WOORD VOORAF 3 AFKORTINGEN 29

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WOORD VOORAF 3 AFKORTINGEN 29"

Transcriptie

1 INHOUD WOORD VOORAF 3 AFKORTINGEN 29 DEEL 1 Bepalingen boekhouding HOOFDSTUK 1 Grondbeginselen boekhoudreglementering Wetgeving Toepassingsgebied Verenigingen onderworpen aan boekhoudreglementering Verenigingen beheerst door bijzondere wetten 33 HOOFDSTUK 2 Vereenvoudigde boekhouding Toepassingsgebied : definitie «kleine» verenigingen Algemene boekhoudkundige bepalingen Ongesplitst dagboek van ontvangsten en uitgaven Algemeen Eisen m.b.t. ongesplitst dagboek Wijze van inschrijving in ongesplitst dagboek Verantwoordingsstukken Munteenheid Model van ongesplitst dagboek Inventaris Staat van ontvangsten en uitgaven Toelichting Samenvatting waarderingsregels Aanpassing waarderingsregels 42 5

2 Vzw jaarrekeningzakboekje Kluwer 6.3. Bijkomende inlichtingen Vermogensstaat 44 A. Bezittingen en schulden 45 B. Rechten en verbintenissen Keuzeregime m.b.t. voeren van volledige boekhouding Overgang van «kleine» naar «grote» en «zeer grote» vereniging Inwerkingtreding Eerste toepassing van het K.B. van 26 juni Andere verplichtingen 54 HOOFDSTUK 3 Volledige boekhouding Toepassingsgebied Principe Onderscheid «grote» en «zeer grote» verenigingen Overgang van «grote» naar «zeer grote» vereniging Algemene boekhoudkundige bepalingen Toepasselijke regelgeving Verplichting tot voeren boekhouding Boekhouding moet volledig zijn Verschillende activiteiten Bescheiden en methode boekhouden Voorschriften boekhoudmethode Algemeen Ongesplitst dagboek of hulpdagboek(en) Centraalboek en hulpdagboek(en) Doorschrijfboekhouding Boekhouding via computer Vorm van boeken 61 6

3 Kluwer Inhoud 4. Rekeningenstelsel Eisen boekhouding Boekingsdocumenten Wijze van inschrijving in boeken Munteenheid boekhouding Bewaartermijn boeken en verantwoordingsstukken Buitenlandse bijkantoren of centra van Belgische verenigingen Inventaris Waarderingsregels Jaarrekening Inwerkingtreding Eerste toepassing bij verenigingen die vóór 1 januari 2004 bestaan 66 A. Bestaande boekhouding wijkt te sterk af van de bepalingen K.B. 19 december B. Gevoerde boekhouding is niet tegengesteld aan deze beschreven onder K.B. 19 december 2003, maar vergt hier en daar aanpassingen 67 HOOFDSTUK 4 Verenigingen beheerst door bijzondere wetten Algemeen Hogescholen en vzw s Sovo Universiteiten Vlaamse centra voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen Pensioenfondsen Ziekenfondsen Sociale secretariaten van werkgevers 71 7

4 Vzw jaarrekeningzakboekje Kluwer 8. Vlaamse zorgkassen Verzekeringsverenigingen Fondsen voor bestaanszekerheid Vlaamse centra voor algemeen welzijnswerk Interbedrijfsgeneeskundige diensten Externe diensten voor preventie en bescherming op het werk Ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen Vlaamse serviceflatgebouwen, woningcomplexen met dienstverlening en rusthuizen en Vlaamse instellingen voor bejaardenzorg Waalse rustoorden, serviceflats en dagcentra voor bejaarden Rust- en verzorgingstehuizen Vlaamse gehandicaptensector Vlaamse thuisbegeleidingsdiensten voor personen met handicap Vlaamse kinderdagverblijven, diensten voor opvanggezinnen, initiatieven voor buitenschoolse opvang en centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning Waalse residentiële diensten, onthaaldiensten en diensten voor plaatsing in gezinnen van gehandicapte personen Waalse verenigingen van gehandicapte personen erkend door Waals Agentschap voor integratie van gehandicapte personen Inrichtingen of verenigingen in Duits taalgebied voor personen met handicap Vlaamse centra voor beroepsopleiding of omscholing van personen met een handicap Vlaamse beschutte werkplaatsen 75 8

5 Kluwer Inhoud 26. Waalse bedrijven voor aangepast werk Ondernemingen met aangepast werk (Brussel) Vlaamse voorzieningen van bijzondere jeugdbijstand Waalse instellingen voor hulpverlening aan jeugd en jeugdbescherming Vlaamse centra voor leerlingenbegeleiding Vlaamse centra voor geestelijke gezondheidszorg Verenigingen zonder winstoogmerk en verenigingen met een sociaal oogmerk uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die in de hergebruiksector bedrijvig zijn Jeugdraad voor de Vlaamse Gemeenschap, het steunpunt jeugdbeleid, JINT en landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Vlaamse studenten- en leerlingenkoepelverenigingen Vlaamse sportfederaties en koepelorganisaties Politieke partijen Erkende erediensten Vlaamse intergemeentelijke samenwerkingsverbanden Intercommunales van Brussels Hoofdstedelijk Gewest Niet-gouvernementele ontwikkelingsorganisaties en hun federaties Vlaamse professionele organisaties voor Nederlandstalige dramatische kunst, dans, muziektheater, professionele kunstencentra, festivals voor podiumkunsten, opdrachten aan scheppende kunstenaars, steunpunt podiumkunsten van Vlaamse Gemeenschap Vlaamse professionele muziekensembles, concertorganisaties, muziekclubs, muziekeducatieve organisaties en festivals, Muziekcentrum van Vlaamse Gemeenschap 79 9

6 Vzw jaarrekeningzakboekje Kluwer 43. Vlaamse verenigingen voor amateuristische kunstbeoefening in kader van Nederlandstalig sociaal vormings- en ontwikkelingswerk Instellingen behorende tot Waalse beroepssector van podiumkunsten Erkende organisaties van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het vervullen van de terugnameplicht van de afvalstoffen Vlaamse sociaal-culturele verenigingen en bewegingen, volkshogescholen, gespecialiseerde en syndicale vormingsinstellingen, vormingsinstellingen voor personen met een handicap en voor gedetineerden en federaties van vormingsdiensten voor personen met een handicap Vlaamse verblijven en verenigingen die een werking uitoefenen in het kader van «Toerisme voor allen» Waalse instellingen voor sociaal toerisme Musea en erfgoedconvenants Vlaamse milieu- en natuurverenigingen Associaties tussen Vlaamse universiteiten en hogescholen Waals Waarborgfonds voor contractuele navorsers Vzw «de Rand» Het verwarmingsfonds Waalse diensten voor integratiehulp voor gehandicapte personen Telersverenigingen of groeperingen van telersverenigingen Waalse instellingen erkend om de terugnameplicht na te komen van bepaalde afvalstoffen Fonds erkend door de Interregionale Bodemsaneringscommissie Waalse intercommunales 83 10

7 Kluwer Inhoud 60. Vlaamse Federatie voor Paardenwedrennen en renverenigingen Vlaams Audiovisueel Fonds Nationale verrekenkas voor kinderbijslag der Arbeiders van België Vlaams Omroeporkest en Kamerkoor Vlaams Promotiecentrum voor Agro- en Visserijmarketing Kinderbijslagfonds van het Vlaams Economisch Verbond Groep S Kinderbijslagfonds voor Werknemers Waals erkend organisme die de terugnameplicht van de verpakkingsverantwoordelijken op zich neemt Interprofessionele Kas voor Gezinsvergoedingen VAL-I-PAC Vlaamse vereniging als ondersteuningsstructuur voor jeugdverblijfcentra, Vlaamse vereniging als ondersteuningsstructuur voor jeugdherbergen en vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme 85 HOOFDSTUK 5 Gelijkwaardigheid van boekhoud- en jaarrekeningregels opgelegd door sectorale regelgevingen met de gemeenrechterlijke boekhoud- en jaarrekeningregels voor vzw s Problematiek Wie bepaalt of een regelgeving gelijkwaardig is of niet? Beperkingen aan gelijkwaardigheid Wanneer is een sectorale regelgeving voor kleine verenigingen en stichtingen nu gelijkwaardig? 88 11

8 Vzw jaarrekeningzakboekje Kluwer 5. Wanneer is een sectorale regelgeving voor grote en zeer grote verenigingen en stichtingen nu gelijkwaardig? Problematiek in de praktijk Aanbeveling t.a.v. de federale, gewestelijke en gemeenschapsoverheden Samenvatting Is het gemeen boekhoudrecht voor ondernemingen gelijkwaardig met het gemeen boekhoudrecht voor verenigingen en stichtingen? 94 HOOFDSTUK 6 Sancties Gerechtelijke ontbinding van vereniging Aansprakelijkheidsrisico van vereniging, leden, bestuurders en vrijwilligers Aansprakelijkheidsrisico vereniging Aansprakelijkheid leden Aansprakelijkheid bestuurders Aansprakelijkheid vrijwilligers 98 DEEL 2 Jaarrekening van verenigingen onderworpen aan K.B. 19 december 2003 HOOFDSTUK 1 Algemeen Wetgeving Verenigingen onderworpen aan jaarrekeningwetgeving Algemeen principe Beperking voor grote verenigingen Toepassing beperkingen en berekening criteria

9 Kluwer Inhoud HOOFDSTUK 2 Algemene bepalingen K.B. 19 december 2003 en K.B. 30 januari Jaarrekening en jaarverslag Doel jaarrekening Aansluiting rekeningenstelsel/jaarrekening Compensatie tegoeden en schulden, rechten en verplichtingen, kosten en opbrengsten Identieke voorstelling Vergelijkende cijfers Balans na resultaatverdeling 109 HOOFDSTUK 3 Structuur jaarrekening verenigingen onderworpen aan K.B. 19 december 2001 en K.B. 30 januari Algemene bepalingen structuur jaarrekening Afronding jaarrekening volgens volledig schema Afwijkingen opstelling jaarrekening 113 HOOFDSTUK 4 Waarderingsregels Vaststelling Beginselen inzake toepassing Algemeen Continuïteitsbeginsel Voorzichtigheidsbeginsel Bestendigheid Individuele waardering Toerekening van kosten en opbrengsten aan boekjaar waarop deze betrekking hebben

10 Vzw jaarrekeningzakboekje Kluwer 2.7. Bijzondere bepalingen voor verenigingen die voor eerste keer onder toepassing K.B. 30 januari 2001 en K.B. 19 december 2003 vallen 118 HOOFDSTUK 5 Waarderingsgrondslagen Algemeen Waardering tegen aanschaffingswaarde Algemeen Aanschaffingsprijs (art. 36 K.B. 30 januari 2001) Vervaardigingsprijs (art. 37 K.B. 30 januari 2001) Herwaardering van bepaalde vaste activa Definiëring waardedepreciaties Afschrijvingen (art. 45 eerste lid K.B. 30 januari 2001) Waardeverminderingen (art. 45 tweede lid K.B. 30 januari 2001) Voorzieningen voor risico s en kosten (art. 50 K.B. 30 januari 2001) Omrekening van vreemde valuta Algemeen Basisprincipes voor omzetting van vreemde valuta Bijzondere waarderingsregels geldend voor de verenigingen Algemeen Schenkingen, legaten en subsidies 126 A. Algemeen 126 B. Criteria waaraan schenkingen, legaten en subsidies dienen getoetst te worden 127 C. Toepassing van criteria

11 Kluwer Inhoud HOOFDSTUK 6 Sancties 133 HOOFDSTUK 7 Analyse rubrieken art. 12 K.B. 19 december 2003, activa Oprichtingskosten (rubriek I, M.A.R. 20) Betreft Waardering Bijzonderheden Informatie toelichting Immateriële vaste activa (rubriek II, M.A.R. 21) Betreft (art K.B. 30 januari 2001) Waardering Bijzonderheden Informatie toelichting Materiële vaste activa (rubriek III, M.A.R ) Betreft Waardering Afschrijvingen en waardeverminderingen Goederen verkregen tegen lijfrente Bijzonderheden Informatie toelichting Leasingschulden en soortgelijke rechten (rubriek II.D, M.A.R. 25) Algemeen Leasingovereenkomsten betreffende roerende en/of onroerende goederen 149 A. Betreft 149 B. Waardering Sale and lease back Overeenkomsten die niet aan voorwaarden van rubriek III.D voldoen Soortgelijke rechten Informatie toelichting

12 Vzw jaarrekeningzakboekje Kluwer 5. Financiële vaste activa (rubriek IV, M.A.R. 28) Betreft 152 A. Deelnemingen en vorderingen op verbonden entiteiten (rubriek IV A.1-2, M.A.R. 280/281) 152 B. Andere vennootschappen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat (rubriek IV.B.1 en 2 M.A.R ) 154 C. Andere financiële activa (rubriek IV. C, M.A.R ) Waardering 155 A. Deelnemingen en aandelen 155 B. Vastrentende effecten en vorderingen 157 C. Verwerving via giften, schenkingen en legaten in natura 157 D. Verwerving als gevolg van een gift, schenking of legaat in contanten met bestemming het verwerven van een immaterieel vast actief Bijzonderheden Informatie toelichting Vorderingen op meer dan één jaar (rubriek V, M.A.R. 29) Betreft Waardering Informatie toelichting Voorraden en bestellingen in uitvoering (rubriek VI, M.A.R. 3) Betreft 161 A. Voorraden (rubriek VI.A, M.A.R ) 161 B. Bestellingen in uitvoering (rubriek VI.B, M.A.R. 37) Waardering bevoorrading, handelsgoederen en onroerende goederen bestemd voor verkoop Waardering gereed product Waardering goederen in bewerking en bestellingen in uitvoering

13 Kluwer Inhoud 7.5. Behandeling van de (goederen) voorraden die men gratis ontvangt 167 A. Goederen om niet ontvangen ter eenvoudige ondersteuning van de werking van vereniging 167 B. Goederen om niet ontvangen die niet bestemd zijn voor de werking, maar die door de vereniging gerealiseerd (verkocht) kunnen worden 167 C. Om niet ontvangen goederen die niet gerealiseerd kunnen worden, maar die bestemd zijn om verdeeld te worden 168 D. Gratis ter beschikking gestelde goederen van de vereniging, die ze gebruikt, zowel voor eigen gebruik als om er onder bezwarende titel opbrengsten uit te realiseren 168 E. Schenkingen van diensten en prestaties (vrijwilligerswerk), alleen gebruikt voor eigen werking 169 F. Schenkingen van diensten en prestaties (vrijwilligerswerk) Informatie toelichting Vorderingen op ten hoogste één jaar (rubriek VII., M.A.R ) Betreft Waardering Informatie toelichting Geldbeleggingen (rubriek VIII, M.A.R ) Betreft 172 A. Aandelen 172 B. Vastrentende effecten 172 C. Termijndeposito s Waardering Informatie toelichting Liquide middelen (rubriek IX, M.A.R ) Betreft

14 Vzw jaarrekeningzakboekje Kluwer Waardering Schenkingen, legaten in contanten en ledenbijdragen Informatie toelichting Overlopende rekeningen (rubriek X, M.A.R. 49) Betreft Waardering Informatie toelichting 175 HOOFDSTUK 8 Analyse rubrieken art. 12 K.B. 19 december 2003 en art. 95 Boek II K.B. 30 januari 2001, passiva Fondsen van de vereniging (rubriek I, M.A.R. 10) Betreft Waardering Informatie toelichting Herwaarderingsmeerwaarden (rubriek III, M.A.R.12) Betreft Waardering Informatie toelichting Bestemde fondsen (rubriek IV, M.A.R. 13) Betreft Waardering Informatie toelichting Overgedragen resultaat (rubriek V, M.A.R. 14) Betreft Waardering Informatie toelichting Kapitaalsubsidies (rubriek VI, M.A.R. 15) Betreft Waardering Informatie toelichting

15 Kluwer Inhoud 6. Voorzieningen (rubriek VII, M.A.R. 16) Voorzieningen voor risico s en kosten (rubriek VII.A, M.A.R ) 182 A. Betreft 182 B. Waardering 185 C. Informatie toelichting Voorzieningen voor schenkingen en legaten met terugnemingsrecht (rubriek VII.B M.A.R. 168) 185 A. Betreft 185 B. Waardering 186 C. Informatie toelichting Schulden op meer dan één jaar (rubriek VIII, M.A.R. 17) Betreft Waardering Informatie toelichting Schulden op ten hoogste één jaar (rubriek IX, M.A.R ) Betreft Waardering Informatie toelichting Overlopende rekeningen passief (rubriek X, M.A.R ) Betreft Waardering Informatie toelichting 193 HOOFDSTUK 9 Resultatenrekening Algemeen Bedrijfsopbrengsten (rubriek I, M.A.R. 70) 195 A. Omzet (rubriek I.A, M.A.R ) 195 B. Voorraadwijzigingen goederen in bewerking, gereed product en bestellingen in uitvoering (toename +, afname ) (rubriek I.B., M.A.R. 71)

16 Vzw jaarrekeningzakboekje Kluwer C. Geproduceerde vaste activa (rubriek I.C, M.A.R. 72) 197 D. Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies (rubriek I.D, M.A.R. 73) 198 E. Andere bedrijfsopbrengsten (rubriek I.E, M.A.R. 74) Bedrijfskosten (rubriek II, M.A.R. 60) 199 A. Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen (rubriek II.A, M.A.R ) 199 B. Diensten en diverse goederen (rubriek II.B, M.A.R. 61) 201 C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (rubriek II.C, M.A.R. 62) 202 D. Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa (rubriek II.D, M.A.R. 630) 204 E. Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen (toevoegingen +, terugnemingen ) (rubriek II.E, M.A.R ) 205 F. Voorzieningen voor risico s en kosten (toevoegingen +, bestedingen en terugnemingen ) (rubriek II.F, M.A.R ) 206 G. Andere bedrijfskosten (rubriek II.G, M.A.R ) Bedrijfswinst (bedrijfsverlies) (rubriek III, M.A.R. n.v.t.) Financiële opbrengsten (rubriek IV, M.A.R. 75) Betreft Waardering Bijzonderheden Informatie toelichting Financiële kosten (rubriek V, M.A.R. 65) Betreft

17 Kluwer Inhoud 6.2. Waardering Informatie toelichting Winst (verlies) (rubriek VI, M.A.R. n.v.t.) Uitzonderlijke opbrengsten (rubriek VII, M.A.R. 75) Betreft Waardering Informatie toelichting Uitzonderlijke kosten (rubriek VIII, M.A.R. 66) Betreft Waardering en bijzonderheden Informatie toelichting Winst of verlies van het boekjaar (rubriek IX, M.A.R. n.v.t.) Verwerking van de resultaten. Overboeking naar, onttrekking aan overgedragen resultaat of bestemde fondsen Betreft Overboeking (M.A.R. 69) 214 A. Overboeking naar het overgedragen resultaat (M.A.R. 690) 214 B. Overboeking op bestemde fondsen (M.A.R. 691) Onttrekkingen (M.A.R. 79) 215 A. Onttrekking aan het overgedragen resultaat (M.A.R. 790) 215 B. Onttrekking aan de bestemde fondsen (M.A.R. 791) 215 C. Onttrekkingen aan de fondsen van de vereniging (M.A.R. 792) Informatie toelichting

18 Vzw jaarrekeningzakboekje Kluwer HOOFDSTUK 10 Toelichting op balans en resultatenrekening Algemeen Niet in balans opgenomen rechten en verplichtingen Bedrag van zekerheden door derden gesteld voor rekening van de vereniging (M.A.R. 00) Persoonlijke zekerheden voor rekening van derde (M.A.R. 01) Zakelijke zekerheden gesteld op eigen activa (M.A.R. 02) Ontvangen zekerheden (M.A.R. 03) Goederen en waarden gehouden door derden in hun naam (M.A.R. 04) Verplichtingen tot aan- en verkoop van vaste activa (M.A.R. 05) Termijnovereenkomsten (M.A.R. 06) Goederen en waarden van derden gehouden door vereniging (M.A.R. 07) Diverse rechten en verplichtingen Staat betrekkingen met verbonden entiteiten Verbonden entiteiten en vennootschappen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat Bijkomende gegevens Financiële betrekkingen Verplichte vermelding niet-toepassing «fair value» van afgeleide financiële instrumenten in de toelichting In toelichting te verschaffen bijkomende informatie 222 HOOFDSTUK 11 Verkort schema van de jaarrekening Toepassing Verschillen volledig-verkort schema jaarrekening Bijzonderheden

19 Kluwer Inhoud HOOFDSTUK 12 Sociale balans Wetgeving Doelstellingen Toepassingsgebied Inhoud Vijf staten Staten i.g.v. volledig schema 230 A. Staat van tewerkgestelde personen (I.) 230 B. Tabel van personeelsbewegingen tijdens boekjaar (II.) 233 C. Staat over gebruik van maatregelen ten gunste van werkgelegenheid tijdens boekjaar (III.) 234 D. Inlichtingen over opleidingen voor werknemers tijdens boekjaar (IV.) 235 E. Inlichtingen over activiteiten van vorming, begeleiding of mentorschap tijdens boekjaar (V.) Staten i.g.v. verkort schema Publicatie en melding van sociale balans Controle op sociale balans 236 DEEL 3 Controle van de jaarrekening door een commissaris HOOFDSTUK 1 Algemeen 241 HOOFDSTUK 2 Benoeming 243 HOOFDSTUK 3 Opdracht

20 Vzw jaarrekeningzakboekje Kluwer HOOFDSTUK 4 Bezoldiging 247 HOOFDSTUK 5 Ontslag 249 HOOFDSTUK 6 Bevoegdheden 251 HOOFDSTUK 7 Aansprakelijkheid 253 HOOFDSTUK 8 Rapportering 255 DEEL 4 Neerlegging van de jaarrekening bij de Nationale Bank van België HOOFDSTUK 1 Algemeen Wetgeving Welke verenigingen en stichtingen moeten hun jaarrekening neerleggen bij de NBB? 259 HOOFDSTUK 2 Hoe gebeurt de neerlegging bij de NBB? Algemeen Schema s Vormvoorwaarden voor op papier neergelegde jaarrekeningen Taal Kosten neerlegging Cijfers vorig boekjaar

21 Kluwer Inhoud 7. Verenigingen en stichtingen die onderworpen zijn aan een aparte wetgeving 267 HOOFDSTUK 3 Controles door NBB 269 HOOFDSTUK 4 Termijn van goedkeuring en neerlegging 271 HOOFDSTUK 5 Aanvaarding of weigering van de jaarrekening door de NBB 273 HOOFDSTUK 6 Sancties 275 HOOFDSTUK 7 Verplichting tot openbaarmaking van de jaarrekening van een buitenlandse vzw met een centrum van werkzaamheid in België 277 HOOFDSTUK 8 Openbaarmakingverplichtingen van internationale verenigingen (ivzw) 279 DEEL 5 Informatie t.b.v. ondernemingsraad HOOFDSTUK 1 Informatie t.b.v. ondernemingsraad Algemeen Basisinformatie Statuut van vereniging Concurrentiepositie Inlichtingen over productie en productiviteit Inlichtingen betreffende financiële structuur van vereniging

22 Vzw jaarrekeningzakboekje Kluwer 2.5. Inlichtingen over aangewende budgetteringsmethode en kostprijsberekening Personeelskosten Programma en algemene toekomstverwachtingen van vereniging Wetenschappelijk speurwerk Overheidshulp Organogram Jaarlijkse informatie Algemeen Schriftelijke actualisatie van basisinformatie Jaarrekening Geconsolideerde jaarrekening Tewerkstellingsinformatie Trimestriële (periodieke) informatie Algemeen Te verstrekken informatie Occasionele informatie Controle van informatie, verstrekt aan ondernemingsraad 288 DEEL 6 De geconsolideerde jaarrekening HOOFDSTUK 1 De geconsolideerde jaarrekening 291 DEEL 7 Bijlagen HOOFDSTUK 1 Wet 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen (B.S. 1 juli 1921)

23 Kluwer Inhoud HOOFDSTUK 2 Koninklijk Besluit van 26 juni 2003 betreffende de vereenvoudigde boekhouding van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, stichtingen internationale en verenigingen zonder winstoogmerk (B.S. 11 juli 2003) 339 HOOFDSTUK 3 Koninklijk Besluit van 19 december 2003 betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen (B.S. 30 december 2003) 345 HOOFDSTUK 4 Uittreksels uit het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen Jaarrekening van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen 381 HOOFDSTUK 5 Jaarrekening volledig schema 465 HOOFDSTUK 6 Jaarrekening verkort schema 499 HOOFDSTUK 7 Gegevens die in de toelichting moeten worden opgenomen, doch niet zijn opgenomen in het schema Nationale Bank 521 HOOFDSTUK 8 Uittreksels uit het Wetboek van Vennootschappen 527 DEEL 8 Index TREFWOORDENLIJST

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave Rekeningenstelsel Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave INHOUD 1. INLEIDING 3 1.1. GEBRUIK VAN DE REKENINGEN 5 1.2. SCHEMA VAN DE JAARREKENING 6 1.3. NEGENDE UITGAVE 7 2. HANDLEIDING VOOR

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen

Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen Officieuze coördinatie op 3 oktober 2012 Deze officieuze coördinatie houdt rekening met de wijzigingen die werden

Nadere informatie

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING 1. BALANS NA RESULTAATVERDELING ACTIVA Vaste activa PRAKTISCHE GIDS Codes I. Oprichtingskosten II. Immateriële Vaste Activa III. Materiële Vaste Activa voor de ANALYSE A. Terreinen en gebouwen B. Installaties,

Nadere informatie

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN Brochure Kleine VZW s 1 19/06/2003 Inhoudstabel Woord van de Minister... 5 Woord vooraf werkgroep... 6 Hoofdstuk 1 Het boekhoudkundig kader...

Nadere informatie

Wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van de ondernemingen. Officieuze coördinatie op 22/04/2012. Artikel 1

Wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van de ondernemingen. Officieuze coördinatie op 22/04/2012. Artikel 1 Wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van de ondernemingen Officieuze coördinatie op 22/04/2012 Hoofdstuk I - Boekhouding en jaarrekening van de ondernemingen Artikel 1 Voor de toepassing van dit hoofdstuk

Nadere informatie

Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen. Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen (vervolg)

Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen. Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen (vervolg) Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening volgens IFRS Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening volgens IFRS Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen Toelichting

Nadere informatie

BBC Vennootschappen Code Omschrijving Code Omschrijving Rubriek

BBC Vennootschappen Code Omschrijving Code Omschrijving Rubriek 1 Nettoactief en schulden op lange termijn 1 Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 10/5 Nettoactief 10/5 Eigen vermogen 10 Overig nettoactief 10 Kapitaal

Nadere informatie

VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND

VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND VOOR VRIJ ONDERNEMEN VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND BOEKHOUDKUNDIGE, FISCALE, JURIDISCHE EN SOCIAALRECHTELIJKE ASPECTEN Dit overzicht

Nadere informatie

B.I.B.F. BEROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE BOEKHOUDERS EN FISCALISTEN

B.I.B.F. BEROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE BOEKHOUDERS EN FISCALISTEN Rekeningenstelsel B.I.B.F. BEROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE BOEKHOUDERS EN FISCALISTEN REKENINGENSTELSEL (*) NOVEMBER 2009 B.I.B.F. Legrandlaan 45 1050 BRUSSEL Tel.: 02/626.03.80 Fax: 02/626.03.90 E mail:

Nadere informatie

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 1 1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 10. Kapitaal 100 Geplaatst kapitaal 101 Niet-opgevraagd kapitaal (-) 11. Uitgiftepremies 12. Herwaarderingsmeerwaarden

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR naam :... M.A.R. Uittreksel uit de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel KLASSE 1 : EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst

Nadere informatie

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars Bulletin 63 CBN Commissie voor Boekhoudkundige Normen Voorwoord In augustus 2012 werd het boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars gepubliceerd

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2009/13 De boekhoudkundige verwerking van het stelsel tot gedeeltelijke vrijstelling van betaling van de bedrijfsvoorheffing, zoals geregeld door artikel

Nadere informatie

Boekhoudwet van 17 juli 1975 opgeheven door invoering Wetboek van economisch recht

Boekhoudwet van 17 juli 1975 opgeheven door invoering Wetboek van economisch recht Afgiftekantoor Turnhout 1 nr 7 // 25 september 2014 n i e u w s b r i e f ACTUA Boekhoudwet van 17 juli 1975 opgeheven door invoering Wetboek van economisch recht Van de wet van 17 juli 1975 De wet van

Nadere informatie

MAR : Minimumindeling van het Algemeen Rekeningstelsel

MAR : Minimumindeling van het Algemeen Rekeningstelsel BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p.1/ MAR : Minimumindeling van het Algemeen Rekeningstelsel Klasse 2 p.7/ Btw periodieke aangifte inhoud van roosters 44 en 47 opgave

Nadere informatie

H.U.B. Handleiding Uniforme Boekhouding op. Uitbreiding voor BJB. Uitgave aangepast in januari 2014. In samenwerking met. Administratie Jeugdbijstand

H.U.B. Handleiding Uniforme Boekhouding op. Uitbreiding voor BJB. Uitgave aangepast in januari 2014. In samenwerking met. Administratie Jeugdbijstand Guimardstraat 1 1040 BRUSSEL Tel. 02/511.44.70 Fax 02/513.85.14 H.U.B. Handleiding Uniforme Boekhouding op basis van de Z-ET Uitbreiding voor BJB Uitgave aangepast in januari 2014 In samenwerking met Administratie

Nadere informatie

Personeelskosten van ondernemingen. verenigingen : boekhoudkundige aspecten I N H O U D. 1. Personeelskosten in de boekhouding

Personeelskosten van ondernemingen. verenigingen : boekhoudkundige aspecten I N H O U D. 1. Personeelskosten in de boekhouding Personeelskosten van ondernemingen en grote verenigingen : boekhoudkundige aspecten 1. Personeelskosten in de boekhouding Onder personeelskosten wordt verstaan de bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

Nadere informatie

7. NORMEN INZAKE DE CONTROLE BIJ HET VOORSTEL TOT ONTBINDING VAN VENNOOTSCHAPPEN MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

7. NORMEN INZAKE DE CONTROLE BIJ HET VOORSTEL TOT ONTBINDING VAN VENNOOTSCHAPPEN MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID 7. NORMEN INZAKE DE CONTROLE BIJ HET VOORSTEL TOT ONTBINDING VAN VENNOOTSCHAPPEN MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID Gelet op de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut der Bedrijfsrevisoren,

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2011/6 - Boekhoudkundige verwerking van de aankoop van goud en kunstwerken. Advies van 16 maart 2011

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2011/6 - Boekhoudkundige verwerking van de aankoop van goud en kunstwerken. Advies van 16 maart 2011 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2011/6 - Boekhoudkundige verwerking van de aankoop van goud en kunstwerken I. Inleiding Advies van 16 maart 2011 Ondernemingen die goud of kunstwerken aankopen,

Nadere informatie

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek III

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek III WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT Boek III Inhoud BOEK III. - Vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene verplichtingen van de ondernemingen... 3 TITEL 1. - Vrijheid van vestiging en van dienstverlening...

Nadere informatie

MINIMUM ALGEMEEN REKENINGSTELSEL VOOR HET GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS Ontwerp d.d. 2003-09-25

MINIMUM ALGEMEEN REKENINGSTELSEL VOOR HET GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS Ontwerp d.d. 2003-09-25 VVKSO Guimardstraat 1 1040 Brussel MINIMUM ALGEMEEN REKENINGSTELSEL VOOR HET GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS Ontwerp d.d. KLASSE 1: Eigen vermogen, voorzieningen en schulden op meer dan een jaar 10 Patrimonium

Nadere informatie

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011 Plesmanstraat 58b 395 KZ Veenendaal INHOUD ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Resultaat 3 Financiële positie 4 Fiscale positie JAARREKENING 1 Balans 2 Winst- en verliesrekening 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 www.pcb.be

Jaarverslag 2013 www.pcb.be Jaarverslag 2013 www.pcb.be PCB NV Carlistraat 17/19 1140 Brussel RPR Brussel Btw BE 0403.085.181 Inhoud 2 4 Kerncijfers 5 6 7 8 1. Informatie voor de aandeelhouders 1.1 Organigram van de PCB-groep per

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

PRODUCTIVITEIT. Laatst gewijzigd op 19 januari 2006

PRODUCTIVITEIT. Laatst gewijzigd op 19 januari 2006 PRODUCTIVITEIT Laatst gewijzigd op 19 januari 2006 1 Indicatoromschrijving 1.1 Naam 1.2 Definitie 1.3 Meeteenheid 1.4 Plaatsing in het DPSIR kader 1.5 Referentie 2 Beleidsrelevantie 2.1 Functie, betekenis

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2010/5 - Berekening criteria artikel 15 W.Venn.

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2010/5 - Berekening criteria artikel 15 W.Venn. COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2010/5 - Berekening criteria artikel 15 W.Venn. Advies van 19 mei 2010 Artikel 15 maakt op basis van de jaaromzet, het balanstotaal en het personeelsbestand

Nadere informatie

2 HET ESR95 ALS SYSTEEM

2 HET ESR95 ALS SYSTEEM Integrale versie 2 HET ESR95 ALS SYSTEEM 2.1 INLEIDING Nationale rekeningen hebben tot doel een coherent raamwerk te bieden dat bruikbaar is voor macro-economische analyses. Sinds het ontstaan van de nationale

Nadere informatie

Financieel verslag. Geconsolideerde jaarrekening en toelichtingen

Financieel verslag. Geconsolideerde jaarrekening en toelichtingen 158 05 Financieel verslag Geconsolideerde jaarrekening en toelichtingen 1. Geconsolideerde winst en verliesrekening...160 2. Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde resultaten...160

Nadere informatie

BaMa-uitgaven 2015-2016

BaMa-uitgaven 2015-2016 catalogus BaMa-uitgaven 2015-2016 Boekhouden, audit en management accounting Fiscaliteit en financiering HRM Marketing en verkoop Logistiek management Economie Bestuurswetenschappen Recht Verzekeringen

Nadere informatie