Over het Water. Informatiebrochure. Europese openbare inschrijving Parkgrachtblok en Parkblok 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Over het Water. Informatiebrochure. Europese openbare inschrijving Parkgrachtblok en Parkblok 2"

Transcriptie

1 Over het Water Informatiebrochure Europese openbare inschrijving Parkgrachtblok en Parkblok 2 1

2 Informatiebrochure Onderwerp: Europese openbare inschrijving Parkgrachtblok en Parkblok 2 Datum: mei

3 Inhoudsopgave 1. Inleiding Plan Parkweg Noord Kaders Parkweg Noord Toelichting bij het Stedenbouwkundig Programma van Eisen Parkweg Noord Hoofdopzet Openbare ruimte Bebouwing Parkgrachtblok Parkblok Ambities Woonvisie Schiedam Nieuwe Woonmilieus Verscheidenheid door Stedelijke Vernieuwing Wat betekent dit voor Over het Water Bouwterrein Bodemkwaliteit Archeologie Geluid Levering bouwgrond Algemene bepalingen voor realisatie Gronduitgifte in erfpacht - grondreserveringsovereenkomst Procedure Europese openbare inschrijving Parkgrachtblok en Parkblok

4 1. Inleiding De buurt Parkweg Noord ligt tussen de Burgemeester van Haarenlaan en de spoorbaan Hoek van Holland Rotterdam, ter weerszijden van de Parkweg die het stadscentrum van Schiedam verbindt met het Beatrixpark. De transformatie van Parkweg Noord tot Over het Water is de tweede complete gedaantewisseling van de locatie in een tijdsbestek van vijftig jaar. Binnen het kader van de totale herstructureringsopgave van de wijk Nieuwland zal in Parkweg Noord worden ingezet op het realiseren van een nieuw aantrekkelijk woonmilieu, die een kwalitatieve toevoeging zal betekenen voor de woningvoorraad in Schiedam. Het vernieuwde plangebied zal een afgeronde woonbuurt vormen met een eigen karakteristiek en identiteit, en ingekaderd tot eiland door de omringende waterpartij Over het Water. Met de herinrichting van de Parkweg zal ook de toegang vanuit het stadscentrum tot het Beatrixpark worden versterkt. In 2011zijn in het westelijk deel van Parkweg Noord de Watertoren (36 appartementen) en een woningbouwblok met 56 eengezinswoningen opgeleverd. In het plan Parkweg Noord zullen nog ca. 300 woningen worden gerealiseerd (aantal op basis van het stedelijk scenario in het SPVE). 4

5 De gemeente Schiedam organiseert nu een Europese Openbare inschrijving voor de twee oostelijk gelegen percelen in het plan Parkweg Noord. In het bijzonder gaat het om de percelen Parkgrachtblok en Parkblok 2. Parkgrachtblok Parkblok 2 Deze informatiebrochure geeft een overzicht van de uitgangspunten die de gemeente voor de ontwikkeling van Parkweg Noord wil hanteren. In de brochure komen diverse ruimtelijke en programmatische aspecten aan bod aan de hand waarvan planontwikkeling kan plaatsvinden. Tevens wordt op hoofdlijnen de procedure voor de Europese openbare aanbesteding geschetst. 5

6 2. Plan Parkweg Noord 2.1 Kaders Parkweg Noord De locatie Parkweg Noord is gelegen in de wijk Nieuwland. Aan de westzijde van de locatie zijn een appartementengebouw en een woonblok reeds gerealiseerd. Basis hiervoor is het oorspronkelijke Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPVE) Parkweg Noord uit In de daaropvolgende jaren is het stedenbouwkundig plan ingrijpend gewijzigd en aan de huidige marktsituatie aangepast. Dit is vastgelegd in het SPVE Parkweg Noord uit De hoofdopzet van het oorspronkelijk plan is hierbij echter intact gelaten. Dit laatste SPVE is in 2011 als onderdeel van woningbouwafspraken met de woningcorporatie vastgesteld door de gemeenteraad van Schiedam en is in die vorm nog steeds uitgangspunt voor ontwikkeling van het gebied. Het vigerend bestemmingsplan ter plaatse is Bestemmingsplan Nieuwland 2004, vastgesteld in Bovengenoemd SPVE is binnen de opgenomen bestemming te realiseren. 2.2 Toelichting bij het Stedenbouwkundig Programma van Eisen Parkweg Noord Hoofdopzet Uitgangspunt van de verkaveling is dat er ter plaatse van Parkweg Noord een overgang wordt gemaakt tussen de stad en de groenere buitenring. Er is daarom een verkaveling gekozen met gesloten blokken die aan de ene zijde zijn ontsloten, en die aan de andere zijde direct grenzen aan het groen. Dit groen is onderdeel van een parkachtige zone op wijkniveau. Kleine stukjes restgroen worden daarmee voorkomen. Consequentie is dat niet elke bewoner direct voor de deur zal kunnen parkeren. Doordat de blokken van binnenuit zijn ontsloten via het parkeerterrein zijn wel alle woningen bereikbaar voor de auto Openbare ruimte Het verkavelingspatroon is resultaat van een zorgvuldige en uitgebreide afweging tussen parkeren, groen, spelen, verharding en uitgeefbaar terrein. Dit is daarom geen onderwerp van discussie. Dus voor het openbaar gebied geldt: - Aantallen openbare parkeervakken en maatvoering van de profielen liggen vast. - Het stratenpatroon ligt vast. Blokken worden per twee ontsloten op een enkele doodlopende straat. - In deze straat wordt voorzien in haakse parkeervakken en een boomstructuur - De (doodlopende)straten sluiten allen aan op de Burgemeester van Haarenlaan - Waar geen straat ligt, ligt voor de deur een brede groenstrook met daarlangs brede openbare stoepen. De maatvoering van deze groenzone en stoepen liggen vast en het geheel blijft in eigendom van de gemeente. - In deze groenzone zijn speelvoorzieningen opgenomen - Verbindingen naar de parkzone langs het spoor zijn belangrijk. De precieze locatie van de voetgangersbrug(gen) kan worden afgestemd op nieuwe ontwikkelingen - De inrichting voldoet aan het Handboek Openbare Ruimte en de standaard materialisering voor naoorlogse wijken. 6

7 2.2.3 Bebouwing Uitgangspunt is dat er gebouwd wordt in een samenhangende blokstructuur en dat er heldere overgangen zijn tussen privéterrein en een parkachtig ingericht openbaar gebied. Er is een duidelijke formele overgang tussen bouwblok en openbaar gebied, in de vorm van gevel of tuinmuur. De gehele rooilijn van het blok aan openbaar gebied is dus bebouwd. In de bebouwing is differentiatie mogelijk. Zowel tussen de blokken, als tussen de woningen onderling. De rooilijnen aan de Burgemeester van Haarenlaan verschillen per blok. De blokken liggen niet allemaal in één lijn Parkgrachtblok Het Parkgrachtblok is vormgegeven als twee rijen woningen met tuinen aan het water. Verder geldt: - Binnen de blokken kan gevarieerd worden met aantallen en beukmaten. De buitenmaatvoering van de uit te geven percelen ligt vast (92,40 x 21,00 meter voor zowel het oostelijk als het westelijk perceel). De waterpartij maakt geen deel uit van de uit te geven percelen. - Differentiatie tussen woningen is mogelijk. Zowel in kapvorm als bouwhoogte. De bouwhoogte is maximaal vier lagen. - Kopgevels aan openbaar gebied zijn specifiek ontworpen. - Parkeren geschiedt in het openbare gebied. - De beschoeiing langs de gracht wordt door de gemeente aangelegd en in beheer genomen. 7

