uitdaging gemeente De financiële uitdagingen voor de nieuwe gemeentebesturen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "uitdaging gemeente De financiële uitdagingen voor de nieuwe gemeentebesturen"

Transcriptie

1 2007 Deze studie werd gerealiseerd in december 2006 (met de tot dan beschikbare informatie) door de Researchafdeling van Dexia Bank in samenwerking met de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en de Union des Villes et Communes de Wallonie (UVCW). Verantwoordelijke uitgever: Dirk Smet, Dexia Bank, Pachecolaan 44, 1000 Brussel RPR Brussel BTW BE SDRA JANUARI 2007 BANK & VERZEKERINGEN uitdaging De financiële uitdagingen voor de nieuwe gemeentebesturen gemeente Cover fichesnl.indd :26:21

2 fiche 2 De hervorming van het gemeenterecht en de principes van de nieuwe beleidsvoering De organisatie van de lokale besturen is door verschillende institutionele hervormingen geleidelijk aan bijna volledig een gewestelijke bevoegdheid geworden. Sinds de bijzondere wet van 13 juli 2001 zijn de gewesten meer bepaald bevoegd voor de samenstelling, de organisatie, de bevoegdheden en de werking van de provinciale en gemeentelijke instellingen op hun grondgebied. Ze worden geacht hierbij de grondwettelijke garanties voor lokale autonomie na te leven en in het bijzonder het taalkundige evenwicht te respecteren. Het Vlaamse en het Waalse Gewest (1) hebben onlangs van deze nieuwe competenties gebruik gemaakt om het organieke kader van de gemeenten die onder hun bevoegdheid vallen te wijzigen, respectievelijk via: - het Gemeentedecreet: de Vlaamse overheid heeft een belangrijke hervorming van het gemeenterecht doorgevoerd (decreet van 6 juli 2005), die zowel de werking van de gemeenteorganen wijzigt als de dagelijkse werking van het bestuur. Dit decreet werd aangevuld met een decreet (1 februari 2006) waarbij nieuwe regels voor de gemeenteraadsverkiezingen worden vastgelegd. - de Code de la démocratie locale et de la décentralisation: het Waalse Gewest heeft eerst de verschillende wetgevingen voor de lokale besturen in een wetboek samengebracht en geordend. Daarna is het overgegaan tot een eerste hervorming van het gemeenterecht (decreet van 8 december 2005) voor de gemeenteraadsverkiezingen en voor de installatie en de werking van de gemeenteorganen (specifiek gaat het over een wijziging van de manier waarop de burgemeester wordt aangesteld). Deze en andere aanvullende bepalingen zullen van kracht worden of concreet worden toegepast voor de meerderheden die bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen verkozen zijn. Ze zullen de werking van de nieuwe gemeenteraad en de Raad voor Maatschappelijk Welzijn ongetwijfeld grondig veranderen. De hervorming in Vlaanderen Waarover gaat het? De Vlaamse regering legde in 2004 in haar regeerakkoord vast dat een nieuw decreet zou worden voorgesteld tegen juli Men wil via een Vlaams gemeentedecreet en provinciedecreet komen tot een modern, democratisch en efficiënt overheidsmanagement voor gemeenten en provincies. Deze decreten kwamen deels tot stand in overleg met de gemeenten, provincies en hun vertegenwoordigers. De decreten willen de bestuurskracht versterken en een kans bieden om de grote onderlinge verscheidenheid van de 308 gemeentebesturen tot uiting te laten komen. Een aantal bepalingen zijn immers zo geformuleerd dat de gemeenten zelf kunnen beslissen of en hoe ze die elementen in hun organisatie uitbouwen (keuze- en delegatiemogelijkheden). Alle artikelen van het decreet zijn geconcipieerd vanuit een van de volgende drie pijlers: - deregulering en afstemming van regels voor gemeenten, OCMW s en provincies; - meer gemeentelijke autonomie en ruimte voor lokaal maatwerk; - vereenvoudiging. Enerzijds werden elementen uit de bestaande federale nieuwe gemeentewet overgenomen, anderzijds schrapt het Gemeentedecreet (op termijn) heel wat andere wetgeving. Een reeks bepalingen uit het Gemeentedecreet zal na afkondiging nog nader worden geregeld via uitvoeringsbesluiten, waardoor de invoering in fasen zal verlopen. Een aantal voorheen geformuleerde voorstellen waarover binnen de Vlaamse regering nog geen consensus bestaat, werden niet opgenomen en voor verdere bespreking verplaatst naar een latere discussieronde (na 2006). Regelgevend kader - Gemeentedecreet van 15 juli 2005; - Hersteldecreet Gemeentedecreet (2 juni 2006). Het decreet is van toepassing vanaf de volgende gemeentelijke bestuursperiode , vanaf de in het decreet bepaalde datum of vanaf de datum die voor specifieke artikelen nog wordt vastgelegd via uitvoeringsbesluit. (1) Het Brusselse Gewest heeft van zijn kant een aantal vaak louter formele wijzigingen doorgevoerd.

3 Financiële impact Andere impact De begroting staat niet langer centraal, wel de meerjarenplanning, die opgemaakt wordt voor de hele gemeentelijke bestuursperiode. Deze meerjarenplanning bestaat uit een strategische nota (met de beleidsdoelstellingen en -opties) en een bijgaande financiële nota (met de financiële consequenties van de beleidsopties). De jaarlijkse budgetopmaak gebeurt op basis van de meerjarenplanning, behalve voor het eerste jaar van de bestuursperiode wanneer het meerjarenplan nog moet worden opgesteld. Het budget bestaat eveneens uit twee delen: de beleidsnota, die de beleidsdoelstellingen concreet stelt, en de bijbehorende financiële nota, die voor de beslissingen van het begrotingsjaar een overzicht geeft van drie budgetten: het exploitatiebudget, het investeringsbudget en het overzicht van de financiële stromen (liquiditeitenbudget). De klassieke ontvangersfunctie wordt omgevormd tot de functie van financieel beheerder, die de ambtelijke verantwoordelijke wordt voor de gemeentefinanciën. Tevens is de financieel beheerder verantwoordelijk voor een aantal controlerende en rapporterende taken. Taken die de financieel beheerder onder eigen verantwoordelijkheid uitvoert: - de voorafgaande krediet- en wetmatigheidscontrole van beslissingen van de gemeente met budgettaire en financiële implicaties; - het innen van de ontvangsten; - de uitvoering van de betalingen (na opdracht van gemeentesecretaris of budgethouder); - Het debiteurenbeheer. Taken die de financieel beheerder onder functionele leiding van de secretaris en in overleg met het managementteam uitvoert: - het opstellen van de financiële nota van het meerjarenplan en van het budget; - het voeren van de gemeentelijke boekhouding en het opmaken van de jaarrekening; - het thesauriebeheer; - de financiële analyse en het beleidsadvies over financiën. Een gewestelijke externe auditcommissie zorgt voor de controle op de wetmatigheid van handelingen, op de correctheid van financiële gegevens, de inventarislijsten, de boekhouding en de jaarrekening. Daarnaast licht ze ook het internecontrolesysteem door, dat wordt opgesteld door de secretaris en goedgekeurd door de gemeenteraad. De boekhouding moet gevoerd worden met een systeem van dubbele boekhouding, aangepast aan de omvang van de activiteiten. Deze bepaling moet nog nader worden uitgewerkt via uitvoeringsbesluit. Het huidige boekhoudsysteem van enkelvoudige begrotingsboekhouding met dubbele algemene boekhouding verdwijnt wellicht op termijn. Interne organisatie - De burgemeester is niet langer van rechtswege voorzitter van de gemeenteraad. De gemeenteraadsleden zijn vrij om een voorzitter uit hun kring aan te wijzen. - De schepenen worden ofwel verkozen ofwel benoemd op basis van een gezamenlijke voordrachtsakte, die eventueel ook de einddatum van hun mandaat en de naam van hun opvolger vermeldt. De gemeente kan op eigen initiatief het aantal schepenen verminderen. Het absolute minimumaantal schepenen is twee, het maximum wordt vastgelegd op tien. - De voorzitter van het OCMW kan aan het college van burgemeester en schepenen worden toegevoegd. Vanaf 2013 is dit verplicht. In elk op die manier samengesteld college moet minstens één persoon van het andere geslacht zetelen. - Mogelijkheid om mandaat van burgemeester, schepen en voorzitter qua duur te beperken. - Het college van burgemeester en schepenen moet worden samengesteld uit personen van verschillend geslacht. - Er wordt een managementteam opgericht, dat de coördinatie van de gemeentelijke diensten bij de beleidsvoorbereiding, -uitvoering en -evaluatie ondersteunt. Tot dit team behoren de secretaris, de financieel beheerder en de personeelsleden die er op basis van het organogram deel van uitmaken. Het team staat onder leiding van de gemeentesecretaris en de leden worden aangesteld door de gemeenteraad, die tegelijk bevoegd is voor ontslag en tuchtzaken. - Soepeler personeelsbeleid en responsabilisering van personeel, naast een verruiming van de aanwerving van contractuele medewerkers. Ook mandaatfuncties zullen mogelijk zijn voor nieuwe vacatures. Bevoegdheden, delegatie, budgethouderschap - De gemeenteraad stelt het gemeentelijk beleid vast en bepaalt het begrip dagelijks bestuur, maar kan de invulling ervan ook delegeren aan het college. - De gemeenteraad bepaalt zelf de mate van zijn delegatiebevoegdheid. Dit kan leiden tot gevoelige verschillen tussen gemeentebesturen op het gebied van gemeentelijke werking en organisatie. - Het college is bevoegd voor het dagelijkse bestuur en kan taken delegeren aan de gemeentesecretaris. - Parallel met deze bevoegdheid is het college ook de budgethouder. Het kan m.a.w. ontvangsten en uitgaven beheren om er beleidsdoelstellingen mee te realiseren. De budgethouder mag verbintenissen aangaan namens de gemeente. Budgethouderschap kan gedelegeerd worden aan de secretaris, een hoofd van een IVA (intern verzelfstandigd agentschap), andere personeelsleden, een wijkcomité of burgerinitiatieven.

4 Overheidsopdrachten - De gemeenteraad is bevoegd voor het toewijzen van overheidsopdrachten. - Het college kan echter volledig zelfstandig overheidsopdrachten goedkeuren indien het over dagelijks bestuur gaat en indien de opdracht nominatief in het vastgestelde budget is opgenomen. Aangaan van verbintenissen Betalen van uitgaven Bijkomende informatie Er zijn dossiers beschikbaar op: - de website van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG): (rubriek Beleidsthema s Werking & Organisatie Gemeentedecreet); - de website van de Vlaamse Gemeenschap: (rubriek Regelgeving Wetgeving en rubriek Adviesraden Hoge Raad voor Binnenlands Bestuur Dossiers). - De budgethouder gaat de verbintenissen aan, na voorafgaand visum van de financieel beheerder. - De financieel beheerder voert de betalingen uit, na uitdrukkelijke betalingsopdracht van de budgethouder of de gemeentesecretaris (dubbele handtekening). Verzelfstandiging Meer mogelijkheden voor interne en externe verzelfstandiging voor welbepaalde beleidsuitvoerende taken van gemeentelijk belang: - budgethouderschap en mogelijkheid om interne verzelfstandigde agentschappen (IVA s) op te richten; - externe verzelfstandigde agentschappen (EVA s) kunnen de vorm aannemen van een autonoom gemeentebedrijf of een EVA in privaatrechtelijke vorm (nv, vzw ). Deelname van gemeenten aan rechtspersonen - Oprichting, deelname of vertegenwoordiging in verenigingen, stichtingen en vennootschappen met sociaal oogmerk, die geen taken van gemeentelijk belang uitoefenen, is mogelijk. - Deelname aan projecten van publiek-private samenwerking is ook mogelijk. Betrokkenheid van de burgers Een aantal initiatieven wordt ingevoerd of vernieuwd met als doel het democratische gehalte van het gemeentelijk bestuur te verhogen, zoals: verplichte organisatie van klachtenbehandeling, inspraak van de bevolking moet worden georganiseerd en volksraadpleging is mogelijk. Verwante dossiers - Wijzigingen gemeente- en provinciekieswet. - OCMW-decreten tot wijziging van de organieke OCMW-wet van 8 juli Decreet intergemeentelijke samenwerking. De hervorming in Wallonië Waarover gaat het? Het regeerakkoord voor de bestuursperiode kent een ruime plaats toe aan een heropleving van de lokale democratie, een grotere transparantie van het openbaar beleid, een versterking van het partnerschap met de lokale besturen en de invoering van de hervorming van de intercommunales die tijdens de vorige bestuursperiode werd goedgekeurd. Door het toenemende aantal bestuursproblemen en belangenconflicten waarover in de media verslag werd uitgebracht en die het imago van de lokale instelling hebben aangetast, zijn diepgaande hervormingen meer dan ooit noodzakelijk. Deze vaststelling heeft tot onderstaande projecten geleid. De hervorming van de Code de la démocratie locale et de la décentralisation De hervorming wil het beheer van de gemeenten, provincies en hun instellingen nieuw leven inblazen met het oog op meer democratie, duidelijkheid en efficiëntie en wil de keuze van de kiezer een groter gewicht geven. Ze berust op twee decreten. Een decreet dat vooral betrekking heeft op de gemeenten en provincies en onder de bevoegdheid van het Waalse Gewest valt. Een tweede decreet gaat over de OCMW s en valt onder de bevoegheden die de Franse Gemeenschap delegeerde aan het Waalse Gewest. Samengevat zijn de belangrijkste doelstellingen van de hervorming: - de versterking van de directe democratie (manier waarop de burgemeester wordt aangewezen, indienen van een motie van wantrouwen tegen een of meer schepenen); - de aanwezigheid van beide geslachten in de lokale en provinciale instanties (50 % kandidaten van elk geslacht op de kieslijsten en beide geslachten verplicht vertegenwoordigd in de colleges); - de inkrimping van de termijn tussen de verkiezingen en de dag waarop de raadsleden hun functie opnemen (installatie van de gemeenteraad begin december en indiening van het ontwerp van bestuursakkoord tegen ten laatste 15 december);

