INTERNE EN EXTERNE CONTROLE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INTERNE EN EXTERNE CONTROLE"

Transcriptie

1 ACC INTERNE EN EXTERNE CONTROLE Voordracht van zaterdag 13 oktober 2012 Stagiairs accountants en belastingconsulenten A. BAUWENS Accountant Bedrijfsrevisor

2 IAB - Voordrachtcyclus stagejaar 2012 INTERNE EN EXTERNE CONTROLE ABauwens

3 DOELSTELLING SEMINARIE - verwachting... 4 INTRODUCTIE TOT DE INTERNE CONTROLE De organisatie Doelstelling van een organisatie Taakverdeling functies - delegeren Interne controle Definitie Externe controle / interne controle Maatregelen voor interne controle Beperking aan interne controle Controlemaatregelen Functiescheiding... 9 a. Beschikkend... 9 b. Bewarend... 9 c. Registrerend... 9 d. Controlerend Budgetteren als controlemaatregel Gebruik van geschikte formulieren Beveiliging van activa Tools van de interne controle (voorbeelden) Inventarisatie Externe confirmatie Beoordelen van verantwoordingsstukken Observatie Medewerkers Rekenkundig nazicht Analytisch testen Key Performance Indicators Balanced Scorecard Checklists Best practices Algemeen Aankoopproces Thesauriebeheer Personeelsbeleid

4 IT processen Case Case COSO - COSO ERM COSO (1) COSO (2) ERM Van 5 naar 8 componenten doelstellingen Voorbeeld Vlaamse Overheid Verantwoordelijkheid Corporate governance INTRODUCTIE TOT DE EXTERNE CONTROLE Soorten controles Controle van de jaarrekening Opdrachten bepaald in Wetboek van Vennootschappen Auditrisico Inherent risico Controlerisico Auditrisico Materialiteit Werkdocument - Risicoprofiel en inzicht in de onderneming Werkdocument Materialiteit Controledoelstellingen Controlewerkzaamheden op basis van enkele voorbeelden Jaarrekening als geheel Cyclus inkopen/leveranciers Cyclus vaste activa Cyclus overige schulden / overige vorderingen Fraude Bibliografie:

5 DOELSTELLING SEMINARIE - verwachting Een seminarie van een paar uur over de interne en externe controle is zowel voor mijzelf als voor de stagiairs een niet te onderschatten opdracht. Het leek mij dan ook nuttig om de materie te richten op de toekomstige interne en externe accountants belastingconsulenten (lees verder de auditor ). In het tweede deel van het seminarie dat over de externe controle heb ik naast de beperkte theorie getracht om aan de hand van de recente ontwikkelingen vragenlijsten toe te voegen die de geëvolueerde kijk op de externe controle weergeven. Wat wordt van U verwacht? - Interne controle: Begrijpen wat interne controle omvat en aan welke minimale vereisten moet voldaan worden (via eenvoudige cases). Dat de kwaliteit/betrouwbaarheid van de financiële staten niet alleen mag gezien worden vanuit de naakte cijfers maar wel vanuit een geheel van afspraken en procedures die resulteren in een efficiënte rapportering. Dat het nemen van risico s eigen is aan ondernemen maar het van belang is de risico s te herkennen en te beheersen. - Externe controle: De externe accountant kan geconfronteerd worden met een aantal (wettelijke ) controleopdrachten, het is de bedoeling dat ook hier het belang van de interne controle wordt erkend (veel voorkomende fout bij mondeling proef). Alvorens de externe controle kan uitgevoerd worden moet men over een (passend) controleprogramma beschikken dat werd bijgestuurd aan de hand van de voorbereidingen die de externe controle voorafgaan. Het is de bedoeling dat voor externe controle de controledoelstellingen en controletechnieken gekend zijn en dat dit kan aangetoond worden via praktische voorbeelden. Men moet bij een eenvoudige case een beperkte risicoanalyse kunnen opstellen. 4

6 INTRODUCTIE TOT DE INTERNE CONTROLE 1. De organisatie 1.1. Doelstelling van een organisatie Bedrijven groot of klein moeten naast hun corebusiness zorgen dat afspraken worden nagekomen, offertes worden gemaakt, goederen worden besteld, betalingen worden uitgevoerd, facturen worden gemaakt.resultaten worden opgesteld, aangiftes worden ingediend. Enz. Soms straal een onderneming rust en vaardigheid uit (perceptie van kwaliteit) en andere lijken permanent afspraken te vergeten, lopen chaotisch over en weer en stapelen fouten op en komen dan zoals men vaak zegt van alles tegen. Klanten ontvangen geen of foute offerte, facturatie loopt mank en de betalingen worden niet opgevolgd of voldoende geïnd, officiële stukken worden laattijdig behandeld. Om vat te krijgen op de onderneming en om te kunnen besturen is er noodzaak aan een werkmethode, die werkmethode wordt vastgelegd in een aantal gestructureerde procedures en noemen we een informatiesysteem. Dat informatiesysteem moet er voor zorgen dat er voldoende en kwalitatief goede informatie in het bedrijf beschikbaar is zodat er daarop steunend goede beslissingen kunnen genomen worden. Het is duidelijk dat door zich enkel te baseren op de financiële staten van de organisatie de auditor onmogelijk kan weten op welke wijze (tijdig, volledig, juist.) de informatie tot stand is gekomen. De (controle)werkzaamheden van de auditor resulteren in een rapport dat door derden zal gelezen en gebruikt worden. De auditor zal er zich moeten van vergewissen via welke informatiesystemen de financiële staten tot stand zijn gekomen Taakverdeling functies - delegeren Omdat de organisatie haar doel zou realiseren moet ze over voldoende en betrouwbare informatie zou kunnen beschikken en zal binnen de organisatie het werk, de bevoegdheden en de middelen via een taakverdeling (delegatie) moeten gebeuren. Delegeren betekent dat er taken aan anderen, meestal ondergeschikten worden toegewezen. Er zal een geheel van functie en taakbeschrijvingen moeten opgemaakt worden. Naar gelang de omvang of aard van de onderneming kan deze organisatie al dan 5

