Criteria 73/06. Eisen te stellen aan het kwaliteitssysteem voor een productcertificaat voor elementen van vooraf vervaardigd constructief beton

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Criteria 73/06. Eisen te stellen aan het kwaliteitssysteem voor een productcertificaat voor elementen van vooraf vervaardigd constructief beton"

Transcriptie

1 Criteria 73/ Criteria 73/06 Eisen te stellen aan het kwaliteitssysteem voor een productcertificaat voor elementen van vooraf vervaardigd constructief beton Uitgave: Kiwa N.V.

2 Criteria 73/ Criteria 73/06 Eisen te stellen aan het kwaliteitssysteem voor een productcertificaat voor elementen van vooraf vervaardigd constructief beton

3 Voorwoord Kiwa De Criteria 73 is opgesteld door het College van Deskundigen Constructief Beton van Kiwa, waarin belanghebbende partijen op het gebied van elementen van vooraf vervaardigd constructief beton zijn vertegenwoordigd. Dit college begeleidt ook de uitvoering van certificatie en stelt de Criteria zonodig bij. De eisen zijn gebaseerd op NEN-EN en NEN 8005, NEN 6722 en NEN 6720 en vastgelegd in het "Raamschema Interne Kwaliteitsbewaking (IKB-schema). Naast deze specifieke eisen zijn er tevens algemene eisen ten aanzien van het kwaliteitssysteem opgenomen. Toelichting Waar in deze Criteria een verwijzing is opgenomen naar een artikel in een Europese norm, dan geldt deze verwijzing inclusief de nadere normatieve invullingen en toelichtende teksten die in de bijbehorende NEN norm zijn opgenomen (bijvoorbeeld NEN-EN en NEN 8005). De Criteria 73/06 is een herziening van de Criteria 73/05. Belangrijkste reden voor de aanpassing is het verschijnen van diverse Europese normen, zowel betontechnologisch (NEN-EN 206-1) als productnormen. De Europese productnormen voor constructieve betonelementen vormen de basis voor de CE markering. De Annex ZA van deze normen stelt eisen aan de Factory Production Control (FPC). Over het algemeen verwijzen de productnormen voor de FPC naar NEN-EN De eisen in het IKB-schema zijn op deze norm afgestemd. Daarnaast zijn aanpassingen doorgevoerd naar aanleiding van opgedane ervaringen met de Criteria 73/05. Kiwa hanteert de Criteria 73 in combinatie met diverse productspecifieke beoordelingsrichtlijnen en het Kiwa-Reglement voor Productcertificatie. In dit reglement is de door Kiwa gehanteerde werkwijze vastgelegd bij de uitvoering van het onderzoek ter verkrijging van het attest-met-productcertificaat, alsmede de werkwijze bij de externe controle. Kiwa N.V. Certificatie en Keuringen Sir W. Churchill-laan 273 Postbus AB RIJSWIJK ZH Tel. (070) Fax (070) Kiwa N.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Onverminderd de aanvaarding van de Beoordelingsrichtlijn door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit als Nationale Beoordelingsrichtlijn berusten alle rechten bij Kiwa. Het gebruik van deze Beoordelingsrichtlijn door derden, voor welk doel dan ook, is uitsluitend toegestaan nadat een schriftelijke overeenkomst met Kiwa is gesloten waarin het gebruiksrecht is geregeld. Uitgave: Kiwa N.V.

4 Inhoud 1 Inleiding 5 2 Onderwerp en toepassingsgebied 6 3 Eisen aan het kwaliteitssysteem Algemeen Directieverantwoordelijkheid Procedures en werkvoorschriften Kwalificatie van personeel Kwaliteitsregistratie 12 4 Interne kwaliteitsbewaking Laboratorium en beproevingen Toeleveringen Productie 14 5 Raamschema Interne Kwaliteitsbewaking Algemeen Per productieplaats vast te stellen aspecten Aanvullende bepalingen Het Raamschema IKB Toelichting op het Raamschema IKB 25 Bijlagen 1. Inventarislijst laboratorium 2. Betonstaal, Lasverbindingen en Lasserskwalificatie 3. Ontkistingssterkte, aanspansterkte en afvoersterkte 4. Beoordeling scheurvorming 5. Lijst van vermelde documenten 6. Zelfverdichtend beton 7. Constructieve lasverbindingen 8. Taken en verantwoordelijkheden t.a.v. tekeningen en berekeningen 9. Gehechtlaste wapeningsnetten

5 1 Inleiding In deze Criteria 73 zijn eisen opgenomen voor het kwaliteitssysteem van certificaathouders die "elementen van vooraf vervaardigd constructief beton" vervaardigen. Naast deze Criteria 73 zijn er tevens een aantal beoordelingsrichtlijnen (BRL s) van kracht voor "elementen van vooraf vervaardigd constructief beton". In deze beoordelingsrichtlijnen zijn eisen opgenomen die specifiek voor dat bepaalde product gelden. Voor de eisen aan het kwaliteitssysteem verwijzen de BRL s naar de Criteria 73. Het schema hieronder verduidelijkt de samenhang tussen de Criteria 73 en de genoemde beoordelingsrichtlijnen. Criteria 73 Eisen voor alle producten die vallen onder Elementen van vooraf vervaardigd constructief beton De Criteria is verdeeld in: - Eisen aan het product, zoals: EN en NEN 8005; NEN 6720 (VBC); NEN 6722 (VBU); NEN 6008; NEN Eisen te stellen aan het kwaliteitssysteem, zoals: Systeemeisen Het Raamschema Interne Kwaliteitsbewaking BRL 0203 Vrijdragende systeemvloeren van vooraf vervaardigd constructief beton - prestatie-eisen - specifieke producteisen - specifieke eisen aan het kwaliteitssysteem BRL 1104 Bedrijfsvloerplaten van beton - prestatie-eisen - specifieke producteisen - specifieke eisen aan het kwaliteitssysteem BRL 1712 Holle palen van staalvezelbeton - prestatie-eisen - specifieke producteisen - specifieke eisen aan het kwaliteitssysteem BRL 1721 Betonnen oplangers - prestatie-eisen - specifieke producteisen - specifieke eisen aan het kwaliteitssysteem BRL 2352 Betonnen heipalen - prestatie-eisen - specifieke producteisen - specifieke eisen aan het kwaliteitssysteem BRL 2812 Agrarische betonproducten - prestatie-eisen - specifieke producteisen - specifieke eisen aan het kwaliteitssysteem BRL 2813 Bouwelementen van beton - prestatie-eisen - specifieke producteisen - specifieke eisen aan het kwaliteitssysteem BRL 1001, 1003 en 1008 voor dragende en niet dragende wanden - prestatie-eisen Opmerking Deze BRL s bevatten geen producteisen en systeemeisen, hiervoor geldt BRL BRL 9205 Duikerelementen van gewapend beton - prestatie-eisen - specifieke producteisen - specifieke eisen aan het kwaliteitssysteem Criteria 73/06 d.d. 31 maart

6 2 Onderwerp en toepassingsgebied In de Criteria 73 zijn eisen geformuleerd waaraan het kwaliteitssysteem van een certificaathouder moet voldoen voor een productcertificaat voor elementen van vooraf vervaardigd constructief beton. De Criteria 73 omvat ten minste: - de aspecten die vermeld zijn in en van het Kiwa-Reglement voor Productcertificatie; - de eisen die zijn gesteld aan het kwaliteitssysteem; - de eisen die zijn gebaseerd op de geldende betonvoorschriften. Onder "elementen van vooraf vervaardigd constructief beton" wordt verstaan: elementen van ongewapend, gewapend of voorgespannen beton die een dragende of scheidende functie hebben. Dit kunnen zijn: - Agrarische betonproducten; - Bouwelementen van beton; - Systeemvloeren; - Bedrijfsvloerplaten; - Betonnen heipalen; - Betonnen oplangers; - Duikerelementen; - Dragende en niet dragende scheidingsconstructies (betonachtig); - Holle palen van staalvezelbeton. Voor de bovengenoemde elementen heeft Kiwa afzonderlijke beoordelingsrichtlijnen. De Criteria 73 vormt één geheel met deze beoordelingsrichtlijnen. Criteria 73/06 d.d. 31 maart

7 3 Eisen aan het kwaliteitssysteem 3.1 Algemeen De certificaathouder, is te allen tijde verantwoordelijk voor de kwaliteit van het fabricageproces van het product en voor de interne kwaliteitsbewaking. De certificaathouder moet een gedocumenteerd kwaliteitssysteem hebben, dat ten minste voldoet aan de eisen in de hoofdstukken 3 en 4 van deze Criteria 73. De te volgen procedures voor keuringen en beproevingen worden per productieplaats vastgelegd in een schema voor de Interne Kwaliteitsbewaking (IKB-schema). Dit IKB-schema moet minimaal het in hoofdstuk 5 vermelde Raamschema Interne Kwaliteitsbewaking bevatten. Veranderingen binnen het kwaliteitssysteem of de interne kwaliteitsbewaking moeten ter goedkeuring aan Kiwa worden voorgelegd. Als de vervaardiging van de betonelementen zodanig afwijkend is, dat het Raamschema IKB niet of slechts gedeeltelijk van toepassing is, zal Kiwa in overleg met de betrokken certificaathouder dit schema overeenkomstig de geldende technische normen aanpassen. De controle op de aspecten in dit hoofdstuk van de Criteria vindt plaats tijdens evaluatiebezoeken. Daarnaast kunnen deze aspecten worden getoetst tijdens de controles in het kader van het productcertificaat. Bij certificaathouders die beschikken over een door Kiwa afgegeven kwaliteitssysteem-certificaat op basis van ISO 9001 worden de aspecten uit dit hoofdstuk beoordeeld tijdens de audits in het kader van het betreffende kwaliteitssysteemcertificaat. Daarnaast kunnen deze aspecten worden getoetst tijdens de controles in het kader van het productcertificaat. Toelichting De aard en frequentie van de controles door Kiwa op het kwaliteitssysteem van de certificaathouder, en met name de aspecten die gerelateerd zijn aan bijlage 8 van deze Criteria, zal in de beoordelingsrichtlijn van het betreffende product worden opgenomen. 3.2 Directieverantwoordelijkheid Kwaliteitsbeleid De directie moet het kwaliteitsbeleid en de bijbehorende meetbare doelstellingen omschrijven. Hierbij valt te denken aan eigenschappen en kenmerken van de producten, kwaliteitseisen die de markt aan de producten stelt en aan de wijze waarop de bedrijfsorganisatie of personele organisatie vorm krijgt Organisatie (NEN-EN ) De medewerkers die betrokken zijn bij activiteiten die de Criteria 73 voorschrijft, moeten functieomschrijvingen hebben. Hierin moeten hun verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn weergegeven en daarnaast ook de onderlinge taakafbakening van de functies. De certificaathouder moet ook een organisatieschema opstellen waarin bovengenoemde medewerkers/ afdelingen vermeld staan. Uit dit organisatieschema moet blijken op welke plaats binnen de organisatie deze medewerkers functioneren Directievertegenwoordiger Binnen de organisatiestructuur van de certificaathouder moet een functionaris zijn aangewezen die naast kennis en ervaring van het productieproces, welomschreven verantwoordelijkheden en bevoegdheden heeft om het kwaliteitssysteem, zoals bedoeld in deze Criteria 73, in te voeren en daarna op peil te houden. Deze functionaris is voor Kiwa aanspreekbaar op het functioneren van het kwaliteitssysteem. Criteria 73/06 d.d. 31 maart

