STANDAARD REKENINGENGIDS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STANDAARD REKENINGENGIDS"

Transcriptie

1 STANDAARD REKENINGENGIDS

2

3 STANDAARD REKENINGEN GIDS 2012 Fernand Maillard Els Watzeel

4 Auteurs Fernand MAILLARD Bedrijfsrevisor IAB Accountant Els WATZEEL IAB Accountant Belastingconsulente 12de druk, 1ste oplage Standaard Rekeningengids is een uitgave van Standaard Uitgeverij Professional. U kunt ons bereiken op of via geverij.be. WPG Uitgevers België NV, Mechelsesteenweg 203 B-2018 Antwerpen Alle rechten voorbehouden. Behoudens de uitdrukkelijk bij wet bepaalde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, op welke wijze ook, zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van de uitgever. De uitgever en de auteurs streven permanent naar een volledige betrouwbaarheid van de gepubliceerde informatie; zij kunnen voor die informatie en de toepassing ervan echter niet aansprakelijk gesteld worden. ISBN D/2011/0034/712 NUR 786

5 INHOUD TEN GELEIDE NOMENCLATUUR VAN DE REKENINGEN KLASSE 0 KLASSE 1 KLASSE 2 KLASSE 3 KLASSE 4 KLASSE 5 KLASSE 6 KLASSE 7 ALFABETISCHE TREFWOORDENLIJST CHRONOLOGISCHE TREFWOORDENLIJST BALANS RESULTATENREKENING De auteurs zijn vertrokken vanuit de rekeningen van het genormaliseerd rekeningenstelsel. Deze rekeningen worden lay-outmatig op de volgende wijze voorgesteld: VOORZIENING VOOR LIJFRENTE Vanuit hun beroepservaring en hun werk on the field hebben de auteurs de genormaliseerde rekeningen verder uitgediept (tot op 6 niveaus). Deze rekeningen krijgen de volgende lay-out: Schulden van erfpacht en soortgelijke rechten De rekeningen die specifiek gelden voor de VZW s, de IVZW s en de stichtingen en die enige uitleg behoeven, zijn aangeduid met een donkere achtergrond (op de volledige pagina). Voor het overige zijn de gewone rekeningen die gelden voor de vennootschappen, van toepassing. V Z W 5

6 BEGINSELEN VAN EEN REGELMATIGE BOEKHOUDING Algemene boekhouding is een informatiesysteem dat een onderneming in staat stelt om de economische en juridische gegevens die op het bedrijf betrekking hebben te registreren, te synthetiseren en te analyseren. Een goede boekhouding is niet alleen een verplichting maar in de huidige context ook een noodzaak. Terwijl er vroeger meer aandacht werd besteed aan de bewijskracht van de boekhouding, wordt nu, terecht, gewezen op de boekhouding als bedrijfseconomische noodzaak en als financiële verslaggeving aan de betrokken partijen. De boekhoudwet (wet van 17 juli 1975) is in hoofdzaak een kaderwet en formuleert slechts een aantal algemene regels en beginselen die gelden voor alle ondernemingen. De kern van het boekhoudrecht wordt gevormd door de uitvoeringsbesluiten. Regels en beginselen uit de wet van 17 juli Elke onderneming voert een boekhouding passend aan de omvang en de aard van het bedrijf. De wet bevat hieromtrent geen concrete voorschriften, maar benadrukt hierbij wel de fundamentele eis van een goede boekhoudkundige organisatie. De wetgever streeft aldus de goede werking van de ondernemingen na in het algemeen belang van de betrokken partijen. 2. Het beheersorgaan van de onderneming moet de waarderingsregels bepalen (artikel 28 van het KB tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen van 30/01/ 2001) en deze vastleggen in het inventarisboek (artikel 9 van de wet van 17/07/ 1975). De waarderingsregels gelden onder meer voor de waarderingswijzen van de inventaris, de vorming en aanpassing van afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor risico s en kosten evenals voor de herwaarderingen. Deze regels worden bepaald door het bestuursorgaan van de vennootschap en vastgelegd in het boek bedoeld in artikel 9, 1, van de wet van 17/07/1975 op de boekhouding van de ondernemingen. Ze worden samengevat in de toelichting; overeenkomstig hetgeen is bepaald in artikel 24, eerste lid, moet deze samenvatting voldoende nauwkeurig zijn zodat inzicht wordt verkregen in de toegepaste waarderingsmethoden. Onverminderd 2 wordt bij de vaststelling en toelichting van deze waarderingsregels ervan uitgegaan dat de vennootschap haar bedrijf zal voortzetten. Bijzondere regels moeten worden toegepast voor vennootschappen in vereffening of indien er niet meer kan van worden uitgegaan dat de vennootschap haar bedrijf zal voortzetten. Ingevolge de wijziging van de wet van 17 juli 1975 (door de wet van 8 juni 2008), werd het bijhouden van de dagboeken aangepast aan de evolutie van 6

7 de boekhoudkundige technieken. De boekhouding alsook de wettelijke boeken (het inventarisboek en het centraal boek) mogen hetzij in een schriftelijke versie, hetzij in een geïnformatiseerde versie zonder papierdrager worden gehouden. Het koninklijk besluit van 12 september 1983 (in zijn laatste versie, die van kracht is geworden op 1 juli 2003) bepaalt de werkingsprincipes. Artikel 9 van de wet van 17 juli 1975 bepaalt welke de inhoud van dit inventarisboek is : Elke onderneming verricht, omzichtig en te goeder trouw, ten minste eens per jaar de nodige opnemingen, verificaties, onderzoekingen en waarderingen om op een door haar gekozen datum de inventaris op te maken van al haar bezittingen, vorderingen, schulden en verplichtingen van welke aard ook, die betrekking hebben op haar bedrijf, en van de eigen middelen daaraan verstrekt. De inventarisstukken worden ingeschreven in een boek. De stukken die wegens hun omvang bezwaarlijk kunnen worden overgeschreven, worden in dat boek samengevat en erbij gevoegd. De inventaris wordt ingericht overeenkomstig het rekeningenstelsel van de onderneming. Er dient opgemerkt te worden dat deze beginselen voor de waarderingsregels en het bijhouden van het inventarisboek van toepassing zijn op alle ondernemingen, zowel handelsvennootschappen (met uitzondering van sommige handelaars die natuurlijke personen zijn, sommige vennootschappen onder firma en commanditaire vennootschappen) als verenigingen of stichtingen. 3. De boekhouding moet volledig zijn, d.w.z. dat alle in de boekhouding op te nemen verrichtingen en feiten worden vermeld en dat alle in de inventaris op te nemen vermogensbestanddelen daarin ook worden vermeld. Volgens de boekhoudreglementering moet in elk geval elke verrichting en elk feit (vb een waardevermindering) worden opgenomen die een weerslag heeft op het bedrag van een jaarrekeningpost, zelfs indien zij individueel geen betekenisvolle invloed hebben op de vermogenstoestand van de onderneming. Het volledigheidsbeginsel impliceert ook dat alle rechten en verplichtingen in de boekhouding worden opgenomen. Deze worden niet in de balans opgenomen maar worden wel getrouw en volledig in de boekhouding geregistreerd. (Cfr. Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen) 4. Alle verrichtingen worden ingeschreven zonder uitstel, getrouw en volledig, naar tijdsorde en in een dagboek. De term zonder uitstel betekent niet dat de wetgever een bepaalde termijn oplegt voor de boeking van een verrichting. Wel wil zij het belang van de regelmatigheid benadrukken. Zo zal de situatie waarbij de verrichtingen, perio- 7

