VRAGENLIJST BELASTINGCONSULENT BEKWAAMHEIDSEXAMEN 2013/1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VRAGENLIJST BELASTINGCONSULENT BEKWAAMHEIDSEXAMEN 2013/1"

Transcriptie

1 1 VRAGENLIJST BELASTINGCONSULENT BEKWAAMHEIDSEXAMEN 2013/1 WETGEVING INZAKE DE JAARREKENING 15 PUNTEN Vraag 1 / 4 punten De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid XYZ heeft de volgende balans- en resultatenrekening. ACTIEF JAAR 2012 JAAR 2011 PASSIEF JAAR 2012 JAAR 2011 Materiële vaste activa Kapitaal Vorderingen < jaar Reserves Liquide middelen Overgedragen resultaat Schulden > jaar Schulden < jaar TOTAAL TOTAAL RESULTATENREKENING Te bestemmen winst/verlies Resultaatverwerking Jaar 2011: Te bestemmen winst van het boekjaar Overgedragen verlies vorig boekjaar Over te dragen winst Resultaatverwerking Jaar 2012: Te bestemmen verlies van het boekjaar Overgedragen winst vorig boekjaar Over te dragen winst a) Dient deze vennootschap haar waarderingsregels te verantwoorden in haar jaarverslag, en indien zij geen jaarverslag dient op te stellen in haar jaarrekening in het jaar 2012? b) Motiveer uw antwoord.

2 Vraag 2 / 6 punten Gelieve voor de onderstaande gevallen het juiste antwoord aan te kruisen. a) Onderneming A heeft een openstaande leveranciersschuld ten opzichte van onderneming X voor een bedrag van ,00 euro. Er werd besloten om deze schuld in te brengen als kapitaal. Zij dient de volgende boeking (en) aan te brengen in haar boekhouding. Zij boekt de leverancierschuld ten opzichte van een resultatenrekening tegen. Vervolgens zal zij via de resultaatverwerking een overboeking maken naar de rubriek kapitaal. Zij boekt de leverancierschuld rechtstreeks over naar de rubriek kapitaal. Zij boekt via resultaatverwerking het bedrag naar de rubriek kapitaal. b) Onderneming A besluit een kapitaalvermindering van ,00 euro door te voeren door terugbetaling aan haar aandeelhouders. Zij boekt de vermindering van kapitaal ten opzichte van een rekening terug te betalen kapitaal en gaat over tot de uitbetaling van de gelden. Zij boekt de vermindering van kapitaal ten opzichte van een rekening resultaatverwerking. Zij boekt de vermindering van kapitaal ten opzichte van een rekening terug te betalen kapitaal en gaat over tot de uitbetaling van de gelden na een periode van twee maanden na de publicatie in het Belgisch Staatsblad. Zij boekt de vermindering van kapitaal ten opzichte van een rekening terug te betalen kapitaal en gaat over tot de uitbetaling van de gelden na een periode van twee maanden na de notariële akte. c) Buitenlandse onderneming AB beschikt in België over een vaste inrichting, een winkel die exclusieve juwelen verkoopt. Zij dient de boekhouding te voeren volgens de Belgische boekhoudnormen, maar dient geen jaarrekening neer te leggen. Zij dient de boekhouding te voeren volgens de Belgische boekhoudnormen, en dient een jaarrekening met cijfers van de vaste inrichting neer te leggen. Zij dient de boekhouding te voeren volgens de Belgische boekhoudnormen, en dient een jaarrekening van de buitenlandse onderneming in de vorm zoals opgesteld in het buitenland neer te leggen. Zij dient ook een sociale balans neer te leggen. Zij dient de boekhouding te voeren volgens de Belgische boekhoudnormen, en dient een jaarrekening van de buitenlandse onderneming en in voorkomend geval ook een geconsolideerde jaarrekening in de vorm zoals opgesteld in het buitenland neer te leggen. Zij dient ook een sociale balans neer te leggen.

3 Vraag 3 / 5 punten Een onderneming heeft een nieuw prototype ontwikkeld van een transportmiddel dat gebruikt kan worden in ondermeer fabrieken voor de verplaatsing van zware goederen. Zij heeft voor de ontwikkeling tot stand kwam een hele reeks van vooronderzoeken laten doen. Dit heeft nadien geressorteerd in een ontwikkeling, dat deels door de onderneming zelf werd geproduceerd en deels bij derden werd ontwikkeld. Zij heeft hiervoor volgende kosten gehad: - kosten van vooronderzoek: studiebureau s euro - ontwikkeling door derden euro - aankopen van materiaal euro - lonen van arbeiders inclusief patronale bijdragen euro Gevraagd: a) Kunnen deze kosten in aanmerking voor activering? Motiveer uw antwoord. b) Zo ja, welke van de bovenvermelde kosten? c) Op welke rekening zou u deze activering dan verwerken? U hoeft enkel de rubriek op te geven tot op 2 cijfers. d) Over hoeveel jaar dient de onderneming dit minimaal af te schrijven? e) Wat indien uit de periode na het vooronderzoek gebleken was dat het prototype niet commercieel haalbaar was en bijgevolg voortijdig besloten werd het prototype niet verder te ontwikkelen? Er werden wel reeds een aantal kosten gemaakt, zoals aankopen en personeelskosten.

4 VENNOOTSCHAPSRECHT 20 PUNTEN Vraag 1 / 14 punten Hierna volgt de balans van de bvba Avenir, afgesloten op 31/12/2012: ACTIVA PASSIVA Materiële vaste activa Geplaatst kapitaal Voorraden Overgedragen winst Vorderingen op 1 jaar Leveranciers Liquide middelen Belastingschulden Het aandeelhouderschap van deze bvba is sinds lang in handen van Paul X, met 50% van de aandelen, Jean Y met 45% van de aandelen, en Albert M die de resterende 5% aanhoudt, hetzij in totaal 186 aandelen. De statuten wijken niet af van het Wetboek van Vennootschappen. Maar Jean Y overlijdt jammerlijk en laat als enige erfgenaam zijn zoon Cedric Y na. Deel I Cedric Y voornoemd, stelt u, als accountant van de bvba Avenir de volgende vragen: Verklaar uw antwoorden bondig a) Wat zal er gebeuren met de aandelen, nu zijn vader Jean overleden is? b) Zal hij automatisch vennoot van de bvba worden? c) En hoe zit het met een eventuele overdracht van zijn aandelen? Deel II En daar een ongeluk nooit alleen komt, stelt Paul X vast dat Jean de invordering van een zeer belangrijke klant had verwaarloosd en dat die klant ondertussen failliet verklaard is. Het bedrag van de vordering bedraagt euro. Het blijkt dat die vordering al oninvorderbaar was vóór de afsluiting van de balans per 31/12/2012. Paul X raadpleegt u en vraagt wat er, vanuit juridisch standpunt, moet gedaan worden.

5 Deel III Voorts ruikt Albert M, samen met een vriend, een unieke commerciële buitenkans. Maar daar ze niet over de nodige liquide middelen beschikken, besluiten ze een S-BVBA op te richten, onder de naam Renaissance. Ze beslissen om u het boekhoudkundig en fiscaal beheer van het dossier toe te vertrouwen en leggen u het ontwerp voor. Hierna volgen twee vragen die ze u stellen met betrekking tot de oprichting van deze vennootschap: d) Is het plan uitvoerbaar voor de twee vennoten? e) Welke is hun aansprakelijkheid als oprichter? Vraag 2 / 6 punten Sinds 1 januari 2008 kunnen er geen nieuwe effecten aan toonder uitgegeven worden. De wetgever heeft gesteld dat uiterlijk op 31 december 2013 de effecten aan toonder moeten omgezet zijn. a) De wetgever heeft om de omzetten te versnellen reeds een maatregel genomen, een maatregel met een uitwerking in 2012 en/of Welke is deze maatregel. Welke actie kon/kan men ondernemen?. Wat gebeurt er met de effecten die niet zijn omgezet op 1 januari 2014? b) Wat gebeurt er met de effecten die niet zijn omgezet op 1 januari 2015?

