deltadlenst nota DDMI JAARVERSLAG M I 1980

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "deltadlenst nota DDMI-81.06 JAARVERSLAG M I 1980"

Transcriptie

1 rijkswaterstaat deltadlenst nota DDM8.06 JAARVERSLAG M 980 llel : Jaarverslag M 980 auieur(s) : dalum : i bljlagen : 5 sbmenvalllng: Dit jaarverslag geeft een overzicht van de door de Hoofdafdeling Milieu en nrichting in 980 ontplooide activiteiten. Daartoe wordt een aantal beleidspunten belicht en wardt inzicht gegeven in de aanwending van de ter beschikking staande capaci teit en financiële middelen, alsmede de productie zelf. n de bijlagen wordt op enkele onderdelen meer kwantitatief ingegaan.

2 rijkswaterstaat behoort bij: nota bladnr: nr. ~ ~ ~.O6 8 i n \ c i z o NHOUD Hfdst.. nleiding 2. Beleid. Beleidskernpunten 2. Beleidvoering 3. Capaciteit 4. Productie. Aanwending beschikbare capaciteit 2. Beschrijving productie 5. Personeel 6. Financiën Bij lagen. Organisatieschema M 2. Overzicht opleidingen, cursussen, etc. 3. Kwantitatieve productiegegevens 4. Toelichting projecten 5. Literatuuroverzicht Blz i 4 4 ~ l

3 rijkswaterstaat behoort bil: nota nr. DDM8.06 biadnr: 2 HOOFDSTUK NLEDNG Deze nota bevat het jaarverslag over 980 van de Hoofdafdeling Milieu en nrichting van de Deltadienst. n hoofdstuk 2 wordt nagegaan in hoeverre de beleidsvoornemens zijn gerealiseerd en wordt aandacht besteed aan de algemene beleidslijnen. n hoofdstuk 3 wordt het verloop van de ter beschikking staande capaciteit geschetst, terwijl hoofdstuk 4 aangeeft hoe de capaciteit is ingezet. Speciale aandacht is daarbij besteed aan het beschrijven van de productieresultaten. De personele aspecten komen in hoofdstuk 5 aan de orde. Aldaar wordt ook ingegaan op het sociale beleid. Tenslotte komt in hoofdstuk 6 het gebruik van de financiële middelen.ter sprake. n de bijlagen worden enkele onderwerpen nader belicht. Dit zijn: a. organisatieschema M b. overzicht van de door medewerkers van M gevolgde opleidingen en cursussen; symposia en congressen waaraan door vertegenwoordigers van de hoofdafdeling is deelgenomen c. cijfermatige overzichten van de inzet van de capaciteit d. een toelichting op doel en looptijd van de projecten e. literatuuroverzicht, waarin zijn opgenomen: artikelen, lezingen, bijdragen Driemaandelijks Bericht Deitawerken, Mnota's, nota's waaraan door M is bijgedragen, nota's in opdracht van M geproduceerd en de door studenten geschreven nota' s,

4 rijkswaterstaat m HOOFDSTUK 2 BELED behoort bll: nota bladnr: 3 n dit hoofdstuk wordt allereerst ingegaan op de in het jaarplan voor 980 geformuleerde beleidskernpunten, terwijl daarna op een aantal belangrijke punten uit het beleid wordt gewezen. 2.. Beleidskernpunten n het jaarplan zijn enkele onderwerpen die in 980 speciale aandacht dienden te krijgen, verwoord in beleidskernpunten (zie blz. 23 van het jaarplan). Deze beleidskernpunten worden hierna geëvalueerd. BeZeidskernpunt Er wordt gestreefd naar een besteding van 60% van de direkt nr. DDM8.06 productieve Mtijd aan researchprojecten; van die 60% dient 40% te worden besteed aan eigen onderzoek (en 60% aan begeiieiding van extern onderzoek). in % van de bijgest. besteding t/m periode M norm j aarplan ùir.prod. tijd jaarplan research 60 5,E 46 45, ,2 l a i Ten tijde van het opstellen van het jaarplan werd als norm voor het onderzoek 60% van de direct productieve tijd wenselijk geacht. De capaciteitsverdeling in het productieplan eidd.e tot een percentage voor onderzoek (eigen onderzoek zowel als begeleiding van uitbesteed onderzoek) van 5,8. Tijdens de bijstelling van het jaarplan bleek dat een deel van de geplande researchactiviteiten moesten wijken voor de grote(re) druk vanuit de planprojecten. Uit het overzicht komt naar voren dat de tijd besteed aan researchprojecten gedurende de loop van het jaar min of meer stabiel bleef op 46%. a r

5 rijkswaterstaat behoort bi]: nota nr.ddm8.o6 bladrlr: 4 Binnen de 60% directproductieve tijd voor onderzoek zou 40% besteed dienen te worden aan eigen onderzoek en de overige 60% aan de begeleiding van uitbesteed onderzoek. Over het resultaat zijn geen betrouwbare gegevens beschikbaar. Beleidskernpunt 2 Zowei. binnen de research als binnen de planprojecten zal een aantai. zgn. beleids en identiteitsbepalende f projecten worden amgewezen. Het doel van dit beleidskernpunt was mede een mogelijkheid te geven tot het stellen van prioriteiten. Door de nieuwe benadering die ten aanzien van het productieplan 98 is gevolgd (uitgaan van de te leveren productén en het stellen van prioriteiten tussen de producten) heeft dit beleids kernpunten in dat opzicht zijn actualiteit verloren, hoewel het beoogde doel toch gerealiseerd is. Beleidskernpunt 3 Voor studie, cursussen, etc. (PERDEDJ wordt per medewerker gemiddeld 5% (0 dagen) van de bruto capaciteit beschikbaar gesteld. Dit zal nader uitgewerkt worden in een opleidingsplan. Gemiddeld is per medewerker in 980 3,2% van de bruto capaciteit aan studiedoeleinden besteed. Uit bijlage 2 blijkt dat een aantal medewerkers nauwelijks of niet aan cursussen deelgenomen heeft. Verwacht wordt dat hierin verbetering komt door het opstellen van persoonlijke opleidingsplannen, waaraan in 980 ruim aan dacht is geschonken. Op blz.46 wordt op dit onderwerp nader ingegaan. BeZeidskernpunt 4 Voor WetenschappeZijke publicaties wordt a h norm gesteld 30 concepten à 5 man/vrouwdagen voor het schrijven; voor het voorlichtingswerk worden 400 dagen gewenst geacht. Zowel voor wetenschappelijke publica ties als voor het voorlichtingswerk zal een plan worden opgemaakt. Voor de wetenschappelijke publicaties is een plan gereed gekomen. Voor wat betreft de algemene publicaties is daaraan nog geen ge stalte gegeven..,

6 rijkswaterstaat behoort bij: nota nr.ddm8.o6 bladnr: 5 Het aantal wetenschappelijke publicaties bedroeg 7, aanzienlijk minder dus dan het plan was. nmiddels is een publicatiecommissie van start gegaan, die mede als doel heeft het bewaken van het publicatieplan. Ten behoeve van het algemene voorlichtingswerk zijn 500 mandagen (í,9 manjaar) besteed. Met name het themanummer voor het Driemaan delijks Bericht (over 0 jaar milieuonderzoek) heeft veel inspan ning gekost. n het productieoverzicht (blz. 40) wordt een beeld van de publi catieen voorlichtings activiteiten gegeven. Beleidskernpunt 5 Het zelfstandige Monderzoek in zoete wateren wordt afgebouwd en eind 98 beëindigd. Daay.na zal MW nog slechts participeren in RZAprojec ten in zoete wateren. Daarentegen zal MW investeren in zoutlxrteronder zoek t. b.v. Grevelingen en Oosterschelde. Het accent van het onderzoek van de afdeling MW zal in de volgende jaren verschuiven van het zoete naar het zoute water. Gezien de inbreng van M bij de studies met betrekking tot Grevelingen zout of zoet, Zoomeer, Markiezaat, de werkzaamheden ten behoeve van het RZA en de verwachte landelijke taken zal echter ook in de toekomstee ; i J zekere inspanning op het gebied van het zoetwateronderzoek nodig blijven. BeZeidskernpunt 6 Voor de in paragraaf 7.2 van het jaarpzan genoemde knelpunten dient in 980 een oplossing te worden gevonden. s Omdat de meeste van de bedoelde knelpunten moeilijk meetbaar zijn, wordt er hier geen expliciete aandacht meer aan geschonken.. R

