deltadlenst nota DDMI JAARVERSLAG M I 1980

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "deltadlenst nota DDMI-81.06 JAARVERSLAG M I 1980"

Transcriptie

1 rijkswaterstaat deltadlenst nota DDM8.06 JAARVERSLAG M 980 llel : Jaarverslag M 980 auieur(s) : dalum : i bljlagen : 5 sbmenvalllng: Dit jaarverslag geeft een overzicht van de door de Hoofdafdeling Milieu en nrichting in 980 ontplooide activiteiten. Daartoe wordt een aantal beleidspunten belicht en wardt inzicht gegeven in de aanwending van de ter beschikking staande capaci teit en financiële middelen, alsmede de productie zelf. n de bijlagen wordt op enkele onderdelen meer kwantitatief ingegaan.

2 rijkswaterstaat behoort bij: nota bladnr: nr. ~ ~ ~.O6 8 i n \ c i z o NHOUD Hfdst.. nleiding 2. Beleid. Beleidskernpunten 2. Beleidvoering 3. Capaciteit 4. Productie. Aanwending beschikbare capaciteit 2. Beschrijving productie 5. Personeel 6. Financiën Bij lagen. Organisatieschema M 2. Overzicht opleidingen, cursussen, etc. 3. Kwantitatieve productiegegevens 4. Toelichting projecten 5. Literatuuroverzicht Blz i 4 4 ~ l

3 rijkswaterstaat behoort bil: nota nr. DDM8.06 biadnr: 2 HOOFDSTUK NLEDNG Deze nota bevat het jaarverslag over 980 van de Hoofdafdeling Milieu en nrichting van de Deltadienst. n hoofdstuk 2 wordt nagegaan in hoeverre de beleidsvoornemens zijn gerealiseerd en wordt aandacht besteed aan de algemene beleidslijnen. n hoofdstuk 3 wordt het verloop van de ter beschikking staande capaciteit geschetst, terwijl hoofdstuk 4 aangeeft hoe de capaciteit is ingezet. Speciale aandacht is daarbij besteed aan het beschrijven van de productieresultaten. De personele aspecten komen in hoofdstuk 5 aan de orde. Aldaar wordt ook ingegaan op het sociale beleid. Tenslotte komt in hoofdstuk 6 het gebruik van de financiële middelen.ter sprake. n de bijlagen worden enkele onderwerpen nader belicht. Dit zijn: a. organisatieschema M b. overzicht van de door medewerkers van M gevolgde opleidingen en cursussen; symposia en congressen waaraan door vertegenwoordigers van de hoofdafdeling is deelgenomen c. cijfermatige overzichten van de inzet van de capaciteit d. een toelichting op doel en looptijd van de projecten e. literatuuroverzicht, waarin zijn opgenomen: artikelen, lezingen, bijdragen Driemaandelijks Bericht Deitawerken, Mnota's, nota's waaraan door M is bijgedragen, nota's in opdracht van M geproduceerd en de door studenten geschreven nota' s,

4 rijkswaterstaat m HOOFDSTUK 2 BELED behoort bll: nota bladnr: 3 n dit hoofdstuk wordt allereerst ingegaan op de in het jaarplan voor 980 geformuleerde beleidskernpunten, terwijl daarna op een aantal belangrijke punten uit het beleid wordt gewezen. 2.. Beleidskernpunten n het jaarplan zijn enkele onderwerpen die in 980 speciale aandacht dienden te krijgen, verwoord in beleidskernpunten (zie blz. 23 van het jaarplan). Deze beleidskernpunten worden hierna geëvalueerd. BeZeidskernpunt Er wordt gestreefd naar een besteding van 60% van de direkt nr. DDM8.06 productieve Mtijd aan researchprojecten; van die 60% dient 40% te worden besteed aan eigen onderzoek (en 60% aan begeiieiding van extern onderzoek). in % van de bijgest. besteding t/m periode M norm j aarplan ùir.prod. tijd jaarplan research 60 5,E 46 45, ,2 l a i Ten tijde van het opstellen van het jaarplan werd als norm voor het onderzoek 60% van de direct productieve tijd wenselijk geacht. De capaciteitsverdeling in het productieplan eidd.e tot een percentage voor onderzoek (eigen onderzoek zowel als begeleiding van uitbesteed onderzoek) van 5,8. Tijdens de bijstelling van het jaarplan bleek dat een deel van de geplande researchactiviteiten moesten wijken voor de grote(re) druk vanuit de planprojecten. Uit het overzicht komt naar voren dat de tijd besteed aan researchprojecten gedurende de loop van het jaar min of meer stabiel bleef op 46%. a r

5 rijkswaterstaat behoort bi]: nota nr.ddm8.o6 bladrlr: 4 Binnen de 60% directproductieve tijd voor onderzoek zou 40% besteed dienen te worden aan eigen onderzoek en de overige 60% aan de begeleiding van uitbesteed onderzoek. Over het resultaat zijn geen betrouwbare gegevens beschikbaar. Beleidskernpunt 2 Zowei. binnen de research als binnen de planprojecten zal een aantai. zgn. beleids en identiteitsbepalende f projecten worden amgewezen. Het doel van dit beleidskernpunt was mede een mogelijkheid te geven tot het stellen van prioriteiten. Door de nieuwe benadering die ten aanzien van het productieplan 98 is gevolgd (uitgaan van de te leveren productén en het stellen van prioriteiten tussen de producten) heeft dit beleids kernpunten in dat opzicht zijn actualiteit verloren, hoewel het beoogde doel toch gerealiseerd is. Beleidskernpunt 3 Voor studie, cursussen, etc. (PERDEDJ wordt per medewerker gemiddeld 5% (0 dagen) van de bruto capaciteit beschikbaar gesteld. Dit zal nader uitgewerkt worden in een opleidingsplan. Gemiddeld is per medewerker in 980 3,2% van de bruto capaciteit aan studiedoeleinden besteed. Uit bijlage 2 blijkt dat een aantal medewerkers nauwelijks of niet aan cursussen deelgenomen heeft. Verwacht wordt dat hierin verbetering komt door het opstellen van persoonlijke opleidingsplannen, waaraan in 980 ruim aan dacht is geschonken. Op blz.46 wordt op dit onderwerp nader ingegaan. BeZeidskernpunt 4 Voor WetenschappeZijke publicaties wordt a h norm gesteld 30 concepten à 5 man/vrouwdagen voor het schrijven; voor het voorlichtingswerk worden 400 dagen gewenst geacht. Zowel voor wetenschappelijke publica ties als voor het voorlichtingswerk zal een plan worden opgemaakt. Voor de wetenschappelijke publicaties is een plan gereed gekomen. Voor wat betreft de algemene publicaties is daaraan nog geen ge stalte gegeven..,

6 rijkswaterstaat behoort bij: nota nr.ddm8.o6 bladnr: 5 Het aantal wetenschappelijke publicaties bedroeg 7, aanzienlijk minder dus dan het plan was. nmiddels is een publicatiecommissie van start gegaan, die mede als doel heeft het bewaken van het publicatieplan. Ten behoeve van het algemene voorlichtingswerk zijn 500 mandagen (í,9 manjaar) besteed. Met name het themanummer voor het Driemaan delijks Bericht (over 0 jaar milieuonderzoek) heeft veel inspan ning gekost. n het productieoverzicht (blz. 40) wordt een beeld van de publi catieen voorlichtings activiteiten gegeven. Beleidskernpunt 5 Het zelfstandige Monderzoek in zoete wateren wordt afgebouwd en eind 98 beëindigd. Daay.na zal MW nog slechts participeren in RZAprojec ten in zoete wateren. Daarentegen zal MW investeren in zoutlxrteronder zoek t. b.v. Grevelingen en Oosterschelde. Het accent van het onderzoek van de afdeling MW zal in de volgende jaren verschuiven van het zoete naar het zoute water. Gezien de inbreng van M bij de studies met betrekking tot Grevelingen zout of zoet, Zoomeer, Markiezaat, de werkzaamheden ten behoeve van het RZA en de verwachte landelijke taken zal echter ook in de toekomstee ; i J zekere inspanning op het gebied van het zoetwateronderzoek nodig blijven. BeZeidskernpunt 6 Voor de in paragraaf 7.2 van het jaarpzan genoemde knelpunten dient in 980 een oplossing te worden gevonden. s Omdat de meeste van de bedoelde knelpunten moeilijk meetbaar zijn, wordt er hier geen expliciete aandacht meer aan geschonken.. R

7 rijkswaterstaat behoort bij: nota bladnr: 6 nr. DDM8.06 Z. Z. Beleidvoering j Het zal duidelijk zijn dat de in paragraaf 2. genoemde beleidskernpunten niet het volledige Mbeleid voor 980 konden omvatten. Daarom worden in deze paragraaf enkeleaspecten van het beleid belicht die niet in de beleidskernpunten zijn opgenomen Management en strategie Rijkswaterstaat en de zorg voor het milieu Hoewel er in 980 nog geen uitsluitsel kwam over de taak en plaats van het milieu binnen de Rijkswaterstaat, viel er binnen de Rijkswaterstaat een ontwikkeling in positieve zin te signaleren met betrekking tot de aandacht voor het milieu. Het OR (Overlegorgaan Rijkswaterstaat) heeft in het najaar een (inhoudelijke) nota over de milieutaak behandeld. Vanuit M is aan de opstelling van de nota bijgedragen. De nota werd, met enig commentaar, aanvaard door het OR. Tijdens deze ORvergadering werd tevens besloten dat de Hoofdafdeling F van de Hoofddirectie in samenspraak met de betrokken diensten, een voorstel zal opmaken inzake een organisatorische structuur ten aanzien van de zorg voor het milieu bij de Rijkswaterstaat. BeZeidsvisie inrichtingsptannen Naar aanleiding van diverse discussies over de taak van M ten aanzien van de inrichting van de Deltabekkens werd een beleidsvisie op de inrichtingstaak en de bemoeienis van M daarin, voorbereid. Op basis van deze nota kan het beleid ten aanzien van de diverse bekkens (met name VolkerakZoommeer) worden voorbereid. De nota heeft daarnaast ten doel de binnen de Deltadienst levende gedachten over de inrichting en inrichtingsplannen op één noemer te brengen. De nota wordt voorlopig op de concrete Mtaken gericht en kan later eventueel breder worden uitgewerkt, waarbij gedacht kan worden aan een invulling per bekken. i i o N

8 rijkswaterstaat behoort bij: nota nr. DDM8.O6 biadnr: 7 MSBEK MSBEK staat voor Management nformatie Systeem Bekkens. Naast het verkrijgen van een overzicht van de Bekkeninspanningen van M en WT is het systeem ook gericht op bewaking en sturing van de voortgang. MSBEK kan een sterk integrerende functie krijgen ten aanzien van activiteiten als jaarplannen, project en kwartaalvoortgangs rapportages, werkplannen, onderzoeksprogramma, etc. n het najaar werd een groepje, bestaande uit medewerkers van M, RF en WT ingesteld, teneinde een en ander verder uit te werken. Onderzoeksbe Leid n het werkpakket van de hoofdafdeling wordt een onderscheid gemaakt tussen planprojecten en researchprojecten. Het onderzoek van M vindt haar bestaansgrond in de vereiste inbreng in planprojecten. op allerlei terreinen was en is kennis nodig ten behoeve van de advisering voor het grote aantal beslissingen dat was en is te nemen. Daar het hier ging om kennis die veelal niet voorhanden was, moest in de behoefte worden voorzien door het opstellen van onder zoeksprojecten. Nu de meeste beslissingen ten aanzien van de uitvoering van de werken en de primaire inrichting zijn genomen waardoor taken in de beleids voorbereidende sfeer ten einde komen, wordt binnen de Deltadienst de behoefte gevoeld het onderzoeksbeleid van M te besprsken. Overigens komt voor het M het accent steeds meer te liggen op de nazorg van het Deltaproject. Deze nazorg betreft het beheer van de door de Deltawerken beinvloede bekkens en de secundaire inrichting ervan, waarbij de evaluatie van de door de werken veroorzaakte veranderingen essentieel is. Een concept over inhoud en doel van de op te stellen beleidsnota inzake het door de hoofdafdeling in de komende jaren voort te zetten en nieuw ter hand te nemen onderzoek werd opgesteld en binnen de hoofdafdeling besproken.

9 ~,,,,,,, rijkswaterstaat behoort bil: nota b,adnr:,,.,/ <,: ~ '~'"88 < nr. DDM8.06 r De nadruk hierbij ligt op de strategieformulering: het aangeven van de grote lijnen volgens welke het onderzoek geleid dient te worden. Teneinde de meningen omtrent het onderzoek van M beter te leren kennen werd een bijeenkomst voorbereid waarin een brede groep Mmedewerkers over het onderzoeksbeleid van gedachten kon wisselen Organisatie Evaluatie reorganisatie Na een proefperiode van drie maanden werd met ingang van januari 980 de nieuwe organisatiestructuur definitief van kracht. Omdat een evaluatie slechts van waarde is als de resultaten daarvan ook daadwerkelijk gebruikt (kunnen) worden, werd besloten de te houden evaluatie inzake het functioneren van de nieuwe organisatiestructuur te richten op enkele als belangrijk ervaren punten. De evaluatie vond plaats in voorjaar en zomer. van hwt afgelopen jaar. De thema's waaraan met name aandacht werd besteed, waren: a. besluitvorming: aandacht voor de besluitvormingsprocessen binnen de hoofdafdeling b. effectiviteit: met name aandacht voor de productiegerichtheid van het werken van M en de tijdbesteding ten behoeve van indirect productieve werkzaamheden C. problematiek HBOers: een groep heeft hierover een rappart opgesteld. De resultaten van onder a t/m c vermelde evaluatiethema's werden besproken in een kantinebijeenkomst met 'het voltallige personeel en zijn vastgelegd in een schrijven dat aan alle medewerkers is uitgereikt. De aanbevelingen uit deze bijeenkomst worden meegenomen in het beleid van M. De nieuwe organisatiestructuur en de annex daaraan uitgewerkte (en ingevoerde) werkwijze worden als een belangrijke verbetering gezien voor het functioneren van de hoofdafdeling (vergeleken met een fictieve situatie die zou zijn ontstaan bij ongewijzigd beleid).

10 rijkswaterstaat 8 bladnr: 9 De slotconclusies inzake de (evaluatie van de) reorganisatie kunnen als volgt worden samengevat: a. zonder de uitgevoerde reorganisatie zou de hoofdafdeling nu in een impasse hebben verkeerd. b. door de evaluatie zijn tekortkomingen in het functioneren binnen de nieuwe structuur gesignaleerd en zijn hiervoor ideëen ter verandering naar voren gekomen. c. de besluitvorming bij M vertoont na de reorganisatie in het algemeen een lichte vooruitgang, hoewel dit na de reorganisatie meer tijd dan voorheen kost (met name voor de leden van de Mstaf en de afdelingsstaven). d. aan de kostenaspecten bij de besluitvorming wordt meer aandacht gegeven dan voorheen; deze grotere aandacht is echter meer een gevolg van het groeiende algemene kostenbesef van de laatste tijd dan een gevolg van de reorganisatie. Wel zal aan het kostenaspect systematisch meer aandacht worden besteed, e. door de reorganisatie is het accepteren van elkaars deskundigheden enigszins verbetered. f. aan de geintegreerde aanpak van de Mtaken wordt meer aandacht besteed dan voorheen, hoewel de integratie van de a delingen een punt van zorg is. g. het "produkt" van M is moeilijk te meten; daardoor is het onduidelijk of er veel van gemaakt wordt en of het van goede kwaliteit is. De effectiviteit van het werk is daardoor moeilijk te bepalen. Er bestaat daarentegen een groeiend arsenaal van middelen om de geleverde inspanning te meten. Met name het productieplan en de voortgangsrapportages daarop kunnen mogelijk meer inzicht geven in de geleverde advies en onderzoeksprestaties. ; J E S Q

11 rijkswaterstaat behoort bij: nota nr. DDM~8.O6 J Financieel beheer Zezfstandig compitabezcchap M Om een vlottere behandeling van financiële aangelegenheden mogelijk te maken is het gewenst dat M over een eigen comptabelschap beschikt. n de loog van het jaar werd een voorstel daartoe ingediend bij hogerhand. Daarover is nog geen uitsluitsel verkregen. FinaneiëZe verantuoordezijkheden en bevoegdheden Er is een onderzoek ingesteld naar de regelingen inzake de financi ele verantwoordelijkheden en bevoegdheden bij de hoofdafdeling. Het in eerste instantie uitgebrachte voorstel zal nader worden uitgewerkt. Tienjarenp anning Teneinde ook na 985 te beschikken over de benodigde financiële middelen voor het milieu en inrichtingsonderzoek, wordt getracht ' inzicht te verkrijgen in de te verwachten noodzakelijke werkzaamheden na 985, zodat hiervoor een financiële basis kan worden gevormd. inzake het financieel tienjarenplan is het standpunt ingenomen dat het, wat betreft M, niet juist is een grens te leggen bij 985. De taken en werkzaamheden van de hoofdafdeling zullen zeker ook na 985 doorgaan. Voorgesteld is de grens in ieder geval enkele jaren op te schuiven. Hierbij kan worden opgemerkt dat volgens het Veroorzakersbeginsel de zorg voor inrichting en beheer van de Deltawateren en het ondersteunende onderzoek bij voortduring een extra inspanning zal vergen. Ook evaluatie en begeleiding na 985 vloeien hieruit voort. Financieel dient hiervoor, ook na 985, ruimte te zijn. Advisering aan derden en elders in den lande zijn wezenlijk andere werkzaamheden. Het is noodzakelijk deze uit het Oosterscheldebudget te lichten en onder te brengen op een nieuw begrotingsartikel, daar deze taken niet op het Oosterscheldeartikel behoren te drukken.

12 rijkswaterstaat behoort bij: nota nr. DDM8.06 biadnr: l i nzake de jaarlijkse bijstellina van het financieel tienjarenglan leeft de gedachte het budget "advies aan derden" elk jaar met 0% te verhogen. Deze verhoging kan betrekking hebben op nieuwe projecten zowel als op bestaande projecten voorzover die breder moeten worden opgezet Extern beleid E RZA Het periodieke overleg dat tussen M en RZA plaatsvindt heeft in 980 onder meer geleid tot een verregaande afstemming op het gebied van laboratoriummethodieken. Ook in het streven naar de uniformiteit ten aanzien van uitrusting en inzetbaarheid werden verscheidene vorderingen geboekt: o.m. op het gebied van de automatisering van meetschepen werd overeenstemming bereikt over de in te zetten computerapparatuur. Wet Openbaarheid van Bestuur Per mei 980 is de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) van kracht geworden. Deze wet geeft de burger het recht informatie op te vragen bij overheidsinstanties. Bij de Hoofdafdeling M komen gemiddeld twee à drie aanvragen per maand binnen om informatie, die duidelijk aan de WOB kunnen worden toegeschreven. Het is nog niet voorgekomen dat verzoeken om informatie moesten worden afgewezen. Wel komt het voor dat de vraagsteller wordt verwezen naar andere instanties daar het niet op het texrein van M lag de betreffende vragen te beantwoorden. Nota en Wet op de Waterhuishouding De overheidcvisie inzake het toekomstig te voeren waterhuishoudkundig beleid is neergelegd in een tweetal wetten, de Wet Verontreiniging Oppervlaktewater en de Wet op de Waterhuishouding. c

13 rijkswaterstaat De thans van kracht zijnde nota en wet inzake de waterhuishouding van Nederland dateren van 968. ndertijd is vastgelegd dat er elk decennium een herziening en aanvulling op nota en wet zouden plaatsvinden. Met name vanwege de bij M aanwezige deskundigheid werd M naast het leveren van commentaar op de concepten gevraagd een inhoudelijke bijdrage te leveren ten aanzien van het onderwerp ecologie en milieu, en de zoutwaterhuishouding. RJP Het overleg tussen M en de RJP is in 980 enigzins gestroomlijnd. Er is nu een periodiek overleg (kwartaal) tussen hoofd M, hoofd ML en hoofd MC en een soortgelijke delegatie van de hoofdafdeling Cultuurtechniek en Recreatie van de RJP. Voorts wordt op werkniveau naar aanleiding van concrete projecten overleg gevoerd. De afronding van het project Landschags Oecologisch Onderzoek Deltagebied werd ter hand genomen. Een basis werd gelegd voor de uitvoering van een hoeveelheid bodemkundig onderzoek door de RJP op verzoek van M. Veel aandacht werd geschonken een het scheppen van voorwaarden voor een verbeterde samenwerking tussen beide diensten.

14 rijkswaterstaat behoort bij: nota nr. DDM8.O6 bladnr: 3 HOOFDSTUK 3 CAPACTET 3.. Organisatieschema Het organisatieschema van Milieu en nrichting is opgenomen in bijlage Bezetting Aan het begin van het jaar werd uitgegaan van een bezetting van 2,2 bruto manjaren, allen in dienst van de Rijkswaterstaat. Doordat vacatures later vervuld werden dan aanvankelijk ingeschat werd en doordat een aantal medewerkers de dienst verlaten heeft zonder directe vervanging, daalde de personeelsbezetting tot 20 manjaar na de bijstelling van het jaarplan (medio juni). Aan het einde van 980 bleek dat de bezetting gedaald was tot 7,8 bruto manjaar. Door de inzet van uitzendkrachten werd 7,8 manjaar extra capaciteit verkregen, Zij werden ingezet bij de onderafdeling interne zaken (receptie, typekamer, bibliotheek), het laboratorium en de teken kamer. Tabel 3. Capaciteitsvergelijking per afdeling ML MW MB M0 staf M jaarplan 9,6 22,7 20,l 5,8 7,O 2,2 werkelijk 2,5 2,O 7,O 50,6 7,6 7,8 verschil +,9,7' 3,l,Z +0,6 3,4 Tabel 3.2 Capaciteitsvergelijking per categorie) +% jaarplan werkelijk 22,l Middel verschil,o 0,8,6

15 rijkswaterstaat behoort bij: nota nr. DDM8.06 bladnr: 4 HOOFDSTUK 4 PRODUCTE n het jaarplan is weergegeven hoe de hoofdafdeling de ter beschikking staande capaciteit wenste in te zetten ten behoeve van de verschillende projecten die van M bijdragen vragen. n het algemeen kan een aantal factoren worden genoemd, dat van invloed is op het werkelijke verloop van de productie, leidend tot afwijkingen tussen plan en werkelijkheid: schattingen voor de benodigde capaciteit bleken onjuist capaciteitsbeslag gereserveerd voor een project is niet benut, omdat er door externe oorzaken vertraging optrad er moesten nieuwe werkzaamheden uitgevoerd worden, die ten tijde van het opstellen van het jaarplan niet bekend waren, en dus geen capaciteitsbudget verkregen hadden. n dit hoofdstuk zal zowel op de kwantitatieve als op de kwalitatieve aspecten van de productie van M in het afgelopen jaar worden ingegaan. 4.. Aanwending van de beschikbare capaciteit n deze paragraaf wordt, beknopt, weergegeven, hoe de ter beschikking staande capaciteit is aangewend. Tabel 4. Samenvatting productiecijfers Geplande capaciteit M volgens jaarplan Werkelijk besteed volgens tijdverantw. Verschil, als gevolg van: minder medewerkers overwerk i mandagen a5 manjaren 2,2 2,o 0,2 3,3

16 Het overwex 'oeg rijkswaterstaat bladnr: 5 nr. DDM8.O6 mandagen, ofwel 7% van! rl. capaci Bezien op jaarbasis en uitgaande van 65% direct productieve tijd per medewerker komt dit feitelijk overeen met een tekort van 4,8 direct productieve manjaren. De tijdbesteding per categorie (Research, Plan, Ondersteunend, ndirect Productief en mproductief) is weergegeven in tabel 4.2. n de percentages is ook het overwerk opgenomen, totaal is 00 %. Tabel 4.2 Tijdbesteding per categorie (in procenten) Research 29 a Plan 23 % Onder steunend 0 % ndirect productief 20 % mproductief 8 % Tabel 4.3 toont een verdeling van de direct productief bestede tijd over de Deltadienstruhrieken, waarbij het totaal direct productief op 00% is gesteld. Tabel 4.3 Verdeling direct productief over de DDrubrieker Stomvloedker ing Compartimentering Oosterschelde zoommeer Grevelingenmeer Veerse Meer Meerdere Bekkens Basisonderzoek Diver sen Extern Onder steunend 2,3 % 2,6 4,5 8,s % 6,4 %,5 % 22,3 %,l a 6,s % 7,7 % 26,3 % Voor een uitgebreid kwantitatief overzicht inzake de tijdbesteding, onder meer uitgesplitst per afdeling en per project, wordt verwezen m l a E 5 i 3 li'

17 ~: rijkswaterstaat behoort bij: nota bìad.nrr' ~ k.', nr. DDM8.O6 6 * 4.2. Beschrijving productie Teneinde de aandacht inzake de productie niet alleen te richten op cijfermatige aspecten wordt in dit onderdeel ingegaan op de resultaten van het werk. Daartoe wordt per DDrubriek een beschrijving gegeven van de activiteiten die plaatsvonden. Begeleiding werken (Oosterscheldekering, Compartimenteringswerken) Evenals de andere werkzaamheden van de hoofdafdeling zijn ook de werkzaamheden ten behoeve van de bouw van de Oosterscheldekering en de realisatie van de Compartimenteringswerken geconcentreerd in een aantal projecten. n het merendeel van de onder deze rubriek ressorterende projecten wordt Samengewerkt met vertegenwoordigers van de hoofdafdeling Waterbouwkundige Werken. Medio 980 verscheen een nota van de projectgroep STOVL, waarin een voorlopige visie werd geformuleerd inzake de vormgeving, inrichting en landschappelijke inpassing van de Oosterscheldekering. Er is naar gestreefd de essentie van de kering, veiligheid bij behoud van het getijdemilieu in de Oosterschelde, in het ontwerp tot uitdrukking te brengen. Onder meer heeft men getracht dit te bereiken door een duidelijk onderscheid te maken tussen de hoofd en bijzaken van het waterbouwkundige werk, en door de karakteristieke weidsheid van het Oosterscheldebekken ervaarbaar te maken. Een tweede middel is het scheppen van een visuele relatie tussen de Noordzee en de Oosterschelde, en in de onmiddellijke nabijheid van de kering het getij zichtbaar te maken. De ruimtelijke vormgeving in hoofdzaken is neergelegd in een zogenaamde landschapsstructuurschets. Daarin wordt voorgesteld om de doorgaande weg over het gehele traject van de kering hoog aan te leggen, en de dwarselementen zo laag mogelijk te houden. Zo zal de lineaire hoofdvorm van de kering benadrukt worden en blijft het uitzicht in alle richtingen vrij. Verder wordt voorgesteld om de werkterreinen op het damvak Geul ten oosten van de werkweg te verlagen tot een niveau tussen gemiddeld hoogwater en gemiddeld laagwater en de verbinding tussen het damvak en de bouwput Schaar door te graven. Deze maatregelen zullen het verloop van het getij in de onmiddellijke omgeving van de kering zichtbaar maken.

18 rijkswaterstaat behoort bij: nota nr. DDME.O6 bladnr: 7 Naar aanleiding van de bespreking van deze vormgevingsnota zijn door de PGO (projectgroep Oosterschelde) aanvullende randvoorwaarden qe geven, waardoor de tweeledigheid in de uitgangspunten, veiligheid met behoud van open getijmileiu, wordt aangevuld tot een drielediqheid: het derde elementen zou gekarakteriseerd kunnen worden als de visua lisering van de inspanningen die nodig zijn geweest om de bouw van de Oosterscheldekering te kunnen realiseren. Elementen hierin zijn de werkeilanden, de bouwputten, werkterreinen, werkhavens, etc. n de loop van het jaar werd het voorzitterschap van STOVL overge dragen aan M. De afzonderlijke projectgroepen voor de vormgeving en landschappelijke inpassing van de Oesterdam (OEVL), Philipsdam (PHVL) en het lozings middel (LOVL) hebben hun werkzaamheden ingebracht in de nieuw op te starten COMVLgroep. Deze nieuwe groep is echter in 980 niet meer van start gegaan. Op basis van de nu vastgestelde vormgeving in hoofdlijnen worden keuzes ten aanzien van de detailvormgeving voorbereid. Dit betreft onder meer: werkhavens, betonwerken, plaats en vorm van gebouwen, wegenplannen, inrichting en afwerking van terreinen, de toe te passen materialen en beplantingsplannen. # Het in 979 ingestelde periodieke overleg tussen M en WWW Oosterscheldekering) en tussen M en WWO (over de (over de Compartimenterings werken) verloopt naar wens. Door dit overleg en de bijbehorende gege vensuitwisseling heeft de hoofdafdeling een betere kans om vrocgtij dig in te spelen op aspecten verband houdende met beinvloeding van het milieu (door ontwerpkeuzen c.q. werkwijzen) en inrichting. n concreto betrof dit in 980 onder meer: metingen naar verspreiding van zand en slib rond de spuitmond van de dustpanzuiger een begin van studies/metingen van het effect van geluid in water bij verdichtende werktuigen milieuaspecten van te maken vaarroutes voor het hefschip verontreinigde stoffen in zand en grind eventueel verontreinigende werking van het gebruik van asfalt(producten) eventuele toxiditeit aangroeiwerende lagen op schuiven. 8 t

19 ~ rijkswaterstaat behoor( bil: nota nr. DDM8.06 Aan de afstemming tussen het sluiten van de compartimenteringcdamen en het operationeel worden van de Oosterscheldekering werd en wordt aandacht besteed in het project FASERNG. De studie naar de mogelijkheden om van deze relatie gebruik te maken verkeert in een vergevorderd stadium. Er werden in het verslagjaar vier alternatieven geanalyseerd: O. sluiting van beide compartimenteringsdammen met beton en steen. De hulpbrug die nu naar het werkeiland Neeltje Jans leidt kan daarbij eventueel worden gebruikt als stortbrug over de sluitgaten.. steensluiting van de Oesterdam met behulp van schepen; vervolgens blokken of steensluiting van de Philipsdam. 2. steensluiting van de Oesterdam; zandsluiting van de Philipsdam. 3. sluiting van beide dammen met zand. De beslissingen over de wijze van sluiting en het tijdstip zullen in de komende jaren stapsgewijs worden genomen. n zout water moet men te allen tijde rekening houden met de aangroei van maritieme organismen op stalen onderdelen, zoals scheepshuiden, koelwaterleidingen van energiecentrales en poten van boorplatforms. Aangezien zulke aangroei ook verwacht wordt in de Krammersluizen van het Philipsdamcomplex, op de funderingsmatten en onder de pijlers van de Oosterscheldekering wordt hiertoe door een werkgroep (AANGROE) een analyse uitgevoerd naar de gevolgen die aangroei mogelijk hebben zou voor de bedrijfsvoering van de waterbouwkundige werken. ndien nodig zullen maatregelen ter voorkoming van aangroei worden voorgesteld. op grond van ervaringen elders wordt rekening gehouden met een aangroei van 5 à 0 cm. dikte per jaar, voornamelijk bestaande uit mosselen. Voor de bestrijding van het aangroeiprobleem bestaan drie praktisch uitvoerbare methoden: aangroeiwerende verven (met eventueel schadelijke stoffen voor het milieu), mechanische reiniging (werkt slechts curatief) en het verlagen van het zoutgehalte.

20 rijkswaterstaat behoort bl]: nota nr. DDM8.O6 bladnr: 9 Ten behoeve van deze laatste methode is een proefopstelling in de Sophiahaven op NoordBeveland geplaatst waar de invloed van constant lage saliniteiten op de mosselaangroei wordt onderzocht. Momenteel worden de resultaten vooral aangewend voor het modelleren van de aangroei op de drempel van de Oosterscheldekering om na te gaan wat de invloed is van een ongelijk verdeelde aangroei. Binnen het BARCONproject, dat zich richt op het toekomstig beheer van de Oosterscheldekering, is de eerste fase afgerond en de tweede fase gestart. De reeds in eerdere jaren verrichte studie naar de globale milieurandvoorwaarden voor het ontwerp en het gebruik van de kering bij stormvloeden is in 980 gerapporteerd door middel van voorlichtingsbijeenkomsten met provincie, waterschappen en gemeentes. n dat kader is een voorlichtingsfolder samengesteld. Bij de tart van de tweede fase is een inventarisatie gemaakt van mogelijk gebruik van de kering om andere redenen dan stormvloeden. Daarnaast is een nieuw projectplan opgesteld. n de komende jaren moeten resultaten van onderzoeken uit met name de projecten GEOM, VEGN, VOGEL, BALANS en RSCO worden verwerkt tot meer precieze milieurandvoorwaarden en effektbeschrijvingen. Oosterschelde Als onderdeel van de planvorming voor de inrichting en het beheer van de Oosterschelde verscheen de nota "De Oosterschelde, een overzicht van de beleidsmogelijkheden", tegelijk met de onderzoekcrapporten waarop deze nota gebaseerd is (project ALGOS). De in de nota neergelegde visie op de inrichtings en beheermogelijkheden van het Oosterscheldegebied is in sterke mate bepaald door de hoofddoelstelling die ten aanzien van de Oosterschelde is geformuleerd: "het behoud en zo mogelijk versterking van de aanwezige natuurlijke waarden met inachtneming van de basisvoorwaarden voor een goed maatschappelijk functioneren van het gebied waaronder met name de visserij wordt begrepen". E t

Ontwerp-MER Waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer

Ontwerp-MER Waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer Ontwerp-MER Waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer Portefeuillehouder: A. van den Berg Vergaderdatum: 2 maart 2010 Agendapunt: Beleidsveld: 150 Kenmerk D&H: 840252 Aard voorstel: Besluitvormend Kenmerk VV: Steller:

Nadere informatie

rijkswaterstaat deltadienst

rijkswaterstaat deltadienst rijkswaterstaat deltadienst BHMJOTKEÊJC NooWdmctfc W«tfttsl«ft K

Nadere informatie

Zandhonger. Kerend Tij Innovatie Competitie Hydrodynamische innovatie van de stormvloedkering Oosterschelde. 19 september 2002

Zandhonger. Kerend Tij Innovatie Competitie Hydrodynamische innovatie van de stormvloedkering Oosterschelde. 19 september 2002 Zandhonger Kerend Tij Innovatie Competitie Hydrodynamische innovatie van de stormvloedkering Oosterschelde 19 september 2002 Zandhonger, Gaat de Oosterschelde kopje onder? De Deltawerken veranderden de

Nadere informatie

ZZWB-M-760017- PROBLEMEN WATERKWALITEITS- ONDERZOEK. \ J

ZZWB-M-760017- PROBLEMEN WATERKWALITEITS- ONDERZOEK. \ J > ZZWB-M-760017- PROBLEMEN WATERKWALITEITS- ONDERZOEK. \ J DIRECTIE ZUIDERZEEWERKEN. directie IJsselmeergebied bibliotheek postbus 600 Problemen waterkwaliteitsonderzoek. Binnen afzienbare tijd zal het

Nadere informatie

1. Punt 43: Samenwerking in het kader van een gezamenlijk team waarbij functionarissen van Europol betrokken zijn

1. Punt 43: Samenwerking in het kader van een gezamenlijk team waarbij functionarissen van Europol betrokken zijn RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 5 april 2000 (17.04) (OR. en) 7316/00 LIMITE EUROPOL 4 NOTA van: Europol aan: de Groep Europol nr. vorig doc.: 5845/00 EUROPOL 1 + ADD 1 + ADD 2 + ADD 3 Betreft: Artikel

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Oostzaan

Rekenkamercommissie Oostzaan Rekenkamercommissie Oostzaan Jaarplan 2015 Missie Rekenkamercommissie De rekenkamer heeft de ambitie om door middel van haar onderzoeken een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het bestuur

Nadere informatie

Samen aan de IJssel Inleiding

Samen aan de IJssel Inleiding Samen aan de IJssel Samenwerking tussen de gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel, kaders voor een intentieverklaring en voor een onderzoek. Inleiding De Nederlandse gemeenten bevinden

Nadere informatie

3 e Voortgangsrapportage dienst

3 e Voortgangsrapportage dienst 3 e Voortgangsrapportage dienst Inleiding De dienst OCW heeft een plan van aanpak verbetering kwaliteit jaarrekening opgesteld. Over de uitvoering van dit plan van aanpak is twee maal eerder via voortgangsrapportages

Nadere informatie

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Raadsvergadering, 22 april 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 228 Agendapunt: 6 Datum: 9 april 2008 Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

Projectvoorstellen maken

Projectvoorstellen maken Projectvoorstellen maken 1. Kader 1.1. Gebruiksaanwijzing 1.2. Wat zijn de eisen aan een projectvoorstel? 2. Inleiding 2.1 Signalering 2.2 Vooronderzoek 2.3 Probleemsituatie 3. Doelstellingen en randvoorwaarden

Nadere informatie

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR datum vergadering 17 juni 2010 auteur Daniëlle Vollering telefoon 033-43 46 133 e-mail dvollering@wve.nl afdeling Staf behandelend bestuurder drs. J.M.P. Moons onderwerp agendapunt Uitkomst en benutting

Nadere informatie

Werkwijze Cogo 2004. abcdefgh. Cogo publicatienr. 04-03. Ad Graafland Paul Schepers. 3 maart 2004. Rijkswaterstaat

Werkwijze Cogo 2004. abcdefgh. Cogo publicatienr. 04-03. Ad Graafland Paul Schepers. 3 maart 2004. Rijkswaterstaat Werkwijze 2004 publicatienr. 04-03 Ad Graafland Paul Schepers 3 maart 2004 abcdefgh Rijkswaterstaat Werkwijze 2/16 I Inleiding Verandering In 2003 is de organisatie van de ingrijpend veranderd. Twee belangrijke

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 31 460 Project SPEER Nr. 36 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 5 november 2013 De vaste commissie voor Defensie heeft een aantal vragen

Nadere informatie

: Voorstel inzake kaderstellende discussie Zorgloket

: Voorstel inzake kaderstellende discussie Zorgloket Raad : 10 december 2002 Agendanr. : 5 Doc.nr : B200217584 Afdeling: : Educatie en Welzijn RAADSVOORSTEL Onderwerp : Voorstel inzake kaderstellende discussie Zorgloket Voorgeschiedenis De realisatie van

Nadere informatie

HUURDERS BELANGEN ORGANISATIE DE PEEL

HUURDERS BELANGEN ORGANISATIE DE PEEL BELEIDSPLAN 2010 HUURDERS BELANGEN ORGANISATIE DE PEEL HUURDERS BELANGEN ORGANISATIE DE PEEL BELEIDSPLAN 2010 In dit beleidsplan geven wij aan waar het bestuur van de Stichting Huurders Belangen Organisatie

Nadere informatie

De strategische keuzes die moeten gemaakt worden zijn als volgt: Interne controle of zelfcontrole/sociale controle

De strategische keuzes die moeten gemaakt worden zijn als volgt: Interne controle of zelfcontrole/sociale controle 1 Hoofdstuk 1 1.1 Dirigeren en coördineren p43 1.1.1 Dirigeren Dirigeren is een synoniem voor delegeren. Dirigeren houdt in dat bepaalde bevoegdheden overgedragen worden naar een persoon met een lagere

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving Afdeling Wetgeving Staatsinrichting en Bestuur Turfmarkt

Nadere informatie

Planning & Control. Inleiding. Inhoudsopgave

Planning & Control. Inleiding. Inhoudsopgave Planning & Control Inleiding Planning & Control is de Engelse benaming voor coördinatie en afstemming. Het is gericht op interne plannings- en besturingsactiviteiten. Een heldere Planning & Control functie

Nadere informatie

Datum : 13 december 2005 Nummer PS : PS2006ZCW03 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW Registratienummer : 2005MEC002130i Portefeuillehouder : Kamp

Datum : 13 december 2005 Nummer PS : PS2006ZCW03 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW Registratienummer : 2005MEC002130i Portefeuillehouder : Kamp S T A T E N V O O R S T E L Datum : 13 december 2005 Nummer PS : PS2006ZCW03 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW Registratienummer : 2005MEC002130i Portefeuillehouder : Kamp Titel : Overdracht functie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1987-1988 Rijksbegroting voor het jaar 1988 20 200 Hoofdstuk X Ministerie van Defensie Nr. 34 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

2. Wat zijn per sector/doelgroep de algemene inzichten ten aanzien van de inhoud van de continuïteitsplannen?

2. Wat zijn per sector/doelgroep de algemene inzichten ten aanzien van de inhoud van de continuïteitsplannen? Samenvatting Aanleiding en onderzoeksvragen ICT en elektriciteit spelen een steeds grotere rol bij het dagelijks functioneren van de maatschappij. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie (hierna: Ministerie

Nadere informatie

Datum : 19 juli 2005 Nummer PS : PS2005ZCW07 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW

Datum : 19 juli 2005 Nummer PS : PS2005ZCW07 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW S T A T E N V O O R S T E L Datum : 19 juli 2005 Nummer PS : PS2005ZCW07 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW Registratienummer : 2005MEC001289i Portefeuillehouder: Kamp Titel voortgang project leefbaarheid

Nadere informatie

Brussel, 8 juli 2009 07082009_SERV-advies projecten VSDO. Advies. Projecten Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling

Brussel, 8 juli 2009 07082009_SERV-advies projecten VSDO. Advies. Projecten Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling Brussel, 8 juli 2009 07082009_SERV-advies projecten VSDO Advies Projecten Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling 1. Inleiding Op 8 juni 2009 werd de SERV om advies gevraagd over de fiches ter invulling

Nadere informatie

1. Huidige aandelenverhouding en verliesbijdrage

1. Huidige aandelenverhouding en verliesbijdrage 11 november 2003 Nr. 2003-19.448, EZ Nummer 38/2003 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen inzake aandelenoverdracht en baanverlenging van Groningen Airport Eelde N.V.

