Tweede deeltentamen Mobiel programmeren - versie 1 Vrijdag 3 februari 2017, uur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tweede deeltentamen Mobiel programmeren - versie 1 Vrijdag 3 februari 2017, uur"

Transcriptie

1 Tweede deeltentamen Mobiel programmeren - versie 1 Vrijdag 3 februari 2017, uur Schrijf op elk ingeleverd blad je naam. Schrijf op het eerste blad ook je studentnummer en het aantal ingeleverde bladen. Achter op het tentamen staan nog enkele standaardfuncties Opgave 1 t/m 15 zijn meerkeuzevragen, die meetellen voor 15 3 = 45 punten. Opgave 16 en 17 zijn open vragen, die meetellen voor 2 15 = 30 punten. Opgave 18 is een programmeervraag, die meetelt voor 25 punten. Belangrijk: dit is versie 1 van het tentamen, vermeld dat boven je antwoorden. Meerkeuzevragen: de letter van het goede antwoord volstaat. (15 keer 3 punten) 1. Wat kan gezegd worden van het stukje programma b=!b (a) De expressie b=!b heeft altijd de waarde false (b) De expressie b=!b heeft altijd de waarde true (c) De opdracht b=!b; verandert de waarde van b in zijn tegenovergestelde (d) De opdracht b=!b; maakt de waarde van b gelijk aan false 2. Met using aan het begin van de broncode geef je aan (a) dat je een bepaalde namespace wilt gebruiken (b) dat je een bepaalde klasse wilt gebruiken (c) dat je een bepaalde methode wilt gebruiken (d) dat je een bepaalde interface wilt gebruiken 3. Als je vanuit een app een andere app wilt lanceren, en daarbij ook nog extra informatie wilt meegeven, moet je (a) De methode SetResult van die andere app aanroepen (b) Een Intent gebruiken waarvan je PutExtra hebt aangeroepen (c) Die app lanceren met StartActivityForResult in plaats van StartActivity (d) De constructor-methode van die andere app een extra parameter geven 4. De expressie x&&y heeft als waarde (a) als x gelijk is aan true dan x, en anders y (b) als x gelijk is aan true dan y, en anders x (c) als x gelijk is aan y dan true, en anders false (d) als x gelijk is aan null dan y, en anders x 1

2 5. Een string s die uit cijfer-tekens bestaat kun je omzetten naar de int die daardoor wordt gerepresenteerd door (a) Aanroep van de methode string.indexof(s) (b) Aanroep van de methode int.parse(s) (c) Gebruik van de cast-notatie (int)s (d) Gebruik van de notatie voor een interpolated string: $"s" 6. De lengte van de string "n///\\\n" is (a) 6 (b) 7 (c) 8 (d) Het is handiger om een char[] te gebruiken in plaats van een string als je (a) De declaratie wilt combineren met een initialisatie om een bepaald woord op te slaan (b) Bijzondere lettertekens wilt opslaan, bijvoorbeeld Griekse of Russische (c) Later individuele letters wilt opvragen (d) Later individuele letters wilt veranderen 8. Als je met een foreach-opdracht een array a langsloopt, en je declareert in de header van de opdracht een variabele t, dan kun je in de body het element dat aan de beurt is opvragen (a) met de expressie a[t] (b) met de expressie a(t) (c) met de expressie t (d) met de expressie a.get(t) 9. Als je de strings in een lijst van strings zichtbaar wilt maken in een ListView, dan moet je (a) methode OnDraw herdefiniëren in een subklasse van ListView, en daarin met foreach alle strings in de lijst tekenen. (b) de lijst meegeven aan een ArrayAdapter, die je gebruikt als property van de listview (c) de lijst gebruiken als waarde van CheckedItemPositions van de listview (d) met foreach elke string in de lijst meegeven aan SetItemChecked van de listview 10. Het resultaattype van de methode PutExtra is Intent, omdat (a) het handig is dat je het resultaat meteen kunt meegeven als parameter van StartActivity (b) het handig is dat je het resultaat meteen kunt meegeven als parameter van nog een aanroep van PutExtra (c) het handig is dat je het resultaat meteen onder handen kunt nemen met GetStringExtra (d) het handig is dat je het resultaat meteen kunt toekennen aan de Intent property van een Activity 2

3 11. Wat gebeurt er direct bij uitvoering van de volgende opdracht: new DatePickerDialog(this,(o,e)=>d=e.Date,2017,2,3).Show(); (a) Variabele d wordt een door de gebruiker uitgekozen datum (b) Variabele d wordt de datum van vandaag (c) De gebruiker krijgt de datum van vandaag te zien (d) De gebruiker kan bevestigen dat de Date-property van variabele e de datum van vandaag zal worden 12. Iemand schrijft een methode om te kunnen bepalen of een string (die als parameter wordt meegegeven) een bepaalde waarde (die ook als parameter wordt meegegeven) bevat: bool Bevat(string s, char x) for (int t=0; t < s.length; t++) if (s[t] == x ) return true; return false; Wat is er fout in deze methode? (a) In de test moeten geen aanhalingstekens staan in x (b) In de test moeten dubbele aanhalingstekens staan, dus "x" in plaats van x (c) Voor de opdracht return false; moet nog else staan (d) De body van de for-opdracht moet tussen accolades staan omdat hij uit meerdere opdrachten bestaat 13. Iemand schrijft een methode om een getal x tot een niet-negatieve macht e te verheffen: int Macht(int x, int e) int res = 1; for (int t=0; t<=e; t++) res *= x; return res; Welk ongewenst effect heeft deze methode? (a) de herhaling gaat één stap te lang door (b) het werkt niet als x gelijk is aan 0 (c) het werkt niet als x gelijk is aan 1 (d) de uitkomst is altijd 1 3

4 14. Iemand wil de waarde van een float-variabele x met wat toelichting in een string opnemen, en schrijft daarom: "de afstand is: x" Dit heeft niet het gewenste effect. De fout kan op verschillende manieren worden gecorrigeerd. Wat is niet de goede manier om de fout te corrigeren? (a) plustekens rond de x neerzetten, en daaromheen weer aanhalingstekens (b) een dollarteken voor de string neerzetten, en accolades openen en sluiten om de x heen toevoegen (c) een plusteken achter de string neerzetten, en de x helemaal naar het eind verplaatsen (d) direct achter de x nog.tostring() toevoegen 15. In de header van een klasse kan achter de naam van de klasse een dubbele punt staan, en daarachter nog iets. Welk van de volgende uitspraken is niet correct? (a) Achter de dubbele punt kan de naam van een interface staan, waarvan je de methoden moet implementeren (b) Achter de dubbele punt kan de naam van een interface staan, waarvan je de public variabelen mag gebruiken (c) Achter de dubbele punt kan de naam van een klasse staan, waarvan je de protected methoden mag aanroepen (d) Achter de dubbele punt kan de naam van een klasse staan, waarvan je de virtual methoden mag implementeren 4

5 Twee open vragen (2 15 = 30 punten) 16. Dit is het syntaxdiagram van het begrip type: type struct naam sbyte byte float bool short ushort double char int uint decimal long ulong string object class naam [ ], (a) Wat is het verschil tussen de bovenste 14 types enerzijds, en de onderste 3 types anderzijds? (b) Welke exception kan er optreden bij gebruik van de onderste 3 types, en wanneer gebeurt dat? (c) Welke bijzondere rol heeft het type object? (d) Hoe worden de types genoemd die je krijgt als je de vierkante haakjes gebruikt, en wat wordt daarmee beschreven? (e) Geef een voorbeeld van een declaratie-met-initialisatie waarin een type zoals bedoeld bij (d) wordt gebruikt. 17. Beantwoord voor een drietal bijzonder soort methoden steeds drie vragen, waarbij het er om gaat hoe elk soort zich onderscheidt van gewone methoden: (a) Constructormethoden zijn een bijzonder soort methoden. Hoe kun je aan de header zien dat een methode een constructormethode is? Hoe wordt een constructormethode aangeroepen? Wat is de speciale rol van constructormethoden? (b) Static methoden zijn een bijzonder soort methoden. Hoe kun je aan de header zien dat een methode een static methode is? Hoe wordt een static methode aangeroepen? Wat is de speciale rol van static methoden? (c) Event handlers zijn een bijzonder soort methoden. Hoe kun je aan de header zien dat een methode een event handler is? Hoe wordt een event handler aangeroepen? Wat is de speciale rol van event handlers? 5

6 Eén programmeervraag (25 punten) In deze opgaven mag je de using-regels, en het public/private zijn van methoden en variabelen weglaten. 18. De klasse Stad bevat de gegevens van een stad: de naam, het punt waar (het centrum van) de stad ligt (in kilometers, volgens het nationale kilometer-grid van de Topografische Dienst). Een voorbeeld van de manier om een Stad-object aan te maken is new Stad("Utrecht", 136.8f, 455.9f) Je mag er van uitgaan dat de naam uit één woord bestaat, dus Den Haag is in deze versie van het programma nog niet mogelijk. (a) Schrijf deze klasse Stad, en maak daarbij de volgende methodes een constructormethode, die kan worden aangeroepen zoals in het voorbeeld een methode die de afstand berekent van de stad tot een als parameter meegegeven punt een methode om de gegevens van de stad in een string weer te geven een methode om de string van de vorige methode weer om te zetten in een stadobject (naar keuze een extra constructormethode, of de andere gangbare manier om dit te doen) (b) Bekijk de volgende klasse: class StedenView : View public List<Stad> steden = new List<Stad>(); Einde tentamen public StedenView(Context ctx) : base(ctx) steden.add( new Stad("Utrecht, 136.8f, 455.9f) ); // en nog vele andere steden op dezelfde manier... this.touch += RaakAan; public void OnDraw(Canvas c) // TODO public void RaakAan(object o, TouchEventArgs tea) // TODO Schrijf de bodies van OnDraw en RaakAan op zo n manier dat Alle steden op het scherm getekend worden, als een rondje op de juiste plaats met de naam van de stad ernaast. Je mag de kilometers van het grid laten corresponderen met pixel-coördinaten op het scherm. Als de gebruiker het scherm aanraakt, de naam van de stad die daar het meest dichtbij ligt zichtbaar wordt in een pop-up kadertje, dat na een paar seconden weer verdwijnt. 6

7 Bijlage: standaardklassen uit hoofdstuk 8 10 namespace Android.Widget class EditText : TextView c EditText (Context) event EventHandler AfterTextChangedEventArgs AfterTextChanged class ListView : View void SetItemChecked (int, bool) event EventHandler ItemClickEventArgs ItemClick ChoiceMode ChoiceMode BaseAdapter Adapter SparseBooleanArray CheckedItemPositions enum ChoiceMode None, Single, Multiple class ArrayAdapter T : BaseAdapter c ArrayAdapter T (Context, Layout, IList T ) c ArrayAdapter T (Context, Layout, T[ ] ) enum Layout SimpleListItemChecked, SimpleListItemMultipleChoice, SimpleListItemActivate class BaseAdapter virtual long GetItemId (int) virtual object this [int] virtual int Count virtual View GetView (int, View, ViewGroup) class Toast c Toast (Context) ToastLength Duration static Toast MakeText (Context, string, ToastLength) void SetText (string) void Show () enum ToastLength Short, Long namespace Android.Util class SparseBooleanArray int Size () int KeyAt (int) bool ValueAt (int) namespace SQLite class SQLiteConnection c SQLiteConnection (string) void CreateTable T () TableQuery T Table T () void Insert T (T) void Update T (T) void Delete T (T) class TableQuery T : IEnumerable T TableQuery T Where (Expression) 7

Aanvullende toets Mobiel programmeren - versie 1 Woensdag 23 maart 2016, uur

Aanvullende toets Mobiel programmeren - versie 1 Woensdag 23 maart 2016, uur Aanvullende toets Mobiel programmeren - versie 1 Woensdag 23 maart 2016, 13.30-15.30 uur Schrijf op elk ingeleverd blad je naam. Schrijf op het eerste blad ook je studentnummer en het aantal ingeleverde

Nadere informatie

Uitwerking Tweede deeltentamen Mobiel programmeren - versie 1 Vrijdag 3 februari 2017, uur

Uitwerking Tweede deeltentamen Mobiel programmeren - versie 1 Vrijdag 3 februari 2017, uur Uitwerking Tweede deeltentamen Mobiel programmeren - versie 1 Vrijdag 3 februari 2017, 8.30-10.30 uur 1. Wat kan gezegd worden van het stukje programma b=!b (a) De expressie b=!b heeft altijd de waarde

Nadere informatie

Uitwerking Aanvullende toets Mobiel programmeren - versie 1 Woensdag 23 maart 2016, uur

Uitwerking Aanvullende toets Mobiel programmeren - versie 1 Woensdag 23 maart 2016, uur Uitwerking Aanvullende toets Mobiel programmeren - versie 1 Woensdag 23 maart 2016, 13.30-15.30 uur 1. Een static methode (a) Heeft geen parameters (b) Heeft geen resultaatwaarde (c) Heeft geen object

Nadere informatie

Uitwerking Tweede deeltentamen Imperatief programmeren - versie 1 Vrijdag 21 oktober 2016, uur

Uitwerking Tweede deeltentamen Imperatief programmeren - versie 1 Vrijdag 21 oktober 2016, uur Uitwerking Tweede deeltentamen Imperatief programmeren - versie 1 Vrijdag 21 oktober 2016, 13.00-15.00 uur 1. De situatie die ontstaat door class A : B C D; kan beschreven worden door (a) B is een A (b)

Nadere informatie

Uitwerking Eerste deeltentamen Mobiel programmeren - versie 1 Vrijdag 23 december 2016, uur

Uitwerking Eerste deeltentamen Mobiel programmeren - versie 1 Vrijdag 23 december 2016, uur Uitwerking Eerste deeltentamen Mobiel programmeren - versie 1 Vrijdag 23 december 2016, 11.00-13.00 uur 1. Een klasse is niet: (a) het type van een object (b) een groepje methoden (c) een groepje variabelen

Nadere informatie

Uitwerking Tentamen Modelleren en Programmeren - versie 1 Woensdag 1 februari 2017, uur

Uitwerking Tentamen Modelleren en Programmeren - versie 1 Woensdag 1 februari 2017, uur Uitwerking Tentamen Modelleren en Programmeren - versie 1 Woensdag 1 februari 2017, 17 20 uur Schrijf op elk ingeleverd blad je naam. Schrijf op het eerste blad ook je studentnummer en het aantal ingeleverde

Nadere informatie

Activity. Bij het starten van een app: Operating system maakt een Activity -object aan. en neemt dat onderhanden met de methode OnCreate( )

Activity. Bij het starten van een app: Operating system maakt een Activity -object aan. en neemt dat onderhanden met de methode OnCreate( ) Activity Bij het starten van een app: Operating system maakt een Activity -object aan en neemt dat onderhanden met de methode OnCreate( ) Klasse uit library Android.App Methode uit klasse Activity Maak

Nadere informatie

Uitwerking Derde deeltentamen Imperatief programmeren - versie 1 Vrijdag 6 november 2015, 11.00-13.00 uur

Uitwerking Derde deeltentamen Imperatief programmeren - versie 1 Vrijdag 6 november 2015, 11.00-13.00 uur Uitwerking Derde deeltentamen Imperatief programmeren - versie 1 Vrijdag 6 november 2015, 11.00-13.00 uur Schrijf op elk ingeleverd blad je naam. Schrijf op het eerste blad ook je studentnummer en het

Nadere informatie

Derde deeltentamen Imperatief programmeren - versie 1 Vrijdag 10 november 2017, uur

Derde deeltentamen Imperatief programmeren - versie 1 Vrijdag 10 november 2017, uur Derde deeltentamen Imperatief programmeren - versie 1 Vrijdag 10 november 2017, 11.00-13.00 uur Schrijf op elk ingeleverd blad je naam. Schrijf op het eerste blad ook je studentnummer en het aantal ingeleverde

Nadere informatie

Veel succes! 1. Gegeven is de volgende klasse:

Veel succes! 1. Gegeven is de volgende klasse: Dit tentamen is in elektronische vorm beschikbaar gemaakt door de TBC van A Eskwadraat. A Eskwadraat kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van eventuele fouten in dit tentamen. Derde deeltentamen

Nadere informatie

Uitwerking Aanvullend tentamen Imperatief programmeren Woensdag 24 december 2014, 13.30 15.30 uur

Uitwerking Aanvullend tentamen Imperatief programmeren Woensdag 24 december 2014, 13.30 15.30 uur Uitwerking Aanvullend tentamen Imperatief programmeren Woensdag 24 december 2014, 13.30 15.30 uur 1. deze opgave telt voor 30% van het totaal. Schrijf een compleet programma, dat door de gebruiker vanaf

Nadere informatie

Datatypes Een datatype is de sort van van een waarde van een variabele, veel gebruikte datatypes zijn: String, int, Bool, char en double.

Datatypes Een datatype is de sort van van een waarde van een variabele, veel gebruikte datatypes zijn: String, int, Bool, char en double. Algemeen C# Variabele Een variabele is een willekeurige waarde die word opgeslagen. Een variabele heeft altijd een datetype ( De soort waarde die een variabele bevat). Datatypes Een datatype is de sort

Nadere informatie

Syntax van opdracht. opdracht. expressie. variabele. = expressie ; klasse naam. methode naam. property naam += object

Syntax van opdracht. opdracht. expressie. variabele. = expressie ; klasse naam. methode naam. property naam += object Syntax van opdracht opdracht klasse naam methode naam ( expressie ) ; object expressie. property naam +=, variabele = expressie ; Static gewone methoden Bewerken een object Aanroep: object. methode ( )

Nadere informatie

Vakgroep CW KAHO Sint-Lieven

Vakgroep CW KAHO Sint-Lieven Vakgroep CW KAHO Sint-Lieven Objecten Programmeren voor de Sport: Een inleiding tot JAVA objecten Wetenschapsweek 20 November 2012 Tony Wauters en Tim Vermeulen tony.wauters@kahosl.be en tim.vermeulen@kahosl.be

Nadere informatie

Uitwerking Derde deeltentamen Imperatief programmeren - versie 1 Vrijdag 10 november 2017, uur

Uitwerking Derde deeltentamen Imperatief programmeren - versie 1 Vrijdag 10 november 2017, uur Uitwerking Derde deeltentamen Imperatief programmeren - versie 1 Vrijdag 10 november 2017, 11.00-13.00 uur Schrijf op elk ingeleverd blad je naam. Schrijf op het eerste blad ook je studentnummer en het

Nadere informatie

Hoofdstuk 9.4. Letterfrequentie turven

Hoofdstuk 9.4. Letterfrequentie turven Hoofdstuk 9.4 Letterfrequentie turven Arrays Array: rij genummerde variabelen declaratie van een array tabel 5 length int [ ] tabel; 0 1 tabel = new int [5]; creëren van het eigenlijke array-object 2 3

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam FNWI. Voorbeeld van tussentoets Inleiding programmeren

Universiteit van Amsterdam FNWI. Voorbeeld van tussentoets Inleiding programmeren Universiteit van Amsterdam FNWI Voorbeeld van tussentoets Inleiding programmeren Opgave 1: Wat is de uitvoer van dit programma? public class Opgave { static int i = 0 ; static int j = 1 ; int i = 1 ; int

Nadere informatie

Goede bedoelingen. Hoofdstuk 8. 8.1 Een App met meerdere activiteiten. 8.2 Dialogen

Goede bedoelingen. Hoofdstuk 8. 8.1 Een App met meerdere activiteiten. 8.2 Dialogen 103 Hoofdstuk 8 Goede bedoelingen 8.1 Een App met meerdere activiteiten Activity en View Tot nu toe bestonden onze apps uit één (subklasse van) Activity, die in zijn content view gegevens aan de gebruiker

Nadere informatie

Uitwerkingen Tweede deeltentamen Imperatief programmeren Vrijdag 15 oktober 2010, 11.00-13.00 uur

Uitwerkingen Tweede deeltentamen Imperatief programmeren Vrijdag 15 oktober 2010, 11.00-13.00 uur Uitwerkingen Tweede deeltentamen Imperatief programmeren Vrijdag 15 oktober 2010, 11.00-13.00 uur 1. (2 punten per deelvraag) Deze opgave bestaat uit een aantal tekstvragen. Houd het antwoord kort: een

Nadere informatie

B.3 Serie 3. B.3 Serie 3 7

B.3 Serie 3. B.3 Serie 3 7 B.3 Serie 3 7 B.3 Serie 3 3.1 Android-klassen Voor welk doel maak je een subklasse van de volgende klassen? Welke methoden zitten daar dan in ieder geval in, en wat is de taak van die methoden? Activity

Nadere informatie

Eerste deeltentamen Gameprogrammeren Vrijdag 25 september 2015, uur

Eerste deeltentamen Gameprogrammeren Vrijdag 25 september 2015, uur Naam: Eerste deeltentamen Gameprogrammeren Vrijdag 25 september 2015, 11.00-13.00 uur Studentnummer: Het tentamen bestaat uit 4 opgaven. Elke opgave levert 10 punten op. Je cijfer is het totaal aantal

Nadere informatie

Voorbeeldtentamen Inleiding programmeren (IN1608WI), Oktober 2003, , Technische Universiteit Delft, Faculteit EWI, Afdeling 2.

Voorbeeldtentamen Inleiding programmeren (IN1608WI), Oktober 2003, , Technische Universiteit Delft, Faculteit EWI, Afdeling 2. Voorbeeldtentamen Inleiding programmeren (IN1608WI), Oktober 2003, 14.00-15.30, Technische Universiteit Delft, Faculteit EWI, Afdeling 2. Dit tentamen bestaat uit twee delen. Deel 1 (14.00-14.45, gesloten

Nadere informatie

programmeren Mobiel Mobilofoon 1960 Apple iphone 2007 met ios Nokia Samsung S met Android Motorola Dyna-Tac 1973

programmeren Mobiel Mobilofoon 1960 Apple iphone 2007 met ios Nokia Samsung S met Android Motorola Dyna-Tac 1973 Mobiel programmeren Mobilofoon 1960 Nokia 3310 2000 Apple iphone 2007 met ios Motorola Dyna-Tac 1973 Samsung S7 2016 met Android Programmeertalen Fortran Basic C++ C# Android Algol C Java... 1950 1960

Nadere informatie

In lijsten en bewaren

In lijsten en bewaren 135 Hoofdstuk 10 In lijsten en bewaren 10.1 ListView: een lijst op het scherm In een List of in een array kun je grotere hoeveelheden gegevens opslaan. We gebruikten in sectie 6.2 een List om alle

Nadere informatie

wat is er nodig om een ISensorEventListener te zijn?

wat is er nodig om een ISensorEventListener te zijn? Interface In de library interface ISensorEventListener { public void OnSensorChanged(SensorEvent s); public void OnAccuracyChanged(SensorEvent s); In je eigen programma class KompasView : View, ISensorEventListener

Nadere informatie

Modelleren en Programmeren

Modelleren en Programmeren Modelleren en Programmeren Jeroen Bransen 13 december 2013 Terugblik Fibonacci public class Fibonacci { public static void main(string[] args) { // Print het vijfde Fibonaccigetal System.out.println(fib(5));

Nadere informatie

Intent. Intent: bedoeling om een nieuwe activiteit te starten. eigen activiteit. standard. Hallo Teller. web-browser text-sender

Intent. Intent: bedoeling om een nieuwe activiteit te starten. eigen activiteit. standard. Hallo Teller. web-browser text-sender Multi Intent Intent: bedoeling om een nieuwe activiteit te starten eigen activiteit Hallo Teller standard web-browser text-sender Intent: Hallo opstarten public class Multi : Activity Button b1, b2, b3,

Nadere informatie

Voorbeeld: Simulatie van bewegende deeltjes

Voorbeeld: Simulatie van bewegende deeltjes Voorbeeld: Simulatie van bewegende deeltjes Simulatie - object Ruimte - objecten Deeltje - objecten Button - objecten Simulatie Samenhang van objecten sim geërfd van Form stap zelf gedeclareerd auto r1

Nadere informatie

IMP Uitwerking week 13

IMP Uitwerking week 13 IMP Uitwerking week 13 Opgave 1 Nee. Anders moet bijvoorbeeld een venster applicatie een subklasse zijn van zowel Frame en WindowListener. Als de applicatie ook een button of een menu heeft, dan moet het

Nadere informatie

Activity. Bij het starten van een app: Operating system maakt een Activity -object aan. en neemt dat onderhanden met de methode OnCreate( )

Activity. Bij het starten van een app: Operating system maakt een Activity -object aan. en neemt dat onderhanden met de methode OnCreate( ) Activity Bij het starten van een app: Operating system maakt een Activity -object aan en neemt dat onderhanden met de methode OnCreate( ) Klasse uit library Android.App Methode uit klasse Activity eigen

Nadere informatie

Kompas. zijn klasse. protected override void OnDraw(Canvas canv) { base.ondraw(canv);

Kompas. zijn klasse. protected override void OnDraw(Canvas canv) { base.ondraw(canv); Kompas class KompasView : View, ISensorEventListener { Bitmap b; float Schaal; float Hoek; public KompasView(Context belooft c) : methodes base(c) { b = BitmapFactory.DecodeResource(...UU...); SensorManager

Nadere informatie

Zelftest Programmeren in Java

Zelftest Programmeren in Java Zelftest Programmeren in Java Document: n0883test.fm 22/01/2013 ABIS Training & Consulting P.O. Box 220 B-3000 Leuven Belgium TRAINING & CONSULTING INLEIDING BIJ DE ZELFTEST PROGRAMMEREN IN JAVA Deze test

Nadere informatie

Dit hoofdstuk is niet een herhaling, maar gaat over herhaling in C#, en is dus nieuw!

Dit hoofdstuk is niet een herhaling, maar gaat over herhaling in C#, en is dus nieuw! 87 Hoofdstuk 7 Herhaling en keuze Dit hoofdstuk is niet een herhaling, maar gaat over herhaling in C#, en is dus nieuw! 7.1 De while-opdracht Opdrachten herhalen In het vorige hoofdstuk zagen we de foreach-opdracht,

Nadere informatie

Veel succes! 1. Deze opgave bestaat uit een aantal deelvragen. Houd het antwoord kort: één of twee zinnen per onderdeel kan al genoeg zijn.

Veel succes! 1. Deze opgave bestaat uit een aantal deelvragen. Houd het antwoord kort: één of twee zinnen per onderdeel kan al genoeg zijn. Derde deeltentamen Gameprogrammeren Vrijdag 6 november 2015, 11.00-13.00 uur Naam: Studentnummer: Het tentamen bestaat uit 3 opgaven. Opgaven 1 levert 14 punten op, opgave 2 levert 12 punten op, en opgave

Nadere informatie

Tentamen Imperatief en Object-georiënteerd programmeren in Java voor CKI

Tentamen Imperatief en Object-georiënteerd programmeren in Java voor CKI Tentamen Imperatief en Object-georiënteerd programmeren in Java voor CKI Vrijdag 22 januari 2010 Toelichting Dit is een open boek tentamen. Communicatie en het gebruik van hulpmiddelen zijn niet toegestaan.

Nadere informatie

Windows-applicatie. using System.Windows.Forms; using System.Drawing; class HalloWin1 { static void Main ( )

Windows-applicatie. using System.Windows.Forms; using System.Drawing; class HalloWin1 { static void Main ( ) Windows-applicatie using System.Windows.Forms; using System.Drawing; class HalloWin1 { static void Main ( ) { Form scherm; declaratie en toekenning van een variabele met type Form scherm = new Form( );

Nadere informatie

APPLICATIEBOUW 3E COLLEGE: OBJECT GEORIËNTEERD PROGRAMMEREN, METHODEN, PARAMETERS, SCOPE VAN VARIABELEN. Onderdeel van SmartProducts

APPLICATIEBOUW 3E COLLEGE: OBJECT GEORIËNTEERD PROGRAMMEREN, METHODEN, PARAMETERS, SCOPE VAN VARIABELEN. Onderdeel van SmartProducts APPLICATIEBOUW 3E COLLEGE: OBJECT GEORIËNTEERD PROGRAMMEREN, METHODEN, PARAMETERS, SCOPE VAN VARIABELEN Onderdeel van SmartProducts INHOUD COLLEGE 3 Scope van variabelen {3.9} Class ontwerpen en maken,

Nadere informatie

Modelleren en Programmeren

Modelleren en Programmeren Modelleren en Programmeren Jeroen Bransen 6 december 2013 Terugblik Programma en geheugen Opdrachten Variabelen Methoden Objecten Klasse Programma en geheugen Opdrachten Variabelen zijn gegroepeerd in

Nadere informatie

Touch & go. Hoofdstuk 6. 6.1 Touch

Touch & go. Hoofdstuk 6. 6.1 Touch 69 Hoofdstuk 6 Touch & go In hoofdstuk 3 zagen we hoe je een button laat reageren als de gebruiker hem indrukt, door een eventhandler te koppelen aan het Click-event. In hoofdstuk 4 zagen we hoe je op

Nadere informatie

HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM Informatica Opleiding. CPP 1 van 10

HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM Informatica Opleiding. CPP 1 van 10 CPP 1 van 10 ADSdt 1-2009 TENTAMENVOORBLAD Voor aanvang van het tentamen s.v.p. de tentamengegevens goed doorlezen om eventuele misverstanden te voorkomen!! Naam student : Studentnummer : Groep : Studieonderdeel

Nadere informatie

Objectgeoriënteerd programmeren in Java 1

Objectgeoriënteerd programmeren in Java 1 Objectgeoriënteerd programmeren in Java 1 CPP Javaprogrammeur Bijeenkomst 3 Leereenheden 7, 8, 9 De Java API Java bevat een grote bibliotheek standaardklassen: de Java API Voorbeelden java.lang basisklassen

Nadere informatie

Tentamen Object Georiënteerd Programmeren TI1200 30 januari 2013, 9.00-12.00 Afdeling SCT, Faculteit EWI, TU Delft

Tentamen Object Georiënteerd Programmeren TI1200 30 januari 2013, 9.00-12.00 Afdeling SCT, Faculteit EWI, TU Delft Tentamen Object Georiënteerd Programmeren TI1200 30 januari 2013, 9.00-12.00 Afdeling SCT, Faculteit EWI, TU Delft Bij dit tentamen mag je geen gebruik maken van hulpmiddelen zoals boek of slides. Dit

Nadere informatie

Programmeren in Java les 3

Programmeren in Java les 3 4 september 2015 Deze les korte herhaling vorige week loops methodes Variabelen Soorten variabelen in Java: integer: een geheel getal, bijv. 1,2,3,4 float: een gebroken getal, bijv. 3.1415 double: een

Nadere informatie

Aanvullende toets Gameprogrammeren (INFOB1GP) Vrijdag 3 januari 2014, uur

Aanvullende toets Gameprogrammeren (INFOB1GP) Vrijdag 3 januari 2014, uur Aanvullende toets Gameprogrammeren (INFOB1GP) Vrijdag 3 januari 2014, 8.30-10.30 uur Naam: Studentnummer: Het tentamen bestaat uit 2 opgaven. De eerste opgave levert 15 punten op, de tweede opgave 25 punten.

Nadere informatie

Programmeren (1) Examen NAAM:

Programmeren (1) Examen NAAM: Schrijf al je antwoorden op deze vragenbladen (op de plaats die daarvoor is voorzien) en geef zowel klad als net af. Bij heel wat vragen moet je zelf Java-code schrijven. Hou dit kort en bondig. Je hoeft

Nadere informatie

http://www.liacs.nl/home/kosters/java/

http://www.liacs.nl/home/kosters/java/ sheets Programmeren 1 Java college 2, Walter Kosters De sheets zijn gebaseerd op de hoofdstukken 2 tot en met 6 van: D. Bell en M. Parr, Java voor studenten, Prentice Hall, 2002 http://www.liacs.nl/home/kosters/java/

Nadere informatie

Een topprogrammeur in het OO programmeren is Graig Larman. Hij bedacht de volgende zin:

Een topprogrammeur in het OO programmeren is Graig Larman. Hij bedacht de volgende zin: Java Les 2 Theorie Beslissingen Algemeen Net als in het dagelijks leven worden in software programma s beslissingen genomen, naast het toekennen van waarden aan variabelen zijn beslissingen één van de

Nadere informatie

Overerving & Polymorfisme

Overerving & Polymorfisme Overerving & Polymorfisme Overerving Sommige klassen zijn speciaal geval van andere klasse Docent is een speciaal geval van werknemer, dwz. elke docent is ook werknemer Functionaliteit van docent = functionaliteit

Nadere informatie

Methoden om te tekenen

Methoden om te tekenen 37 Hoofdstuk 4 Methoden om te tekenen 4.1 Een eigen subklasse van View Grafische uitvoer Door het combineren van View-objecten, zoals TextView en Button, in een LinearLayout kun je een complexe scherm-layout

Nadere informatie

Tentamen Objectgeorienteerd Programmeren TI februari Afdeling ST Faculteit EWI TU Delft

Tentamen Objectgeorienteerd Programmeren TI februari Afdeling ST Faculteit EWI TU Delft I ' Tentamen Objectgeorienteerd Programmeren TI 1200 1 februari 2012 9.00-12.00 Afdeling ST Faculteit EWI TU Delft Bij dit tentamen mag je geen gebruik maken van hulpmiddelen zoals boek of slides. Dit

Nadere informatie

Lessen Java: Reeks 2. David Blinder Beerend Ceulemans

Lessen Java: Reeks 2. David Blinder Beerend Ceulemans Lessen Java: Reeks 2 David Blinder Beerend Ceulemans Primitieve Types type grootte waardes byte 8 bits 128, 127 short 16 bits 32768, 32767 int 32 bits 2 31, 2 31 1 long 64 bits 2 63, 2 63 1 type grootte

Nadere informatie

Modelleren & Programmeren. Jeroen Fokker

Modelleren & Programmeren. Jeroen Fokker Modelleren & Programmeren Jeroen Fokker Wat heb je nodig? Collegediktaat kopen bij A-Eskwadraat (BBG-238) of zelf downloaden en uitprinten www.cs.uu.nl / docs / vakken / KI1V13009 Solis-id met password

Nadere informatie

Labo 2 Programmeren II

Labo 2 Programmeren II Labo 2 Programmeren II L. Schoofs K. van Assche Gebruik Visual Studio 2005 om een programma te ontwikkelen dat eenvoudige grafieken tekent. Deze opgave heb je vorig academiejaar reeds in Java geïmplementeerd.

Nadere informatie

recursie Hoofdstuk 5 Studeeraanwijzingen De studielast van deze leereenheid bedraagt circa 6 uur. Terminologie

recursie Hoofdstuk 5 Studeeraanwijzingen De studielast van deze leereenheid bedraagt circa 6 uur. Terminologie Hoofdstuk 5 Recursion I N T R O D U C T I E Veel methoden die we op een datastructuur aan kunnen roepen, zullen op een recursieve wijze geïmplementeerd worden. Recursie is een techniek waarbij een vraagstuk

Nadere informatie

Uitwerkingen aanvullende toets Gameprogrammeren (INFOB1GP) Vrijdag 4 januari 2013, uur

Uitwerkingen aanvullende toets Gameprogrammeren (INFOB1GP) Vrijdag 4 januari 2013, uur Uitwerkingen aanvullende toets Gameprogrammeren (INFOB1GP) Vrijdag 4 januari 2013, 11.00-13.00 uur 1. Deze opgave bestaat uit een aantal vragen. Houd het antwoord kort: één of twee zinnen per onderdeel

Nadere informatie

Aanvullende toets Gameprogrammeren (INFOB1GP) Vrijdag 4 januari 2013, uur

Aanvullende toets Gameprogrammeren (INFOB1GP) Vrijdag 4 januari 2013, uur Naam: Aanvullende toets Gameprogrammeren (INFOB1GP) Vrijdag 4 januari 2013, 11.00-13.00 uur Studentnummer: Het tentamen bestaat uit 2 opgaven. De eerste opgave levert 15 punten op, de tweede opgave 25

Nadere informatie

Uitwerking Derde deeltentamen Imperatief programmeren Vrijdag 8 november 2013, uur

Uitwerking Derde deeltentamen Imperatief programmeren Vrijdag 8 november 2013, uur 1 Uitwerking Derde deeltentamen Imperatief programmeren Vrijdag 8 november 2013, 8.30 10.30 uur 1. Voor elk punt (x, y) van het platte vlak, waarbij x en y reële getallen zijn, kan een bijbehorend getal

Nadere informatie

Modelleren en Programmeren

Modelleren en Programmeren Modelleren en Programmeren Jeroen Bransen 11 december 2015 Ingebouwde datastructuren Meer boomstructuren Access specifiers Gebruikersinvoer Codestijl Packages SAT-solver Ingebouwde datastructuren Ingebouwde

Nadere informatie

Een gelinkte lijst in C#

Een gelinkte lijst in C# Een gelinkte lijst in C# In deze tutorial ga demonstreren hoe je een gelinkte lijst kan opstellen in C#. We gaan een klasse schrijven, die een gelijkaardige functionaliteit heeft als een ArrayList, namelijk

Nadere informatie

Tentamen Imperatief Programmeren

Tentamen Imperatief Programmeren Tentamen Imperatief Programmeren Maandag 22 oktober 2001 Toelichting Dit is een open boek tentamen, d.w.z. het cursusboek mag gebruikt worden. N.B.: Het tentamen is individueel: voor het maken van de opgaven

Nadere informatie

Uitwerking Tweede deeltentamen Imperatief programmeren Vrijdag 21 oktober 2011, uur

Uitwerking Tweede deeltentamen Imperatief programmeren Vrijdag 21 oktober 2011, uur Uitwerking Tweede deeltentamen Imperatief programmeren Vrijdag 21 oktober 2011, 11.00-13.00 uur 1. Deze opgave bestaat uit een aantal tekstvragen. Houd het antwoord kort: een of twee zinnen per onderdeel

Nadere informatie

Datastructuren: stapels, rijen en binaire bomen

Datastructuren: stapels, rijen en binaire bomen Programmeermethoden Datastructuren: stapels, rijen en binaire bomen week 12: 23 27 november 2015 www.liacs.leidenuniv.nl/ kosterswa/pm/ 1 Inleiding In de informatica worden Abstracte DataTypen (ADT s)

Nadere informatie

Figuur 7: De KlikkerApp in werking

Figuur 7: De KlikkerApp in werking 27 Hoofdstuk 3 En... aktie! De apps in het vorige hoofdstuk waren alleen om naar te kijken. Maar een touchscreen heet niet voor niets een touchscreen: je wilt ook dat er iets gebeurt als je het aanraakt!

Nadere informatie

Syntax van opdrachten

Syntax van opdrachten Syntax van opdrachten opdracht klasse naam methode naam ( expressie ) ; object expressie. property naam +=, variabele = expressie ; return expressie ; if ( expressie ) opdracht blok else opdracht foreach

Nadere informatie

Tentamen Objectgeorienteerd Programmeren IN1205 Voorbeeld

Tentamen Objectgeorienteerd Programmeren IN1205 Voorbeeld Tentamen Objectgeorienteerd Programmeren IN1205 Voorbeeld Afdeling ST Faculteit EWI TU Delft Bij dit tentamen mag u gebruik maken van: Barnes, Object-Oriented Programming with Java en de Notitie Algoritmiek

Nadere informatie

Informatica. Objectgeörienteerd leren programmeren. Van de theorie met BlueJ tot een spelletje met Greenfoot... Bert Van den Abbeele

Informatica. Objectgeörienteerd leren programmeren. Van de theorie met BlueJ tot een spelletje met Greenfoot... Bert Van den Abbeele Informatica Objectgeörienteerd leren programmeren Van de theorie met BlueJ tot een spelletje met Greenfoot... Bert Van den Abbeele http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/legalcode Objectgeörienteerd

Nadere informatie

HOOFDSTUK 3. Imperatief programmeren. 3.1 Stapsgewijs programmeren. 3.2 If Then Else. Module 4 Programmeren

HOOFDSTUK 3. Imperatief programmeren. 3.1 Stapsgewijs programmeren. 3.2 If Then Else. Module 4 Programmeren HOOFDSTUK 3 3.1 Stapsgewijs programmeren De programmeertalen die tot nu toe genoemd zijn, zijn imperatieve of procedurele programmeertalen. is het stapsgewijs in code omschrijven wat een programma moet

Nadere informatie

Leren programmeren in C# Deel 2 - Gegevens

Leren programmeren in C# Deel 2 - Gegevens Michiel Rotteveel Leren programmeren in C# Deel 2 - Gegevens Errata 1e druk Brinkman Uitgeverij Amsterdam 2017 Deze errata horen bij Leren programmeren in C#: Deel 2 Gegevens, isbn 978 90 5752 342 7 /

Nadere informatie

Programmeren in C# Samenvatting van C#

Programmeren in C# Samenvatting van C# Programmeren in C# Samenvatting van C# Proceduraal Programmeren Functies (O: void + return, I: referentie of value) Arrays, Lijsten Lussen (for, while, do while) Condities, if-else, switch Variabelen,

Nadere informatie

Omschrijf bij ieder onderdeel van de methode de betekenis ervan. Java kent twee groepen van klassen die een GUI kunnen maken: awt en swing.

Omschrijf bij ieder onderdeel van de methode de betekenis ervan. Java kent twee groepen van klassen die een GUI kunnen maken: awt en swing. irkel (met Jpanel) ij de onderstaande opdracht behoort het bestand Panels: JPanels_1.java (map Panel) in de map irkel. pplicaties in Java hebben altijd een publieke klasse waarin een methode main voorkomt.

Nadere informatie

Lessen Java: Reeks pag. 1

Lessen Java: Reeks pag. 1 Lessen Java: Reeks 2 1-3-2016 pag. 1 Primitieve types type grootte waardes byte 8 bits 128, 127 short 16 bits 32768, 32767 int 32 bits 2 31, 2 31 1 long 64 bits 2 63, 2 63 1 type grootte waardes float

Nadere informatie

Inleiding C++ Coding Conventions

Inleiding C++ Coding Conventions Inleiding C++ Coding Conventions Opleiding Bachelor of Science in Informatica, van de Faculteit Wetenschappen, Universiteit Antwerpen. Nota s bij de cursus voor academiejaar 2012-2013. Ruben Van den Bossche,

Nadere informatie

C++ C++ als een verbetering van C. Abstracte datatypen met classes. Constructoren en destructoren. Subklassen. binding van functies

C++ C++ als een verbetering van C. Abstracte datatypen met classes. Constructoren en destructoren. Subklassen. binding van functies C++ C++ als een verbetering van C Abstracte datatypen met classes Constructoren en destructoren Subklassen binding van functies 1 Commentaar In C: /* Deze functie berekent de omtrek van een cirkel */ float

Nadere informatie

Java. Basissyllabus. Egon Pas

Java. Basissyllabus. Egon Pas Java Basissyllabus Egon Pas 2011 BeanPole bvba Gasmeterlaan 92-9000 Gent BTW BE 472.902.516 Tel: + 32 9 224 42 17 Fax: + 32 9 223 62 88 www.beanpole.be info@beanpole.be 1 Programmeren 1.1 Hoe werkt een

Nadere informatie

Uitwerkingen Derde deeltentamen Imperatief programmeren Vrijdag 12 november 2010, uur

Uitwerkingen Derde deeltentamen Imperatief programmeren Vrijdag 12 november 2010, uur 1. (telt voor 20%) Uitwerkingen Derde deeltentamen Imperatief programmeren Vrijdag 12 november 2010, 8.30-10.30 uur Bij het spel Reversi leggen twee spelers om de beurt een gekleurde steen op een veld

Nadere informatie

Als een PSD selecties bevat, deelt de lijn van het programma zich op met de verschillende antwoorden op het vraagstuk.

Als een PSD selecties bevat, deelt de lijn van het programma zich op met de verschillende antwoorden op het vraagstuk. HOOFDSTUK 3 3.1 Stapsgewijs programmeren In de vorige hoofdstukken zijn programmeertalen beschreven die imperatief zijn. is het stapsgewijs in code omschrijven wat een programma moet doen, net als een

Nadere informatie

Tentamen Object Georiënteerd Programmeren TI1206 29 oktober 2014, 9.00-11.00 Afdeling SCT, Faculteit EWI, TU Delft

Tentamen Object Georiënteerd Programmeren TI1206 29 oktober 2014, 9.00-11.00 Afdeling SCT, Faculteit EWI, TU Delft Tentamen Object Georiënteerd Programmeren TI1206 29 oktober 2014, 9.00-11.00 Afdeling SCT, Faculteit EWI, TU Delft Bij dit tentamen mag je geen gebruik maken van hulpmiddelen zoals boek of slides. Digitale

Nadere informatie

NAAM: Programmeren 1 Examen 29/08/2012

NAAM: Programmeren 1 Examen 29/08/2012 Programmeren 29 augustus 202 Prof. T. Schrijvers Instructies Schrijf al je antwoorden op deze vragenbladen (op de plaats die daarvoor is voorzien). Geef ook je kladbladen af. Bij heel wat vragen moet je

Nadere informatie

Scala. Korte introductie. Sylvia Stuurman

Scala. Korte introductie. Sylvia Stuurman Korte introductie Sylvia Stuurman Wat is er zo bijzonder aan? Schaalbaar Objectgeoriënteerd (handiger dan Java!) Functioneel Scripts schrijven Gecompileerd: Java bytecode Pagina 2 voor scripts Pagina 3

Nadere informatie

Hallo, App! Hoofdstuk 2. 2.1 Soorten programma s

Hallo, App! Hoofdstuk 2. 2.1 Soorten programma s 13 Hoofdstuk 2 Hallo, App! 2.1 Soorten programma s C# is opgezet als universele programmeertaal. De taalconstructies zijn hetzelfde, of het nu om een fotobewerkingsprogramma, een agenda-app, of een game

Nadere informatie

Inhoud leereenheid 7c. JavaScript: Objecten en functies. Introductie 59. Leerkern 60. Samenvatting 82. Opdrachten 83. Zelftoets 89.

Inhoud leereenheid 7c. JavaScript: Objecten en functies. Introductie 59. Leerkern 60. Samenvatting 82. Opdrachten 83. Zelftoets 89. Inhoud leereenheid 7c JavaScript: Objecten en functies Introductie 59 Leerkern 60 1 Functies 60 1.1 Syntax - samenvatting 60 1.2 Functies definiëren 61 1.3 Functie als parameter (facultatief) 64 1.4 Functie

Nadere informatie

TENTAMEN Programmeren 1

TENTAMEN Programmeren 1 TENTAMEN Programmeren 1 vakcode: 213500 datum: 15 augustus 2002 tijd: 13:30 17:00 uur Algemeen Bij dit tentamen mag gebruik worden gemaakt van het boek van Niño/Hosch, en van de handleiding van Programmeren

Nadere informatie

Klassen & objecten, overerving, abstracte klassen, debuggen, interfaces, formulieren, polymorfie, statische methoden, event-handlers

Klassen & objecten, overerving, abstracte klassen, debuggen, interfaces, formulieren, polymorfie, statische methoden, event-handlers 1 Inhoud Klassen & objecten, overerving, abstracte klassen, debuggen, interfaces, formulieren, polymorfie, statische methoden, event-handlers 2 Geluidsbronnen simulator, deel 2 Inleiding De weergave versnellen

Nadere informatie

Modulewijzer Tirdat01

Modulewijzer Tirdat01 Modulewijzer Tirdat01 W. Oele 25 augustus 2008 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding en leerdoelen 3 2 Voorkennis 3 2.1 tirprg01 en tirprg02........................ 3 2.2 tirprg03.............................. 4

Nadere informatie

Tentamen Programmeren in C (EE1400)

Tentamen Programmeren in C (EE1400) TU Delft Tentamen Programmeren in C (EE1400) 5 april 2012, 9.00 12.00 Faculteit EWI - Zet op elk antwoordblad je naam en studienummer. - Beantwoord alle vragen zo nauwkeurig mogelijk. - Wanneer C code

Nadere informatie

Variabelen en statements in ActionScript

Variabelen en statements in ActionScript Ontwikkelen van Apps voor ios en Android Variabelen en statements in ActionScript 6.1 Inleiding Als we het in de informatica over variabelen hebben, bedoelen we een stukje in het geheugen van de computer

Nadere informatie

Programmeren in Java 3

Programmeren in Java 3 2 september 2007 voor deeltijdstudenten Kop van Zuid Rotterdam, 3 juni 2007 Even voorstellen Naam: Wessel Oele(31) Docent bij opleiding technische informatica Kamer: I210 (tweede verdieping, links de gang

Nadere informatie

Om de libraries te kunnen gebruiken, moet de programmeur (een deel van) zijn programma in C/C++ schrijven.

Om de libraries te kunnen gebruiken, moet de programmeur (een deel van) zijn programma in C/C++ schrijven. 1 Inleiding tot.net Software werd en wordt meestal geschreven in C of C++. De broncode van een C/C++ programma wordt dan gecompileerd naar machine code, die eventueel nog gelinkt wordt met machine code

Nadere informatie

APPLICATIEBOUW 2E COLLEGE: ONTWERPEN, GEBRUIKERSINTERFACES, VARIABELEN & EXPRESSIES. Onderdeel van SmartProducts

APPLICATIEBOUW 2E COLLEGE: ONTWERPEN, GEBRUIKERSINTERFACES, VARIABELEN & EXPRESSIES. Onderdeel van SmartProducts APPLICATIEBOUW 2E COLLEGE: ONTWERPEN, GEBRUIKERSINTERFACES, VARIABELEN & EXPRESSIES Onderdeel van SmartProducts INHOUD COLLEGE 2 module4.io.utwente.nl/applicatiebouw Software ontwerpen Gebruikersinterfaces,

Nadere informatie

Programmeren met Arduino-software

Programmeren met Arduino-software Programmeren met Arduino-software De software waarin we programmeren is Arduino IDE. Deze software is te downloaden via www.arduino.cc. De programmeertaal die hier gebruikt wordt, is gebaseerd op C en

Nadere informatie

Objective-C Basis. 23 april 2005, Eindhoven Patrick Machielse

Objective-C Basis. 23 april 2005, Eindhoven Patrick Machielse Objective-C Basis 23 april 2005, Eindhoven Patrick Machielse patrick@hieper.nl Algemeen // extensies Objective-C code in bestanden met.m extensie // commentaar moet! /* Alles hiertussen wordt genegeerd

Nadere informatie

Beginselen van programmeren Practicum 1 (Doolhof) : Oplossing

Beginselen van programmeren Practicum 1 (Doolhof) : Oplossing Beginselen van programmeren Practicum 1 (Doolhof) : Oplossing Introductie In dit document geven we een mogelijke oplossing voor het eerste practicum. Deze oplossing gebruikt verschillende klassen en overerving,

Nadere informatie

public Bier ( string N, double P, Brouwerij B) { Naam = N; AlcoholPerc = P; Brouwer = B;

public Bier ( string N, double P, Brouwerij B) { Naam = N; AlcoholPerc = P; Brouwer = B; Beschouw bijvoorbeeld de twee onderstaande klassen, waarvan de attributen en eigenschappen geannoteerd zijn met bijkomende XML-annotaties: using System ; using System. Xml ; using System. Xml. S e r i

Nadere informatie

C# 6 Door Alex en Chris van Beek

C# 6 Door Alex en Chris van Beek C# 6 Door Alex en Chris van Beek Over ons Enthousiastelingen Software Architecten bij Luminis Arnhem B.V. Gespecialiseerd in Microsoft technologie:.net, Azure en Windows Twitter: @Beekje en @cbeek Blog:

Nadere informatie

VI. Klassen en objecten

VI. Klassen en objecten VI. Klassen en objecten Klassen en objecten vormen het fundament van OOP. We zullen dus uitgebreid aandacht besteden aan klassen en objecten. U kunt Java niet begrijpen zonder goed met klassen en objecten

Nadere informatie

Online c++ leren programmeren:

Online c++ leren programmeren: Online c++ leren programmeren: Inhoud 1)Waar vind ik een c++ compiler?... 2 2)Hoe start ik een programma in c++?... 2 3)Een eerste c++ programma:... 3 Een eerste programma schrijven:... 3 Mijn eerste programma

Nadere informatie

TENTAMEN Programmeren 1 VOORBEELDUITWERKING

TENTAMEN Programmeren 1 VOORBEELDUITWERKING TENTAMEN Programmeren 1 vakcode: 213500 datum: 10 juli 2004 tijd: 9:00-12:30 uur VOORBEELDUITWERKING Algemeen Bij dit tentamen mag gebruik worden gemaakt van het boek van Niño/Hosch, en van de handleiding

Nadere informatie

import java.io.*; één klasse public class Hallo { public static void main (String[] a) ...met één functie System.out.println("Hallo!

import java.io.*; één klasse public class Hallo { public static void main (String[] a) ...met één functie System.out.println(Hallo! Voorbeeld Java-programma import java.io.*; één klasse...met één functie...met één opdracht public class Hallo { public static void main (String[] a) { System.out.println("Hallo!"); accolades begrenzen

Nadere informatie

colleges recursieve datastructuren college 9 prioriteit van operatoren prioriteit in recursive descent parser

colleges recursieve datastructuren college 9 prioriteit van operatoren prioriteit in recursive descent parser colleges recursieve datastructuren college 9 interpreteren: waarde van bomen bepalen transformeren: vorm van bomen veranderen parseren herkennen van expressie in de tekst herkennen van functies onderwerp

Nadere informatie

Informatie over. 5VWO DT51: JavaLogo. Casper Bezemer. Toetsweek 1 13 oktober 2016

Informatie over. 5VWO DT51: JavaLogo. Casper Bezemer. Toetsweek 1 13 oktober 2016 Informatie over 5VWO DT51: JavaLogo Casper Bezemer Toetsweek 1 13 oktober 2016 1 Informatie Voor toets DT51 wordt jou gevraagd Java(Logo) programma s te schrijven. De eerste opdracht is een Krimpfiguur,

Nadere informatie