden, de juiste vragen te externe instantie om het onderzoek uit te stellen en de antwoorden op waarde te voeren, dat nog is om te komen tot een schatten. businessmodel. Verhoudingsgewijs zijn er weinig informanten die de OVC in kon huren, anders dan tegen een hoog honorarium en binnen een langdurige verbinding. Dat is wel nodig omdat informanten zich diepgaand moeten oriënteren op de problematiek dit in dit project centraal staat, voordat ze kunnen adviseren. Werken met een goed ingevoerde onderzoeker die relevante contacten in het veld heeft en in staat is om in korte tijd snel tot de kern door te dringen

11 Evaluatierapport OVC-businessmodel / 15 6 Communicatie 6.1 Doel Dit hoofdstuk geeft een beeld van de communicatie die tijdens en na realisatie van het OVCbusinessmodel wordt georganiseerd. Dit gebeurt elektronisch en/of schriftelijk en/of mondeling, individueel en/of groepsgewijs, formeel en/of informeel. Tijdens en na het project wordt met drie doelgroepen contact onderhouden: Binnen de coöperatie door partijen, die allemaal een onderscheiden rol hebben bij de realisatie van de projectdoelen en met de medewerkers van scholen uit de coöperatie die participeren in het project. Wie met wie communiceert en op welke manier is afhankelijk van de aard en de inhoud van het contact; buiten de coöperatie door de projectleider en projectuitvoerder van het project met scholen, instituten en bedrijven die tijdens en na afloop van het project gebruik kunnen en willen maken van de ervaringen en producten uit het project; met de verantwoordelijke instantie, Stichting Kennisnet Ict op School, in het kader van kwaliteitszorg en kwaliteitsbewaking, over de besteding van de projectgelden. Daarnaast zal er door de projectleider en projectuitvoerder contact worden onderhouden in het kader van de voorbereiding en deelname aan themabijeenkomsten en uitwisselbijeenkomsten. De doelen van communicatie zijn onder te verdelen in interne en externe doelen. Intern: communicatie, betrokkenheid en transparantie realiseren naar (betrokken) medewerkers uit de aangesloten OVC-scholen; bekendheid geven aan de contentontwikkeling die plaatsvindt en een beeld geven van de werkwijze in de OVC. Extern: geïnteresseerden aanspreken en informatie verstrekken over de OVC; leden werven voor de OVC. 6.2 Inhoud De communicatie vindt plaats aan de hand van de zes onderdelen van Vier in Balans Plus die in samenhang georganiseerd worden binnen de scholen van de OVC. De OVC vervult in dit verband een rol voor schoolleiders, locatieleiders, afdelingsleiders, ict-coördinatoren, Kennisnetambassadeurs, LMA s en andere betrokkenen bij de onderwijsinnovatie op de verschillende OVC-scholen. Leerlingen en docenten reflecteren in meerjarige uitprobeertrajecten op de gearrangeerde content. 6.3 Verantwoordelijk De verantwoordelijkheid voor de communicatie ligt bij de dagelijkse leiding van de OVC in afstemming met de schoolleiders van de OVC-scholen. 6.4 Communicatieactiviteiten tijdens realisatie De communicatieactiviteiten tijdens het realiseren van het OVC-businessmodel zijn: ledenvergaderingen ten behoeve van de interne communicatie en besluitvorming; werkbijeenkomsten centraal georganiseerd vanuit de OVC voor verschillende doelgroepen ten behoeve van de interne communicatie. In dit verband is er onder andere een belangrijke tweedaagse conferentie voor schoolmanagers geweest op 31 oktober en 1 november 2007;

12 Evaluatierapport OVC-businessmodel / 15 frequent werkoverleg met LMA-projectleiders, LMA-productiebegeleiders en met de LMA s (leermateriaalarrangeurs) zelf; frequent werkoverleg met de projectorganisatie en ingehuurde experts; conferenties ten behoeve van de interne en externe communicatie. In dit verband is er een landelijke conferentie op 4 april 2007 in de Jaarbeurs te Utrecht geweest; mailings (via en per post) ten behoeve van de interne en externe communicatie; wekelijks wordt op alle OVC-scholen onder alle medewerkers de OVC-nieuwsbrieven verspreid; online publicatie van het gearrangeerde digitale leermateriaal en relevante informatie over de totstandkoming en het gebruik van het materiaal; herinrichten/verbeteren van de eigen webomgeving t.b.v. van de interne en externe communicatie (WWW < >; gebruiken van de elektronische leeromgeving van de OVC ten behoeve van de interne communicatie en projectorganisatie (WWW < >; vergaderingen en overleg met gebruikmaking van webconferencing ten behoeve van de interne en externe communicatie; studiedagen/informatiebijeenkomsten op locatie ten behoeve van de interne en externe communicatie. 6.5 Communicatieactiviteiten na realisatie Een belangrijk uitgangspunt na realisatie van het OVC-businessmodel is dat de scholen (de leden van de OVC) het model naar hun eigen hand gaan zetten. Het businessmodel (versie van 17 december 2007) is de versie die de auteurs aanbieden aan de scholen om daar vervolgens op te reflecteren. De OVC is immers hun bedrijf en als gevolg daarvan zijn zij ook verantwoordelijk voor de inhoud van het definitieve businessmodel. De communicatieactiviteiten na het realiseren van het OVC-businessmodel zijn onder te verdelen in: communicatieactiviteiten die door de dagelijkse leiding van de OVC worden geïnitieerd; communicatieactiviteiten die op de scholen worden geïnitieerd. Communicatieactiviteiten die door de dagelijkse leiding van de OVC worden geïnitieerd Projectresultaten plaatsen op de Projectenbank van Kennisnet ICT op School. Het businessmodel wordt in het voorjaar van 2008 door de OVC-leden bediscussieerd, definitief gemaakt en gecommuniceerd met de (potentiële) gebruikers. Het voeren van gesprekken op school- en locatieniveau. OVC-scholen kunnen -indien gewenst- ondersteuning krijgen vanuit de dagelijkse leiding van de OVC bij het opstellen van een gefaseerd, integraal communicatieplan of bij activiteiten die hierin worden beschreven (bijvoorbeeld een voorlichtingsworkshop geven, website van de OVC aanbieden als demo- en testomgeving voor belangstellenden). Activiteiten organiseren die intern leiden tot concreet bruikbare procedures en afspraken over: kwaliteit van de content, rechten op de content, inzet van expertise van en door ontwikkeling van de content, functionele en technische ondersteuning bij gebruik van de content. Realiseren van verbindingen tussen vergelijkbare initiatieven, Kennisnet ICT op School en contentaanbieders. Voorlichtingsdagen organiseren en participeren in landelijke conferenties zodat deze ontwikkelingen onder de aandacht worden gebracht. Wanneer het project live gaat, ligt tevens een SLA klaar voor de afnemers van de content, met daarbij een specificatie van de producten en de dienstverlening, een gebruikersovereenkomst en algemene leveringsvoorwaarden. 2 2 Zie als voorbeeld: Handboek: Procedures en juridische aspecten rondom digitaal onderwijsmateriaal (Espelon, 2004)