8 diek maar zonder abnormaal uitstel, worden ingeschreven door een externe deskundige, de regelmatigheid van de boekhouding niet in gedrang brengen. Voor de boekhouding als beheersinstrument is het toch belangrijk om de verrichtingen snel na afsluiting of kennisgeving te boeken. De verrichtingen worden getrouw en volledig ingeschreven, d.w.z. dat elke verrichting individueel (uitzondering voor verkopen in het klein die geen factuur vergen) en in overeenstemming met het verantwoordingsstuk worden opgenomen. Dit veronderstelt dat de boekhoudkundige kwalificatie van de verrichting correct is en overeenstemt met de werkelijkheid. Het begrip naar tijdsorde is niet duidelijk omschreven in de wetgeving. Het impliceert wel dat een onderneming voor haar verschillende soorten van verrichtingen een volgorde kiest die gebaseerd is op data. Het is wel belangrijk, vooral aan het einde van het boekjaar, dat elke verrichting in de boekhoudperiode wordt geboekt waarop zij betrekking heeft. De verrichtingen worden ingeschreven in een dagboek. Volgens de boekhoudwet heeft men de keuze: - ofwel een ongesplitst dagboek waarin alle verrichtingen, ongeacht hun aard, achter elkaar worden ingeschreven - ofwel, voor elke categorie van verrichtingen (aankopen, verkopen, financiële verrichtingen en diverse verrichtingen), een apart hulpdagboek. Elke inschrijving in een dagboek wordt methodisch overgedragen naar de betreffende rekeningen. De inschrijving in dagboeken is belangrijk voor de controle over de volledigheid maar ook voor het spoor van de tegenpost van de in rekeningen ingeschreven boekingen. 5. Elke boeking moet gebeuren aan de hand van een gedagtekend verantwoordingsstuk. Dit document staaft de boeking. Enkel gekoppeld aan een verantwoordingsstuk, is een boeking verantwoord naar aard, datum bedrag en tegenpartij. Een wederzijdse verwijzing tussen boeking en verantwoordingsstuk is dan ook noodzakelijk om op elk tijdstip het juiste document gekoppeld aan een bepaalde boeking terug te vinden. De factuur is natuurlijk het verantwoordingsstuk voor alle aankoop en verkoopverrichtingen. Maar ook de diverse boekingen zoals afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen moeten gestaafd worden door zogenaamde interne verantwoordingsstukken De onderneming moet minstens één maal per jaar de inventaris opmaken van al de bezittingen, vorderingen, schulden en verplichtingen. De inventaris heeft tot doel om het getrouwe karakter van de saldi op de rekeningen na te gaan en is als dusdanig één van de belangrijkste verplichtingen uit het boekhoudrecht. Enerzijds kan de inventarisplicht beschouwd worden als de fysische registratie van alle

9 activa en passiva. Anderzijds is er ook het kwalitatieve aspect waarbij de vermogensbestanddelen onderzocht en gewaardeerd worden. 7. De onderneming stelt elk jaar een jaarrekening op. Voor elke onderneming buiten die ondernemingen die een vereenvoudigde boekhouding voeren moet de jaarrekening rechtstreeks voortvloeien uit de rekeningen nadat deze werden aangepast aan de inventaris. De jaarrekening moet een getrouw beeld geven van het vermogen, de financiële positie en de resultaten van de onderneming. Zij omvat de balans, de resultaten rekening en de toelichting. Deze elementen vormen één geheel. Het CBN-advies 2010/4 ( handelt over de Omrekeningsverschillen ontstaan bij omrekening van het kapitaal naar aanleiding van het verkrijgen van de afwijking inzake functionele valuta. We herinneren eraan dat de jaarrekening in euro moet worden opgesteld en dat voor het gebruik van andere valuta een aanvraag tot verkrijging van een afwijking moet worden ingediend bij de CBN (Commissie voor Boekhoudkundige Normen). De procedure voor de indiening van een aanvraag tot verkrijging van afwijkingen is bepaald in artikel 14 van de Wet met betrekking tot de boekhouding van de ondernemingen van 17 juli 1975 en in artikel 125, 1 van het Wetboek van Vennootschappen. 8. De dagboeken en het inventarisboek worden op zodanige wijze gehouden dat de continuïteit, de regelmatigheid en de onveranderlijkheid gegarandeerd worden. Belangrijk is dat de balans en resultatenrekening, jaar na jaar vergelijkbaar blijven. Dit heeft gevolgen voor zowel de voorstelling (het rekeningenstelsel) als de consistente toepassing van de waarderingsregels. Het begrip onveranderlijkheid houdt in dat er achteraf geen boeking mag weggelaten, gewijzigd of ingelast worden. Hetzelfde geldt ook voor de jaarrekening en de inventaris waar achteraf geen gegevens mogen weggelaten, gewijzigd of toegevoegd worden. Een wijziging kan enigszins wel wanneer deze op een zichtbare manier gebeurt, d.w.z. dat de oorspronkelijke boeking zichtbaar blijft. Een correctie of tegenboeking achteraf verwijst dan naar de oorspronkelijke boeking, wordt gestaafd met een verantwoordingsstuk en vermeld de datum waarop de correctie gebeurt. Om de onveranderlijkheid te waarborgen stelde de wetgever voorheen dat de dagboeken en het inventarisboek werden bijgehouden op papier. Ook moesten deze boeken worden gepagineerd, geviseerd en geparafeerd door de griffie van de rechtbank van koophandel. Het KB van 25 januari 2005 tot wijziging van het KB van 12 september 1983 voorziet nu in de mogelijkheid om de boekhouding elektronisch te voeren. 9

10 De kern van het KB zit vervat in artikel 2 dat stelt dat voortaan de boekhouding schriftelijk kan worden gehouden door middel van ingebonden of ingenaaide registers die de gedrukte melding van het aantal bladzijden omvatten of door middel van geïnformatiseerde systemen: - het ongesplitst dagboek - het centraal boek - de 3 dagboeken bepaald in art. 5 van de wet van 17 juli het inventarisboek Men mag voortaan de boekhouding dus voeren op papier of elektronisch. In het geval van een vereenvoudigde boekhouding die op papier wordt gevoerd, moeten de boeken en dagboeken door middel van ingebonden of ingenaaide registers gehouden worden, en vóór de eerste ingebruikname moet een identificatieformulier door de onderneming ingevuld worden en neergelegd bij het ondernemingsloket waarbij de betrokken onderneming is aangesloten. Het formulier wordt bewaard door het ondernemingsloket. Tevens is, wanneer aan alle voorwaarden voor onveranderlijkheid van de gegevens is voldaan bij inschrijving in de hulpdagboeken, een centraal boek niet meer nodig. 9. De rekeningen die in de boekhouding worden gebruikt moeten in het rekeningenstelsel van de onderneming voorkomen. Dit rekeningstelsel moet in overeenstemming zijn met de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel volgens het KB van 12 september Het rekeningenstelsel moet volgens de wet passend zijn voor het bedrijf van de onderneming. Dit betekent dat er afzonderlijke rekeningen en subrekeningen kunnen worden gecreëerd die nauw verbonden zijn voor de verrichtingen en feiten typerend voor het bedrijf en in functie van de beleidsdoeleinden. Volgens het boekhoudrecht moeten de verantwoordingsstukken in origineel of in kopie bewaard worden. Er dient echter te worden opgemerkt dat voor het fiscaal recht wel degelijk de originele verantwoordingsstukken (in sommige gevallen en mits voorafgaande toestemming in elektronische vorm, op microfilms, microfiches of cd-worm) moeten bewaard worden. De bewaring van de boekhoudgegevens in computervorm heeft niet alleen betrekking op de gegevensbestanden, maar eveneens op alle hardware en op de softwareprogramma s waarmee deze kunnen worden gelezen, geraadpleegd en afgedrukt gedurende de volledige bewaringsduur van de archieven, en dit zowel voor het boekhoudrecht als voor het fiscaal recht. 10

11 10. De dagboeken (evenals de verantwoordingsstukken) moeten gedurende 7 jaar bewaard worden (10 jaar vóór de wijziging van het koninklijk besluit op 8 juni 2008, dat in werking is getreden op 26 juni 2008) vanaf de eerste januari van het jaar dat volgt op de afsluiting. De drager die voor de bewaring van de boeken bedoeld in lid 1 wordt gebruikt, moet de onveranderlijkheid en de toegankelijkheid van de daarin opgenomen gegevens verzekeren tijdens de volledige voorgeschreven bewaringsduur. Hierbij mag niet uit het oog worden verloren dat de bewaringstermijnen van de archieven niet noodzakelijk dezelfde zijn voor fiscale aangelegenheden (BTW, rechtstreekse belastingen, douane en accijnzen, etc.) en voor sociale aangelegenheden. Daarnaast kunnen de bewaringstermijnen van de boekhoudkundige archieven nog langer zijn wanneer het de rechtvaardiging van subsidies betreft (soms 5 tot 10 jaar na de definitieve afsluiting van een project dat over meerdere jaren loopt). Het is dus nuttig om klare en duidelijk informatie in te winnen over alle na te komen verplichtingen alvorens wat dan ook te vernietigen. Bovendien mogen we ook het historische belang niet uit het oog verliezen! 11. De grootte van de vennootschappen Jaargemiddelde van het personeelsbestand (in V.T.E.) Groot > 100 voldoen dus aan meer dan één van de 3 criteria: Klein voldoen niet aan meer dan één van de criteria: Jaargemiddelde van het personeelsbestand (in V.T.E.) > 50 > 50 Balanstotaal > > Totale jaaromzet (exclusief BTW) > > De bovenstaande cijfers worden geverifieerd op de datum van afsluiting van de jaarrekening van de vennootschap op basis van de laatste en de voorlaatste afgesloten jaarrekeningen van de vennootschappen die in de consolidatie moeten worden opgenomen; de overschrijding van de drempels heeft dus slechts uitwerking wanneer deze gedurende twee jaar wordt aangehouden. 11

12 OPNEMING VAN DE REKENINGEN VAN EEN BUITENLANDS BIJKANTOOR Wat de consolidatie van vennootschappen betreft, worden de onderstaande criteria aangehouden voor de consolidatieverplichtingen van de jaarrekeningen : Te consolideren groep voldoen aan meer dan één criterium: Kleine groep (consortium) voldoen niet aan meer dan één criterium: Jaargemiddelde van het personeelsbestand (in V.T.E.) > 250 > 250 Balanstotaal > > Totale jaaromzet (exclusief BTW) > > Een vennootschap is vrijgesteld van de verplichting om een geconsolideerde jaarrekening en een jaarverslag over de geconsolideerde rekeningen op te stellen wanneer ze deel uitmaakt van een kleine groep. De bovenstaande cijfers worden geverifieerd op de datum van afsluiting van de jaarrekening van de consoliderende vennootschap, op basis van de laatste afgesloten jaarrekeningen van de vennootschappen die in de consolidatie moeten worden opgenomen; de overschrijding van de drempels heeft slechts uitwerking wanneer deze gedurende twee jaar wordt aangehouden. In alle hierboven bedoelde gevallen voorziet het Wetboek van Vennootschappen in artikel 15 4 (lid 1 en 2) : Het gemiddelde aantal werknemers bedoeld in 1 is het gemiddelde van het per einde van elke maand van het boekjaar in het krachtens het koninklijk besluit nr. 5 van 23 oktober 1978 betreffende het bijhouden van sociale documenten gehouden personeelsregister ingeschreven aantal werknemers uitgedrukt in voltijdse equivalenten. Het aantal werknemers uitgedrukt in voltijdse equivalenten is gelijk aan het arbeidsvolume teruggebracht tot voltijds tewerkgestelde equivalenten, te berekenen voor de deeltijdse werknemers op basis van het conventioneel aantal te presteren uren, gerelateerd ten opzichte van de normale arbeidsduur van een vergelijkbare voltijdse werknemer (referentiewerknemer). In verband met de opneming van de verrichtingen van de buitenlandse bijkantoren in de boekhouding van de zetel, zegt artikel 4 van het koninklijk besluit van 12 september 1983 tot uitvoering van de boekhoudwet, het volgende : 12

13 «Verrichting van een in het buitenland gevestigd bijkantoor of centrum van werkzaamheden van een onderneming naar Belgisch recht die aldaar in een afzonderlijk stelsel van boeken en rekeningen worden ingeschreven, hoeven niet te worden opgenomen in de recapitulatieboeking bedoeld in artikel 4 van hogergenoemde wet van 17 juli 1975, waarneer de boekhouding van dit bijkantoor of centrum van werkzaamheden gevoerd wordt overeenkomstig de in dat vreemd land geldende regels of gebruiken, in voorkomend geval aangepast met het oog op de toepassing van het bepaalde in het tweede lid. De saldi van de rekeningen van dit bijkantoor of centrum van werkzaamheden worden ten minste halfjaarlijks in de centrale boekhouding van de onderneming opgenomen». Omrekening van de rekeningen van het bijkantoor in euro bij hun opneming in de boekhouding van de zetel. De boekhouding van het buitenlands bijkantoor (buiten de Eurozone) wordt normaliter gevoerd in de munt van het land van vestiging en de niet-monetaire activa (en passiva) worden dus in die munt uitgedrukt. Hetzelfde geldt voor de monetaire activa en passiva (met inbegrip van de verbindingsrekening), zelfs indien in een andere munt luiden, alsook voor de opbrengsten en kosten. Wanneer die rekeningen echter worden opgenomen in de boekhouding van de centrale zetel van de onderneming naar Belgisch recht, moeten zij worden omgerekend in haar munt, dus in euro. De Commissie voor boekhoudkundige normen heeft in haar bulletin nr 35 van oktober 1995 aanbevolen om dezelfde principes als voor de omrekening van de rekeningen van buitenlandse ondernemingen in de geconsolideerde jaarrekening volgens artikel 42 van het KB van 6 maart 1990, toe te passen. In het artikel 42 wordt het gebruik van de monetaire/niet-monetaire enerzijds en de methode van de slotkoers/netto-investeringen anderzijds toegelaten. a) volgens de monetaire/niet-monetaire methode worden de door het bijkantoor uitgevoerde verrichtingen en de daaraan verbonden monetaire risico s verwerkt alsof het verrichtingen betrof die rechtstreeks door de zetel werden uitgevoerd. De niet-monetaire posten (en de daarmee samenhangende afschrijvingen en waardeverminderingen) worden geboekt tegen hun aanschaffingswaarde, omgerekend tegen de geldende omrekeningskoers op de aanschaffingsdatum. 13

14 De monetaire posten worden tegen slotkoers omgerekend, behalve wanneer het wisselrisico specifiek is gedekt ; in dat geval worden ze omgerekend tegen de koers van de dekkingsverrichting. De resultaten worden omgerekend hetzij tegen de geldende omrekeningskoers op de datum waarop ze zijn vastgesteld, hetzij tegen de gemiddelde koers voor de periode of de gemiddelde koers voor het boekjaar. De omrekeningsverschillen worden in beginsel van het resultaat opgenomen indien ze een potentieel verlies inhouden, en worden overgedragen indien zij een potentiële winst inhouden, in zoveel afzonderlijke rekeningen als er munten zijn. In het zelfde advies wordt gesteld dat het voor een goed beheer aangewezen kon zijn de niet/monetaire activa (vaste activa, deelnemingen of voorraden) te dekken door passende leningen in vreemde munten, wanneer die activa omwille van de omgeving waarin die ondernemingen actief zijn normaliter een cash flow doen ontstaan in die vreemde munt en niet in euro. De onderneming is bijgevolg, in economisch opzicht, gedekt tegen monetaire schommelingen. Bij deze benadering worden die activa beschouwd en verwerkt als monetaire activa en worden de monetaire schommelingen van die activa gecompenseerd door de monetaire schommelingen van de daarmee verbonden financieringsmiddelen. b) volgens de methode van de slotkoers/netto-investeringen worden alle zowel monetaire als niet-monetaire actief- en passiefbestanden tegen de slotkoers omgerekend. Bijgevolg ontstaat er geen enkel omrekeningsverschil op actief- en passief-bestanddelen, behalve met betrekking tot het eigen vermogen van de buitenlandse instelling. De omrekeningsverschillen die voortvloeien uit de omrekening van de netto-positie van de buitenlandse onderneming bij de aanvang van de boekhoudperiode, tegen een andere koers dan de eerder gehanteerde koers, worden beschouwd als een wijziging in de netto-investering en worden als omrekeningsverschil toegerekend aan het eigen vermogen van de consoliderende onderneming. 14 De omrekeningsverschillen die voortvloeien uit de toepassing van de slotkoers voor de geconsolideerde balans, en van een andere koers voor de omrekening van de resultaten van de buitenlandse onderneming, worden eveneens toegerekend aan het eigen vermogen van de consoliderende onderneming.

15 In verband met de opneming van de rekening van de buitenlandse bijkantoren in de statutaire jaarrekening van de ondernemingen naar Belgisch recht, moet volgens de Commissie de voorkeur gaan naar de monetaire/niet-monetaire methode. Interne weglatingen Om een getrouw beeld te geven van het bedrijf van het economisch complex dat de zetel met zijn bijkantoren vormt, mag bij de opneming van de stromen uit de verrichtingen van die bijkantoren, enkel rekening worden gehouden met de actiefbestanddelen op en de passiefbestanddelen ten aanzien van derden, alsook met de resultaten uit de verrichtingen met die derden. a) Weglating van wederzijdse vorderingen en schulden. De vorderingen en de schulden tussen de zetel (verbindingsrekening met betrekking tot de te boeken verrichtingen) en zijn bijkantoren en tussen de bijkantoren onderling, moeten worden weggelaten. b) Weglating van de resultaten uit interne verrichtingen. Uit de resultatenrekening worden weggelaten : 1. de wederzijdse opbrengsten en kosten met betrekking tot verrichtingen tussen zetel en bijkantoren of tussen bijkantoren onderling ; 2. de winsten en verliezen die zijn begrepen in de waarde van een actief in de balans van de zetel of het bijkantoor dat is verworven van een ander bijkantoor van de onderneming. 14-1

16 14-2

17 BIJZONDERHEDEN MET BETREKKING TOT VZW S De wetgeving op de VZW s en de Instellingen van openbaar nut (wet van 27 juni 1921) en op de Internationale Verenigingen (wet van 25 oktober 1919) werd in 2002 ingrijpend gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 (Belgisch Staatsblad van 11 december 2002). Deze wetgeving is nu getiteld wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen. Sinds deze fundamentele wijziging van 2002 heeft de wetgeving nog talrijke wijzigingen ondergaan door specifieke wetten of globale wetgevingen (programmawet) of andere. Boekhoudkundige zaken worden behandeld door twee koninklijke besluiten: dat van 26 juni 2003 (B.S. van 11/07/2003) betreffende de vereenvoudigde boekhouding van bepaalde VZW s, stichtingen en IVZW s (dit heeft voornamelijk betrekking op kleine verenigingen en stichtingen) en dat van 19/12/2003 (B.S. van 30/12/2003) betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekeningen van bepaalde VZW s, IVZW s en stichtingen (dit betreft voornamelijk grote en zeer grote verenigingen, alsook kleine verenigingen en stichtingen die ervoor gekozen hebben om een volledige boekhouding te voeren). Ter informatie, de Nationale Bank van België heeft in augustus 2004 het schema van de jaarrekeningen gepubliceerd die de grote (verkorte versie van het schema) en de zeer grote (volledige versie van het schema) verenigingen en stichtingen voor de openbaarmaking van hun jaarrekeningen moeten gebruiken (zie de site van de BNB, be, voor meer details). Wat de inwerkingtreding betreft, zijn de nieuwe boekhoudkundige bepalingen voor de verenigingen en stichtingen die de rechtspersoonlijkheid onder de nieuwe wet hebben verworven (met name die welke na 1 januari 2004 werden opgericht) van toepassing vanaf 1 januari 2004 of voor de boekjaren met ingang na die datum. Wat de verenigingen en stichtingen betreft die de rechtspersoonlijkheid vóór 1 januari 2004 hebben verworven, werd er een aanpassingstermijn voorzien (en verlengd ), namelijk tot 1 januari Ter informatie vermelden wij hier nogmaals de groottecriteria voor verenigingen en stichtingen: 15

18 DE GROOTTE VAN VERENIGINGEN EN STICHTINGEN Jaargemiddelde van het personeelsbestand (in V.T.E.) Zeer groot Groot Klein > 100 overschrijden meer dan één drempel: bereiken meer dan één drempel: bereiken niet meer dan één drempel: Jaargemiddelde van het personeelsbestand (in V.T.E.) > 50 > 5 > 5 Balanstotaal > > > Totale ontvangsten op jaarbasis (exclusief btw) andere dan uitzonderlijke ontvangsten > > > De bovenstaande cijfers worden geverifieerd op de datum van afsluiting van de jaarrekening van de vereniging/stichting met onmiddellijke ingang wat de wijze betreft waarop de boekhouding wordt gevoerd en waarop de jaarrekening wordt opgemaakt. In tegenstelling tot het stelsel dat voorzien is voor de vennootschappen, is tussen verenigingen en stichtingen geen enkel consolidatiebeginsel van de jaarrekening voorzien. De aandacht dient te worden gevestigd op het feit dat deze criteria verschillen van die welke voor de vennootschappen worden gehanteerd; de groottecriteria evolueren jammer genoeg niet mee. Voor de vennootschappen heeft men het over kleine vennootschappen wanneer deze niet meer dan één van de volgende drempels overschrijden: jaargemiddelde van het personeelsbestand: 50; jaaromzet, exclusief belasting op de toegevoegde waarde: euro; balanstotaal: euro; behalve indien het jaargemiddelde van het personeelsbestand meer dan 100 bedraagt. Voor de andere heeft men het over grote vennootschappen. 16

19 Voor alle hierboven bedoelde gevallen voorziet de Wet van 27 juni 1921 in artikel 17, 5: het equivalent, gemiddeld over het jaar, van 50 voltijdse werknemers zoals door de werkgever meegedeeld krachtens het koninklijk besluit van 5 november 2002 tot invoering van een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling, met toepassing van artikel 38 van de Wet va 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, of voor de werknemers die uitgesloten worden uit het toepassingsgebied van voornoemd koninklijk besluit, ingeschreven in het personeelsregister dat wordt gehouden overeenkomstig het voormelde koninklijk besluit nr. 5 van 23 oktober De tekst is niet helemaal identiek met die in het Wetboek van Vennootschappen voor wat de berekening van het personeelsbestand betreft. 16-1

20 16-2

21 Wij wijzen er nogmaals op dat het begrip consolidatie van de boekhouding nog niet in de wetgeving met betrekking tot de verenigingen en stichtingen werd opgenomen. De nieuwe verplichtingen inzake boekhouding en controle gelden voor alle instellingen die in de gewijzigde wet van 27 juni 1921 vermeld zijn (VZW s, IVZW s, private en openbare stichtingen). De verplichtingen zijn dezelfde voor alle types van verenigingen of stichtingen en de wettelijke referenties zijn te vinden in de artikels 17 (VZW s), 37 (IVZW s) en 53 (stichtingen) van de wet van 27 juni 1921 en in de koninklijke besluiten tot uitvoering daarvan van 26 juni 2003 (B.S. van 11 juli 2003) voor de vereenvoudigde boekhouding en 19 december 2003 (B.S. van 30 december 2003) voor de volledige boekhouding. De zeer grote verenigingen en stichtingen moeten alle een commissaris aanstellen. Voor de rest, zoals gezegd in het verslag aan de Koning dat zowel aan het koninklijk besluit van 26 juni 2003 (B.S. van 11 juli 2003) als aan het koninklijk besluit van 19 december 2003 (B.S. van 30 december 2003) voorafgaat, valt de keuze tussen de boekhouding die is voorzien door deze toepassingsbesluiten en een gelijkwaardige boekhouding onder de bevoegdheid (en de verantwoordelijkheid) van het beheersorgaan, onder de controle van de commissaris, indien er een werd benoemd met behulp van de aanwijzingen die eventueel zijn geformuleerd door de Commissie voor boekhoudkundige normen. De Commissie voor boekhoudkundige normen brengt einde 2006 een aanbeveling uit over de criteria waarmee rekening moet worden gehouden om te oordelen over de al of niet gelijkwaardigheid van de boekhouding. DE OPENINGSBALANS Volgens het koninklijk besluit van 19 december 2003 (B.S. van 30/12/2003) met betrekking tot de grote en heel grote verenigingen en stichtingen: Art Elke vereniging die bestaat op het ogenblik waarop onderhavig besluit van kracht wordt, past de hierna vastgestelde regels toe om omzichtig, oprecht en te goeder trouw de nodige opnemingen, verificaties, onderzoekingen en waarderingen te verrichten die nodig zijn om de openingsbalans van het boekjaar op te stellen op de eerste dag van het eerste boekjaar waarvoor de bepalingen van onderhavig besluit gelden. 2. Als de vereniging, naar de mening van haar raad van bestuur, die wordt vermeld 17

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 1 1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 10. Kapitaal 100 Geplaatst kapitaal 101 Niet-opgevraagd kapitaal (-) 11. Uitgiftepremies 12. Herwaarderingsmeerwaarden

Nadere informatie

Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel

Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel Cf. KB van 19 december 2003 & KB van 18 december 2012 1 1. EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR 10 Fondsen

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr. 0812.019.662 VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... Toel. 20/28 60.411,22 55.375,35 Oprichtingskosten...... Immateriële vaste activa.... Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

BIJLAGE 1: De minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel

BIJLAGE 1: De minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel BIJLAGE 1: De minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel 1. EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst kapitaal 101 Niet-opgevraagd

Nadere informatie

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA)

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Bijlage 3. BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Nr. VOL 2.1 Balans na winstverdeling ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28...... Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21......

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508.

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508. VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21 2.089,48 3.556,27 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/ , ,40. Nr. BE Oprichtingskosten

VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/ , ,40. Nr. BE Oprichtingskosten VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 340.346,18 538.042,40 Oprichtingskosten... 4.1 20...... Immateriële vaste activa... 4.2 21 244.452,43 441.579,00 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

Boekhoudrecht en W.Venn.

Boekhoudrecht en W.Venn. Boekhoudrecht en W.Venn. Koen GEENS Jan VERHOEYE Federatie voor Vrije Intellectuele Beroepen Donderdag 15 maart 2001 Basisidee Opnemen van bepalingen boekhoudrecht rond jaarrekeningen in W.Venn. K.B. W.Venn.

Nadere informatie

Deel 2: Financiële jaarrekening

Deel 2: Financiële jaarrekening Deel 2: Financiële jaarrekening Nr. 0407.201.941 VOL-VZW 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten..... Immateriële vaste activa. Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING BE 04.777.660 VOL2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten Immateriële Materiële Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting Meubilair en rollend materieel Leasing

Nadere informatie

HET WETTELIJK MINIMUM ALGEMEEN REKENINGENSTELSEL

HET WETTELIJK MINIMUM ALGEMEEN REKENINGENSTELSEL 2016 Uitgeverij De Boeck, Belpairestraat 20, 2600 Berchem HET WETTELIJK MINIMUM ALGEMEEN REKENINGENSTELSEL 1. EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR 10 Kapitaal

Nadere informatie

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR naam :... M.A.R. Uittreksel uit de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel KLASSE 1 : EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst

Nadere informatie

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 48 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN CONSOLIDEREN Beheren DUIDELIJKHEID DE REKENINGEN VAN PARKING.BRUSSELS Het kapitaal van het Agentschap = 561.500 Het kapitaal van het Agentschap,

Nadere informatie

BROUWERIJ LIEFMANS NV Juridische status : Faillissement. Juridische vorm : NV. Wontergemstraat, DENTERGEM

BROUWERIJ LIEFMANS NV Juridische status : Faillissement. Juridische vorm : NV. Wontergemstraat, DENTERGEM BROUWERIJ LIEFMANS NV 0400.228.136 Juridische status : Faillissement Juridische vorm : NV Wontergemstraat, 42 8720 - DENTERGEM NACE code : 11050 - Vervaardiging van bier Het bedrijf komt NIET voor op de

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 21/01/2015 BE 0449.054.471 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15019.00586 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: ERDA KOMADA Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 02/10/2013 BE 0830.513.208 8 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 13616.00294 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: DIAMOND VAULT Naamloze vennootschap Adres: SCHUPSTRAAT Nr: 1-7 Bus: Postnummer:

Nadere informatie

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I VOL 2.1 BALANS NA WNSTVERDELNG ACTVA VASTE ACTVA...... Oprichtingskosten... mmateriële vaste activa... Toel. 5.1 5.2 1 Codes Boekjaar Vorig boekjaar Materiële vaste activa......... Terreinen en gebouwen......

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 10.11.2006 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 10.11.2006 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 10.11.2006 MONITEUR BELGE 60261 VLAAMSE OVERHEID Welzijn, Volksgezondheid en Gezin [C 2006/36767] 15 MAART 2006. Ministerieel besluit houdende de uitvoering van het besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/10/2015 BE 0471.522.641 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15654.00593 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: 'T SMOSKE TIELT Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr 1 0454423323 VOL-VZW 21 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20128 47390603 42179615 Oprichtingskosten 20 Irnrnateriele vaste activa 21 11 143122 1 1228793 Materiele vaste activa Terreinen en

Nadere informatie

E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016

E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016 E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016 BALANS VOL 2.1 ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingkosten 20 I Immateriële vaste activa 21 Materiële vaste activa A. Terreinen en gebouwen B. Installaties, machines en

Nadere informatie

EUR JAARREKENING IN EURO

EUR JAARREKENING IN EURO 40 EUR JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)... zijn / zijn niet VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE werd XXX / werd niet * BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

ACTIEF. Scmactn.doc [22]

ACTIEF. Scmactn.doc [22] ACTIEF I. Oprichtingskosten... 20 II. Immateriële vaste activa... 21 III. Materiële vaste activa... 22/27 A. Terreinen en gebouwen...22 B. Installaties, machines en uitrusting...23 C. Meubilair en rollend

Nadere informatie

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 40 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM:... PREFLEXIBEL... Rechtsvorm:... Naamloze vennootschap Adres:...Nr.: Elisabethlaan... 153 Bus:... Postnummer:...

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/11/2015 BE 0462.537.075 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15679.00182 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: DE LILLE Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Kwadenbulk

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/01/2015 BE 0429.423.255 12 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15025.00242 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: FRAVAN Naamloze vennootschap Adres: Kortrijksestraat Nr: 439 Bus: Postnummer:

Nadere informatie

LEXFIN REKENINGEN GIDS. Fernand Maillard Els Watzeel

LEXFIN REKENINGEN GIDS. Fernand Maillard Els Watzeel LEXFIN REKENINGEN GIDS 20 Fernand Maillard Els Watzeel INHOUD TEN GELEIDE NOMENCLATUUR VAN DE REKENINGEN KLASSE 0 KLASSE 1 KLASSE 2 KLASSE 3 KLASSE 4 KLASSE 5 KLASSE 6 KLASSE 7 ALFABETISCHE TREFWOORDENLIJST

Nadere informatie

Identificatie rapportering Brussel

Identificatie rapportering Brussel Identificatie rapportering 2014 Naam entiteit: Categorie: Adres: Contactpersoon : Vlaams Woningfonds rechtspersoon Ieperlaan41 1000 Brussel Guy Servotte Telefoonnummer: 02/548.91.31 Soort rapportering:

Nadere informatie

Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing

Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing Nr. I 0454.423.323 I VOL-VZW 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar VASTE ACTIVA....... 20/28 467.243,35 526.129,30 Oprichtingskosten.......................

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/07/2014 BE 0462.364.455 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 14379.00482 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Dokter Geert De Brabandere Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

1. BALANS NA WINSTVERDELING. Codes 20/28 22/27 22 23 24 25 26 27 29/58 40/41 50/53 54/58

1. BALANS NA WINSTVERDELING. Codes 20/28 22/27 22 23 24 25 26 27 29/58 40/41 50/53 54/58 VKT2. 1. BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 3.591,29 I. Oprichtingskosten... 20 3.591,29 II. Immateriële vaste activa (toel. I,A)... 21 III. IV. Materiële vaste activa (toel. I,B)... A.

Nadere informatie

Inhoud DEEL 1 ALGEMENE INLEIDING BOEKHOUDING EN RAPPORTERING... 1 HOOFDSTUK 1 HISTORISCHE EVOLUTIE... 3 1 EVOLUTIE VAN DE BEGRIPPEN...

Inhoud DEEL 1 ALGEMENE INLEIDING BOEKHOUDING EN RAPPORTERING... 1 HOOFDSTUK 1 HISTORISCHE EVOLUTIE... 3 1 EVOLUTIE VAN DE BEGRIPPEN... DEEL 1 ALGEMENE INLEIDING BOEKHOUDING EN RAPPORTERING... 1 HOOFDSTUK 1 HISTORISCHE EVOLUTIE... 3 1 EVOLUTIE VAN DE BEGRIPPEN... 4 2 ENKELE GESCHIEDKUNDIGE STAPPEN... 5 2.1 Belgische ondernemingen... 5

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Born in Africa Vereniging zonder winstoogmerk Adres: ROBERT DALECHAMPLAAN Nr: 7 Bus: Postnummer: 1200 Gemeente: Sint-Lambrechts-Woluwe Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: NewB Europese vennootschap Adres: Rue Botanique Nr: 75 Bus: Postnummer: 1210 Gemeente: Sint-Joost-ten-Node Land: België Rechtspersonenregister(RPR)- Rechtbank van

Nadere informatie

Ratio's en balansanalyse Hendrik Claessens

Ratio's en balansanalyse Hendrik Claessens Ratio's en balansanalyse de balans en de resultatenrekening als deel van de jaarrekening Actief BALANS Passief 6 Resultatenrekening 7 A BALANS P 6 Resultatenrekening 7 actief passief Actief Balans Passief

Nadere informatie

2009-03-24 DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605. Juridische status : Actief. Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES

2009-03-24 DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605. Juridische status : Actief. Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605 Juridische status : Actief Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES NACE code : 35220 - Distributie van gasvormige brandstoffen via leidingen Het bedrijf

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/14 De boekhoudkundige verwerking van de uitgestelde belastingen bij gerealiseerde meerwaarden waarvoor de uitgestelde belastingregeling geldt en bij

Nadere informatie

Inhoud. DEEL I Het systeem van dubbel boekhouden 19. Inleiding 21

Inhoud. DEEL I Het systeem van dubbel boekhouden 19. Inleiding 21 Inhoud Woord vooraf 5 DEEL I Het systeem van dubbel boekhouden 19 Inleiding 21 Hoofdstuk 1 De balans 25 1 Inleiding 25 2 De balans: actief = passief 26 3 Indeling van de balans in rubrieken 28 3.1 De indeling

Nadere informatie

Bedrijfsrevisor. Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud

Bedrijfsrevisor. Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud Burg. CVBA Helga Platteau Verslag van het College van Commissarissen aan de Algemene Vergadering der Aandeelhouders van Euronav NV over de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2008

Nadere informatie

Examenvragen BIBF Uitdieping boekhoudrecht - jaarrekeningenrecht

Examenvragen BIBF Uitdieping boekhoudrecht - jaarrekeningenrecht Examenvragen BIBF Uitdieping boekhoudrecht - jaarrekeningenrecht Vraag 1 Vreemde munten. a) Geef de basisprincipes met betrekking tot de omrekening van vreemde munten. b) De boekhouding wordt gevoerd en

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 201 1 EUR NAT Datum neerlegging Nr 0811575046 Blz E D VKT-VZW 11 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: Orange House partnership Rechtsvorm: VZW Adres: Kampendaal Nr: 83 Postnummer: 1653 Gemeente: Dworp

Nadere informatie

CONSO CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR Nr. BE

CONSO CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR Nr. BE CONSO 4.8.2 CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN SOORTGELIJKE RECHTEN Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar... 8052P xxxxxxxxxxxxxxx 54.544 Aanschaffingen, met inbegrip van de

Nadere informatie

Nr. 0462.312.589. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde)

Nr. 0462.312.589. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0462.312.589 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO NAAM: KAURI Rechtsvorm: VZW Adres: de Fiennestraat Nr.: 77 Postnummer: 1070 Gemeente: Brussel 7 Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/06/2016 BE 0824.339.751 8 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 16260.00550 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: SOLAR ECO-INVEST Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

Boekhouding. boekhouding 1

Boekhouding. boekhouding 1 Boekhouding boekhouding 1 Welke boekhouding? Natuurlijke personen - werknemers kunstenaars - zelfstandigen Feitelijke vereniging Handelsvennootschappen VZW s boekhouding 2 Werknemer kunstenaar Geen boekhoudverplichting

Nadere informatie

Nr CONSO CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN SOORTGELIJKE RECHTEN. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Nr CONSO CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN SOORTGELIJKE RECHTEN. Codes Boekjaar Vorig boekjaar Nr. 0440.653.281 CONSO 4.8.2 CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN SOORTGELIJKE RECHTEN Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar... 8052P Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde

Nadere informatie

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2)

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2) Jaarrekening in euro (VKT 1.1) Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2) Balans na winstverdeling Activa (VKT 2.1) 20/28 Vaste activa 20 Oprichtingskosten 21 Immateriële

Nadere informatie

INHOUD. VOORWOORD... v

INHOUD. VOORWOORD... v INHOUD VOORWOORD...................................................... v HOOFDSTUK 1. WETTELIJK KADER.................................................. 1 1.1. Wet van 27 juni 1921 gewijzigd door de Wet

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2017/14 Verenigingen en Stichtingen Verwerving door de erfpachthouder van het met een erfpacht bezwaard onroerend goed (verwerving tréfonds) Hereniging

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Pelicano Stichting van openbaar nut Adres: Rue du Congrès Nr: 35 Bus: Postnummer: 1000 Gemeente: Brussel Land: België Rechtspersonenregister(RPR)- Rechtbank van Koophandel

Nadere informatie

Hoofdstuk II Boekhoudtheorie

Hoofdstuk II Boekhoudtheorie Hoofdstuk II Boekhoudtheorie 1. Structuur 2. Basisveronderstellingen a. Entiteitveronderstelling b. Continuïteitsveronderstelling c. Geldwaarde-uitdrukkingsveronderstelling d. Veronderstelling van de historische

Nadere informatie

1 EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR

1 EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR Bijlage 1. Rekeningenstelsel Bijlage 1. REKENINGENSTELSEL 1 EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR 10 Kapitaal 10000 Geplaatst kapitaal 10100 Niet-opgevraagd

Nadere informatie

Interne jaarrekening - Beknopt verslag (Vennootschap)

Interne jaarrekening - Beknopt verslag (Vennootschap) vrijdag 3 april 2015 09:20 Bedrijf: 1 - VIA VENETO VZW Pagina 1 van 6 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 1.081,00 1.067,87 Oprichtingskosten 20 Immateriële vaste activa (toelichting 5.1.1)

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Pelicano Stichting van openbaar nut Adres: Congresstraat Nr: 35 Bus: Postnummer: 1000 Gemeente: Brussel Land: België Rechtspersonenregister(RPR)- Rechtbank van Koophandel

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2017/XX Verenigingen en Stichtingen Verwerving door de erfpachthouder van het met een erfpacht bezwaard onroerend goed (verwerving tréfonds) Hereniging

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0479.409.731 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: TRAVIATA Rechtsvorm: NV Adres: EMIEL MOMMAERTSLAAN Nr.: 18, bus A Postnummer: 1831 Gemeente:

Nadere informatie

Boekhouding verenigingen 28 februari Sylvia Thienpont

Boekhouding verenigingen 28 februari Sylvia Thienpont Boekhouding verenigingen 28 februari 2015 Sylvia Thienpont Boekhouding verenigingen 1. Wettelijk kader boekhoudkundige Kleine verenigingen Grote en zeer grote verenigingen 2. Dubbel boekhouden versus vereenvoudigd

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2016/XXX Herwaarderingsmeerwaarden: gevolgen van de wijzigingen aan artikel 57 KB W.Venn. door het koninklijk besluit van 18 december 2015 Ontwerpadvies

Nadere informatie

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA + 96* + 97* P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 255.903.871 69.415.893 325.319.764 5.929 131.831 A.Oprichtingskosten

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0523.901.750 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: XIBER Rechtsvorm: BVBA Adres: Mechelsesteenweg Nr.: 34, bus 101 Postnummer: 2018 Gemeente: Antwerpen

Nadere informatie

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder Verslag van de Raad van Bestuur van Etn. Fr. Colruyt NV aan de Buitengewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders van 16 oktober 2009 inzake doelwijziging De Raad van Bestuur verklaart te zijn samengekomen

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0523.895.119 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: XIGENT Rechtsvorm: BVBA Adres: Mechelsesteenweg Nr.: 34, bus 101 Postnummer: 2018 Gemeente:

Nadere informatie

Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen

Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Codering Afdeling 1. 2010 2009 BALANS NA VERWERKING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 99.203 88.118 I. Oprichtingskosten 20

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0523.891.852 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: G-BUILDING Rechtsvorm: BVBA Adres: MECHELSESTEENWEG Nr.: 34, bus 101 Postnummer: 2018 Gemeente:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 28/12/2015 BE 0880.365.367 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15707.00413 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: LIBERO Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Aalterveld

Nadere informatie

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 7.568.123 1.254.521 8.822.644 752 1.797. A.Oprichtingskosten 20 52.845 1.512 54.357 101 48

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 7.568.123 1.254.521 8.822.644 752 1.797. A.Oprichtingskosten 20 52.845 1.512 54.357 101 48 P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 7.568.123 1.254.521 8.822.644 752 1.797 A.Oprichtingskosten 20

Nadere informatie

De huidige OCMW-beleidsinstrumenten. II.1. De financiële registratie in functie van de jaarrekening

De huidige OCMW-beleidsinstrumenten. II.1. De financiële registratie in functie van de jaarrekening Lokaal Financieel Management Praktijkgids INHOUDSOPGAVE I. Wegwijzer Woord vooraf 1 II. II.1. De financiële registratie in functie van de jaarrekening Inleiding 1 II.1.1. Het actief 1. De balans vaste

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/09/2015 BE 0862.652.672 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15640.00354 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Codex Finance Naamloze vennootschap Adres: Bogaardenstraat Nr: 5 Bus:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/07/2014 BE 0423.189.620 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 14378.00570 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Verzekeringskantoor Snyders Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

I.P.V.-I.F.P. : Waarderingsregels

I.P.V.-I.F.P. : Waarderingsregels I.P.V.-I.F.P. : Waarderingsregels De waarderingsregels worden vastgesteld in overeenstemming met de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen.

Nadere informatie

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Codering Afdeling 1. 2014 2013 BALANS VOOR VERWERKING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

Mocht u fouten of onvolledigheden in deze tekst ontdekken, zouden we het op prijs stellen indien u ze ons zou melden

Mocht u fouten of onvolledigheden in deze tekst ontdekken, zouden we het op prijs stellen indien u ze ons zou melden Hoe voer ik de boekhouding van mijn onderneming? Boekhoudkundige verplichtingen sinds 01.01.2017 Opmerking Er kan niet worden gewaarborgd dat dit document een exacte weergave van de officieel goedgekeurde

Nadere informatie

Advies van 10 november 2010

Advies van 10 november 2010 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2010/17 - Boekhoudkundige verwerking van subsidies, schenkingen en legaten in natura in de jaarrekening van begunstigde grote en zeer grote verenigingen

Nadere informatie

I.P.V. vzw : Waarderingsregels

I.P.V. vzw : Waarderingsregels I.P.V. vzw : Waarderingsregels De waarderingsregels worden vastgesteld in overeenstemming met de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen.

Nadere informatie

Wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van de ondernemingen. Officieuze coördinatie op 22/04/2012. Artikel 1

Wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van de ondernemingen. Officieuze coördinatie op 22/04/2012. Artikel 1 Wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van de ondernemingen Officieuze coördinatie op 22/04/2012 Hoofdstuk I - Boekhouding en jaarrekening van de ondernemingen Artikel 1 Voor de toepassing van dit hoofdstuk

Nadere informatie

Bridgeboetiek vzw. Balans en Jaarrekening. Seizoen 2009-2010

Bridgeboetiek vzw. Balans en Jaarrekening. Seizoen 2009-2010 Bridgeboetiek vzw Balans en Jaarrekening Seizoen 2009-2010 1 juli 2009 tot 30 juni 2010 Actief passief resultatenbalans Pagina 1/5 Datum lijst 14/10/2010 BRUTO Afschrijvingen en waardeverm. NETTO ACTIEF

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT Datum neerlegging Nr 0881511749 Blz E D VKT 11 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: Ello Rechtsvorm: BVBA Adres: Bautersemstraat Nr: 68 Postnummer: 2800 Gemeente: Mechelen Land: België

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0462.089.588 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: GULDEN ARENT Rechtsvorm: BVBA Adres: MECHELSESTEENWEG Nr.: 34, bus 101 Postnummer: 2018 Gemeente:

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies Omrekening van kapitaal bij grensoverschrijdende fusies

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies Omrekening van kapitaal bij grensoverschrijdende fusies COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN Omrekening van kapitaal bij grensoverschrijdende fusies Advies van 16 december 2009 I. INLEIDING De Belgische wetgever heeft de grensoverschrijdende fusie, voorzien

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies 2012/XX Boekhoudkundige verwerking van een ruilverrichting

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies 2012/XX Boekhoudkundige verwerking van een ruilverrichting COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN Advies 2012/XX Boekhoudkundige verwerking van een ruilverrichting Discussienota plenaire vergadering van 6 juni 2012 A. VRAAG AAN DE COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE

Nadere informatie

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18.

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18. bij oprichting Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal Kapitaal volgens oprichtingsstatuten Minimum inbreng in speciën jaar 1 18.550,00

Nadere informatie

Officieuze coördinatie per 1 september 2013

Officieuze coördinatie per 1 september 2013 Koninklijk besluit van 19 december 2003 betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen

Nadere informatie

HOOFDSTUK 3. Geldbeleggingen

HOOFDSTUK 3. Geldbeleggingen HOOFDSTUK 3 Geldbeleggingen Blz. 405 tot 417 ATIVA BALANS per --/--/-- PASSIVA I. OPRIHTINGSKOSTEN 20 I. KAPITAAL 10 II. IMMATERIËLE VASTE ATIVA 21 A. Geplaatst kapitaal 100 III. MATERIËLE VASTE ATIVA

Nadere informatie

Omzet in jaar 5 Jaaromzet , , , , ,00 Variabele kosten , , , , ,00

Omzet in jaar 5 Jaaromzet , , , , ,00 Variabele kosten , , , , ,00 Financieel plan Naam: Adres: Telefoon: Email: michiel decavel bieststraat, 86, 86 8560 WEVELGEM decavele@hotmail.com Overzicht van de omzet Overzicht totale omzet Jaaromzet 187 500,00 187 500,00 187 500,00

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 21042016 BE 0881.511.749 12 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 16105.00206 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Ello Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Bautersemstraat

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN

HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN WOORD VOORAF... OVER DE AUTEURS... v vii HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN 1 INLEIDING... 2 2 DE BALANS... 3 2.1 Ondernemingsmiddelen of activa... 4 2.2 Ondernemingsbronnen of passiva...

Nadere informatie

Nota. Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014

Nota. Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014 Nota RBR auteur a 66 55 dossier 20150331_financieelverslag bestand 31 maart 2015 Datu m Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014 1 Situering Door de invoering van de programmawet van

Nadere informatie

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 516.070 221.683 737.753 112 198. A.Oprichtingskosten 20 219 508 727 6 14

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 516.070 221.683 737.753 112 198. A.Oprichtingskosten 20 219 508 727 6 14 P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 516.070 221.683 737.753 112 198 A.Oprichtingskosten 20 219 508

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 18/07/2013 BE 0836.667.956 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 13314.00181 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Woon & Zorg Vg Tienen Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 16/09/2014 BE 0831.847.551 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 14587.00362 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Krentzen Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Elizabetlaan

Nadere informatie

PRAKTISCH BOEKHOUDEN VOOR KLEINE VZW S

PRAKTISCH BOEKHOUDEN VOOR KLEINE VZW S PRAKTISCH BOEKHOUDEN VOOR KLEINE VZW S PRAKTISCH BOEKHOUDEN VOOR KLEINE VZW S ROLAND VAN HECKE Directeur VSDC vzw Erkend Boekhouder-Fiscalist aangesloten bij het BIBF Lid werkgroep vzw s in de Commissie

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 06/01/2015 BE 0894.370.880 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15009.00110 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: CEBO & A Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: LINDEKENSSTRAAT

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 05/01/2015 BE 0447.210.481 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15004.00069 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Van De Staey Middelenvennootschap in vereffening (in vereffening) Besloten

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 13/08/2015 BE 0860.484.327 12 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15421.00531 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: HEYDEVELD Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 16.338.295 2.237.673 18.575.968 611 12.712 A.Oprichtingskosten

Nadere informatie

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 17.421.266 2.383.890 19.805.156 642 13.514 A.Oprichtingskosten

Nadere informatie

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 6.835.159 12.206.566 19.041.725 626 23.434 A.Oprichtingskosten

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 12/07/2013 BE 0836.667.164 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 13292.00351 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Woon & Zorg Vg Aarschot Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN Advies 2009/7 - De boekhoudkundige verwerking van grensoverschrijdende fusies Advies van 15 juli 2009 Trefwoorden Belastingvrije reserves Fiscale aspecten Fusies

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 14/01/2015 BE 0446.578.496 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15013.00581 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Lounge Concept Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie