VRAGENLIJST BELASTINGCONSULENT BEKWAAMHEIDSEXAMEN 2013/1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VRAGENLIJST BELASTINGCONSULENT BEKWAAMHEIDSEXAMEN 2013/1"

Transcriptie

1 1 VRAGENLIJST BELASTINGCONSULENT BEKWAAMHEIDSEXAMEN 2013/1 WETGEVING INZAKE DE JAARREKENING 15 PUNTEN Vraag 1 / 4 punten De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid XYZ heeft de volgende balans- en resultatenrekening. ACTIEF JAAR 2012 JAAR 2011 PASSIEF JAAR 2012 JAAR 2011 Materiële vaste activa Kapitaal Vorderingen < jaar Reserves Liquide middelen Overgedragen resultaat Schulden > jaar Schulden < jaar TOTAAL TOTAAL RESULTATENREKENING Te bestemmen winst/verlies Resultaatverwerking Jaar 2011: Te bestemmen winst van het boekjaar Overgedragen verlies vorig boekjaar Over te dragen winst Resultaatverwerking Jaar 2012: Te bestemmen verlies van het boekjaar Overgedragen winst vorig boekjaar Over te dragen winst a) Dient deze vennootschap haar waarderingsregels te verantwoorden in haar jaarverslag, en indien zij geen jaarverslag dient op te stellen in haar jaarrekening in het jaar 2012? b) Motiveer uw antwoord.

2 Vraag 2 / 6 punten Gelieve voor de onderstaande gevallen het juiste antwoord aan te kruisen. a) Onderneming A heeft een openstaande leveranciersschuld ten opzichte van onderneming X voor een bedrag van ,00 euro. Er werd besloten om deze schuld in te brengen als kapitaal. Zij dient de volgende boeking (en) aan te brengen in haar boekhouding. Zij boekt de leverancierschuld ten opzichte van een resultatenrekening tegen. Vervolgens zal zij via de resultaatverwerking een overboeking maken naar de rubriek kapitaal. Zij boekt de leverancierschuld rechtstreeks over naar de rubriek kapitaal. Zij boekt via resultaatverwerking het bedrag naar de rubriek kapitaal. b) Onderneming A besluit een kapitaalvermindering van ,00 euro door te voeren door terugbetaling aan haar aandeelhouders. Zij boekt de vermindering van kapitaal ten opzichte van een rekening terug te betalen kapitaal en gaat over tot de uitbetaling van de gelden. Zij boekt de vermindering van kapitaal ten opzichte van een rekening resultaatverwerking. Zij boekt de vermindering van kapitaal ten opzichte van een rekening terug te betalen kapitaal en gaat over tot de uitbetaling van de gelden na een periode van twee maanden na de publicatie in het Belgisch Staatsblad. Zij boekt de vermindering van kapitaal ten opzichte van een rekening terug te betalen kapitaal en gaat over tot de uitbetaling van de gelden na een periode van twee maanden na de notariële akte. c) Buitenlandse onderneming AB beschikt in België over een vaste inrichting, een winkel die exclusieve juwelen verkoopt. Zij dient de boekhouding te voeren volgens de Belgische boekhoudnormen, maar dient geen jaarrekening neer te leggen. Zij dient de boekhouding te voeren volgens de Belgische boekhoudnormen, en dient een jaarrekening met cijfers van de vaste inrichting neer te leggen. Zij dient de boekhouding te voeren volgens de Belgische boekhoudnormen, en dient een jaarrekening van de buitenlandse onderneming in de vorm zoals opgesteld in het buitenland neer te leggen. Zij dient ook een sociale balans neer te leggen. Zij dient de boekhouding te voeren volgens de Belgische boekhoudnormen, en dient een jaarrekening van de buitenlandse onderneming en in voorkomend geval ook een geconsolideerde jaarrekening in de vorm zoals opgesteld in het buitenland neer te leggen. Zij dient ook een sociale balans neer te leggen.

3 Vraag 3 / 5 punten Een onderneming heeft een nieuw prototype ontwikkeld van een transportmiddel dat gebruikt kan worden in ondermeer fabrieken voor de verplaatsing van zware goederen. Zij heeft voor de ontwikkeling tot stand kwam een hele reeks van vooronderzoeken laten doen. Dit heeft nadien geressorteerd in een ontwikkeling, dat deels door de onderneming zelf werd geproduceerd en deels bij derden werd ontwikkeld. Zij heeft hiervoor volgende kosten gehad: - kosten van vooronderzoek: studiebureau s euro - ontwikkeling door derden euro - aankopen van materiaal euro - lonen van arbeiders inclusief patronale bijdragen euro Gevraagd: a) Kunnen deze kosten in aanmerking voor activering? Motiveer uw antwoord. b) Zo ja, welke van de bovenvermelde kosten? c) Op welke rekening zou u deze activering dan verwerken? U hoeft enkel de rubriek op te geven tot op 2 cijfers. d) Over hoeveel jaar dient de onderneming dit minimaal af te schrijven? e) Wat indien uit de periode na het vooronderzoek gebleken was dat het prototype niet commercieel haalbaar was en bijgevolg voortijdig besloten werd het prototype niet verder te ontwikkelen? Er werden wel reeds een aantal kosten gemaakt, zoals aankopen en personeelskosten.

4 VENNOOTSCHAPSRECHT 20 PUNTEN Vraag 1 / 14 punten Hierna volgt de balans van de bvba Avenir, afgesloten op 31/12/2012: ACTIVA PASSIVA Materiële vaste activa Geplaatst kapitaal Voorraden Overgedragen winst Vorderingen op 1 jaar Leveranciers Liquide middelen Belastingschulden Het aandeelhouderschap van deze bvba is sinds lang in handen van Paul X, met 50% van de aandelen, Jean Y met 45% van de aandelen, en Albert M die de resterende 5% aanhoudt, hetzij in totaal 186 aandelen. De statuten wijken niet af van het Wetboek van Vennootschappen. Maar Jean Y overlijdt jammerlijk en laat als enige erfgenaam zijn zoon Cedric Y na. Deel I Cedric Y voornoemd, stelt u, als accountant van de bvba Avenir de volgende vragen: Verklaar uw antwoorden bondig a) Wat zal er gebeuren met de aandelen, nu zijn vader Jean overleden is? b) Zal hij automatisch vennoot van de bvba worden? c) En hoe zit het met een eventuele overdracht van zijn aandelen? Deel II En daar een ongeluk nooit alleen komt, stelt Paul X vast dat Jean de invordering van een zeer belangrijke klant had verwaarloosd en dat die klant ondertussen failliet verklaard is. Het bedrag van de vordering bedraagt euro. Het blijkt dat die vordering al oninvorderbaar was vóór de afsluiting van de balans per 31/12/2012. Paul X raadpleegt u en vraagt wat er, vanuit juridisch standpunt, moet gedaan worden.

5 Deel III Voorts ruikt Albert M, samen met een vriend, een unieke commerciële buitenkans. Maar daar ze niet over de nodige liquide middelen beschikken, besluiten ze een S-BVBA op te richten, onder de naam Renaissance. Ze beslissen om u het boekhoudkundig en fiscaal beheer van het dossier toe te vertrouwen en leggen u het ontwerp voor. Hierna volgen twee vragen die ze u stellen met betrekking tot de oprichting van deze vennootschap: d) Is het plan uitvoerbaar voor de twee vennoten? e) Welke is hun aansprakelijkheid als oprichter? Vraag 2 / 6 punten Sinds 1 januari 2008 kunnen er geen nieuwe effecten aan toonder uitgegeven worden. De wetgever heeft gesteld dat uiterlijk op 31 december 2013 de effecten aan toonder moeten omgezet zijn. a) De wetgever heeft om de omzetten te versnellen reeds een maatregel genomen, een maatregel met een uitwerking in 2012 en/of Welke is deze maatregel. Welke actie kon/kan men ondernemen?. Wat gebeurt er met de effecten die niet zijn omgezet op 1 januari 2014? b) Wat gebeurt er met de effecten die niet zijn omgezet op 1 januari 2015?

6 PERSONENBELASTING 20 PUNTEN Vraag 1 / 12 punten De heer André, een loodgieter van 58 jaar oud, zet in 2012 zijn beroepswerkzaamheid stop en verkoopt zijn volledige handelszaak aan de heer Bernard (NB: geen verwantschap tussen de overlater en de overnemer). Bereken, op basis van de hierna verstrekte gegevens, het bedrag van de verschillende stopzettingsmeerwaarden die in de belastingaangifte moeten vermeld worden en geef de aanslagvoet van de verschillende bestanddelen. De bedragen zijn exclusief btw. (Er moet geen rekening gehouden worden met de gemeentelijke opcentiemen, en ook niet met een eventuele globale aanslag indien deze voordeliger zou zijn voor de belastingplichtige). NB: het gebouw werd in 1985 aangekocht voor een totale waarde van euro. Onder controle van de FOD Financiën werd volgende omdeling gemaakt: euro voor het gebouw en euro voor het terrein, het gelijkvloers werd bestemd voor de beroepswerkzaamheid en de 1 ste verdieping voor privébewoning (50/50-verhouding). Uiteenzetting van de in de verkoopovereenkomst vermelde prijs: Verkoopprijs van de machines = Verkoopprijs van het gebouw (Dhr. Bernard koopt het volledige gebouw en zal zich met zijn gezin op de 1 ste verdieping vestigen) = Er werd overeengekomen dat het gedeelte terrein bedraagt. Verkoopprijs van de bestelwagen = Verkoopprijs van de cliënteel = Tijdens de laatste jaren verwezenlijkte winst: De heer André had een gespecialiseerde onderneming in de arm genomen voor de overlating van zijn handelszaak. Die bemiddelaar heeft voor de verleende diensten een commissieloon ontvangen van (10%). De heer André heeft netto dus ontvangen (hetzij min ).

7 Vraag 2 / 8 punten Geef aan of volgende uitspraken waar of onwaar zijn: a) Wanneer een werknemer voorafbetalingen doet, zal hij een bonificatie genieten, maar enkel voor de belasting die betrekking heeft op zijn beroepsinkomsten. Waar Niet waar b) De interest van een spaarrekening geopend ten name van een minderjarig kind, moet nooit worden opgenomen in de belastbare grondslag van de ouders, tenzij de ouders gehuwd zijn onder het stelsel van de wettelijke gemeenschap. Waar Niet waar c) Wanneer de eigendom van een onroerend goed gesplitst is en dat goed verhuurd wordt aan een huurder die het gebruikt voor de uitoefening van zijn beroep, zal de naakte eigenaar belast worden op het kadastraal inkomen en zal de vruchtgebruiker belast worden op de ontvangen huur. Waar Niet waar d) De enige beroepsinkomsten die in aanmerking komen voor de forfaitaire aftrek van beroepskosten zijn de inkomsten van werknemers en de inkomsten van bedrijfsleiders. Waar Niet waar e) Auteursrechten worden nooit als beroepsinkomsten beschouwd maar worden steeds als roerende inkomsten belast. Waar Niet waar f) Bij werknemers worden, alvorens de forfaitaire beroepskosten te berekenen, eerst de door de werknemer gedragen persoonlijke sociale bijdragen die door de werkgever niet werden ingehouden afgetrokken. Waar Niet waar g) Wanneer een bedrijfsleider het bedrag van het verlies van zijn vennootschap dat hij ten laste wil nemen op het debet van zijn rekening-courant laat inschrijven, kan dat bedrag ten name van de bedrijfsleider als beroepskosten worden afgetrokken. Waar Niet waar

8 h) De herkwalificatie van huur tot bezoldigingen die ten name van een bedrijfsleider wordt uitgevoerd, heeft betrekking op alle onroerende goederen, inclusief terreinen. Waar Niet waar VENNOOTSCHAPSBELASTING 20 PUNTEN Vraag 1 / 6 punten Een bvba verschaft volgende gegevens over de waardering van haar goederenvoorraad voor het jaar 2012 (we beperken ons tot één bepaald type product) : De bedragen zijn exclusief btw. Beginvoorraad = 265 stuks Aantal aangekochte producten = stuks Aantal verkochte producten = stuks Eindvoorraad = 280 stuks Aankoopprijs Verkoopprijs 200,00 EUR/stuk 250,00 EUR/stuk Op de balans verschijnt een eindvoorraad met een waarde van ,00 euro ( 280 stuks x 200,00 euro/stuk). De resultatenrekening vertoont een bruto-exploitatiewinst gelijk aan ,00 euro: Omzet 1 775,00/stuk x 250 stuks = ,00 -kostprijs verkochte goederen (265st st 280st) x 200,00 = ,00 Brutowinst = ,00 Naar aanleiding van het fiscale onderzoek over boekjaar 2012 stelt de controledienst vast dat de bvba een aankoopfactuur voor 20 producten heeft geboekt onder haar aankopen, terwijl de producten pas tijdens het volgende boekjaar 2013 door de leverancier werden geleverd. Aangezien die 20 producten niet zijn geteld op , zijn zij niet opgenomen in de inventaris. Wat zijn de fiscale gevolgen van die fiscale controle? Vraag 2 / 6 punten Een bestaande Belgische NV (kleine vennootschap volgens art. 15 W.Venn.) die haar balans afsluit op beheert de volgende voorziening, door het vereiste formulier (204.3): Een voorziening van ,00 euro voor grote herstellingen prijkte op de balans van het boekjaar afgesloten op Deze voorziening is op te splitsen in 5 000,00 euro voor schilderwerken, die werd vrijgesteld en in ,00 euro voor de uitbreiding van de garage. De totale voorziening van ,00 euro wordt in 2012 volledig teruggenomen wegens het ten laste nemen van bedoelde uitgaven, te weten:

9 - Schilderwerken (om de 10 jaar) waarvan de kostprijs 8 900,00 euro (excl. btw) bedraagt; - Uitbreiding van de garage voor de vrachtwagens, waarvan de kostprijs ,00 euro (exclusief btw) bedraagt. Vervolledig onderstaande onderdeel van de aangifte : omschrijving + overeenkomstig(e) bedrag(en). Vraag 3 / 8 punten Een vennootschap heeft een boekjaar van 1 oktober 2011 tot en met 30 september In de periode tussen 1 januari 2012 tot en met 30 september 2012 zijn de belastbare voordelen van alle aard uit firmawagens voor de personeelsleden en de bedrijfsleiders van de vennootschap gelijk aan ,00 euro. Al deze voordelen zijn belastbaar in de personenbelasting in hoofde van de genieters. De vennootschap beschikt over overgedragen fiscale verliezen voor aanslagjaar 2012 van ,00 euro. Fiscaal resultaat na 1 ste bewerking = ,00 - Aangroei reserves : 6 000,00 - Verworpen uitgaven (incl = 17% x ,00 VAA) : ,00 - Uitgekeerde dividenden : 4 000,00 a) Bepaal in onderstaande hypothese de belastbare grondslag van deze vennootschap b) Vul de bijgevoegde onderdelen van de aangifte in. BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE 15 PUNTEN Vraag 1 / 9 punten Vermeld voor onderstaande handelingen het(de) rooster(s) van de btw-aangifte die moeten ingevuld worden en eveneens het(de) overeenkomstig(e) bedrag(en). Een modelaangifte is in bijlage toegevoegd. U mag er van uit gaan dat de bedragen exclusief btw zijn. a) Een gewone belastingplichtige zet op 15 januari 2012 zijn economische activiteit stop. Op het ogenblik van deze definitieve stopzetting bevat het bedrijfspatrimonium nog een bestelwagen (aangekocht in 2011 voor de prijs van , % btw) en het bedrijfsgebouw (aangekocht in 2006 voor een prijs van , % btw). De bestelwagen is op het ogenblik van de stopzetting nog ,00 waard. Het bedrijfsgebouw is daarentegen in waarde gestegen en is bij de stopzetting ,00 waard.

10 NR BEDRAG b) Een Belgische belastingplichtige betaalt op 10 januari 2013 aan een Japans bedrijf de som van 5 000,00 voor de uitvoering van een grote promotiecampagne op Japans grondgebied. NR BEDRAG c) Een Belgische belastingplichtige verzendt op 15 mei 2012 een partij handelsgoederen vanuit haar magazijn te Utrecht (Nederland) naar haar hoofdzetel te Antwerpen. De goederen werden drie maanden geleden aangekocht in Nederland voor de prijs van 1 250,00, exclusief Nederlandse btw. Dezelfde dag maakt de Belgische belastingplichtige een transfertdocument op. NR BEDRAG Vraag 2 / 6 punten Welke btw gevolgen zijn verbonden aan de onderstaande gegevens: Geef hierbij een woordje uitleg (geen verwijzing naar artikelnummers) en vermeld overeenkomstig(e) bedrag(en). De nummers van de roosters van de btw-aangifte moet je niet vermelden. a) A, een handelaar in computers richt een gebouw op in 2012 (= opslagplaats van goederen) (in gebruik name op ). Facturen 2011 : ,00 Facturen 2012 : ,00 Het gebouw wordt verkocht op 01 mei 2016 voor een bedrag van ,00 ( ,00 voor het gebouw en ,00 voor de grond) aan B. B zal in de toekomst het gebouw verhuren aan A. Wat zijn de gevolgen inzake btw in hoofde van A?

11 b) Een btw-plichtige vennootschap koopt in 2013 een nieuwe personenwagen aan die gratis ter beschikking wordt gesteld aan een personeelslid. De aankoopprijs van de wagen bedraagt ,00 (excl. btw). Het personeelslid mag de wagen ook voor privédoeleinden gebruiken. Bij aankoop werd het beroepsgebruik geraamd op 60%. Einde 2013 bleek het effectieve beroepsgebruik 30% te zijn. c) In 2008 : aankoop van een personenwagen door een btw-belastingplichtige BVBA voor , ,00 btw. (in 2008 uitgeoefend recht op aftrek : 6 300,00 x 50% = 3 150,00) In 2013 : verkoop van die wagen voor 8 000,00 (excl. btw). Wat zijn de btw gevolgen bij verkoop van de wagen in 2013? BEGINSELEN VAN REGISTRATIE- EN SUCCESSIERECHTEN 10 PUNTEN Vraag 1 / 8 punten De heer Vandenbroucke, wonende in Nederland, verkoopt aan mevrouw Leroy, wonende in België, een in Leuven gelegen gemeubileerd appartement (mevrouw Leroy is al eigenaar van het bovenvermeld appartement: zij wil er een duplex van maken). De optredende notaris is meester Vandewielen, notaris te Amsterdam. De akte wordt verleden op 17 december De verkoopprijs wordt bepaald als volgt: , waarvan voor het meubilair. De akte bevat volgende vermeldingen: de verkoopwaarde van het appartement bedraagt euro; mw. Leroy is gehouden tot betaling van het ereloon van de notaris, ten bedrage van euro; mw. Leroy is gehouden tot betaling van de achterstallige lasten van de medeeigendom die van de heer Vandenbroucke worden gevorderd en tot op heden onbetaald gebleven zijn, ten bedrage van euro. a) Moet die akte in België worden geregistreerd? Ja, het is verplicht Neen, het is niet nodig De registratie is een facultatieve formaliteit, maar wordt aanbevolen omdat ze in België een zekere datum verschaft b) Indien ja, wie is ertoe gehouden de akte te laten registreren?

12 Dhr. Vandenbroucke Mw. Leroy Mr. Vandewielen Dhr. Vandenbroucke en Mw. Leroy tezamen Die verantwoordelijkheid berust niet op een bepaalde persoon in het bijzonder, het voornaamste is dat de akte wordt geregistreerd. c) Zo ja, binnen welke termijn moet de akte ter registratie worden aangeboden? 15 dagen 1 maand 2 maanden 4 maanden Geen termijn voorzien d) Geef de belastbare grondslag in de registratierechten aan, indien de akte (al dan niet verplicht) voor de formaliteit van registratie wordt aangeboden. Geen, vast recht van 25 euro euro euro euro euro euro euro Vraag 2 / 2 punten De heer André, sinds meer dan 10 jaar weduwnaar, is overleden en laat als enige wettige erfgename zijn dochter Anne na. Korte tijd vóór zijn overlijden heeft de heer André een authentiek testament opgesteld (dat bij een notaris werd neergelegd) waarin hij mevrouw Michèle, met wie hij sinds enige jaren samenleeft, als algemeen legataris aanstelt. Wanneer mevrouw Michèle verneemt dat zij tot algemeen legataris is aangesteld, uit zij de wens om aan de nalatenschap te verzaken, want zij heeft altijd goed kunnen opschieten met Anne en beschouwt de beslissing van de heer André jegens zijn dochter als een onrechtvaardigheid. Hoe zal de ontvanger van de successierechten dit geval behandelen?