8 3.2.4 Beoordeling van het kwaliteitssysteem door de directie De directie moet minimaal één keer per jaar het kwaliteitssysteem, zoals omschreven in de Criteria 73, beoordelen en zo nodig aanpassen. Het doel van de beoordeling is om er bij voortduring zeker van te zijn dat het kwaliteitssysteem geschikt en doeltreffend is. De certificaathouder moet de beoordelingen registreren en bewaren. 3.3 Procedures en werkvoorschriften In deze paragraaf komen algemene procedures en werkvoorschriften aan de orde die betrekking hebben op het kwaliteitssysteem Contractbeoordeling In het kwaliteitshandboek van de certificaathouder moet een procedure worden opgenomen voor contractbeoordeling. Toelichting De geformuleerde eisen zijn een nadere invulling van de eisen vanuit de NEN-EN-ISO 9001 norm. Certificaathouders die beschikken over een kwaliteitssysteemcertificaat op basis van deze ISO norm dienen de betreffende procedure aan te passen, om te voldoen aan deze aanvullende eisen. Tijdens de contractvorming dient de certificaathouder de categorie met betrekking tot de taken en verantwoordelijkheden t.a.v. de berekeningen en tekeningen overeen te komen. Hierbij gelden de volgende maximale categorieën: - Voor betonnen heipalen: categorie 2; - Voor bouwelementen van beton: categorie 4; - Voor systeemvloeren: categorie 4. Toelichting Er is voor gekozen om de certificering van de taken- en verantwoordelijkheden t.a.v. de tekeningen en berekeningen te begrenzen bij de hierboven omschreven categorieën, omdat deze de dagelijkse praktijk het beste weergeven. Certificaathouders die een hogere categorie overeenkomen met hun afnemer dan hierboven vermeldt, dienen hierbij expliciet aan te geven dat dit buiten de werking van het betreffende KOMO attest-met-productcertificaat valt. De procedure borgt voorts dat de certificaathouder voor de aanvaarding van een opdracht, minimaal beschikt over de volgende gegevens: - De documenten op basis waarvan de opdracht is aanvaard (tekeningen en projectspecificatie); - Levertijd; - Wie de hoofdconstructeur van het betreffende werk is. Toelichting Voor projecten in categorie 1 t/m 3 is het niet altijd nodig om te weten wie de hoofdconstructeur is. In categorie 1 en 2 is de certificaathouder niet betrokken bij de berekeningen. In categorie 3 berekent de certificaathouder alleen de individuele elementen. Wanneer hierbij gegevens nodig zijn over aansluitende constructies, dan is het wél nodig om te weten wie hiervoor verantwoordelijk is. Indien de klant van de certificaathouder aangeeft, dat voor het betreffende werk de hoofdconstructeur niet bekend is, dan dient hiervan een schriftelijk bevestiging bij de certificaathouder aanwezig te zijn. Voordat de certificaathouder zijn (reken)werkzaamheden voor het project aanvangt dient hij te beschikken over de overige gegevens volgens bijlage 8, zoals: - Sterkteklasse; - Milieuklasse; - Veiligheidsklasse; - Brandwerendheidseisen; - Criteria ten aanzien van uiterlijk en afwerking; - Aanvullende eisen. Criteria 73/06 d.d. 31 maart

9 Toelichting Voor voorraadproducten geldt dat de certificaathouder deze kan leveren, zonder dat hij hiervoor projectspecifieke berekeningen opstelt. De afnemer zelf vervaardigt in dat geval de berekeningen voor het betreffende project en kiest op basis daarvan én op basis van de door de certificaathouder opgestelde tabellen het juiste product. De procedure dient te borgen, dat de goedgekeurde elementtekeningen aanwezig zijn, met het oog op een tijdige productie van elementen Procesbeheersing (NEN-EN ) De producent dient de relevante onderdelen van de fabriek en/of het proces te identificeren. Hij moet de eisen definiëren en de productieprocessen plannen die de kwaliteit van het product direct beïnvloeden. Toelichting In het kwaliteitshandboek van de producent dient minimaal een processchema opgenomen te worden dat het volledige proces omschrijft en een korte omschrijving van de manier waarop werkzaamheden worden gepland. De eisen voor het product dienen op de productiedocumenten te staan Beheersing van documenten, algemeen (NEN-EN ) Onder documenten wordt onder andere verstaan: procedures en werkvoorschriften die de Criteria 73 voorschrijft, normen, de Criteria 73 zelf en registratieformulieren. Met deze documenten moet binnen het bedrijf zo beheerst mogelijk worden omgegaan. Daarom moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan: - Vóór uitgifte moeten de gedocumenteerde procedures of werkvoorschriften door daartoe bevoegde functionarissen beoordeeld worden op geschiktheid en doelmatigheid en vervolgens worden goedgekeurd (geautoriseerd); - Uitsluitend geldige documenten (de meest recente) mogen aanwezig zijn op de plek waar deze toepassing vinden. Het beheer van deze documenten, inclusief de optredende wijzigingen, moet door de daartoe bevoegde functionaris adequaat worden bijgehouden Beheersing van documenten, berekeningen Certificaathouders die werken aannemen in categorie 3 en 4 (volgens bijlage 8 van deze Criteria 73) dienen in het kwaliteitshandboek een procedure op te nemen, om te borgen dat de door de certificaathouder vervaardigde elementberekeningen aan de gestelde eisen voldoen. De procedure regelt minimaal de volgende aspecten: - De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden m.b.t. het berekenen van de elementen; - Controle van de uitgangspunten van de berekening; - Een omschrijving van alle aspecten die onderdeel uitmaken van de berekening, en welk deel hiervan eventueel is afgedekt door rekensoftware; - Controle van de resultaten van de berekening; - Hoe met wijzigingen wordt omgegaan; - Relevante registraties Beheersing van documenten, productiedocumenten (NEN-EN ) De certificaathouder moet over een gedocumenteerde procedure beschikken voor het opstellen en het beheer van productiedocumenten. Hierin moet de certificaathouder onder andere het volgende aangeven: - Dat de tekeningen aantoonbaar getoetst zijn aan de detailleringseisen volgens hoofdstuk 5 en 9 van NEN 6720, NEN 6722 en eventuele productnormen; - Dat de wapening op de tekeningen aantoonbaar getoetst is aan de onderliggende berekening of wapeningsopgave; - Dat eventuele afwijkingen van de detailleringseisen expliciet op tekening worden aangegeven; - Welke functionarissen bevoegd zijn om de productiedocumenten te autoriseren/ goed te keuren; - De gang van zaken bij het wijzigen van de documenten, inclusief "last-minute" wijzigingen (die voorkomen wanneer de betreffende elementen al in productie zijn genomen); - Het waarmerken van de documenten; - De distributie van de documenten; - De archivering van de documenten. Criteria 73/06 d.d. 31 maart

10 Toelichting Het voorgaande is niet van toepassing op afwijkende detailleringseisen die zijn opgenomen in de van toepassing zijnde beoordelingsrichtlijn. De directie wijst functionaris(sen) aan die de productiedocumenten moeten waarmerken (dateren/ ondertekenen). Door de ondertekening bevestigt de daarvoor verantwoordelijke functionaris dat de productiedocumenten overeenkomen met de productspecificaties die met de afnemer zijn overeengekomen. Deze functionaris kan ook een externe constructeur/ adviesbureau zijn, die deze werkzaamheden verricht in opdracht van de certificaathouder of de opdrachtgever. Het waarmerken kan beperkt blijven tot een vóór- of overzichtblad indien de andere productiebladen zodanig gecodeerd zijn dat duidelijk is dat zij één geheel vormen met dit vóór- of overzichtblad. Indien in uitzonderingsgevallen wijzigingen in de productie worden vereist, moet de hiervoor aangewezen functionaris de wijzigingen op de documenten aangeven en waarmerken. De wijzigingen kunnen ook worden doorgegeven door middel van gewaarmerkte notities of schetsen, mits daar op de productiedocumenten naar wordt verwezen. De uitgifte van productiedocumenten moet zo beheerst worden dat uitsluitend geldige exemplaren op de werkplek beschikbaar zijn Beheersing van producten met tekortkomingen (NEN-EN ) De certificaathouder moet over een gedocumenteerde procedure beschikken om te voorkomen dat producten die tekortkomingen vertonen, ten onrechte onder (attest-met-)productcertificaat worden geleverd. Deze procedure moet onder andere aangeven: - De personen of afdelingen die betrokken zijn bij het controleren van het product en het constateren van tekortkomingen; - De functionarissen die bevoegd zijn om producten te laten repareren of definitief af te keuren; - Op welke wijze de te repareren of definitief afgekeurde producten worden gekenmerkt en/of opgeslagen; - De registratiewijze van de te repareren en definitief afgekeurde producten; - De interne terugkoppeling hieromtrent; - De functionarissen die bevoegd zijn de producten na reparatie en/of herbeoordeling vrij te geven Vrijgave van het eindproduct De certificaathouder moet over een gedocumenteerde procedure beschikken waarin is omschreven hoe de vrijgave van het eindproduct is geregeld. Deze procedure moet onder andere het volgende aangeven: - De functionaris(sen) die de bevoegdheid hebben om producten vrij te geven die aan de gestelde eisen voldoen; - Hoe de vrijgegeven producten zijn gekenmerkt Klachtenbehandeling (NEN-EN ) De certificaathouder moet over een gedocumenteerde procedure beschikken voor de behandeling van klachten van afnemers over geleverde producten. De certificaathouder moet de klacht binnen redelijke termijn onderzoeken. De procedure moet onder andere het volgende aangeven: - De wijze waarop klachten worden afgehandeld; - De verantwoordelijke functionarissen met betrekking tot klachtbehandeling; - De registratiewijze van klachten (met daarbij de aard, oplossing en eventueel de oorzaak); - De terugkoppeling van de uitslag van het onderzoek naar de afnemer; - De interne terugkoppeling van klachten; - De archivering van klachten. Criteria 73/06 d.d. 31 maart

11 3.3.9 Corrigerende maatregelen (NEN-EN ) De certificaathouder moet over een gedocumenteerde procedure beschikken voor het nemen van corrigerende maatregelen naar aanleiding van geconstateerde afwijkingen. Deze procedure moet onder andere het volgende aangeven: - De functionarissen die bevoegd zijn afwijkingen te onderzoeken en corrigerende maatregelen te nemen; - Op welke wijze onderzoek wordt uitgevoerd naar de oorzaak van afwijkingen en de corrigerende maatregelen die genomen moeten worden om te voorkomen dat de afwijkingen opnieuw optreden; - Op welke wijze vastgesteld wordt dat de corrigerende maatregelen zijn getroffen en de effectiviteit hiervan is beoordeeld; - Op welke wijze beoordeeld wordt of de resultaten van de corrigerende maatregelen leiden tot aanpassing van het kwaliteitssysteem; - De archivering van deze onderzoeken Keuringsprocedures (NEN-EN ) Het kwaliteitssysteem moet gedocumenteerde werkvoorschriften omvatten voor de keuringen die de Criteria 73 voorschrijft, in het bijzonder voor de uitvoering van de eindkeuring. Deze werkvoorschriften kunnen zijn weergegeven in de vorm van het Raamschema voor de Interne Kwaliteitsbewaking (hoofdstuk 5) Hijsvoorschriften. De certificaathouder dient er voor te zorgen dat de wijze waarop het betonelement moet worden gehesen op de bouwplaats éénduidig is vastgelegd en dat dit bekend is bij het bedrijf dat de montage op de bouwplaats uitvoert. De volgende informatie dient te zijn vastgelegd: - plaats en type van het hijsanker; - toe te passen type hijsmiddel en hieraan te stellen eisen; - wijze van hijsen (viersprong/evenaar o.i.d). Deze informatie moet worden vastgelegd in één of meerdere van de volgende documenten: - elementtekeningen; - overzichtstekening voor montage; - montagevoorschriften; - gebruiksvoorschriften van de leverancier van de hijsvoorzieningen. 3.4 Kwalificatie van personeel Berekeningen en tekeningen Al het personeel dat betrokken is bij de vervaardiging en de beoordeling van de berekeningen en tekeningen moet door de certificaathouder zijn gekwalificeerd. Het functioneren van het betreffende personeel dient regelmatig te worden beoordeeld. Voor de kwalificatie van het personeel dient de certificaathouder kwalificatiecriteria vast te leggen die ten minste de volgende onderwerpen omvatten: - Opleidingsniveau; - Ervaring met het vervaardigen en beoordelen van berekeningen en tekeningen; - Éénmalige evaluatie van ten minste twee recentelijk uitgevoerde (deel)projecten Keuringen en beproevingen Het personeel dat betrokken is bij de keuringen, beproevingen en controles die op basis van deze Criteria 73 moeten worden uitgevoerd, moeten door de certificaathouder zijn gekwalificeerd. Het functioneren van het betreffende personeel dient regelmatig te worden beoordeeld. Criteria 73/06 d.d. 31 maart

12 Voor de kwalificatie van het personeel dient de certificaathouder kwalificatiecriteria vast te leggen die ten minste de volgende onderwerpen omvatten: - De keuringen, beproevingen en controles van beton moeten worden uitgevoerd door of onder verantwoording van een gediplomeerd betontechnoloog; - Ervaring met het uitvoeren van keuringen, beproevingen en controles. Toelichting Indien de certificaathouder geen gediplomeerd betontechnoloog in vaste dienst heeft, is via een contractuele verbintenis de daadwerkelijke medewerking vereist van een externe gediplomeerd betontechnoloog, die mede verantwoordelijkheid draagt voor het kwaliteitsbeheer. In dit geval moeten de uitvoerende werkzaamheden geschieden door een gediplomeerd betonlaborant die in vaste dienst is van de certificaathouder. De contractuele verbintenis met de externe gediplomeerde betontechnoloog houdt in dat deze bij voortduur begeleiding geeft aan de gediplomeerde betonlaborant. De intensiteit van deze begeleiding is ter beoordeling van Kiwa. Met een gediplomeerd betontechnoloog wordt bedoeld dat de betreffende functionaris een getuigschrift moet bezitten dat ten minste gelijkwaardig is aan dat van de opleiding Betontechnoloog BV. Met een gediplomeerd betonlaborant wordt bedoeld dat de betreffende functionaris een getuigschrift moet bezitten dat tenminste gelijkwaardig is aan dat van de opleiding Betonlaborant BV. 3.5 Kwaliteitsregistratie (NEN-EN ) Bij de keuring van het gereed product moet de certificaathouder kunnen aantonen dat alle vereiste voorgaande keuringen en beproevingen zijn uitgevoerd. Hiermee kan het bewijs geleverd worden dat het gereed product voldoet aan de gestelde eisen. Dit kan blijken uit de in het IKB-schema voorgeschreven registraties Administratie De certificaathouder moet een volledige, overzichtelijke en toegankelijke administratie bijhouden van de uitgevoerde controles, keuringen en beproevingen binnen de certificeringsregeling. Deze administratie moet zodanig toegankelijk zijn voor de inspecteurs van Kiwa dat deze de administratie eventueel zelfstandig kunnen doornemen. Indien de resultaten van de controles, keuringen en beproevingen niet aan de eisen voldoen, dan moet er, daar waar mogelijk, een aantekening in de administratie worden gemaakt met betrekking tot de acties die genomen zijn of moeten worden (bijvoorbeeld: hercontrole en/of aanpassing productieproces) Archivering De certificaathouder moet onderstaande kwaliteitsgegevens ten minste gedurende vijf jaar bewaren. Het betreft hier de volgende gegevens, gebaseerd op de hoofdgroepen van het Raamschema IKB: - Ingangscontrole en opslag van materialen: Alle productspecificaties (geen bonnen e.d.). - Beton: Alle gegevens van beproeving en onderzoek. - Productie: Alle gegevens met betrekking tot het voorspannen. - Gereed product: Alle resultaten van de keuringen aan het gereed product. - Documenten overeenkomstig artikel en Schriftelijke procedures en werkvoorschriften. - De lijst "Per productieplaats vast te stellen aspecten uit de Criteria 73" Statistische verwerking De certificaathouder moet, daar waar van toepassing volgens de van toepassing zijn de norm of BRL, de onderzoeksresultaten statistisch verwerken. Dit zal met name van toepassing zijn voor de gegevens die resulteren uit de controles op het gereed product. Met behulp van de gegevens die voortkomen uit de statistische verwerking moet worden nagegaan of het product/ proces aan vastgelegde eisen of randvoorwaarden voldoet. Criteria 73/06 d.d. 31 maart

13 4 Interne kwaliteitsbewaking 4.1 Laboratorium en beproevingen Laboratoriumruimte De certificaathouder moet beschikken over een afzonderlijke ruimte, die is ingericht als laboratorium waar de werkzaamheden verricht kunnen worden die voortvloeien uit het Raamschema IKB Extern laboratorium Voor het verrichten van bepaalde laboratoriumwerkzaamheden kan de certificaathouder naast het eigen laboratorium ook gebruikmaken van een extern laboratorium. Een extern laboratorium komt in aanmerking als Kiwa deze als zodanig heeft aanvaard, hiertoe zal moeten worden aangetoond dat deze instelling voldoet aan de NEN-EN-ISO/IEC Toelichting De instelling wordt geacht aan deze criteria te voldoen wanneer een accreditatiecertificaat kan worden overlegd, afgegeven door de Raad voor Accreditatie (RvA) of een accreditatie-instelling waarmee de RvA een overeenkomst van wederzijdse acceptatie heeft gesloten Deze accreditatie moet betrekking hebben op de betreffende laboratoriumwerkzaamheden. Indien geen accreditatiecertificaat kan worden overlegd, zal de certificatie-instelling zelf verifiëren of aan de accreditatienorm is voldaan, of het betreffende onderzoek opnieuw zelf (laten) uitvoeren Laboratorium- en meetapparatuur De certificaathouder moet beschikken over laboratorium- en meetapparatuur zoals omschreven in Bijlage 1. Het meetbereik en de nauwkeurigheid van deze apparatuur moet zodanig worden gekozen dat bij de controles de gestelde nauwkeurigheidsgrenzen (toleranties) kunnen worden bereikt. De certificaathouder moet de in het Raamschema IKB en de in Bijlage 1 genoemde meet-, laboratorium- en productieapparatuur bij twijfel en bij vervanging controleren, voor zover dit niet in het Raamschema IKB staat omschreven. Tevens moeten de resultaten van deze controles worden geregistreerd. 4.2 Toeleveringen Gecertificeerde producten/ processen Indien voor toegeleverde producten of processen, in de vorm van grondstoffen, halfproducten, andere producten of bewerkingen die in of aan het element worden toegepast, een certificatieregeling van kracht is en indien deze in voldoende mate beschikbaar zijn, dan moeten ze voldoen aan de desbetreffende beoordelingsrichtlijn en onder certificaatcontrole worden vervaardigd. Het College van Deskundigen voor Constructief Beton stelt de betreffende gecertificeerde producten (processen) vast Toegeleverde betonmortel Het is toegestaan gebruik te maken van een externe betonmortelcentrale, die in het bezit is van een (attestmet-)productcertificaat verleend door een door de Raad voor Accreditatie erkende certificatie-instelling. De certificaathouder hoeft in dat geval (deels) geen controles uit te voeren op de in het Raamschema IKB genoemde hoofdgroepen "Doseer- en mengapparatuur", "Ingangscontrole en opslag van materialen" en "Beton" Door de afnemer verstrekte producten De afnemer kan producten verstrekken, die de certificaathouder verwerkt in, of die deel uit zullen maken van door de certificaathouder te vervaardigen en te leveren betonelementen. In dit geval moet de certificaathouder de gegevens van de ontvangstbon, de stuklijst en dergelijke verifiëren aan de hand van de bijbehorende specificaties. De controle moet worden vastgelegd middels een stempel of paraaf op de ontvangstbon of het begeleidend schrijven. Criteria 73/06 d.d. 31 maart

14 Constructieve lasverbindingen Voor constructieve lasverbindingen die door of namens de afnemer zijn verstrekt, moet een keuringsrapport in het bezit van de certificaathouder zijn. Hiervoor gelden de eisen zoals opgenomen onder Ingangscontrole en opslag van materialen van het Raamschema-IKB. Indien de afnemer geen keuringsrapport ter beschikking kan stellen, dient de certificaathouder ervoor te zorgen dat er een schriftelijke verklaring van de afnemer aanwezig is, waarin de afnemer zich verantwoordelijk stelt voor de verstrekte constructieve lasverbindingen óf dient de certificaathouder de afnemer verantwoordelijk te stellen. 4.3 Productie Productieruimte De vervaardiging van de betonelementen moet geschieden in zodanig gesloten ruimten, dat atmosferische invloeden op het productieproces grotendeels zijn uitgeschakeld. Indien de bestaande productieruimte niet geschikt is voor elementen van bijzondere afmetingen, kan de certificaathouder in overleg met Kiwa hier eventueel van afwijken (zie artikel 4.3.2) Buiten vervaardigen van elementen Algemeen Voor het buiten vervaardigen van elementen gelden de volgende bepalingen: - De werkzaamheden moeten onder verantwoordelijkheid van de certificaathouder plaatsvinden op het eigen fabrieksterrein; - De certificaathouder moet beschikken over een gedocumenteerde werkinstructie waarin de werkzaamheden en controles m.b.t. het buiten vervaardigen zijn omschreven, deze moet door Kiwa zijn goedgekeurd; - In de periode 1 oktober tot en met 1 april moet de buitentemperatuur continu worden gemeten en de minimum en maximum temperatuur per etmaal worden geregistreerd; - Dagelijks moet de ontkistings- en transportsterkte worden bepaald volgens één van de methoden van Bijlage 3; - Er moet rekening worden gehouden met het feit dat een eventuele reductie op de dekking volgens artikel 9.2.e van de NEN 6720 niet van toepassing is op buiten vervaardigde elementen Incidenteel Zolang er sprake is van het incidenteel buiten vervaardigen van elementen, gelden de volgende bepalingen in aanvulling op het onder algemeen gestelde: - De certificaathouder moet Kiwa hiervan vooraf schriftelijk op de hoogte brengen; - Afhankelijk van de buitentemperatuur en de atmosferische omstandigheden, moeten maatregelen getroffen worden overeenkomstig artikel 12.5 en 12.6 van NEN De negatieve aspecten van de atmosferische invloeden moeten tijdens de vervaardiging tot een minimum worden beperkt Structureel Bij het structureel buiten vervaardigen van elementen gelden in aanvulling op het onder algemeen gestelde de volgende bepalingen: Aanvullende bepalingen - Dagelijks dient het weerbericht voor de bouw van de desbetreffende regio te worden geraadpleegd om zonodig acties te kunnen nemen; - Er moeten dusdanige maatregelen worden getroffen dat afhankelijk van de buitentemperatuur en de atmosferische omstandigheden, zoals regen, wind, vorst en warmte, de te vervaardigen elementen geen nadelige invloeden ondervinden. Te denken valt hierbij aan afdekken, verwarmen etc. E.e.a. dient te zijn opgenomen in de bovengenoemde werkinstructie; - In de periode 1 oktober tot en met 1 april moet de temperatuur van de verhardende beton continu worden gemeten en geregistreerd. Tijdens de eerste 24 uur na het storten mag de temperatuur van de Criteria 73/06 d.d. 31 maart

15 beton(specie) niet onder de 8 C komen. Indien de elementen een sterkte boven de 14 N/mm² bezitten geldt de temperatuurslimiet van 8 C voor de beton(specie) niet meer; - De stortvlakken van de elementen dienen ten alle tijden te worden nabehandeld tot de betonsterkte in het oppervlak ten minste 50% van de voorgeschreven sterkteklasse bedraagt (zie artikel van NEN 6722); Productiedocumenten Van de betonelementen die de certificaathouder in productie heeft genomen, moeten alle gewaarmerkte en benodigde productiedocumenten op de werkplek aanwezig of beschikbaar zijn. Onder productiedocumenten wordt onder andere verstaan: tekeningen, borderellen, productieoverzichten, projectspecifieke bepalingen, aanvullende productspecificaties, instructies en dergelijke. Deze documenten moeten minimaal de volgende gegevens bevatten: type, afmetingen, sterkteklasse, milieuklasse, betondekking en wapening. Indien van toepassing moeten ook de volgende gegevens vermeld worden: watercementfactor, waterbindmiddelfactor, sparingen, voorzieningen, afwerking, de toleranties voor betonoppervlakken volgens NEN of volgens de BOBB-criteria, esthetische aspecten, toleranties en dergelijke Merken De wijze van merken (inclusief het KOMO keurmerk en de CE markering) moet vooraf de goedkeuring van Kiwa hebben. De certificaathouder moet daarom ook bij wijziging hiervan, het voorstel ter goedkeuring aan Kiwa voorleggen. Bij elementen die een massa groter dan 1000 kg hebben, moet deze massa ten minste op het merk, element of label worden aangegeven. Bij Vrijdragende systeemvloeren en Betonnen heipalen is dit niet van toepassing. De overige verplichte aanduidingen staan vermeld in het productcertificaat van het betreffende element. Criteria 73/06 d.d. 31 maart

16 5 Raamschema Interne Kwaliteitsbewaking 5.1 Algemeen Het Raamschema IKB omvat in het algemeen alle aspecten die bij de productie van elementen van vooraf vervaardigd constructief beton aan de orde kunnen komen. De aspecten die onderdeel uitmaken van Factory Production Control (FPC) voor de CE markering op basis van de Europese normen voor constructieve betonelementen zijn in het IKB schema grijs. In veel gevallen zullen echter delen van het Raamschema IKB niet van toepassing zijn, bijvoorbeeld indien de productie geen voorgespannen betonelementen omvat. De mogelijkheid bestaat om ten aanzien van bepaalde aspecten af te wijken van het Raamschema IKB. In dit geval dient de certificaathouder schriftelijk een alternatief voorstel ter goedkeuring aan Kiwa voor te leggen. Uitzondering hierop zijn de aspecten die gebaseerd zijn op normen. 5.2 Per productieplaats vast te stellen aspecten In het hierna volgende Raamschema IKB staan sommige aspecten met een (3) of een (4) aangemerkt. Dit houdt in dat er voor die aspecten afspraken gemaakt moeten worden in overleg met Kiwa. Hetzelfde geldt voor afwijkingen van het Raamschema IKB zoals aangegeven onder 5.1. Deze afspraken liggen vast in de lijst "Per productieplaats vast te stellen aspecten uit de Criteria 73" en maken deel uit van het kwaliteitssysteem van de certificaathouder. 5.3 Aanvullende bepalingen Bij toepassing van het hierna volgende Raamschema IKB moet het volgende in acht worden genomen: - In geval van twijfel moeten er extra controles worden uitgevoerd. - "Kalibratie" houdt in dat zowel interne als externe kalibratie is toegestaan. - "Externe kalibratie" of "ijking" moet plaatsvinden bij een hiervoor volgens NEN-EN-ISO/IEC erkende instantie (zie toelichting onder 4.1.2). Interne kalibratie is in dit geval toegestaan, wanneer dit wordt uitgevoerd in het bijzijn van Kiwa. - Alle toegepaste apparatuur, machines en dergelijke, moeten voor gebruik gecontroleerd worden op deugdelijkheid, verontreinigingen of beschadigingen. Indien van toepassing moeten specificaties in normen, beoordelingsrichtlijnen, verwerkingsvoorschriften of dergelijke bij deze controle gehanteerd worden. - Voordat apparatuur en machines, zoals genoemd in het Raamschema IKB, in gebruik worden genomen, moet zijn aangetoond dat deze voldoen aan de in het Raamschema IKB opgenomen eisen. - Alle afzonderlijke producten/ artikelen moeten apart en herkenbaar worden opgeslagen onder omstandigheden die voor dat product/ artikel van toepassing zijn. - Indien er afwijkingen worden geconstateerd bij controleaspecten, waarvan in principe geen registratie is vereist, dan moet er in dit geval wel een aantekening in de administratie worden gemaakt (overeenkomstig artikel 3.5.1). 5.4 Het Raamschema IKB Het Raamschema IKB is gebaseerd op NEN-EN en NEN 8005, NEN 6722, NEN 6720 (VBC) en NEN-EN en is vermeld op de volgende pagina s. Toelichting Waar in het Raamschema IKB een verwijzing is opgenomen naar een artikel in een Europese norm, dan geldt deze verwijzing inclusief de nadere normatieve invullingen en toelichtende teksten die in de bijbehorende NEN norm zijn opgenomen (bijvoorbeeld NEN-EN en NEN 8005). Criteria 73/06 d.d. 31 maart

17 Hoofdgroep Onderwerp Aspect Methode Frequentie Registratie LABORAT0RIUM- EN MEETAPPARATUUR 1 drukbank NEN-EN externe kalibratie vlg. NEN-EN trekbank (4) NEN-EN-ISO externe kalibratie vlg. NEN-EN-ISO terugslaghamer (4) (7) juiste werking (ijkwaarde) kalibratie op ijkaambeeld vlg. NEN-EN kubusmallen (7) onnauwkeurigheid vlg. NEN-EN meting 5 weegschalen onnauwkeurigheid kalibratie m.b.v. geijkte gewichten éénmaal per jaar ja (2) éénmaal per jaar ja (2) voor gebruik éénmaal per dag staal: éénmaal per jaar kunststof: éénmaal per kwartaal nee éénmaal per jaar 6 geijkte gewichten (4) werkelijke waarde (her)ijking éénmaal per 4 jaar ja 7 controlegewichten (4) (7) onnauwkeurigheid (+/- 0,5%) 8 meetapparatuur t.b.v. controle voorspanning (4) (7) 9 precisie manometers/drukdozen/ijkringen/eigen apparatuur (4) (7) 10 meetapparatuur voor het bepalen van afmetingen (3) onnauwkeurigheid vlg. NEN kalibratie éénmaal per 4 jaar kalibratie m.b.v. extern gekalibreerde controleapparatuur éénmaal per jaar onnauwkeurigheid externe kalibratie éénmaal per twee jaar ja (2) onnauwkeurigheid vlg. NEN geijkt meetlint onnauwkeurigheid vlg. NEN temperatuurregistratieapparatuur (4) onnauwkeurigheid (+/- 3 C) kalibratie vlg. NEN 3682 of aanwezigheid ijkmerk éénmaal per jaar bij aanschaf nee aanwezigheid ijkmerk bij aanschaf ja (1) kalibratie m.b.v. controlethermometer éénmaal per jaar 13 rijpheidsapparatuur (4) onnauwkeurigheid kalibratie volgens opgave kalibratierapport 14 thermometers onnauwkeurigheid (+/- 2 C) 15 controlethermometer onnauwkeurigheid (+/- 0,5 C) 16 Maatcilinder (4) onnauwkeurigheid (+/- 3%) kalibratie m.b.v. controlethermometer éénmaal per jaar aanwezigheid certificaat bij aanschaf ja (1) meting en weging bij aanschaf ja (1) (6) 17 luchtmeter (4) juiste werking voorschrift leverancier bij gebruik éénmaal per kwartaal (1) Door middel van stempel of paraaf op ontvangstbon/ vrachtbrief (2) Keuringsrapport of (attest-met-)productcertificaat (3) Per productieplaats vast te stellen i.o.m. de certificatie-instelling Kiwa (4) Facultatief, dat wil zeggen i.o.m. de certificatie-instelling Kiwa vast te stellen (5) Tenzij in de beoordelingsrichtlijn van het betreffende product anders is aangegeven (6) Registratie van de gemeten waarde of afwijking (7) Zie relevante artikel in hoofdstuk 5.5 (8) Bij beoordeling door BF óf BC volgens bijlage 4 Criteria 73/06 d.d. 31 maart

18 Hoofdgroep Onderwerp Aspect Methode Frequentie Registratie DOSEER- EN MENGAPPARATUUR 18 doseerinrichting voor cement juiste dosering 19 doseerinrichting voor toeslagmaterialen onnauwkeurigheid vlg. NEN 8005 art. 9.7 (+/- 1,5 %) juiste dosering onnauwkeurigheid vlg. NEN 8005 art. 9.7 (+/- 2,0 %) 20 doseerinrichting voor water juiste dosering onnauwkeurigheid vlg. NEN 8005 art. 9.7 (+/- 2,0 %) visueel kalibratie (3) (7) visueel kalibratie (3) (7) visueel kalibratie (3) (7) éénmaal per dag éénmaal per jaar (7) éénmaal per dag éénmaal per jaar (7) bij volumedosering éénmaal per halfjaar (7) éénmaal per dag éénmaal per jaar (7) nee nee nee 21 doseerinrichting voor hulpstoffen juiste dosering onnauwkeurigheid vlg. NEN 8005 art. 9.7 (+/- 3,0 %) visueel kalibratie (3) (7) éénmaal per dag éénmaal per jaar (7) nee 22 doseerinrichting voor vulstoffen juiste dosering onnauwkeurigheid vlg. NEN 8005 art. 9.7 (+/- 2,0 %) visueel kalibratie (3) (7) éénmaal per dag éénmaal per jaar (7) nee 23 mengapparatuur NEN-EN 206 art en slijtage visueel éénmaal per dag nee juiste mengprocedure verificatie van de ingestelde waarden éénmaal per dag nee (1) Door middel van stempel of paraaf op ontvangstbon/ vrachtbrief (2) Keuringsrapport of (attest-met-)productcertificaat (3) Per productieplaats vast te stellen i.o.m. de certificatie-instelling Kiwa (4) Facultatief, dat wil zeggen i.o.m. de certificatie-instelling Kiwa vast te stellen (5) Tenzij in de beoordelingsrichtlijn van het betreffende product anders is aangegeven (6) Registratie van de gemeten waarde of afwijking (7) Zie relevante artikel in hoofdstuk 5.5 (8) Bij beoordeling door BF óf BC volgens bijlage 4 Criteria 73/06 d.d. 31 maart

19 Hoofdgroep Onderwerp Aspect Methode Frequentie Registratie INGANGSCONTROLE EN OPSLAG VAN MATERIALEN 24 betonspecie productsoort vlg. hfdst 4 van NEN-EN en specificatie voor ZVB zie 1.1 van bijlage 6 25 cement productsoort vlg van NEN- EN (NEN-EN 197-1/NEN 3550) aanvullende eisen bij zelfverdichtend beton opslag vlg van NEN- EN verificatie ontvangstbon verificatie productcertificaat verificatie ontvangstbon verificatie productcertificaat op basis van BRL 2601 of verificatie conformiteitscertificaat en conformiteitsverklaring én keuringsrapport leverancier visueel elke levering bij nieuwe leverancier elke levering bij nieuwe leverancier en éénmaal per jaar éénmaal per kwartaal en bij nieuwe leverancier éénmaal per 2 maanden waterbehoefte (ßp ) volgens 1.2 in bijlage 6 éénmalig en bij wijziging specificatie chemische samenstelling blaine waarde analyse rapport leverancier analyse rapport leverancier (3) (3) ja (1) ja (2) ja (1) ja (2) ja (2) nee ja (2) ja (2) vloeimaat 26 toeslagmaterialen productsoort vlg van NEN- EN en specificatie (NEN-EN óf ) (3) verificatie ontvangstbon éénmalig en in geval van twijfel elke levering ja ja (1) korrelverdeling vlg. 4.3 van NEN-EN óf zeefanalyse (NEN-EN 933-1) of verificatie productcertificaat (3) bij nieuwe leverancier ja (2) overige eisen vlg. NEN-EN óf opslag vlg van NEN- EN hulpstoffen (7) productsoort vlg van NEN- EN 206-1en specificatie (NEN-EN 934/NEN 3532) onderzoek vlg. NEN óf , óf verificatie productcertificaat visueel verificatie ontvangstbon, etiket en verwerkingsvoorschrift (3) bij nieuwe leverancier éénmaal per week elke levering ja (2) nee ja (1) volumieke massa weging en/of meting of verificatie productcertificaat elke levering bij nieuwe leverancier ja (2) opslag vlg van NEN- EN vulstoffen (7) productsoort vlg van NEN- EN 206-1en specificatie visueel verificatie ontvangstbon verificatie productcertificaat of keuringsrapport leverancier elke levering elke levering bij nieuwe leverancier éénmaal per kwartaal en bij nieuwe leverancier nee ja (1) ja (2) ja (2) opslag vlg van NEN- EN visueel elke levering nee aanvullende eisen bij zelfverdichtend beton waterbehoefte (ßp ) volgens 1.2 in bijlage 6 éénmalig en bij wijziging specificatie chemische samenstelling analyse rapport leverancier (3) ja (2) blaine waarde 700 m²/kg analyse rapport leverancier (3) ja (2) vloeimaat 29 aanmaakwater (7) productsoort vlg van NEN- EN en specificatie (NEN-EN 1008) (3) NEN-EN 1008 éénmalig en in geval van twijfel bronwater: éénmaal per jaar hemelwater (3) oppervlaktewater: (3) ja ja (2) ja (2) ja (2) (1) Door middel van stempel of paraaf op ontvangstbon/ vrachtbrief (2) Keuringsrapport of (attest-met-)productcertificaat (3) Per productieplaats vast te stellen i.o.m. de certificatie-instelling Kiwa (4) Facultatief, dat wil zeggen i.o.m. de certificatie-instelling Kiwa vast te stellen (5) Tenzij in de beoordelingsrichtlijn van het betreffende product anders is aangegeven (6) Registratie van de gemeten waarde of afwijking (7) Zie relevante artikel in hoofdstuk 5.5 (8) Bij beoordeling door BF óf BC volgens bijlage 4 Criteria 73/06 d.d. 31 maart

20 Hoofdgroep Onderwerp Aspect Methode Frequentie Registratie INGANGSCONTROLE EN OPSLAG VAN MATERIALEN 30 recycle water NEN-EN 1008 Annex A vaste delen en vervuiling 31 betonstaal productsoort vlg. NEN 6008, BRL 0501 en specificatie opslag vlg. NEN tralieliggers (7) productsoort vlg. specificaties en BRL 0502 opslag vlg. NEN geprefabriceerde wapening productsoort vlg. specificaties en BRL 0503 opslag vlg. NEN NEN-EN 1008 Annex A volumieke massa visueel verificatie ontvangstbon, walsmerk en/of label verificatie productcertificaat visueel verificatie ontvangstbon en label verificatie productcertificaat visueel verificatie ontvangstbon en label verificatie productcertificaat visueel bij twijfel (3) éénmaal per week elke levering bij nieuwe producent éénmaal per week elke levering bij nieuwe producent éénmaal per week elke levering bij nieuwe producent éénmaal per week ja (2) ja (2) nee ja (1) ja (2) nee ja (1) ja (2) nee ja (1) ja (2) nee 34 constructieve lasverbindingen productsoort vlg. specificaties en BRL 0512 verificatie ontvangstbon en label elke levering ja (1) hoedanigheid van de lasverbinding visueel elke levering ja BRL 0512/NPR 2053 verificatie productcertificaat óf verificatie keuringsrapport leverancier (zie bijlage 7) elke levering (3) ja (2) opslag vlg. NEN visueel éénmaal per week nee 35 voorspanstaal productsoort vlg. NEN 3868, BRL 2401, BRL 2403 en specificaties verificatie ontvangstbon en label verificatie productcertificaat elke levering bij nieuwe producent ja (1) ja (2) opslag vlg. NEN visueel éénmaal per week nee 36 samenstelling materialen van voorspansystemen voor nagerekt staal productsoort vlg. NEN 3869 en specificaties verificatie ontvangstbon verificatie attest-metproductcertificaat elke levering bij nieuwe producent ja (1) ja (2) opslag vlg. NEN visueel éénmaal per week nee 37 hijsvoorzieningen (7) NEN verificatie ontvangstbon elke levering ja (1) verificatie keuringsrapport éénmaal per jaar per staalkwaliteit ja (2) NEN gewaarmerkte tekening en berekening éénmalig en bij mutatie ja (1) 38 in te storten of mee te leveren artikelen (7) handelsmaterialen productsoort vlg. specificaties verificatie keuringsrapport of rapport leverancier verificatie ontvangstbon, stuklijst e.d. bij verandering van producent en/of type elke levering 39 hulpmaterialen productsoort vlg. specificaties verificatie ontvangstbon elke levering ja (1) 40 isolatiemateriaal productsoort vlg. specificaties verificatie ontvangstbon elke levering ja (1) ja(1) ja (1) verificatie productcertificaat bij nieuwe producent ja (2) (1) Door middel van stempel of paraaf op ontvangstbon/ vrachtbrief (2) Keuringsrapport of (attest-met-)productcertificaat (3) Per productieplaats vast te stellen i.o.m. de certificatie-instelling Kiwa (4) Facultatief, dat wil zeggen i.o.m. de certificatie-instelling Kiwa vast te stellen (5) Tenzij in de beoordelingsrichtlijn van het betreffende product anders is aangegeven (6) Registratie van de gemeten waarde of afwijking (7) Zie relevante artikel in hoofdstuk 5.5 (8) Bij beoordeling door BF óf BC volgens bijlage 4 Criteria 73/06 d.d. 31 maart

21 Hoofdgroep Onderwerp Aspect Methode Frequentie Registratie BETON 41 mengselsamenstelling (7) NEN-EN hfdst. 4 en 6 NEN-EN hfdst. 8 bij elk nieuw mengsel (7) aanvullende eisen bij zelfverdichtend beton 42 korrelverdeling toeslagmateriaal vloeimaat V-trechtertijd Box-test stekkenbak/ blokkeringsmaat mortel: Kp-bepaling vloeimaat trechtertijd korrelverdeling volgens specificatie volgens bijlage 6 bij elk nieuw mengsel volgens 1.3 in bijlage 6 bij elk nieuw mengsel (3) (3) 43 fijn materiaal NEN-EN art (3) (3) 44 consistentie NEN-EN art en specificatie aanvullende eisen bij zelfverdichtend beton 45 volumieke massa specie (indien speciale eisen worden gesteld) 46 luchtgehalte (bij gebruik van luchtbelvormende hulpstof) vloeimaat trechtertijd NEN-EN art (3) volgens 1.4 in bijlage 6 volgens 1.5 in bijlage 6 dagelijks bij twijfel voorgeschreven waarde NEN-EN (3) waarde vlg. NEN EN art en specificatie 47 wcf, wbf waarde vlg. NEN EN art chloridegehalte max. gehalte vlg. NEN EN art volumieke massa beton waarde vlg. NEN EN art en specificatie 50 kubusdruksterkte waarde vlg. NEN EN art en specificatie 51 splijttreksterkte (indien eisen zijn gesteld) 52 injectiespecie t.b.v. naspansystemen waarde vlg. NEN EN art en specificatie NEN EN art bij gebruik, éénmaal per dag NEN EN art (3) NEN EN art NEN-EN art NEN EN art eenmalig 1 x per maand bij gebruik van maritiem materiaal vlg. frequentie kubusdruksterkte per sterkteklasse éénmaal per dag, minimaal 3 stuks per week ja (2) NEN EN art (3) i.o.m. opdrachtgever NEN en NEN en voor aanvang nieuw werk, bij nieuw recept éénmaal per kwartaal bij regelmatige productie (1) Door middel van stempel of paraaf op ontvangstbon/ vrachtbrief (2) Keuringsrapport of (attest-met-)productcertificaat (3) Per productieplaats vast te stellen i.o.m. de certificatie-instelling Kiwa (4) Facultatief, dat wil zeggen i.o.m. de certificatie-instelling Kiwa vast te stellen (5) Tenzij in de beoordelingsrichtlijn van het betreffende product anders is aangegeven (6) Registratie van de gemeten waarde of afwijking (7) Zie relevante artikel in hoofdstuk 5.5 (8) Bij beoordeling door BF óf BC volgens bijlage 4 Criteria 73/06 d.d. 31 maart

Criteria 73/07 31 maart Criteria 73/07

Criteria 73/07 31 maart Criteria 73/07 31 maart 2017 Eisen te stellen aan de interne kwaliteitsbewaking en het kwaliteitssysteem voor een kwaliteitsverklaring voor geprefabriceerde constructieve betonelementen Vastgesteld door CvD (Constructief

Nadere informatie

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO-PRODUCTCERTIFICAAT VOOR "LIJMEN VOOR DRAGENDE HOUTEN BOUWCONSTRUCTIES" van de Stichting Bouwkwaliteit

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO-PRODUCTCERTIFICAAT VOOR LIJMEN VOOR DRAGENDE HOUTEN BOUWCONSTRUCTIES van de Stichting Bouwkwaliteit Ú BRL 2338 d.d. 1998-11-15 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO-PRODUCTCERTIFICAAT VOOR "LIJMEN VOOR DRAGENDE HOUTEN BOUWCONSTRUCTIES" Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 2502

Wijzigingsblad BRL 2502 Wijzigingsblad BRL 2502 Korrelvormig materialen met een volumieke massa van ten minste 2000 kg/m 3 Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door College van Deskundigen Korrelvormige

Nadere informatie

Hoofdgroep Onderwerp Aspect Methode Frequentie Registratie

Hoofdgroep Onderwerp Aspect Methode Frequentie Registratie Doseer- en mengapparatuu Laboratorium- en meetapparatuur blad 1 van 5 1 Weegschalen m.b.v. geijkte gewichten Eenmaal per jaar 2 Geijkte gewichten Werkelijke waarde (her)ijking Eenmaal per 4 jaar gecertificeerde

Nadere informatie

attest-met-productcertificaat Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5

attest-met-productcertificaat Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5 KOMO attest-met-productcertificaat Nummer K24174/02 Vervangt K24174/01 Uitgegeven 2006-09-01 d.d. 2004-01-01 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5 Betonwarenindustrie Dautzenberg B.V. VERKLARING VAN KIWA

Nadere informatie

BRL 9600 Nationale Beoordelingsrichtlijn

BRL 9600 Nationale Beoordelingsrichtlijn BRL 9600 2004-03-01 Nationale Beoordelingsrichtlijn Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit d.d. 21 juli 2004. voor het KOMO-procescertificaat voor Afbouwwerkzaamheden

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 2202 (zonwerend)(warmtereflecterend) isolerend dubbelglas voor thermische isolatie 31 december 2014

Wijzigingsblad BRL 2202 (zonwerend)(warmtereflecterend) isolerend dubbelglas voor thermische isolatie 31 december 2014 Wijzigingsblad BRL 2202 (zonwerend)(warmtereflecterend) isolerend dubbelglas voor thermische isolatie 31 december 2014 Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door College van Deskundigen

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn

Beoordelingsrichtlijn 01-02-2012 voor het Kiwa productcertificaat voor Uitwendige bekleding met PE van ondergrondse te leggen stalen buizen en hulpstukken Voorwoord Kiwa Deze is opgesteld door het College van Deskundigen CKW

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD BRL 1332 Het thermisch isoleren met een in situ spraysysteem van polyurethaanschuim. Pagina 1 van 5 d.d. 2015-07-29

WIJZIGINGSBLAD BRL 1332 Het thermisch isoleren met een in situ spraysysteem van polyurethaanschuim. Pagina 1 van 5 d.d. 2015-07-29 Pagina 1 van 5 d.d. 2015-07-29 Dit wijzigingsblad behoort bij BRL 1332 d.d. 2013-01-02. Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door het College van Deskundigen Na-Isolatie d.d. 01-07-2015.

Nadere informatie

Nationale beoordelingsrichtlijn

Nationale beoordelingsrichtlijn 9201 1 september 2004 Nationale beoordelingsrichtlijn voor het KOMO attest-met-productcertificaat Ronde buizen van ongewapend, gewapend en staalvezelbeton Techniekgebied H7 Vastgesteld door het CvD Betonnen

Nadere informatie

Nationale Beoordelingsrichtlijn

Nationale Beoordelingsrichtlijn BRL 2800 Nationale Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO procescertificaat voor Montage van constructieve prefab betonelementen Vastgesteld door CvD Constructief Beton d.d. 22 juni 2011 Aanvaard door de

Nadere informatie

Nationale Beoordelingsrichtlijn

Nationale Beoordelingsrichtlijn BRL 2368 16 november 2012 Nationale Beoordelingsrichtlijn Voor het KOMO productcertificaat voor Niet-constructieve betonproducten Vastgesteld door CvD (Constructief Beton) d.d. 21 juni 2012 Aanvaard door

Nadere informatie

BGS-011 Kunststof deuvels

BGS-011 Kunststof deuvels BGS-011 Kunststof deuvels SKH-BGS 011 Kunststof deuvels Versie 2 d.d. 26-10-2017 Uitgave: SKH Nadruk verbodene: S VOORWOORD Deze BGS 011 kunststof deuvels is een aanvulling op de bestaande BRL 2908 Houten

Nadere informatie

Taken en verantwoordelijkheden t.a.v. tekeningen en berekeningen

Taken en verantwoordelijkheden t.a.v. tekeningen en berekeningen Taken en verantwoordelijkheden t.a.v. tekeningen en berekeningen Over de verdeling van de taken en verantwoordelijkheden ten aanzien van het opstellen van de tekeningen en berekeningen die ten grondslag

Nadere informatie

Technische gegevens. Gigant architectonisch beton. België en Nederland

Technische gegevens. Gigant architectonisch beton. België en Nederland Laatste update: 1 februari 2016 Technische gegevens Gigant architectonisch beton België en Nederland SVK nv Aerschotstraat 114 B9100 SintNiklaas T +32 (0)3 760 49 00 info@svk.be www.svk.be NL

Nadere informatie

VOOR DE AFGIFTE VAN EEN

VOOR DE AFGIFTE VAN EEN 27-05-2014 SKG RICHTLIJN VOOR DE AFGIFTE VAN EEN VERKLARING IN HET KADER VAN DE CPR OF EEN SKG-CERTIFICATE OF CONFORMITY Uitgave SKG Nadruk verboden Pagina 2. dd. 27-05-2014 VOORWOORD Deze richtlijn zal

Nadere informatie

01 Toelichting Raamschema Interne Kwaliteitsbewaking

01 Toelichting Raamschema Interne Kwaliteitsbewaking BRL 5070 01 Toelichting Raamschema Interne Kwaliteitsbewaking Dit document licht het IKB (interne kwaliteitsbewaking)-schema van BRL 5070 Vooraf vervaardigde betonproducten d.d. 16 april 2015 nader toe

Nadere informatie

Nationale Beoordelingsrichtlijn Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit d.d

Nationale Beoordelingsrichtlijn Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit d.d BRL 2368 2003-07-07 Nationale Beoordelingsrichtlijn Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit d.d.2003-10-01 voor het KOMO attest-met-productcertificaat voor Niet-constructieve

Nadere informatie

Hoofdgroep Onderwerp Aspect Methode Frequentie Registratie. Zie beschrijving art. 1.4 (IKB. Max. gehalte NEN-EN 1917 art art. 5.2.

Hoofdgroep Onderwerp Aspect Methode Frequentie Registratie. Zie beschrijving art. 1.4 (IKB. Max. gehalte NEN-EN 1917 art art. 5.2. blad 1 van 7 Beton P1 Mengselsamenstelling NEN 7035 art. 4.2 en NEN-EN 206-1 art. 5 P2 Besluit bodemkwaliteit BRL 9202 art. 2.2 en 3.3 Vergelijking van de mengselsamenstellingen met de getoetste samenstellingen

Nadere informatie

attest-met-productcertificaat

attest-met-productcertificaat KOMO attest-met-productcertificaat Nummer Uitgegeven Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van x Keramische prefab wand- en gevelelementen VERKLARING VAN CI Dit attest-met-productcertificaat is op basis van BRL

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn

Beoordelingsrichtlijn 01-02-2012 voor het Kiwa productcertificaat voor Doucheslangen voor sanitaire kranen Voorwoord Kiwa Deze is opgesteld door het College van Deskundigen CWK van Kiwa, waarin belanghebbende partijen op het

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011 * CPR - REGULATION (EU) No 05/2011 Sir W. Churchill-laan 2 Telefoon +1 (0) 0 1 00 Fax +1 (0) 0 1 20 1. Auditplan 1) Doelstelling: Onderzoek: Grondslag: Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid

Nadere informatie

KOMO. Naam certificaathouder. kwaliteitsverklaring

KOMO. Naam certificaathouder. kwaliteitsverklaring KOMO kwaliteitsverklaring Nummer Vervangt Uitgegeven d.d. Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 7 Naam certificaathouder VERKLARING VAN CI Deze kwaliteitsverklaring voor productcertificatie met attestering

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 0703

Wijzigingsblad BRL 0703 Wijzigingsblad BRL 0703 Kunststof gevelelementen 31 december 2014 Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door College van Deskundigen Kunststof Gevelelementen d.d. 31 december 2014.

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 9205

Wijzigingsblad BRL 9205 Wijzigingsblad BRL 9205 Duikerelementen van gewapend beton 14 maart 2014 Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door College van Deskundigen Constructief Beton d.d. [dd maand jjjj]

Nadere informatie

KOMO. CBS Beton BVBA. kwaliteitsverklaring

KOMO. CBS Beton BVBA. kwaliteitsverklaring KOMO kwaliteitsverklaring Nummer K42673/04 Vervangt K42673/03 Uitgegeven 2015-01-01 d.d. 2014-09-30 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 8 CBS Beton BVBA VERKLARING VAN KIWA Deze kwaliteitsverklaring voor

Nadere informatie

Vervang de inhoud van de volgende paragrafen in de BRL door de aangegeven tekst.

Vervang de inhoud van de volgende paragrafen in de BRL door de aangegeven tekst. Wijzigingsblad BRL 2811 Ferrocement-producten Datum wijzigingsblad 27-09-2012 Vastgesteld door CvD Constructief Beton d.d. 21 juni 2012 Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit

Nadere informatie

Nationale beoordelingsrichtlijn

Nationale beoordelingsrichtlijn BRL 2811 1 september 2004 Nationale beoordelingsrichtlijn Aanvaard door de Harmonische Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit d.d. 2004-09-21 voor het KOMO attest-met-productcertificaat Ferrocement-producten

Nadere informatie

Hoofdgroep Onderwerp Aspect Methode Frequentie Registratie P1 Mengselsamenstelling NEN-EN 206 art. 4 en 6 en NEN 7035 art. 4.2

Hoofdgroep Onderwerp Aspect Methode Frequentie Registratie P1 Mengselsamenstelling NEN-EN 206 art. 4 en 6 en NEN 7035 art. 4.2 Beton blad 1 van 7 P1 Mengselsamenstelling NEN-EN 206 art. 4 en 6 en NEN 7035 art. 4.2 Verificatie Bij elk nieuw mengsel P2 Besluit bodemkwaliteit BRL 5070 BRL 5070 Bij elk nieuw mengsel en bij mengselwijziging

Nadere informatie

Nationale Beoordelingsrichtlijn

Nationale Beoordelingsrichtlijn BRL 2005 04-10-2012 Nationale Beoordelingsrichtlijn Voor het KOMO productcertificaat voor PE-buizen voor binnenriolering Vastgesteld door CvD d.d. 22 juni 2012 Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw

Nadere informatie

Nationale Beoordelingsrichtlijn

Nationale Beoordelingsrichtlijn BRL 0512 01-07-2007 Nationale Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO productcertificaat voor Krachtlasverbindingen met betonstaal en stalen strippen Techniekgebied H9: Staal voor toepassing in beton Vastgesteld

Nadere informatie

1 maart Kiwa-Reglement voor Partijkeuring op afnemerseisen

1 maart Kiwa-Reglement voor Partijkeuring op afnemerseisen 1 maart 2010 Kiwa-Reglement voor Partijkeuring op afnemerseisen 1 maart 2010 Kiwa-Reglement voor Partijkeuring op afnemerseisen 2010 Kiwa N.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 0511 Verankeringen voor betonnen sandwichconstructies

Wijzigingsblad BRL 0511 Verankeringen voor betonnen sandwichconstructies Wijzigingsblad BRL 0511 Verankeringen voor betonnen sandwichconstructies Datum wijzigingsblad d.d. 15 oktober 2012 Techniekgebied H9: Staal voor toepassing in beton Vastgesteld door CvD Wapeningsmaterialen

Nadere informatie

kiuna for progress KOMO' Henco Industries N.V. attest- met-p rod uctce rtif icaat Hencovision systeem

kiuna for progress KOMO' Henco Industries N.V. attest- met-p rod uctce rtif icaat Hencovision systeem KOMO' attest- met-p rod uctce rtif icaat kiuna for progress Nummer K43A62 O1 Uitgegeven 2OO7-03-01 Vervangt d.d. R PflOOljITS RvA [ 002 Geldig tot Onbepaald Pagina 1van3 Hencovision systeem Henco Industries

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 3201

Wijzigingsblad BRL 3201 Wijzigingsblad BRL 3201 Het toepassen van specialistische instandhoudingstechnieken voor betonconstructies Wijzigingsdatum: 19 januari 2015 Techniekgebied H8: het repareren, onderhouden, versterken en

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn

Beoordelingsrichtlijn 15 december 2011 voor het Kiwa-procescertificaat voor Naleving van de Regeling Kwaliteitsborging Watermeters (RKW) Voorwoord Kiwa Deze is opgesteld door de Commissie Regeling Kwaliteitsborging Watermeters

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011 1. Auditplan 1) Doelstelling: Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van de producten zoals de fabrikant deze in zijn Declaration of Performance heeft omschreven door middel van: Initiële

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 1905

Wijzigingsblad BRL 1905 Wijzigingsblad BRL 1905 Mortels voor metselwerk 16042015 Dit wijzigingsblad behoort bij BRL 1905 d.d. 17012011. Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door het Gezamenlijk College

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL

Wijzigingsblad BRL Dit wijzigingsblad behoort bij BRL 9304 d.d. 13-11-2012, voor toepassing in GWW-werken. Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door het College van Deskundigen Grondstoffen en Milieu

Nadere informatie

BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET VOOR HOUTEN HEIPALEN VAN EUROPEES NAALDHOUT. Vastgesteld door het College van Deskundigen van SKH op

BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET VOOR HOUTEN HEIPALEN VAN EUROPEES NAALDHOUT. Vastgesteld door het College van Deskundigen van SKH op BRL 2302 05-01-2017 BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO ATTEST-MET-PRODUCTCERTIFICAAT VOOR HOUTEN HEIPALEN VAN EUROPEES NAALDHOUT Vastgesteld door het College van Deskundigen van SKH op 20-05-2016 Aanvaard

Nadere informatie

NL/SfB. BRL 2901 d.d NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO ATTEST-MET-PRODUCTCERTIFICAAT VOOR HOUTVERDUURZAMINGSCAPSULES

NL/SfB. BRL 2901 d.d NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO ATTEST-MET-PRODUCTCERTIFICAAT VOOR HOUTVERDUURZAMINGSCAPSULES NL/SfB BRL 2901 d.d. 1998-10-01 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO ATTEST-MET-PRODUCTCERTIFICAAT VOOR HOUTVERDUURZAMINGSCAPSULES Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting

Nadere informatie

Jaarrapportage 2014. Constructief Beton. Kiwa Nederland B.V. 12-03-2015

Jaarrapportage 2014. Constructief Beton. Kiwa Nederland B.V. 12-03-2015 Kiwa Nederland B.V. 12-03-2015 Kiwa Nederland B.V. Sir Winston Churchill-laan 273 Postbus 70 2280 AB Rijswijk Telefoon 070 41 445 20 Telefax 070 41 444 33 Internet www.kiwa.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding

Nadere informatie

KOMO. Fingo N.V. kwaliteitsverklaring

KOMO. Fingo N.V. kwaliteitsverklaring KOMO kwaliteitsverklaring 8Nummer K55022/03 Vervangt K55022/02 Uitgegeven 2015-01-01 d.d. 2013-10-01 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 8 Fingo N.V. VERKLARING VAN KIWA Deze kwaliteitsverklaring voor productcertificatie

Nadere informatie

Nummer K46840/01 Vervangt -- Uitgegeven d.d. -- Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5

Nummer K46840/01 Vervangt -- Uitgegeven d.d. -- Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5 KOMO productcertificaat Nummer K46840/01 ervangt -- Uitgegeven 2008-07-15 d.d. -- Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5 Kanaalplaatvloeren, Ribbenvloeren en Gewapende breedplaatvloeren Dycore B.. ERKLARING

Nadere informatie

Nummer K4008/11 Vervangt K4008/10. Uitgegeven 2008-02-15 d.d. 2006-11-15. Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5. Profielen van ongeplasticeerd PVC

Nummer K4008/11 Vervangt K4008/10. Uitgegeven 2008-02-15 d.d. 2006-11-15. Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5. Profielen van ongeplasticeerd PVC KOMO productcertificaat Nummer K4008/11 Vervangt K4008/10 Uitgegeven 2008-02-15 d.d. 2006-11-15 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5 Profielen van ongeplasticeerd PVC Gealan Fenster-Systeme GmbH VERKLARING

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011 1. Auditplan 1) Doelstelling: Onderzoek: Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van de producten zoals de fabrikant deze in zijn Declaration of Performance heeft omschreven door middel

Nadere informatie

Producent van. cementgebonden afstandhouders. Producent van. Bedrijfsbrochure

Producent van. cementgebonden afstandhouders. Producent van. Bedrijfsbrochure cementgebonden af Producent van Bedrijfsbrochure Bedrijfsinformatie Logistiek / Export Stoterbeton.nl Stoter Beton B.V. is sinds 1936 gespecialiseerd in het vervaardigen van cementgebonden afstandhouders.

Nadere informatie

Algemene sterkte van de bouwconstructie , 2.3 en 2.4, lid 1a en 1b Sterkte bij brand en 2.11

Algemene sterkte van de bouwconstructie , 2.3 en 2.4, lid 1a en 1b Sterkte bij brand en 2.11 Het gebruik van deze Beoordelingsrichtlijn door derden, voor welk doel dan ook, is uitsluitend toegestaan nadat een schriftelijke overeenkomst met Kiwa is gesloten waarin het gebruiksrecht is geregeld.

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 9161

Wijzigingsblad BRL 9161 Wijzigingsblad BRL 9161 Aanbrengen van geleiderail langs wegen 2015-03-19 Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door College van Deskundigen Verkeersmaatregelen en Geleiderail d.d.

Nadere informatie

KOMO. B.V. De Meteoor. attest-met-productcertificaat. Stelcon bedrijfsvloerplaten van constructief beton

KOMO. B.V. De Meteoor. attest-met-productcertificaat. Stelcon bedrijfsvloerplaten van constructief beton KOMO attest-met-productcertificaat Nummer K2392/08 Vervangt K2392/07 Uitgegeven 2016-07-01 d.d. 2009-01-01 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 7 B.V. De Meteoor VERKLARING VAN KIWA Dit attest-met-productcertificaat

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO PROCESCERTIFICAAT voor het uitvoeren van luchtdichtheidsmetingen

Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO PROCESCERTIFICAAT voor het uitvoeren van luchtdichtheidsmetingen BRL 5027-1 d.d. 20-11-2015 Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO PROCESCERTIFICAAT voor het uitvoeren van luchtdichtheidsmetingen Techniekgebied PBU Vastgesteld door het College van Deskundigen Bouwtechnische

Nadere informatie

KOMO. N.V. Beton R. Dobbelaere Bonte. kwaliteitsverklaring

KOMO. N.V. Beton R. Dobbelaere Bonte. kwaliteitsverklaring KOMO kwaliteitsverklaring Nummer K23791/06 Vervangt K23791/05 Uitgegeven 2015-01-01 d.d. 2014-02-15 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 7 N.V. Beton R. Dobbelaere Bonte VERKLARING VAN KIWA Deze kwaliteitsverklaring

Nadere informatie

- 1 - Kwaliteithandboek. Datum : Multiwerkplaats H.J Paraaf : Kwaliteithandboek. Multiwerkplaats H.J

- 1 - Kwaliteithandboek. Datum : Multiwerkplaats H.J Paraaf : Kwaliteithandboek. Multiwerkplaats H.J - 1 - Kwaliteithandboek Multiwerkplaats H.J - 2-1. Algemeen 2 Inhoud 2.1 Directieverantwoordelijkheid 2.2 Kwaliteitssysteem / contractbeoordeling 2.3 Document en gegevensbeheer 2.4 Inkoop 2.5 Beheersing

Nadere informatie

Kiwa Reglement voor het: Algemeen Beleidscollege Sectorspecifieke Beleidscolleges Colleges van Deskundigen

Kiwa Reglement voor het: Algemeen Beleidscollege Sectorspecifieke Beleidscolleges Colleges van Deskundigen 1 mei 2014 Kiwa Reglement voor het: Algemeen Beleidscollege Sectorspecifieke Beleidscolleges Colleges van Deskundigen 1 mei 2014 Kiwa Reglement voor het: Algemeen Beleidscollege Sectorspecifieke Beleidscolleges

Nadere informatie

KOMO. Naam Certificaathouder. Bouwbesluit. attest-met-productcertificaat. Verankeringen voor betonnen sandwichconstructies

KOMO. Naam Certificaathouder. Bouwbesluit. attest-met-productcertificaat. Verankeringen voor betonnen sandwichconstructies KOMO attest-met-productcertificaat Nummer x Vervangt x Uitgegeven XXXX-XX-XX d.d. xxxx-xx-xx Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 8 Naam Certificaathouder VERKLARING VAN NAAM CI Dit attest-met-productcertificaat

Nadere informatie

KOMO. Orion Beton B.V. kwaliteitsverklaring

KOMO. Orion Beton B.V. kwaliteitsverklaring KOMO kwaliteitsverklaring Nummer K810/02 Vervangt K810/01 Uitgegeven 2015-01-01 d.d. 2014-06-19 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 9 Orion Beton B.V. VERKLARING VAN KIWA Deze kwaliteitsverklaring voor productcertificatie

Nadere informatie

VOOR DE AFGIFTE VAN EEN

VOOR DE AFGIFTE VAN EEN 12-08-2015 SKG-IKOB RICHTLIJN VOOR DE AFGIFTE VAN EEN VERKLARING IN HET KADER VAN DE CPR OF EEN CERTIFICATE OF CONFORMITY Uitgave SKG-IKOB Nadruk verboden Pagina 2. dd. 12-08-2015 VOORWOORD Deze richtlijn

Nadere informatie

KOMO. Grobeton N.V. kwaliteitsverklaring

KOMO. Grobeton N.V. kwaliteitsverklaring KOMO kwaliteitsverklaring Nummer K23862/07 Vervangt K23862/06 Uitgegeven 2015-01-01 d.d. 2014-10-08 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 7 Grobeton N.V. VERKLARING VAN KIWA Deze kwaliteitsverklaring voor

Nadere informatie

KOMO. Kemper Keerwanden B.V. kwaliteitsverklaring

KOMO. Kemper Keerwanden B.V. kwaliteitsverklaring KOMO kwaliteitsverklaring Nummer K77574/03 Vervangt K77574/02 Uitgegeven 2015-01-01 d.d. 2014-01-15 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 7 Kemper Keerwanden B.V. VERKLARING VAN KIWA Deze kwaliteitsverklaring

Nadere informatie

UITVOERINGSRICHTLIJN VERVAARDIGING VAN SPACKSPUITWERK. URL 0708 d.d. 09-07-2013. Uitgever: IKOB-BKB BV en Kiwa Nederland B.V.

UITVOERINGSRICHTLIJN VERVAARDIGING VAN SPACKSPUITWERK. URL 0708 d.d. 09-07-2013. Uitgever: IKOB-BKB BV en Kiwa Nederland B.V. UITVOERINGSRICHTLIJN VERVAARDIGING VAN SPACKSPUITWERK URL 0708 d.d. 09-07-2013 Uitgever: Algemene informatie bij deze Uitvoeringsrichtlijn Deze Uitvoeringsrichtlijn is opgesteld in opdracht van de Nederlandse

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn

Beoordelingsrichtlijn BRL 9201 15 augustus 2017 Beoordelingsrichtlijn Voor de KOMO productcertificaat voor Ronde buizen van ongewapend, gewapend en staalvezelbeton Vastgesteld door CvD (Leidingsystemen - Ontwerp, Productie

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 5023 d.d

Wijzigingsblad BRL 5023 d.d Het proces van het meten van trillingen Vastgesteld door CvD Bouwtechnische Diensten d.d. 18 oktober 2013. Aanvaard door de KOMO Kwaliteits- en Toetsingscommissie d.d. 20-11-2015. Bindend verklaard door

Nadere informatie

Nationale Beoordelingsrichtlijn

Nationale Beoordelingsrichtlijn BRL 2035 20 juni 2012 Nationale Beoordelingsrichtlijn Voor het KOMO Attest met productcertificaat voor Dakgoten en hulpstukken van bladzink Vastgesteld door CvD Waterketen d.d. 01-02-2012 Aanvaard door

Nadere informatie

KOMO. Appel Beton Opmeer B.V. kwaliteitsverklaring

KOMO. Appel Beton Opmeer B.V. kwaliteitsverklaring KOMO kwaliteitsverklaring Nummer K23863/07 Vervangt K23863/06 Uitgegeven 2015-01-01 d.d. 2014-03-01 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 7 Appel Beton Opmeer B.V. VERKLARING VAN KIWA Deze kwaliteitsverklaring

Nadere informatie

1. Voor welke deelregelingen wilt u zich certificeren?

1. Voor welke deelregelingen wilt u zich certificeren? Stappenplan naar certificering voor BRL9500 Energieprestatieadvisering Certificeren lijkt ingewikkeld, maar in de praktijk valt het meestal erg mee. In veel bedrijven zijn immers al belangrijke stappen

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL K905/02

Wijzigingsblad BRL K905/02 Het gebruik van deze Beoordelingsrichtlijn door derden, voor welk doel dan ook, is uitsluitend toegestaan nadat een schriftelijke overeenkomst met Kiwa is gesloten waarin het gebruiksrecht is geregeld.

Nadere informatie

attest-met-productcertificaat Nummer K/01 Vervangt -- Uitgegeven d.d. -- Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5

attest-met-productcertificaat Nummer K/01 Vervangt -- Uitgegeven d.d. -- Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5 KOMO attest-met-productcertificaat Nummer K/01 Vervangt -- Uitgegeven 2016-03-01 d.d. -- Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5 Naam VERKLARING VAN CI Dit attest-met-productcertificaat is op basis van BRL

Nadere informatie

KOMO productcertificaat K7530/09

KOMO productcertificaat K7530/09 KOMO productcertificaat Nummer K7530/09 Vervangt K7530/08 Uitgegeven 2008-12-15 d.d. 2008-04-01 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5 Warmtereflecterend isolerend dubbelglas voor thermische isolatie Gethke

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn

Beoordelingsrichtlijn BRL- K795 01-02-2012 voor het Kiwa productcertificaat voor naadloze en gelaste stalen buizen uit ongelegeerd staal Voorwoord Kiwa Deze is opgesteld door het College van Deskundigen CKW van Kiwa, waarin

Nadere informatie

Nationale beoordelingsrichtlijn

Nationale beoordelingsrichtlijn Inclusief wijzigingsblad d.d. 31 december 2014 9201 1 september 2004 Nationale beoordelingsrichtlijn voor het KOMO attest-met-productcertificaat Ronde buizen van ongewapend, gewapend en staalvezelbeton

Nadere informatie

attest-met-productcertificaat Nummer K42673/03 Vervangt K42673/02 Uitgegeven 2014-09-30 d.d. 2014-07-28 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 8

attest-met-productcertificaat Nummer K42673/03 Vervangt K42673/02 Uitgegeven 2014-09-30 d.d. 2014-07-28 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 8 KOMO attest-met-productcertificaat Nummer K42673/03 Vervangt K42673/02 Uitgegeven 2014-09-30 d.d. 2014-07-28 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 8 CBS Beton BVBA VERKLARING VAN KIWA Dit attest-met-productcertificaat

Nadere informatie

Betonson Prefab B.V. Productielocatie Haatlanderdijk 47 Meridiaan 2. 8263 AP Kampen Postbus 167. Tel. 0383 39 52 22 2800 AD Gouda

Betonson Prefab B.V. Productielocatie Haatlanderdijk 47 Meridiaan 2. 8263 AP Kampen Postbus 167. Tel. 0383 39 52 22 2800 AD Gouda KOMO kwaliteitsverklaring Nummer K81012/04 Vervangt K81012/03 Uitgegeven 2015-03-12 d.d. 2015-01-01 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 8 Betonson Prefab B.V. VERKLARING VAN KIWA Deze kwaliteitsverklaring

Nadere informatie

SKH-Publicatie d.d

SKH-Publicatie d.d SKH-Publicatie 15-02 d.d. 15-07-2015 SKH-PUBLICATIE VOOR TOEPASSING VAN GEOPTIMALISEERD HOUT SAMENGESTELD UIT EEN COMBINATIE VAN VERSCHILLENDE HOUTSOORTEN EN/OF KWALITEITEN EN SUBSTRATEN IN HOUTEN GEVELELEMENTEN

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO PROCESCERTIFICAAT voor het uitvoeren van luchtdichtheidsmetingen en thermografische opnamen

Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO PROCESCERTIFICAAT voor het uitvoeren van luchtdichtheidsmetingen en thermografische opnamen BRL 5027 CONCEPT d.d. 2014-09-02 Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO PROCESCERTIFICAAT voor het uitvoeren van luchtdichtheidsmetingen en thermografische opnamen Techniekgebied PBU Vastgesteld door het

Nadere informatie

Kiwa Reglement voor het: - Algemeen Beleidscollege - Sectorspecifieke Beleidscolleges - Colleges van Deskundigen.

Kiwa Reglement voor het: - Algemeen Beleidscollege - Sectorspecifieke Beleidscolleges - Colleges van Deskundigen. Versie 01-05-2014 Versie 01-05-2014 2014 Kiwa N.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in

Nadere informatie

VOOR DE AFGIFTE VAN EEN

VOOR DE AFGIFTE VAN EEN 22-08-2017 SKG-IKOB RICHTLIJN VOOR DE AFGIFTE VAN EEN VERKLARING IN HET KADER VAN DE CPR OF EEN CERTIFICATE OF CONFORMITY Uitgave SKG-IKOB Nadruk verboden Pagina 2. dd. 22-08-2017 VOORWOORD Deze richtlijn

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 4702

Wijzigingsblad BRL 4702 Het gebruik van deze beoordelingsrichtlijn door derden, voor welk doel dan ook, is uitsluitend toegestaan nadat een schriftelijke overeenkomst met SGS INTRON Certificatie, KIWA, IKOB-BKB is gesloten waarin

Nadere informatie

1 juli 2010. Aanvullend Reglement voor Wettelijke Certificatieregelingen

1 juli 2010. Aanvullend Reglement voor Wettelijke Certificatieregelingen 1 juli 2010 Aanvullend Reglement voor Wettelijke Certificatieregelingen 1 juli 2010 Aanvullend Reglement voor Wettelijke Certificatieregelingen 2010 Kiwa N.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze

Nadere informatie

KvINL. Wijzigingsblad d.d. 1 augustus 2015 bij BRL 9500, deel 00 ENERGIEPRESTATIEADVISERING, ALGEMEEN DEEL

KvINL. Wijzigingsblad d.d. 1 augustus 2015 bij BRL 9500, deel 00 ENERGIEPRESTATIEADVISERING, ALGEMEEN DEEL Wijzigingsblad d.d. 1 augustus 2015 bij BRL 9500, deel 00 ENERGIEPRESTATIEADVISERING, ALGEMEEN DEEL Vastgesteld door het CCvD van de Stichting Kwaliteit voor Installaties Nederland op 17 april 2015. Aanvaard

Nadere informatie

BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het HortiQ kwaliteitssysteemcertificaat voor BEDRIJVEN IN DE KASSENBOUWSECTOR

BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het HortiQ kwaliteitssysteemcertificaat voor BEDRIJVEN IN DE KASSENBOUWSECTOR BRL 8001 2008-10-08 BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het HortiQ kwaliteitssysteemcertificaat voor BEDRIJVEN IN DE KASSENBOUWSECTOR Vastgesteld door het CCvD van de Stichting Kwaliteitsborging Installatiesector

Nadere informatie

Jaarrapportage Constructief Beton. Kiwa Nederland B.V

Jaarrapportage Constructief Beton. Kiwa Nederland B.V Kiwa Nederland B.V. 19-02-2016 Kiwa Nederland B.V. Sir Winston Churchill-laan 273 Postbus 70 2280 AB Rijswijk Telefoon 088 998 44 20 Internet www.kiwa.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Jaaroverzicht regelingen

Nadere informatie

Nummer K4084/03 Vervangt K4084/02. Uitgegeven 2013-11-01 d.d. 2013-10-01. Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5

Nummer K4084/03 Vervangt K4084/02. Uitgegeven 2013-11-01 d.d. 2013-10-01. Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5 KOMO productcertificaat Nummer K4084/03 Vervangt K4084/02 Uitgegeven 2013-11-01 d.d. 2013-10-01 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5 IsoBouw Systems B.V. VERKLARING VAN KIWA Dit productcertificaat is op

Nadere informatie

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000 Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

Nationale Beoordelingsrichtlijn

Nationale Beoordelingsrichtlijn BRL 2032 5 januari 2012 Nationale Beoordelingsrichtlijn Voor het KOMO productcertificaat voor Duikerelementen van gegolfd verzinkt plaatstaal - Spiraalvormig - Meerplatige systemen Vastgesteld door CvD

Nadere informatie

Criteria 73/06. Wijzigingsblad d.d. 1 december 2012

Criteria 73/06. Wijzigingsblad d.d. 1 december 2012 Criteria 73/06 Wijzigingsblad d.d. 1 december 2012 Vastgesteld door CvD Constructief Beton d.d. 13 november 2012 Wijzigingsblad Criteria 73/06 Datum wijzigingsblad 1 december 2012. Vastgesteld door CvD

Nadere informatie

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO PROCESCERTIFICAAT VOOR AANBRENGEN VAN GEVELBEPLATINGEN MET BEHULP VAN LIJMSYSTEMEN

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO PROCESCERTIFICAAT VOOR AANBRENGEN VAN GEVELBEPLATINGEN MET BEHULP VAN LIJMSYSTEMEN L/SfB BRL 4104 2003-02-01 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO PROCESCERTIFICAAT VOOR AANBRENGEN VAN GEVELBEPLATINGEN MET BEHULP VAN LIJMSYSTEMEN Op 22 mei 2003 aanvaard door de Harmonisatie Commissie

Nadere informatie

Beleid voor afhandeling afwijkingen Vastgesteld door het CvD voor Gastec QA op 21/03/2014

Beleid voor afhandeling afwijkingen Vastgesteld door het CvD voor Gastec QA op 21/03/2014 Vastgesteld door het CvD voor Gastec QA op 21/03/2014 Toelichting Het Kiwa reglement voor productcertificatie beschrijft in artikel 12.7 tekortkomingen en en bij tekortkomingen. Naar aanleiding van een

Nadere informatie

attest-met-productcertificaat Nummer K2416/10 Vervangt K2416/09 Uitgegeven d.d Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 7

attest-met-productcertificaat Nummer K2416/10 Vervangt K2416/09 Uitgegeven d.d Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 7 KOMO attest-met-productcertificaat Nummer K2416/10 Vervangt K2416/09 Uitgegeven 2016-07-01 d.d. 2012-05-01 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 7 Wernink vloeistofdichte bedrijfsvloerplaten Struyk Verwo Infra

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn

Beoordelingsrichtlijn 01-02-2012 voor het Kiwa productcertificaat voor Vaste brandblusinstallaties. Slangsystemen: Vaste slanghaspels met vormvaste slang Voorwoord Kiwa Deze is opgesteld door het College van Deskundigen CWK

Nadere informatie

KOMO productcertificaat

KOMO productcertificaat halfproduct Stichting Keuringsbureau Hout SKH Bezoekadres: 'Het Cambium', Nieuwe Kanaal 9c, 6709 PA Wageningen Postadres: Postbus 159, 6700 AD Wageningen Telefoon: (0317) 45 34 25 E-mail: mail@skh.org

Nadere informatie

KOMO attest K67986/03

KOMO attest K67986/03 475/170301 KOMO attest K67986/03 Uitgegeven 2017-06-15 Vervangt K67986/02 Geldig tot 2020-06-15 D.d. 2014-06-10 Pagina 1 van 13 Type: FlexxoCover Flexxolutions GFS B.V VERKLARING VAN KIWA Dit attest is

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn

Beoordelingsrichtlijn BRL 2352 23 april 2014 Beoordelingsrichtlijn Voor een KOMO kwaliteitsverklaring voor Betonnen heipalen Inclusief wijzigingsblad d.d. 31-12-2014 Vastgesteld door CvD Constructief Beton d.d. 7 februari 2014

Nadere informatie

KOMO attest-met-productcertificaat

KOMO attest-met-productcertificaat halfproduct Telefoon: E-mail: Fax: Website: GEVINGERLAST HOUT VOOR DRAGENDE TOEPASSINGEN Nummer: Uitgegeven: Vervangt: Producent Tel. Fax E-mail: Website: Verklaring van CI Dit attest-met-productcertificaat

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN

WIJZIGINGSBLAD NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN WIJZIGINGSBLAD BRL 4101/7 2011-09-07 WIJZIGINGSBLAD NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO ATTEST (-MET-PRODUCTCERTIFICAAT) VOOR LIJM VOOR DE BEVESTIGING VAN GEVELBEPLATINGEN Vastgesteld door CvD

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn

Beoordelingsrichtlijn 01-02-2012 voor het Kiwa productcertificaat voor Stopkranen met geïntegreerde keerklep Voorwoord Kiwa Deze is opgesteld door het College van Deskundigen CWK van Kiwa, waarin belanghebbende partijen op

Nadere informatie

Nummer K21118/05 Vervangt K21118/04. Uitgegeven 2012-01-01 d.d. 2011-05-15. Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 6

Nummer K21118/05 Vervangt K21118/04. Uitgegeven 2012-01-01 d.d. 2011-05-15. Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 6 KOMO productcertificaat Nummer K21118/05 Vervangt K21118/04 Uitgegeven 2012-01-01 d.d. 2011-05-15 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 6 Deceuninck n.v. - Benelux VERKLARING VAN KIWA Dit productcertificaat

Nadere informatie

Nummer K4003/14 Vervangt K4003/13. Uitgegeven 2015-05-01 d.d. 2012-01-01. Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 6

Nummer K4003/14 Vervangt K4003/13. Uitgegeven 2015-05-01 d.d. 2012-01-01. Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 6 KOMO productcertificaat Nummer K4003/14 Vervangt K4003/13 Uitgegeven 2015-05-01 d.d. 2012-01-01 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 6 Deceuninck N.V. VERKLARING VAN KIWA Dit productcertificaat is op basis

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL

Wijzigingsblad BRL Dit wijzigingsblad behoort bij BRL 9328 d.d. 24-04-2008. Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door het College van Deskundigen Grondstoffen en Milieu d.d. 01-12-2014. Aanvaard door

Nadere informatie

tijdsbesteding productcertificatie BRL 1801 Betonmortel (14 maart 2013)

tijdsbesteding productcertificatie BRL 1801 Betonmortel (14 maart 2013) Kiwa BMC B.V. Sir Winston Churchill-laan 7 88 EA Rijsw ijk P.O. box 70, 80 AB Rijsw ijk tel + 70 444440 fax + 70 44440 E-mail bmc@kiw a.nl Website www.kiwabmc.nl Rijswijk, 4 oktober 04 NV/pl/not/_oktober_04

Nadere informatie

BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET VOOR AFDICHTINGSPROFIELEN VOOR GEVELELEMENTEN. Vastgesteld door CvD SKH d.d. 28-02-2014

BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET VOOR AFDICHTINGSPROFIELEN VOOR GEVELELEMENTEN. Vastgesteld door CvD SKH d.d. 28-02-2014 BRL 0809 d.d. 15-5-2014 BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO PRODUCTCERTIFICAAT VOOR AFDICHTINGSPROFIELEN VOOR GEVELELEMENTEN Vastgesteld door CvD SKH d.d. 28-02-2014 Aanvaard door de Harmonisatie Commissie

Nadere informatie