Hierbij doe ik u onze beslissing op het bezwaar van TROS tegen ons besluit van 24 mei 2000 inzake BZN / Helmut Lotti Out of Africa toekomen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hierbij doe ik u onze beslissing op het bezwaar van TROS tegen ons besluit van 24 mei 2000 inzake BZN / Helmut Lotti Out of Africa toekomen."

Transcriptie

1 Hoge Naarderweg 78 lllll 1217 AH Hilversum lllll Postbus 1426 lllll 1200 BK Hilversum lllll lllll lllll T lllll F lllll AANTEKENEN TROS Lage Naarderweg GN HILVERSUM Datum Onderwerp 18 oktober 2001 Beslissing op bezwaar / BZN/Helmut Lotti Out of Africa Uw kenmerk Ons Kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa ld Mevr. mr. L.H. Doorman (035) Hierbij doe ik u onze beslissing op het bezwaar van TROS tegen ons besluit van 24 mei 2000 inzake BZN / Helmut Lotti Out of Africa toekomen. Het Commissariaat wijst u er op dat TROS tegen bijgevoegd besluit op grond van de Algemene wet bestuursrecht beroep kan instellen bij Arrondissementsrechtbank Amsterdam, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Dit beroepschrift moet worden ingediend binnen zes weken na de dag waarop dit besluit op de voorgeschreven wijze bekend is gemaakt. Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Hoogachtend, Commissariaat voor de Media drs. L. van der Meulen Commissaris Aantal bijlagen: 2

2 Het Commissariaat voor de Media, gezien het besluit van 24 mei 2000, kenmerk PTZ/2550/ld, waarbij het Commissariaat voor de Media (hierna: het Commissariaat) de TROS een boete heeft opgelegd wegens overtreding van artikel 56a, eerste lid, artikel 52b, eerste lid, en artikel 55 van de Mediawet in de programmaonderdelen BZN, BZN in Ierland en Helmut Lotti Out of Africa en wegens overtreding van artikel 52, tweede lid, van de Mediawet in de programmaonderdelen BZN en BZN in Ierland. gezien het daartegen op 19 juni 2000 ingediende bezwaarschrift, gelet op de artikelen 134 en 135 van de Mediawet, gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht, overwegende 1. Procedure Bij besluit van 24 mei 2000 heeft het Commissariaat de TROS een bestuurlijke boete opgelegd van ƒ ,-, wegens overtreding van artikel 56a, eerste lid, artikel 52b, eerste lid, artikel 55 en artikel 52, tweede lid, van de Mediawet. Bij brief van 19 juni 2000, kenmerk JZ/BvB.wdv.20214, heeft de TROS op nader aan te voeren gronden een bezwaarschrift ingediend tegen voornoemd besluit. Bij brief van 23 juni 2000, kenmerk PTZ lvdz, heeft het Commissariaat de ontvangst van het bezwaarschrift bevestigd en heeft het Commissariaat de TROS tot 26 juli 2000 de gelegenheid gegeven voor het indienen van de gronden van bezwaar. Bij brief van 25 juli 2000, kenmerk JZ/BvB.wdv.20264, heeft de TROS de gronden van bezwaar ingediend. Bij brief van 1 augustus 2000, kenmerk PTZ lvdz heeft het Commissariaat de ontvangst van de gronden van bezwaar bevestigd en aan de TROS meegedeeld dat het bezwaarschrift voor advies is doorgezonden aan de Adviescommissie bezwaarschriften commissariaat voor de media (hierna: de Adviescommissie). Bij brief van 1 augustus 2000, kenmerk PTZ lvdz, heeft het Commissariaat de Adviescommissie verzocht te adviseren over het bezwaarschrift. Op 23 augustus 2000 heeft een door de Adviescommissie georganiseerde hoorzitting plaatsgevonden. Tijdens de hoorzitting heeft de Adviescommissie het Commissariaat verzocht nadere gegevens in te winnen bij de STER. Bij brief van 31 augustus 2000, kenmerk PTZ lvdz, heeft het Commissariaat de STER een aantal vragen gesteld. Bij brief van 8 september 2000, kenmerk CV/AH/422, heeft de STER op de brief van het Commissariaat geantwoord. Bij brief van 18 september 2000, kenmerk PTZ lvdz, heeft het Commissariaat een afschrift van de brief van de STER aan de Adviescommissie gestuurd. Bij brief van 2 november 2000, kenmerk PTZ lvdz, heeft het Commissariaat de termijn waarbinnen de beslissing op het bezwaarschrift moet zijn genomen onder verwijzing naar artikel 7:10 van de Awb verdaagd tot vier weken na ontvangst van het advies van de Adviescommissie. blad 2

3 Per van 8 december 2000 heeft de Adviescommissie het Commissariaat een aantal vragen gesteld. Hierin heeft de Adviescommissie aangegeven het in de naar voren gebrachte vraagpunt en de reactie van het Commissariaat voor te leggen aan de TROS met het verzoek om een reactie. Bij brief van 17 januari 2001, kenmerk PTZ lvdz, heeft het Commissariaat deze vragen beantwoord en heeft het Commissariaat de Adviescommissie verzocht te adviseren over het door de TROS ingediende bezwaarschrift. Bij brief van 2 augustus 2001, kenmerk JuZa lvdz, heeft het Commissariaat de Adviescommissie verzocht uiterlijk 1 september 2001 advies uit te brengen. Bij brief van 20 augustus 2001, kenmerk JZ/PGZ.wdv , heeft de TROS het Commissariaat een afschrift gestuurd van haar brief aan de Adviescommissie. Bij brief van 23 augustus 2001 heeft de Adviescommissie het Commissariaat meegedeeld dat het advies uiterlijk 31 augustus 2001 verstuurd zal worden. Bij brief van 29 augustus 2001 heeft de Adviescommissie advies aan het Commissariaat uitgebracht. Daarbij is een verslag van de hoorzitting gevoegd. Het advies en het verslag zijn met deze beslissing meegezonden. 2. Ontvankelijkheid Aangezien de bestreden beslissing op 24 mei 2000 is verzonden en de TROS bij brief van 19 juni 2000 een bezwaarschrift daartegen heeft ingediend, is de TROS tijdig in bezwaar gekomen, zodat de TROS in haar bezwaar kan worden ontvangen. 3. Motivering 3.1 BZN/BZN in Ierland Artikel 52 Mediawet De TROS is van oordeel dat het Commissariaat ten onrechte stelt dat de uitingen in de BZN specials zijn aan te merken als niet toegestane vermijdbare reclame-uitingen. In de specials werd slechts de titel van de CD getoond. Deze vertoning heeft niet op overdreven wijze plaatsgevonden. Evenmin is sprake geweest van een specifieke aanprijzing van de CD. De vermelding van de titel van de CD in de special dient een programmatisch belang, te weten een verantwoording richting de kijker. Voorts heeft het Commissariaat naar het oordeel van de TROS niet gesteld dat in het programmaonderdeel zelf een niet toegestane vermijdbare reclame-uiting aanwezig was. Wel heeft het Commissariaat overwogen dat de uitingen in de special, in samenhang met de reclameboodschappen vermijdbare reclame-uitingen zijn. Naar het oordeel van de TROS is de door het Commissariaat gegeven uitleg van het begrip reclame-uiting niet juist. Naar het oordeel van de TROS kan alleen dan sprake zijn van een reclame-uiting voor zover deze plaatsvindt in het programmaonderdeel. De TROS verwijst hierbij naar het Advies van de Adviescommissie in de Borsato-zaak. De Rechtbank Amsterdam heeft in de Borsato-zaak de uitleg van het Commissariaat op dit punt bekrachtigd, namelijk dat van een reclameuiting sprake kan zijn als een uiting in een uitzending op zichzelf geen wervend karakter heeft, maar door uitingen buiten die uitzending waarbij op die uitzending wordt aangehaakt, dat wervende karkater krijgt. De TROS is het niet eens met deze uitleg van het Commissariaat. De TROS is van oordeel dat het enkele tonen van de titel van de CD, analoog aan de uitingen op de radio, toelaatbaar zijn in een muziekspecial. Zonder de reclameboodschappen zou de TROS artikel 52 van de Mediawet niet hebben overtreden. De TROS ziet niet in hoe een vertoning automatisch overdreven en overdadig wordt door het enkele feit dat in STER-zendtijd reclameboodschappen voor de CD zijn uitgezonden. blad 3

4 Advies Adviescommissie Naar het oordeel van de Adviescommissie wordt in de sanctiebeschikking voldoende duidelijk dat het Commissariaat het oog heeft op het tonen van de titel van de CD aan het begin en einde van de special en dat deze vertoningen niet toegestane reclame-uitingen vormen. Het vertonen van de titel van de CD levert in beginsel een reclame-uiting in de zin van artikel 52, tweede lid, van de Mediawet op. Het Commissariaat oordeelt vervolgens dat de reclame-uiting niet is toegestaan nu de vertoning op een overdreven en overdadige wijze heeft plaatsgevonden omdat (1) in de special alleen repertoire van de nieuwe BZN-cd was verwerkt en de special daardoor in het teken van deze cd stond en (2) er in de special beelden te zien waren die ook in aansluitende reclamespots werden gebruikt. De Adviescommissie is van oordeel dat dit geen goede argumenten zijn om te kunnen concluderen dat de vertoning van de titel van de CD op overdreven en overdadige wijze heeft plaatsgevonden. Zo levert het eerste criterium per definitie strijd op met de bedoeling van de wetgever om het bespreken van boeken en het laten horen van muziek uitdrukkelijk toe te staan. Op grond van de criteria van artikel 28 van het Mediabesluit gaat het er om of het vertonen van de cd-titel zelf op een overdreven en overdadige wijze heeft plaatsgevonden. Dit is naar het oordeel van de Adviescommissie niet het geval nu de titel slechts korte tijd in beeld is geweest, dit alleen aan het begin en eind van de special, en er ook bijvoorbeeld niet is ingezoomd op de titel van de CD. Dat in de special alleen repertoire van de cd was verwerkt zegt niets over de vraag of de cd-titel overdreven en overdadig is getoond. Hetzelfde geldt voor het punt dat in de special en de reclameboodschap dezelfde beelden te zien waren. De Adviescommissie is derhalve van oordeel dat niet geconcludeerd kan worden dat TROS artikel 52, tweede lid, van de Mediawet zou hebben overtreden. Zoals in de beschikking is aangegeven, en door de Adviescommissie is bevestigd, wordt het tonen (en inderdaad, zoals de Adviescommissie opmerkt, niet het vermelden) van de titel van de cd in de programmaonderdelen BZN en BZN in Ierland aangemerkt als reclame-uiting. Het Commissariaat is het niet eens met het oordeel van de Adviescommissie dat het eerste criterium per definitie in strijd is met de bedoeling van de wetgever om het bespreken van boeken en het laten horen van muziek uitdrukkelijk toe te staan, nu uit artikel 29, tweede lid, van het Mediabesluit blijkt dat de wetgever deze toegestane besprekingen en aankondigingen nadrukkelijk heeft geclausuleerd. In voornoemd artikellid is bepaald dat in afwijking van artikel 28, eerste lid, van het Mediabesluit programmaonderdelen van informatieve of educatieve aard vermijdbare reclame-uitingen mogen bevatten, bestaande uit het aankondigen en recenseren van boeken, video s, compact discs en soortgelijke culturele uitingen, alsmede van toneel-, muziek- en filmuitvoeringen, tentoonstellingen en soortgelijke evenementen van kunstzinnige aard. De onderhavige muziekspecials vallen buiten de reikwijdte van artikel 29, tweede lid, van het Mediabesluit nu zij niet kunnen worden aangemerkt als programmaonderdelen van informatieve of educatieve, maar van verstrooiende aard. Voorts kunnen de specials niet worden aangemerkt als een aankondiging of recensie. Tot slot is in casu de vraag aan de orde of de betreffende uitingen overdreven en overdadig zijn, en niet of er sprake is van specifieke aanprijzingen (de in artikel 29, tweede lid, van het Mediabesluit genoemde uitzondering). Met betrekking tot het tweede criterium merkt het Commissariaat allereerst op dat de Adviescommissie dit niet geheel juist heeft weergegeven. In het primaire besluit is aangegeven dat het Commissariaat van oordeel was dat de onderhavige reclame-uitingen in casu strijdig zijn met het bepaalde in artikel 28, eerste lid, van het Mediabesluit omdat (1) in de special alleen repertoire van de nieuwe BZN-cd was verwerkt en de special daardoor in het teken van deze cd stond en (2) in de op de betreffende programmaonderdelen aansluitende reclameblokken reclamespots voor de cd zijn opgenomen. Dat in de betreffende programmaonderdelen dezelfde beelden zijn gebruikt als in de daarop aansluitende reclamespots geldt naar het oordeel van het Commissariaat als een verzwarende omstandigheid. Voorts dient naar het oordeel van het Commissariaat, in tegenstelling tot dat van de Adviescommissie, de inhoud van het programmaonderdeel wel degelijk te worden betrokken bij de vaststelling of een reclame-uiting op overdreven of overdadige wijze is vertoond of vermeld. blad 4

5 De Adviescommissie gaat, zoals ook blijkt uit de noten 25 en 59 van het advies, geheel voorbij aan de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van 18 december 2000 inzake de AVRO e.a. Borsato, waarin de Afdeling de uitspraak van de Rechtbank Amsterdam en, daarmee het standpunt van het Commissariaat, bevestigt. De Afdeling overweegt het volgende: Zoals de Afdeling rechtspraak heeft overwogen (uitspraak van 16 december 1993 in zaak no. R Oriënt Express), kan aanhakende reclame een rol spelen bij de beoordeling of een programmaonderdeel een verboden reclame-uiting, als bedoeld in artikel 52, tweede lid, van de Mediawet, bevat. Daarvoor is derhalve niet vereist dat dergelijke uitingen in dat programma zelf voorkomen. Het Commissariaat heeft zich, lettend op de inhoud van de uitzendingen, bezien in het licht van de desbetreffende STER-spots en de advertentie in de Telegraaf, op het standpunt kunnen stellen dat sprake was van zodanige uitingen. Het kon dan ook een boete opleggen. Dat appellanten, zoals zij stellen, niet verantwoordelijk zijn voor de STER-spots en de advertentie, leidt niet tot een ander oordeel. Appellanten waren immers verantwoordelijk voor de inhoud van hun uitzendingen. Zij hadden kunnen en moeten begrijpen dat die in het licht van de daaraan voorafgaande STER-spots en de advertentie, een wervend karakter zouden krijgen en maatregelen dienen te treffen om reclame-uitingen te voorkomen. De vertoningen aan het begin en aan het einde van de BZN-specials zijn geen op zichzelf staande uitingen, maar dienen als aankondiging en afsluiting van programmaonderdelen die in hun geheel aan de betreffende cd zijn gewijd. De reclamespots, die deze programmaonderdelen omringen, hebben als functie het publiek op te roepen tot koop van deze cd. Gelet op deze constellatie, door middel waarvan commerciële informatie over de cd in overvloed aan het publiek wordt verschaft, is het Commissariaat van oordeel dat de reclame-uitingen aan het begin en einde van het programmaonderdeel op overdreven en overdadige wijze hebben plaatsgevonden. Gelet op het bovenstaande blijft het Commissariaat van oordeel dat de vertoning van de titel van de CD in de titel van het programmaonderdeel in strijd is met artikel 52, tweede lid, van de Mediawet Samenloop artikel 52 en artikel 55 Mediawet De TROS is voor hetzelfde feitencomplex zowel beboet voor overtreding van artikel 52 als voor overtreding van artikel 55 van de Mediawet. Naar het oordeel van de TROS kan hetzelfde feitencomplex niet leiden tot een overtreding van én het dienstbaarheidsverbod van artikel 55 van de Mediawet en het reclameverbod uit artikel 52 van de Mediawet. Artikel 52 van de Mediawet is immers een lex specialis van artikel 55 van de Mediawet. De TROS verwijst hiertoe naar de wetsgeschiedenis (MvA, TK, vergaderjaar , 19136, nr. 7), naar jurisprudentie (RvSt. 9 augustus 1991, TROS Way of life, POC , nr. 24, p. 114) en naar een tweetal besluiten van het Commissariaat (POC , nr. 32 en nr. 37). Advies Adviescommissie De Adviescommissie is met TROS van oordeel dat er in beginsel geen sprake kan zijn van overtreding van zowel artikel 52, tweede lid, van de Mediawet als artikel 55, eerste lid, van de Mediawet. Nu er naar het oordeel van de Adviescommissie in casu geen sprake is van overtreding van artikel 52, tweede lid, van de Mediawet is dit punt niet meer relevant. Het Commissariaat is met de TROS van oordeel dat voor eenzelfde overtreding niet een boete kan worden opgelegd voor overtreding van zowel artikel 52, tweede lid, als artikel 55, eerste lid, van de Mediawet. Het Commissariaat is echter van oordeel dat in casu sprake is van twee aparte overtredingen, één met betrekking tot het bepaalde in artikel 52, tweede lid, van de Mediawet en één met betrekking tot het bepaalde in artikel 55, eerste lid, van de Mediawet, ook al geschieden die in het kader van dezelfde uitzendingen of feitensubstraat. Enerzijds is aan de hand van het feitensubstraat vast te stellen dat de reclame-uitingen door hun overdaad niet zijn toegestaan op grond van artikel 52, tweede lid, van de Mediawet. Anderzijds kan worden gesteld dat met betrekking tot de totstandkoming en financiering van de uitzendingen, en de rol die de TROS daarin heeft gespeeld, het dienstbaarheidsverbod van artikel 55, eerste lid, van de Mediawet is overtreden. Van dubbele bestraffing van één en hetzelfde feit is dan ook geen sprake. blad 5

6 3.2 Helmut Lotti Out of Africa Naar het oordeel van TROS dient Piet Roelen Productions N.V. niet als sponsor in de zin van de Mediawet te worden aangemerkt. Piet Roelen Productions N.V. is producent van het programmaonderdeel Helmut Lotti. Dit wordt ook door het Commissariaat in het besluit erkend. Of een onderneming zich bezighoudt met de vervaardiging van audiovisuele producties dient naar het oordeel van TROS feitelijk getoetst te worden. Nu Piet Roelen Productions N.V. het programmaonderdeel heeft geproduceerd, kan hij niet tevens sponsor zijn. Dit is op grond van de wetsgeschiedenis niet denkbaar. Advies Adviescommissie De Adviescommissie concludeert dat het Commissariaat op grond van de toelichting bij het wetsvoorstel waarmee sponsoring in de Mediawet werd ingevoerd terechtstelt dat Piet Roelen Productions N.V. als sponsor moet worden aangemerkt. Piet Roelen Productions N.V. maakt echter ook audiovisuele producties rond Helmut Lotti. Derhalve moet worden aangenomen dat het bedrijf tevens een audiovisueel producent is. Hiervan moet worden uitgegaan tenzij en totdat feitelijk aangetoond zou worden dat Piet Roelen Productions N.V. slechts incidenteel audiovisuele producties maakt. De bezwaren van de TROS zijn op dit punt terecht aangevoerd. Het Commissariaat deelt de mening van de Adviescommissie dat in casu geen sprake is van sponsoring omdat Piet Roelen Productions N.V. een audiovisueel producent is, niet. Het Commissariaat verwijst hierbij naar de motivering in het bestreden besluit en overweegt voorts het volgende. In artikel 1, aanhef en onderdeel ll van de Mediawet wordt de producent die zich gewoonlijk bezighoudt met de vervaardiging van audiovisuele producties en geheel of gedeeltelijk is belast met de productie van het programmaonderdeel waarvoor de bijdrage wordt verstrekt, uitgezonderd van het sponsorbegrip. In de Memorie van Toelichting bij de wijziging van de Mediawet in verband met de implementatie van de richtlijn nr. 89/552/EEG is het volgende opgenomen: Het is ook mogelijk dat het programmaonderdeel zelf onder de kostprijs ter uitzending wordt aangeboden. Ook in dat geval is er sprake van sponsoring (door de aanbieder van het programma). (Kamerstukken II 1993/94, , nr. 3, p. 7). Uit de combinatie met de passage, zoals aangegeven in de vorige alinea, concludeert het Commissariaat dat onder audiovisueel producent in de zin van artikel 1, onderdeel ll, van de Mediawet dient te worden verstaan de producent, die van een omroepinstelling de opdracht heeft gekregen tegen marktconforme betaling (waarin derhalve een bedrag voor bijvoorbeeld productiekosten, overhead, en een producentenfee is verdisconteerd) een programmaonderdeel te leveren. Overschrijdingen op het programmabudget en risicodragende investeringen van de reguliere televisieproducent zouden opgevat kunnen worden als een bijdrage aan de totstandkoming van een programmaonderdeel. Artikel 1, onderdeel ll, van de Mediawet sluit dit soort bijdragen uit van het sponsorbegrip. In voornoemde Memorie van Toelichting is voorts het volgende opgenomen: Wel onder de definitie van sponsoring vallen produkties, waarbij als zogenaamde coproducent optreedt een onderneming die de vervaardiging van audiovisuele produkties niet tot haar reguliere taken rekent. De voorwaarden die worden gesteld aan het sponsoren van programmaonderdelen, zoals een grote mate van terughoudendheid met betrekking tot inhoudelijke bemoeienis van de sponsor, kunnen derhalve niet worden omzeild door deze activiteit tot coproduktie te bestempelen. (Kamerstukken II 1993/94, , nr. 3, p. 8). Eenzelfde redenering gaat naar het oordeel van het Commissariaat op voor het onderhavige geval. Het Commissariaat merkt op dat in dit specifieke geval een programmaonderdeel om niet aan een omroepinstelling wordt aangeboden door een bedrijf wiens product uitgebreid in dit programmaonderdeel wordt gepresenteerd. Door een dergelijke bijdrage niet als een sponsorbijdrage aan te merken, op grond van de stelling dat het in casu een audiovisueel producent zou betreffen, zouden de voorschriften voor sponsoring van programma s van de publieke omroep buiten werking worden gesteld. De ratio achter het voorschrift van de sponsorvermelding is bijvoorbeeld dat het publiek geïnformeerd dient te worden over de externe financiering, en daarmee van mogelijke commerciële beïnvloeding door een derde, van een programmaonderdeel. Dit voorschrift zou in de onderhavige casus, als het standpunt van de TROS en de Adviescommissie zou worden gevolgd, terzijde worden gesteld. blad 6

7 Voorts stelt de Adviescommissie dat de uitzondering van artikel 52c van de Mediawet niet van toepassing is, nu er geen sprake is van een bijdrage ten behoeve van de aankoop van een programmaonderdeel, maar aan de totstandkoming van een programmaonderdeel. Volgens de Adviescommissie zou de motivering wel juist zijn geweest dat artikel 52c van de Mediawet niet van toepassing was, omdat er geen sprake is van een uit het buitenland aangekocht gesponsord programmaonderdeel (noot 46 van het advies). Het Commissariaat heeft in het primaire besluit vanwege het feit dat het programmaonderdeel Helmut Lotti Out of Africa afkomstig is van een buitenlands bedrijf en ten behoeve van het Belgische publiek in november 1999 is uitgezonden door de VTM, artikel 32, tweede lid, van het Mediabesluit van toepassing geacht. In casu is dus wel sprake van een uit het buitenland aangekocht programmaonderdeel. Het feit dat de TROS niet heeft betaald aan Piet Roelen Productions N.V. voor het geleverde programmaonderdeel, rechtvaardigt echter het oordeel van het Commissariaat dat de uitzondering van artikel 52c van de Mediawet niet opgaat. Het Commissariaat deelt het standpunt van de Adviescommissie niet en blijft van oordeel dat Piet Roelen Productions N.V. dient te worden aangemerkt als sponsor in de zin van de Mediawet. Bovenstaande betekent dat de artikelen 56a, eerste lid, en artikel 52b, eerste lid, van de Mediawet zijn overtreden, nu er geen schriftelijke overeenkomst aan de sponsorbijdrage ten grondslag ligt én de sponsor niet aan het begin of aan het eind van het programmaonderdeel op de daartoe vereiste wijze is vermeld. 3.3 Artikel 55 Mediawet Het Commissariaat stelt dat de programmaonderdelen in het teken hebben gestaan van de producten die door Mercury Records en Piet Roelen Productions N.V. zijn geëxploiteerd. De TROS is het hier niet mee eens. De muziekspecials zijn van groot belang voor de programmering. De TROS dient uitsluitend het eigen belang en niet het belang van de platenmaatschappijen. Dat Mercury en Piet Roelen beelden uit de special hebben gebruikt voor de aansluitende reclameboodschappen regardeert de TROS niet, in zoverre dat de platenmaatschappijen zelf beschikken over de rechten van de beelden van de special. De TROS heeft slechts het recht gekregen de specials tweemaal uit te zenden en heeft dus niets te zeggen over het hergebruik door de platenmaatschappijen van het beeldmateriaal. De TROS heeft derhalve normaal economisch gehandeld. Voorts draagt de TROS wel degelijk de eindverantwoordelijkheid voor vorm en inhoud van de programmaonderdelen. Ten overvloede merkt de TROS op dat Mercury en Piet Roelen buiten de TROS om reclamezendtijd bij STER hebben ingekocht. Advies Adviescommissie De Adviescommissie is van oordeel dat de TROS door het uitzenden van de muziekspecials dienstbaar is geweest aan het maken van een meer dan normale winst door Mercury Records, onderscheidenlijk Piet Roelen Productions N.V.. Door het uitzenden van de specials werd het publiek er op attent gemaakt dat er een (nieuw) album van BZN, onderscheidenlijk Helmut Lotti was. De special was gemaakt in opdracht van de platenmaatschappijen, en om niet aangeleverd. De TROS heeft zich voorts, naar eigen zeggen, niet beziggehouden met de vraag of het materiaal ook door de platenmaatschappijen zelf gebruikt zou worden, voor bijvoorbeeld reclamedoeleinden, welk gebruik overigens in de normale lijn der verwachtingen ligt. Deze desinteresse c.q. nalatigheid acht de Adviescommissie verwijtbaar in het kader van het dienstbaarheidsverbod. Nu heeft namelijk de TROS, door de special op deze wijze uit te zenden, de reclamecampagnes van de platenmaatschappijen ondersteund c.q. versterkt weer anders gezegd: de omroep heeft zich voor het karretje van de platenmaatschappijen laten spannen met als gevolg dat zo kan worden aangenomen er daardoor meer cd s zijn verkocht dan dat zonder die ondersteuning c.q. versterking het geval zou zijn geweest. Aldus kan aangenomen worden dat de platenmaatschappijen een grotere winst zal hebben behaald dan zij behaald zou hebben als de reclamecampagne niet ondersteund zou zijn door de uitzending van de special. Aldus kan met recht geconcludeerd worden dat de TROS artikel 55 lid 1 van de Mediawet heeft overtreden. Het Commissariaat wijst het bezwaar van TROS af en verwijst ter motivering hiervan naar het advies van blad 7

8 de Adviescommissie. Het advies wordt door het Commissariaat op dit punt overgenomen en wordt hier als ingelast beschouwd. Het Commissariaat blijft derhalve van oordeel dat TROS met het uitzenden van de muziekspecials BZN, BZN in Ierland en Helmut Lotti Out of Africa artikel 55, eerste lid, van de Mediawet heeft overtreden. 3.4 Hoogte boete Bij brief van 20 augustus 2001 heeft de TROS de Adviescommissie meegedeeld dat de TROS van oordeel is dat wanneer het Commissariaat zich op het standpunt stelt dat muziekspecials niet meer uitgezonden zouden mogen worden, het Commissariaat dit via haar beleid duidelijk zou moeten maken en niet middels het opleggen van een boete. Nu het Commissariaat nimmer op basis van kenbaar gemaakt beleid heeft aangegeven dat het uitzenden van muziekspecials (op de wijze zoals door de TROS is gedaan) niet zou kunnen, komt het opleggen van een boete naar de overtuiging van de TROS volledig uit de lucht vallen. Advies Adviescommissie De Adviescommissie is van oordeel dat nu het Commissariaat niet eerder (duidelijk) bezwaar heeft gemaakt tegen het uitzenden van door platenmaatschappijen aangeleverd promotiemateriaal, en het op dit punt ook geen beleidsvisie naar buiten had (en heeft) gebracht, verdedigd zou kunnen worden dat de TROS mocht menen dat zij bij het uitzenden van dit materiaal niet achteraf zou worden geconfronteerd met boetes wegens overtredingen van artikel 52, tweede lid, en/of artikel 55, eerste lid, van de Mediawet. Het Commissariaat stelt vast dat de TROS eerst bij brief van 20 augustus 2001, ruim een jaar na indiening van het bezwaarschrift, zich in de bezwaarprocedure op het standpunt stelt dat het opleggen van de boete voor de TROS uit de lucht komt vallen. In het bezwaarschrift, noch tijdens de hoorzitting heeft de TROS dit punt als bezwaar aangevoerd. Naar aanleiding van de vragen die de Adviescommissie heeft gesteld is dit punt in het geding gebracht. Het Commissariaat merkt met betrekking tot uitzendingen waarin videoclips worden getoond in combinatie waarmee aanhakende reclameboodschappen worden uitgezonden het volgende op. Het Commissariaat stelt vast nooit actief te hebben aangegeven deze vormen van financiering van programma s niet als sponsoring aan te merken of dergelijke programma s niet in strijd te achten met artikel 52, tweede lid, van de Mediawet. Zoals ook door de Adviescommissie meerdere malen zelf betoogd, is voor een succesvol beroep op het vertrouwensbeginsel een actief handelen van het Commissariaat vereist (KRO - Ik heb al een boek (advies van 29 augustus 1997, O&C , p. 72; Veronica - Nederland-België (advies van 27 maart 1999, O&C 1998, p. 104). Voorts heeft het Commissariaat in zijn brief van 17 januari 2001 de verschillen tussen bovengenoemde gevallen en de onderhavige casus afdoende aangegeven. Het opgeworpen verweer dat de handelswijze van het Commissariaat in strijd is met het gelijkheidsbeginsel en het vertrouwensbeginsel acht het Commissariaat dan ook niet steekhoudend en overtuigend. Voorts is het Commissariaat van oordeel dat de regels voor muziekspecials niet anders zijn dan de regels voor andere programmaonderdelen. Met name de gehele procedure met betrekking tot de Borsato-actie op Radio 3 FM heeft helderheid verschaft over de reikwijdte van artikel 52, tweede lid, en artikel 55, eerste lid, van de Mediawet. Voor een matiging van de boete bestaat naar het oordeel van het Commissariaat geen grond, nu de regels voldoende bekend moeten worden verondersteld. Op grond van het bovenstaande en na afweging van alle betrokken belangen, waarbij het Commissariaat voor een weerlegging van de bezwaren voor het overige verwijst naar de uitvoerige motivering in het bestreden besluit, heeft het Commissariaat het volgende besloten: blad 8

9 4. Besluit Het Commissariaat verklaart het bezwaar tegen zijn besluit van 24 mei 2000 ongegrond, met dien verstande dat de motivering op de hiervoor aangegeven wijze wordt aangevuld. Hilversum, 18 oktober 2001 Commissariaat voor de Media Prof. dr. J.J. van Cuilenburg Voorzitter drs. L. van der Meulen Commissaris Het Commissariaat wijst erop dat een belanghebbende tegen dit besluit op grond van de Algemene wet bestuursrecht beroep kan instellen bij de rechtbank van het arrondissement waarbinnen zijn woonplaats zich bevindt. Dit beroepschrift moet worden ingediend binnen zes weken na de dag waarop dit besluit op de voorgeschreven wijze is bekendgemaakt. blad 9

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa-001597-ibo

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa-001597-ibo AANTEKENEN NOS - RTV t.a.v. het bestuur Sumatralaan 45 1217 GP HILVERSUM Datum Onderwerp 3 maart 2005 beslissing op bezwaar NOS-EK Schaatsen Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa-001597-ibo

Nadere informatie

Bijgaand zenden wij u het besluit dat is genomen inzake het programmaonderdeel Schiphol TV.

Bijgaand zenden wij u het besluit dat is genomen inzake het programmaonderdeel Schiphol TV. AANTEKENEN Stichting Amsterdamse Lokale en regionale Televisie- en radio Omroep t.a.v. het bestuur Piet Heinkade 181E 1019 HC AMSTERDAM Datum Onderwerp 17 januari 2008 sanctiebeschikking Schiphol TV Uw

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa hd Mevr. mr. J.H. Dekkers (035)

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa hd Mevr. mr. J.H. Dekkers (035) AANGETEKEND TROS t.a.v. het bestuur Postbus 28450 1202 LL HILVERSUM Datum Onderwerp 30 januari 2004 Sanctievoornemen Te Land ter Zee en in de Lucht Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 02.0422 JuZa-004127-ibo Mevr. Mr. I.M. Borninkhof (035) 7737 754

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 02.0422 JuZa-004127-ibo Mevr. Mr. I.M. Borninkhof (035) 7737 754 AANTEKENEN Yorin TV B.V. Postbus 15016 1200 TV HILVERSUM Datum Onderwerp 17 juli 2002 Yorin Travel / bestuurlijke boete Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 02.0422 JuZa-004127-ibo Mevr.

Nadere informatie

15 november 2001 Bestuurlijke boete Uw kenmerk Ons Kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa lvdz Mevr. drs. L.E. van der Zee (035)

15 november 2001 Bestuurlijke boete Uw kenmerk Ons Kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa lvdz Mevr. drs. L.E. van der Zee (035) Hoge Naarderweg 78 lllll 1217 AH Hilversum lllll Postbus 1426 lllll 1200 BK Hilversum lllll cvdm@cvdm.nl lllll www.cvdm.nl lllll T 035 773 77 00 lllll F 035 773 77 99 lllll AANTEKENEN Stichting Omroep

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons Kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer. Zee

Uw kenmerk Ons Kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer. Zee Nederlandse Omroep Stichting afdeling juridische zaken Postbus 26444 1202 JJ HILVERSUM Hilversum Onderwerp 4 oktober 2001 Radio 1 Journaal/bestuurlijke boete Uw kenmerk Ons Kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons Kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer. JuZa lvdz Mevr. drs. L.E. van der Zee (035)

Uw kenmerk Ons Kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer. JuZa lvdz Mevr. drs. L.E. van der Zee (035) Hoge Naarderweg 78 lllll 1217 AH Hilversum lllll Postbus 1426 lllll 1200 BK Hilversum lllll cvdm@cvdm.nl lllll www.cvdm.nl lllll T 035 773 77 00 lllll F 035 773 77 99 lllll AANTEKENEN Stichting Omroep

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons Kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer. Doorman

Uw kenmerk Ons Kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer. Doorman AANTEKENEN SBS Broadcasting B.V. Afdeling Juridische Zaken Plantage Middenlaan 14 1018 DD AMSTERDAM Hilversum Onderwerp 7 maart 2001 reclamezendtijd / bestuurlijke boete Uw kenmerk Ons Kenmerk Contactpersoon

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa tn Mevr. mr. M.C. Nicolaas (035)

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa tn Mevr. mr. M.C. Nicolaas (035) AANTEKENEN Veronica RTV Beheer B.V. P/a Yorin TV B.V. Postbus 15016 1200 TV HILVERSUM Datum Onderwerp 18 december 2001 Starmaker / sanctiebeschikking Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

Beslissing op bezwaar

Beslissing op bezwaar Beslissing op bezwaar Kenmerk: 23275/2011003181 Betreft: Beslissing op bezwaar inzake de NCRV Family Matters Het Commissariaat voor de Media, gezien het besluit van 6 juli 2010, kenmerk 18438/2010010882,

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa-006417-rw Mevr. mr. R. Westerhof (035) 7737 785

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa-006417-rw Mevr. mr. R. Westerhof (035) 7737 785 AANTEKENEN Stichting Rotterdamse T.V. Producties t.a.v. RNN (Regio News Network) t.a.v. de directie Houtlaan 21 3016 DA ROTTERDAM Datum Onderwerp 7 november 2006 Sanctievoornemen - Correct Sport Studio

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa-006233-ibo Mevr. mr. I.M. Borninkhof (035) 7737 754

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa-006233-ibo Mevr. mr. I.M. Borninkhof (035) 7737 754 AANTEKENEN TV Digitaal B.V. t.a.v. de directie Fabriciuslaan 76 2903 LH DRACHTEN Datum Onderwerp 30 oktober 2007 beslissing op bezwaar - 5 themakanalen voor televisie NPO Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa-004014-ivs Mevr. mr. N. van den Brink (035) 7737 767

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa-004014-ivs Mevr. mr. N. van den Brink (035) 7737 767 AANTEKENEN St. Samenwerkende Publieke Omroepen Midden Nederland / RTV Utrecht t.a.v. het bestuur Hengeveldstraat 29 3572 KH UTRECHT Datum Onderwerp 12 juli 2007 Sanctievoornemen Uw kenmerk Ons kenmerk

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa ld Mevr. mr. L.H. Doorman (035)

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa ld Mevr. mr. L.H. Doorman (035) AANTEKENEN TV 10 B.V. t.a.v. p/a SBS Broadcasting BV Postbus 18179 1001 ZB AMSTERDAM Datum Onderwerp 3 juni 2003 Axenightguide.nl / sanctiebeschikking Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa-003770-ivs mr. Th.I. de Kieviet (035) 7737 750

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa-003770-ivs mr. Th.I. de Kieviet (035) 7737 750 Yorin TV B.V. T.a.v.: afdeling Juridische Zaken Postbus 15016 1200 TV HILVERSUM Datum Onderwerp 25 juni 2002 Yorin Time/bestuurlijke boete Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa-003770-ivs

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa ivs Mevr. mr. A.S. Nijhuis (035)

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa ivs Mevr. mr. A.S. Nijhuis (035) AANTEKENEN Stichting Omroep Drenthe t.a.v. het bestuur Beilerstraat 30 9401 PL ASSEN Datum Onderwerp 19 juli 2007 sanctievoornemen Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa-004015-ivs Mevr.

Nadere informatie

18 december 2007 Uitspraak Raad van State 31 oktober 2007; nieuwe beslissing op bezwaar

18 december 2007 Uitspraak Raad van State 31 oktober 2007; nieuwe beslissing op bezwaar Stichting Algemene Programma Raad (APR) p/a Hellingman Bunders advocaten t.a.v. mr. M. Bunders Postbus 75401 1070 AK AMSTERDAM Datum Onderwerp 18 december 2007 Uitspraak Raad van State 31 oktober 2007;

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons Kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer. Zee

Uw kenmerk Ons Kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer. Zee AANTEKENEN Stichting Omroep Gelderland Postbus 747 6800 AS ARNHEM Hilversum Onderwerp 25 januari 2001 periodieke controle/bestuurlijke boete Uw kenmerk Ons Kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer PTZ-000250-lvdz

Nadere informatie

Hiermee leggen wij u een bestuurlijke boete op van 54.000,- wegens overtreding artikel 71g, vierde lid en artikel 71h, vijfde lid, van de Mediawet.

Hiermee leggen wij u een bestuurlijke boete op van 54.000,- wegens overtreding artikel 71g, vierde lid en artikel 71h, vijfde lid, van de Mediawet. AANGETEKEND Yorin TV B.V. t.a.v. de directie Postbus 15016 1200 TV HILVERSUM Datum Onderwerp 2 november 2005 Sanctiebeschikking - reclamezendtijd 2005 Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

Kenmerk: JuZa-005639-nvdb Betreft: Sanctiebeschikking RTV Rijnmond - Ik ziet de haven al, Rotterdam Centraal en Zooi.

Kenmerk: JuZa-005639-nvdb Betreft: Sanctiebeschikking RTV Rijnmond - Ik ziet de haven al, Rotterdam Centraal en Zooi. Sanctiebeschikking Kenmerk: JuZa-005639-nvdb Betreft: Sanctiebeschikking RTV Rijnmond - Ik ziet de haven al, Rotterdam Centraal en Zooi. Sanctiebeschikking van het Commissariaat voor de Media betreffende

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa ibo Mevr. mr. I.M. Borninkhof (035)

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa ibo Mevr. mr. I.M. Borninkhof (035) Tevens per telefax Vrije Radio Omroep Nederland B.V. t.a.v. de directie Postbus 2538 1200 CM HILVERSUM Datum Onderwerp 4 januari 2005 Besluit op ontheffingsverzoek Azië-actie - Radio 555 Uw kenmerk Ons

Nadere informatie

Bijgaand zenden wij u het besluit dat is genomen inzake het programmaonderdeel Giel.

Bijgaand zenden wij u het besluit dat is genomen inzake het programmaonderdeel Giel. AANTEKENEN Omroepvereniging VARA t.a.v. het bestuur Postbus 175 1200 AD HILVERSUM Datum Onderwerp 16 november 2006 sanctiebeschikking Giel Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa-006557-nvdb

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa rw Mevr. mr. R. Westerhof (035)

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa rw Mevr. mr. R. Westerhof (035) AANGETEKEND SBS Broadcasting B.V. t.a.v. de directie Postbus 18179 1001 ZB AMSTERDAM Datum Onderwerp 19 december 2003 Reclamezendtijd 2003 / sanctiebeschikking SBS6 Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa-000242-ibo Mevr. mr. I.M. Borninkhof (035) 7737 754

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa-000242-ibo Mevr. mr. I.M. Borninkhof (035) 7737 754 AANTEKENEN Broadcast Newco Two B.V. p/a Brinkhof advokaten, t.a.v. mevrouw mr. Q.J. Tjeenk Willink De Lairessestraat 111-115 1075 HH AMSTERDAM Datum Onderwerp 20 januari 2005 Beslissing op bezwaar Uw kenmerk

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer SBO lvdz Mevr. drs. L.E. van der Zee (035)

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer SBO lvdz Mevr. drs. L.E. van der Zee (035) Katholieke Radio Omroep KRO Mediastaf/juridische zaken Postbus 23000 1202 EA HILVERSUM Datum Onderwerp 30 oktober 2008 Maand van de Spiritualiteit Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer SBO-006216-lvdz

Nadere informatie

JuZa-004982-ibo blad 2

JuZa-004982-ibo blad 2 AANTEKENEN Stichting Omroep Drenthe t.a.v. het bestuur Postbus 999 9400 AZ ASSEN Datum Onderwerp 4 november 2002 periodieke controle 2002 Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa-004982-ibo

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer SBO-004888-jnt Mevr. drs. J. Terpstra (035) 7737 707

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer SBO-004888-jnt Mevr. drs. J. Terpstra (035) 7737 707 Omroepvereniging VARA T.a.v. het bestuur Postbus 175 1200 AD HILVERSUM Datum Onderwerp 11 september 2008 Uitgifte van het tijdschrift Kassa Magazine Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

Beslissing op bezwaar

Beslissing op bezwaar Beslissing op bezwaar Kenmerk: 26146/2011014629 Betreft: beslissing op bezwaar inzake het besluit tot publicatie van het besluit betreffende het leveren van programmagegevens van de landelijke publieke

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer SBO-000616-lvdz Mevr. drs. L.E. van der Zee (035) 7737 708

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer SBO-000616-lvdz Mevr. drs. L.E. van der Zee (035) 7737 708 Stichting Regionale Omroep Brabant t.a.v. de heer G. Bielderman Postbus 108 5600 AC EINDHOVEN Datum Onderwerp 26 februari 2008 Nevenactiviteiten Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer SBO-000616-lvdz

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa ivs mr. Th.I. de Kieviet (035)

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa ivs mr. Th.I. de Kieviet (035) Omroepvereniging VARA t.a.v. het bestuur Postbus 175 1200 AD HILVERSUM Datum Onderwerp 15 augustus 2002 Stenders vroeg/sanctievoornemen Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa-004640-ivs

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 050120.01-PG/BD FTZ-002333-sw drs. S. Windt (035) 7737 743

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 050120.01-PG/BD FTZ-002333-sw drs. S. Windt (035) 7737 743 Stichting Omrop Fryslân t.a.v. het bestuur Postbus 7600 8903 JP LEEUWARDEN Datum Onderwerp 31 maart 2005 bezwaarschrift Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 050120.01-PG/BD FTZ-002333-sw

Nadere informatie

Beslissing op bezwaar

Beslissing op bezwaar Beslissing op bezwaar Kenmerk: 19856/2010012457 Betreft: Beslissing op bezwaar inzake NOS Studio Sport (Sponsor Bingo Loterij) Het Commissariaat voor de Media, gezien het besluit van 8 september 2009,

Nadere informatie

gelet op het bepaalde in de artikelen 42, 64a, 82i en 134 van de Mediawet,

gelet op het bepaalde in de artikelen 42, 64a, 82i en 134 van de Mediawet, Het Commissariaat voor de Media, gezien het bezwaarschrift d.d. 8 januari 2002 van UPC Nederland B.V. tegen het besluit van het Commissariaat voor de Media d.d. 27 november 2001 waarbij aan UPC Nederland

Nadere informatie

Beslissing op bezwaar

Beslissing op bezwaar Beslissing op bezwaar Kenmerk: BVB-005917-mvk Betreft: beslissing op bezwaar inzake last onder dwangsom Beslissing van het Commissariaat voor de Media op het bezwaar van Free Record Shop tegen het besluit

Nadere informatie

Aanhakende reclame. Versie 1.1 Juni 2011, Commissariaat voor de Media

Aanhakende reclame. Versie 1.1 Juni 2011, Commissariaat voor de Media Aanhakende reclame Versie 1.1 Juni 2011, Commissariaat voor de Media Inleiding Het uitzenden van een muziekprogramma waarin een artiest een paar nummers van zijn cd zingt is toegestaan, zolang in het programma

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa-005793-ibo Mevr. mr. I.M. Borninkhof (035) 7737 754

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa-005793-ibo Mevr. mr. I.M. Borninkhof (035) 7737 754 AANTEKENEN SBS Broadcasting B.V. t.a.v. Afdeling Juridische Zaken Postbus 18179 1001 ZB AMSTERDAM Datum Onderwerp 24 oktober 2002 besluit bestuurlijke boete Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

2. Bij brieven van 9 mei en 11 september 2008 en per van 12 september 2008 heeft StudieBoeken.com de gevraagde informatie verstrekt.

2. Bij brieven van 9 mei en 11 september 2008 en per  van 12 september 2008 heeft StudieBoeken.com de gevraagde informatie verstrekt. Sanctiebeschikking Kenmerk: BVB-006686-mvk Betreft: prijsstelling bij verkoop studieboeken Sanctiebeschikking van het Commissariaat voor de Media betreffende overtreding van artikel 6, tweede lid, van

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa-005832-rw Mevr. mr. R. Westerhof (035) 7737 785

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa-005832-rw Mevr. mr. R. Westerhof (035) 7737 785 AANGETEKEND TV 10 B.V. t.a.v. Fox Kids Postbus 18179 1001 ZB AMSTERDAM Datum Onderwerp 15 oktober 2004 Sanctiebeschikking Het Nederlands Elftal Spel Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

AANTEKENEN Algemene Omroepvereniging AVRO T.a.v. het bestuur Postbus JA HILVERSUM. Geacht bestuur,

AANTEKENEN Algemene Omroepvereniging AVRO T.a.v. het bestuur Postbus JA HILVERSUM. Geacht bestuur, AANTEKENEN Algemene Omroepvereniging AVRO T.a.v. het bestuur Postbus 2 1200 JA HILVERSUM Datum Onderwerp 31 mei 2011 Nevenactiviteit toestemming cluster 2- licentieverlening naam en logo AVRO tbv cd BBQ

Nadere informatie

Besluit. A. Verloop van de procedure

Besluit. A. Verloop van de procedure Besluit Kenmerk: 617803/618113 Betreft: toestemming voor het verzorgen van een omroepdienst voor een bijzonder doel en met een beperkt bereik of van beperkte duur Besluit van het Commissariaat voor de

Nadere informatie

JuZa-004446-ld Mevr. mr. L.H. Doorman (035) 6 721 729

JuZa-004446-ld Mevr. mr. L.H. Doorman (035) 6 721 729 AANTEKENEN Veronica RTV Beheer B.V. p/a Yorin T.V. B.V. / Afd. Juridische Zaken Franciscusweg 219 1216 SE HILVERSUM Hilversum Onderwerp 16 augustus 2001 Sanctiebeschikking / Digitale revolutie Uw kenmerk

Nadere informatie

2. Bij berichten van 4 maart 2014 en 28 maart 2014 heeft het Commissariaat om aanvullende informatie verzocht.

2. Bij  berichten van 4 maart 2014 en 28 maart 2014 heeft het Commissariaat om aanvullende informatie verzocht. Besluit Kenmerk: Betreft: toestemming voor het verzorgen van een omroepdienst voor een bijzonder doel en met een beperkt bereik of van beperkte duur. Besluit van het Commissariaat voor de Media inzake

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa-001678-tdk mr. Th.I. de Kieviet (035) 7737

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa-001678-tdk mr. Th.I. de Kieviet (035) 7737 Nederlandse Omroep Stichting t.a.v. het bestuur Postbus 26444 1202 JJ HILVERSUM Datum Onderwerp 12 maart 2003 3FM Coldplay actie Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa-001678-tdk mr.

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 25331/2011008553

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 25331/2011008553 Stichting NTR T.a.v. het bestuur Postbus 29000 1202 MA HILVERSUM Datum Onderwerp 14 juni 2011 Nevenactiviteit toestemming cluster 4 Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 25331/2011008553

Nadere informatie

Beslissing op bezwaar

Beslissing op bezwaar Beslissing op bezwaar Betreft: beslissing op bezwaar tegen het besluit van 15 april 2014 (kenmerk 619878/623042) op het verzoek van KPN B.V. om ontheffing van de doorgifteverplichting van één van de televisieprogrammakanalen

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer FTZ-006719-sv S.J. Varga (035) 7737 744

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer FTZ-006719-sv S.J. Varga (035) 7737 744 AANTEKENEN Vereniging 'De Evangelische Omroep' t.a.v. het bestuur Postbus 21000 1202 BA HILVERSUM Datum Onderwerp 21 oktober 2004 Kerkfilternet Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer FTZ-006719-sv

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer SBO-000717-jnt Mevr. drs. J. Terpstra (035) 7737 707

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer SBO-000717-jnt Mevr. drs. J. Terpstra (035) 7737 707 Nederlandse Christelijke Radio Vereniging T.a.v. het bestuur Postbus 25000 1202 HB HILVERSUM Datum Onderwerp 26 februari 2008 Licentieverstrekking schoolartikelen bij jeugdserie Spangas Uw kenmerk Ons

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 27959/2012013694 mr. drs. Ronald van den Broek +31 (0) 35 773 77 53

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 27959/2012013694 mr. drs. Ronald van den Broek +31 (0) 35 773 77 53 AANTEKENEN WNL omroepvereniging T.a.v. het bestuur Rietlandpark 301 1019 DW AMSTERDAM Datum Onderwerp 22 januari 2013 Nevenactiviteit toestemming cluster 4 Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

Sanctievoornemen van het Commissariaat voor de Media betreffende overtreding van artikel 55, eerste lid, van de Mediawet door de NPO.

Sanctievoornemen van het Commissariaat voor de Media betreffende overtreding van artikel 55, eerste lid, van de Mediawet door de NPO. Sanctievoornemen Kenmerk: JuZa-000606-nvdb Betreft: Radio 2 album The Look of Love Trijntje Oosterhuis Sanctievoornemen van het Commissariaat voor de Media betreffende overtreding van artikel 55, eerste

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer fb-jm/sl/harlequin / BVB bm mr. J.B. Mons (035)

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer fb-jm/sl/harlequin / BVB bm mr. J.B. Mons (035) Aantekenen Bousie Advocaten t.a.v. de heer mr. Th.J. Bousie Weteringschans 126 1017 XV AMSTERDAM Datum Onderwerp 5 januari 2006 Beslissing op bezwaarschrift Harlequin Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon

Nadere informatie

2. Bij e-mailbericht van 24 maart 2015 heeft het Commissariaat om aanvullende informatie verzocht.

2. Bij e-mailbericht van 24 maart 2015 heeft het Commissariaat om aanvullende informatie verzocht. Besluit Kenmerk: 644352/648428 Betreft: toestemming voor het verzorgen van een omroepdienst voor een bijzonder doel, met een beperkt bereik en van beperkte duur. Besluit van het Commissariaat voor de Media

Nadere informatie

2. Bij bericht van 29 januari 2014 heeft het Commissariaat om aanvullende informatie verzocht.

2. Bij  bericht van 29 januari 2014 heeft het Commissariaat om aanvullende informatie verzocht. Besluit Kenmerk: Betreft: toestemming voor het verzorgen van een omroepdienst voor een bijzonder doel en met een beperkt bereik of van beperkte duur. Besluit van het Commissariaat voor de Media inzake

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer B&P-001796-jnt Mevr. drs. J.Terpstra (035) 7737 707

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer B&P-001796-jnt Mevr. drs. J.Terpstra (035) 7737 707 Publieke Omroep t.a.v. de raad van bestuur Postbus 26444 1202 JJ HILVERSUM Datum Onderwerp 14 maart 2005 Life feeds Olympische Spelen op internet Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer B&P-001796-jnt

Nadere informatie

St. Lokale Omroep Nuenen / St. Lokale Omroep Waalre X-tra / St. Lokale Omroep en Televisie Helmond

St. Lokale Omroep Nuenen / St. Lokale Omroep Waalre X-tra / St. Lokale Omroep en Televisie Helmond AANTEKENEN St. Lokale Omroep Nuenen / St. Lokale Omroep Waalre X-tra / St. Lokale Omroep en Televisie Helmond p/a Blue Bopp Productions t.a.v. de heer J.M.H. Oerlemans Postbus 341 5670 AH NUENEN Datum

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa ivs Mevr. mr. L.H. Doorman (035)

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa ivs Mevr. mr. L.H. Doorman (035) AANTEKENEN Algemene Omroepvereniging AVRO t.a.v. het bestuur 's Gravelandseweg 80 1217 EW HILVERSUM Datum Onderwerp 29 november 2005 beschikking Antenne 2 Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

26 november 2002 Bezwaarschrift 19 juli 2002 inzake vaststelling matchingbijdrage 2000 voor televisie

26 november 2002 Bezwaarschrift 19 juli 2002 inzake vaststelling matchingbijdrage 2000 voor televisie Provincie Gelderland Huis der Provincie t.a.v. het College van Gedeputeerde Staten Postbus 9090 6800 GX ARNHEM Datum Onderwerp 26 november 2002 Bezwaarschrift 19 juli 2002 inzake vaststelling matchingbijdrage

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer DGP/1201031 26607/2012000514 mr. Nienke Meester +31 (0)35 773 77 54

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer DGP/1201031 26607/2012000514 mr. Nienke Meester +31 (0)35 773 77 54 AANTEKENEN Stichting NTR T.a.v. het bestuur Postbus 29000 1202 MA HILVERSUM Datum Onderwerp 27 januari 2012 Nevenactiviteit toestemming cluster 4 Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer DGP/1201031

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa-002336-hd Mevr. mr. J.H. Dekkers (035) 7737 753

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa-002336-hd Mevr. mr. J.H. Dekkers (035) 7737 753 AANGETEKEND Yorin TV B.V. t.a.v. Yorin t.a.v. de Juridische Afdeling/mevrouw mr. J.S. Blom Postbus 15016 1200 TV HILVERSUM Datum Onderwerp 3 juni 2004 sanctiebeschikking Pepsi Chart Live 2003 Uw kenmerk

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer -- ZKZ za Mevr. Z.S.A. Aleksic (035)

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer -- ZKZ za Mevr. Z.S.A. Aleksic (035) Algemene Televisie en Radio Omroep Stichting Swindregt 'ATOS' T.a.v. het bestuur Postbus 428 3330 AK ZWIJNDRECHT Datum Onderwerp 2 december 2004 Toewijzing zendtijd Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon

Nadere informatie

Bestuurlijk rechtsoordeel

Bestuurlijk rechtsoordeel Bestuurlijk rechtsoordeel Kenmerk: 25647/2011009529 Betreft: Toelaatbaarheid van het noemen en vermelden van bedrijven en instellingen die een bijdrage leveren aan de actie Radio 4 Klassiek geeft! Bestuurlijk

Nadere informatie

2. Bij brief van 26 oktober 2006 (tevens per fax verzonden), heeft Kraft Foods het Commissariaat de gevraagde informatie verstrekt.

2. Bij brief van 26 oktober 2006 (tevens per fax verzonden), heeft Kraft Foods het Commissariaat de gevraagde informatie verstrekt. Beschikking Kenmerk: BVB-007227-bm Betreft: spaaractie met boek Chocolade volgens Côte d Or Datum: 19 december 2006 Beschikking van het Commissariaat voor de Media betreffende overtreding van artikel 6,

Nadere informatie

2. Bij e-mailbericht van 25 september 2014 heeft het Commissariaat om aanvullende informatie verzocht.

2. Bij e-mailbericht van 25 september 2014 heeft het Commissariaat om aanvullende informatie verzocht. Besluit Kenmerk: Betreft: toestemming voor het verzorgen van een omroepdienst voor een bijzonder doel, met een beperkt bereik en van beperkte duur. Besluit van het Commissariaat voor de Media (hierna:

Nadere informatie

2. Bij e-mailbericht van 28 augustus 2014 heeft het Commissariaat om aanvullende informatie verzocht.

2. Bij e-mailbericht van 28 augustus 2014 heeft het Commissariaat om aanvullende informatie verzocht. Besluit Kenmerk:. Betreft: toestemming voor het verzorgen van een omroepdienst voor een bijzonder doel, met een beperkt bereik en van beperkte duur. Besluit van het Commissariaat voor de Media (hierna:

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer Brief, d.d. 23 januari 2002 ZKZ-003151-rs R.J. van der Schagt (035) 7737 764

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer Brief, d.d. 23 januari 2002 ZKZ-003151-rs R.J. van der Schagt (035) 7737 764 Stichting Regionale Omroep Groningen T.a.v. het bestuur Postbus 30101 9700 RP GRONINGEN Datum Onderwerp 10 juni 2003 Zendtijdtoewijzing Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer Brief, d.d.

Nadere informatie

4. Bij brieven van 10 en 17 maart 2009 hebben respectievelijk Good TV en Strix Television de gevraagde informatie overgelegd.

4. Bij brieven van 10 en 17 maart 2009 hebben respectievelijk Good TV en Strix Television de gevraagde informatie overgelegd. Sanctiebeschikking Kenmerk: 18438/2010010882 Betreft: financiële bijdrage aan programma Family Matters. Sanctiebesluit van het Commissariaat voor de Media betreffende overtreding van artikel 2.89, eerste

Nadere informatie

gezien het daartegen op 24 september 2012 ingediende pro forma bezwaarschrift, aangevuld bij brief van 11 september 2013,

gezien het daartegen op 24 september 2012 ingediende pro forma bezwaarschrift, aangevuld bij brief van 11 september 2013, Besluit op bezwaar Kenmerk: 612321/630377 Betreft: Radio Decibel Het Commissariaat voor de Media, gezien zijn beslissing van 17 maart 2009, kenmerk 15300/2009002841, waarbij de namen van drie radioprogrammakanalen

Nadere informatie

Sanctievoornemen van het Commissariaat voor de Media betreffende overtreding van artikel 55, eerste lid, van de Mediawet door de Tros.

Sanctievoornemen van het Commissariaat voor de Media betreffende overtreding van artikel 55, eerste lid, van de Mediawet door de Tros. Sanctievoornemen Kenmerk: JuZa-005277-nvdb Betreft: Sanctievoornemen Tros ten aanzien van de Alle fans aan dek cruise op de Carnival Inspiration naar Mexico en Florida Sanctievoornemen van het Commissariaat

Nadere informatie

Naar aanleiding van uw brief van 16 januari 2006 vraagt het Commissariaat voor de Media uw aandacht voor het volgende.

Naar aanleiding van uw brief van 16 januari 2006 vraagt het Commissariaat voor de Media uw aandacht voor het volgende. CrossPoints B.V. p/a Brinkhof advocaten t.a.v. mr. S.A. Steinhauser De Lairessestraat 111-115 1075 HH AMSTERDAM Datum Onderwerp 22 februari 2006 Toestemming voor een commercieel radioprogramma voor algemene

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer DGP/1009031 23553/2010016219

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer DGP/1009031 23553/2010016219 AANTEKENEN Nederlandse Programma Stichting T.a.v. het bestuur Postbus 29000 1202 MA HILVERSUM Datum Onderwerp 9 november 2010 Nevenactiviteit toestemming cluster 2 Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon

Nadere informatie

Bij brief van 18 december 2008 hebben wij bij u aanvullende informatie verzocht met betrekking tot het programma Op uw gezondheid.

Bij brief van 18 december 2008 hebben wij bij u aanvullende informatie verzocht met betrekking tot het programma Op uw gezondheid. Sanctiebeschikking Kenmerk : 17746/2009016763 Betreft : het programma Op uw gezondheid van de Vereniging tot bevordering van de Evangelieverkondiging via radio en televisie 'De Evangelische Omroep'(hierna

Nadere informatie

Besluit. A. Verloop van de procedure

Besluit. A. Verloop van de procedure Besluit Kenmerk: Betreft: toestemming voor het verzorgen van een omroepdienst voor een bijzonder doel, met een beperkt bereik en van beperkte duur. Besluit van het Commissariaat voor de Media (hierna:

Nadere informatie

Bijgaand zenden wij u het besluit dat is genomen inzake het programmaonderdeel Content.

Bijgaand zenden wij u het besluit dat is genomen inzake het programmaonderdeel Content. AANTEKENEN Stichting Stadsomroep Tiel t.a.v. de heer R. ter Haar De Hennepe 109 4003 AC TIEL Datum Onderwerp 3 oktober 2006 Beschikking programmaonderdeel Content Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon

Nadere informatie

Ontheffing. Verloop van de procedure. Relevante bepalingen

Ontheffing. Verloop van de procedure. Relevante bepalingen Ontheffing Kenmerk: 25695/2011013688 Betreft: ontheffingsverzoeken artikel 3.20 en 3.24 van de Mediawet 2008 Beschikking van het Commissariaat voor de Media betreffende het verzoek door Radio 538 B.V.

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2012:BY3391

ECLI:NL:RBAMS:2012:BY3391 ECLI:NL:RBAMS:2012:BY3391 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 14-11-2012 Datum publicatie 16-11-2012 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden AWB 12/2446 WET Hoger beroep: ECLI:NL:RVS:2014:2493,

Nadere informatie

Beslissing op bezwaar

Beslissing op bezwaar Beslissing op bezwaar Kenmerk: 29771/2013008925 Betreft: beslissing op bezwaar van Young City Media B.V. tegen de vaststelling toezichtkosten 2012 Het Commissariaat voor de Media, gezien zijn besluit van

Nadere informatie

6. Bij brief van 3 september 2010 (kenmerk: 20445/2010013654) heeft het Commissariaat Haspro Agri verzocht aanvullende informatie te verstrekken.

6. Bij brief van 3 september 2010 (kenmerk: 20445/2010013654) heeft het Commissariaat Haspro Agri verzocht aanvullende informatie te verstrekken. Sanctiebeschikking Kenmerk: 25593/2012001256 Betreft: handelwijze inzake het boek Henk Angenent, een onbegrepen doordouwer Sanctiebeschikking van het Commissariaat voor de Media (hierna: het Commissariaat)

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer DGP/1101111 24690/2011003600

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer DGP/1101111 24690/2011003600 AANTEKENEN Stichting NTR T.a.v. het bestuur Postbus 29000 1202 MA HILVERSUM Datum Onderwerp 29 maart 2011 Nevenactiviteit toestemming cluster 4 Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer DGP/1101111

Nadere informatie

Besluit. A. Verloop van de procedure

Besluit. A. Verloop van de procedure Besluit Kenmerk: Betreft: toestemming voor het verzorgen van een omroepdienst voor een bijzonder doel en met een beperkt bereik of van beperkte duur. Besluit van het Commissariaat voor de Media inzake

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 25745/

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 25745/ AANTEKENEN Nederlandse Omroep Stichting T.a.v. het bestuur Postbus 26600 1202 JT HILVERSUM Datum Onderwerp 9 augustus 2011 Nevenactiviteit toestemming cluster 4 Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer B&P jnt Mevr. drs. J. Terpstra (035)

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer B&P jnt Mevr. drs. J. Terpstra (035) Nederlandse Christelijke Radio Vereniging T.a.v. het bestuur Postbus 25000 1202 HB HILVERSUM Datum Onderwerp 11 september 2007 Licentieverstrekking t.b.v. schoolagenda Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 628387/629399 mr. Margreet Verhoef +31 (0) 35 773 77 77

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 628387/629399 mr. Margreet Verhoef +31 (0) 35 773 77 77 AANTEKENEN AVROTROS t.a.v. het bestuur p/a postbus 2 1200 JA HILVERSUM Datum Onderwerp 8 juli 2014 Nevenactiviteit - toestemming cluster 7 Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 628387/629399

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa-001079-tdk mr. Th.I. de Kieviet (035) 7737

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa-001079-tdk mr. Th.I. de Kieviet (035) 7737 Stichting Omroep Limburg t.a.v. het bestuur Postbus 94 6200 AB MAASTRICHT Datum Onderwerp 28 maart 2003 periodieke controle, sanctievoornemen Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa-001079-tdk

Nadere informatie

Besluit. A. Verloop van de procedure. B. Relevante bepalingen. C. Overwegingen Commissariaat

Besluit. A. Verloop van de procedure. B. Relevante bepalingen. C. Overwegingen Commissariaat Besluit Kenmerk: Betreft: toestemming voor het verzorgen van een omroepdienst voor een bijzonder doel, met een beperkt bereik en van beperkte duur. Besluit van het Commissariaat voor de Media (hierna:

Nadere informatie

-8 FEB Gem. STEENBERGEN COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA, Gemeente Steenbergen Postbus AA STEENBERGEN NB ii.

-8 FEB Gem. STEENBERGEN COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA, Gemeente Steenbergen Postbus AA STEENBERGEN NB ii. COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA Hoge Naarderweg 78 HUI 1217 AH Hilversum Mil Postbus 1426 HUI 1200 BK Hilversum HUI cvdm@cvdm.nl HUI www.cvdm.nlhui T 035 773 77 00 HUI F 035 773 77 99 HUI Gem. STEENBERGEN

Nadere informatie

Kenmerk: 617550/621489 Betreft: Verkoop van boeken in afwijking van de vaste prijs

Kenmerk: 617550/621489 Betreft: Verkoop van boeken in afwijking van de vaste prijs Sanctiebeschikking Kenmerk: 617550/621489 Betreft: Verkoop van boeken in afwijking van de vaste prijs Sanctiebeschikking van het Commissariaat voor de Media betreffende overtreding van artikel 6, eerste

Nadere informatie

3. Bij brief van 14 maart 2012 heeft Albert Heijn het Commissariaat informatie verstrekt.

3. Bij brief van 14 maart 2012 heeft Albert Heijn het Commissariaat informatie verstrekt. Sanctiebeschikking Kenmerk: 27870/2013000229 Betreft: Korting op boeken Zwarte piste van Suzanne Vermeer en De provocatie van David Baldacci Sanctiebeschikking van het Commissariaat voor de Media betreffende

Nadere informatie

Besluit. A. Verloop van de procedure

Besluit. A. Verloop van de procedure Besluit Kenmerk: Betreft: toestemming voor het verzorgen van een omroepdienst voor een bijzonder doel en met een beperkt bereik of van beperkte duur Besluit van het Commissariaat voor de Media inzake het

Nadere informatie

Bestuurlijk rechtsoordeel

Bestuurlijk rechtsoordeel Bestuurlijk rechtsoordeel Kenmerk: 25720/2011010535 Betreft: Toelaatbaarheid van het noemen en vermelden van bedrijven en instellingen die een bijdrage leveren aan de actie Serious Request 2011 Bestuurlijk

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 616529/617346 +

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 616529/617346 + AANTEKENEN Katholieke Radio Omroep (KRO) T.a.v. de directie P/a postbus 200 1202 AE HILVERSUM Datum Onderwerp 20 februari 2014 Nevenactiviteiten cluster 2 Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 613534/616593

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 613534/616593 AANTEKENEN De Evangelische Omroep T.a.v. het bestuur Postbus 21000 1202 BA HILVERSUM Datum Onderwerp 19 november 2013 Nevenactiviteit - toestemming cluster 8 Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 619318/619583

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 619318/619583 AANTEKENEN Nederlandse Omroep Stichting (NOS) T.a.v. het bestuur Postbus 26600 1202 JT HILVERSUM Datum Onderwerp 14 februari 2014 Nevenactiviteiten toestemming cluster 4 en 9 Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon

Nadere informatie

Het verlenen van een licentie voor het gebruik van fragmenten van De Notenkraker aan het Nationaal Ballet ten behoeve van een promotiespot.

Het verlenen van een licentie voor het gebruik van fragmenten van De Notenkraker aan het Nationaal Ballet ten behoeve van een promotiespot. NTR T.a.v. Directie en Bestuur Postbus 29000 1202 MA HILVERSUM Onderwerp Beoordeling nevenactiviteit NTR Geachte Directie en Bestuur, Op 3 april jl. heeft u ingevolge artikel 2.133 Mediawet de volgende

Nadere informatie

5. Met e-mail van 12 maart 2014 is door KPN nog een overzicht verstrekt met het huidige zenderaanbod van Digitenne.

5. Met e-mail van 12 maart 2014 is door KPN nog een overzicht verstrekt met het huidige zenderaanbod van Digitenne. Besluit Kenmerk: 619878/623042 Betreft: Ontheffingsverzoek artikel 6.14d van de Mediawet 2008 Besluit van het Commissariaat voor de Media betreffende het verzoek van KPN B.V. om ontheffing van de doorgifteverplichting

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer /617012

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer /617012 AANTEKENEN Stichting NTR T.a.v. het bestuur Postbus 29000 1202 MA HILVERSUM Datum Onderwerp 7 november 2013 Nevenactiviteit - toestemming cluster 2 Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

Beschikking op ontheffingsverzoek

Beschikking op ontheffingsverzoek Beschikking op ontheffingsverzoek Kenmerk: 15637\2009000994 Betreft: ontheffingsverzoek Europese quota Film 1, Film 1.2 en Film 1.3 alsmede Film 1 Action Beschikking van het Commissariaat voor de Media

Nadere informatie

Bij van 8 april 2010 verzocht u ons om goedkeuring voor Deelneming in het productiebedrijf Stokvis Content B.V.

Bij  van 8 april 2010 verzocht u ons om goedkeuring voor Deelneming in het productiebedrijf Stokvis Content B.V. AANTEKENEN De Evangelische Omroep T.a.v. het bestuur Postbus 21000 1202 BA HILVERSUM Datum Onderwerp 12 augustus 2010 Nevenactiviteit Deelneming in een bedrijf van een derde Uw kenmerk Ons kenmerk 23142/2010012380

Nadere informatie

Beschikking op ontheffingsverzoek

Beschikking op ontheffingsverzoek Beschikking op ontheffingsverzoek Kenmerk: JuZa-002437-iw Verzoek van Iberian Program Services C.V. tot ontheffing van het bepaalde in artikel 71n, eerste lid, van de Mediawet als Europese producties in

Nadere informatie

14 februari 2013 Nevenactiviteit toestemming het verhuren van personeel en materiaal aan derden

14 februari 2013 Nevenactiviteit toestemming het verhuren van personeel en materiaal aan derden AANTEKENEN Stichting RTV Drenthe T.a.v. het bestuur Postbus 999 9400 AZ ASSEN Datum Onderwerp 14 februari 2013 Nevenactiviteit toestemming het verhuren van personeel en materiaal aan derden Uw kenmerk

Nadere informatie

Beschikking op handhavingsverzoek

Beschikking op handhavingsverzoek Beschikking op handhavingsverzoek Kenmerk: 624329/636398 Betreft: handhavingsverzoek RadioNL B.V. Het Commissariaat voor de Media, Gezien het verzoek van RadioNL B.V. om bestuursrechtelijke handhaving

Nadere informatie

Bij email van 12 oktober 2010 verzocht u ons om goedkeuring voor de nevenactiviteit verhuren van een medewerker.

Bij email van 12 oktober 2010 verzocht u ons om goedkeuring voor de nevenactiviteit verhuren van een medewerker. AANTEKENEN Stichting Omroep Gelderland T.a.v. het bestuur Postbus 747 6800 AS ARNHEM Datum Onderwerp 1 februari 2011 Nevenactiviteit verhuren van een medewerker Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie