WOORD VOORAF 3 AFKORTINGEN 29

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WOORD VOORAF 3 AFKORTINGEN 29"

Transcriptie

1 INHOUD WOORD VOORAF 3 AFKORTINGEN 29 DEEL 1 Bepalingen boekhouding HOOFDSTUK 1 Grondbeginselen boekhoudreglementering Wetgeving Toepassingsgebied Verenigingen onderworpen aan boekhoudreglementering Verenigingen beheerst door bijzondere wetten 33 HOOFDSTUK 2 Vereenvoudigde boekhouding Toepassingsgebied : definitie «kleine» verenigingen Algemene boekhoudkundige bepalingen Ongesplitst dagboek van ontvangsten en uitgaven Algemeen Eisen m.b.t. ongesplitst dagboek Wijze van inschrijving in ongesplitst dagboek Verantwoordingsstukken Munteenheid Model van ongesplitst dagboek Inventaris Staat van ontvangsten en uitgaven Toelichting Samenvatting waarderingsregels Aanpassing waarderingsregels 42 5

2 Vzw jaarrekeningzakboekje Kluwer 6.3. Bijkomende inlichtingen Vermogensstaat 44 A. Bezittingen en schulden 45 B. Rechten en verbintenissen Keuzeregime m.b.t. voeren van volledige boekhouding Overgang van «kleine» naar «grote» en «zeer grote» vereniging Inwerkingtreding Eerste toepassing van het K.B. van 26 juni Andere verplichtingen 54 HOOFDSTUK 3 Volledige boekhouding Toepassingsgebied Principe Onderscheid «grote» en «zeer grote» verenigingen Overgang van «grote» naar «zeer grote» vereniging Algemene boekhoudkundige bepalingen Toepasselijke regelgeving Verplichting tot voeren boekhouding Boekhouding moet volledig zijn Verschillende activiteiten Bescheiden en methode boekhouden Voorschriften boekhoudmethode Algemeen Ongesplitst dagboek of hulpdagboek(en) Centraalboek en hulpdagboek(en) Doorschrijfboekhouding Boekhouding via computer Vorm van boeken 61 6

3 Kluwer Inhoud 4. Rekeningenstelsel Eisen boekhouding Boekingsdocumenten Wijze van inschrijving in boeken Munteenheid boekhouding Bewaartermijn boeken en verantwoordingsstukken Buitenlandse bijkantoren of centra van Belgische verenigingen Inventaris Waarderingsregels Jaarrekening Inwerkingtreding Eerste toepassing bij verenigingen die vóór 1 januari 2004 bestaan 66 A. Bestaande boekhouding wijkt te sterk af van de bepalingen K.B. 19 december B. Gevoerde boekhouding is niet tegengesteld aan deze beschreven onder K.B. 19 december 2003, maar vergt hier en daar aanpassingen 67 HOOFDSTUK 4 Verenigingen beheerst door bijzondere wetten Algemeen Hogescholen en vzw s Sovo Universiteiten Vlaamse centra voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen Pensioenfondsen Ziekenfondsen Sociale secretariaten van werkgevers 71 7

4 Vzw jaarrekeningzakboekje Kluwer 8. Vlaamse zorgkassen Verzekeringsverenigingen Fondsen voor bestaanszekerheid Vlaamse centra voor algemeen welzijnswerk Interbedrijfsgeneeskundige diensten Externe diensten voor preventie en bescherming op het werk Ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen Vlaamse serviceflatgebouwen, woningcomplexen met dienstverlening en rusthuizen en Vlaamse instellingen voor bejaardenzorg Waalse rustoorden, serviceflats en dagcentra voor bejaarden Rust- en verzorgingstehuizen Vlaamse gehandicaptensector Vlaamse thuisbegeleidingsdiensten voor personen met handicap Vlaamse kinderdagverblijven, diensten voor opvanggezinnen, initiatieven voor buitenschoolse opvang en centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning Waalse residentiële diensten, onthaaldiensten en diensten voor plaatsing in gezinnen van gehandicapte personen Waalse verenigingen van gehandicapte personen erkend door Waals Agentschap voor integratie van gehandicapte personen Inrichtingen of verenigingen in Duits taalgebied voor personen met handicap Vlaamse centra voor beroepsopleiding of omscholing van personen met een handicap Vlaamse beschutte werkplaatsen 75 8

5 Kluwer Inhoud 26. Waalse bedrijven voor aangepast werk Ondernemingen met aangepast werk (Brussel) Vlaamse voorzieningen van bijzondere jeugdbijstand Waalse instellingen voor hulpverlening aan jeugd en jeugdbescherming Vlaamse centra voor leerlingenbegeleiding Vlaamse centra voor geestelijke gezondheidszorg Verenigingen zonder winstoogmerk en verenigingen met een sociaal oogmerk uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die in de hergebruiksector bedrijvig zijn Jeugdraad voor de Vlaamse Gemeenschap, het steunpunt jeugdbeleid, JINT en landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Vlaamse studenten- en leerlingenkoepelverenigingen Vlaamse sportfederaties en koepelorganisaties Politieke partijen Erkende erediensten Vlaamse intergemeentelijke samenwerkingsverbanden Intercommunales van Brussels Hoofdstedelijk Gewest Niet-gouvernementele ontwikkelingsorganisaties en hun federaties Vlaamse professionele organisaties voor Nederlandstalige dramatische kunst, dans, muziektheater, professionele kunstencentra, festivals voor podiumkunsten, opdrachten aan scheppende kunstenaars, steunpunt podiumkunsten van Vlaamse Gemeenschap Vlaamse professionele muziekensembles, concertorganisaties, muziekclubs, muziekeducatieve organisaties en festivals, Muziekcentrum van Vlaamse Gemeenschap 79 9

6 Vzw jaarrekeningzakboekje Kluwer 43. Vlaamse verenigingen voor amateuristische kunstbeoefening in kader van Nederlandstalig sociaal vormings- en ontwikkelingswerk Instellingen behorende tot Waalse beroepssector van podiumkunsten Erkende organisaties van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het vervullen van de terugnameplicht van de afvalstoffen Vlaamse sociaal-culturele verenigingen en bewegingen, volkshogescholen, gespecialiseerde en syndicale vormingsinstellingen, vormingsinstellingen voor personen met een handicap en voor gedetineerden en federaties van vormingsdiensten voor personen met een handicap Vlaamse verblijven en verenigingen die een werking uitoefenen in het kader van «Toerisme voor allen» Waalse instellingen voor sociaal toerisme Musea en erfgoedconvenants Vlaamse milieu- en natuurverenigingen Associaties tussen Vlaamse universiteiten en hogescholen Waals Waarborgfonds voor contractuele navorsers Vzw «de Rand» Het verwarmingsfonds Waalse diensten voor integratiehulp voor gehandicapte personen Telersverenigingen of groeperingen van telersverenigingen Waalse instellingen erkend om de terugnameplicht na te komen van bepaalde afvalstoffen Fonds erkend door de Interregionale Bodemsaneringscommissie Waalse intercommunales 83 10

7 Kluwer Inhoud 60. Vlaamse Federatie voor Paardenwedrennen en renverenigingen Vlaams Audiovisueel Fonds Nationale verrekenkas voor kinderbijslag der Arbeiders van België Vlaams Omroeporkest en Kamerkoor Vlaams Promotiecentrum voor Agro- en Visserijmarketing Kinderbijslagfonds van het Vlaams Economisch Verbond Groep S Kinderbijslagfonds voor Werknemers Waals erkend organisme die de terugnameplicht van de verpakkingsverantwoordelijken op zich neemt Interprofessionele Kas voor Gezinsvergoedingen VAL-I-PAC Vlaamse vereniging als ondersteuningsstructuur voor jeugdverblijfcentra, Vlaamse vereniging als ondersteuningsstructuur voor jeugdherbergen en vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme 85 HOOFDSTUK 5 Gelijkwaardigheid van boekhoud- en jaarrekeningregels opgelegd door sectorale regelgevingen met de gemeenrechterlijke boekhoud- en jaarrekeningregels voor vzw s Problematiek Wie bepaalt of een regelgeving gelijkwaardig is of niet? Beperkingen aan gelijkwaardigheid Wanneer is een sectorale regelgeving voor kleine verenigingen en stichtingen nu gelijkwaardig? 88 11

8 Vzw jaarrekeningzakboekje Kluwer 5. Wanneer is een sectorale regelgeving voor grote en zeer grote verenigingen en stichtingen nu gelijkwaardig? Problematiek in de praktijk Aanbeveling t.a.v. de federale, gewestelijke en gemeenschapsoverheden Samenvatting Is het gemeen boekhoudrecht voor ondernemingen gelijkwaardig met het gemeen boekhoudrecht voor verenigingen en stichtingen? 94 HOOFDSTUK 6 Sancties Gerechtelijke ontbinding van vereniging Aansprakelijkheidsrisico van vereniging, leden, bestuurders en vrijwilligers Aansprakelijkheidsrisico vereniging Aansprakelijkheid leden Aansprakelijkheid bestuurders Aansprakelijkheid vrijwilligers 98 DEEL 2 Jaarrekening van verenigingen onderworpen aan K.B. 19 december 2003 HOOFDSTUK 1 Algemeen Wetgeving Verenigingen onderworpen aan jaarrekeningwetgeving Algemeen principe Beperking voor grote verenigingen Toepassing beperkingen en berekening criteria

9 Kluwer Inhoud HOOFDSTUK 2 Algemene bepalingen K.B. 19 december 2003 en K.B. 30 januari Jaarrekening en jaarverslag Doel jaarrekening Aansluiting rekeningenstelsel/jaarrekening Compensatie tegoeden en schulden, rechten en verplichtingen, kosten en opbrengsten Identieke voorstelling Vergelijkende cijfers Balans na resultaatverdeling 109 HOOFDSTUK 3 Structuur jaarrekening verenigingen onderworpen aan K.B. 19 december 2001 en K.B. 30 januari Algemene bepalingen structuur jaarrekening Afronding jaarrekening volgens volledig schema Afwijkingen opstelling jaarrekening 113 HOOFDSTUK 4 Waarderingsregels Vaststelling Beginselen inzake toepassing Algemeen Continuïteitsbeginsel Voorzichtigheidsbeginsel Bestendigheid Individuele waardering Toerekening van kosten en opbrengsten aan boekjaar waarop deze betrekking hebben

10 Vzw jaarrekeningzakboekje Kluwer 2.7. Bijzondere bepalingen voor verenigingen die voor eerste keer onder toepassing K.B. 30 januari 2001 en K.B. 19 december 2003 vallen 118 HOOFDSTUK 5 Waarderingsgrondslagen Algemeen Waardering tegen aanschaffingswaarde Algemeen Aanschaffingsprijs (art. 36 K.B. 30 januari 2001) Vervaardigingsprijs (art. 37 K.B. 30 januari 2001) Herwaardering van bepaalde vaste activa Definiëring waardedepreciaties Afschrijvingen (art. 45 eerste lid K.B. 30 januari 2001) Waardeverminderingen (art. 45 tweede lid K.B. 30 januari 2001) Voorzieningen voor risico s en kosten (art. 50 K.B. 30 januari 2001) Omrekening van vreemde valuta Algemeen Basisprincipes voor omzetting van vreemde valuta Bijzondere waarderingsregels geldend voor de verenigingen Algemeen Schenkingen, legaten en subsidies 126 A. Algemeen 126 B. Criteria waaraan schenkingen, legaten en subsidies dienen getoetst te worden 127 C. Toepassing van criteria

11 Kluwer Inhoud HOOFDSTUK 6 Sancties 133 HOOFDSTUK 7 Analyse rubrieken art. 12 K.B. 19 december 2003, activa Oprichtingskosten (rubriek I, M.A.R. 20) Betreft Waardering Bijzonderheden Informatie toelichting Immateriële vaste activa (rubriek II, M.A.R. 21) Betreft (art K.B. 30 januari 2001) Waardering Bijzonderheden Informatie toelichting Materiële vaste activa (rubriek III, M.A.R ) Betreft Waardering Afschrijvingen en waardeverminderingen Goederen verkregen tegen lijfrente Bijzonderheden Informatie toelichting Leasingschulden en soortgelijke rechten (rubriek II.D, M.A.R. 25) Algemeen Leasingovereenkomsten betreffende roerende en/of onroerende goederen 149 A. Betreft 149 B. Waardering Sale and lease back Overeenkomsten die niet aan voorwaarden van rubriek III.D voldoen Soortgelijke rechten Informatie toelichting

12 Vzw jaarrekeningzakboekje Kluwer 5. Financiële vaste activa (rubriek IV, M.A.R. 28) Betreft 152 A. Deelnemingen en vorderingen op verbonden entiteiten (rubriek IV A.1-2, M.A.R. 280/281) 152 B. Andere vennootschappen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat (rubriek IV.B.1 en 2 M.A.R ) 154 C. Andere financiële activa (rubriek IV. C, M.A.R ) Waardering 155 A. Deelnemingen en aandelen 155 B. Vastrentende effecten en vorderingen 157 C. Verwerving via giften, schenkingen en legaten in natura 157 D. Verwerving als gevolg van een gift, schenking of legaat in contanten met bestemming het verwerven van een immaterieel vast actief Bijzonderheden Informatie toelichting Vorderingen op meer dan één jaar (rubriek V, M.A.R. 29) Betreft Waardering Informatie toelichting Voorraden en bestellingen in uitvoering (rubriek VI, M.A.R. 3) Betreft 161 A. Voorraden (rubriek VI.A, M.A.R ) 161 B. Bestellingen in uitvoering (rubriek VI.B, M.A.R. 37) Waardering bevoorrading, handelsgoederen en onroerende goederen bestemd voor verkoop Waardering gereed product Waardering goederen in bewerking en bestellingen in uitvoering

13 Kluwer Inhoud 7.5. Behandeling van de (goederen) voorraden die men gratis ontvangt 167 A. Goederen om niet ontvangen ter eenvoudige ondersteuning van de werking van vereniging 167 B. Goederen om niet ontvangen die niet bestemd zijn voor de werking, maar die door de vereniging gerealiseerd (verkocht) kunnen worden 167 C. Om niet ontvangen goederen die niet gerealiseerd kunnen worden, maar die bestemd zijn om verdeeld te worden 168 D. Gratis ter beschikking gestelde goederen van de vereniging, die ze gebruikt, zowel voor eigen gebruik als om er onder bezwarende titel opbrengsten uit te realiseren 168 E. Schenkingen van diensten en prestaties (vrijwilligerswerk), alleen gebruikt voor eigen werking 169 F. Schenkingen van diensten en prestaties (vrijwilligerswerk) Informatie toelichting Vorderingen op ten hoogste één jaar (rubriek VII., M.A.R ) Betreft Waardering Informatie toelichting Geldbeleggingen (rubriek VIII, M.A.R ) Betreft 172 A. Aandelen 172 B. Vastrentende effecten 172 C. Termijndeposito s Waardering Informatie toelichting Liquide middelen (rubriek IX, M.A.R ) Betreft

14 Vzw jaarrekeningzakboekje Kluwer Waardering Schenkingen, legaten in contanten en ledenbijdragen Informatie toelichting Overlopende rekeningen (rubriek X, M.A.R. 49) Betreft Waardering Informatie toelichting 175 HOOFDSTUK 8 Analyse rubrieken art. 12 K.B. 19 december 2003 en art. 95 Boek II K.B. 30 januari 2001, passiva Fondsen van de vereniging (rubriek I, M.A.R. 10) Betreft Waardering Informatie toelichting Herwaarderingsmeerwaarden (rubriek III, M.A.R.12) Betreft Waardering Informatie toelichting Bestemde fondsen (rubriek IV, M.A.R. 13) Betreft Waardering Informatie toelichting Overgedragen resultaat (rubriek V, M.A.R. 14) Betreft Waardering Informatie toelichting Kapitaalsubsidies (rubriek VI, M.A.R. 15) Betreft Waardering Informatie toelichting

15 Kluwer Inhoud 6. Voorzieningen (rubriek VII, M.A.R. 16) Voorzieningen voor risico s en kosten (rubriek VII.A, M.A.R ) 182 A. Betreft 182 B. Waardering 185 C. Informatie toelichting Voorzieningen voor schenkingen en legaten met terugnemingsrecht (rubriek VII.B M.A.R. 168) 185 A. Betreft 185 B. Waardering 186 C. Informatie toelichting Schulden op meer dan één jaar (rubriek VIII, M.A.R. 17) Betreft Waardering Informatie toelichting Schulden op ten hoogste één jaar (rubriek IX, M.A.R ) Betreft Waardering Informatie toelichting Overlopende rekeningen passief (rubriek X, M.A.R ) Betreft Waardering Informatie toelichting 193 HOOFDSTUK 9 Resultatenrekening Algemeen Bedrijfsopbrengsten (rubriek I, M.A.R. 70) 195 A. Omzet (rubriek I.A, M.A.R ) 195 B. Voorraadwijzigingen goederen in bewerking, gereed product en bestellingen in uitvoering (toename +, afname ) (rubriek I.B., M.A.R. 71)

16 Vzw jaarrekeningzakboekje Kluwer C. Geproduceerde vaste activa (rubriek I.C, M.A.R. 72) 197 D. Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies (rubriek I.D, M.A.R. 73) 198 E. Andere bedrijfsopbrengsten (rubriek I.E, M.A.R. 74) Bedrijfskosten (rubriek II, M.A.R. 60) 199 A. Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen (rubriek II.A, M.A.R ) 199 B. Diensten en diverse goederen (rubriek II.B, M.A.R. 61) 201 C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (rubriek II.C, M.A.R. 62) 202 D. Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa (rubriek II.D, M.A.R. 630) 204 E. Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen (toevoegingen +, terugnemingen ) (rubriek II.E, M.A.R ) 205 F. Voorzieningen voor risico s en kosten (toevoegingen +, bestedingen en terugnemingen ) (rubriek II.F, M.A.R ) 206 G. Andere bedrijfskosten (rubriek II.G, M.A.R ) Bedrijfswinst (bedrijfsverlies) (rubriek III, M.A.R. n.v.t.) Financiële opbrengsten (rubriek IV, M.A.R. 75) Betreft Waardering Bijzonderheden Informatie toelichting Financiële kosten (rubriek V, M.A.R. 65) Betreft

17 Kluwer Inhoud 6.2. Waardering Informatie toelichting Winst (verlies) (rubriek VI, M.A.R. n.v.t.) Uitzonderlijke opbrengsten (rubriek VII, M.A.R. 75) Betreft Waardering Informatie toelichting Uitzonderlijke kosten (rubriek VIII, M.A.R. 66) Betreft Waardering en bijzonderheden Informatie toelichting Winst of verlies van het boekjaar (rubriek IX, M.A.R. n.v.t.) Verwerking van de resultaten. Overboeking naar, onttrekking aan overgedragen resultaat of bestemde fondsen Betreft Overboeking (M.A.R. 69) 214 A. Overboeking naar het overgedragen resultaat (M.A.R. 690) 214 B. Overboeking op bestemde fondsen (M.A.R. 691) Onttrekkingen (M.A.R. 79) 215 A. Onttrekking aan het overgedragen resultaat (M.A.R. 790) 215 B. Onttrekking aan de bestemde fondsen (M.A.R. 791) 215 C. Onttrekkingen aan de fondsen van de vereniging (M.A.R. 792) Informatie toelichting

18 Vzw jaarrekeningzakboekje Kluwer HOOFDSTUK 10 Toelichting op balans en resultatenrekening Algemeen Niet in balans opgenomen rechten en verplichtingen Bedrag van zekerheden door derden gesteld voor rekening van de vereniging (M.A.R. 00) Persoonlijke zekerheden voor rekening van derde (M.A.R. 01) Zakelijke zekerheden gesteld op eigen activa (M.A.R. 02) Ontvangen zekerheden (M.A.R. 03) Goederen en waarden gehouden door derden in hun naam (M.A.R. 04) Verplichtingen tot aan- en verkoop van vaste activa (M.A.R. 05) Termijnovereenkomsten (M.A.R. 06) Goederen en waarden van derden gehouden door vereniging (M.A.R. 07) Diverse rechten en verplichtingen Staat betrekkingen met verbonden entiteiten Verbonden entiteiten en vennootschappen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat Bijkomende gegevens Financiële betrekkingen Verplichte vermelding niet-toepassing «fair value» van afgeleide financiële instrumenten in de toelichting In toelichting te verschaffen bijkomende informatie 222 HOOFDSTUK 11 Verkort schema van de jaarrekening Toepassing Verschillen volledig-verkort schema jaarrekening Bijzonderheden

19 Kluwer Inhoud HOOFDSTUK 12 Sociale balans Wetgeving Doelstellingen Toepassingsgebied Inhoud Vijf staten Staten i.g.v. volledig schema 230 A. Staat van tewerkgestelde personen (I.) 230 B. Tabel van personeelsbewegingen tijdens boekjaar (II.) 233 C. Staat over gebruik van maatregelen ten gunste van werkgelegenheid tijdens boekjaar (III.) 234 D. Inlichtingen over opleidingen voor werknemers tijdens boekjaar (IV.) 235 E. Inlichtingen over activiteiten van vorming, begeleiding of mentorschap tijdens boekjaar (V.) Staten i.g.v. verkort schema Publicatie en melding van sociale balans Controle op sociale balans 236 DEEL 3 Controle van de jaarrekening door een commissaris HOOFDSTUK 1 Algemeen 241 HOOFDSTUK 2 Benoeming 243 HOOFDSTUK 3 Opdracht

20 Vzw jaarrekeningzakboekje Kluwer HOOFDSTUK 4 Bezoldiging 247 HOOFDSTUK 5 Ontslag 249 HOOFDSTUK 6 Bevoegdheden 251 HOOFDSTUK 7 Aansprakelijkheid 253 HOOFDSTUK 8 Rapportering 255 DEEL 4 Neerlegging van de jaarrekening bij de Nationale Bank van België HOOFDSTUK 1 Algemeen Wetgeving Welke verenigingen en stichtingen moeten hun jaarrekening neerleggen bij de NBB? 259 HOOFDSTUK 2 Hoe gebeurt de neerlegging bij de NBB? Algemeen Schema s Vormvoorwaarden voor op papier neergelegde jaarrekeningen Taal Kosten neerlegging Cijfers vorig boekjaar

21 Kluwer Inhoud 7. Verenigingen en stichtingen die onderworpen zijn aan een aparte wetgeving 267 HOOFDSTUK 3 Controles door NBB 269 HOOFDSTUK 4 Termijn van goedkeuring en neerlegging 271 HOOFDSTUK 5 Aanvaarding of weigering van de jaarrekening door de NBB 273 HOOFDSTUK 6 Sancties 275 HOOFDSTUK 7 Verplichting tot openbaarmaking van de jaarrekening van een buitenlandse vzw met een centrum van werkzaamheid in België 277 HOOFDSTUK 8 Openbaarmakingverplichtingen van internationale verenigingen (ivzw) 279 DEEL 5 Informatie t.b.v. ondernemingsraad HOOFDSTUK 1 Informatie t.b.v. ondernemingsraad Algemeen Basisinformatie Statuut van vereniging Concurrentiepositie Inlichtingen over productie en productiviteit Inlichtingen betreffende financiële structuur van vereniging

22 Vzw jaarrekeningzakboekje Kluwer 2.5. Inlichtingen over aangewende budgetteringsmethode en kostprijsberekening Personeelskosten Programma en algemene toekomstverwachtingen van vereniging Wetenschappelijk speurwerk Overheidshulp Organogram Jaarlijkse informatie Algemeen Schriftelijke actualisatie van basisinformatie Jaarrekening Geconsolideerde jaarrekening Tewerkstellingsinformatie Trimestriële (periodieke) informatie Algemeen Te verstrekken informatie Occasionele informatie Controle van informatie, verstrekt aan ondernemingsraad 288 DEEL 6 De geconsolideerde jaarrekening HOOFDSTUK 1 De geconsolideerde jaarrekening 291 DEEL 7 Bijlagen HOOFDSTUK 1 Wet 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen (B.S. 1 juli 1921)

23 Kluwer Inhoud HOOFDSTUK 2 Koninklijk Besluit van 26 juni 2003 betreffende de vereenvoudigde boekhouding van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, stichtingen internationale en verenigingen zonder winstoogmerk (B.S. 11 juli 2003) 339 HOOFDSTUK 3 Koninklijk Besluit van 19 december 2003 betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen (B.S. 30 december 2003) 345 HOOFDSTUK 4 Uittreksels uit het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen Jaarrekening van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen 381 HOOFDSTUK 5 Jaarrekening volledig schema 465 HOOFDSTUK 6 Jaarrekening verkort schema 499 HOOFDSTUK 7 Gegevens die in de toelichting moeten worden opgenomen, doch niet zijn opgenomen in het schema Nationale Bank 521 HOOFDSTUK 8 Uittreksels uit het Wetboek van Vennootschappen 527 DEEL 8 Index TREFWOORDENLIJST

Inhoud DEEL 1 ALGEMENE INLEIDING BOEKHOUDING EN RAPPORTERING... 1 HOOFDSTUK 1 HISTORISCHE EVOLUTIE... 3 1 EVOLUTIE VAN DE BEGRIPPEN...

Inhoud DEEL 1 ALGEMENE INLEIDING BOEKHOUDING EN RAPPORTERING... 1 HOOFDSTUK 1 HISTORISCHE EVOLUTIE... 3 1 EVOLUTIE VAN DE BEGRIPPEN... DEEL 1 ALGEMENE INLEIDING BOEKHOUDING EN RAPPORTERING... 1 HOOFDSTUK 1 HISTORISCHE EVOLUTIE... 3 1 EVOLUTIE VAN DE BEGRIPPEN... 4 2 ENKELE GESCHIEDKUNDIGE STAPPEN... 5 2.1 Belgische ondernemingen... 5

Nadere informatie

VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/ , ,40. Nr. BE Oprichtingskosten

VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/ , ,40. Nr. BE Oprichtingskosten VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 340.346,18 538.042,40 Oprichtingskosten... 4.1 20...... Immateriële vaste activa... 4.2 21 244.452,43 441.579,00 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

Deel 2: Financiële jaarrekening

Deel 2: Financiële jaarrekening Deel 2: Financiële jaarrekening Nr. 0407.201.941 VOL-VZW 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten..... Immateriële vaste activa. Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr 1 0454423323 VOL-VZW 21 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20128 47390603 42179615 Oprichtingskosten 20 Irnrnateriele vaste activa 21 11 143122 1 1228793 Materiele vaste activa Terreinen en

Nadere informatie

Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing

Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing Nr. I 0454.423.323 I VOL-VZW 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar VASTE ACTIVA....... 20/28 467.243,35 526.129,30 Oprichtingskosten.......................

Nadere informatie

Woord vooraf 3 Inhoudsopgave 5 Inleiding 11. Deel 1 Basisbegrippen en boekhoudprincipes 13. Hoofdstuk 1 Wat is (algemeen) boekhouden?

Woord vooraf 3 Inhoudsopgave 5 Inleiding 11. Deel 1 Basisbegrippen en boekhoudprincipes 13. Hoofdstuk 1 Wat is (algemeen) boekhouden? INHOUDSOPGAVE Woord vooraf 3 Inhoudsopgave 5 Inleiding 11 Deel 1 Basisbegrippen en boekhoudprincipes 13 Wat is (algemeen) boekhouden? 15 Het conceptueel kader 17 2.1 Definitie 17 2.2 Doelstellingen van

Nadere informatie

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 48 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN CONSOLIDEREN Beheren DUIDELIJKHEID DE REKENINGEN VAN PARKING.BRUSSELS Het kapitaal van het Agentschap = 561.500 Het kapitaal van het Agentschap,

Nadere informatie

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA)

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Bijlage 3. BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Nr. VOL 2.1 Balans na winstverdeling ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28...... Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21......

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508.

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508. VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21 2.089,48 3.556,27 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

GELIJKWAARDIGHEID SECTORALE BOEKHOUDREGELING (ZEER) GROTE (I)VZW s EN STICHTINGEN

GELIJKWAARDIGHEID SECTORALE BOEKHOUDREGELING (ZEER) GROTE (I)VZW s EN STICHTINGEN GELIJKWAARDIGHEID SECTORALE BOEKHOUDREGELING (ZEER) GROTE (I)VZW s EN STICHTINGEN Prof. dr. Johan Christiaens Co-voorzitter werkgroep NFP&PSA CBN Bedrijfsrevisor Ernst & Young 14/06/07 of uitdrukkelijk

Nadere informatie

Woord vooraf 3 Inleiding 13. Deel 1 Basisbegrippen en boekhoudprincipes 15. Hoofdstuk 1 Wat is (algemeen) boekhouden? 17

Woord vooraf 3 Inleiding 13. Deel 1 Basisbegrippen en boekhoudprincipes 15. Hoofdstuk 1 Wat is (algemeen) boekhouden? 17 INHOUDSOPGAVE Woord vooraf 3 Inleiding 13 Deel 1 Basisbegrippen en boekhoudprincipes 15 Wat is (algemeen) boekhouden? 17 Het conceptueel kader 19 2.1 Definitie 19 2.2 Doelstellingen van de boekhouding

Nadere informatie

Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel

Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel Cf. KB van 19 december 2003 & KB van 18 december 2012 1 1. EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR 10 Fondsen

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr. 0812.019.662 VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... Toel. 20/28 60.411,22 55.375,35 Oprichtingskosten...... Immateriële vaste activa.... Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

Boekhouding verenigingen 28 februari Sylvia Thienpont

Boekhouding verenigingen 28 februari Sylvia Thienpont Boekhouding verenigingen 28 februari 2015 Sylvia Thienpont Boekhouding verenigingen 1. Wettelijk kader boekhoudkundige Kleine verenigingen Grote en zeer grote verenigingen 2. Dubbel boekhouden versus vereenvoudigd

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Born in Africa Vereniging zonder winstoogmerk Adres: ROBERT DALECHAMPLAAN Nr: 7 Bus: Postnummer: 1200 Gemeente: Sint-Lambrechts-Woluwe Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING BE 04.777.660 VOL2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten Immateriële Materiële Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting Meubilair en rollend materieel Leasing

Nadere informatie

Lokaal Financieel Management Boekhoudpraktijk beleids- en beheerscyclus. Woord vooraf I / 1

Lokaal Financieel Management Boekhoudpraktijk beleids- en beheerscyclus. Woord vooraf I / 1 INHOUDSOPGAVE I. Woord vooraf I / 1 II. De algemene boekhouding voor lokale en provinciale besturen II / 1 Inleiding II / 1 II.1. Uitgangspunten, krachtlijnen en toepassingsgebied II.1 / 1 1. Studieronde

Nadere informatie

1. BALANS NA WINSTVERDELING. Codes 20/28 22/27 22 23 24 25 26 27 29/58 40/41 50/53 54/58

1. BALANS NA WINSTVERDELING. Codes 20/28 22/27 22 23 24 25 26 27 29/58 40/41 50/53 54/58 VKT2. 1. BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 3.591,29 I. Oprichtingskosten... 20 3.591,29 II. Immateriële vaste activa (toel. I,A)... 21 III. IV. Materiële vaste activa (toel. I,B)... A.

Nadere informatie

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder Verslag van de Raad van Bestuur van Etn. Fr. Colruyt NV aan de Buitengewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders van 16 oktober 2009 inzake doelwijziging De Raad van Bestuur verklaart te zijn samengekomen

Nadere informatie

ACTIEF. Scmactn.doc [22]

ACTIEF. Scmactn.doc [22] ACTIEF I. Oprichtingskosten... 20 II. Immateriële vaste activa... 21 III. Materiële vaste activa... 22/27 A. Terreinen en gebouwen...22 B. Installaties, machines en uitrusting...23 C. Meubilair en rollend

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN

HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN WOORD VOORAF... OVER DE AUTEURS... v vii HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN 1 INLEIDING... 2 2 DE BALANS... 3 2.1 Ondernemingsmiddelen of activa... 4 2.2 Ondernemingsbronnen of passiva...

Nadere informatie

VZW Verkort schema. 1. Volle eigendom van de vereniging 2. Andere. waarvan niet rentedragende vorderingen of gekoppeld aan een abnormaal lage rente

VZW Verkort schema. 1. Volle eigendom van de vereniging 2. Andere. waarvan niet rentedragende vorderingen of gekoppeld aan een abnormaal lage rente 1 ACTIEF ACTIEF VASTE ACTIVA I. Oprichtingskosten II. Immateriële vaste activa (bijlage I, A) 215000 Website 215009 Af schrijving op website 20/28 20 21 21 21 30.500,00 30.500,00 (30.500,00) (30.500,00)

Nadere informatie

Zij volgen voor de boekhouding de federale regelgeving

Zij volgen voor de boekhouding de federale regelgeving DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR Door Marcel Lauwers, teamverantwoordelijke Algemene werking en financiën, Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Auditorium 500 14/06/07 DE VLAAMSE WELZIJNS-

Nadere informatie

Boekhoudrecht en W.Venn.

Boekhoudrecht en W.Venn. Boekhoudrecht en W.Venn. Koen GEENS Jan VERHOEYE Federatie voor Vrije Intellectuele Beroepen Donderdag 15 maart 2001 Basisidee Opnemen van bepalingen boekhoudrecht rond jaarrekeningen in W.Venn. K.B. W.Venn.

Nadere informatie

3. HORIZONTALE EN VERTICALE ANALYSE

3. HORIZONTALE EN VERTICALE ANALYSE KDT Financiele analyse P02.00 1 3. HORIZONTALE EN VERTICALE ANALYSE 1 KDT Financiele analyse P02.00 2 3.1 HORIZONTALE ANALYSE doel techniek evolutie in de tijd vaststellen analyse beperkt tot 2 jaar per

Nadere informatie

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I VOL 2.1 BALANS NA WNSTVERDELNG ACTVA VASTE ACTVA...... Oprichtingskosten... mmateriële vaste activa... Toel. 5.1 5.2 1 Codes Boekjaar Vorig boekjaar Materiële vaste activa......... Terreinen en gebouwen......

Nadere informatie

AUTEURSLIJST 9 WOORD VOORAF 11 AFDELING 1 DE JAARREKENING OPSTELLEN 13

AUTEURSLIJST 9 WOORD VOORAF 11 AFDELING 1 DE JAARREKENING OPSTELLEN 13 VZWJR.DO.13001.book Page 3 Tuesday, March 5, 2013 7:37 AM INHOUDSTAFEL AUTEURSLIJST 9 WOORD VOORAF 11 AFDELING 1 DE JAARREKENING OPSTELLEN 13 1. Algemene principes 13 1.1. Rechtsbronnen 13 1.2. Het principe

Nadere informatie

VADEMECUM VOOR DE JAARREKENING 2015

VADEMECUM VOOR DE JAARREKENING 2015 VADEMECUM VOOR DE JAARREKENING 2015 VADEMECUM VOOR DE JAARREKENING 2015 ROGER TIEST Antwerpen Cambridge Vademecum voor de jaarrekening 2015 Roger Tiest 2015 Antwerpen Cambridge www.intersentia.be ISBN

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 201 1 EUR NAT Datum neerlegging Nr 0811575046 Blz E D VKT-VZW 11 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: Orange House partnership Rechtsvorm: VZW Adres: Kampendaal Nr: 83 Postnummer: 1653 Gemeente: Dworp

Nadere informatie

DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR

DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR Door Marcel Lauwers, teamverantwoordelijke Algemene werking en financiën, Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Auditorium 500 14/06/07 DE VLAAMSE WELZIJNS-

Nadere informatie

Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen

Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Codering Afdeling 1. 2010 2009 BALANS NA VERWERKING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 99.203 88.118 I. Oprichtingskosten 20

Nadere informatie

BROUWERIJ LIEFMANS NV Juridische status : Faillissement. Juridische vorm : NV. Wontergemstraat, DENTERGEM

BROUWERIJ LIEFMANS NV Juridische status : Faillissement. Juridische vorm : NV. Wontergemstraat, DENTERGEM BROUWERIJ LIEFMANS NV 0400.228.136 Juridische status : Faillissement Juridische vorm : NV Wontergemstraat, 42 8720 - DENTERGEM NACE code : 11050 - Vervaardiging van bier Het bedrijf komt NIET voor op de

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 5, 1;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 5, 1; Besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 betreffende de boekhouding en het financieel verslag voor de voorzieningen in bepaalde sectoren van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Nadere informatie

VADEMECUM VOOR DE JAARREKENING 2016

VADEMECUM VOOR DE JAARREKENING 2016 VADEMECUM VOOR DE JAARREKENING 2016 ROGER TIEST Antwerpen Cambridge Vademecum voor de jaarrekening 2016 Roger Tiest 2016 Antwerpen Cambridge www.intersentia.be ISBN 978-94-000-0731-4 D/2016/7849/52 NUR

Nadere informatie

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 40 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM:... PREFLEXIBEL... Rechtsvorm:... Naamloze vennootschap Adres:...Nr.: Elisabethlaan... 153 Bus:... Postnummer:...

Nadere informatie

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR naam :... M.A.R. Uittreksel uit de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel KLASSE 1 : EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 02/10/2013 BE 0830.513.208 8 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 13616.00294 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: DIAMOND VAULT Naamloze vennootschap Adres: SCHUPSTRAAT Nr: 1-7 Bus: Postnummer:

Nadere informatie

INHOUD. VOORWOORD... v

INHOUD. VOORWOORD... v INHOUD VOORWOORD...................................................... v HOOFDSTUK 1. WETTELIJK KADER.................................................. 1 1.1. Wet van 27 juni 1921 gewijzigd door de Wet

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 21/01/2015 BE 0449.054.471 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15019.00586 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: ERDA KOMADA Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

Interne jaarrekening - Beknopt verslag (Vennootschap)

Interne jaarrekening - Beknopt verslag (Vennootschap) vrijdag 3 april 2015 09:20 Bedrijf: 1 - VIA VENETO VZW Pagina 1 van 6 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 1.081,00 1.067,87 Oprichtingskosten 20 Immateriële vaste activa (toelichting 5.1.1)

Nadere informatie

Identificatie rapportering Brussel

Identificatie rapportering Brussel Identificatie rapportering 2014 Naam entiteit: Categorie: Adres: Contactpersoon : Vlaams Woningfonds rechtspersoon Ieperlaan41 1000 Brussel Guy Servotte Telefoonnummer: 02/548.91.31 Soort rapportering:

Nadere informatie

EUR JAARREKENING IN EURO

EUR JAARREKENING IN EURO 40 EUR JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)... zijn / zijn niet VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE werd XXX / werd niet * BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

Nota. Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014

Nota. Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014 Nota RBR auteur a 66 55 dossier 20150331_financieelverslag bestand 31 maart 2015 Datu m Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014 1 Situering Door de invoering van de programmawet van

Nadere informatie

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Codering Afdeling 1. 2014 2013 BALANS VOOR VERWERKING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

INHOUD AUTEURSLIJST 3 WOORD VOORAF 15. AFDELING 1 De jaarrekening opstellen 17

INHOUD AUTEURSLIJST 3 WOORD VOORAF 15. AFDELING 1 De jaarrekening opstellen 17 INHOUD AUTEURSLIJST 3 WOORD VOORAF 15 AFDELING 1 De jaarrekening opstellen 17 1. Algemene principes 17 1.1. Evolutie 17 1.2. Het principe van de secties 17 1.3. De omschrijving van bepaalde rubrieken 18

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Pelicano Stichting van openbaar nut Adres: Rue du Congrès Nr: 35 Bus: Postnummer: 1000 Gemeente: Brussel Land: België Rechtspersonenregister(RPR)- Rechtbank van Koophandel

Nadere informatie

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ Geel)

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ Geel) Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ Geel) BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 23.731.281 16.557.840 Oprichtingskosten (+) 8.100 76.181 Immateriële vaste activa (+) 60.221 18.371

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 32.724.128 32.734.686 Immateriële vaste activa (+) 1.103.982 1.150.385 Materiële vaste activa 27.209.152 25.293.956

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW)

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 32.984.388 32.741.818 Immateriële vaste activa (+) 1.437.882 809.387 Materiële vaste activa 25.256.129 25.642.116

Nadere informatie

Officieuze coördinatie per 1 september 2013

Officieuze coördinatie per 1 september 2013 Koninklijk besluit van 19 december 2003 betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen

Nadere informatie

Omzet in jaar 5 Jaaromzet , , , , ,00 Variabele kosten , , , , ,00

Omzet in jaar 5 Jaaromzet , , , , ,00 Variabele kosten , , , , ,00 Financieel plan Naam: Adres: Telefoon: Email: michiel decavel bieststraat, 86, 86 8560 WEVELGEM decavele@hotmail.com Overzicht van de omzet Overzicht totale omzet Jaaromzet 187 500,00 187 500,00 187 500,00

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/11/2015 BE 0462.537.075 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15679.00182 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: DE LILLE Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Kwadenbulk

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: NewB Europese vennootschap Adres: Rue Botanique Nr: 75 Bus: Postnummer: 1210 Gemeente: Sint-Joost-ten-Node Land: België Rechtspersonenregister(RPR)- Rechtbank van

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 10.11.2006 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 10.11.2006 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 10.11.2006 MONITEUR BELGE 60261 VLAAMSE OVERHEID Welzijn, Volksgezondheid en Gezin [C 2006/36767] 15 MAART 2006. Ministerieel besluit houdende de uitvoering van het besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 32.734.686 32.984.388 Immateriële vaste activa (+) 1.150.385 1.437.882 Materiële vaste activa 25.293.956 25.256.129

Nadere informatie

2009-03-24 DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605. Juridische status : Actief. Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES

2009-03-24 DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605. Juridische status : Actief. Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605 Juridische status : Actief Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES NACE code : 35220 - Distributie van gasvormige brandstoffen via leidingen Het bedrijf

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Pelicano Stichting van openbaar nut Adres: Congresstraat Nr: 35 Bus: Postnummer: 1000 Gemeente: Brussel Land: België Rechtspersonenregister(RPR)- Rechtbank van Koophandel

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 32.741.818 33.212.282 Immateriële vaste activa (+) 809.387 598.375 Materiële vaste activa 25.642.116 26.323.475

Nadere informatie

Nr. 0462.312.589. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde)

Nr. 0462.312.589. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0462.312.589 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO NAAM: KAURI Rechtsvorm: VZW Adres: de Fiennestraat Nr.: 77 Postnummer: 1070 Gemeente: Brussel 7 Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

Voorwoord... 7. Geconsolideerde balans na resultaatsverwerking... 9. Activa... 10. Passiva... 11. Geconsolideerde resultatenrekening...

Voorwoord... 7. Geconsolideerde balans na resultaatsverwerking... 9. Activa... 10. Passiva... 11. Geconsolideerde resultatenrekening... Gemeente Wuustwezel Arrondissement Antwerpen Provincie Antwerpen NIS-nummer 11053 JAARREKENING 2012 JAARVERSLAG Gasthuisstraat 11 2990 Wuustwezel Tel 03 633 52 10 Fax 03 633 07 53 Ontvanger: Secretaris:

Nadere informatie

Het wel en wee van de vzw Deel 3 De boekhoudkundige en controleverplichtingen

Het wel en wee van de vzw Deel 3 De boekhoudkundige en controleverplichtingen Het wel en wee van de vzw Deel 3 De boekhoudkundige en controleverplichtingen Bertin Pouseele, bedrijfsrevisor Boekhoudkundige bepalingen voorlegging van de jaarrekening en de begroting ter goedkeuring

Nadere informatie

Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM) De Lijn

Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM) De Lijn Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM) De Lijn BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 1.173.822.917 1.164.780.320 Oprichtingskosten 1.199.870 1.342.246 Immateriële vaste activa 1.369.555 1.949.407

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/01/2015 BE 0429.423.255 12 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15025.00242 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: FRAVAN Naamloze vennootschap Adres: Kortrijksestraat Nr: 439 Bus: Postnummer:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/10/2015 BE 0471.522.641 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15654.00593 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: 'T SMOSKE TIELT Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016

E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016 E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016 BALANS VOL 2.1 ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingkosten 20 I Immateriële vaste activa 21 Materiële vaste activa A. Terreinen en gebouwen B. Installaties, machines en

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: PROMA Vereniging zonder winstoogmerk Adres: Vorstlaan Nr: 199 Bus: Postnummer: 1160 Gemeente: Oudergem Land: België Rechtspersonenregister (RPR) - Rechtbank van Koophandel

Nadere informatie

REGISTRATIE DUBBEL BOEKHOUDEN

REGISTRATIE DUBBEL BOEKHOUDEN REGISTRATIE DUBBEL BOEKHOUDEN Basisbeginselen Courante exploitatiecyclus : aankopen verkopen, inkomsten en uitgaven Andere transacties: personeel, investeringen, financiering Inventaris Jaarrekening HOOFDSTUK

Nadere informatie

Bridgeboetiek vzw. Balans en Jaarrekening. Seizoen 2009-2010

Bridgeboetiek vzw. Balans en Jaarrekening. Seizoen 2009-2010 Bridgeboetiek vzw Balans en Jaarrekening Seizoen 2009-2010 1 juli 2009 tot 30 juni 2010 Actief passief resultatenbalans Pagina 1/5 Datum lijst 14/10/2010 BRUTO Afschrijvingen en waardeverm. NETTO ACTIEF

Nadere informatie

VASTE ACTIVA 20/ , ,83. I. Oprichtingskosten , ,45

VASTE ACTIVA 20/ , ,83. I. Oprichtingskosten , ,45 IMELDAZIEKENHUIS ACTIVA Codering Boekjaar Voorgaand boekjaar 31.12.2015 31.12.2014 VASTE ACTIVA 20/28 90.018.468,84 93.315.397,83 I. Oprichtingskosten 20 311.038,94 462.863,45 II. Immateriële vaste activa

Nadere informatie

INHOUD DEEL 1 DE JAARREKENING 23 VOORWOORD 5 OVERZICHT DELEN 7. HOOFDSTUK 1 Beginselen van het vennootschapsboekhouden 25

INHOUD DEEL 1 DE JAARREKENING 23 VOORWOORD 5 OVERZICHT DELEN 7. HOOFDSTUK 1 Beginselen van het vennootschapsboekhouden 25 Vennootschapsboekhouden 9 INHOUD VOORWOORD 5 OVERZICHT DELEN 7 DEEL 1 DE JAARREKENING 23 HOOFDSTUK 1 Beginselen van het vennootschapsboekhouden 25 1 Inleiding 25 2 Wettelijk kader van het vennootschapsboekhouden

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/06/2016 BE 0824.339.751 8 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 16260.00550 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: SOLAR ECO-INVEST Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

Hoofdstuk II Boekhoudtheorie

Hoofdstuk II Boekhoudtheorie Hoofdstuk II Boekhoudtheorie 1. Structuur 2. Basisveronderstellingen a. Entiteitveronderstelling b. Continuïteitsveronderstelling c. Geldwaarde-uitdrukkingsveronderstelling d. Veronderstelling van de historische

Nadere informatie

jaarlijkse groei 15% 12% 10% 10% jaarlijkse groei 20% 15% 12% 12% jaarlijkse groei 20% 15% Percentage van de omzet 45% 45% 45% 45% 45%

jaarlijkse groei 15% 12% 10% 10% jaarlijkse groei 20% 15% 12% 12% jaarlijkse groei 20% 15% Percentage van de omzet 45% 45% 45% 45% 45% FINANCIEEL PLAN opstart 1. PROGNOSE RESULTATENREKENING Cijfers in euro Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 BEDRIJFSOPBRENGSTEN 291.500 327.530 448.381 493.094 542.276 Omzet 290.000 326.000 446.820 491.502

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/07/2014 BE 0423.189.620 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 14378.00570 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Verzekeringskantoor Snyders Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2)

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2) Jaarrekening in euro (VKT 1.1) Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2) Balans na winstverdeling Activa (VKT 2.1) 20/28 Vaste activa 20 Oprichtingskosten 21 Immateriële

Nadere informatie

Ratio's en balansanalyse Hendrik Claessens

Ratio's en balansanalyse Hendrik Claessens Ratio's en balansanalyse de balans en de resultatenrekening als deel van de jaarrekening Actief BALANS Passief 6 Resultatenrekening 7 A BALANS P 6 Resultatenrekening 7 actief passief Actief Balans Passief

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 28/12/2015 BE 0880.365.367 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15707.00413 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: LIBERO Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Aalterveld

Nadere informatie

1. FINANCIËLE INFORMATIESYSTEMEN

1. FINANCIËLE INFORMATIESYSTEMEN Inhoud 1. FINANCIËLE INFORMATIESYSTEMEN............................. 13 1. Wat is boekhouden?........................................ 13 2. Gebruikers van boekhoudinformatie...........................

Nadere informatie

Pagina 1/7 Expert/M Plus V: 12.12.210.02 Datum lijst 31/12/2012. Actief passief resultatenbalans

Pagina 1/7 Expert/M Plus V: 12.12.210.02 Datum lijst 31/12/2012. Actief passief resultatenbalans Pagina 1/7 ACTIEF Vaste activa 130.590,47-57.842,12 72.748,35 Oprichtingskosten Immateriële vaste activa 17.743,07-6.920,53 10.822,54 210100 Software - Aanschaffingswaarde 17.743,07-6.920,53 10.822,54

Nadere informatie

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 1 1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 10. Kapitaal 100 Geplaatst kapitaal 101 Niet-opgevraagd kapitaal (-) 11. Uitgiftepremies 12. Herwaarderingsmeerwaarden

Nadere informatie

HANDBOEK BOEKHOUDEN BELGISCH BOEKHOUDRECHT

HANDBOEK BOEKHOUDEN BELGISCH BOEKHOUDRECHT HANDBOEK BOEKHOUDEN BELGISCH BOEKHOUDRECHT HANDBOEK BOEKHOUDEN BELGISCH BOEKHOUDRECHT De algemeen aanvaarde boekhoudbeginselen en financiële rapporteringstandaarden voor ondernemingen en (internationale)

Nadere informatie

Officieuze coördinatie per 1 mei 2008

Officieuze coördinatie per 1 mei 2008 Koninklijk besluit van 19 december 2003 betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen

Nadere informatie

201 1 NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VKT-vzw 1.1

201 1 NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VKT-vzw 1.1 201 1 NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VKT-vzw 1.1 EUR JAARREKENING IN EURO NAAM:... Belgian Homeless Cup... Rechtsvorm:... Vereniging zonder winstoogmerk Adres:... Houba de Strooperlaan Nr.:... 145

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Het Nest Vereniging zonder winstoogmerk Adres: Finlandstraat Nr: 1 Bus: Postnummer: 9940 Gemeente: Evergem Land: België Rechtspersonenregister (RPR) - Rechtbank van

Nadere informatie

1 toelichting jaarrekening

1 toelichting jaarrekening I. Staat van de immateriële vaste activa (post 21 van de activa) a) Aanschaffingswaarde Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa Overdrachten en buitengebruikstellingen ( ) Overboekingen

Nadere informatie

4. Wettelijke basis 17 4.1. Europese richtlijnen en verordeningen 17 4.2. Belgische wetgeving 17 4.3. Voor vzw s 18

4. Wettelijke basis 17 4.1. Europese richtlijnen en verordeningen 17 4.2. Belgische wetgeving 17 4.3. Voor vzw s 18 Inhoud 1. Financiële informatiesystemen 13 1. Wat is boekhouden? 13 2. Gebruikers van boekhoudinformatie 14 3. Financial versus management accounting 15 3.1. Financial accounting (of algemeen boekhouden)

Nadere informatie

Syllabus. Algemene boekhouding voor lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus. Rubrieken en waarderingsregels.

Syllabus. Algemene boekhouding voor lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus. Rubrieken en waarderingsregels. Syllabus Algemene boekhouding voor lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus Rubrieken en waarderingsregels Editie 2011 Slideshow Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 1 Opdeling

Nadere informatie

Boekhouding OFP / IBP

Boekhouding OFP / IBP Boekhouding OFP / IBP 27 maart 2014 Harold François Agenda Algemene boekhouding Boekhouding OFP/IBP 2 Agenda Algemene boekhouding Boekhouding OFP/IBP 3 Boekhoudkundige verplichtingen Wet dd. 17/07/1975

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/09/2015 BE 0862.652.672 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15640.00354 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Codex Finance Naamloze vennootschap Adres: Bogaardenstraat Nr: 5 Bus:

Nadere informatie

201 1 NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VKT-vzw 1.1

201 1 NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VKT-vzw 1.1 201 1 NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VKT-vzw 1.1 EUR JAARREKENING IN EURO NAAM:... Vlaamse Beroepsvereniging voor Experiëntiële Gestalt Psychotherapie... Rechtsvorm:... Vereniging zonder winstoogmerk

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Pelicano Stichting van openbaar nut Adres: Rue du Congrès Nr: 35 Bus: Postnummer: 1000 Gemeente: Brussel Land: België Rechtspersonenregister (RPR) - Rechtbank van

Nadere informatie

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18.

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18. bij oprichting Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal Kapitaal volgens oprichtingsstatuten Minimum inbreng in speciën jaar 1 18.550,00

Nadere informatie

JAARREKENING 2013 per 31/12/2013

JAARREKENING 2013 per 31/12/2013 @Transvaal VZW Transvaalstraat 15 26 BERCHEM B.T.W.: n.b. R.P.R. 832.645.3 JAARREKENING 213 per 31/12/213 Inhoud: 1. Balans 2. Resultaten-rekening 3. Specificatie investeringen & afschrijvingen BALANS

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 per 31/12/2014

JAARREKENING 2014 per 31/12/2014 @Transvaal VZW Transvaalstraat 15 26 BERCHEM B.T.W.: n.b. R.P.R. 832.645.3 JAARREKENING 214 per 31/12/214 Inhoud: 1. Balans 2. Resultatenrekening 3. Specificatie investeringen & afschrijvingen BALANS &

Nadere informatie

CONSOLIDATIE- ZAKBOEKJE 2012

CONSOLIDATIE- ZAKBOEKJE 2012 CONSOLIDATIE- ZAKBOEKJE 2012 Onder leiding van Prof. em. Dr. E. De Lembre Buitengewoon hoogleraar Vakgroep Accountancy en Bedrijfsfinanciering, Universiteit Gent Past President Ernst & Young Mevr. S. Podevijn

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/07/2014 BE 0462.364.455 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 14379.00482 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Dokter Geert De Brabandere Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT Datum neerlegging Nr 0881511749 Blz E D VKT 11 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: Ello Rechtsvorm: BVBA Adres: Bautersemstraat Nr: 68 Postnummer: 2800 Gemeente: Mechelen Land: België

Nadere informatie

Boekhouding. boekhouding 1

Boekhouding. boekhouding 1 Boekhouding boekhouding 1 Welke boekhouding? Natuurlijke personen - werknemers kunstenaars - zelfstandigen Feitelijke vereniging Handelsvennootschappen VZW s boekhouding 2 Werknemer kunstenaar Geen boekhoudverplichting

Nadere informatie

Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere boekhoudkundige richtlijnen voor voorzieningen voor personen met een handicap

Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere boekhoudkundige richtlijnen voor voorzieningen voor personen met een handicap Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere boekhoudkundige richtlijnen voor voorzieningen voor personen met een handicap Datum 28/07/2006 De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en

Nadere informatie

De huidige OCMW-beleidsinstrumenten. II.1. De financiële registratie in functie van de jaarrekening

De huidige OCMW-beleidsinstrumenten. II.1. De financiële registratie in functie van de jaarrekening Lokaal Financieel Management Praktijkgids INHOUDSOPGAVE I. Wegwijzer Woord vooraf 1 II. II.1. De financiële registratie in functie van de jaarrekening Inleiding 1 II.1.1. Het actief 1. De balans vaste

Nadere informatie