13 Evaluatierapport OVC-businessmodel / 15 Communicatieactiviteiten die op de scholen worden geïnitieerd Het OVC-businessmodel wordt passend gemaakt voor de leden van de OVC. Het model wordt in het voorjaar 2008 bediscussieerd door de OVC-leden en vervolgens definitief gemaakt. De OVC-leden brengen het businessmodel intern onder de aandacht en communiceren in hun netwerk over het traject. De OVC-leden communiceren het businessmodel met hun (potentiële) gebruikers. Op schoolniveau wordt er een innovatiestrategisch en schoolorganisatorisch meerjarig traject doorlopen waarin voorbereidend werk wordt verricht om het materiaal te gaan gebruiken. Toekomstige gebruikers zijn: docenten, leerlingen (en ouders/verzorgers), coördinatoren, teamleiders, projectleiders, locatieleiders etc. Het is belangrijk dat dit via passende communicatiekanalen op gezette momenten gebeurt (tijdens MT-vergaderingen, tijdens teamvergaderingen, via voorlichtingsworkshops, studiemiddagen, door nieuwsbrieven, in persoonlijke gesprekken, via de website van de school etc.). 6.6 Communicatie-instrumenten Bij de organisatie van interne en externe informatieverstrekking en -uitwisseling wordt gewerkt vanuit de onderstaande communicatiematrix. Communicatiematrix deelnemers status van de communicatie soort communicatie communicatie-instrumenten intern formeel schriftelijk nieuwsbrieven, mailings, website, brochures, online publicaties, digitale leermaterialen, schriftelijke en digitale instructies mondeling vergaderingen, gesprekken, werkoverleg, telefonisch contact en VOIP-contact, werkconferenties, ledenvergadering, scholenbezoek informeel schriftelijk persoonlijke aantekeningen en verkeer mondeling ad hoc gesprekken, informeel werkoverleg (face-toface en/of elektronisch) extern formeel schriftelijk nieuwsbrieven, mailings, website, brochures, online publicaties, digitale leermaterialen, schriftelijke en digitale instructies mondeling vergaderingen, gesprekken, overleg, conferenties, voorlichtingsdagen, workshops informeel schriftelijk persoonlijke aantekeningen en verkeer mondeling ad hoc gesprekken, informeel werkoverleg (face-toface en/of elektronisch)

14 Evaluatierapport OVC-businessmodel / 15 Gebruikte bronnen Boeken, artikelen, documenten Berdowski, Z. (2006). Digitale leermiddelen: Kosten, kansen en bedreigingen. Uitgave: Instituut voor Onderzoek van Overheidsuitgaven. Boot, E.W. (2005). Building-block solutions for developing instructional software. Thesis, Open Universiteit Nederland. Dongen, H. van, Egmond, N. van, Hak, H., Pol, R. van de, Pontolaeng, D., Poot, T., Radstake, T., Rikkerink, M., Schut, W., Tielemans, G., Venema, J. en Zuylen, J. (2007). Digitaal leermateriaal arrangeren in de onderwijsvernieuwingscooperatie.nl. OVC, Tilburg. Espelon (2004). Handboek: Procedures en juridische aspecten rondom digitaal onderwijsmateriaal. Espelon, Utrecht. Gastel, L. (2007). Business model voor Nationale Kennisbank Basisvaardigheden Wiskunde (NKBW). Downloadable: Kabel, S., Hoog, R. de, Wielinga, B. en Anjewierden, A. (2004). De economische haalbaarheidvan metadateren. Platform Innovatief Uitgeven (InCT). Downloadable: Kennisnet ICT op School (2007). Dossier Leermiddelen en ICT. Zie: MetroPlus BV (7 augustus 2007). Hosting SLA voor Groeiendoorgames (GDG). Mondrian, L., Grinsven, V. van (2007). Rapportage Onderzoek financiering leermiddelen in het voortgezet onderwijs. Duo Market Research, Utrecht. Pennings, L., Van Staden, M., Limonard, S. & Frissen, V. (2005). Van bloei naar groei. Condities voor ontwikkeling en toepassing van business modellen voor webbased educatieve content. TNO Informatie- en Communicatietechnologie, Delft. Programma ECK (6 juni 2006). Wie zal dat betalen? Themabijeenkomst business modellen (verslag), 6 juni Downloadable: Programma ECK (20 juli 2005). Businessmodellen in de praktijk van de educatieve content keten. Concept 0.3. Downloadable: Rappa, M. (2003). Business models on the web. Managing the digital enterprise. Downloadable: Strijker, A. (2004). Reuse of learning objects in context. Human and technical aspects. Thesis, PrintPartners Ipskamp, Enschede. Veerman, AL., Veldhuis, G., Jacobs, L. & Strijker, A. (2002). Toekomstige ontwikkelingen: een SCORM compliant IMAT systeem. TNO TM-02-A028. Soesterberg, the Netherlands Veerman, A.L. & Hageman, C. (2007, april). Workshop Business Modellen. SURF Nationaal Actieplan E-learning, 5 april Veerman, A.L. & Muns, A.A.C. (2007). Werken aan digitale leermiddelen voor succesvol gebruik. Een workshop als instrument voor maatwerk. Handboek Effectief Opleiden ( ), p Veerman, A.L. & Muns, A.A.C. (2006). Ontwikkelen van duurzame digitale leermiddelen. Knelpunten en succesfactoren. Opleiding & Ontwikkeling, 6, Vereniging EduStandaard (5 oktober 2006). Content-zoek-profiel BO-PO-BVE (versie 1.3). Downloadable: Stichting Kennisnet ICT op School (2004). Vier in Balans (Plus).

