Inleiding - wat is audit? externe en interne audit

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inleiding - wat is audit? externe en interne audit"

Transcriptie

1 1. Inleiding - wat is audit interne en externe audit 2. Soorten audit 3. Kernelementen van een auditproces 4. Fases van het auditproces 5. Materialiteit en risico 6. Auditsegmentering 7. Controledoelstellingen 8. Controlemiddelen 9. Controletechnieken 10. Auditrapport 11. Het beroep van bedrijfsrevisor 12. Corporate Governance 1 Inleiding - wat is audit? externe en interne audit Wat? een discipline omvattende controle-activiteiten de controle van de jaarrekening de controle van de bedrijfsefficiëntie de controle op de naleving van de bedrijfsobjectieven deze controlefunctie kan zowel intern als extern uitgeoefend worden EXTERNE AUDIT = controle van de jaarrekening met als doel eens deskundig oordeel te vormen over het feit of deze jaarrekening een juist en getrouw beeld weergeeft van de werkelijkheid a true and fair view externe auditor = revisor INTERNE AUDIT = geheel van controle-activiteiten binnen de onderneming, omvattende de financiele audit, operationele audit en management-audit int. auditor 2 1

2 Interne controle = alle maatregelen door ondernemingen genomen om : haar activa te beveiligen en fraude te voorkomen de naleving van de wetgeving-reglementeringen-procedures te garanderen de vastgelegde ondernemingsdoelstellingen te bereiken de juistheid van de financiele en operationele informatie te vrijwaren de efficientie van haar operaties te verzekeren ICS intern controle systeem tot deze maatregelen en methoden gericht op IC behoren : aangepaste organisatie (functiescheiding, goedkeuringsprocedures, ) aangepaste administratieve organisatie (docum.stroom en procedures, ) budegettering 1 ste orde interne financiële en managementsrapportering een onafhankelijke interne auditfunctie 2 de orde 3 AUDITING = CONTROLE VAN DE TWEEDE ORDE VERZAMELEN VAN INFORMATIE NADAT GEBEURTENISSEN HEBBEN PLAATSGEHAD DOOR EEN ONAFHANKELIJKE CONTROLEUR CONTROLE VAN DE EERSTE ORDE? BIJSTUREN TERWIJL DE GEBEURTENISSEN PLAATS HEBBEN MEESTAL DOOR EEN HIERARCHISCHE MEERDERE 4 2

3 INTERNE EXTERNE doel? ten behoeve van wie? nazicht ics onafhankelijk t.o.v. rapporteert aan controle: permanent? graad detail? preventie vs repressie 5 doel? ten behoeve van wie? nazicht ics onafhankelijk t.o.v. rapporteert aan controle: permanent? graad detail? preventie vs repressie INTERNE ondernemingsleiding personeelslid ter verbetering van bestaande systeem en naleving procedures financiele afdeling en boekhouding top-management permanente control-opdracht gedetailleerd preventief EXTERNE maatschappelijk verkeer onafhankelijke deskundige bepaalt omvang van externe controlewerkzaamheden ondernemingsleiding (directie) aandeelhouders periodieke controle-opdracht steekproefgewijs repressief 6 3

4 wat is auditing? = een synoniem voor controle meestal : controle m.b.t. externe financiële verslaggeving Auditing is 1) een systematisch proces 2) waarbij op een objectieve manier informatie wordt bekomen en geëvalueerd 3) teneinde de overeenstemming aan te tonen tussen de geobserveerde realiteit (of de beweringen van het management) en de vastgelegde criteria of normen 4) met de bedoeling het resultaat mede te delen aan de belanghebbenden 7 1. systematisch? 2. objectieve wijze van verzamelen en evalueren van informatie? 3. normen? 4. wat wordt medegedeeld? 8 4

5 A U D I T T Y P E S? financiële audit managementaudit overname- en fusieaudit operationele audit computeraudit (EDP audit) legal audit overeenstemmingsaudit (compliance) due diligence fiscale, sociale, milieu en verzekeringsaudit 9 financiële audit klemtoon : verklaring bij de jaarrekening verslag v. commissaris verificatie van de naleving door management van - vennootschapswetgeving - statuten = maatschappelijke functie belang!! - economisch belang - opleiding - bijscholing - confraternele controle revisor cfr. tekst i.v.m. Deontologie en het beroep van revisor 10 5

6 financiële audit ACN Auditor moet beoordelen of - in balans A. (1) alle bezittingen en tegoeden voorkomen (2) deze correct gerubriceerd werden (3) ze met de nodige voorzichtigheid en met consistentie gewaardeerd werden B. alle schulden voorkomen voor hun werkelijk bedrag alle voorzieningen ter dekking van voorzienbare risico s werden geboekt - in res.rekening alle verrichtingen van het boekjaar die moeten geregistreerd worden volledig en tijdig zijn opgenomen - in toelichting alle vereiste additionele informatie werd opgenomen NIET : boekhouding overdoen WEL : voldoende zekerheid bekomen dat men een getrouw beeld heeft van het vermogen, de resultaten en de financiele positie 11 operationele audit Kritische evaluatie van - administratieve procedure - accountingprocedures zijn deze procedures (1) effectief en (2) efficiënt? Doel : aanbevelingen formuleren Criteria : de doelstellingen en normen van de onderneming/organisatie zelf vb. invoering euro 12 6

7 overeenstemmingsaudit management-audit computer-audit 13 speciale audits due diligence overname, fusie-audit legal audit fiscale, sociale en milieu-audit (cfr. compliace-audit) verzekeringsaudit 14 7

8 EXTERNE AUDIT behoort niet tot ICS wordt uitgevoerd door personen onafhankelijk van de onderneming bieden diensten aan : op contractuele basis vb. due diligence krachtens wettelijke bepalingen die toezicht vereisen = externe auditors die verklaring geven over financiele staten = commissaris vennootschapsrecht - aangesteld door AVA voor 3 jaar - betrouwbaarheid jaarrekening naleving vennootschapswet én statuten - lid van IBR beoordeling jaarrekening vereist nauwgezette auditwerkzaamheden planning uitvoering rapportering overeenkomstig AUDITSTANDAARDEN = CONTROLENORMEN 15 KERNELEMENTEN AUDITPROCES 1. Kans op fouten beheersen en beperken. (AUDITRISICO) in planningsfaze : kans op fouten in verschillende rubrieken schatten op basis van schatting het aantal en aard van de audittests bepalen MATERIALITEITSGRENS = max. aantal fouten per rubriek bepalen vooraleer opinie te wijzigen 2. Audittest : (1) evaluatie ICS (2) test van transacties en rekeningen = verzamelen bewijsmateriaal (evidence) 4. Hypothese toetsen of jaarrekening een getrouw beeld geeft. 5. Registratie van planning uitvoering conclusies in werkpapieren 6. Opstellen auditverslag 16 8

9 FASES VAN HET AUDITPROCES FASE 1 - PLANNING FASE 2 - UITVOERING FASE 3 - AFSLUITING FASE 4 - OPVOLGING 17 FASES VAN HET AUDITPROCES - FASE 1 : PLANNING waarom plannen? gericht onderzoekswerk overbodig werk vermijden ACN ACN ACN reikwijdte bepalen : volkomen of beperkte contole? volkomen controle Behelst elke rubriek en onderrubriek van de jaarrekening. Het is een geheel van coherente opeenvolgende en op elkaar aansluitende controles. Het is geen volledige controle van alle verrichtingen. Het nazicht gebeurt d.m.v. steekproeven die methodisch en beredeneerd bepaald worden. beperkte controle Kan nooit uitmonden in een verklaring over de jaarrekening. Wel : een verslag over de tussentijdse toestand. Indien geen inbreuken worden vastgesteld, dan wordt dit in negatieve vorm bevestigd. 18 9

10 FASES VAN HET AUDITPROCES - FASE 1 : PLANNING 2. voorafgaandelijk het auditrisico inschatten AUDITRISICO? kans op niet ontdekken van fouten gevolg: foute conclusie = verkeerd auditrapport inschatten via risico-model 1. risico-domeinen identificeren 2. middelen concentreren waar risico het grootst is 3. samenstellen auditteam 1 of meer auditors multidisciplinair werken? - EDP-auditor - statisticus -actuaris - milieudeskundige - fiscale experts 19 FASES VAN HET AUDITPROCES - FASE 1 : PLANNING 4. voorbereiden auditprogramma auditprogramma = blauwdruk van de uit te voeren werkzaamheden bevat : - doelstellingen en reikwijdte - risicovolle domeinen - te bezoeken afdelingen/personen - voorbereiding interviews info over - welke auditmaatregelen - wie uit auditteam wat zal doen - welke steekproeven/steekproeftechniek/omvang - tijdstip procedures 20 10

11 FASES VAN HET AUDITPROCES - FASE 1 : PLANNING 5. materiële voorbereiding nazicht van vorige auditdossiers permanent dossier jaardossier financiële audit vroegere operationele auditdossiers waarom? = kennismaking met het dossier = laat toe aan te duiden welke elementen moeten bijgewerkt worden aankondigen van de audit (behalve bij fraude-onderzoek) vastleggen budget in aantal manuren per medewerker letter of engagement (aanvaarding opdracht, doel en reiktwijdte, honorarium, termijnen, verantwoordelijkheid management, vrije toegang, afspraken m.b.t. practische organisatie, ) letter of representation (volledigheidsverklaring) 21 FASES VAN HET AUDITPROCES - FASE 2 : UITVOERING wordt bepaald door het type audit vb. financiele vs operationele audit financiële audit : 1) studie en evaluatie van het ICS 2) uitvoeren van directe balanstest detailtests op jaarrekening analytische tests gebeurtenissen na balansdatum [zie controle-technieken ] 22 11

12 FASES VAN HET AUDITPROCES - FASE 3 : AFSLUITING 1. afwerking en laatste nazicht bevindingen worden samengevat via hoofdwerkpapieren een to do lijst wordt opgesteld en uitgevoerd eindverantwoordelijk controleert eindbevindingen en parafeert elk stuk bespreekt met geauditeerde de op te nemen journaalposten indien fouten niet materieel goedkeurende verklaring 2. auditrapport = het ultieme product =communicatie van de bevindingen 1) auditrapport zelf (werkpapieren!!) 2) verklaring bij de jaarrekening (commissarisverslag) 3) management letter = brief met bevindingen aangaande de organisatie en het ICS 3. rapport urenbesteding : vergelijking tussen budget en werkelijke prestaties 4. klassement dossier : bijwerken permanent dossier/verwijderen verouderde stukken 23 FASES VAN HET AUDITPROCES - FASE 4 : OPVOLGING bij financiële audit : auditor mag zelf geen wijzigingen doorvoeren in journalen van onderneming werden de voorgestelde correctiejournaalposten effectief doorgevoerd? is de versie van de jaarrekening die gepubliceerd werd wel degelijk de jaarrekening die het voorwerp was van de audit? hoe kan auditor dit verifiëren? hoe kan hij zich indekken in zijn auditverslag? 24 12

13 MATERIALITEIT EN RISICO 1. MATERIALITEIT taak van de auditor : opinie uitdrukken over de conformiteit van het auditobject met bepaalde vooropgestelde criteria niet elke waargenomen niet-conformiteit is relevant of materieel definitie materialiteit (FASB) de grootte van een weglating of van een fout in accountinginformatie die, naar gelang de omstandigheden, het waarschijnlijk maakt dat het oordeel van een redelijk persoon die vertrouwt op deze informatie, zou veranderen of beïnvloed worden door de weglating of de fout het materialiteitsniveau is situatiegebonden zowel kwantitatieve als kwalitatieve factoren zijn bepalend 1) kwantitatieve elementen 2) kwalitatieve elementen 25 voorbeeld : materialiteitsniveau : 1% balanstotaal Rubriek Materiele Vaste activa Voorraden Vorderingen < 1 J. Liquide middelen Totaal Saldo % Rubriek Materiele Vaste activa Voorraden Vorderingen < 1 J. Liquide middelen Totaal Allocatie van de materialiteit Scenario A % Scenario B %

14 MATERIALITEIT EN RISICO Het materialiteitsniveau wordt bepaald voor de jaarrekening in haar geheel. Maar de controle gebeurt segmentair (cycli)! Werkwijze : materialiteitsniveau bepalen per rekening/rubriek afzonderlijk = de aanvaardbare afwijking per rekening (tolerable misstatement) de gevonden afwijking vergelijken met aanvaardbare afwijking bij materiële afwijkingen voorstel tot AJE of RJE na afloop : alle niet-gecorrigeerde afwijken aggregeren én bepalen of globale materialiteitsgrens wordt overschreden bepaalt type auditverslag AJE: adjustement Journal Entry RJE: reclassification Journal Entry 27 MATERIALITEIT EN RISICO 2. AUDITRISICO Risico verwijst naar onzekerheden. Hoe goed ook de audit gepland en uitgevoerd wordt, de auditor kan nooit volledige zekerheid hebben over de juistheid van de opinie (auditverslag) die hij verstrekt. Audit geeft redelijke zekerheid over getrouw beeld ( a reasonable assurance ) Auditrisico = kans dat auditor een foute conclusie trekt en dus een verkeerd auditrapport verstrekt. Auditor gaat risico inschatten en beperken door het hanteren van risicomodellen. (meer middelen daar waar kans op afwijkingen het grootst is) 28 14

15 MATERIALITEIT EN RISICO 2.1 algemeen auditrisico audit = stochastisch proces kansvariabele is jaarrekening juist/fout bronnen van onzekerheid : o.a. - incompetentie bewijsmateriaal - effectiviteit ICS - effectiviteit van de gekozen audittests Auditor kan werken via statistische hypothese-toetsing. 1. hypothese formuleren omtrent juistheid jaarrekening (H0) 2. bewijsmateriaal (evidence) zoeken 3. op basis van bewijsmateriaal de hypothese aanvaarden of verwerpen type I fout : jaarrekening verwerpen terwijl ze toch een getrouw beeld geeft (=alfa-risico) type II fout : jaarrekening aanvaarden terwijl ze geen getrouw beeld geeft (=beta-risico) 29 MATERIALITEIT EN RISICO 2.1 Soorten risico s? kans op fout minimaliseren = beide risico s meten en beheersen hoe beheersen? omvang steekproeven type testen : solidere testen, bewijsmateriaal vb. gevolgen voor kostprijs audit : hoe groter de steekproef, hoe solieder de testen, hoe groter de betrouwbaarheid maar hoe hoger de kostprijs optimum zoeken teneinde een aanvaardbare zekerheid te verkrijgen (reasonable assurance) 30 15

16 MATERIALITEIT EN RISICO fouten in boekhouding 1% balanstotaal? 5% balanstotaal? 8% balanstotaal? onbekende populatieparameter 68% 95% 99% 0% 1% 2% 3% 4% 8% 10% steekproefresultaat 31 MATERIALITEIT EN RISICO 2.2 het auditrisico-model als planningtool AR = IR x CR x DR AR = auditrisico Kans dat er materiële fouten in jaarrekening voorkomen nadat auditproces is afgerond en de auditor een goedkeurende verklaring zonder voorbehoud heeft afgegeven. IR = inherent risico Het risico dat samenhangt met de ondernemingsactiviteit. De kans dat er materiele fouten in de jaarrekening voorkomen (abstractie makend van het ICS) voordat de auditor de jaarrekening heeft gecontroleerd Het IR verwijst naar de vatbaarheid voor materiële fouten. De auditor moet de inherente risico s in kaart brengen en adequaat de controlewerkzaamheden bepalen. vb

17 MATERIALITEIT EN RISICO 2.2 het auditrisico-model als planningtool AR = IR x CR x DR CR = controlerisico Kans dat materiële fouten, als die voorkomen, niet worden gedetecteerd door het ICS. De auditor moet dus het ICS kunnen inschatten. Als het ICS als onvoldoende beschouwd wordt, dan hanteert de auditor 100%. DR = detectierisico De kans dat de externe auditwerkzaamheden en de audittests de materiële fouten in de jaarrekening niet detecteren. Bij de planning van de audit wordt het DR uit het auditrisicomodel afgeleid. vb. AAR = 5% (accepted audit risc) = 95% betrouwbaarheid van jaarrekening 33 MATERIALITEIT EN RISICO 34 17

18 AUDITSEGMENTERING Bij de practische organisatie van de audit wordt de jaarrekening verdeeld in kleinere segmenten. Hierdoor wordt de audit beter beheersbaar en kunnen de werkzaamheden beter verdeeld worden onder de teamleden. Rekeningen waartussen een verband bestaat, worden ondergebracht in hetzelfde segment. Zo kan de segmentering gebeuren op basis van de transactiecycli. Alle segmenten worden afzonderlijk geauditeerd. Daarna worden de conclusies samengevoegd en op basis hiervan komt de auditor tot een eindoordeel over heel de jaarrekening. 35 AUDITSEGMENTERING SEGMENT JOURNAAL BALANS RESULTATENREKENING verkoopcyclus Actief verkoopboek V.A. Handelsvorderingen I.A. Omzet kasboek VII.A. Handelsvorderingen I.D. Andere bedrijfsopbr. bankboek IX. Liquide middelen V.C. Discontokosten op vorderingen diversenboek VII.A. Dubieuze debiteuren VII.A. Geboekte waardevermind. II.E. Waardevermind. op handelsvord. IX.E.1. VIII.C. IX.D. Passief Te betalen BTW Ontvangen vooruitbetalingen Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen aankoopcyclus 36 18

19 CONTROLE-DOELSTELLINGEN Elk auditsegment dient te voldoen aan de negen algemene controledoelstellingen. Indien het segment niet voldoet, kan het niet goedgekeurd worden. Deze doelstellingen vormen het referentie-kader waarbinnen de auditor ewijskrachtig materiaal dient te verzamelen om zijn oordeel over de financiele staten te motiveren. Deze negen doelstellingen MOETEN in elk auditprogramma van elke financiele audit voorkomen. 1. Globale redelijkheid Vooraleer de audit te starten vormt de auditor zich een oordeel omtrent de redelijkheid van de in de jaarrekening opgenomen informatie. Hoe? observatie, inlichtingen inwinnen bij klanten, derden analytische testen 37 bestaanscontroles 2. Rechtmatigheid of validiteit De auditor gaat na of alle informatie/bedragen die in de jaarrekening werden opgenomen wel degelijk mochten worden opgenomen. Wanneer de kans op overschatting hoog geacht wordt, dan zal aan deze controle veel belang gehecht worden. Het is de bedoeling fictieve transacties op te sporen. Alternatieve benaming: positieve controle of juistheidscontrole vb. 3. Volledigheid De auditor gaat na of alle informatie/bedragen die in de jaarrekening zouden moeten opgenomen worden, daadwerkelijk werden opgenomen. Wanneer de kans op onderschatting hoog geacht wordt, dan zal aan deze controle veel belang gehecht worden. Alternatieve benaming: negatieve controle vb

20 4. Eigendom Activa en passiva kunnen wel voorkomen, maar het is wel vereist dat ze ook eigendom zijn van de onderneming vooraleer ze mogen opgenomen worden in de rekeningen. Activa die geen eigendom zijn mogen niet worden opgenomen. Soms voorziet de wetgeving een aangepaste rapportering. vb. 5. Waardering De auditor gaat na of alle rekeningen correct gewaardeerd zijn. Dit betekent : (a) in overeenstemming met waarderingsregels zoals bepaald door RvB en opgenomen in inventaris (b) zijn deze laatste conform de gehanteerde boekhoudwetgeving Classificatie Werden de transacties op de juiste grootboekrekeningen geïmputeerd en werden de grootboekrekeningen onder de juiste rubriek van de jaarrekening opgenomen. vb. 7. Cut-off Transacties dicht bij de balansdatum moeten in de juiste periode opgenomen worden. De controle op de cut-off gaat gepaard met de controle op de overlopende rekeningen en met de audit van aankopen verkopen - voorraden

21 8. Rekenkundige juistheid en accuratessecontroles 1) Berekening van afschrijvingen, waardeverminderingen, voorzieningen dienen rekenkundig juist te zijn 2) Accuratesse controles gaan de coherentie in de financiële staten verifiëren : - overeenstemming tussen balansgegevens en gegevens uit resultatenrekening - stemmen saldi uit grootboekrekeningen overeen met saldi uit sub-grootboekrekeningen 9. Openbaarmaking De auditor gaat na of alle door de wet verplichte financiële en andere informatie is openbaargemaakt en of deze gepubliceerde informatie juist en volledig is. Hij gaat na : - of de informatie opgenomen in de jaarrekening overeenstemt met de boekhouding - of de toelichting voldoende/volledig is ingevuld - of de publicatie tijdig gebeurt 41 CONTROLE-DOELSTELLINGEN Op basis van de negen algemene controledoel-stellingen worden specifieke controledoelstellingen geformuleerd per auditsegment. Hierbij wordt rekening gehouden met : 1. de aard van de geauditeerde onderneming 2. het geauditeerde segment zelf 3. de risico-inschatting op het voorkomen van materiële fouten negen algemene controledoelstellingen aard van de onderneming geauditeerde segment risico-inschatting specifieke auditdoelstellingen = kern van het auditprogramma 42 21

22 CONTROLEMIDDELEN of AUDIT-BEWIJSMIDDELEN = audit-bewijsmateriaal Welk bewijsmateriaal kan de auditor verzamelen? ACN 2.5 ACN A. Aard en omvang De auditor beslist zelf over de aard en de omvang van het bewijsmateriaal dat hij verzamelt. Dit is functie van de gedefinieerde materialiteitsgrenzen en het ingeschatte auditrisico. de bedrijfsrevisor moet voldoende bewijskrachtig controlemateriaal verzamelen, dat zijn tot uitdrukking gebrachte mening ten aanzien van de jaarrekening kan staven. B. Bewijskracht Intern bewijsmateriaal bestaat uit bewijsmiddelen die aanwezig zijn binnen de organisatie van de geauditeerde. Extern bewijsmateriaal is verkregen via derden. Materiaal van derden en persoonlijke vaststellingen van de auditor genieten een grotere bewijskracht. Bewijsmateriaal van verschillende oorsprongdie lekaar bevestigen verschaffen grootste zekerheid. 43 CONTROLEMIDDELEN of AUDIT-BEWIJSMIDDELEN ACN = audit-bewijsmateriaal Welk bewijsmateriaal kan de auditor verzamelen? 1. inventarisatie fysieke telling - identificatie van hoeveelheid/kwaliteit dr. fysieke inspectie, meting of telling - meetbare activa? - wie voert uit? - tellingen voor het jaareinde : roll-forward-methode - tellingen na jaareinde - verschillende magazijnen - goederen in bewerking (POC - % of completion) - goederen opgeslagen bij derden, in entrepot, 44 22

23 CONTROLEMIDDELEN of AUDIT-BEWIJSMIDDELEN 2. confirmaties - auditor krijgt antwoord van derde waarin deze verklaart al dan niet akkoord te gaan met informatie die de auditor meedeelt -soorten - positieve en negatieve saldobevestigingen - steekproefgrootte statistisch grootte bepalen - of 80%-20%-regel, rekeningen met geschillen, ongewone items (deb. met CS-saldo), saldi van verbonden ondernemingen, personeelsleden, directie - afloopcontrole!!! auditor verliest greep op steekproef 3. boeken en verantwoordingsstukken - basis voor het documentenonderzoek van auditor - moeten aan diverse criteria voldoen vooraleer aanvaard te worden als bewijsmateriaal 45 CONTROLEMIDDELEN of AUDIT-BEWIJSMIDDELEN 4. observaties 5. inlichtingen ingewonnen bij derden - inlichtingen ingewonnen bij cliënten en eventueel derden - gesprekken met personeel - letter of representation opgesteld door management 6. rekenkundig nazicht - een aantal berekeningen herdoen - vooral met betrekking tot afschrijvingen, intrestberekeningen, belastingen, 46 23

24 CONTROLEMIDDELEN of AUDIT-BEWIJSMIDDELEN 7. analytische tests (ARP analytical review procedures) - analyse van beschikbare cijferreeksen en ratio s, de toetsing ervan aan theoretische normen en aan normen ontwikkeld op basis van ervaring en beoordeling (=totaalcontrole, geen detailcontrole) - doelstellingen? -vormen? 47 VERBAND CONTROLE DOELSTELLINGEN EN CONTROLEMIDDELEN AUDIT BEWIJS- MIDDELEN CONTROLE-DOELSTELLINGEN 1. redelijkheid 2. rechtmatigheid 3. volledigheid 4. eigendom 5. waardering 6. classificatie 7. cut-off 8. rekenkundige juistheid 9. openbaarmaking 1. fysische telling X X X X 2. confirmatie X X X X X 3. verantwoordingsstukken X X X X X X X 4. observatie X X 5. inlichtingen client/derden X X X X X X X X 6. rekenkundige controle X 7. analytische test X X X X X X X 48 24

25 CONTROLE-TECHNIEKEN 1. Directe controle is het waarnemen van de handelingen en de toetsing daarvan aan de geldende normen 2. Indirecte controle is het waarnemen van de uitkomsten van de handelingen en de toetsing daarvan aan de geldende normen 3. Formele controle betreft de juiste toepassingen van voorschriften, instructies en procedures 4. Materiële controle dringt door tot de betekenis zelf van de bedrijfshandelingen zelf en de juiste opname daarvan in de verantwoording 49 CONTROLE-TECHNIEKEN 5. Positieve controle richt zich op de vaststelling van hetgeen is verantwoord, juist en terecht in de verantwoording is begrepen 6. Negatieve controle is gericht op de vaststelling dat hetgeen in de verantwoording had moeten opgenomen worden inderdaad opgenomen werd 7. Detailcontrole is een post per post controle 8. Materiële controle is het nazicht van een totaal dat uit meerdere posten bestaat 50 25

26 CONTROLE-TECHNIEKEN 9. Lijncontrole volgt een transactie doorheen de verschillende fasen 10. Synthetische controle De controle volgt dezelfde weg als waarlangs de cijfers van de jaarrekening tot stand gekomen zijn, namelijk beginbalans, controle van de mutaties, eindbalans. De richting is van detail naar totalen. 11. Analytische controle is een controle in tegengestelde richting, men vertrekt van de eindcijfers en men daalt af naar de detailcijfers. 12. Volledige volkomen en fragmentarische controle 51 de vermeldingen tussen [ ] verwijzen naar de normen AUDITRAPPORT ACN 3.1 Schriftelijk en omstandig Omstandig: voldoende duidelijk zonder onnodige details ACN 3.2 Indeling Inleiding Deel 1: Verklaring (1) omschrijving van de controlewerkzaamheden (2) eigenlijke verklaring (3) eventueel een toelichtende paragraaf Deel 2: Bijkomende verklaring vereist door vennootschappenwet (1) jaarverslag, respect boekhoudwet, respect statuten en vennootschapswet, resultaatverwerking, interimdividend, artikel 523 (2) inlichtingen die commissaris meent te moeten meedelen. vb. waarderingsregels, leemte in systeem van interne controle,... Elk deel heeft een gepaste titel Identificatie documenten. Verantwoordelijkheid orgaan. Jaarrekening, geconsolideerde jaarrekening, boekjaar, sleutelcijfers. Aanduiding verantwoordelijk orgaan

27 AUDITRAPPORT Deel 1 VERKLARING ACN 3.3 Omschrijving controlewerkzaamheden - Controlenormen van IBR of IF AC - Planning en uitvoering van de controle zijn in functie van redelijke zekerheid dat de jaarrekening geen onjuistheden van materieel belang bevat - Rekening houden met administratieve organisatie en interne controle - De nodige ophelderingen en inlichtingen bekomen - Steekproefgewijze controle uitgevoerd - Waarderingsregels beoordeeld - Voorstelling van de jaarrekening werd beoordeeld - Geen beperkingen werden gesteld aan controleopdracht - KMO administratieve organisatie en interne controle aangepast aan de aard en de omvang van de onderneming. 53 AUDITRAPPORT Deel 1 VERKLARING TYPES VERKLARINGEN ACN 3.5 ACN ACN ACN 3.6 Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud gecontroleerd in overeenstemming met controlenormen IBR bevat geen onjuistheden van materieel belang waarderingsregels consequent toegepast of wijzigingen werden toegelicht alle nodige inlichtingen worden duidelijk verstrekt Negatieve vorm "Onze aandacht werd niet gevestigd op..." mag alleen gebruikt worden waar een beperkt nazicht is toegelaten [1.4.3] Toelichtende paragraaf wanneer er een betekenisvolle onzekerheid bestaat omtrent een element van de jaarrekening kan een toelichtende paragraaf worden toegevoegd 54 27

28 AUDITRAPPORT ACN 3.7 Verklaring met voorbehoud er is een beperking van de omvang der werkzaamheden - geen afdoende interne controle en geen alternatieve controleprocedures - toelichtende paragraaf : - aard van de feiten die nopen tot voorbehoud - redenen van het voorbehoud - betrokken rubriek er is onenigheid met bedrijfsleiding in verband met boekhoudregels of geschiktheid van informatie - toelichtende paragraaf : - aard van de feiten die nopen tot voorbehoud - redenen van het voorbehoud - cijfermatige weerslag op financiele toestand 55 AUDITRAPPORT ACN Onthoudende verklaring indien de verstrekte informatie dermate ontoereikend is dat het onmogelijk is om een gefundeerd oordeel te geven over het getrouw beeld van het vermogen, de financiele positie en de resultaten van de onderneming indien toestand van onderneming gekenmerkt wordt door talrijke onzekerheden die op betekenisvolle wijze de jaarrekening beïnvloeden, zodanig dat een toelichtende paragraaf niet als voldoende beschouwd zou worden ACN Afkeurende verklaring wanneer de revisor met de leiding van mening verschilt op verscheidene punten die dermate belangrijk zijn dat zelfs geen verklaring met voorbehoud gegeven kan worden - motivering - cijfermatige weerslag indien mogelijk 56 28

29 AUDITRAPPORT ACN 3.9 ACN 3.10 ACN 3.11 ACN 3.12 ACN 3.14 Deel 2 BIJKOMENDE VERKLARINGEN Jaarverslag Overeenstemming met de wet en met de jaarrekening. Vermelding van "omstandigheden die een aanmerkelijke invloed kunnen hebben op de ontwikkeling van de gecontroleerde entiteit... Vermelding mbt continuïteit igv overgedragen verlies in balans of 2 jaar verlies in resultatenrekening Uitdrukkelijke vermelding dat geen jaarverslag dient opgesteld te worden. Bijkomende inlichtingen Waarderingsregels, consistentie, leemten in het systeem van interne controle, Boekhouding overeenkomstig wettelijke en reglementaire voorschriften Resultaatverwerking Inbreuken op de wetgeving op de handelsvennootschappen of op de statuten. Artikel 523 Omschrijving van de vermogensrechtelijke gevolgen van de beslissing van de Raad van Bestuur, waarbij een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft

7. NORMEN INZAKE DE CONTROLE BIJ HET VOORSTEL TOT ONTBINDING VAN VENNOOTSCHAPPEN MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

7. NORMEN INZAKE DE CONTROLE BIJ HET VOORSTEL TOT ONTBINDING VAN VENNOOTSCHAPPEN MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID 7. NORMEN INZAKE DE CONTROLE BIJ HET VOORSTEL TOT ONTBINDING VAN VENNOOTSCHAPPEN MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID Gelet op de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut der Bedrijfsrevisoren,

Nadere informatie

HOE EEN CO-PARTNERSHIP CREEREN?

HOE EEN CO-PARTNERSHIP CREEREN? Co-partnership Externe versus interne zekerheid: HOE EEN CO-PARTNERSHIP CREEREN? Instituut van de Bedrijfsrevisoren Koninklijk Instituut Onderhavig document werd geschreven door een werkgroep bestaande

Nadere informatie

CONCEPT. NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten

CONCEPT. NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten Dit document maakt gebruik van bladwijzers. CONCEPT NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten Consultatieperiode loopt tot

Nadere informatie

Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008

Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008 Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008 1 Leidraden 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Leidraad 14 2 Leidraad OPDRACHTEN IN DE MKB-PRAKTIJK 3 Deze leidraad,

Nadere informatie

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners juni 2004, oktober 2005, september 2011 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Begripsbepalingen... 4 1.3 Versiehistorie... 4 2. Naleving en

Nadere informatie

Governance memorandum van Ergo Insurance nv. Versie op 27/06/2011

Governance memorandum van Ergo Insurance nv. Versie op 27/06/2011 Governance memorandum van Ergo Insurance nv Versie op 27/06/2011 3 1. Aandeelhouderstructuur ERGO Insurance NV maakt deel uit van de ERGO verzekeringsgroep. ERGO Versicherungsgruppe AG, een vennootschap

Nadere informatie

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING 1. BALANS NA RESULTAATVERDELING ACTIVA Vaste activa PRAKTISCHE GIDS Codes I. Oprichtingskosten II. Immateriële Vaste Activa III. Materiële Vaste Activa voor de ANALYSE A. Terreinen en gebouwen B. Installaties,

Nadere informatie

Nieuwe controleverklaring voor oob s. Uitgebreider met meer informatie over werkzaamheden accountant

Nieuwe controleverklaring voor oob s. Uitgebreider met meer informatie over werkzaamheden accountant Nieuwe controleverklaring voor oob s Uitgebreider met meer informatie over werkzaamheden accountant Versie oktober 2014 2014 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Corporate Governance van de Philips-groep

Corporate Governance van de Philips-groep Corporate Governance van de Philips-groep Algemeen Koninklijke Philips Electronics N.V. (de vennootschap ) is de houdstermaatschappij van de Philips-groep ( Philips of de groep ). De vennootschap die in

Nadere informatie

Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen. Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen (vervolg)

Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen. Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen (vervolg) Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening volgens IFRS Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening volgens IFRS Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen Toelichting

Nadere informatie

Auditcharter van de groep Dexia

Auditcharter van de groep Dexia Januari 2013 Auditcharter van de groep Dexia Dit charter formuleert de grondbeginselen van de interne auditfunctie binnen de groep Dexia, door de opdrachten, de plaats in het interne controlesysteem, de

Nadere informatie

NBA-handreiking 1121 Horizontaal Toezichtconvenant voor Accountant optredend als Fiscaal Dienstverlener Januari 2015

NBA-handreiking 1121 Horizontaal Toezichtconvenant voor Accountant optredend als Fiscaal Dienstverlener Januari 2015 Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1121 Horizontaal Toezichtconvenant voor Accountant Januari 2015 NBA-handreiking 1121 optredend als Fiscaal Dienstverlener NBA-handreiking nr.

Nadere informatie

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN Brochure Kleine VZW s 1 19/06/2003 Inhoudstabel Woord van de Minister... 5 Woord vooraf werkgroep... 6 Hoofdstuk 1 Het boekhoudkundig kader...

Nadere informatie

Effectiviteit van GRC -Tools

Effectiviteit van GRC -Tools - Ali Çolak & Hasib Haq Post Graduate IT-Audit Opleiding VU Team 945 VU Coach: Rob Christiaanse Bedrijfscoach Guillaume Speear RE CISA Alex van Doorn RE RA Auteurs: Ali Çolak Hasib Haq Student Nr: 1689908

Nadere informatie

MOBIRISK. Risicobeheer binnen de FOD Mobiliteit en Vervoer Minimale vereisten

MOBIRISK. Risicobeheer binnen de FOD Mobiliteit en Vervoer Minimale vereisten MOBIRISK Risicobeheer binnen de FOD Mobiliteit en Vervoer Minimale vereisten 14 mei 2008 (correcties december 2008 + CC Licentie 8 juni 2008) Versie 1.2 Bladzijde 1 / 73 Licentiegever: Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

Waterschapsbedrijf Limburg Accountantsverslag 2012

Waterschapsbedrijf Limburg Accountantsverslag 2012 Waterschapsbedrijf Limburg Accountantsverslag 2012 Rapportage aan directie en algemeen bestuur!1 IERNST& YOUNG Qualityln Everything We Do Ernst & Young Accountants LLP Stationsplein 8C 6221 BT Maastricht

Nadere informatie

Norm inzake de toepassing van de ISA's in Belgie

Norm inzake de toepassing van de ISA's in Belgie Norm inzake de toepassing van de ISA's in Belgie De Raad van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, Overwegende dat het moderniseren van het norrnatief kader voor de uitvoering van revisorale opdrachten

Nadere informatie

INLEIDING TOT DE INTERNE CONTROLE

INLEIDING TOT DE INTERNE CONTROLE INLEIDING TOT DE INTERNE CONTROLE onder leiding van Willy GROFFILS met bijdragen van Lieven ACKE Johan CHRISTIAENS Michel J. DE SAMBLANX Daniel LEBRUN LucVAN BAEL deze tekst werd doorgenomen door een leescomite

Nadere informatie

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave Rekeningenstelsel Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave INHOUD 1. INLEIDING 3 1.1. GEBRUIK VAN DE REKENINGEN 5 1.2. SCHEMA VAN DE JAARREKENING 6 1.3. NEGENDE UITGAVE 7 2. HANDLEIDING VOOR

Nadere informatie

risicomanagement risicomanagement Hoe Sarbanes-Oxley kan leiden tot goed ondernemingsmanagement

risicomanagement risicomanagement Hoe Sarbanes-Oxley kan leiden tot goed ondernemingsmanagement Van financial reporting control naar organisatiebrede control en B 0120 1 Van financial reporting control naar organisatiebrede control en Hoe Sarbanes-Oxley kan leiden tot goed ondernemingsmanagement

Nadere informatie

Omzendbrief FMI/2007-02 OVER DE VERPLICHTINGEN VAN OP EEN GEREGLEMENTEERDE MARKT GENOTEERDE EMITTENTEN

Omzendbrief FMI/2007-02 OVER DE VERPLICHTINGEN VAN OP EEN GEREGLEMENTEERDE MARKT GENOTEERDE EMITTENTEN Omzendbrief FMI/2007-02 OVER DE VERPLICHTINGEN VAN OP EEN GEREGLEMENTEERDE MARKT GENOTEERDE EMITTENTEN December 2007* * De nieuwe wetgeving die in deze omzendbrief wordt besproken, treedt in werking op

Nadere informatie

Ten geleide. 14 Etablissements de crédit

Ten geleide. 14 Etablissements de crédit Ten geleide 14 Etablissements de crédit De voorbije jaren werden gekenmerkt door ingrijpende veranderingen op de financiële markten en in de financiële wetgeving. Voor de ondernemingen, bemiddelaars en

Nadere informatie

Faculteit der Maatschappijwetenschappen

Faculteit der Maatschappijwetenschappen ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME Faculteit der Maatschappijwetenschappen De opzet van de Interne Controle Unit voor de districten middels "Wide Area Network" (WAN) binnen het "Decentralization and

Nadere informatie

Prudent-Person regel Beleggingsbeleid

Prudent-Person regel Beleggingsbeleid Prudent-Person regel Beleggingsbeleid Hoofdindeling: Leidraden Opgesteld door: AG Werkgroep Prudent-Person Vastgesteld door: Bestuur AG Datum (laatste wijziging): 9 januari 2012 Verantwoording Wie heeft

Nadere informatie

Rijksbrede leidraad voor het tegengaan van Misbruik & Oneigenlijk gebruik (M&O) bij subsidies

Rijksbrede leidraad voor het tegengaan van Misbruik & Oneigenlijk gebruik (M&O) bij subsidies Opmerking vooraf Deze leidraad dient als ondersteuning van het M&O-beleid bij subsidies. Het bevat een praktische handreiking door middel van voorbeelden, het benoemen van aandachtspunten en het duiden

Nadere informatie

BaMa-uitgaven 2015-2016

BaMa-uitgaven 2015-2016 catalogus BaMa-uitgaven 2015-2016 Boekhouden, audit en management accounting Fiscaliteit en financiering HRM Marketing en verkoop Logistiek management Economie Bestuurswetenschappen Recht Verzekeringen

Nadere informatie

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap?

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat

Nadere informatie

Jaarrekeningonderzoek Beleggingsinstellingen kpmg.nl

Jaarrekeningonderzoek Beleggingsinstellingen kpmg.nl FINANCIAL SERVICES Jaarrekeningonderzoek Beleggingsinstellingen kpmg.nl 2011 KPMG Accountants N.V., alle rechten voorbehouden. Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Onderzoeksopzet 4 3 Governance van beleggingsinstellingen

Nadere informatie

Uitkomsten onderzoek kwaliteit wettelijke controles Big 4-accountantsorganisaties. 25 september 2014

Uitkomsten onderzoek kwaliteit wettelijke controles Big 4-accountantsorganisaties. 25 september 2014 Uitkomsten onderzoek kwaliteit wettelijke controles Big 4-accountantsorganisaties 25 september 2014 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars Bulletin 63 CBN Commissie voor Boekhoudkundige Normen Voorwoord In augustus 2012 werd het boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars gepubliceerd

Nadere informatie