FINANCIËLE GIDS BESTEMD VOOR DE PARTNERS VAN ACTIRIS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FINANCIËLE GIDS BESTEMD VOOR DE PARTNERS VAN ACTIRIS"

Transcriptie

1 Bijlage 2 FINANCIËLE GIDS BESTEMD VOOR DE PARTNERS VAN ACTIRIS Nr. FG 1/ ALT Tewerkstellingsbegeleiding van werkzoekenden ingeschreven in een Brussels Nederlandstalig CDO (Centrum voor deeltijds onderwijs) Alternering Departement Partnerships en Netwerk Versie 2012 Projectoproep nr. PO 1/2012 ALT

2 Inhoudstafel I. ALGEMENE PRINCIPES 3 II. KOSTEN DIE VOOR SUBSIDIËRING IN AANMERKING KOMEN 7 A. PERSONEELSKOSTEN 7 B. WERKINGSKOSTEN Algemene kosten Telefoon en internetverbinding Opdracht Voortgezette opleiding 11 5.De werkgeversbijdrage voor de maaltijdcheques 11 6.De beheerskosten 11 C. INVESTERINGSKOSTEN 13 III. VOORSTELLING VAN HET FINANCIELE VERSLAG 14 ALGEMENE OVERZICHTSTABEL (CF. BIJLAGE 1) 15 A. UITGAVEN IN HET KADER VAN DE ACTIE Overzicht van de personeelskosten (cf. bijlagen 2 en 2bis) Overzicht van de werkingskosten (cf. bijlage 3) Overzicht van de investeringskosten (cf. bijlage 4) 17 B. INKOMSTEN (BIJLAGE 5) 18 C. ANDERE SUBSIDIEBRONNEN (BIJLAGE 6) 18 D. VERANTWOORDING I.V.M. DE VERDEELSLEUTELS (BIJLAGE 7) 19 E. BALANS EN RESULTATENREKENINGEN 19 2

3 I. ALGEMENE PRINCIPES Deze gids zet de financiële regels alsook de modaliteiten voor de presentatie van de financiële dossiers uiteen die de partner, naast de wettelijke en contractuele verplichtingen die op hem van toepassing zijn, nauwlettend moet respecteren om van de voorziene subsidie te kunnen genieten. Deze gids is een bijlage bij en een noodzakelijk deel van elke partnershipovereenkomst. Zoals bepaald in punt 2.1 van de projectoproep nr. PO 1/ ALT, moet de tewerkstellingspartner «een analytische of gescheiden boekhouding van de acties voor tewerkstellingsbegeleiding van werkzoekenden ingeschreven in een Brussels Nederlandstalig CDO bijhouden en dit in elektronische vorm». Onderhavige financiële gids kan het voorwerp van wijzigingen door ACTIRIS uitmaken. In dat geval wordt de partner zo snel mogelijk op de hoogte gebracht via briefwisseling. De uitgaven die in het kader van elke partnershipovereenkomst worden gedaan, zijn het voorwerp van een financieel verslag om deze uitgaven te verantwoorden. De uitgaven m.b.t. de actie moeten aan al de volgende voorwaarden voldoen: Het totaalbedrag van de uitgaven mag het bedrag van de subsidie voorzien in de betrokken partnershipovereenkomst niet overschrijden; De uitgave moet plaatsvinden of geïnvesteerd worden tijdens het jaar waarvoor de subsidie werd toegekend ( datum van factuur ), en dient met een gebruik of prestatie gedurende de periode gedekt door de partnershipovereenkomst overeen te stemmen; Elke uitgave ten laste van de subsidiëring door ACTIRIS moet d.m.v. een vereffende factuur worden verantwoord. Indien dit onmogelijk blijkt, wordt eveneens een boekhoudkundig stuk met een equivalente bewijskracht aanvaard, voor zover het om een officieel document op naam gaat, dat gedateerd en leesbaar is. Het gaat om elk stuk dat kan worden aangevoerd teneinde aan te tonen dat de boekhoudkundige rekeningen een getrouwe weergave van de realiteit zijn en met het van kracht zijnde boekhoudrecht overeenstemmen. Omwille hiervan worden kastickets geweigerd, daar zij niet toelaten om het verband aan te tonen met de partner, en dus met de actie. Bij elk bewijsstuk moet een betalingsbewijs worden gevoegd. Dit bewijs toont aan dat de betaling wel degelijk door de partner werd uitgevoerd. In het geval dat het op het betalingsbewijs vermelde bedrag niet met het bedrag van de ingediende uitgave overeenkomt, is een bijkomende uitleg vereist in het dossier. Voor de uitgaven die pas aan het einde van het boekjaar gebeuren, zijn betalingsbewijzen met de datum van het jaar n+1 toegestaan, maar deze dienen in het financieel dossier vervat te zitten; 3

4 De ingediende facturen moeten compleet zijn (alle pagina s van de factuur moeten aan het financieel dossier worden toegevoegd); Elk bewijsstuk moet het voorwerp van de uitgave vermelden. Het verband tussen de uitgave en de gesubsidieerde actie moet duidelijk zijn, zo niet is een verantwoording vereist. Alle stukken die aan het dossier worden toegevoegd, moeten in verband met de partner kunnen worden gebracht; Aan het financieel dossier van het boekjaar n, moeten de goedgekeurde en ondertekende balans en resultatenrekening van het boekjaar n-1 toegevoegd worden. Op vraag van ACTIRIS of iedere ander gemachtigd controleorganisme, kan aan de partner gevraagd worden om binnen een termijn van zeven kalenderdagen de laatste versie van de balans en de resultatenrekening over te maken; De partners dienen de geldige Belgische en Europese reglementering inzake de in concurrentiestelling na te leven. Uitgaven m.b.t. aankopen en bestellingen die in het kader van de uitvoering van een operatie worden opgelopen, kunnen niet in aanmerking worden genomen indien de communautaire en nationale regels inzake overheidsopdrachten niet werden nageleefd. Wanneer de partner goederen bij de subsidie onderbrengt, dient hij een kopie van de documenten als bewijs van de keuze en de gunning van de opdracht aan zijn dossier toe te voegen; Wanneer door ACTIRIS of door elk ander daartoe gemachtigd controleorganisme tekortkomingen worden vastgesteld, kunnen de onrechtmatig ontvangen bedragen tot 31 december 2020 worden teruggevorderd ; De kosten m.b.t. een onderaanneming of samenwerking met het oog op de realisatie van een deel of het geheel van de actie komen niet voor subsidiëring in aanmerking; In geval een schuldvordering bij een derde 1 werd opgesteld, kan deze slechts betrekking hebben op een gedeelte van de subsidie. Om conform te zijn, moet het detail m.b.t. de berekening van het bedrag van de schuldvordering worden toegevoegd; Elke verdeelsleutel moet gerechtvaardigd worden en coherent zijn met de gerealiseerde actie en de aard van de ingediende uitgave. De verdeelsleutel voor de uitgaven ten laste van ACTIRIS moet op onuitwisbare wijze op het origineel van elk bewijsstuk worden aangebracht, zelfs als de uitgave voor 100% ten laste van ACTIRIS wordt gebracht. De verdeelsleutel dient «ACTIRIS» en de soort overeenkomst te vermelden. De verdeelsleutels m.b.t. de andere subsidiërende overheden moeten eveneens op het origineel worden vermeld. De motivering i.v.m. de verdeling dient in de hiervoor voorziene bijlage van het financieel verslag te worden verduidelijkt (zie bijlage 7). Wanneer de berekening van de verschillende verdeelsleutels te lang is, kan deze als bijlage aan de factuur worden gehecht, in een door de 1 Voor bijvoorbeeld bijdrage inzake kosten onderhoud gebouw,..maar in geen enkel geval voor een samenwerkingsovereenkomst. 4

5 partner uitgewerkte tabel. De uiteindelijke bedragen ten laste van ACTIRIS en van de andere subsidiërende overheden moeten op de originele factuur worden vermeld; Geen enkele provisie, borg, waarborg, voorschot noch forfait (voor o.a. eindejaarspremies, vakantiegeld, ) wordt aanvaard. De bedragen gestort op forfaitaire basis en afgerekend op het einde van het jaar (zoals kosten voor water, gas, elektriciteit, ) worden niet als provisies beschouwd. Deze stukken kunnen aanvaard worden, op voorwaarde dat alle facturen van het betrokken jaar en de eindafrekening aan het financieel verslag worden toegevoegd; Herinneringskosten of kosten met betrekking tot laattijdige betalingen komen niet in aanmerking voor subsidiëring; Elke niet-subsidieerbare uitgave die deel uitmaakt van een bewijsstuk, moet door de partner van het globale bedrag worden afgetrokken en op onuitwisbare wijze op het origineel worden genoteerd, alvorens er een kopie voor het financieel dossier van wordt gemaakt; Naast de kosten (op basis van het aantal kilometers) voor verplaatsingen in het kader van de actie, komen de kostennota s van een personeelslid enkel in aanmerking voor subsidiëring indien ze naar een factuur of een document met bewijskracht verwijzen; De BTW kan in aanmerking worden genomen indien ze werkelijk en blijvend door de partner wordt gedragen. Indien de BTW invorderbaar is, komt ze niet voor subsidiëring in aanmerking, zelfs als de partner ze niet daadwerkelijk heeft ingevorderd. De instellingen die aan de BTW-plicht zijn onderworpen, dienen hun uitgaven exclusief BTW in. De instellingen die niet aan de BTW-plicht zijn onderworpen, daarentegen, dienen hun uitgaven inclusief BTW in. De instellingen die gedeeltelijk aan de BTW-plicht zijn onderworpen, dienen tijdens de controles te bewijzen dat de door hun ten laste van de subsidiëring ingediende uitgaven inclusief BTW niet het voorwerp van een aanvraag tot terugvordering van de BTW kunnen uitmaken; Tweedehandsmateriaal en -goederen komen in aanmerking voor subsidiëring; Alle inkomsten die door de realisatie van de actie worden verworven, moeten in het financieel dossier worden opgegeven; De partners moeten alle bewijsstukken betreffende de acties die sinds 1 januari 2012 door ACTIRIS worden gesubsidieerd tot 31 december 2020 bewaren. Tijdens controles die ter plaatse door ACTIRIS (of door elk ander daartoe gemachtigd controle of evaluatieorganisme) worden uitgevoerd, moeten alle bewijsstukken in hun oorspronkelijke vorm worden getoond; 5

6 Synthese van de documenten die ter verantwoording van een uitgave moeten worden ingediend Een factuur, een contract of elk document dat het bewijs levert inzake de verplichting tot het betalen van de uitgave m.b.t. de betrokken periode. Het betalingsbewijs van de uitgave: de vereffende factuur, rekeninguittreksel (kwitantie van de bank of afgeprint via «homebanking» 2 ), kopie van het kasboek waarop de betreffende uitgang wordt vermeld,... Wanneer voorgaande documenten onvoldoende blijken te zijn, moet een document of een schriftelijke verklaring als bewijs van het verband met de actie worden voorgelegd in het financieel dossier. De verdeelsleutel moet op onuitwisbare wijze op het origineel van elk bewijsstuk worden aangebracht. De uitleg omtrent de berekening hiervan moet eveneens worden opgenomen in het financieel dossier (zie bijlage 7) Wanneer een verdeelsleutel voor een uitgave moet worden toegepast, zelfs als de uitgave voor 100% verband houdt met de actie, dient de berekeningswijze en de verantwoording ervan vermeld te staan in het financieel dossier. Wanneer de partner gedeeltelijk aan de BTW-plicht is onderworpen, moet hij de documenten waarin het voorwerp van de belastingplicht wordt verduidelijkt, voorleggen en dient hij te verantwoorden waarom het BTW-bedrag volgens hem al dan niet voor subsidiëring in aanmerking komt. 2 Op het document moet o.m. het nummer van het rekeninguittreksel staan, de waardedatum, het bewijs dat het bedrag in mindering van de rekening werd gebracht. 6

7 II. KOSTEN DIE VOOR SUBSIDIËRING IN AANMERKING KOMEN A. PERSONEELSKOSTEN Enkel de personeelskosten met betrekking tot de loonkost van tewerkstellingsbegeleiders met minimum een graduaatsdiploma of bachelor komen in aanmerking. Enkel de werkelijk door de werkgever opgelopen kosten, die deel uitmaken van de loonkosten van de personen die aangesteld werden voor de realisatie van de in de overeenkomst voorziene acties gedurende de door de overeenkomst gedekte periode worden door de subsidie gedragen. Voor de realisatie van de acties met betrekking tot de tewerkstellingsbegeleiding van 40 werkzoekenden, dient minimaal 50% van een voltijds arbeidsregime geïnvesteerd te worden. Voor alle personen die ten laste van de subsidie gelegd worden, dient de gepresteerde werktijd voor de actie berekend te worden, zelfs al werkt deze persoon 100% voor de actie. De berekening van deze werktijd dient te berusten op objectieve elementen en moet verantwoord worden in de daartoe voorziene bijlage (cf. bijlage 7 ). Volgende uitgaven inzake personeelskosten kunnen voor subsidiëring worden opgegeven : Het brutoloon (basisloon, premies, wettelijke vergoedingen, ); De werkgeversbijdrage voor de sociale zekerheid; De kosten van het woon-werkverkeer (de verplaatsingskosten in het kader van opdrachten moeten bij de werkingskosten worden ondergebracht); De wettelijke verzekeringen; De arbeidsgeneeskunde. Personeelskosten die tijdens een gepresteerde opzeggingsperiode worden opgelopen, kunnen in aanmerking worden genomen voor zover ze betrekking hebben op een periode die door de overeenkomst wordt gedekt. Kunnen niet voor subsidiëring worden opgegeven (niet-limitatieve lijst): Voorschotten en provisies; Extralegale voordelen; Opzeggingsvergoedingen voor een niet gepresteerde vooropzeg. 7

8 Stukken die ter verantwoording van de loonkosten moeten worden ingediend Het brutoloon: o De maandelijkse loonfiche of de jaarlijkse afrekening; o De bewijzen m.b.t. de betaling van het nettoloon. Indien er een verschil is tussen het nettoloon dat in de tabel van bijlage 2 wordt vermeld, het nettoloon op de loonfiche en het gestorte bedrag, dient dit verschil te worden uitgelegd in het financieel dossier; De bedrijfsvoorheffing: De partner dient het bewijs te leveren dat hij in orde is met de betaling van de bedrijfsvoorheffing voor het betreffende boekjaar. Dit bewijs wordt geleverd door: o ofwel het attest van de Federale Overheidsdienst Financiën, dat certificeert dat de partner in orde is met de betaling voor het volledige betrokken jaar. o ofwel de kopie van alle aangiften in de bedrijfsvoorheffing, samen met de bijbehorende betalingsbewijzen; o ofwel de factuur m.b.t. de bedrijfsvoorheffing, opgestuurd door het sociaal secretariaat, samen met het bijbehorende betalingsbewijs; o ofwel het attest van het sociaal secretariaat met de verklaring dat de partner in regel is met de betaling voor het complete betrokken boekjaar. De werkgeversbijdrage voor de sociale zekerheid: De partner dient het bewijs te leveren dat hij in orde is met de betaling van de werkgeversbijdrage voor de sociale zekerheid voor het betreffende boekjaar. Dit bewijs wordt geleverd door: o ofwel het attest van de RSZ, dat certificeert dat de partner in orde is met de betaling voor het volledige betrokken jaar. o ofwel de kopie van de facturen van de RSZ, samen met de bijbehorende betalingsbewijzen; o ofwel de factuur m.b.t. de werkgeversbijdrage voor de sociale zekerheid, opgestuurd door het sociaal secretariaat, samen met het bijbehorende betalingsbewijs; o ofwel het attest van het sociaal secretariaat dat verklaart dat de partner in regel is met de betaling voor het complete betrokken boekjaar. Indien het bedrag van de werkgeversbijdrage voor de sociale zekerheid dat in de tabel van bijlage 2 wordt vermeld niet op de loonfiches voorkomt, moet de partner de toegepaste bijdragevoet uitleggen in het financieel dossier, en het detail van de uitgevoerde berekening bijvoegen. 8

9 De kosten van het woon-werkverkeer 3 : Indien deze uitgaven niet op de loonfiche voorkomen, moet de partner bewijsstukken voorleggen m.b.t. het precieze bedrag waarvoor de werkgever is tussengekomen. Deze tussenkomst mag niet hoger zijn dan o ofwel de kilometervergoeding vastgesteld door het koninklijk besluit van 18 januari 1965 houdende de algemene regeling inzake reiskosten. Deze vergoeding is gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen; o ofwel het bedrag van een abonnement van het openbaar vervoer; o ofwel de fietsvergoeding van 0,15 per km (kopie van de woonwerkverkeerbeschrijving van de werknemer); o ofwel de werkgeversbijdrage m.b.t. het NMBS-abonnement (kopie van de lijst afgeleverd door de NMBS). Wettelijke verzekeringen: In de tabel van bijlage 2a, in de rubriek «diversen», moet de werkelijk door de werkgever gedragen kost worden vermeld. De partner dient dit bedrag uit te leggen, aan de hand van berekeningen en de verzekeringsovereenkomst. Ook de facturen en kredietnota s die gedurende het jaar werden ontvangen, samen met de bijbehorende betalingsbewijzen, dienen te worden bijgevoegd. Arbeidsgeneeskunde: De facturen en betalingsbewijzen moeten worden bijgevoegd. 3 De andere verplaatsingskosten ( in opdracht) vallen onder de rubriek werkingskosten. 9

10 B. WERKINGSKOSTEN Enkel de werkingskosten die direct verband houden met de werkpost van de tewerkstellingsbegeleiders komen in aanmerking. In voorkomend geval zal er een objectieve verdeelsleutel worden toegepast, die duidelijk in de bijlage van het financieel dossier moet worden uitgelegd (cf. bijlage 7). In wat volgt worden de soorten van kosten opgesomd die voor de rubriek werkingskosten in aanmerking komen. Enkel de uitgaven waarbij de regelgeving betreffende de overheidsopdrachten werd nageleefd, komen voor subsidiëring in aanmerking. 1. Algemene kosten Behoren tot de algemene kosten: Klein bureaumateriaal (kantoorbenodigdheden, papier, ); Documentatiekosten die noodzakelijk zijn voor de realisatie van de actie (boeken, abonnementen, ); Fotokopieën; Portkosten; Aankoop van meubilair. 2. Telefoon en internetverbinding Abonnement- en telefoonkosten in verband met de actie komen voor subsidiëring in aanmerking. Oproepen naar het buitenland of met toeslag zijn niet subsidieerbaar behalve indien het verband met de actie door de partner in het financieel dossier kan worden bewezen. Deze bedragen moeten dus worden afgetrokken van het bedrag ten laste van de subsidie. De verdeelsleutel moet worden toegepast en op het origineel worden vermeld, alvorens er een kopie voor het financieel dossier van wordt gemaakt. Voorafbetaalde kaarten komen niet in aanmerking voor subsidiëring aangezien hun verband met de actie niet kan worden aangetoond. 3. Opdracht Enkel de verplaatsingskosten die het gevolg zijn van een opdracht i.v.m. de gesubsidieerde actie vallen onder deze categorie. De kosten voor woon-werkverkeer vallen hier niet onder, aangezien deze deel uitmaken van de personeelskosten. 10

11 De kosten voor verplaatsingen met een privévoertuig (of een voertuig van de onderneming) kunnen worden ingediend, voor zover zij binnen de grenzen liggen van het barema vastgesteld door het koninklijk besluit van 18 januari 1965 houdende de algemene regeling inzake reiskosten en gekoppeld worden aan het indexcijfer van de consumptieprijzen. Deze kosten dienen op basis van een opdrachtenblad te worden aangetoond, waarop de naam van de betrokken persoon, het voorwerp van de opdracht, de datum, de plaats van vertrek, de bestemming, het aantal afgelegde kilometers en de kilometervergoeding dienen te worden vermeld. Bij dit opdrachtenblad moet een kostennota worden gevoegd, als bewijs dat de partner het betrokken personeelslid voor het gebruik van het privévoertuig heeft vergoed. De kosten voor verplaatsingen met het openbaar vervoer in het kader van een opdracht komen eveneens in aanmerking, indien het verband met de actie wordt aangetoond en het bewijs ervan samen met de andere bewijsstukken bij het financieel dossier wordt gevoegd. Kosten in het kader van een opdracht zoals restaurant -, parkeer -, taxikosten, komen niet in aanmerking. 4. Voortgezette opleiding Kosten voor de voortgezette opleiding van het personeel komen voor subsidiëring in aanmerking volgens de verdeelsleutel voor de aan de actie bestede arbeidstijd. Het verband met de actie moet duidelijk worden aangetoond, anders is bijkomende uitleg vereist. Om deze uitgaven te bewijzen, moeten een geldige factuur van de opleidingsinstelling en het bijbehorende betalingsbewijs worden bijgevoegd. 5. De werkgeversbijdrage voor de maaltijdcheques: Opdat de werkgeversbijdrage voor maaltijdcheques aanvaard zou worden, dient de partner de volgende documenten te bezorgen in het financieel dossier: Het aantal maaltijdcheques dat aan de personeelsleden wordt toegekend, zoals vermeld op de loonfiche, of op het document dat zij voor ontvangst van de maaltijdcheques ondertekenen; Het detail van de berekening, waarbij het aantal toegekende cheques en het bedrag van de werkgeversbijdrage worden vermeld; De facturen en betalingsbewijzen m.b.t. de betaling van de maaltijdcheques. Deze kosten betreffen de personeelsleden. Dezelfde verdeelsleutel als voor de personeelskosten moet voor elk personeelslid worden toegepast. 6. De beheerskosten: Opdat de beheerskosten in aanmerking komen voor de subsidie, moet de partner de volgende documenten en inlichtingen verschaffen: Ofwel de loonfiches als de bedragen van de beheerskosten hierop genoteerd staan, 11

12 Ofwel de facturen van het sociaal secretariaat - met het detail van het bedrag per personeelslid, samen met de bijbehorende betalingsbewijzen. Als de facturen van het sociaal secretariaat het detail per personeelslid niet weergeven, dient de partner dit zelf te doen. Deze kosten betreffen de personeelsleden. Dezelfde verdeelsleutel als voor de personeelskosten moet voor elk personeelslid worden toegepast. 12

13 C. INVESTERINGSKOSTEN Enkel de uitgaven waarbij de regelgeving betreffende de overheidsopdrachten werd nageleefd, komen voor subsidiëring in aanmerking. Een investeringsgoed is een goed dat binnen de instelling duurzaam wordt aangewend als werkinstrument of bedrijfsmiddel en dat het voorwerp uitmaakt van een afschrijving. Geen enkele aankoop wordt in aanmerking genomen indien hij niet met een vereffende factuur kan worden bewezen. Dit geldt eveneens voor afschrijvingen die hun aanvang hebben genomen in de jaren vóór het referentiejaar. Wat de leasingovereenkomsten (of gelijkgestelde overeenkomsten) betreft, kunnen mensualiteiten of annuïteiten voor een bedrag hoger dan de afschrijving niet in aanmerking worden genomen. Teneinde de bestaande boekhoudkundige evaluatieregels van iedere partner zo goed mogelijk te respecteren, wordt geen minimumwaarde opgelegd m.b.t. tot goederen die dienen beschouwd te worden als investeringsgoed. De afschrijvingen ingediend in het financieel dossier dienen echter wel overeen te komen met de toegepaste afschrijvingen in de boekhouding van de partner. Om dit te controleren, zal de partner tijdens de controles ter plaatse, zijn boekhoudkundige evaluatieregels dienen voor te leggen. Afschrijvingspercentages (gangbare limiet): meubilair kantoormateriaal en machines (fax, kopieermachine,... ) voor administratief gebruik audiovisueel en wetenschappelijk materiaal voor pedagogisch gebruik informaticamateriaal 20 % (op 5 jaar) 20 % (op 5 jaar) 33 % (op 3 jaar) 33 % (op 3 jaar) Lagere percentages dan hierboven vermeld, kunnen worden toegepast. Auteursrechten, bijvoorbeeld bij de aankoop van een fax, een kopieermachine, alsook bijv. recyclagetaksen zijn kosten die van de aankoopwaarde kunnen worden afgetrokken alvorens de afschrijving te berekenen. 13

14 III. VOORSTELLING VAN HET FINANCIELE VERSLAG De partner dient alle originele bewijsstukken (facturen + betalingsbewijzen) tot 31 december 2020 te bewaren. Ze moeten worden getoond tijdens de controles die ter plaatse door ACTIRIS worden uitgevoerd, of bij elke door andere bevoegde overheden geleide controle of evaluatie. Om te kunnen worden aanvaard moet het financieel verslag volgende elementen bevatten: de schuldvordering inzake het saldo dat ACTIRIS verschuldigd is ; de financiële tabellen (cf. bijlagen 1 tot 7), waarvan een papieren versie aan het financieel dossier moet worden toegevoegd en een digitale versie dient te worden verstuurd via mail; de goedgekeurde balans en de resultatenrekening van het boekjaar n-1; de attesten die in de partnershipovereenkomst worden voorzien; de kopieën van de bewijsstukken; moet het financieel verslag worden vergezeld van het jaarlijks activiteitenverslag, opgemaakt volgens het verkregen sjabloon, alsook de listings en tabellen beschikbaar op de NWP-site; moet de boekhoudkundige referentie van het stuk alsook de verdeelsleutels bij ACTIRIS en van de andere subsidiërende overheden op de originele factuur worden genoteerd, alvorens er een kopie voor het financieel dossier van wordt gemaakt; moet het financieel verslag op de volgende manier worden gestructureerd: Algemene overzichtstabel (zie bijlage 1) A. Uitgaven in het kader van de actie 1/ Overzicht van de personeelskosten (zie bijlage 2) 2/ Overzicht van de werkingskosten(zie bijlage 3) 3/ Overzicht van de investeringskosten(zie bijlage 4) B. Inkomsten van de actie (zie bijlage 5) C. Andere subsidiebronnen (zie bijlage 6) D. Verantwoording inzake de verdeelsleutels (zie bijlage 7) E. Balans en resultatenrekeningen 14

15 ALGEMENE OVERZICHTSTABEL (CF. BIJLAGE 1) In bijlage 1 (1 ste tabblad) van het te vervolledigen Excelbestand worden de gegevens uit de andere bijlagen samengevat. De tabel A neemt alle uitgaven die gedaan werden in het kader van de actie, ook de uitgaven die de inkomsten (tabel B ) dekken op. Alle lichtblauw gekleurde velden moeten worden ingevuld. De naam van de partner; Bedrag voorzien in de overeenkomst bedrag; Bedrag van de ontvangen voorschotten; Datum; Naam en functie van de verantwoordelijke. Het bedrag van de subsidie die aan ACTIRIS wordt gevraagd, wordt automatisch berekend door de ingevoerde uitgaven af te trekken van de aangegeven inkomsten. Het gevraagde bedrag kan geenszins het bedrag dat in de overeenkomst staat, overschrijden. Indien het berekende bedrag het bedrag van de overeenkomst overschrijdt, mag het verschil worden ingegeven in de tabel met de inkomsten (cfr. bijlage 5) met als vermelding het soort inkomst: "Bedrag afgetrokken van het gevraagde bedrag, zodat het bedrag in de overeenkomst niet zou worden overschreden". Het bedrag van het te ontvangen saldo wordt eveneens automatisch berekend. Dit bedrag komt overeen met de gevraagde subsidie aan ACTIRIS verminderd met de ontvangen voorschotten. Dit bedrag moet worden hernomen op de schuldvordering. Op de papieren versie van dit document moet ook het volgende worden vermeld: de handtekening van de verantwoordelijke; de stempel van de partner. A. UITGAVEN IN HET KADER VAN DE ACTIE 1. Overzicht van de personeelskosten (cf. bijlagen 2 en 2bis) De loonkost van de personeelsleden die voor de realisatie van de door de partnershipovereenkomst gedekte acties worden ingezet, wordt in tabel 2a ingevoerd. Deze bijlage bestaat uit meerdere rubrieken: voor elke arbeidsovereenkomst één. Dit betekent dat voor een persoon die op basis van twee (of meerdere) arbeidsovereenkomsten is aangeworven, twee (of meerdere) rubrieken worden ingevuld. Elke rubriek bestaat op haar beurt uit twee delen. Deel betreft de beschrijving van de taken die door het betrokken personeelslid werden gerealiseerd. Het tweede deel refereert aan de daadwerkelijk door de werkgever gedragen loonkost. Elke rubriek bestaat op haar beurt uit twee delen. Deel 1 betreft de functie van het betrokken 15

