Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011"

Transcriptie

1 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding 2. Centrale organisatie 3. Collectieve belangenbehartiging 4. Individuele belangenbehartiging 5. Kadervorming en educatie 6. Identiteit en zingeving 7. Informatie- en communicatietechnologie 8. Communicatie en public relations 9. Samenwerking 10. Financiën Bijlage 1 Algemeen bestuur Bijlage 2 Werkgroepen Bijlage 3 Medewerkers Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling Bijlage 5 Overzicht van Kringen, en en ledenaantallen Bijlage 6 Balans per 31 december Bijlage 7 Staat van baten en lasten over Bijlage 8 Gedecoreerde KBO-leden Bijlage 9 Jubilea van Kring en en Jaarverslag Binnenwerk.indd :49

2 4 Jaarverslag Binnenwerk.indd :49

3 Voorwoord Met circa leden is KBO-Brabant de grootste ouderenorganisatie in Noord-Brabant, maar dat is geen reden om tevreden achterover te leunen. Integendeel: werk aan de winkel. Want voor het eerst sinds decennia moet er weer voor de belangen van ouderen gevochten worden. De KBO is opgericht na de Tweede Wereldoorlog om op te komen voor ouderen, onder meer voor hun huisvesting en hun inkomen. Daarna steeg de welvaart, waardoor die taak minder belangrijk werd. Nu het slechter gaat met de economie, zijn ouderenorganisaties ineens weer hard nodig om op te komen voor ouderen, omdat hun belangen dreigen onder te sneeuwen. In de landelijke koepel van ouderenorganisaties de CSO is KBO-Brabant niet meer vertegenwoordigd sinds de uittreding uit de Unie KBO. De CSO was al verzwakt doordat de ANBO enkele jaren geleden toetrad tot de FNV en tegelijkertijd uit de CSO stapte. Bovendien staat de toekomst van de CSO überhaupt op het spel, omdat de overheidssubsidie vanaf volgend jaar vervalt. Met de opheffing van de CSO eind 2012 komt er een einde aan de traditionele structuur waarin de belangenbehartiging van en voor senioren jarenlang plaatsvond. Er zal een nieuwe structuur voor overleg en samenwerking gevonden moeten worden en KBO-Brabant wil deel uitmaken van zo n landelijk platform. Dat zou kunnen door van de huidige CSO een moderne netwerkorganisatie te maken, waarin allerlei partijen waaronder KBO-Brabant participeren. Hoe dan ook is de landelijke belangenbehartiging voor ouderen op dit moment niet erg sterk, terwijl dat in deze tijd juist wel hard nodig is. Aan de andere kant wordt het belang van het landelijke niveau nogal eens overschat. De laatste jaren is veel politieke verantwoordelijkheid naar een zo laag mogelijk niveau gedelegeerd bijvoorbeeld de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning waardoor belangenbehartiging vooral op gemeentelijk niveau belangrijk is geworden. Lokaal valt dan ook de meeste winst te behalen. Daar wordt besloten hoe het Haagse beleid wordt uitgevoerd en daar moet je dus als ouderenorganisatie aan tafel zitten. Dat hebben we in Brabant best goed voor elkaar. Ook op provinciaal niveau mogen we ons als seniorenbond gelukkig prijzen. In tegenstelling tot veel andere, heeft ons Provinciebestuur de subsidie voor de samenwerking tussen verschillende ouderenorganisaties níet geschrapt. De Provincie ziet het belang van ons werk. In het Verenigde Bonden Overleg Brabant (VBOB) ontmoeten we andere ouderenorganisaties als de gewesten van de landelijk georganiseerde PCOB en ANBO. Ook daar proberen we waar mogelijk samen te werken, zoals bij de scholing van vrijwillige ouderenadviseurs, belastinginvulhulpen en leden van gemeentelijke Wmo-raden. De samenwerking met andere organisaties zal ongetwijfeld toenemen en dat is alleen maar goed. In de kern zal de KBO niet veranderen. Een sterke lokale basis is onze kracht. Dat zal ongetwijfeld zo blijven. Marielle Peters-Sips Voorzitter KBO-Brabant 5 Jaarverslag Binnenwerk.indd :49

4 6 Jaarverslag Binnenwerk.indd :49

5 1. Inleiding Met de uittrede uit de Unie KBO sloeg KBO-Brabant een nieuwe weg in die vele uitdagingen kende. KBO-Brabant ging taken die voorheen bij de Unie KBO lagen vanaf 1 januari zelf uitvoeren. Veel werk is verzet en veel is bereikt, soms in moeilijke omstandigheden. Zo ontvielen ons twee mensen die eigenlijk onmisbaar waren. Ad Bos, voormalig directeur en de laatste jaren beleidsmedewerker bij KBO-Brabant, en Kees Schalk, lid van het algemeen bestuur. Maar er waren ook feestelijke momenten, zoals de interne viering van het 10-jarig bestaan van KBO-Brabant op 12 december. In dit jaarverslag nemen we u graag mee terug naar de belangrijkste gebeurtenissen van het jaar. Aangesloten wordt bij de indeling van het werkplan waardoor jaarverslag en jaarrekening nog niet geheel corresponderen. Bij het jaarverslag en de jaarrekening 2012 zal dat wel het geval zijn. Meerjarenbeleidsplan Na een grondige interne en externe analyse door een projectgroep bestaande uit bestuursleden, Kring- en svoorzitters en een klankbordgroep van vertegenwoordigers uit de Kringen zijn onder leiding van een externe adviseur de beleidslijnen uitgezet voor de periode Met het nieuwe beleidsplan wil KBO-Brabant aansluiten bij actuele ontwikkelingen in de vorm van vergrijzing, hogere levensverwachting en het toenemend beroep op eigen verantwoordelijkheid en inzet. Verschillende generaties senioren moeten zich aangesproken voelen door de KBO in Brabant. De groep ouderen is erg pluriform geworden, waarbij een groeiende groep jonge vitale senioren zich onderscheidt van de steeds langer levende groep oudere senioren. Met het nieuwe beleidsplan is KBO-Brabant voornemens de lokale kracht van de KBO-en te versterken. Dit alles onder het motto Samen actief en inspirerend voor alle senioren. Vanuit het algemeen bestuur is een projectgroep gevormd die een presentatie ontwikkelde met informatie over het beleidsplan en de noodzaak om hier als mee aan de gang te gaan. Meer hierover leest u in hoofdstuk 2 onder en. Het nieuwe beleid krijgt ook een gezicht in de vernieuwde website, die halverwege is gelanceerd. Overname taken Unie KBO Landelijke belangenbehartiging Naast het overnemen van taken die tot bij de Unie KBO lagen, betekende het uittreden ook dat we als KBO-Brabant onze plek moesten vinden in de samenwerking waar het de collectieve belangenbehartiging voor ouderen op landelijk niveau betreft. Complicerende factor daarbij was dat juist in bleek dat de subsidie aan de samenwerkingskoepel CSO zou gaan vervallen. Nadat eerder al de ANBO uit de CSO was getreden, ontstond er nu met de opheffing van de CSO per 31 december 2012 in het vizier - een directe noodzaak om te zoeken naar een nieuw landelijk samenwerkingsverband van en voor senioren. Hoe dat er precies uit gaat zien is nog niet bekend, wel dat KBO-Brabant daar graag deel van uit wil maken. Ledenmagazine Ons In januari verscheen een geheel nieuw maandelijks ledenmagazine van KBO-Brabant, genaamd Ons. Het provinciaal georiënteerde magazine met een landelijke uitstraling is gericht op de leden van KBO-Brabant. De rubrieken hebben betrekking op verschillende beleidsterreinen, zoals zorg, welzijn, mobiliteit, inkomen en wonen, maar ook op reizen en cultuur. Regelmatig komen bekende Brabanders aan het 7 Jaarverslag Binnenwerk.indd :49

6 6 woord en er wordt ruim aandacht geschonken aan bijzondere activiteiten van de lokale en van KBO-Brabant. Ledenpassen KBO-Brabant is in begonnen met het uitgeven van eigen ledenpassen met een op veler verzoek beperkte geldigheid. De uitrol heeft geleidelijk plaatsgevonden en eind december beschikten bijna alle en over de nieuwe ledenpassen. Ledenvoordeel Binnen KBO-Brabant is een projectgroep Ledenvoordeel van start gegaan, hetgeen onder meer heeft geleid tot een samenwerkingsovereenkomst met online gemakswinkel Comfortland. Ook wordt er samengewerkt met Oad Reizen. Daarnaast kunnen leden van KBO-Brabant op vertoon van hun nieuwe ledenpas korting en voordeel krijgen bij lokale winkeliers en voorzieningen op basis van afspraken die door de of Kring zijn gemaakt. Collectieve zorgovereenkomsten Met IAK Verzekeringen is een overeenkomst gesloten voor collectiviteitkorting op zorgverzekeringen in 2012, waarbij is uitgegaan van een IAK-verzekering met naar keuze de polisvoorwaarden van CZ, VGZ of ZilverenKruis Achmea. Daarnaast liep de collectiviteitkorting door voor leden van KBO-Brabant die reeds verzekerd waren bij ZilverenKruis Achmea. Vrijwilligersverzekeringen Voor al zijn vrijwilligers heeft KBO-Brabant verzekeringen afgesloten bij IAK Verzekeringen te : de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering, collectieve schadeverzekering voor vrijwilligers en een ongevallen inzittendenverzekering. Daarnaast is er een groepsreisverzekering beschikbaar, in voorkomende gevallen door KBO-en zelf af te sluiten. In mei zijn deze verzekeringen nader toegelicht in vier regionale voorlichtingsmiddagen voor en en Kringen. Ook is ingegaan op het nut en de noodzaak van een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering en een rechtsbijstandverzekering voor en. De mogelijkheden voor een collectief contract voor KBO-Brabant en al zijn Kringen en en wordt nog onderzocht. Helpdesk Om tegemoet te komen aan de vele vragen van senioren is KBO-Brabant een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met het Juridisch Loket, in Brabant gevestigd te Breda,, s-hertogenbosch en. Leden kunnen hier gratis en op een laagdrempelige wijze terecht met hun juridisch getinte vragen. Ook is er de mogelijkheid om in samenwerking met het Juridisch Loket voorlichting te geven aan en en Kringen over voor senioren relevante kwesties. 8 Jaarverslag Binnenwerk.indd :49

7 2. Centrale organisatie Op 1 januari telde KBO-Brabant leden, verenigd in 311 lokale en. Deze en werken samen in 27 Kringen, waarvan de bestuurders tezamen de Algemene Vergadering vormen, het hoogste orgaan van de vereniging KBO-Brabant. De besluitvorming vindt plaats in de Algemene Vergadering, nadat de agendapunten door de Kringen met de onder hen vallende en zijn besproken. Algemene Vergadering Jaarlijks zijn er doorgaans twee Algemene Vergaderingen. In is daar een extra vergadering aan toegevoegd in verband met de consequenties van het definitief uittreden uit de Unie KBO. Tijdens de eerste Algemene Vergadering op 24 februari zijn het meerjarenbeleidsplan en het financieel meerjarenperspectief besproken. Tevens werden daar het bijgestelde werkplan met bijbehorende begroting vastgesteld. Andere bespreekpunten lagen op het ICT-vlak, zoals het webbased maken van de ledenadministratie, het optimaliseren van de websitemogelijkheden, het ondersteunen van en bij het realiseren van eigen websites en het opzetten van internetcommunities met het oog op collectieve belangenbehartiging. In de tweede Algemene Vergadering op 30 juni werden het jaarverslag en het financieel verslag over vastgesteld. De (landelijke) belangenbehartiging, met name de ontwikkelingen rond pensioenen en dreigende bezuinigingen op het persoonsgebonden budget, hield veel leden bezig. In de laatste Algemene Vergadering van op 24 november werden het werkplan en de begroting voor 2012 besproken en vastgesteld. Een belangrijk punt op de agenda was de bestuursverkiezing. en De lokale en vormen de basis waarop de vereniging KBO-Brabant drijft. Duizenden vrijwilligers zetten zich dagelijks in om activiteiten voor senioren te organiseren, op te komen voor hun belangen en allerlei hand- en spandiensten voor senioren te verrichten. Veel en zagen zich geconfronteerd met gemeentelijke bezuinigingen in de vorm van een korting of gehele intrekking van subsidie aan lokale seniorenverenigingen en/of stijgende huurprijzen van accommodaties. Dit noodzaakt en zich te (her)oriënteren op hun activiteiten, mogelijkheden en financiering. Activiteiten om het meerjarenbeleidsplan te implementeren in de vereniging sloten hier op aan. Tijdens Kringraden is het plan door leden van het algemeen bestuur toegelicht aan de svertegenwoordigers. Vervolgens konden de sbesturen met een Handreiking zelfanalyse en knelpunten en behoefte aan ondersteuning en voorlichting in beeld brengen over de tien doelstellingen die in het beleidsplan zijn geformuleerd. Bij het bureau van KBO-Brabant hebben zich 75 en gemeld. In oktober zijn met 24 KBO-en eerste bijeenkomsten gehouden. Er zijn vier groepen samengesteld. Drie groepen maken verbeterplannen om het activiteitenaanbod af te stemmen op zowel de jongere als de oudere senioren. Eén groep is gericht op een adequaat functionerend bestuur. Tijdens alle bijeenkomsten valt op dat deelnemers zeer betrokken en geïnteresseerd zijn om van elkaar te horen wat voor knelpunten andere en tegenkomen en wat voor oplossingen daarbij bedacht zijn. Het vinden en binden van jonge ouderen als lid, vrijwilliger of bestuurslid blijkt voor de meeste en een belangrijke uitdaging te zijn. Zo is er soms nog onvoldoende zicht op wat de behoeften en verwachtingen van jonge ouderen zijn, en hoe de KBO- daarbij aan kan sluiten zonder de oude en getrouwe leden tekort te doen. Het zijn immers die leden die jarenlang hebben bijgedragen aan 9 Jaarverslag Binnenwerk.indd :49

8 de groei en bloei van de KBO in Brabant. Ook wordt wel het imago van de KBO als een probleem genoemd. en vragen zich af of jonge vitale senioren zich aangesproken voelen door de K, de begrippen bond en ouderen. Sommige genoemde knelpunten zijn eigen aan een of regio. Ook hier was in de bijeenkomsten ruimte voor. In 2012 worden nieuwe groepen opgestart. endag De jaarlijks terugkerende endag stond in in het teken van Leden vinden, leden binden. Bijna 450 kaderleden van en namen deel aan deze dag in het Provinciehuis. Gastspreker Jos Burgers stimuleerde de aanwezigen op bevlogen wijze om op een actieve en effectieve manier leden te werven. De aanwezigen konden daarnaast verschillende presentaties en workshops bezoeken over het thema. Themabijeenkomst Actief ouder worden was het thema van de bijeenkomst voor en en Kringen op 1 november. Voor dit thema was gekozen, teneinde aan te sluiten bij het Europees jaarthema 2012 Active ageing en solidarity between generations. Een thema dat KBO-Brabant op het lijf geschreven is. De heren prof. dr. T. Kardol en prof. dr. D. Verté, beiden hoogleraar aan de Vrije Universiteit van Brussel, schetsten de achtergrond van het thema. Zij benadrukten de noodzaak om als ouderenorganisatie je toekomst in eigen hand te nemen. Vanuit de gemeentelijke praktijk voegde de heer J. Sperber, wethouder Wmo, Zorg, Kunst & Cultuur van de gemeente Goirle, daar zijn ervaringen aan toe. Een inspirerende bijeenkomst kortom, die de aanwezigen aanspoorde om met dit thema lokaal aan de slag te gaan. De bijeenkomst vond plaats in de Universiteit van en er werd door ongeveer 200 afgevaardigden van zowel Kringen als en aan deelgenomen. Kringen en Regionaal Beraad Goed functionerende Kringen zijn nodig voor de organisatie en besluitvorming van een grote vereniging als KBO-Brabant. De Kringen ondersteunen de en en bespreken met hen belangrijke kwesties binnen de vereniging in de zogenaamde Kringraden. De Kringen bieden tevens een platform voor onderlinge uitwisseling van ervaringen en spelen in op soverstijgende zaken. Voorafgaand aan de Algemene Vergadering vindt in de vier regio s West-, Midden-, Zuidoost- en Noordoost Brabant een zogenaamd Regionaal Beraad plaats. Daar kunnen de Kringen zich laten informeren over de voorliggende vergaderstukken, meningen peilen en indien nodig afstemmen. Het Regionaal Beraad is geen besluitvormend overleg, maar dient als voorbereiding op de Algemene Vergadering. Het Regionaal Beraad wordt voorgezeten door de betreffende regiocontactbestuurder van het algemeen bestuur. In vond in februari, mei en oktober een Regionaal Beraad plaats. Themadag Kringen In mei hield KBO-Brabant een bijeenkomst voor de Kringen over het thema Belangenbehartiging. Dit thema staat hoog op de agenda bij KBO-Brabant. De heer Vermeer, voormalig voorzitter van de land- en tuinbouw branchevereniging ZLTO, deelde zijn ervaringen op deze dag met de 65 aanwezigen. Kringpenningmeesteroverleg Onder voorzitterschap van de penningmeester van KBO-Brabant kwamen de Kringpenningmeesters bijeen om zich te buigen over de financiële jaarstukken. Op 20 januari bespraken zij de herziene begroting voor en de administratieve organisatie in de gewijzigde situatie na uittreding uit de Unie KBO. Op 3 mei stond het financieel jaarverslag op de agenda en de lasten van de overgenomen taken van de Unie KBO. Op 5 oktober tenslotte was de conceptbegroting voor 2012 het belangrijkste bespreekpunt. Werkgroep Kringfinanciën De werkgroep Kringfinanciën kwam in het verslagjaar tweemaal bijeen. Deze werkgroep houdt toezicht op de toekenning en besteding van de Kringbudgetten en adviseert het bestuur daarover. De werkgroep is samengesteld uit twee vertegenwoordigers van de Kringen in elke regio, aangevuld met de penningmeester van KBO-Brabant. 10 Jaarverslag Binnenwerk.indd :49

9 Bestuur KBO-Brabant Het algemeen bestuur van KBO-Brabant bestaat uit negen personen. Ieder jaar zijn er volgens het rooster van aftreden drie bestuursleden aftredend. In november waren dat de heren F. van Beerendonk en W. Vennix en de voorzitter mevrouw M. Peters-Sips. Alle drie waren herkiesbaar voor een nieuwe periode van drie jaar. Zij moesten daarvoor wel weer voorgedragen worden door een Kring of. Daarnaast had de heer L. Buis al in de zomer te kennen gegeven bij de Algemene Vergadering in november afscheid te willen nemen. Hij heeft een lange carrière bij de KBO achter de rug: drie termijnen als svoorzitter en sinds 2006 bestuurslid van KBO-Brabant, de laatste jaren als secretaris. De heer C. Schalk moest om gezondheidsredenen stoppen met zijn bestuurswerkzaamheden. De ontstane vijf vacatures werden in de Algemene Vergadering in november door verkiezingen opgevuld door enerzijds herverkiezing van de drie zittende bestuursleden en anderzijds de verkiezing van de heren H. Spaan en F. de Vos. Doordat de heer L. Mathijssen kort voor de Algemene Vergadering in november zijn bestuurslidmaatschap beëindigde, en penningmeester C. Haans zich in december om gezondheidsredenen moest terugtrekken, ontstonden er opnieuw twee vacatures. Voor de invulling hiervan is inmiddels een nieuwe verkiezingsprocedure gestart. Alle bestuursleden zijn vanuit hun functie contactpersoon en aanspreekpunt voor een van de vier regio s in Brabant. Uit hoofde daarvan zitten zij het Regionaal Beraad voor. Tevens hebben zij een of meer inhoudelijke aandachtsvelden onder hun hoede zoals zorg, individuele belangenbehartiging, collectieve belangenbehartiging, identiteit en zingeving, kadervorming, vrijwilligerswerk, organisatorische en juridische zaken en ICT. Enkele bestuursleden vertegenwoordigen daarnaast KBO-Brabant in andere organisaties, zoals het VBOB. Maandelijks kwam het algemeen bestuur bijeen en wanneer nodig nog een extra keer. In totaal vonden er vijftien bestuursvergaderingen plaats. Een belangrijk bespreekpunt dat gedurende het jaar steeds weer om aandacht vroeg waren de gevolgen van de uittreding uit de Unie KBO en het moeizame traject om tot een vorm van samenwerking te komen. De gevolgen van de uittreding en het overnemen van taken die voorheen door de Unie KBO werden verzorgd, deden zich voelen tot in alle hoeken van de organisatie. Een veelheid aan onderwerpen passeerde dan ook de agenda van het bestuur. Natuurlijk kwamen ook jaarlijks terugkerende zaken als werkplan en begroting, jaarverslag en jaarrekening, personele zaken en het functioneren van de werkgroepen aan de orde. Het meerjarenbeleidsplan zette een aantal nieuwe lijnen uit die verdere concretisering en implementatie in de organisatie behoefden. De omvangrijke klus om de ledenadministratie te moderniseren werd opgepakt, als onderdeel van een nieuw ICT-beleid. Het zoeken naar ledenvoordeel leverde interessante kortingsmogelijkheden op waarover besloten moest worden. In de loop van het jaar werd duidelijk dat veel en in financieel zwaar weer dreigen te geraken door bezuinigingen van de gemeenten op hun subsidie en/of door kostenstijging van accommodaties die voor activiteiten worden gebruikt. Het besluit in om de contributie van de leden aan KBO-Brabant in de periode tot en met met uitzondering van indexatie - niet te verhogen, bleek een goed besluit. In december stond KBO-Brabant feestelijk stil bij het tienjarig jubileum van het samengaan van de twee Brabantse KBO s West- en Oost Brabant. Werkgroepen en projectgroepen De uitvoering van een aantal taken heeft het bestuur van KBO-Brabant gedelegeerd aan een vijftal vaste werkgroepen en een aantal projectgroepen. De activiteiten van de werkgroepen Ondersteuning Collectieve Belangenbehartiging, Individuele Belangenbehartiging, Kadervorming & Educatie, Identiteit & Zingeving en Informatie- & Communicatietechnologie vindt u in de volgende hoofdstukken. Het dagelijks bestuur overlegde regelmatig met de voorzitters van de werkgroepen over de voortgang van de voorgenomen activiteiten. Bovendien onderhouden leden van het algemeen bestuur wiens aandachtsveld het werkterrein van de werkgroep omvat, contacten met de 11 Jaarverslag Binnenwerk.indd :49

10 werkgroep. Om goed op de hoogte te blijven van hetgeen binnen de vereniging leeft, worden de werkgroepvoorzitters zo mogelijk ook betrokken bij het informeel overleg van het bestuur met de Kringvoorzitters en kunnen zij deelnemen aan de Algemene Vergadering. Naast deze werkgroepen fungeerden er twee redactiecommissies, een voor het ledenmagazine Ons en een voor het kaderblad KBO Actueel. Deze werkgroepen en commissies zijn het hele jaar actief. Voor specifieke, tijdelijke taken waren er ook enkele projectgroepen actief in, te weten voor de organisatie van de Senioren Expo, de endag, de Themadag en en Kringen, de implementatie van het beleidsplan en voor ledenvoordeel. Op 15 april vond een studiedag plaats voor de leden van de werkgroepen van KBO-Brabant. In diverse workshops maakte men een vertaalslag van het beleidsplan naar de taakinvulling van de verschillende groepen. Het was een vruchtbare bijeenkomst, waar de werkgroepen veel ideeën opdeden voor optimalisering van hun werkzaamheden en onderlinge samenwerking. Bureau KBO-Brabant Om de vereniging te ondersteunen beschikt KBO-Brabant over een bureau met beroepskrachten. De gemiddelde formatie in bedroeg 11,9 fte. Een deel hiervan was werkzaam voor de vereniging KBO-Brabant zelf en een deel voor zogenaamde VBOB-projecten waarvan KBO-Brabant kartrekker is. Dit zijn projecten die namens alle ouderenorganisaties voor alle ouderen worden uitgevoerd met financiële ondersteuning van de provincie Noord-Brabant. Dit betekende dat de personele lasten die samenhingen met een formatie van 11,9 fte voor circa 35% door de provincie werden gedragen. Het bureau ondersteunt het bestuur en werkgroepen, projectgroepen en commissies bij het voorbereiden en ontwikkelen van beleid, beleidsuitvoering en secretariële taken. Het betreft onder meer de organisatie van de Algemene Vergadering en het Regionaal Beraad, de (thema)dagen voor Kringen en en, werkgroepbijeenkomsten en financieel overleg. Belangrijk voor de KBO-leden is ook de serviceverlening en vraagbaakfunctie, waarvoor het bureau vijf dagen per week bereikbaar is. Tenslotte zorgt het bureau voor een actueel relatiebestand, bundeling van de ledenbestanden van de en, ledenpassen, uitvoering van het onderscheidingenbeleid, begeleiding bij aanvragen Premieplan en SupportActie en voor de diverse communicatiemiddelen. In het verslagjaar heeft het bureau flinke veranderingen ondergaan. Door langdurige ziekte waren enkele ervaren medewerkers niet of slechts gedeeltelijk beschikbaar. Door de uitbreiding van taken en nieuwe beleidsvoornemens besloot het bestuur tot enige uitbreiding van de formatie voor communicatie/public relations en voor uitvoering van beleidstaken. 12 Jaarverslag Binnenwerk.indd :49

11 organogram Algemene Vergadering Kringvertegenwoordigers Bureau KBO-Brabant *) Directie (1 fte) Beleid/projecten (3 fte) Financiën (0,8 fte) Communicatie (2 fte) ICT (0,8 fte) Secretariaat (3,7 fte) Huishoudelijke dienst (0,6 fte) *) Gemiddelde formatie, inclusief circa 4 door de provincie gesubsidieerde fte s Algemeen Bestuur Voorzitter* Secretaris* Penningmeester* Zes overige leden *) Dagelijks bestuur Werkgroepen Identiteit & Zingeving Individuele Belangenbehartiging Informatie- & Communicatietechnologie Kadervorming & Educatie Ondersteuning Collectieve Belangenbehartiging West Brabant Midden Brabant Noordoost Brabant Zuidoost Brabant 7 Kringen 4 Kringen 7 Kringen 9 Kringen (Regionaal Beraad) (Regionaal Beraad) (Regionaal Beraad) (Regionaal Beraad) 71 en 47 en 97 en 96 en 13 Jaarverslag Binnenwerk.indd :49

12 3. Collectieve belangenbehartiging Door op alle niveaus te participeren en samen te werken met vele organisaties, onder andere in projecten, komt KBO-Brabant op voor de belangen van senioren op de terreinen zorg, wonen, inkomen, welzijn en mobiliteit. De werkgroep Ondersteuning Collectieve Belangenbehartiging (OCBB) geeft hier invulling aan door de organisatie en uitvoering van met name de lokale belangenbehartiging te ondersteunen. Hieruit komen belangrijke signalen en informatie voort om ook op provinciaal en landelijk niveau invloed uit te oefenen. Het overdragen van taken van de centrale overheid naar gemeenten ging in samen met de aankondiging van een forse bezuinigingsronde, die zowel bij de centrale overheid als bij veel gemeenten zou ingaan. Eind was nog lang niet volledig in beeld hoe deze bezuinigingen zouden gaan uitwerken voor ouderen in Brabant. De decentralisatie leidde tot een focus van de collectieve belangenbehartiging op lokaal niveau. Portefeuillehouders In zijn lokale portefeuillehouders voor collectieve belangenbehartiging benoemd. Deze zijn al dan niet aangesloten bij een ouderenorganisatie en hebben een goed netwerk. Bovendien kunnen ze de belangen van senioren uitdragen en zijn ze gericht op samenwerking. Ze vormen de spin in het web op lokaal niveau, hebben een signaalfunctie, weten welke ondersteuning KBO-Brabant kan bieden en communiceren dit met de lokale en. Voor de portefeuillehouders zijn bijeenkomsten georganiseerd met als doel het vinden van (gemeenschappelijke) kernpunten, het vaststellen van ondersteuningsvragen die op lokaal niveau spelen en het plannen van activiteiten. In het voorjaar van is een centrale bijeenkomst gehouden. In het najaar lag de voorkeur bij regionale bijeenkomsten. Centrale bijeenkomsten blijken meer geschikt te zijn voor eenzijdige informatieverstrekking. De behoefte van portefeuillehouders aan meer uitwisseling over de onderwerpen die op lokaal niveau spelen, heeft ertoe geleid dat in het najaar alleen regionale bijeenkomsten zijn georganiseerd. De thema s konden daarbij in kleinere groepen onder de loep worden genomen. Voor de voorzitters van Kringen van de vier grote steden Breda,, s-hertogenbosch en is een apart overleg in het leven geroepen om tegemoet te komen aan de specifieke situatie in steden. De aandachtsgebieden in de grote steden komen weliswaar vaak overeen met die van de dorpen en de dorpskernen, maar daar staat tegenover dat de collectieve belangenbehartiging in de grote steden veelal een andere aanpak behoeft dan in de kleinere gemeenten. In zijn twee bijeenkomsten voor de grote steden gehouden. Onderwerpen die aan de orde kwamen in waren onder meer armoede, de Wmo en de gevolgen van de komende bezuinigingen. Daarnaast is aandacht besteed aan meer afstemming, onder meer met de werkgroep Individuele Belangenbehartiging. Uitgangspunt hierbij was dat sommige knelpunten die samengaan met de huidige maatschappelijke ontwikkelingen weliswaar op individueel niveau worden gesignaleerd, maar juist op collectief niveau moeten worden aangepakt. Samenwerking KBO-Brabant stimuleert de samenwerking tussen verschillende ouderenorganisaties op lokaal en regionaal vlak. Op provinciaal niveau wordt samengewerkt in het VBOB. KBO-Brabant coördineerde in diverse projecten van de samenwerkende ouderenbonden, zoals Deskundigheidsbevordering lokale belangenbehartiging (DLB), Meer woningen voor ouderen (MWVO) en Ondersteuning ouderenvertegenwoordigers Zorgbelang Brabant (OOZ). Voor deze projecten ontving KBO-Brabant via het VBOB subsidie van de provincie Noord- Brabant. Voor de projecten DLB en MWVO zijn Jaarverslag Binnenwerk.indd :49

13 projectgroepen samengesteld. Twee leden van de werkgroep OCBB zijn afgevaardigd in de projectgroep DLB. Eén lid van KBO-Brabant die deskundig is op het gebied van wonen neemt als voorzitter deel in de projectgroep MWVO. Om de inbreng van ouderen in de regioraden van Zorgbelang Brabant te verbeteren is gewerkt aan het actualiseren en uitbreiden van het relatiebestand. Daarmee werd het netwerk versterkt en de communicatie vergemakkelijkt. Ook zijn de ouderenvertegenwoordigers betrokken bij de bijeenkomsten die vanuit de projecten DLB en MWVO zijn georganiseerd. Deskundigheidsbevordering lokale belangenbehartiging In januari is de tweede fase van het project DLB afgerond met een notitie over de resultaten. Deze fase omvatte een behoeftenonderzoek via interviews onder zeven seniorenplatforms in de pilotgemeenten Bernheze, Helmond, Landerd, Oosterhout, Schijndel, en Woudrichem. Aan de hand van de uitkomsten is een basisaanbod samengesteld voor seniorenplatforms en besturen van en. In het najaar zijn vijf cursussen uitgevoerd, verzorgd door de Academie Zorgbelang Brabant. Ook zijn er drie themabijeenkomsten gehouden. In mei en juni werd een start gemaakt met het opzetten van een eigen website, aangehaakt bij het systeem van KBO-Brabant (www.dlbbrabant.nl). De website is een informatie- en steunpunt voor seniorenplatforms en dient als verbindend element. Langzamerhand weet men de weg naar de website te vinden, maar promotie blijft noodzakelijk, evenals aanvulling met informatie en het opzetten van discussiefora. In 2012 zal het project worden voortgezet. Meer woningen voor ouderen Doel van het project MWVO is lokale belangenbehartigers toe te rusten om het tekort aan geschikte woningen voor ouderen terug te dringen. Het project is een aanvulling op het project DLB. Een helpdesk, nieuwsbrieven en bijeenkomsten waarin thema s op het gebied van wonen centraal stonden, hebben belangenbehartigers ondersteund in hun lokale lobby bij gemeenten voor meer geschikte woningen voor ouderen. De bijeenkomsten werden gemiddeld door 100 belangenbehartigers uit 50 (van de 67) Brabantse gemeenten bezocht. Indien het onderwerpen betrof die in ruimere zin de deskundigheidsbevordering van lokale belangenbehartigers raakten, werd ook gebruik gemaakt van het cursusaanbod van het project DLB. In augustus heeft de projectgroep MWVO samenwerking gezocht met het project Slimme Zorg van de provincie Noord-Brabant en met twee VBOB-projecten (DLB en Wie dan leeft wie dan zorgt?) voor de organisatie van een groot evenement in het Koning Willem II Stadion te op 28 november, dat ruim 400 bezoekers trok. Voor een goede communicatie met en informatieverstrekking aan belangenbehartigers werd een website ontwikkeld (www.mwvobrabant.nl). De oplossing van de huisvestingsproblematiek is een kwestie van lange adem. De provincie Noord-Brabant heeft subsidie voor een vervolg van het project in 2012 toegezegd. Expertgroepen KBO-Brabant wil proberen op belangrijke beleidsterreinen een aantal deskundigen uit onze provincie te verenigen in een expertgroep. Wanneer zich iets voordoet kunnen we dan direct terecht bij mensen die alles weten van wonen, pensioenen, Wmo of verzekeringen. Een eerste start is gemaakt met het thema inkomen, waarvoor enkele leden zich hebben aangemeld. Zij willen de thema s pensioenen, oudedagvoorziening en regelingen om langer door te werken vanuit de groep oppakken. Verder dient de themagroep zich actief te verdiepen in de vragen die bij de achterban leven. Hiervoor wil KBO-Brabant middelen ontwikkelen, zoals internetcommunities. Signalen van leden worden gebruikt om adequaat te reageren op voorgenomen beleid, zoals wijziging van de pensioenwet of de vitaliteitregeling. Ook voor de thema s zorg, welzijn, wonen en mobiliteit wil KBO-Brabant dergelijke expertgroepen samenstellen. 15 Jaarverslag Binnenwerk.indd :49

