uitdaging gemeente De financiële uitdagingen voor de nieuwe gemeentebesturen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "uitdaging gemeente De financiële uitdagingen voor de nieuwe gemeentebesturen"

Transcriptie

1 2007 Deze studie werd gerealiseerd in december 2006 (met de tot dan beschikbare informatie) door de Researchafdeling van Dexia Bank in samenwerking met de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en de Union des Villes et Communes de Wallonie (UVCW). Verantwoordelijke uitgever: Dirk Smet, Dexia Bank, Pachecolaan 44, 1000 Brussel RPR Brussel BTW BE SDRA JANUARI 2007 BANK & VERZEKERINGEN uitdaging De financiële uitdagingen voor de nieuwe gemeentebesturen gemeente Cover fichesnl.indd :26:21

2 fiche 2 De hervorming van het gemeenterecht en de principes van de nieuwe beleidsvoering De organisatie van de lokale besturen is door verschillende institutionele hervormingen geleidelijk aan bijna volledig een gewestelijke bevoegdheid geworden. Sinds de bijzondere wet van 13 juli 2001 zijn de gewesten meer bepaald bevoegd voor de samenstelling, de organisatie, de bevoegdheden en de werking van de provinciale en gemeentelijke instellingen op hun grondgebied. Ze worden geacht hierbij de grondwettelijke garanties voor lokale autonomie na te leven en in het bijzonder het taalkundige evenwicht te respecteren. Het Vlaamse en het Waalse Gewest (1) hebben onlangs van deze nieuwe competenties gebruik gemaakt om het organieke kader van de gemeenten die onder hun bevoegdheid vallen te wijzigen, respectievelijk via: - het Gemeentedecreet: de Vlaamse overheid heeft een belangrijke hervorming van het gemeenterecht doorgevoerd (decreet van 6 juli 2005), die zowel de werking van de gemeenteorganen wijzigt als de dagelijkse werking van het bestuur. Dit decreet werd aangevuld met een decreet (1 februari 2006) waarbij nieuwe regels voor de gemeenteraadsverkiezingen worden vastgelegd. - de Code de la démocratie locale et de la décentralisation: het Waalse Gewest heeft eerst de verschillende wetgevingen voor de lokale besturen in een wetboek samengebracht en geordend. Daarna is het overgegaan tot een eerste hervorming van het gemeenterecht (decreet van 8 december 2005) voor de gemeenteraadsverkiezingen en voor de installatie en de werking van de gemeenteorganen (specifiek gaat het over een wijziging van de manier waarop de burgemeester wordt aangesteld). Deze en andere aanvullende bepalingen zullen van kracht worden of concreet worden toegepast voor de meerderheden die bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen verkozen zijn. Ze zullen de werking van de nieuwe gemeenteraad en de Raad voor Maatschappelijk Welzijn ongetwijfeld grondig veranderen. De hervorming in Vlaanderen Waarover gaat het? De Vlaamse regering legde in 2004 in haar regeerakkoord vast dat een nieuw decreet zou worden voorgesteld tegen juli Men wil via een Vlaams gemeentedecreet en provinciedecreet komen tot een modern, democratisch en efficiënt overheidsmanagement voor gemeenten en provincies. Deze decreten kwamen deels tot stand in overleg met de gemeenten, provincies en hun vertegenwoordigers. De decreten willen de bestuurskracht versterken en een kans bieden om de grote onderlinge verscheidenheid van de 308 gemeentebesturen tot uiting te laten komen. Een aantal bepalingen zijn immers zo geformuleerd dat de gemeenten zelf kunnen beslissen of en hoe ze die elementen in hun organisatie uitbouwen (keuze- en delegatiemogelijkheden). Alle artikelen van het decreet zijn geconcipieerd vanuit een van de volgende drie pijlers: - deregulering en afstemming van regels voor gemeenten, OCMW s en provincies; - meer gemeentelijke autonomie en ruimte voor lokaal maatwerk; - vereenvoudiging. Enerzijds werden elementen uit de bestaande federale nieuwe gemeentewet overgenomen, anderzijds schrapt het Gemeentedecreet (op termijn) heel wat andere wetgeving. Een reeks bepalingen uit het Gemeentedecreet zal na afkondiging nog nader worden geregeld via uitvoeringsbesluiten, waardoor de invoering in fasen zal verlopen. Een aantal voorheen geformuleerde voorstellen waarover binnen de Vlaamse regering nog geen consensus bestaat, werden niet opgenomen en voor verdere bespreking verplaatst naar een latere discussieronde (na 2006). Regelgevend kader - Gemeentedecreet van 15 juli 2005; - Hersteldecreet Gemeentedecreet (2 juni 2006). Het decreet is van toepassing vanaf de volgende gemeentelijke bestuursperiode , vanaf de in het decreet bepaalde datum of vanaf de datum die voor specifieke artikelen nog wordt vastgelegd via uitvoeringsbesluit. (1) Het Brusselse Gewest heeft van zijn kant een aantal vaak louter formele wijzigingen doorgevoerd.

3 Financiële impact Andere impact De begroting staat niet langer centraal, wel de meerjarenplanning, die opgemaakt wordt voor de hele gemeentelijke bestuursperiode. Deze meerjarenplanning bestaat uit een strategische nota (met de beleidsdoelstellingen en -opties) en een bijgaande financiële nota (met de financiële consequenties van de beleidsopties). De jaarlijkse budgetopmaak gebeurt op basis van de meerjarenplanning, behalve voor het eerste jaar van de bestuursperiode wanneer het meerjarenplan nog moet worden opgesteld. Het budget bestaat eveneens uit twee delen: de beleidsnota, die de beleidsdoelstellingen concreet stelt, en de bijbehorende financiële nota, die voor de beslissingen van het begrotingsjaar een overzicht geeft van drie budgetten: het exploitatiebudget, het investeringsbudget en het overzicht van de financiële stromen (liquiditeitenbudget). De klassieke ontvangersfunctie wordt omgevormd tot de functie van financieel beheerder, die de ambtelijke verantwoordelijke wordt voor de gemeentefinanciën. Tevens is de financieel beheerder verantwoordelijk voor een aantal controlerende en rapporterende taken. Taken die de financieel beheerder onder eigen verantwoordelijkheid uitvoert: - de voorafgaande krediet- en wetmatigheidscontrole van beslissingen van de gemeente met budgettaire en financiële implicaties; - het innen van de ontvangsten; - de uitvoering van de betalingen (na opdracht van gemeentesecretaris of budgethouder); - Het debiteurenbeheer. Taken die de financieel beheerder onder functionele leiding van de secretaris en in overleg met het managementteam uitvoert: - het opstellen van de financiële nota van het meerjarenplan en van het budget; - het voeren van de gemeentelijke boekhouding en het opmaken van de jaarrekening; - het thesauriebeheer; - de financiële analyse en het beleidsadvies over financiën. Een gewestelijke externe auditcommissie zorgt voor de controle op de wetmatigheid van handelingen, op de correctheid van financiële gegevens, de inventarislijsten, de boekhouding en de jaarrekening. Daarnaast licht ze ook het internecontrolesysteem door, dat wordt opgesteld door de secretaris en goedgekeurd door de gemeenteraad. De boekhouding moet gevoerd worden met een systeem van dubbele boekhouding, aangepast aan de omvang van de activiteiten. Deze bepaling moet nog nader worden uitgewerkt via uitvoeringsbesluit. Het huidige boekhoudsysteem van enkelvoudige begrotingsboekhouding met dubbele algemene boekhouding verdwijnt wellicht op termijn. Interne organisatie - De burgemeester is niet langer van rechtswege voorzitter van de gemeenteraad. De gemeenteraadsleden zijn vrij om een voorzitter uit hun kring aan te wijzen. - De schepenen worden ofwel verkozen ofwel benoemd op basis van een gezamenlijke voordrachtsakte, die eventueel ook de einddatum van hun mandaat en de naam van hun opvolger vermeldt. De gemeente kan op eigen initiatief het aantal schepenen verminderen. Het absolute minimumaantal schepenen is twee, het maximum wordt vastgelegd op tien. - De voorzitter van het OCMW kan aan het college van burgemeester en schepenen worden toegevoegd. Vanaf 2013 is dit verplicht. In elk op die manier samengesteld college moet minstens één persoon van het andere geslacht zetelen. - Mogelijkheid om mandaat van burgemeester, schepen en voorzitter qua duur te beperken. - Het college van burgemeester en schepenen moet worden samengesteld uit personen van verschillend geslacht. - Er wordt een managementteam opgericht, dat de coördinatie van de gemeentelijke diensten bij de beleidsvoorbereiding, -uitvoering en -evaluatie ondersteunt. Tot dit team behoren de secretaris, de financieel beheerder en de personeelsleden die er op basis van het organogram deel van uitmaken. Het team staat onder leiding van de gemeentesecretaris en de leden worden aangesteld door de gemeenteraad, die tegelijk bevoegd is voor ontslag en tuchtzaken. - Soepeler personeelsbeleid en responsabilisering van personeel, naast een verruiming van de aanwerving van contractuele medewerkers. Ook mandaatfuncties zullen mogelijk zijn voor nieuwe vacatures. Bevoegdheden, delegatie, budgethouderschap - De gemeenteraad stelt het gemeentelijk beleid vast en bepaalt het begrip dagelijks bestuur, maar kan de invulling ervan ook delegeren aan het college. - De gemeenteraad bepaalt zelf de mate van zijn delegatiebevoegdheid. Dit kan leiden tot gevoelige verschillen tussen gemeentebesturen op het gebied van gemeentelijke werking en organisatie. - Het college is bevoegd voor het dagelijkse bestuur en kan taken delegeren aan de gemeentesecretaris. - Parallel met deze bevoegdheid is het college ook de budgethouder. Het kan m.a.w. ontvangsten en uitgaven beheren om er beleidsdoelstellingen mee te realiseren. De budgethouder mag verbintenissen aangaan namens de gemeente. Budgethouderschap kan gedelegeerd worden aan de secretaris, een hoofd van een IVA (intern verzelfstandigd agentschap), andere personeelsleden, een wijkcomité of burgerinitiatieven.

4 Overheidsopdrachten - De gemeenteraad is bevoegd voor het toewijzen van overheidsopdrachten. - Het college kan echter volledig zelfstandig overheidsopdrachten goedkeuren indien het over dagelijks bestuur gaat en indien de opdracht nominatief in het vastgestelde budget is opgenomen. Aangaan van verbintenissen Betalen van uitgaven Bijkomende informatie Er zijn dossiers beschikbaar op: - de website van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG): (rubriek Beleidsthema s Werking & Organisatie Gemeentedecreet); - de website van de Vlaamse Gemeenschap: (rubriek Regelgeving Wetgeving en rubriek Adviesraden Hoge Raad voor Binnenlands Bestuur Dossiers). - De budgethouder gaat de verbintenissen aan, na voorafgaand visum van de financieel beheerder. - De financieel beheerder voert de betalingen uit, na uitdrukkelijke betalingsopdracht van de budgethouder of de gemeentesecretaris (dubbele handtekening). Verzelfstandiging Meer mogelijkheden voor interne en externe verzelfstandiging voor welbepaalde beleidsuitvoerende taken van gemeentelijk belang: - budgethouderschap en mogelijkheid om interne verzelfstandigde agentschappen (IVA s) op te richten; - externe verzelfstandigde agentschappen (EVA s) kunnen de vorm aannemen van een autonoom gemeentebedrijf of een EVA in privaatrechtelijke vorm (nv, vzw ). Deelname van gemeenten aan rechtspersonen - Oprichting, deelname of vertegenwoordiging in verenigingen, stichtingen en vennootschappen met sociaal oogmerk, die geen taken van gemeentelijk belang uitoefenen, is mogelijk. - Deelname aan projecten van publiek-private samenwerking is ook mogelijk. Betrokkenheid van de burgers Een aantal initiatieven wordt ingevoerd of vernieuwd met als doel het democratische gehalte van het gemeentelijk bestuur te verhogen, zoals: verplichte organisatie van klachtenbehandeling, inspraak van de bevolking moet worden georganiseerd en volksraadpleging is mogelijk. Verwante dossiers - Wijzigingen gemeente- en provinciekieswet. - OCMW-decreten tot wijziging van de organieke OCMW-wet van 8 juli Decreet intergemeentelijke samenwerking. De hervorming in Wallonië Waarover gaat het? Het regeerakkoord voor de bestuursperiode kent een ruime plaats toe aan een heropleving van de lokale democratie, een grotere transparantie van het openbaar beleid, een versterking van het partnerschap met de lokale besturen en de invoering van de hervorming van de intercommunales die tijdens de vorige bestuursperiode werd goedgekeurd. Door het toenemende aantal bestuursproblemen en belangenconflicten waarover in de media verslag werd uitgebracht en die het imago van de lokale instelling hebben aangetast, zijn diepgaande hervormingen meer dan ooit noodzakelijk. Deze vaststelling heeft tot onderstaande projecten geleid. De hervorming van de Code de la démocratie locale et de la décentralisation De hervorming wil het beheer van de gemeenten, provincies en hun instellingen nieuw leven inblazen met het oog op meer democratie, duidelijkheid en efficiëntie en wil de keuze van de kiezer een groter gewicht geven. Ze berust op twee decreten. Een decreet dat vooral betrekking heeft op de gemeenten en provincies en onder de bevoegdheid van het Waalse Gewest valt. Een tweede decreet gaat over de OCMW s en valt onder de bevoegheden die de Franse Gemeenschap delegeerde aan het Waalse Gewest. Samengevat zijn de belangrijkste doelstellingen van de hervorming: - de versterking van de directe democratie (manier waarop de burgemeester wordt aangewezen, indienen van een motie van wantrouwen tegen een of meer schepenen); - de aanwezigheid van beide geslachten in de lokale en provinciale instanties (50 % kandidaten van elk geslacht op de kieslijsten en beide geslachten verplicht vertegenwoordigd in de colleges); - de inkrimping van de termijn tussen de verkiezingen en de dag waarop de raadsleden hun functie opnemen (installatie van de gemeenteraad begin december en indiening van het ontwerp van bestuursakkoord tegen ten laatste 15 december);

5 - de uitbouw van de synergie tussen gemeenten en OCMW s (via de aanwezigheid van de OCMW-voorzitter in het college, de organisatie van minstens een jaarlijkse gemeenschappelijke vergadering van gemeenteraadsleden en OCMW-raadsleden, het opstellen van een jaarverslag over de synergie en de voorstelling van de rekening en de begroting van het OCMW aan de gemeenteraad door de voorzitter van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn). Het project van nieuwe beleidsvoering op lokaal vlak de bepaling waarbij het aantal schepenen met één persoon wordt verminderd, zal bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen in werking treden (in oktober 2012). De hervorming van de gemeenteboekhouding Analytische synthese Er is een testfase gepland voor het project van analytische synthese voor de rekeningen De definitieve versie zou voor de rekeningen 2007 (dus in 2008) veralgemeend moeten zijn. De regering had zich er in haar regionale beleidsverklaring toe verbonden om een democratisch controle-instrument weer een centrale rol te laten spelen in de gemeenteboekhouding. Op 16 juni 2006 legde de minister van Binnenlandse Zaken aan de Waalse regering een kadernota voor over local governance en meer bepaald over de democratische controle van de financiën. De hervorming van de bepalingen i.v.m. de samenwerking tussen gemeenten Los van de hervorming van de intercommunales (halvering van het aantal), werd in juli 2006 door het Waalse parlement ook een organieke hervorming goedgekeurd. Naast de aspecten die verband houden met een grotere beheerstransparantie en een democratische vertegenwoordiging, heeft de hervorming net als bij het Vlaamse decreet ook betrekking op formules voor een soepeler samenwerking tussen gemeenten (overeenkomsten, projectverenigingen, enz.). Regelgevend kader - Decreten van 8 december 2005: wijziging van de Code de la démocratie locale et de la décentralisation; wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 van de OCMW s. - Kadernota van 16 juni 2006, goedgekeurd door de Waalse regering: het betreft een kadernota over local governance en meer bepaald over de democratische controle van de financiën. - Decreet van 19 juli 2006: wijziging van de bepalingen van de Code de la démocratie locale et de la décentralisation i.v.m. de samenwerking tussen gemeenten. Timing De hervorming van de intercommunales - Aanpassing van het statuut van de intercommunales aan de bepalingen van het nieuwe decreet en het rationalisatieproject tegen begin december Invoering van het Intern Reglement van de beheersorganen en online plaatsen van de internetsite tegen 31 december Goedkeuring van het gebruikerscharter tegen 31 januari Financiële impact Al deze hervormingen zullen vooral een invloed hebben op de werking van de gemeenteorganen en op de regels i.v.m. de controle en vertegenwoordiging van de paragemeentelijke instellingen. De directe weerslag op de gemeentefinanciën is vrij beperkt. De twee onderliggende doelstellingen van deze hervormingen zijn namelijk: - de synergie tussen de lokale instellingen vergroten; - de nieuwe regels voor controle van de lokale financiën bevestigen. Een grotere synergie tussen de lokale instellingen De hervorming van de Code de la démocratie locale et de la décentralisation is uitdrukkelijk bedoeld om de synergie tussen de gemeente en haar OCMW te vergroten en op die manier schaalvoordelen te creëren, overlappingen te vermijden en bijgevolg de werkingskosten te beperken. Het nieuwe decreet betreffende de intercommunales van zijn kant, versoepelt de formules voor samenwerking tussen de gemeenten en breidt ze uit, wat meer mogelijkheden biedt voor het delen van de kosten (gemeenschappelijk aanwerven van hoogopgeleid personeel, gemeenschappelijk beheer van de infrastructuur enz.). De hervorming van de Code de la démocratie locale et de la décentralisation De meeste nieuwe bepalingen van het decreet die betrekking hebben op de verkiezingen, werden van kracht bij de publicatie in het Belgisch Staatsblad of op de dag van de verkiezingen (8 oktober 2006) of vanaf 1 januari Alleen De nieuwe regels voor de controle van de lokale financiën De Waalse regering heeft diverse principes goedgekeurd voor een veralgemeende invoering van een transparant en eigentijds bestuur bij de lokale besturen. Dit hervormingsproject steunt op volgende pijlers:

6 - versterking van het toezicht (via de invoering van een volledige lijst van verslagen die door de lokale besturen verplicht aan de toezichthoudende overheid moeten worden overgemaakt, bijvoorbeeld over openbare aanbestedingen, het interne reglement van de raad, de bezoldiging van de mandatarissen, enz.); - de hervorming van de boekhouding van gemeenten en OCMW s (meer bepaald een vereenvoudiging van het beheer voor kleine investeringen, meer transparantie voor de investeringen en de financiering ervan, de invoering van de verplichting om rekening te houden met de impact van een investering op de gewone dienst, de uitwerking van een analytische synthese van de rekening om mandatarissen en burgers een beeld te geven van de gemeentefinanciën): opstellen van een meerjarenbegrotingstraject voor de bestuursperiode als begeleiding bij het Contrat d avenir local ; dit traject moet worden toegevoegd aan de gemeentebegroting die aan de toezichthoudende overheid wordt bezorgd; - verbetering van de interne controle, via een herdefiniëring van de rol van ontvanger (zich weer toespitsen op de opdrachten van controle, interne audit en financieel adviseur van de mandatarissen) en het formaliseren van de procedures van interne audit; - versterking van de geconsolideerde benadering en van de externe controle van de paragemeentelijke instellingen: door de gemeentelijke vzw s dezelfde regels voor goed bestuur op te leggen als de intercommunales en de huisvestingsmaatschappijen (proportionele vertegenwoordiging in de beheersorganen, transparant beheer, beperking van de bezoldigingen en voordelen in natura, en deontologische en ethische regels); door de begunstigden van subsidies nog meer te verplichten om aan de gemeente- en provincieraad rekeningen en balansen over te maken; door het begrip beheerscontract te ontwikkelen wanneer een gemeente een instelling opricht of een participatie neemt in een instelling die belast is met een opdracht van gemeentelijk belang of er een toelage aan toekent voor een te bepalen bedrag; door in de gemeenten van minstens inwoners een interneauditcomité voor de paralokale instellingen op te richten (bestaande uit de ontvanger, een lid van het college, een extern expert en de vertegenwoordigers van de betrokken instellingen). De interne audit is bedoeld voor de gemeentelijke en provinciale autonome gemeente- en provinciebedrijven, de kerkfabrieken, de OCMW s en de vzw s verbonden aan de gemeente (gemeentetoelage boven EUR). worden gecontroleerd. Voor de gemeenten, provincies, OCMW s, paragemeentelijke en paraprovinciale instellingen zou dit orgaan meer bepaald belast zijn met: een controle- en observatieopdracht (in de geest van een externe audit) van gemeente- en provinciestructuren en de instellingen die er mee samenhangen; een controle van de financiën en van de conformiteit met de begrotingswet, en een correcte toepassing van de rechtsregels, meer bepaald op het gebied van de toe te passen regels i.v.m. openbare aanbestedingen, toekenning en gebruik van subsidies, aanwerving van personeel, enz. Verwante dossiers - Versterking van de participatieve democratie: onderdeel van de hervorming van de Code de la démocratie locale et de la décentralisation, goedgekeurd door de Waalse regering maar nog niet door het Waalse parlement en bedoeld om de participatie van de burger en de verkozene in het bestaan van de gemeente te verhogen (interpellatierecht, volksraadpleging door de gemeente, participatieve begroting, betere informatie aan de gemeenteraadsleden, uitwerking van een Contrat d avenir local, enz.). - Toepassing van het rationalisatieproject voor de intercommunales. Bijkomende informatie - Dossier beschikbaar op de website van Union des villes et communes de Wallonnie (UVCW): (rubriek Démocratie locale). - Communiqués beschikbaar op de website van de Waalse minister van Binnenlandse Zaken en Ambtenarenzaken: (rubriek Suivons l actu Les communiqués). - oprichting van een inspectiedienst voor de lokale en paralokale besturen: d.w.z. een nieuwe permanente structuur met een specifiek statuut dat onafhankelijkheid waarborgt; een structuur die op de knowhow van bedrijfsrevisoren kan rekenen. Elke lokale entiteit moet in de loop van een bestuursperiode minstens een keer

Inhoud Verzelfstandiging in het gemeentedecreet Budgethouderschap IVA s 2

Inhoud Verzelfstandiging in het gemeentedecreet Budgethouderschap IVA s 2 Budgethouderschap en intern verzelfstandigde agentschappen Studiedag 8 maart 2007 Mechelen Inhoud Verzelfstandiging in het gemeentedecreet Budgethouderschap IVA s 2 Inhoud Verzelfstandiging in het gemeentedecreet

Nadere informatie

Beleids- en beheerscyclus en gemeentelijke verzelfstandiging Jan Leroy, VVSG. Ontmoetingsdag Locus-VVC, 20 mei 2011

Beleids- en beheerscyclus en gemeentelijke verzelfstandiging Jan Leroy, VVSG. Ontmoetingsdag Locus-VVC, 20 mei 2011 Beleids- en beheerscyclus en gemeentelijke verzelfstandiging Jan Leroy, VVSG Ontmoetingsdag Locus-VVC, 20 mei 2011 Inhoud BBC en Gemeentelijke diensten Budgethouderschap Intern verzelfstandigd agentschappen

Nadere informatie

Extern verzelfstandigde agentschappen in privaatrechtelijke vorm Dr. Steven Van Garsse Manager Vlaams Kenniscentrum PPS Overzicht Inleiding Begrip Wanneer Welke vorm Statuut PEVA s praktisch Onderscheid

Nadere informatie

Algemene Vergadering VVSG Brussel, 7 december 2016

Algemene Vergadering VVSG Brussel, 7 december 2016 Decreet Lokaal Bestuur: een stand van zaken Algemene Vergadering VVSG Brussel, 7 december 2016 Inhoud Context en voorgeschiedenis Politieke organisatie Personeel Organisatie BBC en Financiën Verzelfstandiging

Nadere informatie

BUDGET 2015 GEMEENTE MERKSPLAS

BUDGET 2015 GEMEENTE MERKSPLAS BUDGET 2015 GEMEENTE MERKSPLAS INHOUDSTAFEL 1. INLEIDING... 3 2. MISSIE... 5 3. BELEIDSNOTA... 6 3.1. DOELSTELLINGENNOTA... 6 3.2. DOELSTELLINGENBUDGET... 16 3.3. FINANCIËLE TOESTAND... 17 3.4. LIJST OVERHEIDSOPDRACHTEN...

Nadere informatie

Inhoud Inwerkingtreding gemeentedecreet Belangrijke beslissingen voor de komende maanden De eerste honderd dagen 2

Inhoud Inwerkingtreding gemeentedecreet Belangrijke beslissingen voor de komende maanden De eerste honderd dagen 2 Het gemeentedecreet: volgt u nog? De eerste 100 dagen Februari-maart 2007 Inhoud Inwerkingtreding gemeentedecreet Belangrijke beslissingen voor de komende maanden De eerste honderd dagen 2 Inwerkingtreding

Nadere informatie

Het provinciedecreet voert wel een nieuwheid in, nl. het budgethouderschap. (art. 154 e.v. Provinciedecreet)

Het provinciedecreet voert wel een nieuwheid in, nl. het budgethouderschap. (art. 154 e.v. Provinciedecreet) WERKINSTRUMENTEN VAN DE PROVINCIES VOOR HET VOEREN VAN HET PROVINCIAAL BELEID Het is de algemene regel dat de provincies de hun toevertrouwde opdrachten zelf uitvoeren via hun administratie. Veel van hun

Nadere informatie

Gemeente-, OCMW- en provinciedecreet gewijzigd voor meer efficiënte Vlaamse lokale besturen

Gemeente-, OCMW- en provinciedecreet gewijzigd voor meer efficiënte Vlaamse lokale besturen Gemeente-, OCMW- en provinciedecreet gewijzigd voor meer efficiënte Vlaamse lokale besturen 1. Wijzigingen aan onverenigbaarheden De personeelsleden van het OCMW kunnen niet meer zetelen in de gemeenteraad

Nadere informatie

Verzelfstandiging van Lokale Besturen. Door Sven De Spiegeleer 26 juni 2008

Verzelfstandiging van Lokale Besturen. Door Sven De Spiegeleer 26 juni 2008 Verzelfstandiging van Lokale Besturen Door Sven De Spiegeleer 26 juni 2008 Inhoudstafel A. Historiek, de verzelfstandiging in de Nieuwe Gemeentewet B. Verzelfstandiging in Gemeentedecreet en Provinciedecreet

Nadere informatie

Inhoud. Woord vooraf... 13

Inhoud. Woord vooraf... 13 Inhoud Woord vooraf... 13 Hoofdstuk 1 Het Gemeentedecreet algemeen... 15 1. Waarom is er nu een Vlaams Gemeentedecreet?... 15 2. Waarom kwam het Gemeentedecreet er in 2005?... 15 3. Wat regelt het Gemeentedecreet?...

Nadere informatie

Informatiesessie inwerkingtreding gemeentedecreet. Kabinet Vlaams minister Marino Keulen

Informatiesessie inwerkingtreding gemeentedecreet. Kabinet Vlaams minister Marino Keulen Informatiesessie inwerkingtreding gemeentedecreet Kabinet Vlaams minister Marino Keulen Situering Gemeentedecreet De bijzondere wet van 13 juli 2001 maakte Vlaanderen bevoegd voor het bestuur van gemeenten

Nadere informatie

Inhoud. Woord vooraf... 13

Inhoud. Woord vooraf... 13 Inhoud Woord vooraf... 13 Hoofdstuk 1 Het Gemeentedecreet algemeen... 15 1. Waarom is er nu een Vlaams Gemeentedecreet?... 15 2. Waarom kwam het Gemeentedecreet er in 2005?... 15 3. Wat regelt het Gemeentedecreet?...

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. Deel I: Krachtlijnen van de vernieuwing 1. Hoofdstuk 1: Situering van het OCMW naar vernieuwende aspecten 3

Inhoud. Voorwoord. Deel I: Krachtlijnen van de vernieuwing 1. Hoofdstuk 1: Situering van het OCMW naar vernieuwende aspecten 3 Inhoud Voorwoord V Deel I: Krachtlijnen van de vernieuwing 1 Hoofdstuk 1: Situering van het OCMW naar vernieuwende aspecten 3 1. Inleiding 3 2. Structuur van het Organieke Decreet 3 3. Krachtlijnen van

Nadere informatie

Het gemeentedecreet: de nieuwe gemeentelijke organisatie sedert 1 januari 2007

Het gemeentedecreet: de nieuwe gemeentelijke organisatie sedert 1 januari 2007 Het gemeentedecreet: de nieuwe gemeentelijke organisatie sedert 1 januari 2007 A. INWERKINGTREDING EN OOGMERKEN Door de staatshervorming is Vlaanderen sedert 2002 bevoegd voor de organisatie en de werking

Nadere informatie

INHOUD. Woord vooraf 17

INHOUD. Woord vooraf 17 Woord vooraf 17 1 Het OCMW-decreet algemeen 21 1. Waarom is er nu een Vlaams OCMW-decreet? 23 2. Wat regelt het OCMW-decreet? 23 3. Wanneer werd/wordt het OCMW-decreet van kracht? 25 4. Welke zijn de uitgangspunten

Nadere informatie

Inhoud. Woord vooraf... 13

Inhoud. Woord vooraf... 13 Inhoud Woord vooraf... 13 Hoofdstuk 1 Het OCMW-decreet algemeen... 15 1. Waarom is er nu een Vlaams OCMW-decreet?... 15 2. Wat regelt het OCMW-decreet?... 15 3. Wanneer werd/wordt het OCMW-decreet van

Nadere informatie

Omzendbrief BB 2007/03

Omzendbrief BB 2007/03 Omzendbrief BB 2007/03 Omzendbrief Aan de provinciegouverneurs Aan de colleges van burgemeester en schepenen Aan de leden van de deputaties Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen

Nadere informatie

DE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING

DE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING DE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING CONCEPTNOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: integratie

Nadere informatie

Kenniscentrum Vlaamse Steden. In actie met burgers Workshop wijkbudgetten. Financieel-technisch luik. Jan Leroy Brussel,

Kenniscentrum Vlaamse Steden. In actie met burgers Workshop wijkbudgetten. Financieel-technisch luik. Jan Leroy Brussel, Kenniscentrum Vlaamse Steden In actie met burgers Workshop wijkbudgetten Financieel-technisch luik Jan Leroy Brussel, 29.4.2010 Inhoud Wijkbudgetten: wat bedoelen we eigenlijk? Budgethouderschap in het

Nadere informatie

Het OCMWdecreet. Cursus gegeven door Walter Appels. in opdracht van PLOT

Het OCMWdecreet. Cursus gegeven door Walter Appels. in opdracht van PLOT Het OCMWdecreet Cursus gegeven door Walter Appels in opdracht van PLOT Walter Appels Stadsambtenaar 1978-1988 OCMWsecretaris 1988-2002 Consulent personeelszaken lokale besturen 2002- Drie invalshoeken:

Nadere informatie

36840 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

36840 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 36840 BELGISCH STAATSBLAD 27.07.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE TRADUCTION MINISTERE DE LA REGION WALLONNE [C 2006/202257] 7 JULI 2006. Omzendbrief betreffende de verkiezingen van de gemeenteraadsleden en de

Nadere informatie

Budgethouderschap. Juridische benadering. Rudi Hellebosch e3pos Agentschap Binnenlands Bestuur. Inhoud. Organieke wet op de OCMW (NOB)

Budgethouderschap. Juridische benadering. Rudi Hellebosch e3pos Agentschap Binnenlands Bestuur. Inhoud. Organieke wet op de OCMW (NOB) schap Juridische benadering Inhoud schap in: Organieke wet op de OCMW (NOB) Gemeente-, OCMW-, Provinciedecreet (GOP) 1 OCMW-wet Artikel 87, 2, 1 - definitie budgethouderschap: schap is de aan een ambtenaar,

Nadere informatie

Het Vlaamse gemeentedecreet voor u ontleed

Het Vlaamse gemeentedecreet voor u ontleed Het Vlaamse gemeentedecreet voor u ontleed Een presentatie van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten Inhoud 1. Wat voorafging 2. Waar staan we vandaag? 3. Inwerkingtreding 4. Uitgangspunten 5.

Nadere informatie

Verslag vergadering gemeenteraadscommissie algemeen beleid op 08/09/2015

Verslag vergadering gemeenteraadscommissie algemeen beleid op 08/09/2015 Verslag vergadering gemeenteraadscommissie algemeen beleid op 08/09/2015 Aanwezig: C. De Jonghe, voorzitter; G. Soete, M. Declerck, J.M. Dedecker, D. Demarcke, L. Feys-Peelman, K. Devos, commissieleden

Nadere informatie

Audit bij Vlaamse lokale besturen Jan Leroy, VVSG

Audit bij Vlaamse lokale besturen Jan Leroy, VVSG Audit bij Vlaamse lokale besturen Jan Leroy, VVSG Studiedag Publieke auditfunctie Brussel, 14 december 2011 Inhoud Enkele cijfergegevens 2 - VVSG - Audit Vlaamse lokale besturen 1 Inhoud 3 - VVSG - Audit

Nadere informatie

INHOUD Woord vooral Het Gemeentedecreet algemeen Politieke organisatie

INHOUD Woord vooral Het Gemeentedecreet algemeen Politieke organisatie INHOUD Woord vooral 17 1 Het Gemeentedecreet algemeen 21 1. Waarom is er nu een Vlaams Gemeentedecreet? 23 2. Waarom kwam het Gemeentedecreet er in 2005? 23 3. Wat regelt het Gemeentedecreet? 24 4. Wanneer

Nadere informatie

nr. 274 van KURT DE LOOR datum: 17 december 2014 aan LIESBETH HOMANS Administratie Binnenlands Bestuur - Juridische adviezen

nr. 274 van KURT DE LOOR datum: 17 december 2014 aan LIESBETH HOMANS Administratie Binnenlands Bestuur - Juridische adviezen SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 274 van KURT DE LOOR datum: 17 december 2014 aan LIESBETH HOMANS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE

Nadere informatie

Naar een sterker lokaal sociaal beleid Organisatie van het sociaal beleid na integratie gemeente-ocmw

Naar een sterker lokaal sociaal beleid Organisatie van het sociaal beleid na integratie gemeente-ocmw Naar een sterker lokaal sociaal beleid Organisatie van het sociaal beleid na integratie gemeente-ocmw Ronde van Vlaanderen 28/1/15 12/2/15 Hasselt, Gent, Torhout, Malle, Leuven Inhoud 2 - Vlaams regeerakkoord

Nadere informatie

DECREET STRATEGISCHE ADVIESRADEN goedgekeurd door het Vlaams Parlement op 9 juli 2003 HOOFDSTUK I. Definities en toepassingsgebied.

DECREET STRATEGISCHE ADVIESRADEN goedgekeurd door het Vlaams Parlement op 9 juli 2003 HOOFDSTUK I. Definities en toepassingsgebied. DECREET STRATEGISCHE ADVIESRADEN goedgekeurd door het Vlaams Parlement op 9 juli 2003 HOOFDSTUK I Definities en toepassingsgebied Artikel 1 Dit decreet regelt een gemeenschaps- en gewestaangelegenheid.

Nadere informatie

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen Opschrift Datum Gewijzigd bij Decreet houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid 6 juli 2012 Decreet van 19 december 2014 houdende

Nadere informatie

Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht

Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht 18.02.2013 Dit document vervangt de vorige uitgave van 14.05.2007 1. Oprichting en doelstelling Artikel 1: Oprichting en benaming Er wordt voor de gemeente Brecht

Nadere informatie

ONTMOETINGSDAG VERZELFSTANDIGING LOCUS en VVC

ONTMOETINGSDAG VERZELFSTANDIGING LOCUS en VVC 20 mei 2011 ONTMOETINGSDAG VERZELFSTANDIGING LOCUS en VVC Vandaag Waarom een ontmoetingsdag Geen studiedag Gebrek aan duidelijkheid van bovenaf Mogelijke wijzigingen zijn op til (ABB, VVSG) VVC en LOCUS

Nadere informatie

Deze 3 verslagen dienen in onderlinge samenhang te worden gelezen en kunnen niet afzonderlijk van elkaar worden gezien of gebruikt.

Deze 3 verslagen dienen in onderlinge samenhang te worden gelezen en kunnen niet afzonderlijk van elkaar worden gezien of gebruikt. Hoofding van het kantoor XYZ Verslagen van de bedrijfsrevisor (1) aan de raad van bestuur (2) van de Vlaamse rechtspersoon in uitvoering van artikel 9 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 september

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zitting 2008-2009 18 februari 2009 ONTWERP VAN DECREET betreffende de organisatie en erkenning van toeristische samenwerkingsverbanden TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zie: 1853 (2008-2009)

Nadere informatie

VR DOC.1037/1

VR DOC.1037/1 VR 2016 3009 DOC.1037/1 DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Definitieve goedkeuring van het ontwerp

Nadere informatie

Rasschaert Advocaten. Gemeentelijke VZW s en verzelfstandiging. 1. Begrip verzelfstandiging (1/3) 1. Begrip verzelfstandiging (2/3)

Rasschaert Advocaten. Gemeentelijke VZW s en verzelfstandiging. 1. Begrip verzelfstandiging (1/3) 1. Begrip verzelfstandiging (2/3) Gemeentelijke VZW s en verzelfstandiging Wim Rasschaert VVJ 17 februari 2011 1. Begrip verzelfstandiging (1/3) Verzelfstandiging: een lokaal bestuur heeft de mogelijkheid rechtspersonen op te richten die

Nadere informatie

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 1. DOELSTELLING : ADVIES EN INSPRAAK BIJ HET LOKAAL CULTUURBELEID 1.1. Met het oog op de voorbereiding en de evaluatie van het

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Graadnaam: financieel beheerder. Dienst:

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Graadnaam: financieel beheerder. Dienst: Functie Graadnaam: financieel beheerder Functienaam: financieel beheerder (OCMW) Functiefamilie: managementteam Functionele loopbaan: decretale graad Afdeling: Dienst: Subdienst: Code: Doel van de entiteit

Nadere informatie

Gemeentelijke verzelfstandiging Wat gebeurt er nu met de gewone gemeentebedrijven of regieën? Johan Cabooter Gemeentelijk Waterbedrijf Knokke-Heist VVSG studiedag Mechelen, 8 maart 2007 www.iswa.be ISWa

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2007 (BS 19 juni 2007) houdende het lokaal beleid kinderopvang. Titel I. Algemene bepalingen

Besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2007 (BS 19 juni 2007) houdende het lokaal beleid kinderopvang. Titel I. Algemene bepalingen 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2007 (BS 19 juni 2007) houdende het lokaal beleid kinderopvang Titel I. Algemene bepalingen Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Artikel 2. De zetel van de sportraad is gevestigd in het gemeentehuis van de gemeente Meerhout, Markt 1, te 2450 Meerhout.

Artikel 2. De zetel van de sportraad is gevestigd in het gemeentehuis van de gemeente Meerhout, Markt 1, te 2450 Meerhout. ERKENNING EN ZETEL Artikel 1. De gemeentelijke Sportraad wordt erkend als gemeentelijk adviesorgaan in uitvoering van het decreet van 6 juli 2012, zijnde het decreet houdende het stimuleren en subsidiëren

Nadere informatie

Zodra jullie daar een bewuste keuze kunnen in maken, zijn er voor elke keuze oplossingen te vinden.

Zodra jullie daar een bewuste keuze kunnen in maken, zijn er voor elke keuze oplossingen te vinden. In deze infofiche In Vlaanderen zijn er een groot aantal particuliere speelpleinen. Veel van hen krijgen subsidies van hun stad of gemeente. Zij leveren knap werk in onderling overleg of verregaande samenwerking

Nadere informatie

De beleids- en beheerscyclus

De beleids- en beheerscyclus 52 // VLAAMS TIJDSCHRIFT VOOR SPORTBEHEER / 2013 / N 234 De beleids- en beheerscyclus Deel 1: Inleiding Arnold Blockerije stadssecretaris Ninove arnold.blockerije@ninove.be Dit artikel is het eerste in

Nadere informatie

IVA Model Gemeenteraadsbesluit + Beheersovereenkomst

IVA Model Gemeenteraadsbesluit + Beheersovereenkomst Omschrijving: Thema: Auteur: Model Gemeenteraadsbesluit + Model Regelgeving, Verzelfstandiging Griet De Wachter Dit document helpt culturele entiteiten bij de voorbereiding naar een eventuele omvorming

Nadere informatie

Functienaam: financieel beheerder. Functiegroep: leidinggevend. Functionele loopbaan: decretale graad. Provincie Vlaams-Brabant. Doel van de entiteit

Functienaam: financieel beheerder. Functiegroep: leidinggevend. Functionele loopbaan: decretale graad. Provincie Vlaams-Brabant. Doel van de entiteit Provincie Vlaams-Brabant Functienaam: financieel beheerder Functiegroep: leidinggevend Functionele loopbaan: decretale graad Doel van de entiteit De gemeentelijke financiële dienst werkt op beleidsmatig

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - ontwerp van decreet houdende de wijziging van het decreet van 30 april 2009 betreffende de organisatie

Nadere informatie

Beleids- en Beheerscyclus. Gemeenten, OCMW s en Provincies

Beleids- en Beheerscyclus. Gemeenten, OCMW s en Provincies Beleids- en Beheerscyclus Gemeenten, OCMW s en Provincies I. Kader van totstandkoming Organieke decreten Internationale verplichtingen i.k.v. ESR95 Het Vlaamse Regeerakkoord Aanbevelingen Raad van Europa

Nadere informatie

nr. 237 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 2 januari 2017 aan LIESBETH HOMANS Lokale besturen - Financieringsmogelijkheden

nr. 237 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 2 januari 2017 aan LIESBETH HOMANS Lokale besturen - Financieringsmogelijkheden SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 237 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 2 januari 2017 aan LIESBETH HOMANS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN,

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

3/04/2015. De OCMW s opdoeken: een goed idee? Situatie in Vlaanderen. Inhoud

3/04/2015. De OCMW s opdoeken: een goed idee? Situatie in Vlaanderen. Inhoud Inhoud De OCMW s opdoeken: een goed idee? Situatie in Vlaanderen AV afdeling OCMW s AVCB-VSGB 26/3/2015 De relatie gemeente-ocmw vandaag Vlaams regeerakkoord 2014-2019 en motie Vlaams parlement Conceptnota

Nadere informatie

Beleids- en beheerscyclus: Papieren waarheid of daadkrachtig bestuur. Pilootbesturen getuigen over hun ervaringen met BBC

Beleids- en beheerscyclus: Papieren waarheid of daadkrachtig bestuur. Pilootbesturen getuigen over hun ervaringen met BBC Beleids- en beheerscyclus: Papieren waarheid of daadkrachtig bestuur Pilootbesturen getuigen over hun ervaringen met BBC Brussel, 24 november 2011 Programma Ellen Ruelens: Staan de beleidsrapporten i.f.v.

Nadere informatie

Doelstellingenmanagement en monitoring vanuit de auditbril. Eddy Guilliams 1 april 2014

Doelstellingenmanagement en monitoring vanuit de auditbril. Eddy Guilliams 1 april 2014 Doelstellingenmanagement en monitoring vanuit de auditbril Eddy Guilliams 1 april 2014 Agenda Interne controle/ organisatiebeheersing en audit Wie zijn we? Doelstellingen en monitoring in de leidraad organisatiebeheersing

Nadere informatie

STATUTEN CULTUURRAAD

STATUTEN CULTUURRAAD STATUTEN CULTUURRAAD 1. DOELSTELLING Art.1 Het Decreet op het lokaal en geïntegreerd Cultuurbeleid van 12 juli 2001 bepaalt dat de organisatie van advies en inspraak voor het cultuurbeleid een bevoegdheid

Nadere informatie

Overzicht Historiek Van oud naar nieuw AGB in Gemeentedecreet Oprichting en statuten Verhouding met gemeente Verhoudingen met derden Bestuursorganen W

Overzicht Historiek Van oud naar nieuw AGB in Gemeentedecreet Oprichting en statuten Verhouding met gemeente Verhoudingen met derden Bestuursorganen W Autonome gemeentebedrijven Studiedag Gemeentelijke verzelfstandiging: van oud naar nieuw (VVSG-Politeia) Mechelen, 8 maart 2007 Marc Bauwens, stafmedewerker VVSG Overzicht Historiek Van oud naar nieuw

Nadere informatie

De hervorming van het gemeenterecht en de principes van nieuwe beleidsvoering

De hervorming van het gemeenterecht en de principes van nieuwe beleidsvoering Fiche 3 De hervorming van het gemeenterecht en de principes van nieuwe beleidsvoering De uitdaging Sinds de institutionele hervorming van 2001 (bijzondere wet van 13 juli 2001) is de organisatie van de

Nadere informatie

FICHE. Het budgethouderschap

FICHE. Het budgethouderschap FICHE Het budgethouderschap Deze tekst is vnl. gebaseerd op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals (voorlopig) laatst gewijzigd door het decreet van 29 juni 2012, en de omzendbrief van minister Keulen

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding; BESLUIT:

DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding; BESLUIT: Voorontwerp van decreet houdende de regels voor de vrijwillige samenvoeging van gemeenten en tot wijziging van het Provinciedecreet van 9 december 2005 en van het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling

Nadere informatie

Verzelfstandiging in provincies: van mogelijkheden naar toepasbaarheid, wenselijkheid en noodzaak Over verzelfstandiging

Verzelfstandiging in provincies: van mogelijkheden naar toepasbaarheid, wenselijkheid en noodzaak Over verzelfstandiging Verzelfstandiging in provincies: van mogelijkheden naar toepasbaarheid, wenselijkheid en noodzaak Het verzelfstandigingdebat en de hieraan gekoppelde voornemens en initiatieven komen langzaam maar zeker

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Graadnaam: financieel beheerder

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Graadnaam: financieel beheerder Functie Graadnaam: financieel beheerder Functienaam: financieel beheerder (gemeente) Functiefamilie: managementteam Functionele loopbaan: decretale graad Afdeling: Dienst: Subdienst: Code: Doel van de

Nadere informatie

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen HOOFDSTUK 1: ALGEMENE UITGANGSPUNTEN Art. 1 De GRO..M is de advies- en participatieraad van de stad Mechelen met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

Voer hier uw titel in

Voer hier uw titel in Voer hier uw titel in Voer hier uw tekst in op niveau 1 Tweede niveau Voer Provincie- hier uw en titel in gemeenteraadsverkiezingen Voer hier uw tekst in op niveau 1 Zondag Tweede 14 niveau oktober 2012

Nadere informatie

Het gemeentedecreet als instrument voor de verzelfstandiging van gemeentelijke sportinitiatieven

Het gemeentedecreet als instrument voor de verzelfstandiging van gemeentelijke sportinitiatieven Het gemeentedecreet als instrument voor de verzelfstandiging van gemeentelijke sportinitiatieven Mark Suykens ging in op wat het Gemeentedecreet zegt over verzelfstandiging. Het was niet zijn bedoeling

Nadere informatie

Functiebeschrijving Financieel beheerder (wettelijke graad klasse 1)

Functiebeschrijving Financieel beheerder (wettelijke graad klasse 1) Functiebeschrijving Financieel beheerder (wettelijke graad klasse 1) In de beheersovereenkomst met het OCMW is voorzien dat de financieel beheerder van de gemeente ook de taak van financieel beheerder

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke Memorie van toelichting OPENBARE ZITTING 1. Kennisname van het ontslag als gemeenteraadslid

Nadere informatie

VR DOC.1222/1BIS

VR DOC.1222/1BIS VR 2016 2511 DOC.1222/1BIS VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - ontwerp van bijzonder decreet houdende

Nadere informatie

Toelichtende nota: Omschrijving van de voorgestelde wijzigingen aan de statuten van bpost, NV van publiek recht

Toelichtende nota: Omschrijving van de voorgestelde wijzigingen aan de statuten van bpost, NV van publiek recht Toelichtende nota: Omschrijving van de voorgestelde wijzigingen aan de statuten van bpost, NV van publiek recht Op 16 december 2015 heeft het Belgische Parlement een nieuwe wet aangenomen (de Wet van december

Nadere informatie

Inputnota Vlaamse Jeugdraad: lokaal jeugdbeleid in de nieuwe gemeentelijke beleids- en beheerscyclus

Inputnota Vlaamse Jeugdraad: lokaal jeugdbeleid in de nieuwe gemeentelijke beleids- en beheerscyclus VJR-20100511 Inputnota Vlaamse Jeugdraad: lokaal jeugdbeleid in de nieuwe gemeentelijke beleids- en beheerscyclus Inleiding De Vlaamse regering wil de lokale sectorale en thematische beleidsplannen, waaronder

Nadere informatie

Gemeentebestuur Herne Centrum Herne NIS Rapporteringsperiode 2015 BUDGETWIJZIGING Gemeente Herne

Gemeentebestuur Herne Centrum Herne NIS Rapporteringsperiode 2015 BUDGETWIJZIGING Gemeente Herne Gemeentebestuur Herne Centrum 17 1540 Herne NIS 23032 Rapporteringsperiode 2015 BUDGETWIJZIGING 2 2015 Gemeente Herne Gemeenteraad 30/12/2015 Budgetwijziging 2015/2 A. VERKLARENDE NOTA 1 Motivering van

Nadere informatie

Functies die toegang geven tot Private Search (lezen, wijzigen, mandaat geven)

Functies die toegang geven tot Private Search (lezen, wijzigen, mandaat geven) Functies die toegang geven tot Private Search (lezen, wijzigen, mandaat geven) Ondernemingen- natuurlijk persoon Oprichter van de onderneming- natuurlijk persoon Wettelijke vertegenwoordiger van de oprichter

Nadere informatie

TOELICHTENDE NOTA. Vergadering van de gemeenteraad van 23 maart Goedkeuring notulen van de vorige vergadering

TOELICHTENDE NOTA. Vergadering van de gemeenteraad van 23 maart Goedkeuring notulen van de vorige vergadering TOELICHTENDE NOTA Vergadering van de gemeenteraad van 23 maart 2016 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering Gaat de gemeenteraad akkoord met de notulen van de vorige vergadering? Agendapunt 1 Onderwerp

Nadere informatie

Artikel 1. In de gemeente Destelbergen wordt een gemeentelijke Adviesraad voor Lokale Economie (ALE) opgericht.

Artikel 1. In de gemeente Destelbergen wordt een gemeentelijke Adviesraad voor Lokale Economie (ALE) opgericht. 23 mei 2013 DE GEMEENTERAAD, Overeenkomstig artikel 28 van het Gemeentedecreet in openbare zitting vergaderd; Overwegende dat de gemeenteraad in uitvoering van de artikelen 199 en 200 van het Gemeentedecreet

Nadere informatie

De minister president van de Vlaamse Regering Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

De minister president van de Vlaamse Regering Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING De minister president van de Vlaamse Regering Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaamse

Nadere informatie

4 lokale PPS-projecten : PPS-projecten van de lokale besturen en van de ervan afhangende rechtspersonen;

4 lokale PPS-projecten : PPS-projecten van de lokale besturen en van de ervan afhangende rechtspersonen; PPS Decreet 18 JULI 2003. - Decreet betreffende Publiek-Private Samenwerking. Publicatie : 19-09-2003 Inwerkingtreding : 29-09-2003 Inhoudstafel HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen. Art. 1-2 HOOFDSTUK II.

Nadere informatie

INHOUD. DE WERKING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN MARIJN DE VOS, o.l.v. Prof. MARC BOES... 1

INHOUD. DE WERKING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN MARIJN DE VOS, o.l.v. Prof. MARC BOES... 1 INHOUD VOORWOORD... v DE WERKING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN MARIJN DE VOS, o.l.v. Prof. MARC BOES... 1 Afdeling 1. Inleiding... 1 Afdeling 2. Van wet tot decreet... 2 Afdeling 3. De

Nadere informatie

goedkeuring door gemeenteraad

goedkeuring door gemeenteraad GEMEENTELIJK FEESTCOMITE p/a Markt 1 9340 LEDE Voorzitter Elsie Van den Abbeele uw kenmerk: ons kenmerk: bijlagen: dienst: patrimonium tel.: (053)60 68 50 fax: (053)80 33 09 e-mail: patrimonium@lede.be

Nadere informatie

Agenda. Buitengewone AV IVCA. Audio vereniging voor interne audit voor lokale besturen. Audio. Interne audit

Agenda. Buitengewone AV IVCA. Audio vereniging voor interne audit voor lokale besturen. Audio. Interne audit Vergadering Commissie 1 dinsdag 26 februari 2013 Agenda - Buitengewone Algemene Vergadering IVCA - Statutenwijziging Audio - Omvorming AGB - Wijziging toelagereglement buurt en wijk - Huishoudelijk Reglement

Nadere informatie

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Brussel, 10 september 2003 091003_AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen Advies Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding...3 2. Krachtlijnen van het advies... 3 3. Advies...4 3.1.

Nadere informatie

Externe audit, interne controle en IT. Steven Van Roosbroek

Externe audit, interne controle en IT. Steven Van Roosbroek Externe audit, interne controle en IT Steven Van Roosbroek Gestegen verwachtingen Financieel Inhoudelijk Burgers 3 4 Kader voor de externe audit Nieuw systeem van plannen en boekhouden Integratie sectorale

Nadere informatie

Decreet Lokaal Bestuur: een stand van zaken

Decreet Lokaal Bestuur: een stand van zaken Decreet Lokaal Bestuur: een stand van zaken Ronde van Vlaanderen VVSG Gent, Malle, Leuven, Hasselt, Roeselare Maart 2017 Inhoud Context en voorgeschiedenis Politieke organisatie Personeel Organisatie BBC

Nadere informatie

Aan de slag. Aan de slag als gemeenteraadslid Introductiesessies voor gemeenteraadsleden avond 2. Inhoud van deze avond 7/02/2013

Aan de slag. Aan de slag als gemeenteraadslid Introductiesessies voor gemeenteraadsleden avond 2. Inhoud van deze avond 7/02/2013 Aan de slag als gemeenteraadslid Introductiesessies voor gemeenteraadsleden avond 2 Aan de slag Inhoud van deze avond Hoe werkt de gemeenteraad in de praktijk Bevoegdheid GR en CBS Rechten en plichten

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 27 oktober 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 27 oktober 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 24 NOVEMBER 2016 Aanwezig: Willy Cornelis, Voorzitter André Marguillier, Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Rita Van Cleynebreugel, Ann Wils,

Nadere informatie

VR DOC.1167/1BIS

VR DOC.1167/1BIS VR 2016 2810 DOC.1167/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN BISNOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse

Nadere informatie

Federaal Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid De heer Rudy Demotte - Minister Kunstlaan Brussel. Brussel, 30 september 2009

Federaal Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid De heer Rudy Demotte - Minister Kunstlaan Brussel. Brussel, 30 september 2009 Federaal Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid De heer Rudy Demotte - Minister Kunstlaan 7 1210 Brussel Uw kenmerk : Ons kenmerk : NDG d431 Bijlage(n) : Contact : Nele De Gols 02 211 55 35 Betreft

Nadere informatie

Het vermoeden van verzelfstandiging, de weerlegging ervan en de gemeentelijke vzw: much ado about nothing? Rasschaert Advocaten

Het vermoeden van verzelfstandiging, de weerlegging ervan en de gemeentelijke vzw: much ado about nothing? Rasschaert Advocaten Het vermoeden van verzelfstandiging, de weerlegging ervan en de gemeentelijke vzw: much ado about nothing? Rasschaert Advocaten Wim Rasschaert maart 2010 Gent Hasselt Leuven Torhout Antwerpen Inhoudstafel

Nadere informatie

Verzelfstandiging: de verschillende manieren

Verzelfstandiging: de verschillende manieren Verzelfstandiging Wim Rasschaert (Rasschaert Advocaten), David Vanholsbeeck (VVSG) en Ilse Holvoet Jeugdcentrum Vleugel F Achtergrond: jeugdbeleid bekeken als taak van gemeentelijk belang p 24 september

Nadere informatie

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 23 november 2016

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 23 november 2016 Aanwezig: RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 23 november 2016 Jos Cauwberghs - voorzitter Godelieve Meulemans, Lochie Julie, Jos Steenwinckels, Conny Gevens, Joachim Lelièvre-Damit, Freddy Mannaerts,

Nadere informatie

1902 ( ) Nr. 1 5 februari 2013 ( ) stuk ingediend op. Voorstel van decreet. van de heer Filip Dewinter

1902 ( ) Nr. 1 5 februari 2013 ( ) stuk ingediend op. Voorstel van decreet. van de heer Filip Dewinter stuk ingediend op 1902 (2012-2013) Nr. 1 5 februari 2013 (2012-2013) Voorstel van decreet van de heer Filip Dewinter houdende wijziging van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking,

Nadere informatie

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE 1. Oprichting Art 1. Het lokaal overleg kinderopvang is een gemeentelijke adviesraad. Met de oprichting van deze gemeentelijke adviesraad

Nadere informatie

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN 1.OPRICHTING Er wordt te Kortenaken een lokaal overleg kinderopvang en onderwijs opgericht, dat als adviesgevend orgaan wordt erkend.

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 februari 2014

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 februari 2014 Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 februari 2014 Aanwezig: MM. Jacobs Lydie, voorzitter, Croisiaux Katrien, Goormans Beatrijs, Kerkhofs Hilda, Neyens Carine, Schrooten

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20; Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 6 maart 2009 betreffende de organisatie en erkenning van toeristische samenwerkingsverbanden DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen

Ontwerp van decreet. houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen stuk ingediend op 1716 (2011-2012) Nr. 6 28 november 2012 (2012-2013) Ontwerp van decreet houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen Tekst aangenomen

Nadere informatie

VR DOC.1381/2

VR DOC.1381/2 VR 2015 1812 DOC.1381/2 Voorontwerp van decreet houdende de regels voor de vrijwillige samenvoeging van gemeenten en tot wijziging van het Provinciedecreet van 9 december 2005 en van het decreet van 5

Nadere informatie

Werkt onder de functionele leiding van de gemeentesecretaris (conform art. 93 van het Gemeentedecreet). Is lid van het managementteam.

Werkt onder de functionele leiding van de gemeentesecretaris (conform art. 93 van het Gemeentedecreet). Is lid van het managementteam. Functiebeschrijving Graadnaam: financieel beheerder Functiefamilie: hoger leidinggevend Functionele loopbaan: decretale graad Afdeling: Financiën 1. DOEL VAN DE ENTITEIT De stafdienst financiën ondersteunt

Nadere informatie

Functiebeschrijving: beleidsmedewerker (m/v)

Functiebeschrijving: beleidsmedewerker (m/v) Functiebeschrijving: beleidsmedewerker (m/v) Graad Beleidsmedewerker (m/v) Functietitel Beleidsmedewerker Financiën (m/v) financieel adviseur Doelstelling van de functie Als beleidsmedewerker financiën

Nadere informatie

Ondernemingen-natuurlijk persoon

Ondernemingen-natuurlijk persoon Lijst van de functies die de machtiging verlenen om de onderneming te vertegenwoordigen en die toegang geven tot My Enterprise (raadplegen, wijzigen, doorhalen, verbetering aanvragen en volmacht toekenen)

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 26 MEI 2016

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 26 MEI 2016 RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 26 MEI 2016 De Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Bekkevoort, wettig bijeengeroepen overeenkomstig artikel 29 tot en met 32 van de Organieke Wet van 8 juli

Nadere informatie

De Gemeenteraad, In openbare vergadering,

De Gemeenteraad, In openbare vergadering, STATUTEN MILIEURAAD De Gemeenteraad, In openbare vergadering, Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 22 maart 2004 houdende wijzigingen van de statuten van de milieuraad ingevolge richtlijnen vastgelegd

Nadere informatie

BESTUURSMEMORIAAL VU.Hilaire Ost, Provinciegriffier, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200, Sint-Andries

BESTUURSMEMORIAAL VU.Hilaire Ost, Provinciegriffier, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200, Sint-Andries INHOUD 23. PLP33 betreffende de jaarrekening 2002 van de politiezones. Algemene directie Directie Politiebeheer 24. Omzendbrief BA-2004/01 van 13 februari 2004 tot aanvulling van de omzendbrief BA-1998/01

Nadere informatie

Uittreksel uit de pocket Het statuut van de lokale mandataris. 4.1 De cumulatie van een lokaal politiek mandaat met een parlementair mandaat 1

Uittreksel uit de pocket Het statuut van de lokale mandataris. 4.1 De cumulatie van een lokaal politiek mandaat met een parlementair mandaat 1 Uittreksel uit de pocket Het statuut van de lokale mandataris (10 de herziene editie, oktober 2009) 4.1 De cumulatie van een lokaal politiek mandaat met een parlementair mandaat 1 Absolute en relatieve

Nadere informatie