16 personeelslid. In deel 2 wordt de daadwerkelijk door de werkgever gedragen loonkost ingevuld. In het eerste deel worden de volgende gegevens ingevuld (lichtblauwe lijnen): De naam en de voornaam van de persoon die een arbeidsovereenkomst heeft en die voor de realisatie van de actie wordt ingezet; Voor de personen met een geco-statuut, het nummer van de geco-overeenkomst en de gecoarbeidsplaats, het soort premie en de voorziene taken; De totale arbeidsduur van het contract, de begindatum van het contract en bij einde contract: de periode van vooropzeg; De gepresteerde werktijd voor IOT uitgedrukt in % ten aanzien van de totale arbeidsduur van het contract en de uitgevoerde functie voor de actie; Als de werktijd voor IOT minder is dan 100%, wordt de gepresteerde werktijd voor andere acties ingevuld evenals de functie; Als de werknemer iemand vervangt die oorspronkelijk voor IOT was aangesteld, wordt de laatste lijn van deel 1 ingevuld. In deel 2 worden de gegevens m.b.t. de loonkost als volgt genoteerd: Kolommen "1": Hier noteert de partner per maand alle bedragen voor de verschillende elementen van het salaris. De eindejaarspremie en het dubbel vakantiegeld moeten bij de brutobedragen van de betrokken maanden worden geplaatst. Indien een bedrag bij diversen werd ingevuld, moeten deze omschreven worden (Omschrijving diversen). Kolom "2": De totale jaarkost van de persoon wordt automatisch berekend aan de hand van de verschillende elementen die in kolommen 1 werden ingevoerd; Kolom "3": De partner noteert hier de gevraagde bedragen aan ACTIRIS en dit voor elke overeenkomst met ACTIRIS. Van dit bedrag wordt per soort overeenkomst in de lijn erboven automatisch een percentage afgeleid; Kolom "4": De partner noteert hier de bedragen die afkomstig zijn van andere financieringen dan die van ACTIRIS, en die een onderdeel vormen van de loonmassa van het personeelslid; Kolom "5": Deze kolom maakt de optelsom van alle gevraagde bedragen aan ACTIRIS en andere subsidies (de geco-premies en andere bronnen) om te controleren of de totale inkomsten de totaalkost van de werknemer niet overschrijdt. Het percentage van de totale gecontroleerde inkomsten wordt automatisch afgeleid en moet 100% bedragen. De bijlage 2b vat automatisch de informatie samen die in de bijlage 2a wordt ingevoerd. 16

17 2. Overzicht van de werkingskosten (cf. bijlage 3) In de tabel met het overzicht van de werkingskosten wordt elke factuur individueel ingevoerd. Elke lijn komt overeen met één enkele uitgave. Kolom "1": In deze kolom wordt het volgnummer van het stuk genoteerd. Dit volgnummer moet in het financieel dossier worden gehandhaafd voor de klassering van de bewijsstukken van de werkingskosten; Kolom "2": In deze kolom wordt het type te subsidiëren kost geselecteerd. Deze type kosten komen overeen met de kosten die in het tweede deel van dit document waarin de subsidieerbare uitgaven worden behandeld, zijn voorzien; Kolommen "3": Deze kolom geeft een beschrijving van de kosten: de factureringsdatum, de naam van de leverancier, de omschrijving van de uitgave; Kolom "4": De boekhoudkundige referentie van het stuk wordt hier genoteerd en laat toe om bij controles snel het betreffende stuk terug te vinden; Kolom "5": In deze kolom wordt het totaal bedrag van de factuur genoteerd; Kolom "6": De partner noteert hier de toegepaste verdeelsleutel op de factuur; Kolom "7": In deze kolom wordt het aan ACTIRIS gevraagde bedrag automatisch berekent, aan de hand van het factuurbedrag en de verdeelsleutel; Kolom "8": In de laatste kolom selecteert de partner ja wanneer de aangerekende goederen tweedehands werden aangekocht. 3. Overzicht van de investeringskosten (cf. bijlage 4) In de tabel met het overzicht van de investeringskosten wordt elke factuur individueel ingevoerd. Elke lijn komt overeen met één enkele uitgave. Kolom "1: In deze kolom wordt het volgnummer van het stuk genoteerd. Dit volgnummer moet in het financieel dossier worden gehandhaafd voor de klassering van de bewijsstukken van de werkingskosten; Kolom "2": In deze kolom wordt het type te subsidiëren kost geselecteerd. Deze type kosten komen overeen met de kosten die in het tweede deel van dit document waarin de subsidieerbare uitgaven worden behandeld, zijn voorzien; Kolom "3: In deze kolom wordt het aankoopjaar genoteerd; 17

18 Kolommen "4": Deze kolom geeft een beschrijving van de kosten: de factureringsdatum, de naam van de leverancier, de omschrijving van de uitgave; Kolom "5": De boekhoudkundige referentie van het stuk wordt hier genoteerd en laat toe om bij controles snel het betreffende stuk terug te vinden; Kolom "6": In deze kolom wordt de referenties van het dossier van de offerteaanvraag vermeld; Kolom "7": De totaalkost van de aankoop moet in deze kolom worden ingevoerd; Kolom "8": De afschrijvingsduur moet voldoen aan de voorwaarden die in het tweede deel van de onderhavige financiële gids worden beschreven, alsook aan de afschrijvingsduur die in de boekhouding van de partner is voorzien; Kolom "9": Het totaalbedrag van de afschrijving voor het betreffende jaar wordt hier genoteerd; Kolom "10": De partner noteert hier de toegepaste verdeelsleutel op de factuur; Kolom "11": In deze kolom wordt het aan ACTIRIS gevraagde bedrag automatisch berekent, aan de hand van het totale bedrag van de afschrijving voor het betrokken jaar en de verdeelsleutel; Kolommen "12": Deze kolommen zijn bestemd voor de waarde van de afschrijvingen die ten laste van de subsidie worden gelegd voor de volgende boekjaren. B. INKOMSTEN (BIJLAGE 5) In deze tabel staan de inkomsten van de actie. Kolom "1": In deze kolom wordt het soort inkomst van de actie genoteerd. Indien het totaal gevraagde subsidiebedrag aan ACTIRIS, het bedrag van de overeenkomst overschrijdt, mag het verschil worden ingegeven in de bijlage met de inkomsten. Dan wordt voor het type inkomst vermeld: "Bedrag afgetrokken van het gevraagde bedrag, zodat het bedrag in de overeenkomst niet zou worden overschreden"; Kolom "2": In deze kolom wordt de bron van de inkomst genoteerd; Kolom "11": In deze kolom wordt het bedrag van de inkomst van de actie genoteerd. C. ANDERE SUBSIDIEBRONNEN (BIJLAGE 6) In deze tabel staan de bedragen van de andere subsidies of financiële bronnen die de partners in het kader van de gesubsidieerde actie ontvangen. 18

19 Kolom "1": In deze kolom wordt het type subsidie voor de actie genoteerd; Kolom "2": In deze kolom wordt de oorsprong van de subsidie genoteerd; Kolom "3": De partner noteert hier het bedrag van de subsidie voor de actie. D. VERANTWOORDING I.V.M. DE VERDEELSLEUTELS (BIJLAGE 7) Voor elke soort kost (zowel de personeels-, werkings-, investerings- als installatiekosten) die wordt ingevoerd, moet de toegepaste verdeelsleutel worden vermeld. Kolom "1": De partner selecteert hier het type kost; Kolom "2": Hier wordt de toegepaste verdeelsleutel genoteerd; Kolom "3": In deze kolom preciseert de partner de verantwoording in verband met de berekening van de verdeelsleutel. De berekening moet objectief en verifieerbaar zijn (zie p.4). Indien de berekening te lang is, mag deze op een apart blad bijgevoegd worden. E. BALANS EN RESULTATENREKENINGEN De definitieve en goedgekeurde balans en resultatenrekeningen van het jaar n-1 moeten aan het financieel dossier worden toegevoegd. 19

FINANCIËLE GIDS BESTEMD VOOR DE PARTNERS VAN ACTIRIS

FINANCIËLE GIDS BESTEMD VOOR DE PARTNERS VAN ACTIRIS Bijlage 2 FINANCIËLE GIDS BESTEMD VOOR DE PARTNERS VAN ACTIRIS Nr. FG 1/2012 - BSD Acties ter begeleiding van specifieke doelgroepen Departement Partnerships en Netwerk Versie 2012 Inhoudstafel I. ALGEMENE

Nadere informatie

FINANCIËLE GIDS BESTEMD VOOR DE PARTNERS VAN ACTIRIS

FINANCIËLE GIDS BESTEMD VOOR DE PARTNERS VAN ACTIRIS Bijlage 2 FINANCIËLE GIDS BESTEMD VOOR DE PARTNERS VAN ACTIRIS Nr. FG 1/2012 - BUBP Acties ter Begeleiding van de Uitwerking van een BeroepsProject Departement Partnerships en Netwerk Versie 2012 Inhoudstafel

Nadere informatie

FINANCIËLE GIDS ALTERNERING. Departement Partnerships en Netwerk

FINANCIËLE GIDS ALTERNERING. Departement Partnerships en Netwerk ALTERNERING INHOUDSTAFEL 1. INLEIDING...3 2. ALGEMENE PRINCIPES...4 A. Het subsidiebedrag...4 B. De boekhoudkundige aanrekening van de subsidie...4 C. Het principe van niet-dubbele financiering...4 D.

