Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011"

Transcriptie

1 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding 2. Centrale organisatie 3. Collectieve belangenbehartiging 4. Individuele belangenbehartiging 5. Kadervorming en educatie 6. Identiteit en zingeving 7. Informatie- en communicatietechnologie 8. Communicatie en public relations 9. Samenwerking 10. Financiën Bijlage 1 Algemeen bestuur Bijlage 2 Werkgroepen Bijlage 3 Medewerkers Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling Bijlage 5 Overzicht van Kringen, en en ledenaantallen Bijlage 6 Balans per 31 december Bijlage 7 Staat van baten en lasten over Bijlage 8 Gedecoreerde KBO-leden Bijlage 9 Jubilea van Kring en en Jaarverslag Binnenwerk.indd :49

2 4 Jaarverslag Binnenwerk.indd :49

3 Voorwoord Met circa leden is KBO-Brabant de grootste ouderenorganisatie in Noord-Brabant, maar dat is geen reden om tevreden achterover te leunen. Integendeel: werk aan de winkel. Want voor het eerst sinds decennia moet er weer voor de belangen van ouderen gevochten worden. De KBO is opgericht na de Tweede Wereldoorlog om op te komen voor ouderen, onder meer voor hun huisvesting en hun inkomen. Daarna steeg de welvaart, waardoor die taak minder belangrijk werd. Nu het slechter gaat met de economie, zijn ouderenorganisaties ineens weer hard nodig om op te komen voor ouderen, omdat hun belangen dreigen onder te sneeuwen. In de landelijke koepel van ouderenorganisaties de CSO is KBO-Brabant niet meer vertegenwoordigd sinds de uittreding uit de Unie KBO. De CSO was al verzwakt doordat de ANBO enkele jaren geleden toetrad tot de FNV en tegelijkertijd uit de CSO stapte. Bovendien staat de toekomst van de CSO überhaupt op het spel, omdat de overheidssubsidie vanaf volgend jaar vervalt. Met de opheffing van de CSO eind 2012 komt er een einde aan de traditionele structuur waarin de belangenbehartiging van en voor senioren jarenlang plaatsvond. Er zal een nieuwe structuur voor overleg en samenwerking gevonden moeten worden en KBO-Brabant wil deel uitmaken van zo n landelijk platform. Dat zou kunnen door van de huidige CSO een moderne netwerkorganisatie te maken, waarin allerlei partijen waaronder KBO-Brabant participeren. Hoe dan ook is de landelijke belangenbehartiging voor ouderen op dit moment niet erg sterk, terwijl dat in deze tijd juist wel hard nodig is. Aan de andere kant wordt het belang van het landelijke niveau nogal eens overschat. De laatste jaren is veel politieke verantwoordelijkheid naar een zo laag mogelijk niveau gedelegeerd bijvoorbeeld de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning waardoor belangenbehartiging vooral op gemeentelijk niveau belangrijk is geworden. Lokaal valt dan ook de meeste winst te behalen. Daar wordt besloten hoe het Haagse beleid wordt uitgevoerd en daar moet je dus als ouderenorganisatie aan tafel zitten. Dat hebben we in Brabant best goed voor elkaar. Ook op provinciaal niveau mogen we ons als seniorenbond gelukkig prijzen. In tegenstelling tot veel andere, heeft ons Provinciebestuur de subsidie voor de samenwerking tussen verschillende ouderenorganisaties níet geschrapt. De Provincie ziet het belang van ons werk. In het Verenigde Bonden Overleg Brabant (VBOB) ontmoeten we andere ouderenorganisaties als de gewesten van de landelijk georganiseerde PCOB en ANBO. Ook daar proberen we waar mogelijk samen te werken, zoals bij de scholing van vrijwillige ouderenadviseurs, belastinginvulhulpen en leden van gemeentelijke Wmo-raden. De samenwerking met andere organisaties zal ongetwijfeld toenemen en dat is alleen maar goed. In de kern zal de KBO niet veranderen. Een sterke lokale basis is onze kracht. Dat zal ongetwijfeld zo blijven. Marielle Peters-Sips Voorzitter KBO-Brabant 5 Jaarverslag Binnenwerk.indd :49

4 6 Jaarverslag Binnenwerk.indd :49

5 1. Inleiding Met de uittrede uit de Unie KBO sloeg KBO-Brabant een nieuwe weg in die vele uitdagingen kende. KBO-Brabant ging taken die voorheen bij de Unie KBO lagen vanaf 1 januari zelf uitvoeren. Veel werk is verzet en veel is bereikt, soms in moeilijke omstandigheden. Zo ontvielen ons twee mensen die eigenlijk onmisbaar waren. Ad Bos, voormalig directeur en de laatste jaren beleidsmedewerker bij KBO-Brabant, en Kees Schalk, lid van het algemeen bestuur. Maar er waren ook feestelijke momenten, zoals de interne viering van het 10-jarig bestaan van KBO-Brabant op 12 december. In dit jaarverslag nemen we u graag mee terug naar de belangrijkste gebeurtenissen van het jaar. Aangesloten wordt bij de indeling van het werkplan waardoor jaarverslag en jaarrekening nog niet geheel corresponderen. Bij het jaarverslag en de jaarrekening 2012 zal dat wel het geval zijn. Meerjarenbeleidsplan Na een grondige interne en externe analyse door een projectgroep bestaande uit bestuursleden, Kring- en svoorzitters en een klankbordgroep van vertegenwoordigers uit de Kringen zijn onder leiding van een externe adviseur de beleidslijnen uitgezet voor de periode Met het nieuwe beleidsplan wil KBO-Brabant aansluiten bij actuele ontwikkelingen in de vorm van vergrijzing, hogere levensverwachting en het toenemend beroep op eigen verantwoordelijkheid en inzet. Verschillende generaties senioren moeten zich aangesproken voelen door de KBO in Brabant. De groep ouderen is erg pluriform geworden, waarbij een groeiende groep jonge vitale senioren zich onderscheidt van de steeds langer levende groep oudere senioren. Met het nieuwe beleidsplan is KBO-Brabant voornemens de lokale kracht van de KBO-en te versterken. Dit alles onder het motto Samen actief en inspirerend voor alle senioren. Vanuit het algemeen bestuur is een projectgroep gevormd die een presentatie ontwikkelde met informatie over het beleidsplan en de noodzaak om hier als mee aan de gang te gaan. Meer hierover leest u in hoofdstuk 2 onder en. Het nieuwe beleid krijgt ook een gezicht in de vernieuwde website, die halverwege is gelanceerd. Overname taken Unie KBO Landelijke belangenbehartiging Naast het overnemen van taken die tot bij de Unie KBO lagen, betekende het uittreden ook dat we als KBO-Brabant onze plek moesten vinden in de samenwerking waar het de collectieve belangenbehartiging voor ouderen op landelijk niveau betreft. Complicerende factor daarbij was dat juist in bleek dat de subsidie aan de samenwerkingskoepel CSO zou gaan vervallen. Nadat eerder al de ANBO uit de CSO was getreden, ontstond er nu met de opheffing van de CSO per 31 december 2012 in het vizier - een directe noodzaak om te zoeken naar een nieuw landelijk samenwerkingsverband van en voor senioren. Hoe dat er precies uit gaat zien is nog niet bekend, wel dat KBO-Brabant daar graag deel van uit wil maken. Ledenmagazine Ons In januari verscheen een geheel nieuw maandelijks ledenmagazine van KBO-Brabant, genaamd Ons. Het provinciaal georiënteerde magazine met een landelijke uitstraling is gericht op de leden van KBO-Brabant. De rubrieken hebben betrekking op verschillende beleidsterreinen, zoals zorg, welzijn, mobiliteit, inkomen en wonen, maar ook op reizen en cultuur. Regelmatig komen bekende Brabanders aan het 7 Jaarverslag Binnenwerk.indd :49

6 6 woord en er wordt ruim aandacht geschonken aan bijzondere activiteiten van de lokale en van KBO-Brabant. Ledenpassen KBO-Brabant is in begonnen met het uitgeven van eigen ledenpassen met een op veler verzoek beperkte geldigheid. De uitrol heeft geleidelijk plaatsgevonden en eind december beschikten bijna alle en over de nieuwe ledenpassen. Ledenvoordeel Binnen KBO-Brabant is een projectgroep Ledenvoordeel van start gegaan, hetgeen onder meer heeft geleid tot een samenwerkingsovereenkomst met online gemakswinkel Comfortland. Ook wordt er samengewerkt met Oad Reizen. Daarnaast kunnen leden van KBO-Brabant op vertoon van hun nieuwe ledenpas korting en voordeel krijgen bij lokale winkeliers en voorzieningen op basis van afspraken die door de of Kring zijn gemaakt. Collectieve zorgovereenkomsten Met IAK Verzekeringen is een overeenkomst gesloten voor collectiviteitkorting op zorgverzekeringen in 2012, waarbij is uitgegaan van een IAK-verzekering met naar keuze de polisvoorwaarden van CZ, VGZ of ZilverenKruis Achmea. Daarnaast liep de collectiviteitkorting door voor leden van KBO-Brabant die reeds verzekerd waren bij ZilverenKruis Achmea. Vrijwilligersverzekeringen Voor al zijn vrijwilligers heeft KBO-Brabant verzekeringen afgesloten bij IAK Verzekeringen te : de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering, collectieve schadeverzekering voor vrijwilligers en een ongevallen inzittendenverzekering. Daarnaast is er een groepsreisverzekering beschikbaar, in voorkomende gevallen door KBO-en zelf af te sluiten. In mei zijn deze verzekeringen nader toegelicht in vier regionale voorlichtingsmiddagen voor en en Kringen. Ook is ingegaan op het nut en de noodzaak van een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering en een rechtsbijstandverzekering voor en. De mogelijkheden voor een collectief contract voor KBO-Brabant en al zijn Kringen en en wordt nog onderzocht. Helpdesk Om tegemoet te komen aan de vele vragen van senioren is KBO-Brabant een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met het Juridisch Loket, in Brabant gevestigd te Breda,, s-hertogenbosch en. Leden kunnen hier gratis en op een laagdrempelige wijze terecht met hun juridisch getinte vragen. Ook is er de mogelijkheid om in samenwerking met het Juridisch Loket voorlichting te geven aan en en Kringen over voor senioren relevante kwesties. 8 Jaarverslag Binnenwerk.indd :49

7 2. Centrale organisatie Op 1 januari telde KBO-Brabant leden, verenigd in 311 lokale en. Deze en werken samen in 27 Kringen, waarvan de bestuurders tezamen de Algemene Vergadering vormen, het hoogste orgaan van de vereniging KBO-Brabant. De besluitvorming vindt plaats in de Algemene Vergadering, nadat de agendapunten door de Kringen met de onder hen vallende en zijn besproken. Algemene Vergadering Jaarlijks zijn er doorgaans twee Algemene Vergaderingen. In is daar een extra vergadering aan toegevoegd in verband met de consequenties van het definitief uittreden uit de Unie KBO. Tijdens de eerste Algemene Vergadering op 24 februari zijn het meerjarenbeleidsplan en het financieel meerjarenperspectief besproken. Tevens werden daar het bijgestelde werkplan met bijbehorende begroting vastgesteld. Andere bespreekpunten lagen op het ICT-vlak, zoals het webbased maken van de ledenadministratie, het optimaliseren van de websitemogelijkheden, het ondersteunen van en bij het realiseren van eigen websites en het opzetten van internetcommunities met het oog op collectieve belangenbehartiging. In de tweede Algemene Vergadering op 30 juni werden het jaarverslag en het financieel verslag over vastgesteld. De (landelijke) belangenbehartiging, met name de ontwikkelingen rond pensioenen en dreigende bezuinigingen op het persoonsgebonden budget, hield veel leden bezig. In de laatste Algemene Vergadering van op 24 november werden het werkplan en de begroting voor 2012 besproken en vastgesteld. Een belangrijk punt op de agenda was de bestuursverkiezing. en De lokale en vormen de basis waarop de vereniging KBO-Brabant drijft. Duizenden vrijwilligers zetten zich dagelijks in om activiteiten voor senioren te organiseren, op te komen voor hun belangen en allerlei hand- en spandiensten voor senioren te verrichten. Veel en zagen zich geconfronteerd met gemeentelijke bezuinigingen in de vorm van een korting of gehele intrekking van subsidie aan lokale seniorenverenigingen en/of stijgende huurprijzen van accommodaties. Dit noodzaakt en zich te (her)oriënteren op hun activiteiten, mogelijkheden en financiering. Activiteiten om het meerjarenbeleidsplan te implementeren in de vereniging sloten hier op aan. Tijdens Kringraden is het plan door leden van het algemeen bestuur toegelicht aan de svertegenwoordigers. Vervolgens konden de sbesturen met een Handreiking zelfanalyse en knelpunten en behoefte aan ondersteuning en voorlichting in beeld brengen over de tien doelstellingen die in het beleidsplan zijn geformuleerd. Bij het bureau van KBO-Brabant hebben zich 75 en gemeld. In oktober zijn met 24 KBO-en eerste bijeenkomsten gehouden. Er zijn vier groepen samengesteld. Drie groepen maken verbeterplannen om het activiteitenaanbod af te stemmen op zowel de jongere als de oudere senioren. Eén groep is gericht op een adequaat functionerend bestuur. Tijdens alle bijeenkomsten valt op dat deelnemers zeer betrokken en geïnteresseerd zijn om van elkaar te horen wat voor knelpunten andere en tegenkomen en wat voor oplossingen daarbij bedacht zijn. Het vinden en binden van jonge ouderen als lid, vrijwilliger of bestuurslid blijkt voor de meeste en een belangrijke uitdaging te zijn. Zo is er soms nog onvoldoende zicht op wat de behoeften en verwachtingen van jonge ouderen zijn, en hoe de KBO- daarbij aan kan sluiten zonder de oude en getrouwe leden tekort te doen. Het zijn immers die leden die jarenlang hebben bijgedragen aan 9 Jaarverslag Binnenwerk.indd :49

8 de groei en bloei van de KBO in Brabant. Ook wordt wel het imago van de KBO als een probleem genoemd. en vragen zich af of jonge vitale senioren zich aangesproken voelen door de K, de begrippen bond en ouderen. Sommige genoemde knelpunten zijn eigen aan een of regio. Ook hier was in de bijeenkomsten ruimte voor. In 2012 worden nieuwe groepen opgestart. endag De jaarlijks terugkerende endag stond in in het teken van Leden vinden, leden binden. Bijna 450 kaderleden van en namen deel aan deze dag in het Provinciehuis. Gastspreker Jos Burgers stimuleerde de aanwezigen op bevlogen wijze om op een actieve en effectieve manier leden te werven. De aanwezigen konden daarnaast verschillende presentaties en workshops bezoeken over het thema. Themabijeenkomst Actief ouder worden was het thema van de bijeenkomst voor en en Kringen op 1 november. Voor dit thema was gekozen, teneinde aan te sluiten bij het Europees jaarthema 2012 Active ageing en solidarity between generations. Een thema dat KBO-Brabant op het lijf geschreven is. De heren prof. dr. T. Kardol en prof. dr. D. Verté, beiden hoogleraar aan de Vrije Universiteit van Brussel, schetsten de achtergrond van het thema. Zij benadrukten de noodzaak om als ouderenorganisatie je toekomst in eigen hand te nemen. Vanuit de gemeentelijke praktijk voegde de heer J. Sperber, wethouder Wmo, Zorg, Kunst & Cultuur van de gemeente Goirle, daar zijn ervaringen aan toe. Een inspirerende bijeenkomst kortom, die de aanwezigen aanspoorde om met dit thema lokaal aan de slag te gaan. De bijeenkomst vond plaats in de Universiteit van en er werd door ongeveer 200 afgevaardigden van zowel Kringen als en aan deelgenomen. Kringen en Regionaal Beraad Goed functionerende Kringen zijn nodig voor de organisatie en besluitvorming van een grote vereniging als KBO-Brabant. De Kringen ondersteunen de en en bespreken met hen belangrijke kwesties binnen de vereniging in de zogenaamde Kringraden. De Kringen bieden tevens een platform voor onderlinge uitwisseling van ervaringen en spelen in op soverstijgende zaken. Voorafgaand aan de Algemene Vergadering vindt in de vier regio s West-, Midden-, Zuidoost- en Noordoost Brabant een zogenaamd Regionaal Beraad plaats. Daar kunnen de Kringen zich laten informeren over de voorliggende vergaderstukken, meningen peilen en indien nodig afstemmen. Het Regionaal Beraad is geen besluitvormend overleg, maar dient als voorbereiding op de Algemene Vergadering. Het Regionaal Beraad wordt voorgezeten door de betreffende regiocontactbestuurder van het algemeen bestuur. In vond in februari, mei en oktober een Regionaal Beraad plaats. Themadag Kringen In mei hield KBO-Brabant een bijeenkomst voor de Kringen over het thema Belangenbehartiging. Dit thema staat hoog op de agenda bij KBO-Brabant. De heer Vermeer, voormalig voorzitter van de land- en tuinbouw branchevereniging ZLTO, deelde zijn ervaringen op deze dag met de 65 aanwezigen. Kringpenningmeesteroverleg Onder voorzitterschap van de penningmeester van KBO-Brabant kwamen de Kringpenningmeesters bijeen om zich te buigen over de financiële jaarstukken. Op 20 januari bespraken zij de herziene begroting voor en de administratieve organisatie in de gewijzigde situatie na uittreding uit de Unie KBO. Op 3 mei stond het financieel jaarverslag op de agenda en de lasten van de overgenomen taken van de Unie KBO. Op 5 oktober tenslotte was de conceptbegroting voor 2012 het belangrijkste bespreekpunt. Werkgroep Kringfinanciën De werkgroep Kringfinanciën kwam in het verslagjaar tweemaal bijeen. Deze werkgroep houdt toezicht op de toekenning en besteding van de Kringbudgetten en adviseert het bestuur daarover. De werkgroep is samengesteld uit twee vertegenwoordigers van de Kringen in elke regio, aangevuld met de penningmeester van KBO-Brabant. 10 Jaarverslag Binnenwerk.indd :49

9 Bestuur KBO-Brabant Het algemeen bestuur van KBO-Brabant bestaat uit negen personen. Ieder jaar zijn er volgens het rooster van aftreden drie bestuursleden aftredend. In november waren dat de heren F. van Beerendonk en W. Vennix en de voorzitter mevrouw M. Peters-Sips. Alle drie waren herkiesbaar voor een nieuwe periode van drie jaar. Zij moesten daarvoor wel weer voorgedragen worden door een Kring of. Daarnaast had de heer L. Buis al in de zomer te kennen gegeven bij de Algemene Vergadering in november afscheid te willen nemen. Hij heeft een lange carrière bij de KBO achter de rug: drie termijnen als svoorzitter en sinds 2006 bestuurslid van KBO-Brabant, de laatste jaren als secretaris. De heer C. Schalk moest om gezondheidsredenen stoppen met zijn bestuurswerkzaamheden. De ontstane vijf vacatures werden in de Algemene Vergadering in november door verkiezingen opgevuld door enerzijds herverkiezing van de drie zittende bestuursleden en anderzijds de verkiezing van de heren H. Spaan en F. de Vos. Doordat de heer L. Mathijssen kort voor de Algemene Vergadering in november zijn bestuurslidmaatschap beëindigde, en penningmeester C. Haans zich in december om gezondheidsredenen moest terugtrekken, ontstonden er opnieuw twee vacatures. Voor de invulling hiervan is inmiddels een nieuwe verkiezingsprocedure gestart. Alle bestuursleden zijn vanuit hun functie contactpersoon en aanspreekpunt voor een van de vier regio s in Brabant. Uit hoofde daarvan zitten zij het Regionaal Beraad voor. Tevens hebben zij een of meer inhoudelijke aandachtsvelden onder hun hoede zoals zorg, individuele belangenbehartiging, collectieve belangenbehartiging, identiteit en zingeving, kadervorming, vrijwilligerswerk, organisatorische en juridische zaken en ICT. Enkele bestuursleden vertegenwoordigen daarnaast KBO-Brabant in andere organisaties, zoals het VBOB. Maandelijks kwam het algemeen bestuur bijeen en wanneer nodig nog een extra keer. In totaal vonden er vijftien bestuursvergaderingen plaats. Een belangrijk bespreekpunt dat gedurende het jaar steeds weer om aandacht vroeg waren de gevolgen van de uittreding uit de Unie KBO en het moeizame traject om tot een vorm van samenwerking te komen. De gevolgen van de uittreding en het overnemen van taken die voorheen door de Unie KBO werden verzorgd, deden zich voelen tot in alle hoeken van de organisatie. Een veelheid aan onderwerpen passeerde dan ook de agenda van het bestuur. Natuurlijk kwamen ook jaarlijks terugkerende zaken als werkplan en begroting, jaarverslag en jaarrekening, personele zaken en het functioneren van de werkgroepen aan de orde. Het meerjarenbeleidsplan zette een aantal nieuwe lijnen uit die verdere concretisering en implementatie in de organisatie behoefden. De omvangrijke klus om de ledenadministratie te moderniseren werd opgepakt, als onderdeel van een nieuw ICT-beleid. Het zoeken naar ledenvoordeel leverde interessante kortingsmogelijkheden op waarover besloten moest worden. In de loop van het jaar werd duidelijk dat veel en in financieel zwaar weer dreigen te geraken door bezuinigingen van de gemeenten op hun subsidie en/of door kostenstijging van accommodaties die voor activiteiten worden gebruikt. Het besluit in om de contributie van de leden aan KBO-Brabant in de periode tot en met met uitzondering van indexatie - niet te verhogen, bleek een goed besluit. In december stond KBO-Brabant feestelijk stil bij het tienjarig jubileum van het samengaan van de twee Brabantse KBO s West- en Oost Brabant. Werkgroepen en projectgroepen De uitvoering van een aantal taken heeft het bestuur van KBO-Brabant gedelegeerd aan een vijftal vaste werkgroepen en een aantal projectgroepen. De activiteiten van de werkgroepen Ondersteuning Collectieve Belangenbehartiging, Individuele Belangenbehartiging, Kadervorming & Educatie, Identiteit & Zingeving en Informatie- & Communicatietechnologie vindt u in de volgende hoofdstukken. Het dagelijks bestuur overlegde regelmatig met de voorzitters van de werkgroepen over de voortgang van de voorgenomen activiteiten. Bovendien onderhouden leden van het algemeen bestuur wiens aandachtsveld het werkterrein van de werkgroep omvat, contacten met de 11 Jaarverslag Binnenwerk.indd :49

10 werkgroep. Om goed op de hoogte te blijven van hetgeen binnen de vereniging leeft, worden de werkgroepvoorzitters zo mogelijk ook betrokken bij het informeel overleg van het bestuur met de Kringvoorzitters en kunnen zij deelnemen aan de Algemene Vergadering. Naast deze werkgroepen fungeerden er twee redactiecommissies, een voor het ledenmagazine Ons en een voor het kaderblad KBO Actueel. Deze werkgroepen en commissies zijn het hele jaar actief. Voor specifieke, tijdelijke taken waren er ook enkele projectgroepen actief in, te weten voor de organisatie van de Senioren Expo, de endag, de Themadag en en Kringen, de implementatie van het beleidsplan en voor ledenvoordeel. Op 15 april vond een studiedag plaats voor de leden van de werkgroepen van KBO-Brabant. In diverse workshops maakte men een vertaalslag van het beleidsplan naar de taakinvulling van de verschillende groepen. Het was een vruchtbare bijeenkomst, waar de werkgroepen veel ideeën opdeden voor optimalisering van hun werkzaamheden en onderlinge samenwerking. Bureau KBO-Brabant Om de vereniging te ondersteunen beschikt KBO-Brabant over een bureau met beroepskrachten. De gemiddelde formatie in bedroeg 11,9 fte. Een deel hiervan was werkzaam voor de vereniging KBO-Brabant zelf en een deel voor zogenaamde VBOB-projecten waarvan KBO-Brabant kartrekker is. Dit zijn projecten die namens alle ouderenorganisaties voor alle ouderen worden uitgevoerd met financiële ondersteuning van de provincie Noord-Brabant. Dit betekende dat de personele lasten die samenhingen met een formatie van 11,9 fte voor circa 35% door de provincie werden gedragen. Het bureau ondersteunt het bestuur en werkgroepen, projectgroepen en commissies bij het voorbereiden en ontwikkelen van beleid, beleidsuitvoering en secretariële taken. Het betreft onder meer de organisatie van de Algemene Vergadering en het Regionaal Beraad, de (thema)dagen voor Kringen en en, werkgroepbijeenkomsten en financieel overleg. Belangrijk voor de KBO-leden is ook de serviceverlening en vraagbaakfunctie, waarvoor het bureau vijf dagen per week bereikbaar is. Tenslotte zorgt het bureau voor een actueel relatiebestand, bundeling van de ledenbestanden van de en, ledenpassen, uitvoering van het onderscheidingenbeleid, begeleiding bij aanvragen Premieplan en SupportActie en voor de diverse communicatiemiddelen. In het verslagjaar heeft het bureau flinke veranderingen ondergaan. Door langdurige ziekte waren enkele ervaren medewerkers niet of slechts gedeeltelijk beschikbaar. Door de uitbreiding van taken en nieuwe beleidsvoornemens besloot het bestuur tot enige uitbreiding van de formatie voor communicatie/public relations en voor uitvoering van beleidstaken. 12 Jaarverslag Binnenwerk.indd :49

11 organogram Algemene Vergadering Kringvertegenwoordigers Bureau KBO-Brabant *) Directie (1 fte) Beleid/projecten (3 fte) Financiën (0,8 fte) Communicatie (2 fte) ICT (0,8 fte) Secretariaat (3,7 fte) Huishoudelijke dienst (0,6 fte) *) Gemiddelde formatie, inclusief circa 4 door de provincie gesubsidieerde fte s Algemeen Bestuur Voorzitter* Secretaris* Penningmeester* Zes overige leden *) Dagelijks bestuur Werkgroepen Identiteit & Zingeving Individuele Belangenbehartiging Informatie- & Communicatietechnologie Kadervorming & Educatie Ondersteuning Collectieve Belangenbehartiging West Brabant Midden Brabant Noordoost Brabant Zuidoost Brabant 7 Kringen 4 Kringen 7 Kringen 9 Kringen (Regionaal Beraad) (Regionaal Beraad) (Regionaal Beraad) (Regionaal Beraad) 71 en 47 en 97 en 96 en 13 Jaarverslag Binnenwerk.indd :49

12 3. Collectieve belangenbehartiging Door op alle niveaus te participeren en samen te werken met vele organisaties, onder andere in projecten, komt KBO-Brabant op voor de belangen van senioren op de terreinen zorg, wonen, inkomen, welzijn en mobiliteit. De werkgroep Ondersteuning Collectieve Belangenbehartiging (OCBB) geeft hier invulling aan door de organisatie en uitvoering van met name de lokale belangenbehartiging te ondersteunen. Hieruit komen belangrijke signalen en informatie voort om ook op provinciaal en landelijk niveau invloed uit te oefenen. Het overdragen van taken van de centrale overheid naar gemeenten ging in samen met de aankondiging van een forse bezuinigingsronde, die zowel bij de centrale overheid als bij veel gemeenten zou ingaan. Eind was nog lang niet volledig in beeld hoe deze bezuinigingen zouden gaan uitwerken voor ouderen in Brabant. De decentralisatie leidde tot een focus van de collectieve belangenbehartiging op lokaal niveau. Portefeuillehouders In zijn lokale portefeuillehouders voor collectieve belangenbehartiging benoemd. Deze zijn al dan niet aangesloten bij een ouderenorganisatie en hebben een goed netwerk. Bovendien kunnen ze de belangen van senioren uitdragen en zijn ze gericht op samenwerking. Ze vormen de spin in het web op lokaal niveau, hebben een signaalfunctie, weten welke ondersteuning KBO-Brabant kan bieden en communiceren dit met de lokale en. Voor de portefeuillehouders zijn bijeenkomsten georganiseerd met als doel het vinden van (gemeenschappelijke) kernpunten, het vaststellen van ondersteuningsvragen die op lokaal niveau spelen en het plannen van activiteiten. In het voorjaar van is een centrale bijeenkomst gehouden. In het najaar lag de voorkeur bij regionale bijeenkomsten. Centrale bijeenkomsten blijken meer geschikt te zijn voor eenzijdige informatieverstrekking. De behoefte van portefeuillehouders aan meer uitwisseling over de onderwerpen die op lokaal niveau spelen, heeft ertoe geleid dat in het najaar alleen regionale bijeenkomsten zijn georganiseerd. De thema s konden daarbij in kleinere groepen onder de loep worden genomen. Voor de voorzitters van Kringen van de vier grote steden Breda,, s-hertogenbosch en is een apart overleg in het leven geroepen om tegemoet te komen aan de specifieke situatie in steden. De aandachtsgebieden in de grote steden komen weliswaar vaak overeen met die van de dorpen en de dorpskernen, maar daar staat tegenover dat de collectieve belangenbehartiging in de grote steden veelal een andere aanpak behoeft dan in de kleinere gemeenten. In zijn twee bijeenkomsten voor de grote steden gehouden. Onderwerpen die aan de orde kwamen in waren onder meer armoede, de Wmo en de gevolgen van de komende bezuinigingen. Daarnaast is aandacht besteed aan meer afstemming, onder meer met de werkgroep Individuele Belangenbehartiging. Uitgangspunt hierbij was dat sommige knelpunten die samengaan met de huidige maatschappelijke ontwikkelingen weliswaar op individueel niveau worden gesignaleerd, maar juist op collectief niveau moeten worden aangepakt. Samenwerking KBO-Brabant stimuleert de samenwerking tussen verschillende ouderenorganisaties op lokaal en regionaal vlak. Op provinciaal niveau wordt samengewerkt in het VBOB. KBO-Brabant coördineerde in diverse projecten van de samenwerkende ouderenbonden, zoals Deskundigheidsbevordering lokale belangenbehartiging (DLB), Meer woningen voor ouderen (MWVO) en Ondersteuning ouderenvertegenwoordigers Zorgbelang Brabant (OOZ). Voor deze projecten ontving KBO-Brabant via het VBOB subsidie van de provincie Noord- Brabant. Voor de projecten DLB en MWVO zijn Jaarverslag Binnenwerk.indd :49

13 projectgroepen samengesteld. Twee leden van de werkgroep OCBB zijn afgevaardigd in de projectgroep DLB. Eén lid van KBO-Brabant die deskundig is op het gebied van wonen neemt als voorzitter deel in de projectgroep MWVO. Om de inbreng van ouderen in de regioraden van Zorgbelang Brabant te verbeteren is gewerkt aan het actualiseren en uitbreiden van het relatiebestand. Daarmee werd het netwerk versterkt en de communicatie vergemakkelijkt. Ook zijn de ouderenvertegenwoordigers betrokken bij de bijeenkomsten die vanuit de projecten DLB en MWVO zijn georganiseerd. Deskundigheidsbevordering lokale belangenbehartiging In januari is de tweede fase van het project DLB afgerond met een notitie over de resultaten. Deze fase omvatte een behoeftenonderzoek via interviews onder zeven seniorenplatforms in de pilotgemeenten Bernheze, Helmond, Landerd, Oosterhout, Schijndel, en Woudrichem. Aan de hand van de uitkomsten is een basisaanbod samengesteld voor seniorenplatforms en besturen van en. In het najaar zijn vijf cursussen uitgevoerd, verzorgd door de Academie Zorgbelang Brabant. Ook zijn er drie themabijeenkomsten gehouden. In mei en juni werd een start gemaakt met het opzetten van een eigen website, aangehaakt bij het systeem van KBO-Brabant (www.dlbbrabant.nl). De website is een informatie- en steunpunt voor seniorenplatforms en dient als verbindend element. Langzamerhand weet men de weg naar de website te vinden, maar promotie blijft noodzakelijk, evenals aanvulling met informatie en het opzetten van discussiefora. In 2012 zal het project worden voortgezet. Meer woningen voor ouderen Doel van het project MWVO is lokale belangenbehartigers toe te rusten om het tekort aan geschikte woningen voor ouderen terug te dringen. Het project is een aanvulling op het project DLB. Een helpdesk, nieuwsbrieven en bijeenkomsten waarin thema s op het gebied van wonen centraal stonden, hebben belangenbehartigers ondersteund in hun lokale lobby bij gemeenten voor meer geschikte woningen voor ouderen. De bijeenkomsten werden gemiddeld door 100 belangenbehartigers uit 50 (van de 67) Brabantse gemeenten bezocht. Indien het onderwerpen betrof die in ruimere zin de deskundigheidsbevordering van lokale belangenbehartigers raakten, werd ook gebruik gemaakt van het cursusaanbod van het project DLB. In augustus heeft de projectgroep MWVO samenwerking gezocht met het project Slimme Zorg van de provincie Noord-Brabant en met twee VBOB-projecten (DLB en Wie dan leeft wie dan zorgt?) voor de organisatie van een groot evenement in het Koning Willem II Stadion te op 28 november, dat ruim 400 bezoekers trok. Voor een goede communicatie met en informatieverstrekking aan belangenbehartigers werd een website ontwikkeld (www.mwvobrabant.nl). De oplossing van de huisvestingsproblematiek is een kwestie van lange adem. De provincie Noord-Brabant heeft subsidie voor een vervolg van het project in 2012 toegezegd. Expertgroepen KBO-Brabant wil proberen op belangrijke beleidsterreinen een aantal deskundigen uit onze provincie te verenigen in een expertgroep. Wanneer zich iets voordoet kunnen we dan direct terecht bij mensen die alles weten van wonen, pensioenen, Wmo of verzekeringen. Een eerste start is gemaakt met het thema inkomen, waarvoor enkele leden zich hebben aangemeld. Zij willen de thema s pensioenen, oudedagvoorziening en regelingen om langer door te werken vanuit de groep oppakken. Verder dient de themagroep zich actief te verdiepen in de vragen die bij de achterban leven. Hiervoor wil KBO-Brabant middelen ontwikkelen, zoals internetcommunities. Signalen van leden worden gebruikt om adequaat te reageren op voorgenomen beleid, zoals wijziging van de pensioenwet of de vitaliteitregeling. Ook voor de thema s zorg, welzijn, wonen en mobiliteit wil KBO-Brabant dergelijke expertgroepen samenstellen. 15 Jaarverslag Binnenwerk.indd :49

14 4. Individuele belangenbehartiging KBO-Brabant voert samen met de VBOB-partners ANBO, BOOG, PCOB, PSOB en PVGE drie projecten uit die zich richten op de behartiging van individuele belangen van senioren: Vrijwillige ouderenadvisering, Belastingservice en Administratieve ondersteuning. Een projectgroep bestaande uit één vertegenwoordiger per deelnemende Brabantse seniorenorganisatie ziet toe op de uitvoering van de drie projecten. KBO-Brabant fungeert als kartrekker en levert de projectleider, die bij de uitvoering wordt ondersteund door de werkgroep Individuele Belangenbehartiging (IBB) van KBO-Brabant. Organisatie In de provincie Noord-Brabant zijn honderden vrijwillige ouderenadviseurs (VOA s) en belastinginvulhulpen actief. Ook is een aanzet gemaakt met het werven en opleiden van thuisadminitrateurs. Deze vrijwilligers ondersteunen, informeren en adviseren vele senioren op het gebied van het zelfstandig vinden van hun weg naar voorzieningen, belastingteruggave en bij het op orde houden van hun administratie. Om de dienstverlening op het gebied van vrijwillige ouderenadvisering, belastingservice en administratieve ondersteuning optimaal te laten verlopen, bieden de in het VBOB samenwerkende ouderenbonden vraaggerichte ondersteuning. De organisatie en uitvoering van de halfjaarlijkse terugkomdagen voor VOA s en het bieden van studiebegeleiding bij de jaarlijkse scholingsdagen voor de belastinginvulhulpen zijn toevertrouwd aan de werkgroep IBB van KBO-Brabant. Vrijwillige Ouderenadvisering Voor reeds actieve VOA s vonden in juni (258 aanwezigen) en november (313 aanwezigen) terugkombijeenkomsten plaats in Maarheeze, Oudenbosch, Udenhout en Wanroij. Tijdens deze bijeenkomsten werden actualiteiten besproken en uiteenlopende thema s behandeld. In juni kwam het thema Wmo de Kanteling aan de orde en in november patiëntenrechten. Daarnaast gingen in november de deelnemers in workshops onder begeleiding van de docenten zelf aan de slag om vaardigheden te ontwikkelen. De waardering van de deelnemers voor beide terugkomdagen was (zeer) positief. 16 Jaarverslag Binnenwerk.indd :49

15 Werving en opleiding nieuwe VOA s In totaal werden in het verslagjaar zeven cursussen voor nieuwe VOA s georganiseerd, drie in het voorjaar en vier in het najaar. Elk van deze cursussen werd voorafgegaan door een of meerdere introductiebijeenkomst(en) van een dagdeel. De cursussen werden telkens door twee VOA-docenten gegeven. De werving van nieuwe VOA s gebeurde door de s-, c.q. gewestelijke besturen van alle in het VBOB samenwerkende seniorenorganisaties. Ter ondersteuning van hun wervingsactiviteiten ontvingen de verantwoordelijke besturen een informatiepakket met relevante informatie over vrijwillige ouderenadvisering. In totaal werden 85 nieuwe VOA s opgeleid. Ook deze cursussen werden door de deelnemers (zeer) positief gewaardeerd. Overige activiteiten Voor de uitvoering van een pilot Allochtone ouderen adviseurs zijn voorbereidingen getroffen door een overleggroep van een vrijwilligster van KBO-Brabant en van BOOG onder begeleiding van de projectleider. Daarnaast is een samenwerking aangegaan met welzijnsorganisatie De Twern uit om twee informatieavonden voor de doelgroep te houden. Deze avonden werden door ruim twintig allochtonen bezocht. Ter ondersteuning van hun organisatorische taak is advies verleend aan de besturen van de en van de diverse seniorenorganisaties die in het VBOB verenigd zijn. Voor de ouderenadviseurs is een website ingericht en gelanceerd. Deze is ook toegankelijk voor VOA s van collega-ouderenorganisaties. Door middel van een enquête is onderzoek gedaan naar de ervaringen van actieve VOA s en 235 VOA s hebben daaraan meegedaan. De uitkomsten worden gebruikt om de ouderenadvisering een kwaliteitsimpuls te geven. Ondersteuning en KBO-Brabant De gewenste relatie tussen de sbesturen, c.q. gewestelijke besturen van de in het VBOB samenwerkende seniorenorganisaties en de gemeentelijke stichtingen welzijn ouderen is meermaals onderwerp van gesprek geweest. In deze gesprekken kwamen de taken en verantwoordelijkheden ter sprake en de mogelijkheid een overeenkomst af te sluiten om afspraken te reguleren. Leden van de VBOB-projectgroep, de werkgroep IBB van KBO-Brabant en de docentengroep VOA gingen in op vragen van s-, Kring- en gewestelijke bestuurders. Belastingservice Ook in waren weer honderden belastinginvulhulpen actief om senioren te helpen bij het invullen van de belastingaangifte. Het project Belastingservice is erop gericht deze vorm van thuisservice te professionaliseren, verbreden en verzelfstandigen in navolging van het landelijke belastingproject. Scholing Voor nieuwe belastinginvullers is een trainingsdag georganiseerd op drie verschillende locaties. De dag is door 52 starters met goed gevolg afgesloten. Zij ontvingen een legitimatiepasje belastinginvulhulp, waarmee zij gerechtigd zijn als invulhulp voor senioren op te treden. Voor alle invulhulpen zijn 25 terugkomdagen begin gehouden. Vanuit het landelijke project is naar aanleiding van vragen van belastinginvulhulpen dit jaar voor het eerst, bij wijze van pilot, een toeslagencursus aangeboden. De inhoud en organisatie van de cursus is door de landelijke projectleiding gedaan. De werving van en de uitnodigingen aan de deelnemers is verzorgd door KBO-Brabant. Aan deze cursus namen vanuit Brabant 23 personen deel. Een geplande bijscholingsdag met nieuwe wetswijzigingen is niet gerealiseerd. De werving voor de terugkomdagen van 2012 is gestart. Hiervoor zijn ongeveer 600 belastinginvulhulpen uitgenodigd en verdeeld over één van de 28 cursusdagen. Helpdesk De belastinginvullers kunnen met vragen terecht bij een telefonische en digitale helpdesk van fiscalisten. Drie fiscalisten zijn bijgeschoold en bereid gevonden om als helpdesk te fungeren. Vragen van belastinginvullers komen via de projectleiding bij deze fiscalisten terecht. Via de website wordt door de landelijke en de provinciale projectleiding gecommuniceerd met belastinginvullers die op deze site gespecificeerde achtergrondinformatie en invulprogramma s kunnen downloaden. 17 Jaarverslag Binnenwerk.indd :49

16 Toekomst Het belastingjaar was het laatste jaar dat goeddeels gefinancierd werd door de Belastingdienst. Er is nog geen zicht op vervolgfinanciering na het kalenderjaar Gezien de schaalgrootte van het project verdient het aanbeveling om zo vroeg mogelijk in het jaar gedachten te ontwikkelen om de toekomst van het project veilig te stellen. Administratieve ondersteuning Het project Administratieve ondersteuning is in september opgestart, maar gestagneerd wegens langdurige ziekte van de projectleider. In oktober heeft een herstart plaatsgevonden met een nieuwe projectleider. Beoogd wordt de zelfredzaamheid van senioren te vergroten door hen in staat te stellen de regie over hun administratie te houden of (weer) te nemen. Er is een beknopt uitvoeringsplan opgesteld om een vliegende start te kunnen maken met een beperkt aantal pilots. Uit een inventarisatie is gebleken dat in 35 gemeenten soortgelijke initiatieven lopen of gelopen hebben. Voor elf geïnteresseerden is een bijeenkomst georganiseerd om hen te informeren over het project Administratieve ondersteuning, de functie van thuisadministrateur, organisatorische aspecten en de mogelijkheden van deskundigheidsbevordering. Lokaal is gepolst welke gemeenten aan een pilot mee willen doen, die begin 2012 zal starten. Het Landelijk Steunpunt Thuisadministratie gaat een workshop verzorgen van twee dagdelen voor thuisadministrateurs en een train-de-trainerprogramma voor docenten. De bedoeling is zo een module te ontwikkelen die de docenten verder kunnen hanteren bij hun cursusprogramma. De VOA-docenten zijn bereid gevonden de opleiding van de thuisadministrateurs op zich te nemen. 18 Jaarverslag Binnenwerk.indd :49

17 5. Kadervorming en educatie Kaderleden en vrijwilligers beter toerusten is de taak van de werkgroep Kadervorming & Educatie (K&E). In kwam de werkgroep negen keer bij elkaar. Behalve uitvoering van de voorgenomen workshops is ook gekeken wat de taak van de werkgroep kan zijn als gevolg van het nieuwe beleidsplan Enkele leden namen deel aan de studiedag van alle werkgroepen van KBO-Brabant op 15 april. Naar aanleiding van deze bijeenkomst heeft de werkgroep zijn visie voor de toekomst op papier gezet. Scholingsadviseurs In het verslagjaar vond één bijeenkomst plaats met de scholingsadviseurs van de Kringen. De belangrijkste aandachtspunten waren: - terugblik op de gegeven workshops in ; - inhoud van de aangeboden workshops in de vier regio s; - aangeboden workshops (op aanvraag) in het kantoor van KBO-Brabant; - bezoek aan de Kringraadvergadering; - taken van de adviseurs omtrent kadervorming; - aanbod workshops in 2012; - aan- en afmelden workshops in Workshops in In het verslagjaar is de workshop Vernieuwd besturen opgezet. In totaal zijn door de werkgroep zestien workshops verzorgd, veelal gericht op het goed bestuurlijk functioneren. Het betreft de volgende workshops (inclusief frequentie van aanbieding en aantal deelnemers): - Voorzitter (een maal gegeven, 9 deelnemers); - Penningmeester (een maal gegeven, 6 deelnemers); - Secretaris/notuleren (een maal gegeven, 7 deelnemers); - Besturen nieuwe stijl (drie maal gegeven, in totaal 25 deelnemers); - Spreken in het openbaar (een maal gegeven, 3 deelnemers); - Powerpoint (een maal gegeven, 9 deelnemers); - Werven en behouden vrijwilligers (een maal gegeven, 5 deelnemers); - Kennismaken met de KBO (een maal gegeven, 30 deelnemers); - Oriëntatie op de KBO (zes maal gegeven, in totaal 131 deelnemers). In samenwerking met de werkgroep ICT zijn acht workshops gegeven: - Ledenadministratie Lea-Senior (vijf maal gegeven, 41 deelnemers); - Boekhouden Lea-Senior Financieel (drie maal gegeven, in totaal 13 deelnemers). 19 Jaarverslag Binnenwerk.indd :49

18 6. Identiteit en zingeving De werkgroep Identiteit & Zingeving (I&Z) van KBO-Brabant houdt zich bezig met diepere levensvragen en geeft invulling aan de van oudsher katholiek-christelijke identiteit van de vereniging. De werkgroep wil graag samen met de en inhoud geven aan deze zoektocht. De werkgroep kwam in negen keer bijeen. Belangrijke gespreksonderwerpen waren naast de thema s eenzaamheid en Beweging van Barmhartigheid ook het nu volop in discussie zijnde thema voltooid leven. Eenzaamheidspreventie Het project Eenzaamheidspreventie van de werkgroep blijkt aan een duidelijke vraag te voldoen. Twee werkgroepleden hebben een powerpointpresentatie over dit onderwerp gemaakt en hebben aan de hand hiervan het thema toegelicht bij belangstellende en. Zorg rond het levenseinde In vervolg op de provinciale themabijeenkomsten Goede zorg rondom het levenseinde in hebben twee leden van de werkgroep I&Z en ondersteund bij dit thema. Zij hebben met hen hierover discussies gevoerd en de mogelijkheden verkend om tot regels van handelen te komen. Beweging van Barmhartigheid In het najaar van heeft de werkgroep I&Z de mogelijkheid aangeboden een driedaagse cursus te volgen bij de Beweging van Barmhartigheid in Vught, de zogenaamde Leerroute van Barmhartigheid. Helaas was de belangstelling vanuit de leden hiervoor gering. Toch is met een klein aantal leden een inspirerende driedaagse cursus gevolgd. Bedevaart en Abdijdag Op 18 mei is er een zeer succesvolle Abdijdag gehouden bij Abdij Koningshoeven in Berkel-Enschot. Ruim 100 mensen hebben veel inspiratie opgedaan en van de gastvrijheid van de paters mogen genieten. De jaarlijkse bedevaart naar de Zoete Moeder van Den Bosch in de St. Janskathedraal vond plaats op 5 oktober. Ruim 350 leden hebben hieraan deelgenomen. Boekje Over wegen Op initiatief van de werkgroep I&Z is het boekje Over wegen tot stand gekomen, uitgegeven door KBO-Brabant. In dit boekje zijn 25 overwegingen van de geestelijk adviseur van KBO-Brabant, de heer W. Kalb, opgenomen. In vierde hij zijn 50-jarig priesterfeest en werd hij bovendien 75 jaar. Voor zijn belangeloze inzet voor de vereniging heeft KBO-Brabant hem met dit boekje willen eren. Overige activiteiten Naast bovenstaande activiteiten leverde de werkgroep I&Z een bijdrage aan de endag en de Senioren Expo en bezocht studiedagen. 20 Jaarverslag Binnenwerk.indd :49

19 7. Informatie- en communicatietechnologie De mogelijkheden van informatie- en communicatietechnologie worden door ouderen steeds meer benut. Daarin bijgestaan door de gelijknamige werkgroep ICT, heeft KBO-Brabant in een meerjaren ICT-beleidsplan ontwikkeld voor de vereniging. De werkgroep ICT bundelt alle activiteiten op het vlak van s- en Kringwebsites, het ledenadministratieprogramma Lea-Senior en het boekhoudprogramma Lea-Senior Financieel, powerpoint-cursussen, onderhoudt de contacten met PC-DoeMeeCentra en begeleidt en verzorgt de coördinatie van de nieuw benoemde ICT-adviseurs. Voorts denkt de werkgroep mee over de handhaving van de KBO-huisstijl, de uniformiteit van publicaties en bewaakt de functionaliteit van de KBO-website. ICT-beleidsplan In vier regiobijeenkomsten in oktober gaf extern adviseur en opsteller van het ICT-beleidsplan, de heer G. van Dijk, toelichting op zijn advies aan KBO-Brabant. De bijeenkomsten zijn bezocht door leden met verschillende vrijwilligerstaken: leden van de werkgroep ICT, ICT-adviseurs, webmasters, ledenadministrateurs, helpdesk-medewerkers en bestuurders. Steeds waren 20 tot 30 deelnemers aanwezig. Na de presentatie konden vragen en opmerkingen aan de orde worden gesteld. ICT-adviseurs Met de instelling van de functie ICT-adviseur op Kringniveau is binnen KBO-Brabant een adequaat informatienetwerk gecreëerd. Ondersteund door de werkgroep, waren de ICTadviseurs actief met het adviseren en verzamelen van informatie in de Kringen en en op het brede gebied van ICT. Op 13 juli vond een bijeenkomst plaats om de ICT-adviseurs te informeren over de ontwikkelingen rondom de website van KBO- Brabant en de webversie van Lea-Senior. Door een nog verder te realiseren toerusting van de ICT-adviseurs van de Kringen kan veel coördinatie en sturing op ICT-vlak door hen worden verricht. Website KBO-Brabant In het najaar van heeft de website van KBO-Brabant een nieuw uiterlijk gekregen, met een moderne lay-out en een gewijzigde menubalk. Tevens zijn verbeteringen aangebracht en is een nieuwe functionaliteit in gebruik genomen, de tabbladen. en kunnen met hun website aanhaken bij de centrale website van KBO-Brabant. Hiermee wordt de eenduidigheid binnen KBO-Brabant bevorderd. Opleiding van webmasters De opleiding van webmasters, aangepast aan de vernieuwde website, is in weer diverse malen gegeven. De cursus is gevolgd door 29 en en eind waren 85 websites van KBO-en online. Drie Kringen zijn gestart met het bouwen van hun eigen website en één Kring is online gegaan. Ledenadministratie De ontwikkeling van de webversie van het ledenadministratieprogramma Lea-Senior, genoemd LeaWeb, is opgepakt. Aan het eind van was het programma bijna gereed en werden als proef de eerste drie en geconverteerd. Op 18 november is het nieuwe programma tijdens een bijeenkomst aan de helpdeskvrijwilligers gepresenteerd. Zij werken mee aan de introductie van LeaWeb. LeaWeb heeft dezelfde functionaliteit als Lea- Senior, maar is ook op andere niveaus te gebruiken. Basis blijft de ledenadministratie van de en, die zelf bepalen welke bevoegdheden personen krijgen door een systeem van autorisaties. Met dit programma hoopt KBO-Brabant de problemen met verschillende computerversies te hebben opgelost. In het begin van 2012 zal gestart worden met de conversie van bestanden van de eerste en. 91% van de en is inmiddels opgenomen in het centrale ledenbestand. 21 Jaarverslag Binnenwerk.indd :49

20 Lea-Senior Financieel Op verzoek werden cursussen gegeven aan penningmeesters die aan de slag wilden met Lea-Senior Financieel. Daarnaast werd individuele ondersteuning aan en verleend door helpdeskmedewerkers die verdeeld over de provincie actief zijn. Voor 2012 is een update van het programma gepland die door een inventarisatie van gebruikerswensen vooraf zal worden gegaan. 22 Jaarverslag Binnenwerk.indd :49

Belangenbehartiging. Professionalisering. Werkgeverszaken

Belangenbehartiging. Professionalisering. Werkgeverszaken jaarverslag 05 06 Belangenbehartiging Voor uw collectieve en individuele belangenbehartiging kunt u bij de AVS terecht. Onze adviseurs onderhandelen in allerlei overlegsituaties, bijvoorbeeld over nieuwe

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Conceptversie

Jaarverslag 2012 Conceptversie Jaarverslag 2012 Conceptversie Inhoudsopgave Jaarverslag FNV KIEM 2012 Jaarverslag 2012... 1 Conceptversie... 1 Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 Projecten... 4 Individuele Belangenbehartiging (IBB)...

Nadere informatie

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 INWONERS AAN ZET Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 KERNGEGEVENS hier komen de verhalen uit hun huizen, staan de stoelen klaar voor vertrek. hier spreekt men af, ergens in de tijd, in

Nadere informatie

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo GEMEENTE VEENENDAAL De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal Deelrapportage onderzoek pilot Wmo Ede, afdeling O&O, 25 september 2006 De dragers van de Wmo: wat

Nadere informatie

Geef ze de ruimte. Henk Jan van Daal

Geef ze de ruimte. Henk Jan van Daal Geef ze de ruimte Een onderzoek naar zelforganisaties van allochtonen, gemeentelijk integratiebeleid en mogelijkheden voor donatiebeleid van Fonds 1818 Henk Jan van Daal februari 2002 2 Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

NUVO Kenaupark 33 Postbus 677 2003 RR Haarlem. T 023 542 79 76 F 023 532 01 92 E info@nuvo.nl I www.nuvo.nl

NUVO Kenaupark 33 Postbus 677 2003 RR Haarlem. T 023 542 79 76 F 023 532 01 92 E info@nuvo.nl I www.nuvo.nl NUVO Kenaupark 33 Postbus 677 2003 RR Haarlem T 023 542 79 76 F 023 532 01 92 E info@nuvo.nl I www.nuvo.nl Jaarverslag 2003 Voorwoord Namens het bestuur van de Nederlandse Unie van Optiekbedrijven bied

Nadere informatie

Een greep uit het nieuws 3 Mantelzorgboete moet van tafel 4 Actuele informatie over de WMO en WMO 2015 4 Onrust berichten overheveling langdurige

Een greep uit het nieuws 3 Mantelzorgboete moet van tafel 4 Actuele informatie over de WMO en WMO 2015 4 Onrust berichten overheveling langdurige Inhoud Pagina Een greep uit het nieuws 3 Mantelzorgboete moet van tafel 4 Actuele informatie over de WMO en WMO 2015 4 Onrust berichten overheveling langdurige zorg 5 Kwaliteitscriteria ouderenzorg 5 Inzet

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

Transitie van het sociaal beleid en zorg

Transitie van het sociaal beleid en zorg Transitie van het sociaal beleid en zorg 1. Inleiding In het Coalitieakkoord 2011-2015, Nije enerzjy foar Fryslân, is aangekondigd dat het sociale domein vooral het domein is van gemeenten en dat daarom

Nadere informatie

EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG. Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie

EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG. Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie DRENTHE EN DE WEEK VAN DE MOBILITEIT Met de twaalf deelnemende organisaties

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. 1 Organisatie 6. 2 Raad van Toezicht 10. 3 Ondernemingsraad 11. 4 Dienstverlening 12. 5 Europees Consumenten Centrum 18

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. 1 Organisatie 6. 2 Raad van Toezicht 10. 3 Ondernemingsraad 11. 4 Dienstverlening 12. 5 Europees Consumenten Centrum 18 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Organisatie 6 1.1 Missie en kernwaarden 7 1.2 Doelstellingen 7 1.3 Kernactiviteiten 8 1.4 Bereikbaarheid 8 1.5 Vestigingsplaatsen 8 1.6 Directie 9 1.7 Raad

Nadere informatie

Samen sterk. Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein. Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden

Samen sterk. Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein. Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Samen sterk Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Colofon Landelijke Cliëntenraad en

Nadere informatie

Ouders over hun positie in Passend Onderwijs

Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Opdrachtgever: POLSO Utrecht, februari 2009 Oberon Postbus 1423 3500 BK Utrecht tel. 030-2306090 fax 030-2306080

Nadere informatie

Jaarverslag. rsg de Borgen

Jaarverslag. rsg de Borgen Jaarverslag rsg de Borgen 2011 Raad van Toezicht Voorwoord 1 Organisatie 1.1 rsg de Borgen 1.2 Organisatie 1.3 Missie en visie 1.4 Strategische beleidsdoelen 1.5 Leerlingenaantallen 2 Kwaliteit 2.1 Onderwijsontwikkelingen

Nadere informatie

Strategisch beleid 2013-2016. KopGroep Bibliotheken. www.kopgroepbibliotheken.nl @kopgroepbieb facebook.com/kopgroepbibliotheken

Strategisch beleid 2013-2016. KopGroep Bibliotheken. www.kopgroepbibliotheken.nl @kopgroepbieb facebook.com/kopgroepbibliotheken Strategisch beleid 2013-2016 KopGroep Bibliotheken www.kopgroepbibliotheken.nl @kopgroepbieb facebook.com/kopgroepbibliotheken inhoud strategisch beleid 2013-2016 Voorwoord 4 Korte terugblik 6 Maatschappelijke

Nadere informatie

Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2

Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2 Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2 Colofon Opdrachtgever A+O fonds Gemeenten Postbus 30435 2500 GK Den Haag 070 3738356 www.aeno.nl secretariaat@aeno.nl Projectleider Drs. Marieke de Feyter Andere betrokkenen

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Snel en slagvaardig

Jaarverslag 2013. Snel en slagvaardig Jaarverslag 2013 Snel en slagvaardig Bestuursverslag 2013 Snel en slagvaardig Vilans Postbus 8228, 3503 RE Utrecht Telefoon: (030) 789 2300, e-mail: info@vilans.nl Website: www.vilans.nl Utrecht, mei 2014

Nadere informatie

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid Een handreiking voor gemeenten Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de ouders! Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de

Nadere informatie

Buurthuizen in zelf beheer

Buurthuizen in zelf beheer Buurthuizen in zelf beheer Benodigde kwaliteiten voor succesvol zelfinitiatief Astrid Huygen Buurthuizen in zelfbeheer Benodigde kwaliteiten voor succesvol zelfinitiatief Astrid Huygen Maart 2014 Reiziger,

Nadere informatie

jaarverslag 2014 Voorwoord 3

jaarverslag 2014 Voorwoord 3 Inhoud Voorwoord 3 1. Wij staan bewust midden in de samenleving 5 1.1 De wereld om eens heen verandert en wij veranderen mee 5 1.2 Wij blijven trouw aan onze missie 7 1.3 Met beide benen in Montferland

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

Grote en kleine verhalen in transitie

Grote en kleine verhalen in transitie Jaarverantwoording 2014 Grote en kleine verhalen in transitie Anders kijken, anders doen, anders zijn Leeuwarden, maart 2015 Voorwoord Voor u ligt de jaarverantwoording van Jeugdhulp Friesland over 2014.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2010 Stichting Openbaar Onderwijs Noord 1

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2010 Stichting Openbaar Onderwijs Noord 1 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1 Inleiding 3 2 Management en organisatie. 5 3 Onderwijs en leren... 8 4 Personeel en organisatie.. 15 5 Onderwijshuisvesting. 21 6 Financieel en materieel beheer 23 7 Korte jaarverslagen

Nadere informatie

Klimaatverbond Nederland gaat voor transitie

Klimaatverbond Nederland gaat voor transitie Klimaatverbond Nederland gaat voor transitie Jaarverslag 2013/2014 Klimaatverbond Nederland Mei 2015 COLOFON Klimaatverbond Nederland Oude Kraan 72, 6811 LL Arnhem Postbus 9, 6800 AA Arnhem Telefoon: 026-8450826

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie