Inleiding - wat is audit? externe en interne audit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inleiding - wat is audit? externe en interne audit"

Transcriptie

1 1. Inleiding - wat is audit interne en externe audit 2. Soorten audit 3. Kernelementen van een auditproces 4. Fases van het auditproces 5. Materialiteit en risico 6. Auditsegmentering 7. Controledoelstellingen 8. Controlemiddelen 9. Controletechnieken 10. Auditrapport 11. Het beroep van bedrijfsrevisor 12. Corporate Governance 1 Inleiding - wat is audit? externe en interne audit Wat? een discipline omvattende controle-activiteiten de controle van de jaarrekening de controle van de bedrijfsefficiëntie de controle op de naleving van de bedrijfsobjectieven deze controlefunctie kan zowel intern als extern uitgeoefend worden EXTERNE AUDIT = controle van de jaarrekening met als doel eens deskundig oordeel te vormen over het feit of deze jaarrekening een juist en getrouw beeld weergeeft van de werkelijkheid a true and fair view externe auditor = revisor INTERNE AUDIT = geheel van controle-activiteiten binnen de onderneming, omvattende de financiele audit, operationele audit en management-audit int. auditor 2 1

2 Interne controle = alle maatregelen door ondernemingen genomen om : haar activa te beveiligen en fraude te voorkomen de naleving van de wetgeving-reglementeringen-procedures te garanderen de vastgelegde ondernemingsdoelstellingen te bereiken de juistheid van de financiele en operationele informatie te vrijwaren de efficientie van haar operaties te verzekeren ICS intern controle systeem tot deze maatregelen en methoden gericht op IC behoren : aangepaste organisatie (functiescheiding, goedkeuringsprocedures, ) aangepaste administratieve organisatie (docum.stroom en procedures, ) budegettering 1 ste orde interne financiële en managementsrapportering een onafhankelijke interne auditfunctie 2 de orde 3 AUDITING = CONTROLE VAN DE TWEEDE ORDE VERZAMELEN VAN INFORMATIE NADAT GEBEURTENISSEN HEBBEN PLAATSGEHAD DOOR EEN ONAFHANKELIJKE CONTROLEUR CONTROLE VAN DE EERSTE ORDE? BIJSTUREN TERWIJL DE GEBEURTENISSEN PLAATS HEBBEN MEESTAL DOOR EEN HIERARCHISCHE MEERDERE 4 2

3 INTERNE EXTERNE doel? ten behoeve van wie? nazicht ics onafhankelijk t.o.v. rapporteert aan controle: permanent? graad detail? preventie vs repressie 5 doel? ten behoeve van wie? nazicht ics onafhankelijk t.o.v. rapporteert aan controle: permanent? graad detail? preventie vs repressie INTERNE ondernemingsleiding personeelslid ter verbetering van bestaande systeem en naleving procedures financiele afdeling en boekhouding top-management permanente control-opdracht gedetailleerd preventief EXTERNE maatschappelijk verkeer onafhankelijke deskundige bepaalt omvang van externe controlewerkzaamheden ondernemingsleiding (directie) aandeelhouders periodieke controle-opdracht steekproefgewijs repressief 6 3

4 wat is auditing? = een synoniem voor controle meestal : controle m.b.t. externe financiële verslaggeving Auditing is 1) een systematisch proces 2) waarbij op een objectieve manier informatie wordt bekomen en geëvalueerd 3) teneinde de overeenstemming aan te tonen tussen de geobserveerde realiteit (of de beweringen van het management) en de vastgelegde criteria of normen 4) met de bedoeling het resultaat mede te delen aan de belanghebbenden 7 1. systematisch? 2. objectieve wijze van verzamelen en evalueren van informatie? 3. normen? 4. wat wordt medegedeeld? 8 4

5 A U D I T T Y P E S? financiële audit managementaudit overname- en fusieaudit operationele audit computeraudit (EDP audit) legal audit overeenstemmingsaudit (compliance) due diligence fiscale, sociale, milieu en verzekeringsaudit 9 financiële audit klemtoon : verklaring bij de jaarrekening verslag v. commissaris verificatie van de naleving door management van - vennootschapswetgeving - statuten = maatschappelijke functie belang!! - economisch belang - opleiding - bijscholing - confraternele controle revisor cfr. tekst i.v.m. Deontologie en het beroep van revisor 10 5

6 financiële audit ACN Auditor moet beoordelen of - in balans A. (1) alle bezittingen en tegoeden voorkomen (2) deze correct gerubriceerd werden (3) ze met de nodige voorzichtigheid en met consistentie gewaardeerd werden B. alle schulden voorkomen voor hun werkelijk bedrag alle voorzieningen ter dekking van voorzienbare risico s werden geboekt - in res.rekening alle verrichtingen van het boekjaar die moeten geregistreerd worden volledig en tijdig zijn opgenomen - in toelichting alle vereiste additionele informatie werd opgenomen NIET : boekhouding overdoen WEL : voldoende zekerheid bekomen dat men een getrouw beeld heeft van het vermogen, de resultaten en de financiele positie 11 operationele audit Kritische evaluatie van - administratieve procedure - accountingprocedures zijn deze procedures (1) effectief en (2) efficiënt? Doel : aanbevelingen formuleren Criteria : de doelstellingen en normen van de onderneming/organisatie zelf vb. invoering euro 12 6

7 overeenstemmingsaudit management-audit computer-audit 13 speciale audits due diligence overname, fusie-audit legal audit fiscale, sociale en milieu-audit (cfr. compliace-audit) verzekeringsaudit 14 7

8 EXTERNE AUDIT behoort niet tot ICS wordt uitgevoerd door personen onafhankelijk van de onderneming bieden diensten aan : op contractuele basis vb. due diligence krachtens wettelijke bepalingen die toezicht vereisen = externe auditors die verklaring geven over financiele staten = commissaris vennootschapsrecht - aangesteld door AVA voor 3 jaar - betrouwbaarheid jaarrekening naleving vennootschapswet én statuten - lid van IBR beoordeling jaarrekening vereist nauwgezette auditwerkzaamheden planning uitvoering rapportering overeenkomstig AUDITSTANDAARDEN = CONTROLENORMEN 15 KERNELEMENTEN AUDITPROCES 1. Kans op fouten beheersen en beperken. (AUDITRISICO) in planningsfaze : kans op fouten in verschillende rubrieken schatten op basis van schatting het aantal en aard van de audittests bepalen MATERIALITEITSGRENS = max. aantal fouten per rubriek bepalen vooraleer opinie te wijzigen 2. Audittest : (1) evaluatie ICS (2) test van transacties en rekeningen = verzamelen bewijsmateriaal (evidence) 4. Hypothese toetsen of jaarrekening een getrouw beeld geeft. 5. Registratie van planning uitvoering conclusies in werkpapieren 6. Opstellen auditverslag 16 8

9 FASES VAN HET AUDITPROCES FASE 1 - PLANNING FASE 2 - UITVOERING FASE 3 - AFSLUITING FASE 4 - OPVOLGING 17 FASES VAN HET AUDITPROCES - FASE 1 : PLANNING waarom plannen? gericht onderzoekswerk overbodig werk vermijden ACN ACN ACN reikwijdte bepalen : volkomen of beperkte contole? volkomen controle Behelst elke rubriek en onderrubriek van de jaarrekening. Het is een geheel van coherente opeenvolgende en op elkaar aansluitende controles. Het is geen volledige controle van alle verrichtingen. Het nazicht gebeurt d.m.v. steekproeven die methodisch en beredeneerd bepaald worden. beperkte controle Kan nooit uitmonden in een verklaring over de jaarrekening. Wel : een verslag over de tussentijdse toestand. Indien geen inbreuken worden vastgesteld, dan wordt dit in negatieve vorm bevestigd. 18 9

10 FASES VAN HET AUDITPROCES - FASE 1 : PLANNING 2. voorafgaandelijk het auditrisico inschatten AUDITRISICO? kans op niet ontdekken van fouten gevolg: foute conclusie = verkeerd auditrapport inschatten via risico-model 1. risico-domeinen identificeren 2. middelen concentreren waar risico het grootst is 3. samenstellen auditteam 1 of meer auditors multidisciplinair werken? - EDP-auditor - statisticus -actuaris - milieudeskundige - fiscale experts 19 FASES VAN HET AUDITPROCES - FASE 1 : PLANNING 4. voorbereiden auditprogramma auditprogramma = blauwdruk van de uit te voeren werkzaamheden bevat : - doelstellingen en reikwijdte - risicovolle domeinen - te bezoeken afdelingen/personen - voorbereiding interviews info over - welke auditmaatregelen - wie uit auditteam wat zal doen - welke steekproeven/steekproeftechniek/omvang - tijdstip procedures 20 10

11 FASES VAN HET AUDITPROCES - FASE 1 : PLANNING 5. materiële voorbereiding nazicht van vorige auditdossiers permanent dossier jaardossier financiële audit vroegere operationele auditdossiers waarom? = kennismaking met het dossier = laat toe aan te duiden welke elementen moeten bijgewerkt worden aankondigen van de audit (behalve bij fraude-onderzoek) vastleggen budget in aantal manuren per medewerker letter of engagement (aanvaarding opdracht, doel en reiktwijdte, honorarium, termijnen, verantwoordelijkheid management, vrije toegang, afspraken m.b.t. practische organisatie, ) letter of representation (volledigheidsverklaring) 21 FASES VAN HET AUDITPROCES - FASE 2 : UITVOERING wordt bepaald door het type audit vb. financiele vs operationele audit financiële audit : 1) studie en evaluatie van het ICS 2) uitvoeren van directe balanstest detailtests op jaarrekening analytische tests gebeurtenissen na balansdatum [zie controle-technieken ] 22 11

12 FASES VAN HET AUDITPROCES - FASE 3 : AFSLUITING 1. afwerking en laatste nazicht bevindingen worden samengevat via hoofdwerkpapieren een to do lijst wordt opgesteld en uitgevoerd eindverantwoordelijk controleert eindbevindingen en parafeert elk stuk bespreekt met geauditeerde de op te nemen journaalposten indien fouten niet materieel goedkeurende verklaring 2. auditrapport = het ultieme product =communicatie van de bevindingen 1) auditrapport zelf (werkpapieren!!) 2) verklaring bij de jaarrekening (commissarisverslag) 3) management letter = brief met bevindingen aangaande de organisatie en het ICS 3. rapport urenbesteding : vergelijking tussen budget en werkelijke prestaties 4. klassement dossier : bijwerken permanent dossier/verwijderen verouderde stukken 23 FASES VAN HET AUDITPROCES - FASE 4 : OPVOLGING bij financiële audit : auditor mag zelf geen wijzigingen doorvoeren in journalen van onderneming werden de voorgestelde correctiejournaalposten effectief doorgevoerd? is de versie van de jaarrekening die gepubliceerd werd wel degelijk de jaarrekening die het voorwerp was van de audit? hoe kan auditor dit verifiëren? hoe kan hij zich indekken in zijn auditverslag? 24 12

13 MATERIALITEIT EN RISICO 1. MATERIALITEIT taak van de auditor : opinie uitdrukken over de conformiteit van het auditobject met bepaalde vooropgestelde criteria niet elke waargenomen niet-conformiteit is relevant of materieel definitie materialiteit (FASB) de grootte van een weglating of van een fout in accountinginformatie die, naar gelang de omstandigheden, het waarschijnlijk maakt dat het oordeel van een redelijk persoon die vertrouwt op deze informatie, zou veranderen of beïnvloed worden door de weglating of de fout het materialiteitsniveau is situatiegebonden zowel kwantitatieve als kwalitatieve factoren zijn bepalend 1) kwantitatieve elementen 2) kwalitatieve elementen 25 voorbeeld : materialiteitsniveau : 1% balanstotaal Rubriek Materiele Vaste activa Voorraden Vorderingen < 1 J. Liquide middelen Totaal Saldo % Rubriek Materiele Vaste activa Voorraden Vorderingen < 1 J. Liquide middelen Totaal Allocatie van de materialiteit Scenario A % Scenario B %

14 MATERIALITEIT EN RISICO Het materialiteitsniveau wordt bepaald voor de jaarrekening in haar geheel. Maar de controle gebeurt segmentair (cycli)! Werkwijze : materialiteitsniveau bepalen per rekening/rubriek afzonderlijk = de aanvaardbare afwijking per rekening (tolerable misstatement) de gevonden afwijking vergelijken met aanvaardbare afwijking bij materiële afwijkingen voorstel tot AJE of RJE na afloop : alle niet-gecorrigeerde afwijken aggregeren én bepalen of globale materialiteitsgrens wordt overschreden bepaalt type auditverslag AJE: adjustement Journal Entry RJE: reclassification Journal Entry 27 MATERIALITEIT EN RISICO 2. AUDITRISICO Risico verwijst naar onzekerheden. Hoe goed ook de audit gepland en uitgevoerd wordt, de auditor kan nooit volledige zekerheid hebben over de juistheid van de opinie (auditverslag) die hij verstrekt. Audit geeft redelijke zekerheid over getrouw beeld ( a reasonable assurance ) Auditrisico = kans dat auditor een foute conclusie trekt en dus een verkeerd auditrapport verstrekt. Auditor gaat risico inschatten en beperken door het hanteren van risicomodellen. (meer middelen daar waar kans op afwijkingen het grootst is) 28 14

15 MATERIALITEIT EN RISICO 2.1 algemeen auditrisico audit = stochastisch proces kansvariabele is jaarrekening juist/fout bronnen van onzekerheid : o.a. - incompetentie bewijsmateriaal - effectiviteit ICS - effectiviteit van de gekozen audittests Auditor kan werken via statistische hypothese-toetsing. 1. hypothese formuleren omtrent juistheid jaarrekening (H0) 2. bewijsmateriaal (evidence) zoeken 3. op basis van bewijsmateriaal de hypothese aanvaarden of verwerpen type I fout : jaarrekening verwerpen terwijl ze toch een getrouw beeld geeft (=alfa-risico) type II fout : jaarrekening aanvaarden terwijl ze geen getrouw beeld geeft (=beta-risico) 29 MATERIALITEIT EN RISICO 2.1 Soorten risico s? kans op fout minimaliseren = beide risico s meten en beheersen hoe beheersen? omvang steekproeven type testen : solidere testen, bewijsmateriaal vb. gevolgen voor kostprijs audit : hoe groter de steekproef, hoe solieder de testen, hoe groter de betrouwbaarheid maar hoe hoger de kostprijs optimum zoeken teneinde een aanvaardbare zekerheid te verkrijgen (reasonable assurance) 30 15

16 MATERIALITEIT EN RISICO fouten in boekhouding 1% balanstotaal? 5% balanstotaal? 8% balanstotaal? onbekende populatieparameter 68% 95% 99% 0% 1% 2% 3% 4% 8% 10% steekproefresultaat 31 MATERIALITEIT EN RISICO 2.2 het auditrisico-model als planningtool AR = IR x CR x DR AR = auditrisico Kans dat er materiële fouten in jaarrekening voorkomen nadat auditproces is afgerond en de auditor een goedkeurende verklaring zonder voorbehoud heeft afgegeven. IR = inherent risico Het risico dat samenhangt met de ondernemingsactiviteit. De kans dat er materiele fouten in de jaarrekening voorkomen (abstractie makend van het ICS) voordat de auditor de jaarrekening heeft gecontroleerd Het IR verwijst naar de vatbaarheid voor materiële fouten. De auditor moet de inherente risico s in kaart brengen en adequaat de controlewerkzaamheden bepalen. vb

17 MATERIALITEIT EN RISICO 2.2 het auditrisico-model als planningtool AR = IR x CR x DR CR = controlerisico Kans dat materiële fouten, als die voorkomen, niet worden gedetecteerd door het ICS. De auditor moet dus het ICS kunnen inschatten. Als het ICS als onvoldoende beschouwd wordt, dan hanteert de auditor 100%. DR = detectierisico De kans dat de externe auditwerkzaamheden en de audittests de materiële fouten in de jaarrekening niet detecteren. Bij de planning van de audit wordt het DR uit het auditrisicomodel afgeleid. vb. AAR = 5% (accepted audit risc) = 95% betrouwbaarheid van jaarrekening 33 MATERIALITEIT EN RISICO 34 17

18 AUDITSEGMENTERING Bij de practische organisatie van de audit wordt de jaarrekening verdeeld in kleinere segmenten. Hierdoor wordt de audit beter beheersbaar en kunnen de werkzaamheden beter verdeeld worden onder de teamleden. Rekeningen waartussen een verband bestaat, worden ondergebracht in hetzelfde segment. Zo kan de segmentering gebeuren op basis van de transactiecycli. Alle segmenten worden afzonderlijk geauditeerd. Daarna worden de conclusies samengevoegd en op basis hiervan komt de auditor tot een eindoordeel over heel de jaarrekening. 35 AUDITSEGMENTERING SEGMENT JOURNAAL BALANS RESULTATENREKENING verkoopcyclus Actief verkoopboek V.A. Handelsvorderingen I.A. Omzet kasboek VII.A. Handelsvorderingen I.D. Andere bedrijfsopbr. bankboek IX. Liquide middelen V.C. Discontokosten op vorderingen diversenboek VII.A. Dubieuze debiteuren VII.A. Geboekte waardevermind. II.E. Waardevermind. op handelsvord. IX.E.1. VIII.C. IX.D. Passief Te betalen BTW Ontvangen vooruitbetalingen Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen aankoopcyclus 36 18

19 CONTROLE-DOELSTELLINGEN Elk auditsegment dient te voldoen aan de negen algemene controledoelstellingen. Indien het segment niet voldoet, kan het niet goedgekeurd worden. Deze doelstellingen vormen het referentie-kader waarbinnen de auditor ewijskrachtig materiaal dient te verzamelen om zijn oordeel over de financiele staten te motiveren. Deze negen doelstellingen MOETEN in elk auditprogramma van elke financiele audit voorkomen. 1. Globale redelijkheid Vooraleer de audit te starten vormt de auditor zich een oordeel omtrent de redelijkheid van de in de jaarrekening opgenomen informatie. Hoe? observatie, inlichtingen inwinnen bij klanten, derden analytische testen 37 bestaanscontroles 2. Rechtmatigheid of validiteit De auditor gaat na of alle informatie/bedragen die in de jaarrekening werden opgenomen wel degelijk mochten worden opgenomen. Wanneer de kans op overschatting hoog geacht wordt, dan zal aan deze controle veel belang gehecht worden. Het is de bedoeling fictieve transacties op te sporen. Alternatieve benaming: positieve controle of juistheidscontrole vb. 3. Volledigheid De auditor gaat na of alle informatie/bedragen die in de jaarrekening zouden moeten opgenomen worden, daadwerkelijk werden opgenomen. Wanneer de kans op onderschatting hoog geacht wordt, dan zal aan deze controle veel belang gehecht worden. Alternatieve benaming: negatieve controle vb

20 4. Eigendom Activa en passiva kunnen wel voorkomen, maar het is wel vereist dat ze ook eigendom zijn van de onderneming vooraleer ze mogen opgenomen worden in de rekeningen. Activa die geen eigendom zijn mogen niet worden opgenomen. Soms voorziet de wetgeving een aangepaste rapportering. vb. 5. Waardering De auditor gaat na of alle rekeningen correct gewaardeerd zijn. Dit betekent : (a) in overeenstemming met waarderingsregels zoals bepaald door RvB en opgenomen in inventaris (b) zijn deze laatste conform de gehanteerde boekhoudwetgeving Classificatie Werden de transacties op de juiste grootboekrekeningen geïmputeerd en werden de grootboekrekeningen onder de juiste rubriek van de jaarrekening opgenomen. vb. 7. Cut-off Transacties dicht bij de balansdatum moeten in de juiste periode opgenomen worden. De controle op de cut-off gaat gepaard met de controle op de overlopende rekeningen en met de audit van aankopen verkopen - voorraden

21 8. Rekenkundige juistheid en accuratessecontroles 1) Berekening van afschrijvingen, waardeverminderingen, voorzieningen dienen rekenkundig juist te zijn 2) Accuratesse controles gaan de coherentie in de financiële staten verifiëren : - overeenstemming tussen balansgegevens en gegevens uit resultatenrekening - stemmen saldi uit grootboekrekeningen overeen met saldi uit sub-grootboekrekeningen 9. Openbaarmaking De auditor gaat na of alle door de wet verplichte financiële en andere informatie is openbaargemaakt en of deze gepubliceerde informatie juist en volledig is. Hij gaat na : - of de informatie opgenomen in de jaarrekening overeenstemt met de boekhouding - of de toelichting voldoende/volledig is ingevuld - of de publicatie tijdig gebeurt 41 CONTROLE-DOELSTELLINGEN Op basis van de negen algemene controledoel-stellingen worden specifieke controledoelstellingen geformuleerd per auditsegment. Hierbij wordt rekening gehouden met : 1. de aard van de geauditeerde onderneming 2. het geauditeerde segment zelf 3. de risico-inschatting op het voorkomen van materiële fouten negen algemene controledoelstellingen aard van de onderneming geauditeerde segment risico-inschatting specifieke auditdoelstellingen = kern van het auditprogramma 42 21

22 CONTROLEMIDDELEN of AUDIT-BEWIJSMIDDELEN = audit-bewijsmateriaal Welk bewijsmateriaal kan de auditor verzamelen? ACN 2.5 ACN A. Aard en omvang De auditor beslist zelf over de aard en de omvang van het bewijsmateriaal dat hij verzamelt. Dit is functie van de gedefinieerde materialiteitsgrenzen en het ingeschatte auditrisico. de bedrijfsrevisor moet voldoende bewijskrachtig controlemateriaal verzamelen, dat zijn tot uitdrukking gebrachte mening ten aanzien van de jaarrekening kan staven. B. Bewijskracht Intern bewijsmateriaal bestaat uit bewijsmiddelen die aanwezig zijn binnen de organisatie van de geauditeerde. Extern bewijsmateriaal is verkregen via derden. Materiaal van derden en persoonlijke vaststellingen van de auditor genieten een grotere bewijskracht. Bewijsmateriaal van verschillende oorsprongdie lekaar bevestigen verschaffen grootste zekerheid. 43 CONTROLEMIDDELEN of AUDIT-BEWIJSMIDDELEN ACN = audit-bewijsmateriaal Welk bewijsmateriaal kan de auditor verzamelen? 1. inventarisatie fysieke telling - identificatie van hoeveelheid/kwaliteit dr. fysieke inspectie, meting of telling - meetbare activa? - wie voert uit? - tellingen voor het jaareinde : roll-forward-methode - tellingen na jaareinde - verschillende magazijnen - goederen in bewerking (POC - % of completion) - goederen opgeslagen bij derden, in entrepot, 44 22

23 CONTROLEMIDDELEN of AUDIT-BEWIJSMIDDELEN 2. confirmaties - auditor krijgt antwoord van derde waarin deze verklaart al dan niet akkoord te gaan met informatie die de auditor meedeelt -soorten - positieve en negatieve saldobevestigingen - steekproefgrootte statistisch grootte bepalen - of 80%-20%-regel, rekeningen met geschillen, ongewone items (deb. met CS-saldo), saldi van verbonden ondernemingen, personeelsleden, directie - afloopcontrole!!! auditor verliest greep op steekproef 3. boeken en verantwoordingsstukken - basis voor het documentenonderzoek van auditor - moeten aan diverse criteria voldoen vooraleer aanvaard te worden als bewijsmateriaal 45 CONTROLEMIDDELEN of AUDIT-BEWIJSMIDDELEN 4. observaties 5. inlichtingen ingewonnen bij derden - inlichtingen ingewonnen bij cliënten en eventueel derden - gesprekken met personeel - letter of representation opgesteld door management 6. rekenkundig nazicht - een aantal berekeningen herdoen - vooral met betrekking tot afschrijvingen, intrestberekeningen, belastingen, 46 23

24 CONTROLEMIDDELEN of AUDIT-BEWIJSMIDDELEN 7. analytische tests (ARP analytical review procedures) - analyse van beschikbare cijferreeksen en ratio s, de toetsing ervan aan theoretische normen en aan normen ontwikkeld op basis van ervaring en beoordeling (=totaalcontrole, geen detailcontrole) - doelstellingen? -vormen? 47 VERBAND CONTROLE DOELSTELLINGEN EN CONTROLEMIDDELEN AUDIT BEWIJS- MIDDELEN CONTROLE-DOELSTELLINGEN 1. redelijkheid 2. rechtmatigheid 3. volledigheid 4. eigendom 5. waardering 6. classificatie 7. cut-off 8. rekenkundige juistheid 9. openbaarmaking 1. fysische telling X X X X 2. confirmatie X X X X X 3. verantwoordingsstukken X X X X X X X 4. observatie X X 5. inlichtingen client/derden X X X X X X X X 6. rekenkundige controle X 7. analytische test X X X X X X X 48 24

25 CONTROLE-TECHNIEKEN 1. Directe controle is het waarnemen van de handelingen en de toetsing daarvan aan de geldende normen 2. Indirecte controle is het waarnemen van de uitkomsten van de handelingen en de toetsing daarvan aan de geldende normen 3. Formele controle betreft de juiste toepassingen van voorschriften, instructies en procedures 4. Materiële controle dringt door tot de betekenis zelf van de bedrijfshandelingen zelf en de juiste opname daarvan in de verantwoording 49 CONTROLE-TECHNIEKEN 5. Positieve controle richt zich op de vaststelling van hetgeen is verantwoord, juist en terecht in de verantwoording is begrepen 6. Negatieve controle is gericht op de vaststelling dat hetgeen in de verantwoording had moeten opgenomen worden inderdaad opgenomen werd 7. Detailcontrole is een post per post controle 8. Materiële controle is het nazicht van een totaal dat uit meerdere posten bestaat 50 25

26 CONTROLE-TECHNIEKEN 9. Lijncontrole volgt een transactie doorheen de verschillende fasen 10. Synthetische controle De controle volgt dezelfde weg als waarlangs de cijfers van de jaarrekening tot stand gekomen zijn, namelijk beginbalans, controle van de mutaties, eindbalans. De richting is van detail naar totalen. 11. Analytische controle is een controle in tegengestelde richting, men vertrekt van de eindcijfers en men daalt af naar de detailcijfers. 12. Volledige volkomen en fragmentarische controle 51 de vermeldingen tussen [ ] verwijzen naar de normen AUDITRAPPORT ACN 3.1 Schriftelijk en omstandig Omstandig: voldoende duidelijk zonder onnodige details ACN 3.2 Indeling Inleiding Deel 1: Verklaring (1) omschrijving van de controlewerkzaamheden (2) eigenlijke verklaring (3) eventueel een toelichtende paragraaf Deel 2: Bijkomende verklaring vereist door vennootschappenwet (1) jaarverslag, respect boekhoudwet, respect statuten en vennootschapswet, resultaatverwerking, interimdividend, artikel 523 (2) inlichtingen die commissaris meent te moeten meedelen. vb. waarderingsregels, leemte in systeem van interne controle,... Elk deel heeft een gepaste titel Identificatie documenten. Verantwoordelijkheid orgaan. Jaarrekening, geconsolideerde jaarrekening, boekjaar, sleutelcijfers. Aanduiding verantwoordelijk orgaan

27 AUDITRAPPORT Deel 1 VERKLARING ACN 3.3 Omschrijving controlewerkzaamheden - Controlenormen van IBR of IF AC - Planning en uitvoering van de controle zijn in functie van redelijke zekerheid dat de jaarrekening geen onjuistheden van materieel belang bevat - Rekening houden met administratieve organisatie en interne controle - De nodige ophelderingen en inlichtingen bekomen - Steekproefgewijze controle uitgevoerd - Waarderingsregels beoordeeld - Voorstelling van de jaarrekening werd beoordeeld - Geen beperkingen werden gesteld aan controleopdracht - KMO administratieve organisatie en interne controle aangepast aan de aard en de omvang van de onderneming. 53 AUDITRAPPORT Deel 1 VERKLARING TYPES VERKLARINGEN ACN 3.5 ACN ACN ACN 3.6 Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud gecontroleerd in overeenstemming met controlenormen IBR bevat geen onjuistheden van materieel belang waarderingsregels consequent toegepast of wijzigingen werden toegelicht alle nodige inlichtingen worden duidelijk verstrekt Negatieve vorm "Onze aandacht werd niet gevestigd op..." mag alleen gebruikt worden waar een beperkt nazicht is toegelaten [1.4.3] Toelichtende paragraaf wanneer er een betekenisvolle onzekerheid bestaat omtrent een element van de jaarrekening kan een toelichtende paragraaf worden toegevoegd 54 27

28 AUDITRAPPORT ACN 3.7 Verklaring met voorbehoud er is een beperking van de omvang der werkzaamheden - geen afdoende interne controle en geen alternatieve controleprocedures - toelichtende paragraaf : - aard van de feiten die nopen tot voorbehoud - redenen van het voorbehoud - betrokken rubriek er is onenigheid met bedrijfsleiding in verband met boekhoudregels of geschiktheid van informatie - toelichtende paragraaf : - aard van de feiten die nopen tot voorbehoud - redenen van het voorbehoud - cijfermatige weerslag op financiele toestand 55 AUDITRAPPORT ACN Onthoudende verklaring indien de verstrekte informatie dermate ontoereikend is dat het onmogelijk is om een gefundeerd oordeel te geven over het getrouw beeld van het vermogen, de financiele positie en de resultaten van de onderneming indien toestand van onderneming gekenmerkt wordt door talrijke onzekerheden die op betekenisvolle wijze de jaarrekening beïnvloeden, zodanig dat een toelichtende paragraaf niet als voldoende beschouwd zou worden ACN Afkeurende verklaring wanneer de revisor met de leiding van mening verschilt op verscheidene punten die dermate belangrijk zijn dat zelfs geen verklaring met voorbehoud gegeven kan worden - motivering - cijfermatige weerslag indien mogelijk 56 28

29 AUDITRAPPORT ACN 3.9 ACN 3.10 ACN 3.11 ACN 3.12 ACN 3.14 Deel 2 BIJKOMENDE VERKLARINGEN Jaarverslag Overeenstemming met de wet en met de jaarrekening. Vermelding van "omstandigheden die een aanmerkelijke invloed kunnen hebben op de ontwikkeling van de gecontroleerde entiteit... Vermelding mbt continuïteit igv overgedragen verlies in balans of 2 jaar verlies in resultatenrekening Uitdrukkelijke vermelding dat geen jaarverslag dient opgesteld te worden. Bijkomende inlichtingen Waarderingsregels, consistentie, leemten in het systeem van interne controle, Boekhouding overeenkomstig wettelijke en reglementaire voorschriften Resultaatverwerking Inbreuken op de wetgeving op de handelsvennootschappen of op de statuten. Artikel 523 Omschrijving van de vermogensrechtelijke gevolgen van de beslissing van de Raad van Bestuur, waarbij een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft

Bedrijfsrevisor. Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud

Bedrijfsrevisor. Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud Burg. CVBA Helga Platteau Verslag van het College van Commissarissen aan de Algemene Vergadering der Aandeelhouders van Euronav NV over de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2008

Nadere informatie

Inhoud. Woord vooraf 7

Inhoud. Woord vooraf 7 Inhoud Woord vooraf 7 1 Diverse aspecten van de controle 9 1.1 Doelstelling van de controle van de jaarrekening 9 1.1.1 Basisprincipes 9 1.1.2 De specifieke Belgische context 10 1.2 Andere controleopdrachten

Nadere informatie

RAAD advies van 7 januari De rol van de commissaris-revisor inzake halfjaarlijkse en jaarlijkse communiqués van beursgenoteerde vennootschappen

RAAD advies van 7 januari De rol van de commissaris-revisor inzake halfjaarlijkse en jaarlijkse communiqués van beursgenoteerde vennootschappen RAAD advies van 7 januari 2000 De rol van de commissaris-revisor inzake halfjaarlijkse en jaarlijkse communiqués van beursgenoteerde vennootschappen Het koninklijk besluit van 3 juli 1996 betreffende de

Nadere informatie

Deze 3 verslagen dienen in onderlinge samenhang te worden gelezen en kunnen niet afzonderlijk van elkaar worden gezien of gebruikt.

Deze 3 verslagen dienen in onderlinge samenhang te worden gelezen en kunnen niet afzonderlijk van elkaar worden gezien of gebruikt. Hoofding van het kantoor XYZ Verslagen van de bedrijfsrevisor (1) aan de raad van bestuur (2) van de Vlaamse rechtspersoon in uitvoering van artikel 9 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 september

Nadere informatie

het commissarisverslag 2013 ERRATUM

het commissarisverslag 2013 ERRATUM VERSLAG VAN DE COMMISSARIS AAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE NV OVER HET BOEKJAAR AFGESLOTEN OP 20 Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen 30) en de toelichting. Verslag over Oordeel met

Nadere informatie

Inhoud. Woord vooraf 11

Inhoud. Woord vooraf 11 5 Inhoud Woord vooraf 11 1 Diverse aspecten van de controle 13 1.1 Doelstelling van de controle van de jaarrekening 14 1.1.1 Basisprincipes 14 1.1.2 De specifieke Belgische context 15 1.2 Andere controleopdrachten

Nadere informatie

Modelverslagen met betrekking tot de statistieken

Modelverslagen met betrekking tot de statistieken Bijlage 6 Circulaire _2011_06-6 dd. 14 februari 2011 Modelverslagen met betrekking tot de statistieken Toepassingsveld: Openbare instellingen voor collectieve belegging naar Belgisch recht met een veranderlijk

Nadere informatie

2.4. Doelstelling van de controle van de jaarrekening (5 januari 1987) 65

2.4. Doelstelling van de controle van de jaarrekening (5 januari 1987) 65 3. Interactie tussen toepassingscontroles en algemene IT-controles Toepassingscontroles en algemene IT-controles zijn sterk met elkaar verbonden. De algemene IT-controles zijn noodzakelijk om de betrouwbaarheid

Nadere informatie

Norm inzake de toepassing van de ISA's in Belgie

Norm inzake de toepassing van de ISA's in Belgie Norm inzake de toepassing van de ISA's in Belgie De Raad van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, Overwegende dat het moderniseren van het norrnatief kader voor de uitvoering van revisorale opdrachten

Nadere informatie

Nieuwe controlenorm Bevestigingen van de leiding van de entiteit

Nieuwe controlenorm Bevestigingen van de leiding van de entiteit Nieuwe controlenorm Bevestigingen van de leiding van de entiteit Op 6 juni 1997 heeft de Raad van het IBR een controleaanbeveling goedgekeurd Bevestigingen door de leiding. Deze aanbeveling heeft het voorwerp

Nadere informatie

Klynveld Peat Marwick Goerdeler

Klynveld Peat Marwick Goerdeler Klynveld Peat Marwick Goerdeler Bedrijfsrevisoren Helga Platteau Bedrijfsrevisor Verslag van het College van sen over de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2004 en

Nadere informatie

INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ

INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ BIJLAGE 2. INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ Dit intern reglement maakt integraal deel uit van het Corporate Governance Charter van de Vennootschap. Deze bijlage is een aanvulling op de toepasselijke

Nadere informatie

3.4. Gebruikmaken van de werkzaamheden van deskundigen (6 september 1996) 86

3.4. Gebruikmaken van de werkzaamheden van deskundigen (6 september 1996) 86 3.4. Gebruikmaken van de werkzaamheden van deskundigen (6 september 1996) 86 1. Inleiding 1.1.In toepassing van paragraaf 2.5. van de algemene controlenormen, heeft deze aanbeveling ten doel grondslagen

Nadere informatie

INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ

INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ BIJLAGE 2 BIJ HET CORPORATE GOVERNANCE CHARTER INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ OPGESTELD DOOR DE RAAD VAN BESTUUR INHOUDSOPGAVE Algemeen... 3 1. Samenstelling... 3 2. Verantwoordelijkheden... 3 3.

Nadere informatie

ISA 610, GEBRUIKMAKEN VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN INTERNE AUDITORS

ISA 610, GEBRUIKMAKEN VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN INTERNE AUDITORS INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 610, GEBRUIKMAKEN VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN INTERNE AUDITORS Deze Internationale controlestandaard (ISA) werd in 2009 in de Engelse taal gepubliceerd door de

Nadere informatie

ISA 510, INITIËLE CONTROLEOPDRACHTEN - BEGINSALDI

ISA 510, INITIËLE CONTROLEOPDRACHTEN - BEGINSALDI INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 510, INITIËLE CONTROLEOPDRACHTEN - BEGINSALDI Deze Internationale controlestandaard (ISA) werd in 2009 in de Engelse taal gepubliceerd door de International

Nadere informatie

DEEL 1: INLEIDING: AUDITING EN HET AUDITBEROEP

DEEL 1: INLEIDING: AUDITING EN HET AUDITBEROEP INHOUDSTAFEL De auteurs Woord vooraf van de heer Muis Woord vooraf van de heer Swolfs v vii ix DEEL 1: INLEIDING: AUDITING EN HET AUDITBEROEP 1 Hoofdstuk 1 CONTROLE EN AUDIT 3 1.1 Controle 3 1.2 Auditing:

Nadere informatie

De auteurs 5. Deel 1 Inleiding: auditing en het auditberoep 23

De auteurs 5. Deel 1 Inleiding: auditing en het auditberoep 23 De auteurs 5 Deel 1 Inleiding: auditing en het auditberoep 23 1 Controle en Audit 25 1.1 Controle 25 1.2 Auditing: controle van de tweede orde 25 1.3 Accounting en auditing 27 1.4 Audittypes 28 1.4.1 Financiële

Nadere informatie

Waarschuwing Woord vooraf Executive Summary (NL) Executive Summary (FR) Executive summary (EN) Inleiding 1

Waarschuwing Woord vooraf Executive Summary (NL) Executive Summary (FR) Executive summary (EN) Inleiding 1 Waarschuwing Woord vooraf Executive Summary (NL) Executive Summary (FR) Executive summary (EN) V VII IX XV XXI XXVII Inleiding 1 Hoofdstuk 1. Het commissarisverslag: structuur 3 1.1. Inleiding 5 1.2. Verslag

Nadere informatie

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT i

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT i CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT i Aan: de aandeelhouders en de raad van commissarissen van... (naam entiteit(en)) A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 201X

Nadere informatie

Praktische nota bij artikel 618 Wetboek van vennootschappen (interimdividend)

Praktische nota bij artikel 618 Wetboek van vennootschappen (interimdividend) Praktische nota bij artikel 618 Wetboek van vennootschappen (interimdividend) Het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR) heeft met de norm van 10 november 2009 de internationale controlestandaarden (International

Nadere informatie

De logica achter de ISA s en het interne controlesysteem

De logica achter de ISA s en het interne controlesysteem De logica achter de ISA s en het interne controlesysteem In dit artikel wordt de logica van de ISA s besproken in relatie met het interne controlesysteem. Hieronder worden de componenten van het interne

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015 Steunstichting SBWU Boekjaar 2014 Steunstichting SBWU Utrecht 2 april 2015 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2014 3 Jaarrekening 2014 4 Balans per 31 december 2014 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

Controle protocol Stichting De Friesland

Controle protocol Stichting De Friesland Controle protocol Stichting De Friesland 1. Doelstelling Stichting De Friesland heeft van de Belastingdienst de ANBI (algemeen nut beogende instelling) verkregen. Ten aanzien van de verantwoording van

Nadere informatie

2. METHODOLOGIE VAN DE CONTROLE

2. METHODOLOGIE VAN DE CONTROLE 2. METHODOLOGIE VAN DE CONTROLE 2.1. Controlerisico (3 december 1993) 58 1. Inleiding 1.1.Het hoofddoel van de controle van de jaarrekening bestaat erin de lezer de zekerheid te geven dat deze een

Nadere informatie

INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA)

INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 706, PARAGRAFEN TER BENADRUKKING VAN BEPAALDE AANGELEGENHEDEN EN PARAGRAFEN INZAKE OVERIGE AANGELEGENHEDEN IN DE CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE AUDITOR

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Handboek auditing. Rudi Dries, Lieven Van Brussel en Marleen Willekens. Derde herwerkte druk. Antwerpen Cambridge

Handboek auditing. Rudi Dries, Lieven Van Brussel en Marleen Willekens. Derde herwerkte druk. Antwerpen Cambridge Handboek auditing Rudi Dries, Lieven Van Brussel en Marleen Willekens Derde herwerkte druk Antwerpen Cambridge Handboek auditing. Derde herwerkte druk R. Dries, L. Van Brussel en M. Willekens 2011 Intersentia

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de directie en de raad van toezicht van Stichting Paradiso Amsterdam Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen

Nadere informatie

ISA 710, TER VERGELIJKING OPGENOMEN INFORMATIE - OVEREENKOMSTIGE CIJFERS EN VERGELIJKENDE FINANCIELE OVERZICHTEN

ISA 710, TER VERGELIJKING OPGENOMEN INFORMATIE - OVEREENKOMSTIGE CIJFERS EN VERGELIJKENDE FINANCIELE OVERZICHTEN INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 710, TER VERGELIJKING OPGENOMEN INFORMATIE - OVEREENKOMSTIGE CIJFERS EN VERGELIJKENDE FINANCIELE OVERZICHTEN Deze Internationale controlestandaard (ISA) werd

Nadere informatie

650819 Bevestiging bij de jaarrekening 2014

650819 Bevestiging bij de jaarrekening 2014 tal Heemstede Ernst & Young Nederland LLP t.a.v. de heer R. Ellermeijer RA Postbus 7883 1008 AB AMSTERDAM Verzenddatum Bijlage Ons kenmerk Betreft 14 april 2015 650819 Bevestiging bij de jaarrekening 2014

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar Steunstichting SBWU Utrecht. 19 januari 2016

Steunstichting SBWU. Boekjaar Steunstichting SBWU Utrecht. 19 januari 2016 Steunstichting SBWU Boekjaar 2015 Steunstichting SBWU Utrecht 19 januari 2016 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2015 3 Jaarrekening 2015 4 Balans per 31 december 2015 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

fjr/cewaierhouse(ajpers I

fjr/cewaierhouse(ajpers I fjr/cewaierhouse(ajpers I It PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren PricewaterhouseCoopers Reviseurs d'entreprises Financial Assurance Services Woluwe Garden Woluwedal 18 8-1932 Sint-Stevens-Woluwe Telephone

Nadere informatie

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 501 CONTROLE-INFORMATIE AANVULLENDE BESCHOUWINGEN VOOR SPECIFIEKE ASPECTEN

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 501 CONTROLE-INFORMATIE AANVULLENDE BESCHOUWINGEN VOOR SPECIFIEKE ASPECTEN INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 501 CONTROLE-INFORMATIE AANVULLENDE BESCHOUWINGEN VOOR SPECIFIEKE ASPECTEN INHOUDSOPGAVE Paragrafen Inleiding... 1-3 Het fysiek bijwonen van voorraadopnames... 4-18 Dit

Nadere informatie

Controle protocol. 1 Doelstelling. 2 Eisen en aanwijzingen. 3 Toleranties en gewenste zekerheid

Controle protocol. 1 Doelstelling. 2 Eisen en aanwijzingen. 3 Toleranties en gewenste zekerheid Controle protocol 1 Doelstelling Het CZ Fonds moet voldoen aan de eisen van het convenant vastgelegd in 1998 tussen Zorgverzekeraars Nederland en de overheid van de Besteding Reserves Voormalige Vrijwillige

Nadere informatie

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 510 EERSTE UITVOERING VAN CONTROLE-OPDRACHTEN OPENINGSSALDI

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 510 EERSTE UITVOERING VAN CONTROLE-OPDRACHTEN OPENINGSSALDI INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 510 EERSTE UITVOERING VAN CONTROLE-OPDRACHTEN OPENINGSSALDI INHOUDSOPGAVE Paragrafen Inleiding... 1-3 Controlewerkzaamheden... 4-10 Controlebevindingen en rapportering...

Nadere informatie

Controleprotocol verantwoording van subsidies vanaf ,- provincie Utrecht mei 2017

Controleprotocol verantwoording van subsidies vanaf ,- provincie Utrecht mei 2017 Controleprotocol verantwoording van subsidies vanaf 125.000,- provincie Utrecht mei 2017 Dit protocol vormt een uitwerking van artikel 23 lid 2, van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht (Asv).

Nadere informatie

BIJLAG E 1: COMMISSARISVERSLAG VAN EEN VENNOOTSCHAP (JAARREKEN ING EN OVERIGE DOOR WET- EN REGELGEVING GESTELDE EISEN)

BIJLAG E 1: COMMISSARISVERSLAG VAN EEN VENNOOTSCHAP (JAARREKEN ING EN OVERIGE DOOR WET- EN REGELGEVING GESTELDE EISEN) BIJLAG E 1: COMMISSARISVERSLAG VAN EEN VENNOOTSCHAP (JAARREKEN ING EN OVERIGE DOOR WET- EN REGELGEVING GESTELDE EISEN) VERSLAG VAN DE COMMISSARIS AAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VE NNOOTSCHAP OV ER

Nadere informatie

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: het bestuur van Stichting Gooisch Natuurreservaat A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2016 Ons oordeel Wij hebben de

Nadere informatie

Charter Audit Comité Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 2 oktober 2014

Charter Audit Comité Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 2 oktober 2014 Charter Audit Comité Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 2 oktober 2014 Charter van het Audit Comité van de Raad van Bestuur van Indaver NV 1 Doelstelling van het Auditcomité Het Auditcomité van Indaver

Nadere informatie

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 610 HET IN AANMERKING NEMEN VAN DE INTERNE AUDITWERKZAAMHEDEN

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 610 HET IN AANMERKING NEMEN VAN DE INTERNE AUDITWERKZAAMHEDEN INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 610 HET IN AANMERKING NEMEN VAN DE INTERNE AUDITWERKZAAMHEDEN INHOUDSOPGAVE Paragrafen Inleiding... 1-4 Reikwijdte en doelstellingen van de interne audit... 5 Verhouding

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

De effectieve directie

De effectieve directie Studiedag - Journée d études De interne audit en het auditcomité Walgraeve M. Hoofd interne audit NVSM 17.10.2008 Verslag over: De effectieve directie - Financiële, operationele en strategische risico

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de algemene vergadering en de directie van Hanzevast capital N.V. Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen

Nadere informatie

Controleprotocol behorende bij de jaarverantwoording zorginstellingen 2010

Controleprotocol behorende bij de jaarverantwoording zorginstellingen 2010 Controleprotocol behorende bij de jaarverantwoording zorginstellingen 2010 Hoofdstuk 1: Algemene inleiding 1.1 Wettelijk kader Het jaardocument Jaarverantwoording zorginstellingen 2010 (jaardocument) is

Nadere informatie

Jaarrekening Patijnenburg 2016

Jaarrekening Patijnenburg 2016 Jaarrekening Patijnenburg 2016 CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: het bestuur van Stichting Patijnenburg Verklaring over de in het jaarverslag

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de algemene vergadering van Nederlandse Waterschapsbank N.V. Verklaring over de jaarrekening 2014 Ons oordeel Wij hebben de jaarrekening 2014 van

Nadere informatie

Praktijkhandreiking 1108. Toegang tot relevante informatie voor de opvolgende accountant in het kader van een controle

Praktijkhandreiking 1108. Toegang tot relevante informatie voor de opvolgende accountant in het kader van een controle Toegang tot relevante informatie voor de opvolgende accountant in het kader van een controle Versie 1.0 Datum: 10 februari 2010 Herzien: Onderwerp: Van toepassing op: Status: Relevante wet en regelgeving:

Nadere informatie

BIJLAGEN FINANCiËN. Balans per 31 december Activa

BIJLAGEN FINANCiËN. Balans per 31 december Activa JAARVERSLAG 2015 WESTHOLLAND FOREIGN INVESTMENT AGENCY BIJLAGEN FINANCiËN Balans per 31 december 2015 Activa 31-12-15 31-12-14 Vaste activa Materiële vaste activa Verbouwing 34.206 Inventaris 66.359 47.587

Nadere informatie

JAN. Aan: het bestuur van het Nederlands Instituut voor Volksontwikkeling en Natuurvriendenwerk (Vereniging NIVON) te Amsterdam

JAN. Aan: het bestuur van het Nederlands Instituut voor Volksontwikkeling en Natuurvriendenwerk (Vereniging NIVON) te Amsterdam CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: het bestuur van het Nederlands Instituut voor Volksontwikkeling en Natuurvriendenwerk (Vereniging NIVON) te Amsterdam A. Verklaring over de in het

Nadere informatie

HOEBERT HULSHOF & ROEST

HOEBERT HULSHOF & ROEST Inleiding Artikel 1 Deze standaard voor aan assurance verwante opdrachten heeft ten doel grondslagen en werkzaamheden vast te stellen en aanwijzingen te geven omtrent de vaktechnische verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Accountants Belastingadviseurs adres Van Elmptstraat 14 9723 ZL Groningen telefoon 050-3166966 e-mail groningen@jonglaan.nl internet www.jonglaan.nl Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening over 2013 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Aanwijzing Controleprotocol Forensische Zorg 2011

Aanwijzing Controleprotocol Forensische Zorg 2011 Forensische Zorg 2011 Gefactureerde DB(B)C s 2011 en in 2011 afgesloten maar nog niet gefactureerde DB(B)C s Inhoud 1. Inleiding 2. Accountantsonderzoek 3. Procedures van onderzoeken 4. Inhoud van het

Nadere informatie

Accountants Belastingadviseurs bezoekadres Van Elmptstraat 14 9723 ZL Groningen postbus Postbus 174 9700 AD Groningen telefoon 050-3166966 fax 050-3138180 e-mail groningen@jonglaan.nl internet www.jonglaan.nl

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de algemene vergadering en de directie van Vlootfonds Hanzevast 3 ms Hanze Göteborg N.V. Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Jaarverslag van de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering

Nadere informatie

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008 TlCustody Inhoud 3 Directieverslag Jaarrekening 2008 4 Balans per 31 december 2008 5 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Materieel belang in de jaarrekening. Nationale Verslaggevingsdag 26 juni 2012 Ton Meershoek Hoofd toezicht financiële verslaggeving

Materieel belang in de jaarrekening. Nationale Verslaggevingsdag 26 juni 2012 Ton Meershoek Hoofd toezicht financiële verslaggeving Materieel belang in de jaarrekening Nationale Verslaggevingsdag 26 juni 2012 Ton Meershoek Hoofd toezicht financiële verslaggeving Agenda Inleiding Doel van de jaarrekening Wat is materieel belang Wat

Nadere informatie

II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING

II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING 2. VERSTEVIGING VAN RISICOMANAGEMENT Van belang is een goed samenspel tussen het bestuur, de raad van commissarissen en de auditcommissie, evenals goede communicatie met

Nadere informatie

3.5. Controle van de voorraadopname (8 juni 1990) 87

3.5. Controle van de voorraadopname (8 juni 1990) 87 van inbreng in natura en quasi-inbreng, geen melding maken van het gebruik van de werkzaamheden van de deskundige. Een dergelijke mededeling zou ten onrechte kunnen opgevat worden als een voorbehoud of

Nadere informatie

RAPPORT Betreffende de jaarrekening 2012 van Nederlandse Vereniging voor Gastro-Enterologie te Utrecht

RAPPORT Betreffende de jaarrekening 2012 van Nederlandse Vereniging voor Gastro-Enterologie te Utrecht RAPPORT Betreffende de jaarrekening 2012 van Nederlandse Vereniging voor Gastro-Enterologie te Utrecht Nederlandse Vereniging voor Gastro-Enterologie P/a Papendrechtlaan 6 2171 PZ Sassenheim Datum : 5

Nadere informatie

KPMG Audit. kpmg. Document waarop ons rapport 17X GRN d.d. 27 juni (mede) betrekking heeft. KPMG Accountants N.V.

KPMG Audit. kpmg. Document waarop ons rapport 17X GRN d.d. 27 juni (mede) betrekking heeft. KPMG Accountants N.V. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van Coöperatie Regionale Ambulancevoorziening Kennemerland U.A. Verklaring over de in de jaarstukken

Nadere informatie

Accountantsverslag 2012

Accountantsverslag 2012 pwc I Accountantsverslag 2012 Permar Energiek B.V. 24 mei 2013 pwc Permar Energiek B.V. T.a.v. de Raad van Commissarissen en de Directie Horaplantsoen 2 6717LT Ede 24 mei 2013 Referentie: 31024B74/DvB/e0291532/zm

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 4 Winst- en verliesrekening over 2012 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften controleen overige standaarden Vastgesteld 18 december 2008

Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften controleen overige standaarden Vastgesteld 18 december 2008 Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften controleen overige standaarden Vastgesteld 18 december 2008 1 Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften controle- en overige standaarden Vastgesteld

Nadere informatie

ISA 705, AANPASSINGEN VAN HET OORDEEL IN DE CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE AUDITOR

ISA 705, AANPASSINGEN VAN HET OORDEEL IN DE CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE AUDITOR INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 705, AANPASSINGEN VAN HET OORDEEL IN DE CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE AUDITOR Deze Internationale controlestandaard (ISA) werd in 2009 in de Engelse

Nadere informatie

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013 R Jaarverslag 2013 inhoudsopgave Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 4 Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Toelichting op de jaarrekening 2013 6 Verwijzingen jaarrekening 2013 7 Overige gegevens 10 Controleverklaring

Nadere informatie

VZW en financiële rapportering

VZW en financiële rapportering VZW en financiële rapportering Wim Van De Walle 1 (c) 2013 Baker Tilly Belgium Thematiek Behoefte aan degelijke, transparante, coherente en betrouwbare beleids-en beheersrapportering Toezien dat rapportering

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT. A. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2016

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT. A. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2016 Baker Tilly Berk N.V. Burgemeester Roeienweg 14-18 Postbus 508 8000 AM Zwolle T: +31(~384258600 F: +31 (0)38 425 86 99 E: zwolle@bakertillyberk.nl KvK: 24425560 www.bakertillyberk.nl CONTROLEVERKLARING

Nadere informatie

Aan: de aandeelhouders en de Raad van Commissarissen van Lavide Holding N.V.

Aan: de aandeelhouders en de Raad van Commissarissen van Lavide Holding N.V. Aan: de aandeelhouders en de Raad van Commissarissen van Lavide Holding N.V. Grant Thornton Accountants en Adviseurs B.V. De Passage 150 Postbus 71003 1008 BA Amsterdam T 088-676 90 00 F 088-676 90 10

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Aan het bestuur en de directie van Stichting Katholiek Basisonderwijs Haarlem-Schoten Reviusstraat 1-3 2026 SJ HAARLEM

Aan het bestuur en de directie van Stichting Katholiek Basisonderwijs Haarlem-Schoten Reviusstraat 1-3 2026 SJ HAARLEM Aan het bestuur en de directie van Stichting Katholiek Basisonderwijs Haarlem-Schoten Reviusstraat 1-3 2026 SJ HAARLEM CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Verklaring betreffende de jaarrekening

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Jaarverslag van de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering

Nadere informatie

3.6. Analytisch onderzoek (7 juli 1995)

3.6. Analytisch onderzoek (7 juli 1995) 89 90 3.6. Analytisch onderzoek (7 juli 1995) 1. Inleiding 1.1.Onder analytisch onderzoek wordt verstaan het geheel van controleprocedures waarbij de onderlinge verbanden tussen verschillende bestanddelen

Nadere informatie

Protocol Aanvraag vergoeding frictiekosten Landelijke Publieke Media-Instellingen en Overige Media-instellingen (versie: 31 oktober 2012)

Protocol Aanvraag vergoeding frictiekosten Landelijke Publieke Media-Instellingen en Overige Media-instellingen (versie: 31 oktober 2012) Annex 1 Copro 12137 Protocol Aanvraag vergoeding frictiekosten Landelijke Publieke Media-Instellingen en Overige Media-instellingen (versie: 31 oktober 2012) - t 1. Inleiding Het regeerakkoord van het

Nadere informatie

INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 560 GEBEURTENISSEN NA DE EINDDATUM VAN DE PERIODE

INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 560 GEBEURTENISSEN NA DE EINDDATUM VAN DE PERIODE INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 560 GEBEURTENISSEN NA DE EINDDATUM VAN DE PERIODE INHOUDSOPGAVE Paragraaf Inleiding... 1-3 Definities... 4 Gebeurtenissen die zich vóór de datum van de controleverklaring

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2007 Balans per 31 december 2007 4 Winst- en verliesrekening over 2007 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Voorbeeld van een bevestigingsbrief van de leiding van de entiteit

Voorbeeld van een bevestigingsbrief van de leiding van de entiteit Voorbeeld van een bevestigingsbrief van de leiding van de entiteit [Hoewel het verzoeken om bevestigingen van de leiding van de entiteit aangaande bepaalde aangelegenheden ertoe kan leiden dat zij haar

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2016

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2016 EY working woud Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de raad van de gemeente Bronckhorst Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2016 Ons oordeel met beperking Wij

Nadere informatie

MPC PRIVATE EQUITYFONDS

MPC PRIVATE EQUITYFONDS MPC PRIVATE EQUITYFONDS GLOBAL 8 CV GRONINGEN Financieel verslag 2011 MPC Private Equityfond Global 8 CV Groningen JAARVERSLAG Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2011 aan van MPC Private Equityfonds

Nadere informatie

Inleiding / Doel van de vraag om advies. Belangrijkste gegevens van het dossier ADVIES- EN CONTROLECOMITÉ OP DE ONAFHANKELIJKHEID VAN DE COMMISSARIS

Inleiding / Doel van de vraag om advies. Belangrijkste gegevens van het dossier ADVIES- EN CONTROLECOMITÉ OP DE ONAFHANKELIJKHEID VAN DE COMMISSARIS ADVIES- EN CONTROLECOMITÉ OP DE ONAFHANKELIJKHEID VAN DE COMMISSARIS Ref : Accom AFWIJKING 2005/1 Samenvatting van het advies dd. 17 mei 2005 met betrekking tot een vraag om afwijking van de regel die

Nadere informatie

van van feitelijke bevindingen OPDRACHT Wij hebben een aantal specifieke Werkzaamheden verricht met betrekking tot het (financieel)

van van feitelijke bevindingen OPDRACHT Wij hebben een aantal specifieke Werkzaamheden verricht met betrekking tot het (financieel) van Aan: opdrachtgever van feitelijke bevindingen Betreft: Rapport van feitelijke bevindingen inzake onderzoek (financieel) jaarverslag en additionele informatie van (naam lokale mediainstelling te...

Nadere informatie

Jaarrekening Zeestad Beheer BV - Den Helder

Jaarrekening Zeestad Beheer BV - Den Helder Jaarrekening 2013 Zeestad Beheer BV - Den Helder Datum: 21 mei 2014 Inhoud Inleiding - Rapport indeling Jaarrekening 2013 - Balans per 31 december 2013 - Winst- en verliesrekening over 2013 - Toelichting

Nadere informatie

H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV. Jaarrekening 2010

H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV. Jaarrekening 2010 H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: het bestuur van Stichting Pensioenfonds ERIKS Verklaring over de jaarrekening 2015 Oordeel Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld

Nadere informatie

DE MEDISCHE RAAD GEADVISEERD. Ervaringen uit de praktijk. Precise. Proven. Performance.

DE MEDISCHE RAAD GEADVISEERD. Ervaringen uit de praktijk. Precise. Proven. Performance. DE MEDISCHE RAAD GEADVISEERD Ervaringen uit de praktijk Precise. Proven. Performance. Topics 1. Wat zijn de criteria waaraan een goede financiële regeling zou moeten voldoen? 2. Welke informatie over de

Nadere informatie

Het accountantsrapport en uw onderneming

Het accountantsrapport en uw onderneming Het accountantsrapport en uw onderneming 1. Inleiding Elke onderneming heeft belanghebbenden. Denk bijvoorbeeld aan personeelsleden, crediteuren en de overheid (de fiscus, subsidieverlenende instanties).

Nadere informatie

AuditchArter VAn het AGentSchAp Audit VLAAnderen 1 / 9

AuditchArter VAn het AGentSchAp Audit VLAAnderen 1 / 9 Auditcharter Van HET AGENTSChap AUDIT VLAANDEREN 1 / 9 Inhoudsopgave MISSIE VAN HET AGENTSCHAP AUDIT VLAANDEREN... 3 ONAFHANKELIJKHEID... 4 OBJECTIVITEIT EN BEKWAAMHEID... 5 KWALITEIT VAN DE AUDITWERKZAAMHEDEN...

Nadere informatie

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 230 CONTROLEDOCUMENTATIE

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 230 CONTROLEDOCUMENTATIE INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 230 CONTROLEDOCUMENTATIE INHOUDSOPGAVE Paragrafen Inleiding...1-5 Definities... 6 Aard van de controledocumentatie...7-8 Vorm, inhoud en omvang van de controledocumentatie...9-24

Nadere informatie

Mijndomein.nl Services BV

Mijndomein.nl Services BV 15 Mijndomein.nl Services BV 1 Cappa Accountants & Adviseurs Inhoudsopgave jaarrekening 2015 De in dit rapport opgenomen getallen tussen haakjes zijn negatief. Tenzij anders vermeld luiden de bedragen

Nadere informatie

3.3. Gebruik van het werk van een interne auditafdeling (10 november 1989) 84

3.3. Gebruik van het werk van een interne auditafdeling (10 november 1989) 84 7.3.Rekening houdend met de regel van de plichtenleer, die stelt dat de honoraria worden bepaald in functie van de aard, de complexiteit en het belang van de opdracht, verdient het aanbeveling om een

Nadere informatie

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 260 COMMUNICATIE OVER CONTROLE-AANGELEGENHEDEN MET HET TOEZICHTHOUDEND ORGAAN

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 260 COMMUNICATIE OVER CONTROLE-AANGELEGENHEDEN MET HET TOEZICHTHOUDEND ORGAAN INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 260 COMMUNICATIE OVER CONTROLE-AANGELEGENHEDEN MET HET TOEZICHTHOUDEND ORGAAN INHOUDSOPGAVE Paragrafen Inleiding... 1-4 Relevant orgaan... 5-10 Te communiceren controle-aangelegenheden

Nadere informatie

ISA 320, MATERIALITEIT BIJ DE PLANNING EN UITVOERING VAN EEN CONTROLE

ISA 320, MATERIALITEIT BIJ DE PLANNING EN UITVOERING VAN EEN CONTROLE INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 320, MATERIALITEIT BIJ DE PLANNING EN UITVOERING VAN EEN CONTROLE Deze Internationale controlestandaard (ISA) werd in 2009 in de Engelse taal gepubliceerd door

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Bavo Europoort B.V. Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen

Nadere informatie

INT / 2435 A.van Genderen. Jaarstukken ODRU 2016 en accountantsverklaring

INT / 2435 A.van Genderen. Jaarstukken ODRU 2016 en accountantsverklaring Aan de raad van de Gemeente Bunnik Postbus 5 3980 CA Bunnik c^ regio Utrecht Bezoekadres: Archimedeslaan 6 3584 BA Utrecht Postadres: Postbus 13101 3507 LC Utrecht 088-022 50 00 info@odru.nl www.odru.nl

Nadere informatie

Accountants Belastingadviseurs adres Van Elmptstraat 14 9723 ZL Groningen telefoon 050-3166966 e-mail groningen@jonglaan.nl internet www.jonglaan.nl Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie