deltadlenst nota DDMI JAARVERSLAG M I 1980

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "deltadlenst nota DDMI-81.06 JAARVERSLAG M I 1980"

Transcriptie

1 rijkswaterstaat deltadlenst nota DDM8.06 JAARVERSLAG M 980 llel : Jaarverslag M 980 auieur(s) : dalum : i bljlagen : 5 sbmenvalllng: Dit jaarverslag geeft een overzicht van de door de Hoofdafdeling Milieu en nrichting in 980 ontplooide activiteiten. Daartoe wordt een aantal beleidspunten belicht en wardt inzicht gegeven in de aanwending van de ter beschikking staande capaci teit en financiële middelen, alsmede de productie zelf. n de bijlagen wordt op enkele onderdelen meer kwantitatief ingegaan.

2 rijkswaterstaat behoort bij: nota bladnr: nr. ~ ~ ~.O6 8 i n \ c i z o NHOUD Hfdst.. nleiding 2. Beleid. Beleidskernpunten 2. Beleidvoering 3. Capaciteit 4. Productie. Aanwending beschikbare capaciteit 2. Beschrijving productie 5. Personeel 6. Financiën Bij lagen. Organisatieschema M 2. Overzicht opleidingen, cursussen, etc. 3. Kwantitatieve productiegegevens 4. Toelichting projecten 5. Literatuuroverzicht Blz i 4 4 ~ l

3 rijkswaterstaat behoort bil: nota nr. DDM8.06 biadnr: 2 HOOFDSTUK NLEDNG Deze nota bevat het jaarverslag over 980 van de Hoofdafdeling Milieu en nrichting van de Deltadienst. n hoofdstuk 2 wordt nagegaan in hoeverre de beleidsvoornemens zijn gerealiseerd en wordt aandacht besteed aan de algemene beleidslijnen. n hoofdstuk 3 wordt het verloop van de ter beschikking staande capaciteit geschetst, terwijl hoofdstuk 4 aangeeft hoe de capaciteit is ingezet. Speciale aandacht is daarbij besteed aan het beschrijven van de productieresultaten. De personele aspecten komen in hoofdstuk 5 aan de orde. Aldaar wordt ook ingegaan op het sociale beleid. Tenslotte komt in hoofdstuk 6 het gebruik van de financiële middelen.ter sprake. n de bijlagen worden enkele onderwerpen nader belicht. Dit zijn: a. organisatieschema M b. overzicht van de door medewerkers van M gevolgde opleidingen en cursussen; symposia en congressen waaraan door vertegenwoordigers van de hoofdafdeling is deelgenomen c. cijfermatige overzichten van de inzet van de capaciteit d. een toelichting op doel en looptijd van de projecten e. literatuuroverzicht, waarin zijn opgenomen: artikelen, lezingen, bijdragen Driemaandelijks Bericht Deitawerken, Mnota's, nota's waaraan door M is bijgedragen, nota's in opdracht van M geproduceerd en de door studenten geschreven nota' s,

4 rijkswaterstaat m HOOFDSTUK 2 BELED behoort bll: nota bladnr: 3 n dit hoofdstuk wordt allereerst ingegaan op de in het jaarplan voor 980 geformuleerde beleidskernpunten, terwijl daarna op een aantal belangrijke punten uit het beleid wordt gewezen. 2.. Beleidskernpunten n het jaarplan zijn enkele onderwerpen die in 980 speciale aandacht dienden te krijgen, verwoord in beleidskernpunten (zie blz. 23 van het jaarplan). Deze beleidskernpunten worden hierna geëvalueerd. BeZeidskernpunt Er wordt gestreefd naar een besteding van 60% van de direkt nr. DDM8.06 productieve Mtijd aan researchprojecten; van die 60% dient 40% te worden besteed aan eigen onderzoek (en 60% aan begeiieiding van extern onderzoek). in % van de bijgest. besteding t/m periode M norm j aarplan ùir.prod. tijd jaarplan research 60 5,E 46 45, ,2 l a i Ten tijde van het opstellen van het jaarplan werd als norm voor het onderzoek 60% van de direct productieve tijd wenselijk geacht. De capaciteitsverdeling in het productieplan eidd.e tot een percentage voor onderzoek (eigen onderzoek zowel als begeleiding van uitbesteed onderzoek) van 5,8. Tijdens de bijstelling van het jaarplan bleek dat een deel van de geplande researchactiviteiten moesten wijken voor de grote(re) druk vanuit de planprojecten. Uit het overzicht komt naar voren dat de tijd besteed aan researchprojecten gedurende de loop van het jaar min of meer stabiel bleef op 46%. a r

5 rijkswaterstaat behoort bi]: nota nr.ddm8.o6 bladrlr: 4 Binnen de 60% directproductieve tijd voor onderzoek zou 40% besteed dienen te worden aan eigen onderzoek en de overige 60% aan de begeleiding van uitbesteed onderzoek. Over het resultaat zijn geen betrouwbare gegevens beschikbaar. Beleidskernpunt 2 Zowei. binnen de research als binnen de planprojecten zal een aantai. zgn. beleids en identiteitsbepalende f projecten worden amgewezen. Het doel van dit beleidskernpunt was mede een mogelijkheid te geven tot het stellen van prioriteiten. Door de nieuwe benadering die ten aanzien van het productieplan 98 is gevolgd (uitgaan van de te leveren productén en het stellen van prioriteiten tussen de producten) heeft dit beleids kernpunten in dat opzicht zijn actualiteit verloren, hoewel het beoogde doel toch gerealiseerd is. Beleidskernpunt 3 Voor studie, cursussen, etc. (PERDEDJ wordt per medewerker gemiddeld 5% (0 dagen) van de bruto capaciteit beschikbaar gesteld. Dit zal nader uitgewerkt worden in een opleidingsplan. Gemiddeld is per medewerker in 980 3,2% van de bruto capaciteit aan studiedoeleinden besteed. Uit bijlage 2 blijkt dat een aantal medewerkers nauwelijks of niet aan cursussen deelgenomen heeft. Verwacht wordt dat hierin verbetering komt door het opstellen van persoonlijke opleidingsplannen, waaraan in 980 ruim aan dacht is geschonken. Op blz.46 wordt op dit onderwerp nader ingegaan. BeZeidskernpunt 4 Voor WetenschappeZijke publicaties wordt a h norm gesteld 30 concepten à 5 man/vrouwdagen voor het schrijven; voor het voorlichtingswerk worden 400 dagen gewenst geacht. Zowel voor wetenschappelijke publica ties als voor het voorlichtingswerk zal een plan worden opgemaakt. Voor de wetenschappelijke publicaties is een plan gereed gekomen. Voor wat betreft de algemene publicaties is daaraan nog geen ge stalte gegeven..,

6 rijkswaterstaat behoort bij: nota nr.ddm8.o6 bladnr: 5 Het aantal wetenschappelijke publicaties bedroeg 7, aanzienlijk minder dus dan het plan was. nmiddels is een publicatiecommissie van start gegaan, die mede als doel heeft het bewaken van het publicatieplan. Ten behoeve van het algemene voorlichtingswerk zijn 500 mandagen (í,9 manjaar) besteed. Met name het themanummer voor het Driemaan delijks Bericht (over 0 jaar milieuonderzoek) heeft veel inspan ning gekost. n het productieoverzicht (blz. 40) wordt een beeld van de publi catieen voorlichtings activiteiten gegeven. Beleidskernpunt 5 Het zelfstandige Monderzoek in zoete wateren wordt afgebouwd en eind 98 beëindigd. Daay.na zal MW nog slechts participeren in RZAprojec ten in zoete wateren. Daarentegen zal MW investeren in zoutlxrteronder zoek t. b.v. Grevelingen en Oosterschelde. Het accent van het onderzoek van de afdeling MW zal in de volgende jaren verschuiven van het zoete naar het zoute water. Gezien de inbreng van M bij de studies met betrekking tot Grevelingen zout of zoet, Zoomeer, Markiezaat, de werkzaamheden ten behoeve van het RZA en de verwachte landelijke taken zal echter ook in de toekomstee ; i J zekere inspanning op het gebied van het zoetwateronderzoek nodig blijven. BeZeidskernpunt 6 Voor de in paragraaf 7.2 van het jaarpzan genoemde knelpunten dient in 980 een oplossing te worden gevonden. s Omdat de meeste van de bedoelde knelpunten moeilijk meetbaar zijn, wordt er hier geen expliciete aandacht meer aan geschonken.. R

7 rijkswaterstaat behoort bij: nota bladnr: 6 nr. DDM8.06 Z. Z. Beleidvoering j Het zal duidelijk zijn dat de in paragraaf 2. genoemde beleidskernpunten niet het volledige Mbeleid voor 980 konden omvatten. Daarom worden in deze paragraaf enkeleaspecten van het beleid belicht die niet in de beleidskernpunten zijn opgenomen Management en strategie Rijkswaterstaat en de zorg voor het milieu Hoewel er in 980 nog geen uitsluitsel kwam over de taak en plaats van het milieu binnen de Rijkswaterstaat, viel er binnen de Rijkswaterstaat een ontwikkeling in positieve zin te signaleren met betrekking tot de aandacht voor het milieu. Het OR (Overlegorgaan Rijkswaterstaat) heeft in het najaar een (inhoudelijke) nota over de milieutaak behandeld. Vanuit M is aan de opstelling van de nota bijgedragen. De nota werd, met enig commentaar, aanvaard door het OR. Tijdens deze ORvergadering werd tevens besloten dat de Hoofdafdeling F van de Hoofddirectie in samenspraak met de betrokken diensten, een voorstel zal opmaken inzake een organisatorische structuur ten aanzien van de zorg voor het milieu bij de Rijkswaterstaat. BeZeidsvisie inrichtingsptannen Naar aanleiding van diverse discussies over de taak van M ten aanzien van de inrichting van de Deltabekkens werd een beleidsvisie op de inrichtingstaak en de bemoeienis van M daarin, voorbereid. Op basis van deze nota kan het beleid ten aanzien van de diverse bekkens (met name VolkerakZoommeer) worden voorbereid. De nota heeft daarnaast ten doel de binnen de Deltadienst levende gedachten over de inrichting en inrichtingsplannen op één noemer te brengen. De nota wordt voorlopig op de concrete Mtaken gericht en kan later eventueel breder worden uitgewerkt, waarbij gedacht kan worden aan een invulling per bekken. i i o N

8 rijkswaterstaat behoort bij: nota nr. DDM8.O6 biadnr: 7 MSBEK MSBEK staat voor Management nformatie Systeem Bekkens. Naast het verkrijgen van een overzicht van de Bekkeninspanningen van M en WT is het systeem ook gericht op bewaking en sturing van de voortgang. MSBEK kan een sterk integrerende functie krijgen ten aanzien van activiteiten als jaarplannen, project en kwartaalvoortgangs rapportages, werkplannen, onderzoeksprogramma, etc. n het najaar werd een groepje, bestaande uit medewerkers van M, RF en WT ingesteld, teneinde een en ander verder uit te werken. Onderzoeksbe Leid n het werkpakket van de hoofdafdeling wordt een onderscheid gemaakt tussen planprojecten en researchprojecten. Het onderzoek van M vindt haar bestaansgrond in de vereiste inbreng in planprojecten. op allerlei terreinen was en is kennis nodig ten behoeve van de advisering voor het grote aantal beslissingen dat was en is te nemen. Daar het hier ging om kennis die veelal niet voorhanden was, moest in de behoefte worden voorzien door het opstellen van onder zoeksprojecten. Nu de meeste beslissingen ten aanzien van de uitvoering van de werken en de primaire inrichting zijn genomen waardoor taken in de beleids voorbereidende sfeer ten einde komen, wordt binnen de Deltadienst de behoefte gevoeld het onderzoeksbeleid van M te besprsken. Overigens komt voor het M het accent steeds meer te liggen op de nazorg van het Deltaproject. Deze nazorg betreft het beheer van de door de Deltawerken beinvloede bekkens en de secundaire inrichting ervan, waarbij de evaluatie van de door de werken veroorzaakte veranderingen essentieel is. Een concept over inhoud en doel van de op te stellen beleidsnota inzake het door de hoofdafdeling in de komende jaren voort te zetten en nieuw ter hand te nemen onderzoek werd opgesteld en binnen de hoofdafdeling besproken.

9 ~,,,,,,, rijkswaterstaat behoort bil: nota b,adnr:,,.,/ <,: ~ '~'"88 < nr. DDM8.06 r De nadruk hierbij ligt op de strategieformulering: het aangeven van de grote lijnen volgens welke het onderzoek geleid dient te worden. Teneinde de meningen omtrent het onderzoek van M beter te leren kennen werd een bijeenkomst voorbereid waarin een brede groep Mmedewerkers over het onderzoeksbeleid van gedachten kon wisselen Organisatie Evaluatie reorganisatie Na een proefperiode van drie maanden werd met ingang van januari 980 de nieuwe organisatiestructuur definitief van kracht. Omdat een evaluatie slechts van waarde is als de resultaten daarvan ook daadwerkelijk gebruikt (kunnen) worden, werd besloten de te houden evaluatie inzake het functioneren van de nieuwe organisatiestructuur te richten op enkele als belangrijk ervaren punten. De evaluatie vond plaats in voorjaar en zomer. van hwt afgelopen jaar. De thema's waaraan met name aandacht werd besteed, waren: a. besluitvorming: aandacht voor de besluitvormingsprocessen binnen de hoofdafdeling b. effectiviteit: met name aandacht voor de productiegerichtheid van het werken van M en de tijdbesteding ten behoeve van indirect productieve werkzaamheden C. problematiek HBOers: een groep heeft hierover een rappart opgesteld. De resultaten van onder a t/m c vermelde evaluatiethema's werden besproken in een kantinebijeenkomst met 'het voltallige personeel en zijn vastgelegd in een schrijven dat aan alle medewerkers is uitgereikt. De aanbevelingen uit deze bijeenkomst worden meegenomen in het beleid van M. De nieuwe organisatiestructuur en de annex daaraan uitgewerkte (en ingevoerde) werkwijze worden als een belangrijke verbetering gezien voor het functioneren van de hoofdafdeling (vergeleken met een fictieve situatie die zou zijn ontstaan bij ongewijzigd beleid).

10 rijkswaterstaat 8 bladnr: 9 De slotconclusies inzake de (evaluatie van de) reorganisatie kunnen als volgt worden samengevat: a. zonder de uitgevoerde reorganisatie zou de hoofdafdeling nu in een impasse hebben verkeerd. b. door de evaluatie zijn tekortkomingen in het functioneren binnen de nieuwe structuur gesignaleerd en zijn hiervoor ideëen ter verandering naar voren gekomen. c. de besluitvorming bij M vertoont na de reorganisatie in het algemeen een lichte vooruitgang, hoewel dit na de reorganisatie meer tijd dan voorheen kost (met name voor de leden van de Mstaf en de afdelingsstaven). d. aan de kostenaspecten bij de besluitvorming wordt meer aandacht gegeven dan voorheen; deze grotere aandacht is echter meer een gevolg van het groeiende algemene kostenbesef van de laatste tijd dan een gevolg van de reorganisatie. Wel zal aan het kostenaspect systematisch meer aandacht worden besteed, e. door de reorganisatie is het accepteren van elkaars deskundigheden enigszins verbetered. f. aan de geintegreerde aanpak van de Mtaken wordt meer aandacht besteed dan voorheen, hoewel de integratie van de a delingen een punt van zorg is. g. het "produkt" van M is moeilijk te meten; daardoor is het onduidelijk of er veel van gemaakt wordt en of het van goede kwaliteit is. De effectiviteit van het werk is daardoor moeilijk te bepalen. Er bestaat daarentegen een groeiend arsenaal van middelen om de geleverde inspanning te meten. Met name het productieplan en de voortgangsrapportages daarop kunnen mogelijk meer inzicht geven in de geleverde advies en onderzoeksprestaties. ; J E S Q

11 rijkswaterstaat behoort bij: nota nr. DDM~8.O6 J Financieel beheer Zezfstandig compitabezcchap M Om een vlottere behandeling van financiële aangelegenheden mogelijk te maken is het gewenst dat M over een eigen comptabelschap beschikt. n de loog van het jaar werd een voorstel daartoe ingediend bij hogerhand. Daarover is nog geen uitsluitsel verkregen. FinaneiëZe verantuoordezijkheden en bevoegdheden Er is een onderzoek ingesteld naar de regelingen inzake de financi ele verantwoordelijkheden en bevoegdheden bij de hoofdafdeling. Het in eerste instantie uitgebrachte voorstel zal nader worden uitgewerkt. Tienjarenp anning Teneinde ook na 985 te beschikken over de benodigde financiële middelen voor het milieu en inrichtingsonderzoek, wordt getracht ' inzicht te verkrijgen in de te verwachten noodzakelijke werkzaamheden na 985, zodat hiervoor een financiële basis kan worden gevormd. inzake het financieel tienjarenplan is het standpunt ingenomen dat het, wat betreft M, niet juist is een grens te leggen bij 985. De taken en werkzaamheden van de hoofdafdeling zullen zeker ook na 985 doorgaan. Voorgesteld is de grens in ieder geval enkele jaren op te schuiven. Hierbij kan worden opgemerkt dat volgens het Veroorzakersbeginsel de zorg voor inrichting en beheer van de Deltawateren en het ondersteunende onderzoek bij voortduring een extra inspanning zal vergen. Ook evaluatie en begeleiding na 985 vloeien hieruit voort. Financieel dient hiervoor, ook na 985, ruimte te zijn. Advisering aan derden en elders in den lande zijn wezenlijk andere werkzaamheden. Het is noodzakelijk deze uit het Oosterscheldebudget te lichten en onder te brengen op een nieuw begrotingsartikel, daar deze taken niet op het Oosterscheldeartikel behoren te drukken.

12 rijkswaterstaat behoort bij: nota nr. DDM8.06 biadnr: l i nzake de jaarlijkse bijstellina van het financieel tienjarenglan leeft de gedachte het budget "advies aan derden" elk jaar met 0% te verhogen. Deze verhoging kan betrekking hebben op nieuwe projecten zowel als op bestaande projecten voorzover die breder moeten worden opgezet Extern beleid E RZA Het periodieke overleg dat tussen M en RZA plaatsvindt heeft in 980 onder meer geleid tot een verregaande afstemming op het gebied van laboratoriummethodieken. Ook in het streven naar de uniformiteit ten aanzien van uitrusting en inzetbaarheid werden verscheidene vorderingen geboekt: o.m. op het gebied van de automatisering van meetschepen werd overeenstemming bereikt over de in te zetten computerapparatuur. Wet Openbaarheid van Bestuur Per mei 980 is de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) van kracht geworden. Deze wet geeft de burger het recht informatie op te vragen bij overheidsinstanties. Bij de Hoofdafdeling M komen gemiddeld twee à drie aanvragen per maand binnen om informatie, die duidelijk aan de WOB kunnen worden toegeschreven. Het is nog niet voorgekomen dat verzoeken om informatie moesten worden afgewezen. Wel komt het voor dat de vraagsteller wordt verwezen naar andere instanties daar het niet op het texrein van M lag de betreffende vragen te beantwoorden. Nota en Wet op de Waterhuishouding De overheidcvisie inzake het toekomstig te voeren waterhuishoudkundig beleid is neergelegd in een tweetal wetten, de Wet Verontreiniging Oppervlaktewater en de Wet op de Waterhuishouding. c

13 rijkswaterstaat De thans van kracht zijnde nota en wet inzake de waterhuishouding van Nederland dateren van 968. ndertijd is vastgelegd dat er elk decennium een herziening en aanvulling op nota en wet zouden plaatsvinden. Met name vanwege de bij M aanwezige deskundigheid werd M naast het leveren van commentaar op de concepten gevraagd een inhoudelijke bijdrage te leveren ten aanzien van het onderwerp ecologie en milieu, en de zoutwaterhuishouding. RJP Het overleg tussen M en de RJP is in 980 enigzins gestroomlijnd. Er is nu een periodiek overleg (kwartaal) tussen hoofd M, hoofd ML en hoofd MC en een soortgelijke delegatie van de hoofdafdeling Cultuurtechniek en Recreatie van de RJP. Voorts wordt op werkniveau naar aanleiding van concrete projecten overleg gevoerd. De afronding van het project Landschags Oecologisch Onderzoek Deltagebied werd ter hand genomen. Een basis werd gelegd voor de uitvoering van een hoeveelheid bodemkundig onderzoek door de RJP op verzoek van M. Veel aandacht werd geschonken een het scheppen van voorwaarden voor een verbeterde samenwerking tussen beide diensten.

14 rijkswaterstaat behoort bij: nota nr. DDM8.O6 bladnr: 3 HOOFDSTUK 3 CAPACTET 3.. Organisatieschema Het organisatieschema van Milieu en nrichting is opgenomen in bijlage Bezetting Aan het begin van het jaar werd uitgegaan van een bezetting van 2,2 bruto manjaren, allen in dienst van de Rijkswaterstaat. Doordat vacatures later vervuld werden dan aanvankelijk ingeschat werd en doordat een aantal medewerkers de dienst verlaten heeft zonder directe vervanging, daalde de personeelsbezetting tot 20 manjaar na de bijstelling van het jaarplan (medio juni). Aan het einde van 980 bleek dat de bezetting gedaald was tot 7,8 bruto manjaar. Door de inzet van uitzendkrachten werd 7,8 manjaar extra capaciteit verkregen, Zij werden ingezet bij de onderafdeling interne zaken (receptie, typekamer, bibliotheek), het laboratorium en de teken kamer. Tabel 3. Capaciteitsvergelijking per afdeling ML MW MB M0 staf M jaarplan 9,6 22,7 20,l 5,8 7,O 2,2 werkelijk 2,5 2,O 7,O 50,6 7,6 7,8 verschil +,9,7' 3,l,Z +0,6 3,4 Tabel 3.2 Capaciteitsvergelijking per categorie) +% jaarplan werkelijk 22,l Middel verschil,o 0,8,6

15 rijkswaterstaat behoort bij: nota nr. DDM8.06 bladnr: 4 HOOFDSTUK 4 PRODUCTE n het jaarplan is weergegeven hoe de hoofdafdeling de ter beschikking staande capaciteit wenste in te zetten ten behoeve van de verschillende projecten die van M bijdragen vragen. n het algemeen kan een aantal factoren worden genoemd, dat van invloed is op het werkelijke verloop van de productie, leidend tot afwijkingen tussen plan en werkelijkheid: schattingen voor de benodigde capaciteit bleken onjuist capaciteitsbeslag gereserveerd voor een project is niet benut, omdat er door externe oorzaken vertraging optrad er moesten nieuwe werkzaamheden uitgevoerd worden, die ten tijde van het opstellen van het jaarplan niet bekend waren, en dus geen capaciteitsbudget verkregen hadden. n dit hoofdstuk zal zowel op de kwantitatieve als op de kwalitatieve aspecten van de productie van M in het afgelopen jaar worden ingegaan. 4.. Aanwending van de beschikbare capaciteit n deze paragraaf wordt, beknopt, weergegeven, hoe de ter beschikking staande capaciteit is aangewend. Tabel 4. Samenvatting productiecijfers Geplande capaciteit M volgens jaarplan Werkelijk besteed volgens tijdverantw. Verschil, als gevolg van: minder medewerkers overwerk i mandagen a5 manjaren 2,2 2,o 0,2 3,3

16 Het overwex 'oeg rijkswaterstaat bladnr: 5 nr. DDM8.O6 mandagen, ofwel 7% van! rl. capaci Bezien op jaarbasis en uitgaande van 65% direct productieve tijd per medewerker komt dit feitelijk overeen met een tekort van 4,8 direct productieve manjaren. De tijdbesteding per categorie (Research, Plan, Ondersteunend, ndirect Productief en mproductief) is weergegeven in tabel 4.2. n de percentages is ook het overwerk opgenomen, totaal is 00 %. Tabel 4.2 Tijdbesteding per categorie (in procenten) Research 29 a Plan 23 % Onder steunend 0 % ndirect productief 20 % mproductief 8 % Tabel 4.3 toont een verdeling van de direct productief bestede tijd over de Deltadienstruhrieken, waarbij het totaal direct productief op 00% is gesteld. Tabel 4.3 Verdeling direct productief over de DDrubrieker Stomvloedker ing Compartimentering Oosterschelde zoommeer Grevelingenmeer Veerse Meer Meerdere Bekkens Basisonderzoek Diver sen Extern Onder steunend 2,3 % 2,6 4,5 8,s % 6,4 %,5 % 22,3 %,l a 6,s % 7,7 % 26,3 % Voor een uitgebreid kwantitatief overzicht inzake de tijdbesteding, onder meer uitgesplitst per afdeling en per project, wordt verwezen m l a E 5 i 3 li'

17 ~: rijkswaterstaat behoort bij: nota bìad.nrr' ~ k.', nr. DDM8.O6 6 * 4.2. Beschrijving productie Teneinde de aandacht inzake de productie niet alleen te richten op cijfermatige aspecten wordt in dit onderdeel ingegaan op de resultaten van het werk. Daartoe wordt per DDrubriek een beschrijving gegeven van de activiteiten die plaatsvonden. Begeleiding werken (Oosterscheldekering, Compartimenteringswerken) Evenals de andere werkzaamheden van de hoofdafdeling zijn ook de werkzaamheden ten behoeve van de bouw van de Oosterscheldekering en de realisatie van de Compartimenteringswerken geconcentreerd in een aantal projecten. n het merendeel van de onder deze rubriek ressorterende projecten wordt Samengewerkt met vertegenwoordigers van de hoofdafdeling Waterbouwkundige Werken. Medio 980 verscheen een nota van de projectgroep STOVL, waarin een voorlopige visie werd geformuleerd inzake de vormgeving, inrichting en landschappelijke inpassing van de Oosterscheldekering. Er is naar gestreefd de essentie van de kering, veiligheid bij behoud van het getijdemilieu in de Oosterschelde, in het ontwerp tot uitdrukking te brengen. Onder meer heeft men getracht dit te bereiken door een duidelijk onderscheid te maken tussen de hoofd en bijzaken van het waterbouwkundige werk, en door de karakteristieke weidsheid van het Oosterscheldebekken ervaarbaar te maken. Een tweede middel is het scheppen van een visuele relatie tussen de Noordzee en de Oosterschelde, en in de onmiddellijke nabijheid van de kering het getij zichtbaar te maken. De ruimtelijke vormgeving in hoofdzaken is neergelegd in een zogenaamde landschapsstructuurschets. Daarin wordt voorgesteld om de doorgaande weg over het gehele traject van de kering hoog aan te leggen, en de dwarselementen zo laag mogelijk te houden. Zo zal de lineaire hoofdvorm van de kering benadrukt worden en blijft het uitzicht in alle richtingen vrij. Verder wordt voorgesteld om de werkterreinen op het damvak Geul ten oosten van de werkweg te verlagen tot een niveau tussen gemiddeld hoogwater en gemiddeld laagwater en de verbinding tussen het damvak en de bouwput Schaar door te graven. Deze maatregelen zullen het verloop van het getij in de onmiddellijke omgeving van de kering zichtbaar maken.

18 rijkswaterstaat behoort bij: nota nr. DDME.O6 bladnr: 7 Naar aanleiding van de bespreking van deze vormgevingsnota zijn door de PGO (projectgroep Oosterschelde) aanvullende randvoorwaarden qe geven, waardoor de tweeledigheid in de uitgangspunten, veiligheid met behoud van open getijmileiu, wordt aangevuld tot een drielediqheid: het derde elementen zou gekarakteriseerd kunnen worden als de visua lisering van de inspanningen die nodig zijn geweest om de bouw van de Oosterscheldekering te kunnen realiseren. Elementen hierin zijn de werkeilanden, de bouwputten, werkterreinen, werkhavens, etc. n de loop van het jaar werd het voorzitterschap van STOVL overge dragen aan M. De afzonderlijke projectgroepen voor de vormgeving en landschappelijke inpassing van de Oesterdam (OEVL), Philipsdam (PHVL) en het lozings middel (LOVL) hebben hun werkzaamheden ingebracht in de nieuw op te starten COMVLgroep. Deze nieuwe groep is echter in 980 niet meer van start gegaan. Op basis van de nu vastgestelde vormgeving in hoofdlijnen worden keuzes ten aanzien van de detailvormgeving voorbereid. Dit betreft onder meer: werkhavens, betonwerken, plaats en vorm van gebouwen, wegenplannen, inrichting en afwerking van terreinen, de toe te passen materialen en beplantingsplannen. # Het in 979 ingestelde periodieke overleg tussen M en WWW Oosterscheldekering) en tussen M en WWO (over de (over de Compartimenterings werken) verloopt naar wens. Door dit overleg en de bijbehorende gege vensuitwisseling heeft de hoofdafdeling een betere kans om vrocgtij dig in te spelen op aspecten verband houdende met beinvloeding van het milieu (door ontwerpkeuzen c.q. werkwijzen) en inrichting. n concreto betrof dit in 980 onder meer: metingen naar verspreiding van zand en slib rond de spuitmond van de dustpanzuiger een begin van studies/metingen van het effect van geluid in water bij verdichtende werktuigen milieuaspecten van te maken vaarroutes voor het hefschip verontreinigde stoffen in zand en grind eventueel verontreinigende werking van het gebruik van asfalt(producten) eventuele toxiditeit aangroeiwerende lagen op schuiven. 8 t

19 ~ rijkswaterstaat behoor( bil: nota nr. DDM8.06 Aan de afstemming tussen het sluiten van de compartimenteringcdamen en het operationeel worden van de Oosterscheldekering werd en wordt aandacht besteed in het project FASERNG. De studie naar de mogelijkheden om van deze relatie gebruik te maken verkeert in een vergevorderd stadium. Er werden in het verslagjaar vier alternatieven geanalyseerd: O. sluiting van beide compartimenteringsdammen met beton en steen. De hulpbrug die nu naar het werkeiland Neeltje Jans leidt kan daarbij eventueel worden gebruikt als stortbrug over de sluitgaten.. steensluiting van de Oesterdam met behulp van schepen; vervolgens blokken of steensluiting van de Philipsdam. 2. steensluiting van de Oesterdam; zandsluiting van de Philipsdam. 3. sluiting van beide dammen met zand. De beslissingen over de wijze van sluiting en het tijdstip zullen in de komende jaren stapsgewijs worden genomen. n zout water moet men te allen tijde rekening houden met de aangroei van maritieme organismen op stalen onderdelen, zoals scheepshuiden, koelwaterleidingen van energiecentrales en poten van boorplatforms. Aangezien zulke aangroei ook verwacht wordt in de Krammersluizen van het Philipsdamcomplex, op de funderingsmatten en onder de pijlers van de Oosterscheldekering wordt hiertoe door een werkgroep (AANGROE) een analyse uitgevoerd naar de gevolgen die aangroei mogelijk hebben zou voor de bedrijfsvoering van de waterbouwkundige werken. ndien nodig zullen maatregelen ter voorkoming van aangroei worden voorgesteld. op grond van ervaringen elders wordt rekening gehouden met een aangroei van 5 à 0 cm. dikte per jaar, voornamelijk bestaande uit mosselen. Voor de bestrijding van het aangroeiprobleem bestaan drie praktisch uitvoerbare methoden: aangroeiwerende verven (met eventueel schadelijke stoffen voor het milieu), mechanische reiniging (werkt slechts curatief) en het verlagen van het zoutgehalte.

20 rijkswaterstaat behoort bl]: nota nr. DDM8.O6 bladnr: 9 Ten behoeve van deze laatste methode is een proefopstelling in de Sophiahaven op NoordBeveland geplaatst waar de invloed van constant lage saliniteiten op de mosselaangroei wordt onderzocht. Momenteel worden de resultaten vooral aangewend voor het modelleren van de aangroei op de drempel van de Oosterscheldekering om na te gaan wat de invloed is van een ongelijk verdeelde aangroei. Binnen het BARCONproject, dat zich richt op het toekomstig beheer van de Oosterscheldekering, is de eerste fase afgerond en de tweede fase gestart. De reeds in eerdere jaren verrichte studie naar de globale milieurandvoorwaarden voor het ontwerp en het gebruik van de kering bij stormvloeden is in 980 gerapporteerd door middel van voorlichtingsbijeenkomsten met provincie, waterschappen en gemeentes. n dat kader is een voorlichtingsfolder samengesteld. Bij de tart van de tweede fase is een inventarisatie gemaakt van mogelijk gebruik van de kering om andere redenen dan stormvloeden. Daarnaast is een nieuw projectplan opgesteld. n de komende jaren moeten resultaten van onderzoeken uit met name de projecten GEOM, VEGN, VOGEL, BALANS en RSCO worden verwerkt tot meer precieze milieurandvoorwaarden en effektbeschrijvingen. Oosterschelde Als onderdeel van de planvorming voor de inrichting en het beheer van de Oosterschelde verscheen de nota "De Oosterschelde, een overzicht van de beleidsmogelijkheden", tegelijk met de onderzoekcrapporten waarop deze nota gebaseerd is (project ALGOS). De in de nota neergelegde visie op de inrichtings en beheermogelijkheden van het Oosterscheldegebied is in sterke mate bepaald door de hoofddoelstelling die ten aanzien van de Oosterschelde is geformuleerd: "het behoud en zo mogelijk versterking van de aanwezige natuurlijke waarden met inachtneming van de basisvoorwaarden voor een goed maatschappelijk functioneren van het gebied waaronder met name de visserij wordt begrepen". E t

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal Zitting 1980-1981 Nr. 88h 16 400 V Beleidsdebat over het onderdeel Ontwikkelingssamenwerking van het Departement van Buitenlandse Zaken MEMORIE VAN ANTWOORD Ontvangen 15

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften. in de gemeente Ede. Rekenkamercommissie Ede

Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften. in de gemeente Ede. Rekenkamercommissie Ede Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften in de gemeente Ede Rekenkamercommissie Ede 21 Maart 2013 1 Het algemeen belang als drijfveer voor het overheidshandelen. De overheid is er

Nadere informatie

De oogst van twee jaar wijkaanpak

De oogst van twee jaar wijkaanpak De oogst van twee jaar wijkaanpak Samenvattende eindrapportage proefperiode 'Wijkaanpak in Uitvoering' Gemeente Utrecht December 2003 Colofon uitgave Afdeling Bestuursinformatie Sector Bestuurszaken Gemeente

Nadere informatie

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control www.pwc.nl Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control 28 juni 2012 Gemeente Dalfsen T.a.v. de heer H. Berends Directeur Organisatie en Middelen Postbus 35 7720 AA Dalfsen 28 juni 2012 Referentie:

Nadere informatie

Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken. Rekenkamercommissie gemeente Heerlen

Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken. Rekenkamercommissie gemeente Heerlen Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken Rekenkamercommissie gemeente Heerlen 26 juni 2013 Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken

Nadere informatie

Zitting 1972-11 835. Verslag van de Algemene Rekenkamer betreffende haar werkzaamheden over het jaar 1971

Zitting 1972-11 835. Verslag van de Algemene Rekenkamer betreffende haar werkzaamheden over het jaar 1971 Zitting 1972-11 835 Verslag van de Algemene Rekenkamer betreffende haar werkzaamheden over het jaar 1971 VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR DE RIJKSUITGAVEN Nr. 3 (De vroegere stukken zijn gedrukt in

Nadere informatie

AGENDAPUNTNUMMER 23 DATUM BEHANDELING IN DiH 2 maart 2006

AGENDAPUNTNUMMER 23 DATUM BEHANDELING IN DiH 2 maart 2006 DATUM VERGADERING 16 maart 2006 BDLAGE(N) ~ 2 - AGENDAPUNTNUMMER 23 DATUM BEHANDELING IN DiH 2 maart 2006 AAN DE VERENIGDE VERGADERING BESTUURSRAPPORTAGE - III B0600372 Hollandse Delta 1. Aanleiding Op

Nadere informatie

U1209163. Aan de leden van de Verenigde Vergadering van het Waterschap Hollandse Delta Postbus 4103 2980 GC RIDDERKERK. Geachte leden, Aanleiding

U1209163. Aan de leden van de Verenigde Vergadering van het Waterschap Hollandse Delta Postbus 4103 2980 GC RIDDERKERK. Geachte leden, Aanleiding DATUM VERZONDEN 2 8 NOV. 2012c ONTACTPERSOON N. van Eck UW BRIEF VAN DOORKIESNUMMER 088"9743344 UW KENMERK E-MAILADRES ONS KENMERK U AANTAL BIJLAGEN "3" INGEKOMEN NR. ONDERWERP Aanbieding rapport prioritering

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Ministerie van Veiligheid en Justitie Ministerie van Veiligheid en Justitie > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Departementale Auditdienst De President van de Algemene Rekenkamer Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Voorh t 8 Postbus 20301

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 26 015 Privatisering van het ABP Nr. 2 RAPPORT Inhoud Blz. Blz. Samenvatting 5 1 Inleiding 7 2 Voorgeschiedenis 8 2.1 Ontstaan financieringsachterstand

Nadere informatie

Energiebedrijf Rundedal

Energiebedrijf Rundedal RIS.5757 Energiebedrijf Rundedal Een gemeentelijke deelneming Onderzoek en Rapportage: J. Hulsegge en F. Nicolai Uitgave: Rekenkamercommissie gemeente Emmen Datum: Oktober 2012 Auteursrecht voorbehouden

Nadere informatie

Programmabegroting 2010

Programmabegroting 2010 Programmabegroting 2010 Gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Telefoon (035) 692 88 88 Fax (035) 692 85 00 Internet E-mail www.bussum.nl info@bussum.nl 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 De gemeente

Nadere informatie

Zeg me wie je vrienden zijn

Zeg me wie je vrienden zijn Zeg me wie je vrienden zijn Leden Redactieraad Programma Politie en Wetenschap Voorzitter: Leden: prof.dr. P.B. Boorsma Hoogleraar Openbare Financiën Universiteit Twente prof.dr. H. G. van de Bunt Hoogleraar

Nadere informatie

WIE WATER DEERT, DIE WATER KEERT, WATER KEREN MOET JE LEREN

WIE WATER DEERT, DIE WATER KEERT, WATER KEREN MOET JE LEREN WIE WATER DEERT, DIE WATER KEERT, WATER KEREN MOET JE LEREN Een onderzoek naar de geleerde lessen van het Hoogheemraadschap van Delfland bij recente crises. COMMANDEURSSCRIPTIE Leergang MCDm/Commandeursopleiding

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 ALS ELKE SECONDE TELT 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het

Nadere informatie

Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief

Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief 14032-OPERA Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief Carolien de Blok Aline Seepma Inge Roukema Dirk Pieter van

Nadere informatie

Doel of middel? Intergemeentelijke samenwerking door de gemeente Gulpen-Wittem. 9 juli 2007. Al Rekko

Doel of middel? Intergemeentelijke samenwerking door de gemeente Gulpen-Wittem. 9 juli 2007. Al Rekko Doel of middel? Intergemeentelijke samenwerking door de gemeente Gulpen-Wittem 9 juli 2007 Al Rekko Inhoudsopgave 1. Inleiding 7 1.1 Aanleiding en doel 7 1.2 Onderzoeksvraag 7 1.3 Reikwijdte en beperkingen

Nadere informatie

Beleidsevaluatie Van last naar lust

Beleidsevaluatie Van last naar lust Beleidsevaluatie Van last naar lust Midterm review na vijf jaar Adviesrapport COLOFON Uitgave van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen In opdracht van de afdeling Milieubeleid en Bodemsanering

Nadere informatie

Artikel 12 Fvw, zinvol? Een onderzoek naar de werking en huidige betekenis van artikel 12 Fvw.

Artikel 12 Fvw, zinvol? Een onderzoek naar de werking en huidige betekenis van artikel 12 Fvw. Artikel 12 Fvw, zinvol? Een onderzoek naar de werking en huidige betekenis van artikel 12 Fvw. Student: Nick Bakker Studentnummer: 0097357 Studie: Bedrijfskunde Faculteit: Management en Bestuur Universiteit

Nadere informatie

Evaluatie Zorginstituut Nederland

Evaluatie Zorginstituut Nederland Evaluatie Zorginstituut Nederland Eindrapport Amsterdam, oktober 2014 Inhoud Managementsamenvatting 3 1 Inleiding 5 2 Onderzoeksopzet 6 2.1 Doelstelling evaluatie en onderzoeksvragen 6 2.2 Onderzoeksmethodologie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 638 Mensenhandel Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 oktober 2002

Nadere informatie

Financiële vergoeding beëindiging mechanische kokkelvisserij Waddenzee

Financiële vergoeding beëindiging mechanische kokkelvisserij Waddenzee Commissie Schadebepaling Kokkelvisserij Financiële vergoeding beëindiging mechanische kokkelvisserij Waddenzee Commissie Schadebepaling Kokkelvisserij Adviesrapport 7 juli 2005 Adviesrapport Commissie

Nadere informatie

Eindrapport VBTB-evaluatie Lessen uit de praktijk. Interdepartementaal Overlegorgaan Financieel Economische Zaken (IOFEZ)

Eindrapport VBTB-evaluatie Lessen uit de praktijk. Interdepartementaal Overlegorgaan Financieel Economische Zaken (IOFEZ) Eindrapport VBTB-evaluatie Lessen uit de praktijk Interdepartementaal Overlegorgaan Financieel Economische Zaken (IOFEZ) December 2004 Inhoud 1 Inleiding 5 1.1 Historische context en aanleiding van de

Nadere informatie

Voorzieningen onder dak. Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna

Voorzieningen onder dak. Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna Voorzieningen onder dak Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna 2 Voorzieningen onder dak Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Projectinitiatie Document (vastgesteld door de stuurgroep op 19 januari 2012) Projectinitiatie Document/Projectplan

Projectinitiatie Document (vastgesteld door de stuurgroep op 19 januari 2012) Projectinitiatie Document/Projectplan Projectinitiatie Document/Projectplan Project: Nieuwbouw/renovatie gemeentehuis+ Bestandsnaam: Projectinitiatie Document/Projectplan Auteur: D. Oosterkamp 1/25 Management samenvatting Als onderdeel van

Nadere informatie

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen Nota van bevindingen Colofon Programma Participatie Datum April 2013 Nummer NvB 13/02a Pagina 2 van 57 Inhoud Colofon 2 1 Samenvatting en conclusies 5 1.1 Aanleiding en achtergrond 5 1.2 Doelstelling 5

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid. Gemeente Halderberge

Inkoop- en aanbestedingsbeleid. Gemeente Halderberge Onderzoek Inkoop- en aanbestedingsbeleid Gemeente Halderberge Rapportage Datum: 8 september 2008 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 1 2 Inhoudsopgave 1. INLEIDING...5 2. DOELMATIGHEID...7

Nadere informatie

Beleid komt niet vanzelf. Gemeentelijk gezondheidsbeleid in Noordoost-Brabant

Beleid komt niet vanzelf. Gemeentelijk gezondheidsbeleid in Noordoost-Brabant Beleid komt niet vanzelf Gemeentelijk gezondheidsbeleid in Noordoost-Brabant Beleid komt niet vanzelf Gemeentelijk gezondheidsbeleid in Noordoost-Brabant G. Walraven student Bestuurskunde Katholieke Universiteit

Nadere informatie