Collectiegebouw Museum Boijmans Van Beuningen definitief. Toornend Partners Royal Haskoning

Save this PDF as:
Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Collectiegebouw Museum Boijmans Van Beuningen definitief. Toornend Partners Royal Haskoning"

Transcriptie

1 Collectegebouw Museum Bojmans Van Beunngen defntef Toornend Partners Royal Haskonng Gemeente Rotterdam Stadsontwkkelng/dKC Datum: 20 februar 2013

2 VERANTWOORDING Inledng Dt Programma van Esen s het endproduct van voorberedend werk door dverse partjen de zch hebben ngezet om tot een vastgesteld Programma van Esen Voor het Collectegebouw Museum Bojmans Van Beunngen te komen. Als bass dende het concept-programma van Esen van ToornendPartners, kenmerk Q0598A/Hm/Dn/PSs, d.d. 11 januar Alle gegevens werden geleverd door Museum Bojmans Van Beunngen. Het concept-programma van Esen van ToornendPartners werd door Museum Bojmans Van Beunngen en Royal Haskonng opneuw gecontroleerd, waarbj de hoofdstukndelng van het oorspronkeljke plan s aangepast. De nhoudeljke nput en tekstredacte s verzorgd door Museum Bojmans Van Beunngen, hoofdstuk 6 en de bjlagen A t/m E en G zjn verzorgd door Royal Haskonng. Bjlage F werd opgesteld door Crown Fne Art, de het museum tevens advseerde bj de ramng van de depotnrchtng (hoofdstuk 5.3, 5.3.1). Op het n jun 2012 opgestelde concept-programma van Esen (kenmerk JVE/ /SCO) s gereageerd door de gemeente Rotterdam, denst Kunst en Cultuur en SO/Vastgoed. De laatste klenere detals zjn door SO/Vastgoed van de gemeente Rotterdam verwerkt n het voorlggende Programma van Esen. De endrege was n handen van SO/Vastgoed en Museum Bojmans Van Beunngen. Programma van Esen Collectegebouw Museum Bojmans Van Beunngen

3 INHOUDSOPGAVE pag. 1 VISIE EN AMBITIE 9 2 VRAAGSTELLING EN DOEL Inledng Vraagstellng Doel van het Programma van Esen Bestaande documenten Programmawjzgngen Leeswjzer Hoofdstukndelng Symbolen en methoden 20 3 LOCATIE Esen aan de locate Bestemmngsplan en rumteljke npassng 22 4 UITGANGSPUNTEN Duurzaamhedsambtes Wet en regelgevng m.b.t. gebouw Regelgevng m.b.t. kunst 25 5 FUNCTIONELE EN LOGISTIEKE EISEN Ingang kunst Slus Laden en lossen Handlngrumten Overslag 28 Programma van Esen Collectegebouw Museum Bojmans Van Beunngen

4 5.2.2 Acclmatserng Regstrate en nummerng Inpakken/utpakken Quarantane Depotrumten algemeen Depotrumen Museum Bojmans Van Beunngen Depotrumten verzamelaars In- en utgang personen en toe- en afvoer goederen In- en utgang personen Garderobe Toe- en afvoer goederen Collectegebouwbeheer en bevelgng Kantoorrumte, werkplekken en faclteten Kantoorrumte Archef Pantry Reprorumte Vergaderkamer Toletten en douches personeel Werkkasten Opslag- en producterumten Bergng algemeen Bergng ksten en npakmateraal Bergng wagenpark Bergng materaal collectehulpverlenng Producterumte hout en metaal Fotostudo Expertsecentrum: atelers voor restaurate en onderzoek Ateler schlderjen (nclusef sputcabne) en regstrate Multfunctoneel ateler voor grote objecten, tevens fotostudo grote objecten Ateler hout / ateler metaal, glas en keramek 50 Programma van Esen Collectegebouw Museum Bojmans Van Beunngen

5 5.8.4 Ateler textel, paper en foto s (nclusef klmaatkamer) en regstrate Opslag chemcalën Verkeersrumten/faclteten Ingang publek Entree Kassa, nformatebale annex gftshop Garderobe Toletten Galeres museum en verzamelaars, ontvangstrumte cq eduateve rumte Galeres Ontvangstrumte cq educateve rumte Opslag Galeres Algemene Rumte Stchtng De Verre Bergen Dakterrassen Brassere/restaurant Brassere/restaurant Keuken Opslag 59 6 BEVEILIGING Noodzaak tot bevelgng Bevelngsprncpes Daderprofel Securty en safety maatregelen Openbaar gebed Gebouwschl Inpandge zones bevelgng Organsate Toegangsbeheer Toegangspas Meldkamer en survellance 68 Programma van Esen Collectegebouw Museum Bojmans Van Beunngen - v

6 6.4.8 Sgnaleren van collectes objectbevelgng Bevelgng van personen Bevelgngsnstallates Categoreën Algemene randvoorwaarden nstallates Onderhoud Gebouwbeheersysteem 74 7 CONSTRUCTIEVE EN BOUWKUNDIGE EISEN Verboden bouwmateralen Funderng Vloeren op grondslag (13) Funderngsconstructes (16) Paalfunderngen (17) Skelet/butengevel/hoofddraagconstructe Butenwanden (21) Hoofddraagconstructes (28) Butenwandopenenngen (31) Butenwandafwerkng (41) Bnnenwanden Bnnenwanden (22) Bnnenwandopenngen (32) Bnnenwand afwerkngen (42) Vloeren Vloeren (23) Vloerafwerkngen (43) Trappen en balustrades Trappen en hellngen (24) Balustrades en leunngen (34) Trap-hellngafwerkngen (44) Daken 82 Programma van Esen Collectegebouw Museum Bojmans Van Beunngen - v

7 7.7.1 Daken (27) Dakopenngen (37) Dakafwerkngen (47) Plafonds Plafondafwerkngen (45) Bouwkundge esen algemeen Oppervlakte en nhoud Oppervlakte Vrje hoogte Deuren Ramen en daglcht Daglcht Utzcht Afwerkng Vloer Wand Gangen 86 8 INSTALLATIE-EISEN W-nstallates Brandblusnstallate Temperaturen Ventlate Relateve vochtghed Warmteopwekkng (51) en koudeopwekkng (55) Warmte- en koudedstrbute (56) Luchtbehandelng (57) Klmaatnstallates Regelng klmaat en santar (58) Water Koud water 91 Programma van Esen Collectegebouw Museum Bojmans Van Beunngen - v

8 8.2.2 Warm water Water (53) Afvoeren (52) E-nstallates Wandcontactdozen Centrale elektrotechnsche voorzenngen (61) Laagspannng Krachtstroom (62) Verlchtng (63): kunstlcht Communcatemddelen en nstallate Netwerkvoorzenngen Telefoonaanslutngen Kabelbegeledng en bekabelng (60) Serverrumten Transportnstallate: lften Santar 97 9 TERREIN EN OMGEVING Terrenvoorzenngen AANVULLENDE PROGRAMMA S VAN EISEN BRONNEN COLOFON Programma van Esen Collectegebouw Museum Bojmans Van Beunngen - v

9 Bjlagen: Bjlage A: Rumtestaat collectegebouw d.d. januar 2013 Bjlage B: Rumtestaat terren collectegebouw, d.d. jun 2012 Bjlage C: Kwaltateve esen collectegebouw, d.d. januar 2013 Bjlage D: Klmaatesen depotrumten en atelers, d.d. jun 2012 Bjlage E: Bevelgng Collectegebouw Museum Bojmans Van Beunngen Bjlage F: Opslagtypen ten behoeve van depotnrchtng, d.d. jun 2012 Bjlage G: Functoneel & logstek schema d.d. januar 2013 Bjlage H: Relatematrx d.d. januar 2013 Programma van Esen Collectegebouw Museum Bojmans Van Beunngen - v

10 1 VISIE EN AMBITIE Inledng Snds vele jaren voldoen de depots van Museum Bojmans Van Beunngen net aan de esen de worden gesteld op het gebed van velghed, voorzenngen en rscomanagement. Een deel van de hudge depots, gelegen onder Museum Bojmans Van Beunngen, s n 2005 afgekeurd vanwege rsco s op wateroverlast, het depot Metaalhof s n 2005 afgekeurd en n 2009 opneuw aangemerkt als onvoldoende velg op het gebed van brandprevente en compartmenterng. Daarnaast s de collecte de afgelopen decenna gegroed en s door de toename n volume van objecten de beschkbare rumte ontoerekend. Met ngang van 2010 s daarom op dverse externe locates tjdeljk extra depotrumte aangehuurd. Zowel de Gemeente Rotterdam als Museum Bojmans Van Beunngen onderkennen dat acte geboden s om de velghed van en de zorg voor de kunstcollecte op pel te brengen. Museum Bojmans Van Beunngen heeft tot taak op professonele wjze zorg te dragen voor de gemeenteljke kunstcollecte en voor bruklenen van husstchtngen en andere partners van het museum. Het museum kan hern bljven voorzen met de realsate van een neuw type gebouw: een Collectegebouw. Wat s het Collectegebouw? Beschrjvng van een ervarng De bezoeker de het Collectegebouw betreedt komt een mposant, spectacular en utnodgend gebouw bnnen, dat als een coon n het Museumpark lgt en al van verre de aandacht trekt. Om enkele ervarngen te noemen de als metaforen kunnen denen bj een bezoek aan het Collectegebouw: het Collectegebouw herbergt een kaptaal als het goud n het pakhus van Dagobert Duck, de bezoeker waant zch Sjake n de wondere wereld van Wlly Wonka s Chocoladefabrek. Daarnaast s ook de vergeljkng met een bjenkorf op zjn plaats: deels n de openbaarhed, deels n alle beslotenhed wordt volop gewerkt om uneke, zeer waardevolle objecten de behoren tot het (nter)natonale erfgoed zo optmaal mogeljk te verzorgen en te behoeden voor vroegtjdg verval. Hoewel het Collectegebouw vanwege de combnate van openbare en prvécollectes, en vanwege het beeld dat het geeft van werken met objecten een volstrekt unek concept s, zjn er dverse voorbeelden te noemen de als referentebeelden kunnen denen bj het concreet vorm geven aan dt concept: 1 Het Schaulager n Basel ( m2, gebouwd door Herzog & De Meuron, gereed n 2003), waar de prvécollecte Hoffmann zonder enscenerng achter de schermen te zen s, alleen op afspraak toegankeljk. Het Schaulager werd recenteljk verbouwd. In de perode (voorjaar 2012) verrees het tjdeljke Schaulager Satelte n de onmddelljke nabjhed van de Art Basel, waar va flms velerle aspecten getoond werden van het bewaren en conserveren van kunstwerken. Programma van Esen Collectegebouw Museum Bojmans Van Beunngen

11 2 Het MAS (Museum aan de Stroom) n Antwerpen ( m2, gebouwd door Neutelngs Redjk Archtecten, gereed n 2010) dat de kunst van de dverse Antwerpse musea herbergt: een gesloten kern van depots en expostezalen met daaromheen een transparante schl waarn het bezoekerscrcut s gestueerd. 3 Het Qua Branly n Parjs (gebouwd door Jean Nouvel, gereed n 2006), waar n grote glazen vtrnes dverse deelcollectes op depotachtge wjze zjn gepresenteerd aan het publek. Ofschoon bepaalde gebeden n het Collectegebouw net voor een algemeen publek toegankeljk zullen zjn zoals de goed bevelgde kluzen waar de gemeenteljke collecte en dverse andere kunstverzamelngen onder optmale omstandgheden bewaard worden ervaart de bezoeker het pand net als een no go area : hj doorkrust het gebouw va een verrassend parcours dat door het hele pand gaat, vanaf de plnt tot aan het dak, waar zch een beeldentun / terras bevndt. Onderweg komt hj n vrj toegankeljke publeksrumten (zoals een restaurant met terras, expostezalen) en zet hj rumten de beperkt toegankeljk zjn (zoals atelers waarn kunstwerken worden behandeld, depotopstellngen achter glas) en her en der gangen met zware klusdeuren. Het toegankeljke gebed laat ook zen wat er n het gebouw achter de schermen plaatsvndt. Dt gebeurt enerzjds doordat het werken met de collectes lve te volgen s, anderzjds doordat va projectes en andere multmedale voorzenngen getoond wordt wat werken met kunst nhoudt (ze herna). Van het gebouw s 20 % toegankeljk en 80 % alleen volgens strkte velghedsnormen begaanbaar. In de ervarng van de bezoeker lgt de verhoudng op %. Dat wat hj van de 40 % waarneemt, geeft hem nzcht n en maakt hem neuwsgerg naar het deel waar hj geen toegang toe heeft. Het gebouw s n fete een belofte, anonem en openbaar tegeljk. Wat gebeurt er n het Collectegebouw? In het Collectegebouw wordt op allerle maneren gewerkt om het culturele erfgoed op pel te houden, dan wel te brengen. De voorwerpen n het gebouw worden onder optmale omstandgheden (velghed, klmaat, lcht, etc.) en op maat bewaard. Maar het gebouw s allesbehalve een mausoleum. Integendeel: er heerst grote bedrjvghed. Zo rjden transportwagens aan en af om kunstwerken naar en vanut het gebouw te brengen. De transporten naar buten zjn ofwel kort naar het naastgelegen museum ofwel naar alle hoeken van de wereld. De werken gaan goed verpakt, verzekerd en bevelgd op res en alle handelngen de daarvoor nodg zjn worden n het gebouw verrcht. Geen kunstwerk komt het gebouw bnnen of verlaat het zonder dat dat wordt geadmnstreerd en geregsseerd. De kunstwerken n het Collectegebouw worden allemaal geregstreerd en gedocumenteerd, er wordt vastgelegd waar ze zch bevnden (door mddel van standplaatsregstrate ). De fyseke toestand waarn de werken zch bevnden wordt regelmatg gecontroleerd aan de hand van professonele condtechecks. In goed geoutlleerde atelers vnden restaurates plaats om de condte van de werken te verbeteren en/of ze te behouden voor verval. Deze conserverngs- en restauratevoorzenngen zjn van een hoog professoneel nveau en beden aan (nternatonale) samenwerkngsprojecten en aan egen conserverngswerkzaamheden onderdak. Bj regstrateprojecten, het maken van catalog en andere objectgerelateerde projecten vndt hoogwaardge fotografe plaats. Het publek kan van (de resultaten van) deze werkzaamheden de n een museum grotendeels achter de schermen plaatsvnden kennsnemen va een route de door het gebouw loopt, n de dverse galeres en va dverse vrtuele meda. Net alleen de Programma van Esen Collectegebouw Museum Bojmans Van Beunngen

12 rum voorwerpen 1 de deel utmaken van de gemeenteljke collecte, ook de verzamelngen van partculeren vnden n het Collectegebouw een velge haven. Daarbj kunnen verzamelaars al naar gelang hun behoefte gebruk maken van bovengenoemde densten, de voor musea dageljks werk zjn, maar voor veel verzamelaars daarentegen een relatef onbekend terren en daardoor een last. Daarbj kan een verzamelaar er zelf voor kezen of hj zch n volledge anonmtet wl hullen, of just graag openbaarhed aan zjn bezt wl geven. Aan bede wensen komt het Collectegebouw tegemoet. Naast opslag-, regstrate- en onderzoeksfaclteten bedt het Collectegebouw de verzamelaar ook de gelegenhed om zelf met zjn/haar collecte te werken. Dat kan bjvoorbeeld door het maken van tentoonstellngen n een galere of door daar bjvoorbeeld tjdeljk een werk op zcht te hebben hangen. Ook al dan net besloten ontvangsten behoren tot de mogeljkheden. Voor dat laatste beschkt het Collectegebouw over een brassere/restaurant/ontvangstrumte. Daarn kan zowel een verfjnd dner als een snelle, goede kop koffe worden genuttgd. Naast de partculere verzamelaar, vormt ook het museumpublek een belangrjke doelgroep van het Collectegebouw: mensen tonen zch steeds meer geïnteresseerd n alle facetten van het bewaren van het erfgoed en n het Collectegebouw wordt nzchteljk gemaakt wat her zoal bj komt kjken (ze herboven). De museumbezoeker ervaart het Collectegebouw als een spannend gebouw, waar hj van harte welkom s. Het Collectegebouw functoneert n symbose met het naastgelegen Museum Bojmans Van Beunngen. Waar het museum allereerst een tentoonstellngsnsttuut s, s het Collectegebouw de nstellng de het museum letterljk voedt doordat de kunstwerken de n het museum te zen zjn, veelal ut de schatkamers van het Collectegebouw afkomstg zjn. Met de vele expostes s Museum Bojmans Van Beunngen het Spelben, met haar depot- en restauratevoorzenngen s het Collectegebouw het Standben van een nternatonaal opererend nsttuut. Bede facetten zjn onmsbaar om het museum als tentoonstellngsmaker en erfgoedbeheerder te kunnen laten functoneren. Verwacht wordt dat het Collectegebouw een bezoekersaantal van betalende bezoekers per jaar zal trekken. In het Collectegebouw zjn de bezoekersvoorwaarden van Museum Bojmans Van Beunngen van kracht. Publekprvate samenwerkng Het Collectegebouw bedt zoals gezegd rumte voor het beheer en onderhoud van de collectes de aan de zorgen van de Stchtng tot Beheer Museum Bojmans Van Beunngen zjn toevertrouwd én aan partculere collectes. Onderschedend n dt concept s dat het Collectegebouw gedeelteljk toegankeljk zal zjn voor publek en dat het gerealseerd wordt dankzj een samenwerkng van de publeke en de prvate sector. Het betreft een samenwerkng waarbj de Gemeente Rotterdam, Stchtng De Verre Bergen en Museum Bojmans Van Beunngen gezamenljk zttng hebben n de Stchtng Collectegebouw, egenaar van het Collectegebouw. Hoewel deze doorontwkkelde vorm van samenwerkng tussen gemeente, museum en een prvate partj, waarn gezamenljk de nvesterng en explotate voor het Collectegebouw wordt opgezet, neuw s, hebben partculere verzamelaars vanaf de oprchtng van Museum Boymans een belangrjke rol gespeeld n de groe en ontwkkelng ervan. De bass voor het museum s gelegd door de partculere verzamelaar Frans Jacob Otto Bojmans, later gevolgd door onder anderen de havenbaronnen D.G. van Beunngen en Wllem van der Vorm. In de rum anderhalve eeuw dat het museum bestaat, heeft het een goede band opgebouwd met partculere verzamelaars van velerle plumage. Vele verzamelngen zjn n deze perode n het museum terechtgekomen. Denk herbj aan schenkngen en legaten van verzamelaars als E. van Rjckevorsel en J.P. van der Schlden, of de verzamelng van Domela Neuwenhus of de uneke tekenngencollecte van F. Koengs en J.C.J. Berens de Haan. Langdurge bruklenen als de van de dverse husstchtngen zoals Stchtng Museum Bojmans Van Beunngen, Stchtng het Nederlandse Gebruksvoorwerp, 1 Dt s exclusef de werken op paper de zch n het Museum Bojmans Van Beunngen bevnden. De totale collecte de wordt beheerd door Museum Bojmans Van Beunngen telt meer dan objecten. Programma van Esen Collectegebouw Museum Bojmans Van Beunngen

13 Stchtng H+F Mecenaat, het Kalhorn/Tmmermans Fonds, de Stchtng Wllem van der Vorm en de Nederlandse staat dragen bj aan de collecte van het museum en zetten de tradte tussen gemeente, museum en prvate partjen voort. In de zn ondersteunt het neuwe Collectegebouw het merk Bojmans en vce versa. Van dverse kanten hebben prvéverzamelaars de afgelopen jaren aangegeven grote belangstellng te hebben voor dt neuwe concept, waarbj onder auspcën van het museum net alleen hun collectes professoneel worden bewaard en beheerd, maar ook gebruk kan worden gemaakt van professonele denstverlenng op het gebed van restaurate, regstrate en exposte. Tegeljkertjd vormt deze denstverlenng een nkomstenbron voor het museum bj de explotate van het Collectegebouw. Servces Museum Bojmans Van Beunngen speelt met het dee voor een Collectegebouw n op de markt, waarn een toename n het aantal kunstverzamelaars en -verzamelngen zchtbaar s en n het verlengde daarvan de wens de professonele zorg hervoor ut te besteden aan een betrouwbare en ervaren partj. Met het Collectegebouw concretseert het museum de ambte om partculere collectes op professonele wjze te faclteren en te beheren. Om aan de varërende wensen van de partculere verzamelaars te kunnen voldoen zal Museum Bojmans Van Beunngen verschllende servcenveaus aanbeden. Aan elk van deze nveaus hangt, afhankeljk van de afgenomen densten, een ander prjskaartje. De servces kunnen varëren van de leverng van bassdensten als geklmatseerde opslagrumte en bevelgng tot het volledg ontlasten van de verzamelaar van de zorg voor zjn collecte. Heronder s een aantal voorbeelden van servcenveaus weergegeven: De luxe: egen depotrumte, op afspraak 24/7 toegang tot het egen depot om de egen collecte te bekjken en de mogeljkhed tot het huren van een (prvé) galere. Utgebred: egen depotrumte, op afspraak toegang tot het egen depot onder toezcht van een medewerker van Museum Bojmans Van Beunngen gedurende openngstjden. Bass: gebruk depotrumte Museum Bojmans Van Beunngen, op afspraak toegang gedurende openngstjden onder toezcht van een medewerker van Museum Bojmans Van Beunngen. Naast het beheren van de collectes wl Museum Bojmans Van Beunngen de denstverlenng verbreden: zoals het aanbeden van servces op het gebed van logstek van aanwnsten en bruklenen, en de mogeljkhed om restaurates n het Collectegebouw ut te voeren. Deze densten zjn op verzoek n te huren. Programma van Esen Collectegebouw Museum Bojmans Van Beunngen

14 Hertoe beschkt het Collectegebouw over multfunctonele rumten waarn regstrate, fotografe, conserverng, restaurates en onderzoek plaatsvnden. Zowel het museum, als partculere verzamelaars zullen voor een bepaalde perode gebruk kunnen maken van deze faclteten. Het totale programma van het Collectegebouw zal rum m2 bruto vloeroppervlak (bvo) beslaan. Daarvan s m2 bvo depotrumte (nclusef voorzenngen als ontvangstrumte, pantry, etc.) bestemd voor partculere verzamelaars en gebrukers en m2 bvo voor de museumcollecte. Stchtng De Verre Bergen heeft de beschkkng over ca m2 bvo (nog te bestemmen rumte). Deze rumte heeft een egen toegang. Het collectegebouw krjgt een expertsecentrum op het gebed van conserverng, restaurate en behoud van ca. 550 m2 bvo. In de overge m2 s zjn de dverse voorzenngen gelokalseerd varërend van npakrumte tot galere en restaurant de al naar gelang vraag en behoefte worden gedeeld. Locate Als locate voor het Collectegebouw s het Museumpark aangemerkt. Deze locate bedt synerge-voordelen met het naastgelegen Museum Bojmans Van Beunngen. De nabjhed van de collecte bj het museum s allereerst effcënt (medewerkers besteden mnder tjd aan rezen tussen het depot en museum, alle collectes n één gebouw) en velg voor optmaal toezcht op het behoud en beheer van de collecte, en voor het goed kunnen werken met de verzamelngen. Daarnaast kan de bevelgng van het Collectegebouw vanut Museum Bojmans Van Beunngen op afstand gefaclteerd worden. Een bjkomend voordeel voor deze locate s dat het museum beschkt over een vergunnng voor warmte-koude-opslag (WKO) n dt gebed. Deze s van belang om het gebouw zo energezung mogeljk te kunnen realseren. Beeld Het Collectegebouw s een schatkamer met een egen karakter dat zch voornameljk rcht op optmaal behoud en beheer van de gemeenteljke en ook partculere collectes. Het programma s daarbj naar behoefte schakelbaar. Daarnaast bedt het gebouw op klene schaal de mogeljkhed om collectes van zowel het museum als de van partculere verzamelaars te presenteren. De kern van het gebouw wordt gevormd door de depots, daar omheen lggen de andere functonalteten en faclteten. De publeksfunctes bevnden zch zoveel mogeljk n de plnt, de schl en op het dak van het gebouw, waardoor rsco s n de kluzen worden gemnmalseerd. Het gebouw kent ook dverse velghedszones (ze p en llustrate op p. 76). Het Collectegebouw maakt het mogeljk om meer facetten van de collecte te tonen en ook om het publek geregsseerd een kjkje achter de schermen te beden en kenns te laten nemen van de dverse facetten van het beheer en behoud van kunstobjecten. Omdat een groot deel van het Collectegebouw bestaat ut depotrumte en daarmee aan de hoogste velghedsnormen moet voldoen, s het van groot belang dat de resterende rumte een sterke publeke werkng heeft. Collectes van partculere verzamelaars kunnen afhankeljk van de wens van de verzamelaar zowel anonem worden bewaard als op meer publeke wjze voor het voetlcht worden gebracht, terwjl n de atelers getoond wordt hoe met/aan de kunstobjecten van de eerste orde wordt gewerkt. Als gebouw moet het Collectegebouw met zjn representateve functe aantrekkeljk en utnodgend ogen; ook dent het een archtectonsch statement te zjn. Programma van Esen Collectegebouw Museum Bojmans Van Beunngen

15 2 VRAAGSTELLING EN DOEL Inledng In 2005 werden de museumdepots (ntern en Metaalhof) aangemerkt als rscovol en net voldoend aan de hudge normen en esen op het gebed van beheer en behoud (0-metng Bureau Vrtuoos). Ook werd er een groeende behoefte aan opslag- en presentaterumte geconstateerd. Om deze knelpunten op te kunnen lossen, werd n 2006 door ToornendPartners een eerste Programma van Esen opgesteld voor een neuw depot c.q. Collectegebouw voor Museum Bojmans Van Beunngen. In 2009 verscheen een publcate (n opdracht van Museum Bojmans Van Beunngen en het Ontwkkelngsbedrjf Rotterdam) waarn de noodzaak van een Collectegebouw, alsook de mogeljkheden op het gebed van publekprvate samenwerkng staan beschreven. Het museum heeft de afgelopen jaren steeds vaker verzoeken ontvangen van partculere verzamelaars de zch aan Museum Bojmans Van Beunngen wllen verbnden met het doel hun kunstwerken net alleen te exposeren, maar ook professoneel te beheren en behouden. De synerge tussen publeke en prvate partjen ledt ertoe dat producten en densten worden samengebracht. Zo wordt de Bojmans-collecte versterkt door nbreng van neuwe objecten de het museum met egen mddelen net kan verwerven. Daarnaast bedt het concept prvate partjen de mogeljkhed om de collecte voor de vereste zorg onder te brengen n een professonele omgevng met een goede naam en veel expertse. De gecombneerde zorg voor de dverse collectes bedt synerge voordelen omdat expertse kan worden aangetrokken en gedeeld de tot op heden net of tegen veel extra kosten aanwezg s. Een deel van het Collectegebouw wordt opengesteld voor bezoekers, zodat deze kenns kunnen nemen van de dverse aspecten van het bewaren van kunstobjecten. Het Collectegebouw s zoals gezegd een neuw type gebouw. Vanwege het deels openbare karakter van het gebouw en de wens voorzenngen op maat te kunnen leveren (het gebouw s er zowel voor de anoneme verzamelaar als voor de collectoneur de zjn collecte onder de aandacht van een breed publek wl brengen) zjn onder meer de logstek, velghed, klmaat en explotate complexer dan n een reguler depot en s er behoefte aan een ntegraal Programma van Esen. Vanut de logstek zullen publek toegankeljke gebeden, sempubleke gebeden en net toegankeljke gebeden op elkaar afgestemd moeten worden om zowel de velghed van de collecte te waarborgen als de toegankeljkhed en publeksvrendeljkhed van het gebouw te garanderen. Vraagstellng De vraag s: ontwerp een aantrekkeljk en logstek goed functonerend, stedenbouwkundg goed ngepast gebouw, waarn het erfgoed zó wordt bewaard dat het voor toekomstge generates wordt behouden. Laat n de aard en het ontwerp en functoneren van het gebouw het belang van het bewaren van en werken met kunstvoorwerpen tot utdrukkng komen. Programma van Esen Collectegebouw Museum Bojmans Van Beunngen

16 Erfgoed wordt bedregd door een tental potentële factoren, de heronder worden omschreven n relate tot het Collectegebouw. - Fyssche krachten Onder fyssche krachten wordt alle schade verstaan de ontstaat als gevolg van trllngen, schuren, schokken en zwaartekracht. Mechansche schade wordt onder meer voorkomen door de route van het object bnnen het depotgebouw drempelloos ut te voeren, geen tranenplaat toe te passen en ook bj de vloerafwerkng trllngen tjdens transport te voorkomen. Om de beschkbare vloeroppervlakte optmaal te benutten, worden waar mogeljk en toegestaan verrjdbare opslagmddelen gebrukt. Bj de selecte hervan speelt stabltet en bedenng ook een belangrjke rol. - Defstal, vandalsme en ongeregstreerde verplaatsngen Objecten kunnen op verschllende maneren ut een collecte verdwjnen. De meest bekende s defstal, maar objecten kunnen ook organek zoek raken doordat ze verkeerd worden terug geplaatst n het depot. Actuele standplaatsregstrate s daarom essenteel. Handmatge standplaatsregstrate s echter ook een ntensef en foutgevoelg proces. Vanwege de doorgaans vele collectebewegngen en om de regstrate zo effcënt, optmaal en velg mogeljk te laten plaatsvnden, s een deels geautomatseerde regstrate (denk aan de barcodes n de supermarkt) noodzakeljk. Om dt te kunnen realseren moet ten behoeve van het regstratesysteem een wfverbndng beschkbaar zjn n alle rumtes waar objecten worden bewaard of waar met objecten wordt gewerkt. Ter prevente van defstal s het bevelgngssysteem crucaal, evenals het opstellen en (fysek) handhaven van dverse nterne procedures. Toegang tot rumtes waar zch objecten kunnen bevnden s altjd beperkt en onder begeledng van geautorseerd personeel. - Vuur Herbj gaat het om het ontstaan, de verspredng en de versterkng van brand. De schade aan objecten heeft net alleen betrekkng op het verbranden of smelten van de collecte of een deel daarvan maar ook op bjvoorbeeld de deposte van roetdeeltjes. Open vuur en roken, blksem als ook elektrsche apparaten zjn potentële bronnen van vuur. Daarom worden depots en andere rumtes waar objecten aanwezg zjn, buten gebruksuren spannngsloos (met utzonderng van bevelgng) gemaakt. Naast het beperken van de mogeljkhed van overslaan van brand naar naastgelegen brandcompartmenten, s snel blussen van groot belang. Ook verspredng van roet en rook naar andere compartmenten dent zoveel mogeljk te worden tegengegaan. - Water Wateroverlast n een depot kan op verschllende maneren ontstaan. Naast overstromngen als gevolg van djkdoorbraak, kan herbj ook gedacht worden aan breuk van waterledngen of bjvoorbeeld lekkage van het dak. Behalve de schade de ontstaat door het vochtg raken van het materaal, kan soms ook ernstge schade ontstaan bj het vervolgens drogen van een natte collecte. Om deze reden denen watervoerende ledngen n de depotrumtes of n rumtes waar met de collecte wordt gewerkt te worden vermeden. Ook bluswater kan grote schade toebrengen aan de collectes. Programma van Esen Collectegebouw Museum Bojmans Van Beunngen

17 - Ongederte en schmmels Er zjn verschllende typen ongederte te onderscheden, varërend van knaagderen tot nsecten. Va open ramen, deuren of andere openngen n het gebouw kunnen nsecten tot de collecte doordrngen. Soms worden ze bnnen gebracht n objecten, door brukleenverkeer of door aanwnsten. Schmmelsporen zjn altjd aanwezg n de lucht en kunnen tot wasdom komen als de relateve vochtghed lang genoeg, hoog genoeg s. Ook de temperatuur speelt herbj een rol, bj hogere temperatuur groeen schmmels sneller. Het s daarom van belang de afwerkng van het gebouw zodang s dat ongederte net gemakkeljk naar bnnen kan en dat de rumtes gemakkeljk kunnen worden schoongehouden. Vul en stof kunnen nameljk een voedngsbron zjn voor ongederte. Bj het bnnenbrengen van objecten zjn procedures van toepassng om te voorkomen dat besmette objecten bj de andere objecten n depot worden geplaatst. - Verontrengngen Er kan een ondersched gemaakt worden n verontrengngen ut de lucht en verontrengngen afkomstg van vloestoffen. Luchtverontrengngen kunnen worden onderverdeeld n gassen en stofdeeltjes de n de butenlucht voorkomen (zogenaamde prmare gassen) en gassen de n een gebouw worden gegenereerd, bjvoorbeeld afkomstg ut constructemateralen. Bj de selecte van materalen dent her rekenng mee gehouden te worden. - Stralng Lchtschade kan ontstaan als er te veel zchtbaar lcht en/of UV door zon- of kunstlcht op een object valt. Kleurstoffen ver- of ontkleuren, paper verbrunt, vernssen / lakken verouderen, hout kan vergelen en ook kunnen sommge chemsche processen worden versneld. Daarom worden n rumten waar objecten worden bewaard of met objecten wordt gewerkt, lampen toegepast de UV-arm zjn. Ter beoordelng van de objecten wordt lcht met een daglchtkleur toegepast. - Onjuste temperatuurregelng De temperatuur n depots dent zo constant mogeljk te worden gehouden. Een hoge temperatuur versnelt chemsche en bologsche processen en s net wenseljk. Een lage temperatuur vertraagt deze processen just. Bovenden s er een drecte relate tussen de temperatuur en de relateve vochtghed. - Onjuste relateve vochtghedsregelng Een relateve vochtghed (RV) s rscovol als deze te hoog, te laag of te varabel s. Bj hoge RV kunnen bepaalde chemsche reactes versneld worden (corrose), zullen organsche materalen zwellen en kan schmmelgroe optreden wanneer deze gedurende meerdere dagen hoger s dan 68%. Bj een te lage RV zullen hygroscopsche materalen utdrogen met als mogeljke gevolgen, verbrossng, zout utbloe of bjvoorbeeld krstalstructuur transformates (dehydrate). Bj een fluctuerende RV zullen hygroscopsche materalen zwellen en krmpen. Dt kan scheurvormng, delamnerng van oppervlakte lagen en/of vervormngen tot gevolg hebben. - Verles Programma van Esen Collectegebouw Museum Bojmans Van Beunngen