7 rijkswaterstaat behoort bij: nota bladnr: 6 nr. DDM8.06 Z. Z. Beleidvoering j Het zal duidelijk zijn dat de in paragraaf 2. genoemde beleidskernpunten niet het volledige Mbeleid voor 980 konden omvatten. Daarom worden in deze paragraaf enkeleaspecten van het beleid belicht die niet in de beleidskernpunten zijn opgenomen Management en strategie Rijkswaterstaat en de zorg voor het milieu Hoewel er in 980 nog geen uitsluitsel kwam over de taak en plaats van het milieu binnen de Rijkswaterstaat, viel er binnen de Rijkswaterstaat een ontwikkeling in positieve zin te signaleren met betrekking tot de aandacht voor het milieu. Het OR (Overlegorgaan Rijkswaterstaat) heeft in het najaar een (inhoudelijke) nota over de milieutaak behandeld. Vanuit M is aan de opstelling van de nota bijgedragen. De nota werd, met enig commentaar, aanvaard door het OR. Tijdens deze ORvergadering werd tevens besloten dat de Hoofdafdeling F van de Hoofddirectie in samenspraak met de betrokken diensten, een voorstel zal opmaken inzake een organisatorische structuur ten aanzien van de zorg voor het milieu bij de Rijkswaterstaat. BeZeidsvisie inrichtingsptannen Naar aanleiding van diverse discussies over de taak van M ten aanzien van de inrichting van de Deltabekkens werd een beleidsvisie op de inrichtingstaak en de bemoeienis van M daarin, voorbereid. Op basis van deze nota kan het beleid ten aanzien van de diverse bekkens (met name VolkerakZoommeer) worden voorbereid. De nota heeft daarnaast ten doel de binnen de Deltadienst levende gedachten over de inrichting en inrichtingsplannen op één noemer te brengen. De nota wordt voorlopig op de concrete Mtaken gericht en kan later eventueel breder worden uitgewerkt, waarbij gedacht kan worden aan een invulling per bekken. i i o N

8 rijkswaterstaat behoort bij: nota nr. DDM8.O6 biadnr: 7 MSBEK MSBEK staat voor Management nformatie Systeem Bekkens. Naast het verkrijgen van een overzicht van de Bekkeninspanningen van M en WT is het systeem ook gericht op bewaking en sturing van de voortgang. MSBEK kan een sterk integrerende functie krijgen ten aanzien van activiteiten als jaarplannen, project en kwartaalvoortgangs rapportages, werkplannen, onderzoeksprogramma, etc. n het najaar werd een groepje, bestaande uit medewerkers van M, RF en WT ingesteld, teneinde een en ander verder uit te werken. Onderzoeksbe Leid n het werkpakket van de hoofdafdeling wordt een onderscheid gemaakt tussen planprojecten en researchprojecten. Het onderzoek van M vindt haar bestaansgrond in de vereiste inbreng in planprojecten. op allerlei terreinen was en is kennis nodig ten behoeve van de advisering voor het grote aantal beslissingen dat was en is te nemen. Daar het hier ging om kennis die veelal niet voorhanden was, moest in de behoefte worden voorzien door het opstellen van onder zoeksprojecten. Nu de meeste beslissingen ten aanzien van de uitvoering van de werken en de primaire inrichting zijn genomen waardoor taken in de beleids voorbereidende sfeer ten einde komen, wordt binnen de Deltadienst de behoefte gevoeld het onderzoeksbeleid van M te besprsken. Overigens komt voor het M het accent steeds meer te liggen op de nazorg van het Deltaproject. Deze nazorg betreft het beheer van de door de Deltawerken beinvloede bekkens en de secundaire inrichting ervan, waarbij de evaluatie van de door de werken veroorzaakte veranderingen essentieel is. Een concept over inhoud en doel van de op te stellen beleidsnota inzake het door de hoofdafdeling in de komende jaren voort te zetten en nieuw ter hand te nemen onderzoek werd opgesteld en binnen de hoofdafdeling besproken.

9 ~,,,,,,, rijkswaterstaat behoort bil: nota b,adnr:,,.,/ <,: ~ '~'"88 < nr. DDM8.06 r De nadruk hierbij ligt op de strategieformulering: het aangeven van de grote lijnen volgens welke het onderzoek geleid dient te worden. Teneinde de meningen omtrent het onderzoek van M beter te leren kennen werd een bijeenkomst voorbereid waarin een brede groep Mmedewerkers over het onderzoeksbeleid van gedachten kon wisselen Organisatie Evaluatie reorganisatie Na een proefperiode van drie maanden werd met ingang van januari 980 de nieuwe organisatiestructuur definitief van kracht. Omdat een evaluatie slechts van waarde is als de resultaten daarvan ook daadwerkelijk gebruikt (kunnen) worden, werd besloten de te houden evaluatie inzake het functioneren van de nieuwe organisatiestructuur te richten op enkele als belangrijk ervaren punten. De evaluatie vond plaats in voorjaar en zomer. van hwt afgelopen jaar. De thema's waaraan met name aandacht werd besteed, waren: a. besluitvorming: aandacht voor de besluitvormingsprocessen binnen de hoofdafdeling b. effectiviteit: met name aandacht voor de productiegerichtheid van het werken van M en de tijdbesteding ten behoeve van indirect productieve werkzaamheden C. problematiek HBOers: een groep heeft hierover een rappart opgesteld. De resultaten van onder a t/m c vermelde evaluatiethema's werden besproken in een kantinebijeenkomst met 'het voltallige personeel en zijn vastgelegd in een schrijven dat aan alle medewerkers is uitgereikt. De aanbevelingen uit deze bijeenkomst worden meegenomen in het beleid van M. De nieuwe organisatiestructuur en de annex daaraan uitgewerkte (en ingevoerde) werkwijze worden als een belangrijke verbetering gezien voor het functioneren van de hoofdafdeling (vergeleken met een fictieve situatie die zou zijn ontstaan bij ongewijzigd beleid).

10 rijkswaterstaat 8 bladnr: 9 De slotconclusies inzake de (evaluatie van de) reorganisatie kunnen als volgt worden samengevat: a. zonder de uitgevoerde reorganisatie zou de hoofdafdeling nu in een impasse hebben verkeerd. b. door de evaluatie zijn tekortkomingen in het functioneren binnen de nieuwe structuur gesignaleerd en zijn hiervoor ideëen ter verandering naar voren gekomen. c. de besluitvorming bij M vertoont na de reorganisatie in het algemeen een lichte vooruitgang, hoewel dit na de reorganisatie meer tijd dan voorheen kost (met name voor de leden van de Mstaf en de afdelingsstaven). d. aan de kostenaspecten bij de besluitvorming wordt meer aandacht gegeven dan voorheen; deze grotere aandacht is echter meer een gevolg van het groeiende algemene kostenbesef van de laatste tijd dan een gevolg van de reorganisatie. Wel zal aan het kostenaspect systematisch meer aandacht worden besteed, e. door de reorganisatie is het accepteren van elkaars deskundigheden enigszins verbetered. f. aan de geintegreerde aanpak van de Mtaken wordt meer aandacht besteed dan voorheen, hoewel de integratie van de a delingen een punt van zorg is. g. het "produkt" van M is moeilijk te meten; daardoor is het onduidelijk of er veel van gemaakt wordt en of het van goede kwaliteit is. De effectiviteit van het werk is daardoor moeilijk te bepalen. Er bestaat daarentegen een groeiend arsenaal van middelen om de geleverde inspanning te meten. Met name het productieplan en de voortgangsrapportages daarop kunnen mogelijk meer inzicht geven in de geleverde advies en onderzoeksprestaties. ; J E S Q

11 rijkswaterstaat behoort bij: nota nr. DDM~8.O6 J Financieel beheer Zezfstandig compitabezcchap M Om een vlottere behandeling van financiële aangelegenheden mogelijk te maken is het gewenst dat M over een eigen comptabelschap beschikt. n de loog van het jaar werd een voorstel daartoe ingediend bij hogerhand. Daarover is nog geen uitsluitsel verkregen. FinaneiëZe verantuoordezijkheden en bevoegdheden Er is een onderzoek ingesteld naar de regelingen inzake de financi ele verantwoordelijkheden en bevoegdheden bij de hoofdafdeling. Het in eerste instantie uitgebrachte voorstel zal nader worden uitgewerkt. Tienjarenp anning Teneinde ook na 985 te beschikken over de benodigde financiële middelen voor het milieu en inrichtingsonderzoek, wordt getracht ' inzicht te verkrijgen in de te verwachten noodzakelijke werkzaamheden na 985, zodat hiervoor een financiële basis kan worden gevormd. inzake het financieel tienjarenplan is het standpunt ingenomen dat het, wat betreft M, niet juist is een grens te leggen bij 985. De taken en werkzaamheden van de hoofdafdeling zullen zeker ook na 985 doorgaan. Voorgesteld is de grens in ieder geval enkele jaren op te schuiven. Hierbij kan worden opgemerkt dat volgens het Veroorzakersbeginsel de zorg voor inrichting en beheer van de Deltawateren en het ondersteunende onderzoek bij voortduring een extra inspanning zal vergen. Ook evaluatie en begeleiding na 985 vloeien hieruit voort. Financieel dient hiervoor, ook na 985, ruimte te zijn. Advisering aan derden en elders in den lande zijn wezenlijk andere werkzaamheden. Het is noodzakelijk deze uit het Oosterscheldebudget te lichten en onder te brengen op een nieuw begrotingsartikel, daar deze taken niet op het Oosterscheldeartikel behoren te drukken.

12 rijkswaterstaat behoort bij: nota nr. DDM8.06 biadnr: l i nzake de jaarlijkse bijstellina van het financieel tienjarenglan leeft de gedachte het budget "advies aan derden" elk jaar met 0% te verhogen. Deze verhoging kan betrekking hebben op nieuwe projecten zowel als op bestaande projecten voorzover die breder moeten worden opgezet Extern beleid E RZA Het periodieke overleg dat tussen M en RZA plaatsvindt heeft in 980 onder meer geleid tot een verregaande afstemming op het gebied van laboratoriummethodieken. Ook in het streven naar de uniformiteit ten aanzien van uitrusting en inzetbaarheid werden verscheidene vorderingen geboekt: o.m. op het gebied van de automatisering van meetschepen werd overeenstemming bereikt over de in te zetten computerapparatuur. Wet Openbaarheid van Bestuur Per mei 980 is de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) van kracht geworden. Deze wet geeft de burger het recht informatie op te vragen bij overheidsinstanties. Bij de Hoofdafdeling M komen gemiddeld twee à drie aanvragen per maand binnen om informatie, die duidelijk aan de WOB kunnen worden toegeschreven. Het is nog niet voorgekomen dat verzoeken om informatie moesten worden afgewezen. Wel komt het voor dat de vraagsteller wordt verwezen naar andere instanties daar het niet op het texrein van M lag de betreffende vragen te beantwoorden. Nota en Wet op de Waterhuishouding De overheidcvisie inzake het toekomstig te voeren waterhuishoudkundig beleid is neergelegd in een tweetal wetten, de Wet Verontreiniging Oppervlaktewater en de Wet op de Waterhuishouding. c

13 rijkswaterstaat De thans van kracht zijnde nota en wet inzake de waterhuishouding van Nederland dateren van 968. ndertijd is vastgelegd dat er elk decennium een herziening en aanvulling op nota en wet zouden plaatsvinden. Met name vanwege de bij M aanwezige deskundigheid werd M naast het leveren van commentaar op de concepten gevraagd een inhoudelijke bijdrage te leveren ten aanzien van het onderwerp ecologie en milieu, en de zoutwaterhuishouding. RJP Het overleg tussen M en de RJP is in 980 enigzins gestroomlijnd. Er is nu een periodiek overleg (kwartaal) tussen hoofd M, hoofd ML en hoofd MC en een soortgelijke delegatie van de hoofdafdeling Cultuurtechniek en Recreatie van de RJP. Voorts wordt op werkniveau naar aanleiding van concrete projecten overleg gevoerd. De afronding van het project Landschags Oecologisch Onderzoek Deltagebied werd ter hand genomen. Een basis werd gelegd voor de uitvoering van een hoeveelheid bodemkundig onderzoek door de RJP op verzoek van M. Veel aandacht werd geschonken een het scheppen van voorwaarden voor een verbeterde samenwerking tussen beide diensten.

14 rijkswaterstaat behoort bij: nota nr. DDM8.O6 bladnr: 3 HOOFDSTUK 3 CAPACTET 3.. Organisatieschema Het organisatieschema van Milieu en nrichting is opgenomen in bijlage Bezetting Aan het begin van het jaar werd uitgegaan van een bezetting van 2,2 bruto manjaren, allen in dienst van de Rijkswaterstaat. Doordat vacatures later vervuld werden dan aanvankelijk ingeschat werd en doordat een aantal medewerkers de dienst verlaten heeft zonder directe vervanging, daalde de personeelsbezetting tot 20 manjaar na de bijstelling van het jaarplan (medio juni). Aan het einde van 980 bleek dat de bezetting gedaald was tot 7,8 bruto manjaar. Door de inzet van uitzendkrachten werd 7,8 manjaar extra capaciteit verkregen, Zij werden ingezet bij de onderafdeling interne zaken (receptie, typekamer, bibliotheek), het laboratorium en de teken kamer. Tabel 3. Capaciteitsvergelijking per afdeling ML MW MB M0 staf M jaarplan 9,6 22,7 20,l 5,8 7,O 2,2 werkelijk 2,5 2,O 7,O 50,6 7,6 7,8 verschil +,9,7' 3,l,Z +0,6 3,4 Tabel 3.2 Capaciteitsvergelijking per categorie) +% jaarplan werkelijk 22,l Middel verschil,o 0,8,6

15 rijkswaterstaat behoort bij: nota nr. DDM8.06 bladnr: 4 HOOFDSTUK 4 PRODUCTE n het jaarplan is weergegeven hoe de hoofdafdeling de ter beschikking staande capaciteit wenste in te zetten ten behoeve van de verschillende projecten die van M bijdragen vragen. n het algemeen kan een aantal factoren worden genoemd, dat van invloed is op het werkelijke verloop van de productie, leidend tot afwijkingen tussen plan en werkelijkheid: schattingen voor de benodigde capaciteit bleken onjuist capaciteitsbeslag gereserveerd voor een project is niet benut, omdat er door externe oorzaken vertraging optrad er moesten nieuwe werkzaamheden uitgevoerd worden, die ten tijde van het opstellen van het jaarplan niet bekend waren, en dus geen capaciteitsbudget verkregen hadden. n dit hoofdstuk zal zowel op de kwantitatieve als op de kwalitatieve aspecten van de productie van M in het afgelopen jaar worden ingegaan. 4.. Aanwending van de beschikbare capaciteit n deze paragraaf wordt, beknopt, weergegeven, hoe de ter beschikking staande capaciteit is aangewend. Tabel 4. Samenvatting productiecijfers Geplande capaciteit M volgens jaarplan Werkelijk besteed volgens tijdverantw. Verschil, als gevolg van: minder medewerkers overwerk i mandagen a5 manjaren 2,2 2,o 0,2 3,3

16 Het overwex 'oeg rijkswaterstaat bladnr: 5 nr. DDM8.O6 mandagen, ofwel 7% van! rl. capaci Bezien op jaarbasis en uitgaande van 65% direct productieve tijd per medewerker komt dit feitelijk overeen met een tekort van 4,8 direct productieve manjaren. De tijdbesteding per categorie (Research, Plan, Ondersteunend, ndirect Productief en mproductief) is weergegeven in tabel 4.2. n de percentages is ook het overwerk opgenomen, totaal is 00 %. Tabel 4.2 Tijdbesteding per categorie (in procenten) Research 29 a Plan 23 % Onder steunend 0 % ndirect productief 20 % mproductief 8 % Tabel 4.3 toont een verdeling van de direct productief bestede tijd over de Deltadienstruhrieken, waarbij het totaal direct productief op 00% is gesteld. Tabel 4.3 Verdeling direct productief over de DDrubrieker Stomvloedker ing Compartimentering Oosterschelde zoommeer Grevelingenmeer Veerse Meer Meerdere Bekkens Basisonderzoek Diver sen Extern Onder steunend 2,3 % 2,6 4,5 8,s % 6,4 %,5 % 22,3 %,l a 6,s % 7,7 % 26,3 % Voor een uitgebreid kwantitatief overzicht inzake de tijdbesteding, onder meer uitgesplitst per afdeling en per project, wordt verwezen m l a E 5 i 3 li'

17 ~: rijkswaterstaat behoort bij: nota bìad.nrr' ~ k.', nr. DDM8.O6 6 * 4.2. Beschrijving productie Teneinde de aandacht inzake de productie niet alleen te richten op cijfermatige aspecten wordt in dit onderdeel ingegaan op de resultaten van het werk. Daartoe wordt per DDrubriek een beschrijving gegeven van de activiteiten die plaatsvonden. Begeleiding werken (Oosterscheldekering, Compartimenteringswerken) Evenals de andere werkzaamheden van de hoofdafdeling zijn ook de werkzaamheden ten behoeve van de bouw van de Oosterscheldekering en de realisatie van de Compartimenteringswerken geconcentreerd in een aantal projecten. n het merendeel van de onder deze rubriek ressorterende projecten wordt Samengewerkt met vertegenwoordigers van de hoofdafdeling Waterbouwkundige Werken. Medio 980 verscheen een nota van de projectgroep STOVL, waarin een voorlopige visie werd geformuleerd inzake de vormgeving, inrichting en landschappelijke inpassing van de Oosterscheldekering. Er is naar gestreefd de essentie van de kering, veiligheid bij behoud van het getijdemilieu in de Oosterschelde, in het ontwerp tot uitdrukking te brengen. Onder meer heeft men getracht dit te bereiken door een duidelijk onderscheid te maken tussen de hoofd en bijzaken van het waterbouwkundige werk, en door de karakteristieke weidsheid van het Oosterscheldebekken ervaarbaar te maken. Een tweede middel is het scheppen van een visuele relatie tussen de Noordzee en de Oosterschelde, en in de onmiddellijke nabijheid van de kering het getij zichtbaar te maken. De ruimtelijke vormgeving in hoofdzaken is neergelegd in een zogenaamde landschapsstructuurschets. Daarin wordt voorgesteld om de doorgaande weg over het gehele traject van de kering hoog aan te leggen, en de dwarselementen zo laag mogelijk te houden. Zo zal de lineaire hoofdvorm van de kering benadrukt worden en blijft het uitzicht in alle richtingen vrij. Verder wordt voorgesteld om de werkterreinen op het damvak Geul ten oosten van de werkweg te verlagen tot een niveau tussen gemiddeld hoogwater en gemiddeld laagwater en de verbinding tussen het damvak en de bouwput Schaar door te graven. Deze maatregelen zullen het verloop van het getij in de onmiddellijke omgeving van de kering zichtbaar maken.

18 rijkswaterstaat behoort bij: nota nr. DDME.O6 bladnr: 7 Naar aanleiding van de bespreking van deze vormgevingsnota zijn door de PGO (projectgroep Oosterschelde) aanvullende randvoorwaarden qe geven, waardoor de tweeledigheid in de uitgangspunten, veiligheid met behoud van open getijmileiu, wordt aangevuld tot een drielediqheid: het derde elementen zou gekarakteriseerd kunnen worden als de visua lisering van de inspanningen die nodig zijn geweest om de bouw van de Oosterscheldekering te kunnen realiseren. Elementen hierin zijn de werkeilanden, de bouwputten, werkterreinen, werkhavens, etc. n de loop van het jaar werd het voorzitterschap van STOVL overge dragen aan M. De afzonderlijke projectgroepen voor de vormgeving en landschappelijke inpassing van de Oesterdam (OEVL), Philipsdam (PHVL) en het lozings middel (LOVL) hebben hun werkzaamheden ingebracht in de nieuw op te starten COMVLgroep. Deze nieuwe groep is echter in 980 niet meer van start gegaan. Op basis van de nu vastgestelde vormgeving in hoofdlijnen worden keuzes ten aanzien van de detailvormgeving voorbereid. Dit betreft onder meer: werkhavens, betonwerken, plaats en vorm van gebouwen, wegenplannen, inrichting en afwerking van terreinen, de toe te passen materialen en beplantingsplannen. # Het in 979 ingestelde periodieke overleg tussen M en WWW Oosterscheldekering) en tussen M en WWO (over de (over de Compartimenterings werken) verloopt naar wens. Door dit overleg en de bijbehorende gege vensuitwisseling heeft de hoofdafdeling een betere kans om vrocgtij dig in te spelen op aspecten verband houdende met beinvloeding van het milieu (door ontwerpkeuzen c.q. werkwijzen) en inrichting. n concreto betrof dit in 980 onder meer: metingen naar verspreiding van zand en slib rond de spuitmond van de dustpanzuiger een begin van studies/metingen van het effect van geluid in water bij verdichtende werktuigen milieuaspecten van te maken vaarroutes voor het hefschip verontreinigde stoffen in zand en grind eventueel verontreinigende werking van het gebruik van asfalt(producten) eventuele toxiditeit aangroeiwerende lagen op schuiven. 8 t

19 ~ rijkswaterstaat behoor( bil: nota nr. DDM8.06 Aan de afstemming tussen het sluiten van de compartimenteringcdamen en het operationeel worden van de Oosterscheldekering werd en wordt aandacht besteed in het project FASERNG. De studie naar de mogelijkheden om van deze relatie gebruik te maken verkeert in een vergevorderd stadium. Er werden in het verslagjaar vier alternatieven geanalyseerd: O. sluiting van beide compartimenteringsdammen met beton en steen. De hulpbrug die nu naar het werkeiland Neeltje Jans leidt kan daarbij eventueel worden gebruikt als stortbrug over de sluitgaten.. steensluiting van de Oesterdam met behulp van schepen; vervolgens blokken of steensluiting van de Philipsdam. 2. steensluiting van de Oesterdam; zandsluiting van de Philipsdam. 3. sluiting van beide dammen met zand. De beslissingen over de wijze van sluiting en het tijdstip zullen in de komende jaren stapsgewijs worden genomen. n zout water moet men te allen tijde rekening houden met de aangroei van maritieme organismen op stalen onderdelen, zoals scheepshuiden, koelwaterleidingen van energiecentrales en poten van boorplatforms. Aangezien zulke aangroei ook verwacht wordt in de Krammersluizen van het Philipsdamcomplex, op de funderingsmatten en onder de pijlers van de Oosterscheldekering wordt hiertoe door een werkgroep (AANGROE) een analyse uitgevoerd naar de gevolgen die aangroei mogelijk hebben zou voor de bedrijfsvoering van de waterbouwkundige werken. ndien nodig zullen maatregelen ter voorkoming van aangroei worden voorgesteld. op grond van ervaringen elders wordt rekening gehouden met een aangroei van 5 à 0 cm. dikte per jaar, voornamelijk bestaande uit mosselen. Voor de bestrijding van het aangroeiprobleem bestaan drie praktisch uitvoerbare methoden: aangroeiwerende verven (met eventueel schadelijke stoffen voor het milieu), mechanische reiniging (werkt slechts curatief) en het verlagen van het zoutgehalte.

20 rijkswaterstaat behoort bl]: nota nr. DDM8.O6 bladnr: 9 Ten behoeve van deze laatste methode is een proefopstelling in de Sophiahaven op NoordBeveland geplaatst waar de invloed van constant lage saliniteiten op de mosselaangroei wordt onderzocht. Momenteel worden de resultaten vooral aangewend voor het modelleren van de aangroei op de drempel van de Oosterscheldekering om na te gaan wat de invloed is van een ongelijk verdeelde aangroei. Binnen het BARCONproject, dat zich richt op het toekomstig beheer van de Oosterscheldekering, is de eerste fase afgerond en de tweede fase gestart. De reeds in eerdere jaren verrichte studie naar de globale milieurandvoorwaarden voor het ontwerp en het gebruik van de kering bij stormvloeden is in 980 gerapporteerd door middel van voorlichtingsbijeenkomsten met provincie, waterschappen en gemeentes. n dat kader is een voorlichtingsfolder samengesteld. Bij de tart van de tweede fase is een inventarisatie gemaakt van mogelijk gebruik van de kering om andere redenen dan stormvloeden. Daarnaast is een nieuw projectplan opgesteld. n de komende jaren moeten resultaten van onderzoeken uit met name de projecten GEOM, VEGN, VOGEL, BALANS en RSCO worden verwerkt tot meer precieze milieurandvoorwaarden en effektbeschrijvingen. Oosterschelde Als onderdeel van de planvorming voor de inrichting en het beheer van de Oosterschelde verscheen de nota "De Oosterschelde, een overzicht van de beleidsmogelijkheden", tegelijk met de onderzoekcrapporten waarop deze nota gebaseerd is (project ALGOS). De in de nota neergelegde visie op de inrichtings en beheermogelijkheden van het Oosterscheldegebied is in sterke mate bepaald door de hoofddoelstelling die ten aanzien van de Oosterschelde is geformuleerd: "het behoud en zo mogelijk versterking van de aanwezige natuurlijke waarden met inachtneming van de basisvoorwaarden voor een goed maatschappelijk functioneren van het gebied waaronder met name de visserij wordt begrepen". E t

Ontwerp-MER Waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer

Ontwerp-MER Waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer Ontwerp-MER Waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer Portefeuillehouder: A. van den Berg Vergaderdatum: 2 maart 2010 Agendapunt: Beleidsveld: 150 Kenmerk D&H: 840252 Aard voorstel: Besluitvormend Kenmerk VV: Steller:

Nadere informatie

rijkswaterstaat deltadienst

rijkswaterstaat deltadienst rijkswaterstaat deltadienst BHMJOTKEÊJC NooWdmctfc W«tfttsl«ft K

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Oostzaan

Rekenkamercommissie Oostzaan Rekenkamercommissie Oostzaan Jaarplan 2015 Missie Rekenkamercommissie De rekenkamer heeft de ambitie om door middel van haar onderzoeken een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het bestuur

Nadere informatie

ZZWB-M-760017- PROBLEMEN WATERKWALITEITS- ONDERZOEK. \ J

ZZWB-M-760017- PROBLEMEN WATERKWALITEITS- ONDERZOEK. \ J > ZZWB-M-760017- PROBLEMEN WATERKWALITEITS- ONDERZOEK. \ J DIRECTIE ZUIDERZEEWERKEN. directie IJsselmeergebied bibliotheek postbus 600 Problemen waterkwaliteitsonderzoek. Binnen afzienbare tijd zal het

Nadere informatie

1. Punt 43: Samenwerking in het kader van een gezamenlijk team waarbij functionarissen van Europol betrokken zijn

1. Punt 43: Samenwerking in het kader van een gezamenlijk team waarbij functionarissen van Europol betrokken zijn RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 5 april 2000 (17.04) (OR. en) 7316/00 LIMITE EUROPOL 4 NOTA van: Europol aan: de Groep Europol nr. vorig doc.: 5845/00 EUROPOL 1 + ADD 1 + ADD 2 + ADD 3 Betreft: Artikel

Nadere informatie

Zandhonger. Kerend Tij Innovatie Competitie Hydrodynamische innovatie van de stormvloedkering Oosterschelde. 19 september 2002