15 Evaluatierapport OVC-businessmodel / 15 Geraadpleegde websites: Creative Commons Nederland (sept. 07). Zie: De Onderwijsvernieuwingscoöperatie (sept-dec. 07). Zie: Eduforge, exe: Edustandaard: Eénvandaag, uitzending Laptop vervangt schoolboek (22 mei 2007). Zie: Entree Kennisnet (sept 07): Entree, voorbeeld van leermateriaal onder betaalde licentie binnen een portal (sept. 07): GNU Free License Documentation: Hot Potatoes: Metroplus: OCV (sept. 07). Leermateriaalmagazijnen MTV Engels en Mens & Gezondheid. Zie: One laptop per child: Kennisnet, de Educatieve Contentketen: Raptivity, zie: Samen Zoeken & Samen Maken: SURFdiensten: SURFspot:

Projectplan Contentstimulering

Projectplan Contentstimulering Projectplan Contentstimulering Versie: 4.0 Auteur(s) : Onderwijsvernieuwingscoöperatie.nl J. Zuylen en R. Zuylen Titel: ONTWERPEN EN REALISEREN VAN EEN BUSINESSMODEL VOOR HET ARRANGEREN VAN WEBBASED LEERMATERIAAL

Nadere informatie

Getting Integrated. Eindrapport. Auteur(s) : Cornelis Kaai (CSG Jan Arentsz en PCC) Versienummer : 1.0 (30 januari 2008)

Getting Integrated. Eindrapport. Auteur(s) : Cornelis Kaai (CSG Jan Arentsz en PCC) Versienummer : 1.0 (30 januari 2008) Getting Integrated Eindrapport Auteur(s) : Cornelis Kaai (CSG Jan Arentsz en PCC) Versienummer : 1.0 (30 januari 2008) Eindrapport Getting Integrated 1.0 30-1-08 2 / 12 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1

Nadere informatie

OVC- BUSINESSMODEL GEBRUIK EN GROEI STIMULEREN VAN WEBBASED EDUCATIEVE CONTENT IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS

OVC- BUSINESSMODEL GEBRUIK EN GROEI STIMULEREN VAN WEBBASED EDUCATIEVE CONTENT IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS OVC- BUSINESSMODEL GEBRUIK EN GROEI STIMULEREN VAN WEBBASED EDUCATIEVE CONTENT IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS DATUM: 17 december 2007 WOORD VOORAF De term schoolboekengeld zal binnenkort verdwijnen. De nieuwe

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Delen en vinden van digitaal leermateriaal

Delen en vinden van digitaal leermateriaal Delen en vinden van digitaal leermateriaal Edurep in de content keten Nico Verbeij Claudia van der Togt www.kennisnet.nl www.ictopschool.net Trends en knelpunten in onderwijs Trends: Flexibel leren Aansluiten

Nadere informatie

Ad van Hest. Titel project Leerarrangementen samenstellen met Wimba Create

Ad van Hest. Titel project Leerarrangementen samenstellen met Wimba Create 1 1. GEGEVENS AANVRAGER Onderwijsinstelling Naam Postadres Postbus 61 Bezoekadres Sterrenlaan Postcode/plaats Website schoolorganisatie Postbankrekeningnummer Bankrekeningnummer BRIN-nummer Volledige naam

Nadere informatie

Eindrapport Stimulering beveiliging

Eindrapport Stimulering beveiliging indi-2009-12-024 Eindrapport Stimulering beveiliging Project : SURFworks Projectjaar : 2009 Projectmanager : Maurice van den Akker Auteur(s) : Maurice van den Akker Opleverdatum : december 2009 Versie

Nadere informatie

Getting Connected. Cornelis Kaai coördinator Onderwijs 7 december 2006

Getting Connected. Cornelis Kaai coördinator Onderwijs 7 december 2006 Getting Connected Cornelis Kaai ICT-co coördinator Onderwijs 7 december 2006 Inhoud Het PCC en de CSG Jan Arentsz Visie op onderwijs Educatieve Contentketen (Kennisnet) Opzet van het project Voorbeeld

Nadere informatie

Aanschaf leermiddelen

Aanschaf leermiddelen Aanschaf leermiddelen Wat verstaan we onder businessmodellen? TNO heeft in opdracht van Kennisnet onderzoek uitgevoerd naar bruikbare businessmodellen voor onderwijsinstellingen (Businessmodellen en digitale

Nadere informatie

Reglement Stimuleringsregeling MediaMosa 2011:

Reglement Stimuleringsregeling MediaMosa 2011: Reglement Stimuleringsregeling MediaMosa 2011: Versie 1.0 Datum 29 maart 2011 SURFnet/Kennisnet Innovatieprogramma Het SURFnet/ Kennisnet Innovatieprogramma wordt financieel mogelijk gemaakt door het Ministerie

Nadere informatie

Taskforce Informatiebeveiligingsbeleid.

Taskforce Informatiebeveiligingsbeleid. Taskforce Informatiebeveiligingsbeleid. Cursus 1 2015-2016 plus overnachting Aanleiding: Om het deskundigheidsniveau van instellingen te vergroten, zal een masterclass Privacy georganiseerd worden. Deze

Nadere informatie

Helicon Opleidingen Mbo Nijmegen. M.H. Lemstra

Helicon Opleidingen Mbo Nijmegen. M.H. Lemstra 1 1. GEGEVENS AANVRAGER Onderwijsinstelling Naam Postadres Bezoekadres Energieweg 19 Postcode/plaats Website schoolorganisatie Postbankrekeningnummer Helicon Opleidingen Mbo Nijmegen 6541 CW Nijmegen www.helicon.nl

Nadere informatie

MAATWERK VERBINDEN OPMAAT NAAR DE TOEKOMST DRAAGVLAK 1

MAATWERK VERBINDEN OPMAAT NAAR DE TOEKOMST DRAAGVLAK 1 MAATWERK VERBINDEN OPMAAT NAAR DE TOEKOMST BRUG DRAAGVLAK 1 VOORSTELLEN AGENDA EVEN VOORSTELLEN Meta t Lam, Lid Raad van Bestuur Rick van Dam, manager Strategie & Innovatie René Bosman, manager Informatie

Nadere informatie

. GEGEVENS AANVRAGER. Onderwijsinstelling Helicon opleidingen Kesteren Postadres Industrieweg 4 Bezoekadres Industrieweg 4

. GEGEVENS AANVRAGER. Onderwijsinstelling Helicon opleidingen Kesteren Postadres Industrieweg 4 Bezoekadres Industrieweg 4 1. GEGEVENS AANVRAGER Onderwijsinstelling Naam Helicon opleidingen Kesteren Postadres Industrieweg 4 Bezoekadres Industrieweg 4 Postcode/plaats Website schoolorganisatie Postbankrekeningnummer 4041 CR

Nadere informatie

Eindrapportage Interactieve Leerlijnen. www.dnsleerroutes.net. Auteur(s) : Annemarieke Schepers Versienummer : januari 2010. Kennisnet.

Eindrapportage Interactieve Leerlijnen. www.dnsleerroutes.net. Auteur(s) : Annemarieke Schepers Versienummer : januari 2010. Kennisnet. Eindrapportage Interactieve Leerlijnen versie datum 1 / 7 Eindrapportage Interactieve Leerlijnen www.dnsleerroutes.net Auteur(s) : Annemarieke Schepers Versienummer : januari 2010 Kennisnet.nl www.dnsleerroutes.net

Nadere informatie

Aann.bedrijf H.van Haarst B.V. Kanaalstraat 329 Enschede

Aann.bedrijf H.van Haarst B.V. Kanaalstraat 329 Enschede Communicatieplan CO 2 -reductie Aann.bedrijf Kanaalstraat 329 Enschede Het vermenigvuldigen van deze documentatie en/of verstekken van gegevens aan derden in welke vorm dan ook is te allen tijde verboden,

Nadere informatie

Communicatieplan CJG Centra voor Jeugd en Gezin in Hilversum. Hilversum

Communicatieplan CJG Centra voor Jeugd en Gezin in Hilversum. Hilversum Communicatieplan CJG Centra voor Jeugd en Gezin in Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding blz.3 Hoofdstuk 2 Doel communicatieplan blz.3 Hoofdstuk 3 Verantwoordelijkheden blz.3 Hoofdstuk 4 Doelgroepen en doelstellingen

Nadere informatie

Informatiepakket Leerlabs

Informatiepakket Leerlabs Informatiepakket Leerlabs Informatiepakket Leerlabs De vraag naar gepersonaliseerd onderwijs en het gebruik van ict in de klas groeit. Veel scholen werken aan initiatieven gericht op gepersonaliseerd leren

Nadere informatie

Projectplan. Informatie arrangementen als app. s-hertogenbosch, 6 december 2011

Projectplan. Informatie arrangementen als app. s-hertogenbosch, 6 december 2011 Projectplan Informatie arrangementen als app s-hertogenbosch, 6 december 2011 i Versiebeheer Algemene gegevens Projectnaam Informatie arrangementen als app Uitgave Final Datum 6 december 2011 Auteurs Projectleider

Nadere informatie

Model voor Leermiddelenbeleidsplan Een stramien dat u voor uw eigen school kunt gebruiken en aanpassen.

Model voor Leermiddelenbeleidsplan Een stramien dat u voor uw eigen school kunt gebruiken en aanpassen. infobladen over leermiddelenbeleid voor docenten en schoolleiding 15 www.leermiddelenvo.nl Model voor Leermiddelenbeleidsplan Een stramien dat u voor uw eigen school kunt gebruiken en aanpassen. In een

Nadere informatie

Evaluatieplan Adaptief Leren

Evaluatieplan Adaptief Leren Evaluatieplan Adaptief Leren Sjoerd de Vries Wendy Krimpen Loes van Oosteren 6 januari 2006. Enschede Contact: Sjoerd de Vries E-Mail: sjoerd.devries@utwente.nl Mob: +31 (0)6 47274565 Tel: +31(0)53 4893952

Nadere informatie

project Innovatieplatform-VO GRIP OP UW LEERMIDDELENBELEID

project Innovatieplatform-VO GRIP OP UW LEERMIDDELENBELEID project Innovatieplatform-VO GRIP OP UW LEERMIDDELENBELEID Motieven om een leermiddelenbeleidsplan te ontwerpen Voor iedere leerling het beste leermateriaal tegen de beste prijs! Voor iedere leerling,

Nadere informatie

Digitaal lesmateriaal zoeken, maken en delen met

Digitaal lesmateriaal zoeken, maken en delen met Digitaal lesmateriaal zoeken, maken en delen met Trainerscursus deel 1 Open Universiteit / CELSTEC 10-1-2013 1 1 Leermiddelen Taak van private sector of toch (deels) publiek? Wet gratis schoolboeken (scholen

Nadere informatie

Exploitatieplan Zien en begrijpen

Exploitatieplan Zien en begrijpen Exploitatieplan Zien en begrijpen Auteur(s) : H. Otermann Versienummer : 1.0 ( 14 februari 2008) 2008 KEGG Exploitatieplan versie 1.0 14 februari 2008 2 / 11 Samenvatting Voor leerlingen met een auditieve

Nadere informatie

Plan van aanpak versnellingsvraag: Versie: 28 09 2015. De versnellingsvraag. Versnellingsvraag Stichting Klasse:

Plan van aanpak versnellingsvraag: Versie: 28 09 2015. De versnellingsvraag. Versnellingsvraag Stichting Klasse: Plan van aanpak versnellingsvraag: Versie: 28 09 2015 De versnellingsvraag Versnellingsvraag Stichting Klasse: Hoe kunnen we met de learning analytics vanuit dashboards, zoals dat van Snappet, in combinatie

Nadere informatie

Toekom(st)room LOB Een stroompunt loopbaangericht onderwijs

Toekom(st)room LOB Een stroompunt loopbaangericht onderwijs SAMENVATTING Toekom(st)room LOB Een stroompunt loopbaangericht onderwijs Advies over hoe LOB na 5 jaar Stimulering LOB verder moet. Utrecht, 1 december 2014 ACHTERGROND Van studie kiezen naar loopbaan

Nadere informatie

Succesvol implementeren

Succesvol implementeren Succesvol implementeren Waarom begeleiding bij implementeren? Idealiter wordt een verandering op een school ingezet vanuit de onderwijsvisie. Deze veranderingen zijn veelal geformuleerd in het schoolplan

Nadere informatie

1. GEGEVENS AANVRAGER. Onderwijsinstelling CITAVERDE College Postadres Postbus 960 Bezoekadres Wilhelminasingel 25. Bankrekeningnummer

1. GEGEVENS AANVRAGER. Onderwijsinstelling CITAVERDE College Postadres Postbus 960 Bezoekadres Wilhelminasingel 25. Bankrekeningnummer 1 1. GEGEVENS AANVRAGER Onderwijsinstelling Naam CITAVERDE College Postadres Postbus 960 Bezoekadres Wilhelminasingel 25 Postcode/plaats Website schoolorganisatie Postbankrekeningnummer Bankrekeningnummer

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2 -reductie. Van Schoonhoven Infra B.V.

Communicatieplan CO 2 -reductie. Van Schoonhoven Infra B.V. Communicatieplan CO 2 -reductie B.V. Leusden, november 2013 Auteurs: G.J. van Schoonhoven D.J. van Boven Geaccordeerd door: D.J. van Boven Directeur eigenaar INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1.1 Over dit communicatieplan

Nadere informatie

Functieprofiel: Redacteur Functiecode: 0601

Functieprofiel: Redacteur Functiecode: 0601 Functieprofiel: Redacteur Functiecode: 0601 Doel Uitvoeren van redactionele werkzaamheden voor de totstandkoming van diverse in- en/of externe publicaties, alsmede het bewaken van de kwaliteit van de publicaties,

Nadere informatie

Werkplan 1 juli 2009 1 juli 2011

Werkplan 1 juli 2009 1 juli 2011 Expertisecentrum Onderwijs & ICT Suriname UTSN Twinning Project 2008/1/E/K/005 Werkplan 1 juli 2009 1 juli 2011 Bijlage C bij het Rapport Haalbaarheidsstudie Wim de Boer (SLO), Pieter van der Hijden (Sofos

Nadere informatie

Lesgeven met Kernmethodes AK

Lesgeven met Kernmethodes AK Lesgeven met Kernmethodes AK ofwel eenvoudig aan de slag met de Stercollecties van VOcontent en Wikiwijs Presentatie tijdens KNAG Onderwijsdag 2014 Herman Rigter Almere, 7 november 2014 Inhoud Wat is VO-content

Nadere informatie

Samenwerking Bibliotheek en Voortgezet Onderwijs

Samenwerking Bibliotheek en Voortgezet Onderwijs Samenwerking Bibliotheek en Voortgezet Onderwijs Naar een landelijke aanpak SAMENVATTING Marleen Wijnen in opdracht van Kunst van Lezen september 2012 Samenvatting De bibliotheek op school voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Bureau Waardenburg B.V. Communicatieplan Bijlage C Bij Energiemanagement actieplan

Bureau Waardenburg B.V. Communicatieplan Bijlage C Bij Energiemanagement actieplan Bureau Communicatieplan Bijlage C Bij Energiemanagement actieplan CULEMBORG, DECEMBER 2014, VERSIE 1 BUREAU WAARDENBURG B.V. Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Belanghebbenden (stakeholders) 3 2.1 Interne doelgroepen

Nadere informatie

Scan Professionele leercultuur in teams Kohnstamm Instituut

Scan Professionele leercultuur in teams Kohnstamm Instituut Scan Professionele leercultuur in teams Kohnstamm Instituut De scan Professionele leercultuur in teams is een instrument voor scholen voor voortgezet onderwijs waarmee in kaart wordt gebracht hoe ver het

Nadere informatie

Communicatieplan Milieu Inclusief CO 2 -footprint en reductie. Koninklijke Bammens

Communicatieplan Milieu Inclusief CO 2 -footprint en reductie. Koninklijke Bammens Inclusief CO 2 -footprint en reductie Maarssen, 25 maart 2014 Auteur(s): Niels Helmond Geaccordeerd door: Simon Kragtwijk Directievertegenwoordiger Milieu / Manager Productontwikkeling COLOFON Het format

Nadere informatie

Handleiding Cultuur Canvas

Handleiding Cultuur Canvas Handleiding Cultuur Canvas Je hebt een idee voor Tilburg, voor cultuur in het publieke domein en je weet waarschijnlijk ook wat je het wilt realiseren. Weet je ook of je plan kansrijk is? En wat je kunt

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Marketing en Communicatie Functiecode: 0602

Functieprofiel: Medewerker Marketing en Communicatie Functiecode: 0602 Functieprofiel: Communicatie Functiecode: 0602 Doel Verzorgen van activiteiten op het gebied van communicatie en/of voorlichting voor Hogeschool Utrecht of onderdelen daarvan, aan verschillende in- en

Nadere informatie

Flexibel en adaptief gebruik van leerobjecten Werktitel : Klikstart 4 Eindrapport

Flexibel en adaptief gebruik van leerobjecten Werktitel : Klikstart 4 Eindrapport Flexibel en adaptief gebruik van leerobjecten Werktitel : Klikstart 4 Eindrapport Auteur(s) : AB-ZHW Ted Smits Versienummer : 1.2. januari 2008 Flexibel en adaptief gebruik van leerobjecten Klikstart 4

Nadere informatie

Onze Trainingen en Diensten

Onze Trainingen en Diensten Kick-off Nederland Onze Trainingen en Diensten Het team van KED-SENS heeft haar aanbod van trainingen en diensten overzichtelijk in kaart gebracht. Alle mensen zijn uniek en leren en ontwikkelen zich op

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2 -reductie 2014

Communicatieplan CO 2 -reductie 2014 Communicatieplan CO 2 -reductie 2014 BVR Groep B.V. Roosendaal, 20-06-2014. Auteur(s): H. Schrauwen, Energie & Technisch adviseur. Geaccordeerd door: M. Soenessardien, INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1 1.1

Nadere informatie

Students Voices (verkorte versie)

Students Voices (verkorte versie) Lectoraat elearning Students Voices (verkorte versie) Onderzoek naar de verwachtingen en de ervaringen van studenten, leerlingen en jonge, startende leraren met betrekking tot het leren met ICT in het

Nadere informatie

Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012)

Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012) -1- Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012) 1 Aanleiding voor het project Arbeidsparticipatie is een belangrijk onderwerp voor mensen met een chronische ziekte of functiebeperking

Nadere informatie

Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405

Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405 Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405 Doel Registreren en (laten) oplossen van vragen en storingen van ICT-gebruikers binnen de richtlijnen van de afdeling, teneinde bij te dragen aan efficiënt

Nadere informatie

Communicatieplan Ommekeer met PASSER. Onderwijsinteractie in een leerlab

Communicatieplan Ommekeer met PASSER. Onderwijsinteractie in een leerlab Communicatieplan Ommekeer met PASSER Onderwijsinteractie in een leerlab Datum: juni 2007 Auteur: Sylvia Hasper stelling De doelstelling van het communicatieplan is drieledig: Bekendheid geven aan de database

Nadere informatie

Beleid. Beschrijving trekkersrollen LC en LD. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Coevorden, Hardenberg e.o. / De Nieuwe Veste

Beleid. Beschrijving trekkersrollen LC en LD. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Coevorden, Hardenberg e.o. / De Nieuwe Veste 1. Inleiding De koers voor de komende jaren, zoals beschreven in het strategisch beleidsplan 2011-2014 heeft consequenties voor gewenste managementstijl van de school. In de managementvisie 2011-2014 heeft

Nadere informatie

Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1

Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1 Bijlage D: Projectplan Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1 Realisatie, Implementatie en overdracht aan beheer Inhoudsopgave 1 Projectdefinitie 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Reikwijdte 4 1.4 Randvoorwaarden,

Nadere informatie

Helicon Opleidingen Mbo Nijmegen. M.H. Lemstra

Helicon Opleidingen Mbo Nijmegen. M.H. Lemstra 1 1. GEGEVENS AANVRAGER Onderwijsinstelling Naam Postadres Bezoekadres Energieweg 19 Postcode/plaats Website schoolorganisatie Postbankrekeningnummer Helicon Opleidingen Mbo Nijmegen 6541 cw Nijmegen www.helicon.nl

Nadere informatie

Scan Professionele leercultuur op scholen Kohnstamm Instituut

Scan Professionele leercultuur op scholen Kohnstamm Instituut Scan Professionele leercultuur op scholen Kohnstamm Instituut De scan Professionele leercultuur op scholen is een instrument voor scholen voor voortgezet onderwijs waarmee in kaart wordt gebracht hoe ver

Nadere informatie

Mw. Drs. M.J.P.C. Schoonen

Mw. Drs. M.J.P.C. Schoonen 1 1. GEGEVENS AANVRAGER Onderwijsinstelling Naam ROC Zeeland Postadres Postbus 2102 Bezoekadres Bessestraat 4 Postcode/plaats Website schoolorganisatie Postbankrekeningnummer 522198 Bankrekeningnummer

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2 -reductie. Baggerbedrijf West Friesland

Communicatieplan CO 2 -reductie. Baggerbedrijf West Friesland Communicatieplan CO 2 -reductie Baggerbedrijf West Friesland Gebruikte handelsnamen: Baggerbedrijf West Friesland Grond & Cultuurtechniek West Friesland Andijk, februari-mei 2014 Auteurs: M. Komen C. Kiewiet

Nadere informatie

Projectplan en globaal exploitatieplan Contentstimulering. Getting Integrated - Webbased materiaal voor de AVO-vakken in het vmbo

Projectplan en globaal exploitatieplan Contentstimulering. Getting Integrated - Webbased materiaal voor de AVO-vakken in het vmbo Projectplan en globaal exploitatieplan Contentstimulering Getting Integrated - Webbased materiaal voor de AVO-vakken in het vmbo Auteur(s) : Cornelis Kaai (CSG Jan Arentsz en PCC) Versienummer : 2.1 (24

Nadere informatie

Ik ga het niet doen, en mijn mensen ook niet!

Ik ga het niet doen, en mijn mensen ook niet! Ik ga het niet doen, en mijn mensen ook niet! Wat zijn de belangrijkste eisen en uitdagen van jouw organisatie in de komende 6 maanden? Welke kritische succesfactoren worden er gesteld? Waar liggen de

Nadere informatie

Plan van Aanpak. en Edutrainers samen op weg. Versie: 151027 EXPEDITIE 2015-2016

Plan van Aanpak. <naam school> en Edutrainers samen op weg. Versie: 151027 EXPEDITIE 2015-2016 Plan van Aanpak en samen op weg Versie: 151027 EXPEDITIE 2015-2016 De Expeditie Er gaan 85 docenten samen op pad. Doel: De docenten en leerlingen ervaren dat de inzet van ICT een meerwaarde

Nadere informatie

Exploitatieplan eduvip. Auteur(s) : H. Snetselaar Versienummer : 0.2 (11-03-08)

Exploitatieplan eduvip. Auteur(s) : H. Snetselaar Versienummer : 0.2 (11-03-08) Exploitatieplan eduvip Auteur(s) : H. Snetselaar Versienummer : 0.2 (11-03-08) Samenvatting Er zijn ongeveer 2500 leerlingen met een visuele beperking in het Nederlands onderwijs. Hiervan volgen ongeveer

Nadere informatie

Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan

Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan Plan van Aanpak Titel: Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan Subtitel: Plan van Aanpak Versie: Versie 1.0 Plaats: Roermond Datum: 26 mei 2015 Opgesteld door: Jan Waalen,

Nadere informatie

WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan

WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan 1 WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan Doorstroomtraject BBL/BOL-PW4 Kerntaak: 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Werkprocessen: 3.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering

Nadere informatie

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Balanced Scorecard Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 DE

Nadere informatie

INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: COMMUNITY MANAGEMENT

INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: COMMUNITY MANAGEMENT INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: COMMUNITY MANAGEMENT ACTIVITEITENPLAN 2015 WWW.SURF.NL/ONDERWIJS Innovatieprogramma Onderwijs op Maat Project: Communitymanagement 2 INHOUD 1. Community management

Nadere informatie

TARGET2 nieuwsbrief. Inhoud. De TARGET2 nieuwsbrief. Projectplanning TARGET2

TARGET2 nieuwsbrief. Inhoud. De TARGET2 nieuwsbrief. Projectplanning TARGET2 TARGET2 nieuwsbrief Informatie over de migratie van TOP naar TARGET2 januari 2006, nr 2 Inhoud De TARGET2 nieuwsbrief Projectplanning TARGET2 1 1 Migratie naar TARGET2 Het testprogramma 3 3 De meest recente

Nadere informatie

Stimuleringsregeling Open en Online Onderwijs 2015 VOORLICHTINGSBIJEENKOMST 16 OKTOBER 2015

Stimuleringsregeling Open en Online Onderwijs 2015 VOORLICHTINGSBIJEENKOMST 16 OKTOBER 2015 Stimuleringsregeling Open en Online Onderwijs 2015 VOORLICHTINGSBIJEENKOMST 16 OKTOBER 2015 Livestream https://blog.surf.nl/open-online/ Programma 10.00 Achtergrond en doelstellingen Janina van Hees, SURFnet

Nadere informatie

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO projectplan Koning

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO projectplan Koning 1 / 5 Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO Projectplan Auteur(s) Versienummer Datum Koning Willem 1 College 1.5 31102007 2 / 5 1a NAW-gegevens van de aanvragende onderwijsinstelling

Nadere informatie

Open & Online. De (mogelijke) rollen van bibliotheken. Onderwijs

Open & Online. De (mogelijke) rollen van bibliotheken. Onderwijs Open & Online De (mogelijke) rollen van bibliotheken Onderwijs Enthousiasme om mee te werken aan het onderzoek De opkomst hier vandaag Vragen en nieuwsgierigheid Leidraad met vragen opgesteld Telefonische

Nadere informatie

Subsidievoorwaarden Stichting Pica ten behoeve van het project <>

Subsidievoorwaarden Stichting Pica ten behoeve van het project <> Bijlage bij brief met kenmerk Subsidievoorwaarden Stichting Pica ten behoeve van het project Overwegende dat: 1. Stichting Pica tot doel heeft de wetenschappelijke en openbare informatievoorziening

Nadere informatie

Projectvoorstel. Integraal onderhoud Zeewolde-Noord (1) Inhoudsopgave. Projectleider : Anne Damstra Datum : 05 april 2016 Versie : definitief

Projectvoorstel. Integraal onderhoud Zeewolde-Noord (1) Inhoudsopgave. Projectleider : Anne Damstra Datum : 05 april 2016 Versie : definitief Projectvoorstel Integraal onderhoud Zeewolde-Noord (1) Projectleider : Anne Damstra Datum : 05 april 2016 Versie : definitief Inhoudsopgave 2/8 1. Inleiding 3 1.1. Aanleiding 3 1.2. Historie 3 1.3. Doel

Nadere informatie

Didactische meerwaarde van de ELO in het Primair Onderwijs

Didactische meerwaarde van de ELO in het Primair Onderwijs Didactische meerwaarde van de ELO in het Primair Onderwijs Verkenning rondom mogelijkheden, meerwaarde en aandachtspunten 27 januari 2011 NOT Academie Presentatie: Arnout Vree a.vree@avetica.nl www.avetica.nl

Nadere informatie

ALGEMEEN PROJECT RAPPORT

ALGEMEEN PROJECT RAPPORT Evaluatie EVALUATION rapport RAPPORT SENDI PROJECT project ALGEMEEN PROJECT RAPPORT This report contains the evaluation analysis of the filled out questionnaire about the Kick off meeting in Granada Dit

Nadere informatie

Inventarisatie QTI Toetsspeler

Inventarisatie QTI Toetsspeler Inventarisatie QTI Toetsspeler Versie: 1.0 Datum: 16 januari 2008 Colofon Inventarisatie QTI Toetsspeler Dit document is opgesteld door het project Inventarisatie van afspraken over digitaal toetsmateriaal

Nadere informatie

Projectvoorstel Borging Programma Lokale Versterking GGz Project B: Regionale borgingsactiviteiten

Projectvoorstel Borging Programma Lokale Versterking GGz Project B: Regionale borgingsactiviteiten Projectvoorstel Borging Programma Lokale Versterking GGz Project B: Regionale borgingsactiviteiten 20 april 2009 Landelijk Platform GGz Postbus 13223 3507 LE Utrecht 1 Inleiding Op 1 januari 2007 trad

Nadere informatie

Onze Trainingen en Diensten

Onze Trainingen en Diensten KED-Quest Nederland Onze Trainingen en Diensten Het team van KED-SENS heeft haar aanbod van trainingen en diensten overzichtelijk in kaart gebracht. Alle mensen zijn uniek en leren en ontwikkelen zich

Nadere informatie

Redacteur. Context. Doel

Redacteur. Context. Doel Redacteur Doel (Doen) uitvoeren van redactionele werkzaamheden voor de totstandkoming van diverse in- en/of externe publicaties, alsmede het bewaken van de kwaliteit van de publicaties, conform de vastgelegde

Nadere informatie

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Doel Voorbereiden en opzetten van en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen randvoorwaarden van kosten,

Nadere informatie

Leergang Deelnemeradministraties

Leergang Deelnemeradministraties DEFINITIEF Leergang Deelnemeradministraties 1/9 21 november 2013 PBLQ HEC - Leergang Deelnemeradministraties Leergang Deelnemeradministraties Plan van Aanpak versie 1.0 datum 21 november 2013 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Opdrachtgever project Werknemer in opleiding : ministerie van OCW

Opdrachtgever project Werknemer in opleiding : ministerie van OCW Datum: 20 februari 2012 Ons kenmerk: JK1.12.009 Begeleidingsmodel Werknemer in opleiding Opdrachtgever project Werknemer in opleiding : ministerie van OCW Wout Schafrat Gijs van de Beek Preventie en duurzaamheid

Nadere informatie

Communicatieplan Croon CO2 Footprint

Communicatieplan Croon CO2 Footprint Croon Elektrotechniek B.V. Marketing & Business Development Hoofdkantoor Rotterdam Schiemond 20-22 3024 EE Rotterdam Postbus 6073 3002 AB Rotterdam Telefoon 088-923 33 44 www.croon.nl Communicatieplan

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2 -reductie

Communicatieplan CO 2 -reductie Communicatieplan CO 2 -reductie Heerenveen, 8 februari 2012 Auteur(s): G. Schoemaker Geaccordeerd door: Directeur C O L O F O N Het format voor dit communicatieplan is opgesteld door Stichting Stimular.

Nadere informatie

GRIP op uw. in 3 bijeenkomsten

GRIP op uw. in 3 bijeenkomsten GRIP op uw Leermiddelenbeleid in 3 bijeenkomsten Alle fasen leermiddelenbeleid Fase 1: opstarten en oriënteren Stel een werkgroep leermiddelenbeleidsplan samen. Bespreek met elkaar motieven, beoogde verbeteringen

Nadere informatie

Communicatieplan Stoer Ondernemen manual

Communicatieplan Stoer Ondernemen manual Communicatieplan Stoer Ondernemen manual Inhoudsopgave Inleiding Situatieanalyse Doelgroep Communicatiedoelstellingen Communicatiestrategie Boodschap Middelen Termijnplanning Organisatie en kosten Evaluatie

Nadere informatie

Toll-net: samenwerken aan e-leren en gecombineerd leren voor volwassenen

Toll-net: samenwerken aan e-leren en gecombineerd leren voor volwassenen AFSTANDSLEREN EN ICT GECOMBINEERD ONDERWIJS 4 1 Toll-net: samenwerken aan e-leren en gecombineerd leren voor volwassenen Steven De Pauw Coördinator Toll-net Steven Verjans Universitair docent Open Universiteit

Nadere informatie

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan, 22 Augustus 2014 1 Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken

Nadere informatie

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Doel Voorbereiden en uitvoeren van het beleid van in het algemeen en van de eigen service in het bijzonder, alsmede het leidinggeven aan de werkzaamheden

Nadere informatie

Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage April Realisatie van het Sectorloket-systeem

Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage April Realisatie van het Sectorloket-systeem Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage April 2004 Realisatie van het Sectorloket-systeem Opdrachtgever: stichting Inlichtingenbureau Status Versie Datum Definitief 1.0 27 april 2004 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

SIG Research Information & SURF programma Open Access OPTIMAAL BENUTTEN DOOR AFSTEMMING

SIG Research Information & SURF programma Open Access OPTIMAAL BENUTTEN DOOR AFSTEMMING SIG Research Information & SURF programma Open Access OPTIMAAL BENUTTEN DOOR AFSTEMMING Samenwerken, Open Access en Data voor onderzoek 23 maart 2015 SIG Research Information: stand van zaken De SIG-RI

Nadere informatie

Format met toelichting

Format met toelichting Format met toelichting Volledige naam (en afkorting) Dit vind ik ervan! 2.0 Eigenaar Platform Dit vind ik ervan! Bestaande uit Cordaan, Philadelphia en Siza In gebruik sinds 1 januari 2015 Referenties/documentatie

Nadere informatie

DDS Strategisch Beleidsplan 2011-2015

DDS Strategisch Beleidsplan 2011-2015 DDS Strategisch Beleidsplan 2011-2015 Strategisch Beleidsplan 2011-2015 Inleiding De Digitale Sleutel bestaat vanaf maart 2003 als samenwerkingsverband van de drie grote schoolbesturen met financiële ondersteuning

Nadere informatie

Communicatieplan CO2-prestatieladder

Communicatieplan CO2-prestatieladder Communicatieplan CO2-prestatieladder Onderdeel van het Duurzaamheidsplan Opdrachtgever: Domein: Alle Versie : 1.1 Status : definitief Datum : 8 december 2015 Opgesteld door : Monique van der Velden Documenthistorie

Nadere informatie

Stichting Empowerment centre EVC

Stichting Empowerment centre EVC I N V E N T A R I S A T I E 1. Inleiding Een inventarisatie van EVC trajecten voor hoog opgeleide buitenlanders in Nederland 1.1. Aanleiding De Nuffic heeft de erkenning van verworven competenties (EVC)

Nadere informatie

AANSLUITING PO-VO VIA ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING (ELO)

AANSLUITING PO-VO VIA ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING (ELO) PROCESBESCHRIJVING AANSLUITING PO-VO AANSLUITING PO-VO VIA ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING (ELO) LEERLINGEN VAN GROEP 8 IN HET PO MAKEN KENNIS MET HET WERKEN IN EEN ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING (ELO) ZOALS DIE

Nadere informatie

Juryrapport 1 e Nederlandse e-learning Award

Juryrapport 1 e Nederlandse e-learning Award Juryrapport 1 e Nederlandse e-learning Award Winnaar: Trimbos Instituut met De gezonde school en genotmiddelen Uitgereikt tijdens het Nationale E-learning Congres op 10 februari 2009 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Jaap Bregman. Profiel. Kerncompetenties. Opleiding Training. 17 september 1985, Rotterdam

Jaap Bregman. Profiel. Kerncompetenties. Opleiding Training. 17 september 1985, Rotterdam Jaap Bregman 17 september 1985, Rotterdam 06 14 055 843 j.bregman@facilityestate.nl Profiel Vanuit een bedrijfskundige en facilitaire achtergrond richt Jaap zich op de mogelijkheden die ondersteunende

Nadere informatie

Vragenlijst voor het in beheer nemen van de afspraak Doorstroommonitor

Vragenlijst voor het in beheer nemen van de afspraak Doorstroommonitor Vragenlijst voor het in beheer nemen van de afspraak Doorstroommonitor Versie beheer Versie Datum Door Reden 0.1 24 oktober 2013 Elise Lustenhouwer Eerste opzet being vragen 0.2 29 oktober 2013 Marjan

Nadere informatie

Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014

Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014 Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014 Deze vragenlijst dient om een totaalbeeld te krijgen van de resultaten van de projecten die in 2013/2014 gefinancierd

Nadere informatie

Stilte voor de storm. Onderzoeksrapport innovatief lesmateriaal

Stilte voor de storm. Onderzoeksrapport innovatief lesmateriaal Stilte voor de storm Onderzoeksrapport innovatief lesmateriaal Inhoud Inleiding... 2 Managementsamenvatting... 3 Resultaten van het onderzoek... 5 Interessante resultaten van de open vragen... 19 Wat ontbreekt

Nadere informatie

Format Projectplan. Zo kan het ook! 20 juni 2013 1

Format Projectplan. Zo kan het ook! 20 juni 2013 1 Format Projectplan Onbeperkt Sportief biedt u een format voor het maken van een projectplan. Met zeven hoofdvragen krijgt u helder op papier wat uw project inhoudt. Het projectplan heeft als doel het stimuleren

Nadere informatie

Stichting Openbaar Primair Onderwijs "Samen tussen Amstel en IJ (STAIJ) Contactpersoon: Sacha Schrier, Montessorischool de Amstel

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Samen tussen Amstel en IJ (STAIJ) Contactpersoon: Sacha Schrier, Montessorischool de Amstel Indienende besturen: Stichting Openbaar Primair Onderwijs "Samen tussen Amstel en IJ (STAIJ) Contactpersoon: Sacha Schrier, Montessorischool de Amstel Stichting Conexus Contactpersoon: Jan Willem Helmink,

Nadere informatie

Scenario s voor Leren op Afstand in het MBO

Scenario s voor Leren op Afstand in het MBO Scenario s voor Leren op Afstand in het MBO 1 / 14 Scenario s voor Leren op Afstand in het MBO 2010 Kennisnet.nl Scenario s voor Leren op Afstand in het MBO 2 / 14 Samenvatting Scenario s voor Leren op

Nadere informatie

Projectmanagementenquête 2007

Projectmanagementenquête 2007 Projectmanagementenquête 2007 Handvatten voor succesvolle projecten 21 maart 2007 Bisnez Management in samenwerking met het IT Trends Institute en de Vrije Universiteit van Amsterdam copyright by Bisnez

Nadere informatie