Nadere informatie

Datum : 28 maart 2006 Nummer PS : PS2006ZCW08 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW Registratienummer : 2006MEC00285i Portefeuillehouder : Kamp

Datum : 28 maart 2006 Nummer PS : PS2006ZCW08 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW Registratienummer : 2006MEC00285i Portefeuillehouder : Kamp S T A T E N V O O R S T E L Datum : 28 maart 2006 Nummer PS : PS2006ZCW08 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW Registratienummer : 2006MEC00285i Portefeuillehouder : Kamp Titel : Totaalplan leefbaarheid

Nadere informatie

Functieprofiel: Beleidsmedewerker Functiecode: 0301

Functieprofiel: Beleidsmedewerker Functiecode: 0301 Functieprofiel: Beleidsmedewerker Functiecode: 0301 Doel Ontwikkelen, implementeren, evalueren en bijstellen van beleid op één of meerdere aandachtsgebieden/beleidsterreinen ten behoeve van de instelling,

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK PROJECT VINKENSLAG, versie 4 september 2008

PLAN VAN AANPAK PROJECT VINKENSLAG, versie 4 september 2008 PLAN VAN AANPAK PROJECT VINKENSLAG, versie 4 september 2008 1. Achtergrond en aanleiding De Rekenkamer Maastricht doet onderzoek naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het gevoerde

Nadere informatie

Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens

Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens Rucphen, 7 november 2012 INHOUD; 1. Procedure 2. Ingediende zienswijzen 3. Inhoud zienswijzen en inhoudelijke

Nadere informatie

Strategie en structuur IBT

Strategie en structuur IBT Strategie en structuur IBT Datum: Augustus 2014 De werkgroep Interbestuurlijke Trainees (IBT) brengt trainees van verschillende overheidslagen bij elkaar en laat deze over actuele onderwerpen nadenken,

Nadere informatie

Rapport bij de jaarstukken 2007 provincies Noord-Brabant en Limburg

Rapport bij de jaarstukken 2007 provincies Noord-Brabant en Limburg Startnotitie Rapport bij de jaarstukken 2007 provincies Noord-Brabant en Limburg 1 Aanleiding voor het onderzoek In de jaarrekening en het jaarverslag leggen Gedeputeerde Staten jaarlijks verantwoording

Nadere informatie

vrom030224 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 april 2003

vrom030224 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 april 2003 vrom030224 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 april 2003 Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de vragen d.d. 12 maart jl. gesteld door de commissie voor Volkshuisvesting,

Nadere informatie

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht Onderzoeksplan Rekenkamer Utrecht 16 februari 2009 1 Inleiding Vanuit de raadsfracties van het CDA en de VVD kwam in 2008 de suggestie aan de Rekenkamer om

Nadere informatie

Arbo- en Milieudeskundige

Arbo- en Milieudeskundige Arbo- en Milieudeskundige Doel Ontwikkelen van beleid, adviseren, ondersteunen en begeleiden van management, medewerkers en studenten, alsmede bijdragen aan de handhaving van wet- en regelgeving, binnen

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Oostzaan

Rekenkamercommissie Oostzaan Rekenkamercommissie Oostzaan Jaarverslag 2010 Missie Rekenkamercommissie De rekenkamer heeft de ambitie om door middel van haar onderzoeken een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het bestuur

Nadere informatie

Projectplan Slikken van Flakkee Ontwerpfase quick wins 28-5-2014 Projectnummer: 16508

Projectplan Slikken van Flakkee Ontwerpfase quick wins 28-5-2014 Projectnummer: 16508 Projectplan Slikken van Flakkee Ontwerpfase quick wins 28-5-2014 Projectnummer: 16508 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Overzicht van het Plangebied... 3 3 Ambitie... 3 4 Scope... 4 5 De opgave... 4 6 Fasering...

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Stuurgroep Nieuw Hydepark

Stuurgroep Nieuw Hydepark Voortgangsrapportage 1 Stuurgroep Nieuw Hydepark Periode januari t/m mei 2013 4 juni 2013 Kleine Synode 21 juni 2013 OZ 13-06 Bestuur Dienstenorganisatie Pagina 3 van 7 Inhoud 1. Inleiding 5 2. Projectkaders

Nadere informatie

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :

Nadere informatie

Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN. Artikel 1.

Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN. Artikel 1. Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN Artikel 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: BudgetNL te Amersfoort ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 58925392 2. Opdrachtgever: Natuurlijke

Nadere informatie

RaadsbijlageVoorstel inzake de analyse en Plan van Aanpak van de

RaadsbijlageVoorstel inzake de analyse en Plan van Aanpak van de gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsbijlage nummer 191 lnboeknummer OOU002531 Beslisdatum 26 september 2000 Dossiernummer 039.202 RaadsbijlageVoorstel inzake de analyse en Plan

Nadere informatie

De werkgroep ziet ook voor 2011 de volgende opdracht voor zichzelf:

De werkgroep ziet ook voor 2011 de volgende opdracht voor zichzelf: JAARPLAN 2011 In 2010 heeft de werkgroep opleidingen een gedetailleerd jaarplan gemaakt, waarin ze haar opdracht en deelopdrachten heeft benoemd en gekoppeld aan een jaarplanning. Enkele opdrachten uit

Nadere informatie

Jaarverslag 2015. Bouwen aan een gezamenlijke toekomst, de ODBN verandert

Jaarverslag 2015. Bouwen aan een gezamenlijke toekomst, de ODBN verandert Jaarverslag 2015 Bouwen aan een gezamenlijke toekomst, de ODBN verandert Voorwoord Hierbij bied ik u het jaarverslag 2015 aan. Een jaar waarin de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) aanzienlijk is doorontwikkeld

Nadere informatie

Concept Startnotitie gedeelde verantwoordelijkheid tennis en voetbal

Concept Startnotitie gedeelde verantwoordelijkheid tennis en voetbal Concept Startnotitie gedeelde verantwoordelijkheid tennis en voetbal Versie 28 oktober 2014 1. Inleiding Op 25 februari 2014 heeft het college van B&W van de gemeente Menterwolde o.a. besloten: het gaan

Nadere informatie

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur Aanpassingen vergaderstructuur Voorstel 1. kennis nemen van de concept jaaragenda 2. vaststellen thematische indeling commissies 3. toevoegen beeldvormend deel, voorafgaand aan de reguliere commissievergadering

Nadere informatie

Audit Assurance bij het Applicatiepakket Interne Modellen Solvency II

Audit Assurance bij het Applicatiepakket Interne Modellen Solvency II Confidentieel 1 Audit Assurance bij het Applicatiepakket Interne Modellen Solvency II 1 Inleiding Instellingen die op grond van art. 112, 230 of 231 van de Solvency II richtlijn (richtlijn 2009/139/EC)

Nadere informatie

Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe

Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe Verordening vastgesteld: 26-06-2003 In werking getreden: 15-09-2003 COMPENSATIEVERPLICHTING Artikel 1 Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Rekenkamercommissie Woerden

Jaarplan 2015 Rekenkamercommissie Woerden Jaarplan 2015 1 Jaarplan 2015 Rekenkamercommissie Woerden 1. Doel en werkwijze van de rekenkamercommissie De Rekenkamercommissie Woerden is per 1 april 2004 ingesteld door de gemeenteraad. Sinds eind 2006

Nadere informatie

Helder water door quaggamossel

Helder water door quaggamossel Helder water door quaggamossel Kansen en risico s Een nieuwe mosselsoort, de quaggamossel, heeft zich in een deel van de Rijnlandse wateren kunnen vestigen. De mossel filtert algen en zwevend stof uit

Nadere informatie

Planning & Control Cyclus 2011 Gemeente Oostzaan

Planning & Control Cyclus 2011 Gemeente Oostzaan Planning & Control Cyclus 2011 Gemeente Oostzaan Oostzaan, 7 december 2010 Versie 1.2 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestaand beleid Planning & Control 4 3. (Nieuwe) bestuurlijke doelstellingen en randvoorwaarden.6

Nadere informatie

Communicatieplan Energie- & CO 2

Communicatieplan Energie- & CO 2 Communicatieplan Energie- & CO beleid Versie 9 - Januari 013 Akkoord Directie: Inhoud: 1. Inleiding 1.1 Ambitie 1. Aansluiting op de marktontwikkelingen 1.3 Doelstellingen en voorgenomen acties in 01 1.4

Nadere informatie

Het commentaar van "Uitwaterende Sluizen" op nota a. 286 van ZZW, RIZA en RIJP (Waterstaatkundige werken. het Westelijk Randmeer

Het commentaar van Uitwaterende Sluizen op nota a. 286 van ZZW, RIZA en RIJP (Waterstaatkundige werken. het Westelijk Randmeer p x RIJKSWATERSTAAT DIRECPIE ZUIDERZEEWERKEN Afd. AN-Planstudie. Memorandum ZZAP-M-77.00.03 \\\ Het commentaar van "Uitwaterende Sluizen" op nota a (,1589 286 van ZZW, RIZA en RIJP (Waterstaatkundige werken

Nadere informatie

Onderwerp: Risico inventarisatie project rwzi Utrecht Nummer: 604438. Dit onderwerp wordt geagendeerd ter kennisneming ter consultering ter advisering

Onderwerp: Risico inventarisatie project rwzi Utrecht Nummer: 604438. Dit onderwerp wordt geagendeerd ter kennisneming ter consultering ter advisering COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 9A Onderwerp: Risico inventarisatie project rwzi Utrecht Nummer: 604438 In D&H: 22-01-2013 Steller: Drs. J.L.P.A. Dankaart

Nadere informatie

Beslisdocument en plan van aanpak

Beslisdocument en plan van aanpak Beslisdocument en plan van aanpak TIENDEVEEN Inleiding In oktober 2006 heeft de gemeenteraad ingestemd met het plan van aanpak Woningbouw dorpen. Het project bestaat uit drie fasen. Deze fasen worden telkens

Nadere informatie

s-gravenhage, 14 januari 2000 De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E. Borst-Eilers

s-gravenhage, 14 januari 2000 De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E. Borst-Eilers Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal s-gravenhage, 14 januari 2000 Onderwerp: Beleidsvisie landelijk kennis/behandelcentrum eetstoornissen Hierbij doe ik u een mijn «beleidsvisie voor

Nadere informatie

Medewerker mobiliteit

Medewerker mobiliteit Medewerker mobiliteit Doel (Mede)ontwikkelen van mobiliteitsbeleid, uitvoeren van mobiliteitstrajecten en geven van individueel loopbaanadvies, uitgaande van het mobiliteits-/ personeelsbeleid op instellings-

Nadere informatie

Voorstellen aan de raad van de gemeente Wester-Koggenland jaar 2006 VoorsteInr.: Agendapunt: Vergadering: 8 juni 2006

Voorstellen aan de raad van de gemeente Wester-Koggenland jaar 2006 VoorsteInr.: Agendapunt: Vergadering: 8 juni 2006 ~. Voorstellen aan de raad van de gemeente Wester-Koggenland jaar 2006 Voorstenr.: Agendapunt: Vergadering: 8 juni 2006, Vaststelling intememeentelijk DlÎmtelijk structuurplan voor de gemeenten Obdam Wester

Nadere informatie

Evaluatie nota vrijwilligerswerkbeleid Oostzaan. Aan de Waterkant 2008-2011

Evaluatie nota vrijwilligerswerkbeleid Oostzaan. Aan de Waterkant 2008-2011 Evaluatie nota vrijwilligerswerkbeleid Oostzaan Aan de Waterkant 2008-2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Evaluatiekader 3 1.2 Leeswijzer 3 2 Vrijwilligerswerk Oostzaan 4 2.1 De situatie toen 4 2.2 De

Nadere informatie

CONTRACTMANAGEMENT Plan van aanpak

CONTRACTMANAGEMENT Plan van aanpak CONTRACTMANAGEMENT Plan van aanpak Mei 2004 Afdeling ABJ 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Probleemstelling 3 2.1. Huidige situatie 2.2. Probleemstelling 3. Doelstelling 4 3.1. Hoofddoelstelling 3.2. Uitwerking

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

Proeftuinplan: Meten is weten!

Proeftuinplan: Meten is weten! Proeftuinplan: Meten is weten! Toetsen: hoog, laag, vooraf, achteraf? Werkt het nu wel? Middels een wetenschappelijk onderzoek willen we onderzoeken wat de effecten zijn van het verhogen cq. verlagen van

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Vaststellen van de 2 e herziening bestemmingsplan Amsterdamse Bos Woonschepen en de Woonschepenverordening

RAADSVOORSTEL. Vaststellen van de 2 e herziening bestemmingsplan Amsterdamse Bos Woonschepen en de Woonschepenverordening RAADSVOORSTEL Raadsvoorstel nr Portefeuillehouder wethouder P.A. Bot Datum B&W-besluit 28 april 2015 Voor de raadsvergadering van 3 juni 2015 Afdeling ROV Behandelend ambtenaar (voor technische vragen)

Nadere informatie

Inhuur in de Kempen. Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden. Onderzoeksaanpak

Inhuur in de Kempen. Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden. Onderzoeksaanpak Inhuur in de Kempen Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden Onderzoeksaanpak Rekenkamercommissie Kempengemeenten 21 april 2014 1. Achtergrond en aanleiding In gemeentelijke organisaties met een omvang als

Nadere informatie

HoogheemTaadschapvanDelfland

HoogheemTaadschapvanDelfland U,f% HoogheemTaadschapvanDelfland Voortgang Waterbeheerplan 2006-2009 Beleidsveld: Aard voorstel: Planvorming Besluitvormend Vergaderdatum: Kenmerk VV: Aantal bijlagen: 10 mei 2007 631999 3 Aan de Verenigde

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven

Sector- en keteninitiatieven Sector- en keteninitiatieven Conform 1.D.1, 1.D.2 en 3.D.1 Onderzoek naar initiatieven en toelichting op de actieve deelname aan het initiatief van Zwatra B.V. Auteur(s): R. Egas, directie & CO 2-functionaris,

Nadere informatie

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Doel Initiëren, coördineren, stimuleren en bewaken van Arbo- en Milieuwerkzaamheden binnen een, binnen de bevoegdheid van de leidinggevende,

Nadere informatie

Oplegvel. 1. Onderwerp Informatiemanagement Jeugdhulp. 2. Rol van het samenwerkingsorgaan

Oplegvel. 1. Onderwerp Informatiemanagement Jeugdhulp. 2. Rol van het samenwerkingsorgaan In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS Het Algemeen Bestuur van het recreatieschap Dobbeplas; Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 13 oktober 2014; Gelet op het bepaalde in de artikelen

Nadere informatie

Implementatieplan interactief beleid

Implementatieplan interactief beleid Implementatieplan interactief beleid (juni 2010 t/m mei 2011) Gemeente Weert, 15 juli 2010 Portefeuillehouder interactief beleid: wethouder H. Litjens Regisseur wijkgericht werken: Marianne Schreuders

Nadere informatie

Volkerak-Zoommeer, zoetwaterbekken onder druk. rene.boeters@rws.nl

Volkerak-Zoommeer, zoetwaterbekken onder druk. rene.boeters@rws.nl Volkerak-Zoommeer, zoetwaterbekken onder druk rene.boeters@rws.nl Opzet presentatie > Ontstaansgeschiedenis Volkerak-Zoommeer Ro#erdam > Beheer via kunstwerken Nieuwe Maas > Wat speelt er Haringvliet Oude

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Reg.nr. : 5241196 B&W verg. : 14 oktober 2015 Onderwerp: Ontwerpbestemmingsplan Molengat 1) Status Het voorliggende bestemmingsplan Molengat betreft een ontwerpbestemmingsplan

Nadere informatie

HoogheemraadschapvanDelfland

HoogheemraadschapvanDelfland -E*«*' HoogheemraadschapvanDelfland stand van zaken dossier grondwateronttrekking DSM Beleidsveld: Aard voorstel: Grondwater Besluitvormend Vergaderdatum: 27 september 2007 Kenmerk VV: 654066 Aantal bijlagen:

Nadere informatie

Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 10.2

Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 10.2 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 357013 Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Vormgeven van een Klant Contact Centrum Verantwoordelijk portefeuillehouder: dhr. F.P. Fakkers

Nadere informatie

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010:

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010: Planning en controlcyclus 2010 Samenvatting In dit voorstel is de planning opgenomen van de planning- en controlproducten 2010: de jaarrekening 2009, de voorjaarsnota 2010, de kadernota 2011, de programmabegroting

Nadere informatie

Projectplan Duurzaam Inkopen

Projectplan Duurzaam Inkopen Projectplan Duurzaam Inkopen Gemeente Franekeradeel, afdeling Bouwen en Milieu Minke Lotens - Eichhorn Augustus 2010 status: Definitief Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelstellingen projectplan 4 Overige resultaten

Nadere informatie

Concept Convenant Voorraadbeheersing en Afstemming Werklocaties Flevoland. 1. Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere,

Concept Convenant Voorraadbeheersing en Afstemming Werklocaties Flevoland. 1. Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere, Concept Convenant Voorraadbeheersing en Afstemming Werklocaties Flevoland Partijen: 1. Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere, 2. Het College van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Rapportage. Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008. Alphen-Chaam. Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau.

Rapportage. Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008. Alphen-Chaam. Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau. 1 Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau Rapportage Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008 Alphen-Chaam 7 juli 2011 W E T E N W A A R O M A L P H E N - C H A A M 2 1 Inleiding De Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Samen werken aan waterkwaliteit. Voor schoon, voldoende en veilig water

Samen werken aan waterkwaliteit. Voor schoon, voldoende en veilig water Samen werken aan waterkwaliteit Voor schoon, voldoende en veilig water D D Maatregelenkaart KRW E E N Z D E Leeuwarden Groningen E E W A IJSSELMEER Z Alkmaar KETELMEER ZWARTE WATER MARKER MEER NOORDZEEKANAAL

Nadere informatie

Communicatieplan Energie- & CO 2 beleid Heras

Communicatieplan Energie- & CO 2 beleid Heras Communicatieplan Energie- & CO 2 beleid Heras 15 Mei 2012 Communicatieplan Energie- & CO 2 beleid Heras Inhoud: 1. Inleiding 1.1 Ambitie 1.2 Aansluiting op de marktontwikkelingen 1.3 Doelstellingen en

Nadere informatie

RAPPORTAGE NAZORGONDERZOEK REÏNTEGRATIEBELEID GEMEENTE MOERDIJK.

RAPPORTAGE NAZORGONDERZOEK REÏNTEGRATIEBELEID GEMEENTE MOERDIJK. RAPPORTAGE NAZORGONDERZOEK REÏNTEGRATIEBELEID GEMEENTE MOERDIJK. 1. Aanleiding: rekenkameronderzoek 2009 In 2009 heeft de Rekenkamer West-Brabant een onderzoek uitgevoerd naar het onderwerp Reïntegratiebeleid.

Nadere informatie

Het memo wordt afgesloten met een advies aan het Bestuurlijk Provinciaal handhavingsoverleg van 20 december 2012.

Het memo wordt afgesloten met een advies aan het Bestuurlijk Provinciaal handhavingsoverleg van 20 december 2012. B-PHO 20 december 12; agendapunt 5 MEMO Noties ter beoordeling van de voortzetting en positionering van de PHO werkgroepen Kwaliteit en Handhaving Bouwstoffen en Ketenbeheer in relatie tot de ontwikkeling

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Reg.nr. : 12.0001 B&W verg. : 28 februari 2012 Onderwerp: Integratieplan stichting WAO/WSW en Bureau Sociaal Raadslieden (BSR) 1) Status Deze brief, die gaat over de integratie

Nadere informatie

Aan: Het college van Gedeputeerde Staten Provincie Noord-Brabant Postbus 90151 5200 MC s HERTOGENBOSCH. Geachte college,

Aan: Het college van Gedeputeerde Staten Provincie Noord-Brabant Postbus 90151 5200 MC s HERTOGENBOSCH. Geachte college, Aan: Het college van Gedeputeerde Staten Provincie Noord-Brabant Postbus 90151 5200 MC s HERTOGENBOSCH Uw kenmerk : Datum : 13 oktober 2011 Ons kenmerk : DZH/RO/Wonen 2011-668 Contactpersoon : P. Vermeulen

Nadere informatie

Hoogheemraadschap van Delfland

Hoogheemraadschap van Delfland Hoogheemraadschap van Delfland /2tu^(y*^ Nieuwbouw gemaal Woudsepolder Beleidsveld: Aard voorstel: Besluitvormend Vergaderdatum: Agendapunt: Kenmerk VV: Aantal bijlagen: 18 december 2008 H.06 715517 3

Nadere informatie

Jaarplan 2015. november 2014. Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL. www.rekenkamerwestbrabant.nl

Jaarplan 2015. november 2014. Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL. www.rekenkamerwestbrabant.nl november 2014 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 5 1.1. Inleiding 5 2. Samenstelling 6 2.1. Organisatie 6 2.2. Samenstelling Rekenkamer 6 3. Missie

Nadere informatie

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Doel Voorbereiden en uitvoeren van het beleid van in het algemeen en van de eigen service in het bijzonder, alsmede het leidinggeven aan de werkzaamheden

Nadere informatie

Technisch projectmedewerker

Technisch projectmedewerker Technisch projectmedewerker Doel Bijdragen aan de uitvoering van projecten vanuit de eigen discipline, uitgaande van een projectplan en onder verantwoordelijkheid van een Projectmanager/ -leider, zodanig

Nadere informatie

Inzetten op winstgevendheid door beter te plannen

Inzetten op winstgevendheid door beter te plannen Inzetten op winstgevendheid door beter te plannen Over onze visie op planning en hoe een centrale planningsapplicatie organisaties in de professionele dienstverlening kan helpen de kosten te drukken en

Nadere informatie

Projectplan. : Verhuuroptimalisatie Cultuurhuis Pléiade. Ambtelijk opdrachtgever : Ab van de Craats. Bestuurlijk opdrachtgever : Wethouder Bert Homan

Projectplan. : Verhuuroptimalisatie Cultuurhuis Pléiade. Ambtelijk opdrachtgever : Ab van de Craats. Bestuurlijk opdrachtgever : Wethouder Bert Homan Projectplan Projectnaam : Verhuuroptimalisatie Cultuurhuis Pléiade Ambtelijk opdrachtgever : Ab van de Craats Bestuurlijk opdrachtgever : Wethouder Bert Homan Projectleider : Arie Overheul Inhoud: 1. Inleiding

Nadere informatie

Voor een volledig overzicht van de uitspraken van mijn ambtsvoorganger verwijs ik naar bijlage 1.

Voor een volledig overzicht van de uitspraken van mijn ambtsvoorganger verwijs ik naar bijlage 1. a 1 > Retouradres: Postbus 20901, 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070

Nadere informatie

Rapport. Datum: 8 augustus 2001 Rapportnummer: 2001/237

Rapport. Datum: 8 augustus 2001 Rapportnummer: 2001/237 Rapport Datum: 8 augustus 2001 Rapportnummer: 2001/237 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat Cadans Uitvoeringsinstelling BV te Rijswijk op 22 december 2000 nog steeds niet had beslist op zijn aanvraag

Nadere informatie

van A. van der Scheer en E. van der Veen datum: juni 1985 Te verwachten zetting bij ophoging van gedeelten van de Binnenschelde nabij Bergen op Zoom

van A. van der Scheer en E. van der Veen datum: juni 1985 Te verwachten zetting bij ophoging van gedeelten van de Binnenschelde nabij Bergen op Zoom -..-.. -- - -. =?at +< J'N pttn RIdKSolt-';,ri:~l \/UC>R 08 Srnedinghuls. Leiystad van A. van der Scheer en E. van der Veen datum: juni 1985 Te verwachten zetting bij ophoging van gedeelten van de Binnenschelde

Nadere informatie

Functieprofiel: Teamleider Functiecode: 0203

Functieprofiel: Teamleider Functiecode: 0203 Functieprofiel: Teamleider Functiecode: 0203 Doel Plannen en organiseren van de werkzaamheden en aansturen van de medewerkers binnen een team, binnen het vastgestelde beleid van een overkoepelende eenheid

Nadere informatie

College voor geschillen medezeggenschap defensie

College voor geschillen medezeggenschap defensie ADVIES Dossiernr: Advies van het College voor geschillen medezeggenschap defensie aan de Bevelhebber der Zeestrijdkrachten naar aanleiding van een verzoek om advies inzake een tussen: de Commandant Maritieme

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstelinzake controleplan accountant 2013

gemeente Eindhoven Raadsvoorstelinzake controleplan accountant 2013 gemeente Eindhoven Raadsnummer 13R5570 Inboeknummer 13bst01755 Beslisdatum B&W 15 oktober 2013 Dossiernummer 13.42.251 Raadsvoorstelinzake controleplan accountant 2013 Inleiding Vanaf boekjaar 2010 is

Nadere informatie

Alternatieve locaties baggerberging, provincie Utrecht Toetsingsadvies over het milieueffectrapport

Alternatieve locaties baggerberging, provincie Utrecht Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Alternatieve locaties baggerberging, provincie Utrecht Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 6 augustus 2008 / rapportnummer 2015-43 1. OORDEEL OVER HET MER De provincie Utrecht is voornemens om

Nadere informatie

f. OW BIJ beleidsplan Onderhoud Groen 2014-O.docx Grip op groen.veilig en heel

f. OW BIJ beleidsplan Onderhoud Groen 2014-O.docx Grip op groen.veilig en heel f. OW BIJ beleidsplan Onderhoud Groen 2014-O.docx Grip op groen.veilig en heel Versie 24-09-2014 Openbare Werken Beleidsplan wegen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Inleiding... 2 2 Situatie gemeentelijk

Nadere informatie

Beleid BASIS-CALAMITEITENPLAN...

Beleid BASIS-CALAMITEITENPLAN... Beleid BASIS-CALAMITEITENPLAN... Tel : Route: - Ter advisering besproken in de OR dd : -- - Ter advisering besproken in de CCR dd : -- - Ter advisering besproken in het MT dd : -- - Vastgesteld door RvB

Nadere informatie