Zandhonger. Kerend Tij Innovatie Competitie Hydrodynamische innovatie van de stormvloedkering Oosterschelde. 19 september 2002 Zandhonger Kerend Tij Innovatie Competitie Hydrodynamische innovatie van de stormvloedkering Oosterschelde 19 september 2002 Zandhonger, Gaat de Oosterschelde kopje onder? De Deltawerken veranderden de

Nadere informatie

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Raadsvergadering, 22 april 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 228 Agendapunt: 6 Datum: 9 april 2008 Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

Samen aan de IJssel Inleiding

Samen aan de IJssel Inleiding Samen aan de IJssel Samenwerking tussen de gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel, kaders voor een intentieverklaring en voor een onderzoek. Inleiding De Nederlandse gemeenten bevinden

Nadere informatie

Inventarisatie stand van zaken lozingen huishoudelijk afvalwater op Rijkswateren stand van zaken medio oktober 2005

Inventarisatie stand van zaken lozingen huishoudelijk afvalwater op Rijkswateren stand van zaken medio oktober 2005 Bijlage 2 Datum huishoudelijk afvalwater op Rijkswateren stand van zaken medio oktober 2005 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Belangrijkste conclusies 3 2 age 4 2.1 Algemene opmerking 4 3 Stand van zaken

Nadere informatie

2. Wat zijn per sector/doelgroep de algemene inzichten ten aanzien van de inhoud van de continuïteitsplannen?

2. Wat zijn per sector/doelgroep de algemene inzichten ten aanzien van de inhoud van de continuïteitsplannen? Samenvatting Aanleiding en onderzoeksvragen ICT en elektriciteit spelen een steeds grotere rol bij het dagelijks functioneren van de maatschappij. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie (hierna: Ministerie

Nadere informatie

paspoort markiezaatsmeer / binnenschelde

paspoort markiezaatsmeer / binnenschelde paspoort markiezaatsmeer / binnenschelde 2 Datum uitgifte: 23 januari 2013 De stuurgroep Zuidwestelijke Delta werkt toe naar besluiten over de Zuidwestelijke Delta waarin veiligheid, ecologie en economie

Nadere informatie

Stuurgroep Nieuw Hydepark

Stuurgroep Nieuw Hydepark Voortgangsrapportage 1 Stuurgroep Nieuw Hydepark Periode januari t/m mei 2013 4 juni 2013 Kleine Synode 21 juni 2013 OZ 13-06 Bestuur Dienstenorganisatie Pagina 3 van 7 Inhoud 1. Inleiding 5 2. Projectkaders

Nadere informatie

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR datum vergadering 17 juni 2010 auteur Daniëlle Vollering telefoon 033-43 46 133 e-mail dvollering@wve.nl afdeling Staf behandelend bestuurder drs. J.M.P. Moons onderwerp agendapunt Uitkomst en benutting

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

Planning & Control. Inleiding. Inhoudsopgave

Planning & Control. Inleiding. Inhoudsopgave Planning & Control Inleiding Planning & Control is de Engelse benaming voor coördinatie en afstemming. Het is gericht op interne plannings- en besturingsactiviteiten. Een heldere Planning & Control functie

Nadere informatie

3 e Voortgangsrapportage dienst

3 e Voortgangsrapportage dienst 3 e Voortgangsrapportage dienst Inleiding De dienst OCW heeft een plan van aanpak verbetering kwaliteit jaarrekening opgesteld. Over de uitvoering van dit plan van aanpak is twee maal eerder via voortgangsrapportages

Nadere informatie

Projectvoorstellen maken

Projectvoorstellen maken Projectvoorstellen maken 1. Kader 1.1. Gebruiksaanwijzing 1.2. Wat zijn de eisen aan een projectvoorstel? 2. Inleiding 2.1 Signalering 2.2 Vooronderzoek 2.3 Probleemsituatie 3. Doelstellingen en randvoorwaarden

Nadere informatie

HUURDERS BELANGEN ORGANISATIE DE PEEL

HUURDERS BELANGEN ORGANISATIE DE PEEL BELEIDSPLAN 2010 HUURDERS BELANGEN ORGANISATIE DE PEEL HUURDERS BELANGEN ORGANISATIE DE PEEL BELEIDSPLAN 2010 In dit beleidsplan geven wij aan waar het bestuur van de Stichting Huurders Belangen Organisatie

Nadere informatie

Model bedrijfsplan voor bovenschoolse voorzieningen

Model bedrijfsplan voor bovenschoolse voorzieningen Model bedrijfsplan voor bovenschoolse voorzieningen Leeuwarden, sector Jeugd en Onderwijs najaar 2007/ herzien voorjaar 2008 kenmerk: insightmodelbedrijfsplanbovenschoolevoorzieningen.doc 1. Ter inleiding.

Nadere informatie

: Voorstel inzake kaderstellende discussie Zorgloket

: Voorstel inzake kaderstellende discussie Zorgloket Raad : 10 december 2002 Agendanr. : 5 Doc.nr : B200217584 Afdeling: : Educatie en Welzijn RAADSVOORSTEL Onderwerp : Voorstel inzake kaderstellende discussie Zorgloket Voorgeschiedenis De realisatie van

Nadere informatie

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht Onderzoeksplan Rekenkamer Utrecht 16 februari 2009 1 Inleiding Vanuit de raadsfracties van het CDA en de VVD kwam in 2008 de suggestie aan de Rekenkamer om

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken Aanbieding rapport "Klagen bij de politie"

Ministerie van Binnenlandse Zaken Aanbieding rapport Klagen bij de politie Ministerie van Binnenlandse Zaken ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Aanbieding rapport "Klagen bij de politie" Datum Aan 6 maart l998 De korpsbeheerders De korpschefs : Directie Politie : EA98/U600

Nadere informatie

5 minuten versie voor Provinciale Staten

5 minuten versie voor Provinciale Staten 5 minuten versie voor Provinciale Staten Directie DLB Afdeling Water en Groen Registratienummer PZH-2014-496811290 (DOS-2007-0008946) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim 16 december

Nadere informatie

Directiestatuut oktober 2008, (versie 20 juni 2013). Stichting Wakker Dier & Stichting Beheer Welzijn Landbouwhuisdieren

Directiestatuut oktober 2008, (versie 20 juni 2013). Stichting Wakker Dier & Stichting Beheer Welzijn Landbouwhuisdieren De statutaire doelstelling van deze stichtingen is het bevorderen van het welzijn en de rechtspositie van landbouwhuisdieren, het bestrijden van de bio-industrie en het stimuleren van een mens- dier- en

Nadere informatie

NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG

NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG Opgesteld door: G.Z-H In opdracht van: Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg Postbus 341 3100 AH Schiedam Tel.: 010-2981010 Fax: 010-2981020

Nadere informatie

1. Huidige aandelenverhouding en verliesbijdrage

1. Huidige aandelenverhouding en verliesbijdrage 11 november 2003 Nr. 2003-19.448, EZ Nummer 38/2003 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen inzake aandelenoverdracht en baanverlenging van Groningen Airport Eelde N.V.

Nadere informatie

De notitie verantwoording Wet Werk en Bijstand 2004 geeft hiervoor de kaders weer.

De notitie verantwoording Wet Werk en Bijstand 2004 geeft hiervoor de kaders weer. Voorstel aan de Raad Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 9 juni 2004 / 102/2004 Onderwerp Notitie verantwoording Wet Werk en Bijstand 2004 Programma / Programmanummer Inkomen / 3230 Portefeuillehouder

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 EN 2016 IN DE GEMEENTE. Achtkarspelen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 EN 2016 IN DE GEMEENTE. Achtkarspelen RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 EN 2016 IN DE GEMEENTE Achtkarspelen Plaats : Buitenpost Gemeentenummer : 0059 Onderzoeksnummer : 288297 Datum onderzoek :

Nadere informatie

Woonbeleid Vergelijking resultaten Kempengemeenten

Woonbeleid Vergelijking resultaten Kempengemeenten Woonbeleid Vergelijking resultaten Kempengemeenten Rekenkamercommissie Kempengemeenten 13 september 2010 Voorwoord Het onderzoek naar het woonbeleid binnen de Kempengemeenten heeft in twee fasen plaatsgevonden.

Nadere informatie

De strategische keuzes die moeten gemaakt worden zijn als volgt: Interne controle of zelfcontrole/sociale controle

De strategische keuzes die moeten gemaakt worden zijn als volgt: Interne controle of zelfcontrole/sociale controle 1 Hoofdstuk 1 1.1 Dirigeren en coördineren p43 1.1.1 Dirigeren Dirigeren is een synoniem voor delegeren. Dirigeren houdt in dat bepaalde bevoegdheden overgedragen worden naar een persoon met een lagere

Nadere informatie

Het commentaar van "Uitwaterende Sluizen" op nota a. 286 van ZZW, RIZA en RIJP (Waterstaatkundige werken. het Westelijk Randmeer

Het commentaar van Uitwaterende Sluizen op nota a. 286 van ZZW, RIZA en RIJP (Waterstaatkundige werken. het Westelijk Randmeer p x RIJKSWATERSTAAT DIRECPIE ZUIDERZEEWERKEN Afd. AN-Planstudie. Memorandum ZZAP-M-77.00.03 \\\ Het commentaar van "Uitwaterende Sluizen" op nota a (,1589 286 van ZZW, RIZA en RIJP (Waterstaatkundige werken

Nadere informatie

De schaal van de woningcorporaties in overeenstemming brengen met de schaal van de regionale woningmarkt.