8 Parkblok 2 Parkblok 2 is vormgegeven als gesloten blokstructuur. Binnen de rooilijn is ook een parkeervoorziening opgenomen. Verder geldt: - Binnen de blokken kan gevarieerd worden met aantallen en beukmaten. De buitenmaatvoering van het perceel ligt vast (105,10 x 60,20 meter). - Differentiatie tussen woningen is mogelijk. Zowel in kapvorm als bouwhoogte. De bouwhoogte is maximaal vier lagen. - Kopgevels aan openbaar gebied zijn specifiek ontworpen - Binnen Parkblok 2 dient een parkeervoorziening (binnen de uitgiftegrens) te worden opgenomen met minimaal één parkeerplaats per woning. Dat kan een parkeerterrein zijn, maar oplossingen (deels) onder de bebouwing zijn ook mogelijk. - De parkeervoorziening is direct ontsloten aan de Burgemeester van Haarenlaan - Het is wenselijk dat het front aan de Burgemeester van Haarenlaan per blok in samenhang is ontworpen. Deze samenhang mag zich beperken tot sfeer en uitstraling. - De woningen aan de Burgemeester van Haarenlaan zijn ook op de Burg. van Haarenlaan georiënteerd. Aan deze zijde is de bouwhoogte maximaal vier lagen. 8

9 3. Ambities Woonvisie Schiedam Nieuwe Woonmilieus Verscheidenheid door Stedelijke Vernieuwing Alle Schiedammers moeten hier een woning kunnen vinden die past bij hun wensen en inkomen. Nu verlaten Schiedammers soms hun stad bij het beklimmen van hun wooncarrière want er zijn onvoldoende woningen die passen bij een beter inkomen of groter gezin. Gezinnen vinden hier te weinig betaalbare woningen met een tuin. Ook is de woningkwaliteit veelal niet goed genoeg. Daarom wil de gemeente Schiedam dat woningen in de bestaande wijken worden opgeknapt en vernieuwd, en dat verouderde en slechte woningen worden gesloopt. Wanneer op de plek van verouderde flats nieuwe eengezinswoningen met een tuin worden gebouwd, komen er per saldo minder woningen terug. Daarom wil de gemeente binnen de stad aantrekkelijke nieuwe woongebieden ontwikkelen, met genoeg lucht, groen en ruimte. De kwaliteit van de stedelijke ruimte maakt dat we ergens lekker wonen. Voor de stedelijke vernieuwing heeft de gemeente Schiedam vier belangrijke ambities in de Woonvisie geformuleerd: 1. Er moeten meer soorten woonmilieus worden gebouwd. Dus meer verschillende buurten en wijken. Zo binden we Schiedammers aan onze stad. 2. Er is behoefte aan meer koopwoningen. Schiedam streeft naar 60% koopwoningen en 40% huurwoningen in Dat kan door in de bestaande wijken nieuwe woningen te bouwen, een deel van de huidige huurwoningen te verkopen, en nieuwe gebieden met koopwoningen te ontwikkelen. 3. In 2030 is er behoefte aan 35% eengezinswoningen (woningen met een tuin) en 65% meergezinswoningen (appartementen en maisonnettes). Dat zal worden gerealiseerd door sloop en nieuwbouw in de bestaande wijken, en door toevoeging van woningen in nieuwe gebieden. 4. De kwaliteit van de bestaande woningen moet omhoog worden gebracht. Met name door particuliere woningeigenaren te stimuleren hun woning te verbeteren en door corporatiewoningen te renoveren. Deze informatie is afkomstig uit de Woonvisie Schiedam De Woonvisie is in te zien via Wat betekent dit voor Over het Water? Plannen zullen worden getoetst aan de eerste drie ambities. Over het Water ligt in de wijk Nieuwland. Deze wijk heeft volgens de Rosetta methode een suburbaan compact woonmilieu. De Rosetta methode is een indeling naar woonmilieu aan de hand van een aantal gebiedskenmerken. Vanaf de stadsregionale Woonvisie 2005 wordt aan de hand van deze indeling gestuurd op het laten afnemen van minder gewenste woonmilieus en het toevoegen van gevraagde woonmilieus. Onderzoek wijst uit dat in de regio en in de stad een overschot aanwezig is van het in Nieuwland aanwezige woonmilieu suburbaan compact. Dit is een woonmilieu in buitenwijken met veel gestapelde kleine appartementen in bouwblokken van 3 tot 5 lagen. Gemeente Schiedam streeft voor deze omgeving een transformatie naar een suburbaan grondgebonden woonmilieu na. Suburbaan grondgebonden is een woonmilieu in buitenwijken met voornamelijk eengezinswoningen met veelal een tuin. Onderzoek toont aan dat dit woonmilieu juist een gewenst woonmilieu is, waaraan een tekort bestaat. Getoetst wordt of het voorgestelde programma in dit woonmilieu past. De ambitie in de Woonvisie is transformatie naar 60 % koopwoningen. Lange termijn onderzoek geeft aan dat dit een realiseerbare ontwikkeling is. Op dit moment leiden de marktomstandigheden ertoe dat de vraag naar nieuwbouw koopwoningen is teruggelopen. Als alternatief voor koop is ook vrije sector huur in dit plan acceptabel. Met name het middeldure segment, van circa 700,- tot 950,-, is acceptabel als alternatief voor koop. 9

10 4. Bouwterrein 4.1 Bodemkwaliteit Uit het milieukundig onderzoek blijkt dat ter plaatse van de twee uit te geven percelen - geen stortmateriaal is aangetroffen; - dat de grond vanaf maaiveld tot 2,5m mv niet tot licht is verontreinigd met één of meerdere van de onderzochte parameters; - het grondwater niet tot licht is verontreinigd met één of meerdere van de onderzochte parameters en plaatselijk (één) matig is verontreinigd met arseen; - zintuiglijk geen asbest is aangetroffen. Geconcludeerd wordt dat ten behoeve van de voorgenomen herinrichting het uitvoeren van een aanvullend bodemonderzoek dan wel het treffen van sanerende maatregelen niet noodzakelijk is. De vastgestelde bodemkwaliteit is voldoende om een omgevingvergunning te verlenen. Voor nadere informatie wordt verwezen naar het rapport Milieukundig en verkennend (asbest)bodemonderzoek, Parkweg Noord e.o. d.d. 7 augustus 2012 en het milieuhygiënisch bodemadvies d.d. 10 april Archeologie Vanwege de aanwezigheid van een archeologieparagraaf in het bestemmingsplan is er een toetsingskader voor archeologie. Uit de resultaten van het archeologisch onderzoek blijkt dat geen archeologische indicatoren zijn aangetroffen, waardoor het uitvoeren van een aanvullend archeologisch onderzoek niet noodzakelijk is. Het onderzoek is voldoende om een omgevingvergunning te verlenen. Op grond van het gestelde in het bestemmingsplan kunnen de graafwerkzaamheden voor de aanleg van funderingen uitgevoerd worden omdat het dieptecriterium niet wordt overschreden. Het is de verwachting dat als gevolg van de voorgenomen heiwerkzaamheden geen onevenredige schade wordt toegebracht aan het archeologische erfgoed ook al wordt het dieptecriterium met het heien overschreden. 4.3 Geluid Wegverkeerslawaai Het plangebied ligt binnen de wettelijke onderzoekszones van zowel de A20 als de Burgemeester van Haarenlaan. De geluidbelasting door het verkeer is ter plaatse niet bekend. Ter indicatie geldt echter, dat de geluidbelasting op de gevels van geluidgevoelige bestemmingen aan de Willem Pastoorstraat tussen de db en de db liggen (volgens de geluidsbelastingkaarten 2012). Ervan uitgaande, dat de gevelbelasting van de te realiseren woningen van Parkblok 2 en Parkgrachtblok in dezelfde orde ligt, geldt dat dit ruim boven de voorkeursgrenswaarde (48 db) ligt, maar waarschijnlijk nog onder de maximale grenswaarde (63 db) ligt. 10

11 Railverkeerslawaai Het plangebied ligt binnen de wettelijke onderzoekszone van zowel de Hoeksche Lijn (Rotterdam-Hoek van Holland) als de Oude Lijn (Rotterdam-Den Haag). De geluidbelasting door het railverkeer is ter plaatse niet bekend. Ter indicatie geldt echter, dat de geluidbelasting op de gevels van geluidgevoelige bestemmingen aan de Willem Pastoorstraat tussen de db en de db liggen (volgens de geluidsbelastingkaarten 2012). Ervan uitgaande, dat de gevelbelasting van de te realiseren woningen van Parkblok 2 en Parkgrachtblok in dezelfde orde ligt, geldt dat dit mogelijk boven de voorkeursgrenswaarde (55 db) ligt, maar waarschijnlijk nog ruim onder de maximale grenswaarde (68 db) ligt. Volgens het Bouwbesluit zal te allen tijde aan de binnenwaarde voldaan moeten worden. Middels een akoestisch onderzoek zal de gecumuleerde geluidsbelasting op de gevels nog bepaald worden. 4.4 Levering bouwgrond De bouwgrond wordt technisch bouwrijp opgeleverd, conform de Algemene bepalingen levering bouwgrond Over het Water. 4.5 Algemene bepalingen voor realisatie Zie hiervoor de bijlage Algemene bepalingen voor realisatie Over het Water. 11