7 niet complexe structuren aannemen bv: een lijnorganisatie, een lijn-staforganisatie, een projectgerichte organisatie, Zodra er sprake is van delegeren wordt de controle (lees interne controle) op de gedelegeerde bevoegdheden een zeer belangrijk aspect binnen een organisatie die over efficiënte, effectieve en betrouwbare informatie wenst te beschikken. 2. Interne controle 2.1. Definitie Een organisatie staat onder leiding van een manager, directeur, een bedrijfsleider, een bestuursorgaan of een zaakvoerder. Deze personen worden gelet op hun functie verantwoordelijk geacht voor wat binnen de organisatie gebeurt. Het de raad van bestuur of zaakvoerder (verder: bestuursorgaan) stelt de informatie ter beschikking 1 aan externe organisaties of maakt ze publiek. Het bestuur heeft een aantal doelstellingen te halen, moet haar risico s kennen of op zijn minst in staat zijn om ze te kunnen schatten, moet aan wettelijke verplichtingen voldoen, moet verantwoording afleggen aan de aandeelhouders,.. Gelet op de aanzienlijke verantwoordelijkheid zal het bestuur zich organiseren om tot een vorm van controle/zekerheid te komen. Deze controle noemt men de interne controle en kan als volgt omschreven worden: Het geheel van maatregelen en procedures om een redelijke mate van zekerheid te hebben over: - Het bereiken van de doelstellingen van de onderneming o Klantentevredenheid o Volledigheid van facturatie o Bedrijfsethiek ( bv Triodosbank / Oxfarm) o Productkwaliteit o - Het naleven van de wettelijke verplichtingen o Kennis bij personeel van regelgeving ( bv Witwaswetgeving in accountanskantoor) o Milieuwetgeving o.. - De betrouwbaarheid van de financiële- en beheers informatie o Juistheid en tijdigheid van financiële informatie o Volledigheid van opbrengsten 1 De auditor zal in zijn rapport ook telkens vermelden dat de financiële staten zijn opgemaakt onder verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan. 6

8 o Betrouwbare rapporten o. - Het efficiënt en economisch gebruik van middelen o Correcte aanwending van activa o Kennis en vaardigheid van personeel o.. - Het beschermen van activa o Goed onderhoud van infrastructuur en installaties o Correct verzekerd o Zorgvuldigheid bij inventarisatie o Fysische beveiliging o. - Het voorkomen van fraude o Juiste aanwerving o Functiescheiding o Back-ups o Volmachten o.. De interne controle vormt relatieve bescherming. Relatief omdat men altijd zal dat er risico s blijven gezien dit eigen is aan ondernemen. Het opsporen, beheersen en in kaart brengen van de risico s is al even belangrijk. Het is ondertussen duidelijk dat interne controle meer is dan het financiële begrip Externe controle / interne controle De externe auditor zal in het kader van zijn controleopdracht een risico-analyse maken over de betrouwbaarheid van het interne controlesysteem en aan de hand van het resultaat of risicoprofiel de aanpak van de controlewerkzaamheden organiseren. Het verwerven van een inzicht in de onderneming zal de externe auditor in staat stellen of soms verplichten zijn controlewerkzaamheden (controleprogramma) aan te passen, beter te richten of uit te breiden.(zie verder bij de toelichting rond externe controle). De auditor zal pas na het verwerven van een inzicht en evaluatie van het intern controlesysteem kunnen oordelen over de kwaliteit van de financiële staten en een risico inschatting kunnen maken. 7

9 2.3. Maatregelen voor interne controle De interne controle heeft een preventief, repressief en corrigerend karakter Preventieve: maatregelen ter voorkoming van fouten en fraude Functiescheiding Handtekeningsbevoegdheid Solvabiliteitsonderzoek bij klantenacceptatie ICT beveiligingen Repressieve: maatregelen ter ontdekking of opsporen van fouten en onregelmatigheden Cijferbeoordeling: controle op brutomarges, controle op toegestane korting Periodieke inventarisaties Tussentijdse confirmaties Corrigerende: maatregelen die fouten rechtzetten of sanctioneren Het interne controlesysteem zal in bepaalde gevallen permanent aanwezig zijn om de risico s te verminderen en de doelstellingen te halen Bv klantenbrieven, aanmaningen tot betaling, functiescheiding, ethische code, budgeten Naast deze permanenten controlebewaking is het veelal even belangrijk om afzonderlijk en sporadisch nog de zogenaamde discontinue controlebewaking door te voeren. Bv extern nazicht 2.4. Beperking aan interne controle Hiervoor was al sprake van redelijke mate van zekerheid en het feit dat risico s eigen zijn aan het ondernemen. Bijkomende beperkingen zijn : o technische (ICT) o menselijke (beoordelingsfout / onzorgvuldigheid ) o economische (kosten-batenanalyse) o ingrijpen van (hoger) management o samenzweringen 8

10 o niet routine transacties (niet voor elke transactie bestaan er procedures) Controlemaatregelen De controlemaatregelen zijn acties die genomen worden om de interne controle te verbeteren, te testen en ze efficiënt te houden Functiescheiding Ondernemingen delen hun personen in volgens hun activiteit, als we dit uittekenen bekomen we een organigram. Op vlak van interne controle gaan we personen indelen naar hun controletechnische functie. Het is op de controletechnische functie dat er bij voorkeur een functiescheiding wordt voorzien en dit doen we door ze minimaal in te delen als volgt : a. Beschikkend De functie wordt ook wel beherend/goedkeurend/autoriserend genoemd. Deze functie verstrekt de opdracht of beslist over de opdracht. Bv: aankopers, verkopers, financieel directeur b. Bewarend De functie staat voor het bewaren van goederen, gelden, activa, gegevens. Deze functie mag enkel ontvangen of afgeven op basis van procedures/machtiging en verstrekt informatie aan de registrerende functie. Bv: magazijnier, kassier, databeheerder c. Registrerend De functie staat voor het verwerken van gegevens en moet zoveel als mogelijk onafhankelijk werken van beschikkende en bewarende functies. Bv: boekhouding, voorraadbeheer d. Controlerend De functie staat voor het nazicht op juistheid en volledigheid. De leiding van de onderneming zal er moeten voor zorgen dat binnen eenzelfde proces de diverse controletechnische functies bij verschillende personen zal gelegd worden Budgetteren als controlemaatregel 9

11 Een goed opgemaakt budget blijft altijd nog een schatting maar kan als controlemaatregel zeer nuttig zijn. De toetsing met het budget (dat goedgekeurd is door de hoogste leiding) zorgt voor vroege opsporing van afwijkingen en het waarom van deze afwijkingen. Het werken met een algemeen aanvaard budget vermindert het risico dat er afgeweken wordt van de doelstellingen en krijtlijnen voor wat de kosten, investeringen en personeelsbeleid betreft Gebruik van geschikte formulieren Het gebruik van voorgedrukte formulieren in een organisatie zorgt vaak voor een efficiënte en correcte werkwijze. In sommige gevallen zal het vooraf nummeren van deze voorgedrukte documenten de controle (volledigheid / cut off ) van bepaalde processen vergemakkelijken en de kans op fouten en fraude beperken. Op deze voorgedrukte documenten wordt meestal ook de persoon of functie vermeld die moet paraferen of handtekenen zodat ook de controle of feit van gecontroleerd te zijn efficiënt kan gebeuren Beveiliging van activa Het beveiligen van activa zal vanuit controletechnisch standpunt gaan van een goed afgesloten domein tot het goed beveiligen van de itc. Het gaat dus over fysieke toegang tot locaties, onderhoud van gebouwen en machines en over elektronische toegangsbeveiliging Tools van de interne controle (voorbeelden) Inventarisatie Door middel van inventarisatie of fysieke telling kan nagegaan worden hoe het staat met de activa van de onderneming en dit afstemmen met de gegevens die voorkomen in de administratie of financiële staten. Bv : telling kasgelden oplijsten laptops of gsm s computers of meubilair voorzien van serienummer en oplijsten In de KMO-praktijk zal men meestal vaststellen dat er buiten een afschrijvingstabel er geen enkele opvolging bestaat van de activa en zeker niet van activa die nog aanwezig zijn (zouden moeten zijn) en volledig zijn 10

12 afgeschreven. Deze situatie kan in geval van een vraag tot attest of controleopdracht bij overdracht, vereffening of waardering voor veel ongemak en verhoogd risico op fouten zorgen Externe confirmatie De KMO maakt (ten onrechte) zelden gebruik van de techniek van externe confirmatie in het kader van de interne controlemaatregelen. Het periodiek vragen van saldobevestigingen bij klanten of leveranciers laat nochtans aan het bestuursorgaan toe om de kwaliteit van haar administratie te testen en haar vertrouwen in de financiële staten (waar ze verantwoordelijk voor zijn) te verhogen. Afwijkingen die vastgesteld worden tijdens de normale werking kunnen wijzen op een verkeerde werkwijze, een externe fout, noodzaak aan opleiding personeel, opzet of niet toepassen van de voorziene procedure of zelfs noodzaak om de procedure aan te passen Beoordelen van verantwoordingsstukken Het nagaan of er gewerkt wordt met origineel en gedateerde stukken die ondertekend worden door de juiste personen. Bv: Periodiek nazicht of bankafschrift overeenstemt met gegevens in boekhouding. Kostennota voor terugbetaling van kosten aan personeelslid gebeurt met de daarvoor voorziene documenten en met de correcte en gedateerde machtiging. De verzendbon is door klant afgetekend en vormt zo correcte verantwoording voor verkoopfactuur Observatie Op de werkvloer de vaststelling doen of de werkwijze overeenstemt met de voorziene procedures en voorschriften. Maandelijkse centralisatie vragen van bepaalde rekeningen, afstemming met bankafschriften, btw overzichten Medewerkers Het inwinnen van inlichtingen of interviews op de werkvloer Rekenkundig nazicht Het periodiek natellen van bepaalde berekeningen (afschrijvingen / interesten / kortingen.). Bv : de veelvoorkomende formulefouten bij gebruik van rekenbladen 11

13 Analytisch testen Het maken van verbandcontroles. Bv : winstmarge (relatie aankoop/voorraad/omzet) Kortingen (aankopen / bekomen korting) Omzet per klant en verleende korting Key Performance Indicators Balanced Scorecard Deze techniek betreft een evaluatiemiddel om de effectiviteit van een organisatie te beoordelen en te verhogen. De meest gebruikte KPI s zijn : Financiële: bv winst / kosten / ratio s Klantgericht: klantentevredenheid/klachten/responstijd Intern: productienormen/doorlooptijd Ontwikkeling en groei: opleiding/verloop Checklists Betreft het hanteren van standaard vragenlijsten. 12

14 13

15 14

16 15

17 16

18 17

19 18

20 2.7. Best practices Algemeen Zoals al vermeld is de interne controle te zien binnen de doelstellingen, de aard en de omvang van de onderneming. De kosten-batenanalyse is een belangrijke factor evenals de bedrijfscultuur en de ethiek die heerst in een bedrijf. Elk bedrijf heeft een aantal basisprocedures, deze procedures worden bij voorkeur ook uitgeschreven en periodiek geëvalueerd (op hun doelmatigheid) en getest ( op hun effectieve toepassing). Deze procedures moeten steunen op of rekening houden met volgende: Er moet een aangepast organisatieschema zijn Er moeten taakomschrijvingen zijn met hun bevoegdheden Er moet een ( sluitend) systeem van volmachten en goedkeuringen zijn Er moet een gepaste scheiding van functies zijn De betrokken personen moeten competent zijn Aankoopproces Gelet op het korte tijdsbestek behandel ik één van de basisprocedures aan de hand van een best practice. Er wordt onderscheid gemaakt volgens de soort aankopen ( bv investeringen, aankopen goederen, aankopen algemene kosten. Verschillende autorisatieniveaus toestaan Er wordt op de leveranciersmarkt onderzocht. De criteria en selectie van de leveranciers is vastgelegd. Eindejaarkorting, contractuele afname verplichting, prijsafspraken Er worden offertes gevraagd. prijs, kwaliteit en hoeveelheid Er worden aankopen gedaan via een bestelaanvraag De aankoop moet zijn oorsprong vinden in een behoefte en daarbij moet de aankoopverantwoordelijke zijn goedkeuring geven en dit op basis van zijn budget, de voorraadevolutie, investeringsplan.. 19

21 Er wordt een standaard bestelformulier gehanteerd. Vooraf genummerd document met aankoopvoorwaarden Er wordt bij ontvangst van de goederen op aantal en kwaliteit gecontroleerd Bij vastleggen van de aankoopfacturen Registratie van alle facturen gebeurd onmiddellijk (eventueel als nog goed te keuren) Nazicht van conformiteit factuur ( btw / condities ) Nazicht met bestelformulier en goederenontvangst De creditnota s worden opgevolgd Aankoopfactuur wordt goedgekeurd door afdelingsverantwoordelijke en aankoopdirecteur. Personeel krijgt regelmatig training of opleiding De aankoper krijgt een bonus volgens meetbare doelstelling Voorschotten worden opgevolgd Leveranciersbestand kan slechts met beperkte toegang gewijzigd worden De maandelijkse centralisatie wordt voorgelegd aan bestuur Bestuur ontvangt vervaldaglijsten Bestuur doet steekproeven op de bankafschriften Controleomgeving: Er is een inkoopafdeling? De inkoopprocedures zijn vastgelegd? In bovenstaande cyclus worden een aantal acties genomen om te kunnen voldoen aan een aantal controledoelstellingen ( de maatregelen zijn zowel van preventieve als van repressieve aard) zoals : Autorisatie : Volledigheid Bestaan Correctheid Tijdigheid Waardering Rubricering In bovenstaande cyclus worden een aantal acties genomen in het kader van functiescheiding : Beherend/autoriserend Goedkeuring bestelling Goedkeuring factuur (afdelingsverantw. en directeur = 4 ogen) Opvragen creditnota Aanvaarding leverancier 20

22 Bewarend Magazijn receptie goederen Nummering en klassering facturen Registrerend Opmaak bestelbon Boeking factuur Verwerking bestelbon Verwerking voorschot Maandelijkse centralisatie Controlerend Nazicht factuur Nazicht centralisatie Nazicht bankafschriften Telling ontvangst Nazicht leveranciersvoorwaarden / kortingen Thesauriebeheer Personeelsbeleid IT processen 21

23 Case 1 NV SLA-BAK is een kleine onderneming met goede resultaten. De boekhouder valt vrij plots ziek en hij zal gedurende langere tijd afwezig zijn. Hij heeft zich wel geëngageerd om de achterstand in te halen zodra hij terugkomt. De bedrijfsleider wil ondertussen tussentijdse cijfers en vraagt aan een extern accountant om een tussentijdse staat van activa en passiva op te stellen. Hij heeft immers zelf weinig tijd en kennis van de materie. De externe accountant gaat over tot het opstellen van de tussentijdse staat en om de vorderingen op klanten te controleren, en vraagt aan een selectie van klanten om de openstaande saldi te confirmeren. Meerdere klanten waarvan men dacht dat ze nog geld moesten aan de onderneming, beweerden al betaald te hebben. Na bijkomende controle blijkt, dat de boekhouder een aantal betalingen had gebruikt om saldi van andere klanten aan te zuiveren. Hij kon dit doen aangezien de betalingen per cheque gebeurden. Het komt erop neer dat de boekhouder zichzelf een quasi permanent voorschot heeft bezorgd van ca Bij vergelijking met de balans van het laatste jaar blijkt dat een aantal oude openstaande leveranciers-schulden voor een totaal bedrag van uit de boekhouding verdwenen zijn. Na verder onderzoek blijkt de boekhouder dit bedrag op zijn rekening te hebben overgemaakt. Een groot aantal verkoopfacturen met toepassing van 21% BTW zijn opgenomen in de BTW aangifte in de rubriek " Uitvoer naar derde landen" niet onderworpen aan BTW. Met andere woorden de BTW diende overgemaakt te zijn aan de Staat maar was dit niet. In tegendeel, op de bankrekening van de boekhouder was de BTW gestort. Na een substantieel onderzoek wordt vastgesteld dat gedurende het laatste semester een groot aantal creditnota's was opgesteld voor relatief kleine bedragen voor bepaalde klanten. Deze creditnota's waren opgesteld door de boekhouder en uitbetaald op zijn bankrekening. Verder komt aan het licht dat de onkostennota's van een aantal collega's uitzonderlijk hoog waren de voorbije maanden. Toen zij hierover ondervraagd werden, bleken zij hier niet van op de hoogte. Een gedetailleerde analyse toonde aan dat de boekhouder deze onkostennota s had aangepast door een cijfer toe te voegen. Opnieuw had hij zichzelf het verschil uitgekeerd. Verder belde een klant om de terugbetaling te vragen van , die hij 6 maand geleden per ongeluk dubbel had betaald. In eerste instantie kon hier niet op ingegaan worden aangezien er in de boekhouding geen spoor van deze dubbele betaling was terug te vinden. Inderdaad, de boekhouder had deze dubbele betaling doorgestort naar zijn bankrekening. Vraag Geef voor 3 van de hiervoor vermelde vaststellingen de formulering van het probleem en geef de te nemen maatregelen. 22

24 Case 2 NV WAKE-UP (kleine KMO) verkoopt koelkasten van verschillende merken en types. De heer CLEVER is verantwoordelijk voor het beheer van de aankopen, bestelling, prijszetting en het voorraadbeheer. Gezien de heer CLEVER er s morgens als eerste bij is neemt hij altijd alle correspondentie met de leveranciers op zich. Door zijn uitstekende productkennis kan hij in zowat alle omstandigheden beoordelen welke prijs dient gevraagd te worden in functie van de noden en vereisten van de verschillende klanten. De markt van de onderneming situeert zich in de detailhandel van elektrische huishoudtoestellen. De kracht van de onderneming is dat ze flexibel kunnen omgaan met hun prijzen aangezien ze steeds grote volumes aankopen. De heer CLEVER is al 15 jaar werkzaam bij de onderneming, leverde steeds een goede en loyale dienst en neemt de goede werking van de onderneming ter harte0 De heer CLEVER komt zelfs regelmatig op zaterdagmorgen als het bedrijf gesloten is om zijn administratie bij te werken. Vraag Identificeer 3 belangrijke tekortkomingen, motiveer uw antwoord en formuleer de nodige aanbevelingen. 23

25 3. COSO - COSO ERM 3.1. COSO (1) COSO is een managementmodel dat zijn oorsprong vindt in het Watergateschandaal in de VS. De Amerikaanse overheid (1976) wou een doeltreffende controle instellen om omkoperij te voorkomen. In 1978 werd een aanbeveling opgesteld door het American Institute of Certifed Public Accountants. De Treadway Commission, bestaande uit diverse instituten rond accountancy, audit en management hebben hun aanbeveling gedaan in 1992 met betrekking tot interne controle en interne beheersing, dit resulteerde in 1994 uiteindelijk in het COSO-rapport. Het COSO-rapport is het enige internationaal erkende raamwerk (1992) en dat in 2012 (definitieve versie voorzien half 2013) werd herwerkt conform de evolutie van het bedrijfsleven en de daaruit voortvloeiende behoeften en maatschappelijke vereisten. Het COSO-model als één van de standaardmodellen of referenties gebruik bij het onderzoek naar de interne controlesystemen. Het COSO-model geeft de relatie weer tussen - Doelstelling van de organisatie - Controlecomponenten - Activiteiten/eenheden waarvoor de interne controle nodig is Het COSO-model onderscheidt vier categorieën van risico s - Strategische risico s o Sector o Economisch / conjunctuur o Concurrentie o Wijziging wetgeving en reglementering o Imagoschade o - Operationele risico s o Problemen met toelevering o Ontevreden klanten o Productieproblemen o Geschillen o Personeelsverloop o Kennis en ervaring personeel o - Financiële risico s 24

26 o Ratio s o Intresten en koersen o Prijsevolutie o.. - Informatie risico s o Financiële rapporten o Prestatiemeting o Informatietoegang o Beschikbaarheid van de informatie o. 25

27 26

28 3.2. COSO (2) ERM Van 5 naar 8 componenten 1.Interne omgeving (internal environment) a. Integriteit en ethische waarden o Gedragscode o Voorbeeldfunctie management o Sanctioneringsbeleid o Bonussen en verleidingen b. Bekwaamheid van personeel o Aanwezige kennis o Opleidingsmogelijkheden o functiebeschrijving c. Filosofie en stijl van management o Controlebewustzijn o Zin voor risico o Stabiliteit van het management o communicatiestijl d. Deugdelijk bestuur (corporate governance) o Bestaan van comités 27

29 o Onafhankelijkheid van bestuursleden o Algemene principes (respect, integriteit..) e. Structuur van de organisatie f. Toekennen van verantwoordelijkheden en beslissingsmacht g. HR beleid o Selectie o Opleiding o Verloning - promotie 2.Vastleggen van de objectieven (objective setting) a. Strategische objectieven b. Onderliggende objectieven c. Van onderneming naar persoonlijke objectieven d. Risico-appetijt e. Risico-tolerantie 3.Identificeren van gebeurtenissen (event identification) a. Factoren (intern / extern) b. Evenementen c. Wat kan er verkeerd gaan? 4.Inschatten van risico s (risk assessment) a. Impact b. Kans 5.Risico response (risk response) a. Aanvaarden/weigeren/verminderen/transfereren 6.Controle activiteiten (control activities) a. Policy legt vast wat er moet gebeuren b. Procedure legt vast hoe het moet gebeuren Bv : functiescheidingen Organogram Handleidingen Analytisch inzicht door leiding Fysieke controle Cijferbeoordeling 7.Informatie en communicatie (information & communication) 8.Opvolging (monitoring) doelstellingen 1.Efficiënt (operations) 2.Betrouwbaar (financial reporting) 3.Naleven reglementen (compliance) 28

30 Voorbeeld Vlaamse Overheid D_Thema registratieprocessen D.3_Subthema: Aankopen Doelstelling: een tijdige, juiste en volledige registratie van de financiële gegevens met betrekking tot aankopen,, binnen het kader van een goed functionerende administratie, zodat een vlotte en relevante rapportering mogelijk wordt Definities: volledigheid correctheid Tijdigheid efficiëntie effectiviteit rechtmatigheid autorisatie Alle boekhoudkundige transacties met betrekking tot aankopen worden geregistreerd De boekhoudkundige registraties of boekingen zijn reëel, voor het juiste bedrag en onder de juiste rekeningen geboekt. De registraties of boekingen gebeuren zonder uitstel en in de juiste periode. Transacties worden op het juiste moment uitgevoerd. Verkrijgen van het grootst mogelijk effect, gegeven de beschikbare middelen. Uitgaven gebeuren met reëel resultaat naar de doelstellingen van de entiteit toe. De transacties gebeuren in overeenstemming met de van toepassing zijnde regels. Transacties, boekingen gebeuren door een daartoe bevoegd persoon. CONTROLEDOELSTELLING RISICO PROBABILITEIT IMPACT (ernst) MOGELIJKE BEHEERSINGSMAATREGEL ACTOR VOLLEDIGHEID - sommige transacties en/of gegevens werden niet geregistreerd (vb betalingskortingen, intresten bij laattijdige betaling, investeringen/desinvesteringen) - Alle transacties moeten zonder uitstel, getrouw en volledig worden opgenomen in de boekhouding. Dit wordt als dusdanig in de procedures (aankopen, vaste activa verwerkt). (1) - De toepassing van de procedures wordt - 29

31 CONTROLEDOELSTELLING RISICO PROBABILITEIT IMPACT (ernst) MOGELIJKE BEHEERSINGSMAATREGEL ACTOR regelmatig geëvalueerd. Indien blijkt dat bepaalde procedures niet worden toegepast wordt de oorzaak ervan onderzocht en worden passende maatregelen genomen.(17) - niet alle facturen/documenten geraken bij de juiste afdeling (boekhouddienst) - er worden ten onrechte aan de leveranciers geen creditnota s gevraagd - Alle uitgavenprocessen moeten uitvoerig worden beschreven. Bij de beschrijving van deze processen moeten de nodige controlepunten worden voorzien. (1) - De processen zijn voldoende gekend bij de betrokken actoren. (18) - Er is voldoende communicatie tussen de verschillende diensten. (19) - De organisatiestructuur is duidelijk uitgetekend en gekend bij de betrokken actoren. (18) - Alle aankoopfacturen worden bij hun ontvangst onmiddellijk geregistreerd (registreren is hier niet noodzakelijk synoniem voor boeken). De leverancier geeft duidelijke informatie op de aankoopfactuur voor welke persoon/afdeling de factuur bestemd is. (1) - Er moet voldoende communicatie zijn tussen de verschillende diensten/ entiteiten omtrent afwijkingen tussen bestelling, levering en factuur. Dit wordt in de procedures verwerkt. (1) (19) - Er bestaat een systeem dat automatisch de

INLEIDING TOT DE INTERNE CONTROLE

INLEIDING TOT DE INTERNE CONTROLE INLEIDING TOT DE INTERNE CONTROLE onder leiding van Willy GROFFILS met bijdragen van Lieven ACKE Johan CHRISTIAENS Michel J. DE SAMBLANX Daniel LEBRUN LucVAN BAEL deze tekst werd doorgenomen door een leescomite

Nadere informatie

HOE EEN CO-PARTNERSHIP CREEREN?

HOE EEN CO-PARTNERSHIP CREEREN? Co-partnership Externe versus interne zekerheid: HOE EEN CO-PARTNERSHIP CREEREN? Instituut van de Bedrijfsrevisoren Koninklijk Instituut Onderhavig document werd geschreven door een werkgroep bestaande

Nadere informatie

Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement. De praktijk in Nederland.

Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement. De praktijk in Nederland. Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement De praktijk in Nederland. Herziene uitgave. Januari 2006. Voorwoord Door Prof. dr. J.G.M. Frijns, Voorzitter Monitoring Commissie Corporate Goverance Code

Nadere informatie

Effectiviteit van GRC -Tools

Effectiviteit van GRC -Tools - Ali Çolak & Hasib Haq Post Graduate IT-Audit Opleiding VU Team 945 VU Coach: Rob Christiaanse Bedrijfscoach Guillaume Speear RE CISA Alex van Doorn RE RA Auteurs: Ali Çolak Hasib Haq Student Nr: 1689908

Nadere informatie

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN Brochure Kleine VZW s 1 19/06/2003 Inhoudstabel Woord van de Minister... 5 Woord vooraf werkgroep... 6 Hoofdstuk 1 Het boekhoudkundig kader...

Nadere informatie

Governance memorandum van Ergo Insurance nv. Versie op 27/06/2011

Governance memorandum van Ergo Insurance nv. Versie op 27/06/2011 Governance memorandum van Ergo Insurance nv Versie op 27/06/2011 3 1. Aandeelhouderstructuur ERGO Insurance NV maakt deel uit van de ERGO verzekeringsgroep. ERGO Versicherungsgruppe AG, een vennootschap

Nadere informatie

Ten geleide. 14 Etablissements de crédit

Ten geleide. 14 Etablissements de crédit Ten geleide 14 Etablissements de crédit De voorbije jaren werden gekenmerkt door ingrijpende veranderingen op de financiële markten en in de financiële wetgeving. Voor de ondernemingen, bemiddelaars en

Nadere informatie

Tax Control Framework

Tax Control Framework Tax Control Framework Van risicogericht naar "in control": het werk verandert DV 401-1Z*1PL 12345 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Inleiding 4 2. Internationale ontwikkelingen Corporate Governance

Nadere informatie

Risicomanagement. Een onderzoek naar risicomanagement bij 100.000+ gemeenten

Risicomanagement. Een onderzoek naar risicomanagement bij 100.000+ gemeenten Risicomanagement Een onderzoek naar risicomanagement bij 100.000+ gemeenten Nyenrode School of Accountancy & Controlling opleiding Master Accountancy Door : Patrick Schouten Studentnummer : 980723 Datum

Nadere informatie

Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008

Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008 Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008 1 Leidraden 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Leidraad 14 2 Leidraad OPDRACHTEN IN DE MKB-PRAKTIJK 3 Deze leidraad,

Nadere informatie

CONCEPT. NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten

CONCEPT. NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten Dit document maakt gebruik van bladwijzers. CONCEPT NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten Consultatieperiode loopt tot

Nadere informatie

IT auditing bij splitsing in de energiesector

IT auditing bij splitsing in de energiesector IT auditing bij splitsing in de energiesector Naam: Robbert van der Pol MSc Business Administration, Erasmus Universiteit Rotterdam Bedrijfscoach: Danny Suykerbuyk MSc Informatics & Economics, Erasmus

Nadere informatie

Opstap naar volwassen risicomanagement

Opstap naar volwassen risicomanagement Visiedocument Risicomanagement Opstap naar volwassen risicomanagement 1. Doelstellingen formuleren 2. Inventarisatie & analyse van van potentiële potentiële risico s risico s 3. Actualisatie Actualisatie

Nadere informatie

Leeswijzer: toelichting bij de syllabus

Leeswijzer: toelichting bij de syllabus Leeswijzer: toelichting bij de syllabus Deze syllabus is geschreven in opdracht van het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse Gemeenschap. Hij is bedoeld als ondersteuning voor de lokale besturen

Nadere informatie

risicomanagement risicomanagement Hoe Sarbanes-Oxley kan leiden tot goed ondernemingsmanagement

risicomanagement risicomanagement Hoe Sarbanes-Oxley kan leiden tot goed ondernemingsmanagement Van financial reporting control naar organisatiebrede control en B 0120 1 Van financial reporting control naar organisatiebrede control en Hoe Sarbanes-Oxley kan leiden tot goed ondernemingsmanagement

Nadere informatie

Elektronische facturatie en accounting token: twee vliegen in één klap

Elektronische facturatie en accounting token: twee vliegen in één klap e - accounting Elektronische facturatie en accounting token: twee vliegen in één klap Roger Lassaux Directieadviseur IAB Belastingconsulent Als bevoorrechte adviseurs van de ondernemingen kunnen de accountants

Nadere informatie

Corporate Governance van de Philips-groep

Corporate Governance van de Philips-groep Corporate Governance van de Philips-groep Algemeen Koninklijke Philips Electronics N.V. (de vennootschap ) is de houdstermaatschappij van de Philips-groep ( Philips of de groep ). De vennootschap die in

Nadere informatie

Auditcharter van de groep Dexia

Auditcharter van de groep Dexia Januari 2013 Auditcharter van de groep Dexia Dit charter formuleert de grondbeginselen van de interne auditfunctie binnen de groep Dexia, door de opdrachten, de plaats in het interne controlesysteem, de

Nadere informatie

FAQ : 2013, de laatste kans op een fiscale regularisatie

FAQ : 2013, de laatste kans op een fiscale regularisatie 2013 nieuwsbrief nr.2 www.bdo.be Nieuwsbrief De geconsolideerde rapportering: het boordinstrument bij uitstek FAQ : 2013, de laatste kans op een fiscale regularisatie Transfer Pricing PAGINA 4 PAGINA 7

Nadere informatie

De Nederlandse corporate governance code

De Nederlandse corporate governance code De Nederlandse corporate governance code Beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice bepalingen Monitoring Commissie Corporate Governance Code 1 2 Inhoud DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE

Nadere informatie

L276_14_Bewaren en Bewijzen:L276_14_Bewaren en bewijzen 20-03-2007 14:31 Pagina A Bewaren en Bewijzen

L276_14_Bewaren en Bewijzen:L276_14_Bewaren en bewijzen 20-03-2007 14:31 Pagina A Bewaren en Bewijzen Bewaren en Bewijzen Bewaren en Bewijzen Een productie van: Colofon Dit is een uitgave van ECP.NL. Deze uitgave is een volledige herziening van de uitgave Bewaren en bewijzen (1998) van ECP.NL en het Nederlands

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners juni 2004, oktober 2005, september 2011 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Begripsbepalingen... 4 1.3 Versiehistorie... 4 2. Naleving en

Nadere informatie

Rapport. Elektronische facturatie:

Rapport. Elektronische facturatie: Rapport Elektronische facturatie: Berekening besparing aan administratieve lasten door het gebruik van elektronische facturatie in 2013 2014 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Wettelijk kader... 4 1.1.1

Nadere informatie

Leidraad. Interne Controle Organisatiebeheersing

Leidraad. Interne Controle Organisatiebeheersing Leidraad Interne Controle Organisatiebeheersing Coördinatie en eindredactie Technische werkgroep interne controle Carolina Stevens, Herman Panneels, Kurt Debruyne, Leo Van Loo, Lieven Tydgat, Mark Vandersmissen,

Nadere informatie

Faculteit der Maatschappijwetenschappen

Faculteit der Maatschappijwetenschappen ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME Faculteit der Maatschappijwetenschappen De opzet van de Interne Controle Unit voor de districten middels "Wide Area Network" (WAN) binnen het "Decentralization and

Nadere informatie

Omzendbrief FMI/2007-02 OVER DE VERPLICHTINGEN VAN OP EEN GEREGLEMENTEERDE MARKT GENOTEERDE EMITTENTEN

Omzendbrief FMI/2007-02 OVER DE VERPLICHTINGEN VAN OP EEN GEREGLEMENTEERDE MARKT GENOTEERDE EMITTENTEN Omzendbrief FMI/2007-02 OVER DE VERPLICHTINGEN VAN OP EEN GEREGLEMENTEERDE MARKT GENOTEERDE EMITTENTEN December 2007* * De nieuwe wetgeving die in deze omzendbrief wordt besproken, treedt in werking op

Nadere informatie

7. NORMEN INZAKE DE CONTROLE BIJ HET VOORSTEL TOT ONTBINDING VAN VENNOOTSCHAPPEN MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

7. NORMEN INZAKE DE CONTROLE BIJ HET VOORSTEL TOT ONTBINDING VAN VENNOOTSCHAPPEN MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID 7. NORMEN INZAKE DE CONTROLE BIJ HET VOORSTEL TOT ONTBINDING VAN VENNOOTSCHAPPEN MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID Gelet op de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut der Bedrijfsrevisoren,

Nadere informatie

I Naleving en handhaving van "de code" (Governance principes).

I Naleving en handhaving van de code (Governance principes). I Naleving en handhaving van "de code" (Governance principes). Elk jaar aandacht in het jaarverslag en op de website op welke wijze wij de Code naleven. Hier wordt o.a. aangegeven in hoeverre de bepalingen

Nadere informatie

Rijksbrede leidraad voor het tegengaan van Misbruik & Oneigenlijk gebruik (M&O) bij subsidies

Rijksbrede leidraad voor het tegengaan van Misbruik & Oneigenlijk gebruik (M&O) bij subsidies Opmerking vooraf Deze leidraad dient als ondersteuning van het M&O-beleid bij subsidies. Het bevat een praktische handreiking door middel van voorbeelden, het benoemen van aandachtspunten en het duiden

Nadere informatie