De schaal van de woningcorporaties in overeenstemming brengen met de schaal van de regionale woningmarkt. COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Besluit tot aanwijzing gebied regio s Haaglanden, Midden-Holland en Rotterdam als kernwerkgebied voor de woningcorporaties Te besluiten om 1. Kennis te nemen van de voorlopige

Nadere informatie

Plan van aanpak transitie buitendienst

Plan van aanpak transitie buitendienst Plan van aanpak transitie buitendienst Gemeente Borne Status : Concept, versie 0.9 In opdracht van : Gemeente Borne, projectgroep transitie buitendienst Datum : 13 mei 2012 Inhoudsopgave Inhoud 1 INLEIDING......3

Nadere informatie

Farid Chikar / juni 2017

Farid Chikar / juni 2017 Agendapunt commissie: 4.1 steller telefoonnummer email Farid Chikar 040-2083696 Farid.chikar@A2samenwerking.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 208981/269305 29 juni 2017 Portefeuillehouder Wethouder

Nadere informatie

o 2 Legenda grevelingen uitbreiden schelpdiervisserij met mosselteelt water hoge dijken / diepe geulen verruigde zoete vegetatie op oevers en eilanden

o 2 Legenda grevelingen uitbreiden schelpdiervisserij met mosselteelt water hoge dijken / diepe geulen verruigde zoete vegetatie op oevers en eilanden Noordzee binnen Legenda grevelingen hoge en / diepe geulen uitbreiden schelpdiervisserij met mosselteelt verruigde zoete vegetatie op oevers en eilanden stagnant zorgcomplexen Goeree versterken toerisme

Nadere informatie

Werkwijze Cogo 2004. abcdefgh. Cogo publicatienr. 04-03. Ad Graafland Paul Schepers. 3 maart 2004. Rijkswaterstaat

Werkwijze Cogo 2004. abcdefgh. Cogo publicatienr. 04-03. Ad Graafland Paul Schepers. 3 maart 2004. Rijkswaterstaat Werkwijze 2004 publicatienr. 04-03 Ad Graafland Paul Schepers 3 maart 2004 abcdefgh Rijkswaterstaat Werkwijze 2/16 I Inleiding Verandering In 2003 is de organisatie van de ingrijpend veranderd. Twee belangrijke

Nadere informatie

Datum : 13 december 2005 Nummer PS : PS2006ZCW03 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW Registratienummer : 2005MEC002130i Portefeuillehouder : Kamp

Datum : 13 december 2005 Nummer PS : PS2006ZCW03 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW Registratienummer : 2005MEC002130i Portefeuillehouder : Kamp S T A T E N V O O R S T E L Datum : 13 december 2005 Nummer PS : PS2006ZCW03 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW Registratienummer : 2005MEC002130i Portefeuillehouder : Kamp Titel : Overdracht functie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 31 460 Project SPEER Nr. 36 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 5 november 2013 De vaste commissie voor Defensie heeft een aantal vragen

Nadere informatie

Concept Startnotitie gedeelde verantwoordelijkheid tennis en voetbal

Concept Startnotitie gedeelde verantwoordelijkheid tennis en voetbal Concept Startnotitie gedeelde verantwoordelijkheid tennis en voetbal Versie 28 oktober 2014 1. Inleiding Op 25 februari 2014 heeft het college van B&W van de gemeente Menterwolde o.a. besloten: het gaan

Nadere informatie

HOOFDLIJNEN OVEREENKOMST. UITTREDING gemeente Rotterdam uit het. Natuur en Recreatieschap IJsselmonde (NRIJ)

HOOFDLIJNEN OVEREENKOMST. UITTREDING gemeente Rotterdam uit het. Natuur en Recreatieschap IJsselmonde (NRIJ) HOOFDLIJNEN OVEREENKOMST UITTREDING gemeente Rotterdam uit het Natuur en Recreatieschap IJsselmonde (NRIJ) Aanleiding De gemeente Rotterdam heeft met haar Collegebesluit d.d. 8 november 2016 en het Raadsbesluit

Nadere informatie

Raadsbijlage Voorstel inzake de sanering Stichting Peuterspeelzalen Eindhoven naar aanleiding van de Rapportage Ernst 5

Raadsbijlage Voorstel inzake de sanering Stichting Peuterspeelzalen Eindhoven naar aanleiding van de Rapportage Ernst 5 gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsbijlage nummer 145 Inboeknummer OOU001696 Beslisdatum BRW 9 juni 2000 Dossiernummer 024.202 Raadsbijlage Voorstel inzake de sanering Stichting

Nadere informatie

Strategie en structuur IBT

Strategie en structuur IBT Strategie en structuur IBT Datum: Augustus 2014 De werkgroep Interbestuurlijke Trainees (IBT) brengt trainees van verschillende overheidslagen bij elkaar en laat deze over actuele onderwerpen nadenken,

Nadere informatie

Checklist. Informatievoorziening. Grote Projecten

Checklist. Informatievoorziening. Grote Projecten Checklist Informatievoorziening Grote Projecten Najaar 2010 Rekenkamercommissie Berkelland, Bronckhorst, Lochem, Montferland 1. Inleiding De uitvoering van grote projecten in Nederland heeft nogal eens

Nadere informatie

Audit Assurance bij het Applicatiepakket Interne Modellen Solvency II

Audit Assurance bij het Applicatiepakket Interne Modellen Solvency II Confidentieel 1 Audit Assurance bij het Applicatiepakket Interne Modellen Solvency II 1 Inleiding Instellingen die op grond van art. 112, 230 of 231 van de Solvency II richtlijn (richtlijn 2009/139/EC)

Nadere informatie

De werkgroep ziet ook voor 2011 de volgende opdracht voor zichzelf:

De werkgroep ziet ook voor 2011 de volgende opdracht voor zichzelf: JAARPLAN 2011 In 2010 heeft de werkgroep opleidingen een gedetailleerd jaarplan gemaakt, waarin ze haar opdracht en deelopdrachten heeft benoemd en gekoppeld aan een jaarplanning. Enkele opdrachten uit

Nadere informatie

Rapport bij de jaarstukken 2007 provincies Noord-Brabant en Limburg

Rapport bij de jaarstukken 2007 provincies Noord-Brabant en Limburg Startnotitie Rapport bij de jaarstukken 2007 provincies Noord-Brabant en Limburg 1 Aanleiding voor het onderzoek In de jaarrekening en het jaarverslag leggen Gedeputeerde Staten jaarlijks verantwoording

Nadere informatie

Beslisdocument en plan van aanpak

Beslisdocument en plan van aanpak Beslisdocument en plan van aanpak TIENDEVEEN Inleiding In oktober 2006 heeft de gemeenteraad ingestemd met het plan van aanpak Woningbouw dorpen. Het project bestaat uit drie fasen. Deze fasen worden telkens

Nadere informatie

Voorstel aan algemeen bestuur

Voorstel aan algemeen bestuur Voorstel aan algemeen bestuur Van: Werkgroep Financiële zaken D.d.: 17 februari 2011 Betreft: Uitgangspunten, Meerjarenraming(en) en Begroting(en) 1. Voorstel De algemeen besturen wordt gevraagd in te

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK PROJECT VINKENSLAG, versie 4 september 2008

PLAN VAN AANPAK PROJECT VINKENSLAG, versie 4 september 2008 PLAN VAN AANPAK PROJECT VINKENSLAG, versie 4 september 2008 1. Achtergrond en aanleiding De Rekenkamer Maastricht doet onderzoek naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het gevoerde

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland. Voordracht 64

Provinciale Staten van Noord-Holland. Voordracht 64 Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 64 Haarlem, 17 augustus 2004 Onderwerp: Agenda Provinciaal Waterplan Bijlagen: - ontwerpbesluit - procesplanning provinciaal waterplan - op weg naar een

Nadere informatie

Proeftuinplan: Meten is weten!

Proeftuinplan: Meten is weten! Proeftuinplan: Meten is weten! Toetsen: hoog, laag, vooraf, achteraf? Werkt het nu wel? Middels een wetenschappelijk onderzoek willen we onderzoeken wat de effecten zijn van het verhogen cq. verlagen van

Nadere informatie

Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe

Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe Verordening vastgesteld: 26-06-2003 In werking getreden: 15-09-2003 COMPENSATIEVERPLICHTING Artikel 1 Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan

Nadere informatie

Rekenkamercommissie. Onderzoeksplan proces- kwaliteit majeure projecten. gemeente Best

Rekenkamercommissie. Onderzoeksplan proces- kwaliteit majeure projecten. gemeente Best Rekenkamercommissie Onderzoeksplan proces- kwaliteit gemeente Best September 2014 Rekenkamercommissie gemeente Best Drs. J. J.M. van den Heuvel, Voorzitter Drs. M.A. Koster RA, Lid J.M. van Berlo (secretaris)

Nadere informatie

Nr. RMW-539. Agenda nr. Nr /51 Middelburg, 13 januari Aan de Provinciale Staten van Zeeland

Nr. RMW-539. Agenda nr. Nr /51 Middelburg, 13 januari Aan de Provinciale Staten van Zeeland Bestuursovereenkomst natuurcompensatieprogramma Westerschelde Nr. RMW-539 Vergadering 6 februari 1998 Agenda nr. Commissie: Ruimtelijke Ontwikkeling Gedeputeerde met de verdediging belast: drs. G.L.C.M.

Nadere informatie

Concept Raadsvoorstel

Concept Raadsvoorstel Concept Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 6 oktober 2009 Onderwerp: Eindrapportage onderzoek capaciteit binnensportaccommodaties 2009. Voorgesteld besluit: 1.

Nadere informatie

Brussel, 8 juli 2009 07082009_SERV-advies projecten VSDO. Advies. Projecten Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling

Brussel, 8 juli 2009 07082009_SERV-advies projecten VSDO. Advies. Projecten Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling Brussel, 8 juli 2009 07082009_SERV-advies projecten VSDO Advies Projecten Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling 1. Inleiding Op 8 juni 2009 werd de SERV om advies gevraagd over de fiches ter invulling

Nadere informatie

rv 129 Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn nr Plan Onderwijs in Allochtone Levende Talen. Den Haag, 8 juni 1999 Aan de gemeenteraad

rv 129 Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn nr Plan Onderwijs in Allochtone Levende Talen. Den Haag, 8 juni 1999 Aan de gemeenteraad rv 129 Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn nr. 906059 Den Haag, 8 juni 1999 Aan de gemeenteraad Plan Onderwijs in Allochtone Levende Talen. Inleiding Op 1 augustus 1998 is de wet op het onderwijs in allochtone

Nadere informatie

Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard

Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard gemeente Valkenswaard Team Ruimtelijke ontwikkeling en economie 25-09-2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Definitie 3 3. Vergelijking veegplannen en postzegelbestemmingsplannen

Nadere informatie

De kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten

De kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten De kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Basisschool Aan de Bron en sporthal op het voormalige WML-terrein Onderzoeksopzet Rekenkamer Weert 16 december 2007 Inhoudsopgave 1. Achtergrond

Nadere informatie

Concept-Convenant verlaging caseload gezinsvoogdij. Convenant. 1. De Minister voor Integratie, Jeugdbescherming, Preventie en Reclassering

Concept-Convenant verlaging caseload gezinsvoogdij. Convenant. 1. De Minister voor Integratie, Jeugdbescherming, Preventie en Reclassering Concept-Convenant verlaging caseload gezinsvoogdij De ondergetekenden: Convenant 1. De Minister voor Integratie, Jeugdbescherming, Preventie en Reclassering en 2. De provincies en de grootstedelijke regio

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Vaststellen van de 2 e herziening bestemmingsplan Amsterdamse Bos Woonschepen en de Woonschepenverordening

RAADSVOORSTEL. Vaststellen van de 2 e herziening bestemmingsplan Amsterdamse Bos Woonschepen en de Woonschepenverordening RAADSVOORSTEL Raadsvoorstel nr Portefeuillehouder wethouder P.A. Bot Datum B&W-besluit 28 april 2015 Voor de raadsvergadering van 3 juni 2015 Afdeling ROV Behandelend ambtenaar (voor technische vragen)

Nadere informatie

Raadsbijlage Voorstel inzake duurzame ontwikkeling in Eindhoven

Raadsbijlage Voorstel inzake duurzame ontwikkeling in Eindhoven Milieudienst Regio Eindhoven Milieudienst Regio Eindhoven Raadsbijlage nummer 60 Inboeknummer 01X007818 Beslisdatum BTW 3 april 2001 Dossiernummer 114.308 Raadsbijlage Voorstel inzake duurzame ontwikkeling

Nadere informatie

Hoogheemraadschap van Delfland

Hoogheemraadschap van Delfland Hoogheemraadschap van Delfland /2tu^(y*^ Nieuwbouw gemaal Woudsepolder Beleidsveld: Aard voorstel: Besluitvormend Vergaderdatum: Agendapunt: Kenmerk VV: Aantal bijlagen: 18 december 2008 H.06 715517 3

Nadere informatie

Consultatiedocument Nieuwe Nederlandse Standaard 3001N voor directe opdrachten 21 juli 2016

Consultatiedocument Nieuwe Nederlandse Standaard 3001N voor directe opdrachten 21 juli 2016 Dit document maakt gebruik van bladwijzers Consultatiedocument Nieuwe Nederlandse Standaard 3001N voor directe opdrachten 21 juli 2016 Consultatieperiode loopt tot 27 september 2016 vóór 09.00 uur Consultatiedocument

Nadere informatie

Concept Convenant Voorraadbeheersing en Afstemming Werklocaties Flevoland. 1. Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere,

Concept Convenant Voorraadbeheersing en Afstemming Werklocaties Flevoland. 1. Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere, Concept Convenant Voorraadbeheersing en Afstemming Werklocaties Flevoland Partijen: 1. Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere, 2. Het College van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Datum : 19 juli 2005 Nummer PS : PS2005ZCW07 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW

Datum : 19 juli 2005 Nummer PS : PS2005ZCW07 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW S T A T E N V O O R S T E L Datum : 19 juli 2005 Nummer PS : PS2005ZCW07 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW Registratienummer : 2005MEC001289i Portefeuillehouder: Kamp Titel voortgang project leefbaarheid

Nadere informatie

Jaarverslag 2015. Bouwen aan een gezamenlijke toekomst, de ODBN verandert

Jaarverslag 2015. Bouwen aan een gezamenlijke toekomst, de ODBN verandert Jaarverslag 2015 Bouwen aan een gezamenlijke toekomst, de ODBN verandert Voorwoord Hierbij bied ik u het jaarverslag 2015 aan. Een jaar waarin de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) aanzienlijk is doorontwikkeld

Nadere informatie

Nota van toelichting bij de delegatiedocumenten

Nota van toelichting bij de delegatiedocumenten PS2007RGW09 BIJLAGE3 Nota van toelichting bij de delegatiedocumenten Inleiding Met de inwerkingtreding van de Wet van 18 december 1985, houdende enige voorzieningen ten behoeve van de inzet en bekostiging

Nadere informatie

Communicatieplan Energie- & CO 2

Communicatieplan Energie- & CO 2 Communicatieplan Energie- & CO beleid Versie 9 - Januari 013 Akkoord Directie: Inhoud: 1. Inleiding 1.1 Ambitie 1. Aansluiting op de marktontwikkelingen 1.3 Doelstellingen en voorgenomen acties in 01 1.4

Nadere informatie

Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas

Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas provincie :: Utrecht Plan van aanpak Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas In samenwerking tussen Veenendaal: 23 oktober 2017 Versie: 0.1 Opgesteld door: Maurice Kassing Gemeente

Nadere informatie

Datum : 28 maart 2006 Nummer PS : PS2006ZCW08 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW Registratienummer : 2006MEC00285i Portefeuillehouder : Kamp

Datum : 28 maart 2006 Nummer PS : PS2006ZCW08 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW Registratienummer : 2006MEC00285i Portefeuillehouder : Kamp S T A T E N V O O R S T E L Datum : 28 maart 2006 Nummer PS : PS2006ZCW08 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW Registratienummer : 2006MEC00285i Portefeuillehouder : Kamp Titel : Totaalplan leefbaarheid

Nadere informatie

het project "Informatie- en communicatietechnologie (ICT) in het onderwijs" in 2002

het project Informatie- en communicatietechnologie (ICT) in het onderwijs in 2002 Accountantsdienst OCenW Servicegroep Cultuur en Apparaatskosten Bredewater 8 Postadres Postbus 25000 2700 LZ Zoetermeer Telefoon (079) 323 31 55 Telefax (079) 323 39 20 Rapport over het project "Informatie-

Nadere informatie

Plan van aanpak implementatie WMO-dienstverlening gemeente Drimmelen

Plan van aanpak implementatie WMO-dienstverlening gemeente Drimmelen Plan van aanpak implementatie WMO-dienstverlening gemeente Drimmelen Auteur : drs. Natasja de Bruin Datum : Donderdag 16 februari 2006 Versie : 2.0 (definitief) LEGAL FINANCE PROCESS Inhoudsopgave 1. Inleiding...3

Nadere informatie

Klantprofilering. Objectieve meting voortgang en resultaten trajecten

Klantprofilering. Objectieve meting voortgang en resultaten trajecten Klantprofilering Objectieve meting voortgang en resultaten trajecten Concept projectvoorstel, versie 0.4 26 oktober2004 Documenthistorie Versie/Status Datum Wijzigingen Auteur 0.1 16/06/2004 B.G. Langedijk

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 33 978 Aanpassing van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector in verband met de verlaging van het wettelijke

Nadere informatie

Aan de Commissie Bezwaar en Beroep p/a Gemeente Horst aan de Maas Wilhelminaplein 6 Horst

Aan de Commissie Bezwaar en Beroep p/a Gemeente Horst aan de Maas Wilhelminaplein 6 Horst Aan de Commissie Bezwaar en Beroep p/a Gemeente Horst aan de Maas Wilhelminaplein 6 Horst Grubbenvorst, 11-3- 11 Betreft: Behandeling klacht Behoud de Parel Geachte commissie, Op 24 november 2009 hebben

Nadere informatie

Projectplan Duurzaam Inkopen

Projectplan Duurzaam Inkopen Projectplan Duurzaam Inkopen Gemeente Franekeradeel, afdeling Bouwen en Milieu Minke Lotens - Eichhorn Augustus 2010 status: Definitief Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelstellingen projectplan 4 Overige resultaten

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Oostzaan

Rekenkamercommissie Oostzaan Rekenkamercommissie Oostzaan Jaarverslag 2010 Missie Rekenkamercommissie De rekenkamer heeft de ambitie om door middel van haar onderzoeken een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het bestuur

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving Afdeling Wetgeving Staatsinrichting en Bestuur Turfmarkt

Nadere informatie

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop - of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop - of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen. Algemene voorwaarden ALGEMEEN Artikel 1. 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: Denker BV 2. Opdrachtgever: Natuurlijke - of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht geeft om werkzaamheden te verrichten.

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 25 maart 2008 Nummer voorstel: 2008/30

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 25 maart 2008 Nummer voorstel: 2008/30 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 25 maart 2008 Nummer voorstel: 2008/30 Voor raadsvergadering d.d.: 22-04-2008 Agendapunt: Onderwerp:

Nadere informatie

Evaluatie paragraaf Personeelsbeleid uit Collegeprogramma

Evaluatie paragraaf Personeelsbeleid uit Collegeprogramma Evaluatie paragraaf Personeelsbeleid uit Collegeprogramma 2003-2007 Realisatie inrichtingsplannen Directie Beleid Utrecht, 12 januari 2006 Inhoud 1. Inleiding 2. Kwantitatieve doelstellingen 3. Kwalitatieve

Nadere informatie

Functieprofiel: Beleidsmedewerker Functiecode: 0301

Functieprofiel: Beleidsmedewerker Functiecode: 0301 Functieprofiel: Beleidsmedewerker Functiecode: 0301 Doel Ontwikkelen, implementeren, evalueren en bijstellen van beleid op één of meerdere aandachtsgebieden/beleidsterreinen ten behoeve van de instelling,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1987-1988 Rijksbegroting voor het jaar 1988 20 200 Hoofdstuk X Ministerie van Defensie Nr. 34 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Regiovisie Bergen-Gennep-Mook en Middelaar

Regiovisie Bergen-Gennep-Mook en Middelaar Bijlage 5 bij Raadsvoorstel Regionale Agenda dd 16 mei 2011 Bestuursovereenkomst Regiovisie Bergen-Gennep-Mook en Middelaar Vastgesteld door de Stuurgroep Regiovisie Bergen, Gennep, Mook en Middelaar op

Nadere informatie

Projectplan Slikken van Flakkee Ontwerpfase quick wins 28-5-2014 Projectnummer: 16508

Projectplan Slikken van Flakkee Ontwerpfase quick wins 28-5-2014 Projectnummer: 16508 Projectplan Slikken van Flakkee Ontwerpfase quick wins 28-5-2014 Projectnummer: 16508 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Overzicht van het Plangebied... 3 3 Ambitie... 3 4 Scope... 4 5 De opgave... 4 6 Fasering...

Nadere informatie

BESPREEKNOTITIE VOOR DE GEMEENTERAAD

BESPREEKNOTITIE VOOR DE GEMEENTERAAD Definitieve versie BESPREEKNOTITIE VOOR DE GEMEENTERAAD aan van de gemeenteraad Fred Dellemijn, namens het college bespreken in raadscommissie Openbare Ruimte, woensdag 12 februari 2014 onderwerp Overeenkomst

Nadere informatie

vrom030224 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 april 2003

vrom030224 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 april 2003 vrom030224 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 april 2003 Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de vragen d.d. 12 maart jl. gesteld door de commissie voor Volkshuisvesting,

Nadere informatie

De Oosterscheldekering. Stormvloedkering in de Oosterschelde

De Oosterscheldekering. Stormvloedkering in de Oosterschelde De Oosterscheldekering Stormvloedkering in de Oosterschelde Op 1 februari 1953 veroorzaakte een combinatie van springtij en noordwesterstorm een van de grootste rampen in de vaderlandse geschiedenis. Een

Nadere informatie

Helder water door quaggamossel

Helder water door quaggamossel Helder water door quaggamossel Kansen en risico s Een nieuwe mosselsoort, de quaggamossel, heeft zich in een deel van de Rijnlandse wateren kunnen vestigen. De mossel filtert algen en zwevend stof uit

Nadere informatie

Oever- en kadeproject Oppenhuizen - Uitwellingerga. 19 november 2014

Oever- en kadeproject Oppenhuizen - Uitwellingerga. 19 november 2014 Oever- en kadeproject Oppenhuizen - Uitwellingerga 19 november 2014 1 Programma Opening Doel van deze bijeenkomst Terugblik Stand van zaken varianten en nieuwe inzichten Planning tot aan de bouwvak 2015

Nadere informatie

Taakstelling Commissie Vervolgonderzoek Rekenschap

Taakstelling Commissie Vervolgonderzoek Rekenschap Taakstelling Commissie Vervolgonderzoek Rekenschap 1. Inleiding In 2002 is het zogenaamde zelfreinigend onderzoek uitgevoerd naar onregelmatigheden in de bekostiging in de onderwijssectoren die vallen

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Onderwerp: Risico inventarisatie project rwzi Utrecht Nummer: 604438. Dit onderwerp wordt geagendeerd ter kennisneming ter consultering ter advisering

Onderwerp: Risico inventarisatie project rwzi Utrecht Nummer: 604438. Dit onderwerp wordt geagendeerd ter kennisneming ter consultering ter advisering COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 9A Onderwerp: Risico inventarisatie project rwzi Utrecht Nummer: 604438 In D&H: 22-01-2013 Steller: Drs. J.L.P.A. Dankaart

Nadere informatie

RaadsbijlageVoorstel inzake de analyse en Plan van Aanpak van de

RaadsbijlageVoorstel inzake de analyse en Plan van Aanpak van de gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsbijlage nummer 191 lnboeknummer OOU002531 Beslisdatum 26 september 2000 Dossiernummer 039.202 RaadsbijlageVoorstel inzake de analyse en Plan

Nadere informatie

Raadsbijlage Voorste1 tot het aangaan van een Samenwerkingsovereenkomst Medische Opvang Asielzoekers

Raadsbijlage Voorste1 tot het aangaan van een Samenwerkingsovereenkomst Medische Opvang Asielzoekers gemeente Eindhoven Gemeentelijke Gezondheidsdienst Raadsbijlage nummer r32 Inboeknumrner gguoor Sy6 Beslisdatum B&W t juni tggg Dossiernummer gzz.zor Raadsbijlage Voorste1 tot het aangaan van een Samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

DE CCR IN VOORAF

DE CCR IN VOORAF DE CCR IN 2017 2020 VOORAF De Centrale Cliëntenraad (CCR ) vindt het noodzakelijk om te expliciteren wat zij als haar taak ziet nu en in de komende jaren. De taak die er toe leidt dat binnen de huidige

Nadere informatie

Voorstellen aan de raad van de gemeente Wester-Koggenland jaar 2006 VoorsteInr.: Agendapunt: Vergadering: 8 juni 2006

Voorstellen aan de raad van de gemeente Wester-Koggenland jaar 2006 VoorsteInr.: Agendapunt: Vergadering: 8 juni 2006 ~. Voorstellen aan de raad van de gemeente Wester-Koggenland jaar 2006 Voorstenr.: Agendapunt: Vergadering: 8 juni 2006, Vaststelling intememeentelijk DlÎmtelijk structuurplan voor de gemeenten Obdam Wester

Nadere informatie

In deze raadsinformatie brief informeren wij u over de stand van zaken van het project en de te nemen stappen en besluiten.

In deze raadsinformatie brief informeren wij u over de stand van zaken van het project en de te nemen stappen en besluiten. Aan: de gemeenteraad Ons kenmerk 2584520 Bezoekadres Cranendonck 3-4 6027 RK Soerendonk Postadres Postbus 2090 6020 AB Budel www.cranendonck.nl Contactpersoon Ben Driessen T 0495-431241 E b.driessen@cranendonck.nl

Nadere informatie

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur Aanpassingen vergaderstructuur Voorstel 1. kennis nemen van de concept jaaragenda 2. vaststellen thematische indeling commissies 3. toevoegen beeldvormend deel, voorafgaand aan de reguliere commissievergadering

Nadere informatie