Nadere informatie

FINANCIËLE GIDS IOT 4. Departement Partnerships en Netwerk

FINANCIËLE GIDS IOT 4. Departement Partnerships en Netwerk IOT 4 Departement Partnerships en Netwerk INHOUDSTAFEL 1. INLEIDING...3 2. ALGEMENE PRINCIPES...4 A. Het effectieve subsidiebedrag (cf. artikel 10 van de overeenkomst)...4 B. De boekhoudkundige aanrekening

Nadere informatie

Jaarlijks dossier. Boekjaar (jaar n) 2012. Naam van de partner: Ondernemingsnummer. Sociale zetel: Uitbatingszetel (indien verschillend):

Jaarlijks dossier. Boekjaar (jaar n) 2012. Naam van de partner: Ondernemingsnummer. Sociale zetel: Uitbatingszetel (indien verschillend): Jaarlijks dossier Boekjaar (jaar n) 2012 Naam van de partner: Ondernemingsnummer Sociale zetel: Uitbatingszetel (indien verschillend): Vertegenwoordigd door: Functie: Rekeningnummer van de partner: Naam

Nadere informatie

Inhoudstafel : 1. Acties die in aanmerking komen 1

Inhoudstafel : 1. Acties die in aanmerking komen 1 DUURZAME WIJKCONTRACTEN PRAKTISCHE GIDS VOOR ACTIES: TER BEVORDERING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE EN ECONOMISCHE HERWAARDERING EN TER ONDERSTEUNING VAN PARTICIPATIEVE ACTIVITEITEN (cf ORU art.21, 5 en 6 ) Inhoudstafel

Nadere informatie

FINANCIELE GIDS. Begeleidingsacties voor werkzoekenden van 50 jaar en ouder. Departement Partnerships en Netwerk

FINANCIELE GIDS. Begeleidingsacties voor werkzoekenden van 50 jaar en ouder. Departement Partnerships en Netwerk FINANCIELE GIDS Begeleidingsacties voor werkzoekenden van 50 jaar en ouder Departement Partnerships en Netwerk INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 2. ALGEMENE PRINCIPES... 4 A. Het subsidiebedrag... 4 B. De

Nadere informatie

FINANCIËLE GIDS FINANCIER

FINANCIËLE GIDS FINANCIER FINANCIER Financiële gids ESF Kinderopvang Financiering volgens forfaitair tarief Departement Partnerships en Netwerk INHOUDSTAFEL 1. INLEIDING...3 2. ALGEMENE PRINCIPES...4 A. De ESF-verordeningen...

Nadere informatie

FINANCIËLE GIDS FINANCIER

FINANCIËLE GIDS FINANCIER FINANCIER Financiële gids ESF Ateliers voor het Actief Zoeken naar Werk Financiering volgens forfaitair tarief INHOUDSTAFEL 1. INLEIDING... 3 2. ALGEMENE PRINCIPES... 4 A. De ESF-verordeningen... 4 B.

Nadere informatie

DE VERSLAGEN VAN DE ONTWIKKELINGS-NGO S

DE VERSLAGEN VAN DE ONTWIKKELINGS-NGO S WORKSHOP 5 DE VERSLAGEN VAN DE ONTWIKKELINGS-NGO S De financiële rapportering door NGO s in het kader van de nieuwe regelgeving (KB 2006) door Marc HEIRMAN 1 Overzicht regelgevende teksten Wetten op Rijkscomptabiliteit,

Nadere informatie

Belangrijke informatie i.v.m. het budget

Belangrijke informatie i.v.m. het budget Belangrijke informatie i.v.m. het budget 1. Betoelaagd bedrag De gevraagde toelage en de verdeling ervan dient in overeenstemming te zijn met de reële kosten in relatie tot de duur, de aard, de benodigde

Nadere informatie

Formulier 2015 (Aanvraag loonkosten/kosten voor diensten 2014)

Formulier 2015 (Aanvraag loonkosten/kosten voor diensten 2014) Aanvraagformulier voor tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor de kosten voor diensten voor twee of meerdere artsen die deel uitmaken van een groepering Dit formulier moet opgestuurd worden naar het

Nadere informatie

Financiële richtlijnen activiteitssubsidie

Financiële richtlijnen activiteitssubsidie Financiële richtlijnen activiteitssubsidie Het invullen de aanvraag Op het aanvraagformulier voor een activiteitssubsidie vindt u een financieel plan. Hierop vult u de verwachte uitgaven de activiteit

Nadere informatie

Gebruik het juiste verplichte sjabloon (zie website) Begroting in te dienen in EXCEL- formaat, niet in PDF

Gebruik het juiste verplichte sjabloon (zie website) Begroting in te dienen in EXCEL- formaat, niet in PDF FINANCIËLE LUIK IMPULSREGLEMENT Gebruik het juiste verplichte sjabloon (zie website) Begroting in te dienen in EXCEL- formaat, niet in PDF 1 AANZET PROJECTBEGROTING PER PROJECTJAAR UITGAVEN: PERSONEELSKOST

Nadere informatie

PROJECTOPROEP GERICHT OP NGO S

PROJECTOPROEP GERICHT OP NGO S Bijlage 3 Brussels International Leefmilieu Brussel PROJECTOPROEP GERICHT OP NGO S 2016 TOELAATBARE UITGAVEN Financiële principes 1. Het grootste deel van de uitgaven is voor het Zuiden bestemd, rechtstreeks

Nadere informatie

Bijlage 6. Belangrijke informatie i.v.m. het budget. 1. Algemeen. 2. Betoelaagd bedrag. 3. Personeelskosten

Bijlage 6. Belangrijke informatie i.v.m. het budget. 1. Algemeen. 2. Betoelaagd bedrag. 3. Personeelskosten Bijlage 6 Belangrijke informatie i.v.m. het budget 1. Algemeen We raden u ten stelligste aan uw boekhoudkundige dienst te betrekken bij de opmaak van uw budgetvoorstel. Behalve de hier vermelde informatie

Nadere informatie

INLICHTINGENBLAD (voor de werkgevers behalve de administraties)

INLICHTINGENBLAD (voor de werkgevers behalve de administraties) ACTIRIS Terug te sturen naar : ACTIRIS Dienst GECO Anspachlaan 65 1000 BRUSSEL AANVRAAGFORMULIER VOOR GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN (GECO) PROGRAMMAWET VAN 30.12.1988 Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke

Nadere informatie

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST EUROPESE OF INTERNATIONALE PROJECTEN. Boekhoudkundige en administratieve richtlijnen

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST EUROPESE OF INTERNATIONALE PROJECTEN. Boekhoudkundige en administratieve richtlijnen BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST EUROPESE OF INTERNATIONALE PROJECTEN Boekhoudkundige en administratieve richtlijnen 1 BOEKHOUDKUNDIGE EN ADMINISTRATIEVE RICHTLIJNEN BETREFFENDE DE IN TE DIENEN REKENINGEN

Nadere informatie

PROJECTOPROEP. Projectoproep PO 2/2013 - ALT. ( Alternering )

PROJECTOPROEP. Projectoproep PO 2/2013 - ALT. ( Alternering ) PROJECTOPROEP TEWERKSTELLINGSBEGELEIDING VAN WERKZOEKENDEN INGESCHREVEN IN EEN BRUSSELS NEDERLANDSTALIG CENTRUM VOOR DEELTIJDS ONDERWIJS/CENTRUM VOOR VORMING VAN ZELFSTANDIGEN EN KLEINE EN MIDDELGROTE

Nadere informatie

Financiële richtlijnen: activiteitensubsidie gezondheidspromotie

Financiële richtlijnen: activiteitensubsidie gezondheidspromotie Financiële richtlijnen: activiteitensubsidie gezondheidspromotie Het invullen van het financieel plan (aanvraagformulier) Op het aanvraagformulier vindt u een financieel plan. In dit plan vult u de verwachte

Nadere informatie

Toelichtingsdocument Baekeland mandaten: Regeling voor de kosten

Toelichtingsdocument Baekeland mandaten: Regeling voor de kosten Toelichtingsdocument Baekeland mandaten: Regeling voor de kosten Versie mei 2009 1. Algemene principes Bij de selectie wordt de toegezegde steun van IWT berekend als een percentage van de aanvaardbare

Nadere informatie

Aanvraag activiteitensubsidie gezondheidspromotie

Aanvraag activiteitensubsidie gezondheidspromotie Aanvraag activiteitensubsidie gezondheidspromotie Indien mogelijk vragen we u om het formulier digitaal in te vullen. Dit aanvraagformulier hoort bij het subsidiereglement voor gezondheidspromotie. Dit

Nadere informatie

Inhoudelijk en financieel verslag van een experimenteel jeugdwerkinitiatief

Inhoudelijk en financieel verslag van een experimenteel jeugdwerkinitiatief Inhoudelijk en financieel verslag van een experimenteel jeugdwerkinitiatief Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen Afdeling Jeugd Arenbergstraat 9 1000 BRUSSEL Contactpersoon: Emily

Nadere informatie

Vlaamse regering DE VLAAMSE REGERING,

Vlaamse regering DE VLAAMSE REGERING, φ Vlaamse regering Besluit van de Vlaamse regering houdende de toekenning van een subsidie aan bepaalde initiatieven binnen polders, wateringen, milieuverenigingen en natuurverenigingen die personeelsleden

Nadere informatie

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2...

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2... Identiteit:.. Repertoriumnummer:.. Ondernemingsnr. of nationaal nr.:. TABEL voor de berekening van de vrijstelling voor bijkomend personeel (artikel 67ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992)

Nadere informatie

FINANCIËLE GIDS FINANCIER

FINANCIËLE GIDS FINANCIER FINANCIER Financiële gids ESF OCMW Standaardschalen van eenheidskosten Departement Partnerships en Netwerk INHOUDSTAFEL 1. INLEIDING...3 2. ALGEMENE PRINCIPES...4 A. De ESF-verordeningen... 4 B. Verplichtingen

Nadere informatie

Paritair Comité voor de houtnijverheid. 1250300 Houthandel

Paritair Comité voor de houtnijverheid. 1250300 Houthandel Paritair Comité voor de houtnijverheid 1250300 Houthandel Anciënniteitspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2009 (94.291)... 2 Eco-cheques... 3 Collectieve arbeidsovereenkomst van 27

Nadere informatie

Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf

Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf 2150000 Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf Premie voor tijdelijke vermeerdering van werk... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 7 november 2006 (81.493)... 2 De maaltijdcheques...

Nadere informatie

Omzendbrief Welzijn en Gezondheid 2005/001

Omzendbrief Welzijn en Gezondheid 2005/001 Omzendbrief Welzijn en Gezondheid 2005/001 Vlaamse Regering Kabinet van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Koolstraat 35, 1000 BRUSSEL Tel. 02-552 64 00 - Fax. 02-552 64 01 E-mail: kabinet.vervotte@vlaanderen.be

Nadere informatie

AAN ALLE LEDEN VAN HET SOCIAAL FONDS ALLERLEI PRODUCTEN. Brussel, 15 januari 2016

AAN ALLE LEDEN VAN HET SOCIAAL FONDS ALLERLEI PRODUCTEN. Brussel, 15 januari 2016 AAN ALLE LEDEN VAN HET SOCIAAL FONDS ALLERLEI PRODUCTEN MVB/WINWORD/SOCIAL/CIRCULAIRES FONDS/ SOCIALES 2016/ DIVERS/PROD DIV 002 FORM GROUPE A RISQUE NL Brussel, 15 januari 2016 Betreft : Regeling om financiële

Nadere informatie

ESKIMO. Indieningsperiode 19 februari mei 2014

ESKIMO. Indieningsperiode 19 februari mei 2014 ESKIMO Stimuleren van de ESCO-markt voor kmo s Gesloten projectoproep Bijlage 4 Controlerichtlijnen 1 van de Afdeling Inspectie en Ondersteuning (AIO) met betrekking tot de financiële opvolging Indieningsperiode

Nadere informatie

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL M.I.V.B. Speciale Studiedienst Koningsstraat 76 1000 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. MIVB/SSD/1400 RAAMOVEREENKOMST VOOR VERSTERKING VAN PERRONNEUZEN

Nadere informatie

Aanvraagformulier tot tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor kosten voor diensten voor de individuele huisarts

Aanvraagformulier tot tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor kosten voor diensten voor de individuele huisarts Aanvraagformulier tot tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor kosten voor diensten voor de individuele huisarts Dit formulier moet opgestuurd worden naar het Participatiefonds en dat uiterlijk op

Nadere informatie

Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf

Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf 2150000 Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf Premie voor tijdelijke vermeerdering van werk... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 7 november 2006 (81.493)... 2 Hospitalisatieverzekering...

Nadere informatie

Aanvraagformulier tot tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor kosten voor diensten voor de individuele huisarts

Aanvraagformulier tot tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor kosten voor diensten voor de individuele huisarts Aanvraagformulier tot tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor kosten voor diensten voor de individuele huisarts Dit formulier moet opgestuurd worden naar het Participatiefonds en dat uiterlijk op

Nadere informatie

WERKGEVERSTEGEMOETKOMINGEN IN DE REISKOSTEN VAN BOUWVAKARBEIDERS EN BEDIENDEN (bijgewerkt tot en met 1 februari 2012)

WERKGEVERSTEGEMOETKOMINGEN IN DE REISKOSTEN VAN BOUWVAKARBEIDERS EN BEDIENDEN (bijgewerkt tot en met 1 februari 2012) WERKGEVERSTEGEMOETKOMINGEN IN DE REISKOSTEN VAN BOUWVAKARBEIDERS EN BEDIENDEN (bijgewerkt tot en met 1 februari 2012) Voor de verplaatsingen die de arbeiders en bedienden in de bouw doen, is in vele gevallen

Nadere informatie

Betreft : ACTIE - Aanvraag van de incasso s 2012 en certificeringverslag welke uiterlijk op 30 juni 2013 aan de vzw TRIP moeten bezorgd worden.

Betreft : ACTIE - Aanvraag van de incasso s 2012 en certificeringverslag welke uiterlijk op 30 juni 2013 aan de vzw TRIP moeten bezorgd worden. Ter attentie van de leden van TRIP VZW TRIP de Meeûssquare 29 B- 1000 BRUSSEL Tel. +32 2 547 56 11 marc.dierckx@trip- vzw.be md 130410 Aanvraag premie-incasso 2012 en certificeringverslag Brussel, 10 april

Nadere informatie

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Brussels Hoofdstedelijk Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest DOCTIRIS Boekhoudkundige en administratieve richtlijnen BOEKHOUDKUNDIGE EN ADMINISTRATIEVE RICHTLIJNEN VOOR DE IN TE DIENEN BOEKHOUDING EN VERSLAGEN OPGELET! De documenten

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR VAN SINT-JOOST-TEN-NODE PREMIES VOOR DE RENOVATIE VAN WONINGEN GELEGEN OP HET GRONDGEBIED VAN DE GEMEENTE SINT-JOOST-TEN-NODE

GEMEENTEBESTUUR VAN SINT-JOOST-TEN-NODE PREMIES VOOR DE RENOVATIE VAN WONINGEN GELEGEN OP HET GRONDGEBIED VAN DE GEMEENTE SINT-JOOST-TEN-NODE GEMEENTEBESTUUR VAN SINT-JOOST-TEN-NODE PREMIES VOOR DE RENOVATIE VAN WONINGEN GELEGEN OP HET GRONDGEBIED VAN DE GEMEENTE SINT-JOOST-TEN-NODE GEMEENTELIJK REGLEMENT HOOFDSTUK I PREMIE VOOR GEVELVERFRAAIING

Nadere informatie

R I Z I V Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R I Z I V Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R I Z I V Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering OMZENDBRIEF AAN DE RUSTOORDEN VOOR BEJAARDEN EN DE RUST- EN VERZORGINSTEHUIZEN OMZ. ROB 2015/6 OMZ. RVT 2015/6 Dienst voor geneeskundige

Nadere informatie

WERKGEVERSTEGEMOETKOMINGEN IN DE REISKOSTEN VAN BOUWVAKARBEIDERS EN BEDIENDEN (bijgewerkt tot en met 1 juli 2014)

WERKGEVERSTEGEMOETKOMINGEN IN DE REISKOSTEN VAN BOUWVAKARBEIDERS EN BEDIENDEN (bijgewerkt tot en met 1 juli 2014) WERKGEVERSTEGEMOETKOMINGEN IN DE REISKOSTEN VAN BOUWVAKARBEIDERS EN BEDIENDEN (bijgewerkt tot en met 1 juli 2014) Voor de verplaatsingen die de arbeiders en bedienden in de bouw doen, is in vele gevallen

Nadere informatie

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG BV/PDT/juli 2013 INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG OFFERTEFORMULIER VOOR AANNEMINGEN VAN WERKEN BESTEK NUMMER: 2016-1 IN OPDRACHT VAN: INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON Nieuwland

Nadere informatie

FAQ s sociale maribel 329.01

FAQ s sociale maribel 329.01 FAQ s sociale maribel 329.01 Wat moet ik doen om in aanmerking te komen voor subsidies? Je organisatie dient te behoren tot de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap (PC 329.01) en minstens 5,5

Nadere informatie

SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE WERKNEMERS TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 302. Inhoudstafel... 1. 1 Voorwerp... 2. 2 Werking in de tijd...

SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE WERKNEMERS TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 302. Inhoudstafel... 1. 1 Voorwerp... 2. 2 Werking in de tijd... SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE WERKNEMERS TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 302 Inhoudstafel Inhoudstafel... 1 1 Voorwerp... 2 2 Werking in de tijd... 2 3 Aansluiting... 2 4 De solidariteitsinstelling

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016 open aanbesteding OFFERTEFORMULIER Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld.. Het totaalbedrag (excl.

Nadere informatie

Brussel, 20 januari 2016

Brussel, 20 januari 2016 SOCIALE CIRCULAIRE AAN ALLE LEDEN VAN HET SOCIAAL FONDS LOMPEN MVB/WINW/CIRCULAIRES FONDS /SOCIALES 2016 CHIFFONS/CHIFFONS 002 Formation permanente NL Brussel, 20 januari 2016 Betreft: Regeling om een

Nadere informatie

Clusters voor industriële ontwikkeling

Clusters voor industriële ontwikkeling Clusters voor industriële ontwikkeling Open projectoproep Bijlage 4 Controlerichtlijnen 1 van de Afdeling Inspectie en Ondersteuning (AIO) met betrekking tot de financiële opvolging Indieningsperiode 22

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming voor een

Aanvraag van een tegemoetkoming voor een Aanvraag van een tegemoetkoming voor een administratief bediende of medisch telesecretariaat voor de ondersteuning van een huisartsengroepering - rechtspersoon ZG/WEL-160120 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Financiële richtlijnen interculturele projecten

Financiële richtlijnen interculturele projecten Datum ontgst: Dossiernummer:................................. (wordt door onze dienst ingevuld) Financiële richtlijnen interculturele projecten Deze richtlijnen horen bij het subsidiereglement voor het

Nadere informatie

GECOÖRDINEERDE ONDERRICHTINGEN INZAKE KOSTENVERGOEDINGEN

GECOÖRDINEERDE ONDERRICHTINGEN INZAKE KOSTENVERGOEDINGEN 1 Toepassingsgebied GECOÖRDINEERDE ONDERRICHTINGEN INZAKE KOSTENVERGOEDINGEN versie 1 januari 2013 Deze nota is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen betreffende de vergoedingen aan

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming voor een administratief bediende voor de ondersteuning van een huisartsengroepering - rechtspersoon

Aanvraag van een tegemoetkoming voor een administratief bediende voor de ondersteuning van een huisartsengroepering - rechtspersoon Aanvraag van een tegemoetkoming voor een administratief bediende voor de ondersteuning van een huisartsengroepering - rechtspersoon ZG/WEL-150401 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

omkadering en inschakelingspremies

omkadering en inschakelingspremies en inschakelingspremies omkaderingsdossier heeft betrekking op: omkaderingspremie voor werkervaringspromotoren + aanvullende omkaderingspremie, inschakelingspremie en nazorgpremie voor leerwerkbedrijven

Nadere informatie

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van papier

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van papier Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht 1420300 Terugwinning van papier Ploegenarbeid... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 31 augustus

Nadere informatie

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2001 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2...

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2001 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2... Identiteit :.. Repertoriumnummer :.. Nationaal nummer : TABEL voor de berekening van de vrijstelling voor bijkomend personeel (art. van de Programmawet van 0.. tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap,

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de methodiek voor de berekening van de subsidies voor personeelskosten

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de methodiek voor de berekening van de subsidies voor personeelskosten Besluit van de Vlaamse Regering houdende de methodiek voor de berekening van de subsidies voor personeelskosten DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 25 april 2014 houdende de persoonsvolgende

Nadere informatie

7 Bepalingen volgens aard der uitgave

7 Bepalingen volgens aard der uitgave 7 Bepalingen volgens aard der uitgave Uitgavesoort Omschrijving en bepalingen Bewijsstukken 1. Voorbereidingskosten 2. Investeringen Deze kosten hebben enkel betrekking op de identificatie van het volgende

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming voor een

Aanvraag van een tegemoetkoming voor een Aanvraag van een tegemoetkoming voor een administratief bediende of medisch telesecretariaat voor de ondersteuning van een huisartsengroepering feitelijke vereniging ZG/WEL-160120 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Driesstraat Bornem OFFERTEFORMULIER

Driesstraat Bornem OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0888-1 IN OPDRACHT VAN: VOORWERP OPDRACHT: GEBOUW / LIGGING: PERCEEL: vzw Katholieke Scholen Groot-Bornem Driesstraat 10 2880 Bornem Verantwoordelijke inrichtende macht : dhr Frans De Laet

Nadere informatie

Personeelskosten. Handboek p. 143 tot 173 ANDERE VERRICHTINGEN PERSONEELSCYCLUS INVESTERINGEN FINANCIERINGEN

Personeelskosten. Handboek p. 143 tot 173 ANDERE VERRICHTINGEN PERSONEELSCYCLUS INVESTERINGEN FINANCIERINGEN Personeelskosten Handboek p. 143 tot 173 ANERE VERRIHTINGEN PERSONEELSYLUS INVESTERINGEN FINANIERINGEN 1 ANERE VERRIHTINGEN (vervolg) Betreft verrichtingen die niet uit een wel bepaalde courante transactie

Nadere informatie

U bent gekwetst naar aanleiding van een ongeval CHECKLIST VAN DE DOCUMENTEN DIE U IN UW DOSSIER MOET BIJHOUDEN

U bent gekwetst naar aanleiding van een ongeval CHECKLIST VAN DE DOCUMENTEN DIE U IN UW DOSSIER MOET BIJHOUDEN U bent gekwetst naar aanleiding van een ongeval CHECKLIST VAN DE DOCUMENTEN DIE U IN UW DOSSIER MOET BIJHOUDEN Met het oog op uw schadevergoeding, zijn ALLE documenten betreffende uw schade belangrijk.

Nadere informatie

Bijzonder Bestek nr Raamovereenkomst voor de signalisatie voor blinden en slechtzienden in verschillende stations van het net

Bijzonder Bestek nr Raamovereenkomst voor de signalisatie voor blinden en slechtzienden in verschillende stations van het net BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Mobiel Brussel (B.U.V.) Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1030 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. 1348 Raamovereenkomst voor

Nadere informatie

OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN CLIËNT TUSSEN: ... Verder genoemd de advocaat EN: ... Verder genoemd de cliënt WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT:

OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN CLIËNT TUSSEN: ... Verder genoemd de advocaat EN: ... Verder genoemd de cliënt WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT: OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN CLIËNT TUSSEN: Verder genoemd de advocaat EN: Verder genoemd de cliënt WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT: Art. 1. Voorwerp van de dienstverlening en opdracht van de advocaat

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming voor een administratief bediende voor de ondersteuning van een groepering

Aanvraag van een tegemoetkoming voor een administratief bediende voor de ondersteuning van een groepering Aanvraag van een tegemoetkoming voor een administratief bediende voor de ondersteuning van een groepering ZG/WEL-150309 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

MOBILITEIT EN VERPLAATSINGSKOSTEN VOOR DE BOUWVAKARBEIDERS NIEUWE REGELING VANAF 1 OKTOBER 2007

MOBILITEIT EN VERPLAATSINGSKOSTEN VOOR DE BOUWVAKARBEIDERS NIEUWE REGELING VANAF 1 OKTOBER 2007 MOBILITEIT EN VERPLAATSINGSKOSTEN VOOR DE BOUWVAKARBEIDERS NIEUWE REGELING VANAF 1 OKTOBER 2007 Vanaf 1 oktober 2007 wordt de regeling van de mobiliteitsvergoeding in de bouw flink gewijzigd. De mobiliteitsvergoeding

Nadere informatie

SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE BEDIENDEN TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 220. Inhoudstafel... 1. 1 Voorwerp... 2. 2 Werking in de tijd...

SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE BEDIENDEN TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 220. Inhoudstafel... 1. 1 Voorwerp... 2. 2 Werking in de tijd... Bijlage 4 SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE BEDIENDEN TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 220 Inhoudstafel Inhoudstafel... 1 1 Voorwerp... 2 2 Werking in de tijd... 2 3 Aansluiting... 2 4 De solidariteitsinstelling

Nadere informatie

1 Wettelijke bepalingen

1 Wettelijke bepalingen Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Versie 09-05-2007 Boek 2 Hoofdstuk 6.3 : Vergoeding voor het gebruik van de fiets Inhoudstafel 1 Wettelijke bepalingen 1.1 Toepassingsveld 1.2 Voorstelling

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming voor een administratief bediende of medisch telesecretariaat voor de ondersteuning van een individuele huisarts

Aanvraag van een tegemoetkoming voor een administratief bediende of medisch telesecretariaat voor de ondersteuning van een individuele huisarts Aanvraag van een tegemoetkoming voor een administratief bediende of medisch telesecretariaat voor de ondersteuning van een individuele huisarts ZG/WEL-160120 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6. Sinte Annalaan 41 bus Aalst

Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6. Sinte Annalaan 41 bus Aalst Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6 BESTEK NUMMER: IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK / PERCEEL: 1407 Bouw en afwerking Wijkgezondheidscentrum Daenshuis

Nadere informatie

I. De lesgever / sporttechnische of sport(para)medische medewerker wordt aangesteld met een arbeidsovereenkomst

I. De lesgever / sporttechnische of sport(para)medische medewerker wordt aangesteld met een arbeidsovereenkomst Toelichting in verband met de tewerkstelling, de uitbetaling en de subsidiëring van de occasionele sporttechnische en sport(para)medische medewerkers binnen de facultatieve opdracht prioriteitenbeleid

Nadere informatie

1) die zich vóór 2 oktober 2017 op een site van citydev.brussels gevestigd heeft;

1) die zich vóór 2 oktober 2017 op een site van citydev.brussels gevestigd heeft; Reglement voor de toekenning van steunmaatregelen voor de tewerkstelling van Brusselaars aan de ondernemingen die gevestigd zijn op de sites van citydev.brussels Het Brussels gewest en citydev.brussels

Nadere informatie

AGION V.O. 11712.1.2 Bestek nr. 0915 RENOVATIE BUITENSCHRIJNWERK OFFERTEFORMULIER

AGION V.O. 11712.1.2 Bestek nr. 0915 RENOVATIE BUITENSCHRIJNWERK OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0915 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK: Katholiek Onderwijs Gent-Zuid Lange Violettestraat 29 9000 GENT tel: 09/ 225 47 44 fax: 09/ 223 49 38 Onze-Lieve-Vrouwcollege Langestraat 66

Nadere informatie

Versie 21-02-2012 DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave

Versie 21-02-2012 DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave Versie 21-02-2012 DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire grondslagen 2. Algemeen 3. Draagwijdte

Nadere informatie

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag.

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. OCMW POPERINGE BOUWEN SOCIAAL HUIS Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. INSCHRIJVINGSBILJET / OFFERTE De ondergetekende: (naam en voornamen) Hoedanigheid of beroep:.. Nationaliteit:. Woonplaats

Nadere informatie

1. Uiteenzetting van de feiten

1. Uiteenzetting van de feiten Betreft: Kennisgeving van de beslissing van de Geschillendienst van BRUGEL betreffende de klacht van mevrouw X tegen het Brussels Instituut voor Milieubeheer. Mevrouw, Wij hebben uw klacht tegen het Brussels

Nadere informatie

: Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest INSCHRIJVINGSBILJET

: Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest INSCHRIJVINGSBILJET 1 Opdrachtgever Aard van de opdracht : Intercommunale LEIEDAL : Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest Bestek nr. : H3 GM 54 40 INSCHRIJVINGSBILJET - De ondergetekende

Nadere informatie

RENOVATIE PLATTE DAKEN

RENOVATIE PLATTE DAKEN INSCHRIJVINGSFORMULIER aanbesteding 14/06/2011 BESTEK NUMMER: 260411 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK: VRIJE BASISSCHOLEN DE WIJNGAARD VZW SINT ANNA 41 8500 KORTRIJK Tel 056 35 40 96 ST. VINCENTIUS

Nadere informatie

Zagerijen en aanverwante nijverheden

Zagerijen en aanverwante nijverheden Paritair comité voor de houtnijverheid 1250200 Zagerijen en aanverwante nijverheden Anciënniteitspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2009 (94.284)... 2 Ploegenarbeid... 3 Collectieve

Nadere informatie

Indien gedeeltelijk BTW-plichtig, geef de reden hiervoor aan:

Indien gedeeltelijk BTW-plichtig, geef de reden hiervoor aan: Aanvraagformulier toelage voor het bevorderen van activering in de lokale diensteneconomie Met dit formulier dient u een aanvraag in voor het verkrijgen van een toelage voor het bevorderen van activering

Nadere informatie

Praktische gids bij het uitvoeren van een LSM-project

Praktische gids bij het uitvoeren van een LSM-project Praktische gids bij het uitvoeren van een LSM- 1 Projectadministratie De promotor van het houdt een aparte overzichtelijke en geordende administratie bij met het oog op: een doeltreffende beheersing van

Nadere informatie

COMMUNICATIE & DECLARATIEDOSSIER. Enkele richtlijnen. 20/11/09 Hulp voor promotoren. Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling

COMMUNICATIE & DECLARATIEDOSSIER. Enkele richtlijnen. 20/11/09 Hulp voor promotoren. Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling Europa investeert in zijn platteland COMMUNICATIE & DECLARATIEDOSSIER Enkele richtlijnen 1 Gouden Tip van het secretariaat Laat eerst je declaratiedossier

Nadere informatie

GESCHIKTMAKINGSWERKEN

GESCHIKTMAKINGSWERKEN Opdrachtgever: VZW KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS REGIO TESSENDERLO Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo Project: SCHOOLCOMPLEX PIUS X COLLEGE Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo GESCHIKTMAKINGSWERKEN PERCEEL

Nadere informatie

algemene boekhouding Periodieke bezoldiging Hoe boeken? Uitzendarbeid 617 Zaakvoerders, bestuurders 618

algemene boekhouding Periodieke bezoldiging Hoe boeken? Uitzendarbeid 617 Zaakvoerders, bestuurders 618 Periodieke bezoldiging Hoe boeken? K.B. van 12 september 83 - MAR 620 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen 6200 Bestuurders of zaakvoerders 6201 Directiepersoneel 6202 Bedienden 6203 Arbeiders

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST - DIENSTENCHEQUES

ARBEIDSOVEREENKOMST - DIENSTENCHEQUES ARBEIDSOVEREENKOMST - DIENSTENCHEQUES Artikel 1 T4HR S.A.... straat... nr.... gemeente... postnr.... erkenningsnummer van de werkgever toegekend door de Adviescommissie erkenningen dienstencheques... werft

Nadere informatie

I. De lesgever / sporttechnische medewerker wordt aangesteld met een arbeidsovereenkomst

I. De lesgever / sporttechnische medewerker wordt aangesteld met een arbeidsovereenkomst Toelichting in verband met de tewerkstelling, de uitbetaling en de subsidiëring van de occasionele sporttechnische medewerkers binnen de facultatieve opdracht jeugdsport Wie kan lesgever / sporttechnische

Nadere informatie

Lot 2 dakrenovatie gebouw 3 werkplaats bouw, werkplaats logistiek en gebouw 15 schoolrestaurant

Lot 2 dakrenovatie gebouw 3 werkplaats bouw, werkplaats logistiek en gebouw 15 schoolrestaurant B A R T V A N D E K E R C K H O V E A R C H I T E C T E N V E N N O O T S C H A P Lot 2 dakrenovatie gebouw 3 werkplaats bouw, werkplaats logistiek en gebouw 15 schoolrestaurant Offerteformulier voor aanneming

Nadere informatie

Vlaamse overheid Departement Landbouw en Visserij Afdeling Landbouw- en Visserijbeleid. Reglement bij het aanvraagformulier

Vlaamse overheid Departement Landbouw en Visserij Afdeling Landbouw- en Visserijbeleid. Reglement bij het aanvraagformulier Vlaamse overheid Departement Landbouw en Visserij Afdeling Landbouw- en Visserijbeleid Reglement bij het aanvraagformulier Programma s met voorlichtings- en afzetbevorderingsacties voor producten met een

Nadere informatie

KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW

KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW Project Verbouwing en vernieuwing van sanitaire installaties met inbegrip van installaties voor regenwaterrecuperatie. Kadaster Zemst 1e afdeling, sectie B, nummer

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kinrooi Breeërsesteenweg 146 Postcode en plaats Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Kinrooi/W65B-SFGE/2016 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Administratie Land- en Tuinbouw. Afdeling Duurzame Landbouw

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Administratie Land- en Tuinbouw. Afdeling Duurzame Landbouw Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Administratie Land- en Tuinbouw Afdeling Duurzame Landbouw HANDLEIDING BIJ HET AANVRAAGSCHEMA VOOR STEUN BIJ : PROJECTEN TER BEVORDERING VAN KWALITEITSVOLLE HOEVE-

Nadere informatie

Subsidiereglement Bedrijf en buurt

Subsidiereglement Bedrijf en buurt Subsidiereglement Bedrijf en buurt Goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 oktober 2009 Bekendgemaakt op 29 oktober 2009 Artikel 1 - Doel van de subsidie De Stad Gent wil als lokale overheid een impuls geven

Nadere informatie

JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD. Het sluiten van een studentenovereenkomst. Fiscale aspecten van studentenarbeid

JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD. Het sluiten van een studentenovereenkomst. Fiscale aspecten van studentenarbeid JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD ALGEMENE INFO Het sluiten van een studentenovereenkomst Sociale zekerheid Fiscale aspecten van studentenarbeid Sociale uitkeringen voor een student 1 Studentenovereenkomst

Nadere informatie

Minister van Binnenlandse Zaken. Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI)

Minister van Binnenlandse Zaken. Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI) Minister van Binnenlandse Zaken Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI) Kroonlaan 145 A 1050 Brussel Uitgiftenummer SSGPI-RIO/2015/444 Tel 02 554 43 16 Uitgiftedatum 27-04-2015 Classificatiegraad

Nadere informatie

WERKGEVERSTEGEMOETKOMINGEN IN DE REISKOSTEN VAN BOUWVAKARBEIDERS EN BEDIENDEN (bijgewerkt tot en met 8 maart 2010

WERKGEVERSTEGEMOETKOMINGEN IN DE REISKOSTEN VAN BOUWVAKARBEIDERS EN BEDIENDEN (bijgewerkt tot en met 8 maart 2010 WERKGEVERSTEGEMOETKOMINGEN IN DE REISKOSTEN VAN BOUWVAKARBEIDERS EN BEDIENDEN (bijgewerkt tot en met 8 maart 2010 Voor de verplaatsingen die de arbeiders en bedienden in de bouw doen, is in vele gevallen

Nadere informatie

WERKGEVERSTEGEMOETKOMINGEN IN DE REISKOSTEN VAN BOUWVAKARBEIDERS EN BEDIENDEN (bijgewerkt tot en met 1 februari 2017)

WERKGEVERSTEGEMOETKOMINGEN IN DE REISKOSTEN VAN BOUWVAKARBEIDERS EN BEDIENDEN (bijgewerkt tot en met 1 februari 2017) WERKGEVERSTEGEMOETKOMINGEN IN DE REISKOSTEN VAN BOUWVAKARBEIDERS EN BEDIENDEN (bijgewerkt tot en met 1 februari 2017) Voor de verplaatsingen die de arbeiders en bedienden in de bouw doen, is in vele gevallen

Nadere informatie

Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk

Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk DEEL E. FERTEFORMULIER Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk Bestek: AGSTAN/OD/SP/HB/BE02 Programma Openbaar domein/strategische Projecten (natuurlijke

Nadere informatie

Handleiding Financiële Personeelsadministratie

Handleiding Financiële Personeelsadministratie Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Versie 10-05-2007 Boek 2 Hoofdstuk 6.12 : Terugbetaling van de verplaatsingskosten die het gevolg zijn van een erkend arbeidsongeval of een erkende

Nadere informatie

Achtste scenario Maandelijkse aangifte van arbeid in het kader van een activeringsprogramma

Achtste scenario Maandelijkse aangifte van arbeid in het kader van een activeringsprogramma Achtste scenario Maandelijkse aangifte van arbeid in het kader van een activeringsprogramma Inleiding 1 - Inleiding Met een "Maandelijkse aangifte van arbeid in een programma ter activering van de werkloosheid"

Nadere informatie

Versie 17-02-2016 DEEL III Titel I Hoofdstuk VIII Afdeling III Terbeschikkingstelling van ICT-devices Inhoudstafel

Versie 17-02-2016 DEEL III Titel I Hoofdstuk VIII Afdeling III Terbeschikkingstelling van ICT-devices Inhoudstafel Versie 17-02-2016 DEEL III Titel I Hoofdstuk VIII Afdeling III Terbeschikkingstelling van ICT-devices Inhoudstafel 1. Wettelijke en reglementaire grondslagen 2. Terbeschikkingstelling van een ICT-device

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 44 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk Besteknummer

Nadere informatie

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Brussels Hoofdstedelijk Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest Boekhoudkundige en administratieve richtlijnen Deze richtlijnen zijn van toepassing op projecten die van start zijn gegaan vanaf 1 oktober 2015. BOEKHOUDKUNDIGE EN ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie