Algemene voorwaarden Autobedrijf Keurmerk B.V.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene voorwaarden Autobedrijf Keurmerk B.V."

Transcriptie

1 Artikel 1. Algemeen Algemene voorwaarden Autobedrijf Keurmerk B.V. 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst c.q aanbieding tussen Autobedrijf Keurmerk B.V. nader te noemen Autobedrijf Keurmerk en een wederpartij waarop Autobedrijf Keurmerk deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 2. De Wederpartij is een onderneming die zich bezig houdt met de verkoop van gebruikte auto s ( occasions) aan particulieren of bedrijven. Een uitsluitend door de RDW erkend automobielverkoopbedrijf kan in aanmerking komen voor het gebruik van het Autobedrijf Keurmerk. Het Autobedrijf keurmerk heeft uitsluitend betrekking op de verkoop van de auto aan een particulier of ondernemer en uitdrukkelijk niet op andere dienstverlening zoals onderhoud, APK keuring, verkoop nieuwe auto s etc. 3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten c.q. aanbiedingen met Autobedrijf Keurmerk, voor de uitvoering waarvan door Autobedrijf Keurmerk derden dienen te worden betrokken. 4. Autobedrijf Keurmerk wijst eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de wederpartij uitdrukkelijk van de hand. 5. Mocht één of meerdere bepalingen die zijn opgenomen in onderhavige algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeelte nietig zijn, danwel worden vernietigd dan blijven de overige bepalingen van toepassing. 6. Bij uitleg van de bepalingen van deze algemene voorwaarden wordt altijd gekeken naar de bedoeling die Autobedrijf Keurmerk had met de bepaling en hetgeen de wederpartij mag verwachten van Autobedrijf Keurmerk. Artikel 2 Offertes en aanbiedingen 1. Autobedrijf Keurmerk biedt alle offertes en/of aanbiedingen vrijblijvend aan, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is opgenomen. Indien er geen termijn voor aanvaarding is opgenomen is er aldus sprake van een vrijblijvend aanbod die op elk moment door Autobedrijf Keurmerk kan worden herroepen. Aan een vrijblijvend aanbod kan geen recht worden ontleend. 2. Mocht op enig moment duidelijk blijken dat er in een offerte en/of aanbieding een fout staat in de vorm van een kennelijke verschrijving dan kan daar geen enkel recht aan worden ontleend. 3. De prijzen welke zijn opgenomen in een offerte en/of aanbieding zijn de prijzen exclusief BTW en andere bijkomende kosten, tenzij anders vermeld. 4. Indien een aanvaarding van de door Autobedrijf Keurmerk gedane offerte en/of aanbieding afwijkt, is Autobedrijf Keurmerk daar niet aan gebonden. Pagina 1 van 6

2 Artikel 3 Ontbinden van de overeenkomst door Autobedrijf Keurmerk 1. Mocht blijken dat de wederpartij haar contractuele verplichtingen jegens haar wederpartij heeft geschonden (toerekenbare tekortkoming in de nakoming ex artikel 6:74 Burgerlijk Wetboek of Onrechtmatige daad ex artikel 6:162 Burgerlijk Wetboek) dan behoudt Autobedrijf Keurmerk zich het recht voor om de overeenkomst met de wederpartij per direct te ontbinden. 2. Indien blijkt dat de wederpartij jegens Autobedrijf Keurmerk haar contractuele verplichtingen heeft geschonden (artikel 3 lid 1) dan dient de wederpartij het logo van Autobedrijf Keurmerkbinnen 24 uur na sommatie van Autobedrijf Keurmerk van haar website te verwijderen en het presentatie- en beeldmateriaal aan Autobedrijf Keurmerk terug te geven op straffe van een dwangsom van 500,- per dag, een dagdeel daar onder begrepen, dat de wederpartij daarmee in gebreke is. 3. Mocht de wederpartij geen gehoor geven aan de sommatie van Autobedrijf Keurmerk dan is de wederpartij direct buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. 4. Autobedrijf Keurmerk is te allen tijde bevoegd om de overeenkomst te ontbinden indien er zich omstandigheden voordoen waardoor Autobedrijf Keurmerk (imago) schade kan lijden. 5. Indien Autobedrijf Keurmekr de overeenkomst ontbindt kan de wederpartij op generlei wijze aanspraak maken op vergoeding van schade en kosten. Artikel 4 verplichtingen Autobedrijf Keurmerk 1. Autobedrijf Keurmerk zal op verzoek van de wederpartij het Autobedrijf Keurmerk te mogen hanteren een onderzoek instellen naar de geschiktheid van het bedrijf van wederpartij het keurmerk te mogen gebruiken. In dat onderzoek wordt met name beoordeeld: De presentatie van het bedrijf; Etc. etc. 2. Indien Autobedrijf Keurmerk het bedrijf geschikt acht zal zij de wederpartij schriftelijk in kennis stellen het keurmerk te mogen hanteren. Autobedrijf Keurmerk is gerechtigd de aanvrage tot het gebruik van het keurmerk zonder opgave van redenen af te wijzen. 3. Autobedrijf Keurmerk verschaft aan de wederpartij beeld- en presentiemateriaal waaruit blijkt dat de wederpartij is aangesloten bij het Autobedrijf keurmerk 4. Autobedrijf keurmerk is verplicht een geschillenregeling in het leven te roepen die voorziet in een klachtenregeling in het geval dat een cliënt( e) van de wederpartij niet tevreden is over de geleverde auto door de wederpartij. Andere klachten dan die met betrekking tot de geleverde auto vallen niet onder de geschillenregeling; Artikel 5 verplichtingen wederpartij 1. Onverminderd de overige verplichtingen van de wederpartij in de overeenkomst en de algemene voorwaarden is de wederpartij ten aanzien van het gebruik van het keurmerk verplicht: Pagina 2 van 6

3 a) het beeld- en presentatiemateriaal op een voor het publiek zichtbare manier op te stellen en te gebruiken in haar toonzaal. b) onder het tonen van het logo van Autobedrijf Keurmerk op haar of zijn website te vermelden dat hij/zij is aangesloten bij het Autobedrijf keurmerk. 2. Wederpartij is daarnaast verplicht om in de koopovereenkomst met de koper van een auto en de algemene voorwaarden die zij hanteert een bepaling op te nemen waaruit blijkt dat zij is aangesloten bij Autobedrijf keurmerk en waarin zij de cliënt(e) verwijst naar de klachtenregeling die door Autobedrijf keurmerk wordt gehanteerd. Artikel 6 Contractduur 1. De overeenkomst tussen Autobedrijf Keurmerk en de wederpartij wordt aangegaan voor één jaar waarna de overeenkomst van rechtswege stilzwijgend wordt verlengd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. 2. Nadat het eerste jaar is afgelopen kan de wederpartij maandelijks de overeenkomst met Autobedrijf Keurmerk opzeggen, met inachtneming van tenminste 30 kalenderdagen voor de aanvang van een nieuwe contributieperiode. 3. Autobedrijf Keurmerk is gerechtigd om steekproefsgewijs te onderzoeken of wederpartij nog aan de eisen van het keurmerk voldoet. Indien Autobedrijf Keurmerk van oordeel is dat wederpartij niet langer aan de eisen van het keurmerk voldoet is zij gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen en het gebruik van het keurmerk verder te verbieden tenzij de wederpartij binnen 7 dagen op voor Autobedrijf keurmerk genoegzame wijze heeft aangetoond dat zij aan het gebruik van het keurmerk alsnog voldoet. Indien deze opzegging in het eerste jaar plaatsvindt is de wederpartij verplicht de resterende contributietermijn aan Autobedrijf Keurmerk te voldoen. 4. De wederpartij is verplicht om de contributie van de reeds lopende periode te voldoen. 5. Indien de wederpartij de overeenkomst met Autobedrijf Keurmerk wenst op te zeggen, is zij verplicht om dit tenminste 30 kalenderdagen voor de aanvang van een nieuwe contributieperiode kenbaar te maken per aangetekende brief. Een bericht of telefoongesprek geldt niet als een opzegging van de overeenkomst Artikel 7 Uitvoeringstermijnen 1. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven door Autobedrijf Keurmerk, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de wederpartij Autobedrijf Keurmerk schriftelijk in gebreke te stellen en een termijn te gunnen van 14 dagen voor het herstellen. 2. Autobedrijf Keurmerkheeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Pagina 3 van 6

4 3. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Autobedrijf Keurmerk naar eigen inzicht een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren. Artikel 8 liquidatie, (aanvrage van) surseance van betaling, faillissement en beslaglegging 1. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Autobedrijf Keurmerk vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. Artikel 9 Overmacht 1. In geval van overmacht is Autobedrijf Keurmerk niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de wederpartij. 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Autobedrijf Keurmerk geen invloed kan uitoefenen 3. Autobedrijf Keurmerk kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, zonder dat Autobedrijf Keurmerk hiervoor een vergoeding verschuldigd is aan de wederpartij. De wederpartij dient wel haar contributie te blijven voldoen. Artikel 10 Contributie/ Betaling en Incassokosten 1. Wederpartij dient de contributie op factuurbasis maandelijks aan Autobedrijf Keurmerk te voldoen. 2. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Autobedrijf Keurmerk aan te geven wijze, tenzij schriftelijk anders door Autobedrijf Keurmerk is aangegeven. 3. De termijn van 14 dagen wordt gezien als fatale termijn. Indien de wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur dan is de wederpartij van rechtswege in verzuim. De wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 2% per maand. 4. De rente van 2% per maand geldt over het totale opeisbare bedrag en wordt berekend vanaf de datum van de fatale termijn (verzuim) tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 5. Betalingen door de wederpartij worden eerst in mindering gebracht op de alle openstaande kosten, vervolgens in mindering van de nog te betalen rente en tot slot op de aan Autobedrijf Keurmerk te betalen hoofdsom. 6. Verrekenen van bedragen die de wederpartij aan Autobedrijf Keurmerk is verschuldigd is nimmer toegestaan. Pagina 4 van 6

5 7. Indien de wederpartij de fatale termijn heeft overschreden is hij per direct buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd aan Autobedrijf keurmerk. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 20% van de openstaande hoofdsom naast de buitengerechtelijke incassokosten welke de wederpartij verschuldigd s op grond van het besluit buitengerechtelijke incassokosten. 8. Indien de overeenkomst tussen het Autobedrijf Keurmerk en de wederpartij wordt ontbonden door een toerekenbare tekortkoming ex artikel 6:74 Burgerlijk Wetboek dan wel door een onrechtmatige daad ex artikel 6:162 Burgerlijk Wetboek wordt contributie niet gecrediteerd. Artikel 11 Aansprakelijkheid 1. Mocht Autobedrijf Keurmerk op enig moment aansprakelijkheid erkennen of mocht zij door de rechter aansprakelijk worden geacht dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling hierover is opgenomen. 2. Indien en voor zover Autobedrijf Keurmerk is uitgegaan van onjuiste gegevens of onvolledige gegevens van wederpartij dan is zij niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook. 3. De eventuele aansprakelijkheid kan alleen betrekking hebben op directe schade en niet op gevolgschade. 4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden. Artikel 12 Vrijwaring 1. Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden vrijwaart de wederpartij Autobedrijf Keurmerk voor eventuele aanspraken van derden die schade lijden door uitvoering van de overeenkomst waarvan de oorzaak aan anderen dan aan Autobedrijf Keurmerk toerekenbaar is. 2. Alle kosten en schade die aan de zijde van Autobedrijf Keurmerk en aan de zijde van derden daardoor ontstaan, komen geheel voor rekening en risico van de wederpartij. Artikel 13 Intellectuele eigendom 1. De wederpartij dient zich te onthouden van alle activiteiten welke het intellectueel eigendomsrecht van Autobedrijf Keurmerk schade kunnen berokkenen. 2. Autobedrijf Keurmerk heeft onder andere het auteursrecht op haar website, haar reclame uitingen en haar algemene voorwaarden. Autobedrijf Keurmerk is eigenaar van het merkrecht Autobedrijf Keurmerk en van het logo van Autobedrijf Keurmerk. Pagina 5 van 6

6 3. Enkel Autobedrijf Keurmerk bezit het recht om de afbeeldingen te openbaren of te (laten) reproduceren. Indien men een afbeelding wil openbaren of reproduceren, dient men schriftelijk per aangetekende brief toestemming van Autobedrijf Keurmerk te vragen. Artikel 14 Privacy 1. Er wordt door Autobedrijf Keurmerk gevraagd privé gegevens bij het aanvragen van het lidmaatschap. Deze gegevens heeft Autobedrijf Keurmerk nodig om de aanvraag te bevestigen. 2. Deze gegevens worden niet doorgegeven, verhuurd of verkocht aan derden en zullen uitsluitend worden gebruikt voor diensten waarom specifiek is gevraagd, bijvoorbeeld het ontvangen van een mailing of het aanvragen van een lidmaatschap. Artikel 15 Vindplaats en wijziging voorwaarden 1. Van toepassing is steeds de laatst op geplaatste versie. Artikel 16 Toepasselijk recht en bevoegde Rechter 1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen Autobedrijf Keurmerk en wederpartij met betrekking tot de uitleg van deze algemene voorwaarden en geschillen voortspruitend uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn worden met uitsluiting van ieder andere bevoegde instantie voorgelegd aan de Rechtbank in Zwolle. Pagina 6 van 6

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHUTZ-ICT

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHUTZ-ICT artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Schutz-ICT, hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden WE-R Agency

Algemene voorwaarden WE-R Agency cursussen. artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen WE-R Agency, en een Cursist waarop WE-R Agency deze voorwaarden van toepassing

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Kleuradvies Zwolle ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 ALGEMEEN

Algemene Voorwaarden Kleuradvies Zwolle ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 ALGEMEEN ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 ALGEMEEN 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten gesloten tussen Kleuradvies Zwolle (hierna: de dienstverlener

Nadere informatie

Algemene betalings- en leveringsvoorwaarden Administratiekantoor Roke aan klant. Artikel 1 Algemeen Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

Algemene betalings- en leveringsvoorwaarden Administratiekantoor Roke aan klant. Artikel 1 Algemeen Artikel 2 Offertes en aanbiedingen Algemene betalings- en leveringsvoorwaarden Administratiekantoor Roke aan klant. Artikel 1 Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Administratiekantoor

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Buorkerij voor levering aan niet-consumenten.

Algemene voorwaarden De Buorkerij voor levering aan niet-consumenten. Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen handelsonderneming De Buorkerij, hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop

Nadere informatie

Algemene voorwaarden artikel 1. Algemeen artikel 2 Offertes en aanbiedingen

Algemene voorwaarden artikel 1. Algemeen artikel 2 Offertes en aanbiedingen Algemene voorwaarden artikel 1. Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Author Motive, hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden HAZMEDS. Algemene Leveringsvoorwaarden diensten en producten HAZMEDS

Algemene leveringsvoorwaarden HAZMEDS. Algemene Leveringsvoorwaarden diensten en producten HAZMEDS Algemene Leveringsvoorwaarden diensten en producten HAZMEDS artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen HAZMEDS hierna te noemen: Gebruiker,

Nadere informatie

ALGEMEN VOORWAARDEN / JC de RuiterBeheer B.V.

ALGEMEN VOORWAARDEN / JC de RuiterBeheer B.V. artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen JC de Ruiter Beheer B.V., hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Mak Mediation. : De Diensten van Mak Mediation

Algemene voorwaarden Mak Mediation. : De Diensten van Mak Mediation Algemene voorwaarden Mak Mediation 1. DEFINITIES Adviezen Diensten Opdracht Opdrachtgever Overeenkomst : De Diensten van Mak Mediation : Datgene waartoe Mak Mediation zich heeft verplicht zoals omschreven

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MADE IN SCOTLAND

ALGEMENE VOORWAARDEN MADE IN SCOTLAND ALGEMENE VOORWAARDEN MADE IN SCOTLAND artikel 1. Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Made in Scotland, hierna te noemen: Made in Scotland,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van verkoop en levering van Batteryspray gevestigd te Nieuwveen ( pc 2441 LC) aan de Schoterhoek 55 Nederland.

Algemene Voorwaarden van verkoop en levering van Batteryspray gevestigd te Nieuwveen ( pc 2441 LC) aan de Schoterhoek 55 Nederland. Algemene Voorwaarden van verkoop en levering van Batteryspray gevestigd te Nieuwveen ( pc 2441 LC) aan de Schoterhoek 55 Nederland. artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen NAÏF CARE B.V., hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F.

Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F. Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F. Artikel 1: Partijen 1. Gebruiker: de vennootschap onder firma Emiel Al V.O.F., gevestigd te (4132 AT) Vianen aan het adres Voorstraat 100, ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Artikel 1. Algemeen. Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

Artikel 1. Algemeen. Artikel 2 Offertes en aanbiedingen Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Plasti Protection, hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker deze

Nadere informatie

Inschrijfnummer K.v.K. te Delft: 55357881 ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1: voor levering van diensten en producten

Inschrijfnummer K.v.K. te Delft: 55357881 ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1: voor levering van diensten en producten Algemene voorwaarden van: Profs Computers. Straat van malakka 2622 KM Delft Inschrijfnummer K.v.K. te Delft: 55357881 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: voor levering van diensten en producten 1. Deze voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING JOIN THE PIPE KRAANWATER TAPPUNT

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING JOIN THE PIPE KRAANWATER TAPPUNT artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Join the Pipe, hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

073 851 8660 www.creativecreation.nl

073 851 8660 www.creativecreation.nl CreativeCreation Bezoekadres: 5482 TP, Schijndel Artikel 1 Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen CreativeCreation, hierna te noemen: Aanbieder,

Nadere informatie

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: I-Development / Studentproject.eu hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN Van: SportImprovement, De Line 3, 8411 TV Jubbega te Friesland hierna te noemen: SportImprovement Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier docent-assistent opleiding E-Landscapes

Aanmeldingsformulier docent-assistent opleiding E-Landscapes Aanmeldingsformulier docent-assistent opleiding E-Landscapes Deze opleiding heeft een studielast van ca. 400 uur, waarvan 200 uur theorie. U kunt de opleiding in 3 maanden (= 20 uur/week theorie) of in

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities I.F. Only Events: Opdrachtgever Overeenkomst Artikel 2 Algemeen

Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities I.F. Only Events: Opdrachtgever Overeenkomst Artikel 2 Algemeen Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. I.F. Only Events:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Verzuim & Zo BV Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Offertes en/of aanbiedingen

Algemene Voorwaarden Verzuim & Zo BV Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Offertes en/of aanbiedingen Algemene Voorwaarden Verzuim & Zo BV Algemene Voorwaarden Verzuim & Zo BV, gevestigd aan Beilerstraat 24, 9401 PL te Assen, ingeschreven bij de KvK te Meppel onder nummer 01128727 Artikel 1. Definities

Nadere informatie

2. De toepasselijkheid van eventuele door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. De toepasselijkheid van eventuele door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Artikel 1: Algemeen 1. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten, waaronder ook de Service Level Agreements, die door CODE14 VOF (hierna CODE14 ) en opdrachtgever

Nadere informatie

Samenz Algemene Voorwaarden. januari 2013

Samenz Algemene Voorwaarden. januari 2013 Samenz Algemene Voorwaarden januari 2013 Algemene voorwaarden Samenz Definities Totstandgekomen op 13 december 2012. Algemene Voorwaarden Samenz, gevestigd aan Nieuwe Bussummerweg 131, 1272 CG, te Huizen,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SIGMA SOLUTIONS

ALGEMENE VOORWAARDEN SIGMA SOLUTIONS ALGEMENE VOORWAARDEN SIGMA SOLUTIONS Definities 1) Opdrachtgever; degene die aan Sigma Solutions opdracht geeft bepaalde werkzaamheden uit te voeren. 2) Sigma Solutions; de onderneming zoals deze is ingeschreven

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: Diensten: Producten: Marga s Werk: Overeenkomst: Opdrachtgever: Consument:

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: Diensten: Producten: Marga s Werk: Overeenkomst: Opdrachtgever: Consument: Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt. Zowel op papier als elektronisch. Diensten: alle

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN van Altersum BV, gevestigd en kantoorhoudende aan de Maanlander 14 L te Amersfoort, hierna te noemen opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN van Altersum BV, gevestigd en kantoorhoudende aan de Maanlander 14 L te Amersfoort, hierna te noemen opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN van Altersum BV, gevestigd en kantoorhoudende aan de Maanlander 14 L te Amersfoort, hierna te noemen opdrachtnemer. Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN JURICOACH

ALGEMENE VOORWAARDEN JURICOACH ALGEMENE VOORWAARDEN JURICOACH Artikel 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: de partij (natuurlijke- of rechtspersoon) die Opdracht geeft aan Opdrachtnemer

Nadere informatie

ONLINY Algemene Voorwaarden

ONLINY Algemene Voorwaarden ONLINY Algemene Voorwaarden 1 Algemene voorwaarden Onliny 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden (hierna voorwaarden) wordt verstaan onder: a) Onliny: bedrijf, gevestigd aan de Marcantilaan 7,

Nadere informatie