BIBF Wetgeving op de BOEKHOUDING en de JAARREKENING van ONDERNEMINGEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIBF Wetgeving op de BOEKHOUDING en de JAARREKENING van ONDERNEMINGEN"

Transcriptie

1 1 BIBF Wetgeving op de BOEKHOUDING en de JAARREKENING van ONDERNEMINGEN 15 oktober WE DO MOORE. SPREKER : PETER VERSCHELDEN Bedrijfsrevisor Accountant Licentiaat in de Rechten Licentiaat in Management Fiscale Hogeschool EHSAL Master in Accountancy VLEKHO Gedelegeerd bestuurder Moore Stephens Verschelden Bedrijfsrevisoren Gedelegeerd bestuurder Moore Stephens Verschelden Accountants & Belastingconsulenten 2 MOORE STEPHENS VERSCHELDEN 10 kantoren in driehoek Antwerpen Brussel Gent 3 Key Centers: Brussel, Gent, Antwerpen 7 lokale kantoren: Aalst, Dendermonde, Geraardsbergen, Mechelen, Meise, Oudenaarde, Sint-Niklaas +1 kantoor in Shanghai Diensten: Accountancy Audit Tax & Legal Business Advisory 175 medewerkers Lid van Moore Stephens International kantoren in 98 landen 3 1

2 2 INHOUD Aantal basics van het boekhoudrecht aan de hand van de rubrieken van AKTIEF EN PASSIEF 4 SYLLABUS Hand-out van de presentatie Teksten, voornamelijk artikels geschreven voor Kluwer Accountancy Actualiteit Kluwer Opleidingen: tweemaandelijkse update accountancy & fiscaliteit voor de praktijkmedewerker «Was dit voor mij een nuttige voormiddag?» 5 FUNDAMENTELE REGELS Getrouw beeld Continuïteit Bestendigheid Toerekening van opbrengsten en kosten aan een periode Verbod van compensatie Voorzichtigheid 6 2

3 3 GETROUW BEELD Belangrijkste onder de principes; dit principe primeert op alles Artikel 29 KB/W.Venn.: als in uitzonderingsgevallen blijkt dat de toepassing van waarderingsregels niet leidt tot nakoming van het getrouwe beeld, dan moet daarvan worden afgeweken ten einde aan dat getrouwe beeld te voldoen dit moet in de toelichting worden vermeld en verantwoord 7 CONTINUÏTEIT Opstellen van de jaarrekening in het perspectief van: - «going concern» of continuïteit - discontinuïteit (op liquidatiebasis) Waardering op basis van going concern betekent: - historische waarde - rentabiliteit van een onderneming - activering en afschrijving Discontinuïteit: - boeken van bijkomende afschrijvingen - activa terugbrengen tot liquidatiewaarde - aanleggen van provisies, boeken van schulden 8 CONTINUÏTEIT: ART. 94 & 96 W. VENN. Waardering in perspectief van continuïteit moet worden verantwoord - in het jaarverslag (art. 96, 6 W. Venn.) - of in stuk dat samen met jaarrekening wordt neergelegd (art. 94 W.Venn.) bij: - een overgedragen verlies - of twee opeenvolgende jaren met verlies van het boekjaar 9 3

4 4 BESTENDIGHEID Bestendigheid in de waarderingsgrondslagen en waarderingsmethoden Vergelijkbaarheid van de cijfergegevens in de tijd Wijziging in de waarderingsregels: - cijfermatige raming van het effect - verantwoording van de wijziging Bestendigheid in de vorm: gebruik van het type-model van de jaarrekening (volledig of verkort model) 10 TOEREKENING KOSTEN & OPBRENGSTEN AAN DE JUISTE PERIODE Verdeling van het leven van de onderneming in boekjaren Toerekening van opbrengsten: realisatieprincipe: - levering - langetermijncontracten: completed contract versus percentage of completion Matching principe: toerekening van de overeenstemmende kosten Analytische boekhouding 11 VERBOD TOT COMPENSATIE Tussen kosten en opbrengsten Tussen tegoeden en schulden Tussen rechten en verbintenissen Afzonderlijke waardering van elk bestanddeel van het vermogen Uitzonderingen mogelijk 12 4

5 5 VOORZICHTIGHEIDSBEGINSEL Rekening houden met ongunstige elementen zodra er een redelijk vermoeden bestaat dat een verlies kan ontstaan Gunstige elementen mogen slechts in aanmerking worden genomen indien er voldoende zekerheid bestaat over hun realisatie Ook rekening houden met feiten na balansdatum Instandhouden van «verdoken reserves» in principe verboden 13 BOEKHOUDING EN JAARREKENING Eerst gehuwd: Wet van 17 juli 1975 Nu gescheiden: Wet van 17 juli 1975 en Wetboek van Vennootschappen (6 februari 2001) Hand in hand: van «voeren van de boekhouding» tot «opstellen van de jaarrekening Eigen set van regels maar één onlosmakelijk verbonden geheel 14 BRONNEN VAN HET BOEKHOUDRECHT Coördinatie van de Wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van ondernemingen (B.S. 4 september 1975): artikelen 1 22 Coördinatie van het Koninklijk Besluit van 12 september 1983 tot uitvoering van de Wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van de ondernemingen (B.S. 28 september 1983): artikelen 1 tot 15 Adviezen van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen Boekhouddoctrine algemene boekhoudprincipes Internationale Normen 15 5

6 6 BRONNEN VAN HET JAARREKENINGENRECHT Wetboek van Vennootschappen K.B. van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen (verder afgekort als K.B./W.Venn.) Coördinatie van het Koninklijk Besluit van 12 september 1983 tot bepaling van de minimumindeling van een algemeen rekeningenstelsel (B.S. 29 september 1983) Adviezen van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen Boekhouddoctrine algemene boekhoudprincipes Internationale Normen 16 JAARREKENINGRECHT IAS/IFRS Beursgenoteerde vennootschappen Geconsolideerde jaarrekening Enkelvoudige jaarrekening Niet-beursgenoteerde vennootschappen Geconsolideerde jaarrekening Enkelvoudige jaarrekening Kredietinstellingen en beleggingsondernemingen Verplicht Niet toegestaan Verplicht Niet toegestaan Overige Verplicht Niet toegestaan Toegestaan Niet toegestaan 17 AANTAL BASICS VAN HET BOEKHOUDRECHT AAN DE HAND VAN DE RUBRIEKEN VAN AKTIEF EN PASSIEF 18 6

7 7 OPRICHTINGSKOSTEN: REFERENTIES Definities: art I. K.B./W.Venn. Regels inzake waardering: art K.B./W.Venn. 19 WAT? Kosten van oprichting en kapitaalverhoging Kosten bij uitgifte van leningen Overige oprichtingskosten Herstructureringskosten: welbepaalde kosten die verband houden met ingrijpende wijzigingen in structuur of organisatie en die gunstige en duurzame invloed hebben op rendabiliteit van onderneming. 20 WAARDERING Waardering aan aanschaffingswaarde Geactiveerd of onmiddellijk in kosten Afschrijving: ten minste 20 % per jaar Herwaardering niet toegelaten In vreemde valuta: op moment van boeking omgezet in EUR tegen geldende omrekeningskoers 21 7

8 8 AANDACHTSPUNTEN Herstructureringskosten: verantwoorden in toelichting dat aan de voorwaarden (inzake toekomstige rendabiliteit) is voldaan. Herstructureringskosten: op zichtbare wijze in mindering brengen van bedrijfs of uitzonderlijke kosten Bij opstelling jaarrekening in discontinuïteit: volledig afschrijven. Artikel 617 W. Venn.: niet-afgeschreven oprichtingskosten moeten worden afgetrokken van het netto-actief om voor uitkering vatbaar bedrag te bepalen 22 IMMATERIËLE VASTE ACTIVA Definities: art II. K.B./W.Venn. Regels inzake waardering: art K.B./W.Venn. 23 WAT? Kosten van onderzoek en ontwikkeling Concessies, octrooien, licenties, know-how, merken en andere gelijkaardige rechten Goodwill Vooruitbetalingen op immateriële vaste activa 24 8

9 9 WAARDERING Verworven van derden of verkregen door inbreng: aanschaffingswaarde. Andere: vervaardigingsprijs, voor zover niet hoger als voorzichtige raming van gebruikswaarde of toekomstig rendement. Aanschaffingswaarde mag rente op vreemd vermogen («intercalaire intresten») bevatten (voor periode die bedrijfsklaarheid voorafgaat). Wel vermelden in toelichting! Herwaardering NIET toegelaten 25 AFSCHRIJVINGEN - BOEKHOUDRECHT Volgens afschrijvingsplan opgesteld door raad van bestuur Als de afschrijvingen van kosten voor onderzoek en ontwikkeling of goodwill worden gespreid over meer dan vijf jaar, dan moet dit worden verantwoord in de toelichting Indien boekwaarde hoger is dan gebruikswaarde wegens technische ontwaarding of wijziging in economische of technologische omstandigheden: aanvullende of uitzonderlijke afschrijvingen t.l.v. uitzonderlijke kosten. Aanvullende of uitzonderlijke afschrijvingen terugnemen indien niet langer verantwoord. Indien te snelle afschrijving wegens gewijzigde economische of technologische omstandigheden: afschrijvingen terugnemen t.l.v. uitzonderlijke opbrengsten. 26 AANDACHTSPUNTEN Activering van door onderneming zelf vervaardigde immateriële vaste activa via tegenboeking onder bedrijfsopbrengsten «Geproduceerde vaste activa» (klasse 72). Kosten worden naar hun aard in resultatenrekening geboekt Artikel 617 W. Venn.: niet-afgeschreven kosten voor onderzoek en ontwikkeling moeten worden afgetrokken van netto-actief om voor uitkering vatbaar bedrag te bepalen 27 9

10 10 MATERIËLE VASTE ACTIVA Definities: art III. K.B./W.Venn. Definitie van: - terreinen en gebouwen - leasing en soortgelijke rechten - overige materiële vaste activa Regels inzake waardering: art K.B./W.Venn. 28 WAT? 22: Terreinen en gebouwen 23: Installaties, machines en uitrusting 24: Meubilair en rollend materieel 25: Vaste activa in leasing en soortgelijke rechten 26: Overige materiële vaste activa 27: Vaste activa in aanbouw en vooruitbetalingen 29 WAARDERING BIJ VERWERVING Aanschaffingswaarde = aanschaffingsprijs, vervaardigingsprijs of inbrengwaarde Aanschaffingsprijs: aankoopprijs + bijkomende kosten Vervaardigingsprijs: kosten van grondstoffen, verbruiksgoederen, hulpstoffen, rechtstreekse productiekosten en onrechtstreekse productiekosten; deze laatste kunnen weggelaten worden mits verantwoordiging in toelichting 30 10

11 11 WAARDERING BIJ VERWERVING Inbrengwaarde: bedongen waarde bij inbreng, doch maximaal marktwaarde. Belastingen en kosten m.b.t. inbreng zijn oprichtingskosten Aanschaffingswaarde mag rente op vreemd vermogen («intercalaire intresten») bevatten (voor periode die bedrijfsklaarheid voorafgaat). Wel vermelden in toelichting! 31 HERWAARDERING Herwaardering is TOEGELATEN indien: de waarde, bepaald in functie van het nut voor de onderneming, op vaststaande en duurzame wijze uitstijgt boven de boekwaarde de onderneming voldoende rendabel is om de hogere afschrijvingskost te dragen de geherwaardeerde waarde in de toelichting wordt verantwoord in het jaar van herwaardering Afschrijven op geherwaardeerde waarde (gespreid over de resterende gebruiksduur) Tegenpost: Rubriek III Passief «Herwaarderingsmeerwaarden» Meerwaarde moet worden teruggenomen indien niet langer reëel. 32 AFSCHRIJVINGEN volgens afschrijvingsplan opgesteld door raad van bestuur Afschrijvingen mogen niet afhangen van resultaat Indien boekwaarde hoger is dan gebruikswaarde wegens technische ontwaarding of wijziging in economische of technologische omstandigheden: aanvullende of uitzonderlijke afschrijvingen t.l.v. uitzonderlijke kosten. Aanvullende of uitzonderlijke afschrijvingen terugnemen indien niet langer verantwoord Indien te snelle afschrijving wegens gewijzigde economische of technologische omstandigheden: afschrijvingen terugnemen t.l.v. uitzonderlijke opbrengsten

12 12 WAARDEVERMINDERING Materiële vaste activa met onbeperkte gebruiksduur moeten NIET worden afgeschreven. Bij duurzame minderwaarde of ontwaarding: waardevermindering tot uitdrukking brengen. Indien waardevermindering niet langer nodig volgens actuele beoordeling op het einde van het boekjaar: terugneming t.g.v. resultatenrekening (uitzonderlijke opbrengsten) of via passiefrekening «herwaarderingsmeerwaarden» (art. 100 K.B./W.Venn.) 34 ACTIVA IN AANBOUW Vennootschap richt gebouwencomplex op. Oprichting verloopt over twee boekjaren. Boekjaar eindigt op 30/9/05. Nog geen inkomsten in eerste boekjaar. RVB beslist niet af te schrijven. Mag dit? Op 31/3/06 is gebouw af. RVB beslist om in tweede jaar slechts zes maanden af te schrijven. Mag dit? 35 MATERIËLE VASTE ACTIVA: BOEKINGEN Zakelijke rechten die de onderneming bezit op een onroerend goed, bestemd voor de bedrijfsuitoefening, en waarvoor de vergoedingen bij aanvang van het contract werden vooruitbetaald: boeken in 223 Terreinen en gebouwen die gehouden worden als onroerende reserve, woongebouwen, buiten gebruik of buiten de exploitatie gestelde materiële vaste activa: boeken in

13 13 MATERIËLE VASTE ACTIVA: BOEKINGEN Onroerende goederen die zijn aangeschaft of gebouwd met het oog op wederverkoop: boeken in 35. Kosten van inrichting van gehuurde gebouwen: boeken in 26 Inrichting van eigen gebouwen: boeken in 22 Uitrusting van gebouwen (afscheidbaar van gebouw en met eigen opbrengstwaarde): boeken in MATERIËLE VASTE ACTIVA: ONROERENDE LEASING Betreft: bebouwde onroerende goederen Voorwaarde: contractueel te storten termijn dekt de integrale wedersamenstelling van het geïnvesteerde kapitaal in het gebouw + de interesten + de kosten. Opmerkingen: - het kapitaal dat werd geïnvesteerd in terreinen MAG maar moet niet wedersamengesteld worden; - bestaan van een aankoopoptie is niet langer een beslissende voorwaarde. 38 MATERIËLE VASTE ACTIVA: ROERENDE LEASING Betreft: roerende goederen Voorwaarden (cumulatief) : - contractueel te storten termijn + eventuele aankoopoptie dekt de integrale wedersamenstelling van het geïnvesteerde kapitaal + de interesten + de kosten - het bedrag om de koopoptie te lichten mag ten hoogste 15%vertegenwoordigen van het geïnvesteerde kapitaal Opmerkingen: - bestaan van een aankoopoptie is geen verplichting - verkoopoptie mogelijk 39 13

14 14 MATERIËLE VASTE ACTIVA: LEASING Als de voorwaarden voor leasing niet zijn vervuld, moet de overeenkomst verwerkt worden als «huurovereenkomst». Bedrag van de periodieke terugbetalingen van kapitaal: boeken op rekening 61 (610) Bedrag van de intresten en kosten: boeken op rekening 6500 (rente, commissies en kosten verbonden aan schulden) Totale verplichting: verwerken in de orderekeningen 071 Crediteuren wegens huurgelden en vergoedingen en 0701 Goederen en waarden van derden gehouden door de onderneming 40 BOEKING LEASING BIJ LEASINGNEMER Bij afsluiting van het contract: Aktief: kapitaalwaarde gelijk aan het gedeelte van de volgens de overeenkomst te storten temijnen dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed (exclusief de optieprijs) Passief: gedeelte van de te storten termijnen dat strekt tot wedersamenstelling van de kapitaalwaaarde van het goed (te splitsen in minder en meer dan één jaar) Bij de periodieke afbetaling: betaling uitgesplitst - kapitaal: afboeken van schuld op minder dan één jaar - intrest: 65 Jaarlijks: boeken van afschrijving op materieel vast actief (moet NIET gelijklopen met financieringsperiode) 41 BOEKING LEASING BIJ LEASINGNEMER Drie mogelijkheden op het einde van het contract: 1. Eigendomsrecht gaat contractueel automatisch over naar de huurder: de aanschaffingswaarde en reeds geboekte afschrijvingen worden overgeboekt naar de toepasselijke rubriek van de materiële vaste activa. 2. Eigendomsrecht gaat over na betaling van de optieprijs: idem als bij 1 maar AW wordt verhoogd met optieprijs. 3. Optie wordt niet uitgeoefend: eventuele restwaarde op het actief wordt op nul gebracht via een uitzonderlijke afschrijving. Afschrijvingen en aanschaffingswaarde worden tegengeboekt

15 15 CBN advies 2010/15 Afschrijvingsmethoden Oprichtingskosten: minimum 20 % per jaar Uitzondering: kosten bij uitgifte van leningen: over looptijd lening Immateriële & materiële vaste activa: Gewone afschrijvingen Aanvullende of uitzonderlijke afschrijvingen Terugname van afschrijvingen Afschrijven op geherwaardeerde activa Gebouw: Blijvend afschrijven Rekening houden met restwaarde Eventueel herwaarderen 43 CBN advies 2010/15 Afschrijvingsmethoden Afschrijvingsmethoden: Lineair Volgens tijdseenheden Volgens bedrijfsdrukte Zuivere bedrijfsdrukte Gemengde bedrijfsdrukte Degressief Progressief Versnelde (fiscaal aanvaarde) afschrijvingsmethoden Degressieve afschrijving Dubbele lineaire afschrijving 44 AFSCHRIJVING GEBOUWEN Praktijk: er wordt stelselmatig afgeschreven op gebouwen Basis voor afschrijving: aanschaffingswaarde verminderd met de eventuele restwaarde Artikel 29 KB/W.Venn.: als in uitzonderingsgevallen blijkt dat de toepassing van waarderingsregels, in ons geval dus de stelselmatige afschrijving, niet leidt tot nakoming van het getrouwe beeld, dan moet daarvan worden afgeweken ten einde aan dat getrouwe beeld te voldoen dit moet in de toelichting worden vermeld en verantwoord dus eigenlijk is het verplicht om af te wijken van een stelselmatige afschrijving als die afschrijving het getrouwe beeld in gevaar brengt CBN is hiermee NIET akkoord 45 15

16 16 FINANCIËLE VASTE ACTIVA: REFERENTIES Definities: art IV. K.B./W.Venn. Regels inzake waardering: art. 41, 49, 55 en 66 K.B./W.Venn. Artikelen 5-14 W.Venn. (definities) 46 FINANCIËLE VASTE ACTIVA: BEGRIPPEN Duurzame band met de betrokken vennootschap (FVA) versus belegging om een bestemming te geven aan de liquiditeitsoverschotten van de eigen onderneming (geldbeleggingen) FVA = aandelen in verbonden ondernemingen en ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat vorderingen op verbonden ondernemingen of ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat andere «duurzame» aandelen en andere «duurzame» vorderingen borgtochten in contanten Eigen aandelen worden geboekt onder de geldbeleggingen 47 FINANCIËLE VASTE ACTIVA: BEGRIPPEN Contrôle in rechte en in feite (art. 5 W.Venn.) Moeder en dochtervennootschappen (art. 6 W.Venn.) Exclusieve en gezamenlijke contrôle (art. 8-9 W.Venn.) Consortium (art. 10 W.Venn.) Verbonden vennootschappen (art. 11 W. Venn.) Geassocieerde vennootschappen (art. 12 W. Venn.): minstens één vijfde van de stemrechten Deelneming (art. 13 W. Venn.): min. 10% Vennootschappen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat (art. 14 W.Venn.) 48 16

17 17 FINANCIËLE VASTE ACTIVA: WAARDERING BIJ VERWERVING Waardering tegen aanschaffingswaarde Aandelen ontvangen als vergoeding voor inbreng in natura of na omzetting van vorderingen: - conventionele waarde van de ingebrachte goederen of van omgezette vorderingen - of de hogere marktwaarde als die hoger zou zijn dan de conventionele waarde Aandelen ontvangen bij fusie of splitsing: waardering aan waarde waartegen de aandelen van overgenomen of gesplitste vennootschap op datum van fusie of splitsing in boekhouding waren opgenomen. 49 HERWAARDERING VAN DEELNEMINGEN EN AANDELEN Herwaardering is TOEGELATEN indien: de waarde, bepaald in functie van het nut voor de onderneming, op vaststaande en duurzame wijze uitstijgt boven de boekwaarde de uitgedrukte meerwaarde wordt verantwoord door de rendabiliteit van de onderneming (zie CBN advies 2009/5) de geherwaardeerde waarde in de toelichting wordt verantwoord in het jaar van herwaardering Tegenpost Passief: «Herwaarderingsmeerwaarden» Meerwaarde moet worden teruggenomen indien niet langer reëel 50 WAARDEVERMINDERING OP AANDELEN Bij duurzame minderwaarde of ontwaarding: waardevermindering tot uitdrukking brengen t.l.v. uitzonderlijke kosten Indien waardevermindering niet langer nodig volgens actuele beoordeling op het einde van het boekjaar: terugneming t.g.v. resultatenrekening (uitzonderlijke opbrengsten) 51 17

18 18 FINANCIËLE VASTE ACTIVA: AANDACHTSPUNTEN Niet-opgevraagde bedragen op deelnemingen en aandelen worden vermeld in de toelichting per onderrubriek waarin de nog vol te storten deelnemingen en aandelen zijn opgenomen. Bijkomende kosten m.b.t. aanschaffing financiële vaste activa (b.v. commissies) mogen direct t.l.v. resultaat worden gebracht en moeten niet worden opgenomen in aanschaffingswaarde Eventuele meerprijs betaald bij verwerven van deelneming mag nooit als goodwill worden geboekt; maakt deel uit van aanschaffingswaarde. 52 VORDERINGEN > ÉÉN JAAR: REFERENTIES Definities: art V. K.B./W.Venn. Regels inzake waardering: art K.B./W.Venn. 53 VORDERINGEN > ÉÉN JAAR: BEGRIPPEN Betreft: handels- en overige vorderingen waarvoor titel bestaat met contractuele looptijd van meer dan één jaar en die niet vervallen binnen de 12 maanden. Vorderingen of deel van vorderingen op meer dan één jaar die binnen 12 maanden vervallen, worden opgenomen bij de vorderingen op ten hoogste één jaar. Betreft eveneens te ontvangen opbrengsten op meer dan één jaar, tijdens of in vorige boekjaren ontstaan, en waarvoor nog geen rechtstitel bestaat, op voorwaarde evenwel dat het bedrag vaststaat of met nauwkeurigheid kan worden geschat. Betreft eveneens de vorderingen die voor eigenaar of verhuurder voortvloeien uit contracten van leasing of soortgelijke rechten

19 19 VORDERINGEN > EÉN JAAR: WAARDERING Gewaardeerd aan nominale waarde (in tegenstelling tot vastrentende effecten, geboekt bij financiële vaste activa of geldbeleggingen, die worden geboekt aan aanschaffingswaarde) Als er voor geheel of deel van vordering onzekerheid bestaat over terugbetaling op vervaldag: waardevermindering tot uitdrukking brengen t.l.v. resultatenrekening. Indien waardevermindering niet langer nodig volgens actuele beoordeling op het einde van het boekjaar: terugneming t.g.v. resultatenrekening. 55 VORDERINGEN > ÉÉN JAAR SPECIALE GEVALLEN Renteloze vorderingen en vorderingen met een abnormaal lage rente Mutatis mutandis geldt hetzelfde voor renteloze schulden en schulden met een abnormaal lage rente. Vorderingen waarvan de rente bestaat uit het verschil tussen de nominale waarde (of terugbetalingsprijs) en de uitgifteprijs Mutatis mutandis geldt dit ook voor schulden. Vorderingen met een forfaitair lastenpercentage Mutatis mutandis geldt hetzelfde voor schulden met een forfaitair lastenpercentage 56 BESTELLINGEN IN UITVOERING EN VOORRADEN Definities: art. 95 K.B./W.Venn Regels inzake waardering: art en69-71k.b./w.venn. Adviezen van de Commissie Boekhoudkundige Normen m.b.t. voorraad: CBN 126/3, 126/4, 126/5, 126/6, 126/7, 132/1, 132/2, 132/3, 132/4, 132/5, 132/6, 132/7, 150/1 Het meeste uitgebreide advies over de waardering is CBN 132/7: boeking en waardering van voorraden 57 19

20 20 BEGRIPPEN 30 & 31: Grond en hulpstoffen 32: Goederen in bewerking 33: Gereed product 34: Handelsgoederen 35: Onroerende goederen bestemd voor verkoop 36: Vooruitbetalingen op voorraadinkopen 37: Bestellingen in uitvoering 58 WAARDERING - ALGEMEEN Grond en hulpstoffen, handelsgoederen, OG bestemd voor verkoop ( ): aanschaffingsprijs of marktprijs indien lager op balansdatum Goederen in bewerking (32): vervaardigingsprijs Gereed produkt (33): vervaardigingsprijs of marktprijs indien lager op balansdatum Bestellingen in uitvoering (37): vervaardigingsprijs + eventueel winsttoerekening. 59 WAARDERING Aanschaffingswaarde: aankoopprijs + bijkomende kosten. Er zijn 4 methoden: - individualisering van de prijs - gewogen gemiddelde prijs - fifo - lifo Marktwaarde: «normale» heraanschaffings-prijs op datum van de jaarafsluiting voor grondstoffen en hulpstoffen. Marktwaarde: realisatiewaarde (verkoopwaarde minus de verkoopkosten) op datum van de jaarafsluiting voor handelsgoederen, gereed produkt en de OG bestemd voor verkoop

21 21 VERVAARDIGINGSPRIJS Keuze tussen: a) Directe kosten nl. grondstoffen, verbruiksgoederen en hulpstoffen + de productiekosten die rechtstreeks toerekenbaar zijn b) Directe kosten nl. grondstoffen, verbruiksgoederen en hulpstoffen + de productiekosten die rechtstreeks toerekenbaar zijn + de productiekosten die onrechtstreeks toerekenbaar zijn Als onrechtreekse productiekosten niet zijn opgenomen: vermelden in toelichting 61 VERVAARDIGINGSPRIJS Wanneer de produktie of de uitvoering meer dan één jaar in beslag neemt, dan mag in de vervaardigingsprijs worden opgenomen: de rente op vreemd vermogen dat wordt gebruikt voor de financiering van de aanschaffing, de constructie of produktie van deze voorraden, op voorwaarde dat de rente betrekking heeft op de normale produktieperiode of uitvoeringstermijn. Als rente op vreemd vermogen wordt opgenomen in de vervaardigingsprijs, dan moet dit worden vermeld bij de waarderingsregels in de toelichting. 62 PRODUCTIEKOSTEN Rechtstreeks toerekenbare productiekosten: prijs van de onderaannemingen diensten & diverse goederen in direct verband met de productie van die goederen personeelskosten die rechtstreeks op de productie betrekking hebben Onrechtstreeks toerekenbare productiekosten: Geen definitie in boekhoudwet. Worden beschouwd als onrechtstreekse productiekosten: Kosten van fabrieksgebouwen en machines Indirecte lonen in de fabricage-afdeling Deel van de algemene beheerskosten Rente op vreemd vermogen 63 21

22 22 WAARDERING BESTELLINGEN IN UITVOERING Keuze tussen: - percentage of completion - completed contract Percentage of completion: ook deel van de winst wordt opgenomen Deze methode komt best tegemoet aan het principe van de toerekening van kosten en opbrengsten aan een boekhoudperiode (matching) Completed contract: de winst wordt pas op het einde van het contract opgenomen. Deze methode sluit best aan bij de principes van voorzichtigheid en het realisatieprincipe 64 VORDERINGEN OP MINDER DAN ÉÉN JAAR: REFERENTIES Definities: art VII. K.B./W.Venn. Regels inzake waardering: art K.B./W.Venn. 65 BEGRIPPEN Betreft: handels- en overige vorderingen waarvan de oorspronkelijke looptijd ten hoogste één jaar bedraagt of wanneer de oorspronkelijke looptijd langer dan één jaar was, het gedeelte dat binnen het jaar vervalt. Betreft eveneens te ontvangen opbrengsten tijdens of in vorige boekjaren ontstaan, en waarvoor nog geen rechtstitel bestaat, op voorwaarde evenwel dat het bedrag vaststaat of met nauwkeurigheid kan worden geschat Betreft eveneens het gedeelte van de vorderingen, die voor eigenaar of verhuurder voortvloeien uit contracten van leasing of soortgelijke rechten, dat binnen het jaar vervalt. Overige vorderingen: o.m. de door belastingdiensten terug te betalen belastingen 66 22

23 23 WAARDERING Gewaardeerd aan nominale waarde Als er voor geheel of deel van vordering onzekerheid bestaat over terugbetaling op vervaldag: waardevermindering tot uitdrukking brengen t.l.v. resultatenrekening. Als de realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan de boekwaarde, dan MAG een waardevermindering worden geboekt. Indien waardevermindering niet langer nodig volgens actuele beoordeling op het einde van het boekjaar: terugneming t.g.v. resultatenrekening. 67 HANDELSVORDERING OP FAILLIETE BEDRIJVEN Faillissement is afgesloten, in bezit van attest: vordering uitboeken Faillissement nog niet afgesloten, nog niet in bezit van attest: waardevermindering aanleggen -> fiscaal aanvaard indien het verlies van die vordering waarschijnlijk is. Via 407/409 en niet via DUBIEUZE DEBITEUREN Kredietrisico Voorzichtigheidsbeginsel - getrouwheidsbeginsel Boeken van de verkoop: debet 40 credit 70 en 45 Overboeken naar dubieuze debiteuren: debet 407 credit 40 (klant uitboeken of subrekening klanten) Inschatting van het verlies en aanleggen provisie: debet 634 waardevermindering op handelsvordering credit 409 handelsvorderingen: geboekte waardeverm. bedrag exclusief BTW! 69 23

24 24 DUBIEUZE DEBITEUREN Forfaitaire waardevermindering: MAG volgens CBN (advies 127-1, 7 juni 1980) fiscaal wordt dit NIET MEER aanvaard Periodieke evaluatie op jaareinde waardevermindering houden, verhogen, verlagen toevoegen via debet 634 t.o.v. credit 409 terugnemen via debet 409 t.o.v. credit GELDBELEGGINGEN: REFERENTIES Definities: art VIII. K.B./W.Venn. Regels inzake waardering: art K.B./W.Venn. 71 GELDBELEGGINGEN: BEGRIPPEN Eigen aandelen Aandelen (geen duurzame band) Vastrentende effecten (geen duurzame band): kasbons, obligaties en andere vastrentende effecten (bv. Zerobonds) Overige effecten: o.a. vastgoedcertificaten, rechten in gemeenschappelijke beleggingsfondsen Termijndeposito s, ongeacht duurtijd, bij financiële instellingen 72 24

25 25 GELDBELEGGINGEN: WAARDERING BIJ VERWERVING Eigen aandelen: aanschaffingsprijs Tegoeden bij financiële instellingen: nominale waarde Effecten: aanschaffingswaarde, zijnde: - aanschaffingsprijs (bijkomende kosten mogen onmiddellijk ten laste van het resultaat - inbrengwaarde - als aanschaffingsprijs verschilt van terugbetalingsprijs: verschil pro rata temporis in resultaat nemen: zelfde regeling als bij financiële vaste activa: zie hoger. 73 GELDBELEGGINGEN: WAARDEVERMINDERINGEN Waardevermindering boeken t.l.v. financiële kosten als de realisatiewaarde op balansdatum lager is dan de aanschaffingswaarde Waardevermindering mogen per einde boekjaar niet worden behouden in de mate waarin zij hoger zijn dan volgens actuele beoordeling vereist Aanvullende waardeverminderingen boeken (t.l.v. financiële kosten) om rekening te houden met evolutie van realisatie of marktwaarde. 74 WAARDEVERMINDERINGEN Kluwer Accountancy Actualiteit Guy Bats 10/03-01: Waardevermindering op aandelen geboekt onder financiële vaste activa of geldbeleggingen FVA: er wordt tot waardevermindering overgegaan in geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding verantwoord door de toestand, de rentabiliteit of de vooruitzichten van de vennootschap waarin de aandelen worden aangehouden Geldbeleggingen: wanneer de realisatiewaarde op de balansdatum lager is dan de aanschaffingswaarde (KB/W.Venn., art. 74) 75 25

26 26 WAARDEVERMINDERINGEN FVA: 661 Waardeverminderingen op financiële vaste activa - aandelen - toevoeging 761 Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa Waardedaling wordt rechtstreeks afgeboekt van de waarde van de financiële vaste activa - aandelen - rekening 280 of 282 of 284 Geldbeleggingen: 65-rekening Waardeverminderingen op geldbeleggingen - aandelen 75-rekening Meerwaarden op geldbeleggingen - aandelen 76 LIQUIDE MIDDELEN: REFERENTIES Definities: art IX. K.B./W.Venn. Regels inzake waardering: art K.B./W.Venn. 77 LIQUIDE MIDDELEN: BEGRIPPEN Betreft: kasmiddelen, tegoeden op zicht bij kredietinstellingen, te incasseren vervallen waarden (ontvangen cheques en wissels met vervaldag voor balansdatum), fiscale zegels, opleidingscheques, adviescheques, Ook interne overboekingen: tussenrekening bij overboeking van tegoeden tussen financiële instellingen onderling en tussen kas en financiële instellingen 78 26

27 27 LIQUIDE MIDDELEN: WAARDERING Waardering tegen nominale waarde Beschikbare waarden in vreemde valuta: waardering tegen koersen per balansdatum 79 LIQUIDE MIDDELEN: AANDACHTSPUNTEN Compensatie van debet en creditsaldi op verschillende rekeningen, bij één kredietinstelling aangehouden, is alleen toegestaan indien de saldi van de rekeningen ook worden samengevoegd voor de berekening van intresten Datum van verrichting (veelal valutadatum) is criterium voor toerekening van verrichte betalingen en ontvangsten; niet de datum van verwerking op het rekeninguittreksel 80 OVERLOPENDE REKENINGEN VAN ACTIEF EN PASSIEF Definities: AKTIEF art X. K.B./W.Venn. Principe: AKTIEF art. 33 lid 2 K.B./W.Venn. Definities: PASSIEF art X. K.B./W.Venn. Principe: PASSIEF art. 33 lid 2 K.B./W.Venn

Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen

Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen Officieuze coördinatie op 3 oktober 2012 Deze officieuze coördinatie houdt rekening met de wijzigingen die werden

Nadere informatie

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave Rekeningenstelsel Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave INHOUD 1. INLEIDING 3 1.1. GEBRUIK VAN DE REKENINGEN 5 1.2. SCHEMA VAN DE JAARREKENING 6 1.3. NEGENDE UITGAVE 7 2. HANDLEIDING VOOR

Nadere informatie

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING 1. BALANS NA RESULTAATVERDELING ACTIVA Vaste activa PRAKTISCHE GIDS Codes I. Oprichtingskosten II. Immateriële Vaste Activa III. Materiële Vaste Activa voor de ANALYSE A. Terreinen en gebouwen B. Installaties,

Nadere informatie

MAR : Minimumindeling van het Algemeen Rekeningstelsel

MAR : Minimumindeling van het Algemeen Rekeningstelsel BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p.1/ MAR : Minimumindeling van het Algemeen Rekeningstelsel Klasse 2 p.7/ Btw periodieke aangifte inhoud van roosters 44 en 47 opgave

Nadere informatie

Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen. Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen (vervolg)

Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen. Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen (vervolg) Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening volgens IFRS Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening volgens IFRS Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen Toelichting

Nadere informatie

B.I.B.F. BEROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE BOEKHOUDERS EN FISCALISTEN

B.I.B.F. BEROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE BOEKHOUDERS EN FISCALISTEN Rekeningenstelsel B.I.B.F. BEROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE BOEKHOUDERS EN FISCALISTEN REKENINGENSTELSEL (*) NOVEMBER 2009 B.I.B.F. Legrandlaan 45 1050 BRUSSEL Tel.: 02/626.03.80 Fax: 02/626.03.90 E mail:

Nadere informatie

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars Bulletin 63 CBN Commissie voor Boekhoudkundige Normen Voorwoord In augustus 2012 werd het boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars gepubliceerd

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 www.pcb.be

Jaarverslag 2013 www.pcb.be Jaarverslag 2013 www.pcb.be PCB NV Carlistraat 17/19 1140 Brussel RPR Brussel Btw BE 0403.085.181 Inhoud 2 4 Kerncijfers 5 6 7 8 1. Informatie voor de aandeelhouders 1.1 Organigram van de PCB-groep per

Nadere informatie

Financieel verslag. Geconsolideerde jaarrekening en toelichtingen

Financieel verslag. Geconsolideerde jaarrekening en toelichtingen 158 05 Financieel verslag Geconsolideerde jaarrekening en toelichtingen 1. Geconsolideerde winst en verliesrekening...160 2. Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde resultaten...160

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2011/6 - Boekhoudkundige verwerking van de aankoop van goud en kunstwerken. Advies van 16 maart 2011

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2011/6 - Boekhoudkundige verwerking van de aankoop van goud en kunstwerken. Advies van 16 maart 2011 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2011/6 - Boekhoudkundige verwerking van de aankoop van goud en kunstwerken I. Inleiding Advies van 16 maart 2011 Ondernemingen die goud of kunstwerken aankopen,

Nadere informatie

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN Brochure Kleine VZW s 1 19/06/2003 Inhoudstabel Woord van de Minister... 5 Woord vooraf werkgroep... 6 Hoofdstuk 1 Het boekhoudkundig kader...

Nadere informatie

1. ALGEMENE INFORMATIE OVER DE VENNOOTSCHAP

1. ALGEMENE INFORMATIE OVER DE VENNOOTSCHAP 1. ALGEMENE INFORMATIE OVER DE VENNOOTSCHAP Befimmo ( de Vennootschap ) is een Vastgoedbevak (Vastgoedbeleggingsvennootschap naar Belgisch recht, met Vast Kapitaal). Ze heeft de vorm van een Commanditaire

Nadere informatie

Van nature veeleisend. Financiële bijlage bij het jaar verslag

Van nature veeleisend. Financiële bijlage bij het jaar verslag Van nature veeleisend Financiële bijlage bij het jaar verslag 2009 0170_TB 09 deel 2_NL.indd 55 20/04/10 15:12 > Profiel van de groep Ter Beke is een innoverende Belgische verse voedingsgroep die zijn

Nadere informatie

7. NORMEN INZAKE DE CONTROLE BIJ HET VOORSTEL TOT ONTBINDING VAN VENNOOTSCHAPPEN MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

7. NORMEN INZAKE DE CONTROLE BIJ HET VOORSTEL TOT ONTBINDING VAN VENNOOTSCHAPPEN MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID 7. NORMEN INZAKE DE CONTROLE BIJ HET VOORSTEL TOT ONTBINDING VAN VENNOOTSCHAPPEN MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID Gelet op de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut der Bedrijfsrevisoren,

Nadere informatie

Verklaring. 18 maart 2015. p. 2/78

Verklaring. 18 maart 2015. p. 2/78 Jaarverslag 2014 Verklaring We verklaren, voor zover ons bekend, dat de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2014, opgesteld in overeenstemming met International Financial Reporting Standards

Nadere informatie

ECONOMISCHE GROEP EANDIS. Geconsolideerde jaarrekening IFRS afgesloten op 31 december 2012

ECONOMISCHE GROEP EANDIS. Geconsolideerde jaarrekening IFRS afgesloten op 31 december 2012 ECONOMISCHE GROEP EANDIS Geconsolideerde jaarrekening IFRS afgesloten op 31 december 2012 Inhoud: Geconsolideerde winst- en verliesrekening 2 Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde

Nadere informatie

Financieel verslag. Gedetailleerde resultaten van het jaar 2013. VERKLARING VAN PERSONEN MET VERANTWOORDELIJKHEID

Financieel verslag. Gedetailleerde resultaten van het jaar 2013. VERKLARING VAN PERSONEN MET VERANTWOORDELIJKHEID 04 Financieel verslag Gedetailleerde resultaten van het jaar 2013. VERKLARING VAN PERSONEN MET VERANTWOORDELIJKHEID De ondergetekenden, Jacques Vandermeiren, voorzitter van het directiecomité en Chief

Nadere informatie

BE0 426 184 049. Resultaatsverwerking - Wijziging 2013 2012. A. Netto resultaat 57.180 96.035

BE0 426 184 049. Resultaatsverwerking - Wijziging 2013 2012. A. Netto resultaat 57.180 96.035 BE0 426 184 049 RESULTATENREKENING Bijlagen 2013 2012 A. NETTO RESULTAAT Huurinkomsten 5 124.654 136.353 Terugneming van overgedragen en verdisconteerde huren 5 25.276 22.994 Met verhuur verbonden kosten

Nadere informatie

Fiscale aspecten van beleggen in aandelen via een vennootschap

Fiscale aspecten van beleggen in aandelen via een vennootschap BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ Fiscale aspecten van beleggen in aandelen via een vennootschap p. 6/ De overdracht van aandelen van een BVBA, het niet-gestorte

Nadere informatie

Boekhoudwet van 17 juli 1975 opgeheven door invoering Wetboek van economisch recht

Boekhoudwet van 17 juli 1975 opgeheven door invoering Wetboek van economisch recht Afgiftekantoor Turnhout 1 nr 7 // 25 september 2014 n i e u w s b r i e f ACTUA Boekhoudwet van 17 juli 1975 opgeheven door invoering Wetboek van economisch recht Van de wet van 17 juli 1975 De wet van

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten. Advies van 7 november 2012

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten. Advies van 7 november 2012 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten Advies van 7 november 2012 I. Onderwerp van het advies 1. In het artikel 31, 1 van de Vierde Europese Richtlijn

Nadere informatie

Toelichtingen bij de jaarrekening

Toelichtingen bij de jaarrekening Toelichtingen bij de jaarrekening 1. Algemene informatie De voornaamste bedrijfsactiviteit van Delhaize Groep (hiernaar wordt eveneens verwezen samen met haar geconsolideerde en geassocieerde ondernemingen,

Nadere informatie

FINANCIAL STATEMENTS 2012

FINANCIAL STATEMENTS 2012 FINANCIAL 2012 STATEMENTS BE0429 977 343 VANDEMOORTELE NV 1 KEY FINANCIAL FIGURES Million Euro 2008 2009 (1) 2010 (2) 2011 2012 Revenue 1.228 1.103 1.079 1.273 1.260 RECURRING OPERATIONAL CASH FLOW (REBITDA)

Nadere informatie

IAS 17 LEASE-OVEREENKOMSTEN

IAS 17 LEASE-OVEREENKOMSTEN IAS 17 LEASE-OVEREENKOMSTEN Jan VERHOEYE Docent Hogeschool Gent Gastprofessor Universiteit Gent Lid Commissie voor Boekhoudkundige Normen Lid Supervisory Board EFRAG BELGISCH BOEKHOUDRECHT Onroerende lease

Nadere informatie

VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND

VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND VOOR VRIJ ONDERNEMEN VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND BOEKHOUDKUNDIGE, FISCALE, JURIDISCHE EN SOCIAALRECHTELIJKE ASPECTEN Dit overzicht

Nadere informatie

Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening

Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening Bekaert Jaarverslag 2014 Financieel Overzicht 9 Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening 1. Algemene informatie NV Bekaert SA (de onderneming ) is een onderneming die in België gedomicilieerd

Nadere informatie

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 1 1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 10. Kapitaal 100 Geplaatst kapitaal 101 Niet-opgevraagd kapitaal (-) 11. Uitgiftepremies 12. Herwaarderingsmeerwaarden

Nadere informatie

Personeelskosten van ondernemingen. verenigingen : boekhoudkundige aspecten I N H O U D. 1. Personeelskosten in de boekhouding

Personeelskosten van ondernemingen. verenigingen : boekhoudkundige aspecten I N H O U D. 1. Personeelskosten in de boekhouding Personeelskosten van ondernemingen en grote verenigingen : boekhoudkundige aspecten 1. Personeelskosten in de boekhouding Onder personeelskosten wordt verstaan de bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

Nadere informatie

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen INHOUDSTAFEL Inhoudstafel...2 1. INLEIDING...3 2. TOEKENNING BEZOLDIGINGEN EN TANTIEMES...5 2.1 Bezoldiging...5 2.2 Tantième...6 3. INTRESTEN

Nadere informatie

OVERGANG EENMANSZAAK NAAR VENNOOTSCHAP

OVERGANG EENMANSZAAK NAAR VENNOOTSCHAP www.vdvaccountants.be 1 VDV ACCOUNTANTS bvba ACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN ----------------------------------------------------------------------------------------- OVERGANG EENMANSZAAK NAAR VENNOOTSCHAP

Nadere informatie