14 4. Individuele belangenbehartiging KBO-Brabant voert samen met de VBOB-partners ANBO, BOOG, PCOB, PSOB en PVGE drie projecten uit die zich richten op de behartiging van individuele belangen van senioren: Vrijwillige ouderenadvisering, Belastingservice en Administratieve ondersteuning. Een projectgroep bestaande uit één vertegenwoordiger per deelnemende Brabantse seniorenorganisatie ziet toe op de uitvoering van de drie projecten. KBO-Brabant fungeert als kartrekker en levert de projectleider, die bij de uitvoering wordt ondersteund door de werkgroep Individuele Belangenbehartiging (IBB) van KBO-Brabant. Organisatie In de provincie Noord-Brabant zijn honderden vrijwillige ouderenadviseurs (VOA s) en belastinginvulhulpen actief. Ook is een aanzet gemaakt met het werven en opleiden van thuisadminitrateurs. Deze vrijwilligers ondersteunen, informeren en adviseren vele senioren op het gebied van het zelfstandig vinden van hun weg naar voorzieningen, belastingteruggave en bij het op orde houden van hun administratie. Om de dienstverlening op het gebied van vrijwillige ouderenadvisering, belastingservice en administratieve ondersteuning optimaal te laten verlopen, bieden de in het VBOB samenwerkende ouderenbonden vraaggerichte ondersteuning. De organisatie en uitvoering van de halfjaarlijkse terugkomdagen voor VOA s en het bieden van studiebegeleiding bij de jaarlijkse scholingsdagen voor de belastinginvulhulpen zijn toevertrouwd aan de werkgroep IBB van KBO-Brabant. Vrijwillige Ouderenadvisering Voor reeds actieve VOA s vonden in juni (258 aanwezigen) en november (313 aanwezigen) terugkombijeenkomsten plaats in Maarheeze, Oudenbosch, Udenhout en Wanroij. Tijdens deze bijeenkomsten werden actualiteiten besproken en uiteenlopende thema s behandeld. In juni kwam het thema Wmo de Kanteling aan de orde en in november patiëntenrechten. Daarnaast gingen in november de deelnemers in workshops onder begeleiding van de docenten zelf aan de slag om vaardigheden te ontwikkelen. De waardering van de deelnemers voor beide terugkomdagen was (zeer) positief. 16 Jaarverslag Binnenwerk.indd :49

15 Werving en opleiding nieuwe VOA s In totaal werden in het verslagjaar zeven cursussen voor nieuwe VOA s georganiseerd, drie in het voorjaar en vier in het najaar. Elk van deze cursussen werd voorafgegaan door een of meerdere introductiebijeenkomst(en) van een dagdeel. De cursussen werden telkens door twee VOA-docenten gegeven. De werving van nieuwe VOA s gebeurde door de s-, c.q. gewestelijke besturen van alle in het VBOB samenwerkende seniorenorganisaties. Ter ondersteuning van hun wervingsactiviteiten ontvingen de verantwoordelijke besturen een informatiepakket met relevante informatie over vrijwillige ouderenadvisering. In totaal werden 85 nieuwe VOA s opgeleid. Ook deze cursussen werden door de deelnemers (zeer) positief gewaardeerd. Overige activiteiten Voor de uitvoering van een pilot Allochtone ouderen adviseurs zijn voorbereidingen getroffen door een overleggroep van een vrijwilligster van KBO-Brabant en van BOOG onder begeleiding van de projectleider. Daarnaast is een samenwerking aangegaan met welzijnsorganisatie De Twern uit om twee informatieavonden voor de doelgroep te houden. Deze avonden werden door ruim twintig allochtonen bezocht. Ter ondersteuning van hun organisatorische taak is advies verleend aan de besturen van de en van de diverse seniorenorganisaties die in het VBOB verenigd zijn. Voor de ouderenadviseurs is een website ingericht en gelanceerd. Deze is ook toegankelijk voor VOA s van collega-ouderenorganisaties. Door middel van een enquête is onderzoek gedaan naar de ervaringen van actieve VOA s en 235 VOA s hebben daaraan meegedaan. De uitkomsten worden gebruikt om de ouderenadvisering een kwaliteitsimpuls te geven. Ondersteuning en KBO-Brabant De gewenste relatie tussen de sbesturen, c.q. gewestelijke besturen van de in het VBOB samenwerkende seniorenorganisaties en de gemeentelijke stichtingen welzijn ouderen is meermaals onderwerp van gesprek geweest. In deze gesprekken kwamen de taken en verantwoordelijkheden ter sprake en de mogelijkheid een overeenkomst af te sluiten om afspraken te reguleren. Leden van de VBOB-projectgroep, de werkgroep IBB van KBO-Brabant en de docentengroep VOA gingen in op vragen van s-, Kring- en gewestelijke bestuurders. Belastingservice Ook in waren weer honderden belastinginvulhulpen actief om senioren te helpen bij het invullen van de belastingaangifte. Het project Belastingservice is erop gericht deze vorm van thuisservice te professionaliseren, verbreden en verzelfstandigen in navolging van het landelijke belastingproject. Scholing Voor nieuwe belastinginvullers is een trainingsdag georganiseerd op drie verschillende locaties. De dag is door 52 starters met goed gevolg afgesloten. Zij ontvingen een legitimatiepasje belastinginvulhulp, waarmee zij gerechtigd zijn als invulhulp voor senioren op te treden. Voor alle invulhulpen zijn 25 terugkomdagen begin gehouden. Vanuit het landelijke project is naar aanleiding van vragen van belastinginvulhulpen dit jaar voor het eerst, bij wijze van pilot, een toeslagencursus aangeboden. De inhoud en organisatie van de cursus is door de landelijke projectleiding gedaan. De werving van en de uitnodigingen aan de deelnemers is verzorgd door KBO-Brabant. Aan deze cursus namen vanuit Brabant 23 personen deel. Een geplande bijscholingsdag met nieuwe wetswijzigingen is niet gerealiseerd. De werving voor de terugkomdagen van 2012 is gestart. Hiervoor zijn ongeveer 600 belastinginvulhulpen uitgenodigd en verdeeld over één van de 28 cursusdagen. Helpdesk De belastinginvullers kunnen met vragen terecht bij een telefonische en digitale helpdesk van fiscalisten. Drie fiscalisten zijn bijgeschoold en bereid gevonden om als helpdesk te fungeren. Vragen van belastinginvullers komen via de projectleiding bij deze fiscalisten terecht. Via de website wordt door de landelijke en de provinciale projectleiding gecommuniceerd met belastinginvullers die op deze site gespecificeerde achtergrondinformatie en invulprogramma s kunnen downloaden. 17 Jaarverslag Binnenwerk.indd :49

16 Toekomst Het belastingjaar was het laatste jaar dat goeddeels gefinancierd werd door de Belastingdienst. Er is nog geen zicht op vervolgfinanciering na het kalenderjaar Gezien de schaalgrootte van het project verdient het aanbeveling om zo vroeg mogelijk in het jaar gedachten te ontwikkelen om de toekomst van het project veilig te stellen. Administratieve ondersteuning Het project Administratieve ondersteuning is in september opgestart, maar gestagneerd wegens langdurige ziekte van de projectleider. In oktober heeft een herstart plaatsgevonden met een nieuwe projectleider. Beoogd wordt de zelfredzaamheid van senioren te vergroten door hen in staat te stellen de regie over hun administratie te houden of (weer) te nemen. Er is een beknopt uitvoeringsplan opgesteld om een vliegende start te kunnen maken met een beperkt aantal pilots. Uit een inventarisatie is gebleken dat in 35 gemeenten soortgelijke initiatieven lopen of gelopen hebben. Voor elf geïnteresseerden is een bijeenkomst georganiseerd om hen te informeren over het project Administratieve ondersteuning, de functie van thuisadministrateur, organisatorische aspecten en de mogelijkheden van deskundigheidsbevordering. Lokaal is gepolst welke gemeenten aan een pilot mee willen doen, die begin 2012 zal starten. Het Landelijk Steunpunt Thuisadministratie gaat een workshop verzorgen van twee dagdelen voor thuisadministrateurs en een train-de-trainerprogramma voor docenten. De bedoeling is zo een module te ontwikkelen die de docenten verder kunnen hanteren bij hun cursusprogramma. De VOA-docenten zijn bereid gevonden de opleiding van de thuisadministrateurs op zich te nemen. 18 Jaarverslag Binnenwerk.indd :49

17 5. Kadervorming en educatie Kaderleden en vrijwilligers beter toerusten is de taak van de werkgroep Kadervorming & Educatie (K&E). In kwam de werkgroep negen keer bij elkaar. Behalve uitvoering van de voorgenomen workshops is ook gekeken wat de taak van de werkgroep kan zijn als gevolg van het nieuwe beleidsplan Enkele leden namen deel aan de studiedag van alle werkgroepen van KBO-Brabant op 15 april. Naar aanleiding van deze bijeenkomst heeft de werkgroep zijn visie voor de toekomst op papier gezet. Scholingsadviseurs In het verslagjaar vond één bijeenkomst plaats met de scholingsadviseurs van de Kringen. De belangrijkste aandachtspunten waren: - terugblik op de gegeven workshops in ; - inhoud van de aangeboden workshops in de vier regio s; - aangeboden workshops (op aanvraag) in het kantoor van KBO-Brabant; - bezoek aan de Kringraadvergadering; - taken van de adviseurs omtrent kadervorming; - aanbod workshops in 2012; - aan- en afmelden workshops in Workshops in In het verslagjaar is de workshop Vernieuwd besturen opgezet. In totaal zijn door de werkgroep zestien workshops verzorgd, veelal gericht op het goed bestuurlijk functioneren. Het betreft de volgende workshops (inclusief frequentie van aanbieding en aantal deelnemers): - Voorzitter (een maal gegeven, 9 deelnemers); - Penningmeester (een maal gegeven, 6 deelnemers); - Secretaris/notuleren (een maal gegeven, 7 deelnemers); - Besturen nieuwe stijl (drie maal gegeven, in totaal 25 deelnemers); - Spreken in het openbaar (een maal gegeven, 3 deelnemers); - Powerpoint (een maal gegeven, 9 deelnemers); - Werven en behouden vrijwilligers (een maal gegeven, 5 deelnemers); - Kennismaken met de KBO (een maal gegeven, 30 deelnemers); - Oriëntatie op de KBO (zes maal gegeven, in totaal 131 deelnemers). In samenwerking met de werkgroep ICT zijn acht workshops gegeven: - Ledenadministratie Lea-Senior (vijf maal gegeven, 41 deelnemers); - Boekhouden Lea-Senior Financieel (drie maal gegeven, in totaal 13 deelnemers). 19 Jaarverslag Binnenwerk.indd :49

18 6. Identiteit en zingeving De werkgroep Identiteit & Zingeving (I&Z) van KBO-Brabant houdt zich bezig met diepere levensvragen en geeft invulling aan de van oudsher katholiek-christelijke identiteit van de vereniging. De werkgroep wil graag samen met de en inhoud geven aan deze zoektocht. De werkgroep kwam in negen keer bijeen. Belangrijke gespreksonderwerpen waren naast de thema s eenzaamheid en Beweging van Barmhartigheid ook het nu volop in discussie zijnde thema voltooid leven. Eenzaamheidspreventie Het project Eenzaamheidspreventie van de werkgroep blijkt aan een duidelijke vraag te voldoen. Twee werkgroepleden hebben een powerpointpresentatie over dit onderwerp gemaakt en hebben aan de hand hiervan het thema toegelicht bij belangstellende en. Zorg rond het levenseinde In vervolg op de provinciale themabijeenkomsten Goede zorg rondom het levenseinde in hebben twee leden van de werkgroep I&Z en ondersteund bij dit thema. Zij hebben met hen hierover discussies gevoerd en de mogelijkheden verkend om tot regels van handelen te komen. Beweging van Barmhartigheid In het najaar van heeft de werkgroep I&Z de mogelijkheid aangeboden een driedaagse cursus te volgen bij de Beweging van Barmhartigheid in Vught, de zogenaamde Leerroute van Barmhartigheid. Helaas was de belangstelling vanuit de leden hiervoor gering. Toch is met een klein aantal leden een inspirerende driedaagse cursus gevolgd. Bedevaart en Abdijdag Op 18 mei is er een zeer succesvolle Abdijdag gehouden bij Abdij Koningshoeven in Berkel-Enschot. Ruim 100 mensen hebben veel inspiratie opgedaan en van de gastvrijheid van de paters mogen genieten. De jaarlijkse bedevaart naar de Zoete Moeder van Den Bosch in de St. Janskathedraal vond plaats op 5 oktober. Ruim 350 leden hebben hieraan deelgenomen. Boekje Over wegen Op initiatief van de werkgroep I&Z is het boekje Over wegen tot stand gekomen, uitgegeven door KBO-Brabant. In dit boekje zijn 25 overwegingen van de geestelijk adviseur van KBO-Brabant, de heer W. Kalb, opgenomen. In vierde hij zijn 50-jarig priesterfeest en werd hij bovendien 75 jaar. Voor zijn belangeloze inzet voor de vereniging heeft KBO-Brabant hem met dit boekje willen eren. Overige activiteiten Naast bovenstaande activiteiten leverde de werkgroep I&Z een bijdrage aan de endag en de Senioren Expo en bezocht studiedagen. 20 Jaarverslag Binnenwerk.indd :49

19 7. Informatie- en communicatietechnologie De mogelijkheden van informatie- en communicatietechnologie worden door ouderen steeds meer benut. Daarin bijgestaan door de gelijknamige werkgroep ICT, heeft KBO-Brabant in een meerjaren ICT-beleidsplan ontwikkeld voor de vereniging. De werkgroep ICT bundelt alle activiteiten op het vlak van s- en Kringwebsites, het ledenadministratieprogramma Lea-Senior en het boekhoudprogramma Lea-Senior Financieel, powerpoint-cursussen, onderhoudt de contacten met PC-DoeMeeCentra en begeleidt en verzorgt de coördinatie van de nieuw benoemde ICT-adviseurs. Voorts denkt de werkgroep mee over de handhaving van de KBO-huisstijl, de uniformiteit van publicaties en bewaakt de functionaliteit van de KBO-website. ICT-beleidsplan In vier regiobijeenkomsten in oktober gaf extern adviseur en opsteller van het ICT-beleidsplan, de heer G. van Dijk, toelichting op zijn advies aan KBO-Brabant. De bijeenkomsten zijn bezocht door leden met verschillende vrijwilligerstaken: leden van de werkgroep ICT, ICT-adviseurs, webmasters, ledenadministrateurs, helpdesk-medewerkers en bestuurders. Steeds waren 20 tot 30 deelnemers aanwezig. Na de presentatie konden vragen en opmerkingen aan de orde worden gesteld. ICT-adviseurs Met de instelling van de functie ICT-adviseur op Kringniveau is binnen KBO-Brabant een adequaat informatienetwerk gecreëerd. Ondersteund door de werkgroep, waren de ICTadviseurs actief met het adviseren en verzamelen van informatie in de Kringen en en op het brede gebied van ICT. Op 13 juli vond een bijeenkomst plaats om de ICT-adviseurs te informeren over de ontwikkelingen rondom de website van KBO- Brabant en de webversie van Lea-Senior. Door een nog verder te realiseren toerusting van de ICT-adviseurs van de Kringen kan veel coördinatie en sturing op ICT-vlak door hen worden verricht. Website KBO-Brabant In het najaar van heeft de website van KBO-Brabant een nieuw uiterlijk gekregen, met een moderne lay-out en een gewijzigde menubalk. Tevens zijn verbeteringen aangebracht en is een nieuwe functionaliteit in gebruik genomen, de tabbladen. en kunnen met hun website aanhaken bij de centrale website van KBO-Brabant. Hiermee wordt de eenduidigheid binnen KBO-Brabant bevorderd. Opleiding van webmasters De opleiding van webmasters, aangepast aan de vernieuwde website, is in weer diverse malen gegeven. De cursus is gevolgd door 29 en en eind waren 85 websites van KBO-en online. Drie Kringen zijn gestart met het bouwen van hun eigen website en één Kring is online gegaan. Ledenadministratie De ontwikkeling van de webversie van het ledenadministratieprogramma Lea-Senior, genoemd LeaWeb, is opgepakt. Aan het eind van was het programma bijna gereed en werden als proef de eerste drie en geconverteerd. Op 18 november is het nieuwe programma tijdens een bijeenkomst aan de helpdeskvrijwilligers gepresenteerd. Zij werken mee aan de introductie van LeaWeb. LeaWeb heeft dezelfde functionaliteit als Lea- Senior, maar is ook op andere niveaus te gebruiken. Basis blijft de ledenadministratie van de en, die zelf bepalen welke bevoegdheden personen krijgen door een systeem van autorisaties. Met dit programma hoopt KBO-Brabant de problemen met verschillende computerversies te hebben opgelost. In het begin van 2012 zal gestart worden met de conversie van bestanden van de eerste en. 91% van de en is inmiddels opgenomen in het centrale ledenbestand. 21 Jaarverslag Binnenwerk.indd :49

20 Lea-Senior Financieel Op verzoek werden cursussen gegeven aan penningmeesters die aan de slag wilden met Lea-Senior Financieel. Daarnaast werd individuele ondersteuning aan en verleend door helpdeskmedewerkers die verdeeld over de provincie actief zijn. Voor 2012 is een update van het programma gepland die door een inventarisatie van gebruikerswensen vooraf zal worden gegaan. 22 Jaarverslag Binnenwerk.indd :49

Jaarverslag 2011 KBO-Brabant

Jaarverslag 2011 KBO-Brabant Jaarverslag KBO-Brabant 2 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding 2. Centrale organisatie 3. Collectieve belangenbehartiging 4. Individuele belangenbehartiging 5. Kadervorming en educatie 6. Identiteit en

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 KBO-Brabant

Jaarverslag 2010 KBO-Brabant Jaarverslag KBO-Brabant 2 Erratum Jaarverslag KBO-Brabant Ondanks het zorgvuldig samenstellen van het Jaarverslag, zijn in bijlage 5 op pagina 41 per abuis enkele ledenaantallen verschoven. Onderstaande

Nadere informatie

KBO BRABANT: een actieve seniorenvereniging. ook in de Gemeente Cuijk

KBO BRABANT: een actieve seniorenvereniging. ook in de Gemeente Cuijk KBO BRABANT: een actieve seniorenvereniging ook in de Gemeente Cuijk 1 KBO-Brabant: Vereniging van, voor en door leden Grootste vrijwilligersorganisatie van Brabant Gebaseerd op identiteit en solidariteit

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 KBO-Brabant

Jaarverslag 2012 KBO-Brabant Jaarverslag 212 KBO-Brabant Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Centrale organisatie 3. Collectieve belangenbehartiging 4. Individuele belangenbehartiging 5. Kadervorming en educatie 6. Identiteit en zingeving

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK

PLAN VAN AANPAK KBO CUIJK CENTRUM PLAN VAN AANPAK 2018 2022 1 P a g i n a INHOUD: Pagina 1: Pagina 2: Pagina 3: Pagina 4: Voorblad Inhoud Inleiding lijke taken en Pagina 5: Pagina 6: Ouderenbeleid PR en Communicatie Scholing

Nadere informatie

Voorwoord Voor u ligt het werkplan 2016. Het werkplan richt zich op de hoofdzaken van de activiteiten.

Voorwoord Voor u ligt het werkplan 2016. Het werkplan richt zich op de hoofdzaken van de activiteiten. Werkplan 2016 Voorwoord Voor u ligt het werkplan 2016. Het werkplan richt zich op de hoofdzaken van de activiteiten. Belangenbehartiging blijft ook in 2016 een belangrijk speerpunt. Vanuit KBO Overijssel

Nadere informatie

Scholingsaanbod najaar 2013. voor actieve vrijwilligers van ANBO

Scholingsaanbod najaar 2013. voor actieve vrijwilligers van ANBO Scholingsaanbod najaar 2013 voor actieve vrijwilligers van ANBO Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2.... 4 3. Aanbod... 5 3.1 Workshop Webmaster... 5 3.2 Workshop Beleidsbeïnvloeding Wmo... 6 3.3 Workshop

Nadere informatie

KBO NH. Het Werkplan december 2012

KBO NH. Het Werkplan december 2012 december 2012 KBO NH Het Werkplan 2013 In het werkplan staat in hoofdlijnen beschreven wat de KBO-NH gaat doen in 2013. Het betreft hier het pakket zoals het door besluiten van de Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

Cursusoverzicht KBO-Brabant 2017

Cursusoverzicht KBO-Brabant 2017 Cursusoverzicht KBO-Brabant 2017 Inleiding In het kader van kennisoverdracht en educatie biedt KBO-Brabant verschillende cursussen, themadagen en workshops aan voor leden en kaderleden. In dit programmaoverzicht

Nadere informatie

Stichting Seniorenplatform Gouda. Jaarverslag 2014

Stichting Seniorenplatform Gouda. Jaarverslag 2014 Gouda, 20 februari 2015 Stichting Seniorenplatform Gouda Jaarverslag 2014 De topics in 2014: Lancering van de website van de SSG Het forum rond de gemeenteraadsverkiezingen In gesprek met de ouderenbonden

Nadere informatie

Scholingsgids ANBO Academie 2015. Voor actieve vrijwilligers van ANBO

Scholingsgids ANBO Academie 2015. Voor actieve vrijwilligers van ANBO Scholingsgids ANBO Academie 2015 Voor actieve vrijwilligers van ANBO Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2.... 4 3. Aanbod... 5 3.1 Workshop Welkom bij ANBO... 5 3.2 Instructiebijeenkomst Ledenadministrateur...

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 KBO-Brabant

Jaarverslag 2012 KBO-Brabant Jaarverslag 212 KBO-Brabant Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Centrale organisatie 3. Collectieve belangenbehartiging 4. Individuele belangenbehartiging 5. Kadervorming en educatie 6. Identiteit en zingeving

Nadere informatie

CENTRALE VAN OUDERENVERENIGINGEN

CENTRALE VAN OUDERENVERENIGINGEN CENTRALE VAN OUDERENVERENIGINGEN tweejarenplan 2015-2016 1 Inleiding De Centrale van Ouderenverenigingen is de koepel van ouderenverenigingen en andere organisaties van en voor ouderen in de gemeente Venray.

Nadere informatie

1. Voorwoord blz Organisatie en missie blz Voorgenomen werkzaamheden blz Tijdsbesteding blz. 7

1. Voorwoord blz Organisatie en missie blz Voorgenomen werkzaamheden blz Tijdsbesteding blz. 7 Werkplan 2017 2018 Inhoud 1. Voorwoord blz. 3 2. Organisatie en missie blz. 5 3. Voorgenomen werkzaamheden blz. 6 4. Tijdsbesteding blz. 7 2 1. Voorwoord Het Bestuur van het Gehandicapten Platform heeft

Nadere informatie

Cursusoverzicht KBO-Brabant 2014

Cursusoverzicht KBO-Brabant 2014 Cursusoverzicht KBO-Brabant 2014 Inleiding In het kader van kennisoverdracht en educatie biedt KBO-Brabant verschillende cursussen, themadagen en workshops aan voor leden en kaderleden. In dit programmaoverzicht

Nadere informatie

Activiteitenplan 2017

Activiteitenplan 2017 Activiteitenplan 2017 KBO afdeling Apeldoorn en Epe Katholieke Belangenorganisatie voor Senioren 2 Activiteitenplan 2017 - KBO afd. Apeldoorn en Epe Inhoud Inleiding 4 Ledenaantal 4 Jaarvergadering 4 Organisatie

Nadere informatie

PCOB. Actief netwerk van en voor senioren. Gemeenschappelijk actief

PCOB. Actief netwerk van en voor senioren. Gemeenschappelijk actief PCOB Actief netwerk van en voor senioren Gemeenschappelijk actief PCOB: gemeenschappelijk actief! Dynamisch, betrokken, professioneel en christelijk geïnspireerd; het zijn dé kenmerken van de PCOB. We

Nadere informatie

uw partner in toegankelijkheid

uw partner in toegankelijkheid Overleg Lichamelijk Gehandicapten Amstelland uw partner in toegankelijkheid Werkplan OLGA 2012 1. Inleiding. a. Wat is OLGA? b. Overleg OLGA c. Aandacht! d. Bewustwording 2. Activiteiten 2012. a. Extern

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden

COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden Concept versie; d.d. 28.01.2014 Inhoud: 1. Verantwoording 2. Doelen en gebruikswaarde van het Communicatieplan 3. Organisatie

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

WERKPLAN KBO LIMBURG

WERKPLAN KBO LIMBURG WERKPLAN 2014 KBO LIMBURG Bezoekadres: Steegstraat 5, Roermond Postadres: Postbus 960, 6040 AZ ROERMOND Telefoon: 0475-381740 Fax: 0475-381845 E-mail: info@kbolimburg.nl Website: www.kbolimburg.nl INHOUDSOPGAVE:

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 KBO-Brabant

Jaarverslag 2009 KBO-Brabant Jaarverslag KBO-Brabant 2 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Algemene inleiding 3. Centrale organisatie 4. Financiën 5. Collectieve belangenbehartiging 6. Individuele belangenbehartiging 7. Kadervorming en

Nadere informatie

De heer B.W.N. Vermeer

De heer B.W.N. Vermeer Jaarverslag secretaris 2013 ANBO afdeling Alphen aan den Rijn Bestuur Per 1 januari 2013 bestond het bestuur uit: Mevrouw A Brokerhof De heer P.G.S. Dobbe De heer C.R. de Feiter Mevrouw J. Broer- van Leeuwen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de NEDERLANDSE VERENIGING VOOR SLECHTHORENDEN (NVVS) Artikel 1. OMSCHRIJVINGEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de NEDERLANDSE VERENIGING VOOR SLECHTHORENDEN (NVVS) Artikel 1. OMSCHRIJVINGEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de NEDERLANDSE VERENIGING VOOR SLECHTHORENDEN (NVVS) Artikel 1. OMSCHRIJVINGEN 1. In dit reglement wordt verstaan onder a. vereniging: de NVVS; b. bestuur: het bestuur van de

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 KBO-Brabant

Jaarverslag 2014 KBO-Brabant Jaarverslag 214 KBO-Brabant Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Centrale organisatie KBO-Brabant en functioneren van de vereniging 3. Welzijn en Zorg 4. Wonen en Mobiliteit 5. Inkomen en Werk 6. Financiën 5

Nadere informatie

HUURDERS BELANGEN ORGANISATIE DE PEEL

HUURDERS BELANGEN ORGANISATIE DE PEEL BELEIDSPLAN 2010 HUURDERS BELANGEN ORGANISATIE DE PEEL HUURDERS BELANGEN ORGANISATIE DE PEEL BELEIDSPLAN 2010 In dit beleidsplan geven wij aan waar het bestuur van de Stichting Huurders Belangen Organisatie

Nadere informatie

JAARPLAN 2015 WMO ADVIESRAAD BOXTEL

JAARPLAN 2015 WMO ADVIESRAAD BOXTEL JAARPLAN 2015 WMO ADVIESRAAD BOXTEL 1 INLEIDING De Wmo Adviesraad is op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning bij besluit van de gemeenteraad van 27-9-2007 (de z.g. participatieverordening) door

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2012

Nieuwsbrief oktober 2012 Nieuwsbrief oktober 2012 Jaargang 4 nummer 2 Stichting Landelijk Huurders Platform Voorwoord Wist u dat: Naar aanleiding van de uitkomsten van onze regiobijeenkomst hebben wij besloten u in deze nieuwsbrief

Nadere informatie

Uitwerking scenario Belangenbehartiging

Uitwerking scenario Belangenbehartiging Uitwerking scenario Belangenbehartiging Korte omschrijving Belangenbehartiging voor mensen met een verstandelijke / cognitieve beperking gebeurt op 3 niveaus. 1. Individueel doorgaans wordt dit gedaan

Nadere informatie

Afdeling Harderwijk-Hierden

Afdeling Harderwijk-Hierden Afdeling Harderwijk-Hierden Nieuwsbrief Januari 2014 Van de bestuurstafel Na de hernieuwde start op de ledenvergadering van september 2013 zet het bestuur zich met enthousiasme in om de afdeling Harderwijk-Hierden

Nadere informatie

I INLEIDING 3 II KORTE TERUGBLIK 2013 EN III DOELEN, FUNCTIES EN ACTIVITEITEN IV FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013/2014 EN BEGROTING

I INLEIDING 3 II KORTE TERUGBLIK 2013 EN III DOELEN, FUNCTIES EN ACTIVITEITEN IV FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013/2014 EN BEGROTING Jaarverslag 2014 Namens de Stuurgroep Samenwerkingsverband Autisme Zuidoost Brabant, Marianne Jacobs, coördinator Samenwerkingsverband Autisme november 2014 www.autismezuidoostbrabant.nl mjacobs@meezuidoostbrabant.nl

Nadere informatie

Stichting Seniorenplatform Gouda Jaarverslag 2013

Stichting Seniorenplatform Gouda Jaarverslag 2013 Stichting Seniorenplatform Gouda Jaarverslag 2013 Deelnemen aan de samenleving Zelfstandig blijven Aan het werk blijven Senioren doen mee Gouda 11 maart 14 Een woord vooraf 1. Stichting Seniorenplatform

Nadere informatie

Jaarverslag SBO-Tilburg Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg

Jaarverslag SBO-Tilburg Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg 27 april 2016 Inhoudsopgave pagina 1. Inleiding 2 2. Activiteitenplan 3 2.1 Deskundigheidsbevordering 3 Cursussen Vraagbaakfunctie 2.2 Beleidsontwikkeling en -beïnvloeding

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Blijvend thuis in eigen huis Noodfonds voor senioren Versterken van de contacten met de wijk- en dorpsraden Wmo adviesgroep

Jaarverslag 2014 Blijvend thuis in eigen huis Noodfonds voor senioren Versterken van de contacten met de wijk- en dorpsraden Wmo adviesgroep Jaarverslag 2014 In het jaar 2014 heeft het bestuur van de Seniorenraad voor de gemeente Oss onder andere verder uitwerking gegeven aan de volgende in 2013 opgestarte projecten: Blijvend thuis in eigen

Nadere informatie

NEDERLANDSE VERENIGING VOOR NARCOLEPSIE BELEIDSPLAN 2010-2013

NEDERLANDSE VERENIGING VOOR NARCOLEPSIE BELEIDSPLAN 2010-2013 NEDERLANDSE VERENIGING VOOR NARCOLEPSIE BELEIDSPLAN 2010-2013 Inhoudsopgave 1. Inleidining blz. 2 2. Missie blz. 2 3. Beleid blz. 2 4. Beleidsuitvoering blz. 5 5. Meetpunten blz. 7 6. Verantwoording blz.

Nadere informatie

Werkplan 2016. PCG Iedereen doet mee

Werkplan 2016. PCG Iedereen doet mee Werkplan 2016 PCG Iedereen doet mee Provinciale Chronisch zieken en Gehandicaptenraad Groningen September 2015 Inhoud 1 Inleiding 2 Bestuurlijke organisatie 3 Activiteiten 3.1 Opnieuw opbouwen en uitbouwen

Nadere informatie

Provinciale Chronisch zieken en gehandicaptenraad Groningen WERKPLAN EN BEGROTING 2014

Provinciale Chronisch zieken en gehandicaptenraad Groningen WERKPLAN EN BEGROTING 2014 Provinciale Chronisch zieken en gehandicaptenraad Groningen WERKPLAN EN BEGROTING 2014 Groningen oktober 2013 Inleiding De Provinciale Chronisch zieken en Gehandicaptenraad Groningen (PCG) is de overkoepeling

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE Artikel 1 Verantwoording Krachtens het in artikel 24 van de statuten van KBO Zeewolde bepaalde, is er een reglement voor de afdelingen. Artikel 2 Doel - middelen

Nadere informatie

Projectplan Ouderen en Levensvragen / Zingeving Cuijk.

Projectplan Ouderen en Levensvragen / Zingeving Cuijk. Projectplan Ouderen en Levensvragen / Zingeving Cuijk. Levens- / en zingevingvragen zijn op de achtergrond geraakt in onze samenleving, soms ook in het welzijnswerk. Toch zijn kwetsbaarheid en eenzaamheid

Nadere informatie

Katholieke Bond van en voor Ouderen

Katholieke Bond van en voor Ouderen Katholieke Bond van en voor Ouderen Opsteller: Bestuurslid KBO Stad-Utrecht Truus van der Pijl Versie: 1 Datum: oktober 2013 Ingaand: 2014 1 Inhoudsopgave 01 Inleiding 02 Bestuurszaken 03 Vergaderingen

Nadere informatie

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen A. De bestuurlijk I. Algemeen Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten. Het huishoudelijk reglement wordt samengesteld en goedgekeurd door het voltallige

Nadere informatie

Vereniging voor senioren

Vereniging voor senioren Vereniging voor senioren HUISHOUDELIJK REGLEMENT HOOFDVERENIGING Werkgebied Artikel 1 1. Het gebied waarbinnen de vereniging haar activiteiten uitoefent betreft hoofdzakelijk de regio Oost en Midden Brabant,

Nadere informatie

STICHTING SENIORENRAAD ETTEN-LEUR

STICHTING SENIORENRAAD ETTEN-LEUR STICHTING SENIORENRAAD ETTEN-LEUR JAARVERSLAG 2015 Uitgave: Stichting Seniorenraad Etten-Leur Postadres: Brandseweg 21, 4871 CH Etten-Leur Email: seniorenraad@gmail.com Internet: www.seniorenraad-etten-leur.nl

Nadere informatie

Jaarplan 2016. Adviesraad Sociaal Domein 1 Maart 2016. Jaarplan 2016

Jaarplan 2016. Adviesraad Sociaal Domein 1 Maart 2016. Jaarplan 2016 Adviesraad Sociaal Domein 1 Maart 2016 Inhoudsopgave Inleiding 1. Adviesraad Sociaal Domein 1.1 Doelstelling 1.2 Leden 1.3 Organisatie 1.4 Aandachtsgebieden 2. 2.1 Interne organisatie 2.2 Externe contacten

Nadere informatie

RIGOM en ouderenorganisaties Hoofdstuk 1

RIGOM en ouderenorganisaties Hoofdstuk 1 RIGOM en ouderenorganisaties Hoofdstuk 1 6 1. RIGOM EN OUDENORGANISATIES 1.1. RIGOM Zelfstandig ouder worden, daar waar je thuis bent en ook als het wat minder gaat, meedoen en betrokken zijn en blijven,

Nadere informatie

voortgang van het actieprogramma en de resultaten die hiermee zijn bereikt.

voortgang van het actieprogramma en de resultaten die hiermee zijn bereikt. Raadsvoorstel Agenda nr.8 Onderwerp: Vaststellen Beleidsplan Wmo 2015-2017 Soort: Besluitvormend Opsteller: M. Peijnenburg Portefeuillehouder: T.C.W. Maas Zaaknummer: SOM/2014/012545 Documentnummer: SOM/2014/012546

Nadere informatie

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg versie 6: werkdocument vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 14 januari 2014 Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn

Nadere informatie

Welkom en opening Goede morgen dames en heren,

Welkom en opening Goede morgen dames en heren, Bijeenkomst RSBO Oost-Veluwe op 29 november 2011 in het Denksportcentrum te Apeldoorn over het onderwerp Bewustwording Wonen als vervolg op het eerdere woonwensenonderzoek Wat beweegt ouderen op de woningmarkt?

Nadere informatie

Werkplan OLGA 2016. 1. Inleiding. 2. Activiteiten 2016. 3. Bestuur en financiën. a. Wat is OLGA? b. Overleg OLGA c. Bewustwording

Werkplan OLGA 2016. 1. Inleiding. 2. Activiteiten 2016. 3. Bestuur en financiën. a. Wat is OLGA? b. Overleg OLGA c. Bewustwording Overleg Lichamelijk Gehandicapten Amstelland Secretariaat: Bertha von Suttnerlaan 98 1187 SX Amstelveen Telefoon: 020-345 34 29 Fax: 084-837 73 45 E-mail: info@olga-amstelland.nl Internet: www.olga-amstelland.nl

Nadere informatie

Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015

Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015 Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015 Artikel 1 Begrippen 1. 3D s: de drie decentralisaties binnen het sociaal domein die leiden tot extra taken voor de gemeente per 1 januari

Nadere informatie

Beïnvloeding Samen sta je sterker

Beïnvloeding Samen sta je sterker Beïnvloeding Samen sta je sterker Aan de slag Om uw doel te bereiken, moet u gericht aan de slag gaan. Het volgende stappenplan kan u hierbij helpen. 1. Analyseer het probleem en bepaal uw doel Als u een

Nadere informatie

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen A. De bestuurlijk I. Algemeen Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten. Het huishoudelijk reglement wordt samengesteld en goedgekeurd door het voltallige

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. WSW Raad Amsterdam

Jaarverslag 2010. WSW Raad Amsterdam Jaarverslag 2010 WSW Raad Amsterdam april 2011 Mw. H.J. Gussenhoven Ambtelijk Secretaris WSW Raad Voorwoord van de voorzitter De WSW Raad is op basis van de Verordening WSW in 2009 ingesteld. De raad heeft

Nadere informatie

Jaarverslag. SchuldHulpMaatje Culemborg 2014

Jaarverslag. SchuldHulpMaatje Culemborg 2014 Jaarverslag SchuldHulpMaatje Culemborg 2014 Inhoudsopgave Algemeen jaarverslag 1. Inleiding 2. Financiële ondersteuning 3. Werving vrijwilligers en opleiding tot schuldhulpmaatje 4. Aanmeldingen hulpvragers

Nadere informatie

Informatie en advies Seniorenbeleid STICHTING LOIS

Informatie en advies Seniorenbeleid STICHTING LOIS Informatie en advies Seniorenbeleid STICHTING LOIS JAARVERSLAG 2015 21 mei 2016 P a g i n a 1 Voor u ligt het Jaarverslag 2015 van de Stichting LOIS. LOIS bestaat al sinds 1999 en is een vrijwilligersorgaan,

Nadere informatie

Beïnvloeding Samen sta je sterker

Beïnvloeding Samen sta je sterker Beïnvloeding Samen sta je sterker Aan de slag Om uw doel te bereiken, moet u gericht aan de slag gaan. Het volgende stappenplan kan u hierbij helpen. 1. Analyseer het probleem en bepaal uw doel Als u een

Nadere informatie

Werkplan Osteoporose Vereniging 2017

Werkplan Osteoporose Vereniging 2017 AAN: VAN: Algemene Leden Vergadering (ALV) Bestuur ONDERWERP: Werkplan 2017 (behorende bij begroting 2016) Datum: 9 juni 2016 Agendapunt: 11 Vastgesteld door bestuur d.d. 8 april 2015 Werkplan Osteoporose

Nadere informatie

CLIЁNTENRAAD SYNTHESE JAARVERSLAG 2014 EN WERKPLAN 2015 VOORWOORD

CLIЁNTENRAAD SYNTHESE JAARVERSLAG 2014 EN WERKPLAN 2015 VOORWOORD CLIЁNTENRAAD SYNTHESE JAARVERSLAG 2014 EN WERKPLAN 2015 VOORWOORD De cliëntenraad van Synthese doet hierbij verslag van haar activiteiten in 2014 en geeft aan waar zij in 2015 aandacht aan wil besteden.

Nadere informatie

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013 DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013 Vastgesteld door het bestuur op 26 februari 2014 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 5 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2013

Nadere informatie

Diaconaal Steunpunt. Per 1 januari is Derk Jan Poel met veel enthousiasme begonnen als opvolger van Dirk-Albert Prins.

Diaconaal Steunpunt. Per 1 januari is Derk Jan Poel met veel enthousiasme begonnen als opvolger van Dirk-Albert Prins. Rapportage werkzaamheden periode: September 2008 September 2009 Samenvatting Het Diaconaal Steunpunt (DS) zet zich in om het diaconaat van de GKv te stimuleren via het ondersteunen van de diaken. Met afgelopen

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. van

Huishoudelijk Reglement. van Huishoudelijk Reglement van Versie: 1.1 Vastgesteld door bestuur d.d.: 29 december 2013 Inhoudsopgave A. STICHTING EMETOFOBIE BESTUURLIJK... 3 I. ALGEMEEN... 3 II. DOELSTELLING VAN STICHTING EMETOFOBIE:...

Nadere informatie

HOVO NEDERLAND. Jaarverslag

HOVO NEDERLAND. Jaarverslag HOVO Nederland www.hovonederland.nl info@hovonederland.nl secretariaat Pb 1061 2302 BB Leiden HOVO NEDERLAND Jaarverslag 2013 HOVO-Nederland Jaarverslag 2013 In 2013 heeft HOVO Nederland een nieuwe start

Nadere informatie

Jaarverslag Maasdonk 2009

Jaarverslag Maasdonk 2009 Jaarverslag Maasdonk 2009 Steunpunt Vrijwilligerswerk Vivaan Maatschappelijke activering Maasdonk Product Aantal Realisatie per 31.12.2009 Vrijwilligerssteunpunt Maasdonk unieke bezoeker website vrijwillig

Nadere informatie

Stichting Thuis Sterven De Ronde Venen. Jaarverslag 2010. Tel: 06-51.45.11.30. Aangesloten bij het Landelijk Steunpunt VPTZ, Bunnik

Stichting Thuis Sterven De Ronde Venen. Jaarverslag 2010. Tel: 06-51.45.11.30. Aangesloten bij het Landelijk Steunpunt VPTZ, Bunnik Stichting Thuis Sterven De Ronde Venen Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg Jaarverslag 2010 Tel: 06-51.45.11.30 Aangesloten bij het Landelijk Steunpunt VPTZ, Bunnik www.thuissterven.info De inhoudsopgave

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad 2012 Bureau Jeugdzorg Noord- Brabant. Cliëntenraad Bureau Jeugdzorg Noord- Brabant

Jaarverslag Cliëntenraad 2012 Bureau Jeugdzorg Noord- Brabant. Cliëntenraad Bureau Jeugdzorg Noord- Brabant Jaarverslag Cliëntenraad 2012 Bureau Jeugdzorg Noord- Brabant Cliëntenraad Bureau Jeugdzorg Noord- Brabant cliëntenraad@jeugdzorg-nb.nl Eindhoven, maart 2013 Voorwoord Graag bieden wij u dit jaarverslag

Nadere informatie

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten.

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten. Huishoudelijk Reglement Structuur en werkwijze Stichting Fibula In dit huishoudelijke reglement zijn die onderwerpen geregeld, die niet in de statuten vervat zijn, en waarin de belangrijkste afspraken

Nadere informatie

Nieuwsbrief Samen Sterk in de Wijk

Nieuwsbrief Samen Sterk in de Wijk Nieuwsbrief Samen Sterk in de Wijk September 2015 Nieuwsbrief De eerste interne nieuwsbrief Samen Sterk in de Wijk Vught. Deze brief verschijnt periodiek. Samenwerkende organisaties Samen Sterk in de Wijk

Nadere informatie

Project Deskundigheidsbevordering Lokale Belangenbehartiging

Project Deskundigheidsbevordering Lokale Belangenbehartiging Informatie over het project Deskundigheidsbevordering Lokale Belangenbehartiging Inleiding In december 2009 is door de Provincie Noord-Brabant de opdracht verleend voor het project Deskundigheidsbevordering

Nadere informatie

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg werkdocument Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg Haarlem, 30 maart 2012 Net-Werk Vrijwilligershulp Zuid-Kennemerland

Nadere informatie

8 april 2010. Van harte welkom. Regio Rotterdam/Zeeland

8 april 2010. Van harte welkom. Regio Rotterdam/Zeeland 8 april 2010 Van harte welkom Regio Rotterdam/Zeeland Agenda 8 april 2010 13.30-14.45 uur 1. Opening en vaststelling van de agenda 2. Vaststellen verslagen vergadering 14-4-2009 en 3-11-2009 3. Jaarverslag

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Jaarplan Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant 1 Aansluitend op de doelstellingen van het beleidsplan van het netwerk staan de volgende activiteiten

Nadere informatie

Zutphen -Warnsveld Bundel t.b.v. de algemene voorjaarsvergadering op 15 februari 2011 VACATURES EN BIJBEHORENDE PROFIELEN

Zutphen -Warnsveld Bundel t.b.v. de algemene voorjaarsvergadering op 15 februari 2011 VACATURES EN BIJBEHORENDE PROFIELEN VACATURES EN BIJBEHORENDE PROFIELEN Volgens de herziene Statuten en Reglementen van de Partij van de Arbeid, zoals vastgesteld tijdens het afgelopen congres 2012, worden zowel de voorzitter als de penningmeester

Nadere informatie

Seniorenraad Amersfoort (SRA)

Seniorenraad Amersfoort (SRA) Seniorenraad Amersfoort (SRA) ORGANISATIE EN WERKWIJZE SRA Secretariaat: Stadhuisplein 1 3811 LM Amersfoort Amersfoort, 22 februari 2012 SENIORENRAAD AMERSFOORT Met verwijzing naar het Reglement voor de

Nadere informatie

Inhoud van de cursussen van DLB, najaar 2012

Inhoud van de cursussen van DLB, najaar 2012 Inhoud van de cursussen van DLB, najaar 2012 Hieronder volgt een beschrijving van de cursussen die vanuit het project DLB in het najaar van 2012 worden georganiseerd. Er zijn drie cursussen, bedoeld voor:

Nadere informatie

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Voorwoord Met trots presenteren wij u het jaarbericht van Mentorschap Haag en Rijn. Het aantal mentoren en cliënten is in 2015 flink gestegen. De behoefte aan

Nadere informatie

Jaarverslag Mantelzorg Adviesraad Zwolle

Jaarverslag Mantelzorg Adviesraad Zwolle Jaarverslag 2014 Mantelzorg Adviesraad Zwolle Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. De Mantelzorg Adviesraad... 4 3. PR en communicatie... 4 4. Activiteiten... 4 5. Advisering... 5 6. Deskundigheidsbevordering...

Nadere informatie

Zo gaan wij om met... Vrijwilligers

Zo gaan wij om met... Vrijwilligers Zo gaan wij om met... Vrijwilligers Inhoudsopgave Voorwoord pag. 3 Welzijn Baarn pag. 4 Missie, Doel, Visie op vrijwilligers Achtergrond informatie pag. 5 Vrijwilliger binnen Welzijn Baarn pag. 6 Hoe gaan

Nadere informatie

Vrijwilligerscentrum/ vrijwilligersbeleid/ MHO & CMO augustus 2011 1

Vrijwilligerscentrum/ vrijwilligersbeleid/ MHO & CMO augustus 2011 1 Reglement Vrijwilligersraad Welzijn Rijswijk Het belang van inspraak Betrokkenheid van medewerkers is belangrijk voor het goed functioneren van de organisatie. Dat geldt ook voor vrijwillige medewerkers.

Nadere informatie

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Projectplan Eigen Kracht - Van barrière naar carrière LEVgroep Penningstraat 55 5701 MZ Helmond Projectperiode 2013 2014 1 1 Inleiding Eigen Kracht is

Nadere informatie

P A R T I C I P A T I E R A A D. Gemeente Menterwolde

P A R T I C I P A T I E R A A D. Gemeente Menterwolde P A R T I C I P A T I E R A A D Gemeente Menterwolde Jaarverslag 2014 Voorwoord De gemeente is vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor verschillende taken binnen het sociaal domein die voorheen nog

Nadere informatie

Huurdersvereniging Twee Stromenland

Huurdersvereniging Twee Stromenland Huurdersvereniging Twee Stromenland Ledenvergadering 2016 met Jaarverslag 2015 Ledenvergadering huurdersvereniging Twee Stromenland 9 juni 2016 Aanvang: 20:00 uur Locatie: De Ogtent, Remigiusplein 9 te

Nadere informatie

Kortom: Een schaatsvereniging is er dóór leden en vóór leden. De vereniging is intern gericht, waarbij de leden bepalen wat er gebeurt.

Kortom: Een schaatsvereniging is er dóór leden en vóór leden. De vereniging is intern gericht, waarbij de leden bepalen wat er gebeurt. Vrijwilligersbeleid binnen de schaatsvereniging Van beleid tot uitvoering in de praktijk Schaatsverenigingen en de vrijwilligersproblematiek De doorsnee schaatsvereniging in Nederland is een vrijwilligersorganisatie:

Nadere informatie

uw partner in toegankelijkheid

uw partner in toegankelijkheid uw partner in toegankelijkheid Werkplan OLGA 2011-2012 (april) 1. Inleiding a. Wat is OLGA? b. Overleg OLGA c. Aandacht! d. Bewustwording 2. Activiteiten 2011 a. Extern overleg b. Uitgankelijkheid c. Politiek

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Gehandicapten Platform 2012

Jaarverslag Stichting Gehandicapten Platform 2012 Jaarverslag Stichting Gehandicapten Platform 2012 Het Gehandicapten Platform Roermond Het Gehandicapten Platform Roermond is opgericht in 1993, kort voor het in werking treden van de Wet Voorzieningen

Nadere informatie

Werkplan Accio 2017 (2018)

Werkplan Accio 2017 (2018) Werkplan Accio 2017 (2018) Voorwoord 1. Accio: ontwikkeling van de vereniging 2. Participatie: beïnvloeden van woonbeleid 3. Bestuur en besturing: werken aan goed bestuur 4. Communicatie en relatie: contact,

Nadere informatie

CLIЁNTENRAAD SYNTHESE JAARVERSLAG 2013 EN WERKPLAN 2014 VOORWOORD

CLIЁNTENRAAD SYNTHESE JAARVERSLAG 2013 EN WERKPLAN 2014 VOORWOORD CLIЁNTENRAAD SYNTHESE JAARVERSLAG 2013 EN WERKPLAN 2014 VOORWOORD De Cliëntenraad van Synthese doet hierbij verslag van haar activiteiten over het jaar 2013 en geeft aan waar zij in 2014 aandacht aan wil

Nadere informatie

Project Deskundigheidsbevordering Lokale Belangenbehartiging

Project Deskundigheidsbevordering Lokale Belangenbehartiging Inhoud van de cursussen van DLB, voorjaar 2012 Hieronder volgt een beschrijving van de cursussen die vanuit het project DLB in het voorjaar van 2012 worden georganiseerd. Er zijn vier cursussen, bedoeld

Nadere informatie

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT PHOENIX APELDOORN Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 AANSLUITING EN SAMENWERKING ARTIKEL 1 Phoenix Apeldoorn

Nadere informatie

Inleiding. Samenstelling

Inleiding. Samenstelling JAARVERSLAG 2014 1 Inleiding De Wmo-raad is de adviesraad van het college van burgemeester en wethouders, in het kader van de Wmo, en geeft gevraagd en ongevraagd advies over onderwerpen die met de Wet

Nadere informatie

Scholingsaanbod 2014. voor actieve vrijwilligers van ANBO

Scholingsaanbod 2014. voor actieve vrijwilligers van ANBO Scholingsaanbod 2014 voor actieve vrijwilligers van ANBO Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 2 2.... 3 3. Aanbod... 4 3.1 Welkom bij ANBO... 4 3.2 Instructiebijeenkomst Ledenadministrateur... 5 3.3 Workshop

Nadere informatie

Wij maken van deze gelegenheid gebruik om ons aan u voor te stellen. Wij zijn

Wij maken van deze gelegenheid gebruik om ons aan u voor te stellen. Wij zijn w4(- Aan Burgemeester & Wethouders en de Leden van de Raad van de gemeente Moerdijk Postbus 4 4760 AA Zevenbergen Zevenbergschen Hoek, 9 december 2016 Geachte Dame/Heer, Wij maken van deze gelegenheid

Nadere informatie

Informatie over de. Landelijke Koepel Wmo-raden

Informatie over de. Landelijke Koepel Wmo-raden Informatie over de Landelijke Koepel Wmo-raden Inhoud De landelijke Koepel Gegevens van de Koepel Lidmaatschap van de Koepel Meer informatie? Inschrijfformulier Zomer 2015 2 1. informatie over de landelijke

Nadere informatie

PROVINCIALE RAAD VAN KERKEN

PROVINCIALE RAAD VAN KERKEN PROVINCIALE RAAD VAN KERKEN IN GRONINGEN EN DRENTHE JAARVERSLAG 2010 *Inleiding De leden van de raad De provinciale raad van kerken in Groningen en Drenthe (voortaan de raad ) bestaat uit leden die namens

Nadere informatie

vernieuwing, versterking en innovatie

vernieuwing, versterking en innovatie Activiteitenplan HRHM 2017 vernieuwing, versterking en innovatie Gouda januari 2017 1 Activiteitenplan HRHM 2017 Inleiding Voor u ligt het Activiteitenplan 2017 van de Stichting Huurdersorganisatie Regio

Nadere informatie

DE CCR IN VOORAF

DE CCR IN VOORAF DE CCR IN 2017 2020 VOORAF De Centrale Cliëntenraad (CCR ) vindt het noodzakelijk om te expliciteren wat zij als haar taak ziet nu en in de komende jaren. De taak die er toe leidt dat binnen de huidige

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Cliëntenraad BJZ Groningen 1. Inleiding

Jaarverslag 2013. Cliëntenraad BJZ Groningen 1. Inleiding Inleiding In 2013 kon Cliëntenraad van Bureau Jeugdzorg Groningen uitbouwen wat in het jaar daarvoor was gestart. De raad groeide van vijf naar acht leden. Met een scholingsdag werd een goede basis gelegd

Nadere informatie

Evaluatie nota vrijwilligerswerkbeleid Oostzaan. Aan de Waterkant 2008-2011

Evaluatie nota vrijwilligerswerkbeleid Oostzaan. Aan de Waterkant 2008-2011 Evaluatie nota vrijwilligerswerkbeleid Oostzaan Aan de Waterkant 2008-2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Evaluatiekader 3 1.2 Leeswijzer 3 2 Vrijwilligerswerk Oostzaan 4 2.1 De situatie toen 4 2.2 De

Nadere informatie

Handleiding Medezeggenschapsraad. Openbare basisschool Koningin Beatrix in Buren

Handleiding Medezeggenschapsraad. Openbare basisschool Koningin Beatrix in Buren Handleiding Medezeggenschapsraad Openbare basisschool Koningin Beatrix in Buren 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Doel... 3 Scholing... 3 Positie MR... 4 Samenstelling MR... 5 Werkzaamheden MR -Verkiezingen...

Nadere informatie

Cursusoverzicht KBO-Brabant 2016

Cursusoverzicht KBO-Brabant 2016 Cursusoverzicht KBO-Brabant 2016 Inleiding In het kader van kennisoverdracht en educatie biedt KBO-Brabant verschillende cursussen, themadagen en workshops aan voor leden en kaderleden. In dit programmaoverzicht

Nadere informatie

In de Gemeente Marum

In de Gemeente Marum In de Gemeente Marum Gezamenlijk Plan van aanpak ondersteuning mantelzorg en vrijwillige thuishulp van de gemeenten Marum, Grootegast en Leek 27 april 2006 Projectbureau WWZ Mw. H.J. Vrijhof J.J. de Jong

Nadere informatie