6 PERSONENBELASTING 20 PUNTEN Vraag 1 / 12 punten De heer André, een loodgieter van 58 jaar oud, zet in 2012 zijn beroepswerkzaamheid stop en verkoopt zijn volledige handelszaak aan de heer Bernard (NB: geen verwantschap tussen de overlater en de overnemer). Bereken, op basis van de hierna verstrekte gegevens, het bedrag van de verschillende stopzettingsmeerwaarden die in de belastingaangifte moeten vermeld worden en geef de aanslagvoet van de verschillende bestanddelen. De bedragen zijn exclusief btw. (Er moet geen rekening gehouden worden met de gemeentelijke opcentiemen, en ook niet met een eventuele globale aanslag indien deze voordeliger zou zijn voor de belastingplichtige). NB: het gebouw werd in 1985 aangekocht voor een totale waarde van euro. Onder controle van de FOD Financiën werd volgende omdeling gemaakt: euro voor het gebouw en euro voor het terrein, het gelijkvloers werd bestemd voor de beroepswerkzaamheid en de 1 ste verdieping voor privébewoning (50/50-verhouding). Uiteenzetting van de in de verkoopovereenkomst vermelde prijs: Verkoopprijs van de machines = Verkoopprijs van het gebouw (Dhr. Bernard koopt het volledige gebouw en zal zich met zijn gezin op de 1 ste verdieping vestigen) = Er werd overeengekomen dat het gedeelte terrein bedraagt. Verkoopprijs van de bestelwagen = Verkoopprijs van de cliënteel = Tijdens de laatste jaren verwezenlijkte winst: De heer André had een gespecialiseerde onderneming in de arm genomen voor de overlating van zijn handelszaak. Die bemiddelaar heeft voor de verleende diensten een commissieloon ontvangen van (10%). De heer André heeft netto dus ontvangen (hetzij min ).

7 Vraag 2 / 8 punten Geef aan of volgende uitspraken waar of onwaar zijn: a) Wanneer een werknemer voorafbetalingen doet, zal hij een bonificatie genieten, maar enkel voor de belasting die betrekking heeft op zijn beroepsinkomsten. Waar Niet waar b) De interest van een spaarrekening geopend ten name van een minderjarig kind, moet nooit worden opgenomen in de belastbare grondslag van de ouders, tenzij de ouders gehuwd zijn onder het stelsel van de wettelijke gemeenschap. Waar Niet waar c) Wanneer de eigendom van een onroerend goed gesplitst is en dat goed verhuurd wordt aan een huurder die het gebruikt voor de uitoefening van zijn beroep, zal de naakte eigenaar belast worden op het kadastraal inkomen en zal de vruchtgebruiker belast worden op de ontvangen huur. Waar Niet waar d) De enige beroepsinkomsten die in aanmerking komen voor de forfaitaire aftrek van beroepskosten zijn de inkomsten van werknemers en de inkomsten van bedrijfsleiders. Waar Niet waar e) Auteursrechten worden nooit als beroepsinkomsten beschouwd maar worden steeds als roerende inkomsten belast. Waar Niet waar f) Bij werknemers worden, alvorens de forfaitaire beroepskosten te berekenen, eerst de door de werknemer gedragen persoonlijke sociale bijdragen die door de werkgever niet werden ingehouden afgetrokken. Waar Niet waar g) Wanneer een bedrijfsleider het bedrag van het verlies van zijn vennootschap dat hij ten laste wil nemen op het debet van zijn rekening-courant laat inschrijven, kan dat bedrag ten name van de bedrijfsleider als beroepskosten worden afgetrokken. Waar Niet waar

8 h) De herkwalificatie van huur tot bezoldigingen die ten name van een bedrijfsleider wordt uitgevoerd, heeft betrekking op alle onroerende goederen, inclusief terreinen. Waar Niet waar VENNOOTSCHAPSBELASTING 20 PUNTEN Vraag 1 / 6 punten Een bvba verschaft volgende gegevens over de waardering van haar goederenvoorraad voor het jaar 2012 (we beperken ons tot één bepaald type product) : De bedragen zijn exclusief btw. Beginvoorraad = 265 stuks Aantal aangekochte producten = stuks Aantal verkochte producten = stuks Eindvoorraad = 280 stuks Aankoopprijs Verkoopprijs 200,00 EUR/stuk 250,00 EUR/stuk Op de balans verschijnt een eindvoorraad met een waarde van ,00 euro ( 280 stuks x 200,00 euro/stuk). De resultatenrekening vertoont een bruto-exploitatiewinst gelijk aan ,00 euro: Omzet 1 775,00/stuk x 250 stuks = ,00 -kostprijs verkochte goederen (265st st 280st) x 200,00 = ,00 Brutowinst = ,00 Naar aanleiding van het fiscale onderzoek over boekjaar 2012 stelt de controledienst vast dat de bvba een aankoopfactuur voor 20 producten heeft geboekt onder haar aankopen, terwijl de producten pas tijdens het volgende boekjaar 2013 door de leverancier werden geleverd. Aangezien die 20 producten niet zijn geteld op , zijn zij niet opgenomen in de inventaris. Wat zijn de fiscale gevolgen van die fiscale controle? Vraag 2 / 6 punten Een bestaande Belgische NV (kleine vennootschap volgens art. 15 W.Venn.) die haar balans afsluit op beheert de volgende voorziening, door het vereiste formulier (204.3): Een voorziening van ,00 euro voor grote herstellingen prijkte op de balans van het boekjaar afgesloten op Deze voorziening is op te splitsen in 5 000,00 euro voor schilderwerken, die werd vrijgesteld en in ,00 euro voor de uitbreiding van de garage. De totale voorziening van ,00 euro wordt in 2012 volledig teruggenomen wegens het ten laste nemen van bedoelde uitgaven, te weten:

9 - Schilderwerken (om de 10 jaar) waarvan de kostprijs 8 900,00 euro (excl. btw) bedraagt; - Uitbreiding van de garage voor de vrachtwagens, waarvan de kostprijs ,00 euro (exclusief btw) bedraagt. Vervolledig onderstaande onderdeel van de aangifte : omschrijving + overeenkomstig(e) bedrag(en). Vraag 3 / 8 punten Een vennootschap heeft een boekjaar van 1 oktober 2011 tot en met 30 september In de periode tussen 1 januari 2012 tot en met 30 september 2012 zijn de belastbare voordelen van alle aard uit firmawagens voor de personeelsleden en de bedrijfsleiders van de vennootschap gelijk aan ,00 euro. Al deze voordelen zijn belastbaar in de personenbelasting in hoofde van de genieters. De vennootschap beschikt over overgedragen fiscale verliezen voor aanslagjaar 2012 van ,00 euro. Fiscaal resultaat na 1 ste bewerking = ,00 - Aangroei reserves : 6 000,00 - Verworpen uitgaven (incl = 17% x ,00 VAA) : ,00 - Uitgekeerde dividenden : 4 000,00 a) Bepaal in onderstaande hypothese de belastbare grondslag van deze vennootschap b) Vul de bijgevoegde onderdelen van de aangifte in. BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE 15 PUNTEN Vraag 1 / 9 punten Vermeld voor onderstaande handelingen het(de) rooster(s) van de btw-aangifte die moeten ingevuld worden en eveneens het(de) overeenkomstig(e) bedrag(en). Een modelaangifte is in bijlage toegevoegd. U mag er van uit gaan dat de bedragen exclusief btw zijn. a) Een gewone belastingplichtige zet op 15 januari 2012 zijn economische activiteit stop. Op het ogenblik van deze definitieve stopzetting bevat het bedrijfspatrimonium nog een bestelwagen (aangekocht in 2011 voor de prijs van , % btw) en het bedrijfsgebouw (aangekocht in 2006 voor een prijs van , % btw). De bestelwagen is op het ogenblik van de stopzetting nog ,00 waard. Het bedrijfsgebouw is daarentegen in waarde gestegen en is bij de stopzetting ,00 waard.

10 NR BEDRAG b) Een Belgische belastingplichtige betaalt op 10 januari 2013 aan een Japans bedrijf de som van 5 000,00 voor de uitvoering van een grote promotiecampagne op Japans grondgebied. NR BEDRAG c) Een Belgische belastingplichtige verzendt op 15 mei 2012 een partij handelsgoederen vanuit haar magazijn te Utrecht (Nederland) naar haar hoofdzetel te Antwerpen. De goederen werden drie maanden geleden aangekocht in Nederland voor de prijs van 1 250,00, exclusief Nederlandse btw. Dezelfde dag maakt de Belgische belastingplichtige een transfertdocument op. NR BEDRAG Vraag 2 / 6 punten Welke btw gevolgen zijn verbonden aan de onderstaande gegevens: Geef hierbij een woordje uitleg (geen verwijzing naar artikelnummers) en vermeld overeenkomstig(e) bedrag(en). De nummers van de roosters van de btw-aangifte moet je niet vermelden. a) A, een handelaar in computers richt een gebouw op in 2012 (= opslagplaats van goederen) (in gebruik name op ). Facturen 2011 : ,00 Facturen 2012 : ,00 Het gebouw wordt verkocht op 01 mei 2016 voor een bedrag van ,00 ( ,00 voor het gebouw en ,00 voor de grond) aan B. B zal in de toekomst het gebouw verhuren aan A. Wat zijn de gevolgen inzake btw in hoofde van A?

11 b) Een btw-plichtige vennootschap koopt in 2013 een nieuwe personenwagen aan die gratis ter beschikking wordt gesteld aan een personeelslid. De aankoopprijs van de wagen bedraagt ,00 (excl. btw). Het personeelslid mag de wagen ook voor privédoeleinden gebruiken. Bij aankoop werd het beroepsgebruik geraamd op 60%. Einde 2013 bleek het effectieve beroepsgebruik 30% te zijn. c) In 2008 : aankoop van een personenwagen door een btw-belastingplichtige BVBA voor , ,00 btw. (in 2008 uitgeoefend recht op aftrek : 6 300,00 x 50% = 3 150,00) In 2013 : verkoop van die wagen voor 8 000,00 (excl. btw). Wat zijn de btw gevolgen bij verkoop van de wagen in 2013? BEGINSELEN VAN REGISTRATIE- EN SUCCESSIERECHTEN 10 PUNTEN Vraag 1 / 8 punten De heer Vandenbroucke, wonende in Nederland, verkoopt aan mevrouw Leroy, wonende in België, een in Leuven gelegen gemeubileerd appartement (mevrouw Leroy is al eigenaar van het bovenvermeld appartement: zij wil er een duplex van maken). De optredende notaris is meester Vandewielen, notaris te Amsterdam. De akte wordt verleden op 17 december De verkoopprijs wordt bepaald als volgt: , waarvan voor het meubilair. De akte bevat volgende vermeldingen: de verkoopwaarde van het appartement bedraagt euro; mw. Leroy is gehouden tot betaling van het ereloon van de notaris, ten bedrage van euro; mw. Leroy is gehouden tot betaling van de achterstallige lasten van de medeeigendom die van de heer Vandenbroucke worden gevorderd en tot op heden onbetaald gebleven zijn, ten bedrage van euro. a) Moet die akte in België worden geregistreerd? Ja, het is verplicht Neen, het is niet nodig De registratie is een facultatieve formaliteit, maar wordt aanbevolen omdat ze in België een zekere datum verschaft b) Indien ja, wie is ertoe gehouden de akte te laten registreren?

12 Dhr. Vandenbroucke Mw. Leroy Mr. Vandewielen Dhr. Vandenbroucke en Mw. Leroy tezamen Die verantwoordelijkheid berust niet op een bepaalde persoon in het bijzonder, het voornaamste is dat de akte wordt geregistreerd. c) Zo ja, binnen welke termijn moet de akte ter registratie worden aangeboden? 15 dagen 1 maand 2 maanden 4 maanden Geen termijn voorzien d) Geef de belastbare grondslag in de registratierechten aan, indien de akte (al dan niet verplicht) voor de formaliteit van registratie wordt aangeboden. Geen, vast recht van 25 euro euro euro euro euro euro euro Vraag 2 / 2 punten De heer André, sinds meer dan 10 jaar weduwnaar, is overleden en laat als enige wettige erfgename zijn dochter Anne na. Korte tijd vóór zijn overlijden heeft de heer André een authentiek testament opgesteld (dat bij een notaris werd neergelegd) waarin hij mevrouw Michèle, met wie hij sinds enige jaren samenleeft, als algemeen legataris aanstelt. Wanneer mevrouw Michèle verneemt dat zij tot algemeen legataris is aangesteld, uit zij de wens om aan de nalatenschap te verzaken, want zij heeft altijd goed kunnen opschieten met Anne en beschouwt de beslissing van de heer André jegens zijn dochter als een onrechtvaardigheid. Hoe zal de ontvanger van de successierechten dit geval behandelen?

13 Mevrouw Michèle kan niet verzaken aan de nalatenschap, want het testament is authentiek. Zij zal het volledig netto actief van de nalatenschap ontvangen. Het toegepaste tarief is het tarief tussen personen zonder enige graad van verwantschap. Anne zal het volledig netto actief van de nalatenschap ontvangen. Het toegepaste tarief is het tarief in rechte lijn, met de aftrek voorzien voor de erfgenaam in rechte lijn. Aangezien de staat niet mag benadeeld worden ten gevolge van de verzaking, zal Anne de rechten verschuldigd zijn die hadden moeten betaald worden zonder verzaking aan de nalatenschap. Anne zal dus het volledig netto actief van de nalatenschap ontvangen. Het toegepaste tarief is het tarief tussen personen zonder enige graad van verwantschap. Het testament kan op burgerrechtelijk gebied worden aangevochten. Anne kan inroepen dat zij, bij de uitvoering van het testament, haar recht op het voorbehouden gedeelte had kunnen laten gelden. Anne zal het volledig netto actief van de nalatenschap ontvangen. Het toegepaste tarief is het tarief in rechte lijn, voor de helft van de nalatenschap, en het tarief tussen personen zonder enige graad van verwantschap, voor de andere helft van de nalatenschap. BEGINSELEN VAN EUROPEES EN INTERNATIONAAL FISCAAL RECHT 10 PUNTEN Vraag 1 / 5 punten De heer B. is een natuurlijke persoon van Belgische nationaliteit, vrijgezel en zonder personen ten laste, en op fiscaal gebied inwoner van België. Hij is bediende bij een vennootschap naar Belgisch recht met een vaste inrichting in Frankrijk. Die Belgische vennootschap maakt deel uit van een internationale groep die ook een dochtervennootschap in Duitsland heeft. De heer B is het hoofd van de financiële afdeling van de Belgische vennootschap en zijn werkgever wil hem bijkomende verantwoordelijkheden toevertrouwen in het Franse bijkantoor en in de Duitse dochtervennootschap van de groep. Hij zal dan drie dagen per week in België voor de centrale zetel in België werken, één dag per week in Frankrijk voor de Franse vaste inrichting en één dag per week in Duitsland voor de Duitse vennootschap. De last van zijn bezoldigingen en van de indirecte kosten in verband met zijn werkzaamheid wordt verdeeld tussen de Belgische vennootschap en haar Frans bijkantoor. Met de Duitse vennootschap zal de heer B een afzonderlijke arbeidsovereenkomst sluiten en die vennootschap zal zijn bezoldigingen in verband met zijn werkzaamheden in Duitsland betalen. Bijgevolg zullen zijn loonkosten ten laste genomen worden door de verschillende operationele entiteiten, op basis van de in elk land gepresteerde arbeidsduur. De heer B vraagt u of deze nieuwe situatie voor hem gevolgen zal hebben op het gebied van zijn inkomstenbelastingen, en zulks in België, Frankrijk en Duitsland. Wat antwoordt u hem op grond van de beginselen ingeschreven in de door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) ontwikkelde Modelovereenkomst betreffende het Inkomen en het Vermogen:

14 a) In welk(e) land(en) zal de heer B aan de inkomstenbelasting onderworpen zijn en welk deel van zijn loon zal er moeten aangegeven worden? Vraag 2 / 5 punten Uw cliënt en zijn echtgenote zijn de enige aandeelhouders van een naamloze vennootschap naar Belgisch recht. Hun schoonbroer bezit 97% van de aandelen van een handelsvennootschap naar Hongaars recht (rechtsvorm die overeenkomt met een naamloze vennootschap). De resterende 3% van het kapitaal van die vennootschap naar Hongaars recht is in bezit van de naamloze vennootschap naar Belgisch recht van uw cliënt en zijn echtgenote. De Belgische en de Hongaarse vennootschappen worden volledig gescheiden beheerd. De hiervoor beschreven toestand bestaat sinds In 2010 heeft de Belgische naamloze vennootschap van uw cliënt een lening toegestaan aan de Hongaarse vennootschap die, zoals hiervoor gezegd, in handen is van de schoonbroer van uw cliënt. Voorts heeft de Belgische vennootschap in 2012 dividenden van de Hongaarse vennootschap geïnd. De Hongaarse fiscus eist de inhouding van een bronheffing op de interesten van de lening en op de dividenden, terwijl uw cliënt en zijn echtgenote dachten dat, gelet op de zogenaamde Europese Moeder-dochterrichtlijn en Interest-royaltyrichtlijn, er in Hongarije op die inkomsten geen bronheffing meer kon worden ingehouden. Uw cliënt vraagt u of die richtlijnen van toepassing zijn op de hier hoger beschreven situatie. a) Wat antwoordt u hem: ja of neen? Moeder-dochterrichtlijn Ja Neen Interest-royaltyrichtlijn Ja Neen b) Verklaar uw antwoord door te verwijzen naar de bepalingen van die Europese richtlijnen.

15 FISCALE PROCEDURE 15 PUNTEN Vraag 1 / 9 punten De onderneming Snack on the Road exploiteert een foodservice langs de autosnelweg. De bediening ligt naast een tankstation en verschaft maaltijden en bereid voedsel aan automobilisten die op de pleisterplaats of aan het tankstation stoppen. De producten zijn zowel verpakt voor verbruik ter plaatse, in een speciaal daartoe ingerichte ruimte, als om mee te nemen voor verbruik daarbuiten. Bij een niet aangekondigde btw-controle op 27 januari 2013 doen de controleurs zich voor als gewone klanten en kopen mondvoorraad. De kassier van Snack on the Road maakt de rekening zonder te vragen of de aankoop bestemd is voor verbruik ter plaatse of om mee te nemen. De btw wordt aangerekend tegen 6%. De controleur betaalt zijn aankoop en neemt plaats om zijn eten ter plaatse te verbruiken. Drie dagen later ontvangt Snack on the Road een proces-verbaal van vaststelling, gedateerd op 27 januari 2013 en uitgaande van de administratie van de btw, waarin vermeld staat dat uit een onderzoek ter plaatse gebleken is dat de btw op alle aankopen tegen het tarief van 6% wordt berekend, ook als de waar ter plaatse verbruikt wordt. In een afzonderlijke brief, gedateerd op dezelfde dag, kondigt de administratie een grondige controle aan over de periode van 1 januari 2005 tot 27 januari Die aankondiging verwijst naar het proces-verbaal van dezelfde dag maar omschrijft de vastgestelde feiten niet. De controle is voorzien voor 20 februari Vragen: a) - Vermeld de normale verjaringstermijn van de vordering tot voldoening van de belasting. -Vanaf welke dag begint deze verjaringstermijn te lopen? b) -Vermeld de normale verjaringstermijn van de vordering tot voldoening van de belasting in geval van belastingontduiking. -Vanaf welke dag begint deze verjaringstermijn te lopen? c) Vermeld, in bovenstaand voorbeeld, het laatste jaar tot waar de administratie, vanaf 27 januari 2013, kan teruggaan om controle uit te oefenen. d) Is de brief die de grondige controle aankondigt een aanwijzing van belastingontduiking?

16 Vraag 2 / 6 punten Op 5 februari 2013 wordt het proces-verbaal van de administratie van de btw overgezonden aan de controleur van de directe belastingen van de onderneming Snack on the Road. Die vennootschap sluit haar boekjaar af op 31 maart van het jaar. De controleur geeft kennis van de aanwijzingen inzake belastingontduiking en kondigt een controle ter plaatse aan op 20 februari 2013 met betrekking tot de op 31 maart afgesloten boekjaren 2005 tot Vragen: a) Voor het aanslagjaar 2012 werd de aangifte in de vennootschapsbelasting bij de administratie ingediend op 20 september Geef de uiterste datum van inkohiering van de belasting. b) Vermeld, in verband met de procedure gesteund op de aanwijzingen van belastingontduiking, het oudste belastbare tijdperk dat het voorwerp kan uitmaken van die onderzoeken. Vermeld de begin- en einddatum van dit belastbare tijdperk. c) Toont, wat de aanwijzingen van belastingontduiking betreft, het proces-verbaal van vaststelling inzake de btw, het bestaan van belastingontduiking aan op het gebied van de vennootschapsbelasting? Verklaar uw antwoord. JURIDISCHE EN BEROEPSNORMEN MET BETREKKING TOT DE ACCOUNTANCY, DE BELASTINGCONSULTANCY EN DE ANDERE WETTELIJKE OPDRACHTEN VAN DE ACCOUNTANT EN VAN DE BELASTINGCONSULENT 15 PUNTEN Vraag 1. / 6 punten Antiwitwas-wetgeving In het kader van de Antiwitwas-wetgeving wordt gesproken over een compliane officer of witwasverantwoordelijke. Deze dient te worden aangesteld als er binnen hetzelfde kantoor 10 beroepsbeoefenaars werkzaam zijn. a) Duid hieronder aan wie aanzien wordt als een beroepsbeoefenaar: Bedrijfsrevisoren Stagiair bedrijfsrevisoren Externe Accountants Belastingconsulenten Interne Accountants Belastingconsulenten Stagiair Accountants Belastingconsulenten

17 Externe Belastingconsulenten Interne Belastingconsulenten Stagiair Belastingconsulenten Erkende Boekhouders Fiscalisten Erkende Boekhouders Stagiair Boekhouders Fiscalisten b) Wat zijn de taken van een compliance officer of witwasverantwoordelijke? Geef er 3 op. c) Wanneer een compliance officer of witwasverantwoordelijke werd aangesteld, dienen dan de andere beroepsbeoefenaars nog steeds de nodige meldingen te doen aan de CFI? Ja Neen Zo ja, wat dient er dan te gebeuren: Vraag 2. / 2 punten In het kader van het beroepsgeheim zijn twee uitzonderingen ingeschreven in het strafwetboek, en de externe accountant en/of belastingconsulent dus het beroepsgeheim naast zich neer kan leggen. Om welke uitzonderingen gaat het hier? Vraag 3. / 5 punten In het kader van de onafhankelijkheid zijn er een aantal activiteiten die expliciet werden uitgesloten als uit te voeren door een externe accountant en/of belastingconsulent of zijn er activiteiten die mits te voldoen aan een aantal voorwaarden toch kunnen uitgevoerd worden door een externe accountant en/of belastingconsulent. Duid aan welke bewering juist of fout is: a) Een externe accountant en/of belastingconsulent mag, mits voorafgaande vraag aan het instituut een activiteit van verzekeringsmakelaar uitoefenen. Juist Fout b) Een externe accountant en/of belastingconsulent mag geen makelaar in krediet- en beleggingsverrichtingen zijn. Juist Fout

18 c) Een externe accountant en/of belastingconsulent kan een bestuursmandaat waarnemen in een commerciële vennootschap met winstoogmerk, en dit zonder voorafgaande toestemming van de raad van het instituut indien dit mandaat voort vloeit uit een rechterlijke beslissing. Juist Fout d) Een externe accountant en/of belastingconsulent mag, mits te voldoen aan gestelde voorwaarden, tegelijkertijd zoveel mandaten van onafhankelijke bestuurder waarnemen als hij/zij het wenst, zolang de voorwaarden van bekwaamheid en beschikbaarheid vervuld blijven. Juist Fout e) Een externe accountant en/of belastingconsulent zal nooit een toestemming krijgen om een mandaat op te nemen in een zuivere patrimoniumvennootschap. Juist Fout Vraag 4. / 2 punten De externe accountant en/of belastingconsulent mag publiciteit voeren, doch dient zich te houden aan een aantal regels. Welke van de onderstaande stellingen is juist of fout: a) Een externe accountant en/of belastingconsulent mag geen vergelijkende studie maken van de erelonen die collega s in zijn buurt aanrekenen in vergelijking met de erelonen die hij zelf aanrekent. Juist Fout b) Een externe accountant en/of belastingconsulent mag zijn diensten aan sterk verminderde prijzen aanbieden om op die manier de nieuwe klant aan zich te binden Juist Fout c) Een externe accountant en/of belastingconsulent mag, zoals dat gebruikelijk is bij andere sectoren, een opsomming geven van enkele van zijn belangrijke klanten Juist Fout d) Een externe accountant en/of belastingconsulent mag opgeven in welke sectoren hij werkzaam is om zo een potentiële klant inzicht te geven in zijn bekwaamheden Juist Fout *********************************************************************************************************

VRAGENLIJST ACCOUNTANT BEKWAAMHEIDSEXAMEN 2013/1

VRAGENLIJST ACCOUNTANT BEKWAAMHEIDSEXAMEN 2013/1 1 VRAGENLIJST ACCOUNTANT BEKWAAMHEIDSEXAMEN 2013/1 WETGEVING INZAKE DE JAARREKENING 15 PUNTEN Vraag 1 / 4 punten De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid XYZ heeft de volgende balans- en

Nadere informatie

VRAGENLIJST BELASTINGCONSULENT BEKWAAMHEIDSEXAMEN 2007/2

VRAGENLIJST BELASTINGCONSULENT BEKWAAMHEIDSEXAMEN 2007/2 VRAGENLIJST BELASTINGCONSULENT BEKWAAMHEIDSEXAMEN 2007/2 WETGEVING INZAKE DE JAARREKENING 15 PUNTEN Uit de resultatenrekening van een KMO-onderneming blijkt op twee opeenvolgende jaren een verlies, rekening

Nadere informatie

1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn?

1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn? Inhoudstafel 1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn? 1.1. Tariefverschil... 1 1.2. Werken met minimaal twee belasting plichtigen... 3 1.3. Inkomensspreiding... 4 1.3.1. Reserveren van

Nadere informatie

INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN

INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN AANVRAAG TOT TOEGANG TOT HET BEKWAAMHEIDSEXAMEN OP BASIS VAN TEN MINSTE ZEVEN JAAR ERVARING MET HET OOG OP DE VERKRIJGING VAN DE HOEDANIGHEID VAN

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/2 - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve (Programmawet van 19 december 2014) en de afzonderlijke aanslag op deze liquidatiereserve Advies

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 11. 1 Beweegreden voor de oprichting van een managementvennootschap. 2 Managementvennootschap en oprichting 27

Inhoud. Inleiding 11. 1 Beweegreden voor de oprichting van een managementvennootschap. 2 Managementvennootschap en oprichting 27 Inhoud Inleiding 11 DEEL I JURIDISCHE EN FISCALE ASPECTEN 1 Beweegreden voor de oprichting van een managementvennootschap 17 2 Managementvennootschap en oprichting 27 Vraag 1 Kan ik mijn managementvennootschap

Nadere informatie

De exploitatievennootschap A wenst uit te breiden. Momenteel huurt zijn een pand om haar fabriekswerkzaamheden in uit te voeren.

De exploitatievennootschap A wenst uit te breiden. Momenteel huurt zijn een pand om haar fabriekswerkzaamheden in uit te voeren. Situatieschets De exploitatievennootschap A wenst uit te breiden. Momenteel huurt zijn een pand om haar fabriekswerkzaamheden in uit te voeren. De bedoeling is dat deze vennootschap een terrein aankoopt

Nadere informatie

INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN

INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN AANVRAAG TOT TOEGANG TOT HET BEKWAAMHEIDSEXAMEN OP BASIS VAN TEN MINSTE ZEVEN JAAR ERVARING MET HET OOG OP DE VERKRIJGING VAN DE HOEDANIGHEID VAN

Nadere informatie

Boekhouding. boekhouding 1

Boekhouding. boekhouding 1 Boekhouding boekhouding 1 Welke boekhouding? Natuurlijke personen - werknemers kunstenaars - zelfstandigen Feitelijke vereniging Handelsvennootschappen VZW s boekhouding 2 Werknemer kunstenaar Geen boekhoudverplichting

Nadere informatie

Het wel en wee van de vzw Deel 4 De vzw en de fiscus

Het wel en wee van de vzw Deel 4 De vzw en de fiscus Het wel en wee van de vzw Deel 4 De vzw en de fiscus William Wils, accountant De vzw en de fiscus Rechtspersonenbelasting Belasting over de toegevoegde waarde Schenkingsrechten Registratierechten Rechtspersonenbelasting

Nadere informatie

3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK

3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK 3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK 3.1 Vruchtgebruik op vlak van vennootschapsbelasting 3.1.1 Afschrijven Een KMO heeft de keuze tussen 3 onderstaande methodes. De notariskosten en registratierechten

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/XXX - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve bedoeld in artikel 541 WIB 92 (Programmawet van 10 augustus 2015) en de bijzondere aanslag

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/XXX - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve en de afzonderlijke aanslag op deze liquidatiereserve Ontwerpadvies van 4 maart 2015 I. Algemeen

Nadere informatie

DOSSIER. De Burgerlijke Maatschap

DOSSIER. De Burgerlijke Maatschap DOSSIER De Burgerlijke Maatschap U wil uw beleggingsportefeuille nu al aan uw kinderen schenken, maar tegelijk wenst u ook controle te blijven houden en inkomsten te ontvangen? In dat geval kan de burgerlijke

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............... Ondernemingsnummer :... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Aftrek voor risicokapitaal AANSLAGJAAR

Nadere informatie

PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S. 12/02/2003) DE VRAGEN

PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S. 12/02/2003) DE VRAGEN BIBF PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S. 12/02/2003) Schriftelijke proef van 30 april 2005 DE VRAGEN DEELDOMEIN BOEKHOUDING

Nadere informatie

Overdracht van een handelszaak fiscaal

Overdracht van een handelszaak fiscaal Ter Reigerie 7 bus 3, 8800 Roeselare www.pouseele.be Overdracht van een handelszaak fiscaal 1. Verkoop 2. Inbreng in vennootschap 3. Schenking 4. Overlijden Verkoop/ Inbreng in vennootschap Inkomstenbelastingen

Nadere informatie

Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen. Luc Maes 24/11/2016

Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen. Luc Maes 24/11/2016 Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen Luc Maes 24/11/2016 1 1. Afbakening van het onderwerp Inkomstenbelastingen bedrijfsleiders van een handelsvennootschap recente rechtspraak:

Nadere informatie

Bij de aankoop voor 125.000,00 EUR in 2003 van een onroerend goed heeft de vennootschap geboekt :

Bij de aankoop voor 125.000,00 EUR in 2003 van een onroerend goed heeft de vennootschap geboekt : Algemene herhalingsoefening NV BRUG Samenstelling en evolutie rekening kapitaal : De NV Brug werd in 1935 opgericht met een in geld gestort kapitaal van 25.000,00 EUR. In 1987 werd het kapitaal verhoogd

Nadere informatie

VRAGENLIJST ACCOUNTANT BEKWAAMHEIDSEXAMEN 2003

VRAGENLIJST ACCOUNTANT BEKWAAMHEIDSEXAMEN 2003 VRAGENLIJST ACCOUNTANT BEKWAAMHEIDSEXAMEN 2003 VENNOOTSCHAPSBELASTING 10 punten Beschrijf de vijf belangrijkste maatregelen die de regering heeft goedgekeurd in de wet van 24/12/2002 tot hervorming van

Nadere informatie

De meerwaarden. Met meerwaarden bedoelt men het positieve verschil tussen de verkoopprijs van een goed en de aankoopprijs ervan (inclusief kosten).

De meerwaarden. Met meerwaarden bedoelt men het positieve verschil tussen de verkoopprijs van een goed en de aankoopprijs ervan (inclusief kosten). De meerwaarden Met meerwaarden bedoelt men het positieve verschil tussen de verkoopprijs van een goed en de aankoopprijs ervan (inclusief kosten). Als het onroerend goed voor beroepsactiviteiten wordt

Nadere informatie

Inbrengrecht onroerend goed : 0,5 % of 10% Inbreng in natura gebeurt bij oprichting van een vennootschap of bij kapitaalverhoging.

Inbrengrecht onroerend goed : 0,5 % of 10% Inbreng in natura gebeurt bij oprichting van een vennootschap of bij kapitaalverhoging. Inbrengrecht onroerend goed : 0,5 % of 10% Inbreng in natura gebeurt bij oprichting van een vennootschap of bij kapitaalverhoging. Oprichters en aandeelhouders kunnen bepaalde goederen andere dan geld

Nadere informatie

Globale oefening op vennootschapsbelasting AJ 2009

Globale oefening op vennootschapsbelasting AJ 2009 Globale oefening op vennootschapsbelasting AJ 2009 NV KIKKERHOF BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar VASTE ACTIVA 20/28 478 145,00 314 750,00 Materiële vaste activa 5.1.2

Nadere informatie

Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld

Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld Inleiding Investeringsreserve We kennen de investeringsreserve die een vennootschap

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Jaarverslag van de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering

Nadere informatie

VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP

VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP Iven De Hoon VASTGOED EN VENNOOTSCHAP 2 INLEIDING 2 DE AANKOOP DOOR DE VENNOOTSCHAP 3 VOOR- EN NADELEN VAN EEN ONROEREND GOED IN EEN VENNOOTSCHAP

Nadere informatie

VRAGENLIJST BELASTINGCONSULENT BEKWAAMHEIDSEXAMEN 2012/1

VRAGENLIJST BELASTINGCONSULENT BEKWAAMHEIDSEXAMEN 2012/1 1 VRAGENLIJST BELASTINGCONSULENT BEKWAAMHEIDSEXAMEN 2012/1 WETGEVING INZAKE DE JAARREKENING 15 PUNTEN Vraag 1 / 6 punten Een onderneming ABC verkoopt producten voor binnenhuisdecoratie. In haar waarderingsregels

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 02/10/2013 BE 0830.513.208 8 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 13616.00294 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: DIAMOND VAULT Naamloze vennootschap Adres: SCHUPSTRAAT Nr: 1-7 Bus: Postnummer:

Nadere informatie

Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning

Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning Second Home juni 2015 - Antwerpen Maurice De Clercq - Niek Op den Kamp - Harjit Singh ESJ Accountants & Belastingadviseurs Agenda 1. Een tweede woning

Nadere informatie

Infosessie 12/09/2013

Infosessie 12/09/2013 Infosessie 12/09/2013 Roerende voorheffing op liquidatieboni Roerende voorheffing op dividenden Bankgeheim 10% roerende voorheffing op liquidatieboni Slaan en zalven tegelijkertijd Tarief roerende voorheffing:

Nadere informatie

HOOFDSTUK 4. Reserves Overgedragen winst (verlies)

HOOFDSTUK 4. Reserves Overgedragen winst (verlies) HOOFSTUK 4 Reserves Overgedragen winst (verlies) Blz. 55 tot 108 BALANS per --/--/-- ATIVA PASSIVA I. KAPITAAL 10 A. Geplaatst kapitaal 100 B. Niet-Opgevraagd kapitaal (-) 101 II. UITGIFTEPREMIES 11 III.

Nadere informatie

VRAGENLIJST BELASTINGCONSULENT BEKWAAMHEIDSEXAMEN 2007/1

VRAGENLIJST BELASTINGCONSULENT BEKWAAMHEIDSEXAMEN 2007/1 VRAGENLIJST BELASTINGCONSULENT BEKWAAMHEIDSEXAMEN 2007/1 WETGEVING INZAKE DE JAARREKENING 15 PUNTEN De zaakvoerder van een pas opgerichte kleine industriële onderneming raadpleegt u om bijkomende informatie

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/6 - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve bedoeld in artikel 541 WIB 92 (Programmawet van 10 augustus 2015) en de bijzondere aanslag

Nadere informatie

Artikel 140/1 tot 140/6 van het Wetboek der registratie-, hypotheeken griffierechten

Artikel 140/1 tot 140/6 van het Wetboek der registratie-, hypotheeken griffierechten Artikel 140/1 tot 140/6 van het Wetboek der registratie-, hypotheeken griffierechten (van toepassing vanaf 01.01.2017) Artikel 140/1 1. In afwijking van artikel 131, wordt van het schenkingsrecht vrijgesteld:

Nadere informatie

Vak XVI. - WINST uit nijverheids-, handels- of landbouwondernemingen.

Vak XVI. - WINST uit nijverheids-, handels- of landbouwondernemingen. VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2015 - Inkomsten van het jaar 2014 DEEL 2 blz. 15 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst

Nadere informatie

Notionele intrestaftrek

Notionele intrestaftrek Notionele intrestaftrek Vanaf aanslagjaar 2007 geeft de regering een nieuw fiscaal geschenk aan alle vennootschappen, namelijk de notionele intrestaftrek. Praktisch zal er een percentage op het eigen vermogen

Nadere informatie

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 40 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM:... PREFLEXIBEL... Rechtsvorm:... Naamloze vennootschap Adres:...Nr.: Elisabethlaan... 153 Bus:... Postnummer:...

Nadere informatie

9 De aftrek van de voorbelasting

9 De aftrek van de voorbelasting 9 De aftrek van de voorbelasting Bij elke toepassing i.v.m. een personenwagen wordt uitgegaan van de veronderstelling dat het opgegeven beroepsgebruik door de belastingplichtige vastgesteld werd op basis

Nadere informatie

BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

BESTEMMING VAN HET RESULTAAT BEDRIJFSWETENSCHAPPEN Hoofdstuk 4: BESTEMMING VAN HET RESULTAAT Indeling: 1. Juridische aspecten 2. Boekhoudkundige verwerking 3. Gevolgen voor de financiële structuur van de onderneming Bestemming resultaat

Nadere informatie

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014.

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014. Nieuwigheden in de aangifte aanslagjaar 2014 in de belasting van niet-inwoners Buitenlandse vennootschappen, verenigingen, instellingen of lichamen die een onderneming exploiteren of zich met verrichtingen

Nadere informatie

De holding. vdvaccountants.be

De holding. vdvaccountants.be 2. De oprichting van een holding. De holding werd in het verleden al onder vuur genomen. Daar waar het vroeger makkelijker was om voor een holding te kiezen, is dit nu het geval niet meer. De vraag is

Nadere informatie

Page 1 of 6 Home > FAQ Deeleconomie Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst PB Personenbelasting FAQ - Deeleconomie ALGEMEEN 1. Wat is deeleconomie? 2.

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628. LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Verslag van de raad van bestuur op de gewone algemene vergadering van

Nadere informatie

FAQ - TAX REFORM. 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt?

FAQ - TAX REFORM. 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt? FAQ - TAX REFORM 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt? Hiervoor moet men in twee stappen te werk gaan. In eerste instantie moeten de intresten op «staatsbons

Nadere informatie

QUASI-INBRENG OPDRACHT

QUASI-INBRENG OPDRACHT Op te vragen gegevens bij quasi-inbreng - Blz 1 QUASI-INBRENG OPDRACHT De bedoeling van deze opdracht bestaat erin de beschrijving van de vermogensbestanddelen die de vennootschap overweegt te verkrijgen,

Nadere informatie

VRAGENLIJST BELASTINGCONSULENT BEKWAAMHEIDSEXAMEN 2006/1

VRAGENLIJST BELASTINGCONSULENT BEKWAAMHEIDSEXAMEN 2006/1 VRAGENLIJST BELASTINGCONSULENT BEKWAAMHEIDSEXAMEN 2006/1 WETGEVING INZAKE DE JAARREKENING 15 PUNTEN De zaakvoerder van een pas opgerichte kleine industriële onderneming raadpleegt u om bijkomende informatie

Nadere informatie

Artikel 60bis tot 60bis/3 van het Wetboek der Successierechten

Artikel 60bis tot 60bis/3 van het Wetboek der Successierechten Artikel 60bis tot 60bis/3 van het Wetboek der Successierechten (van toepassing vanaf 01.01.2017) Artikel 60bis 1. In afwijking van de artikelen 48 en 48², worden het successierecht en het recht van overgang

Nadere informatie

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2...

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2... Identiteit:.. Repertoriumnummer:.. Ondernemingsnr. of nationaal nr.:. TABEL voor de berekening van de vrijstelling voor bijkomend personeel (artikel 67ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992)

Nadere informatie

Vraag I.1: Meerkeuzevragen (slechts 1 antwoord mogelijk, -1 punt wanneer gokken!)

Vraag I.1: Meerkeuzevragen (slechts 1 antwoord mogelijk, -1 punt wanneer gokken!) Vakgroep Accountancy, Beheerscontrole en Fiscaliteit Prof. Jan Verhoeye Vraag I.1: Meerkeuzevragen (slechts 1 antwoord mogelijk, -1 punt wanneer gokken!) 1. De bedoeling van de resultatenrekening is een

Nadere informatie

Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud

Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud 1. Vergelijking eenmanszaak en vennootschap... 2 1.1 Tarieven personenbelasting... 2 1.2 Tarieven vennootschapsbelasting... 2 1.3 Sociale bijdrage...

Nadere informatie

MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN

MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN BENT U GESTRIKT OF BENT U GESTRIKT? INLEIDING» Feitelijk opheffen bankgeheim» Geheime commissielonen Bewust niet aangegeven - systematisch Taxatie 309 % Te

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) DEEL 2

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) DEEL 2 VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2017 - Inkomsten van het jaar 2016 DEEL 2 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst aandachtig

Nadere informatie

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn?

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? Inhoudstafel Voorwoord... 1 Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? 1. Belastingen besparen?.... 5 1.1. Alle kosten van onroerende goederen in principe aftrekbaar... 5 1.1.1.

Nadere informatie

COMMISIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Het gebruik van de verbindingsrekening tussen een buitenlandse vennootschap en haar Belgisch bijkantoor

COMMISIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Het gebruik van de verbindingsrekening tussen een buitenlandse vennootschap en haar Belgisch bijkantoor COMMISIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN Het gebruik van de verbindingsrekening tussen een buitenlandse vennootschap en haar Belgisch bijkantoor Ontwerpadvies I. Inleiding 1. Wat betreft de boekhoudkundige

Nadere informatie

Memo inzake liquidatiereserve

Memo inzake liquidatiereserve Memo inzake liquidatiereserve 1. Algemeen De verhoogde roerende voorheffing van 25 % op liquidatieboni kan vermeden worden in KMO s: de tijdelijke vastklikregeling voor reserves (omzetting in kapitaal

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING blz. 11 VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Aanslagjaar 2011 - Inkomsten van het jaar 2010 DEEL 2 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst aandachtig de toelichting) Opgelet!

Nadere informatie

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR naam :... M.A.R. Uittreksel uit de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel KLASSE 1 : EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst

Nadere informatie

Wijzigde uw (gezins)situatie in de loop van 2013? Ja Neen. Naam van de echtgeno(o)t(e) of van de wettelijk samenwonende 1

Wijzigde uw (gezins)situatie in de loop van 2013? Ja Neen. Naam van de echtgeno(o)t(e) of van de wettelijk samenwonende 1 A A N G I F T E I N D E P E R S O N E N B E L A S T I N G V E R T R O U W E L I J K D O S S I E R I N K O M S T E N J A A R 2 0 1 3 A A N S L A G J A A R 2 0 1 4 N A A M : D E Z E V R A G E N T L I J S

Nadere informatie

Inhoudstafel. Vo o r wo o r d... 1

Inhoudstafel. Vo o r wo o r d... 1 Vo o r wo o r d................................................................................ 1 Deel 1 Bezoldiging Ho o f d s t u k 1: Be g r i p... 4 Wat wordt er bedoeld met bezoldiging?... 4 Hoe neemt

Nadere informatie

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen?

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? Op 30 juli 2013 werd de wet houdende diverse bepalingen omtrent de nieuwe fiscale maatregelen in het kader van de begrotingscontrole

Nadere informatie

Opgelet: opvolging voorafbetalingen vennootschapsbelasting wordt terug belangrijk!!!

Opgelet: opvolging voorafbetalingen vennootschapsbelasting wordt terug belangrijk!!! Opgelet: opvolging voorafbetalingen vennootschapsbelasting wordt terug belangrijk!!! Vanaf Aj 2018 (inkomsten 2017) werd de notionele intrestaftrek aanzienlijk verminderd (0,737%) voor de KMO en het tarief

Nadere informatie

3.3.1. Het tariefverschil

3.3.1. Het tariefverschil www.vdvaccountants.be 49 3.3. Motieven van fiscale aard Werken met een vennootschap kan in de fiscale context motieven hebben die zowel betrekking hebben op de inkomstenbelasting als op de successierechten.

Nadere informatie

blz. 16 B. ANDERE DIVERSE INKOMSTEN. Vak XVI. - DIVERSE INKOMSTEN - VERVOLG. 1. Winst of baten uit toevallige of occasionele prestaties, verrichtingen

blz. 16 B. ANDERE DIVERSE INKOMSTEN. Vak XVI. - DIVERSE INKOMSTEN - VERVOLG. 1. Winst of baten uit toevallige of occasionele prestaties, verrichtingen blz. 15 VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Aanslagjaar 2016 - Inkomsten van het jaar 2015 DEEL 2 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst aandachtig de toelichting) Opgelet!

Nadere informatie

Basis Dubbel Boekhouden Oefeningenreeks 1

Basis Dubbel Boekhouden Oefeningenreeks 1 Basis Dubbel Boekhouden Oefeningenreeks 1 Afkortingen die we gebruiken: AF = aankoopfactuur VF = verkoopfactuur BA = bankafschrift: dit wil zeggen dat de klant op die datum betaald heeft (debet) of wanneer

Nadere informatie

Stopzettingsmeerwaarde daalt naar 10% vanaf 60 jaar en geldt ook voor voorraden en handelsvorderingen

Stopzettingsmeerwaarde daalt naar 10% vanaf 60 jaar en geldt ook voor voorraden en handelsvorderingen PB éénmanszaken Aanslagjaar 2019 Stopzettingsmeerwaarde Stopzettingsmeerwaarde daalt naar 10% vanaf 60 jaar en geldt ook voor voorraden en handelsvorderingen Niet voor overstap naar vennootschap, huidige

Nadere informatie

PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN BIBF KB van 20 januari 2003 (B.S.

PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN BIBF KB van 20 januari 2003 (B.S. PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN BIBF KB van 20 januari 2003 (B.S. 12/02/2003) SCHRIFTELIJK EXAMEN VAN 17 MEI 2003 de vragen DEELDOMEIN BOEKHOUDING

Nadere informatie

INBRENG IN NATURA OPDRACHT

INBRENG IN NATURA OPDRACHT Op te vragen gegevens bij inbreng in natura - Blz 1 INBRENG IN NATURA OPDRACHT De bedoeling van deze opdracht bestaat erin de beschrijving van de inbreng in natura, de methoden van waardering, zoals die

Nadere informatie

COMMISIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/13 - Het gebruik van de verbindingsrekening tussen een buitenlandse vennootschap en haar Belgisch bijkantoor Advies van 4 september 2013 1 I. Inleiding

Nadere informatie

Modelvragen examen Venn. B.; R.P.B.; B.N.I.; B.T.W. Meerkeuzevragen

Modelvragen examen Venn. B.; R.P.B.; B.N.I.; B.T.W. Meerkeuzevragen Modelvragen examen Venn. B.; R.P.B.; B.N.I.; B.T.W. Meerkeuzevragen 1 Vraag 1 Reeds sedert 2000 houdt een in de USA gevestigde moedervennootschap ( Usco ) alle aandelen aan in een in België gevestigde

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............ Ondernemingsnummer :... Berekening van de aftrek voor risicokapitaal Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de Fiscaliteit Inkomstenbelastingen

Nadere informatie

Aankoop van onroerend

Aankoop van onroerend Aankoop van onroerend Financieel/fiscaal/successie advies dhr. Niko Keters Amjak, uw wealth & Corporate Finance specialist Programma 1. Verschillende manieren van aankoop 1. Volle eigendom 2. Naakte eigendom

Nadere informatie

Marcus wil eindelijk zijn droom realiseren en zet een nv op waarbinnen hij stoelen op maat zal maken en verkopen.

Marcus wil eindelijk zijn droom realiseren en zet een nv op waarbinnen hij stoelen op maat zal maken en verkopen. Marcus wil eindelijk zijn droom realiseren en zet een nv op waarbinnen hij stoelen op maat zal maken en verkopen. Beginsituatie: Marcus start na wijs beraad een zaak op, Marcus bvba. Marcus bezit 700.000e,

Nadere informatie

Gautier Kristof vdvaccountants.be 24

Gautier Kristof vdvaccountants.be 24 3.5. De holding en onroerende goederen. De holding hoeft niet noodzakelijk enkel het beheer van de aandelen van andere ondernemingen uitoefenen. Het is ook mogelijk dat de holding fungeert als patrimoniumvennootschap.

Nadere informatie

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2016 (Inkomsten van het jaar 2015) BIJKOMENDE INFORMATIE

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2016 (Inkomsten van het jaar 2015) BIJKOMENDE INFORMATIE Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de Fiscaliteit Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2016 (Inkomsten van het jaar 2015) De aangifte moet,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Maklu 7

Inhoudsopgave. Maklu 7 Inhoudsopgave Woord vooraf... 5 Inhoudsopgave... 7 Deel 1: Voordelen van het werken met een vennootschap... 13 1.1 Het tariefvoordeel... 13 Tarieven personenbelasting... 14 Tarieven sociale zekerheid...

Nadere informatie

NEDERLANDSTALIGE BENOEMINGSCOMMISSIE VOOR HET NOTARIAAT VERGELIJKEND EXAMEN 2006 SCHRIFTELIJK GEDEELTE. Brussel, zaterdag 11 maart 2006 (voormiddag)

NEDERLANDSTALIGE BENOEMINGSCOMMISSIE VOOR HET NOTARIAAT VERGELIJKEND EXAMEN 2006 SCHRIFTELIJK GEDEELTE. Brussel, zaterdag 11 maart 2006 (voormiddag) 1 NEDERLANDSTALIGE BENOEMINGSCOMMISSIE VOOR HET NOTARIAAT Beenhouwersstraat, 67 B 1000 Brussel Tel. 02 506 46 44 Fax 02 506 46 49 info@bcn-not.be VERGELIJKEND EXAMEN 2006 SCHRIFTELIJK GEDEELTE Brussel,

Nadere informatie

Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde. Boek 2 Hoofdstuk 7.5 : Bedrijfsvoorheffing Inhoudstafel

Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde. Boek 2 Hoofdstuk 7.5 : Bedrijfsvoorheffing Inhoudstafel Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Boek 2 Hoofdstuk 7.5 : Bedrijfsvoorheffing Inhoudstafel 1 Wettelijke grondslagen 2 Inhouding door de CDVU 3 Belastbare inkomsten 4 Inkomsten van kinderen

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Uitgangspunt

1. Inleiding. 2. Uitgangspunt 1. Inleiding In het geval u overweegt een vakantiewoning aan te kopen gelegen in Parc Les Etoiles wilt u wellicht meer weten over de mogelijke gevolgen voor de belastingheffing met betrekking tot de aankoop

Nadere informatie

SUCCESSIERECHTEN IN FRANKRIJK EN NEDERLAND (2009)

SUCCESSIERECHTEN IN FRANKRIJK EN NEDERLAND (2009) SUCCESSIERECHTEN IN FRANKRIJK EN NEDERLAND (2009) Heering Associates Januari 2009 Heering Associates Jachthavenweg 121 1081 KM Amsterdam Postbus 75265 1070 AG Amsterdam 020-6789 527 www.heeringassociates.eu

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN De boekhoudkundige verwerking met betrekking tot de toepassing van de overgangsregeling zoals vermeld in artikel 537 WIB 92 Ontwerpadvies van X november 2013 I. Inleiding

Nadere informatie

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Het model van het aangifteformulier voor aj. 2015 is verschenen in het Belgisch Staatsblad

Nadere informatie

Aanslagjaar Inkomsten 2015

Aanslagjaar Inkomsten 2015 Aanslagjaar 2017 - Inkomsten 2015 Teneinde uw aangifte zo voordelig mogelijk in te vullen, vragen wij u volgende vragenlijst aandachtig te lezen en VOLLEDIG in te vullen. Ontbrekende elementen kunnen de

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

VRAGENLIJST BELASTINGCONSULENTEN BEKWAAMHEIDSEXAMEN 2004/2

VRAGENLIJST BELASTINGCONSULENTEN BEKWAAMHEIDSEXAMEN 2004/2 VRAGENLIJST BELASTINGCONSULENTEN BEKWAAMHEIDSEXAMEN 2004/2 WETGEVING INZAKE DE JAARREKENING 15 PUNTEN BVBA IAB Deze éénpersoons BVBA heeft als activiteit de verkoop en organisatie van publiciteit. De BVBA

Nadere informatie

VRAGENLIJST BELASTINGCONSULENT BEKWAAMHEIDSEXAMEN 2008/2

VRAGENLIJST BELASTINGCONSULENT BEKWAAMHEIDSEXAMEN 2008/2 VRAGENLIJST BELASTINGCONSULENT BEKWAAMHEIDSEXAMEN 2008/2 WETGEVING INZAKE DE JAARREKENING 15 PUNTEN / 5 punten Een onderneming bevindt zich in moeilijkheden, en de raad van bestuur beslist over te gaan

Nadere informatie

Zodra een onroerend goed in een vennootschap zit, kan het niet zonder fiscale kleerscheuren uit de vennootschap worden gehaald.

Zodra een onroerend goed in een vennootschap zit, kan het niet zonder fiscale kleerscheuren uit de vennootschap worden gehaald. TIPS EN ADVIES Nr 68 Vastgoed in een vennootschap: de goede jaren zijn voorbij Jarenlang adviseerden fiscale specialisten om woningen, gronden en bedrijfsgebouwen aan te kopen via een vennootschap. Maar

Nadere informatie

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 48 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN CONSOLIDEREN Beheren DUIDELIJKHEID DE REKENINGEN VAN PARKING.BRUSSELS Het kapitaal van het Agentschap = 561.500 Het kapitaal van het Agentschap,

Nadere informatie

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18.

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18. bij oprichting Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal Kapitaal volgens oprichtingsstatuten Minimum inbreng in speciën jaar 1 18.550,00

Nadere informatie

BEDRIJVENPARK KORTRIJK-NOORD VZW MARKTPLEIN 9 8520 KUURNE RPR Kortrijk Ondernemingsnummer: 0840.158.273 BALANS PER 31 DECEMBER 2012

BEDRIJVENPARK KORTRIJK-NOORD VZW MARKTPLEIN 9 8520 KUURNE RPR Kortrijk Ondernemingsnummer: 0840.158.273 BALANS PER 31 DECEMBER 2012 BEDRIJVENPARK KORTRIJK-NOORD VZW RPR Kortrijk Ondernemingsnummer: 0840.158.273 BALANS PER 31 DECEMBER 2012 BOEKJAAR 01/01/2012 31/12/2012 BEDRIJVENPARK KORTRIJK-NOORD VZW RPR Kortrijk Ondernemingsnummer:

Nadere informatie

1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal

1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal Algemene herhalingsoefening NV BRUG : Oplossing van de oefening 1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal 1935 Oprichting

Nadere informatie

PATRIMONIALE ACTUALITEIT

PATRIMONIALE ACTUALITEIT PATRIMONIALE ACTUALITEIT Moet u uw interesten en dividenden aangeven of niet? Enkele tips. Laurence Mertens estate planner Om uw verplichtingen te kennen op het vlak van de aangifte van uw interesten en

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten. Advies van 7 november 2012

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten. Advies van 7 november 2012 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten Advies van 7 november 2012 I. Onderwerp van het advies 1. In het artikel 31, 1 van de Vierde Europese Richtlijn

Nadere informatie

JAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG

JAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG Versterking rol Fluxys-net als draaischijf van de West-Europese aardgasstromen 198 miljoen investeringen in infrastructuur Waaier bijkomende diensten voor netgebruikers 92 nieuwe personeelsleden 52,5 nettodividend

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Maklu 7

Inhoudsopgave. Maklu 7 Inhoudsopgave Woord vooraf... 5 Inhoudsopgave...7 Deel 1: Voordelen van het werken met een vennootschap...13 1.1 Het tariefvoordeel...13 Tarieven personenbelasting:... 14 Tarieven sociale zekerheid:...

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Jaarverslag van de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering

Nadere informatie

BELASTBARE GERESERVEERDE WINST

BELASTBARE GERESERVEERDE WINST OPLOSSING BVBA BISCUIT BELASTBARE GERESERVEERDE WINST Toestand bij het begin Toestand op het einde v/h belastbare tijdperk v/h belastbare tijdperk Belastbare reserves in het kapitaal 25.000,00 25.000,00

Nadere informatie

Wetgeving inzake het Diamant Stelsel (gecoördineerde wettekst)

Wetgeving inzake het Diamant Stelsel (gecoördineerde wettekst) Wetgeving inzake het Diamant Stelsel (gecoördineerde wettekst) In dit verband kan verwezen worden naar de Programmawet van 10 augustus 2015 ( B.S. 18 augustus 2015), alsook naar de Programmawet van 18

Nadere informatie

Cursus Boekhoudkundig Bediende 9 december 2016

Cursus Boekhoudkundig Bediende 9 december 2016 OEFENING 1 In deze oefening vraag ik enkel om de journaalposten weer te geven. U voert de boekhouding van de NV BG grootwarenhuis, gevestigd te Brussel. De onderneming is een BTW-belastingsplichtige onderneming

Nadere informatie

VRAGENLIJST BELASTINGCONSULENT BEKWAAMHEIDSEXAMEN 2010/1

VRAGENLIJST BELASTINGCONSULENT BEKWAAMHEIDSEXAMEN 2010/1 1 VRAGENLIJST BELASTINGCONSULENT BEKWAAMHEIDSEXAMEN 2010/1 WETGEVING INZAKE DE JAARREKENING 15 PUNTEN / 5 punten Een vennootschap heeft in het verleden een terrein aangekocht voor de waarde van 1.500.000.

Nadere informatie

Hoofdstuk 9. Rechtsvormen. Voorbeelden: Eenmanszaak Vennootschap Onder Firma Besloten vennootschap Naamloze vennootschap Vereniging Stichting

Hoofdstuk 9. Rechtsvormen. Voorbeelden: Eenmanszaak Vennootschap Onder Firma Besloten vennootschap Naamloze vennootschap Vereniging Stichting www.jooplengkeek.nl Rechtsvormen Voorbeelden: Eenmanszaak Vennootschap Onder Firma Besloten vennootschap Naamloze vennootschap Vereniging Stichting 1 Rechtsvormen Natuurlijk persoon Een mens met rechten

Nadere informatie