5 - de uitbouw van de synergie tussen gemeenten en OCMW s (via de aanwezigheid van de OCMW-voorzitter in het college, de organisatie van minstens een jaarlijkse gemeenschappelijke vergadering van gemeenteraadsleden en OCMW-raadsleden, het opstellen van een jaarverslag over de synergie en de voorstelling van de rekening en de begroting van het OCMW aan de gemeenteraad door de voorzitter van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn). Het project van nieuwe beleidsvoering op lokaal vlak de bepaling waarbij het aantal schepenen met één persoon wordt verminderd, zal bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen in werking treden (in oktober 2012). De hervorming van de gemeenteboekhouding Analytische synthese Er is een testfase gepland voor het project van analytische synthese voor de rekeningen De definitieve versie zou voor de rekeningen 2007 (dus in 2008) veralgemeend moeten zijn. De regering had zich er in haar regionale beleidsverklaring toe verbonden om een democratisch controle-instrument weer een centrale rol te laten spelen in de gemeenteboekhouding. Op 16 juni 2006 legde de minister van Binnenlandse Zaken aan de Waalse regering een kadernota voor over local governance en meer bepaald over de democratische controle van de financiën. De hervorming van de bepalingen i.v.m. de samenwerking tussen gemeenten Los van de hervorming van de intercommunales (halvering van het aantal), werd in juli 2006 door het Waalse parlement ook een organieke hervorming goedgekeurd. Naast de aspecten die verband houden met een grotere beheerstransparantie en een democratische vertegenwoordiging, heeft de hervorming net als bij het Vlaamse decreet ook betrekking op formules voor een soepeler samenwerking tussen gemeenten (overeenkomsten, projectverenigingen, enz.). Regelgevend kader - Decreten van 8 december 2005: wijziging van de Code de la démocratie locale et de la décentralisation; wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 van de OCMW s. - Kadernota van 16 juni 2006, goedgekeurd door de Waalse regering: het betreft een kadernota over local governance en meer bepaald over de democratische controle van de financiën. - Decreet van 19 juli 2006: wijziging van de bepalingen van de Code de la démocratie locale et de la décentralisation i.v.m. de samenwerking tussen gemeenten. Timing De hervorming van de intercommunales - Aanpassing van het statuut van de intercommunales aan de bepalingen van het nieuwe decreet en het rationalisatieproject tegen begin december Invoering van het Intern Reglement van de beheersorganen en online plaatsen van de internetsite tegen 31 december Goedkeuring van het gebruikerscharter tegen 31 januari Financiële impact Al deze hervormingen zullen vooral een invloed hebben op de werking van de gemeenteorganen en op de regels i.v.m. de controle en vertegenwoordiging van de paragemeentelijke instellingen. De directe weerslag op de gemeentefinanciën is vrij beperkt. De twee onderliggende doelstellingen van deze hervormingen zijn namelijk: - de synergie tussen de lokale instellingen vergroten; - de nieuwe regels voor controle van de lokale financiën bevestigen. Een grotere synergie tussen de lokale instellingen De hervorming van de Code de la démocratie locale et de la décentralisation is uitdrukkelijk bedoeld om de synergie tussen de gemeente en haar OCMW te vergroten en op die manier schaalvoordelen te creëren, overlappingen te vermijden en bijgevolg de werkingskosten te beperken. Het nieuwe decreet betreffende de intercommunales van zijn kant, versoepelt de formules voor samenwerking tussen de gemeenten en breidt ze uit, wat meer mogelijkheden biedt voor het delen van de kosten (gemeenschappelijk aanwerven van hoogopgeleid personeel, gemeenschappelijk beheer van de infrastructuur enz.). De hervorming van de Code de la démocratie locale et de la décentralisation De meeste nieuwe bepalingen van het decreet die betrekking hebben op de verkiezingen, werden van kracht bij de publicatie in het Belgisch Staatsblad of op de dag van de verkiezingen (8 oktober 2006) of vanaf 1 januari Alleen De nieuwe regels voor de controle van de lokale financiën De Waalse regering heeft diverse principes goedgekeurd voor een veralgemeende invoering van een transparant en eigentijds bestuur bij de lokale besturen. Dit hervormingsproject steunt op volgende pijlers:

6 - versterking van het toezicht (via de invoering van een volledige lijst van verslagen die door de lokale besturen verplicht aan de toezichthoudende overheid moeten worden overgemaakt, bijvoorbeeld over openbare aanbestedingen, het interne reglement van de raad, de bezoldiging van de mandatarissen, enz.); - de hervorming van de boekhouding van gemeenten en OCMW s (meer bepaald een vereenvoudiging van het beheer voor kleine investeringen, meer transparantie voor de investeringen en de financiering ervan, de invoering van de verplichting om rekening te houden met de impact van een investering op de gewone dienst, de uitwerking van een analytische synthese van de rekening om mandatarissen en burgers een beeld te geven van de gemeentefinanciën): opstellen van een meerjarenbegrotingstraject voor de bestuursperiode als begeleiding bij het Contrat d avenir local ; dit traject moet worden toegevoegd aan de gemeentebegroting die aan de toezichthoudende overheid wordt bezorgd; - verbetering van de interne controle, via een herdefiniëring van de rol van ontvanger (zich weer toespitsen op de opdrachten van controle, interne audit en financieel adviseur van de mandatarissen) en het formaliseren van de procedures van interne audit; - versterking van de geconsolideerde benadering en van de externe controle van de paragemeentelijke instellingen: door de gemeentelijke vzw s dezelfde regels voor goed bestuur op te leggen als de intercommunales en de huisvestingsmaatschappijen (proportionele vertegenwoordiging in de beheersorganen, transparant beheer, beperking van de bezoldigingen en voordelen in natura, en deontologische en ethische regels); door de begunstigden van subsidies nog meer te verplichten om aan de gemeente- en provincieraad rekeningen en balansen over te maken; door het begrip beheerscontract te ontwikkelen wanneer een gemeente een instelling opricht of een participatie neemt in een instelling die belast is met een opdracht van gemeentelijk belang of er een toelage aan toekent voor een te bepalen bedrag; door in de gemeenten van minstens inwoners een interneauditcomité voor de paralokale instellingen op te richten (bestaande uit de ontvanger, een lid van het college, een extern expert en de vertegenwoordigers van de betrokken instellingen). De interne audit is bedoeld voor de gemeentelijke en provinciale autonome gemeente- en provinciebedrijven, de kerkfabrieken, de OCMW s en de vzw s verbonden aan de gemeente (gemeentetoelage boven EUR). worden gecontroleerd. Voor de gemeenten, provincies, OCMW s, paragemeentelijke en paraprovinciale instellingen zou dit orgaan meer bepaald belast zijn met: een controle- en observatieopdracht (in de geest van een externe audit) van gemeente- en provinciestructuren en de instellingen die er mee samenhangen; een controle van de financiën en van de conformiteit met de begrotingswet, en een correcte toepassing van de rechtsregels, meer bepaald op het gebied van de toe te passen regels i.v.m. openbare aanbestedingen, toekenning en gebruik van subsidies, aanwerving van personeel, enz. Verwante dossiers - Versterking van de participatieve democratie: onderdeel van de hervorming van de Code de la démocratie locale et de la décentralisation, goedgekeurd door de Waalse regering maar nog niet door het Waalse parlement en bedoeld om de participatie van de burger en de verkozene in het bestaan van de gemeente te verhogen (interpellatierecht, volksraadpleging door de gemeente, participatieve begroting, betere informatie aan de gemeenteraadsleden, uitwerking van een Contrat d avenir local, enz.). - Toepassing van het rationalisatieproject voor de intercommunales. Bijkomende informatie - Dossier beschikbaar op de website van Union des villes et communes de Wallonnie (UVCW): (rubriek Démocratie locale). - Communiqués beschikbaar op de website van de Waalse minister van Binnenlandse Zaken en Ambtenarenzaken: (rubriek Suivons l actu Les communiqués). - oprichting van een inspectiedienst voor de lokale en paralokale besturen: d.w.z. een nieuwe permanente structuur met een specifiek statuut dat onafhankelijkheid waarborgt; een structuur die op de knowhow van bedrijfsrevisoren kan rekenen. Elke lokale entiteit moet in de loop van een bestuursperiode minstens een keer

BUDGET 2015 GEMEENTE MERKSPLAS

BUDGET 2015 GEMEENTE MERKSPLAS BUDGET 2015 GEMEENTE MERKSPLAS INHOUDSTAFEL 1. INLEIDING... 3 2. MISSIE... 5 3. BELEIDSNOTA... 6 3.1. DOELSTELLINGENNOTA... 6 3.2. DOELSTELLINGENBUDGET... 16 3.3. FINANCIËLE TOESTAND... 17 3.4. LIJST OVERHEIDSOPDRACHTEN...

Nadere informatie

Extern verzelfstandigde agentschappen in privaatrechtelijke vorm Dr. Steven Van Garsse Manager Vlaams Kenniscentrum PPS Overzicht Inleiding Begrip Wanneer Welke vorm Statuut PEVA s praktisch Onderscheid

Nadere informatie

Inhoud. Woord vooraf... 13

Inhoud. Woord vooraf... 13 Inhoud Woord vooraf... 13 Hoofdstuk 1 Het Gemeentedecreet algemeen... 15 1. Waarom is er nu een Vlaams Gemeentedecreet?... 15 2. Waarom kwam het Gemeentedecreet er in 2005?... 15 3. Wat regelt het Gemeentedecreet?...

Nadere informatie

Gemeente-, OCMW- en provinciedecreet gewijzigd voor meer efficiënte Vlaamse lokale besturen

Gemeente-, OCMW- en provinciedecreet gewijzigd voor meer efficiënte Vlaamse lokale besturen Gemeente-, OCMW- en provinciedecreet gewijzigd voor meer efficiënte Vlaamse lokale besturen 1. Wijzigingen aan onverenigbaarheden De personeelsleden van het OCMW kunnen niet meer zetelen in de gemeenteraad

Nadere informatie

INHOUD. Woord vooraf 17

INHOUD. Woord vooraf 17 Woord vooraf 17 1 Het OCMW-decreet algemeen 21 1. Waarom is er nu een Vlaams OCMW-decreet? 23 2. Wat regelt het OCMW-decreet? 23 3. Wanneer werd/wordt het OCMW-decreet van kracht? 25 4. Welke zijn de uitgangspunten

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. Deel I: Krachtlijnen van de vernieuwing 1. Hoofdstuk 1: Situering van het OCMW naar vernieuwende aspecten 3

Inhoud. Voorwoord. Deel I: Krachtlijnen van de vernieuwing 1. Hoofdstuk 1: Situering van het OCMW naar vernieuwende aspecten 3 Inhoud Voorwoord V Deel I: Krachtlijnen van de vernieuwing 1 Hoofdstuk 1: Situering van het OCMW naar vernieuwende aspecten 3 1. Inleiding 3 2. Structuur van het Organieke Decreet 3 3. Krachtlijnen van

Nadere informatie

Omzendbrief BB 2007/03

Omzendbrief BB 2007/03 Omzendbrief BB 2007/03 Omzendbrief Aan de provinciegouverneurs Aan de colleges van burgemeester en schepenen Aan de leden van de deputaties Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen

Nadere informatie

Het OCMWdecreet. Cursus gegeven door Walter Appels. in opdracht van PLOT

Het OCMWdecreet. Cursus gegeven door Walter Appels. in opdracht van PLOT Het OCMWdecreet Cursus gegeven door Walter Appels in opdracht van PLOT Walter Appels Stadsambtenaar 1978-1988 OCMWsecretaris 1988-2002 Consulent personeelszaken lokale besturen 2002- Drie invalshoeken:

Nadere informatie

Het Vlaamse gemeentedecreet voor u ontleed

Het Vlaamse gemeentedecreet voor u ontleed Het Vlaamse gemeentedecreet voor u ontleed Een presentatie van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten Inhoud 1. Wat voorafging 2. Waar staan we vandaag? 3. Inwerkingtreding 4. Uitgangspunten 5.

Nadere informatie

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen Opschrift Datum Gewijzigd bij Decreet houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid 6 juli 2012 Decreet van 19 december 2014 houdende

Nadere informatie

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 1. DOELSTELLING : ADVIES EN INSPRAAK BIJ HET LOKAAL CULTUURBELEID 1.1. Met het oog op de voorbereiding en de evaluatie van het

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Graadnaam: financieel beheerder. Dienst:

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Graadnaam: financieel beheerder. Dienst: Functie Graadnaam: financieel beheerder Functienaam: financieel beheerder (OCMW) Functiefamilie: managementteam Functionele loopbaan: decretale graad Afdeling: Dienst: Subdienst: Code: Doel van de entiteit

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

Beleids- en Beheerscyclus. Gemeenten, OCMW s en Provincies

Beleids- en Beheerscyclus. Gemeenten, OCMW s en Provincies Beleids- en Beheerscyclus Gemeenten, OCMW s en Provincies I. Kader van totstandkoming Organieke decreten Internationale verplichtingen i.k.v. ESR95 Het Vlaamse Regeerakkoord Aanbevelingen Raad van Europa

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Graadnaam: financieel beheerder

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Graadnaam: financieel beheerder Functie Graadnaam: financieel beheerder Functienaam: financieel beheerder (gemeente) Functiefamilie: managementteam Functionele loopbaan: decretale graad Afdeling: Dienst: Subdienst: Code: Doel van de

Nadere informatie

Gemeentelijke verzelfstandiging Wat gebeurt er nu met de gewone gemeentebedrijven of regieën? Johan Cabooter Gemeentelijk Waterbedrijf Knokke-Heist VVSG studiedag Mechelen, 8 maart 2007 www.iswa.be ISWa

Nadere informatie

Doelstellingenmanagement en monitoring vanuit de auditbril. Eddy Guilliams 1 april 2014

Doelstellingenmanagement en monitoring vanuit de auditbril. Eddy Guilliams 1 april 2014 Doelstellingenmanagement en monitoring vanuit de auditbril Eddy Guilliams 1 april 2014 Agenda Interne controle/ organisatiebeheersing en audit Wie zijn we? Doelstellingen en monitoring in de leidraad organisatiebeheersing

Nadere informatie

STATUTEN CULTUURRAAD

STATUTEN CULTUURRAAD STATUTEN CULTUURRAAD 1. DOELSTELLING Art.1 Het Decreet op het lokaal en geïntegreerd Cultuurbeleid van 12 juli 2001 bepaalt dat de organisatie van advies en inspraak voor het cultuurbeleid een bevoegdheid

Nadere informatie

Aan de slag. Aan de slag als gemeenteraadslid Introductiesessies voor gemeenteraadsleden avond 2. Inhoud van deze avond 7/02/2013

Aan de slag. Aan de slag als gemeenteraadslid Introductiesessies voor gemeenteraadsleden avond 2. Inhoud van deze avond 7/02/2013 Aan de slag als gemeenteraadslid Introductiesessies voor gemeenteraadsleden avond 2 Aan de slag Inhoud van deze avond Hoe werkt de gemeenteraad in de praktijk Bevoegdheid GR en CBS Rechten en plichten

Nadere informatie

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen HOOFDSTUK 1: ALGEMENE UITGANGSPUNTEN Art. 1 De GRO..M is de advies- en participatieraad van de stad Mechelen met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke Memorie van toelichting OPENBARE ZITTING 1. Kennisname van het ontslag als gemeenteraadslid

Nadere informatie

Verzelfstandiging in provincies: van mogelijkheden naar toepasbaarheid, wenselijkheid en noodzaak Over verzelfstandiging

Verzelfstandiging in provincies: van mogelijkheden naar toepasbaarheid, wenselijkheid en noodzaak Over verzelfstandiging Verzelfstandiging in provincies: van mogelijkheden naar toepasbaarheid, wenselijkheid en noodzaak Het verzelfstandigingdebat en de hieraan gekoppelde voornemens en initiatieven komen langzaam maar zeker

Nadere informatie

Beleids- en beheerscyclus: Papieren waarheid of daadkrachtig bestuur. Pilootbesturen getuigen over hun ervaringen met BBC

Beleids- en beheerscyclus: Papieren waarheid of daadkrachtig bestuur. Pilootbesturen getuigen over hun ervaringen met BBC Beleids- en beheerscyclus: Papieren waarheid of daadkrachtig bestuur Pilootbesturen getuigen over hun ervaringen met BBC Brussel, 24 november 2011 Programma Ellen Ruelens: Staan de beleidsrapporten i.f.v.

Nadere informatie

De hervorming van het gemeenterecht en de principes van nieuwe beleidsvoering

De hervorming van het gemeenterecht en de principes van nieuwe beleidsvoering Fiche 3 De hervorming van het gemeenterecht en de principes van nieuwe beleidsvoering De uitdaging Sinds de institutionele hervorming van 2001 (bijzondere wet van 13 juli 2001) is de organisatie van de

Nadere informatie

Functiebeschrijving Financieel beheerder (wettelijke graad klasse 1)

Functiebeschrijving Financieel beheerder (wettelijke graad klasse 1) Functiebeschrijving Financieel beheerder (wettelijke graad klasse 1) In de beheersovereenkomst met het OCMW is voorzien dat de financieel beheerder van de gemeente ook de taak van financieel beheerder

Nadere informatie

Voer hier uw titel in

Voer hier uw titel in Voer hier uw titel in Voer hier uw tekst in op niveau 1 Tweede niveau Voer Provincie- hier uw en titel in gemeenteraadsverkiezingen Voer hier uw tekst in op niveau 1 Zondag Tweede 14 niveau oktober 2012

Nadere informatie

Externe audit, interne controle en IT. Steven Van Roosbroek

Externe audit, interne controle en IT. Steven Van Roosbroek Externe audit, interne controle en IT Steven Van Roosbroek Gestegen verwachtingen Financieel Inhoudelijk Burgers 3 4 Kader voor de externe audit Nieuw systeem van plannen en boekhouden Integratie sectorale

Nadere informatie

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN 1.OPRICHTING Er wordt te Kortenaken een lokaal overleg kinderopvang en onderwijs opgericht, dat als adviesgevend orgaan wordt erkend.

Nadere informatie

Het vermoeden van verzelfstandiging, de weerlegging ervan en de gemeentelijke vzw: much ado about nothing? Rasschaert Advocaten

Het vermoeden van verzelfstandiging, de weerlegging ervan en de gemeentelijke vzw: much ado about nothing? Rasschaert Advocaten Het vermoeden van verzelfstandiging, de weerlegging ervan en de gemeentelijke vzw: much ado about nothing? Rasschaert Advocaten Wim Rasschaert maart 2010 Gent Hasselt Leuven Torhout Antwerpen Inhoudstafel

Nadere informatie

Functies die toegang geven tot Private Search (lezen, wijzigen, mandaat geven)

Functies die toegang geven tot Private Search (lezen, wijzigen, mandaat geven) Functies die toegang geven tot Private Search (lezen, wijzigen, mandaat geven) Ondernemingen- natuurlijk persoon Oprichter van de onderneming- natuurlijk persoon Wettelijke vertegenwoordiger van de oprichter

Nadere informatie

Gemeenteraadsvoorzitter

Gemeenteraadsvoorzitter Gemeenteraadsvoorzitter Uittreksel uit de pocket Gemeentedecreet ontleed (11 e editie) 14. Wie kan de gemeenteraad voorzitten? Elk Belgisch gemeenteraadslid De burgemeester is niet automatisch voorzitter

Nadere informatie

Gemeentelijke verzelfstandiging: van oud naar nieuw Marijke De Lange Stafmedewerker personeel VVSG Doel van deze toelichting Veel nood aan informatie over personeelskwesties bij verzelfstandiging wat zegt

Nadere informatie

Functiebeschrijving: beleidsmedewerker (m/v)

Functiebeschrijving: beleidsmedewerker (m/v) Functiebeschrijving: beleidsmedewerker (m/v) Graad Beleidsmedewerker (m/v) Functietitel Beleidsmedewerker Financiën (m/v) financieel adviseur Doelstelling van de functie Als beleidsmedewerker financiën

Nadere informatie

BESTUURSMEMORIAAL VU.Hilaire Ost, Provinciegriffier, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200, Sint-Andries

BESTUURSMEMORIAAL VU.Hilaire Ost, Provinciegriffier, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200, Sint-Andries INHOUD 23. PLP33 betreffende de jaarrekening 2002 van de politiezones. Algemene directie Directie Politiebeheer 24. Omzendbrief BA-2004/01 van 13 februari 2004 tot aanvulling van de omzendbrief BA-1998/01

Nadere informatie

De aansprakelijkheid van lokale besturen en mandatarissen. Geert Vandenwijngaert nhoud.. De aansprakelijkheid van de lokale mandataris.. De verzekering van de aansprakelijkheid van de lokale mandataris.

Nadere informatie

Werkt onder de functionele leiding van de gemeentesecretaris (conform art. 93 van het Gemeentedecreet). Is lid van het managementteam.

Werkt onder de functionele leiding van de gemeentesecretaris (conform art. 93 van het Gemeentedecreet). Is lid van het managementteam. Functiebeschrijving Graadnaam: financieel beheerder Functiefamilie: hoger leidinggevend Functionele loopbaan: decretale graad Afdeling: Financiën 1. DOEL VAN DE ENTITEIT De stafdienst financiën ondersteunt

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie Functie Graadnaam: secretaris Functienaam: secretaris Afdeling: Dienst: Functiefamilie: strategisch leidinggevende Functionele loopbaan: decretale graad Subdienst: Code: Doel van de entiteit De gemeente

Nadere informatie

De omvorming van een autonoom gemeentebedrijf, (opgericht en goedgekeurd volgens de bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet), naar een autonoom gemeentebedrijf (volgens de bepalingen van het Gemeentedecreet):

Nadere informatie

Statuten cultureel adviesorgaan Sint-Laureins

Statuten cultureel adviesorgaan Sint-Laureins Gemeente Sint-Laureins cultureel adviesorgaan Sint-Laureins Inhoud ERKENNING...3 OPDRACHT EN DOELSTELLINGEN...3 AFSPRAKEN GEMEENTEBESTUUR...4 INFORMATIE-UITWISSELING EN OVERLEG...4 ADVIES VRAGEN...4 ADVIES

Nadere informatie

Overzicht gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening - GECORO

Overzicht gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening - GECORO Overzicht gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening - GECORO Door de invoering van het decreet ruimtelijke ordening moeten alle gemeenten een adviescommissie voor ruimtelijke ordening oprichten.

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 28 april 2016 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/3 Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging

Nadere informatie

Infosessie Externe audit voor de lokale besturen Vrijdag 13/12/2013

Infosessie Externe audit voor de lokale besturen Vrijdag 13/12/2013 Infosessie Externe audit voor de lokale besturen Vrijdag 13/12/2013 samen groeien samen oogsten samen proeven Inhoud 1. Historiek 2. Ratio 3. Interne controle 4. Types van audit 5. Drieledig doel 6. Organisatie

Nadere informatie

Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde in Vraag en Antwoord

Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde in Vraag en Antwoord Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde in Vraag en Antwoord Inleiding Een zuivere splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde De splitsing van de kieskring BHV is ruim 50 jaar de eis van de

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 september 2013 Toelichting Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/4 Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IGEAN.

Nadere informatie

Akkoord BHV. De kieskring BHV wordt gesplitst in een kieskring Brussel-Hoofdstad en een kieskring Vlaams Brabant (Halle- Vilvoorde + Leuven).

Akkoord BHV. De kieskring BHV wordt gesplitst in een kieskring Brussel-Hoofdstad en een kieskring Vlaams Brabant (Halle- Vilvoorde + Leuven). Akkoord BHV Wat staat er in het akkoord? In grote lijnen: 1) BHV wordt zuiver gesplitst De kieskring BHV wordt gesplitst in een kieskring Brussel-Hoofdstad en een kieskring Vlaams Brabant (Halle- Vilvoorde

Nadere informatie

Budgetten wijzigen voor niet-specialisten

Budgetten wijzigen voor niet-specialisten Budgetten wijzigen voor niet-specialisten Ben Gilot Stafmedewerker financiën VVSG 21.11.2014 Gemeenten en OCMW s 1 kennen specifieke regels voor de aanwending van publieke gelden. Deze regels met betrekking

Nadere informatie

29/11/2015. VVOS Vlaams-Brabant. Verzelfstandigen van openbare zorgvoorzieningen in een zorgbedrijf. Inhoud. Vraagstellingen

29/11/2015. VVOS Vlaams-Brabant. Verzelfstandigen van openbare zorgvoorzieningen in een zorgbedrijf. Inhoud. Vraagstellingen VVOS Vlaams-Brabant Verzelfstandigen van openbare zorgvoorzieningen in een zorgbedrijf Tom De Gendt De Gendt Advocaten Universiteit Hasselt Dinsdag 17 november 2015 Galmaarden Inhoud Vraagstellingen Verzelfstandiging:

Nadere informatie

Het schrijven van beheersovereenkomsten: een generiek sjabloon. Jeroen Windey Kenniscentrum Vlaamse Steden

Het schrijven van beheersovereenkomsten: een generiek sjabloon. Jeroen Windey Kenniscentrum Vlaamse Steden Het schrijven van beheersovereenkomsten: een generiek sjabloon Jeroen Windey Kenniscentrum Vlaamse Steden 1 Overzicht presentatie Enkele aandachtspunten vooraf Generiek sjabloon voor schrijven van beheersovereenkomsten

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) STATUTEN

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) STATUTEN GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) Art. 1 - Taakomschrijving STATUTEN De Raad heeft een adviserende en een sensibiliserende taak. De adviserende taak omvat het verstrekken van advies

Nadere informatie

KEY ISSUES - Corporate Governance COMMISSIE VOOR HET BANK- EN FINANCIEWEZEN

KEY ISSUES - Corporate Governance COMMISSIE VOOR HET BANK- EN FINANCIEWEZEN KEY ISSUES - Corporate Governance COMMISSIE VOOR HET BANK- EN FINANCIEWEZEN Rapportering corporate governance Brussel, 18 november 1999 Mevrouw, Mijnheer, De Commissie voor het Bank en Financiewezen en

Nadere informatie

De (herziene) Europese Overeenkomst inzake adoptie van kinderen

De (herziene) Europese Overeenkomst inzake adoptie van kinderen De (herziene) Europese Overeenkomst inzake adoptie van kinderen SARiV Advies 2013/19 SAR WGG Advies 11 juli 2013 Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen Boudewijnlaan 30 bus 81 1000 Brussel T.

Nadere informatie

Ontwerpverslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 15.12.2014

Ontwerpverslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 15.12.2014 Ontwerpverslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 15.12.2014 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Samenstelling: Mevrn. Liesbeth

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN D E G E M E E N T E R A A D. Zitting van 1 maart 2007

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN D E G E M E E N T E R A A D. Zitting van 1 maart 2007 Aanwezig: VAN DESSEL Vital, Burgemeester; Paul Dams, Koen De Vadder, Marie-Louise Maes, Bert De Wit en Monique Goris, Schepenen;, Voorzitter; Wouters André, Van Espen Rosa, Van Beughem Nadia, Wuyts Katleen,

Nadere informatie

RAAD VAN 3 DECEMBER 2013

RAAD VAN 3 DECEMBER 2013 RAAD VAN 3 DECEMBER 2013 Aanwezig: Mevr. M. Robberechts, Voorzitter; dhr. G. Van Damme, dhr. G. Van Achter, dhr. A. Piessens, dhr. P. Van Cauwenberghe, dhr. J.M. Hubert, dhr. E. Vangindertael, Mevr. N.

Nadere informatie

Dagorde van de gemeenteraad van 28 november 2013

Dagorde van de gemeenteraad van 28 november 2013 Dagorde van de gemeenteraad van 28 november 213 Openbare zitting Deel I 1 Jaarrekening 212: Deel I: Begrotingsrekening Deel II: Resultatenrekening en balans 2 Jaarverslag 212 Deel II 3 Budgetwijziging

Nadere informatie

Evaluatie beleids- en beheerscyclus

Evaluatie beleids- en beheerscyclus Evaluatie beleids- en beheerscyclus Inbreng vanuit de VVSG 2 de versie 1 Aanleiding Op 19 april 2012 ontving de VVSG vanuit het Agentschap Binnenlands Bestuur een mail om vóór 27 april 2012 elementen voor

Nadere informatie

De notulen van de Raad van 4 juni 2013, deel A: openbare zitting worden éénparig goedgekeurd.

De notulen van de Raad van 4 juni 2013, deel A: openbare zitting worden éénparig goedgekeurd. RAAD VAN 2 JULI 2013 Aanwezig: Mevr. S. Jacobs, Voorzitter; dhr. E.Vangindertael, dhr. J.-M. Hubert (vanaf punt 3), dhr. G. Van Damme, dhr. G. Van Achter, dhr. A. Piessens, Mevr. M. Robberechts, en Mevr.

Nadere informatie

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013.

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Statuten 2013-2018 Algemeen Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van diverse bepalingen inzake financiën en begroting als gevolg van het bestuurlijk beleid

ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van diverse bepalingen inzake financiën en begroting als gevolg van het bestuurlijk beleid Stuk 825 (2005-2006) Nr. 1 Zitting 2005-2006 28 april 2006 ONTWERP VAN DECREET houdende wijziging van diverse bepalingen inzake financiën en begroting als gevolg van het bestuurlijk beleid 1879 FIN Stuk

Nadere informatie

Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent

Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent Artikel 1 - Doelstellingen De stedelijke Ouderenadviesraad van Gent, hierna kortweg Seniorenraad genoemd en opgericht door de Gemeenteraad op 20 oktober 1992, is als

Nadere informatie

PERSNOTA VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG, 25 APRIL 2013 STADHUIS DE VRIERESTRAAT 19.30 uur

PERSNOTA VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG, 25 APRIL 2013 STADHUIS DE VRIERESTRAAT 19.30 uur PERSNOTA VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG, 25 APRIL 2013 STADHUIS DE VRIERESTRAAT 19.30 uur Openbaar Begroting en Uitgaven 1. Begroting en Uitgaven - Israëlitsche Gemeenschap "Adath Yisrael" - Jaarrekening

Nadere informatie

VACATURE VAN BIJZONDER REKENPLICHTIGE

VACATURE VAN BIJZONDER REKENPLICHTIGE Hulpverleningszone 3 Rand Gemeentepark 1 2990 Wuustwezel VACATURE VAN BIJZONDER REKENPLICHTIGE De hulpverleningszone Rand gaat over tot de vacant verklaring van de functie van bijzonder rekenplichtige

Nadere informatie

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 betreffende de Brusselse Instellingen, inzonderheid op de artikelen 42 en 63;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 betreffende de Brusselse Instellingen, inzonderheid op de artikelen 42 en 63; Samenwerkingsakkoord tussen de staat, de gemeenschappen, de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie en de gewesten tot oprichting van een algemene gegevensbank Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus

Nadere informatie

OCMW Lede - Beleidsnota 2010. Sociale dienstverlening. Financiële steun

OCMW Lede - Beleidsnota 2010. Sociale dienstverlening. Financiële steun OCMW Lede - Beleidsnota 2010 Deze beleidsnota hoort bij het budget 2010. Dit budget maakt deel uit van het financieel meerjarenplan 2008-2012. Het opgemaakte budget 2010 past binnen de opgemaakte meerjarenplanning

Nadere informatie

pagina 1 van 5 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de begroting en de boekhouding van de Vlaamse rechtspersonen Datum 14/10/2011 DOCUMENT De Vlaamse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus

Nadere informatie

Code. Plaats in de organisatie - Werkt onder de leiding van en rapporteert aan de Raad voor maatschappelijk welzijn.

Code. Plaats in de organisatie - Werkt onder de leiding van en rapporteert aan de Raad voor maatschappelijk welzijn. Functie Graadnaam Secretaris Afdeling Functienaam Functiefamilie Functionele loopbaan Doel van de functie Dienst Subdienst Code Leiden (plannen, organiseren, opvolgen, coördineren en evalueren) van de

Nadere informatie

Financiën. Hoe wordt je gemeente bestuurd? Introductiesessies voor gemeenteraadsleden avond 3. Gemeentefinanciën 7/02/2013

Financiën. Hoe wordt je gemeente bestuurd? Introductiesessies voor gemeenteraadsleden avond 3. Gemeentefinanciën 7/02/2013 Hoe wordt je gemeente bestuurd? Introductiesessies voor gemeenteraadsleden avond 3 Financiën Gemeentefinanciën Politiek beleid is keuzen maken Keuzen kunnen maar gerealiseerd als daar middelen tegenover

Nadere informatie

Conceptennota in verband met het voorontwerp van decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

Conceptennota in verband met het voorontwerp van decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn Conceptennota in verband met het voorontwerp van decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn Voor de opmaak van het voorontwerp wordt er uitgegaan van de uitgangspunten

Nadere informatie

Financieringsreglement Projectsubsidie Opvoedingsondersteuning

Financieringsreglement Projectsubsidie Opvoedingsondersteuning Financieringsreglement Projectsubsidie Opvoedingsondersteuning Artikel 1 Wat is de doelstelling van een projectsubsidie? De stad Antwerpen kan, onder de voorwaarden bepaald in dit reglement en binnen de

Nadere informatie

GECOÖRDINEERDE STATUTEN

GECOÖRDINEERDE STATUTEN GECOÖRDINEERDE STATUTEN Statuten van de vzw Interdiocesane Dienst voor het Katholiek Godsdienstonderwijs zoals gewijzigd door de algemene vergadering op 11 september 2003. N. 4999 [S-C 46030] Interdiocesane

Nadere informatie

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat.

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. BIJLAGE 6 VOORBEELD-STATUTEN Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. ALGEMEEN Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend onder de naam...

Nadere informatie

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Nummer 5 20 mei 2013 19de jaargang Inhoud Reglementen en verordeningen van de provincieraad Nr. 20 Nr. 21 Toepassing van de artikelen 244 en 245 van het Provinciedecreet

Nadere informatie

Raad 22.09.2014. De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 03.

Raad 22.09.2014. De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 03. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 22 september 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA

Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA Voor de volgende editie van Wegwijs in Wommelgem zal een groepsfoto genomen worden door fotografe Veerle Hofkens. Alle gemeenteraadsleden worden verwacht

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 68032 MONITEUR BELGE 16.10.2009 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

Betreft: Mogelijke onderwerping van de intercommunales aan de vennootschapsbelasting: impact op de intercommunales en op de gemeenten

Betreft: Mogelijke onderwerping van de intercommunales aan de vennootschapsbelasting: impact op de intercommunales en op de gemeenten ASSOCIATION DE LA VILLE ET DES COMMUNES DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE asbl VERENIGING VAN DE STAD EN DE GEMEENTEN VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST vzw De heer Vincent VAN V QUICKENBORNE Vice-Eerste

Nadere informatie

Klachtenmanagement bij lokale besturen Juridische en organisatorische context. 25 oktober 2007

Klachtenmanagement bij lokale besturen Juridische en organisatorische context. 25 oktober 2007 Klachtenmanagement bij lokale besturen Juridische en organisatorische context 25 oktober 2007 Inhoud 1. Situering klachtenbehandeling 2. Juridische context 3. Draagvlak? 4. Conclusies 2 1. Situering klachtenbehandeling

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 11 maart 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 11 maart 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 11 maart 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD cultuur, sport, jeugd en onderwijs Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF WOONREGIE KORTRIJK STATUTEN

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF WOONREGIE KORTRIJK STATUTEN AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF WOONREGIE KORTRIJK STATUTEN Titel 1 : NAAM ZETEL DOEL DUUR Art. 1 Vorm en naam Het Autonoom Gemeentebedrijf met rechtspersoonlijkheid draagt de naam Woonregie Stad Kortrijk. Art.

Nadere informatie

De werking van het gemeentebestuur vanaf 01/01/2013

De werking van het gemeentebestuur vanaf 01/01/2013 De werking van het gemeentebestuur vanaf 01/01/2013 1 Waarom veranderen? Wellicht ken je het lokaal jeugdbeleidsplan wel, het is het plan van een gemeente over hoe ze werk willen maken van jeugdwerk- en

Nadere informatie

Inhoudstafel. Voorwoord...

Inhoudstafel. Voorwoord... I Inhoudstafel Voorwoord.............................................. VII Hoofdstuk I. Autonome gemeentebedrijven en administratief goederenrecht............................ 1 Inleiding....................................................

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Technische Commissies

Huishoudelijk Reglement Technische Commissies Centre d Information sur les Médias A.S.B.L. Centrum voor Informatie over de Media V.Z.W.. Huishoudelijk Reglement Technische Commissies Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van 06/09/2011. Artikel 1 -

Nadere informatie

Personeel- en organisatiebeleid Leidt u de dans? Marijke De Lange en Katleen Janssens VVSG-stafmedewerkers personeel 1. Lokaal bestuur als werkgever Wie is werkgever? Secretaris = hoofd van personeel Functiebeschrijving,

Nadere informatie

Beleids- en beheerscyclus en verzelfstandigde entiteiten

Beleids- en beheerscyclus en verzelfstandigde entiteiten Beleids- en beheerscyclus en verzelfstandigde entiteiten Inhoud Verwelkoming Krachtlijnen van een belangrijke hervorming Wat betekent BBC voor verzelfstandigde entiteiten? Het planlastendecreet en de BBC

Nadere informatie

Ontwerpverslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 16.12.2013

Ontwerpverslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 16.12.2013 Ontwerpverslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 16.12.2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Samenstelling: Mevrn. Liesbeth

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 5, 1;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 5, 1; Besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 betreffende de boekhouding en het financieel verslag voor de voorzieningen in bepaalde sectoren van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Nadere informatie

Studiedag «Prestatie-audit in de federale overheid: stand van zaken en vooruitblik» K.U.Leuven-Instituut voor de Overheid

Studiedag «Prestatie-audit in de federale overheid: stand van zaken en vooruitblik» K.U.Leuven-Instituut voor de Overheid Studiedag «Prestatie-audit in de federale overheid: stand van zaken en vooruitblik» K.U.Leuven-Instituut voor de Overheid ROLLEN VOOR DE INSPECTIE VAN FINANCIEN IN HET BELGISCH AUDITSYSTEEM 29 oktober

Nadere informatie

AANBEVELINGEN VAN EN VOOR GEMEENTERAADSVOORZITTERS

AANBEVELINGEN VAN EN VOOR GEMEENTERAADSVOORZITTERS AANBEVELINGEN VAN EN VOOR GEMEENTERAADSVOORZITTERS Deze tekst kwam tot stand in de collegagroep gemeenteraadsvoorzitters van de VVSG Voorafgaand In het voorjaar van 2007 bracht de VVSG de gemeenteraadsvoorzitters

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 23 april 2015 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/3 Provinciale initiatieven. Opdrachthoudende vereniging

Nadere informatie

De verantwoordelijkheid van de OCMW-secretaris. Alexander De Becker 19 september 2014

De verantwoordelijkheid van de OCMW-secretaris. Alexander De Becker 19 september 2014 De verantwoordelijkheid van de OCMW-secretaris Alexander De Becker 19 september 2014 De OCMW-secretaris is expliciet opgenomen in het OCMW-Decreet van 19 december 2008. Artikel 85 van het OCMW-Decreet

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE Gelet op de eerdere oprichting van de gemeentelijke Culturele Raad in uitvoering van het decreet van 24 juli 1991 houdende organisatie van het

Nadere informatie

3. a) Intrekking van de raadsbeslissing van 26 februari 2014 inhoudende goedkeuring van het Meerjarenplan 2014-2019

3. a) Intrekking van de raadsbeslissing van 26 februari 2014 inhoudende goedkeuring van het Meerjarenplan 2014-2019 RAAD VAN 1 JULI 2014 Aanwezig: Mevr. M. Robberechts, Voorzitter; dhr. G. Van Achter, dhr. G. Van Damme, dhr. A. Piessens, dhr. R. Artois, dhr. P. Van Cauwenberghe, Mevr. N. Miseur, Mevr. M. Heirman en

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 SEPTEMBER 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 SEPTEMBER 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 SEPTEMBER 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Instellingen

Nadere informatie

MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME

MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME VLAAMS MINISTER VAN FINANCIEN EN BEGROTING EN RUIMTELIJKE ORDENING NOTA AAN DE VLAAMSE

Nadere informatie

OCMW-raad van 24 januari 2012

OCMW-raad van 24 januari 2012 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be OCMW-raad van 24 januari 2012 bij de

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING van RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE 0447.354.397)

NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING van RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE 0447.354.397) NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING van RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE 0447.354.397) gehouden op maandag 21 mei 2012 om 15.00 uur op de maatschappelijke zetel te Damstraat 4, 9230 Wetteren

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR De Haan, 26 september 2007. SEC/LV/lv 8420 DE HAAN

GEMEENTEBESTUUR De Haan, 26 september 2007. SEC/LV/lv 8420 DE HAAN GEMEENTEBESTUUR De Haan, 26 september 2007. SEC/LV/lv 8420 DE HAAN Onderwerp : gemeenteraad - bijeenroeping. Aan Christine BEIRENS, burgemeester; Marleen SCHILLEWAERT-VERCRUYCE Wilfried VANDAELE Paul MEYERS

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP STAD BRUGGE MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP ARTIKEL 1: De Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap heeft als doel: 1. A. op te treden als volwaardig

Nadere informatie