ALGEMENE VOORWAARDEN DSL, TELEFONIE en HOSTING.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE VOORWAARDEN DSL, TELEFONIE en HOSTING."

Transcriptie

1 1 ALGEMENE VOORWAARDEN DSL, TELEFONIE en HOSTING. 1 Diensten. Deze Algemene voorwaarden voor onze klanten en ondernemingen regelen de rechtsverhouding tussen de aanbieder Flexility en de onderneming of beoefenaar van een vrij beroep, hierbij klant genoemd, vanaf diens aanvraag voor een internet, telefonie, hosting of development product of -dienst. Zij maken deel uit van de overeenkomst en zijn toepasselijk op alle daarmee verband houdende rechtshandelingen. Wijzigingen of aanvullingen op verzoek van de klant gelden slechts indien zij schriftelijk zijn bevestigd door Flexility. 1.1 Omschrijving dienst Flexility geeft aan de klant de gelegenheid om tegen betaling van de door haar vastgestelde tarieven een ruim scala van informatica en telecomdiensten te verkrijgen, zoals onbeperkt opgesomd: internettoegang, , webhosting, telefonie en development De technische specificaties van de diensten en de bijzondere voorwaarden verbonden aan het gebruik ervan, worden beschreven in de documenten die op verzoek van de klant ter beschikking gesteld worden, en welke deel uitmaken van de overeenkomst. DSLabonnementen hebben geen gegarandeerde snelheden, tenzij specifiek vermeld. 2 Offertes en tot standkoming van de overeenkomst. 2.4 Flexility behoudt zich het recht om toegang tot een DSL, telecom of hosting dienst te weigeren in de volgende gevallen: Wanneer de informatica-installaties, telecommunicatie-installaties en in bijzonder het telecommunicatienetwerk, de levering van de internetdienst niet of moeilijk uitvoerbaar is De klant of zijn eventuele gevolmachtigde weigert zich te identificeren en het bewijs van een domicilie of een vaste verblijfplaats binnen de Europese Unie niet kan voorleggen op basis van officiële documenten De klant respecteert de verplichtingen niet die op grond van een andere overeenkomst betreffende een door flexility of haar leverancier geleverde dienst op hem rusten, of heeft hier in het verleden blijk van gegeven De klant respecteert de verplichtingen niet die op grond van een andere overeenkomst met Flexility of haar leverancier gemaakt zijn. 2.5 De klant erkent dat hij tijdens de onderhandelingen met Flexility volledig werd ingelicht en duidelijk werd geinformeerd aangaande de mogelijkheden en beperkingen van de bestelde dienst. 2.6 De klant erkent dat hij tijdens de onderhandelingen met Flexility volledig werd ingelicht en duidelijk werd geinformeerd aangaande de mogelijkheden en beperkingen van de bestelde dienst. 2.7 De aangeduide prijs is vast en onveranderlijk 2.8 Bijkomstige werkzaamheden worden bewezen, hetzij door een schriftelijke overeenkomst, hetzij door uitvoering door Flexility. Indien Flexility op 2.1 Een klant wordt omschreven als elke onderneming, zelfstandige of particulier aan wie Flexility een aanbieding doet tot het leveren van goederen of diensten of aanneming van werkzaamheden met wie een overeenkomst wordt gesloten tot het leveren van goederen of diensten. Flexility en de klant, genoemd in de bijgevoegde offerte, komen overeen dat deze overeenkomst van toepassing is op de levering van internet, telefonie, hosting of development diensten. De offerte beschrijft de goederen en diensten van de overeenkomst, zoals die door de opdrachtgever is aanvaard. De overeenkomst kan enkel gewijzigd worden door het ondertekenen van een gedateerd geschrift door beide partijen. Dit ondertekend geschrift wordt dan gehecht aan de originele overeenkomst waarop de bepalingen van de aangepaste overeenkomst van toepassing zijn. 2.2 Aan de inhoud van de offerte kan de klant geen rechten ontlenen. Indien op een offerte een geldigheidsduur staat vermeld en de klant buiten die termijn de offerte accepteert, heeft Flexility het recht om een overeenkomst niet te accepteren. 2.3 Alle offertes zijn vrijblijvend en binden Flexility tot niets. Enkel de overeenkomst die door de partijen ondertekend is, verbindt Flexility en zijn opdrachtgever.bestellingen worden pas door Flexility als aanvaard beschouwd, en dit overeenkomstig aan de huidige voorwaarden, wanneer deze: Ofwel door een beheerder van Flexility schriftelijk wordt bevestigd. Ofwel door de klant schriftelijk wordt bevestigd met de ondertekening van een offerte of contract. verzoek van klant werkzaamheden, andere prestaties of leveringen heeft verricht die buiten de omvang valt van hetgeen is overeengekomen zullen deze werkzaamheden, prestaties of leveringen door de klant aan Flexility worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven of een vooraf bepaalde vaste prijs in rekening worden gebracht. Flexility is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten. 2.9 Wanneer de klant verhuist, of een abonnement neemt op een andere dienst, zullen de activeringskosten, eigen aan het nieuwe abonnement, worden aangerekend. 3 Voorwaarden en toegangsmodaliteiten Telecom. 3.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke klant die zich heeft ingeschreven voor de dienst vaste telefonie. 3.2 De klant verbindt zich ertoe juiste en volledige informatie te verschaffen tijdens de inschrijvingsprocedure en deze up-to-date te houden. De klant is als enige aansprakelijk voor de gevolgen van het verschaffen van onjuiste of onvolledige informatie, met uitsluiting van enige aansprakelijkheid in hoofde van Flexility of de leverancier. 3.3 Flexility en haar leverancier kan een verzoek tot activering weigeren indien de klant de verplichtingen die hij heeft in kader van het verstrekken van een andere dienst niet nakomt of indien de dienst om technische redenen niet voldoende kan worden gerealiseerd.

2 2 3.4 Flexility en haar leverancier kan voor dit contract een kredietverzekering aanvragen bij zijn verzekeringsmaatschapij. Indien deze wordt geweigerd bij het begin of tijdens het contract heeft de leverancier het recht deze overeenkomst zonder Indien deze overeenkomst vergezeld gaat van een activeringsformulier voor CPS of een porteringsdocument voor VOB, is de leverancier of Flexility gemachtigd om ontbrekende informatie op deze documenten waar nodig aan te vullen. 3.5 Gezien dat bijkomende diensten verbonden aan de telefoonlijnen mogelijk komen te vervallen na portatie van de nummers dient de klant, indien van toepassing, deze bijkomende diensten verbonden aan deze overeenkomst in een duidelijk overzicht aan de verkoper te bezorgen. 4 Verrekening factuur van Hosting, DSL en domeinnaam abonnementen. 4.1 Alle facturen worden netto binnen tien kalenderdagen volgend op de datum dat het factuur werd opgemaakt. 4.2 De klant behoudt zich het recht voor om af te zien van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief, binnen de 7 werkdagen te rekenen van de dag die volgt op die van de ondertekening van het contract, op voorwaarde dat hij Flexility of de leverancier hiervan bij een ter post aangetekende brief op de hoogte brengt. Elk beding waarbij de klant aan dit recht zou verzaken is nietig. Wat betreft het in acht nemen van de termijn, is het voldoende dat de kennisgeving verstuurd wordt voor het verstrijken van deze termijn. 4.3 De eenmalige en periodieke tarieven die de klant of abonnee moet betalen worden bij het sluiten van de overeenkomst vastgesteld. 4.4 De facturen voor het maandelijks of jaarlijks abonnementsgeld voor het gebruik van deze dienst worden verstuurd doormiddel van een of per post; hiervoor rekenen wij een vergoeding aan. 4.5 Alle prijzen en tarieven worden in de euromunt opgesteld en, met uitzondering van anders vermeld, exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die door de overheid worden opgelegd. 4.6 Uitgezonderd anders schriftelijk bepaald, vereisen bepaalde diensten de betaling van een opstartkost waarna een periodieke facturatie van het abonnementsgeld voor de levering van de dienst volgt. 4.7 De klant met een DSL-abonnement met gelimiteerd trafiek per maand, zal bij overschrijding van deze trafiek, per begonnen gigabyte gefactureerd worden voor het extra verbruik. De prijs per gigabyte wordt vermeld op het contract. 4.8 De verrekening van de factuur voor hosting en domeinnamen gebeurt in principe, met voorbehoud van specifieke schriftelijke bepalingen, jaarlijks en vooraf, waarbij de klant per of via post een factuur ontvangt. Betalingen gebeuren aldus jaarlijks en op voorhand, tenzij anders overeengekomen. 4.9 De verrekening van de factuur voor DSL diensten gebeurt in principe, met voorbehoud van specifieke schriftelijke bepalingen, maandelijks, waarbij de klant per of via post een factuur ontvangt. Betalingen gebeuren aldus maandelijks tenzij anders overeengekomen. opzegtermijn te verbreken, zonder recht op enige schadevergoeding Elke partij heeft het recht de uitvoering van de verbintenissen naar de andere partij toe te onderbreken in geval van in gebreke blijven. Dergelijke onderbreking stelt de andere partij niet vrij van het nakomen van zijn verbintenissen.onafhankelijk van de wettelijke rente, komen de partijen uitdrukkelijk overeen dat bij het niet betalen van één factuur of het saldo ervan op de vervaldatum zonder nadere ingebrekestelling, volgende rappelkosten aangerekend worden en verschuldigd zijn: - 2e betalingsherinnering: 7,50-3e aangetekende ingebrekestelling: 15,00 - wanneer het dossier ter incasso uit handen wordt gegeven: maximaal 150,00 incassokosten voor zover het totaal van de verschuldigde hoofdsom, verhoogd met de wettelijke rente, het bedrag van 1.250,00 niet overschrijdt. In het geval het aan Flexility verschuldigde bedrag hoger is dan 1.250,00 zullen de reële incassokosten aan de klant worden doorgerekend Conform Artikel van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie behoudt Flexility zich het recht om bij contracten van onbepaalde duur de prijzen van periodieke diensten op elk ogenblik te wijzigen. In geval van een tariefverhoging, andere dan indexaanpassingen, heeft de abonnee het recht om zonder boete het contract op naspeurbare wijze op te zeggen uiterlijk de laatste dag van de maand die volgt op de ontvangst van de eerste factuur na de inwerkingtreding van de prijswijzigingen Indien de klant klachten heeft aangaande de juistheid van het factuurbedrag, kan hij schriftelijk bezwaar aantekenen binnen de acht kalenderdagen volgend op de datum dat het factuur werd opgemaakt aan Flexility. Na ontvangst van het bezwaar zal Flexility onmiddellijk een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. Indien een betwisting van een factuur terecht is of nog verder moet worden onderzocht, zal Flexility na ontvangst van de betwisting de invordering van het betwiste deel van de factuur onmiddellijk opschorten en de nodige stappen ondernemen om de verkeerde inning recht te zetten. Flexility zal de klant het niet betwiste bedrag en de datum van betaling meedelen. Wanneer Flexility de klacht verwerpt, wordt het betwiste bedrag onmiddellijk opeisbaar. De betalingstermijnen voor deze som zullen vermeld worden in de brief of mail waarin de beslissing wordt bekendgemaakt. Op geen enkele manier zal Flexility kosten in rekening brengen voor de afhandeling van de betwisting, met uitzondering van gevallen waarbij de betwisting aantoonbaar tot doel heeft de betaling uit te stellen De klant die zijn locatie verlaat of overdraagt zonder zijn abonnement op te zeggen, aan te passen of over te dragen, blijft verantwoordelijk voor de betaling van de aan Flexility verschuldigde sommen en het gebruik van de dienst(en) De prijs van de installatie varieert afhankelijk van het door de klant gekozen type installatie. De

3 3 verschillende installatiemogelijkheden die flexility aanbiedt, worden in de bespreking en de offerte uitgebreid voorgelegd Bij een overbodige interventie is Flexility gerechtigd de klant een administratieve vergoeding ten bedrage van 123,14 exclusief BTW aan te rekenen. Daarnaast zal Flexility de kosten voor de onnodig uitgevoerde handelingen aan de klant factureren. Een onnodige interventie is: Een verzoek tot herstelling van een storing die niet door Flexility veroorzaakt werd en waarbij door Flexility of derden toch handelingen (herstellingswerken, testen, verplaatsingen,...) zijn uitgevoerd; Een interventie waarbij Flexility of haar onderaannemer nutteloze handelingen (herstellingswerken, testen, verplaatsingen,...) verricht heeft doordat de klant niet op de afspraak aanwezig was, geen toegang tot zijn domein gaf of onjuiste informatie verschaft heeft; Een interventie die uitgevoerd moest worden door een fout waarvoor de klant verantwoordelijk is, zoals abnormaal gebruik van de diensten of eender welke fout van de klant; Bovenstaande interventies zijn niet beperkt tot het domein van de klant en kunnen ook betrekking hebben op de infrastructuur buiten het domein e klant erkent in zijn relatie met Flexility de geldigheid en de bewijskracht van de facturen en van alle andere documenten die dienen voor de opmaak ervan. 5 Betalings- en leveringsvoorwaarden DSLtelefonie en hosting abonnementen 5.1 Abonnementen die per maand dienen betaald te worden, worden met domiciliëring of overschrijving vooraf betaald op het door Flexility aangeduide rekeningnummer met vermelding van het juiste klant- en factuurnummer. Abonnementen die per jaar dienen betaald te worden, worden per domiciliëring, overschrijving vooraf betaald. Extra verbruik wordt maandelijks achteraf gefactureerd. 5.2 DSL-telefonie en hosting abonnementen worden geactiveerd zodra dit mogelijk is, onder voorbehoud van technische complicaties (vb. afkeuring van de lijn, foutieve gegevens verstrekt door de klant/abonnee: vb.foutief telnr, klantennr,...). De termijnen voor de uitvoering van de overeenkomst worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn niet bindend. 5.3 De opdrachtgever kan de ondertekende overeenkomst annuleren, behoudens met instemming van de annulering van de overeenkomst door Flexility bij aangetekend schrijven. Ingeval van annulering is de opdrachtgever aan Flexility een forfaitaire vergoeding ten waarde van de resterende maanden van het contract verschuldigd.. 6 Leveringsvoorwaarden internettoegang. 6.1 De dienst gaat in vanaf de schriftelijke bevestiging van de activatie van de dienst door Flexility. 6.2 De klant verklaart de werking van de internettoegang en van internet te kennen en de gebruiksregels zoals vermeld in Art. 7, die op internet van kracht zijn, te aanvaarden. 6.3 Flexility bewaardt zich het recht om procedurele en technische wijzigingen en/of verbeteringen door te voeren, indien het functioneren van de Flexilitydienst dit vereist. De klant zal hiervan op voorhand op de hoogte gebracht worden. 6.4 Het recht om van een Flexility dienst gebruik te maken is voorbehouden aan de klant.het is verboden de verleende rechten te overschrijden, met name onder andere door een dynamisch IP-adres op permanente wijze te gebruiken op een zodanige wijze dat de klant zou beschikken over een vast IPadres. In geval de klant dit verbod zou negeren, kan Flexility deze overeenkomst onmiddellijk en zonder voorafgaande ingebrekestelling ontbinden ten nadele van de klant. 6.5 De klant met een DSL-abonnement kan een inbegrepen aantal gigabyte trafiek per maand verbruiken. De hoeveelheid inbegrepen trafiek van het abonnement wordt vermeld op het contract. Flexility zal de klant via een waarschuwingsmail of SMS op de hoogte brengen wanneer hij zijn maximaal toegelaten internetvolume nadert. Na overschrijding van de maximaal toegelaten trafiek, komt de klant op smalband terecht tot de eerste dag van de volgende facturatieperiode. Een overzicht van het maandvolume, alsook de prijs in geval van overschrijding, is raadpleegbaar op de verkregen offerte. 7 Prijs en betalingsmodaliteiten Telefonie. 7.1 De klant is debiteur van het maandelijks verschuldigde abonnementsgeld voor het gebruik van de dienst, de gesprekskosten via de dienst alsook, in voorkomend geval, van de prijs van de door leverancier geleverde diensten. De tarieven zijn herzienbaar en kunnen gedurende de looptijd van het contract door Flexility of haar leverancier aangepast worden. Het maandelijkse abonnementsgeld wordt per factuur verstuurd via of per post ; hiervoor rekenen wij een vergoeding aan. 7.2 De facturen dienen betaald te worden 20 dagen na de factuurdatum. De betaling kan enkel via domiciliëring gebeuren of via overschrijving op het opgegeven rekeningnummer met vermelding van de exacte betalingsreferentie. Elke betaling bevestigdt de voorafgaande kennisneming en aanvaarding door de klant van de algemene voorwaarden. De leverancier behoudt zich het recht om herinneringskosten te factureren tegen gebruikelijke tarieven. De leverancier heeft het recht de invordering van de schulden aan derde te besteden. De partij die zijn verplichtingen niet nakomt, is verwijlinteresten verschuldigd ten belope van anderhalf keer de wettelijke interest, opeisbaar vanaf het moment van het in gebreke zijn. Bovendien zal een forfaitair bedrag dat overeenstemt met 15% van het onbetaalde bedrag met een minimum van 75 euro per openstaande factuur aangerekend worden aan de klant uit hoofde van interne administratieve kosten. Alle externe invorderings-kosten door de advocaat en/of gerechtsdeurwaarder alsook de gerechtskosten zullen door de partij die zijn verplichtingen niet nakomt, worden gedragen. In het geval van de enkele betaling van het hoofdbedrag en aldus bij gebreke aan een effectieve en volledige

4 4 betaling, blijven de bijhorigheden van voornoemde schuldvordering opeisbaar. In geval van niet uitvoering door de leverancier geldt deze clausule wederkerig ten aanzien van de leverancier. 7.3 Iedere betwisting aangaande een factuur dient per aangetekend schrijven gericht te worden aan flexility of de leverancier en dit binnen de 15 dagen na ontvangst door de klant, bij gebreken waaraan de factuur beschouwd wordt als zijnde aanvaard. In geval van betwisting is de klant desalniettemin gehouden tot betaling van de bedragen die werden gefactureerd en niet betwist. 7.4 De niet-betaling van facturen wordt beschouwd, van rechtswege en zonder gerechtelijke tussenkomst, als een eenzijdige verbreking van het contract door de klant. In dat geval, behoudt Flexility of de leverancier zich het recht voor een verbrekingsvergoeding aan te rekenen zoals vermeld. 8 Geldigheid, duur en overdracht van de overeenkomst voor een DSL of hosting dienst. 8.1 Deze overeenkomst treedt in werking na de aanvaarding van de aanvraag, dit kan blijken uit een contract, of uit de uitvoering van de overeenkomst door Flexility. Het contract wordt afgesloten voor een minimum contractduur. Behoudens schriftelijke opzegging door de klant, één maand voor het einde van de minimum contractduur, zal het contract automatisch worden verlengd voor onbepaalde duur. 8.2 De overeenkomst kan na het verstrijken van de minimum contractduur door alle schriftelijke middelen beëindigd worden op het moment gekozen door de klant, mits inachtneming van een opzegtermijn die ten hoogste twee maanden kan bedragen 8.3 Indien de klant beslist om de overeenkomst voortijdige te beëindigen tijdens de minimum contractduur, kan van rechtswege een schadeloosstelling wegens voortijdige beëindiging van de overeenkomst geëist worden. Deze schadeloosstelling wordt gelijkgesteld aan de som van de resterende maandelijkse bedragen tot en met het verstrijken van de contractueel bepaalde einddatum.deze schadeloosstelling wordt niet gëeist indien het abonnement tijdens de eerste minimum contractduur wegens een verhuis beëindigd wordt en als daarbij minimaal een gelijkwaardig nieuw Flexility-abonnement wordt afgesloten. 8.4 In geval van een verhuis is, onder voorbehoud van eventueel nodige werken, enkel een éénmalige activatiekost van 41,32 exclusief BTW verschuldigd. Flexility zal bij activatie van het abonnement op het nieuwe aansluitingsadres een creditnota opmaken voor de teveel gefactureerde periode van het abonnement op het vorige aansluitingsadres. 8.5 Wanneer de klant na verloop van de minimum contractduur van één jaar wenst over te stappen naar een ander DSL abonnement, zal dit door Flexility als een nieuwe bestelling worden beschouwd en alzo onderhevig zijn aan alle voorwaarden verbonden aan het aangaan van het nieuwe DSL abonnement. 8.6 De klant mag de overeenkomst slechts overdragen aan iemand die gelijktijdig op hetzelfde adres gevestigd is. De overdracht van de overeenkomst kan enkel als alle openstaande facturen door de overdrager zijn betaald. De overdrager en de overnemer moeten tot een akkoord komen over de overdracht en Flexility daarvan in kennis stellen door middel van een door beiden ondertekend document. 8.7 De klant aan wie bij vonnis de toegang tot en/of het verblijf op het adres van de aansluiting wordt ontzegd, verleent aan Flexility het recht de overeenkomst ambtshalve over te dragen aan de persoon die wettelijk de plaats van de aansluiting betrekt, indien deze laatste daarom vraagt. 8.8 De overdracht van de overeenkomst is gratis en houdt in dat alle rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst, worden overgedragen aan de overnemer. 8.9 Flexility mag de overeenkomst stopzetten of schorsen in geval van order of bevel van een administratieve of gerechtelijke instantie. In dat geval heeft de klant geen recht op schadevergoeding De klant laat Flexility toe om in haar communicatie met naam, logo, behaalde resultaten,... te verwijzen naar de opdrachtgever als klant, tenzij anders contractueel overeengekomen. 9 Verplichtingen en aansprakelijkheden van de klant bij een DSL of hostingdienst. 9.1 De klant verbindt zich ertoe dat hij indentificeerbaar is bij de registratie van de internettoegang. Dit impliceert dat de klant zich ertoe verbindt bij de registratie correcte gegevens op te geven. En op elk moment veranderingen in deze informatie door te geven. 9.2 De klant zal van de Flexility diensten gebruik maken overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving en zal zich gedragen overeenkomstig met de normen van een verantwoordelijke onderneming. 9.3 De klant dient zich te onthouden van ongeoorloofd gebruik van het internet in het algemeen en de Flexility diensten in het bijzonder. Hij zal de diensten niet gebruiken voor onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten en/of handelingen: De klant verbindt er zich toe de geldende wetgevingen na te leven wanneer hij van de Flexility diensten gebruik maakt; De klant verbindt er zich toe de intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten, merkenrechten, octrooirechten en rechten op databanken) van Flexility, andere klanten en derden te respecteren; De klant verbindt er zich toe geen ongevraagde boodschappen te verzenden, virus te verspreiden, of communicatie en gegevensopslag op andere wijze te verstoren en geen schade te berokkenen aan de Flexility diensten en het gebruik of de capaciteit van deze Flexility diensten voor andere klanten of derden te beperken of te verhinderen, waaronder het internet nodeloos te belasten door een grote ongerechtvaardigde verkeerstroom te veroorzaken (flooding, spamming, enz...); De klant verbindt er zich toe geen daden van informaticapiraterij of 'hacking' te stellen tegen het systeem van Flexility of elk ander systeem, zich geen toegang te verschaffen tot gegevens of systemen door middel van valse sleutels,

5 5 valse codes en/of valse hoedanigheden of op andere illegale wijze, geen diefstal van gegevens te plegen en de integriteit van de informaticagegevens en programma's niet aan te tasten, te beschadigen of te vernietigen; De klant verbindt zich ertoe om geen gebruikersnaam of adress te kiezen en te gebruiken die in strijd is met de openbare orde en/of de goede zeden of die afbreuk doet aan het imago, de rechten van Flexility of derden. Flexility behoudt zich het recht voor om elke naam die strijdig zou zijn met deze principes, te wijzigen en te verbieden. 9.4 Flexility vraagt aan haar klanten om haar op de hoogte te brengen van elke ongeoorloofde inhoud die op haar netwerk om zo Flexility in staat te stellen de nodige maatregelen te treffen om deze informatie te verwijderen. 9.5 De klant is verantwoordelijk voor elke wijziging op de internetlijn: indien het abonnement op de actieve lijn (waarop het DSL-abonnement van Flexility geactiveerd is) wordt opgezegd, dan zal de netwerkoperator het DSL-abonnement van Flexility automatisch op een vrij koperpaar plaatsen. De netwerkoperator zal hiervoor Flexility maandelijks factureren. Deze maandelijkse kosten zullen aan de klant aan de op dat moment geldende tarieven doorgefactureerd worden en dit vanaf de datum van omzetting op het koperpaar. 9.6 De klant is aansprakelijk voor elke schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, materieel of immaterieel, die door hemzelf of een van zijn aangestelden aan Flexility of aan derden wordt toegebracht. De klant verbindt zich ertoe Flexility te vergoeden voor elke vraag, vordering, veroordeling tot schadeloosstelling waarvan Flexility het voorwerp zou zijn ten gevolge van het gedrag of de boodschappen die de klant of een van zijn aangestelden op internet zouden hebben verspreid of ten gevolge van enig ander gebruik door de klant van de Flexility diensten en voor alle vorderingen van derden. 9.7 Ingeval de klant zijn contractuele verplichtingen niet nakomt, heeft Flexility het recht de aan de klant geleverde dienst(en), die deel uitmaken van hetzelfde factuur, geheel of gedeeltelijk te schorsen. 9.8 In geval van een ernstige tekortkoming van de klant aan zijn verplichtingen, mag Flexility onmiddellijk de toegang tot haar netwerk en de toegang tot de inhoud in kwestie door en / of voor derden blokkeren. De klant wordt binnen een redelijke termijn per en/of gewone brief in kennis gesteld van deze blokkering en in gebreke gesteld om zijn verplichtingen te vervullen. Het adres of adres dat zal worden gebruikt is het adres of adres dat de klant aan Flexility als contactgegevens opgegeven heeft. Indien binnen de vijf werkdagen, te rekenen vanaf de dag volgend op de verzending van de ingebrekestelling, de klant zijn verplichtingen niet nakomt en er zich niet formeel toe verbonden heeft deze na te komen in de toekomst, heeft Flexility het recht de overeenkomst op te zeggen. Deze opzegging geeft de klant geen enkel recht op een vergoeding of schadevergoeding. 9.9 De schorsing van de dienst eindigt wanneer de klant zijn verplichtingen is nagekomen.tijdens de duur van de schorsing van de dienst door Flexility blijft de betaling van de prijs verschuldigd, tenzij de klant kan aantonen dat Flexility de dienst ten onrechte heeft geschorst. Ook de opzeggingsvergoeding blijft gedurende de volledige duur van de schorsing verschuldigd. Op het ogenblik dat de dienst wordt hersteld, worden de activeringskosten eigen aan het opstarten van de dienst aangerekend Alle ongelimiteerde internetlijnen zijn onderhevig aan een Fair Use Policy. Dit houdt in dat er een eerlijk gebruik geldt zodat geen enkele andere klant problemen ondervindt die te wijten zijn aan het te zware verbruik van een enkele klant. Flexility heeft het recht om de klant te informeren van wie het verbruik regelmatig en aanzienlijk het gemiddelde verbruik van andere klanten met hetzelfde abonnement overschrijdt. Deze klanten zullen door Flexility via of SMS worden verzocht zijn verbruik te verminderen. Indien na drie opeenvolgende verzoeken de klant hieraan geen of onvoldoende gevolg blijkt te geven, behoudt Flexility zich het recht om de stabiliteit van het netwerk en de kwaliteit van de dienstverleningen aan andere klanten niet in het gedrang te brengen, profiel van de klant neerwaarts aan te passen. 10 Aansprakelijkheid Flexility en de leverancier zijn niet aansprakelijk in geval van slecht gebruik van het netwerk en/of de dienst of in geval van slecht functioneren van de leverancier Gateway of het netwerk Flexility en haar leverancier zijn niet verantwoordelijk voor de schade die voortvloeit uit de inhoud van de communicatie. De leverancier is niet verantwoordelijk voor de diensten toegankelijk via het netwerk, noch voor de facturatie ervan, wanneer die geleverd worden door derden Wanneer de leverancier kan enkel aansprakelijk worden gesteld voor de directe schade die de klant ondergaat en waarvoor hij kan aantonen dat foutieve gedragingen van de leverancier hem op rechtstreekse wijze nadeel hebben betrokkend. In geval dat de leverancier aansprakelijk gesteld wordt, blijft haar verantwoordelijkheid, ook bij meerdere gebeurtenissen beperkt tot de door de leverancier aan de klant gefactureerde abonnementen voor de dienst over een periode van twaalf maanden voorafgaand aan de schade. In geen geval is de leverancier aansprakelijk voor indirecte schade waaronder verlies of beschadeging van gegevens, verlies van winsten, financiële verliezen, bijkomende uitgaven, verlies van klant, verstoorde planning en vorderingen van derden De klant verbindt zich ertoe Flexility of de leverancier te vergoeden voor elke schade of vraag van derden tengevolge het verzenden, verspreiden of overbrengen van eender welke inhoud door de klant via de dienst, tengevolge van het gebruik van de dienst door de klant en van elke schending van het contract of van rechten van anderen van welke aard ook In geval van overmacht worden de verplichtingen van de partij die zijn verplichtingen niet kan nakomen, opgeschort. 11 Verplichtingen en aansprakelijkheden van Flexility

6 Alle informatie over een partij, waar partijen bij de totstandkoming en in uitvoering van de overeenkomst rechtstreeks of onrechtstreeks toegang toe krijgen, wordt als vertrouwelijk beschouwd. Deze vertrouwelijke informatie zal door beide partijen, voor zover als nodig, uitsluitend worden gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst. De partijen verbinden er zich toe om hun werknemers en medewerkers, in de ruimste zin van het woord, te weerhouden van enige openbaarmaking of terbeschikkingstelling aan derden van vertrouwelijke informatie Met uitzondering van de tijd die nodig is voor onderhoud aan de dienst, zal Flexility zich inspannen haar diensten beschikbaar aan te bieden. Flexility behoudt zich het recht voor de dienst te schorsen of te beperken om onderhoud, aanpassing of indien het gebruik of een storing van de dienst, deze dienst of andere diensten van Flexility verstoort. Flexility zal ervoor zorgen de duur ervan te beperken tot de tijd die nodig is voor de uitvoering van de werken. Flexility zal geen enkele schadevergoeding verschuldigd zijn voor dergelijke beperkingen Flexility is niet aansprakelijk voor de onbeschikbaarheid van enige dienst en/of enige andere tekortkoming als gevolg van redelijkerwijs voor Flexility niet voorzienbare omstandigheden en omstandigheden waarvoor zij niet verantwoordelijk is, zoals onder meer, doch niet beperkt tot, storingen en/of uitval van het internet en de internetverbindingen, het telefoonnet, de telecommunicatie infrastructuur van een operator, de communicatieverbindingen of apparatuur van Flexility of derden die diensten leveren aan Flexility, de electriciteitsvoorziening, en andere storingen die buiten de macht liggen van Flexility, en verder ook internationale conflicten, invoerreglementeringen en -beperkingen, maatregelen van enige overheid, arbeidsongeregeldheden, boycotacties, vertragingen of niet-uitvoering van leveringen van derdecontracten van Flexility In geval van onbeschikbaarheid of tekortkoming te wijten aan één van de hierboven omschreven omstandigheden voor een periode van méér dan twee maanden, is elke partij gerechtigd om de overeenkomst op te zeggen Flexility is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade aan de klant wanneer die het gevolg is van een toerekenbare contractuele tekortkoming van Flexility, dewelke door de klant kan bewezen worden en door Flexility kan vastgesteld worden. In geval van aansprakelijkheid van Flexility, op welke grond ook, zal de schadevergoeding waarop de klant aanspraak kan maken, per gebeurtenis, waarbij samenhangende gebeurtenissen beschouwd worden als één gebeurtenis, nooit hoger zijn dan een bedrag betaald door de klant voor toegang tot de Flexility diensten gedurende twaalf maanden, alle schadeloosstellingen inbegrepen. In geen geval is Flexility aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder (doch niet beperkt tot) verlies of beschadiging van gegevens, verlies van winsten, financiële verliezen, bijkomende uitgaven, verlies van klant, verstoorde planning en vorderingen van derden. Elke vordering of aanspraak van de klant tegen Flexility vervalt één jaar na de melding van de oorzaak van deze vordering of aanspraak De mededeling via de Flexility-dienst door de klant van de vertrouwelijke gegevens die hem betreffen of die hij als dusdanig beschouwt, gebeurt op zijn risico. Hij treft alle nodige maatregelen om het vertrouwelijke en integere karakter van zijn gegevens te beschermen. In naleving van de geldende wetgeving en het onderhavige contract is Flexility niet verantwoordelijk voor de openbaarmaking van vertrouwelijke gegevens opgeslagen in haar informaticasysteem. De klant is alleen aansprakelijk voor enige schade wegens onvoldoende beveiliging. De gegevens met een persoonlijk karakter met betrekking tot de klanten zijn opgenomen in de database van Flexility voor de duur van de overeenkomst en worden verwerkt: Met het oog op het klantenbeheer (bijvoorbeeld voor facturatie, voor de communicatie in het kader van de contractuele relatie met de klant/abonnee en bij geschillen); Met het oog op de goede uitvoering van de dienstverlening; De klant kan door Flexility gratis worden geïnformeerd over de gegevens die betrekking op hem hebben, door een schriftelijk verzoek, gedateerd en ondertekend, te richten aan Flexility De klant aanvaardt dat Flexility niet aansprakelijk kan worden gesteld voor het verwijderen of niet ontvangen van s of andere informatie, of voor het niet bewaren van s of andere informatie Flexility kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de mededelingen of de boodschappen, noch voor de integriteit van de gegevens die via haar netwerk worden verstuurd. Flexility kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor de diensten, noch voor de facturatie ervan, wanneer deze worden aangeboden door derden en toegankelijk zijn via haar netwerk.flexility verstrekt geen waarborgen en is niet aansprakelijk voor de diensten die worden aangeboden of de informatie die wordt verspreid via haar netwerk Wanneer de klant de overeenkomst opzegt, zal Flexility zo spoedig als technisch mogelijk de betrokken dienst afsluiten en de klant een schriftelijke bevestiging hiervan sturen Flexility zal, op uitdrukkelijk verzoek van de klant, kosteloos een waarschuwingsbericht sturen wanneer deze een door hem vooraf ingestelde en vrij te kiezen financiële bovengrens of een bovengrens uitgedrukt in volume of telefonie gebruik bereikt heeft. 12 Overige voorwaarden De klant erkent kennis te hebben van de algemene voorwaarden en deze te aanvaarden. Door gebruik te maken van de diensten bevestigt de klant de aanvaarding ervan.de algemene voorwaarden van Flexility gelden bij uitvoering van de overeenkomsten. Deze worden voor alle duidelijkheid bij de eerste factuur nogmaals bijgevoegd Flexility en de klant komen overeen dat alle communicatie via beveiligde dezelfde wettelijke waarde heeft als geschreven en ondertekende briefwisseling.

7 Flexility en de klant komen overeen dat de informatie met betrekking tot de communicaties, de overeenkomsten en de betalingen die door Flexility wordt opgeslagen op een duurzame en onveranderlijke drager, bewijskracht heeft tot bewijs van het tegendeel In geval van tegenstrijdigheid van bepalingen, primeren in de volgende volgorde: Product en/of klant-specifieke voorwaarden; Huidige algemene voorwaarden; 12.5 Als het contract van onbepaalde duur is, behoudt Flexility zich conform Art van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie het recht voor om de voorwaarden te wijzigen. Conform hetzelfde artikel heeft de klant het recht om bij kennisgeving van voorgestelde wijzigingen in de contractuele voorwaarden, het contract zonder boete op naspeurbare wijze (bvb. per post, fax,...) op te zeggen. De klant wordt van dergelijke wijzigingen tijdig en ten minste één maand vooraf naar behoren individueel ter kennis gesteld (via of per post) en wordt tegelijkertijd op de hoogte gebracht van zijn recht om zonder boete het contract op te zeggen uiterlijk de laatste dag van de maand die volgt op de inwerkingtreding van de wijzigingen indien hij de nieuwe voorwaarden niet aanvaardt De ongeldigheid of onafdwingbaarheid van één van deze bepalingen van deze algemene voorwaarden doet in geen enkel opzicht afbreuk aan de geldigheid van de andere bepalingen Alle vroegere, mondelinge of schriftelijke, akkoorden en overeenkomsten worden vervolgens als nietig beschouwd en volledig vervangen door de bepalingen van de onderhavige overeenkomst. 13 Overige voorwaarde DSL Dienst 13.1 De in dit document beschreven voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op alle overeenkomsten tussen Flexility en de klant voor de levering van het van Flexility afkomstige Internet abonnement. Deze voorwaarden dienen als uitbreiding worden gezien op de Algemene internet voorwaarden. De klant erkent kennis genomen te hebben van vermelde algemene voorwaarden en deze te aanvaarden Goederen: Deze voorwaarden regelen de rechtsverhoudingen tussen de leverancier, Flexility en de klant, aangaande alle goederen die Flexility levert in het kader van een dienst. Afwijkingen hiervan zijn slechts geldig voor zover zij vooraf en schriftelijk door een gemachtigde van Flexility werden aanvaard. Algemene voorwaarden die door de klant worden gebruikt, worden door Flexility op de website en bij het contract geleverd Wanneer de installatie bij de klant gebeurt, dient de klant erop toe te zien dat de kamer waar de apparatuur en programmatuur zal gebruikt worden aan volgende voorwaarden voldoet: aanwezigheid van minstens 3 aansluitingspunten voor stroomtoevoer, deze stroomtoevoer dient stabiel te zijn, een temperatuur van maximum 35 graden en minimum 10 graden Celsius, een relatieve luchtvochtigheid van 15 % tot 80 %. De klant draagt de kosten van de vertraging van de installatie opgelopen door het niet-vervuld zijn van de vermelde voorwaarden Bruikleen Als onderdeel van bepaalde internetabonnementen kan Flexility de modem gratis in bruikleen aan de klant geven. Flexility verbindt zich er toe als onderdeel van deze specifieke internetabonnementen een modem ter beschikking te stellen van de klant De modem blijft gedurende de volledige duur van de bruikleen de exclusieve eigendom van de leverancier De bruiklening is kosteloos en is inbegrepen in sommige internetabonnementen Tenzij anders overeengekomen, wordt de modem ter beschikking gesteld voor eigen gebruik. Het is de klant onder geen voorwaarde toegestaan de modem geheel of gedeeltelijk, met of zonder vergoeding, op welke wijze ook ter beschikking te stellen aan een derde, noch deze te gebruiken op een andere locatie dan het adres van activatie van het internet abonnement De klant is tijdens de volledige duur van de bruiklening verantwoordelijk voor de bewaring en het behoud van de modem. De klant mag de modem uitsluitend gebruiken voor het doel dat door de aard van de zaak en door de gebruiksaanwijzing bepaald is. Hij staat in voor de kost van onderhoud en herstel, alsook voor de gevolgen van diefstal of verlies, behoudens wanneer één en ander te wijten is aan overmacht. De klant zal ertoe gehouden zijn om de leverancier te vergoeden voor iedere slijtage of beschadiging van de modem die geen gevolg is van normaal gebruik De klant mag zijn rechten en verplichtingen van de overeenkomst niet overdragen aan derden De modem wordt in bruikleen gegeven voor de duur van het internetabonnement waarvan het bruikleen van de modem deel uitmaakt en vangt aan op het moment van ontvangst van de modem door de klant. Tijdens deze duur is de klant evenwel vrij om de modem op elk ogenblik terug te bezorgen aan Flexility. De klant is verplicht om de modem op eigen risico en kosten aan Flexility terug te bezorgen indien het afgesloten internetabonnement waarvan de modem deel uitmaakt ten einde komt, om welke reden ook Indien de klant binnen de vijftien kalenderdagen nadat de overeenkomst tussen hemzelf en flexility met betrekking tot het afgesloten internetabonnement waarvan de modem deel uitmaakt ten einde komt, de modem niet terugbezorgt, wordt hij geacht de modem te hebben aangekocht. De levering voor de verkoop wordt in dergelijk geval geacht plaats te hebben gevonden op het ogenblik van de levering voor de bruiklening. De modem zal in dit geval aan de klant gefactureerd worden tegen de verkoopprijs van de leverancier op het moment van het begin van de overeenkomst waarvan het bruikleen van de modem deel uitmaakte Facturatie en betaling