12 5. Gronduitgifte in erfpacht - grondreserveringsovereenkomst De percelen worden apart door de gemeente Schiedam aan een geselecteerde ontwikkelaar geleverd door middel van de vestiging van erfpachtrechten. Op de erfpachtovereenkomst zijn de Algemene Erfpachtvoorwaarden Schiedam 2004 van toepassing. Dit betekent in hoofdzaak: dat de erfpacht wordt uitgegeven voor een periode van 99 jaar; dat de erfpachter bij aanvang van het recht kan kiezen tussen canonbetaling of afkoop van de canon; dat afkoop van de canon mogelijk is voor een maximale periode van 50 jaar, waarbij de afkoopsom is bepaald op 100% van de grondwaarde; dat in het geval gekozen wordt voor canonbetaling de canon wordt bepaald op 5,5% 1 van de grondwaarde en in twee gelijke helften achteraf per half jaar verschuldigd is; dat in geval gekozen wordt voor canonbetaling telkens na ommekomst van tien jaar sprake is herziening van de canon op basis van een herijking aan de markt; dat moet worden voldaan aan de Algemene bepalingen voor realisatie Over het Water, d.d. 18 april 2013 Ten aanzien van de uitgifte in erfpacht zal gebruik worden gemaakt van de naar aanleiding van het definitieve bouwplan verder uit te werken bijgevoegde (bijlage) model overeenkomst uitgifte in erfpacht. Indien de kavels verkocht worden voor particuliere bewoning, kunnen de kopers-zelfbewoners via conversie de grond in eigendom krijgen tegen betaling van een conversieprijs. De vestiging van de erfpacht zal vooraf worden gegaan door een tussen de gemeente en de geselecteerde ontwikkelaar te sluiten grondreserveringsovereenkomst. Gedurende de looptijd van de reserveringsovereenkomst kan de geselecteerde ontwikkelaar vervolgens het door hem ingediende programmavoorstel verder uitwerken tot een definitief bouwplan. Het definitieve bouwplan zal door de gemeente op haalbaarheid worden getoetst en pas indien de gemeente het plan haalbaar acht en geaccepteerd heeft, zal een overeenkomst tot uitgifte erfpacht worden gesloten. 1 Genoemd is het tarief dat geldt bij het opstellen van deze informatiefolder. Het werkelijk toe te passen percentage kan gewijzigd worden. 12

13 6. Procedure Europese openbare inschrijving Parkgrachtblok en Parkblok 2 Vanwege aangescherpte aanbestedingsregels zal de selectie van de ontwikkelaar(s) plaatsvinden door middel van een Europese openbare inschrijving. De inschrijver kan apart bieden op het Parkgrachtblok en/of op Parkblok 2. Een bieding dient te bestaan uit een geldelijk bod, een faseringsvoorstel en een toelichting inzake het te realiseren bouwprogramma. Gunning zal geschieden aan de hand van beoordeling en weging van deze 3 EMVI-criteria zodat de ontwikkeling aan de economisch meest voordelige inschrijving kan worden gegund. De zwaarste weging zal worden toegekend aan het (geldelijk) bod. Inschrijvers kunnen door middel van een faseringsvoorstel aangeven wanneer zij de gronden zullen afnemen c.q. overgaan tot het betalen van een reserveringsvergoeding voor de grond. De in te zenden toelichting inzake het te realiseren woningprogramma zal door de gemeentelijke beoordelingscommissie worden getoetst aan de ambities van de Woonvisie Schiedam De beoordelingscommissie zal worden samengesteld uit ambtenaren van de afdelingen Stedenbouw, Planeconomie en Wonen. De beoordeling van de EMVI-criteria zal tot uitdrukking gebracht worden in een puntenscore. Van de beoordeling wordt een beoordelingsrapport opgemaakt dat aan alle inschrijvers zal worden toegezonden. Aan het college zal vervolgens een advies tot gunning worden voorgelegd, op basis van de hoogst behaalde puntenscore (per bouwblok afzonderlijk). Het besluiten tot gunning is een verantwoordelijkheid van het college. De ondertekening van de reserveringsovereenkomsten zal vervolgens op zijn vroegst geschieden, nadat 20 dagen zijn verstreken na het verzenden van de genoemde mededelingen. Indien de eerste plaats gedeeld wordt met meerdere inschrijvers, zal de rangorde worden vastgesteld door loting. Bovenstaande tekst geeft de selectieprocedure op hoofdlijnen weer. Voor meer informatie, voor de exacte voorwaarden en de correcte en volledige juridische formulering van de selectieprocedure voor deze Europese openbare inschrijving wordt verwezen naar het Aanbestedingsdocument inzake de Europese openbare inschrijving Over het Water: Parkgrachtblok en Parkblok 2. Dit aanbestedingsdocument dient tezamen met de overige selectiedocumenten, het inschrijvingsformulier en de bijlagen te worden gedownload via De Nota van Inlichtingen evenals eventuele updates en aanvullende documenten zullen op TenderNed worden aangeboden. 13

14 14

15 15

16 16

Gemeente Den Haag DSO/ RIS NOTA VAN UITGANGSPUNTEN GOUDSMIDSGAARDE 1 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS,

Gemeente Den Haag DSO/ RIS NOTA VAN UITGANGSPUNTEN GOUDSMIDSGAARDE 1 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Gemeente Den Haag DSO/2016.428 RIS 294507 NOTA VAN UITGANGSPUNTEN GOUDSMIDSGAARDE 1 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Overwegende dat: - Kleinschalig Opdrachtgeverschap één van de door de gemeente

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord

Veelgestelde vragen over nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord Veelgestelde vragen over nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord 18 en 20 september 2012 Algemeen Wat wordt er ontwikkeld in de nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord? In de nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord worden circa

Nadere informatie

Bestemmingsplan Nieuw Wolfslaar, 3 locaties

Bestemmingsplan Nieuw Wolfslaar, 3 locaties 1 Besluit tot het vaststellen van een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting (Wet geluidhinder) ter plaatse van ontwikkellocatie 1, het voormalig walgebouw aan de noordzijde van

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT HOGERE WAARDE VOOR DE TEN HOOGSTE TOELAATBARE GELUIDSBELASTING WET GELUIDHINDER

ONTWERPBESLUIT HOGERE WAARDE VOOR DE TEN HOOGSTE TOELAATBARE GELUIDSBELASTING WET GELUIDHINDER ONTWERPBESLUIT HOGERE WAARDE VOOR DE TEN HOOGSTE TOELAATBARE GELUIDSBELASTING WET GELUIDHINDER 1 Ambtshalve besluit Voor het plangebied Dorst-West (verder: plangebied) is gelijktijdig met dit ontwerpbesluit

Nadere informatie

Bijlage 1 Beschrijving verloop ontwikkeling stedenbouwkundig plan herontwikkeling Riethorst

Bijlage 1 Beschrijving verloop ontwikkeling stedenbouwkundig plan herontwikkeling Riethorst Bijlage 1 Beschrijving verloop ontwikkeling stedenbouwkundig plan herontwikkeling Riethorst In deze bijlage wordt nader ingegaan op het proces dat de afgelopen jaren doorlopen is om te komen tot een stedenbouwkundig

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT HOGERE WAARDEN

ONTWERPBESLUIT HOGERE WAARDEN gemeente Schiedam domein Stedelijke Ontwikkeling team Ruimtelijke Ontwikkeling & Beleid Postbus 1501 3100 EA Schiedam Stadskantoor Stadserf 1 3112 DZ Schiedam T 14010 W www.schiedam.nl ONTWERPBESLUIT HOGERE

Nadere informatie

HOGERE WAARDEN BOUWPLAN RENOVATIE ACHTERHUIS VAN HET PROVENIERSHUIS

HOGERE WAARDEN BOUWPLAN RENOVATIE ACHTERHUIS VAN HET PROVENIERSHUIS gemeente Schiedam cluster Stedelijke Ontwikkeling afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, Vastgoed & Grondzaken Postbus 1501 3100 EA Schiedam Stadskantoor Stadserf 1 3112 DZ Schiedam T 010 219 11 11 W www.schiedam.nl

Nadere informatie

Ontwerpbesluit Hogere Waarde(n) Wet Geluidhinder Nijmegen Midden - 17

Ontwerpbesluit Hogere Waarde(n) Wet Geluidhinder Nijmegen Midden - 17 Ontwerpbesluit Hogere Waarde(n) Wet Geluidhinder Nijmegen Midden - 17 Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 322 98 88 E-mail gemeente@nijmegen.n1 Postadres Postbus 9105 6500

Nadere informatie

Bestemmingsplan Brabantpark, Teteringsedijk 97

Bestemmingsplan Brabantpark, Teteringsedijk 97 1 Besluit tot het vaststellen van een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting (Wet geluidhinder) Teteringsedijk 97 te Breda Bestemmingsplan Brabantpark, Teteringsedijk 97 -----------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Ontwerp Besluit Hogere waarde Wet geluidhinder, artikel 110a

Ontwerp Besluit Hogere waarde Wet geluidhinder, artikel 110a Opsteller : Cees Vermeent Datum : Juni 2013 Doorkiesnr. : 0348-428.348 Onderwerp : Vaststelling hogere waarden weg- en railverkeerslawaai ex art 110a Wet geluidhinder (Wgh.) voor grondgebonden woningen

Nadere informatie

Besluit college van Burgemeester en Wethouders

Besluit college van Burgemeester en Wethouders Registratienr: 2014/395 Afdeling: Leefomgeving Registratiedatum: 5 februari 2014 Agendapunt: 2014/395 Openbaar: Ja Nee Reden niet openbaar: Onderwerp: Principebesluit vestiging hospice aan de Kalboerstraat

Nadere informatie

Afwijking van het bestemmingsplan

Afwijking van het bestemmingsplan 1 Besluit tot het vaststellen van een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting (Wet geluidhinder) Afwijking van het bestemmingsplan -----------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing bij Wabo Projectbesluit

Ruimtelijke onderbouwing bij Wabo Projectbesluit Ruimtelijke onderbouwing bij Wabo Projectbesluit ten behoeve van de realisatie van 8 rijwoningen in plaats van 7 op een perceel bouwterrein gelegen aan Het Wilgert te Epse Inleiding Tussen de straten Het

Nadere informatie

Besluit hogere waarden Wet Geluidhinder, bestemmingplan Zuidwest Kwadrant

Besluit hogere waarden Wet Geluidhinder, bestemmingplan Zuidwest Kwadrant Besluit hogere waarden Wet Geluidhinder, bestemmingplan Zuidwest Kwadrant Colofon Opdrachtgever gemeente Amsterdam Opdrachtnemer RVE Ruimte en Duurzaamheid, team Nieuw-West Datum Planstatus vastgesteld

Nadere informatie

Besluit Hogere Waarde Wet Geluidhinder bestemmingsplan Ruimte voor de Waal-Nijmegen

Besluit Hogere Waarde Wet Geluidhinder bestemmingsplan Ruimte voor de Waal-Nijmegen Besluit Hogere Waarde Wet Geluidhinder bestemmingsplan Ruimte voor de Waal-Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax 024 322 98 88 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus

Nadere informatie

Grondprijzenbrief 2015

Grondprijzenbrief 2015 Grondprijzenbrief 2015 Inleiding De grondprijzenbrief 2015 geeft de door de gemeente Ede te hanteren prijzen weer voor gronden die in Ede door de gemeente worden uitgegeven met verschillende bestemmingen.

Nadere informatie

Oegstgeest aan de Rijn: realisatie van een woningbouwbehoefte

Oegstgeest aan de Rijn: realisatie van een woningbouwbehoefte Oegstgeest aan de Rijn: realisatie van een woningbouwbehoefte Stap 1 van de Ladder voor Duurzame Verstedelijking schrijft voor dat een stedelijke ontwikkeling past binnen de regionale behoefte. Provincie

Nadere informatie

architectuur stedenbouw landschap

architectuur stedenbouw landschap Parkweg Noord Schiedam Nieuwland Projectteam Ernst van Rijn / Paul Kersten / Janneke Dries / Joost van den Brand Opdrachtgever Ontwerp Gemeente Schiedam 2002-2005 en 2010-2011 Parkweg Noord is een van

Nadere informatie

W.815. Onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing van de voorzieningencluster Beek in de gemeente Laarbeek

W.815. Onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing van de voorzieningencluster Beek in de gemeente Laarbeek W.815 Onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing van de voorzieningencluster Beek in de gemeente Laarbeek Opdrachtgever Gemeente Laarbeek Wissing stedebouw en ruimtelijke vormgeving

Nadere informatie

Stadhaven Minerva. Antwoorddocument. Voorselectie ontwikkelopgave kavel Danzig. creatieve bedrijvigheid op de overgang van stad naar haven

Stadhaven Minerva. Antwoorddocument. Voorselectie ontwikkelopgave kavel Danzig. creatieve bedrijvigheid op de overgang van stad naar haven Antwoorddocument Voorselectie ontwikkelopgave kavel Danzig creatieve bedrijvigheid op de overgang van stad naar haven De Ruijterkade 7 Postbus 19406 1000 GK Amsterdam Haven Amsterdam is een bedrijf van

Nadere informatie

Onderwerp Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Torenpad Oost te Boskoop Datum 28 juni 2013 Uitgevoerd door J.M.B. Boere Kenmerk 2013070621

Onderwerp Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Torenpad Oost te Boskoop Datum 28 juni 2013 Uitgevoerd door J.M.B. Boere Kenmerk 2013070621 Pagina 1 Onderwerp wegverkeerslawaai Torenpad Oost te Boskoop Datum 28 juni 2013 Uitgevoerd door J.M.B. Boere Kenmerk 2013070621 Inleiding In opdracht van het College van Burgemeester en Wethouders van

Nadere informatie

(Ontwerp) besluit hogere waarden geluid voor 18 woningen in het bestemmingsplan Stadscentrum Oost / Cadenza.

(Ontwerp) besluit hogere waarden geluid voor 18 woningen in het bestemmingsplan Stadscentrum Oost / Cadenza. (Ontwerp) besluit hogere waarden geluid voor 18 woningen in het bestemmingsplan Stadscentrum Oost / Cadenza. I. OVERWEGINGEN 1. De locatie In het kader van planontwikkeling wordt het bestemmingsplan Stadscentrum

Nadere informatie

(Ontwerp) besluit hogere waarden geluid voor één woning in het bestemmingsplan Voorweg 163.

(Ontwerp) besluit hogere waarden geluid voor één woning in het bestemmingsplan Voorweg 163. (Ontwerp) besluit hogere waarden geluid voor één woning in het bestemmingsplan Voorweg 163. I. OVERWEGINGEN 1. De locatie In het kader van planontwikkeling wordt het bestemmingsplan Voorweg 163 opgesteld.

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Burgemeester Sloblaan 15a. Gemeente Zederik

Akoestisch onderzoek Burgemeester Sloblaan 15a. Gemeente Zederik Akoestisch onderzoek Burgemeester Sloblaan 15a Gemeente Zederik Opdrachtgever: Aannemersbedrijf P. van Leeuwen Contactpersoon opdrachtgever: P. van Leeuwen Projectleider Buro SRO: M. Geerts Projectnummer

Nadere informatie

nieuwsbrief Waarom deze

nieuwsbrief Waarom deze N wonen en werken in stedelijk groen nieuwsbrief Meedenken? Kom naar de bijeenkomst op dinsdag 7 oktober Het Lucentterrein ondergaat de komende jaren een ware metamorfose. Dit 3,5 hectare grote kantoorterrein

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing Kavel 12 Arnhem-Centraal Noord van de gemeente Arnhem

Ruimtelijke onderbouwing Kavel 12 Arnhem-Centraal Noord van de gemeente Arnhem Ruimtelijke onderbouwing Kavel 12 Arnhem-Centraal Noord van de gemeente Arnhem oktober 2009 1. Omschrijving van het project 3 2. Beschrijving van het projectgebied 4 3. Geldende planologische situatie

Nadere informatie

INFORMATIE MEMORANDUM KLAASJE ZEVENSTER

INFORMATIE MEMORANDUM KLAASJE ZEVENSTER INFORMATIE MEMORANDUM KLAASJE ZEVENSTER Algemene toelichting Stichting Brentano Amstelveen (SBA) is gespecialiseerd in wonen, zorg en dienstverlening aan ouderen in Amstelveen. SBA is al 40 jaar actief

Nadere informatie

Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu

Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu AKOESTISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN T HOUT - KOEVELDSESTR AAT 10 Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu Documentnummer: 2014-01 Eigenaar: SB/Mi/GGD Revisienummer: 1 Status: definitief Datum:

Nadere informatie

Den Helder Stadshart 47

Den Helder Stadshart 47 Den Helder Stadshart 47 N 3.2.STADSPARK / DE STAD WORDT VERRIJKT MET EEN GROENZONE DIE LUCHT EN RUIMTE GEEFT IN HET STEDELIJK WEEFSEL. DIT STADSPARK VORMT EEN LOMMERRIJKE ENTREE VAN DE STAD VOOR DE TREINREIZIGER

Nadere informatie

Gemeente Venray. Circusterrein Venray. NL.IMRO.0984.PRB10014.on02

Gemeente Venray. Circusterrein Venray. NL.IMRO.0984.PRB10014.on02 Circusterrein Venray NL.IMRO.0984.PRB10014.on02 Circusterrein Venray NL.IMRO.0984.PRB10014.on02 Bestand : P:\prj100\WLI\009\rapp\Projectbesluit\20100913-Toelichting zonder regels.wpd Project : WLI009 Gecontroleerd

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing. Zorghotel Schipholweg. Haarlem

Ruimtelijke onderbouwing. Zorghotel Schipholweg. Haarlem Ruimtelijke onderbouwing Zorghotel Schipholweg Haarlem 1 1. Welke vrijstellingsbevoegdheid en waarom Het project betreft de bouw van een gebouw met gezondheidszorgfunctie ( zorghotel ) met bijbehorende

Nadere informatie

Ruimtelijke Onderbouwing Woningbouwplan Amsterdamsestraatweg 20 Halfweg 5 maart 2015

Ruimtelijke Onderbouwing Woningbouwplan Amsterdamsestraatweg 20 Halfweg 5 maart 2015 Ruimtelijke Onderbouwing Woningbouwplan Amsterdamsestraatweg 20 Halfweg 5 maart 2015 - 2 - Ruimtelijke Onderbouwing Woningbouwplan Amsterdamsestraatweg 20 Halfweg Inhoud blz. Inleiding. 3 De Historie en

Nadere informatie

B&W-voorstel. 1) Status

B&W-voorstel. 1) Status B&W-voorstel Onderwerp: Ruimtelijke motivering voor transformatie voormalig kantoor Brabants Dagblad aan het Emmaplein naar 56 woonstudio s en 550 m2 kantoorruimte. 1) Status Het voorstel heeft betrekking

Nadere informatie

Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu

Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu AKOESTISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED PEELEIK NAAST 32 Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu Documentnummer: 2012-02 Eigenaar: SB/Mi/GGD Revisienummer: 1 Status: definitief Datum:

Nadere informatie

Rapportage. Zaaknummer: Aan: Van: Team:

Rapportage. Zaaknummer: Aan: Van: Team: Rapportage Zaaknummer: Aan: Van: Team: EM 29474 K. Veurink gemeente Emmen Z. Lacković Advies RUD Drenthe Betreft: akoestisch onderzoek i.v.m. nieuwbouw twee kavels Weerdingerstraat nabij 166 en 175 in

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing Fort Imperial te Breskens

Ruimtelijke onderbouwing Fort Imperial te Breskens Ruimtelijke onderbouwing Fort Imperial te Breskens 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 4 1.1 Aanleiding 4 1.2 Ligging en begrenzing plangebied 4 1.3 Vigerende bestemmingsplan 5 2. Bestaande situatie 6 2.1 ruimtelijke

Nadere informatie

B&W-voorstel. Onderwerp: Ruimtelijke onderbouwing 'Herontwikkeling Weidestraat 2'

B&W-voorstel. Onderwerp: Ruimtelijke onderbouwing 'Herontwikkeling Weidestraat 2' B&W-voorstel Onderwerp: Ruimtelijke onderbouwing 'Herontwikkeling Weidestraat 2' 1) Status Het voorstel heeft betrekking op het uitoefenen van de collegebevoegdheden ter voorbereiding van een omgevingsvergunning,

Nadere informatie

Herziening projectdocument

Herziening projectdocument Herziening projectdocument Eurocinema-locatie 21 juni 2016 Gemeente Den Haag Postbus 12655 T 14070 Spui 70 2500 DP Den Haag www.denhaag.nl Den Haag 1. Inleiding Het pand van de voormalige bioscoop Eurocinema,

Nadere informatie

4. Hogere waarde procedure Wet geluidhinder

4. Hogere waarde procedure Wet geluidhinder 1 Besluit met betrekking tot woningen binnen Bestemmingsplan Spieghelbuurt inzake het vaststellen hogere waarde wegverkeerslawaai in de zin van de Wet geluidhinder 1. Inleiding Het gebied van het bestemmingsplan

Nadere informatie

Hogere waarde(n) voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting ingevolge de Wet geluidhinder

Hogere waarde(n) voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting ingevolge de Wet geluidhinder Hogere waarde(n) voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting ingevolge de Wet geluidhinder 1. Omschrijving van het plan Bouw 2 woningen Zevenhuizerstraat 107 2. Vaststelling hogere waarde(n) 2.1.

Nadere informatie

Startnotitie Herstructurering woningen Rijsoord Versie 1.1 Datum 21 mei 2014

Startnotitie Herstructurering woningen Rijsoord Versie 1.1 Datum 21 mei 2014 Startnotitie Herstructurering woningen Rijsoord Versie 1.1 Datum 21 mei 2014 Openbaar wat willen we bereiken? (doel) Het doel voor de gemeente is om, in samenwerking met Woonvisie, de (ruimtelijke) kaders

Nadere informatie

OPLEGGER * * Datum 20 november 2014 Nummer Datum commissievergadering 2 december 2014 Datum raadvergadering 16 december 2014

OPLEGGER * * Datum 20 november 2014 Nummer Datum commissievergadering 2 december 2014 Datum raadvergadering 16 december 2014 Datum 20 november 2014 Nummer 2014-13- Datum commissievergadering 2 december 2014 Datum raadvergadering 16 december 2014 OPLEGGER Registratienummer 2014-34515 / 14Z.007861 Onderwerp Financiële bijdrage

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING BOUWLOCATIE HOEK SINT CAMILLUSSTRAAT / HEINSBERGERWEG, ROERMOND RAPPORTNUMMER 20114142

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING BOUWLOCATIE HOEK SINT CAMILLUSSTRAAT / HEINSBERGERWEG, ROERMOND RAPPORTNUMMER 20114142 Bureau Geluid NL Sint Gerlach 47 6301 JA Houthem 043 458 41 65 www.bureaugeluid.nl AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING BOUWLOCATIE HOEK SINT CAMILLUSSTRAAT / HEINSBERGERWEG, ROERMOND RAPPORTNUMMER 20114142

Nadere informatie

De Wederik. Herontwikkeling woningbouw - Stedenbouwkundig plan Ontwerp

De Wederik. Herontwikkeling woningbouw - Stedenbouwkundig plan Ontwerp De Wederik Herontwikkeling woningbouw - Stedenbouwkundig plan Ontwerp Team stedenbouw Versie 10 april 2015 De Wederik Stedenbouwkundig plan (ontwerp) Inhoud 1. Inleiding 2. Bestaande situatie 3. Project

Nadere informatie

Grens Bisschop Balderikstraat e.o. Grens Oldenzaal Centraal. Deelgebied. Luchtfoto Oldenzaal Centraal

Grens Bisschop Balderikstraat e.o. Grens Oldenzaal Centraal. Deelgebied. Luchtfoto Oldenzaal Centraal Grens Bisschop Balderikstraat e.o. Deelgebied 1 Grens Oldenzaal Centraal Luchtfoto Oldenzaal Centraal Deelgebied 1 Bestaande situatie 2011: Herijking Masterplan Oldenzaal Centraal Luchtfoto plangebied

Nadere informatie

Schriftelijke vragen

Schriftelijke vragen Schriftelijke vragen Invulling Katwijkerlaantracé met oog voor belangen omwonenden De CDA-fractie in de raad van de gemeente Zoetermeer stelt heden, 13 april 2014, de volgende vraag/vragen aan het college

Nadere informatie

ESSE ZOOM LAAG NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL GEMEENTE ZUIDPLAS

ESSE ZOOM LAAG NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL GEMEENTE ZUIDPLAS STEDENBOUWKUNDIG PLAN N Aan de zuidkant van Nieuwerkerk aan den IJssel, grenzend aan de Groene Zoom met Capelle aan den IJssel, ligt de toekomstige wijk Esse Zoom Laag. Hier worden de komende jaren 550

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek bestemmingsplan de Zaanse Eilanden.

Akoestisch onderzoek bestemmingsplan de Zaanse Eilanden. Bijlage 9 1 Akoestisch onderzoek bestemmingsplan de Zaanse Eilanden. Het plangebied bevindt zich binnen de geluidszone van de Houtveldweg en de Provinciale weg. De overige wegen binnen en in de buurt van

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek. Figuur 1: Overzicht ontwikkellocatie

Akoestisch onderzoek. Figuur 1: Overzicht ontwikkellocatie Onderwerp wegverkeerslawaai bestemmingsplan De Zevenster te Zevenhuizen (gemeente Zuidplas) Datum 4 april 2012 Uitgevoerd door Maarten Groen Kenmerk 201130442 versie 2 Inleiding In opdracht van het College

Nadere informatie

Nota zienswijzen, ontheffing hogere grenswaarden Wet geluidhinder Briellaerd Noord Onderwerp Voornemen Procedure Zienswijzen

Nota zienswijzen, ontheffing hogere grenswaarden Wet geluidhinder Briellaerd Noord Onderwerp Voornemen Procedure Zienswijzen [De persoonsgegevens zijn weggelaten in verband met de Wet bescherming persoonsgegevens] Nota zienswijzen, ontheffing hogere grenswaarden Wet geluidhinder Briellaerd Noord In deze nota worden de ingediende

Nadere informatie

Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingsplan Nieuw Terbregge

Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingsplan Nieuw Terbregge Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingsplan Nieuw Terbregge Kenmerk: 210011737 Algemeen toetsingskader De Wet geluidhinder beoogt de burger te beschermen tegen een te hoge geluidsbelasting.

Nadere informatie

Gemeente Dordrecht t.a.v. de heer A.C. van Tilburg Postbus 8 3300 AA Dordrecht

Gemeente Dordrecht t.a.v. de heer A.C. van Tilburg Postbus 8 3300 AA Dordrecht Gemeente Dordrecht t.a.v. de heer A.C. van Tilburg Postbus 8 3300 AA Dordrecht Betreft : Aanvullend onderzoek geluid Visie Wielwijk Uw kenmerk : - Ons kenmerk : VL.181.adh.B02 Woensdag, 14 september 2011

Nadere informatie

Behandelend ambtenaar Thijs Klompmaker, 0595-447781 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Thijs Klompmaker)

Behandelend ambtenaar Thijs Klompmaker, 0595-447781 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Thijs Klompmaker) Vergadering: 19 juni 2007 Agendanummer: 13 Status: bespreekstuk Behandelend ambtenaar Thijs Klompmaker, 0595-447781 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. Thijs Klompmaker) Aan de gemeenteraad, Onderwerp:

Nadere informatie

Ontwerpbesluit Hogere waarde Wet geluidhinder

Ontwerpbesluit Hogere waarde Wet geluidhinder Ontwerpbesluit Hogere waarde Wet geluidhinder Project: Nieuwbouw woningen Steekterweg 78 A-C in Alphen aan den Rijn Datum besluit: Milieudienst West-Holland Bezoekadres: Postbus 159 Schipholweg 128 Tel.:

Nadere informatie

GemeenteWATE RLAN D. Burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland. Overwegende dat;

GemeenteWATE RLAN D. Burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland. Overwegende dat; GemeenteWATE RLAN D BESLUIT INZAKE HET VASTSTELLEN VAN HOGERE WAARDE WEGVERKEERSLAWAAI IN DE ZIN VAN DE WET GELUIDHINDER MET BETREKKING TOT WONINGBOUWPROJECT 'T SCHOUW TE WATERGANG. Burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Informatie erfpacht, optie- en uitgifteprocedure Zelfbouwkavels Kop Weespertrekvaart juni 2013

Informatie erfpacht, optie- en uitgifteprocedure Zelfbouwkavels Kop Weespertrekvaart juni 2013 Informatie erfpacht, optie- en uitgifteprocedure Zelfbouwkavels Kop Weespertrekvaart juni 2013 Erfpacht Amsterdam is een erfpachtgemeente. Dat wil zeggen dat de gemeente eigenaar blijft van de grond. De

Nadere informatie

2 e Plan van wijziging Globaal Bestemmingsplan Houten Vinex. Houtensewetering naast 45

2 e Plan van wijziging Globaal Bestemmingsplan Houten Vinex. Houtensewetering naast 45 2 e Plan van wijziging Globaal Bestemmingsplan Houten Vinex Houtensewetering naast 45 2 Toelichting 1 Inleiding 1.1 Aanleiding 1.2 Vigerend bestemmingsplan 1.3 Bestemmingsplan 2 Gebieds- en projectbeschrijving

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek railverkeerslawaai Esse Zoom Laag 27 juli 2015 F. Oldeman 2015100690

Akoestisch onderzoek railverkeerslawaai Esse Zoom Laag 27 juli 2015 F. Oldeman 2015100690 Pagina 1 Onderwerp Datum Uitgevoerd door Kenmerk railverkeerslawaai Esse Zoom Laag 27 juli 2015 F. Oldeman 2015100690 Inleiding In opdracht van het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Besluit vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder. voor bestemmingsplan Sportpark Melkweg

Besluit vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder. voor bestemmingsplan Sportpark Melkweg Besluit vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder voor bestemmingsplan Sportpark Melkweg Inleiding Aan de oostzijde van het plangebied Sportpark Melkweg, op één van de voormalige sportvelden, is de

Nadere informatie

6.2 Het deelproject Klaverweide/Bouwakker en omgeving

6.2 Het deelproject Klaverweide/Bouwakker en omgeving 6.2 Het deelproject Klaverweide/Bouwakker en omgeving In het centrale deel van de wijk zijn een aantal projecten voorgenomen die een grote relatie met elkaar hebben. D A 2 4 1 B 3 C De centrale noord-zuid

Nadere informatie

Vrije kavels Nedervecht. Informatiebrochure Vrije sectorkavels, fase 1 Vreelandseweg Nederhorst den Berg

Vrije kavels Nedervecht. Informatiebrochure Vrije sectorkavels, fase 1 Vreelandseweg Nederhorst den Berg Vrije kavels Nedervecht Informatiebrochure Vrije sectorkavels, fase 1 Vreelandseweg Nederhorst den Berg Januari 2015 1 Inleiding In Nederhorst den Berg wordt op het voormalige sport- en volkstuinencomplex

Nadere informatie

Reactienota zienswijzen Eemstraat 10A

Reactienota zienswijzen Eemstraat 10A Reactienota zienswijzen Eemstraat 10A gemeente Baarn Programma Fysiek Domein juni 2015 1 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding...5 1.1 Ter plaatse geldende bestemmingsplan...5 1.2 Procedure...5 2 De ingekomen zienswijzen...6

Nadere informatie

Bij dit besluit behoort het rapport: Akoestisch onderzoek weg- en railverkeer Hoog Dalem, herziening winkeleiland, SAB d.d. 5 oktober 2015.

Bij dit besluit behoort het rapport: Akoestisch onderzoek weg- en railverkeer Hoog Dalem, herziening winkeleiland, SAB d.d. 5 oktober 2015. ONTWERPBESLUIT HOGERE GELUIDGRENSWAARDEN datum: XX 2015 BETREFT: Vaststelling hogere waarden voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting ingevolge artikel 83 van de Wet geluidhinder, in samenhang

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan. Denekamp 't Pierik fase 2

Beeldkwaliteitsplan. Denekamp 't Pierik fase 2 Beeldkwaliteitsplan Denekamp 't Pierik fase 2 Govert Flinckstraat 31 - postbus 1158-8001 BD Zwolle 038-4216800 13 november 2008 2 Beeldkwaliteitsplan Denekamp t Pierik fase 2 1. Inleiding 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Besluit hogere waarden Wet geluidhinder

Besluit hogere waarden Wet geluidhinder Besluit hogere waarden Wet geluidhinder Inzake het uitwerkingsplan NogMeerPolder te Berkel en Rodenrijs Besluit van het college van burgemeester en wethouders van Lansingerland. Bouwplan Het bouwplan bestaat

Nadere informatie

gelezen de Wet geluidhinder, het Besluit geluidhinder en de Algemene wet bestuursrecht;

gelezen de Wet geluidhinder, het Besluit geluidhinder en de Algemene wet bestuursrecht; Hogere waarden Wet geluidhinder Meentwal 2-192 (kadastrale gemeente JPS00, sectie D, 3294) Kenmerk:595738 Datum: 8 september 2016 ONTWERPBESLUIT Burgemeester en wethouders van Nieuwegein; Overwegende dat;

Nadere informatie

b. beroeps- en bedrijfsmatige activiteiten, met dien verstande dat:

b. beroeps- en bedrijfsmatige activiteiten, met dien verstande dat: Artikel 8 Wonen - 2 8.1 Bestemmingsomschrijving 8.2 Bouwregels 8.3 Nadere eisen 8.4 Afwijking van de bouwregels 8.1 Bestemmingsomschrijving De voor 'Wonen - 2' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a.

Nadere informatie

Nota zienswijzen vaststelling hogere waarden, Wet Geluidhinder, Oud Gastel Noord

Nota zienswijzen vaststelling hogere waarden, Wet Geluidhinder, Oud Gastel Noord Nota zienswijzen vaststelling hogere waarden, Wet Geluidhinder, Oud Gastel Noord Overzicht Reclamanten Nr. Naam / Adres 1. XXX (Rijpersweg 108, Oud Gastel) 2. XXX (Rijpersweg 73a, Oud Gastel) 3. XXX (Rijpersweg

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Woningbouw Wilbertoord. Welkom. Woensdag 29 januari 2014 Gemeenschapshuis De Wilg

Informatiebijeenkomst Woningbouw Wilbertoord. Welkom. Woensdag 29 januari 2014 Gemeenschapshuis De Wilg Informatiebijeenkomst Woningbouw Wilbertoord Welkom Woensdag 29 januari 2014 Gemeenschapshuis De Wilg Visie Onderwerpen Woningbehoefte Locatie Moerboom III Stedenbouwkundig plan Beeldkwaliteit plan Duurzaamheid

Nadere informatie

Ontwerpbesluit. hogere grenswaarden geluid. Melisseweg

Ontwerpbesluit. hogere grenswaarden geluid. Melisseweg Ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid ten behoeve van het bestemmingsplan Melisseweg Besluit van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Groningen. Nummer: Datum: BESLUIT De Wet

Nadere informatie

Besluit Hogere waarde Wet geluidhinder UV/

Besluit Hogere waarde Wet geluidhinder UV/ Aanvraag Op 17 oktober 2014 is een verzoek ontvangen van de Woonstichting Sint Joseph, Baroniestraat 54 te Boxtel voor het op grond van artikel 83 vaststellen van hogere waarden dan de voorkeursgrenswaarde

Nadere informatie

Nota van zienswijzen. Bestemmingsplan Walbreukergraaf Egelbroek

Nota van zienswijzen. Bestemmingsplan Walbreukergraaf Egelbroek Nota van zienswijzen Bestemmingsplan Walbreukergraaf Egelbroek Inleiding Het ontwerpbestemmingsplan Walbreukergraaf Egelbroek heeft vanaf 31 augustus 2011 gedurende zes weken tot en met 11 oktober 2011

Nadere informatie

Ontsluitingsweg Moerkapelle Oost 21 juni 2012 I. van Opstal

Ontsluitingsweg Moerkapelle Oost 21 juni 2012 I. van Opstal Ontsluitingsweg Moerkapelle Oost 21 juni 2012 I. van Opstal Aanleiding In verband met de ontwikkeling van Moerkapelle Oost wordt er een nieuwe verbindingsweg aangelegd om het toekomstig (woon)gebied te

Nadere informatie

Rotterdam - Parkstad. Stedenbouwkundig ontwerp voor de ontwikkelingen van zowel Parkstad als de oostflank van de Afrikaanderwijk.

Rotterdam - Parkstad. Stedenbouwkundig ontwerp voor de ontwikkelingen van zowel Parkstad als de oostflank van de Afrikaanderwijk. Rotterdam - Parkstad Stedenbouwkundig ontwerp voor de ontwikkelingen van zowel Parkstad als de oostflank van de Afrikaanderwijk. Rotterdam - Parkstad Stedenbouwkundig ontwerp voor de ontwikkelingen van

Nadere informatie

Exploitatieplan Middenboulevard

Exploitatieplan Middenboulevard Exploitatieplan Middenboulevard Badhuisplein Definitief Gemeente Zandvoort Postbus 2 2040 AA ZANDVOORT Grontmij Nederland B.V. Assen, 6 november 2009 Verantwoording Titel : Exploitatieplan Middenboulevard

Nadere informatie

Ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere grenswaarden in Frankrijk en omgeving Glindweg ex artikel 110a van de Wet geluidhinder

Ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere grenswaarden in Frankrijk en omgeving Glindweg ex artikel 110a van de Wet geluidhinder Ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere grenswaarden in Frankrijk en omgeving Glindweg ex artikel 110a van de Wet geluidhinder 1 AANLEIDING De gemeente Harderwijk heeft een bestemmingsplanprocedure

Nadere informatie

Gebiedsontwikkeling/Projectmanagement Vastgoedontwikkeling

Gebiedsontwikkeling/Projectmanagement Vastgoedontwikkeling Bijlagen/nummer 2011/142 Dienst/afdeling/sector Raadsvoorstel 142/1 Herontwikkeling Wagnerplein Gebiedsontwikkeling/Projectmanagement Vastgoedontwikkeling Aan de raad, Aanleiding Doel van dit raadsvoorstel

Nadere informatie

Scanopy Ruimtelijke Ordening en applicatiebeheer T.a.v. de heer V. de Haan Antonius Matthaeuslaan 53 3515 AP Utrecht

Scanopy Ruimtelijke Ordening en applicatiebeheer T.a.v. de heer V. de Haan Antonius Matthaeuslaan 53 3515 AP Utrecht Scanopy Ruimtelijke Ordening en applicatiebeheer T.a.v. de heer V. de Haan Antonius Matthaeuslaan 53 3515 AP Utrecht datum: uw brief van: uw kenmerk: ons kenmerk: ons projectnummer: onderwerp: 21 februari

Nadere informatie

Ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder

Ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder Ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder Gebr. Blokland B.V. Damstraat 24 3371 AE HARDINXVELD-GIESSENDAM Kenmerk Verzenddatum Bouwplan Door Gebr. Blokland B.V. is een verzoek ingediend voor

Nadere informatie

Ruimtelijke motivering Verbouw Olympic Plaza locatie Zuidas

Ruimtelijke motivering Verbouw Olympic Plaza locatie Zuidas Ruimtelijke motivering Verbouw Olympic Plaza locatie Zuidas 1. Inhoud 1. Aanvraag... 3 2. Voorgenomen ontwikkeling... 3 3. Juridisch planologisch kader... 5 4. Motivering... 6 1. Aanvraag Ontwikkelaar

Nadere informatie

(Ontwerp)besluit tot vaststelling Hogere waarde inzake bestemmingsplan Hoogvenne Armhoef 2007, 3 e herziening, Ringbaan- Oost 180.

(Ontwerp)besluit tot vaststelling Hogere waarde inzake bestemmingsplan Hoogvenne Armhoef 2007, 3 e herziening, Ringbaan- Oost 180. (Ontwerp)besluit tot vaststelling Hogere waarde inzake bestemmingsplan Hoogvenne Armhoef 2007, 3 e herziening, Ringbaan- Oost 180. 1 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tilburg stellen

Nadere informatie

Intentieovereenkomst. Kostenverhaal d.d. 16 juni 2014. project herstructurering. Van de Beltstraat e.o. Elan Wonen

Intentieovereenkomst. Kostenverhaal d.d. 16 juni 2014. project herstructurering. Van de Beltstraat e.o. Elan Wonen Ve*si»d.d. 16 juni 2014 Intentieovereenkomst I^ Kostenverhaal d.d. 16 juni 2014 project herstructurering Van de Beltstraat e.o. Elan Wonen Versie d.d. 16 juni 2014 ONDERGETEKENDEN: De publiekrechtelijke

Nadere informatie

Raads inforrnatiebrief

Raads inforrnatiebrief gemeente Eindhoven Raadsnummer o3.r6os.oox Inboeknummer oasoo4y48 C!assificatienummer x.sxs.ax Dossiernummer 340.403 20 september 2003 Raads inforrnatiebrief Betreft ontwikkeling Stationslocatie Zuid-Oost,

Nadere informatie

Besluit Hogere waarde Wet geluidhinder, artikel 110a

Besluit Hogere waarde Wet geluidhinder, artikel 110a Gemeente Woerden 14L01710 Pagina 1 van 7 Opsteller Datum Doorkiesnr. Onderwerp Procedurekader Periode ter visie Bijlagen Michiel Smits 13 Februari 2014 (ontwerp), 23 april 2014 (aangepast) 0346-260655

Nadere informatie

Besluit hogere waarden Wet geluidhinder (Gebieds)bestemmingsplan IJsselmonde Centrum

Besluit hogere waarden Wet geluidhinder (Gebieds)bestemmingsplan IJsselmonde Centrum Gemeente Rotterdam Besluit hogere waarden Wet geluidhinder (Gebieds)bestemmingsplan IJsselmonde Centrum Kenmerk: 21247475 1. Aanleiding In verband met het bestemmingsplan IJsselmonde Gentrum dienen hogere

Nadere informatie

ONDERWERP: Vaststellen bestemmingsplan 'Deltakwartier'

ONDERWERP: Vaststellen bestemmingsplan 'Deltakwartier' Aan de gemeenteraad Documentnummer 2016.0.055.727 Zaaknummer 2016-08-00863 ONDERWERP: Vaststellen bestemmingsplan 'Deltakwartier' Voorstel 1. In te stemmen met het ongewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan

Nadere informatie

Milieudienst Kop van Noord-Holland

Milieudienst Kop van Noord-Holland L( Milieudienst Kop van Noord-Holland Van: Afdeling: Aan: Onderwerp: Datum: Rob Stoop Beleid & Regulering Betsy Schoorl Geluidcontouren BP Bonkelaarsdijk 1e.o. Schagen 17februari2011 1. Inleiding Bij de

Nadere informatie

Schetsontwerp Starterswoningen Achterweg 90 Voormalig Cultureel Centrum, Nieuwe Wetering.

Schetsontwerp Starterswoningen Achterweg 90 Voormalig Cultureel Centrum, Nieuwe Wetering. Schetsontwerp Starterswoningen Achterweg 90 Voormalig Cultureel Centrum, Nieuwe Wetering. 1 September 2014 Schetsontwerp Starterswoningen Achterweg 90 Voormalig Cultureel Centrum, Nieuwe Wetering. Project:

Nadere informatie

ADVIES. Geluid, verkeerslawaai

ADVIES. Geluid, verkeerslawaai ADVIES Aan : Esther Bouwhuis / gemeente Berkelland Behandeld door : Jan Prakken / adviseur geluid Datum : 29 juni 2015 Ons kenmerk : S2014-00164.2 Onderwerp : Verbouw schuur tot woning, Groenloseweg 36

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Wormerland

Aan de raad van de gemeente Wormerland RAADSVOORSTEL Aan de raad van de gemeente Wormerland Datum aanmaak 6 augustus 2013 Onderwerp Programma en portefeuillehouder Vaststelling Bestemmingsplan Bedrijventerreinen R.P. Hendriks Raadsvergadering

Nadere informatie

RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK

RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK Reekstraat 9 te Weurt gemeente Beuningen Bijlage: Rekenblad, SRM I projectgegevens: RAO01-BEU00017-01B Rosmalen, april 2008 / juni 2011 Croonen Adviseurs b.v. ORGANISATORISCHE

Nadere informatie

B&W-voorstel. Onderwerp: Ruimtelijke motivering voor transformatie leegstaand kantoorpand Zuid Willemsvaart naar 5 woningen.

B&W-voorstel. Onderwerp: Ruimtelijke motivering voor transformatie leegstaand kantoorpand Zuid Willemsvaart naar 5 woningen. B&W-voorstel Onderwerp: Ruimtelijke motivering voor transformatie leegstaand kantoorpand Zuid Willemsvaart 217-227 naar 5 woningen. 1) Status Het voorstel heeft betrekking op het uitoefenen van de collegebevoegdheden

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING HOOFDSTRAAT 57, SCHIMMERT RAPPORTNUMMER 20112079

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING HOOFDSTRAAT 57, SCHIMMERT RAPPORTNUMMER 20112079 Bureau Geluid NL Sint Gerlach 47 6301 JA Houthem 043 458 41 65 www.bureaugeluid.nl AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING HOOFDSTRAAT 57, SCHIMMERT RAPPORTNUMMER 20112079 rapportnummer: 20112079 datum: 6

Nadere informatie

Bestemmingsplan Eerste Herziening Kop Zuidas

Bestemmingsplan Eerste Herziening Kop Zuidas Gemeente Amsterdam Bestemmingsplan Eerste Herziening Kop Zuidas Stadsdeel Zuid Vastgesteld Gemeente Amsterdam Ruimte en Duurzaamheid bestemmingsplan Eerste herziening Kop Zuidas Colofon Opdrachtgever Opdrachtnemer

Nadere informatie

Taxatie-instructie Koopgarant

Taxatie-instructie Koopgarant Taxatie-instructie Koopgarant 1 oktober 2016 1. Inleiding Deze taxatie-instructie is met name afgestemd op de situatie dat de woningcorporatie of ontwikkelaar eigenaar is van de grond en ten behoeve van

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 09.1088, d.d. 13 oktober 2009 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Inspraaknota en resultaat vooroverleg ex art 3.1.1 Bro op het voorontwerp bestemmingsplan Nicolaas Beetsstraat e.o. BESLUITEN Behoudens

Nadere informatie

Notitie 20092240-03 Bouwplan ringspoorlijn blok 5 te Amsterdam. Toetsingskader en bouwkundige randvoorwaarden m.b.t. omgevingslawaai.

Notitie 20092240-03 Bouwplan ringspoorlijn blok 5 te Amsterdam. Toetsingskader en bouwkundige randvoorwaarden m.b.t. omgevingslawaai. Notitie 20092240-03 Bouwplan ringspoorlijn blok 5 te Amsterdam. Toetsingskader en bouwkundige randvoorwaarden m.b.t. omgevingslawaai. Datum Referentie Behandeld door 16 mei 2012 20092240-03 ir. J. Hardlooper/CVr

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad

Voorstel van het college aan de raad GEMEENTE OLDEBROEK Voorstel van het college aan de raad Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Agendapunt 07-02 Onderwerp: Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van drie vrijstaande woningen met garage

Nadere informatie

Hogere Waarden Wet geluidhinder ONTWERPBESLUIT

Hogere Waarden Wet geluidhinder ONTWERPBESLUIT Hogere Waarden Wet geluidhinder ONTWERPBESLUIT Datum besluit : GEGEVENS LOCATIE Naam inrichting/locatie : Ravestein te Boskoop, gemeente Alphen aan den Rijn Adres : Omloop [huisnummers nog onbekend] Ons

Nadere informatie

Gronduitgifteprijzen 2013 Pagina 1 van 6

Gronduitgifteprijzen 2013 Pagina 1 van 6 BIJLAGE 1 GRONDUITGIFTEPRIJZEN VOOR HET JAAR 2013 woningbouw, maatschappelijke doeleinden, stroken grond, bedrijventerreinen, kantorenlocaties en detailhandel en horeca. De grondquotes voor woningbouw

Nadere informatie