BIBF Wetgeving op de BOEKHOUDING en de JAARREKENING van ONDERNEMINGEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIBF Wetgeving op de BOEKHOUDING en de JAARREKENING van ONDERNEMINGEN"

Transcriptie

1 1 BIBF Wetgeving op de BOEKHOUDING en de JAARREKENING van ONDERNEMINGEN 15 oktober WE DO MOORE. SPREKER : PETER VERSCHELDEN Bedrijfsrevisor Accountant Licentiaat in de Rechten Licentiaat in Management Fiscale Hogeschool EHSAL Master in Accountancy VLEKHO Gedelegeerd bestuurder Moore Stephens Verschelden Bedrijfsrevisoren Gedelegeerd bestuurder Moore Stephens Verschelden Accountants & Belastingconsulenten 2 MOORE STEPHENS VERSCHELDEN 10 kantoren in driehoek Antwerpen Brussel Gent 3 Key Centers: Brussel, Gent, Antwerpen 7 lokale kantoren: Aalst, Dendermonde, Geraardsbergen, Mechelen, Meise, Oudenaarde, Sint-Niklaas +1 kantoor in Shanghai Diensten: Accountancy Audit Tax & Legal Business Advisory 175 medewerkers Lid van Moore Stephens International kantoren in 98 landen 3 1

2 2 INHOUD Aantal basics van het boekhoudrecht aan de hand van de rubrieken van AKTIEF EN PASSIEF 4 SYLLABUS Hand-out van de presentatie Teksten, voornamelijk artikels geschreven voor Kluwer Accountancy Actualiteit Kluwer Opleidingen: tweemaandelijkse update accountancy & fiscaliteit voor de praktijkmedewerker «Was dit voor mij een nuttige voormiddag?» 5 FUNDAMENTELE REGELS Getrouw beeld Continuïteit Bestendigheid Toerekening van opbrengsten en kosten aan een periode Verbod van compensatie Voorzichtigheid 6 2

3 3 GETROUW BEELD Belangrijkste onder de principes; dit principe primeert op alles Artikel 29 KB/W.Venn.: als in uitzonderingsgevallen blijkt dat de toepassing van waarderingsregels niet leidt tot nakoming van het getrouwe beeld, dan moet daarvan worden afgeweken ten einde aan dat getrouwe beeld te voldoen dit moet in de toelichting worden vermeld en verantwoord 7 CONTINUÏTEIT Opstellen van de jaarrekening in het perspectief van: - «going concern» of continuïteit - discontinuïteit (op liquidatiebasis) Waardering op basis van going concern betekent: - historische waarde - rentabiliteit van een onderneming - activering en afschrijving Discontinuïteit: - boeken van bijkomende afschrijvingen - activa terugbrengen tot liquidatiewaarde - aanleggen van provisies, boeken van schulden 8 CONTINUÏTEIT: ART. 94 & 96 W. VENN. Waardering in perspectief van continuïteit moet worden verantwoord - in het jaarverslag (art. 96, 6 W. Venn.) - of in stuk dat samen met jaarrekening wordt neergelegd (art. 94 W.Venn.) bij: - een overgedragen verlies - of twee opeenvolgende jaren met verlies van het boekjaar 9 3

4 4 BESTENDIGHEID Bestendigheid in de waarderingsgrondslagen en waarderingsmethoden Vergelijkbaarheid van de cijfergegevens in de tijd Wijziging in de waarderingsregels: - cijfermatige raming van het effect - verantwoording van de wijziging Bestendigheid in de vorm: gebruik van het type-model van de jaarrekening (volledig of verkort model) 10 TOEREKENING KOSTEN & OPBRENGSTEN AAN DE JUISTE PERIODE Verdeling van het leven van de onderneming in boekjaren Toerekening van opbrengsten: realisatieprincipe: - levering - langetermijncontracten: completed contract versus percentage of completion Matching principe: toerekening van de overeenstemmende kosten Analytische boekhouding 11 VERBOD TOT COMPENSATIE Tussen kosten en opbrengsten Tussen tegoeden en schulden Tussen rechten en verbintenissen Afzonderlijke waardering van elk bestanddeel van het vermogen Uitzonderingen mogelijk 12 4

5 5 VOORZICHTIGHEIDSBEGINSEL Rekening houden met ongunstige elementen zodra er een redelijk vermoeden bestaat dat een verlies kan ontstaan Gunstige elementen mogen slechts in aanmerking worden genomen indien er voldoende zekerheid bestaat over hun realisatie Ook rekening houden met feiten na balansdatum Instandhouden van «verdoken reserves» in principe verboden 13 BOEKHOUDING EN JAARREKENING Eerst gehuwd: Wet van 17 juli 1975 Nu gescheiden: Wet van 17 juli 1975 en Wetboek van Vennootschappen (6 februari 2001) Hand in hand: van «voeren van de boekhouding» tot «opstellen van de jaarrekening Eigen set van regels maar één onlosmakelijk verbonden geheel 14 BRONNEN VAN HET BOEKHOUDRECHT Coördinatie van de Wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van ondernemingen (B.S. 4 september 1975): artikelen 1 22 Coördinatie van het Koninklijk Besluit van 12 september 1983 tot uitvoering van de Wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van de ondernemingen (B.S. 28 september 1983): artikelen 1 tot 15 Adviezen van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen Boekhouddoctrine algemene boekhoudprincipes Internationale Normen 15 5

6 6 BRONNEN VAN HET JAARREKENINGENRECHT Wetboek van Vennootschappen K.B. van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen (verder afgekort als K.B./W.Venn.) Coördinatie van het Koninklijk Besluit van 12 september 1983 tot bepaling van de minimumindeling van een algemeen rekeningenstelsel (B.S. 29 september 1983) Adviezen van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen Boekhouddoctrine algemene boekhoudprincipes Internationale Normen 16 JAARREKENINGRECHT IAS/IFRS Beursgenoteerde vennootschappen Geconsolideerde jaarrekening Enkelvoudige jaarrekening Niet-beursgenoteerde vennootschappen Geconsolideerde jaarrekening Enkelvoudige jaarrekening Kredietinstellingen en beleggingsondernemingen Verplicht Niet toegestaan Verplicht Niet toegestaan Overige Verplicht Niet toegestaan Toegestaan Niet toegestaan 17 AANTAL BASICS VAN HET BOEKHOUDRECHT AAN DE HAND VAN DE RUBRIEKEN VAN AKTIEF EN PASSIEF 18 6

7 7 OPRICHTINGSKOSTEN: REFERENTIES Definities: art I. K.B./W.Venn. Regels inzake waardering: art K.B./W.Venn. 19 WAT? Kosten van oprichting en kapitaalverhoging Kosten bij uitgifte van leningen Overige oprichtingskosten Herstructureringskosten: welbepaalde kosten die verband houden met ingrijpende wijzigingen in structuur of organisatie en die gunstige en duurzame invloed hebben op rendabiliteit van onderneming. 20 WAARDERING Waardering aan aanschaffingswaarde Geactiveerd of onmiddellijk in kosten Afschrijving: ten minste 20 % per jaar Herwaardering niet toegelaten In vreemde valuta: op moment van boeking omgezet in EUR tegen geldende omrekeningskoers 21 7

8 8 AANDACHTSPUNTEN Herstructureringskosten: verantwoorden in toelichting dat aan de voorwaarden (inzake toekomstige rendabiliteit) is voldaan. Herstructureringskosten: op zichtbare wijze in mindering brengen van bedrijfs of uitzonderlijke kosten Bij opstelling jaarrekening in discontinuïteit: volledig afschrijven. Artikel 617 W. Venn.: niet-afgeschreven oprichtingskosten moeten worden afgetrokken van het netto-actief om voor uitkering vatbaar bedrag te bepalen 22 IMMATERIËLE VASTE ACTIVA Definities: art II. K.B./W.Venn. Regels inzake waardering: art K.B./W.Venn. 23 WAT? Kosten van onderzoek en ontwikkeling Concessies, octrooien, licenties, know-how, merken en andere gelijkaardige rechten Goodwill Vooruitbetalingen op immateriële vaste activa 24 8

9 9 WAARDERING Verworven van derden of verkregen door inbreng: aanschaffingswaarde. Andere: vervaardigingsprijs, voor zover niet hoger als voorzichtige raming van gebruikswaarde of toekomstig rendement. Aanschaffingswaarde mag rente op vreemd vermogen («intercalaire intresten») bevatten (voor periode die bedrijfsklaarheid voorafgaat). Wel vermelden in toelichting! Herwaardering NIET toegelaten 25 AFSCHRIJVINGEN - BOEKHOUDRECHT Volgens afschrijvingsplan opgesteld door raad van bestuur Als de afschrijvingen van kosten voor onderzoek en ontwikkeling of goodwill worden gespreid over meer dan vijf jaar, dan moet dit worden verantwoord in de toelichting Indien boekwaarde hoger is dan gebruikswaarde wegens technische ontwaarding of wijziging in economische of technologische omstandigheden: aanvullende of uitzonderlijke afschrijvingen t.l.v. uitzonderlijke kosten. Aanvullende of uitzonderlijke afschrijvingen terugnemen indien niet langer verantwoord. Indien te snelle afschrijving wegens gewijzigde economische of technologische omstandigheden: afschrijvingen terugnemen t.l.v. uitzonderlijke opbrengsten. 26 AANDACHTSPUNTEN Activering van door onderneming zelf vervaardigde immateriële vaste activa via tegenboeking onder bedrijfsopbrengsten «Geproduceerde vaste activa» (klasse 72). Kosten worden naar hun aard in resultatenrekening geboekt Artikel 617 W. Venn.: niet-afgeschreven kosten voor onderzoek en ontwikkeling moeten worden afgetrokken van netto-actief om voor uitkering vatbaar bedrag te bepalen 27 9

10 10 MATERIËLE VASTE ACTIVA Definities: art III. K.B./W.Venn. Definitie van: - terreinen en gebouwen - leasing en soortgelijke rechten - overige materiële vaste activa Regels inzake waardering: art K.B./W.Venn. 28 WAT? 22: Terreinen en gebouwen 23: Installaties, machines en uitrusting 24: Meubilair en rollend materieel 25: Vaste activa in leasing en soortgelijke rechten 26: Overige materiële vaste activa 27: Vaste activa in aanbouw en vooruitbetalingen 29 WAARDERING BIJ VERWERVING Aanschaffingswaarde = aanschaffingsprijs, vervaardigingsprijs of inbrengwaarde Aanschaffingsprijs: aankoopprijs + bijkomende kosten Vervaardigingsprijs: kosten van grondstoffen, verbruiksgoederen, hulpstoffen, rechtstreekse productiekosten en onrechtstreekse productiekosten; deze laatste kunnen weggelaten worden mits verantwoordiging in toelichting 30 10

11 11 WAARDERING BIJ VERWERVING Inbrengwaarde: bedongen waarde bij inbreng, doch maximaal marktwaarde. Belastingen en kosten m.b.t. inbreng zijn oprichtingskosten Aanschaffingswaarde mag rente op vreemd vermogen («intercalaire intresten») bevatten (voor periode die bedrijfsklaarheid voorafgaat). Wel vermelden in toelichting! 31 HERWAARDERING Herwaardering is TOEGELATEN indien: de waarde, bepaald in functie van het nut voor de onderneming, op vaststaande en duurzame wijze uitstijgt boven de boekwaarde de onderneming voldoende rendabel is om de hogere afschrijvingskost te dragen de geherwaardeerde waarde in de toelichting wordt verantwoord in het jaar van herwaardering Afschrijven op geherwaardeerde waarde (gespreid over de resterende gebruiksduur) Tegenpost: Rubriek III Passief «Herwaarderingsmeerwaarden» Meerwaarde moet worden teruggenomen indien niet langer reëel. 32 AFSCHRIJVINGEN volgens afschrijvingsplan opgesteld door raad van bestuur Afschrijvingen mogen niet afhangen van resultaat Indien boekwaarde hoger is dan gebruikswaarde wegens technische ontwaarding of wijziging in economische of technologische omstandigheden: aanvullende of uitzonderlijke afschrijvingen t.l.v. uitzonderlijke kosten. Aanvullende of uitzonderlijke afschrijvingen terugnemen indien niet langer verantwoord Indien te snelle afschrijving wegens gewijzigde economische of technologische omstandigheden: afschrijvingen terugnemen t.l.v. uitzonderlijke opbrengsten

12 12 WAARDEVERMINDERING Materiële vaste activa met onbeperkte gebruiksduur moeten NIET worden afgeschreven. Bij duurzame minderwaarde of ontwaarding: waardevermindering tot uitdrukking brengen. Indien waardevermindering niet langer nodig volgens actuele beoordeling op het einde van het boekjaar: terugneming t.g.v. resultatenrekening (uitzonderlijke opbrengsten) of via passiefrekening «herwaarderingsmeerwaarden» (art. 100 K.B./W.Venn.) 34 ACTIVA IN AANBOUW Vennootschap richt gebouwencomplex op. Oprichting verloopt over twee boekjaren. Boekjaar eindigt op 30/9/05. Nog geen inkomsten in eerste boekjaar. RVB beslist niet af te schrijven. Mag dit? Op 31/3/06 is gebouw af. RVB beslist om in tweede jaar slechts zes maanden af te schrijven. Mag dit? 35 MATERIËLE VASTE ACTIVA: BOEKINGEN Zakelijke rechten die de onderneming bezit op een onroerend goed, bestemd voor de bedrijfsuitoefening, en waarvoor de vergoedingen bij aanvang van het contract werden vooruitbetaald: boeken in 223 Terreinen en gebouwen die gehouden worden als onroerende reserve, woongebouwen, buiten gebruik of buiten de exploitatie gestelde materiële vaste activa: boeken in

13 13 MATERIËLE VASTE ACTIVA: BOEKINGEN Onroerende goederen die zijn aangeschaft of gebouwd met het oog op wederverkoop: boeken in 35. Kosten van inrichting van gehuurde gebouwen: boeken in 26 Inrichting van eigen gebouwen: boeken in 22 Uitrusting van gebouwen (afscheidbaar van gebouw en met eigen opbrengstwaarde): boeken in MATERIËLE VASTE ACTIVA: ONROERENDE LEASING Betreft: bebouwde onroerende goederen Voorwaarde: contractueel te storten termijn dekt de integrale wedersamenstelling van het geïnvesteerde kapitaal in het gebouw + de interesten + de kosten. Opmerkingen: - het kapitaal dat werd geïnvesteerd in terreinen MAG maar moet niet wedersamengesteld worden; - bestaan van een aankoopoptie is niet langer een beslissende voorwaarde. 38 MATERIËLE VASTE ACTIVA: ROERENDE LEASING Betreft: roerende goederen Voorwaarden (cumulatief) : - contractueel te storten termijn + eventuele aankoopoptie dekt de integrale wedersamenstelling van het geïnvesteerde kapitaal + de interesten + de kosten - het bedrag om de koopoptie te lichten mag ten hoogste 15%vertegenwoordigen van het geïnvesteerde kapitaal Opmerkingen: - bestaan van een aankoopoptie is geen verplichting - verkoopoptie mogelijk 39 13

14 14 MATERIËLE VASTE ACTIVA: LEASING Als de voorwaarden voor leasing niet zijn vervuld, moet de overeenkomst verwerkt worden als «huurovereenkomst». Bedrag van de periodieke terugbetalingen van kapitaal: boeken op rekening 61 (610) Bedrag van de intresten en kosten: boeken op rekening 6500 (rente, commissies en kosten verbonden aan schulden) Totale verplichting: verwerken in de orderekeningen 071 Crediteuren wegens huurgelden en vergoedingen en 0701 Goederen en waarden van derden gehouden door de onderneming 40 BOEKING LEASING BIJ LEASINGNEMER Bij afsluiting van het contract: Aktief: kapitaalwaarde gelijk aan het gedeelte van de volgens de overeenkomst te storten temijnen dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed (exclusief de optieprijs) Passief: gedeelte van de te storten termijnen dat strekt tot wedersamenstelling van de kapitaalwaaarde van het goed (te splitsen in minder en meer dan één jaar) Bij de periodieke afbetaling: betaling uitgesplitst - kapitaal: afboeken van schuld op minder dan één jaar - intrest: 65 Jaarlijks: boeken van afschrijving op materieel vast actief (moet NIET gelijklopen met financieringsperiode) 41 BOEKING LEASING BIJ LEASINGNEMER Drie mogelijkheden op het einde van het contract: 1. Eigendomsrecht gaat contractueel automatisch over naar de huurder: de aanschaffingswaarde en reeds geboekte afschrijvingen worden overgeboekt naar de toepasselijke rubriek van de materiële vaste activa. 2. Eigendomsrecht gaat over na betaling van de optieprijs: idem als bij 1 maar AW wordt verhoogd met optieprijs. 3. Optie wordt niet uitgeoefend: eventuele restwaarde op het actief wordt op nul gebracht via een uitzonderlijke afschrijving. Afschrijvingen en aanschaffingswaarde worden tegengeboekt

15 15 CBN advies 2010/15 Afschrijvingsmethoden Oprichtingskosten: minimum 20 % per jaar Uitzondering: kosten bij uitgifte van leningen: over looptijd lening Immateriële & materiële vaste activa: Gewone afschrijvingen Aanvullende of uitzonderlijke afschrijvingen Terugname van afschrijvingen Afschrijven op geherwaardeerde activa Gebouw: Blijvend afschrijven Rekening houden met restwaarde Eventueel herwaarderen 43 CBN advies 2010/15 Afschrijvingsmethoden Afschrijvingsmethoden: Lineair Volgens tijdseenheden Volgens bedrijfsdrukte Zuivere bedrijfsdrukte Gemengde bedrijfsdrukte Degressief Progressief Versnelde (fiscaal aanvaarde) afschrijvingsmethoden Degressieve afschrijving Dubbele lineaire afschrijving 44 AFSCHRIJVING GEBOUWEN Praktijk: er wordt stelselmatig afgeschreven op gebouwen Basis voor afschrijving: aanschaffingswaarde verminderd met de eventuele restwaarde Artikel 29 KB/W.Venn.: als in uitzonderingsgevallen blijkt dat de toepassing van waarderingsregels, in ons geval dus de stelselmatige afschrijving, niet leidt tot nakoming van het getrouwe beeld, dan moet daarvan worden afgeweken ten einde aan dat getrouwe beeld te voldoen dit moet in de toelichting worden vermeld en verantwoord dus eigenlijk is het verplicht om af te wijken van een stelselmatige afschrijving als die afschrijving het getrouwe beeld in gevaar brengt CBN is hiermee NIET akkoord 45 15

16 16 FINANCIËLE VASTE ACTIVA: REFERENTIES Definities: art IV. K.B./W.Venn. Regels inzake waardering: art. 41, 49, 55 en 66 K.B./W.Venn. Artikelen 5-14 W.Venn. (definities) 46 FINANCIËLE VASTE ACTIVA: BEGRIPPEN Duurzame band met de betrokken vennootschap (FVA) versus belegging om een bestemming te geven aan de liquiditeitsoverschotten van de eigen onderneming (geldbeleggingen) FVA = aandelen in verbonden ondernemingen en ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat vorderingen op verbonden ondernemingen of ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat andere «duurzame» aandelen en andere «duurzame» vorderingen borgtochten in contanten Eigen aandelen worden geboekt onder de geldbeleggingen 47 FINANCIËLE VASTE ACTIVA: BEGRIPPEN Contrôle in rechte en in feite (art. 5 W.Venn.) Moeder en dochtervennootschappen (art. 6 W.Venn.) Exclusieve en gezamenlijke contrôle (art. 8-9 W.Venn.) Consortium (art. 10 W.Venn.) Verbonden vennootschappen (art. 11 W. Venn.) Geassocieerde vennootschappen (art. 12 W. Venn.): minstens één vijfde van de stemrechten Deelneming (art. 13 W. Venn.): min. 10% Vennootschappen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat (art. 14 W.Venn.) 48 16

17 17 FINANCIËLE VASTE ACTIVA: WAARDERING BIJ VERWERVING Waardering tegen aanschaffingswaarde Aandelen ontvangen als vergoeding voor inbreng in natura of na omzetting van vorderingen: - conventionele waarde van de ingebrachte goederen of van omgezette vorderingen - of de hogere marktwaarde als die hoger zou zijn dan de conventionele waarde Aandelen ontvangen bij fusie of splitsing: waardering aan waarde waartegen de aandelen van overgenomen of gesplitste vennootschap op datum van fusie of splitsing in boekhouding waren opgenomen. 49 HERWAARDERING VAN DEELNEMINGEN EN AANDELEN Herwaardering is TOEGELATEN indien: de waarde, bepaald in functie van het nut voor de onderneming, op vaststaande en duurzame wijze uitstijgt boven de boekwaarde de uitgedrukte meerwaarde wordt verantwoord door de rendabiliteit van de onderneming (zie CBN advies 2009/5) de geherwaardeerde waarde in de toelichting wordt verantwoord in het jaar van herwaardering Tegenpost Passief: «Herwaarderingsmeerwaarden» Meerwaarde moet worden teruggenomen indien niet langer reëel 50 WAARDEVERMINDERING OP AANDELEN Bij duurzame minderwaarde of ontwaarding: waardevermindering tot uitdrukking brengen t.l.v. uitzonderlijke kosten Indien waardevermindering niet langer nodig volgens actuele beoordeling op het einde van het boekjaar: terugneming t.g.v. resultatenrekening (uitzonderlijke opbrengsten) 51 17

18 18 FINANCIËLE VASTE ACTIVA: AANDACHTSPUNTEN Niet-opgevraagde bedragen op deelnemingen en aandelen worden vermeld in de toelichting per onderrubriek waarin de nog vol te storten deelnemingen en aandelen zijn opgenomen. Bijkomende kosten m.b.t. aanschaffing financiële vaste activa (b.v. commissies) mogen direct t.l.v. resultaat worden gebracht en moeten niet worden opgenomen in aanschaffingswaarde Eventuele meerprijs betaald bij verwerven van deelneming mag nooit als goodwill worden geboekt; maakt deel uit van aanschaffingswaarde. 52 VORDERINGEN > ÉÉN JAAR: REFERENTIES Definities: art V. K.B./W.Venn. Regels inzake waardering: art K.B./W.Venn. 53 VORDERINGEN > ÉÉN JAAR: BEGRIPPEN Betreft: handels- en overige vorderingen waarvoor titel bestaat met contractuele looptijd van meer dan één jaar en die niet vervallen binnen de 12 maanden. Vorderingen of deel van vorderingen op meer dan één jaar die binnen 12 maanden vervallen, worden opgenomen bij de vorderingen op ten hoogste één jaar. Betreft eveneens te ontvangen opbrengsten op meer dan één jaar, tijdens of in vorige boekjaren ontstaan, en waarvoor nog geen rechtstitel bestaat, op voorwaarde evenwel dat het bedrag vaststaat of met nauwkeurigheid kan worden geschat. Betreft eveneens de vorderingen die voor eigenaar of verhuurder voortvloeien uit contracten van leasing of soortgelijke rechten

19 19 VORDERINGEN > EÉN JAAR: WAARDERING Gewaardeerd aan nominale waarde (in tegenstelling tot vastrentende effecten, geboekt bij financiële vaste activa of geldbeleggingen, die worden geboekt aan aanschaffingswaarde) Als er voor geheel of deel van vordering onzekerheid bestaat over terugbetaling op vervaldag: waardevermindering tot uitdrukking brengen t.l.v. resultatenrekening. Indien waardevermindering niet langer nodig volgens actuele beoordeling op het einde van het boekjaar: terugneming t.g.v. resultatenrekening. 55 VORDERINGEN > ÉÉN JAAR SPECIALE GEVALLEN Renteloze vorderingen en vorderingen met een abnormaal lage rente Mutatis mutandis geldt hetzelfde voor renteloze schulden en schulden met een abnormaal lage rente. Vorderingen waarvan de rente bestaat uit het verschil tussen de nominale waarde (of terugbetalingsprijs) en de uitgifteprijs Mutatis mutandis geldt dit ook voor schulden. Vorderingen met een forfaitair lastenpercentage Mutatis mutandis geldt hetzelfde voor schulden met een forfaitair lastenpercentage 56 BESTELLINGEN IN UITVOERING EN VOORRADEN Definities: art. 95 K.B./W.Venn Regels inzake waardering: art en69-71k.b./w.venn. Adviezen van de Commissie Boekhoudkundige Normen m.b.t. voorraad: CBN 126/3, 126/4, 126/5, 126/6, 126/7, 132/1, 132/2, 132/3, 132/4, 132/5, 132/6, 132/7, 150/1 Het meeste uitgebreide advies over de waardering is CBN 132/7: boeking en waardering van voorraden 57 19

20 20 BEGRIPPEN 30 & 31: Grond en hulpstoffen 32: Goederen in bewerking 33: Gereed product 34: Handelsgoederen 35: Onroerende goederen bestemd voor verkoop 36: Vooruitbetalingen op voorraadinkopen 37: Bestellingen in uitvoering 58 WAARDERING - ALGEMEEN Grond en hulpstoffen, handelsgoederen, OG bestemd voor verkoop ( ): aanschaffingsprijs of marktprijs indien lager op balansdatum Goederen in bewerking (32): vervaardigingsprijs Gereed produkt (33): vervaardigingsprijs of marktprijs indien lager op balansdatum Bestellingen in uitvoering (37): vervaardigingsprijs + eventueel winsttoerekening. 59 WAARDERING Aanschaffingswaarde: aankoopprijs + bijkomende kosten. Er zijn 4 methoden: - individualisering van de prijs - gewogen gemiddelde prijs - fifo - lifo Marktwaarde: «normale» heraanschaffings-prijs op datum van de jaarafsluiting voor grondstoffen en hulpstoffen. Marktwaarde: realisatiewaarde (verkoopwaarde minus de verkoopkosten) op datum van de jaarafsluiting voor handelsgoederen, gereed produkt en de OG bestemd voor verkoop

21 21 VERVAARDIGINGSPRIJS Keuze tussen: a) Directe kosten nl. grondstoffen, verbruiksgoederen en hulpstoffen + de productiekosten die rechtstreeks toerekenbaar zijn b) Directe kosten nl. grondstoffen, verbruiksgoederen en hulpstoffen + de productiekosten die rechtstreeks toerekenbaar zijn + de productiekosten die onrechtstreeks toerekenbaar zijn Als onrechtreekse productiekosten niet zijn opgenomen: vermelden in toelichting 61 VERVAARDIGINGSPRIJS Wanneer de produktie of de uitvoering meer dan één jaar in beslag neemt, dan mag in de vervaardigingsprijs worden opgenomen: de rente op vreemd vermogen dat wordt gebruikt voor de financiering van de aanschaffing, de constructie of produktie van deze voorraden, op voorwaarde dat de rente betrekking heeft op de normale produktieperiode of uitvoeringstermijn. Als rente op vreemd vermogen wordt opgenomen in de vervaardigingsprijs, dan moet dit worden vermeld bij de waarderingsregels in de toelichting. 62 PRODUCTIEKOSTEN Rechtstreeks toerekenbare productiekosten: prijs van de onderaannemingen diensten & diverse goederen in direct verband met de productie van die goederen personeelskosten die rechtstreeks op de productie betrekking hebben Onrechtstreeks toerekenbare productiekosten: Geen definitie in boekhoudwet. Worden beschouwd als onrechtstreekse productiekosten: Kosten van fabrieksgebouwen en machines Indirecte lonen in de fabricage-afdeling Deel van de algemene beheerskosten Rente op vreemd vermogen 63 21

22 22 WAARDERING BESTELLINGEN IN UITVOERING Keuze tussen: - percentage of completion - completed contract Percentage of completion: ook deel van de winst wordt opgenomen Deze methode komt best tegemoet aan het principe van de toerekening van kosten en opbrengsten aan een boekhoudperiode (matching) Completed contract: de winst wordt pas op het einde van het contract opgenomen. Deze methode sluit best aan bij de principes van voorzichtigheid en het realisatieprincipe 64 VORDERINGEN OP MINDER DAN ÉÉN JAAR: REFERENTIES Definities: art VII. K.B./W.Venn. Regels inzake waardering: art K.B./W.Venn. 65 BEGRIPPEN Betreft: handels- en overige vorderingen waarvan de oorspronkelijke looptijd ten hoogste één jaar bedraagt of wanneer de oorspronkelijke looptijd langer dan één jaar was, het gedeelte dat binnen het jaar vervalt. Betreft eveneens te ontvangen opbrengsten tijdens of in vorige boekjaren ontstaan, en waarvoor nog geen rechtstitel bestaat, op voorwaarde evenwel dat het bedrag vaststaat of met nauwkeurigheid kan worden geschat Betreft eveneens het gedeelte van de vorderingen, die voor eigenaar of verhuurder voortvloeien uit contracten van leasing of soortgelijke rechten, dat binnen het jaar vervalt. Overige vorderingen: o.m. de door belastingdiensten terug te betalen belastingen 66 22

23 23 WAARDERING Gewaardeerd aan nominale waarde Als er voor geheel of deel van vordering onzekerheid bestaat over terugbetaling op vervaldag: waardevermindering tot uitdrukking brengen t.l.v. resultatenrekening. Als de realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan de boekwaarde, dan MAG een waardevermindering worden geboekt. Indien waardevermindering niet langer nodig volgens actuele beoordeling op het einde van het boekjaar: terugneming t.g.v. resultatenrekening. 67 HANDELSVORDERING OP FAILLIETE BEDRIJVEN Faillissement is afgesloten, in bezit van attest: vordering uitboeken Faillissement nog niet afgesloten, nog niet in bezit van attest: waardevermindering aanleggen -> fiscaal aanvaard indien het verlies van die vordering waarschijnlijk is. Via 407/409 en niet via DUBIEUZE DEBITEUREN Kredietrisico Voorzichtigheidsbeginsel - getrouwheidsbeginsel Boeken van de verkoop: debet 40 credit 70 en 45 Overboeken naar dubieuze debiteuren: debet 407 credit 40 (klant uitboeken of subrekening klanten) Inschatting van het verlies en aanleggen provisie: debet 634 waardevermindering op handelsvordering credit 409 handelsvorderingen: geboekte waardeverm. bedrag exclusief BTW! 69 23

24 24 DUBIEUZE DEBITEUREN Forfaitaire waardevermindering: MAG volgens CBN (advies 127-1, 7 juni 1980) fiscaal wordt dit NIET MEER aanvaard Periodieke evaluatie op jaareinde waardevermindering houden, verhogen, verlagen toevoegen via debet 634 t.o.v. credit 409 terugnemen via debet 409 t.o.v. credit GELDBELEGGINGEN: REFERENTIES Definities: art VIII. K.B./W.Venn. Regels inzake waardering: art K.B./W.Venn. 71 GELDBELEGGINGEN: BEGRIPPEN Eigen aandelen Aandelen (geen duurzame band) Vastrentende effecten (geen duurzame band): kasbons, obligaties en andere vastrentende effecten (bv. Zerobonds) Overige effecten: o.a. vastgoedcertificaten, rechten in gemeenschappelijke beleggingsfondsen Termijndeposito s, ongeacht duurtijd, bij financiële instellingen 72 24

25 25 GELDBELEGGINGEN: WAARDERING BIJ VERWERVING Eigen aandelen: aanschaffingsprijs Tegoeden bij financiële instellingen: nominale waarde Effecten: aanschaffingswaarde, zijnde: - aanschaffingsprijs (bijkomende kosten mogen onmiddellijk ten laste van het resultaat - inbrengwaarde - als aanschaffingsprijs verschilt van terugbetalingsprijs: verschil pro rata temporis in resultaat nemen: zelfde regeling als bij financiële vaste activa: zie hoger. 73 GELDBELEGGINGEN: WAARDEVERMINDERINGEN Waardevermindering boeken t.l.v. financiële kosten als de realisatiewaarde op balansdatum lager is dan de aanschaffingswaarde Waardevermindering mogen per einde boekjaar niet worden behouden in de mate waarin zij hoger zijn dan volgens actuele beoordeling vereist Aanvullende waardeverminderingen boeken (t.l.v. financiële kosten) om rekening te houden met evolutie van realisatie of marktwaarde. 74 WAARDEVERMINDERINGEN Kluwer Accountancy Actualiteit Guy Bats 10/03-01: Waardevermindering op aandelen geboekt onder financiële vaste activa of geldbeleggingen FVA: er wordt tot waardevermindering overgegaan in geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding verantwoord door de toestand, de rentabiliteit of de vooruitzichten van de vennootschap waarin de aandelen worden aangehouden Geldbeleggingen: wanneer de realisatiewaarde op de balansdatum lager is dan de aanschaffingswaarde (KB/W.Venn., art. 74) 75 25

26 26 WAARDEVERMINDERINGEN FVA: 661 Waardeverminderingen op financiële vaste activa - aandelen - toevoeging 761 Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa Waardedaling wordt rechtstreeks afgeboekt van de waarde van de financiële vaste activa - aandelen - rekening 280 of 282 of 284 Geldbeleggingen: 65-rekening Waardeverminderingen op geldbeleggingen - aandelen 75-rekening Meerwaarden op geldbeleggingen - aandelen 76 LIQUIDE MIDDELEN: REFERENTIES Definities: art IX. K.B./W.Venn. Regels inzake waardering: art K.B./W.Venn. 77 LIQUIDE MIDDELEN: BEGRIPPEN Betreft: kasmiddelen, tegoeden op zicht bij kredietinstellingen, te incasseren vervallen waarden (ontvangen cheques en wissels met vervaldag voor balansdatum), fiscale zegels, opleidingscheques, adviescheques, Ook interne overboekingen: tussenrekening bij overboeking van tegoeden tussen financiële instellingen onderling en tussen kas en financiële instellingen 78 26

27 27 LIQUIDE MIDDELEN: WAARDERING Waardering tegen nominale waarde Beschikbare waarden in vreemde valuta: waardering tegen koersen per balansdatum 79 LIQUIDE MIDDELEN: AANDACHTSPUNTEN Compensatie van debet en creditsaldi op verschillende rekeningen, bij één kredietinstelling aangehouden, is alleen toegestaan indien de saldi van de rekeningen ook worden samengevoegd voor de berekening van intresten Datum van verrichting (veelal valutadatum) is criterium voor toerekening van verrichte betalingen en ontvangsten; niet de datum van verwerking op het rekeninguittreksel 80 OVERLOPENDE REKENINGEN VAN ACTIEF EN PASSIEF Definities: AKTIEF art X. K.B./W.Venn. Principe: AKTIEF art. 33 lid 2 K.B./W.Venn. Definities: PASSIEF art X. K.B./W.Venn. Principe: PASSIEF art. 33 lid 2 K.B./W.Venn

HOOFDSTUK 3. Geldbeleggingen

HOOFDSTUK 3. Geldbeleggingen HOOFDSTUK 3 Geldbeleggingen Blz. 405 tot 417 ATIVA BALANS per --/--/-- PASSIVA I. OPRIHTINGSKOSTEN 20 I. KAPITAAL 10 II. IMMATERIËLE VASTE ATIVA 21 A. Geplaatst kapitaal 100 III. MATERIËLE VASTE ATIVA

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508.

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508. VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21 2.089,48 3.556,27 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 1 1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 10. Kapitaal 100 Geplaatst kapitaal 101 Niet-opgevraagd kapitaal (-) 11. Uitgiftepremies 12. Herwaarderingsmeerwaarden

Nadere informatie

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA)

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Bijlage 3. BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Nr. VOL 2.1 Balans na winstverdeling ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28...... Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21......

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING BE 04.777.660 VOL2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten Immateriële Materiële Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting Meubilair en rollend materieel Leasing

Nadere informatie

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR naam :... M.A.R. Uittreksel uit de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel KLASSE 1 : EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst

Nadere informatie

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I VOL 2.1 BALANS NA WNSTVERDELNG ACTVA VASTE ACTVA...... Oprichtingskosten... mmateriële vaste activa... Toel. 5.1 5.2 1 Codes Boekjaar Vorig boekjaar Materiële vaste activa......... Terreinen en gebouwen......

Nadere informatie

Deel 2: Financiële jaarrekening

Deel 2: Financiële jaarrekening Deel 2: Financiële jaarrekening Nr. 0407.201.941 VOL-VZW 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten..... Immateriële vaste activa. Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

ACTIEF. Scmactn.doc [22]

ACTIEF. Scmactn.doc [22] ACTIEF I. Oprichtingskosten... 20 II. Immateriële vaste activa... 21 III. Materiële vaste activa... 22/27 A. Terreinen en gebouwen...22 B. Installaties, machines en uitrusting...23 C. Meubilair en rollend

Nadere informatie

BIJLAGE 1: De minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel

BIJLAGE 1: De minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel BIJLAGE 1: De minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel 1. EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst kapitaal 101 Niet-opgevraagd

Nadere informatie

Ratio's en balansanalyse Hendrik Claessens

Ratio's en balansanalyse Hendrik Claessens Ratio's en balansanalyse de balans en de resultatenrekening als deel van de jaarrekening Actief BALANS Passief 6 Resultatenrekening 7 A BALANS P 6 Resultatenrekening 7 actief passief Actief Balans Passief

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies van 4 september 2013 1

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies van 4 september 2013 1 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/12 - Erkenning van de opbrengsten en kosten die overeenstemmen met interesten en royalty's, evenals de toewijzing van de resultaten in de vorm van

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT Datum neerlegging Nr 0881511749 Blz E D VKT 11 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: Ello Rechtsvorm: BVBA Adres: Bautersemstraat Nr: 68 Postnummer: 2800 Gemeente: Mechelen Land: België

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr 1 0454423323 VOL-VZW 21 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20128 47390603 42179615 Oprichtingskosten 20 Irnrnateriele vaste activa 21 11 143122 1 1228793 Materiele vaste activa Terreinen en

Nadere informatie

Hoofdstuk II Boekhoudtheorie

Hoofdstuk II Boekhoudtheorie Hoofdstuk II Boekhoudtheorie 1. Structuur 2. Basisveronderstellingen a. Entiteitveronderstelling b. Continuïteitsveronderstelling c. Geldwaarde-uitdrukkingsveronderstelling d. Veronderstelling van de historische

Nadere informatie

1. BALANS NA WINSTVERDELING. Codes 20/28 22/27 22 23 24 25 26 27 29/58 40/41 50/53 54/58

1. BALANS NA WINSTVERDELING. Codes 20/28 22/27 22 23 24 25 26 27 29/58 40/41 50/53 54/58 VKT2. 1. BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 3.591,29 I. Oprichtingskosten... 20 3.591,29 II. Immateriële vaste activa (toel. I,A)... 21 III. IV. Materiële vaste activa (toel. I,B)... A.

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/14 De boekhoudkundige verwerking van de uitgestelde belastingen bij gerealiseerde meerwaarden waarvoor de uitgestelde belastingregeling geldt en bij

Nadere informatie

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 40 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM:... PREFLEXIBEL... Rechtsvorm:... Naamloze vennootschap Adres:...Nr.: Elisabethlaan... 153 Bus:... Postnummer:...

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 05/01/2015 BE 0447.210.481 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15004.00069 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Van De Staey Middelenvennootschap in vereffening (in vereffening) Besloten

Nadere informatie

Inhoud DEEL 1 ALGEMENE INLEIDING BOEKHOUDING EN RAPPORTERING... 1 HOOFDSTUK 1 HISTORISCHE EVOLUTIE... 3 1 EVOLUTIE VAN DE BEGRIPPEN...

Inhoud DEEL 1 ALGEMENE INLEIDING BOEKHOUDING EN RAPPORTERING... 1 HOOFDSTUK 1 HISTORISCHE EVOLUTIE... 3 1 EVOLUTIE VAN DE BEGRIPPEN... DEEL 1 ALGEMENE INLEIDING BOEKHOUDING EN RAPPORTERING... 1 HOOFDSTUK 1 HISTORISCHE EVOLUTIE... 3 1 EVOLUTIE VAN DE BEGRIPPEN... 4 2 ENKELE GESCHIEDKUNDIGE STAPPEN... 5 2.1 Belgische ondernemingen... 5

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 16/09/2014 BE 0831.847.551 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 14587.00362 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Krentzen Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Elizabetlaan

Nadere informatie

Inhoud. DEEL I Het systeem van dubbel boekhouden 19. Inleiding 21

Inhoud. DEEL I Het systeem van dubbel boekhouden 19. Inleiding 21 Inhoud Woord vooraf 5 DEEL I Het systeem van dubbel boekhouden 19 Inleiding 21 Hoofdstuk 1 De balans 25 1 Inleiding 25 2 De balans: actief = passief 26 3 Indeling van de balans in rubrieken 28 3.1 De indeling

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 14/01/2015 BE 0446.578.496 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15013.00581 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Lounge Concept Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 12/07/2013 BE 0836.667.164 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 13292.00351 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Woon & Zorg Vg Aarschot Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2011/6 - Boekhoudkundige verwerking van de aankoop van goud en kunstwerken. Advies van 16 maart 2011

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2011/6 - Boekhoudkundige verwerking van de aankoop van goud en kunstwerken. Advies van 16 maart 2011 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2011/6 - Boekhoudkundige verwerking van de aankoop van goud en kunstwerken I. Inleiding Advies van 16 maart 2011 Ondernemingen die goud of kunstwerken aankopen,

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: CENTURY CENTER PARKING Naamloze vennootschap Adres: Leopold de Waelplaats Nr: 8 Bus: Postnummer: 2000 Gemeente: Antwerpen Land: België Rechtspersonenregister (RPR)

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 18/07/2013 BE 0836.667.956 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 13314.00181 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Woon & Zorg Vg Tienen Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder Verslag van de Raad van Bestuur van Etn. Fr. Colruyt NV aan de Buitengewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders van 16 oktober 2009 inzake doelwijziging De Raad van Bestuur verklaart te zijn samengekomen

Nadere informatie

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18.

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18. bij oprichting Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal Kapitaal volgens oprichtingsstatuten Minimum inbreng in speciën jaar 1 18.550,00

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten. Advies van 7 november 2012

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten. Advies van 7 november 2012 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten Advies van 7 november 2012 I. Onderwerp van het advies 1. In het artikel 31, 1 van de Vierde Europese Richtlijn

Nadere informatie

Verkorte statutaire jaarrekening van Delhaize Groep NV

Verkorte statutaire jaarrekening van Delhaize Groep NV Verkorte statutaire jaarrekening van Delhaize Groep NV De statutaire jaarrekening van Delhaize Groep NV wordt hieronder voorgesteld in een verkort schema. Overeenkomstig het Belgisch Wetboek van Vennootschappen

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 201 1 EUR NAT Datum neerlegging Nr 0811575046 Blz E D VKT-VZW 11 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: Orange House partnership Rechtsvorm: VZW Adres: Kampendaal Nr: 83 Postnummer: 1653 Gemeente: Dworp

Nadere informatie

Bridgeboetiek vzw. Balans en Jaarrekening. Seizoen 2009-2010

Bridgeboetiek vzw. Balans en Jaarrekening. Seizoen 2009-2010 Bridgeboetiek vzw Balans en Jaarrekening Seizoen 2009-2010 1 juli 2009 tot 30 juni 2010 Actief passief resultatenbalans Pagina 1/5 Datum lijst 14/10/2010 BRUTO Afschrijvingen en waardeverm. NETTO ACTIEF

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies 2015/9 Boekhoudkundige verwerking van geactiveerde intercalaire interesten. Advies van 9 december 2015 1

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies 2015/9 Boekhoudkundige verwerking van geactiveerde intercalaire interesten. Advies van 9 december 2015 1 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN Advies 2015/9 Boekhoudkundige verwerking van geactiveerde intercalaire interesten Advies van 9 december 2015 1 I. Inleiding 1. In onderhavig advies wordt beoogd de

Nadere informatie

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA + 96* + 97* P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 255.903.871 69.415.893 325.319.764 5.929 131.831 A.Oprichtingskosten

Nadere informatie

Waarderingsregels gemeente Bierbeek

Waarderingsregels gemeente Bierbeek Algemene principes De waarderingen moeten voldoen aan de eisen van voorzichtigheid, oprechtheid en goede trouw. Ze mogen niet afhangen van het resultaat van het boekjaar. Elk vermogensbestanddeel (bezitting

Nadere informatie

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2)

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2) Jaarrekening in euro (VKT 1.1) Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2) Balans na winstverdeling Activa (VKT 2.1) 20/28 Vaste activa 20 Oprichtingskosten 21 Immateriële

Nadere informatie

2009-03-24 DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605. Juridische status : Actief. Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES

2009-03-24 DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605. Juridische status : Actief. Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605 Juridische status : Actief Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES NACE code : 35220 - Distributie van gasvormige brandstoffen via leidingen Het bedrijf

Nadere informatie

de leasinggever? Ontwerpadvies CBN over leasing (IV) : hoe verwerken bij

de leasinggever? Ontwerpadvies CBN over leasing (IV) : hoe verwerken bij Ontwerpadvies CBN over leasing (IV) : hoe verwerken bij de leasinggever? Auteur(s): Stefaan Van Crombrugge Editie: 722 p. 5 Publicatiedatum: 31 juli 2014 Ontwerpadvies CBN over leasing (IV) : hoe verwerken

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Pelicano Stichting van openbaar nut Adres: Congresstraat Nr: 35 Bus: Postnummer: 1000 Gemeente: Brussel Land: België Rechtspersonenregister(RPR)- Rechtbank van Koophandel

Nadere informatie

Pouseele B. & C, Bedrijfsrevisoren. Ter Reigerie 7 bus 3, 8800 Roeselare. www.pouseele.be. Waardeverminderingen en waarderingsregels

Pouseele B. & C, Bedrijfsrevisoren. Ter Reigerie 7 bus 3, 8800 Roeselare. www.pouseele.be. Waardeverminderingen en waarderingsregels Pouseele B. & C, Bedrijfsrevisoren Ter Reigerie 7 bus 3, 8800 Roeselare www.pouseele.be Waardeverminderingen op handelsvorderingen Pouseele B. & C, Bedrijfsrevisoren Waardeverminderingen en waarderingsregels

Nadere informatie

Boekhoudrecht en W.Venn.

Boekhoudrecht en W.Venn. Boekhoudrecht en W.Venn. Koen GEENS Jan VERHOEYE Federatie voor Vrije Intellectuele Beroepen Donderdag 15 maart 2001 Basisidee Opnemen van bepalingen boekhoudrecht rond jaarrekeningen in W.Venn. K.B. W.Venn.

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 31/12/2015 BE 0464.859.137 13 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15711.00528 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: INTERAKT Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: VOSSESTAART

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 23/12/2015 BE 0876.479.429 12 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15701.00378 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: ART & DESIGN STUDIO LUK VAN DER HALLEN Besloten vennootschap met beperkte

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 18/05/2012 BE 0427.441.386 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 12121.00242 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: OIKOCREDIT-BE Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 16.338.295 2.237.673 18.575.968 611 12.712 A.Oprichtingskosten

Nadere informatie

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 17.421.266 2.383.890 19.805.156 642 13.514 A.Oprichtingskosten

Nadere informatie

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 6.835.159 12.206.566 19.041.725 626 23.434 A.Oprichtingskosten

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 10.11.2006 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 10.11.2006 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 10.11.2006 MONITEUR BELGE 60261 VLAAMSE OVERHEID Welzijn, Volksgezondheid en Gezin [C 2006/36767] 15 MAART 2006. Ministerieel besluit houdende de uitvoering van het besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

Interne jaarrekening - Beknopt verslag (Vennootschap)

Interne jaarrekening - Beknopt verslag (Vennootschap) vrijdag 3 april 2015 09:20 Bedrijf: 1 - VIA VENETO VZW Pagina 1 van 6 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 1.081,00 1.067,87 Oprichtingskosten 20 Immateriële vaste activa (toelichting 5.1.1)

Nadere informatie

1 toelichting jaarrekening

1 toelichting jaarrekening I. Staat van de immateriële vaste activa (post 21 van de activa) a) Aanschaffingswaarde Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa Overdrachten en buitengebruikstellingen ( ) Overboekingen

Nadere informatie

Nr. 0462.312.589. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde)

Nr. 0462.312.589. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0462.312.589 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO NAAM: KAURI Rechtsvorm: VZW Adres: de Fiennestraat Nr.: 77 Postnummer: 1070 Gemeente: Brussel 7 Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 7.568.123 1.254.521 8.822.644 752 1.797. A.Oprichtingskosten 20 52.845 1.512 54.357 101 48

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 7.568.123 1.254.521 8.822.644 752 1.797. A.Oprichtingskosten 20 52.845 1.512 54.357 101 48 P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 7.568.123 1.254.521 8.822.644 752 1.797 A.Oprichtingskosten 20

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN Advies 2009/6 - De boekhoudkundige verwerking van fusies. Advies van 1 april 2009

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN Advies 2009/6 - De boekhoudkundige verwerking van fusies. Advies van 1 april 2009 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN Advies 2009/6 - De boekhoudkundige verwerking van fusies Advies van 1 april 2009 Trefwoorden Fusies Herwaarderingsmeerwaarden subsidies Deel I : Inleiding...2

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2. Vorderingen op ten hoogste één jaar

HOOFDSTUK 2. Vorderingen op ten hoogste één jaar HOOFSTUK 2 Vorderingen op ten hoogste één jaar Blz. 393 tot 403 ATIVA BALANS per --/--/-- PASSIVA I. OPRIHTINGSKOSTEN 20 I. KAPITAAL 10 II. IMMATERIËLE VASTE ATIVA 21 A. Geplaatst kapitaal 100 III. MATERIËLE

Nadere informatie

Boekhoudkundige continuïteit versus discontinuïteit

Boekhoudkundige continuïteit versus discontinuïteit 29 HOOFDSTUK I Boekhoudkundige continuïteit versus discontinuïteit AFDELING 1 Splitsing: boekhoudkundige beginselen 1. Boekhoudkundige verwerking van de splitsing vóór 1 oktober 1993 85. Vóór de wijziging

Nadere informatie

HOOFDSTUK 7. Schulden op meer dan één jaar

HOOFDSTUK 7. Schulden op meer dan één jaar HOOFSTUK 7 Schulden op meer dan één jaar Blz. 149 tot 189 ATIVA BALANS per --/--/-- PASSIVA I. KAPITAAL A. Geplaatst kapitaal 10 100 B. Niet-Opgevraagd kapitaal (-) 101 II. UITGIFTEPREMIES 11 III. HERWAARERINGS-

Nadere informatie

HET LEVEN VAN EEN MATERIEEL VAST ACTIEF VAN AANSCHAF TOT EN MET VERKOOP

HET LEVEN VAN EEN MATERIEEL VAST ACTIEF VAN AANSCHAF TOT EN MET VERKOOP HET LEVEN VAN EEN MATERIEEL VAST ACTIEF VAN AANSCHAF TOT EN MET VERKOOP Yves Van Weehaeghe Erkend boekhouder fiscalist BIBF HET LEVEN VAN EEN MATERIEEL VAST ACTIEF VAN AANSCHAF TOT EN MET VERKOOP 1 Aanschaf

Nadere informatie

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Codering Afdeling 1. 2014 2013 BALANS VOOR VERWERKING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

Examenvragen BIBF Uitdieping boekhoudrecht - jaarrekeningenrecht

Examenvragen BIBF Uitdieping boekhoudrecht - jaarrekeningenrecht Examenvragen BIBF Uitdieping boekhoudrecht - jaarrekeningenrecht Vraag 1 Vreemde munten. a) Geef de basisprincipes met betrekking tot de omrekening van vreemde munten. b) De boekhouding wordt gevoerd en

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2015/XX - Verrichtingen met betrekking tot inschrijvingsrechten. Ontwerpadvies van 9 september 2015

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2015/XX - Verrichtingen met betrekking tot inschrijvingsrechten. Ontwerpadvies van 9 september 2015 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/XX - Verrichtingen met betrekking tot inschrijvingsrechten Ontwerpadvies van 9 september 2015 In het kader van een individuele vraagstelling omtrent

Nadere informatie

Invloed van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord of de gerechtelijke reorganisatie op de schulden en vorderingen. Ontwerpadvies 2010/X

Invloed van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord of de gerechtelijke reorganisatie op de schulden en vorderingen. Ontwerpadvies 2010/X Invloed van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord of de gerechtelijke reorganisatie op de schulden en vorderingen Ontwerpadvies 2010/X De Wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen 1 vervangt

Nadere informatie

Voorwoord... 7. Geconsolideerde balans na resultaatsverwerking... 9. Activa... 10. Passiva... 11. Geconsolideerde resultatenrekening...

Voorwoord... 7. Geconsolideerde balans na resultaatsverwerking... 9. Activa... 10. Passiva... 11. Geconsolideerde resultatenrekening... Gemeente Wuustwezel Arrondissement Antwerpen Provincie Antwerpen NIS-nummer 11053 JAARREKENING 2012 JAARVERSLAG Gasthuisstraat 11 2990 Wuustwezel Tel 03 633 52 10 Fax 03 633 07 53 Ontvanger: Secretaris:

Nadere informatie

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 538.679 227.058 765.736 114 206. A.Oprichtingskosten 20 173 381 554 7 15

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 538.679 227.058 765.736 114 206. A.Oprichtingskosten 20 173 381 554 7 15 P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 538.679 227.058 765.736 114 206 A.Oprichtingskosten 20 173 381

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: PROMA Vereniging zonder winstoogmerk Adres: Vorstlaan Nr: 199 Bus: Postnummer: 1160 Gemeente: Oudergem Land: België Rechtspersonenregister (RPR) - Rechtbank van Koophandel

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2012/13 De boekhoudkundige verwerking van immateriële vaste activa. Advies van 10 oktober 2012

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2012/13 De boekhoudkundige verwerking van immateriële vaste activa. Advies van 10 oktober 2012 Inleiding COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2012/13 De boekhoudkundige verwerking van immateriële vaste activa Advies van 10 oktober 2012 1. Zowel in het volledige, als in het verkorte schema

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2012/9 De boekhoudkundige verwerking van de verwerving van een vast actief voor een variabele prijs die afhankelijk is van een toekomstige en onzekere gebeurtenis

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Beauvent cvba Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Sint-Bertinusstraat Nr: 39 Bus: Postnummer: 8630 Gemeente: Veurne Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

Prof. dr. Stijn Goeminne, Faculteit Economie & Bedrijfskunde, Universiteit Gent

Prof. dr. Stijn Goeminne, Faculteit Economie & Bedrijfskunde, Universiteit Gent De boekhoudkundige verwerking van uitgestelde belastingen bij gerealiseerde meerwaarden waarvoor de uitgestelde belastingregeling geldt en bij kapitaalsubsidies Prof. dr. Stijn Goeminne, Faculteit Economie

Nadere informatie

Examen accountancy januari 2013

Examen accountancy januari 2013 Examen accountancy januari 2013 meerkeuze vragen 1. Welke van volgende verrichtingen heeft invloed op de waarde van de vlottende activa: A) Een voorraadwijziging van de handelsgoederen als het systeem

Nadere informatie

201 1 NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VKT-vzw 1.1

201 1 NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VKT-vzw 1.1 201 1 NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VKT-vzw 1.1 EUR JAARREKENING IN EURO NAAM:... Vlaamse Beroepsvereniging voor Experiëntiële Gestalt Psychotherapie... Rechtsvorm:... Vereniging zonder winstoogmerk

Nadere informatie

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 516.070 221.683 737.753 112 198. A.Oprichtingskosten 20 219 508 727 6 14

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 516.070 221.683 737.753 112 198. A.Oprichtingskosten 20 219 508 727 6 14 P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 516.070 221.683 737.753 112 198 A.Oprichtingskosten 20 219 508

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN Advies 2009/7 - De boekhoudkundige verwerking van grensoverschrijdende fusies Advies van 15 juli 2009 Trefwoorden Belastingvrije reserves Fiscale aspecten Fusies

Nadere informatie

VZW Verkort schema. 1. Volle eigendom van de vereniging 2. Andere. waarvan niet rentedragende vorderingen of gekoppeld aan een abnormaal lage rente

VZW Verkort schema. 1. Volle eigendom van de vereniging 2. Andere. waarvan niet rentedragende vorderingen of gekoppeld aan een abnormaal lage rente 1 ACTIEF ACTIEF VASTE ACTIVA I. Oprichtingskosten II. Immateriële vaste activa (bijlage I, A) 215000 Website 215009 Af schrijving op website 20/28 20 21 21 21 30.500,00 30.500,00 (30.500,00) (30.500,00)

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN

HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN WOORD VOORAF... OVER DE AUTEURS... v vii HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN 1 INLEIDING... 2 2 DE BALANS... 3 2.1 Ondernemingsmiddelen of activa... 4 2.2 Ondernemingsbronnen of passiva...

Nadere informatie

1 EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR

1 EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR Bijlage 1. Rekeningenstelsel Bijlage 1. REKENINGENSTELSEL 1 EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR 10 Kapitaal 10000 Geplaatst kapitaal 10100 Niet-opgevraagd

Nadere informatie

De huidige OCMW-beleidsinstrumenten. II.1. De financiële registratie in functie van de jaarrekening

De huidige OCMW-beleidsinstrumenten. II.1. De financiële registratie in functie van de jaarrekening Lokaal Financieel Management Praktijkgids INHOUDSOPGAVE I. Wegwijzer Woord vooraf 1 II. II.1. De financiële registratie in functie van de jaarrekening Inleiding 1 II.1.1. Het actief 1. De balans vaste

Nadere informatie

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 505.014 220.162 725.176 115 207. A.Oprichtingskosten 20 229 663 893 6 17

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 505.014 220.162 725.176 115 207. A.Oprichtingskosten 20 229 663 893 6 17 P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 505.014 220.162 725.176 115 207 A.Oprichtingskosten 20 229 663

Nadere informatie

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 1.668.024 530.192 2.198.216 273 581. A.Oprichtingskosten 20 251 12 263 6 5

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 1.668.024 530.192 2.198.216 273 581. A.Oprichtingskosten 20 251 12 263 6 5 P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 1.668.024 530.192 2.198.216 273 581 A.Oprichtingskosten 20 251

Nadere informatie

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 1.636.258 323.036 1.959.294 205 222. A.Oprichtingskosten 20 5.132 428 5.560 48 17

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 1.636.258 323.036 1.959.294 205 222. A.Oprichtingskosten 20 5.132 428 5.560 48 17 P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 1.636.258 323.036 1.959.294 205 222 A.Oprichtingskosten 20 5.132

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2010/15 - Afschrijvingsmethoden. Advies van 6 oktober 2010

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2010/15 - Afschrijvingsmethoden. Advies van 6 oktober 2010 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2010/15 - Afschrijvingsmethoden Advies van 6 oktober 2010 Inleiding Bij de vaste activa worden die vermogensbestanddelen ingedeeld die bestemd zijn om duurzaam

Nadere informatie

Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld

Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld Inleiding Investeringsreserve We kennen de investeringsreserve die een vennootschap

Nadere informatie

Handleiding boekhoudkundige identificatie en waardering van de verschillende balansrubrieken.

Handleiding boekhoudkundige identificatie en waardering van de verschillende balansrubrieken. Handleiding boekhoudkundige identificatie en waardering van de verschillende balansrubrieken. Infosessie 10 november 2011 Agenda 1. Inleiding 2. De handleiding 3. Elektronische tool 4. Slotbeschouwingen

Nadere informatie

SIBELGA. Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Boekjaar 2013.

SIBELGA. Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Boekjaar 2013. 21.10.2013 S 813 SIBELGA Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Boekjaar 2013 REKENINGEN OP 30 JUNI Toelichting bij de actieve

Nadere informatie

Vraag I.1: Meerkeuzevragen (slechts 1 antwoord mogelijk, -1 punt wanneer gokken!)

Vraag I.1: Meerkeuzevragen (slechts 1 antwoord mogelijk, -1 punt wanneer gokken!) Vakgroep Accountancy, Beheerscontrole en Fiscaliteit Prof. Jan Verhoeye Vraag I.1: Meerkeuzevragen (slechts 1 antwoord mogelijk, -1 punt wanneer gokken!) 1. De bedoeling van de resultatenrekening is een

Nadere informatie

Ratioanalyse 2011. Lotus Bakeries

Ratioanalyse 2011. Lotus Bakeries Ratioanalyse 211 Lotus Bakeries Kerncijfers Eigen vermogen 4.6.774, 39.42.233, 41.138.39, 31.919.68, 27.23.119, 4 4 3 3 2 2 1 1 Berekening: 1/1 Omzet 148.47.79, 138.119.71, 141.838.84, 146.339.94, 123.196.137,

Nadere informatie

Ratioanalyse 2010. Lotus Bakeries

Ratioanalyse 2010. Lotus Bakeries Ratioanalyse 21 Lotus Bakeries Kerncijfers Eigen vermogen 39.42.233, 41.138.39, 31.919.68, 27.23.119, 27.78.737, 4 4 3 3 2 2 1 1 Berekening: 1/1 Omzet 138.119.71, 141.838.84, 146.339.94, 123.196.137, 114.962.163,

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 01/07/2013 BE 0837.844.428 22 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 13266.00238 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Soprim@ Immo Naamloze vennootschap Adres: Sint Annadreef Nr: 68 Bus: B

Nadere informatie

Het nieuwe boekhoudrecht Omzetting van de Richtlijn UE 2013/34 in België. Bart Van Coile

Het nieuwe boekhoudrecht Omzetting van de Richtlijn UE 2013/34 in België. Bart Van Coile Het nieuwe boekhoudrecht Omzetting van de Richtlijn UE 2013/34 in België Bart Van Coile Accountant Belastingconsulent Ondervoorzitter IAB KB W.Venn. 30 januari 2001 Gewijzigd door het KB W.Venn. van 18

Nadere informatie

Voor het bedrijf. Climasoft nv. Vertegenwoordigd door Dirk Maartens. Financiële planningen. van januari 2010 tot december 2012

Voor het bedrijf. Climasoft nv. Vertegenwoordigd door Dirk Maartens. Financiële planningen. van januari 2010 tot december 2012 Financieel plan Voor het bedrijf Vertegenwoordigd door Dirk Maartens Financiële planningen van januari 2010 tot december 2012 Studie gerealiseerd op 10 januari 2010 door De Heer Deckers op basis van de

Nadere informatie

2. 01/04/x5 416 Diverse vorderingen 450.000 2200 @ Terreinen AW 250.000 763 Meerwaarden op de realisatie

2. 01/04/x5 416 Diverse vorderingen 450.000 2200 @ Terreinen AW 250.000 763 Meerwaarden op de realisatie 6.2 Reserves 6.2.1 1 Bij de herwaardering: 31/12/x4 2208 Geboekte meerwaarden op terreinen 121 @ Herwaarderingsmeerwaarden op Herwaardering : beslissing xxx 2 Bij de verkoop: 1. 31/12/x4 2208 @ Geboekte

Nadere informatie

EMBARGO TOT MAANDAG 27 JUNI 2005-17.45 u. *******************************************

EMBARGO TOT MAANDAG 27 JUNI 2005-17.45 u. ******************************************* Boekjaar 2004/2005, afgesloten op 31 maart 2005 GROEP COLRUYT: verdere stijging van de resultaten ******** Omzet + 15,12 %; winst + 16,42 %; winst per aandeel + 18,78 % 1. Omzet excl. BTW + 15,12 % EUR

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2015/8 Boekhoudkundige verwerking van de aankoop van een onroerend goed bestemd voor verkoop 1

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2015/8 Boekhoudkundige verwerking van de aankoop van een onroerend goed bestemd voor verkoop 1 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/8 Boekhoudkundige verwerking van de aankoop van een onroerend goed bestemd voor verkoop 1 Advies 30 september 2015 I. Inleiding 1. Onderhavig advies

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0873.001.978 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO NAAM: AlterneA Rechtsvorm: NV Adres: Louizalaan Nr.: 283, bus 20 Postnummer: 1050 Gemeente: Brussel 5 Land: België

Nadere informatie

Boekhouding OFP / IBP

Boekhouding OFP / IBP Boekhouding OFP / IBP 27 maart 2014 Harold François Agenda Algemene boekhouding Boekhouding OFP/IBP 2 Agenda Algemene boekhouding Boekhouding OFP/IBP 3 Boekhoudkundige verplichtingen Wet dd. 17/07/1975

Nadere informatie

Advies van 10 november 2010

Advies van 10 november 2010 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2010/17 - Boekhoudkundige verwerking van subsidies, schenkingen en legaten in natura in de jaarrekening van begunstigde grote en zeer grote verenigingen

Nadere informatie

JAARREKENING: volledig model voor ondernemingen. in euro (EUR)

JAARREKENING: volledig model voor ondernemingen. in euro (EUR) NATIONALE BANK VAN BELGIE Balanscentrale JAARREKENING: volledig model voor ondernemingen in euro (EUR) Voor meer informatie omtrent de neerlegging van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN Advies CBN 2012/11 - Overdracht van eigen vermogen in het kader van een fusie, splitsing of partiële splitsing in boekhoudkundige continuïteit en fiscale continuïteit

Nadere informatie