Besluit. - Chara Baeyens, stafmedewerker kwaliteitszorg bij Vlhora

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Besluit. - Chara Baeyens, stafmedewerker kwaliteitszorg bij Vlhora"

Transcriptie

1 s e a ccr editat eorga ni sqtí e Besluit Accreditatierapport en besluit met een positieve beoordeling van de accreditatieaanvraag voor de opleiding Bachelor in het bedrijfsmanagement (professioneel gerichte bachelor) van de PlantijnHogeschool van de provincie Antwerpen datum '16 mei 2013 onderwerp Definitief accreditatierapport en besluit ( ) bijlage 2 1.Inleiding Bij brief van 8 november 2012 heeft het instellingsbestuur van de PlantijnHogeschool van de provincie Antwerpen te Antwerpen een accreditatieaanvraag ingediend bij de NederlandsVlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) voor de opleiding Bachelor in het bedrijfsmanagement (professioneel gerichte bachelor). Deze aanvraag is ontvangen op 8 november 2012 en ontvankelijk verklaard op 22 november De accreditatieaanvraag steunt op het visitatierapport van een externe beoordeling uitgevoerd door een visitatiecommissie ingesteld door de Vlaamse Hogescholenraad (Vlhora). De visitatiecommissie kende de volgende samenstelling: Voorzitter: Bart Valgaeren, heeft een dienstenbedrijf actief in (korte omschrijving functie, instelling); Leden: llse Van Hoeck, rechter bij de Kamer van Koophandel in Turnhout Steven Gibens, combineerde verschillende jaren een ondezoeksloopbaan en een functie als advocaat; Romain Hulpia, voormalig wetenschappelijk medewerker Pedagogische wetenschappen aan de UGent (onderwijsdeskundige); Secretaris: Chara Baeyens, stafmedewerker kwaliteitszorg bij Vlhora De visitatie heeft plaatsgevonden op 11, 12 en 13 oktober Het visitatierapport dateert van 11 september2012. Aanvullende informatie De NVAO heeft de visitatiecommissie vezocht om haar oordeel te geven over het gerealiseerd niveau. De NVAO heeft hiervoor op 1 1 maart 2013 met de visitatiecommissie gesproken, waar zij hun oordeel over deze ondenalerpen gegeven heefi. De NVAO heeft deze aanvullende informatie betrokken in haar oordeelsvorming. Parkstraal JK I Postbus CD Den Haag PO Box CD The Hague lthe Netherlands T + s1 (0) F + 31 (0) net I www nvao net

2 P agina 2 van 7 2. Formele overwegingen De NVAO komt tot de volgende vaststellingen: De externe beoordeling is opgesteld en onderbouwd overeenkomstig het toepasselijke Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs Vlaanderen van de NVAO en volgens de daarbij behorende beslisregels; De visitatiecommissie heeft voor de externe beoordeling het door de Vlhora vastgestelde visitatieprotocol gevolgd ; De eferne beoordeling verschaft inzicht in de samenstelling van de visitatiecommissie; De externe beoordeling bevat een onderzoek ten gronde naar de aanwezigheid van voldoende generieke kwaliteitswaarborgen. De NVAO is in het licht van het vorenstaande tot de slotsom gekomen dat de externe beoordeling over de voorliggende opleiding regelmatig en gedegen tot stand is gekomen 3. Inhoudelijke overwegingen De NVAO steunt haar inhoudelijke besluitvorming in hoofdzaak op de onderstaande elementen uit het visitatierapport. Doelstellingen De doelstellingen van de opleiding situeren zich op het niveau van een professionele bacheloropleiding en worden duidelijk gecommuniceerd naar de studenten. De beroepsspecifìeke competenties kunnen wel meer gestructureerd en concreet geformuleerd worden, om zo overlap met de algemene beroepscompetenties te vermijden. De opleiding richt zijn doelstellingen heel duidelijk op rechtspraktijk, eerder dan de brede sector van het bedrijfsmanagement. Afgestudeerden en werkveld werden betrokken bij het formuleren van de doelstellingen. Programma Het programma bestaat uit twaalf modules, met vier modules van zeven weken per jaar, telkens beeindigd door een examenperiode. De relatie tussen doelstellingen, competenties en de inhoud van een opleidingsonderdeel wordt verduidelijkt via de competentiematrix en de ECTSfiches. De vertaling van doelstellingen en competenties naar de inhoud van de opleidingsonderdelen gebeurt op docentenniveau. Om grote verschillen in het aantal en de inhoud van competenties te vermijden, is meer onderlinge afstemming, aansturing en overleg bij het bepalen van de na te streven competenties aangewezen. De professionele gerichtheid van het programma wordt versterkt door het cursusmateriaal, opgesteld door docenten uit het werkveld, het gebruik van juridische casussen vanaf het eerste jaar en culmineert in een lange stage en bedrijfsproject in het derde jaar. De kernondersteunende opleidingsonderdelen kunnen meer worden toegespitst op rechtspraktijk. Het programma kent een graduele opbouw, die versterkt wordt door de modulestructuur. Het derde jaar kent de mogelijkheid tot specialisatie in een van de vier leertrajecten social law consultant, fìnancial & tax consultant, bank & insurance consultant en real estate consultant die al eerder kort aan bod komen in het gemeenschappelijke programma, zodat studenten een geïnformeerde keuze kunnen maken. Binnen de horizontale samenhang en de vakoverschrijdende elementen in de opleiding is wel nog ruimte voor verbetering: de relatie tussen kernvakken en kernondersteunende vakken is niet sterk uitgewerkt of vertoont soms overlap en de aanpak van bijvoorbeeld de taalvakken is sterk verschillend. Een meer uitgebouwde vakgroepwerking kan een oplossing bieden.

3 Pagina 3 van 7 De studietijdmeting zoals deze nu georganiseerd wordt, is naar mening van de studenten en de commissie te beperkt: studiebelemmerende en bevorderende factoren worden ook niet bevraagd. De commissie is van oordeel dat er ruimte is voor verdere uitdieping van competenties en vaardigheden zonder dat de studielast ernstig verzwaart. De didactische werkvormen in de opleiding zijn eerder traditioneel en kunnen worden uitgebreid met innovatieve werkvormen, om zo beter aan te sluiten bij de vooropgestelde doelstellingen. De opleiding combineert bestaande handboeken met door lectoren ontwikkeld materiaal en beschikt bijgevolg over kwalitatief cursusmateriaal. De hoeveelheid aanvullend cursusmateriaal en de beschikbaarheid van ECTSfiches zijn aandachtspunten. De aandacht van de opleiding voor de verschillende en frequente tijdstippen van evaluatie is positief, maar meer gevarieerde en alternatieve vormen van evaluatie kunnen een meemaarde bieden voor het competentiegericht toetsen. De communicatie naar studenten over de examenorganisatie is goed, maar de bekendmaking van de resultaten loopt soms vertraging op. Het niveau van de examens is globaal genomen goed, maar kent variatie in het karakter van de examenvragen, die niet altijd aansluiten bij het theoretische of praktische gehalte van het opleidingsonderdeel. De opleiding dient een meer uitgewerkt toetsbeleid te ontwikkelen, met ondersteuning en opvolging van de docenten. De opleiding heeft geen bijkomende toelatingsvoorwaarden en kent een zeer diverse instroom. Er zijn een aantal initiatieven om startende studenten te ondersteunen, rekening houdend met hun vooropleiding. Deze initiatieven vertalen zich niet helemaal in de uitstroomrendementen van BSOstudenten. Ook zomer en instapcursussen, taal en ICTcoaching worden georganiseerd om de overstap naar het hoger onderwijs te faciliteren. Bij het samenstellen van individuele trajecten worden de studenten begeleid door de opleidingscoördinator. Het verkort traject voor studenten uit de HBO5opleiding rechtspraktijk is goed doordacht en kent een grote tevredenheid onder de studenten. lnzet van personeel De opleiding beschikt over een duidelijk aanwervingsbeleid, waarbij men actief op zoek gaat naar docenten wier expertise aansluit bij de opleidingsonderdelen. De opleiding vooziet verschillende initiatieven om nieuwe personeelsleden te onthalen. Het algemene personeels en functioneringsbeleid kan wel verder concreet uitgewerkt worden. De lectoren zijn sterke inhoudelijke experts, die zeer betrokken zijn bij de gehele opleiding. Vaak combineren de lectoren hun lesopdracht met activiteiten in het werkveld of de academische wereld. Er dient meer aandacht te komen voor de pedagogischdidactische expertise en professionaliseringsinitiatieven en voor de internationale gerichtheid van het docentenkorps. De opleiding bedrijfsmanagement beschikt over een vrij hoge globale docentstudentratio van 1:26, waarbij ook het ondersteunende personeel goed voor een derde van het personeelsbestand meegerekend wordt. Docenten geven aan dat ze een tekort aan personeel en een zware werklast ervaren, onder meer door een versnippering van het takenpakket en het gebrek aan financiering. Voozieningen De goed uitgeruste campus met moderne infrastructuur komt tegemoet aan de noden van alle betrokkenen, met voldoende leslokalen met uitgebreide didactische uitrusting, vergaderen bureauruimtes, computerlokalen en een educatief multimediaal informatiecentrum. De opleiding heeft een doordacht beleid rond studiebegeleiding, met intensieve en betrokken begeleiding van de studenten in kleine klasgroepen. Er is duidelijke informatie en ondersteuning voor abituriënten, die bij de overstap tussen secundair en hoger onderwijs

4 pagina 4 van 7 goed begeleid worden. Er is een vlot contact tussen studenten en studiebegeleiding, maar de oozaken van afhaken en nietslagen worden te weinig verzameld. lnteme kwaliteitszorg De opleiding beschikt over een breed spectrum van bevragingen bij docenten, studenten, alumni en werkveld, die vooral gefocust zijn op de kernondenvijsprocessen en niet altijd voldoende overzicht bieden. De communicatie over de resultaten is nog niet optimaal en lectoren dienen meer begeleid te worden bij het plannen en opvolgen van de verbeteringsacties die zij opstellen aan de hand van de resultaten. De resultaten van de studentenbevragingen worden ook meegenomen in de functioneringsgespreken van docenten. De verbeteracties worden vooral op het vlak van de kernonderwijsprocessen gerealiseerd. Al te vaak zijn de verbeteracties het resultaat van ad hoc reacties, tenarijl een proactief en doelgericht kwaliteitszorgbeleid voor een betere integratie en opvolging van de resultaten kan zorgen. De coherentie tussen visie, waarden, doelstellingen en actieplannen binnen de kwaliteitszorg kan versterkt worden. De coherentie tussen visie, doelstellingen en actieplannen moet versterkt worden. De commissie stelt vast dat de betrokkenheid van personeelsleden eindigt bij de deelname aan de bevragingen. Ondersteunend personeel wordt slechts minimaal bij de kwaliteitszorgprocessen betrokken. De wisselende samenstelling van de focusgroep voor het werkveld kan het behalen van duurzame resultaten bemoeilijken. De terugkoppeling van de resultaten van de bevragingen en inspraakmogelijkheden is te beperkt, met name over de verbeteracties die volgen uit de aandachtspunten van bepaalde stakeholders. Resultaten ln de jaarlijkse bevraging gaven stageplaatsen aan tevreden te zijn over de kwaliteit en praktijkgerichtheid van de opleiding, een vaststelling die tijdens het visitatiebezoek onderschreven werd door het werkveld. De overstap naar de arbeidsmarkt wordt door alumni als vlot ervaren. De kwaliteit van het bedrijfsproject als afstudeerwerk wordt door het werkveld lager ingeschat dan vroeger en de kwaliteit van de stageverslagen is niet volledig in overeenstemming met het belang dat aan de stage gehecht wordt. Op vlak van internationalisering boekt de opleiding goede resultaten. Het studierendement van de opleiding bereikt een goed gemiddelde, onder meer door de grote selectie in het eerste jaar. Studenten behalen gemiddeld 73o/o van de opgenomen credits. Het profiel van de studenten is wat atypisch, met een groter dan gemiddeld aantal beursstudenten en studenten met een minder geschikte vooropleiding. De opleiding volgt de instroom, doorstroom en uitstroom goed op. Conclusie De NVAO is in het licht van het vorenstaande tot de slotsom gekomen dat het eindoordeel van de commissie deugdelijk is gemotiveerd. De NVAO kan zich dan ook aansluiten bij de bevindingen en overwegingen voor alle facetten en ondenruerpen, zoals ven oord in het visitatierapport. De eindconclusie uit het visitatierapport wordt gevolgd. De NVAO benadrukt dat de afstudeerrichting lnternationaal Ondernemen, die gezamenlijk aangeboden en georganiseerd wordt door Artesishogeschool Antwerpen, Karel de Grote Hogeschool en Plantijn Hogeschool van de Provincie Antwerpen, op een structurele manier geïntegreerd dient te worden qua organisatie, personeel en programma. Enkel zo kan de continuiteit en de basiskwaliteit gegarandeerd worden.

5 Pagina 5 vant 4. Oordelen visitatiecommissie De tabel geeft per onderwerp en per facet het oordeel van de visitatiecommissie weer ONDERWERP I Doelstellingen opleiding 2 Programma OORDEEL FACET OORDEEL 1.1 niveau en oriëntetie 1.2 domeinspecifieke eisen 2.1 eisen gerichtheid 2.2 relalie doelstellingen programma þ 2.3 samenhang programma 2.4 studielast 2.5 toelatingsvoorwaarden G 2.6 studieomvang OK 2 7 afstemming vormgeving inhoud 2 I beoordeling en toetsing 2.9 masterproef NVT 3 lnzet van personeel 3.1 eisen gerichtheid 3.2 kwantiteit 3.3 kwaliteit E 4 Voorzieningen 4.1 materiële voozieningen \t 4.2 studiebegeleiding G 5 lnterne kwaliteitszorg 5.'l evaluatie resulteten 5.2 maatregelen tot verbetering 5.3 betrokkenheid 6 Resultaten 6.1 gerealiseerd niveau 6.2 onderwijsrendement Eindoordeel: positief

6 Pagina 6 van 7 5. Globale oordelen NVAO De onderstaande tabel geeft per ondenruerp het globaal oordeel van de NVAO weer ONDERWERP OORDEEL I Doelstellingen 2 Programma 3 lnzet personeel 4 Voorzieningen 5 lnterne kwaliteitszorg 6 Resultaten Eindoordeel: positief 6. Besluit betreffende de accreditatie van de Bachelor in het bedrijfsmanagement (professioneel gerichte bachelor) van de PlantijnHogeschool van de provincie Antwerpenl. De NVAO, Na beraadslaging, Besluit: Met toepassing van het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen, wordt het accreditatierapport en besluit met positief eindoordeel voor de opleiding Bachelor in het bedrijfsmanagement (professioneel gerichte bachelor) van de PlantijnHogeschool van de provincie Antwerpen goedgekeurd en wordt de opleiding geaccrediteerd. Het betreft een opleiding met afstudeerrichting: rechtspraktijk die te Antwerpen wordt georganiseerd. De in het eerste lid bedoelde accreditatie geldt vanaf de aanvang van het academiejaar tol en met het einde van het academiejaar Den Haag, 16 mei 2013 Voor de R.P. Zevenbergen (bestuurder) I Conform de bepalingen vermeld in de handleiding accreditatie kan een instelling opmerkingen en bezwaren formuleren op het ontwerp van accreditatierapport. De instelling heeft geen opmerkingen en/of bezwaren geformuleerd op het ontwerp van accreditatierapport

7 Pagina Tvan 7 BÜlage 1 Gegevens opleiding naam instelling adres instelling aard instelling graad, kwalificatie, specificatie niveau en oriëntatie studieomvang opleidingsvarianten afstudeerrichtingen: studietraject voor werkstudenten vestiging opleiding ondenrijstaal (delen van) studiegebieden bijkomende titel PlantijnHogeschool van de provincie Antwerpen Lange Nieuwstraat 101 B2OOO ANTWERPEN BELGIË ambtshalve geregistreerd Bachelor in het bedrijfsmanagement professioneel gerichte bachelor 180 studiepunten Rechtspraktijk geen Antwerpen Nederlands Handelswetenschappen en bedrijfskunde geen

Besluit. - Chris Peeters (Stafmedewerker kwaliteitszorg, Vlhora)

Besluit. - Chris Peeters (Stafmedewerker kwaliteitszorg, Vlhora) n ed erl an ds v I aams e accredítati eorgani s atíe Besluit Accreditatierapport en besluit met een positieve beoordeling van de accreditatieaanvraag voor de opleiding Bachelor in de boekhoudkundige en

Nadere informatie

Besluit. Oordeel en samenvattend advies van de visitatiecommissie. Doelstellingen. Programma

Besluit. Oordeel en samenvattend advies van de visitatiecommissie. Doelstellingen. Programma n ed erl a n ds - v I a a mse a ccr e ditati eo r ga ni sati e Besluit Accreditatierapport en -besluit met een positieve beoordeling van de accreditatieaanvreag voor de opleiding Master of Arts in de bedrijfscommunicatie*

Nadere informatie

Doelstellingen Onderwerp niet behandeld tijdens de verkorte procedure na tijdelijke erkenning.

Doelstellingen Onderwerp niet behandeld tijdens de verkorte procedure na tijdelijke erkenning. Ontwerp van accreditatierapport en -besluit met een positieve beoordeling van de accreditatieaanvraag voor de opleiding Master of Science in de architectuur (master) van de Universiteit Antwerpen (na tijdelijke

Nadere informatie

Besluit. Voozieningen (facet 4.1 )

Besluit. Voozieningen (facet 4.1 ) n ed erl a n d s - v I a a ms e a ccr ed itati eo r ga ni sati e Besluit Accreditatierapport en -besluit met een positieve beoordeling van de accreditatieaanvraag voor de opleiding Bachelor in de interieurvormgeving

Nadere informatie

Besluit. Oordeel en samenvattend advies van de visitatiecommissie De beoordeling betreft een verkorte procedure na tijdelijke erkenning.

Besluit. Oordeel en samenvattend advies van de visitatiecommissie De beoordeling betreft een verkorte procedure na tijdelijke erkenning. se a ccr ed tati eorga n t s att e Besluit Accreditatierapport en -besluit met een positieve beoordeling van de accreditatieaanvraag voor de opleiding Bachelor of Arts in de taal- en letterkunde: combinatie

Nadere informatie

- Chara Baeyens, stafmedewerker bij Vlhora. l.lnleiding

- Chara Baeyens, stafmedewerker bij Vlhora. l.lnleiding se a ccred itati eorgani s at e Accreditatierapport en -besluit met een pos tieve beoordeling van de accreditatieaanvraag voor de opleiding Bachelor in het bedrijfsmanagement (professioneel gerichte bachelor)

Nadere informatie

Besluit. - Chris Peeters, stafmedewerker kwaliteitszorg Vlhora; 1.lnleiding

Besluit. - Chris Peeters, stafmedewerker kwaliteitszorg Vlhora; 1.lnleiding se accreditatrcorganisatie Besluit Accreditatierapport en -besluit met een positieve beoordeling van de accreditatieaanvraag voor de opleiding Bachelor in het bedrijfmanagement (professioneel gerichte

Nadere informatie

Besluit. Secretaris: - Daphne Carolus, stafmedewerker kwaliteitszorg bij VLUHR. De visitatiecommissie kende de volgende samenstelling:

Besluit. Secretaris: - Daphne Carolus, stafmedewerker kwaliteitszorg bij VLUHR. De visitatiecommissie kende de volgende samenstelling: n ederl a n ds v I a a mse a cueditati eorga n i sati e Besluit Accreditatierapport en besluit met een positieve beoordeling van de accreditatieaanvraag voor de opleiding Bachelor in de sociale gezondheidszorg

Nadere informatie

De visitatie heeft plaatsgevonden op 25 en 26 mei 2011. Het visitatierapport dateert van 1 maart 2012.

De visitatie heeft plaatsgevonden op 25 en 26 mei 2011. Het visitatierapport dateert van 1 maart 2012. Besluit Accreditatierapport en -besluit met een positieve beoordeling van de accreditatieaanvraag voor de opleiding Bachelor in de toegepaste audiovisuele communicatie (bachelor na bachelor) van de Lessius

Nadere informatie

Besluit. - Thomas Jans, medewerker VLOHRA.

Besluit. - Thomas Jans, medewerker VLOHRA. n ederl an ds - v I aamse a ccr editati eorganísatie Besluit Accreditatierapport en -besluit met een positieve beoordeling van de accreditatieaanvraag voor de opleiding Bachelor in de audiovisuele technieken:

Nadere informatie

Besluit. Oordeel en samenvattend advies van de visitatiecommissie. Doelstellingen. Programma (facelten 2.1 en 2.9)

Besluit. Oordeel en samenvattend advies van de visitatiecommissie. Doelstellingen. Programma (facelten 2.1 en 2.9) se a ccr ed ttati eor gani sati e Besluit Accreditatierapport en -besluit met een positieve beoordeling van de accreditatieaanvraag voor de opleiding Master of Arts in de voortgezette studies muziek (master

Nadere informatie

Besluit. l.lnleiding. op 6 en 25 juni 2013.

Besluit. l.lnleiding. op 6 en 25 juni 2013. n ederl an ds u I a a m se a ccreditati e orga n i sati e Besluit Accreditatierapport en besluit met een positieve beoordeling van de accreditatieaanvraag voor de opleiding Bachelor in de audiovisuele

Nadere informatie

Arteveldehogeschool. Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs. (professioneel gerichte bachelor)

Arteveldehogeschool. Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs. (professioneel gerichte bachelor) Arteveldehogeschool Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs (professioneel gerichte bachelor) Accreditatie bestaande Opleiding NVAO Ontwerp van Accreditatierapport en besluit 2 december 2008 Inhoud

Nadere informatie

Besluit. Voozieningen

Besluit. Voozieningen nederl ands - ul oamse acøeditati eorganisatie Besluit datum 20 augustus 201 5 onderwerp Ontwerp van accreditatierapport en -besluit (0041 00) bülage 2 Accreditatierapport en -besluit met een positieve

Nadere informatie

Besluit. - Evelien Vandenhaute, stafmedewerker kwaliteitszorg. l.lnleiding

Besluit. - Evelien Vandenhaute, stafmedewerker kwaliteitszorg. l.lnleiding se a ccre ditati eorgani sat e Besluit Accreditatierapport en -besluit met een positieve beoordeling van de accreditatieaanvraag voor de opleiding Bachelor in het zorgmanagement (bachelor na bachelor)

Nadere informatie

Besluit. Doelstellingen. Programma (facetten 2.1, 2.3 en 2.7) Oordeel en samenvattend advies van de visitatiecommissie

Besluit. Doelstellingen. Programma (facetten 2.1, 2.3 en 2.7) Oordeel en samenvattend advies van de visitatiecommissie s e a ccr ed tati eor ga ni sati e Besluit Accreditatierapport en -besluit met een positieve beoordeling van de accreditatieaanvraag voor de opleiding Bachelor in het sociaal werk (professioneel gerichte

Nadere informatie

Arteveldehogeschool. Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs. (professioneel gerichte bachelor)

Arteveldehogeschool. Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs. (professioneel gerichte bachelor) Arteveldehogeschool Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs (professioneel gerichte bachelor) Accreditatie bestaande Opleiding NVAO Accreditatierapport en besluit 2 december 2008 Inhoud 1 Samenvattende

Nadere informatie

Besluit. Aanvullende informatie. uitgevoerd door een visitatiecommissie ingesteld door de Vlaamse Hogescholenraad (vlhora).

Besluit. Aanvullende informatie. uitgevoerd door een visitatiecommissie ingesteld door de Vlaamse Hogescholenraad (vlhora). se accr editati eorgan sati e Besluit Accreditatierapport en besluit met een positieve beoordeling van de accreditatieaanvraag voor de opleiding Bachelor in het bedrijfsmanagement (professioneel gerichte

Nadere informatie

Besluit. l.lnleiding. ontvankelijk verklaard op 6 novembe 2012.

Besluit. l.lnleiding. ontvankelijk verklaard op 6 novembe 2012. n ed erl an d s v I a amse acte dîtati eor ga ni sati e Besluit Accreditatierapport en besluit met een positieve beoordeling van de accreditatieaanvraag voor de opleiding Bachelor in het bedrijfsmanagement

Nadere informatie

Beoordelingskader Kader voor de beperkte toets nieuw Associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 9832).

Beoordelingskader Kader voor de beperkte toets nieuw Associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 9832). nvao w nederlands -vlaa m se accreditatieorganisatie sluit Besluit strekkende tot een oordeel voldoende van een aanvraag toets nieuw Associate-degreeprogramma Juridisch medewerker van de Hogeschool van

Nadere informatie

Samenvattende bevindingen en overwegingen De NVAO steunt haar inhoudelijke besluitvorming op de onderstaande elementen uit het visitatierapport.

Samenvattende bevindingen en overwegingen De NVAO steunt haar inhoudelijke besluitvorming op de onderstaande elementen uit het visitatierapport. nvao nederlands - ulaamse accreditatieorganisatie Besluit Accreditatiebesluit met een positief eindoordeel voor de opleiding Master of Science in het overheidsmanagement en -beleid (master) van de Katholieke

Nadere informatie

Besluit. 1.lnleiding. uitgevoerd door een visitatiecommissie ingesteld door de Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad (VLUHR).

Besluit. 1.lnleiding. uitgevoerd door een visitatiecommissie ingesteld door de Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad (VLUHR). n ederlan d s - v I a ams e a ccr e ditati eorga nisatie Besluit Accreditatierapport en -besluit met een positieve beoordeling van de accreditatieaanvraag voor de opleiding Bachelor in de geestelijke gezondheidszorg

Nadere informatie

Besluit. l.lnleiding. 2. Formele overwegingen

Besluit. l.lnleiding. 2. Formele overwegingen n ederl an ds v I a amse a ccreditati eorga n i sati e Besluit Accreditatierapport en besluit met een positieve beoordeling van de accreditatieaanvraag voor de opleiding Bachelor in de creatieve therapie

Nadere informatie

Besluit. Secretaris: - De heer Peter Daerden, stafmedewerker cel Kwaliteitszorg, VLUHR

Besluit. Secretaris: - De heer Peter Daerden, stafmedewerker cel Kwaliteitszorg, VLUHR se a ccr editati eorgani satt e Besluit Accreditatierapport en -besluit met een positieve beoordeling van de accreditatieaanvraag voor de opleiding Bachelor of Science in de toegepaste economische wetenschappen:

Nadere informatie

Samenvattende bevindingen en overwegingen De NVAO steunt haar inhoudelijke besluitvorming op de onderstaande elementen uit het visitatierapport.

Samenvattende bevindingen en overwegingen De NVAO steunt haar inhoudelijke besluitvorming op de onderstaande elementen uit het visitatierapport. nvao r n e d e rla n d s- viaam se accreditatieorganisatie Accreditatiebesluit met een positief eindoordeel voor de opleiding Bachelor of Science in de politieke wetenschappen (academisch gerichte bachelor)

Nadere informatie

Kader Toets Nieuwe Opleiding. - Vlaanderen 2015-2021

Kader Toets Nieuwe Opleiding. - Vlaanderen 2015-2021 Kader Toets Nieuwe Opleiding - Vlaanderen 2015-2021 28 mei 2015 Pagina 2 van 13 Inhoud 1 Opzet 5 2 Beoordelingskader 6 3 Beoordelingsschaal en beslisregel 7 4 Samenstelling van de visitatiecommissie 8

Nadere informatie

Besluit. College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN

Besluit. College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN Besluit datum 19 januari 2005 onderwerp Definitief besluit accreditatie hbo-bachelor Bouwkunde ons kenmerk NVAO/20050113/CT

Nadere informatie

Besluit. - Annelies Bloem, stafmedewerker kwaliteitszorg; l.lnleiding

Besluit. - Annelies Bloem, stafmedewerker kwaliteitszorg; l.lnleiding n ederl an ds - v I a a ms e a ccreditati eorgani sati e Besluit Accreditatierapport en -besluit met een positieve beoordeling van de accreditatieaanvraag voor de opleiding Bachelor in de geriatrische

Nadere informatie

Besluit. - Jetje De Groof, medewerker VLHORA.

Besluit. - Jetje De Groof, medewerker VLHORA. nederlan ds - vl aamse a ccreditati eorgani s ati e Besluit Definitief accreditatierapport en -besluit met een positieve beoordeling van de accreditatieaanvraag voor de opleiding Bachelor of Science in

Nadere informatie

Besluit. Oordeel en samenvattend advies van de visitatiecommissie

Besluit. Oordeel en samenvattend advies van de visitatiecommissie n ed erl a n d s - u I a a mse a ccr e ditati eor ga n i sati e Besluit Accreditatierapport en -besluit met een positieve beoordeling van de accreditatieaanvraag voor de opleiding Bachelor in de creatieve

Nadere informatie

Besluit. Secretaris: - Ciska De Ruyver, secretaris namens Vlhora; van 6 november 2012. De visitatiecommissie kende de volgende samenstelling:

Besluit. Secretaris: - Ciska De Ruyver, secretaris namens Vlhora; van 6 november 2012. De visitatiecommissie kende de volgende samenstelling: se a ccr editati eor ga n tsati e Besluit Accreditatierapport en -besluit met een positieve beoordeling van de accreditatieaanvraag voor de opleiding Bachelor in het sociaal werk (professioneel gerichte

Nadere informatie

Besluit. - Annelies Bloem, stafmedewerker kwaliteitszorg. l.lnleiding

Besluit. - Annelies Bloem, stafmedewerker kwaliteitszorg. l.lnleiding se a ccre ditati eorga n sati e Besluit Accreditatierapport en -besluit met een positieve beoordeling van de accreditatieaanvraag voor de opleiding Bachelor in de palliatieve zorg (bachelor na bachelor)

Nadere informatie

Samenvattende bevindingen en overwegingen De NVAO steunt haar inhoudelijke besluitvorming op de onderstaande elementen uit het visitatierapport.

Samenvattende bevindingen en overwegingen De NVAO steunt haar inhoudelijke besluitvorming op de onderstaande elementen uit het visitatierapport. ,nvao nederiands- viaamse accreditatieorganisatie es i uit Accreditatiebesluit met een positief eindoordeel voor de opleiding Master of Science in de communicatiewetenschappen (master) van de Universiteit

Nadere informatie

Besluit. - Jetje De Groof, gecertificeerd secretaris ingehuurd door Vlhora. l.lnleiding

Besluit. - Jetje De Groof, gecertificeerd secretaris ingehuurd door Vlhora. l.lnleiding n ederl an ds - v I a a m se a ccr editati eo rgø n is ati e Besluit Accreditatierapport en -besluit met een positieve beoordeling van de accreditatieaanvraag voor de opleiding Master of Science in de

Nadere informatie

in de politieke wetenschappen (master) van de Vrije Universiteit Brussel

in de politieke wetenschappen (master) van de Vrije Universiteit Brussel {nvao r nederlands - ulaamse accreditatieorganisatie Besluit Accreditatiebesluit met een positief eindoordeel voor de opleiding Master of Science in de politieke wetenschappen (master) van de Vrije Universiteit

Nadere informatie

G. nvao. Besluit. Leuven en het CVO ACE-Groep T, hierna 'het samenwerkingsverband', beantwoordt aan dat opleidingsprofiel.

G. nvao. Besluit. Leuven en het CVO ACE-Groep T, hierna 'het samenwerkingsverband', beantwoordt aan dat opleidingsprofiel. G. nvao n ed erl an ds - v I aa m s e a cueditati eor gani sati e Besluit Toetsingsrapport met een positieve beoordeling van de aanvraag 'Toets nieuwe opleiding' van de HBO5-opleiding Graduaat in het winkelmanagement

Nadere informatie

Besluit. - Jetje De Groof, medewerker VLHORA.

Besluit. - Jetje De Groof, medewerker VLHORA. nederlan ds - v I aamse accreditati eorga ni sati e Besluit Definitief accreditatierapport en -besluit met een positieve beoordeling van de accreditatieaanvraag voor de opleiding Master of Science in het

Nadere informatie

Besluit. groot. HBOSAP-HZS (00s631) 14 april2015 onderwerp. datum. Toetsingsrapport van de HBO5- winkelmanagement vân het.

Besluit. groot. HBOSAP-HZS (00s631) 14 april2015 onderwerp. datum. Toetsingsrapport van de HBO5- winkelmanagement vân het. Besluit Toetsingsrapport met een positieve beoordeling van de aanvraag 'Toets nieuwe opleiding' van de HBO5-opleiding Graduaat in het winkelmanagement van het samenwerkingsverband HBOS AP - HZS. datum

Nadere informatie

ERKENNING NIEUWE OPLEIDING VLAANDEREN SJABLOON AANVRAAGDOSSIER AMBTSHALVE GEREGISTREERDE INSTELLINGEN MACRODOELMATIGHEIDSTOETS TOETS NIEUWE OPLEIDING

ERKENNING NIEUWE OPLEIDING VLAANDEREN SJABLOON AANVRAAGDOSSIER AMBTSHALVE GEREGISTREERDE INSTELLINGEN MACRODOELMATIGHEIDSTOETS TOETS NIEUWE OPLEIDING ERKENNING NIEUWE OPLEIDING VLAANDEREN SJABLOON AANVRAAGDOSSIER AMBTSHALVE GEREGISTREERDE INSTELLINGEN MACRODOELMATIGHEIDSTOETS TOETS NIEUWE OPLEIDING Opzet en structuur De sjabloon van het aanvraagdossier

Nadere informatie

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van de Hogeschool Drenthe

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van de Hogeschool Drenthe College van Bestuur Hogeschool Drenthe Postbus 2080 7801 CB EMMEN Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van de Hogeschool

Nadere informatie

Besluit. - Daphne Carolus, stafmedewerker kwaliteitszorg bij VLUHR;

Besluit. - Daphne Carolus, stafmedewerker kwaliteitszorg bij VLUHR; n ederl an ds v I a am se accreditati eorgani sati e Besluit Accreditatierapport en besluit met een positieve beoordeling van de accreditatieaanvraag voor de opleiding Bachelor in het zorgmanagement (bachelor

Nadere informatie

Besluit. - Jetje De Groof, gecertificeerd secretaris ingehuurd door Vlhora

Besluit. - Jetje De Groof, gecertificeerd secretaris ingehuurd door Vlhora se accr e ditatî eorgani satíe Besluit Accreditatierapport en besluit met een positieve beoordeling van de accreditatieaanvraag voor de opleiding Bachelor of Science in Business Administration (academisch

Nadere informatie

Besluit. l.lnleiding. voor het Bouwbedrijf); Tammy Schellens (doctor assistent Ondenvijskunde, Universiteit Gent)

Besluit. l.lnleiding. voor het Bouwbedrijf); Tammy Schellens (doctor assistent Ondenvijskunde, Universiteit Gent) n ederl an ds v I aamse accr edítati eorga ni satîe Besluit Definitief accreditatierapport en besluit met een positieve beoordeling van de accreditatieaanvraag voor de opleiding Bachelor of Science in

Nadere informatie

COMMISSIE HOGER ONDERWIJS VLAANDEREN

COMMISSIE HOGER ONDERWIJS VLAANDEREN COMMISSIE HOGER ONDERWIJS VLAANDEREN SJABLOON AANVRAAGDOSSIER AMBTSHALVE GEREGISTREERDE INSTELLINGEN MACRODOELMATIGHEIDSTOETS M.H.O. OP TOETS NIEUWE OPLEIDING Opzet en structuur Dit sjabloon met richtlijnen

Nadere informatie

Besluit. - Jetje De Groof, geceftificeerd secretaris ingehuurd door Vlhora

Besluit. - Jetje De Groof, geceftificeerd secretaris ingehuurd door Vlhora n ederl an ds - v I a a mse accr e ditat'r e organisati e Besluit Accreditatierapport en -besluit met een positieve beoordeling van de accreditatieaanvraag voor de opleiding Master of Science ín de handelswetenschappen

Nadere informatie

Nieuw accreditatiestelsel: de opleidingsbeoordeling

Nieuw accreditatiestelsel: de opleidingsbeoordeling Wie zijn wij? Patrick van den Bosch Expert Kwaliteitszorg Patrick.vandenbosch@vluhr.be Nieuw accreditatiestelsel: de opleidingsbeoordeling Wouter Teerlinck Expert Kwaliteitszorg Wouter.teerlinck@vluhr.be

Nadere informatie

Besluit. ontvankelijk verklaard op 14 februari 2013.

Besluit. ontvankelijk verklaard op 14 februari 2013. s e a ccre d tati eor gan s ati e Besluit Accreditatierapport en besluit met een positieve beoordeling van de accreditatieaanvraag voor de opleiding Bachelor in de beeldende vormgeving (professioneel gerichte

Nadere informatie

in de vergelijkende en internationale politiek (master) van de Katholieke Universiteit Leuven

in de vergelijkende en internationale politiek (master) van de Katholieke Universiteit Leuven nvao f nederlands - vlaamse accreditatieorganisatie Besluit Accreditatiebesluit met een positief eindoordeel voor de opleiding Master of Science in de vergelijkende en internationale politiek (master)

Nadere informatie

Besluit. Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus CA LEIDERDORP

Besluit. Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus CA LEIDERDORP Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor

Nadere informatie

Toetsingskader nieuwe opleidingen hoger onderwijs Vlaanderen 2 de ronde

Toetsingskader nieuwe opleidingen hoger onderwijs Vlaanderen 2 de ronde Toetsingskader nieuwe opleidingen hoger onderwijs Vlaanderen 2 de ronde 25 januari 2013 Inhoud 1 Opzet 4 2 Generieke kwaliteitswaarborgen 4 2.1 Generieke kwaliteitswaarborg 1: beoogd eindniveau 4 2.2

Nadere informatie

Besluit. l.lnleiding en ontvankelijk verklaard op 21 mei 2013.

Besluit. l.lnleiding en ontvankelijk verklaard op 21 mei 2013. se accred tat eorgani sati e Besluit Accreditatierapport en -besluit met een positieve beoordeling van de accreditatieaanvraag voor de opleiding Bachelor of Science in de ingenieurswetenschappen: werktuigkunde

Nadere informatie

Politieonderwijs & externe kwaliteitszorg op weg naar accreditatie

Politieonderwijs & externe kwaliteitszorg op weg naar accreditatie Politieonderwijs & externe kwaliteitszorg op weg naar accreditatie dr. Steven Van Luchene [VLIR Cel Kwaliteitszorg] op weg naar accreditatie 1. routebeschijving: tno visita e accredita e 2. de meet: generieke

Nadere informatie

Besluit. ziekenhuis Maria Middelares;

Besluit. ziekenhuis Maria Middelares; se o ccre ditati eorga ni sat e Besluit Accreditatierapport en besluit met een positieve beoordeling van de accreditatieaanvraag voor de opleiding Bachelor in de oncologische zorg (bachelor na bachelor)

Nadere informatie

Besluit. - Chris Peeters, stafmedewerker kwaliteitszorg bij Vlhora; l.lnleiding

Besluit. - Chris Peeters, stafmedewerker kwaliteitszorg bij Vlhora; l.lnleiding se accr editatt eor gani s ati e Besluit Accreditatierapport en -besluit met een positieve beoordeling van de accreditatieaanvraag voor de opleiding Bachelor in de Medische Beeldvorming (professioneel

Nadere informatie

Besluit. ontvankelijk verklaard op 8 mei2013.

Besluit. ontvankelijk verklaard op 8 mei2013. se a ccred itat eor gan satí e Besluit Accreditatierapport en -besluit met een positieve beoordeling van de accreditatieaanvraag voor de opleiding Bachelor in de intensieve zorgen en de spoedgevallenzorg

Nadere informatie

Besluit. l7 september20l3. uitgevoerd door een visitatiecommissie ingesteld door de Vlaamse Hogescholenraad (vlhora).

Besluit. l7 september20l3. uitgevoerd door een visitatiecommissie ingesteld door de Vlaamse Hogescholenraad (vlhora). se accredi tat eor ga ni sati e Besluit Accreditatierapport en besluit met een positieve beoordeling van de accreditatieaanvraag voor de opleiding Master of Science in Busíness Administration (master)

Nadere informatie

Besluit. Samenvattende bevindingen en overuyegingen

Besluit. Samenvattende bevindingen en overuyegingen se q ccr ed ttati eor øani satt e Besluit Accreditatiebesluit met een positief eindoordeel voor de opleiding Bachelor in het office management (professioneel gerichte bachelor) van de Hogeschool West-

Nadere informatie

Besluit. - Michael Gore, secretaris VLHORA;

Besluit. - Michael Gore, secretaris VLHORA; n ed erl an d s v I a a m se a ccr e d itati eorga ni s ati e Besluit Accreditatierapport en besluit met een positieve beoordeling van de accreditatieaanvraag voor de opleiding Bachelor in het sociaal

Nadere informatie

s, nuqo Besluit t Art. 58b r, $3 Decr. van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in

s, nuqo Besluit t Art. 58b r, $3 Decr. van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in s, nuqo n ed erl an ds - v I a a mse accr editati eor gani s ati e Besluit datum 1 maaft2012 onderwerp accreditatierapport en -besluit (#5376) bijlage 1 Accreditatierapport en -besluit met een positieve

Nadere informatie

Besluit. 1.Inleiding. Lisa Pernet, masterstudent in de Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie, VUB

Besluit. 1.Inleiding. Lisa Pernet, masterstudent in de Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie, VUB nederl an ds v I aa m se accre ditati eor gani s ati e Besluit Accreditatierapport en besluit met een positieve beoordeling van de accreditatieaanvraag voor de opleiding Bachelor of Science in de revalidatiewetenschappen

Nadere informatie

bijlage datum onderwerp Definitief accreditat erapport en -besluit (00r 302)

bijlage datum onderwerp Definitief accreditat erapport en -besluit (00r 302) se a ccr edîtat eorgan sat e Besluit Accreditatierapport en -besluit met een positieve beoordeling van de accreditatieaanvraag voor de opleiding Master of Science handelsingenieur (master) van de HUB-EHSAL

Nadere informatie

uitgevoerd door een visitatiecommissie ingesteld door de Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad (Vluhr).

uitgevoerd door een visitatiecommissie ingesteld door de Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad (Vluhr). n e derlan ds - v I aam se a ccr e ditati e or ga n i søti e Besluit Accreditatierapport en -besluit met een positieve beoordeling van de accreditatieaanvraag voor de opleiding Master of Science in de

Nadere informatie

BESLUIT: HOOFDSTUK I. ALGEMENE BEPALINGEN

BESLUIT: HOOFDSTUK I. ALGEMENE BEPALINGEN Reglement betreffende de vormvereisten voor aanvragen tot uitvoering van een accreditatie, een instellingsreview of een toets nieuwe opleiding ten aanzien van opleidingen in de Vlaamse Gemeenschap Gelet

Nadere informatie

Besluit. - Chris Peeters, secretaris in dienst van VLUHR;

Besluit. - Chris Peeters, secretaris in dienst van VLUHR; n ed erl a n d s - v I a a mse a ccr editatí eorga n i sati e Besluit Accreditatierapport en -besluit met een positieve beoordeling van de accreditatieaanvraag voor de opleiding Bachelor in het zorgmanagement

Nadere informatie

Samenvattende bevindingen en overwegingen De NVAO steunt haar inhoudelijke besluitvorming op de onderstaande elementen uit het visitatierapport.

Samenvattende bevindingen en overwegingen De NVAO steunt haar inhoudelijke besluitvorming op de onderstaande elementen uit het visitatierapport. nvao w nederlands - alaamse accreditatieorganisatie Accreditatiebesluit met een positief eindoordeel voor de opleiding Bachelor of Science in de politieke wetenschappen en de sociologie (academisch gerichte

Nadere informatie

nuqo Besluit Samenvattend advies van de beoordelingscommissie Winkelmanagement aan te bieden. De commissie heeft zowel in het aangeleverde dossier

nuqo Besluit Samenvattend advies van de beoordelingscommissie Winkelmanagement aan te bieden. De commissie heeft zowel in het aangeleverde dossier s, Besluit nuqo n ederl an d s - u Ia a mse a ccr editati eor ga ni sati e Toetsingsrapport met een positieve beoordeling van de aanvraag 'Toets nieuwe opleiding' van de HBO5-opleiding Graduaat in het

Nadere informatie

- Lieve Paternoster, medewerker cel Kwaliteitszorg VLHORA. l.lnleiding

- Lieve Paternoster, medewerker cel Kwaliteitszorg VLHORA. l.lnleiding se a ccreditat eor gan sati e Ontwerp van accreditatierapport en -besluit met een positieve beoordeling van de accreditatieaanvraag voor de opleiding Master of Science in de industriële wetenschappen:

Nadere informatie

Samenvattende bevindingen en overwegingen. De NVAO steunt haar inhoudelijke besluitvorming op de onderstaande elementen uit het visitatierapport.

Samenvattende bevindingen en overwegingen. De NVAO steunt haar inhoudelijke besluitvorming op de onderstaande elementen uit het visitatierapport. se a ccre ditatt eo r ga n s ati e Accreditatiebesluit met een positief eindoordeel voor de opleid ng Master of Arts in Philosophy (MPhil) (master na master) van de Katholieke Universiteit Leuven datum

Nadere informatie

De NVAO heeft voor de beoordeling van de aanvraag op 27 oktober 2005 een panel van deskundigen ingesteld. Het panel kende de volgende samenstelling:

De NVAO heeft voor de beoordeling van de aanvraag op 27 oktober 2005 een panel van deskundigen ingesteld. Het panel kende de volgende samenstelling: College van bestuur Universiteit Utrecht Postbus 80125 3508 TC UTRECHT Besluit Besluit strekkende tot positieve beoordeling van een aanvraag Toets nieuwe opleiding wo-master Selective Utrecht Medical Master

Nadere informatie

G. nvao. Besluit. Samenvattend advies van de beoordelingscommissie

G. nvao. Besluit. Samenvattend advies van de beoordelingscommissie G. nvao n Besluit ed erl a n d s - v Ia a m s e a ccr editati eo rga ni s ati e Toetsingsrapport met een positieve beoordeling van de aanvraag 'Toets nieuwe opleiding' van de HBO5-opleiding Graduaat in

Nadere informatie

- Michael Gore, secretaris VLHORA;

- Michael Gore, secretaris VLHORA; s e accred tati eorga ni sati e Accreditatierapport en -beslu t met een positieve beoordeling van de accreditatieaanvraag voor de opleid ng Bachelor in het sociaal werk (professioneel gerichte bachelor)

Nadere informatie

Samenvattende bevindingen en overwegingen De NVAO steunt haar inhoudelijke besluitvorming op de onderstaande elementen uit het visitatierapport.

Samenvattende bevindingen en overwegingen De NVAO steunt haar inhoudelijke besluitvorming op de onderstaande elementen uit het visitatierapport. m ao r n e d e ria n d s- viaam se a ccre d ita tie o rg a n is a tie Accreditatiebesluit met een positief eindoordeel voor de opleiding Master of Science in de politieke communicatie (master) van de Universiteit

Nadere informatie

De NVAO beoordeelt het onderwerp doelstellingen opleiding derhalve voldoende.

De NVAO beoordeelt het onderwerp doelstellingen opleiding derhalve voldoende. College van Bestuur van de Christelijke Hogeschool Windesheim Postbus 10090 8000 GB ZWOLLE Besluit datum 10 februari 2005 onderwerp Definitief besluit accreditatie hbo-bachelor Bouwkunde van de Christelijke

Nadere informatie

Besluit. l.lnleiding. ontvankelijk verklaard op 27 december 2011.

Besluit. l.lnleiding. ontvankelijk verklaard op 27 december 2011. n ederlan ds - v I a a mse a ccr editati eorgani s atie Besluit Definitief accreditatierapport en -besluit met een positieve beoordeling van de accreditatieaanvraag voor de opleiding Master of Science

Nadere informatie

Katholieke Hogeschool Kempen. Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs. (professioneel gerichte bachelor)

Katholieke Hogeschool Kempen. Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs. (professioneel gerichte bachelor) Katholieke Hogeschool Kempen Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs (professioneel gerichte bachelor) 19 januari 2009 Accreditatie bestaande Opleiding NVAO Accreditatierapport en -besluit Inhoud 1

Nadere informatie

- Dr. ir. Els Van Zele, stafmedewerker cel kwaliteitszorg VLUHR. L lnleiding

- Dr. ir. Els Van Zele, stafmedewerker cel kwaliteitszorg VLUHR. L lnleiding se a ccr ed tati eor ga n satí e Accreditatierapport en -besluit met een pos tieve beoordeling van de accreditatieaanvraag voor de opleiding Master of Science in de bedrijfskunde en taalvariant Master

Nadere informatie

Science in de politieke wetenschappen (academisch gerichte bachelor) van de Universiteit Antwerpen

Science in de politieke wetenschappen (academisch gerichte bachelor) van de Universiteit Antwerpen nvao v nederlands - vlaamse accreditatieorganisatie Besfluü! Accreditatiebesluit met een positief eindoordeel voor de opleiding Bachelor of Science in de politieke wetenschappen (academisch gerichte bachelor)

Nadere informatie

Besluit. - De heer Peter Daerden, stafmedewerker cel Kwaliteitszorg, VLUHR.

Besluit. - De heer Peter Daerden, stafmedewerker cel Kwaliteitszorg, VLUHR. n ederl an ds v I aamse acueditati eor ganisati e Besluit datum 1 6 september 201 3 onderwerp Definitief accreditat erapport en besluit (001 529001 530) bijlage 2 Accreditatierapport en besluit met een

Nadere informatie

Besluit. ontvankelijk verklaard op 1 1 juli 2013.

Besluit. ontvankelijk verklaard op 1 1 juli 2013. n ed erlan d s v I aa ms e a cueditati eor gani s atie Besluit Accreditatierapport en besluit met een positieve beoordeling van de accreditatieaanvraag voor de opleiding Bachelor in de pediatrische gezondheidszorg

Nadere informatie

Generieke kwaliteitswaarborg 1 - Beoogd eindniveau De commissie beoordeelt het beoogd eindniveau als voldoende.

Generieke kwaliteitswaarborg 1 - Beoogd eindniveau De commissie beoordeelt het beoogd eindniveau als voldoende. nvao nederlands- ulaamse accreditatieorganisatie Besluit Toetsingsrapport met een positieve beoordeling van de aanvraag Toets Nieuwe Opleiding van de opleiding Master of Science in de handelswetenschappen

Nadere informatie

Kader Opleidingsaccreditatie. - Vlaanderen 2015-2021

Kader Opleidingsaccreditatie. - Vlaanderen 2015-2021 Kader Opleidingsaccreditatie - Vlaanderen 2015-2021 20 maart 2015 Pagina 2 van 17 Inhoud 1 Opzet 5 2 Beoordelingskader 6 3 Beoordelingsschaal en beslisregel 7 4 Samenstelling van de visitatiecommissie

Nadere informatie

Besluit. College van Bestuur Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Postbus EJ ARNHEM

Besluit. College van Bestuur Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Postbus EJ ARNHEM College van Bestuur Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Postbus 5375 6802 EJ ARNHEM Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor

Nadere informatie

in de politieke wetenschappen (master) van de Universiteit Antwerpen

in de politieke wetenschappen (master) van de Universiteit Antwerpen m ao w nederlands - vlaamse accreditatieorganisatie Besluit Accreditatiebesluit met een positief eindoordeel voor de opleiding Master of Science in de politieke wetenschappen (master) van de Universiteit

Nadere informatie

Besluit Accreditatiebesluit met een positief eindoordeel voor de ople ding Master of Science in de wiskunde (master) van de Universiteit Gent

Besluit Accreditatiebesluit met een positief eindoordeel voor de ople ding Master of Science in de wiskunde (master) van de Universiteit Gent n ede rl an ds - v I aams e a ccr e ditati e orga n isati e Besluit Accreditatiebesluit met een positief eindoordeel voor de ople ding Master of Science in de wiskunde (master) van de Universiteit Gent

Nadere informatie

Besluit. 1.Inleiding. uitgevoerd door een visitatiecommissie ingesteld door de Vlaamse Hogescholenraad (vlhora).

Besluit. 1.Inleiding. uitgevoerd door een visitatiecommissie ingesteld door de Vlaamse Hogescholenraad (vlhora). n ederl an ds - v I aamse accreditatî eorgani sati e Besluit Defintief accreditatierapport en -besluit met een positieve beoordeling van de accreditatieaanvraag voor de opleiding Master of Science in de

Nadere informatie

Besluit. - Dries Froyen, projectbegeleider en secretaris.

Besluit. - Dries Froyen, projectbegeleider en secretaris. n ederl and s v I aam se accr edítati eorgani sati e Besluit Definitief accreditatierapport en besluit met een positieve beoordeling van de accreditatieaanvraag voor de opleiding Bachelor in de toegepaste

Nadere informatie

Besluit. College van bestuur. Hanzehogeschool Groningen. Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN

Besluit. College van bestuur. Hanzehogeschool Groningen. Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN College van bestuur Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Facility

Nadere informatie

Besluit. 1 lnleiding. 27 maaft2o1z onderwerp. (professioneel ger chte bachelor) van Plantijn Hogeschool (# 5240) datum

Besluit. 1 lnleiding. 27 maaft2o1z onderwerp. (professioneel ger chte bachelor) van Plantijn Hogeschool (# 5240) datum Besluit Toetsingsrapport met een positieve beoordeling van de aanvraag 'Toets nieuwe opleidingen' van de opleiding Bachelor in het energiemanagement (professioneel gerichte bachelor) van Plantijn Hogeschool

Nadere informatie

Accreditatiebesluit met een positief eindoordeel voor de opleiding Master of Arts in het drama (master) van de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Accreditatiebesluit met een positief eindoordeel voor de opleiding Master of Arts in het drama (master) van de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen wao nederiands - vlaamse accreditatieorganisatie Besluit Accreditatiebesluit met een positief eindoordeel voor de opleiding Master of Arts in het drama (master) van de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Nadere informatie

Besluit strekkende tot een oordeel voldoende van een aanvraag toets nieuw

Besluit strekkende tot een oordeel voldoende van een aanvraag toets nieuw ,r\vao w nederlands-vlaam se accreditatieorganisatie es uit Besluit strekkende tot een oordeel voldoende van een aanvraag toets nieuw Associate degreeprogramma Pedagogische Educatief Medewerker van de

Nadere informatie

Besluit. - Jetje De Groof, gecertificeerd secretaris ingehuurd door Vlhora.

Besluit. - Jetje De Groof, gecertificeerd secretaris ingehuurd door Vlhora. se a ccreditat eorgani satì e Besluit Accreditatierapport en -besluit met een negatieve beoordeling van de accreditatieaanvraag voor de opleiding Master of Science in de internationale bedrijfseconomie

Nadere informatie

Kader Toets Nieuwe HBO5-Opleiding. Omvorming

Kader Toets Nieuwe HBO5-Opleiding. Omvorming Kader Toets Nieuwe HBO5-Opleiding Omvorming Versie 15 januari 2017 Inhoud 1 Opzet 3 2 Beoordelingskader 4 3 Beoordelingsschaal en beslisregel 6 4 Samenstelling van de visitatiecommissie 7 5 Beoordelingsproces

Nadere informatie

Samenvattende bevindingen en overwegingen. Geneieke kwaliteitswaañorg 1 - Beoogd eindniveau

Samenvattende bevindingen en overwegingen. Geneieke kwaliteitswaañorg 1 - Beoogd eindniveau n e derl an ds - u I a a ms e a ccr e ditati eor gani sati e Besluit Accreditatiebesluit met een posit ef eindoordeel voor de opleiding Bachelor of Science in de wiskunde (academisch gerichte bachelor)

Nadere informatie

hbo-bachelor Sociaal-Juridische Dienstverlening (240 ECTS) 22 oklober 2012 voltijd, deeltijd

hbo-bachelor Sociaal-Juridische Dienstverlening (240 ECTS) 22 oklober 2012 voltijd, deeltijd se a ccr editati eorgani sati e Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor SociaalJuridische Dienstverlening van de Hanzehogeschool roningen datum 7 mei2013

Nadere informatie

Besluit. Samenvattend advies eerste visitatiecommissie. Doelstellingen

Besluit. Samenvattend advies eerste visitatiecommissie. Doelstellingen n e d e rl an d s - u I a a mse accr e ditati eor gani s ati e Besluit Accreditatierapport en -besluit met een positieve beoordeling van de accreditatieaanvraag voor de opleiding Bachelor in het internationaal

Nadere informatie

Samenvattende bevindingen en overwegingen De NVAO steunt haar inhoudelijke besluitvorming op de onderstaande elementen uit het visitatierapport.

Samenvattende bevindingen en overwegingen De NVAO steunt haar inhoudelijke besluitvorming op de onderstaande elementen uit het visitatierapport. m ao w nederlands-ulaam se accreditatieorganisatie Besluit Accreditatiebesluit met een positief eindoordeel voor de opleiding Master of Science in de politieke wetenschappen (master) van de Universiteit

Nadere informatie

het drama (academisch gerichte bachelor) van de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

het drama (academisch gerichte bachelor) van de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen nvao w nederlands-vlaam se accreditatieorganisatie Besluit Accreditatiebesluit met een positief eindoordeel voor de opleiding Bachelor of Arts in het drama (academisch gerichte bachelor) van de Artesis

Nadere informatie

Besluit. hebben een lange traditie van onderlinge samenwerking.

Besluit. hebben een lange traditie van onderlinge samenwerking. Besluit datum 14 april 2015 onderwerp Toetsingsrapport van de HBO5- opleiding graduaat in het winkelmanagement van het samenwerkingsverband HoGent-CVo Panta Rhei (00352s) bijlagen 2 Toetsingsrapport met

Nadere informatie

bijlage 1 bij agendapunt 4.2/15DB12 HERSTELPLAN OPLEIDING COMMUNICATIEMANAGEMENT HOGESCHOOL WEST-VLAANDEREN

bijlage 1 bij agendapunt 4.2/15DB12 HERSTELPLAN OPLEIDING COMMUNICATIEMANAGEMENT HOGESCHOOL WEST-VLAANDEREN bijlage 1 bij agendapunt 4.2/15DB12 HERSTELPLAN OPLEIDING COMMUNICATIEMANAGEMENT HOGESCHOOL WEST-VLAANDEREN Globale achtergrond van waaruit dit herstelplan is ontstaan. De opleiding communicatiemanagement

Nadere informatie

1 Samenvattende conclusie 3. 2 Besluit 4

1 Samenvattende conclusie 3. 2 Besluit 4 Karel de Grote-Hogeschool - Katholieke Hogeschool Antwerpen Bachelor in de industriële wetenschappen: elektromechanica (academisch gerichte bachelor) Accreditatie bestaande Opleiding NVAO Accreditatierapport

Nadere informatie