13 Mevrouw Michèle kan niet verzaken aan de nalatenschap, want het testament is authentiek. Zij zal het volledig netto actief van de nalatenschap ontvangen. Het toegepaste tarief is het tarief tussen personen zonder enige graad van verwantschap. Anne zal het volledig netto actief van de nalatenschap ontvangen. Het toegepaste tarief is het tarief in rechte lijn, met de aftrek voorzien voor de erfgenaam in rechte lijn. Aangezien de staat niet mag benadeeld worden ten gevolge van de verzaking, zal Anne de rechten verschuldigd zijn die hadden moeten betaald worden zonder verzaking aan de nalatenschap. Anne zal dus het volledig netto actief van de nalatenschap ontvangen. Het toegepaste tarief is het tarief tussen personen zonder enige graad van verwantschap. Het testament kan op burgerrechtelijk gebied worden aangevochten. Anne kan inroepen dat zij, bij de uitvoering van het testament, haar recht op het voorbehouden gedeelte had kunnen laten gelden. Anne zal het volledig netto actief van de nalatenschap ontvangen. Het toegepaste tarief is het tarief in rechte lijn, voor de helft van de nalatenschap, en het tarief tussen personen zonder enige graad van verwantschap, voor de andere helft van de nalatenschap. BEGINSELEN VAN EUROPEES EN INTERNATIONAAL FISCAAL RECHT 10 PUNTEN Vraag 1 / 5 punten De heer B. is een natuurlijke persoon van Belgische nationaliteit, vrijgezel en zonder personen ten laste, en op fiscaal gebied inwoner van België. Hij is bediende bij een vennootschap naar Belgisch recht met een vaste inrichting in Frankrijk. Die Belgische vennootschap maakt deel uit van een internationale groep die ook een dochtervennootschap in Duitsland heeft. De heer B is het hoofd van de financiële afdeling van de Belgische vennootschap en zijn werkgever wil hem bijkomende verantwoordelijkheden toevertrouwen in het Franse bijkantoor en in de Duitse dochtervennootschap van de groep. Hij zal dan drie dagen per week in België voor de centrale zetel in België werken, één dag per week in Frankrijk voor de Franse vaste inrichting en één dag per week in Duitsland voor de Duitse vennootschap. De last van zijn bezoldigingen en van de indirecte kosten in verband met zijn werkzaamheid wordt verdeeld tussen de Belgische vennootschap en haar Frans bijkantoor. Met de Duitse vennootschap zal de heer B een afzonderlijke arbeidsovereenkomst sluiten en die vennootschap zal zijn bezoldigingen in verband met zijn werkzaamheden in Duitsland betalen. Bijgevolg zullen zijn loonkosten ten laste genomen worden door de verschillende operationele entiteiten, op basis van de in elk land gepresteerde arbeidsduur. De heer B vraagt u of deze nieuwe situatie voor hem gevolgen zal hebben op het gebied van zijn inkomstenbelastingen, en zulks in België, Frankrijk en Duitsland. Wat antwoordt u hem op grond van de beginselen ingeschreven in de door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) ontwikkelde Modelovereenkomst betreffende het Inkomen en het Vermogen:

14 a) In welk(e) land(en) zal de heer B aan de inkomstenbelasting onderworpen zijn en welk deel van zijn loon zal er moeten aangegeven worden? Vraag 2 / 5 punten Uw cliënt en zijn echtgenote zijn de enige aandeelhouders van een naamloze vennootschap naar Belgisch recht. Hun schoonbroer bezit 97% van de aandelen van een handelsvennootschap naar Hongaars recht (rechtsvorm die overeenkomt met een naamloze vennootschap). De resterende 3% van het kapitaal van die vennootschap naar Hongaars recht is in bezit van de naamloze vennootschap naar Belgisch recht van uw cliënt en zijn echtgenote. De Belgische en de Hongaarse vennootschappen worden volledig gescheiden beheerd. De hiervoor beschreven toestand bestaat sinds In 2010 heeft de Belgische naamloze vennootschap van uw cliënt een lening toegestaan aan de Hongaarse vennootschap die, zoals hiervoor gezegd, in handen is van de schoonbroer van uw cliënt. Voorts heeft de Belgische vennootschap in 2012 dividenden van de Hongaarse vennootschap geïnd. De Hongaarse fiscus eist de inhouding van een bronheffing op de interesten van de lening en op de dividenden, terwijl uw cliënt en zijn echtgenote dachten dat, gelet op de zogenaamde Europese Moeder-dochterrichtlijn en Interest-royaltyrichtlijn, er in Hongarije op die inkomsten geen bronheffing meer kon worden ingehouden. Uw cliënt vraagt u of die richtlijnen van toepassing zijn op de hier hoger beschreven situatie. a) Wat antwoordt u hem: ja of neen? Moeder-dochterrichtlijn Ja Neen Interest-royaltyrichtlijn Ja Neen b) Verklaar uw antwoord door te verwijzen naar de bepalingen van die Europese richtlijnen.

15 FISCALE PROCEDURE 15 PUNTEN Vraag 1 / 9 punten De onderneming Snack on the Road exploiteert een foodservice langs de autosnelweg. De bediening ligt naast een tankstation en verschaft maaltijden en bereid voedsel aan automobilisten die op de pleisterplaats of aan het tankstation stoppen. De producten zijn zowel verpakt voor verbruik ter plaatse, in een speciaal daartoe ingerichte ruimte, als om mee te nemen voor verbruik daarbuiten. Bij een niet aangekondigde btw-controle op 27 januari 2013 doen de controleurs zich voor als gewone klanten en kopen mondvoorraad. De kassier van Snack on the Road maakt de rekening zonder te vragen of de aankoop bestemd is voor verbruik ter plaatse of om mee te nemen. De btw wordt aangerekend tegen 6%. De controleur betaalt zijn aankoop en neemt plaats om zijn eten ter plaatse te verbruiken. Drie dagen later ontvangt Snack on the Road een proces-verbaal van vaststelling, gedateerd op 27 januari 2013 en uitgaande van de administratie van de btw, waarin vermeld staat dat uit een onderzoek ter plaatse gebleken is dat de btw op alle aankopen tegen het tarief van 6% wordt berekend, ook als de waar ter plaatse verbruikt wordt. In een afzonderlijke brief, gedateerd op dezelfde dag, kondigt de administratie een grondige controle aan over de periode van 1 januari 2005 tot 27 januari Die aankondiging verwijst naar het proces-verbaal van dezelfde dag maar omschrijft de vastgestelde feiten niet. De controle is voorzien voor 20 februari Vragen: a) - Vermeld de normale verjaringstermijn van de vordering tot voldoening van de belasting. -Vanaf welke dag begint deze verjaringstermijn te lopen? b) -Vermeld de normale verjaringstermijn van de vordering tot voldoening van de belasting in geval van belastingontduiking. -Vanaf welke dag begint deze verjaringstermijn te lopen? c) Vermeld, in bovenstaand voorbeeld, het laatste jaar tot waar de administratie, vanaf 27 januari 2013, kan teruggaan om controle uit te oefenen. d) Is de brief die de grondige controle aankondigt een aanwijzing van belastingontduiking?

16 Vraag 2 / 6 punten Op 5 februari 2013 wordt het proces-verbaal van de administratie van de btw overgezonden aan de controleur van de directe belastingen van de onderneming Snack on the Road. Die vennootschap sluit haar boekjaar af op 31 maart van het jaar. De controleur geeft kennis van de aanwijzingen inzake belastingontduiking en kondigt een controle ter plaatse aan op 20 februari 2013 met betrekking tot de op 31 maart afgesloten boekjaren 2005 tot Vragen: a) Voor het aanslagjaar 2012 werd de aangifte in de vennootschapsbelasting bij de administratie ingediend op 20 september Geef de uiterste datum van inkohiering van de belasting. b) Vermeld, in verband met de procedure gesteund op de aanwijzingen van belastingontduiking, het oudste belastbare tijdperk dat het voorwerp kan uitmaken van die onderzoeken. Vermeld de begin- en einddatum van dit belastbare tijdperk. c) Toont, wat de aanwijzingen van belastingontduiking betreft, het proces-verbaal van vaststelling inzake de btw, het bestaan van belastingontduiking aan op het gebied van de vennootschapsbelasting? Verklaar uw antwoord. JURIDISCHE EN BEROEPSNORMEN MET BETREKKING TOT DE ACCOUNTANCY, DE BELASTINGCONSULTANCY EN DE ANDERE WETTELIJKE OPDRACHTEN VAN DE ACCOUNTANT EN VAN DE BELASTINGCONSULENT 15 PUNTEN Vraag 1. / 6 punten Antiwitwas-wetgeving In het kader van de Antiwitwas-wetgeving wordt gesproken over een compliane officer of witwasverantwoordelijke. Deze dient te worden aangesteld als er binnen hetzelfde kantoor 10 beroepsbeoefenaars werkzaam zijn. a) Duid hieronder aan wie aanzien wordt als een beroepsbeoefenaar: Bedrijfsrevisoren Stagiair bedrijfsrevisoren Externe Accountants Belastingconsulenten Interne Accountants Belastingconsulenten Stagiair Accountants Belastingconsulenten

17 Externe Belastingconsulenten Interne Belastingconsulenten Stagiair Belastingconsulenten Erkende Boekhouders Fiscalisten Erkende Boekhouders Stagiair Boekhouders Fiscalisten b) Wat zijn de taken van een compliance officer of witwasverantwoordelijke? Geef er 3 op. c) Wanneer een compliance officer of witwasverantwoordelijke werd aangesteld, dienen dan de andere beroepsbeoefenaars nog steeds de nodige meldingen te doen aan de CFI? Ja Neen Zo ja, wat dient er dan te gebeuren: Vraag 2. / 2 punten In het kader van het beroepsgeheim zijn twee uitzonderingen ingeschreven in het strafwetboek, en de externe accountant en/of belastingconsulent dus het beroepsgeheim naast zich neer kan leggen. Om welke uitzonderingen gaat het hier? Vraag 3. / 5 punten In het kader van de onafhankelijkheid zijn er een aantal activiteiten die expliciet werden uitgesloten als uit te voeren door een externe accountant en/of belastingconsulent of zijn er activiteiten die mits te voldoen aan een aantal voorwaarden toch kunnen uitgevoerd worden door een externe accountant en/of belastingconsulent. Duid aan welke bewering juist of fout is: a) Een externe accountant en/of belastingconsulent mag, mits voorafgaande vraag aan het instituut een activiteit van verzekeringsmakelaar uitoefenen. Juist Fout b) Een externe accountant en/of belastingconsulent mag geen makelaar in krediet- en beleggingsverrichtingen zijn. Juist Fout

18 c) Een externe accountant en/of belastingconsulent kan een bestuursmandaat waarnemen in een commerciële vennootschap met winstoogmerk, en dit zonder voorafgaande toestemming van de raad van het instituut indien dit mandaat voort vloeit uit een rechterlijke beslissing. Juist Fout d) Een externe accountant en/of belastingconsulent mag, mits te voldoen aan gestelde voorwaarden, tegelijkertijd zoveel mandaten van onafhankelijke bestuurder waarnemen als hij/zij het wenst, zolang de voorwaarden van bekwaamheid en beschikbaarheid vervuld blijven. Juist Fout e) Een externe accountant en/of belastingconsulent zal nooit een toestemming krijgen om een mandaat op te nemen in een zuivere patrimoniumvennootschap. Juist Fout Vraag 4. / 2 punten De externe accountant en/of belastingconsulent mag publiciteit voeren, doch dient zich te houden aan een aantal regels. Welke van de onderstaande stellingen is juist of fout: a) Een externe accountant en/of belastingconsulent mag geen vergelijkende studie maken van de erelonen die collega s in zijn buurt aanrekenen in vergelijking met de erelonen die hij zelf aanrekent. Juist Fout b) Een externe accountant en/of belastingconsulent mag zijn diensten aan sterk verminderde prijzen aanbieden om op die manier de nieuwe klant aan zich te binden Juist Fout c) Een externe accountant en/of belastingconsulent mag, zoals dat gebruikelijk is bij andere sectoren, een opsomming geven van enkele van zijn belangrijke klanten Juist Fout d) Een externe accountant en/of belastingconsulent mag opgeven in welke sectoren hij werkzaam is om zo een potentiële klant inzicht te geven in zijn bekwaamheden Juist Fout *********************************************************************************************************

Voordelen van alle aard

Voordelen van alle aard Voordelen van alle aard Wettelijke basis Het Wetboek van de Inkomstenbelastingen handelt in diverse artikelen over voordelen van alle aard. In deze uiteenzetting bespreken wij enkel deze die betrekking

Nadere informatie

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Fiscale behandeling van de opbrengsten en kosten: privé versus vennootschap Opbrengsten en kosten van onroerende goederen in de personenbelasting

Nadere informatie

OVERGANG EENMANSZAAK NAAR VENNOOTSCHAP

OVERGANG EENMANSZAAK NAAR VENNOOTSCHAP www.vdvaccountants.be 1 VDV ACCOUNTANTS bvba ACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN ----------------------------------------------------------------------------------------- OVERGANG EENMANSZAAK NAAR VENNOOTSCHAP

Nadere informatie

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen INHOUDSTAFEL Inhoudstafel...2 1. INLEIDING...3 2. TOEKENNING BEZOLDIGINGEN EN TANTIEMES...5 2.1 Bezoldiging...5 2.2 Tantième...6 3. INTRESTEN

Nadere informatie

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave Rekeningenstelsel Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave INHOUD 1. INLEIDING 3 1.1. GEBRUIK VAN DE REKENINGEN 5 1.2. SCHEMA VAN DE JAARREKENING 6 1.3. NEGENDE UITGAVE 7 2. HANDLEIDING VOOR

Nadere informatie

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap?

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat

Nadere informatie

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. Rechtsvorm - Naam De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen (hierna

Nadere informatie

KBC-gids voor vrije beroepen. KBC-Productinfo

KBC-gids voor vrije beroepen. KBC-Productinfo KBC-gids voor vrije beroepen KBC-Productinfo KBC-gids voor vrije beroepen U hebt een hogere opleiding achter de rug. In de Gouden Gids staat uw naam in kolommen zonder reclame. En bij het woord Orde denkt

Nadere informatie

Btw belasting van tweedehandse goederen onder de regeling van de winstmarge intracommunautaire leveringen en uitvoer

Btw belasting van tweedehandse goederen onder de regeling van de winstmarge intracommunautaire leveringen en uitvoer Btw belasting van tweedehandse goederen onder de regeling van de winstmarge intracommunautaire leveringen en uitvoer 1. Probleemstelling Tweedehandse goederen komen in aanmerking voor de bijzondere regeling

Nadere informatie

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING 1. BALANS NA RESULTAATVERDELING ACTIVA Vaste activa PRAKTISCHE GIDS Codes I. Oprichtingskosten II. Immateriële Vaste Activa III. Materiële Vaste Activa voor de ANALYSE A. Terreinen en gebouwen B. Installaties,

Nadere informatie

VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND

VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND VOOR VRIJ ONDERNEMEN VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND BOEKHOUDKUNDIGE, FISCALE, JURIDISCHE EN SOCIAALRECHTELIJKE ASPECTEN Dit overzicht

Nadere informatie

Waarom overschakelen naar een vennootschap: wanneer wordt dit interessant?

Waarom overschakelen naar een vennootschap: wanneer wordt dit interessant? Waarom overschakelen naar een vennootschap: wanneer wordt dit interessant? Inhoud Inleiding: eenmanszaak of vennootschap? 1. De eenmanszaak 2. De vennootschap: algemeen : andere dan fiscale : andere dan

Nadere informatie

Algemene vergadering van vennoten en aandeelhouders

Algemene vergadering van vennoten en aandeelhouders BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ Algemene vergadering van vennoten en aandeelhouders p. 5/ Een Luxemburgse SPF in het licht van de recente fiscale maatregelen p.

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen

Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen Officieuze coördinatie op 3 oktober 2012 Deze officieuze coördinatie houdt rekening met de wijzigingen die werden

Nadere informatie

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen. Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen (vervolg)

Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen. Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen (vervolg) Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening volgens IFRS Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening volgens IFRS Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen Toelichting

Nadere informatie

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Inhoud Inleiding 3 Overlijden van een naaste 4 Verplichtingen van de bank 6 Het pensioen van de overledene 9 De regeling van de nalatenschap

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 2.1 Zelfstandige in hoofdberoep... 7 2.2 Zelfstandige in bijberoep... 7 2.3 Gelijkstelling met bijberoep... 7

INHOUDSOPGAVE. 2.1 Zelfstandige in hoofdberoep... 7 2.2 Zelfstandige in bijberoep... 7 2.3 Gelijkstelling met bijberoep... 7 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 5 1 DEFINITIE VAN EEN ZELFSTANDIGE... 6 2 ZELFSTANDIGE IN HOOFDBEROEP OF IN BIJBEROEP 2.1 Zelfstandige in hoofdberoep... 7 2.2 Zelfstandige in bijberoep... 7 2.3 Gelijkstelling

Nadere informatie

Zich vestigen als zelfstandige

Zich vestigen als zelfstandige Zich vestigen als zelfstandige Algemene Startvoorwaarden... 4 Meerderjarigheid... 4 Toestemming echtgenoot... 4 Gefailleerden...4 Burgerrechten... 5 Handelsbekwaamheid... 5 Algemene Startformaliteiten...

Nadere informatie

en btw) op de onttrekking van een onroerend goed aan een vennootschap : de vereffening (Deel 2)

en btw) op de onttrekking van een onroerend goed aan een vennootschap : de vereffening (Deel 2) BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ De onttrekking van een onroerend goed aan een vennootschap : de vereffening (Deel 2) p. 6/ Fiscale aspecten interprofessioneel

Nadere informatie

De fiscale hel blijft duren

De fiscale hel blijft duren december 2014 Juridische nieuwsbrief: verschijnt driemaandelijks IDEFISC Internationale vereniging met wetenschappelijk doel - Nummer : 89 - Afgiftekantoor: Brussel V - december 2014 - info@idefisc.be

Nadere informatie

MAR : Minimumindeling van het Algemeen Rekeningstelsel

MAR : Minimumindeling van het Algemeen Rekeningstelsel BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p.1/ MAR : Minimumindeling van het Algemeen Rekeningstelsel Klasse 2 p.7/ Btw periodieke aangifte inhoud van roosters 44 en 47 opgave

Nadere informatie

7. NORMEN INZAKE DE CONTROLE BIJ HET VOORSTEL TOT ONTBINDING VAN VENNOOTSCHAPPEN MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

7. NORMEN INZAKE DE CONTROLE BIJ HET VOORSTEL TOT ONTBINDING VAN VENNOOTSCHAPPEN MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID 7. NORMEN INZAKE DE CONTROLE BIJ HET VOORSTEL TOT ONTBINDING VAN VENNOOTSCHAPPEN MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID Gelet op de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut der Bedrijfsrevisoren,

Nadere informatie

FAQ : 2013, de laatste kans op een fiscale regularisatie

FAQ : 2013, de laatste kans op een fiscale regularisatie 2013 nieuwsbrief nr.2 www.bdo.be Nieuwsbrief De geconsolideerde rapportering: het boordinstrument bij uitstek FAQ : 2013, de laatste kans op een fiscale regularisatie Transfer Pricing PAGINA 4 PAGINA 7

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE OVER HET STELSEL VAN 15% BELASTING OP AUTEURSRECHTEN EN OVER DE GEVOLGEN ERVAN OP SOCIAAL VLAK EN VOOR DE BTW

ALGEMENE INFORMATIE OVER HET STELSEL VAN 15% BELASTING OP AUTEURSRECHTEN EN OVER DE GEVOLGEN ERVAN OP SOCIAAL VLAK EN VOOR DE BTW ALGEMENE INFORMATIE OVER HET STELSEL VAN 15% BELASTING OP AUTEURSRECHTEN EN OVER DE GEVOLGEN ERVAN OP SOCIAAL VLAK EN VOOR DE BTW Document bijgewerkt op 25/06/2015 Aarlenstraat 75-77 1040 Brussel Tel.:

Nadere informatie

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN Brochure Kleine VZW s 1 19/06/2003 Inhoudstabel Woord van de Minister... 5 Woord vooraf werkgroep... 6 Hoofdstuk 1 Het boekhoudkundig kader...

Nadere informatie

Personeelskosten van ondernemingen. verenigingen : boekhoudkundige aspecten I N H O U D. 1. Personeelskosten in de boekhouding

Personeelskosten van ondernemingen. verenigingen : boekhoudkundige aspecten I N H O U D. 1. Personeelskosten in de boekhouding Personeelskosten van ondernemingen en grote verenigingen : boekhoudkundige aspecten 1. Personeelskosten in de boekhouding Onder personeelskosten wordt verstaan de bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

Nadere informatie

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars Bulletin 63 CBN Commissie voor Boekhoudkundige Normen Voorwoord In augustus 2012 werd het boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars gepubliceerd

Nadere informatie

september 2014 Zich vestigen als zelfstandige in België

september 2014 Zich vestigen als zelfstandige in België september 2014 Zich vestigen als zelfstandige in België 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat 50 1210 Brussel Ondernemingsnr.: 0314.595.348 http://economie.fgov.be

Nadere informatie