18 Hermee wordt bedoeld het ut het zcht raken van objecten door verwaarlozng of veronachtzamng. Ook het verles van bj objecten behorende nformate waardoor de betekens van de objecten ondudeljk wordt valt heronder. Dat kan geschreven nformate zjn (b.v. veldnottes over verzameld materaal) of nformate de n hoofden van mensen zt en net schrfteljk of vsueel s gedocumenteerd. Bnnen het gebouw kan dt rsco worden gemnmalseerd door het aanbrengen van WIFI ten behoeve van het collecteregstratesysteem. Dt Programma van Esen (PvE) formuleert op welke wjze de Stchtng Collectegebouw nvullng wenst te geven aan het bewaren en beschermen van kunstobjecten opdat deze voor de toekomstge generates behouden bljven. Het gebouw waarn de kunstobjecten worden bewaard en waarn met de voorwerpen wordt gewerkt, moet voldoen aan alle n dt Programma van Esen genoemde esen. Het Programma van Esen beschrjft daarmee de kwaltet van het gebouw. Het Programma van Esen geeft de kwalteten eendudg weer n termen van zowel functonaltet als technek. Zo wordt dt Programma van Esen utgangspunt voor het bereken van het gewenste endresultaat. Een aantal gestelde esen dent nader te worden utgewerkt n PvE s voor verschllende nstallates. Het Programma van Esen s gebaseerd op de algemeen geaccepteerde normen en standaarden op het gebed van collectebeheer, bevelgng, opslagsystemen, klmaatbeheersng, en logstek. Het Programma van Esen geeft de utgangspunten van het ontwerp voor de archtect en alle advseurs. De ontwerpopgave ludt: * Ontwerp een gebouw dat voldoet aan de esen gesteld n dt Programma van Esen. * Ontwerp een gebouw dat realseerbaar s bnnen budget en plannng. Doel van het Programma van Esen Het Programma van Esen dent verschllende doelen: - Contractstuk Het Programma van Esen s het utgangspunt voor alle betrokken partjen, voor zowel de ontwerpers als de organsate van de opdrachtgever (dt zjn de partjen zoals gedefneerd n de ntenteovereenkomst). Het Programma van Esen s een contractstuk tussen de partjen. Programma van Esen Collectegebouw Museum Bojmans Van Beunngen

19 - Toetsngskader Een ontwerp komt noot neens tot stand, maar doorloopt enkele fasen. Na elke fase wordt het ontwerp getoetst. De tjd, het nzcht n functonaltet en het ontwerp kunnen leden tot wjzgngen n het Programma van Esen. De opdrachtgever (de partjen) s n staat door het toetsngskader aan de hand van het Programma van Esen tot en met de opleverng te controleren of het ontwerp voldoet aan de utgangspunten. - Kostenramng Het opstellen van het Programma van Esen n de defntefase van een project s de belangrjkste stap n het bouwproces. In deze eerste stap worden beslssngen genomen de bepalend zjn voor de kosten en kwaltet van het project. Dat s de fase waarn de opdrachtgever (de partjen) zjn ambtes en doelstellngen vastlegt. Aan de hand van het n het Programma van Esen gevraagde bouwvolume en het geformuleerde ambtenveau wordt een nvesterngsbegrotng opgesteld. - Sturngsmddel De opdrachtgever (de partjen) houdt budgettar rekenng met de kosten van het project en wenst daarover zekerhed. Daarom wordt veel nadruk gelegd op de beheersng van de kwaltet van het gebouw. Door dt aspect goed te omschrjven n het Programma van Esen, s het mogeljk om later n het project daarop te sturen. Daarnaast denen er aanvullende afspraken te worden gemaakt over de nformatestromen, de projectorgansate en de plannng. Deze afspraken moeten worden vastgelegd n het Plan van Aanpak. - Dscusse voorkomen Het Programma van Esen dent compleet en eendudg te zjn. Interpretateverschllen en dscusse over de gevraagde husvestngsprestates moeten worden voorkomen. Door heldere defntes wordt dt bewerkstellgd. Bestaande documenten Dt Programma van Esen s gebaseerd op het Collectebeledsplan Museum Bojmans Van Beunngen , kenmerk: ex/ /dr. Om de exacte hoeveelheden van oppervlakten en volumen opslagrumte te bepalen, s een preceze omschrjvng van de benodgde nventars opgesteld voor het plaatsen van kunstobjecten. Ze bjlage F. Programmawjzgngen Tjdens het ontwerpproces kunnen nzchten wjzgen. Na beslutvormng worden mogeljke aanpassngen doorgevoerd. Beslutvormng vndt plaats door vaststellng van het fasedocument door het drecteoverleg, waarn de afwjkngen van het Programma van Esen explcet n staan vermeld. Programma van Esen Collectegebouw Museum Bojmans Van Beunngen

20 Leeswjzer Hoofdstukndelng Programma van Esen Collectegebouw Museum Bojmans Van Beunngen

21 2.6.2 Symbolen en methoden In dt Programma van Esen wordt de volgende, door ToornendPartners ontwkkelde methode gehanteerd: Toets van het ontwerp Symbool Omschrjvng es of achtergrondnformate. Rumte voor opmerkngen F.01 Dt symbool geeft een es weer. De letter geeft aan of het om een es aan de locate (L), een functonele es (F), een Bevelgngses (B), een constructeve en bouwkundge es (CB), of een nstallate-es (I) gaat. Dt symbool geeft aan dat de tekst geen esen bevat en mag worden beschouwd als achtergrondnformate. Programma van Esen Collectegebouw Museum Bojmans Van Beunngen

22 3 LOCATIE 3.1 Esen aan de locate De voorkeur voor de locate van het Collectegebouw gaat ut naar het Museumpark n Rotterdam, n de drecte omgevng van Museum Bojmans Van Beunngen. Deze locate brengt een aantal synerge voordelen met zch mee, nameljk: - de overloop van bezoek naar de andere culturele nstellngen aan en rondom het park en vce versa s optmaal - de archtectuur van het Collectegebouw vormt een aantrekkngskracht op zch - effcënt en velg behoud en beheer van de collecte vanwege korte afstanden tussen bede gebouwen - de bevelgng van het Collectegebouw kan s nachts vanut Museum Bojmans Van Beunngen gefaclteerd worden, waar aanvullende 24-uurs bewakng aanwezg s. - het museum beschkt over een vergunnng voor warmte-koude opslag Inden de locate van het Collectegebouw op grotere afstand van Museum Bojmans Van Beunngen gerealseerd wordt dent rekenng gehouden te worden met de volgende gevolgen voor beheer en logstek: - meer dubbele functes - langere restjd - extra bevelgng L.01 De brandweer kan bj een meldng bnnen 5 mnuten op locate zjn vanaf de dchtstbjzjnde brandweerkazerne. L.02 De polte kan bj een meldng bnnen 5 mnuten op locate zjn. L.03 De locate moet te bereken zjn voor vrachtwagens met contaners met een maxmale totale lengte van 19 m oftewel een contaner van 20 foot, met een breedte van 2.60 meter exclusef geopende deur. Programma van Esen Collectegebouw Museum Bojmans Van Beunngen

23 3.2 Bestemmngsplan en rumteljke npassng Er dent bj de rumteljke npassng rekenng te worden gehouden met een goed functonerende aanrjroute (draacrkels vrachtwagens, geljktjdg laden en lossen etc.) L.04 Het bestemmngsplan moet de mogeljkhed beden om ten mnste het rumteprogramma ut bjlage A te realseren. L.05 De bestemmng van de kavel moet het mogeljk maken om op de locate een Collectegebouw te realseren. L.06 Er dent onbebouwd oppervlak op het terren over te bljven na de bouw van het Collectegebouw. Deze rumte dent onder andere als wachtplaats voor trucks. Er wordt utgegaan van 2 wachtplaatsen/opstelplekken. L.07 Inden het Collectegebouw gerealseerd wordt n het Museumpark s de parkeervoorzenng voor de medewerkers, gebrukers en bezoekers van het Collectegebouw voorzen n de parkeergarage Museumpark. Programma van Esen Collectegebouw Museum Bojmans Van Beunngen

24 4 UITGANGSPUNTEN 4.1 Duurzaamhedsambtes Duurzaamhed draagt net alleen bj aan verantwoord omgaan met energe, water en materaalgebruk, maar draagt ook bj aan een gezonde werkomgevng, mago en duurzaam gedrag. Duurzaamhed slut op deze maner effectef (posteve maner) aan bj de doelstellngen van de dverse stakeholders van het Collectegebouw De duurzaamhedambtes worden bepaald aan de hand van de doelstellngen en stratege voor het Collectegebouw en zjn van nvloed op zowel de husvestng, de bedrjfsvoerng als het prmare proces. Aan het prmare proces van het Collectegebouw - het optmaal beheer en behoud van de kunstobjecten - worden zeer specfeke klmaatcondtes gesteld om verval van de objecten tegen te gaan of te vertragen (ze hervoor bjlage C). Tegeljkertjd wordt op een meer energezunge en effcënte wjze naar klmaatcondtes gekeken. Net alleen de (veelal zeer kostbare en onderhoudsgevoelge) nstallates moeten stabele omstandgheden n de depots waarborgen, maar ook het gebouw zélf draagt n hoge mate bj aan de stabltet van het klmaat. Een recente stude van de Rjksdenst voor het Cultureel Erfgoed van het Mnstere van OCW beschrjft de ervarngen bj enkele onlangs gerealseerde duurzame depots n Denemarken. Het utgangspunt van deze depots s dat het gebouw door zjn fyseke kwalteten en lggng op de zon het klmaat n belangrjke mate bepaalt en stabel houdt. Dt gebeurt door de schl van het gebouw (cq de depots) als buffer te laten werken en de nstallates n ondersteunende zn n te zetten. Dt resulteert n een aanzenljk lager energeverbruk. Onderzocht moet worden of delen van dt concept ook toepasbaar zjn bj het Collectegebouw. Ut oogpunt van duurzaamhed en kosteneffcency, maar ook om mnder nstallate-afhankeljk te zjn, s de Stchtng Collectegebouw voornemens het Programma van Esen Collectegebouw Museum Bojmans Van Beunngen

25 utgangspunt te hanteren dat het gebouw bjdraagt aan de nterne klmaatbeheersng. Dt betekent dat de (klmaatongevoelge) schl van het gebouw (cq van de depots) werkt als buffer en zoveel mogeljk het werk doet om het energeverbruk te verlagen. Tegeljkertjd dent aan de klmaatesen zoals beschreven n bjlage D te worden voldaan. De samenhang tussen nstallates en gebouwconstructe zal moeten bewerkstellgen dat het gebouw aan de gestelde esen voldoet. Belangrjk hervoor s het nschakelen van een bouwfyscus/constructeur, de over deze samenhang kan advseren en ook kan controleren of zj voldoet. Voor dt PvE s voor de klmaatbeheersng bovenstaande passage als utgangspunt opgenomen. Nadere utwerkng en concretserng van de klmaatcondtes en de voorwaarden waaraan het gebouw n dt verband moet voldoen, s noodzakeljk. Omdat er n een vroeg stadum zekerhed dent te zjn over het behalen van de geëste waarden, wordt het ontwerpteam van het gebouw verzocht deze zekerhed aan te tonen (bjvoorbeeld door mddel van het doorrekenen van smulatemodellen en het gebruk van smulatesoftware). Voor het optmaal bewaren van kunstobjecten en verlagen van het energeverbruk zal n de depotrumten gekozen worden voor materalen de als (natuurljke) stablserende factor werken op de relateve vochtghed en temperatuur. Deze materalen kunnen vocht opnemen (en weer afgeven) en houden daardoor de temperatuur laag. Het materaal dent tevens stofvrj te zjn. Een andere duurzame maatregel s het toepassen van warmte-koude opslag (WKO). Voor het Museumpark n Rotterdam s de vergunnng al verleend. Tevens wl Museum Bojmans Van Beunngen nvullng geven aan thema s als gezondhed van medewerkers, afval, schoonmaak en mobltet. Voorbeelden zjn het vermnderen van de vervoersklometers door te sturen op een openbaar vervoer en fetsbeled en schoonmaken met zo mn mogeljk mleubelastng. De mogeljke duurzame maatregelen de van nvloed zjn op de bedrjfsvoerng worden nader onderzocht. Programma van Esen Collectegebouw Museum Bojmans Van Beunngen

26 4.2 Wet en regelgevng m.b.t. gebouw Het ontwerp en het gebouw moeten voldoen aan alle vgerende wet- en regelgevng. Dt zjn onder andere het Bouwbeslut 2012, het vgerende bestemmngsplan, de voor Rotterdam geldende Bouwverordenng 1993, verde druk en Welstandsvoorschrften, de wet Mleubeheer, het Handboek voor Toegankeljkhed en de relevante ARBO-wetgevng. Ontwerpende en utvoerende partjen zjn verantwoordeljk dat de vgerende wet- en regelgevng wordt toegepast. Her wordt n het PvE verder net naar verwezen. 4.3 Regelgevng m.b.t. kunst Voor het bewaren van kunst s geen algemene regelgevng voorhanden. Enkele documenten de rchtljnen bevatten zjn de Archefwet 1995, de Archefregelng 2009, de publcate Museum Collecton Storage van de UNESCO, de webste van het Canadan Conservaton Insttute en de rchtljnen van SPECTRUM. Van deze documenten s gebruk gemaakt bj het opstellen van dt Programma van Esen. Ook dent rekenng gehouden te worden met de neuwe luchtvrachtregelng (met ngang van 2013). Programma van Esen Collectegebouw Museum Bojmans Van Beunngen

27 5 FUNCTIONELE EN LOGISTIEKE EISEN De bass van het logsteke prncpe van het Collectegebouw s weergegeven bjlage G. Alle nformate omtrent verkante meters e.d. s opgenomen n bjlage A. Deze esen worden net separaat n de hoofdstukken genoemd zodat wjzgngen hern op slechts één plek te hoeven worden doorgevoerd. Een overzcht van alle overge kwanttateve en kwaltateve esen s opgenomen n bjlage C. 5.1 Ingang kunst De ngang voor kunst bestaat ut een geheel afgesloten, bevelgde en geventleerde rumte waarn vrachtauto s kunst kunnen laden en lossen. In deze rumte vndt geen toe- en afvoer plaats van materaal en goederen. Met andere woorden: de n- en utgang voor kunst s strkt gescheden van de n- en utgang voor materaal en goederen Slus De slusrumte voor het laden en lossen s bedoeld om met auto/vrachtauto bnnen te rjden. Deze slusfuncte moet voldoen aan de hoogste esen op het gebed van klmaat, logstek en bevelgng. F.01 De slusrumte dent zowel vanaf de butenzjde als vanaf de laad/losrumte volledg afslutbaar te zjn. F.02 De slusrumte bedt rumte aan twee vrachtwagens met een lengte van maxmaal 19m en een breedte van maxmaal 2,55 m. Aan bede zjden van de vrachtwagen moet voldoende breedte zjn voor het openen van de porteren van de chauffeur/ bjrjder. F.03 De rumte s voorzen van een vast perron (hoogte n.t.b.) en een hefperron. De laadklep van de vrachtwagens rust op het perron. F.04 Er moet n de slusrumte een voorzenng, n de vorm van een mobel laadplatform, aanwezg zjn waarmee objecten vanut busjes en trucks van verschllende hoogten op het laad- en losperron te plaatsen zjn. F.05 De slusrumte dent mnmaal 5m hoog te zjn. Programma van Esen Collectegebouw Museum Bojmans Van Beunngen

28 F.06 De deuren van de slus moeten bevelgd zjn en handmatg en/of elektrsch te openen zjn. F.07 In de slus s een utlaatafzugnstallate aanwezg Laden en lossen De laad- en losrumte s een overslagrumte en dent zodang groot te zjn dat er opstelrumte s voor het laden en lossen van kunst. F.08 De nuttge rumte voor laden en lossen s ten mnste van de dmenses (l x b x h): 9,0m x 4,5m x 5,0m. F.09 Vanut de laad- en losrumte s er één toegang tot de handlngrumten. F.10 De toevoer van goederen voor publeke rumten (zoals bjvoorbeeld het restaurant) vndt elders plaats: va de ngang goederen 5.2 Handlngrumten De handlngrumten worden gebrukt voor overslag, acclmatserng, het n- en utpakken en regstreren en nummeren van kunstobjecten. Het acclmatseren s noodzakeljk om temperatuurverschllen of varates n luchtvochtghedpercentage ten opzchte van de standaardwaarden n het depot te overbruggen. Het n- en utpakken gebeurt door hervoor specaal opgeled personeel (art-handlers) en met gebruk van specfek npakmateraal (en hervoor gefabrceerde ksten). Tevens s het mogeljk om n een gescheden rumte kunstobjecten n quarantane te plaatsen voor een langere perode. F.11 Er denen mnmaal dre overslagrumten te zjn, waarvan één s bestemd voor luchtvracht (dt.v.m. de velghedsesen gesteld aan luchtvrachtverkeer). F.12 In de rumten denen krachtstroomaanslutngen aanwezg te zjn. F.13 De hoogte van de rumten bedraagt mnmaal 4,50 m. F.14 Alle plekken waartussen kunsttransporten plaatsvnden denen drempelloos te zjn, voorzen van een getvloerafwerkng n een lchte kleur. De hoek tussen wand en vloer dent rond te zjn. Programma van Esen Collectegebouw Museum Bojmans Van Beunngen

29 5.2.1 Overslag Deze rumte heeft een slusfuncte tussen het gebed waar de kunstobjecten worden opgeslagen en de rumte voor het laden en lossen. Deze slusfuncte voldoet aan alle esen op het gebed van klmaat, logstek én bevelgng, zoals beschreven n hoofdstuk 6. In deze rumten worden objecten geplaatst de gereed zjn voor transport of zojust zjn bnnengekomen. F.15 Vanut deze rumte s elke andere rumte tussen en n de gebeden Handlngrumten en Depotrumten npandg en drempelloos berekbaar. F.16 F.17 De overslagrumte voor n- en utgaande objecten dent te bestaan ut 2 opstelplaatsen voor de n- en utgaande objecten en een centrale rumte. De afmetngen van de bede opstelplaatsen denen 15m bj 2m te zjn, de centrale opstelplaats dent een afmetng van 6m bj 15m te hebben. Deze berekbaarhed geldt voor de volgende objecten: - Een pakket van 2 x 2 x 2m en - Een balkvormg pakket met een nhoud van 6 m3, waarbj de langste rbbe net langer s dan 4m. De rbben loodrecht op deze langste rbbe zjn allebe even lang. F.18 In de overslagrumte moeten de temperatuur en de luchtvochtghed regelbaar zjn ten behoeve van de klmaatovergang Acclmatserng F.19 Om te voorkomen dat kunstobjecten schade oplopen ten gevolge van een snelle veranderng n relateve vochtghed (RH) of temperatuur, kunnen de objecten n deze rumten acclmatseren. Er zjn n het Collectegebouw ten mnste twee acclmatserngrumten voor nkomende objecten. Het klmaat n deze rumten moet zodang kunnen worden ngesteld, dat er een geledeljke klmaatveranderng voor de objecten plaats kan vnden. NB ze hervoor ook punt (compartmenten foto s). Programma van Esen Collectegebouw Museum Bojmans Van Beunngen

30 5.2.3 Regstrate en nummerng F.20 Bj de regstrate worden alle nkomende en utgaande kunstwerken fysek gecontroleerd, geregstreerd, en wanneer nodg, gefotografeerd. Regstrate en nummerng vnden n dezelfde rumte plaats als het n- en utpakken van de kunstobjecten. Ook vnden regstratewerkzaamheden plaats n de atelers (ze onder 0). F.21 Deze rumte moet plaats beden aan een werkvlak om de kunstobjecten te onderzoeken en te nummeren en een werkvlak om gegevens te verwerken. F.22 In deze rumte moeten netwerkaanslutngen voor computers worden opgenomen. Ten behoeve van een wf verbndng denen aanslutngen voor elektra en data ook hoog te worden geplaatst. NB De verbndngskwaltet vraagt om extra aandacht omdat er door de nrchtng veel staal n deze rumte aanwezg s Inpakken/utpakken In de n- en utpakrumte worden kunstobjecten voorzen van een beschermende verpakkng tjdens transport, of wordt deze verpakkng verwjderd na transport. F.23 Inpakmateraal wordt n deze rumte opgeslagen. De lege verpakkngsksten worden geplaatst n de algemene bergng (ze onder 5.6.2) Quarantane In de quarantanerumte worden objecten geplaatst waarbj sprake s van plaagderen en andersoortge bologsche aantastngen. De rumte kan zo nodg n tweeën worden gecompartmenteerd. In de quarantanerumte s een werkplek aanwezg voor klene behandelngen aan objecten. Ook s er een vreskst geplaatst (nhoud crca 3m 3 ). Dverse voorzenngen voor de vreskst, zoals voedng moeten aanwezg zjn. Na het plaatsen van de vreskst moet het klmaat n de quarantanerumte aan de normen bljven voldoen. Programma van Esen Collectegebouw Museum Bojmans Van Beunngen

Een levensloopregeling voor software

Een levensloopregeling voor software Een levensloopregelng voor Neuwe benaderng - en nformatebevelgng De gebruker van een nformatesysteem streeft naar contnuïtet. De ongestoorde werkng van s hervoor essenteel. Maar wat weet de gebruker van

Nadere informatie

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking Behoefte aan Archtectuur Lfecycle Management Ontvlechtng van ICT verest neuwe samenwerkng Bnnen de ICT s sprake van verzulng van zowel de systemen als het voortbrengngsproces. Dt komt doordat de ICT n

Nadere informatie

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling B000012403 25 ĩ O Toelchtng adves gemeenteraad bj aanvraag aanwjzng als lokale publeke meda-nstellng Ì...Ï 1. Algemeen De wetgever heeft gekozen voor een s ys teem waarbj per gemeente, voor de termjn van

Nadere informatie

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming Beroepsregstrate en vooraanmelden voor beroepsregstrate n de jeugdhulp en jeugdbeschermng Inhoudsopgave Werk jj n de jeugdhulp of jeugdbeschermng? Bjvoorbeeld n de ggz? Ben je socaal werker? Of begeled

Nadere informatie

Toepassing: Codes. Hoofdstuk 3

Toepassing: Codes. Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 3 Toepassng: Codes Als toepassng van vectorrumten over endge lchamen kjken we naar foutenverbeterende codes. We benutten slechts elementare kenns van vectorrumten, en van de volgende functe.

Nadere informatie

Grote Synagoge. Sjoelgasse. Walter Süskindzaal. Snoge (Portugese Synagoge) Museumcafé (JHM) Auditorium (JHM)

Grote Synagoge. Sjoelgasse. Walter Süskindzaal. Snoge (Portugese Synagoge) Museumcafé (JHM) Auditorium (JHM) Zaalverhuur Bjzondere locates voor uw evenement Het Joods Hstorsch Museum heeft verschllende locates beschkbaar voor externe verhuur, elk met een egen functe en sfeer. Zo organseert u samen met het JHM

Nadere informatie

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing opzetstuk Systeem 2000 Art. nr.: 0661 xx / 0671 xx Inhoudsopgave 1. Velghedsnstructes 2. Functe 2.1. Werkngsprncpe 2.2. Detecteveld verse met 1,10 m lens 2.3. Detecteveld verse met 2,20 m lens 3. Montage

Nadere informatie

effectief inzetten? Bert Dingemans

effectief inzetten? Bert Dingemans archtectuur Is meten weten? Kwaltateve en kwanttateve analyse n archtectuurmodellen Kwaltateve en kwanttateve analyses kunnen de denstverlenng van de enterprsearchtect verbeteren. Toch s de nzet van deze

Nadere informatie

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal - 2 - Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 4INT05600 IIIIIIlllllllllIIIIIIIIIIIlllllllllllllllll Onderwerp: Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9 Gemeente Hellendoorn DEC. 20W Verzoek toepassng

Nadere informatie

Is de app een onmisbaar onderdeel van de les of het leerproces? nee. Is de leerling/student 16 jaar of ouder?

Is de app een onmisbaar onderdeel van de les of het leerproces? nee. Is de leerling/student 16 jaar of ouder? Beslsboom onderwjsapps Deze beslsboom helpt je bj het maken van de afwegng of (en onder welke voorwaarden) je een onderwjsapp kunt gebruken bnnen jouw les. START HIER het onderzoek naar je app Is de app

Nadere informatie

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen nner lvng nnerarchtecture vrjstaande woonhuzen en verbouwngen 0 10 25 nnerarchtecture feelng good n natural archtecture nspred by nature, buldng for people, creatng envronments, wth a natural touch 03

Nadere informatie

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen nner lvng nnerarchtecture vrjstaande woonhuzen en verbouwngen 0 10 25 2 nspred by nature, buldng for people, creatng envronments, wth a natural touch nnerarchtecture feelng good n natural archtecture aboratorum

Nadere informatie

DE HAVO-LEERLING STUDIEVAARDIG

DE HAVO-LEERLING STUDIEVAARDIG DE HAVO-LEERLING STUDIEVAARDIG Handrekng voor scholen hoe zj op gestructureerde en structurele wjze de vaardgheden ut de Genereke studevaardghedenset voor doorstroom havo-hbo n hun currculum op kunnen

Nadere informatie

6 BEREKENINGSVOORBEELDEN

6 BEREKENINGSVOORBEELDEN Voorbeelden ISSO-publcate 51 6 BEREKENINGSVOORBEELDEN In dt hoofdstuk zjn een tweetal berekenngsvoorbeelden opgenomen: één voor een portekwonng (een tussenwonng) en een hoekwonng van een rj wonngen. Voor

Nadere informatie

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen)

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen) Afhalng Afhalng van gefrankeerde zendngen 1. Collect & Send. ATH (Afhalng ten Huze) 3. Transport (Afhalng per vrachtwagen) Afhalng van ongefrankeerde zendngen (Collect & Stamp) 1. Maxmaal volume en gewcht.

Nadere informatie

Applicatieportfoliomanagement

Applicatieportfoliomanagement governance Applcateportfolomanagement Governance zet applcatebeheer op scherp Nu applcates steeds nauwer verweven zjn met bedrjfsprocessen, s een gestructureerde aanpak van het applcatebeheer noodzakeljk,

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en mogeljkheden Montorng van uw kredetverzekerng www.eulerhermes.nl EH SmartVew Montor uw rsco s en maak onmddelljk gebruk van neuwe kansen

Nadere informatie

Uitgeest 28 Mei 2013. Geachte Voorzitter en Commissieleden

Uitgeest 28 Mei 2013. Geachte Voorzitter en Commissieleden Utgeest 28 Me 203 Geachte Voorztter en Commsseleden Vanwege neuwe ontwkkelngen n verband met het verwjderen van de scootmobelen ut het atrum van De Slmp wl k dt n de GGZ-vergaderng nogmaals onder uw aandacht

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Apex Dynamcs bv Churchlllaan 101 NL-5705 BK Helmond The Netherlands Tel. : +31 (0)492 509 995 Fax : +31 (0)492 509 997 E-mal : sales@apexdyna.nl Internet : www.apexdyna.nl Gebrukershandledng Planetare

Nadere informatie

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder Waardeoverdracht Uw opgebouwde pensoen meenemen naar uw neuwe pensoenutvoerder In deze brochure 3 4 5 6 Gefelcteerd! Een neuwe baan Wel of net kezen voor waardeoverdracht? Vergeljk de regelngen Hoe waardevast

Nadere informatie

Installatiehandleiding. ExaMaster

Installatiehandleiding. ExaMaster Installatehandledng ExaMaster INHOUDSOPGAVE INLEIDING Installatehandledng.... Productdocumentate.... Bjbehorende documenten.... Utleg van symbolen... Beschrjvng van het apparaat.... Wetteljke verplchtngen....

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF 12R.00353

RAADSINFORMATIEBRIEF 12R.00353 RAADSINFORMATIEBRIEF 12R.00353 gemeente WOERDEN Van Wethouder Schreurs Datum : 25 september 2012 Portefeullehouders) : wethouder Scheurs Portefeulle(s) : wethouder Schreurs Contactpersoon : R. Broekmeulen

Nadere informatie

Clock Radio AR180D GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55

Clock Radio AR180D GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55 Clock Rado AR180D User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55 Inhoudsopgave 1. Velghed... 13 1.1 Beoogd

Nadere informatie

lus+ De klachtencommissie en de rol van de vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen

lus+ De klachtencommissie en de rol van de vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen De klachtencommsse en de rol van de vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen Op het moment dat emand te maken krjgt met ongewenst gedrag zjn er verschllende mogeljkheden om dat ongewenst gedrag te stoppen.

Nadere informatie

officiële bijdrage aan het CMMI. Jan Jaap Cannegieter

officiële bijdrage aan het CMMI. Jan Jaap Cannegieter Nederlandse bjdrage aan offcële CMM CMMI-s De Nederlandse stchtng SPIder heeft s ontwkkeld voor het CMMI, verschllende routes door het CMMI voor het oplossen van bepaalde problemen of het halen van bepaalde

Nadere informatie

Bronnen & Methoden bij Marktscan medischspecialistische zorg 2015

Bronnen & Methoden bij Marktscan medischspecialistische zorg 2015 Bronnen & Methoden bj Marktscan medschspecalstsche zorg 2015 Hoofdstuk 2: Wachttjden voor medsch specalstsche zorg Ontwkkelng van wachttjden Voor de wachttjdanalyses s gebruk gemaakt van gegevens afkomstg

Nadere informatie

ISO/IEC 38500 BiSL ASL

ISO/IEC 38500 BiSL ASL nformatevoorzenng Een vergeljkng ISO/IEC 38500 BSL ASL ISO/IEC 38500, BSL en ASL kunnen een grote rol spelen n het professonalseren van de nformatevoorzenng, eder model vanut hun egen doelstellng en kracht.

Nadere informatie

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden?

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden? 3. Dagnostek 3.7. Hoe meet je verbeterng of verslechterng n het dageljks functoneren met betrekkng tot de mobltet (ztten, staan, lopen, verplaatsen) bj CP? 3.7.3 Welke meetnstrumenten zjn geschkt voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der StatenGeneraal 2 Vergaderjaar 986987 07 Husvestng der Kamer Nr. 66 Herdruk BRIEF VAN DE BOUWBEGELEIDINGSCOMMISSIE Aan de Voorztter van de Tweede Kamer der StatenGeneraal 'sgravenhage,

Nadere informatie

Onderzoek! Ontdek! Onderneem! WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP WWW.EUREKACUP.NL. Eureka!Cup is een programma van Stichting Techniekpromotie

Onderzoek! Ontdek! Onderneem! WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP WWW.EUREKACUP.NL. Eureka!Cup is een programma van Stichting Techniekpromotie GEVER WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP E!C16-1 GEVER 7 Bètawerelden De opdrachten van het Eureka!Cup sezoen worden geplaatst bnnen een van de 7 bètawerelden: Voedng & Vtaltet Mobltet & Rumte Lfestyle & Desgn Scence

Nadere informatie

Elke dag het zonnige leven

Elke dag het zonnige leven Elke dag het zonnge leven Zomer en wnter, lente en herfst: n Mpato genet u elke dag opneuw van medterrane sferen. In de overdekte bnnentun kunt u het hele jaar door endeloos ontspannen te mdden van groen,

Nadere informatie

Uitgebreide aandacht warmtapwatersystemen. Door afnemende warmtevraag voor ruimteverwarming, neemt het belang van het

Uitgebreide aandacht warmtapwatersystemen. Door afnemende warmtevraag voor ruimteverwarming, neemt het belang van het NEN 5128: overzcht van rendementen Utgebrede aandacht warmtapwatersystemen Door afnemende warmtevraag voor rumteverwarmng, neemt het belang van het opwekkngsrendement voor warmtapwater toe. In de norm

Nadere informatie

zijn, kunnen we stellen dat de huidige analyses vooral toegespitst zijn op een ordergerichte situatie.

zijn, kunnen we stellen dat de huidige analyses vooral toegespitst zijn op een ordergerichte situatie. 1\1. H. CORBEY El'\ R. A JAT\SEJ'\ FLEXBLTET EN LOGSTEKE KOSTEN DE LOGSTEKE GELDSTROOMDAGt LOGSTEKE KOSTEN Voor het onderzoek 'Logsteke geldsrroomdagnose' zjn verschllendc utgangspunten geformuleerd. Ten

Nadere informatie

Beleid Gebruik van de openbare ruimte; Standplaatsen

Beleid Gebruik van de openbare ruimte; Standplaatsen Beled Gebruk van de openbare rumte; Standplaatsen Wetstechnsche nformate Gegevens van de regelng Overhedsorgansate Offcële naam regelng Cteerttel Besloten door Deze verse s geldg tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

Middenkaderfunctionaris bouw & infra (Netwerkschool)

Middenkaderfunctionaris bouw & infra (Netwerkschool) Mddenkaderfunctonars bouw & nfra (Netwerkschool) MBO College voor Bouw, Infra & Intereur Door ondernemend te zjn krjg k meer verantwoordeljkhed. 2013-2014 BOL Nveau 4 Thorbeckelaan 184 Almelo Crebo: 22012

Nadere informatie

Rekenen met rente en rendement

Rekenen met rente en rendement Rekenen met rente en rendement Woekerpols? Lenng met lokrente? Er wordt met de beschuldgende vnger naar banken en verzekeraars gewezen de op hun beurt weer terugwjzen naar de consument: Deze zou te weng

Nadere informatie

VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN.

VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN. VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN. - 8h -% RH www.quck-step.com www.quck-step.com Cement

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting (Dutch summary)

Nederlandse samenvatting (Dutch summary) Nederlandse samenvattng (Dutch summary) Gezondhedszorg s kostbaar en wordt steeds duurder onder nvloed van een toenemende en veranderende vraag naar zorg door een vergrjzende samenlevng, toenemende vraag

Nadere informatie

LUCIA MARTHAS. Institute for Performing Arts HBO MBO. Talent is only the starting point. Vooropleiding. Leerbedrijf.

LUCIA MARTHAS. Institute for Performing Arts HBO MBO. Talent is only the starting point. Vooropleiding. Leerbedrijf. LUCIA MARTHAS Insttute for Performng Arts Talent s only the startng pont - Irvng Berln - HBO MBO Vooropledng Leerbedrjf Onderwjsvse Voorwoord Het Luca Marthas Insttute for Performng Arts (LMIPA) s een

Nadere informatie

Proostwetering 24L 3543 AE Utrecht Phone +31 (0)30-241.60.30 Fax +31 (0)30-241.60.43 info@realxs.nl. Brochure NL versie.indd 1 24-11-2011 9:38:42

Proostwetering 24L 3543 AE Utrecht Phone +31 (0)30-241.60.30 Fax +31 (0)30-241.60.43 info@realxs.nl. Brochure NL versie.indd 1 24-11-2011 9:38:42 Proostweterng 24L 3543 AE Utrecht Phone +31 (0)30-241.60.30 Fax +31 (0)30-241.60.43 nfo@realxs.nl Brochure NL verse.ndd 1 24-11-2011 9:38:42 Inhoud Pagna 1. Inledng 3 2. Organsate & Tjdbalk 4 3. realxs

Nadere informatie

Het Nederlands Persmuseuml

Het Nederlands Persmuseuml [HET ARCHIEF] Het Nederlands Persmuseuml HELLEKE VAN DEN BRABER lr In museale krngen bestaat vrj grote overeenstemmng over de crtera waaraan een echt museum moet voldoen. Een eerste vereste s uteraard

Nadere informatie

9001 107 529 (9504) Verbind uw vaatwasser met de toekomst.

9001 107 529 (9504) Verbind uw vaatwasser met de toekomst. 9001 107 529 (9504) Verbnd uw vaatwasser met de toekomst. Met Homeonnect kan uw vaatwasser veel meer estuur uw hushoudapparaat vanaf drect van onderweg en houd meer tjd over voor dngen de u werkeljk belangrjk

Nadere informatie

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N.

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N. gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Utrol gemeenteljk hondenbeled n overg deel Neuw-Vennep Portefeulehouder S. Bak, drs. Th.L.N. Weterngs ollegevergaderng 5 november 20 3 nlchtngen A. Monster

Nadere informatie

6. Behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese gericht op verbetering van handvaardigheid

6. Behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese gericht op verbetering van handvaardigheid 6. Behandelng van knderen met spastsche cerebrale parese gercht op verbeterng van handvaardghed 6.1.Wat s de meerwaarde van oefentherape bj de behandelng van knderen met spastsche CP op vaardghedsnveau

Nadere informatie

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank.

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank. Keuze van het mddel Hoveners # 1a OVER Keuze van het mddel VOOR Werkgever Sector Hoveners Geen net-toegelaten bestrjdngsmddel gebruken Gebruk een mddel dat s toegelaten n Nederland. Ze www.ctgb.nl, Bestrjdngsmddelendatabank.

Nadere informatie

Praktijkboek De knop om!

Praktijkboek De knop om! Praktjkboek De knop om! Maak uw organsate energebewust >> Duurzaam, Agrarsch, Innovatef en Internatonaal ondernemen De knop om! Maak uw organsate energebewust Voorwoord Bnnen bedrjven en nstellngen wordt

Nadere informatie

Eerste herziening 2009 BEELDKWALITEITPLAN VROUWENHOF

Eerste herziening 2009 BEELDKWALITEITPLAN VROUWENHOF Eerste herzenng 2009 BEELDKWALITEITPLAN VROUWENHOF Eerste herzenng 2009 BEELDKWALITEITPLAN VROUWENHOF, WEERT GEMEENTE WEERT Datum: 1 december 2009 Dhondt/S05001-RP05/01-12-09 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING

Nadere informatie

Bestemmingsplan Groene Kruisweg te Albrandswaard 3 mei 2011 PvN Peter J. van Nederpelt p.van.nederpelt@ooms.com (010)424 88 25 (010)424 88 89

Bestemmingsplan Groene Kruisweg te Albrandswaard 3 mei 2011 PvN Peter J. van Nederpelt p.van.nederpelt@ooms.com (010)424 88 25 (010)424 88 89 r^ooms.com Ooms Makelaars Bedrjfshusvestng B.V. Maaskade 113 Postbus 24040 3007 DA Rotterdam Telefoon (010) 424 88 88 Fax (010) 424 88 89 Het College van B&W van de Gemeente Albrandswaard Postbus 1000

Nadere informatie

ARU. ;ijniv-ersitejt. e 3 ndhov (2007.050) TEM. niet uitleenbaar

ARU. ;ijniv-ersitejt. e 3 ndhov (2007.050) TEM. niet uitleenbaar ARU 27 TEM (27.5) ;jnv-erstejt e 3 ndhov F net utleenbaar Colofon Ttel Onderzoek naar Rollen en Rolcombnates bj lokale Rabobanken l onderttel Afstudeeropdracht Verse, datum 27 augustus 27 Samengesteld

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Heerhugowaard Stad van kansen Bestuursdenst I adves aan Burgemeester en Wethouders Reg.nr: BW 13-0415 Sector/afd.: SO/OV Portefeullehouder: S. Bnnendjk Casenr.: Cbb130383 Steller/tst.: E. Brujns Agenda:

Nadere informatie

Kostenefficiënte woningbouw met eigen identiteit

Kostenefficiënte woningbouw met eigen identiteit #2 2015 9 wonngen Ons Huuske te Apeldoorn Kosteneffcënte wonngbouw met egen denttet In gesprek met Pm Ketelaars, conceptmanager en grondlegger van het Hejmans Woon Concept Hoe ondersched je jezelf n de

Nadere informatie

BRUIKLEENREGELING MOBIELE TELEFOON 2008

BRUIKLEENREGELING MOBIELE TELEFOON 2008 -W- " " GEMEENTE I rloorn GEMEENTEBLAD 2010-22 A. Brukleenregelng mobele telefoon 2008. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn maakt bekend dat: het op 4 maart 2008, onder ntrekkng

Nadere informatie

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen www.dtco.nl DLK Pro De all-round utlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschllende toepassngen Gewoon brljant, brljant eenvoudg DLK Pro s de productfamle van VDO, de neuwe standaards stelt voor

Nadere informatie

D-light light alarm ARW100

D-light light alarm ARW100 D-lght lght alarm ARW100 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 14 FR 27 ES 40 DE 52 EL 65 DA 78 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Feestelijke opening nieuwe woningen bij Op de Bies

Feestelijke opening nieuwe woningen bij Op de Bies KleurRjk dgtaal magazne voor medewerkers van Koraal Groep - 2015 - Nr. 6 Verder n dt magazne: Neuwe aanpak leerwerkbedrjven Feesteljke openng neuwe wonngen bj Op de Bes RICHTPUNT 2015: een neuwe kjk op

Nadere informatie

De enterprisearchitect als coach

De enterprisearchitect als coach archtectuur De enterprsearchtect als coach Naar een vloeende samenwerkng tussen enterprseen projectarchtecten Grotere organsates kennen vaak een (te strkte) schedng tussen enterprse- en projectarchtecten.

Nadere informatie

Forse besparing op telefonie

Forse besparing op telefonie KleurRjk dgtale neuwsbref voor medewerkers van Koraal Groep - februar 2015 Verder n deze neuwsbref: The Thunderbes maken razendsnel naam op nternet Forse besparng op telefone RvB en RvT bezoeken Berkenhofcollege

Nadere informatie

Handreiking Behorende bij Verslag over de Uitvoering Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003

Handreiking Behorende bij Verslag over de Uitvoering Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003 Handrekng Behorende bj Verslag over de Utvoerng Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003 Inhoud Onderdeel A Beeld omtrent de wetsutvoerng Verantwoordng omtrent tekortkomngen rechtmatghed Inledng 3 1. Verantwoordng

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. IKC Het Sterrenbos

Dit is de digitale schoolgids van. IKC Het Sterrenbos 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van IKC Het Sterrenbos IKC het Sterrenbos IKC-gds schooljaar 2015-2016 IKC het Sterrenbos; Onderwjs Knderopvang 2 4 jargen Buten Schoolse Opvang schoolvakantes adressen

Nadere informatie

WELZIJNSCAMPUS DR. CONSTANT JANSSEN

WELZIJNSCAMPUS DR. CONSTANT JANSSEN Welzjnsonthaal 1 INHOUD Voorwoord Concept: een warm en toegankeljk onthaal voor elke burger Een flexbel en functoneel ontwerp Tjdsljn Aanspreekpunt p3 p4 p6 p10 p11 2 VOORWOORD Beste Bedankt voor uw nteresse

Nadere informatie

Clockradio/CD-player

Clockradio/CD-player Clockrado/CD-player ARC120 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 15 FR 29 ES 43 DE 57 EL 71 Inhoudsopgave 1. Velghed... 16 1.1

Nadere informatie

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES SERVICE The tme you need SERVICESFORTINET Presales Support - Consultancy - Testapparatuur, Demo s en Plots - Wreless Ste Survey - Tranngen Installate Servce - Onderhoudscontracten - Telemarketng Al deze

Nadere informatie

inhoudsopgave CD MET Bijlagen Bestemmingsplan Beeldkwaliteitplan Landschapsplan Inmetingstekening kavels Artist s Impressions

inhoudsopgave CD MET Bijlagen Bestemmingsplan Beeldkwaliteitplan Landschapsplan Inmetingstekening kavels Artist s Impressions O N T W I K K E L I N G S K A D E R nhoudsopgave 1 Voorwoord 3 2 Leeswjzer 4 3 Kaders 5 3.1 Fscale kaders 3.2 Prvaatrechteljke overeenkomst 3.3 Bestemmngsplan 3.4 Beeldkwaltetplan 3.5 Landschapsplan 3.6

Nadere informatie

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen nner lvng nnerarchtecture vrjstaande woonhuzen en verbouwngen 0 10 25 nnerarchtecture feelng good n natural archtecture nspred by nature, buldng for people, creatng envronments, wth a natural touch 03

Nadere informatie

Verslag Regeltechniek 2

Verslag Regeltechniek 2 Verslag Regeltechnek 2 Door: Arjan Koen en Bert Schultz Studenten Werktugbouw deeltjd Cohort 2004 Inhoudsogave Inledng blz. 3 2 Oen lus eerste-orde systeem blz. 4 3 Gesloten lus P-geregeld eerste orde

Nadere informatie

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Al cohol kenn s door gespeel d Eval uat eal cohol voor l cht ng doorpeer sopf est val s ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Evaluate alcoholvoorlchtng door peers op festvals December 2005 INTRAVAL Gronngen-Rotterdam

Nadere informatie

De kloof: welke kennis heeft een opdrachtgever nodig?

De kloof: welke kennis heeft een opdrachtgever nodig? projectmanagement Goed opdrachtgeverschap De kloof: welke kenns heeft een opdrachtgever nodg? Een van de redenen waarom projecten net succesvol zjn s de kloof tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Om

Nadere informatie

Wat is EN81-28? Opgesloten in de lift?

Wat is EN81-28? Opgesloten in de lift? Wat s EN81-28? Opgesloten n de lft? www.safelne.se Geen panek! SafeLne waakt Hsselektronk ontwkkelt en vervaardgt elektronsche componenten voor lften, met als belangrjkste producten lfttelefoons voor het

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en opportuniteiten. www.eulerhermes.be. Monitoring van kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en opportuniteiten. www.eulerhermes.be. Monitoring van kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en opportunteten Montorng van kredetverzekerng www.eulerhermes.be De voordelen van EH SmartVew De juste nformate op het juste moment helder

Nadere informatie

donkerstraat samen de stad ontwerpen Masterplan Leieboorden park cafe parel

donkerstraat samen de stad ontwerpen Masterplan Leieboorden park cafe parel Masterplan Leeboorden Dt paneel maakt deel ut Menen. De wandelng neemt u n het plan voor gemaakt deze wandelng s te verkrjgen n het stadhus waar u ook het overzchtsplan assen van het masterplan n het groot

Nadere informatie

Process mining: leuk voor de liefhebber of noodzaak?

Process mining: leuk voor de liefhebber of noodzaak? process mnng Process mnng: leuk voor de lefhebber of noodzaak? Pledoo voor een breder draagvlak en toepassng n de audtpraktjk Process mnng toepassen n de audtpraktjk. Waarom zouden we dat wllen? En wat

Nadere informatie

DETERGENTEN IN UW DAGELIJKS LEVEN

DETERGENTEN IN UW DAGELIJKS LEVEN Het etket van hushoudeljke detergenten beter begrjpen Vanaf 8 oktober 2005 zullen de etketten en verpakkngen van detergenten geledeljk aan meer nformate bevatten. WAT MOET U HIEROVER WETEN? De komende

Nadere informatie

Beleggen in duurzame aandelen bij Robeco

Beleggen in duurzame aandelen bij Robeco Beleggen n duurzame aandelen bj Robeco Beleggen n duurzame aandelen bj Robeco Insttutonele beleggers staan voor tal van utdagngen. Zo leggen pensoendeelnemers, klanten en de samenlevng steeds meer druk

Nadere informatie

Biesbosch verdient het!

Biesbosch verdient het! Besbosch verdent het! Ontwkkelscenaro s - Endadves - Utgevoerd n opdracht van: Parkschap De Besbosch Opgesteld door: Buck Consultants Internatonal Njmegen, 14 oktober 2013 Voorwoord Snds medo jul 2013

Nadere informatie

One size fits not all

One size fits not all archtectuur One sze fts not all Methoden voor enterprsearchtectuur Welke maner van archtectuur bedrjven past het best bj een organsate? Een (onderzoeks)rchtng om meer grp te krjgen op bepalende factoren

Nadere informatie

Zo krijg je wél grip op IT-investeringen

Zo krijg je wél grip op IT-investeringen T-servcemanagement Zo krjg je wél grp op T-nvesterngen ntegrate van applcate- en projectportfolomanagement Met één druk op de knop een overzcht genereren van alle T-projecten en bjbehorende applcates (of

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding In deze handledng leest u hoe u de Ggaset PCI Card 54 op uw PC aanslut en een verbndng met een access pont tot stand brengt. Gedetalleerde nformate vndt u n de gebruksaanwjzng n elektronsche vorm op de

Nadere informatie

TOTAALOPLOSSINGEN: ALLES UIT ÉÉN HAND

TOTAALOPLOSSINGEN: ALLES UIT ÉÉN HAND TOTAALOPLOSSINGEN: ALLES UIT ÉÉN HAND Utgebred productassortment met systemen voor magazjnen en bedrjven CATALOGUS 2009 Hoofdstuk D , voor optmale rumtebesparng Met de etagevloerconstructes van SSI SCHÄFER

Nadere informatie

Akoestisch rapport gietwaterfabriek Dinteloord

Akoestisch rapport gietwaterfabriek Dinteloord BEM1303048 gemeente Steenbergen Akoestsch rapport getwaterfabrek Dnteloord \ 9 : - \ \ K 'SSIİC-1P31 í a r n opdracht van: Veola Water Solutons 81 Technologes b.v. ordernummer opdrachtgever: P12031-FE-221842

Nadere informatie

innerhousing by innerarchitecture for TBI-WOONlab gevels voor lekkereigenwoonhuis

innerhousing by innerarchitecture for TBI-WOONlab gevels voor lekkereigenwoonhuis nnerhousng by nnerarchtecture for TBI-WOONlab gevels voor lekkereigenwoonhus 0 10 25 nnerhousng by nnerarchtecture Mensen wllen een buurt waar ze prettg kunnen wonen. Een buurt waarn een rjk woongevoel

Nadere informatie

De nieuwe kijk op gezond en duurzaam

De nieuwe kijk op gezond en duurzaam Ecoheat Holland BV De neuwe kjk op gezond en duurzaam tot 70 % besparen op verwarmen uw energerekenng De deale warmtebron De zon s de natuurljke warmtebron van onze aarde en daarom de bass van ver- De

Nadere informatie

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur,

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur, / - Mr. W. Nass Vrjstraat 2a Postbus 420 5600 AK Endhoven Tel 040-2445701 Fax 040-2456438 Advocatenkantoor Mr. W. Nass Het bestuur van de BOA. e-mal Neuwe Purrnerweg 12 na~kanooma.n 1025 VS Amsterdam nternet

Nadere informatie

MRKOMNO. káéìï=î~å~ñw. pfabufp=ud. aáöáí~~ä=ê åíöéå hçêíé=ü~åçäéáçáåö= kéçéêä~åçë

MRKOMNO. káéìï=î~å~ñw. pfabufp=ud. aáöáí~~ä=ê åíöéå hçêíé=ü~åçäéáçáåö= kéçéêä~åçë káéìï=î~å~ñw MRKOMNO pfabufp=ud aáöáí~~ä=ê åíöéå hçêíé=ü~åçäéáçáåö= kéçéêä~åçë 0123 Dt product s voorzen van het CE-keurmerk n overeenstemmng met de bepalngen van de norm 93/42 EEG van 14 jun 1993 nzake

Nadere informatie

09 -tl- 201 fvan wijzigingen Horeca Exploitatieverordening voor Delft voorheen Exploitatieverordening Horeca 1998

09 -tl- 201 fvan wijzigingen Horeca Exploitatieverordening voor Delft voorheen Exploitatieverordening Horeca 1998 Bjlage: Overzch, Gescand archef datum 09 -tl- 201 fvan wjzgngen Horeca Explotateverordenng voor Delft voorheen Explotateverordenng Horeca 1998 V Algemeen Opschrft Opschrft t f Kern van de wjzgng(en) en

Nadere informatie

ACCU-CHEK. Compact Plus. Gebruiksaanwijzing SYSTEEM VOOR DE BEPALING VAN BLOEDGLUCOSE

ACCU-CHEK. Compact Plus. Gebruiksaanwijzing SYSTEEM VOOR DE BEPALING VAN BLOEDGLUCOSE ACCU-CHEK Compact Plus SYSTEEM VOOR DE BEPALING VAN BLOEDGLUCOSE Gebruksaanwjzng Op het verpakkngsmateraal, het typeplaatje van de meter en de prkpen kunnen volgende symbolen voorkomen. De betekens hervan

Nadere informatie

Vernieuwing Lake Land Hotel Jachthaven 1 Monnĩckendam Gemeente Waterland

Vernieuwing Lake Land Hotel Jachthaven 1 Monnĩckendam Gemeente Waterland FFF ï ī-ï n t on ra n t -1 «.u jy l l ;I H n rŗ nr Es Verneuwng Jachthaven 1 Monnĩckendam Gemeente Waterland Bestemmngsplan, ontwerpstjl en welstand. Datum: 8 februar 2014 Jachthaven 1 1141 AV Monnckendam,

Nadere informatie

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl MRT/RT MKT/KT Wormwelreductoren www.trston.nl Het s tjd voor Trston! Natuurljk wlt u dat uw producteproces soepel verloopt. Trston helpt. Want met de wormwelreductoren van Trston kest u voor langdurge

Nadere informatie

Duratec Control. Gebruikershandleiding bij versie 1.0.0.0

Duratec Control. Gebruikershandleiding bij versie 1.0.0.0 Duratec Control Gebrukershandledng bj verse 1.0.0.0 De Duratec-vakspecalst Stempel Verse: 30-7-2014 2014 by Duratec Vergssngen en technsche wjzgngen voorbehouden Fabrkant Duratec, een merk van Vectron

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool St. Jacobusschool 2014-2015

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool St. Jacobusschool 2014-2015 Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool St. Jacobusschool 2014-2015 s t n p 5 v f 1 z k c o g 2 8 x u e d b r z l y g 6 4 m q h t 7 9 St. Jacobusschool schoolgds 2014-2015 3 schoolvakantes adressen

Nadere informatie

Ter inzage gelegde v. Octrooiaanvrage Nr. 71 12927. ,, Klaisse i 11?, h 2 120 bd 7./ 119 bc 2), Int Cl. G' q-, n 33/16 f A 61 li 5/10.

Ter inzage gelegde v. Octrooiaanvrage Nr. 71 12927. ,, Klaisse i 11?, h 2 120 bd 7./ 119 bc 2), Int Cl. G' q-, n 33/16 f A 61 li 5/10. OCTROOIRAAD Prjs ƒ 3,~ Ter nzage gelegde v. Octrooaanvrage Nr. 71 12927 NEDERLAND,, Klasse 11?, h 2 120 bd 7./ 119 bc 2), Int Cl. G' q-, n 33/16 f A 61 l 5/10. Indenngsdatum: 21 september 1971, Datum van

Nadere informatie

InfoTerminal Touch Gebruiksaanwijzing

InfoTerminal Touch Gebruiksaanwijzing Gebruksaanwjzng Art. nr.: 2071 xx 1. Velghedsnstructes Inbouw en montage van elektrsche apparaten mogen utslutend gescheden door een landeljk erkend nstallatebedrjf. Daarbj de geldende ongevallen preventevoorschrften

Nadere informatie

In vier stappen naar een succesvolle informatievoorziening

In vier stappen naar een succesvolle informatievoorziening In ver stappen naar een succesvolle Meer toegevoegde waarde van IT voor de busness IT wordt dkwjls ervaren als net aanslutend op de wensen van de busness en net strategsch voor de organsate. Er gaat veel

Nadere informatie

gelezen het raadsvoorstel nummer RV van het college van burgemeester en wethouders van Den Helder van 28 februari 2012;

gelezen het raadsvoorstel nummer RV van het college van burgemeester en wethouders van Den Helder van 28 februari 2012; gemeente Den Helder Raadsbeslut Raadsvergaderng d.d. : 2 aprl 2012 Beslut nummer Onderwerp : RB12.0044 :Stmu!erngsregelng gevelopwaarderng wnkelpanden 'STADSHART DEN HELDER 2012-2013' De raad van de gemeente

Nadere informatie

D-1029 DGG (INTERN) Betuweroute. Ministerie van Verkeer en Waterstaat

D-1029 DGG (INTERN) Betuweroute. Ministerie van Verkeer en Waterstaat D-029 DGG (NTERN) Betuweroute Mnstere van Verkeer en Waterstaat Organsateontwkkelng Betuweroute Ontwerp van de projectorgansate tjdens de utvoerngsfase f nhoudsopgave.. nledng 2. Ontwerpprncpes 3. Projectdrecte

Nadere informatie

Gemeentelijk Rioleringsplan 2009-2013 gemeente Den Helder

Gemeentelijk Rioleringsplan 2009-2013 gemeente Den Helder Stuknummer: bl09.0099 Gemeenteljk Rolerngplan 0 gemeente Den Helder gemeente Den Helder "\ v T&* I Gemeente Der Helder pempnteljk Rolenngplan v ^ > A090 Den Helder, aprl Gemeenteljk rolerngplan Den Helder

Nadere informatie

AUDIT FACILITY MANAGEMENT

AUDIT FACILITY MANAGEMENT Mnstere van Verkeer en Waterstaat. Rjkswaterstaat, stafdenst Audt RWS AUDT FACLTY MANAGEMENT drs. P. Kool drs..e. Leene Stafdenst Audt RWS 's-gravenhage, jun 999 waterstaat nent&te! /Fex. 070-3513003 Audt

Nadere informatie

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer pensoen Hoeveel pensoen denk je dat je krjgt? Wat ontvang je egenljk als je met pensoen gaat? 5 prangende vragen aan drecteur Rob Braaksma Verantwoordngsorgaan De regelng n nfographc Feten, cjfers en wetenswaardgheden

Nadere informatie

Energiezuil met drie lege units, hoogte 491 mm Energiezuil met lichtelement en drie lege units, hoogte 769 mm

Energiezuil met drie lege units, hoogte 491 mm Energiezuil met lichtelement en drie lege units, hoogte 769 mm Montagehandledng Energezul met dre lege unts, hoogte 491 mm 1345 26/27/28 Energezul met lchtelement en dre lege unts, hoogte 769 mm 1349 26/27/28 Energezul met zes lege unts, hoogte 769 mm 1351 26/27/28

Nadere informatie

Vereniging van waterbedrijven in. Lobby Agenda 2014-2015

Vereniging van waterbedrijven in. Lobby Agenda 2014-2015 Verengng van waterbedrjven n Nederland Lobby Agenda 2014-2015 Neuwe Vewn-webste, neuws, standpunten en publcates beter toegankeljk Op 1 september s de neuwe webste van Vewn gelanceerd. De neuwe webste

Nadere informatie