Zoetermeer, 16 januari 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zoetermeer, 16 januari 2015"

Transcriptie

1 Arbeidsmarkt Groothandel Bloemen en Planten 2014

2 Zoetermeer, 16 januari 2015 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning in artikelen, scripties en boeken is toegestaan mits de bron duidelijk wordt vermeld. Vermenigvuldigen en/of openbaarmaking in welke vorm ook, alsmede opslag in een retrieval system, is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van Panteia. Panteia aanvaardt geen aansprakelijkheid voor drukfouten en/of andere onvolkomenheden. The responsibility for the contents of this report lies with Panteia. Quoting numbers or text in papers, essays and books is permitted only when the source is clearly mentioned. No part of this publication may be copied and/or published in any form or by any means, or stored in a retrieval system, without the prior written permission of Panteia. Panteia does not accept responsibility for printing errors and/or other imperfections.

3 Inhoudsopgave Inleiding 5 1 Bedrijven Bedrijven per grootteklasse Bedrijven per regio Bedrijven met en zonder cao 7 2 Werkzame personen Werknemers op de eigen loonlijst Werkzame personen niet op de eigen loonlijst Kenmerken van werknemers met een vast contract 11 3 De instroom van nieuw personeel De omvang van de instroom Herkomst van nieuw personeel Kenmerken nieuw personeel 15 4 De uitstroom van personeel De omvang van de uitstroom Bestemming van de uitstroom 17 5 De doorstroom van personeel Saldo van instroom en uitstroom Intersectorale mobiliteit 19 6 Arbeidsmarktknelpunten Openstaande vacatures Moeilijk vervulbare vacatures Toekomstige wervingsbehoefte 22 Bijlage 1 Arbeidsmarktregio s naar district 23 3

4

5 Inleiding Representatief onderzoek In opdracht van Colland Arbeidsmarkt (hierna Colland) en VGB heeft Panteia onderzoek gedaan naar de stand van zaken van de arbeidsmarkt in de Colland-sector en daarnaast in de de groothandel bloemen en planten. Door middel van een online en een telefonische benadering zijn 142 bedrijven in de groothandel bloemen en planten bereikt. Gebruik is gemaakt van het ledenbestand van de branchevereniging VGB. D e uitkomsten, die niet zijn gewogen, geven een betrouwbaar beeld van het ledenbestand van de VGB. Uitkomsten die zijn gebaseerd op te weinig cel-vulling en alleen een indicatief beeld geven zijn met een asterisk (*) aangegeven. Door afronding kan een optelling van percentages soms op 99 of 101 procent uitkomen. Vergelijking met de Colland-sector De resultaten van de groothandel bloemen en planten zijn vergeleken met de Collandsector. De Colland-sector betreft bedrijven met werknemers in de agrarische en groene sector. De groothandel bloemen en planten maakt daarvan geen deel uit, maar de Colland-sector is wel een goede benchmark 1. Vergelijking in de tijd beperkt Een beeld is verkregen van de stand van zaken (ultimo derde kwartaal 2014), het daaraan voorafgaande jaar en het daarop volgende jaar. De dataverzameling was uitgespreid over een langere periode, rondom het einde van het derde kwartaal Dat houdt in dat bedrijven bij sommige vragen de stand van zaken weergeven van vóór of na 30 september 2014, maar gemiddeld wel per ultimo derde kwartaal Het is de eerste keer dat dit onderzoek is uitgevoerd, waardoor vergelijking in de tijd niet mogelijk is. Leeswijzer Hoofdstuk 1 gaat in op de bedrijven, hoofdstuk 2 op de werkzame personen, hoofdstuk 3 de instroom van personeel, hoofdstuk 4 de uitstroom van personeel, hoofdstuk 5 de groei van het aantal werknemers en de doorstroom en hoofdstuk 6 de arbeidsmarktknelpunten. 1 Zie: Donker van Heel, P.A. en R. Hoevenagel, Arbeidsmarkt Colland 2014, Panteia, Zoetermeer, binnenkort te verschijnen. 5

6

7 1 Bedrijven 1.1 Bedrijven per grootteklasse De grooteklasse van de bedrijven is uitgedrukt in het aantal werknemers volgens opgave van de bedrijven. De groothandel bloemen en planten bestaat voor 49 procent uit bedrijven met maximaal vijf werknemers (tabel 1.1). Tabel 1. 1 Aandeel bedrijven per grootteklasse, ultimo derde kwartaal 2014 Grootteklasse > 100 Totaal werknemers werknemers werknemers werknemers werknemers werknemers Groothandel bloemen en planten 30% 19% 23% 11% 7% 10% 100% Colland 60% 16% 15% 5% 2% 1% 100% 1.2 Bedrijven per regio De indeling van de bedrijven naar regio is gebaseerd op de zes districten zoals deze worden onderscheiden door UWV en gemeenten om de arbeidsmarktregio s af te bakenen in een overzichtelijk aantal regio s (tabel 1.2). In bijlage 2 is aangegeven hoe de 35 arbeidsmarktregio s zijn verdeeld over de zes districten. In Midden-West zijn de meeste bedrijven in groothandel bloemen en planten te vinden (46%). Tabel 1.2 Aandeel bedrijven per regio, ultimo derde kwartaal 2014 Regio Noord Noord- Midden- Oost Zuid- Zuid- Totaal West West West Oost Groothandel bloemen en planten 3% 22% 46% 12% 6% 12% 100% Colland 10% 22% 14% 22% 21% 11% 100% 1.3 Bedrijven met en zonder cao In tabel 1.3 is te zien dat het grootste deel van de bedrijven onder een cao valt (82%). De vraagstelling was: Valt uw bedrijf onder een cao? Formeel vallen alle bedrijven onder een cao, na algemeen verbindend verklaring (avv). Het is niet duidelijk waarom bepaalde bedrijven aangeven niet onder een cao te vallen. Tabel 1.5 Aandeel bedrijven met en zonder cao, ultimo derde kwartaal 2014 Met cao Geen cao Weet niet Totaal Groothandel bloemen en planten 81% 16% 3% 100% Colland 82% 16% 1% 100% 7

8

9 2 Werkzame personen 2.1 Werknemers op de eigen loonlijst Werknemers De 142 bedrijven hebben gemiddeld 42 werknemers op de eigen loonlijst staan. Ter vergelijking, bij de bedrijven in de Colland-sector, exclusief de groenvoederdrogerijen, werken gemiddeld en afgerond zeven werknemers. Werknemers naar grootteklasse De verdeling van het aantal werknemers per grootteklasse van de bedrijven is in de onderstaande tabel weergegeven (tabel 2.1). Tweederde van alle werknemers in groothandel bloemen en planten (65%) werkt bij 10 procent van de bedrijven, namelijk bedrijven met meer dan 100 werknemers (vergelijk tabel 1.1). Tabel 2.1 Aandeel werknemers per grootteklasse, ultimo derde kwartaal 2014 Grootteklasse > 100 Totaal werknemers werknemers werknemers werknemers werknemers werknemers Groothandel bloemen en planten 2% 3% 9% 10% 11% 65% 100% Colland 12% 11% 22% 18% 13% 23% 100% Werknemers per regio De meeste groothandelsbedrijven zijn gevestigd in de regio Noord-West (46%). Ook in Noord zijn relatief veel groothandelsbedrijven gevestigd (25%). Tabel 2.2 Aandeel werknemers per regio, ultimo derde kwartaal 2014 Regio Noord Noord- Midden- Oost Zuid- Zuid- Totaal West West West Oost Groothandel bloemen en planten 25% 46% 1% 25% 2% 1% 100% Colland 10% 11% 25% 20% 11% 23% 100% 2.2 Werkzame personen niet op de eigen loonlijst De inzet van inleenkrachten Nagegaan is in hoeverre er momenteel personen bij het bedrijf werken die niet op de eigen loonlijst staan, waarbij specifiek is gevraagd naar de inzet van uitzendkrachten, freelancers of zzp-ers, collegiale inleen, payrollmedewerkers en overige vormen van externe arbeid. We noemen dit extern personeel. Een deel hiervan wordt ingeleend via derden, maar onbekend is welk deel. Voor uitzendkrachten en payrollmedewerkers is duidelijk dat het om inleenkrachten gaat. In hoeverre zzp-ers rechtstreeks worden ingezet dan wel via derden is niet verder onderzocht. Stagiairs en meewerkende familieleden zijn hierbij buiten beschouwing gelaten. Bedrijven in groothandel bloemen en planten zetten minder extern personeel in (26%) dan de Collandbedrijven (38%). 9

10 Tabel 2.3 Aandeel werkzame personen niet op de eigen loonlijst ultimo derde kwartaal 2014 t.o.v. aantal werknemers op de eigen loonlijst in 2013 Aandeel ten opzichte van het aantal eigen werknemers (%) Uitzendkrachten momenteel Freelancers of zzpers momenteel Collegiale inleen momenteel Payrollmedewerkers momenteel Andere vormen van inleen momenteel Soort onbekend (momen teel) Totaal werzame personen niet op de loonlijst momenteel Groothandel bloemen en planten 13% 1% 0% 0% 11% 0% 26% Colland 23% 5% 1% 2% 6% 1% 38% De inzet van uitzendkrachten nader beschouwd De inzet van uitzendkrachten is nader onderzocht (tabel 2.6). Van alle bedrijven in groothandel bloemen en planten heeft 62 procent in de afgelopen twaalf maanden gebruik gemaakt van uitzendwerk, gerekend vanaf het moment van meten. Aan bedrijven is gevraagd welk deel van de totale loonkosten in de afgelopen twaalf maanden is besteed aan uitzendwerk, gerekend vanaf het moment van meten (tabel 2.4). Dit aandeel dat alleen is berekend voor de bedrijven die uitzendwerk hebben ingezet - is gemiddeld 17 procent. De uitzendbureaus die door de bedrijven in groothandel bloemen en planten worden ingezet hebben volgens de respondenten allemaal een SNA-keurmerk gebaseerd op NEN 4401 certificaat (100%). Van alle bedrijven die gebruik maken van uitzendkrachten (62%) maakt 18 procent gebruik van buitenlandse uitzendkrachten (tabel 2.4). Dit betreft vrijwel uitsluitend Polen. Tabel 2.4 Bedrijven met uitzendwerk, ultimo derde kwartaal 2014 Aandeel bedrijvendie hebben gewerkt met uitzendkrachten in de Aandeel uitzendwerk in de totale loonkosten in de afgelopen 12 Aandeel bedrijven dat werkt met uitzendbureaus met SNAkeurmerk Aandeel bedrijven met buitenlandse uitzendkrachten (van 62%) afgelopen 12 maanden Rijpercentages maanden Groothandel bloemen en planten 62% 17% 100% 18% Colland 49% 32% 96% 60%

11 2.3 Kenmerken van werknemers met een vast contract Aandeel werknemers met vast contract Van alle werknemers heeft momenteel een 83 procent een vast contract en 17 procent heeft een tijdelijk contract. Tabel 2.5 Aandeel werknemers naar type contract, ultimo derde kwartaal 2014 Type contract Vast Tijdelijk Totaal Groothandel bloemen en planten 83% 17% 100% Colland 67% 33% 100% Geslacht In totaal 71 procent van de werknemers met een vast contract is man en 29 procent is vrouw. Tabel 2.6 Aandeel werknemers met een vast contract naar geslacht, ultimo derde kwartaal 2014 Geslacht Man Vrouw Totaal Groothandel bloemen en planten 71% 29% 100% Colland 77% 23% 100% Leeftijd In tabel 2.7 is de leeftijdsverdeling van werknemers met een vast contract gegeven. Meer dan driekwart van alle werknemers met een vast dienstverband valt in de leeftijdsgroep 25 tot 55 jaar (81%), tien procent is jonger dan 25 jaar en negen procent is 55 jaar en ouder. Tabel 2.7 Aandeel werknemers met een vast contract per leeftijdscategorie, ultimo derde kwartaal 2014 Leeftijdscategorie 15 tot 25 jaar 25 tot 55 jaar 55 jaar en ouder Totaal Groothandel bloemen en planten 10% 81% 9% 100% Colland 12% 76% 13% 100% Werkzame beroepsbevolking in Nederland (CBS, 2014) 5% 76% 19% 100% Een vergelijking is gemaakt met werknemers met een vaste arbeidsrelatie in Nederland naar leeftijd (CBS, derde kwartaal 2014). Het aandeel jongeren in de groothandel bloemen en planten is met 10 procent hoger dan in de totale werkende beroepsbevolking (5%) en het aandeel ouderen is juist lager (9% versus 19%). De toekomstige vervangingsvraag als gevolg van pensionering van werknemers is in de groothandel bloemen en planten minder groot dan in de rest van Nederland. Tegelijkertijd is wel sprake van een uitbreidingsvraag (zie 5.1). Opleidingsniveau Vier opleidingsniveaus In tabel 2.8 is de verdeling naar opleidingsniveau gegeven voor alle werknemers met een vast contract. Tien procent van de werknemers met een vast dienstverband heeft een opleiding van alleen middelbare school, dat wil zeggen algemeen vormend onderwijs, een vijfde heeft lager beroepsonderwijs afgerond (21%), minder dan de helft heeft een opleiding op mbo-niveau (43%) en de overige werknemers een opleiding op het niveau van hbo en wo (26%). 11

12 Tabel 2.8 Aandeel werknemers met een vast contract naar opleidingsniveau, ultimo derde kwartaal 2014 Opleidingsniveau Alleen Lager Middelbaar Hoger Totaal middelbare school beroepsonderwijs beroepsonderwijs beroepsonderwijs en WO Groothandel bloemen en planten 10% 21% 43% 26% 100% Colland 16% 24% 47% 13% 100% Een vergelijking is gemaakt met de werkende beroepsbevolking naar opleidingsniveau. Het aandeel werknemers met een mbo-opleiding is in de groothandel bloemen en planten met 43 procent hoger dan in de werkende beroepsbevolking (23%, exclusief mbo-niveau 1) en het aandeel hbo+ is met 26 procent vergelijkbaar met de werkende beroepsbevolking (24%). Mbo-niveau Van alle werknemers met een vast dienstverband en een mbo-opleiding (43%) heeft 1 procent het mbo-niveau 1, 8 procent heeft niveau 2, 47 heeft procent niveau 3 en 44 procent heeft niveau 4 (zie tabel 2.9). Het betreft kleine aantallen bedrijven, maar desalniettemin geven de resultaten een goede indicatie. Tabel 2.9 Aandeel werknemers met een vast contract met mbo-opleiding naar mbo-niveau, per ultimo derde kwartaal 2014 Opleidingsniveau Aandeel mbo Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Totaal Groothandel bloemen en planten 43% 1% 8% 47% 44% 100% Colland 47% 12% 12% 35% 41% 100% Functie Groene functies Nagegaan is in hoeverre groene functies voorkomen (tabel 2.10). Groene functies hebben betrekking op het werken met planten, bloemen, groenten, fruit, dieren, voeding en in de groene ruimte, door de gehele keten heen, inclusief productie, bewerking, verwerking, handel, transport, en diensten. Het grootste deel van de bedrijven heeft werknemers in vaste dienst met groene functies (80%). Minder dan de helft van alle werknemers werkt in een groene functies (39%). Tabel 2.10 Aandeel bedrijven en aandeel werknemers met groene functies, ultimo derde kwartaal 2014 Aard van de functie Aandeel bedrijven met groene functies Aandeel werknemers met groene functies Groothandel bloemen en planten 80% 39% Colland 84% 46% Functiegroep De meeste werknemers in vaste dienst werken in een uitvoerende of dienstverlenende functie (33%) of een adminstratief-commerciële functie (28%) of een transportfunctie (19%).

13 Tabel 2.11 Aandeel werknemers per functiegroep, ultimo derde kwartaal 2014 Functiegroep Uit- Technisch, Transport Winkel Horeca Admi- Ver- Overig Totaal voer- end en dienstverlenend bouw en ICT en logistiek personeel personeenistratief en commerciëezorging en paramedisch Groothandel bloemen en planten 34% 4% 19% 6% 0% 28% 2% 8% 100% Colland 53% 6% 7% 1% 0% 18% 2% 13% 100% 13

14

15 3 De instroom van nieuw personeel 3.1 De omvang van de instroom Ongeveer de helft van de bedrijven (54%) heeft het afgelopen jaar werknemers aangenomen (tabel 3.1). Het aantal nieuwe werknemers ten opzichte van het aantal zittende werknemers is acht procent. Tabel 3.1 De omvang van de instroom in het afgelopen jaar per ultimo derde kwartaal 2014 Aantal nieuwe werknemers in het afgelopen jaar t.o.v. alle werknemers op de eigen loonlijst in 2013 Groothandel bloemen en planten 54% 8% Colland 32% 16% 3.2 Herkomst van nieuw personeel Van alle ruim nieuwe werknemers in het afgelopen jaar is 21 procent een schoolverlater, 47 procent voorheen werkzaam geweest in de agrarische of groene sector, 26 procent voorheen werkzaam geweest in een andere sector en zeven procent voorheen werkloos of herintreder. De term schoolverlater is niet nader uitgewerkt gedefinieerd in het onderzoek. Het onderscheid tussen ongediplomeerde en gediplomeerde schoolverlaters is niet gemaakt. 3.3 Kenmerken nieuw personeel Opleidingsniveau instroom Van de totale instroom van nieuw personeel op de loonlijst in het afgelopen jaar had 16 procent een opleiding van alleen middelbare school (algemeen vormend onderwijs), zeven procent lager beroepsonderwijs, 45 procent middelbaar beroepsonderwijs en 32 procent hoger onderwijs (hbo en wo). Tabel 3.2 De herkomst van nieuw personeel in het afgelopen jaar per ultimo 2014 Voorheen Voorheen Voorheen Voorheen Totaal schoolverlater werkzaam in de agrarische of groene sector werkzaam in een andere sector herintreder of werkloos Groothandel bloemen en planten 21% 47% 26% 7% 100% Colland 25% 38% 12% 24% 100% Tabel 3.3 Opleidingsniveau nieuw personeel in het afgelopen jaar per ultimo derde kwartaal 2014 Alleen lbo mbo hbo of wo anders Totaal middelbare school Groothandel bloemen en planten* 16% 7% 45% 32% 0% 100% Colland 42% 14% 30% 13% 0% 100% 15

16 MBO-niveau instroom Van alle nieuwe werknemers met een mbo-opleiding (45%) heeft nul procent het mboniveau 1, vijf procent heeft niveau 2, 50 heeft procent niveau 3 en 45 procent heeft niveau 4 (tabel 3.4). Hierbij dient te worden aangetekend dat alle uitkomsten in deze tabel indicatief zijn, vanwege geringe cel-vulling. Het betreft een deelpopulatie, in dit geval alleen bedrijven met instroom van nieuwe werknemers met een MBO-opleiding. Tabel 3.4 MBO-niveau van nieuw personeel met een MBO-niveau, instroom afgelopen jaar per ultimo derde kwartaal 2014 Aandeel MBO MBO MBO MBO MBO Totaal Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Groothandel bloemen en planten* 45% 0% 5% 50% 45% 100% Colland 30% 5% 11% 39% 45% 100% Opleidingsrichting instroom Naar opleidingsrichting betreft de nieuwe instroom vooral een groene richting (46%). Veel minder komt voor een technische, economisch-administratieve, sociaalverzorgende, handels- en horeca-richting (tabel 3.5). Tabel 3.5 Instroom nieuw personeel naar opleidingsrichting, in afgelopen jaar per ultimo 2014 Groene Technisch Economisch/ Sociaal Handel en Andere Totaal richting /ICT administratief verzorgend logistiek richting Groothandel bloemen en planten 46% 19% 6% 2% 10% 16% 100% Colland 41% 6% 5% 2% 4% 36% 100%

17 4 De uitstroom van personeel 4.1 De omvang van de uitstroom De helft van alle bedrijven (52%) heeft het afgelopen jaar te maken gehad met vertrekkende werknemers. Het aantal vertrekkende werknemers ten opzichte van alle zittende werknemers is acht procent. Tabel 4.1 De uitstroom van personeel in het afgelopen jaar per ultimo derde kwartaal 2014 Aandeel bedrijven met vertrekkende werknemers in het afgelopen jaar Aantal vertrekkende werknemers in het afgelopen jaar t.o.v. het aantal werknemers op de eigen loonlijst (2013) Groothandel bloemen en planten 52% 8% Colland 33% 17% 4.2 Bestemming van de uitstroom Van alle vertrekkende werknemers is vijf procent een opleiding gaan doen, 40 procent heeft een baan gevonden bij een bedrijf in de agrarische of groene sector, 28 procent procent bij een bedrijf in een andere sector, tien procent is werkloos geworden,één procent arbeidsongeschikt en elf procent is met pensioen. Van drie procent is de bestemming onbekend. De categorie anders is niet nader onderzocht. Het kan hierbij voor een deel gaan om mensen die geen baan hebben en ook geen uitkering, bijvoorbeeld huisvrouwen, de zogenaamde stille reserve. Tabel 4.2 De bestemming van de uitstroom van personeel in het afgelopen jaar per ultimo derde kwartaal 2014 Op- Baan Baan Voor Werkloobeids- Ar- Pensioeders An- Totaal lei- ding in agrarische sector in andere sector zichzelf begon nen onge- schikt Groothandel bloemen en planten 5% 40% 28% 1% 10% 1% 11% 3% 100% Colland 34% 29% 13% 3% 10% 3% 6% 4% 100% 17

18

19 5 De doorstroom van personeel 5.1 Saldo van instroom en uitstroom De instroom is hoger dan de uitstroom, wat betekent dat de werkgelegenheid in de groothandel bloemen en planten in het afgelopen jaar is gegroeid. Het saldo van instroom en uitstroom is 2,4 procent (uitbreidingsvraag). 5.2 Intersectorale mobiliteit Nagegaan is in hoeverre de groothandel bloemen en planten afhankelijk is van de agrarische en groene sector voor het aantrekken van nieuw personeel, dan wel van andere sectoren. Tevens is nagegaan in hoeverre het vertrekkend personeel weer een baan vindt in de agrarische of groene sector, dan wel een andere sector. Op deze manier ontstaat een beeld van de intersectorale mobiliteit. Als indicator voor de afhankelijkheid is het gemiddelde genomen van het instroompercentage en het uitstroompercentage. Een hoger gemiddelde duidt op een grotere afhankelijkheid (zie tabel 5.1). De sector is voor de helft van de mobiliteit afhankelijk van werkenden en voor de helft van de niet actieve (beroeps)bevoling. Tabel 5.1 Afhankelijkheid van de agrarische/groene sector, van andere sectoren en van de niet actieve (beroeps)bevolking bij mobiiteit van personeel, in het afgelopen jaar per ultimo derde kwartaal Afhankelijk van 2 Afhankelijk van 3 Afhankelijk van 4 Totaal agrarische of groene sector andere sectoren niet actieve (beroeps)bevol king Groothandel bloemen en planten 42% 26% 32% 100% 19

20

21 6 Arbeidsmarktknelpunten 6.1 Openstaande vacatures Per ultimo derde kwartaal 2014 is 12 procent van de bedrijven actief aan het werven voor nieuw personeel (tabel 6.1). Het aantal openstaande vacatures ten opzichte van het totaal aantal werknemers is 2,3 procent (vacaturegraad). Dit percentage komt ongeveer overeen met het landelijk gemiddelde voor alle sectoren in Nederland (CBS). Deze cijfers zijn indicatief vanwege relatief kleine aantallen. De uitkomsten achten wij plausibel. Tabel 6.1 Openstaande vacatures per ultimo derde kwartaal 2014 Aandeel bedrijven met openstaande vacatures (actief op zoek naar Aandeel openstaande vacatures t.o.v. aantal werknemers (vacaturegraad)* personeel) Groothandel bloemen en planten 12% 2,3% Colland 7% 1,6% Bron: Panteia bedrijvenonderzoek * Indicatief. 6.2 Moeilijk vervulbare vacatures In totaal 67 procent van de bedrijven met openstaande vacatures heeft moeilijk vervulbare vacatures (tabel 6.2). Hierbij is het aan de werkgever zelf overgelaten in hoeverre de vacature al of niet moeilijk vervulbaar zijn. De cijfers zijn indicatief, omdat het hierbij gaat om kleine aantallen. Tabel 6.2 Moeilijk vervulbare vacatures per ultimo derde kwartaal 2014 (indicatief) Aandeel bedrijven met moeilijk vervulbare vacatures (t.o.v. bedrijven met Aandeel moeilijk vervulbare vacatures* Aandeel openstaande vacatures geschikt voor schoolverlatersmet groene mbo-opleiding* openstaande vacatures)* Groothandel bloemen en planten 67% 32% 44% Colland 60% 36% 46% Ten opzichte van alle openstaande vacatures is 32 procent moeilijk vervulbaar (tabel 6.2). Hierbij is het aan de werkgever zelf overgelaten te bepalen in hoeverre de vacatures moeilijk vervulbaar zijn. De cijfers zijn indicatief, omdat het hierbij gaat om kleine aantallen. Door middel van een open vraag in het bedrijvenonderzoek is nagegaan om wat voor soort moeilijk vervulbare vacatures het gaat. Veruit het meest genoemd is commercieel medewerker of verkoper, waarbij de internationele ervaring en expertise van belang is. In totaal 44 procent van de openstaande vacatures is geschikt voor schoolverlaters met een groene opleiding op mbo-niveau. 21

22 6.3 Toekomstige wervingsbehoefte Bijna een derde van de bedrijven (29%) verwacht het komende jaar nieuw personeel aan te nemen (tabel 6.3). Dit betekent dat 71 procent van de bedrijven verwacht het komende jaar geen personeel aan te nemen. Het aandeel nieuwe werknemers in het totaal van zittende werknemers is vijf procent. Deze percentages zijn indicatief vanwege relatief geringe cel-vulling. Tabel 6.3 Toekomstige wervingsbehoefte in het komende jaar per ultimo derde kwartaal 2014 Aandeel bedrijven die nieuwe instroom verwachten komende jaar Totaal aantal nieuwe werknemers komende jaar t.o.v. totaal aantal werknemers op eigen loonlijst (2013)* Groothandel bloemen en planten 29% 5% Colland 22% 13% Bron: Panteia bedrijvenonderzoek *Indicatief.

23 Bijlage 1 Arbeidsmarktregio s naar district District Noord: Friesland, Groningen, Drenthe District Noord-West: Groot Amsterdam, Noord-Holland Noord, Zaanstreek/Waterland, Zuid-Kennemerland District Midden-West: Flevoland, Gooi- en Vechtstreek, Haaglanden, Holland Rijnland, Midden-Holland, Midden-Utrecht, Oost-Utrecht, Zuid-Holland Centraal District Oost: Achterhoek, Food Valley, IJsselvechtstreek, Midden-Gelderland, Rivierenland, Stedendriehoek, Twente, Zuid-Gelderland District Zuid-West: Drechtsteden, Gorinchem, Rijnmond, West-Brabant, Zeeland District Zuid-Oost: Helmond-De Peel, Midden-Brabant, Midden-Limburg, Noord- Limburg, Noordoost-Brabant, Zuid-Limburg, Ziodoost-Brabant 23

24 Panteia Bredewater 26 PO BOX AA Zoetermeer The Netherlands tel: fax:

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Zuid-Holland

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Zuid-Holland Personeelsmonitor Provincies Benchmarkrapport Zoetermeer, september 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning

Nadere informatie

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Drenthe

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Drenthe Personeelsmonitor Provincies Benchmarkrapport Zoetermeer, september 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning

Nadere informatie

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Zeeland

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Zeeland Personeelsmonitor Provincies Benchmarkrapport Zoetermeer, september 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning

Nadere informatie

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Fryslân

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Fryslân Personeelsmonitor Provincies Benchmarkrapport Zoetermeer, september 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning

Nadere informatie

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Gelderland

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Gelderland Personeelsmonitor Provincies Benchmarkrapport Zoetermeer, september 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning

Nadere informatie

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Flevoland

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Flevoland Personeelsmonitor Provincies Benchmarkrapport Zoetermeer, september 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning

Nadere informatie

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Noord-Holland

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Noord-Holland Personeelsmonitor Provincies Benchmarkrapport Zoetermeer, oktober 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning

Nadere informatie

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Limburg

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Limburg Personeelsmonitor Provincies Benchmarkrapport Zoetermeer, september 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning

Nadere informatie

MKB-index april 2017

MKB-index april 2017 MKB-index april 2017 Zoetermeer, 4 mei 2017 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning in artikelen, scripties en

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Heliomare

Tevredenheidsonderzoek Heliomare Tevredenheidsonderzoek Heliomare Naar Werk Meetjaar 2017/2018 Zoetermeer, 4-5-2018 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning

Nadere informatie

Cliëntenaudit Bureau ABC

Cliëntenaudit Bureau ABC Cliëntenaudit Bureau ABC 2014 Zoetermeer 17 april 2015 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning in artikelen, scripties

Nadere informatie

Doorstroom van vmbo/havo naar mbo (2010-2013)

Doorstroom van vmbo/havo naar mbo (2010-2013) Doorstroom van vmbo/havo naar mbo (2010-2013) Waar komt de instroom in de Kenteq-kwalificaties vandaan? Komt die uit direct verwante vmbo-opleidingen, of ook uit andere richtingen? Hoe zit dat omgekeerd?

Nadere informatie

BNA Conjunctuurmeting

BNA Conjunctuurmeting BNA Conjunctuurmeting September 2011 Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten Jollemanhof 14 Postbus 19606 1000 GP Amsterdam T 020 555 36 66 F 020 555 36

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2011. Dienst inburgeren Universiteit van Amsterdam, INTT

Tevredenheidsonderzoek 2011. Dienst inburgeren Universiteit van Amsterdam, INTT Tevredenheidsonderzoek 2011 Dienst inburgeren Universiteit van Amsterdam, INTT Zoetermeer, zaterdag 4 februari 2012 In opdracht van Universiteit van Amsterdam, INTT De verantwoordelijkheid voor de inhoud

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Heliomare

Tevredenheidsonderzoek Heliomare Tevredenheidsonderzoek Heliomare Werkfit maken Meetjaar 207/208 Zoetermeer, 4-5-208 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV en spanningsindicator 5 Ingediende ontslagaanvragen

Nadere informatie

Zoetermeer, 28 februari 2018

Zoetermeer, 28 februari 2018 Cliëntenaudit BWRI Zoetermeer, 28 februari 2018 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning in artikelen, scripties

Nadere informatie

Kans op werk en kans op stage binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen

Kans op werk en kans op stage binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen ECABO Kans op werk en kans op stage binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen Dit document vormt een korte samenvatting van de belangrijkste resultaten van het jaarlijkse arbeidsmarktonderzoek

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2011. Dienst inburgeren Studiecentrum Talen Eindhoven bv

Tevredenheidsonderzoek 2011. Dienst inburgeren Studiecentrum Talen Eindhoven bv Tevredenheidsonderzoek 2011 Dienst inburgeren Studiecentrum Talen Eindhoven bv Zoetermeer, zaterdag 4 februari 2012 In opdracht van Studiecentrum Talen Eindhoven bv De verantwoordelijkheid voor de inhoud

Nadere informatie

Regionale trendrapportage banenafspraak: tussenmeting voortgang banenafspraak

Regionale trendrapportage banenafspraak: tussenmeting voortgang banenafspraak Regionale trendrapportage afspraak: tussenmeting voortgang afspraak Op 3 juli 2015 heeft staatssecretaris Klijnsma de resultaten van de landelijke tussenmeting afspraak naar de Tweede Kamer gestuurd. De

Nadere informatie

Indicatieve verdeling garantiebanen naar regio s en sectoren

Indicatieve verdeling garantiebanen naar regio s en sectoren Indicatieve verdeling garantiebanen naar regio s en sectoren In deze notitie geeft De Werkkamer een indicatieve verdeling van de garantiebanen over de verschillende arbeidsmarktregio s en sectoren voor

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014 / Accessio Inburgering

Tevredenheidsonderzoek 2014 / Accessio Inburgering Tevredenheidsonderzoek 2014 / 2015 Accessio Inburgering Zoetermeer, woensdag 5 augustus 2015 In opdracht van Accessio Inburgering De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Dienst inburgeren Hogeschool Inholland Amsterdam/Diemen

Tevredenheidsonderzoek Dienst inburgeren Hogeschool Inholland Amsterdam/Diemen Tevredenheidsonderzoek 2011 Dienst inburgeren Hogeschool Inholland Amsterdam/Diemen Zoetermeer, zaterdag 4 februari 2012 In opdracht van Hogeschool Inholland Amsterdam/Diemen De verantwoordelijkheid voor

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Juli 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Factsheet Open teelten Boomkwekerij Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013

Factsheet Open teelten Boomkwekerij Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013 Factsheet Open teelten Boomkwekerij 2014 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013 Colland Bestuursbureau, 14 oktober 2014 Pagina 2 27 Inhoudsopgave Toelichting

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2012. Jobcoach organisatie Trace Daelzicht

Tevredenheidsonderzoek 2012. Jobcoach organisatie Trace Daelzicht Tevredenheidsonderzoek 2012 Jobcoach organisatie Trace Daelzicht Zoetermeer, maandag 4 februari 2013 In opdracht van Jobcoach organisatie Trace Daelzicht De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Juli 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures 7 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 8 Statistische bijlage 9 Toelichting NWW/WW/WBB 17 Colofon

Nadere informatie

De stand van Mediation in Nederland

De stand van Mediation in Nederland De stand van Mediation in Nederland drs. R.J.M. Vogels Zoetermeer, 17 november 2011 In opdracht van het Nederlands Mediation Instituut (NMI). De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Stratus.

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB 17 Colofon

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Bij UWV ingediende vacatures 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Niet-werkende werkzoekenden

Niet-werkende werkzoekenden Januari 2012 Niet-werkende werkzoekenden 2 WW-uitkeringen 3 Vacatures ingediend bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 5 Statistische bijlage 6 Toelichting NWW/WW

Nadere informatie

Kunnen MKB-ondernemers de weg nog vinden? Veranderingen in de sociale zekerheid

Kunnen MKB-ondernemers de weg nog vinden? Veranderingen in de sociale zekerheid Kunnen MKB-ondernemers de weg nog vinden? Veranderingen in de sociale zekerheid Peter Brouwer Zoetermeer, april 2003 Dit onderzoek maakt deel uit van het programmaonderzoek MKB en Ondernemerschap, dat

Nadere informatie

Bedrijvendynamiek en werkgelegenheid 1998-2012

Bedrijvendynamiek en werkgelegenheid 1998-2012 Bedrijvendynamiek en werkgelegenheid 1998-2012 drs. K.L. Bangma drs. A. Bruins drs. D. Snel drs. N. Timmermans Zoetermeer, 5 juli 2013 Rapportnummer : A201337 Dit onderzoek is gefinancierd door het programmaonderzoek

Nadere informatie

Uitgevoerd in opdracht van. Rapportage beoordelen en incidenteel belonen 2013 Provincies

Uitgevoerd in opdracht van. Rapportage beoordelen en incidenteel belonen 2013 Provincies Uitgevoerd in opdracht van Rapportage beoordelen en incidenteel belonen 2013 Provincies Zoetermeer, 17 september 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Fox AOB

Tevredenheidsonderzoek Fox AOB Tevredenheidsonderzoek 2015 Fox AOB Zoetermeer, zondag 14 februari 2016 In opdracht van Fox AOB De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting

Nadere informatie

Conjunctuurpeiling BNA Voorjaar 2015

Conjunctuurpeiling BNA Voorjaar 2015 Conjunctuurpeiling BNA Voorjaar René Vogels Zoetermeer, 10 april De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning in artikelen,

Nadere informatie

Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen Meer WW-uitkeringen

Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen Meer WW-uitkeringen Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen - 483.000 werkzoekenden ingeschreven bij UWV WERKbedrijf - Vooral meer jonge werkzoekenden - Sterke toename werkzoekenden met transport beroep maar

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014 / 2015. Regionaal Autisme Centrum onderdeel Autismewerk.nl

Tevredenheidsonderzoek 2014 / 2015. Regionaal Autisme Centrum onderdeel Autismewerk.nl Tevredenheidsonderzoek 2014 / 2015 Regionaal Autisme Centrum onderdeel Autismewerk.nl Zoetermeer, vrijdag 13 november 2015 In opdracht van Regionaal Autisme Centrum onderdeel Autismewerk.nl De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014 / De Nieuwe Werkgever

Tevredenheidsonderzoek 2014 / De Nieuwe Werkgever Tevredenheidsonderzoek 2014 / 2015 De Nieuwe Werkgever Zoetermeer, dinsdag 4 augustus 2015 In opdracht van De Nieuwe Werkgever De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van

Nadere informatie

C Dr. Peter Donkervan Heel (De Beleidsonderzoekers) Dr. Ruud Hoevenagel (Leids Onderzoeks Kollektief)

C Dr. Peter Donkervan Heel (De Beleidsonderzoekers) Dr. Ruud Hoevenagel (Leids Onderzoeks Kollektief) Arbeidsmarkt Colland 2016 C11630 Dr. Peter Donkervan Heel (De Beleidsonderzoekers) Dr. Ruud Hoevenagel (Leids Onderzoeks Kollektief) Zoetermeer/Leiden, 16 september 2016 Versie met voorwoord De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Rapportage (N)WW< 27 jaar. Augustus 2015

Rapportage (N)WW< 27 jaar. Augustus 2015 Rapportage (N)WW< 27 jaar Augustus 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden 12 Toelichting NWW/WW/WBB 17 Colofon 18 Rapportage (N)WW< 27 jaar 1 WW-uitkeringen < 27

Nadere informatie

Bouwers en hun gemeente

Bouwers en hun gemeente Bouwers en hun gemeente E e n pe iling in de aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezinge n 2014 1 2 Bouwers en hun gemeente E e n pe iling in de aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezinge n 2014 drs. Pim van

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2015 / Hogeschool van Amsterdam

Tevredenheidsonderzoek 2015 / Hogeschool van Amsterdam Tevredenheidsonderzoek 2015 / 2016 Hogeschool van Amsterdam Zoetermeer, woensdag 9 november 2016 In opdracht van Hogeschool van Amsterdam De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het

Nadere informatie

Aanscherpingen glijdende schaal. Geschatte resultaten van recente en voorgenomen aanscherpingen. Samenvatting

Aanscherpingen glijdende schaal. Geschatte resultaten van recente en voorgenomen aanscherpingen. Samenvatting Aanscherpingen glijdende schaal Geschatte resultaten van recente en voorgenomen aanscherpingen Samenvatting WODC, Ministerie van Veiligheid en Justitie 2014 Drs. Zosja Berdowski; Ir. Alexandra Vennekens

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek De Opstap, Leerwerktraject van De Kapstok

Tevredenheidsonderzoek De Opstap, Leerwerktraject van De Kapstok Tevredenheidsonderzoek 2014-2015 De Opstap, Leerwerktraject van De Kapstok Zoetermeer, maandag 3 augustus 2015 In opdracht van De Opstap, Leerwerktraject van De Kapstok De verantwoordelijkheid voor de

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. September 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. September 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt September 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 5 Statistische bijlage 6 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2012 / A&P Partners

Tevredenheidsonderzoek 2012 / A&P Partners Tevredenheidsonderzoek 2012 / 2013 A&P Partners Zoetermeer, zaterdag 3 augustus 2013 In opdracht van A&P Partners De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014 / Fontys Hogescholen - Talencentrum

Tevredenheidsonderzoek 2014 / Fontys Hogescholen - Talencentrum Tevredenheidsonderzoek 2014 / 2015 Fontys Hogescholen - Talencentrum Zoetermeer, dinsdag 4 augustus 2015 In opdracht van Fontys Hogescholen - Talencentrum De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

Van goede naar betere dienstverlening. Tevredenheids- en behoefteonderzoek voor het Vervangingsfonds en Participatiefonds

Van goede naar betere dienstverlening. Tevredenheids- en behoefteonderzoek voor het Vervangingsfonds en Participatiefonds Van goede naar betere dienstverlening Tevredenheids- en behoefteonderzoek voor het Vervangingsfonds en Participatiefonds Inge van den Ende, Mandy Goes en Roxanne de Vreede Zoetermeer, 26 april 2018 De

Nadere informatie

Ergernissen van ondernemers in het MKB Minirapportage

Ergernissen van ondernemers in het MKB Minirapportage Ergernissen van ondernemers in het MKB Minirapportage drs. C.M. Wiggers Zoetermeer, augustus 2003 Nummer: M200304 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij EIM. Het gebruik van cijfers en/of teksten

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt juni 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt juni 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt juni 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV 4 Bij UWV ingediende vacatures 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wajong Talenten B.V.

Tevredenheidsonderzoek Wajong Talenten B.V. Tevredenheidsonderzoek 2015 Wajong Talenten B.V. Zoetermeer, zondag 14 februari 2016 In opdracht van Wajong Talenten B.V. De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. November 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. November 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt November 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures en UWV Spanningsindicator 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 8 Statistische bijlage 9

Nadere informatie

De Watersector Exportindex (WEX)

De Watersector Exportindex (WEX) De Watersector Exportindex (WEX) prognose 2006 drs. P. Gibcus drs. W.H.J. Verhoeven Zoetermeer, februari 2007 Dit onderzoek is gefinancierd door het programma Partners voor Water. De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek. ROC Drenthe College meetperiode: 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018 Definitief rapport

Tevredenheidsonderzoek. ROC Drenthe College meetperiode: 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018 Definitief rapport Tevredenheidsonderzoek ROC Drenthe College meetperiode: 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018 Definitief rapport In opdracht van ROC Drenthe College Zoetermeer, donderdag 22 maart 2018 De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek ROC De Leijgraaf

Tevredenheidsonderzoek ROC De Leijgraaf Tevredenheidsonderzoek 2015 ROC De Leijgraaf Zoetermeer, zondag 14 februari 2016 In opdracht van ROC De Leijgraaf De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Kostenontwikkeling binnenvaart 2015 en raming 2016

Kostenontwikkeling binnenvaart 2015 en raming 2016 Kostenontwikkeling binnenvaart 2015 en raming 2016 Uitgave januari 2016 Rapport uitgebracht aan: Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart W. van der Geest C11540/2016/0188 Zoetermeer, 29 januari 2016

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Augustus 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Augustus 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Augustus 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures en UWV spanningsindicator 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 8 Statistische bijlage 9

Nadere informatie

Regionale trendrapportage banenafspraak: stand 3 e kwartaal 2015

Regionale trendrapportage banenafspraak: stand 3 e kwartaal 2015 Regionale trendrapportage afspraak: stand 3 e kwartaal 2015 UWV brengt op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de Werkkamer vanaf 2016 elk kwartaal een regionale trendrapportage

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2015. AM Werk Reïntegratie BV

Tevredenheidsonderzoek 2015. AM Werk Reïntegratie BV Tevredenheidsonderzoek 2015 AM Werk Reïntegratie BV Zoetermeer, zondag 14 februari 2016 In opdracht van AM Werk Reïntegratie BV De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Rapportage (N)WW 50plus. Augustus 2015

Rapportage (N)WW 50plus. Augustus 2015 Rapportage (N)WW 50plus Augustus 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden 12 Toelichting WW/NWW/WBB 13 Colofon 14 Rapportage (N)WW 50plus 1 WW-uitkeringen WW-uitkeringen

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Jobcoach Company

Tevredenheidsonderzoek Jobcoach Company Tevredenheidsonderzoek 2014 Jobcoach Company Zoetermeer, vrijdag 13 februari 2015 In opdracht van Jobcoach Company De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of

Nadere informatie

REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK. 4e KWARTAAL publicatie juli 2016

REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK. 4e KWARTAAL publicatie juli 2016 REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK 4e KWARTAAL 2015 publicatie juli 2016 Regionale trendrapportage banenafspraak: stand 4e 2015 UWV brengt op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen Mei 2010 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Juli 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures 7 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 8 Statistische bijlage 9 Toelichting NWW/WW/WBB 17 Colofon

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2010 / Olympia uitzendbureau

Tevredenheidsonderzoek 2010 / Olympia uitzendbureau Tevredenheidsonderzoek 2010 / 2011 Olympia uitzendbureau Zoetermeer, donderdag 4 augustus 2011 In opdracht van Olympia uitzendbureau De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Oktober 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Oktober 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Oktober 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt April 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB 16 Colofon

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2015. Stap.nu Reïntegratie & Counseling

Tevredenheidsonderzoek 2015. Stap.nu Reïntegratie & Counseling Tevredenheidsonderzoek 2015 Stap.nu Reïntegratie & Counseling Zoetermeer, zaterdag 27 februari 2016 In opdracht van Stap.nu Reïntegratie & Counseling De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia.

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. September 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. September 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt September 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK. 1e KWARTAAL publicatie augustus 2016

REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK. 1e KWARTAAL publicatie augustus 2016 REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK 1e KWARTAAL 2016 publicatie augustus 2016 Regionale trendrapportage banenafspraak: stand 1e 2016 UWV brengt op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

ECABO Kans op werk en stage binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen

ECABO Kans op werk en stage binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen ECABO Kans op werk en stage binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen Dit document vormt een korte samenvatting van de belangrijkste bevindingen uit de Monitor arbeidsmarkt en beroepsonderwijs

Nadere informatie

Factsheet Groenvoederdrogerijen 2016

Factsheet Groenvoederdrogerijen 2016 Factsheet Groenvoederdrogerijen 2016 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2015 Colland Bestuursbureau, 28 oktober 2016 1609-0455 Pagina 2 33 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt April 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

September Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in augustus

September Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in augustus September 2012 Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in ustus - - 304.400 lopende WW-uitkeringen, bijna evenveel als in ustus en 21 procent meer dan een jaar geleden Aantal lopende WW-uitkeringen voor jongeren

Nadere informatie

REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK. Tweede kwartaal Publicatie oktober 2016

REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK. Tweede kwartaal Publicatie oktober 2016 REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK Tweede 2016 Publicatie oktober 2016 Regionale trendrapportage banenafspraak: tweede 2016 UWV brengt op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen September 2010 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 WW-uitkeringen 5 Ingediende vacatures 6 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 7 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. September 2018

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. September 2018 Nieuwsflits Arbeidsmarkt September 2018 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Statistische bijlage 4 Toelichting WW 23 Colofon De Nieuwsflits Arbeidsmarkt geeft maandelijks de feiten van de arbeidsmarkt over

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2018

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2018 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2018 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Statistische bijlage 4 Toelichting WW 23 Colofon De Nieuwsflits Arbeidsmarkt geeft maandelijks de feiten van de arbeidsmarkt over de voorafgaande

Nadere informatie

Factsheet Glastuinbouw 2016

Factsheet Glastuinbouw 2016 Factsheet Glastuinbouw 2016 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2015 Colland Bestuursbureau, 25 oktober 2016 1608-1060 Pagina 2 33 Inhoudsopgave Toelichting

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juni 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juni 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Juni 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wajong Talenten B.V.

Tevredenheidsonderzoek Wajong Talenten B.V. Tevredenheidsonderzoek 2014 Wajong Talenten B.V. Zoetermeer, zondag 3 mei 2015 In opdracht van Wajong Talenten B.V. De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of

Nadere informatie

Factsheet Open teelten Landbouw Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013

Factsheet Open teelten Landbouw Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013 Factsheet Open teelten Landbouw 2014 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013 Colland Bestuursbureau, 14 oktober 2014 Pagina 2 27 Inhoudsopgave Toelichting

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. November 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. November 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt November 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Bij UWV ingediende vacatures en spanningsindicator 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Augustus 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Augustus 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Augustus 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV en Spanningsindicator 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage

Nadere informatie

Factsheet Bos en Natuur Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt 2013

Factsheet Bos en Natuur Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt 2013 Factsheet Bos en Natuur 2014 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt 2013 Colland Bestuursbureau, 8 december 2014 Pagina 2 27 Inhoudsopgave Toelichting 3 Samenvatting

Nadere informatie

Factsheet Groothandel in Bloembollen Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt

Factsheet Groothandel in Bloembollen Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt Factsheet Groothandel in Bloembollen 2013 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt Colland Bestuursbureau, 5 februari 2014 Pagina 2 26 Inhoudsopgave Toelichting

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 2017 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB 15 Colofon De Nieuwsflits

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. September 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. September 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt September 2017 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting WW 15 Colofon De Nieuwsflits Arbeidsmarkt

Nadere informatie

Factsheet Groothandel in Bloembollen 2016

Factsheet Groothandel in Bloembollen 2016 Factsheet Groothandel in Bloembollen 2016 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2015 Colland Bestuursbureau, 28 oktober 2016 1609-0229 Pagina 2 33 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Oktober 2018

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Oktober 2018 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Oktober 2018 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Statistische bijlage 4 Toelichting WW 23 Colofon De Nieuwsflits Arbeidsmarkt geeft maandelijks de feiten van de arbeidsmarkt over de

Nadere informatie

De oudere starter in Nederland Quick Service

De oudere starter in Nederland Quick Service De oudere starter in Nederland Quick Service Heleen Stigter Zoetermeer, januari 2003 Dit onderzoek maakt deel uit van het programmaonderzoek MKB en Ondernemerschap, dat wordt gefinancierd door het Ministerie

Nadere informatie

De Watersector Exportindex (WEX)

De Watersector Exportindex (WEX) De Watersector Exportindex (WEX) Prognose 2005 drs. P. Gibcus drs. W.H.J. Verhoeven Zoetermeer, februari 2006 Dit onderzoek is gefinancierd door het programma Partners voor Water. De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Rapportage (N)WW 50plus. Juni 2015

Rapportage (N)WW 50plus. Juni 2015 Rapportage (N)WW 50plus Juni 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden 12 Toelichting WW/NWW/WBB 13 Colofon 14 Rapportage (N)WW 50plus 1 WW-uitkeringen WW-uitkeringen

Nadere informatie

Factsheet Loonwerk 2016

Factsheet Loonwerk 2016 Factsheet Loonwerk 2016 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2015 Colland Bestuursbureau, 5 september 2016 1608-0989 Pagina 2 33 Inhoudsopgave Toelichting

Nadere informatie

Factsheet Groothandel in Bloembollen Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013

Factsheet Groothandel in Bloembollen Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013 Factsheet Groothandel in Bloembollen 2014 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013 Colland Bestuursbureau, 31 oktober 2014 Pagina 2 27 Inhoudsopgave Toelichting

Nadere informatie