Enquête naar de structuur van de ondernemingen: beschrijving en methodologische informatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Enquête naar de structuur van de ondernemingen: beschrijving en methodologische informatie"

Transcriptie

1 Enquête naar de structuur van de ondernemingen: beschrijving en methodologische informatie Doelstelling De enquête naar de structuur van de ondernemingen (hierna ook structuurenquête genoemd) heeft als doel om gedetailleerde, recente, complete, vergelijkbare en betrouwbare gegevens te verschaffen over de structuur van de bedrijven op Belgisch én Europees niveau. Via deze enquête wordt informatie ingezameld omtrent de structurele kenmerken van ondernemingen. Enkele onderwerpen zijn: o economische activiteit (nace rev.2 tot op vier cijfers) o aantal (aantal ondernemingen) o opbrengsten (omzet, productiewaarde, toegevoegd waarde tegen factorkosten, ) o kosten (totale aankoop van goederen en diensten, personeelskosten, ) o investeringen (bruto investeringen in materiële goederen, ) o werkgelegenheid (aantal werkzame personen, ) Deze gegevens worden voornamelijk afgeleid uit de boekhouding van de onderneming. De enquête handelt over de gegevens van het voorafgaande boekjaar. De enquête is een jaarlijks terugkerende enquête en omvat alle belangrijke economische sectoren (industrie, bouw, handel en diensten). Deze variabelen worden uitgesplitst tot op een gedetailleerd niveau naargelang de economische activiteit van de ondernemingen (nace rev. 2 classificatie). Enkele variabelen worden bovendien uitgesplitst naargelang de grootte van de onderneming of per regio (NUTS 2). Dezelfde variabelen worden ook ingezameld in andere Europese landen. De aldus ingewonnen informatie laat toe om op Europees niveau vergelijkbare, volledige en betrouwbare statistieken over de structuur van de ondernemingen op te maken. Deze statistieken zijn onmisbaar voor het uitstippelen van het economische beleid, zowel op Europees, nationaal als gewestelijk vlak. Bovendien kan een onderneming met deze statistische gegevens haar eigen positie binnen de ganse bedrijfstak beter inschatten. Voor de overheidsinstellingen die in het kader van het Instituut voor de Nationale Rekeningen met de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (ADSEI) geassocieerd zijn, met name de Nationale Bank van België (NBB) en het Federaal Planbureau (FPB), dient dit gegevensmateriaal als basis voor het opstellen van de nationale en regionale rekeningen en van de input-outputtabellen overeenkomstig het Europees Systeem van Rekeningen. Wettelijk kader 1

2 De enquête naar de structuur van de ondernemingen wordt jaarlijks gehouden in uitvoering van Verordening (EG) nr. 295/2008 van het Europese Parlement en de Raad van 11 maart 2008 betreffende structurele bedrijfsstatistieken. Deze verordening schept een gemeenschappelijk kader voor het verzamelen, opstellen, toezenden en evalueren van communautaire statistieken over de structuur, de activiteiten, het concurrentievermogen en de prestaties van ondernemingen in de Gemeenschap, aldus artikel 1 van deze verordening. Deze verordening wordt ingedeeld in modules. De informatie verzameld via de structuurenquête dient als input voor de volgende modules. - bijlage 1: een gemeenschappelijke module (deze module geldt voor de dienstensector) - bijlage 2: een module voor de industrie - bijlage 3: een module voor de handel - bijlage 4: een module voor de bouwnijverheid - bijlage 8: een module voor de zakelijke dienstverlening Het Koninklijk Besluit van 18 juli 2008 bepaalt de uitvoeringsmodaliteiten van de structuurenquête (de soorten vragenlijsten, de rubrieken in de vragenlijst, de timing, de manier van aangifte). De geselecteerde ondernemingen zijn verplicht deze enquête te beantwoorden. Deze ondernemingen dienen een hoofdvragenlijst en eventueel één of meerdere kaders in te vullen. De aldus ingewonnen informatie mag voor statistische en wetenschappelijke doeleinden gebruikt worden. Timing De structuurenquête is een jaarlijkse enquête. De referentieperiode is het voorafgaande kalenderjaar. Wanneer het kalenderjaar niet overeenkomt met het boekjaar van de onderneming (wegens een gebroken, verlengd of verkort boekjaar) verschaft de onderneming informatie omtrent het boekjaar dat het meest overlapt met het voorafgaande kalenderjaar. Indien het boekjaar loopt van begin juli tot eind juni dan verschaft de onderneming de informatie over het meest recente boekjaar. De enquête wordt opgestart wanneer een groot aantal bedrijven hun jaarrekeningen hebben neergelegd bij de Balanscentrale van de Nationale Bank van België (namelijk de maand september volgend op het referentiejaar). Op die manier kan informatie uit de jaarrekeningen vooraf ingevuld worden in de individuele vragenlijsten. Voorlopige resultaten worden bij Eurostat ingediend binnen een termijn van tien maanden na het einde van de referentieperiode. De definitieve resultaten van de enquête worden opgestuurd 18 maanden na het referentiejaar. Na deze indiening worden de cijfers door Eurostat geanalyseerd en gepubliceerd. Populatie In de verordening (EEG) nr. 696/93 betreffende statistische eenheden wordt de onderneming gedefinieerd als een organisatorische eenheid die goederen en diensten voortbrengt en die een zekere zelfstandige beslissingsbevoegdheid heeft, met name ten aanzien van de bestemming van haar vlottende middelen. Volgens deze definitie kan een onderneming in bepaalde omstandigheden bestaan uit diverse 2

3 juridische eenheden. In de praktijk richt de enquête zich tot op heden tot de onderneming als juridische eenheid, gekenmerkt door het KBO en/of RSZ nummer. Dit betekent dat het begrip ruim geïnterpreteerd moet worden als iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon die goederen produceert en/of diensten levert. Het statistische ondernemingsregister (DBRIS2) is gebouwd op basis van de Kruispunt van de Ondernemingen (KBO). Deze gegevensbank bevat identificatiegegevens van natuurlijke personen, rechtspersonen en verenigingen die in België een economische activiteit uitvoeren. Ook alle vrije (advocaten, artsen, ), intellectuele (boekhouders, ) en dienstverlenende beroepen (paramedische beroepen zoals logopediste, ) worden sinds juni 2009 ingeschreven in KBO. Het statistische ondernemingsregister is een kopie van het KBO aangevuld met administratieve bestanden (BTW, RSZ, jaarrekeningen). Een onderneming behoort tot de populatie van de structuurenquête als voldaan is aan minstens één van onderstaande criteria tijdens de referentieperiode: - er is een positief omzetcijfer bij de BTW bekend - er is tewerkstelling bij RSZ of RSZPPO bekend - er worden jaarrekeningen neergelegd bij de balanscentrale van de NBB - voor de natuurlijke personen: als er opbrengsten zijn geregistreerd in de personenbelasting Er zijn nog twee bijkomende beperkingen. Ondernemingen met enkel een BTW cijfer (geen tewerkstelling, vrij beroep of jaarrekening) waarvan de omzet uit BTW lager is dan 5580 euro worden niet opgenomen in de populatie. Ondernemingen waarvan het omzetcijfer niet meer bedraagt dan EUR zijn immers niet verplicht een BTW aangifte te doen. Bovendien moeten ondernemingen in de populatie marktgericht zijn. Er wordt gebruik gemaakt van de lijst van de institutionele sectoren van de NBB om te bepalen of een onderneming marktgericht is. De enquête bestrijkt ondernemingen behorende tot de secties B t.e.m. N en P t.e.m. S van de NACE Rev.2 nomenclatuur. Deze enquête omvat dus de industrie (secties B-E), de bouwnijverheid (sectie F), de handel (sectie G), transport (sectie H), de horeca (sectie I), een gedeelte van de financiële sector (sectie K) diensten aan de bedrijven (secties J en L-N) en dienstverlening aan personen (secties P-S). Nace secties A (landbouw, bosbouw en visserij) en O (openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen) worden niet ondervraagd. De europese statistieken omvatten de zogenaamde business economy (NACE Rev. 2 secties B tot N and afdeling 95). Deze en de overige NACE secties in de populatie worden aangewend in het kader van het Instituut voor de Nationale Rekeningen. Steekproef De steekproef is een gestratificeerde steekproef (algorithme 8 van Nedyaalkova), en voor de optimale allocatie van de ondernemingen (volgens het criterium van Neyman) wordt de variabele BTW-omzet gebruikt. Om de representativiteit te 3

4 behouden worden de ondernemingen ingedeeld volgens een dubbel criterium: de sector van de economische activiteit (nace rev. 2 classificatie) en de bedrijfsgrootte. Deze laatste wordt afgeleid uit een gecombineerde parameter van de tewerkstelling volgens RSZ en de omzet volgens BTW. We onderscheiden 6 grootteklassen, zoals hieronder aangegeven. Elke onderneming is opgenomen in de hoogst mogelijke klasse waarvoor zij aan de criteria voldoet. Klasse Aantal werknemers en/of Omzet in miljoen 0 en < 0, of 0,80-2, of 2,00-4, of 4,00-8, of > 8, De totale steekproef bestaat uit een exhaustief en een steekproefgewijs gedeelte. Alle ondernemingen met meer dan 50 werknemers (klasse 5, hierboven) worden jaarlijks ondervraagd. Wanneer de ondernemingen op NACE 4-digit niveau geen 50% van de totale omzet van de sector omvatten, dan worden een aantal ondernemingen met werknemers of een omzet van meer dan 8 miljoen euro (klasse 4) toegevoegd. Bovendien worden nieuw gecreëerde ondernemingen toegevoegd aan het exhaustieve gedeelde. Voor de overige ondernemingen (klasse 0, 1, 2, 3 en gedeeltelijk 4) gebeurt de ondervraging steekproefgewijs via een roterende steekproef. Deze ondernemingen worden onderverdeeld in drie grote groepen naargelang hun economische activiteit, namelijk 1) industrie en bouw 2) handel en horeca en 3) de dienstensector. Ondernemingen uit alle drie deze sectoren worden opgenomen in de steekproef, maar elk jaar krijgen slechts ondernemingen uit 1 van de drie sectoren een enquêteformulier opgestuurd. Voor de ondernemingen uit de ondervraagde sector is er een negatieve coördinatie met de vorige steekproef (waardoor in zoverre mogelijk - ondernemingen worden geselecteerd die niet deelnamen in een vorige cyclus), voor de andere twee sectoren is er een positieve coördinatie met de vorige steekproef (exact dezelfde ondernemingen opnieuw selecteren in steekproef). Voor de niet-ondervraagde ondernemingen worden schattingen gemaakt op basis van hun voorgaande aangifte en een vergelijking (ratio) tussen hun historische en nieuwe administratieve bronnen. Dit systeem biedt enkele belangrijke voordelen. Enkel de grote ondernemingen worden elk jaar ondervraagd. Voor de kleinere ondernemingen (klasse 0-3 en een gedeelte van klasse 4) wordt de enquêtelast drastisch beperkt: door het rotatiesysteem kunnen deze ondernemingen slechts 1 keer om de drie jaar een enquêteformulier krijgen, en bovendien wordt na deze periode van drie jaar getracht om via een systeem van negatieve coördinatie zoveel mogelijk niet voordien ondervraagde ondernemingen te selecteren (omwille van een groter aantal ondernemingen zal dit voor sommige sectoren (handel en horeca) beter lukken dan voor andere (zoals industrie)). 4

5 Ondernemingen die niet hebben geantwoord op deze verplichte enquête krijgen een boete en moeten het daarop volgende jaar opnieuw de enquêteformulieren invullen. Schattingen en behandeling van non-response Door middel van poststratificatie wordt het totaal in elk stratum berekend (waarbij de gewichten per stratum gelijk zijn aan het aantal ondernemingen in populatie gedeeld door het aantal ondernemingen in de steekproef). De structuurenquête is een verplichte enquête (zie K.B. van 18 juli 2008) wegens enerzijds het belang van deze enquête en anderzijds de noodzaak van een goede response voor het verkrijgen van betrouwbare resultaten. Ondernemingen die aanvankelijk niet antwoorden krijgen één (of indien nodig twee) herinneringsbrie(f)(ven) toegestuurd. Ondernemingen die hieraan geen gevolg geven krijgen een administratieve boete. Deze maatregelen zorgen ervoor dat de nonresponse relatief laag blijft. Voor de bedrijven die niet antwoorden op de enquête, maar die wel een jaarrekening neerleggen bij de NBB worden hun variabelen geschat door middel van een proxy (indien de administratieve variabele is een goede schatter van de variabele), een ratio (gebaseerd op de ratio van een onderneming in hetzelfde stratum) of een logistische regressie gecombineerd met een lineaire regressie (voor investeringsvariabelen). De overige non-respondenten worden ingedeeld in verschillende status categorieën, afhankelijk van de reden voor de non-response (fusie of stopzetting van de onderneming na of tijdens het referentiejaar, onderneming behoort niet tot de doelpopulatie, weigering om te antwoorden,...). Deze statuscategorieën worden gebruikt om de oorspronkelijk berekende gewichten (zie boven) aan te passen per stratum. De gewichten van ondernemingen die wel geantwoord hebben worden hierbij verhoogd waardoor de onwillige ondernemingen vertegenwoordigd worden door ondernemingen die wel geantwoord hebben. Hierbij gaan we ervan uit dan de non-response niet samenhangt met de onderzoeksvariabelen. Administratieve vereenvoudiging Sinds het enquêtejaar 2008 is een nieuwe fase van administratieve vereenvoudiging doorgevoerd. Hiervoor worden meerdere pistes bewandeld: - Een vermindering van het aantal te ondervragen ondernemingen en van de enquêtelast voor kleinere bedrijven. Deze beperkingen worden opgevangen door een steekproef met een rotatiesysteem en het gebruik van imputatietechnieken waardoor dit niet gepaard gaat met een kwaliteitsverlies. - Bepaalde enquêterubrieken afkomstig uit de jaarrekeningen worden vooraf ingevuld in de vragenlijst. Voor deze rubrieken is een verdere opsplitsing noodzakelijk. - Door het maximaal gebruiken van administratieve databestanden wordt aan bedrijven geen twee keer dezelfde informatie gevraagd. Gekende rubrieken uit de jaarrekeningen worden vooraf in gevuld in de vragenlijst. RSZ bestanden worden gebruikt om loon en tewerkstellingsvariabelen te 5

6 berekenen. Bovendien worden BTW bestanden gebruikt om schattingen te doen voor geselecteerde ondernemingen die niet ondervraagd worden (zowel voor non-respondenten als ondernemingen opgenomen in het rotatiesysteem). - Het gebruik van een websurvey gebaseerd op XBRL-technologie. De enquêtedocumenten kunnen via internet ingevuld en doorgestuurd worden. Bovendien bestaat de mogelijkheid om een upload te doen vanuit een boekhoudkundig pakket waardoor de enquêtewaarden niet manueel moeten worden ingegeven. Dataverzamelingsmethode en soorten enquêtedocumenten De ondernemingen ontvangen een brief met hun unieke userid en paswoord waarmee ze kunnen inloggen via het platform edatenq (https://edatenq.economie.fgov.be/edatenq/index.html?lang=nl). Eens aangelogd verschijnt een overzicht van de enquêteformulieren die de onderneming dient in te vullen. Vooraf bekende informatie (contactgegevens van de onderneming, bepaalde rubrieken uit de jaarrekening van de onderneming) zijn reeds ingevuld in de vragenlijst. De onderneming kan nu de vragenlijst ofwel manueel aanvullen ofwel een upload doen vanuit zijn boekhoudkundig pakket. Eens de relevante rubrieken ingevuld/geupload zijn dient de onderneming het document te valideren. Vooraleer het document definitief gevalideerd en verzonden wordt, worden de ingevulde gegevens gecontroleerd op hun interne consistentie. Het type hoofddocument dat de ondernemingen ontvangen is afhankelijk van hun statuut en boekhoudverplichtingen. - Bedrijven die een volledige boekhouding volgen en jaarrekeningen neerleggen bij de Balanscentrale van de Nationale Bank van België krijgen de bijkomende statistische vragenlijst bij de jaarrekeningen (volledig of verkort schema). - De verenigingen maken gebruik van de specifiek voor hen ontworpen vragenlijst voor verenigingen. - De vereenvoudigde vragenlijst wordt opgestuurd naar zelfstandigen en bedrijven die een vereenvoudigde boekhouding bijhouden (en geen jaarrekeningen indien bij de Nationale Bank). - De gedetailleerde vragenlijst is bestemd voor de ondernemingen die een volledige boekhouding voeren maar niet verplicht zijn om bij de Nationale Bank een jaarrekening neer te leggen. Bovenop een hoofdvragenlijst kan een onderneming één of meerdere kaders ontvangen (de meeste kaders zijn vijfjaarlijks) - Kader OCD Bijlage over de omzet in bepaalde dienstensectoren - Kader IE Jaarlijkse bijlage over de verdeling van de materiële investeringen i.v.m. milieuhinder - Kader CE Vijfjaarlijkse bijlage over de verdeling van de lopende uitgaven voor milieubescherming - Kader OC Vijfjaarlijkse bijlage over de omzet - Kader AI Vijfjaarlijkse bijlage over de aankopen - Kader AS - Vijfjaarlijkse bijlage over de aankopen 6

7 - Kader IM Vijfjaarlijkse bijlage over de verdeling van de investeringen in materiële vaste activa (installaties, machines, rollend materieel ) - Kader ULH Vijfjaarlijkse bijlage over de vestigingen (lokale eenheden) van de onderneming De inlichtingen in het kader OCD moeten jaarlijks verstrekt worden door de ondernemingen die de activiteiten uitoefenen, beschreven in de afdelingen 62 en 78 en de groepen 58.2, 63.1 en 73.1 van de NACE Rev. 2. Dezelfde inlichtingen moeten tweejaarlijks verstrekt worden door de ondernemingen die de activiteiten uitoefenen, beschreven in de groepen 69.1, 69.2, 70.2, 71.1, 71.2 en 73.2 van de NACE Rev. 2. De inlichtingen in de kaders IE (jaarlijks) en CE (vijfjaarlijks) moeten worden verstrekt door de ondernemingen die een volledige boekhouding voeren en die activiteiten uitoefenen beschreven binnen de secties B tot en met E van de NACE Rev. 2. De inlichtingen in de kaders OC, AI, AS en IM moeten vijfjaarlijks verstrekt worden door de ondernemingen die een volledige boekhouding voeren. Het kader ULH wordt vijfjaarlijks verstuurd naar de ondernemingen die de activiteiten uitoefenen, beschreven binnen de sectie G van de NACE Rev. 2. Verwerking van de gegevens: de variabelen en de reeksen De wetgeving i.v.m. boekhoudkundige rechtsregels en praktijken vertoont verschillen tussen de lidstaten van de EU. Om geharmoniseerde en van lidstaat tot lidstaat vergelijkbare gegevens te kunnen produceren, worden de bij de ondernemingen ingezamelde gegevens nadien omgerekend. De definities van variabelen zijn opgenomen in Verordening Nr. 250/2009 van 11 maart Bovendien wordt ook het verband met andere variabelen en met bedrijfsrekeningen vermeld. Een aantal variabelen wordt gegroepeerd in een zogenaamde reeks. De groepering gebeurt functioneel naargelang de sector en het niveau van de uitsplitsing (naar activiteit, grootteklasse, regio). Dit staat beschreven in Verordening Nr. 251/2009 van de COMMISSIE van 11 maart In bijlage 1 tot 4 en bijlage 8 van deze verordening worden de reeksen beschreven die in het kader van de structuurenquête worden geproduceerd. - Bijlage 1: reeksen voor de dienstensector - Bijlage 2 : reeksen voor de industrie, - Bijlage 3 : reeksen voor de handel, - Bijlage 4 : reeksen voor de bouwnijverheid, - Bijlage 8 : reeksen voor de zakelijke dienstverlening. In deze bijlagen vind je verlopige, jaarlijkse en meerjaarlijkse reeksen. Het grootste deel van de gevraagde informatie heeft betrekking op de jaarlijkse statistieken. De verlopige resultaten betreft een raming voor enkele sleutelvariabelen van de jaarlijkse ondernemingsstatistieken. Gegevens waarvan het opzoeken voor de ondernemingen een grotere administratieve last betekent of waarvoor geen jaarlijkse update noodzakelijk is, worden ingewonnen in meerjaarlijkse statistieken. Vertrouwelijkheid van de gegevens 7

8 Vertrouwelijke gegevens worden door ADSEI beschermd tegen verspreiding. Individuele gegevens afkomstig uit de structuurenquête worden niet publiekelijk vrijgegeven. Enkel de nationale Bank van België en het Federaal Planbureau hebben toegang tot de microdata voor hun werkzaamheden onder de koepel van het Instituut van de Nationale Rekeningen (INR). Omwille van het grote detail in nace-dimensies, grootteklasse of regionale uitsplitsingen kunnen ook berekende aggregaten herberekening van individuele variabelen toelaten (wanneer in een bepaald stratum een beperkt aantal ondernemingen voorkomt, of wanneer één grote onderneming een stratum domineert). Daarom bepalen nationale vertrouwelijkheidregels welke geaggregeerde gegevens primair vertrouwelijk zijn. Secundaire vertrouwelijkheid wordt nadien toegepast om te verzekeren dat primaire vertrouwelijke cellen niet kunnen herberekend worden op basis van wel gepubliceerde cellen. De regels m.b.t. de statistische geheimhouding gelden zowel voor administratieve gegevens als enquêtes. De statistische geheimhouding waarborgt zowel natuurlijke personen als ondernemingen. Ondernemingen moeten immers de zekerheid hebben dat de door hen verschafte informatie niet in de handen van de concurrenten zal belanden. De bescherming van persoonsgegevens wordt gewaarborgd door de Belgische statistiekwet van 22 maart Op Europees niveau is de statistische geheimhouding is het onderwerp van art. 2 en van hoofdstuk V van verordening nr. 223/2009 van de Raad van 11 maart

9 Documentatie en bronnen: Wetgeving structurele ondernemingsstatistieken VERORDENING (EG) Nr. 295/2008 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 11 maart 2008 betreffende structurele bedrijfsstatistieken VERORDENING (EG) Nr. 250/2009 VAN DE COMMISSIE van 11 maart 2009 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 295/2008 van het Europees Parlement en de Raad, wat de definities van kenmerken, het technische formaat voor de indiening van gegevens, de vereisten inzake dubbele verslaglegging volgens NACE Rev. 1.1 en NACE Rev. 2 en de afwijkingen voor de structurele bedrijfsstatistieken betreft VERORDENING (EG) Nr. 251/2009 VAN DE COMMISSIE van 11 maart 2009 tot uitvoering en wijziging van Verordening (EG) nr. 295/2008 van het Europees Parlement en de Raad, wat betreft reeksen gegevens die moeten worden geproduceerd voor de structurele bedrijfsstatistieken en de aanpassingen die nodig zijn na de herziening van de statistische classificatie van producten, gekoppeld aan de economische activiteiten (CPA) VERORDENING (EU) Nr. 275/2010 VAN DE COMMISSIE van 30 maart 2010 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 295/2008 van het Europees Parlement en de Raad, wat de criteria voor de beoordeling van de kwaliteit van structurele bedrijfsstatistieken betreft Varia VERORDENING (EEG) Nr. 696/93 VAN DE RAAD van 15 maart 1993 inzake de statistische eenheden voor waarneming en analyse van het produktiestelsel in de Gemeenschap (Geconsolideerd document) DF VERORDENING (EG) Nr. 1893/2006 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 20 december 2006 tot vaststelling van de statistische classificatie van economische activiteiten NACE Rev. 2 en tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3037/90 en enkele EG-verordeningen op specifieke statistische gebieden 9

10 VERORDENING (EG) Nr. 223/2009 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 11 maart 2009 betreffende de Europese statistiek 10

Structurele ondernemingsstatistieken

Structurele ondernemingsstatistieken 1 Structurele ondernemingsstatistieken - Analyse Structurele ondernemingsstatistieken Een beeld van de structuur van de Belgische economie in 2012 en de mogelijkheden van deze databron De jaarlijkse structurele

Nadere informatie

INHOUD AUTEURSLIJST 3 WOORD VOORAF 15. AFDELING 1 De jaarrekening opstellen 17

INHOUD AUTEURSLIJST 3 WOORD VOORAF 15. AFDELING 1 De jaarrekening opstellen 17 INHOUD AUTEURSLIJST 3 WOORD VOORAF 15 AFDELING 1 De jaarrekening opstellen 17 1. Algemene principes 17 1.1. Evolutie 17 1.2. Het principe van de secties 17 1.3. De omschrijving van bepaalde rubrieken 18

Nadere informatie

AUTEURSLIJST 9 WOORD VOORAF 11 AFDELING 1 DE JAARREKENING OPSTELLEN 13

AUTEURSLIJST 9 WOORD VOORAF 11 AFDELING 1 DE JAARREKENING OPSTELLEN 13 VZWJR.DO.13001.book Page 3 Tuesday, March 5, 2013 7:37 AM INHOUDSTAFEL AUTEURSLIJST 9 WOORD VOORAF 11 AFDELING 1 DE JAARREKENING OPSTELLEN 13 1. Algemene principes 13 1.1. Rechtsbronnen 13 1.2. Het principe

Nadere informatie

Economie Jaarlijkse enquête naar de structuur van de ondernemingen

Economie Jaarlijkse enquête naar de structuur van de ondernemingen Economie Jaarlijkse enquête naar de structuur van de ondernemingen De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie biedt onpartijdige statistische informatie. De informatie wordt conform de wet

Nadere informatie

EUROPESE U IE HET EUROPEES PARLEME T

EUROPESE U IE HET EUROPEES PARLEME T EUROPESE U IE HET EUROPEES PARLEME T DE RAAD Brussel, 4 februari 2009 (OR. en) 2008/0026 (COD) PE-CO S 3706/08 STATIS 156 CODEC 1456 WETGEVI GSBESLUITE E A DERE I STRUME TE Betreft: VERORDENING VAN HET

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 11 maart 2009 (12.03) (OR. en) 7467/09 STATIS 33 SOC 183

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 11 maart 2009 (12.03) (OR. en) 7467/09 STATIS 33 SOC 183 RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 11 maart 2009 (12.03) (OR. en) 7467/09 STATIS 33 SOC 183 I GEKOME DOCUME T van: de Europese Commissie ingekomen: 9 maart 2009 aan: de heer Javier SOLANA, secretaris-generaal/hoge

Nadere informatie

Boekhouding verenigingen 28 februari Sylvia Thienpont

Boekhouding verenigingen 28 februari Sylvia Thienpont Boekhouding verenigingen 28 februari 2015 Sylvia Thienpont Boekhouding verenigingen 1. Wettelijk kader boekhoudkundige Kleine verenigingen Grote en zeer grote verenigingen 2. Dubbel boekhouden versus vereenvoudigd

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen 2015-02-17 Links: Publicatie BelgoStat Online Algemene informatie Broos herstel in 2013 na krimp in 2012 in Brussel en Wallonië; verdere groeivertraging in 2013 in

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (hierna "de Commissie");

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (hierna de Commissie); 1/8 De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Beraadslaging STAT nr 27/2013 van 6 november 2013 Betreft: Machtigingsaanvraag van het Instituut voor de Nationale Rekeningen om de

Nadere informatie

Documentatierapport Statistiek verkopen industriële producten naar productgroep (PRODCOM)

Documentatierapport Statistiek verkopen industriële producten naar productgroep (PRODCOM) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Statistiek verkopen industriële producten naar productgroep (PRODCOM) Datum: 20 augustus 2014 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

1.TYPOLOGIE VAN DE ONDERNEMINGEN NOMENCLATUUR VAN DE

1.TYPOLOGIE VAN DE ONDERNEMINGEN NOMENCLATUUR VAN DE 1.TYPOLOGIE VAN DE ONDERNEMINGEN NOMENCLATUUR VAN DE ECONOMISCHE ACTIVITEITEN - NACE De ondernemingen kunnen worden beschreven aan de hand van verschillende typologieën, die elk beantwoorden aan precieze

Nadere informatie

Regionale verdeling van de Belgische in- en uitvoer van goederen en diensten,

Regionale verdeling van de Belgische in- en uitvoer van goederen en diensten, PERSCOMMUNIQUÉ 2014-07-18 Links BelgoStat On-line Algemene informatie Regionale verdeling van de Belgische in- en uitvoer van goederen en diensten, 1995-2011. De drie Gewesten en de Nationale Bank van

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 14.3.2003 COM(2003) 114 definitief 2003/0050 (CNS) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de statistische gegevens die moeten worden gebruikt

Nadere informatie

Locatie van banen, opleiding van niet werkend werkzoekenden, in- en uitstroom van uitkeringen

Locatie van banen, opleiding van niet werkend werkzoekenden, in- en uitstroom van uitkeringen Locatie van banen, opleiding van niet werkend werkzoekenden, in- en uitstroom van uitkeringen Gemeente Enschede 2002-2006 Centrum voor Beleidsstatistiek Frank van der Linden, Mariëtte Goedhuys-van der

Nadere informatie

Praktische handleiding Aanmaak van een account

Praktische handleiding Aanmaak van een account Praktische handleiding Aanmaak van een account Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Start... 4 3. Nieuwe account aanmaken... 4 3.1. Invoeren van bedrijfsinformatie door gebruik van het ondernemingsnummer (KBO-nummer).

Nadere informatie

2.1 Toegevoegde waarde niet--financiële vennootschappen (S.11)

2.1 Toegevoegde waarde niet--financiële vennootschappen (S.11) Integrale versie 2. Methodologie: aangepaste raming van de toegevoegde waarde en de investeringen tegen lopende prijzen van de niet--financiële ondernemingen voor het laatste jaar 2.1 Toegevoegde waarde

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Minder openstaande vacatures

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Minder openstaande vacatures Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-012 14 februari 2013 9.30 uur Minder openstaande vacatures 7 duizend minder openstaande vacatures Vooral minder vacatures bij bouw en handel Laagste

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2017/XX Onbeperkt aansprakelijk vennoot: vermeldingen in de jaarrekening

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2017/XX Onbeperkt aansprakelijk vennoot: vermeldingen in de jaarrekening COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2017/XX Onbeperkt aansprakelijk vennoot: vermeldingen in de jaarrekening Ontwerpadvies van 31 mei 2017 I. Inleiding 1. Wanneer een vennootschap onbeperkt

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen Nationale rekeningen Rekeningen van de overheid 2013 Inhoud van de publicatie De rekeningen van de Belgische overheid worden opgesteld volgens de definities van het

Nadere informatie

Vacatures in loondienst in België

Vacatures in loondienst in België 1 Vacatures in loondienst in België Vacatures in loondienst in België 1. Vacatures in loondienst voornamelijk in de profitsector In 2013 was in de onderzochte activiteitssectoren 2,6% van de banen in loondienst

Nadere informatie

Werkgelegenheid en werkloosheid (EAK)

Werkgelegenheid en werkloosheid (EAK) FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Statistisch Product Werkgelegenheid en werkloosheid (EAK) Algemene informatie De steekproefenquête naar de arbeidskrachten (EAK), in België opgezet door de

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-064 15 november 2012 9.30 uur Openstaande vacatures vrijwel stabiel Duizend minder openstaande vacatures Alleen in de zorg minder vacatures Laagste vacaturegraad

Nadere informatie

Het wel en wee van de vzw Deel 3 De boekhoudkundige en controleverplichtingen

Het wel en wee van de vzw Deel 3 De boekhoudkundige en controleverplichtingen Het wel en wee van de vzw Deel 3 De boekhoudkundige en controleverplichtingen Bertin Pouseele, bedrijfsrevisor Boekhoudkundige bepalingen voorlegging van de jaarrekening en de begroting ter goedkeuring

Nadere informatie

BETREFT: DE VERNIEUWDE SOCIALE BALANS.

BETREFT: DE VERNIEUWDE SOCIALE BALANS. Nr. 861 Bijlagen : 2 BETREFT: DE VERNIEUWDE SOCIALE BALANS. In het Belgisch Staatsblad van 26 februari 2008 verschenen 2 besluiten tot wijziging van de sociale balans m.n.: Koninklijk besluit van 10 februari

Nadere informatie

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2...

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2... Identiteit:.. Repertoriumnummer:.. Ondernemingsnr. of nationaal nr.:. TABEL voor de berekening van de vrijstelling voor bijkomend personeel (artikel 67ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992)

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/12/320 BERAADSLAGING NR 12/097 VAN 6 NOVEMBER 2012 INZAKE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR HET RIJKSINSTITUUT

Nadere informatie

Persbericht. Iets meer vacatures. - 3 duizend meer openstaande vacatures - Vooral toename bij commerciële dienstverlening

Persbericht. Iets meer vacatures. - 3 duizend meer openstaande vacatures - Vooral toename bij commerciële dienstverlening Persbericht PB13-071 14 november 2013 09.30 uur Iets meer vacatures - 3 duizend meer openstaande vacatures - Vooral toename bij commerciële dienstverlening Eind september stonden er, gecorrigeerd voor

Nadere informatie

EUR JAARREKENING IN EURO

EUR JAARREKENING IN EURO 40 EUR JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)... zijn / zijn niet VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE werd XXX / werd niet * BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie

Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie Gebruikershandleiding betreffende werking van de websurvey voor respondenten van de Enquête naar de Structuur van de Ondernemingen Enquêtejaar 2011

Nadere informatie

1999 2004 van de COROP-gebieden Achterhoek en Arnhem/Nijmegen

1999 2004 van de COROP-gebieden Achterhoek en Arnhem/Nijmegen 08 Regionaal consistente 0o stente tijdreeksen 1999 2004 van de COROP-gebieden Achterhoek en Arnhem/Nijmegen Publicatiedatum CBS-website: 3 februari 2009 Den Haag/Heerlen, 2009 Verklaring van tekens. =

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 6.8.2013 COM(2013) 571 final VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD over de toepassing van Verordening (EG) nr. 453/2008 van het Europees Parlement en

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 3.2.2015 COM(2015) 42 final VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD over de uitvoering van Verordening (EG) nr. 450/2003 van het Europees Parlement en

Nadere informatie

KBO : Kruispuntbank van Ondernemingen

KBO : Kruispuntbank van Ondernemingen FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Administrative bron : Kruispuntbank van Ondernemingen Algemene informatie De Kruispuntbank van Ondernemingen is een register dat binnen de Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

1.21 ANALYTISCHE BOEKHOUDING

1.21 ANALYTISCHE BOEKHOUDING 1.21 ANALYTISCHE BOEKHOUDING 1. KOSTENPLAATSEN EN -DRAGERS. 2. BEHEER VERDEELSLEUTELS. 3. DIVERSE ANALYTISCHE BOEKINGEN. 4. JOURNAAL ANALYTISCHE BOEKINGEN. 5. GLOBAAL RAPPORT ANALYTISCHE BOEKHOUDING. 6.

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Economie 0,7 procent gekrompen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Economie 0,7 procent gekrompen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-009 15 februari 2012 9.30 uur Economie 0,7 procent gekrompen In vierde kwartaal 0,7 procent krimp t.o.v. een jaar eerder Consumptie 1,8 procent lager

Nadere informatie

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 213,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 213, Ontwerp voor een VERORDENING (EG) VAN DE RAAD betreffende de toerekening van de indirect gemeten diensten van financiële intermediairs (IGDFI) in het kader van het Europees systeem van nationale en regionale

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen Nationale rekeningen Deel 3 Aanbod- en gebruikstabellen 2010 Inhoud van de publicatie De jaarlijkse nationale rekeningen van België worden opgesteld volgens de definities

Nadere informatie

Rapport. Rapportage Bijzondere Bijstand 2013

Rapport. Rapportage Bijzondere Bijstand 2013 w Rapport Rapportage Bijzondere Bijstand 2013 T.J. Slager en J. Weidum 14 november 2014 Samenvatting In 2013 is er in totaal 374 miljoen euro door gemeenten uitgegeven aan bijzondere bijstand. Het gaat

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Regionale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen. Regionale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen Regionale rekeningen Toelichtingen van conceptuele en methodologische aard LLaatst gewijzigd: februari 2013 Inhoud van de publicatie Deze bijdrage verduidelijkt de

Nadere informatie

2. METHODOLOGISCHE AANPASSINGEN

2. METHODOLOGISCHE AANPASSINGEN Integrale versie 2. METHODOLOGISCHE AANPASSINGEN In vergelijking met de vorig jaar gepubliceerde reeksen 2 over de kapitaalgoederenvoorraad (KGV) en de afschrijvingen zijn er drie methodologische aanpassingen

Nadere informatie

Vraag naar Arbeid 2015

Vraag naar Arbeid 2015 Bijlage A: Opzet van het onderzoek Auteurs Patricia van Echtelt Roelof Schellingerhout Marian de Voogd-Hamelink Bijlage A. Opzet van het onderzoek Het rapport Vraag naar Arbeid 2015 beschrijft de ontwikkelingen

Nadere informatie

Rapportage bijzondere bijstand 2014

Rapportage bijzondere bijstand 2014 Rapport Rapportage bijzondere bijstand 2014 Vinodh Lalta Thomas Slager 30 oktober 2015 CBS Den Haag Henri Faasdreef 312 2492 JP Den Haag Postbus 24500 2490 HA Den Haag +31 70 337 38 00 www.cbs.nl projectnummer

Nadere informatie

Landbouwenquête van mei

Landbouwenquête van mei Statistisch Product Landbouwenquête van mei Algemene informatie FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Deze statistieken komen rechtstreeks uit de jaarlijkse enquêtes in mei (de vroegere landbouwtelling).

Nadere informatie

Vlaamse Arbeidsrekening. Raming van het aantal jobs & vestigingen met personeel

Vlaamse Arbeidsrekening. Raming van het aantal jobs & vestigingen met personeel Vlaamse Arbeidsrekening. Raming van het aantal jobs & vestigingen met personeel Update 2013 Wouter Vanderbiesen September 2015 Methodologie Steunpunt Werk en Sociale Economie Parkstraat 45 bus 5303-3000

Nadere informatie

Economie groeit met 0,1 procent, 46 duizend banen minder

Economie groeit met 0,1 procent, 46 duizend banen minder Persbericht PB13-070 14 november 2013 09.30 uur Economie groeit met 0,1 procent, 46 duizend banen minder - Economie groeit in derde kwartaal met 0,1 procent ten opzichte van tweede kwartaal - 46 duizend

Nadere informatie

PRODUCTIVITEIT. Laatst gewijzigd op 19 januari 2006

PRODUCTIVITEIT. Laatst gewijzigd op 19 januari 2006 PRODUCTIVITEIT Laatst gewijzigd op 19 januari 2006 1 Indicatoromschrijving 1.1 Naam 1.2 Definitie 1.3 Meeteenheid 1.4 Plaatsing in het DPSIR kader 1.5 Referentie 2 Beleidsrelevantie 2.1 Functie, betekenis

Nadere informatie

3. Controleer na de installatie als U het programma kan opstarten en controleer indien U in de module loonberekeningen kan werken zonder probleem.

3. Controleer na de installatie als U het programma kan opstarten en controleer indien U in de module loonberekeningen kan werken zonder probleem. Installatie instructies Om HyperSoft V3.0 B20090310 te installeren volgende stappen uitvoeren : 1. Maak een backup van uw gegevens via HyperSoft Loon. Deze stap is zeer belangrijk aangezien er ingrijpende

Nadere informatie

Administrative bron. KBO : Kruispuntbank van Ondernemingen. Algemene informatie

Administrative bron. KBO : Kruispuntbank van Ondernemingen. Algemene informatie FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Administrative bron KBO : Kruispuntbank van Ondernemingen Algemene informatie De Kruispuntbank van Ondernemingen is een register dat binnen de Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

Informatiepakket. over het gebruik van de kmo-portefeuille. door uw Vlaamse kmo-klanten

Informatiepakket. over het gebruik van de kmo-portefeuille. door uw Vlaamse kmo-klanten Informatiepakket over het gebruik van de kmo-portefeuille door uw Vlaamse kmo-klanten 1. INLEIDING 3 1.1. WAARTOE DIENT DEZE GIDS? 3 1.2. WAT IS DE KMO-PORTEFEUILLE? 4 1.3. WIE KOMT IN AANMERKING? 4 1.4.

Nadere informatie

Grafische sector West-Vlaanderen Werkt 2, 2009

Grafische sector West-Vlaanderen Werkt 2, 2009 Grafische sector West-Vlaanderen Werkt 2, 2009 De grafische sector in West-Vlaanderen Foto: : Febelgra Jens Vannieuwenhuyse sociaaleconomisch beleid, WES De grafische sector is zeer divers. Grafische bedrijven

Nadere informatie

Verdere evolutie van de geharmoniseerde werkloosheid in ruime zin

Verdere evolutie van de geharmoniseerde werkloosheid in ruime zin Verdere evolutie van de geharmoniseerde werkloosheid in ruime zin ruime zin in België, Duitsland, Frankrijk en Nederland in 2014 Directie Statistieken, Begroting en Studies stat@rva.be Inhoudstafel: 1

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Aanhoudende banenkrimp

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Aanhoudende banenkrimp Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-046 24 juni 2010 9.30 uur Aanhoudende banenkrimp 156 duizend banen minder dan een jaar eerder Ook sterke banenkrimp ten opzichte van voorgaand kwartaal

Nadere informatie

Digitale (r)evolutie in België anno 2009

Digitale (r)evolutie in België anno 2009 ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 9 februari Digitale (r)evolutie in België anno 9 De digitale revolutie zet zich steeds verder door in België: 71% van de huishoudens in

Nadere informatie

Productie en toegevoegde waarde

Productie en toegevoegde waarde Productie en toegevoegde waarde De totale productiewaarde van de farmaceutische sector bedraagt 7,71 Mia EUR in 2011 (e), wat neerkomt op 5 % van de totale industriële productie, en groeit op lange termijn

Nadere informatie

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2001 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2...

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2001 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2... Identiteit :.. Repertoriumnummer :.. Nationaal nummer : TABEL voor de berekening van de vrijstelling voor bijkomend personeel (art. van de Programmawet van 0.. tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap,

Nadere informatie

W ettelijke informatie in België

W ettelijke informatie in België W ettelijke informatie in België Hulpmiddelen voor een efficiënt risicobeheer Elke ondernemer neemt risico s. Publicatiedeadlines naleven, de raad van bestuur vernieuwen en s bijhouden bij de diverse instanties

Nadere informatie

De vragenlijst van de openbare raadpleging

De vragenlijst van de openbare raadpleging SAMENVATTING De vragenlijst van de openbare raadpleging Tussen april en juli 2015 heeft de Europese Commissie een openbare raadpleging gehouden over de vogel- en de habitatrichtlijn. Deze raadpleging maakte

Nadere informatie

Regionale economische vooruitzichten

Regionale economische vooruitzichten 2015/2 Regionale economische vooruitzichten 2015-2020 Dirk Hoorelbeke D/2015/3241/213 Samenvatting Dit webartikel geeft een bondig overzicht van de nieuwe regionale economische vooruitzichten tot 2020.

Nadere informatie

FINANCIËLE STATISTIEKEN

FINANCIËLE STATISTIEKEN FINANCIËLE STATISTIEKEN 1 INHOUD De financiële statistieken over institutionele sectoren en financiële markten bieden sectorgebonden informatie en inlichtingen over marktontwikkelingen. Bij de aanvang

Nadere informatie

Belgisch Staatsblad van 17 december Ed. 3 - blz

Belgisch Staatsblad van 17 december Ed. 3 - blz Reglement "B" van de Nationale Bank van België betreffende de enquêtes over de buitenlandse dienstentransacties van de ingezetenen andere dan de kredietinstellingen (gevoegd bij het ministerieel besluit

Nadere informatie

Inhoud. Lijst van tabellen... Lijst van figuren... Inleiding... HOOFDSTUK 1 FINANCIËLE ANALYSE: INLEIDING... 1

Inhoud. Lijst van tabellen... Lijst van figuren... Inleiding... HOOFDSTUK 1 FINANCIËLE ANALYSE: INLEIDING... 1 Lijst van tabellen... Lijst van figuren... Inleiding... xv xix xxi HOOFDSTUK 1 FINANCIËLE ANALYSE: INLEIDING... 1 1.1. Onderneming, toegevoegde waarde en belanghebbenden... 2 1.2. Rol van de financiële

Nadere informatie

DEMO De registratieprocedure voor nieuwe ONDERNEMINGEN in kader van de digitale steunmaatregelen (kmo-portefeuille, ecologiepremie en groeipremie)

DEMO De registratieprocedure voor nieuwe ONDERNEMINGEN in kader van de digitale steunmaatregelen (kmo-portefeuille, ecologiepremie en groeipremie) DEMO De registratieprocedure voor nieuwe ONDERNEMINGEN in kader van de digitale steunmaatregelen (kmo-portefeuille, ecologiepremie en groeipremie) Versie september 2009 Toegang tot de digitale steunmaatregelen

Nadere informatie

DMFA aangifte 1 ste kwartaal 2004

DMFA aangifte 1 ste kwartaal 2004 DMFA aangifte 1 ste kwartaal 2004 Hierbij zenden wij U informatie over de DMFA aangifte aan te maken voor het 1 ste kwartaal 2004. Verminderingen Vanaf het eerste kwartaal 2004 schakelt de RSZ over naar

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen 2014-01-31 Links: Publicatie BelgoStat Online Algemene informatie 2011-2012: Economische terugval in 2012 verschilt per gewest Het Instituut voor de nationale rekeningen

Nadere informatie

KWALITEITSCOMITE VAN DE GEGEVENS VAN DE KBO BEHANDELING VAN DUBBELS. Deze procedure werd op 5 december 2007 door het Kwaliteitscomité goedgekeurd.

KWALITEITSCOMITE VAN DE GEGEVENS VAN DE KBO BEHANDELING VAN DUBBELS. Deze procedure werd op 5 december 2007 door het Kwaliteitscomité goedgekeurd. KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN KWALITEITSCOMITE VAN DE GEGEVENS VAN DE KBO BEHANDELING VAN DUBBELS Deze procedure werd op 5 december 2007 door het Kwaliteitscomité goedgekeurd. Het werd tevens gewijzigd

Nadere informatie

Productie en toegevoegde waarde

Productie en toegevoegde waarde Productie en toegevoegde waarde De totale productiewaarde van de farmaceutische sector bedraagt 6,70 Mia EUR in 2012 (e), wat neerkomt op 4,5 % van de totale industriële productie, en groeit op lange termijn

Nadere informatie

Steun aan jonge innovatieve ondernemingen Formulier voor kandidaatstelling Oproep juli 2012

Steun aan jonge innovatieve ondernemingen Formulier voor kandidaatstelling Oproep juli 2012 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Steun aan jonge innovatieve ondernemingen Formulier voor kandidaatstelling Oproep juli 2012 Dit formulier dient in 5 exemplaren op papier + 1 elektronische versie te worden bezorgd

Nadere informatie

Nieuwe boekhoudwetgeving op komst

Nieuwe boekhoudwetgeving op komst Nieuwe boekhoudwetgeving op komst Prof. dr. Stijn Goeminne, Universiteit Gent, Vakgroep Publieke Governance, Management en Financiën In het werkveld zijn de bepalingen van W.Venn. en haar uitvoeringsbesluit

Nadere informatie

NIEUWIGHEDEN BEHEER VASTE ACTIVA 3.1

NIEUWIGHEDEN BEHEER VASTE ACTIVA 3.1 NIEUWIGHEDEN BEHEER VASTE ACTIVA 3.1 Versie 3.1 December 2004 DE WIZARD VOOR HET BEHEER VAN DE VASTE ACTIVA INLEIDING De grootte en het type onderneming bepalen grotendeels het type beheer dat toegepast

Nadere informatie

Prijzenobservatorium: Historiek en werking

Prijzenobservatorium: Historiek en werking Prijzenobservatorium: Historiek en werking Seminarie FEVIA - BABM 17 september 2013 Peter Van Herreweghe Agenda 1. Prijzenobservatorium : Historiek en taken 2. Werking : Gegevens, aanpak, procedure, timing

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Regionale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen. Regionale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen Regionale rekeningen Toelichtingen van conceptuele en methodologische aard Maart 2007 Inhoud van de publicatie Deze bijdrage verduidelijkt de wijze waarop de regionale

Nadere informatie

HOE EEN INTRASTAT AANGIFTE AANMAKEN?

HOE EEN INTRASTAT AANGIFTE AANMAKEN? HOE EEN INTRASTAT AANGIFTE AANMAKEN? INLEIDING De Intrastat aangifte is de verplichte aangifte van bewegingen van goederen (verkopen en aankopen) die afkomstig zijn uit of bestemd zijn voor andere lidstaten

Nadere informatie

Nationale Bank van België, Brussel.

Nationale Bank van België, Brussel. Balanscentrale Statistieken betreffende de jaarrekeningen van ondernemingen, de jaarrekeningen van grote verenigingen zonder winstoogmerk en private stichtingen, en de sociale balansen Verklarende nota

Nadere informatie

Economie groeit met 0,7 procent

Economie groeit met 0,7 procent Persbericht PB14 010 14 februari 08.30 uur Economie groeit met 0,7 procent Economie groeit in vierde kwartaal met 0,7 procent ten opzichte van het derde kwartaal 8 duizend banen minder dan in het derde

Nadere informatie

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van 19.9.2014

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van 19.9.2014 EUROPESE COMMISSIE Brussel, 19.9.2014 C(2014) 6515 final GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE van 19.9.2014 tot aanvulling van Richtlijn 2014/17/EU van het Europees Parlement en de Raad

Nadere informatie

Flashraming CBS: export zorgt voor economische groei

Flashraming CBS: export zorgt voor economische groei Persbericht PB14-050 14 augustus 2014 09.30 uur Flashraming CBS: export zorgt voor economische groei - Economie groeit volgens de flashraming met 0,5 procent ten opzichte van eerste kwartaal 2014 - Volgens

Nadere informatie

Wijziging definitie kleine en microvennootschappen: invloed op de vrijstelling van doorstorting voor startende ondernemingen en IPA-korting

Wijziging definitie kleine en microvennootschappen: invloed op de vrijstelling van doorstorting voor startende ondernemingen en IPA-korting Wijziging definitie kleine en microvennootschappen: invloed op de vrijstelling van doorstorting voor startende ondernemingen en IPA-korting Mr. Bart Robyns Legal Consultant bart.robyns@groups.be Bepaalde

Nadere informatie

HANDLEIDING. Dmfa Atlas. www.pdos.fgov.be

HANDLEIDING. Dmfa Atlas. www.pdos.fgov.be HANDLEIDING Dmfa Atlas www.pdos.fgov.be 2 Inleiding Vanaf 1 januari 2011 wordt de kwartaalaangifte van de werkgevers bij de sociale zekerheid (DmfA en DmfAPPL) uitgebreid om het individueel elektronisch

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2009-10 Nieuwe BTW-regels vanaf 01/01/2010 : wijziging inzake de plaats van diensten

Nieuwsbrief 2009-10 Nieuwe BTW-regels vanaf 01/01/2010 : wijziging inzake de plaats van diensten Nieuwsbrief 2009-10 Nieuwe BTW-regels vanaf 01/01/2010 : wijziging inzake de plaats van diensten 1. Principe Vanaf 1 januari 2010 wijzigen de regels inzake plaatsbepaling bij grensoverschrijdende diensten

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie van 30 maart 2004;

Gelet op de aanvraag van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie van 30 maart 2004; SCSZ/04/65 BERAADSLAGING NR 04/011 VAN 4 MEI 2004 M.B.T. DE MEDEDELING VAN SOCIALE GEGEVENS VAN PERSOONLIJKE AARD DOOR DE RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID AAN DE ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE

Nadere informatie

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht overeenkomstig de Richtlijn 85/611/EEG 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Parijs,

Nadere informatie

ziektekostenverzekeringsbedrijf bij de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste met behulp van de standaardformule

ziektekostenverzekeringsbedrijf bij de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste met behulp van de standaardformule de Berlaimontlaan 14 BE-1000 Brussel tel. +32 2 221 38 12 fax + 32 2 221 31 04 ondernemingsnummer: 0203.201.340 RPR Brussel www.nbb.be Circulaire Brussel, 25 april 2016 Kenmerk: NBB_2016_18 uw correspondent:

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie L 152/23

Publicatieblad van de Europese Unie L 152/23 16.6.2009 Publicatieblad van de Europese Unie L 152/23 VERORDENING (EG) Nr. 471/2009 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 6 mei 2009 betreffende communautaire statistieken van de buitenlandse handel

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 11 juni 2015

PERSBERICHT Brussel, 11 juni 2015 PERSBERICHT Brussel, 11 juni 2015 Vacatures in loondienst in België in 2014 In 2014 hadden Belgische ondernemingen 83.010 vacatures en 3.645.420 bezette arbeidsplaatsen volgens de definities van Eurostat.

Nadere informatie

2. METHODOLOGIE. Schema 2.1: Model van balans in ESR 1995

2. METHODOLOGIE. Schema 2.1: Model van balans in ESR 1995 Integrale versie 2. METHODOLOGIE De kapitaalgoederenvoorraad (KGV) maakt integrerend deel uit van het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen 1995 (ESR 1995). In de eerste plaats is de KGV

Nadere informatie

Tax shelter voor startende ondernemingen

Tax shelter voor startende ondernemingen Newsflash Tax shelter voor startende ondernemingen Via de tax shelter wil de Federale overheid natuurlijke personen fiscaal aanmoedigen om risicokapitaal te verschaffen aan startende ondernemingen binnen

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/14/044 BERAADSLAGING NR. 14/022 VAN 4 MAART 2014 INZAKE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE RIJKSDIENST

Nadere informatie

H et financiële gamma in België

H et financiële gamma in België H et financiële gamma in België Sectoranalyse Hulpmiddelen voor een efficiënt beheer van uw financiële risico s. Risico s en opportuniteiten goed en snel inschatten, betekent uw klanten, prospecten, leveranciers

Nadere informatie

Bronnen en overgang naar het ESR (Vlaamse provincies)

Bronnen en overgang naar het ESR (Vlaamse provincies) Bronnen en overgang naar het ESR (Vlaamse provincies) Databronnen Door de lokale besturen geboekte ontvangsten en uitgaven die via de digitale rapportering verwerkt worden in de BBC-database van het Agentschap

Nadere informatie

ACCON Plus Jaarrekening

ACCON Plus Jaarrekening VERSIE 20170629 (29/06/2017) De afdruk voor neerlegging via pdf kan nu ook in het Engels gebeuren. Volgende boodschap verduidelijkt de neerleggingsmodaliteit: Diverse vertalingen op de verschillende afdrukken

Nadere informatie

De Balanscentrale in beweging

De Balanscentrale in beweging Groot-Bijgaarden, 27 februari 2012 Dirk Tuymans Afdelingshoofd Agenda Rol van de Balanscentrale Gebruik van de jaarrekening(gegevens) Vereenvoudiging van het ondernemingsklimaat Enkele belangrijke datums

Nadere informatie

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. Beknopte handleiding bij de wijziging van RSZ-aangiften (DmfA)

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. Beknopte handleiding bij de wijziging van RSZ-aangiften (DmfA) Rijksdienst voor Sociale Zekerheid Beknopte handleiding bij de wijziging van RSZ-aangiften (DmfA) Inhoud OVER DEZE BEKNOPTE HANDLEIDING... 3 EEN AANGIFTE WIJZIGEN... 4 BIJLAGEN... 16 Dmfa Beknopte handleiding

Nadere informatie

INTEGRAAL MILIEUJAARVERSLAG

INTEGRAAL MILIEUJAARVERSLAG / handleiding imjv INTEGRAAL MILIEUJAARVERSLAG Handleiding deel Grondstoffen publicatiedatum / 1.02.2016 http://imjv.milieuinfo.be INHOUD 1 Wie moet rapporteren?... 3 2 Wat moet gerapporteerd worden?...

Nadere informatie

PRODCOM - INHOUDSOPGAVE. Inhoudsopgave

PRODCOM - INHOUDSOPGAVE. Inhoudsopgave PRODCOM - INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 1. WAT IS PRODCOM?... 5 1.1. Ontstaan... 5 1.2. Inhoud... 5 1.3. Juridisch kader... 5 1.4. Welke ondernemingen moeten antwoorden?... 5 1.5. Welke producten?... 5 1.6.

Nadere informatie

Sectoren / paritaire comités Methodologie

Sectoren / paritaire comités Methodologie Sectoren / paritaire comités Methodologie Wouter Vanderbiesen Mei 2014 Methodologie Steunpunt Werk en Sociale Economie Parkstraat 45 bus 5303-3000 Leuven T:+32 (0)16 32 32 39 steunpuntwse@kuleuven.be www.steunpuntwse.be

Nadere informatie

Toegang tot de digitale steunmaatregelen (kmo-portefeuille, ecologiepremie en groeipremie).

Toegang tot de digitale steunmaatregelen (kmo-portefeuille, ecologiepremie en groeipremie). Toegang tot de digitale steunmaatregelen (kmo-portefeuille, ecologiepremie en groeipremie). Wanneer u zich de eerste keer toegang wenst te verlenen als gemachtigde van een onderneming tot de digitale steunmaatregelen

Nadere informatie

Aanvraag van het verminderd tarief van successierechten voor familiale ondernemingen en familiale vennootschappen

Aanvraag van het verminderd tarief van successierechten voor familiale ondernemingen en familiale vennootschappen Aanvraag van het verminderd tarief van successierechten voor familiale ondernemingen en familiale vennootschappen Vlaamse Belastingdienst Vaartstraat 16, 9300 AALST Tel. 053 72 24 40 Fax 053 72 23 75 E-mail:

Nadere informatie

Documentatierapport Research Technological Development (RTD) 2013

Documentatierapport Research Technological Development (RTD) 2013 Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Research Technological Development (RTD) 2013 Datum:14 januari 2016 19 april 2012 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 15.05.2002 COM(2002) 234 definitief 2002/0109 (COD) Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EG)

Nadere informatie

PROCEDURES BETREFFENDE DE VERWERVING DOOR HET EUROPEES PARLEMENT VAN PRIVEARCHIEVEN VAN LEDEN EN VOORMALIGE LEDEN

PROCEDURES BETREFFENDE DE VERWERVING DOOR HET EUROPEES PARLEMENT VAN PRIVEARCHIEVEN VAN LEDEN EN VOORMALIGE LEDEN 2.2.8. PROCEDURES BETREFFENDE DE VERWERVING DOOR HET EUROPEES PARLEMENT VAN PRIVEARCHIEVEN VAN LEDEN EN VOORMALIGE LEDEN BESLUIT VAN HET BUREAU VAN 10 MAART 2014 HET BUREAU VAN HET EUROPEES PARLEMENT,

Nadere informatie