BEDRIJFSADMINISTRATIEF MEDEWERKER

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BEDRIJFSADMINISTRATIEF MEDEWERKER"

Transcriptie

1 BEDRIJFSADMINISTRATIEF MEDEWERKER EINDTERMEN VANAF 2000/2001 DATUM VAN INDIENING: e WIJZIGING: e WIJZIGING: INDIENER: Kenniscentrum ECABO POSTADRES: Postbus 1230 PLAATS: 3800 BE AMERSFOORT CONTACTPERSOON: Drs. L.M.J. Römkens TELEFOONNUMMER: FAXNUMMER: REGISTRATIECODE: 10045

2 ECABO, Amersfoort Amersfoort, 1 juni 1999 Uitgave januari 2000 e-ba Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

3 Inhoud blz. Rubriek I: Algemeen 1 1. Naam kwalificatie 1 2A. Niveau kwalificatie 1 2B. Onderbouwing niveau-aanduiding 1 2C. Advies t.a.v. leerwegen 1 3. Relatie met oude kwalificatiestructuren Leerlingwezen en MBO 1 4. Plaats in kwalificatiestructuur ECABO 2 5. Overheidsbekostiging 2 6A. Advies t.a.v. omvang beroepspraktijkvorming 2 6B. Vrije ruimte 2 7. Wettelijke beroepsvereisten 2 8. Onderliggende beroepsprofielen 3 9A. Deelkwalificaties met studiebelastingsuren, externe legitimering 4 9B. Studiebelastingsuren gehele kwalificatie 4 9C. Deelkwalificaties benodigd voor diplomering 5 Rubriek II: Aandachtspunten (conform WEB/Format) 6 1. Maatschappelijk culturele kwalificering 6 2. Doorstroomkwalificering 6 3A. Wijze bevordering aansluiting HBO 6 3B. Raadpleging HBO 6 4A. Wijze bevordering aansluiting VBO/MAVO 7 4B. Raadpleging VBO/MAVO 7 5. Verwerking oordeel andere betrokkenen 7 Rubriek III: Advies Adviescommissie Onderwijs-Arbeidsmarkt 8 1A. Datum en nummer advies ACOA 8 1B. Samenvatting ACOA-advies 8 1C. Verwerking ACOA-advies 8 Rubriek IV: Implementatie 9 1. Implementatievoorstel 9 Rubriek V: Ondertekening 10 1A. Naam voorzitter LOB 10 1B. Handtekening voorzitter LOB 10

4 Inhoud blz. Rubriek VI: Eindtermen 11 Eindtermen deelkwalificatie Bedrijfsoriëntatie 2 11 Eindtermen Maatschappelijk culturele deelkwalificatie 2 11 Eindtermen deelkwalificatie Geautomatiseerde informatievoorziening - gebruik 2 12 Eindtermen deelkwalificatie Zakelijke communicatie 2 13 Eindtermen deelkwalificatie Zakelijke communicatie MVT 2 - keuzetaal 1 14 Eindtermen deelkwalificatie Bedrijfseconomische beroepsvorming - kosten 2 14 Eindtermen deelkwalificatie Financieel administratieve data entry 2 14 Eindtermen deelkwalificatie Bedrijfseconomische beroepsvorming - financiering 2 15 Eindtermen deelkwalificatie Commerciële beroepsvorming 2 16 Eindtermen deelkwalificatie Zakelijke communicatie MVT 1 - keuzetaal 2 16 Eindtermen deelkwalificatie Zakelijke communicatie MVT 2 - keuzetaal 2 17 Eindtermen deelkwalificatie Tekstverwerking 2 17 Eindtermen deelkwalificatie Personeelsadministratie 3 17 Eindtermen deelkwalificatie Commerciële administratie 2 18 Eindtermen deelkwalificatie Internationale beroepsoriëntatie 2 18 Bijlage 1: Overzicht beroepskwalificaties ECABO Bijlage 2: Typering deelkwalificaties Bedrijfsadministratief medewerker Bijlage 3: Totaaloverzicht deelkwalificaties ECABO

5 RUBRIEK I: ALGEMEEN 1. Naam van de kwalificatie ART /1 Bedrijfsadministratief medewerker 2A. Niveau van de kwalificatie ART /3 Het betreft een kwalificatie op niveau 2. 2B. Korte onderbouwing niveau-aanduiding ART /3 De Bedrijfsadministratief medewerker is verantwoordelijk voor de uitvoering van het eigen takenpakket, dat gekenmerkt wordt door standaardprocedures en routinehandelingen. Daarnaast is er sprake van een collectieve, coöperatieve verantwoordelijkheid in het takenpakket. De medewerker beschikt over beroepsgebonden vaardigheden en kennis. 2C. Advies t.a.v. leerwegen ART /3 Zowel de beroepsbegeleidende als de beroepsopleidende leerweg wordt geadviseerd. 3. Aanduiding van welke opleiding/kwalificatie de kwalificatie een voortzetting vormt ART /2 Leerlingwezenopleiding Bedrijfsadministratief Medewerker, goedkeuringsnummer OC&W

6 4. Plaats van de kwalificatie in de kwalificatiestructuur van het LOB ART /1 Zie bijlage 1 5. Overheidsbekostiging ART /2 Wij adviseren de opleiding behorende bij deze kwalificatie voor overheidsbekostiging in aanmerking te laten komen. 6A. Advies over de omvang van de beroepspraktijkvorming van de kwalificatie in percentages van het totale aantal studiebelastingsuren FORMAT Voor de beroepsbegeleidende leerweg: 60% Voor de beroepsopleidende leerweg: 20% 6B. De vrije ruimte in percentages van de bruto studiebelasting ART A FORMAT Voor de beroepsbegeleidende leerweg: 15% Voor de beroepsopleidende leerweg: 20% 7. Wettelijke beroepsvereisten (waaronder richtlijnen Europese Unie) ART Geen 2

7 8. Gelegitimeerd(e) beroepsprofiel(en) of vergelijkbare informatiebron(nen) FORMAT Arbeidsmarkt, kwalificaties en het economisch-administratief beroepsonderwijs. IVA Tilburg,

8 9A. Benaming deelkwalificaties met het geadviseerde aantal studiebelastingsuren per deelkwalificatie en de deelkwalificaties die bij examinering extern gelegitimeerd moeten worden. ART /1 Aantal sbu s Benaming deelkwalificaties Code Categorie Externe legitimering bbl bol Bedrijfsoriëntatie 2* A ja MCK A nee Geautomatiseerde informatievoorzieninggebruik A ja Zakelijke communicatie A nee Zakelijke communicatie MVT 2-keuzetaal A nee Bedrijfseconomische beroepsvormingkosten A ja Financieel administratieve data entry A ja Bedrijfseconomische beroepsvormingfinanciering A ja Commerciële beroepsvorming A ja Zakelijke communicatie MVT 1-keuzetaal B nee Zakelijke communicatie MVT 2-keuzetaal B nee Tekstverwerking B nee Personeelsadministratie B nee Commerciële administratie B nee Internationale beroepsoriëntatie C nee * Het cijfer geeft het niveau van de deelkwalificatie aan. 9B. Aantal studiebelastingsuren van de kwalificatie ART / sbu's (eventueel restant sbu's kan worden benut voor een deelkwalificatie naar keuze) 4

9 9C. Benaming deelkwalificaties benodigd voor diplomering ART /2 Verplicht Bedrijfsoriëntatie 2* MCK 2 Geautomatiseerde informatievoorziening-gebruik 2 Zakelijke communicatie 2 Zakelijke communicatie MVT 2-keuzetaal 1 Bedrijfseconomische beroepsvorming-kosten 2 Financieel administratieve data entry 2 Bedrijfseconomische beroepsvorming-financiering 2 Commerciële beroepsvorming 2 Verplichte keuze (2 van onderstaande deelkwalificaties) Zakelijk communicatie MVT 1-keuzetaal 2** Zakelijk communicatie MVT 2-keuzetaal 2** Tekstverwerking 2 Personeelsadministratie 3 Commerciële administratie 2 Vrije keuze Internationale beroepsoriëntatie 2 * Het cijfer geeft het niveau van de deelkwalificatie aan. ** Van deze deelkwalificaties mag men er slechts één kiezen. Het niveau van de te kiezen deelkwalificatie is afhankelijk van de voorkennis van de kandidaat. 5

10 RUBRIEK II: AANDACHTSPUNTEN (CONFORM WEB/FORMAT) 1. Maatschappelijk culturele kwalificering De maatschappelijk culturele kwalificering is waar nodig geïntegreerd in de algemene en beroepsgerichte deelkwalificaties. Overige relevante eindtermen op dit gebied zijn opgenomen in de maatschappelijk culturele deelkwalificatie (MCK). 2. Doorstroomkwalificering Wat betreft horizontale doorstroming kan op de eerste plaats gedacht worden aan de kwalificatie Commercieel administratief medewerker. Wat betreft verticale doorstroming kan op de eerste plaats gedacht worden aan de kwalificatie Boekhoudkundig medewerker op niveau 3. Voor gelijkluidende deelkwalificaties van hetzelfde niveau kan vrijstelling worden verkregen. 3A. Wijze waarop aansluiting HBO bevorderd wordt ART /2 Niet van toepassing 3B. Raadpleging vertegenwoordigers HBO ART /2 Niet van toepassing 6

11 4A. Wijze waarop aansluiting op VBO/MAVO bevorderd wordt ART /2 De aansluiting met VBO/MAVO is bevorderd door structurele afstemming in het kader van:. Praktijkbegeleidingscommissie (PBC). Veldadviesgroep (VAG). Landelijke Examen Commissie (LEC). Referentiegroep Economie, Stichting Leerplanontwikkeling (SLO). Samenwerkingsprojecten 4e leerweg 4B. Raadpleging vertegenwoordigers VBO/MAVO ART /2 Zie 4A 5. Wijze waarop oordeel van eventuele andere betrokken instanties, waaronder eventuele andere betrokken COB's/LOB's, is verwerkt ART /2 Niet van toepassing 7

12 RUBRIEK III: ADVIES ADVIESCOMMISSIE ONDERWIJS-ARBEIDSMARKT 1A. Datum en nummer advies ACOA ART /2 17 mei 1999, referentie ACOA B. Korte samenvatting ACOA-advies ART /2 Fase 1 Niet van toepassing Fase 2 De ACOA adviseert positief over de door ECABO voorgestelde verandering i.c. de naamswijziging van de deelkwalificatie Tekstverwerking 1 in Tekstverwerking 2. Deze naamswijziging is nodig omdat voor de kwalificatie Administratief medewerker (niveau 1) een niveauverlaging van de oorspronkelijke deelkwalificatie Tekstverwerking 1 noodzakelijk bleek. 1C. Wijze van verwerking van ACOA-advies ART /2 Niet van toepassing 8

13 RUBRIEK IV: IMPLEMENTATIE 1. Implementatievoorstel FACULTATIEF 9

14 RUBRIEK V: ONDERTEKENING 1A. Naam voorzitter LOB ART /1 H. Hofstee 1B. Handtekening voorzitter LOB ART /1 10

15 RUBRIEK VI: EINDTERMEN Eindtermen deelkwalificatie Bedrijfsoriëntatie 2 1. De kandidaat kan de begrippen organisatie, bedrijf en onderneming omschrijven. 2. De kandidaat kan doelstellingen, producten en/of diensten van een organisatie beschrijven. 3. De kandidaat kan taken en functies binnen een werkorganisatie/afdeling weergeven. 4. De kandidaat kan aan de hand van een werkrooster de planning en taakverdeling aangeven. 5. De kandidaat kan verslag uitbrengen over de voortgang van het eigen werk. 6. De kandidaat kan de goederen-, diensten-, informatie- en/of geldstroomketen in een arbeidsorganisatie schematisch weergeven. 7. De kandidaat kan de belangrijkste kenmerken van enkele in de wet geregelde organisatievormen noemen. 8. De kandidaat kan de kenmerkende verschillen tussen particuliere en overheidsorganisaties noemen. 9. De kandidaat kan het doel van een functie-omschrijving aangeven. 10. De kandidaat kan de kenmerken van een lijn-, lijn/staf- en matrixorganisatie beschrijven. 11. De kandidaat kan organisatieschema's hanteren. 12. De kandidaat kan de vigerende normen en opvattingen weergeven over de betekenis van (betaalde en onbetaalde) arbeid voor individu en samenleving. 13. De kandidaat kan stappen ondernemen die kunnen leiden tot het vinden van betaald werk. 14. De kandidaat kan de belangrijkste rechten, plichten en verantwoordelijkheden noemen die voortvloeien uit een arbeidsovereenkomst. 15. De kandidaat kan weergeven welke mogelijkheden werknemers in een gegeven situatie hebben om invloed uit te oefenen binnen een arbeidsorganisatie. 16. De kandidaat kan weergeven welke rechten, plichten en verantwoordelijkheden gelden voor een werknemer in geval van werkloosheid, ziekte of arbeidsongeschiktheid in een gegeven situatie. 17. De kandidaat kan de regels met betrekking tot beveiliging van gegevens toepassen. 18. De kandidaat kan de veiligheids-, gezondheids- en welzijnsaspecten in een werksituatie beschrijven. 19. De kandidaat kan de procedures, richtlijnen en voorschriften m.b.t. arbo-zorg in een werksituatie opvolgen. 20. De kandidaat kan veiligheids-, gezondheids- en welzijnsrisico's in een werksituatie rapporteren. 11

16 50210 Eindtermen Maatschappelijk culturele deelkwalificatie 2 1. De kandidaat kan zijn mening verwoorden over maatschappelijke vraagstukken waarmee hij als burger en werknemer in aanraking komt. 2. De kandidaat kan met voorbeelden verduidelijken dat maatschappelijke en culturele omstandigheden invloed hebben op de opvattingen en het gedrag van personen. 3. De kandidaat kan met voorbeelden verduidelijken dat de media een rol vervullen bij de overdracht van waarden, normen en opvattingen. 4. De kandidaat kan verklaren welke waarden en normen een rol kunnen spelen in intermenselijke relaties. 5. De kandidaat kan aangeven hoe binnen primaire leefverbanden rolpatronen en machtsverhoudingen een rol kunnen spelen. 6. De kandidaat kan voorbeelden geven van culturele verschillen en overeenkomsten tussen en binnen (allochtone en autochtone) groepen in onze samenleving. 7. De kandidaat kan vooroordelen en stereotypen aangeven die bestaan in de beeldvorming van verschillende (allochtone en autochtone) groepen t.o.v. elkaar. 8. De kandidaat kan de belangrijkste kenmerken van parlementaire democratie omschrijven. 9. De kandidaat kan de werking van de Nederlandse parlementaire democratie uitleggen. 10. De kandidaat kan de belangrijkste kenmerken van de Nederlandse rechtsstaat omschrijven. 11. De kandidaat kan de werking van het Nederlandse rechtssysteem uitleggen. 12. De kandidaat kan voorbeelden geven van grondrechten en (vormen van) rechtsbescherming. 13. De kandidaat kan het begrip verzorgingsstaat beschrijven. 14. De kandidaat kan de doelstellingen van de belangrijkste sociale verzekeringswetten noemen. 15. De kandidaat kan het begrip (beroeps)ethiek beschrijven Eindtermen deelkwalificatie Geautomatiseerde informatievoorziening - gebruik 2 Tekstverwerking 1. De kandidaat kan aangeleverde teksten snel en correct invoeren. 2. De kandidaat kan een eenvoudige opmaak van teksten verzorgen. Spreadsheet 1. De kandidaat kan een eenvoudige opmaak van een werkblad verzorgen. 2. De kandidaat kan gegevens invoeren en muteren. 3. De kandidaat kan rekenfuncties toepassen. 4. De kandidaat kan gegevens afdrukken. Gegevensverwerking 1. De kandidaat kan gegevens toevoegen, verwijderen, wijzigen, opzoeken en selecteren. 2. De kandidaat kan gegevens uitlijsten. 12

17 50209 (vervolg) Eindtermen deelkwalificatie Geautomatiseerde informatievoorziening - gebruik 2 Besturing 1. De kandidaat kan een beschrijving geven van de elementaire functies van besturingssystemen. 2. De kandidaat kan bestanden opslaan en terugvinden. 3. De kandidaat kan de standaardprocedures voor back-up en restore toepassen. Gebruik handleidingen 1. De kandidaat kan t.b.v. eigen gebruik handleidingen raadplegen. Basiskennis netwerken 1. De kandidaat kan met inachtneming van de beveiligingsprocedures gebruik maken van de toepassingen op een netwerk. Basiskennis informatie- en communicatietechnologie 1. De kandidaat kan een beschrijving geven van de fysieke middelen die beschikbaar zijn voor de geautomatiseerde informatievoorziening. 2. De kandidaat kan de belangrijkste toepassingen van automatisering binnen de administratie noemen. 3. De kandidaat kan geautomatiseerde communicatiemiddelen gebruiken. Arbo 1. De kandidaat kan de relevante bepalingen uit het Besluit Beeldschermwerk toepassen. 2. De kandidaat kan de risico's bij het werken met computerapparatuur herkennen. 3. De kandidaat kan rapporteren over knelpunten in het kader van het Besluit Beeldschermwerk Eindtermen deelkwalificatie Zakelijke communicatie 2 1. De kandidaat kan mondeling zowel in- als extern informatie van eenvoudige aard inwinnen. 2. De kandidaat kan mondeling zowel in- als extern informatie van eenvoudige aard verstrekken. 3. De kandidaat kan inkomende en uitgaande telefoongesprekken afhandelen. 4. De kandidaat kan binnengekomen klachten ter behandeling voorleggen aan derden. 5. De kandidaat kan receptionele taken uitvoeren. 6. De kandidaat kan deelnemen aan werkoverleg. 7. De kandidaat kan informatie vastleggen in telefoonnotities en memo's. 8. De kandidaat kan standaardcorrespondentie voeren. 13

18 50207 Eindtermen deelkwalificatie Zakelijke communicatie MVT 2 - keuzetaal 1 1. De kandidaat kan mondeling zowel in- als extern informatie van eenvoudige aard in de moderne vreemde taal inwinnen. 2. De kandidaat kan mondeling zowel in- als extern informatie van eenvoudige aard in de moderne vreemde taal verstrekken. 3. De kandidaat kan inkomende telefoongesprekken aannemen en telefoongesprekken doorverbinden in de moderne vreemde taal. 4. De kandidaat kan buitenlandse bezoekers ontvangen en verwijzen in de moderne vreemde taal. 5. De kandidaat kan eenvoudige brieven in de moderne vreemde taal opstellen Eindtermen deelkwalificatie Bedrijfseconomische beroepsvorming - kosten De kandidaat kan onderhavige berekeningen en handelingen uitvoeren met behulp van een geautomatiseerd systeem. 2.1 De kandidaat kan elementaire berekeningen uitvoeren. 2.2 De kandidaat kan enkelvoudige interest berekeningen maken. 2.3 De kandidaat kan berekeningen maken met vreemde valuta. 2.4 De kandidaat kan de belangrijkste algemene begrippen op het terrein van geld- en kredietwezen omschrijven. 2.5 De kandidaat kan berekeningen maken m.b.t. verzekeringen. 2.6 De kandidaat kan de belangrijkste verzekeringsvormen omschrijven. 3.1 De kandidaat kan de verschillende fasen in een statistisch onderzoek onderscheiden. 3.2 De kandidaat kan tabellen en grafieken samenstellen. 3.3 De kandidaat kan de belangrijkste maten voor centrale tendentie berekenen. 3.4 De kandidaat kan enkelvoudige indexcijfers berekenen. 4.1 De kandidaat kan kosten en uitgaven onderscheiden. 4.2 De kandidaat kan de kostencategorieën onderscheiden. 4.3 De kandidaat kan directe en indirecte kosten onderscheiden. 4.4 De kandidaat kan vaste en variabele kosten onderscheiden. 4.5 De kandidaat kan berekeningen maken ten dienste van de kostprijs Eindtermen deelkwalificatie Financieel administratieve data entry De kandidaat kan het belang van een financiële administratie omschrijven. 1.2 De kandidaat kan het evenwichtsprincipe van een balans beschrijven. 1.3 De kandidaat kan het begrip grootboekrekening beschrijven. 1.4 De kandidaat kan de boekingsregels verklaren. 1.5 De kandidaat kan grootboekrekeningen plaatsen in het decimaal rekeningstelsel, met uitzondering van rubriek 5 en De kandidaat kan de boekhoudcyclus beschrijven. 1.7 De kandidaat kan documenten op volledigheid en correctheid controleren. 1.8 De kandidaat kan inkopen en verkopen boeken. 1.9 De kandidaat kan mutatiestaten boeken. 14

19 50190 (vervolg) Eindtermen deelkwalificatie Financieel administratieve data entry De kandidaat kan kosten in de boekhouding journaliseren De kandidaat kan de subadministratie debiteuren voeren De kandidaat kan de subadministratie crediteuren voeren De kandidaat kan de subadministratie voorraad voeren De kandidaat kan de vaste verrekenprijs toepassen De kandidaat kan permanentie, toegepast op baten en lasten, vastleggen in het grootboek De kandidaat kan de aanschaf van vaste activa in de boekhouding verwerken. 2.1 De kandidaat kan het systeem van voor- en nafacturering beschrijven. 2.2 De kandidaat kan facturen opstellen. 3.1 De kandidaat kan gegevens verzamelen voor het gereedmaken van betalingen. 3.2 De kandidaat kan, na controle en fiattering, betalingen voorbereiden. 4.1 De kandidaat kan de onderdelen van een geautomatiseerd administratiepakket beschrijven. 4.2 De kandidaat kan mutaties invoeren in een geautomatiseerd administratiepakket. 4.3 De kandidaat kan invoerverslagen controleren en invoerfouten corrigeren. 4.4 De kandidaat kan, na fiattering, de ingevoerde mutaties verwerken. 4.5 De kandidaat kan gewenste output produceren. 4.6 De kandidaat kan inkooporders vastleggen. 4.7 De kandidaat kan verkooporders vastleggen. 5.1 De kandidaat kan verschillende archiefsystemen gebruiken. 5.2 De kandidaat kan verschillende opbergsystemen gebruiken. 5.3 De kandidaat kan een dossier samenstellen. 5.4 De kandidaat kan de financiële stukken volgens de voorgeschreven archiveringsprocedure en de archiveringsregels archiveren Eindtermen deelkwalificatie Bedrijfseconomische beroepsvorming - financiering De kandidaat kan onderhavige berekeningen en handelingen uitvoeren met behulp van een geautomatiseerd systeem. 2.1 De kandidaat kan het doel van de jaarrekening beschrijven. 2.2 De kandidaat kan de actieve financiering van een handelsonderneming beschrijven. 2.3 De kandidaat kan de diverse vermogensvormen van een handelsonderneming beschrijven. 2.4 De kandidaat kan een elementaire liquiditeitsbalans van een handelsonderneming lezen. 2.5 De kandidaat kan balansberekeningen van solvabiliteit en van liquiditeit maken. 2.6 De kandidaat kan de solvabiliteitspositie en de liquiditeitspositie van een handelsonderneming beoordelen. 15

20 50173 Eindtermen deelkwalificatie Commerciële beroepsvorming 2 1. De kandidaat kan de elementaire algemeen-economische begrippen omschrijven. 2. De kandidaat kan de actuele ontwikkelingen m.b.t. de onderlinge verhoudingen van de productiefactoren omschrijven. 3. De kandidaat kan de eenvoudige economische kringloop beschrijven. 4. De kandidaat kan verschillende economische stelsels en structuren onderscheiden. 5. De kandidaat kan de elementaire begrippen met betrekking tot de handel omschrijven. 6. De kandidaat kan de historische ontwikkeling van de handel beschrijven. 7. De kandidaat kan de actuele ontwikkelingen in de handel beschrijven. 8. De kandidaat kan het onderscheid tussen groothandel en detailhandel aangeven. 9. De kandidaat kan de verschillende marktvormen omschrijven. 10. De kandidaat kan de elementaire aspecten van consumentengedrag onderscheiden. 11. De kandidaat kan de elementaire marketingbegrippen omschrijven. 12. De kandidaat kan de functie van marketing binnen een bedrijf aangeven. 13. De kandidaat kan de prijsmix omschrijven aan de hand van kosten, vraag en concurrentie. 14. De kandidaat kan de betekenis van prijs-, kruis- en inkomenselasticiteit omschrijven. 15. De kandidaat kan de productmix omschrijven aan de hand van kwaliteit, merk, service, garantie en assortiment. 16. De kandidaat kan de promotiemix omschrijven aan de hand van communicatie, reclame, sponsoring, public relations, free publicity en persoonlijke verkoop. 17. De kandidaat kan de plaatsmix omschrijven aan de hand van directe levering, indirecte levering, intensieve, selectieve en exclusieve distributie Eindtermen deelkwalificatie Zakelijke communicatie MVT 1 - keuzetaal 2 1. De kandidaat kan mondeling zowel in- als extern informatie van eenvoudige aard in de moderne vreemde taal inwinnen. 2. De kandidaat kan mondeling zowel in- als extern informatie van eenvoudige aard in de moderne vreemde taal verstrekken. 3. De kandidaat kan inkomende telefoongesprekken aannemen en telefoongesprekken doorverbinden in de moderne vreemde taal. 4. De kandidaat kan buitenlandse bezoekers ontvangen en verwijzen in de moderne vreemde taal. 16

21 50103 Eindtermen deelkwalificatie Zakelijke communicatie MVT 2 - keuzetaal 2 1. De kandidaat kan mondeling zowel in- als extern informatie van eenvoudige aard in de moderne vreemde taal inwinnen. 2. De kandidaat kan mondeling zowel in- als extern informatie van eenvoudige aard in de moderne vreemde taal verstrekken. 3. De kandidaat kan inkomende telefoongesprekken aannemen en telefoongesprekken doorverbinden in de moderne vreemde taal. 4. De kandidaat kan buitenlandse bezoekers ontvangen en verwijzen in de moderne vreemde taal. 5. De kandidaat kan eenvoudige brieven in de moderne vreemde taal opstellen Eindtermen deelkwalificatie Tekstverwerking 2 1. De kandidaat kan volgens een tienvingersysteem blindschrijven het toetsenbord bedienen. 2. De kandidaat kan in diverse documenten manipulaties toepassen. 3. De kandidaat kan een correcte lay-out verzorgen van teksten in relatie tot aard en inhoud van de tekst. 4. De kandidaat kan volgens de betreffende NEN-normen concepten uitwerken. 5. De kandidaat kan met behulp van een dictafoon ingesproken teksten uitwerken. 6. De kandidaat kan de benodigde bouwstenen voor correspondentie samenstellen en gebruiken. 7. De kandidaat kan gegevensbestanden samenstellen en gebruiken (mailing, etiketten). 8. De kandidaat kan tekstbestanden beheren. 9. De kandidaat kan eenvoudige grafische mogelijkheden in diverse soorten documenten toepassen. 10. De kandidaat kan stijlen en eenvoudige macro's maken Eindtermen deelkwalificatie Personeelsadministratie 3 1. De kandidaat kan procedures voor personeelswerving, selectie en ontslag beschrijven. 2. De kandidaat kan gegevens in een personeelsregistratiesysteem verwerken. 3. De kandidaat kan overzichten samenstellen aan de hand van gegevens uit een personeelsregistratiesysteem. 4. De kandidaat kan contacten onderhouden met relevante externe organisaties. 17

22 50157 Eindtermen deelkwalificatie Commerciële administratie 2 1. De kandidaat kan een eenvoudige administratie van een handelsonderneming bijhouden. 2. De kandidaat kan dagboeken bijhouden. 3. De kandidaat kan een eenvoudige subadministratie bijhouden. 4. De kandidaat kan gecontroleerde boekingsdocumenten journaliseren met behulp van een gegeven rekeningschema met uitsluitend zuivere rekeningen. 5. De kandidaat kan de documenten en formulieren die bij inkoop en verkoop voorkomen invullen. 6. De kandidaat kan de documenten en formulieren die bij inkoop en verkoop voorkomen archiveren. 7. De kandidaat kan ten behoeve van de commerciële administratie gebruik maken van een geautomatiseerd systeem. 8. De kandidaat kan standaardbestellingen uitvoeren. 9. De kandidaat kan niet-standaardbestellingen voorbereiden. 10. De kandidaat kan vertragingen van bestellingen signaleren. 11. De kandidaat kan offertes aanvragen. 12. De kandidaat kan offertes met elkaar vergelijken. 13. De kandidaat kan orders beoordelen op basis van vastgestelde criteria. 14. De kandidaat kan de administratieve controle van een order uitvoeren. 15. De kandidaat kan een standaard factuur samenstellen. 16. De kandidaat kan verschillende betalingscondities onderscheiden. 17. De kandidaat kan verschillende leveringscondities onderscheiden Eindtermen deelkwalificatie Internationale beroepsoriëntatie 2 Onderdeel Landenkennis 1. De kandidaat kan de topografie van het betreffende land in grote lijnen weergeven. 2. De kandidaat kan de belangrijkste bestaansmiddelen van het betreffende land weergeven. 3. De kandidaat kan het bevolkingsaantal en de bevolkingssamenstelling van het betreffende land weergeven. 4. De kandidaat kan de belangrijkste historische gebeurtenissen van het betreffende land in grote lijnen beschrijven. 5. De kandidaat kan de belangrijkste kenmerken van het politiek bestel beschrijven. 6. De kandidaat kan de belangrijkste culturele kenmerken van het betreffende land beschrijven. 7. De kandidaat kan de huidige economische situatie van het betreffende land in grote lijnen beschrijven. 8. De kandidaat kan de positie van het betreffende land in de Europese Unie of de relatie van het betreffende land met de Europese Unie beschrijven. Onderdeel Organisatie van de arbeid 1. De kandidaat kan de belangrijkste verschillen weergeven tussen de rechten, plichten en verantwoordelijkheden die voortvloeien uit een arbeidsovereenkomst in een vergelijkbare werksituatie/functie in het betreffende land en in Nederland. 18

23 52693 (vervolg) Eindtermen deelkwalificatie Internationale beroepsoriëntatie 2 Onderdeel Internationale samenwerking 1. De kandidaat kan beschrijven waarom internationale samenwerking belangrijk is en wat de doelen van internationale samenwerking zijn. 2. De kandidaat kan de hoofddoelstellingen van de Europese Unie beschrijven. 3. De kandidaat kan de huidige lidstaten van de Europese Unie noemen. 4. De kandidaat kan enkele belangrijke organen van de Europese Unie noemen. 5. De kandidaat kan aangeven of en zo ja welke economische samenwerkingsrelaties bestaan tussen het betreffende land en Nederland. 6. De kandidaat kan aangeven of en zo ja welke afspraken bestaan tussen het betreffende land en Nederland omtrent verkeer van werknemers, dienstenverkeer en vestiging. Onderdeel Bedrijfsoriëntatie De kandidaat dient voor realisering van onderstaande eindtermen de in het stagebiedende land en/of de stagebiedende arbeidsorganisatie gesproken MVT in redelijke mate te beheersen. 1. De kandidaat kan de producten en/of diensten van de betreffende buitenlandse arbeidsorganisatie omschrijven. 2. De kandidaat kan de organisatie- en verantwoordelijkheidsstructuur van de betreffende buitenlandse arbeidsorganisatie (of bij grote bedrijven van de afdeling) schematisch weergeven. 3. De kandidaat kan de taken beschrijven waaruit het beroep waarvoor hij/zij wordt opgeleid in de betreffende buitenlandse arbeidsorganisatie is opgebouwd. 4. De kandidaat kan de hulpmiddelen en procedures omschrijven waarmee de beroepstaken in de betreffende buitenlandse arbeidsorganisatie worden uitgevoerd. 5. De kandidaat kan de arbeidsomstandigheden beschrijven waaronder het beroep in de betreffende buitenlandse arbeidsorganisatie wordt uitgevoerd. 6. De kandidaat kan de in het betreffende land algemeen geldende kwalificatie-eisen ten aanzien van het betreffende beroep noemen. 7. De kandidaat kan een vergelijking maken tussen de wijze van uitvoering van het betreffende beroep en de arbeidsomstandigheden in het betreffende land en in Nederland. 8. De kandidaat kan kerntaken/-activiteiten die behoren tot het beroep waarvoor hij/zij wordt opgeleid in de betreffende buitenlandse arbeidsorganisatie uitvoeren. 9. De kandidaat kan een verslag maken m.b.t. de in de betreffende arbeidsorganisatie verrichte beroepstaken/-activiteiten. 19

24

25 Bijlage 1

26

27 OVERZICHT LKS ECABO BEROEPSKWALIFICATIES secretarieel bedrijfsadministratief commercieel logistiek automatisering juridisch informatiedienstverlening beveiliging niveau - directiesecretaresse/ management assistent - administrateur - commercieel medewerker marketing en communicatie - commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen - medewerker logistiek management-fysieke distributie - medewerker logistiek management-material management - beheerder technische infrastructuur - applicatieontwikkelaar (s) - applicatiebeheerder - systeembeheerder MKB - netwerkbeheerder (s) - ICT-beheerder (s) - sociaal juridisch medewerker sociale zekerheid - sociaal juridisch medewerker arbeidsvoorziening en personeelswerk - administratief juridisch medewerker-openbaar bestuur - assistent bibliothecaris openbare bibliotheken (s)* - assistent bedrijfsarchivaris (s)* - bibliotheekmedewerker (s)* - documentaire informatieverzorger overheid en semioverheid (s)* 4 middenkaderkwalificatie specialistenkwalificatie (s) - secretaresse - boekhoudkundig medewerker - commercieel medewerker binnendienst - logistiek medewerkerfysieke distributie - logistiek medewerkermaterial management - medewerker beheer informatiesystemen 3 vakkwalificatie - secretarieel medewerker - bedrijfsadministratief medewerker - commercieel administratief medewerker - ICT-medewerker - beveiligingsmedewerker 2 basisberoepskwalificatie - administratief medewerker - algemeen beveiligingsmedewerker - toezichthouder - particulier onderzoeker 1 assistentkwalificatie * niet bekostigd (categorie andere opleidingen) 1 juni 1999

Administratief medewerker

Administratief medewerker Landelijke Kwalificaties MBO Administratief medewerker Crebonummer: 90470 Sector: Secretariële/Financiële beroepen Branche: n.v.t. Cohort: Cohort 2011-2012 Colo 2002-2011. Gebruik van gegevens en teksten

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO

Landelijke Kwalificaties MBO Landelijke Kwalificaties MBO Sector: Bedrijfsadministratie Branche: n.v.t. Beroepengroep: Administrateur Versie 2008-2009 Administrateur 2008-2009 2 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Deel A: Beeld van de beroepengroep...

Nadere informatie

HANDEL EN ADMINISTRATIE VMBO. Syllabus centraal examen 2015

HANDEL EN ADMINISTRATIE VMBO. Syllabus centraal examen 2015 HANDEL EN ADMINISTRATIE VMBO Syllabus centraal examen 2015 April 2013 2013 College voor Examens vwo, havo, vmbo, Utrecht. Alle rechten voorbehouden. Alles uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

Cursussen & trainingen

Cursussen & trainingen 2014-2015 ijn precies wat ik nodig heb om verder te komen in mijn carrière... Cursussen & trainingen Bedrijfsadministratie Computercursussen Secretarieel Management Ondernemen P&O en Nederlandse taal Open

Nadere informatie

HANDBOEK FUNCTIE-INDELING RECREATIE

HANDBOEK FUNCTIE-INDELING RECREATIE HANDBOEK FUNCTIE-INDELING RECREATIE Tiel, 17 januari 1996 Herdruk: november 2006 DEEL A HANDBOEK FUNCTIE-INDELING RECREATIE JANUARI 1996 Deel A 3 INHOUDSOPGAVE DEEL A Pagina Inhoudsopgave 5 1 Inleiding

Nadere informatie

Beveiliging van persoonsgegevens

Beveiliging van persoonsgegevens R e g i s t r a t i e k a m e r G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking VOORWOORD Beveiliging van Achtergrondstudies en Verkenningen 23 G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking Beveiliging van Achtergrondstudies

Nadere informatie

Praktijkinstructie Sparen en beleggen 4 (CBV04.4/CREBO:50165)

Praktijkinstructie Sparen en beleggen 4 (CBV04.4/CREBO:50165) instructie Sparen en beleggen 4 (CBV04.4/CREBO:50165) pi.cbv04.4.v1 ECABO, 16 juni 1997 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Handboek Functie-indeling. voor de Groothandel in Vlakglas, het Glasbewerkings- en het Glazeniersbedrijf

Handboek Functie-indeling. voor de Groothandel in Vlakglas, het Glasbewerkings- en het Glazeniersbedrijf Handboek Functie-indeling voor de Groothandel in Vlakglas, het Glasbewerkings- en het Glazeniersbedrijf Inhoudsopgave Paginanummer Inhoudsopgave 1 1. Inleiding 2 2. Toelichting 2.1 Uitgangspunten en CAO-bepaling

Nadere informatie

Advies burgerschapscompetenties in het MBO

Advies burgerschapscompetenties in het MBO Advies burgerschapscompetenties in het MBO In deze notitie leest u het advies van de Nederlandse Vereniging van Leraren Maatschappijleer (NVLM) over de verdere ontwikkeling van de burgerschapscompetenties

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. ICT-medewerker

Landelijke Kwalificaties MBO. ICT-medewerker Landelijke Kwalificaties MBO ICT-medewerker Crebonummer: 22094, 95060, 95070 Sector: Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Branche: Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Opleidingsdomein:

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 200 Besluit van 8 mei 2003, houdende de vaststelling van eisen voor het verlenen van diensten voor elektronische handtekeningen (Besluit elektronische

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam Privacyprotocol - programma Samen DOEN in de buurt - Juni 2013 werkversie 1.63

Gemeente Amsterdam Privacyprotocol - programma Samen DOEN in de buurt - Juni 2013 werkversie 1.63 Privacyprotocol - programma Samen DOEN in de buurt - Juni 2013 werkversie 1.63 In aanmerking nemende - Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) - Achtergrondstudies en verkenningen 23 - Beveiliging van persoonsgegevens

Nadere informatie

Functie-indeling. voor de Boekhandel & Kantoorvakhandel

Functie-indeling. voor de Boekhandel & Kantoorvakhandel Functie-indeling voor de Boekhandel & Kantoorvakhandel Handboek Functie-indeling voor de Boekhandel en Kantoorvakhandel Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Sleutelbegrippen en het indelingsinstrument 3 3.

Nadere informatie

L276_14_Bewaren en Bewijzen:L276_14_Bewaren en bewijzen 20-03-2007 14:31 Pagina A Bewaren en Bewijzen

L276_14_Bewaren en Bewijzen:L276_14_Bewaren en bewijzen 20-03-2007 14:31 Pagina A Bewaren en Bewijzen Bewaren en Bewijzen Bewaren en Bewijzen Een productie van: Colofon Dit is een uitgave van ECP.NL. Deze uitgave is een volledige herziening van de uitgave Bewaren en bewijzen (1998) van ECP.NL en het Nederlands

Nadere informatie

Blokkendoos KSE. Leergebied Kennis van de Wereld. Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

Blokkendoos KSE. Leergebied Kennis van de Wereld. Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Blokkendoos KSE Leergebied Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Blokkendoos KSE Leergebied Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Blokkendoos KSE Versie 3 Enschede, juli 2001 Verantwoording 2001 CINOP,

Nadere informatie

Handreiking contractbeheer en contractmanagement

Handreiking contractbeheer en contractmanagement Handreiking contractbeheer en contractmanagement Handreiking contractbeheer en contractmanagement Colofon Auteur Pauline Bos, Pro 10 Samenstelling en redactie Eveline de Bruin, VNG Klankbordgroep Bart

Nadere informatie

Voorwoord. Hilversum, november 2003

Voorwoord. Hilversum, november 2003 Voorwoord Voor u ligt het Handboek functie-indeling woondiensten (Handboek). Dit Handboek is het nieuwe functiewaarderingssysteem voor de branche woningcorporaties. Als onderdeel van de CAO Woondiensten

Nadere informatie

De Nederlandse corporate governance code

De Nederlandse corporate governance code De Nederlandse corporate governance code Beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice bepalingen Monitoring Commissie Corporate Governance Code 1 2 Inhoud DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE

Nadere informatie

Handboek functie-indeling. A r c h i t e c t e n b u r e a u s

Handboek functie-indeling. A r c h i t e c t e n b u r e a u s Handboek functie-indeling A r c h i t e c t e n b u r e a u s september 2011 Handboek functie-indeling Architectenbureaus Onder deel van de collectieve arbeidsovereenkomst v o o r a r c h i t e c t e n

Nadere informatie

Overzicht wijzigingen dossiers 2011-2012 t.o.v. dossiers 2010-2011

Overzicht wijzigingen dossiers 2011-2012 t.o.v. dossiers 2010-2011 Overzicht wijzigingen dossiers 2011-2012 t.o.v. dossiers 2010-2011 Op de volgende pagina s vind u een overzicht van de wijzigingen. Voor de meeste dossiers zijn dit standaardwijzigingen (zoals onderbouwing

Nadere informatie

R I C H T L I J N E N E N R E G E L I N G E N G O E D B E S T U U R E N I N T E G R I T E I T P U B L I E K E O M R O E P

R I C H T L I J N E N E N R E G E L I N G E N G O E D B E S T U U R E N I N T E G R I T E I T P U B L I E K E O M R O E P R I C H T L I J N E N E N R E G E L I N G E N G O E D B E S T U U R E N I N T E G R I T E I T P U B L I E K E O M R O E P COLOFON E i n d r e d a c t i e e n p r o d u c t i e Publieke Omroep Mediabeleid,

Nadere informatie

Arnhemseweg 6 3817 CH Amersfoort www.studiecentrum-amersfoort.nl

Arnhemseweg 6 3817 CH Amersfoort www.studiecentrum-amersfoort.nl Studiegids INTRO Voor iedereen de juiste cursus voor de juiste prijs Iedereen Iedereen heeft een verschillende reden om te starten met een cursus of opleiding. Of het nu verwacht wordt van je werkgever,

Nadere informatie

Medewerker marketing en communicatie

Medewerker marketing en communicatie Landelijke Kwalificaties MBO Medewerker marketing en communicatie Crebonummer: 90530 Sector: Commercieel Branche: Marketing-, communicatie-, event, music & entertainmentbranche Cohort: Cohort 2011-2012

Nadere informatie

DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA

DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA 2 ONZE MBO-COLLEGES DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA Je kunt bij ROC Ter AA een beroepsopleiding volgen bij zeven mbo-colleges. De opleidingen van een mbo-college horen allemaal bij een bepaald vakgebied.

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Contactcenter medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 3-2-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Contactcenter medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 3-2-2004 Versie 1 profiel Contactcenter medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 3-2-2004 Versie 1 Print: 04-februari-2004 Pagina 1 van 19 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Contactcenter medewerker (CA 003) Algemene informatie Onder

Nadere informatie

Kijk op de organisatiepraktijk

Kijk op de organisatiepraktijk Kijk op de organisatiepraktijk Algemene managementkennis op basis van het NEMAS - programma UITWERKINGEN Ad Bakker Ton Verweij Derde, herziene druk De serie Kijk op de organisatiepraktijk bestaat uit:

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

Levering Elektriciteit & Gas

Levering Elektriciteit & Gas Offerteleidraad Levering Elektriciteit & Gas Aanbestedingsprocedure met als kenmerk: EG 2011/S 238-384297 Opdrachtgever/Aanbestedende dienst: gemeente Zaanstad Aanbestedingsplatform: www.commerce-hub.com

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Verplichte stellingen Als gevolg van steeds verdergaande automatisering kan LYNX u via IB een stabiel, veilig en snel handelsplatform aanbieden met een zeer voordelige prijsstructuur.

Nadere informatie