8 Facturatie geschiedt naargelang levering en/of uitvoering, behoudens andersluidende bepalingen Goederen die niet in bruiklening gegeven worden dienen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen; vooraf betaald te worden Leveringen van bestelde goederen gebeuren zodra Flexility de betaling heeft ontvangen, behoudens uitputting van de voorraad van de bestelde goederen of dienst. In het geval dat de klant voor een installatie door Flexility heeft gekozen, zullen de goederen door Flexility worden meegebracht, voor zover deze goederen het opstarten of functioneren van een andere dienst niet beïnvloeden. In dit laatste geval zullen de goederen verstuurd worden zodra Flexility de betaling ervan heeft ontvangen, behoudens uitputting van de voorraad van de goederen in kwestie Garantie Voor wat betreft de eventueel door Flexility geïnstalleerde hardware, developmentproducten en/of software verleent Flexility, onverminderd de wettelijke bepalingen, standaard zes maanden garantie of de door de fabrikant/software-auteur verleende garantie binnen de door hem aangeduide beperkingen en dit vanaf de aankoop/aanvang van de gebruikslicentie. De klant verkrijgt enkel een persoonlijk, niet-overdraagbaar en nietsublicentieerbaar gebruiksrecht op de software of hardware die Flexility gebeurlijk ter beschikking stelt Flexility wijst erop dat, behoudens uitdrukkelijk anders overeengekomen, de geleverde software, standaardsoftware of developmentproducten welke per definitie niet volledig alle informaticabehoeften van de klant dekt en enkel 'parametreerbaar' is. Bijgevolg is Flexility niet gehouden tot vrijwaring voor compatibiliteitsproblemen tussen software welke geleverd werd en andere software welke door derden geleverd werd of reeds bij de klant aanwezig is, of compatibiliteitsproblemen tussen de geleverde software en andere versies van de geleverde software De garantieverplichting van Flexility geldt niet in de volgende gevallen: Overmacht; Herstellingen veroorzaakt door foutief of niettoegelaten gebruik; Herstel van databestanden, elke klant staat zelf in voor zijn back up en periodieke reserveopslag van zijn gegevens; Herstellingen overeenkomstig met een eigen fout van de benadeelde, zijn aangestelden of tussenkomst van derden, dewelke niet voorafgaandelijk door Flexility of haar leverancier goedgekeurd werd; Herstellingen overeenkomstig met niettoerekenbare tekortkomingen van leveranciers; Herstellingen overeenkomstig met niet onmiddellijke mededeling door de klant van eventuele fouten met alle beschikbare informatie en documentatie; Herstellingen veroorzaakt door ongeval, brand, natuurrampen, electriciteitsstoringen en in het algemeen elke oorzaak vreemd aan de geleverde uitrusting. 14 Overige voorwaarden telefonie. 15 De in dit document beschreven voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op alle overeenkomsten tussen Flexility en de klant voor de levering van het van Flexility afkomstige telefonie abonnement. Deze voorwaarden dienen als uitbreiding worden gezien op de Algemene voorwaarden. De klant erkent kennis genomen te hebben van vermelde algemene voorwaarden en deze te aanvaarden De klant is verantwoordelijk voor het gebruik van de dienst als een goede huisvader comform de geldende wetten en regelementen. De klant is verantwoordelijk voor het bewaren van zijn uitrusting : hij dient zich ervan te vergewissen dat geen enkel ander persoon zonder zijn toestemming toegang heeft tot de dienst Flexility en haar leverancier heeft de mogelijkheid de dienst op de schorten om redenen van operationele aard, onderhoud of in geval van nood. De klant geeft Flexility en haar leverancier de toestemming om op ieder ogenblik op afstand de Gateway van de leverancier de monitoren en te controleren. Deze gateway kan in geen geval verplaatst of aangepast worden zonder de interventie van de leverancier Het gebruik van de dienst kan risico s inhouden voor de bereikbaarheid van de klant, die de nodige maatregelen dient te nemen om deze te beschermen. Als de klant sterk afhankelijk is van een telefoonaansluiting, adviseren wij dat de klant over een alternatieve telefoonverbinding beschikt, bijvoorbeeld een mobiele telefoon. Flexility en haar leverancier zijn niet verantwoordelijk voor eventuele onderbrekingen in de bereikbaarheid van de klant De klant verbindt zich ertoe de dienst niet te gebruiken voor ongeoorloofde doeleinden In geval van abnormaal gebruik van de klant of om dringende redenen is Flexility en haar leverancier gerechtigd om de dienst zonder voorafgaande kennisgeving op te schorten Iedere niet op de vervaldatum voldane factuur voor één van de diensten van Flexility en haar leverancier kan leiden tot opschorting van de dienst na het versturen van een herinnering aan de klant die de opschorting aankondigt Bij schorsing om voorgaande redenen heeft de klant geen recht op schadevergoeding. De klant blijft gehouden tot het naleven van zijn verplichtingen tot het betalen van het abonnementsgeld en de vervallen facturen Eventuele herinstallatie van de dienst zal enkel plaatsvinden na volledige vereffening van alle openstaande bedragen en mits betaling van een vergoeding voor herinstallatie Flexility en de leverancier zijn niet aansprakelijk in geval van slecht gebruik van het netwerk en/of de dienst of in geval van slecht functioneren van de leverancier Gateway of het netwerk Flexility en haar leverancier zijn niet verantwoordelijk voor de schade die voortvloeit uit de inhoud van de communicatie. De leverancier is niet verantwoordelijk voor de diensten toegankelijk

9 9 via het netwerk, noch voor de facturatie ervan, wanneer die geleverd worden door derden Wanneer de leverancier kan enkel aansprakelijk worden gesteld voor de directe schade die de klant ondergaat en waarvoor hij kan aantonen dat foutieve gedragingen van de leverancier hem op rechtstreekse wijze nadeel hebben betrokkend. In geval dat de leverancier aansprakelijk gesteld wordt, blijft haar verantwoordelijkheid, ook bij meerdere gebeurtenissen beperkt tot de door de leverancier aan de klant gefactureerde abonnementen voor de dienst over een periode van twaalf maanden voorafgaand aan de schade. In geen geval is de leverancier aansprakelijk voor indirecte schade waaronder verlies of beschadeging van gegevens, verlies van winsten, financiële verliezen, bijkomende uitgaven, verlies van klant, verstoorde planning en vorderingen van derden De klant verbindt zich ertoe Flexility of de leverancier te vergoeden voor elke schade of vraag van derden tengevolge het verzenden, verspreiden of overbrengen van eender welke inhoud door de klant via de dienst, tengevolge van het gebruik van de dienst door de klant en van elke schending van het contract of van rechten van anderen van welke aard ook In geval van overmacht worden de verplichtingen van de partij die zijn verplichtingen niet kan nakomen, opgeschort De klant verbindt er zich toe Flexility en de leverancier in kennis te stellen van iedere adreswijzeging vanaf het moment dat hij hiervan op de hoogte is Het contract kan niet worden overgedragen door de klant, geheel noch gedeeltelijk, zonder voorafgaandelijk en uitdrukkelijk akkoord van Flexility en haar leverancier. Flexility en haar leverancier kan het gehele contract of een deel ervan overdragen indien de klant hiervan in kennis wordt gesteld en die het contract kan opzeggen indien hij hiermee niet akkoord gaat. Flexility en haar leverancier kan een beroep doen op een onderaannemer van zijn keuze door de uitvoering van het hierbetreffende, op voorwaarde dat de onderaannemer onder dezelfde voorwaarden gebonden is ten overstaan van de klant Bescherming van de persoonlijke levenssfeer : Flexility en haar leverancier verwerkt de persoonsgegevens van de klant voor de volgende doeleinden : de levering van de telecommunicatiediensten, het beheer van de relatie met de klant, de verzending van commerciële informatie aan de klant over producten en diensten en van contractueel met haar verbonden onderneming. De persoonsgegevens worden niet aan derden meegedeeld tenzij voor de realisatie van deze doeleinden. De klant kan zich verzetten tegen het gebruik van zijn persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden door contact op te nemen met de klantendienst. De klant heeft recht op toegang en verbetering van zijn persoonsgegevens De gesprekken tussen de klant en klantendienst kunnen opgenomen of mee beluisterd worden door derden en dit voor doeleinden van training en supervisie van het personeel van de klantendienst van de leverancier. De klant heeft de mogelijkheid om dit gesprek per gesprek te weigeren Indien Flexility en haar leverancier geen maatregelen nemen om een recht, een bevoegdheid, een voorrecht of enige andere bepaling van deze overeenkomst te doen naleven, of indien uitstel of een termijn wordt toegestaan, zal zulks niet gelijkstaan met de afstand van welk van haar rechten ook, voortvloeiend uit deze overeenkomst. Evenmin zal zulks later de rechten van of haar leverancier kunnen benadelen De onwettigheid of niet afdwingbaarheid van een bepaling van de overeenkomst zal in geen enkel opzicht de geldigheid of afdwingbaarheid van andere bepalingen aantasten Bedraagt het maandelijks factuurbedrag minder dan 10 euro exclusief BTW dan zal dit verhoogd worden met een administratieve kost tot het minimum factuurbedrag van 10 euro exclusief BTW bereikt wordt Alle geschillen die zouden voortvloeien uit dit contract zullen worden beslecht volgens het Belgische recht, waarbij enkel de rechtbanken van Antwerpen bevoegd zijn, onverminderd de mogelijkheid om Flexility en haar leverancier te dagvaarden voor de rechtbank van de woonplaats van de klant 16 Overige voorwaarden VOIP 16.1 De in dit document beschreven voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op alle overeenkomsten tussen Flexility en de klant voor de levering van het van Flexility afkomstige VOIP abonnement. Deze voorwaarden dienen als uitbreiding worden gezien op de Algemene internet voorwaarden. De klant erkent kennis genomen te hebben van vermelde algemene voorwaarden en deze te aanvaarden Het internettelefonie aanbod van Flexility houdt de levering in van een Voice over IP (VoIP) account op het netwerk van Flexility, alsook een bijhorend telefoonnummer. Bij het afsluiten van een internettelefonie abonnement heeft de klant de kans om bij Flexility de hardware aan te kopen die nodig is om van de dienst gebruik te kunnen maken. De goede werking van de dienst kan enkel gegarandeerd worden mits er gebruik wordt gemaakt van VoIPhardware die door Flexility is geleverd. Elke andere hardware wordt gebruikt op risico van de klant Het is niet toegestaan om de internettelefoniedienst van Flexility te gebruiken op een andere plaats dan die plaats die tijdens de bestelling wordt doorgegeven. Indien de klant van adres verandert, verbindt zij/hij zich ertoe om Flexility hiervan ten minste 15 werkdagen vooraf op naspeurbare wijze te verwittigen Flexility kan een bestaand telefoonnummer van de klant overdragen naar haar netwerk. De klant vergewist er zich van dat de gegevens (zoals het over te dragen telefoonnummer) die zij/hij aan Flexility verstrekt correct zijn. Het is niet toegestaan om een nummer over te dragen dat niet aan de klant is toegewezen 16.5 De dienst wordt afgenomen voor een onbepaalde termijn, en wordt maandelijks verlengd. De overeenkomst kan beëindigd worden op naspeurbare wijze mits in acht name van een opzegtermijn van één maand vóór vervaldatum. Na het beëindigen van de internettelefonie dienst, kan het nummer dat door de klant werd gebruikt worden gemigreerd. Indien

10 10 dit niet binnen een redelijke termijn is gebeurd, kan Flexility of haar leverancier dit nummer aan een nieuwe klant toekennen Als de internetdienst, waarop internettelefonie is geactiveerd, wordt beëindigd, dan wordt eveneens het abonnement op internettelefonie beëindigd. Indien enkel de internettelefonie dienst wordt beëindigd, zal de internetverbinding voortgezet worden, en zal een maandelijkse toeslag voor de huur van het koperpaar worden aangerekend, aan de op dat ogenblik geldende prijs. 17 Garanties, geschillen en klachten Flexility garandeert de uitvoering van de werken volgens professionele normen Flexility verbindt zich ertoe om problemen waarvan zij op de hoogte wordt gebracht, indien mogelijk, zo spoedig mogelijk op te lossen De met Flexility afgesloten contracten worden beheerst door het Belgisch recht Voor alle betwistingen die kunnen voortspruiten uit de overeenkomst waarvan o.m. de factuur het afdoend bewijs is, alsmede voor deze die betrekking hebben op de uitvoering door partijen van hun verbintenissen, zijn alleen Belgische Rechtbanken bevoegd Klachten dienen, om ontvankelijk te zijn, op straffe van verval, op naspeurbare wijze (bvb. per post, fax,...) gemeld en precies geformuleerd te worden uiterlijk dertig kalenderdagen na de levering van de goederen Flexility behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen, waarvan Flexility de klant ten minste één maand voordat de wijziging van kracht wordt op de hoogte zal brengen door hetzij per post, en/of via . Indien de klant een wijziging in de voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden één maand na bekendmaking het abonnement opzeggen tegen deze datum. De ongeldigheid of onafdwingbaarheid van één van deze bepalingen van deze algemene voorwaarden doet in geen enkel opzicht afbreuk aan de geldigheid van de andere bepalingen.

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA TUSSEN: De vennootschap naar Belgisch recht, SCHEDOM NV/SA, de de naamloze vennootschap schedom, met maatschappelijke zetel te 3401 Landen, Sint-Lambertusstraat

Nadere informatie

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF TUSSEN: De vennootschap naar Belgisch recht, SCHEDOM VOF, de vennootschap onder firma schedom, met maatschappelijke zetel te 3401 Landen, Sint-Lambertusstraat 87,

Nadere informatie

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11 1. ALGEMENE INFORMATIE Dit document bepaalt de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de levering van Producten en/of Diensten door Belgacom nv, naamloze vennootschap van publiek recht, met hoofdzetel

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene Voorwaarden

Hoofdstuk 1. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden + Aanvullende Voorwaarden + Actie Voorwaarden van Online.nl Deze Algemene Voorwaarden voldoen aan het referentiemodel voor Algemene Voorwaarden voor internettoegang. Dit referentiemodel

Nadere informatie

algemene voorwaarden voor consumenten

algemene voorwaarden voor consumenten algemene voorwaarden voor consumenten Inhoudstafel A. Definities... 3 B. Mobiele Diensten... 4 B.1. Aansluitings- en activeringsprocedures... 4 B.2. Prestaties van BASE Company... 5 B.3. Rechten, verplichtingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. 1. Definitie. 2. Kennis van de Algemene Voorwaarden. 3. Toepasselijkheid en bewijs 1 / 12

Algemene Voorwaarden. 1. Definitie. 2. Kennis van de Algemene Voorwaarden. 3. Toepasselijkheid en bewijs 1 / 12 1. Definitie 1.1. Deze overeenkomst wordt gesloten tussen GuCro v.o.f. (hierna aangeduid als GuCro v.o.f. ) enerzijds en al haar klanten (hierna aangeduid als de klant ) anderzijds. 1.2. De aangestelde,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VIA FUTURA BVBA

ALGEMENE VOORWAARDEN VIA FUTURA BVBA ALGEMENE VOORWAARDEN VIA FUTURA BVBA Inhoudstafel Algemene voorwaarden VIA FUTURA bvba... 1 Inhoudstafel... 1 Art. 1 Toepasselijkheid... 2 Art. 2 Offerte, bestelling en overeenkomst... 2 Art. 3 Gebruiksvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden HostLogic

Algemene Voorwaarden HostLogic Algemene Voorwaarden HostLogic Versie: 1 Datum: 28 november 2011 Artikel 1. Definities 1. HostLogic: HostLogic gevestigd te 's- Hertogenbosch en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

Telfort. Goedkoper. Dus leuker.

Telfort. Goedkoper. Dus leuker. Algemene Voorwaarden Telfort B.V. pagina 1 van 8 Deze algemene voorwaarden van Telfort voldoen aan het referentiemodel voor Algemene voorwaarden voor internettoegang. Dit referentiemodel is tot stand gekomen

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden. Algemene bepalingen. Definities. 1. Toepasselijkheid. 2. Totstandkoming overeenkomst

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden. Algemene bepalingen. Definities. 1. Toepasselijkheid. 2. Totstandkoming overeenkomst Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Versie 1.1 april 2011 Up!Yours Gevestigd en kantoorhoudende aan de Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem, ingeschreven in het handelsregister Centraal Gelderland

Nadere informatie

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden CanalDigitaal voor consumenten

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden CanalDigitaal voor consumenten Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden CanalDigitaal voor consumenten Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Totstandkoming Overeenkomst 4. Duur van de Overeenkomst

Nadere informatie

Pagina nummering: 1 / 14

Pagina nummering: 1 / 14 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten alsmede de uitvoering daarvan waarbij Grift IT goederen en/of diensten van welke aard

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn opgebouwd uit de volgende Modules:

Deze algemene voorwaarden zijn opgebouwd uit de volgende Modules: ALGEMENE VOORWAARDEN REDANT BV, UTRECHT In dit document staan onze algemene voorwaarden overzichtelijk bij elkaar. Vanzelfsprekend kunt u altijd contact met ons opnemen voor meer informatie. Deze algemene

Nadere informatie

S&E Consulting bvba De Dammenlaan 120 B-9200 Dendermonde

S&E Consulting bvba De Dammenlaan 120 B-9200 Dendermonde S&E Consulting bvba S&E Consulting bvba De Dammenlaan 120 B-9200 Dendermonde Tel.: +32 (0)52 21.45.08 Fax.: +32 (0)52 22.64.39 www.sne-consulting.be Algemene Voorwaarden 1. Toepassingsgebied a. Onderhavige

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN 01. Contracterende partijen. 01.1: Deze overeenkomst wordt gesloten tussen Gekko enerzijds (hierna aangeduid als Gekko en al haar klanten anderzijds. (hierna aangeduid als de klant

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden BnB Hosting vof Versie 1.1 1 februari 2011

Algemene Voorwaarden BnB Hosting vof Versie 1.1 1 februari 2011 Algemene Voorwaarden BnB Hosting vof Versie 1.1 1 februari 2011 Artikel 1 Definities In onze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 BnB Hosting: De vennootschap onder firma BnB Hosting vof, gevestigd

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in verschillende modules,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden DirectVPS B.V.

Algemene Voorwaarden DirectVPS B.V. Algemene Voorwaarden DirectVPS B.V. Versie: 1.2 Datum: 1 december 2013 Artikel 1. Definities 1. DirectVPS: DirectVPS B.V. gevestigd aan de Pieter Zeemanweg 47, te Dordrecht en ingeschreven bij de Kamer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Elektronische bestelling, aanbod en aanvaarding

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Elektronische bestelling, aanbod en aanvaarding Artikel 1. Definities 1. Serveo: gevestigd te Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 30212937. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Serveo een Overeenkomst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Jouwhost

Algemene Voorwaarden Jouwhost Algemene Voorwaarden Jouwhost Artikel 1 Definities 1.1. Jouwhost: Jouwhost gevestigd te Den Burg en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 52328295 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HAGEHOSTING

ALGEMENE VOORWAARDEN HAGEHOSTING ALGEMENE VOORWAARDEN HAGEHOSTING Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen, telkens aangeduid met een hoofdletter, de volgende betekenis: Algemene Voorwaarden:

Nadere informatie

Artikel 1: Definities. Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden. Artikel 3: Totstandkoming van de Overeenkomst. Artikel 4: Duur en beëindiging

Artikel 1: Definities. Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden. Artikel 3: Totstandkoming van de Overeenkomst. Artikel 4: Duur en beëindiging Artikel 1: Definities 1.1 Algemene Voorwaarden: Deze Algemene Voorwaarden van uhost. 1.2 Bestelformulier(en): Het/de bestelformulier(en) op de Websites van uhost. 1.3 De Klant(en): Iedere (rechts)persoon(en)

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions

Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions Artikel 1. Definities 1.1. Leverancier: Vyrex Solutions gevestigd te Houten en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 59320532, tevens handelend

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ialert - dit is beveiligen BV

ALGEMENE VOORWAARDEN ialert - dit is beveiligen BV ALGEMENE VOORWAARDEN ialert - dit is beveiligen BV Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud: Algemene Voorwaarden:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden, van toepassing op alle contracten en verkopen

Algemene voorwaarden, van toepassing op alle contracten en verkopen A. Algemene voorwaarden, van toepassing op alle contracten en verkopen A.1. Definities In de huidige Algemene Voorwaarden wordt gebruik gemaakt van de volgende definities: CRM Warehouse : IT Connect, besloten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden HostingXS B.V.

Algemene Voorwaarden HostingXS B.V. Algemene Voorwaarden HostingXS B.V. Versie: 1.1 - januari 2012 2 Artikel 1 Definities 1.1 HostingXS: HostingXS B.V. gevestigd te Nijmegen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Oxxa.com

Algemene voorwaarden Oxxa.com Algemene voorwaarden Oxxa.com Inhoudsopgave Module A. Algemeen... 1 Definities... 9 Module B. Hostingdiensten... 11 Module C. Domeinnaamregistratie... 16 Module D. Reselling... 19 Module A. Algemeen Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden HostingDirect.nl

Algemene voorwaarden HostingDirect.nl Algemene voorwaarden HostingDirect.nl Inhoudsopgave Module A. Algemeen... 1 Definities... 9 Module B. Hostingdiensten... 11 Module C. Domeinnaamregistratie... 16 Module D. Reselling... 19 Module A. Algemeen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN GWORKZ.NL

ALGEMENE VOORWAARDEN GWORKZ.NL ALGEMENE VOORWAARDEN GWORKZ.NL 1 Algemeen 1.1 Onder Opdrachtnemer wordt in het kader van deze algemene voorwaarden (hierna ook te noemen: de voorwaarden) verstaan GWorkz. 1.2 Onder Opdrachtnemer worden

Nadere informatie

Voorwaarden bij Hostingcontract

Voorwaarden bij Hostingcontract Voorwaarden bij Hostingcontract Artikel A.1. Toepasselijkheid, rangorde en definities A.1.1. Deze Algemene Voorwaarden en de Module Algemeen zijn van toepassing op iedere aanbieding of offerte van Kees

Nadere informatie