BEDRIJFSADMINISTRATIEF MEDEWERKER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BEDRIJFSADMINISTRATIEF MEDEWERKER"

Transcriptie

1 BEDRIJFSADMINISTRATIEF MEDEWERKER EINDTERMEN VANAF 2000/2001 DATUM VAN INDIENING: e WIJZIGING: e WIJZIGING: INDIENER: Kenniscentrum ECABO POSTADRES: Postbus 1230 PLAATS: 3800 BE AMERSFOORT CONTACTPERSOON: Drs. L.M.J. Römkens TELEFOONNUMMER: FAXNUMMER: REGISTRATIECODE: 10045

2 ECABO, Amersfoort Amersfoort, 1 juni 1999 Uitgave januari 2000 e-ba Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

3 Inhoud blz. Rubriek I: Algemeen 1 1. Naam kwalificatie 1 2A. Niveau kwalificatie 1 2B. Onderbouwing niveau-aanduiding 1 2C. Advies t.a.v. leerwegen 1 3. Relatie met oude kwalificatiestructuren Leerlingwezen en MBO 1 4. Plaats in kwalificatiestructuur ECABO 2 5. Overheidsbekostiging 2 6A. Advies t.a.v. omvang beroepspraktijkvorming 2 6B. Vrije ruimte 2 7. Wettelijke beroepsvereisten 2 8. Onderliggende beroepsprofielen 3 9A. Deelkwalificaties met studiebelastingsuren, externe legitimering 4 9B. Studiebelastingsuren gehele kwalificatie 4 9C. Deelkwalificaties benodigd voor diplomering 5 Rubriek II: Aandachtspunten (conform WEB/Format) 6 1. Maatschappelijk culturele kwalificering 6 2. Doorstroomkwalificering 6 3A. Wijze bevordering aansluiting HBO 6 3B. Raadpleging HBO 6 4A. Wijze bevordering aansluiting VBO/MAVO 7 4B. Raadpleging VBO/MAVO 7 5. Verwerking oordeel andere betrokkenen 7 Rubriek III: Advies Adviescommissie Onderwijs-Arbeidsmarkt 8 1A. Datum en nummer advies ACOA 8 1B. Samenvatting ACOA-advies 8 1C. Verwerking ACOA-advies 8 Rubriek IV: Implementatie 9 1. Implementatievoorstel 9 Rubriek V: Ondertekening 10 1A. Naam voorzitter LOB 10 1B. Handtekening voorzitter LOB 10

4 Inhoud blz. Rubriek VI: Eindtermen 11 Eindtermen deelkwalificatie Bedrijfsoriëntatie 2 11 Eindtermen Maatschappelijk culturele deelkwalificatie 2 11 Eindtermen deelkwalificatie Geautomatiseerde informatievoorziening - gebruik 2 12 Eindtermen deelkwalificatie Zakelijke communicatie 2 13 Eindtermen deelkwalificatie Zakelijke communicatie MVT 2 - keuzetaal 1 14 Eindtermen deelkwalificatie Bedrijfseconomische beroepsvorming - kosten 2 14 Eindtermen deelkwalificatie Financieel administratieve data entry 2 14 Eindtermen deelkwalificatie Bedrijfseconomische beroepsvorming - financiering 2 15 Eindtermen deelkwalificatie Commerciële beroepsvorming 2 16 Eindtermen deelkwalificatie Zakelijke communicatie MVT 1 - keuzetaal 2 16 Eindtermen deelkwalificatie Zakelijke communicatie MVT 2 - keuzetaal 2 17 Eindtermen deelkwalificatie Tekstverwerking 2 17 Eindtermen deelkwalificatie Personeelsadministratie 3 17 Eindtermen deelkwalificatie Commerciële administratie 2 18 Eindtermen deelkwalificatie Internationale beroepsoriëntatie 2 18 Bijlage 1: Overzicht beroepskwalificaties ECABO Bijlage 2: Typering deelkwalificaties Bedrijfsadministratief medewerker Bijlage 3: Totaaloverzicht deelkwalificaties ECABO

5 RUBRIEK I: ALGEMEEN 1. Naam van de kwalificatie ART /1 Bedrijfsadministratief medewerker 2A. Niveau van de kwalificatie ART /3 Het betreft een kwalificatie op niveau 2. 2B. Korte onderbouwing niveau-aanduiding ART /3 De Bedrijfsadministratief medewerker is verantwoordelijk voor de uitvoering van het eigen takenpakket, dat gekenmerkt wordt door standaardprocedures en routinehandelingen. Daarnaast is er sprake van een collectieve, coöperatieve verantwoordelijkheid in het takenpakket. De medewerker beschikt over beroepsgebonden vaardigheden en kennis. 2C. Advies t.a.v. leerwegen ART /3 Zowel de beroepsbegeleidende als de beroepsopleidende leerweg wordt geadviseerd. 3. Aanduiding van welke opleiding/kwalificatie de kwalificatie een voortzetting vormt ART /2 Leerlingwezenopleiding Bedrijfsadministratief Medewerker, goedkeuringsnummer OC&W

6 4. Plaats van de kwalificatie in de kwalificatiestructuur van het LOB ART /1 Zie bijlage 1 5. Overheidsbekostiging ART /2 Wij adviseren de opleiding behorende bij deze kwalificatie voor overheidsbekostiging in aanmerking te laten komen. 6A. Advies over de omvang van de beroepspraktijkvorming van de kwalificatie in percentages van het totale aantal studiebelastingsuren FORMAT Voor de beroepsbegeleidende leerweg: 60% Voor de beroepsopleidende leerweg: 20% 6B. De vrije ruimte in percentages van de bruto studiebelasting ART A FORMAT Voor de beroepsbegeleidende leerweg: 15% Voor de beroepsopleidende leerweg: 20% 7. Wettelijke beroepsvereisten (waaronder richtlijnen Europese Unie) ART Geen 2

7 8. Gelegitimeerd(e) beroepsprofiel(en) of vergelijkbare informatiebron(nen) FORMAT Arbeidsmarkt, kwalificaties en het economisch-administratief beroepsonderwijs. IVA Tilburg,

8 9A. Benaming deelkwalificaties met het geadviseerde aantal studiebelastingsuren per deelkwalificatie en de deelkwalificaties die bij examinering extern gelegitimeerd moeten worden. ART /1 Aantal sbu s Benaming deelkwalificaties Code Categorie Externe legitimering bbl bol Bedrijfsoriëntatie 2* A ja MCK A nee Geautomatiseerde informatievoorzieninggebruik A ja Zakelijke communicatie A nee Zakelijke communicatie MVT 2-keuzetaal A nee Bedrijfseconomische beroepsvormingkosten A ja Financieel administratieve data entry A ja Bedrijfseconomische beroepsvormingfinanciering A ja Commerciële beroepsvorming A ja Zakelijke communicatie MVT 1-keuzetaal B nee Zakelijke communicatie MVT 2-keuzetaal B nee Tekstverwerking B nee Personeelsadministratie B nee Commerciële administratie B nee Internationale beroepsoriëntatie C nee * Het cijfer geeft het niveau van de deelkwalificatie aan. 9B. Aantal studiebelastingsuren van de kwalificatie ART / sbu's (eventueel restant sbu's kan worden benut voor een deelkwalificatie naar keuze) 4

9 9C. Benaming deelkwalificaties benodigd voor diplomering ART /2 Verplicht Bedrijfsoriëntatie 2* MCK 2 Geautomatiseerde informatievoorziening-gebruik 2 Zakelijke communicatie 2 Zakelijke communicatie MVT 2-keuzetaal 1 Bedrijfseconomische beroepsvorming-kosten 2 Financieel administratieve data entry 2 Bedrijfseconomische beroepsvorming-financiering 2 Commerciële beroepsvorming 2 Verplichte keuze (2 van onderstaande deelkwalificaties) Zakelijk communicatie MVT 1-keuzetaal 2** Zakelijk communicatie MVT 2-keuzetaal 2** Tekstverwerking 2 Personeelsadministratie 3 Commerciële administratie 2 Vrije keuze Internationale beroepsoriëntatie 2 * Het cijfer geeft het niveau van de deelkwalificatie aan. ** Van deze deelkwalificaties mag men er slechts één kiezen. Het niveau van de te kiezen deelkwalificatie is afhankelijk van de voorkennis van de kandidaat. 5

10 RUBRIEK II: AANDACHTSPUNTEN (CONFORM WEB/FORMAT) 1. Maatschappelijk culturele kwalificering De maatschappelijk culturele kwalificering is waar nodig geïntegreerd in de algemene en beroepsgerichte deelkwalificaties. Overige relevante eindtermen op dit gebied zijn opgenomen in de maatschappelijk culturele deelkwalificatie (MCK). 2. Doorstroomkwalificering Wat betreft horizontale doorstroming kan op de eerste plaats gedacht worden aan de kwalificatie Commercieel administratief medewerker. Wat betreft verticale doorstroming kan op de eerste plaats gedacht worden aan de kwalificatie Boekhoudkundig medewerker op niveau 3. Voor gelijkluidende deelkwalificaties van hetzelfde niveau kan vrijstelling worden verkregen. 3A. Wijze waarop aansluiting HBO bevorderd wordt ART /2 Niet van toepassing 3B. Raadpleging vertegenwoordigers HBO ART /2 Niet van toepassing 6

11 4A. Wijze waarop aansluiting op VBO/MAVO bevorderd wordt ART /2 De aansluiting met VBO/MAVO is bevorderd door structurele afstemming in het kader van:. Praktijkbegeleidingscommissie (PBC). Veldadviesgroep (VAG). Landelijke Examen Commissie (LEC). Referentiegroep Economie, Stichting Leerplanontwikkeling (SLO). Samenwerkingsprojecten 4e leerweg 4B. Raadpleging vertegenwoordigers VBO/MAVO ART /2 Zie 4A 5. Wijze waarop oordeel van eventuele andere betrokken instanties, waaronder eventuele andere betrokken COB's/LOB's, is verwerkt ART /2 Niet van toepassing 7

12 RUBRIEK III: ADVIES ADVIESCOMMISSIE ONDERWIJS-ARBEIDSMARKT 1A. Datum en nummer advies ACOA ART /2 17 mei 1999, referentie ACOA B. Korte samenvatting ACOA-advies ART /2 Fase 1 Niet van toepassing Fase 2 De ACOA adviseert positief over de door ECABO voorgestelde verandering i.c. de naamswijziging van de deelkwalificatie Tekstverwerking 1 in Tekstverwerking 2. Deze naamswijziging is nodig omdat voor de kwalificatie Administratief medewerker (niveau 1) een niveauverlaging van de oorspronkelijke deelkwalificatie Tekstverwerking 1 noodzakelijk bleek. 1C. Wijze van verwerking van ACOA-advies ART /2 Niet van toepassing 8

13 RUBRIEK IV: IMPLEMENTATIE 1. Implementatievoorstel FACULTATIEF 9

14 RUBRIEK V: ONDERTEKENING 1A. Naam voorzitter LOB ART /1 H. Hofstee 1B. Handtekening voorzitter LOB ART /1 10

15 RUBRIEK VI: EINDTERMEN Eindtermen deelkwalificatie Bedrijfsoriëntatie 2 1. De kandidaat kan de begrippen organisatie, bedrijf en onderneming omschrijven. 2. De kandidaat kan doelstellingen, producten en/of diensten van een organisatie beschrijven. 3. De kandidaat kan taken en functies binnen een werkorganisatie/afdeling weergeven. 4. De kandidaat kan aan de hand van een werkrooster de planning en taakverdeling aangeven. 5. De kandidaat kan verslag uitbrengen over de voortgang van het eigen werk. 6. De kandidaat kan de goederen-, diensten-, informatie- en/of geldstroomketen in een arbeidsorganisatie schematisch weergeven. 7. De kandidaat kan de belangrijkste kenmerken van enkele in de wet geregelde organisatievormen noemen. 8. De kandidaat kan de kenmerkende verschillen tussen particuliere en overheidsorganisaties noemen. 9. De kandidaat kan het doel van een functie-omschrijving aangeven. 10. De kandidaat kan de kenmerken van een lijn-, lijn/staf- en matrixorganisatie beschrijven. 11. De kandidaat kan organisatieschema's hanteren. 12. De kandidaat kan de vigerende normen en opvattingen weergeven over de betekenis van (betaalde en onbetaalde) arbeid voor individu en samenleving. 13. De kandidaat kan stappen ondernemen die kunnen leiden tot het vinden van betaald werk. 14. De kandidaat kan de belangrijkste rechten, plichten en verantwoordelijkheden noemen die voortvloeien uit een arbeidsovereenkomst. 15. De kandidaat kan weergeven welke mogelijkheden werknemers in een gegeven situatie hebben om invloed uit te oefenen binnen een arbeidsorganisatie. 16. De kandidaat kan weergeven welke rechten, plichten en verantwoordelijkheden gelden voor een werknemer in geval van werkloosheid, ziekte of arbeidsongeschiktheid in een gegeven situatie. 17. De kandidaat kan de regels met betrekking tot beveiliging van gegevens toepassen. 18. De kandidaat kan de veiligheids-, gezondheids- en welzijnsaspecten in een werksituatie beschrijven. 19. De kandidaat kan de procedures, richtlijnen en voorschriften m.b.t. arbo-zorg in een werksituatie opvolgen. 20. De kandidaat kan veiligheids-, gezondheids- en welzijnsrisico's in een werksituatie rapporteren. 11

16 50210 Eindtermen Maatschappelijk culturele deelkwalificatie 2 1. De kandidaat kan zijn mening verwoorden over maatschappelijke vraagstukken waarmee hij als burger en werknemer in aanraking komt. 2. De kandidaat kan met voorbeelden verduidelijken dat maatschappelijke en culturele omstandigheden invloed hebben op de opvattingen en het gedrag van personen. 3. De kandidaat kan met voorbeelden verduidelijken dat de media een rol vervullen bij de overdracht van waarden, normen en opvattingen. 4. De kandidaat kan verklaren welke waarden en normen een rol kunnen spelen in intermenselijke relaties. 5. De kandidaat kan aangeven hoe binnen primaire leefverbanden rolpatronen en machtsverhoudingen een rol kunnen spelen. 6. De kandidaat kan voorbeelden geven van culturele verschillen en overeenkomsten tussen en binnen (allochtone en autochtone) groepen in onze samenleving. 7. De kandidaat kan vooroordelen en stereotypen aangeven die bestaan in de beeldvorming van verschillende (allochtone en autochtone) groepen t.o.v. elkaar. 8. De kandidaat kan de belangrijkste kenmerken van parlementaire democratie omschrijven. 9. De kandidaat kan de werking van de Nederlandse parlementaire democratie uitleggen. 10. De kandidaat kan de belangrijkste kenmerken van de Nederlandse rechtsstaat omschrijven. 11. De kandidaat kan de werking van het Nederlandse rechtssysteem uitleggen. 12. De kandidaat kan voorbeelden geven van grondrechten en (vormen van) rechtsbescherming. 13. De kandidaat kan het begrip verzorgingsstaat beschrijven. 14. De kandidaat kan de doelstellingen van de belangrijkste sociale verzekeringswetten noemen. 15. De kandidaat kan het begrip (beroeps)ethiek beschrijven Eindtermen deelkwalificatie Geautomatiseerde informatievoorziening - gebruik 2 Tekstverwerking 1. De kandidaat kan aangeleverde teksten snel en correct invoeren. 2. De kandidaat kan een eenvoudige opmaak van teksten verzorgen. Spreadsheet 1. De kandidaat kan een eenvoudige opmaak van een werkblad verzorgen. 2. De kandidaat kan gegevens invoeren en muteren. 3. De kandidaat kan rekenfuncties toepassen. 4. De kandidaat kan gegevens afdrukken. Gegevensverwerking 1. De kandidaat kan gegevens toevoegen, verwijderen, wijzigen, opzoeken en selecteren. 2. De kandidaat kan gegevens uitlijsten. 12

17 50209 (vervolg) Eindtermen deelkwalificatie Geautomatiseerde informatievoorziening - gebruik 2 Besturing 1. De kandidaat kan een beschrijving geven van de elementaire functies van besturingssystemen. 2. De kandidaat kan bestanden opslaan en terugvinden. 3. De kandidaat kan de standaardprocedures voor back-up en restore toepassen. Gebruik handleidingen 1. De kandidaat kan t.b.v. eigen gebruik handleidingen raadplegen. Basiskennis netwerken 1. De kandidaat kan met inachtneming van de beveiligingsprocedures gebruik maken van de toepassingen op een netwerk. Basiskennis informatie- en communicatietechnologie 1. De kandidaat kan een beschrijving geven van de fysieke middelen die beschikbaar zijn voor de geautomatiseerde informatievoorziening. 2. De kandidaat kan de belangrijkste toepassingen van automatisering binnen de administratie noemen. 3. De kandidaat kan geautomatiseerde communicatiemiddelen gebruiken. Arbo 1. De kandidaat kan de relevante bepalingen uit het Besluit Beeldschermwerk toepassen. 2. De kandidaat kan de risico's bij het werken met computerapparatuur herkennen. 3. De kandidaat kan rapporteren over knelpunten in het kader van het Besluit Beeldschermwerk Eindtermen deelkwalificatie Zakelijke communicatie 2 1. De kandidaat kan mondeling zowel in- als extern informatie van eenvoudige aard inwinnen. 2. De kandidaat kan mondeling zowel in- als extern informatie van eenvoudige aard verstrekken. 3. De kandidaat kan inkomende en uitgaande telefoongesprekken afhandelen. 4. De kandidaat kan binnengekomen klachten ter behandeling voorleggen aan derden. 5. De kandidaat kan receptionele taken uitvoeren. 6. De kandidaat kan deelnemen aan werkoverleg. 7. De kandidaat kan informatie vastleggen in telefoonnotities en memo's. 8. De kandidaat kan standaardcorrespondentie voeren. 13

18 50207 Eindtermen deelkwalificatie Zakelijke communicatie MVT 2 - keuzetaal 1 1. De kandidaat kan mondeling zowel in- als extern informatie van eenvoudige aard in de moderne vreemde taal inwinnen. 2. De kandidaat kan mondeling zowel in- als extern informatie van eenvoudige aard in de moderne vreemde taal verstrekken. 3. De kandidaat kan inkomende telefoongesprekken aannemen en telefoongesprekken doorverbinden in de moderne vreemde taal. 4. De kandidaat kan buitenlandse bezoekers ontvangen en verwijzen in de moderne vreemde taal. 5. De kandidaat kan eenvoudige brieven in de moderne vreemde taal opstellen Eindtermen deelkwalificatie Bedrijfseconomische beroepsvorming - kosten De kandidaat kan onderhavige berekeningen en handelingen uitvoeren met behulp van een geautomatiseerd systeem. 2.1 De kandidaat kan elementaire berekeningen uitvoeren. 2.2 De kandidaat kan enkelvoudige interest berekeningen maken. 2.3 De kandidaat kan berekeningen maken met vreemde valuta. 2.4 De kandidaat kan de belangrijkste algemene begrippen op het terrein van geld- en kredietwezen omschrijven. 2.5 De kandidaat kan berekeningen maken m.b.t. verzekeringen. 2.6 De kandidaat kan de belangrijkste verzekeringsvormen omschrijven. 3.1 De kandidaat kan de verschillende fasen in een statistisch onderzoek onderscheiden. 3.2 De kandidaat kan tabellen en grafieken samenstellen. 3.3 De kandidaat kan de belangrijkste maten voor centrale tendentie berekenen. 3.4 De kandidaat kan enkelvoudige indexcijfers berekenen. 4.1 De kandidaat kan kosten en uitgaven onderscheiden. 4.2 De kandidaat kan de kostencategorieën onderscheiden. 4.3 De kandidaat kan directe en indirecte kosten onderscheiden. 4.4 De kandidaat kan vaste en variabele kosten onderscheiden. 4.5 De kandidaat kan berekeningen maken ten dienste van de kostprijs Eindtermen deelkwalificatie Financieel administratieve data entry De kandidaat kan het belang van een financiële administratie omschrijven. 1.2 De kandidaat kan het evenwichtsprincipe van een balans beschrijven. 1.3 De kandidaat kan het begrip grootboekrekening beschrijven. 1.4 De kandidaat kan de boekingsregels verklaren. 1.5 De kandidaat kan grootboekrekeningen plaatsen in het decimaal rekeningstelsel, met uitzondering van rubriek 5 en De kandidaat kan de boekhoudcyclus beschrijven. 1.7 De kandidaat kan documenten op volledigheid en correctheid controleren. 1.8 De kandidaat kan inkopen en verkopen boeken. 1.9 De kandidaat kan mutatiestaten boeken. 14

19 50190 (vervolg) Eindtermen deelkwalificatie Financieel administratieve data entry De kandidaat kan kosten in de boekhouding journaliseren De kandidaat kan de subadministratie debiteuren voeren De kandidaat kan de subadministratie crediteuren voeren De kandidaat kan de subadministratie voorraad voeren De kandidaat kan de vaste verrekenprijs toepassen De kandidaat kan permanentie, toegepast op baten en lasten, vastleggen in het grootboek De kandidaat kan de aanschaf van vaste activa in de boekhouding verwerken. 2.1 De kandidaat kan het systeem van voor- en nafacturering beschrijven. 2.2 De kandidaat kan facturen opstellen. 3.1 De kandidaat kan gegevens verzamelen voor het gereedmaken van betalingen. 3.2 De kandidaat kan, na controle en fiattering, betalingen voorbereiden. 4.1 De kandidaat kan de onderdelen van een geautomatiseerd administratiepakket beschrijven. 4.2 De kandidaat kan mutaties invoeren in een geautomatiseerd administratiepakket. 4.3 De kandidaat kan invoerverslagen controleren en invoerfouten corrigeren. 4.4 De kandidaat kan, na fiattering, de ingevoerde mutaties verwerken. 4.5 De kandidaat kan gewenste output produceren. 4.6 De kandidaat kan inkooporders vastleggen. 4.7 De kandidaat kan verkooporders vastleggen. 5.1 De kandidaat kan verschillende archiefsystemen gebruiken. 5.2 De kandidaat kan verschillende opbergsystemen gebruiken. 5.3 De kandidaat kan een dossier samenstellen. 5.4 De kandidaat kan de financiële stukken volgens de voorgeschreven archiveringsprocedure en de archiveringsregels archiveren Eindtermen deelkwalificatie Bedrijfseconomische beroepsvorming - financiering De kandidaat kan onderhavige berekeningen en handelingen uitvoeren met behulp van een geautomatiseerd systeem. 2.1 De kandidaat kan het doel van de jaarrekening beschrijven. 2.2 De kandidaat kan de actieve financiering van een handelsonderneming beschrijven. 2.3 De kandidaat kan de diverse vermogensvormen van een handelsonderneming beschrijven. 2.4 De kandidaat kan een elementaire liquiditeitsbalans van een handelsonderneming lezen. 2.5 De kandidaat kan balansberekeningen van solvabiliteit en van liquiditeit maken. 2.6 De kandidaat kan de solvabiliteitspositie en de liquiditeitspositie van een handelsonderneming beoordelen. 15

20 50173 Eindtermen deelkwalificatie Commerciële beroepsvorming 2 1. De kandidaat kan de elementaire algemeen-economische begrippen omschrijven. 2. De kandidaat kan de actuele ontwikkelingen m.b.t. de onderlinge verhoudingen van de productiefactoren omschrijven. 3. De kandidaat kan de eenvoudige economische kringloop beschrijven. 4. De kandidaat kan verschillende economische stelsels en structuren onderscheiden. 5. De kandidaat kan de elementaire begrippen met betrekking tot de handel omschrijven. 6. De kandidaat kan de historische ontwikkeling van de handel beschrijven. 7. De kandidaat kan de actuele ontwikkelingen in de handel beschrijven. 8. De kandidaat kan het onderscheid tussen groothandel en detailhandel aangeven. 9. De kandidaat kan de verschillende marktvormen omschrijven. 10. De kandidaat kan de elementaire aspecten van consumentengedrag onderscheiden. 11. De kandidaat kan de elementaire marketingbegrippen omschrijven. 12. De kandidaat kan de functie van marketing binnen een bedrijf aangeven. 13. De kandidaat kan de prijsmix omschrijven aan de hand van kosten, vraag en concurrentie. 14. De kandidaat kan de betekenis van prijs-, kruis- en inkomenselasticiteit omschrijven. 15. De kandidaat kan de productmix omschrijven aan de hand van kwaliteit, merk, service, garantie en assortiment. 16. De kandidaat kan de promotiemix omschrijven aan de hand van communicatie, reclame, sponsoring, public relations, free publicity en persoonlijke verkoop. 17. De kandidaat kan de plaatsmix omschrijven aan de hand van directe levering, indirecte levering, intensieve, selectieve en exclusieve distributie Eindtermen deelkwalificatie Zakelijke communicatie MVT 1 - keuzetaal 2 1. De kandidaat kan mondeling zowel in- als extern informatie van eenvoudige aard in de moderne vreemde taal inwinnen. 2. De kandidaat kan mondeling zowel in- als extern informatie van eenvoudige aard in de moderne vreemde taal verstrekken. 3. De kandidaat kan inkomende telefoongesprekken aannemen en telefoongesprekken doorverbinden in de moderne vreemde taal. 4. De kandidaat kan buitenlandse bezoekers ontvangen en verwijzen in de moderne vreemde taal. 16

21 50103 Eindtermen deelkwalificatie Zakelijke communicatie MVT 2 - keuzetaal 2 1. De kandidaat kan mondeling zowel in- als extern informatie van eenvoudige aard in de moderne vreemde taal inwinnen. 2. De kandidaat kan mondeling zowel in- als extern informatie van eenvoudige aard in de moderne vreemde taal verstrekken. 3. De kandidaat kan inkomende telefoongesprekken aannemen en telefoongesprekken doorverbinden in de moderne vreemde taal. 4. De kandidaat kan buitenlandse bezoekers ontvangen en verwijzen in de moderne vreemde taal. 5. De kandidaat kan eenvoudige brieven in de moderne vreemde taal opstellen Eindtermen deelkwalificatie Tekstverwerking 2 1. De kandidaat kan volgens een tienvingersysteem blindschrijven het toetsenbord bedienen. 2. De kandidaat kan in diverse documenten manipulaties toepassen. 3. De kandidaat kan een correcte lay-out verzorgen van teksten in relatie tot aard en inhoud van de tekst. 4. De kandidaat kan volgens de betreffende NEN-normen concepten uitwerken. 5. De kandidaat kan met behulp van een dictafoon ingesproken teksten uitwerken. 6. De kandidaat kan de benodigde bouwstenen voor correspondentie samenstellen en gebruiken. 7. De kandidaat kan gegevensbestanden samenstellen en gebruiken (mailing, etiketten). 8. De kandidaat kan tekstbestanden beheren. 9. De kandidaat kan eenvoudige grafische mogelijkheden in diverse soorten documenten toepassen. 10. De kandidaat kan stijlen en eenvoudige macro's maken Eindtermen deelkwalificatie Personeelsadministratie 3 1. De kandidaat kan procedures voor personeelswerving, selectie en ontslag beschrijven. 2. De kandidaat kan gegevens in een personeelsregistratiesysteem verwerken. 3. De kandidaat kan overzichten samenstellen aan de hand van gegevens uit een personeelsregistratiesysteem. 4. De kandidaat kan contacten onderhouden met relevante externe organisaties. 17

22 50157 Eindtermen deelkwalificatie Commerciële administratie 2 1. De kandidaat kan een eenvoudige administratie van een handelsonderneming bijhouden. 2. De kandidaat kan dagboeken bijhouden. 3. De kandidaat kan een eenvoudige subadministratie bijhouden. 4. De kandidaat kan gecontroleerde boekingsdocumenten journaliseren met behulp van een gegeven rekeningschema met uitsluitend zuivere rekeningen. 5. De kandidaat kan de documenten en formulieren die bij inkoop en verkoop voorkomen invullen. 6. De kandidaat kan de documenten en formulieren die bij inkoop en verkoop voorkomen archiveren. 7. De kandidaat kan ten behoeve van de commerciële administratie gebruik maken van een geautomatiseerd systeem. 8. De kandidaat kan standaardbestellingen uitvoeren. 9. De kandidaat kan niet-standaardbestellingen voorbereiden. 10. De kandidaat kan vertragingen van bestellingen signaleren. 11. De kandidaat kan offertes aanvragen. 12. De kandidaat kan offertes met elkaar vergelijken. 13. De kandidaat kan orders beoordelen op basis van vastgestelde criteria. 14. De kandidaat kan de administratieve controle van een order uitvoeren. 15. De kandidaat kan een standaard factuur samenstellen. 16. De kandidaat kan verschillende betalingscondities onderscheiden. 17. De kandidaat kan verschillende leveringscondities onderscheiden Eindtermen deelkwalificatie Internationale beroepsoriëntatie 2 Onderdeel Landenkennis 1. De kandidaat kan de topografie van het betreffende land in grote lijnen weergeven. 2. De kandidaat kan de belangrijkste bestaansmiddelen van het betreffende land weergeven. 3. De kandidaat kan het bevolkingsaantal en de bevolkingssamenstelling van het betreffende land weergeven. 4. De kandidaat kan de belangrijkste historische gebeurtenissen van het betreffende land in grote lijnen beschrijven. 5. De kandidaat kan de belangrijkste kenmerken van het politiek bestel beschrijven. 6. De kandidaat kan de belangrijkste culturele kenmerken van het betreffende land beschrijven. 7. De kandidaat kan de huidige economische situatie van het betreffende land in grote lijnen beschrijven. 8. De kandidaat kan de positie van het betreffende land in de Europese Unie of de relatie van het betreffende land met de Europese Unie beschrijven. Onderdeel Organisatie van de arbeid 1. De kandidaat kan de belangrijkste verschillen weergeven tussen de rechten, plichten en verantwoordelijkheden die voortvloeien uit een arbeidsovereenkomst in een vergelijkbare werksituatie/functie in het betreffende land en in Nederland. 18

23 52693 (vervolg) Eindtermen deelkwalificatie Internationale beroepsoriëntatie 2 Onderdeel Internationale samenwerking 1. De kandidaat kan beschrijven waarom internationale samenwerking belangrijk is en wat de doelen van internationale samenwerking zijn. 2. De kandidaat kan de hoofddoelstellingen van de Europese Unie beschrijven. 3. De kandidaat kan de huidige lidstaten van de Europese Unie noemen. 4. De kandidaat kan enkele belangrijke organen van de Europese Unie noemen. 5. De kandidaat kan aangeven of en zo ja welke economische samenwerkingsrelaties bestaan tussen het betreffende land en Nederland. 6. De kandidaat kan aangeven of en zo ja welke afspraken bestaan tussen het betreffende land en Nederland omtrent verkeer van werknemers, dienstenverkeer en vestiging. Onderdeel Bedrijfsoriëntatie De kandidaat dient voor realisering van onderstaande eindtermen de in het stagebiedende land en/of de stagebiedende arbeidsorganisatie gesproken MVT in redelijke mate te beheersen. 1. De kandidaat kan de producten en/of diensten van de betreffende buitenlandse arbeidsorganisatie omschrijven. 2. De kandidaat kan de organisatie- en verantwoordelijkheidsstructuur van de betreffende buitenlandse arbeidsorganisatie (of bij grote bedrijven van de afdeling) schematisch weergeven. 3. De kandidaat kan de taken beschrijven waaruit het beroep waarvoor hij/zij wordt opgeleid in de betreffende buitenlandse arbeidsorganisatie is opgebouwd. 4. De kandidaat kan de hulpmiddelen en procedures omschrijven waarmee de beroepstaken in de betreffende buitenlandse arbeidsorganisatie worden uitgevoerd. 5. De kandidaat kan de arbeidsomstandigheden beschrijven waaronder het beroep in de betreffende buitenlandse arbeidsorganisatie wordt uitgevoerd. 6. De kandidaat kan de in het betreffende land algemeen geldende kwalificatie-eisen ten aanzien van het betreffende beroep noemen. 7. De kandidaat kan een vergelijking maken tussen de wijze van uitvoering van het betreffende beroep en de arbeidsomstandigheden in het betreffende land en in Nederland. 8. De kandidaat kan kerntaken/-activiteiten die behoren tot het beroep waarvoor hij/zij wordt opgeleid in de betreffende buitenlandse arbeidsorganisatie uitvoeren. 9. De kandidaat kan een verslag maken m.b.t. de in de betreffende arbeidsorganisatie verrichte beroepstaken/-activiteiten. 19

24

25 Bijlage 1

26

27 OVERZICHT LKS ECABO BEROEPSKWALIFICATIES secretarieel bedrijfsadministratief commercieel logistiek automatisering juridisch informatiedienstverlening beveiliging niveau - directiesecretaresse/ management assistent - administrateur - commercieel medewerker marketing en communicatie - commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen - medewerker logistiek management-fysieke distributie - medewerker logistiek management-material management - beheerder technische infrastructuur - applicatieontwikkelaar (s) - applicatiebeheerder - systeembeheerder MKB - netwerkbeheerder (s) - ICT-beheerder (s) - sociaal juridisch medewerker sociale zekerheid - sociaal juridisch medewerker arbeidsvoorziening en personeelswerk - administratief juridisch medewerker-openbaar bestuur - assistent bibliothecaris openbare bibliotheken (s)* - assistent bedrijfsarchivaris (s)* - bibliotheekmedewerker (s)* - documentaire informatieverzorger overheid en semioverheid (s)* 4 middenkaderkwalificatie specialistenkwalificatie (s) - secretaresse - boekhoudkundig medewerker - commercieel medewerker binnendienst - logistiek medewerkerfysieke distributie - logistiek medewerkermaterial management - medewerker beheer informatiesystemen 3 vakkwalificatie - secretarieel medewerker - bedrijfsadministratief medewerker - commercieel administratief medewerker - ICT-medewerker - beveiligingsmedewerker 2 basisberoepskwalificatie - administratief medewerker - algemeen beveiligingsmedewerker - toezichthouder - particulier onderzoeker 1 assistentkwalificatie * niet bekostigd (categorie andere opleidingen) 1 juni 1999

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER ADMINISTRATIEF MEDEWERKER EINDTERMEN VANAF 2000/2001 DATUM VAN INDIENING: 01.06.1996 1 e WIJZIGING: 01.06.1999 INDIENER: Kenniscentrum ECABO POSTADRES: Postbus 1230 PLAATS: 3800 BE AMERSFOORT CONTACTPERSOON:

Nadere informatie

COMMERCIEEL ADMINISTRATIEF MEDEWERKER

COMMERCIEEL ADMINISTRATIEF MEDEWERKER COMMERCIEEL ADMINISTRATIEF MEDEWERKER EINDTERMEN VANAF 2000/2001 DATUM VAN INDIENING: 01.06.1996 1 e WIJZIGING: 01.06.1997 2 e WIJZIGING: 01.06.1999 INDIENER: Kenniscentrum ECABO POSTADRES: Postbus 1230

Nadere informatie

SECRETARIEEL MEDEWERKER

SECRETARIEEL MEDEWERKER SECRETARIEEL MEDEWERKER EINDTERMEN VANAF 2000/2001 DATUM VAN INDIENING: 1.06.1996 1 e WIJZIGING: 1.06.1997 2 e WIJZIGING: 1.06.1999 INDIENER: Kenniscentrum ECABO POSTADRES: Postbus 1230 PLAATS: 3800 BE

Nadere informatie

ASSISTENT BEDRIJFSARCHIVARIS

ASSISTENT BEDRIJFSARCHIVARIS ASSISTENT BEDRIJFSARCHIVARIS EINDTERMEN VANAF 2000/2001 DATUM VAN INDIENING: 01.06.1999 INDIENER: Kenniscentrum ECABO POSTADRES: Postbus 1230 PLAATS: 3800 BE AMERSFOORT CONTACTPERSOON: Drs. L.M.J. Römkens

Nadere informatie

SECRETARESSE EINDTERMEN VANAF 1999/2000. DATUM VAN INDIENING: 01.06.1996 1 e WIJZIGING: 01.06.1997 2 e WIJZIGING: 01.06.1998

SECRETARESSE EINDTERMEN VANAF 1999/2000. DATUM VAN INDIENING: 01.06.1996 1 e WIJZIGING: 01.06.1997 2 e WIJZIGING: 01.06.1998 SECRETARESSE EINDTERMEN VANAF 1999/2000 DATUM VAN INDIENING: 01.06.1996 1 e WIJZIGING: 01.06.1997 2 e WIJZIGING: 01.06.1998 INDIENER: Kenniscentrum ECABO POSTADRES: Postbus 1230 PLAATS: 3800 BE AMERSFOORT

Nadere informatie

MEDEWERKER VREDE EN VEILIGHEID

MEDEWERKER VREDE EN VEILIGHEID MEDEWERKER VREDE EN VEILIGHEID EINDTERMEN VANAF 2003/2004 DATUM VAN INDIENING: 01.02.2003 INDIENER: Kenniscentrum ECABO POSTADRES: Postbus 1230 PLAATS: 3800 BE AMERSFOORT CONTACTPERSOON: Drs. L.M.J. Römkens

Nadere informatie

SERVICE MEDEWERKER ICT

SERVICE MEDEWERKER ICT SERVICE MEDEWERKER ICT EINDTERMEN VANAF 2003/2004 Deze kwalificatie is ontwikkeld voor het werkgebied geautomatiseerde administratieve bedrijfsprocessen. DATUM VAN INDIENING: 01.06.2002 INDIENER: LOB ECABO

Nadere informatie

TOEZICHTHOUDER EINDTERMEN VANAF 2001/2002. DATUM VAN INDIENING: e WIJZIGING: POSTADRES: Postbus BE AMERSFOORT

TOEZICHTHOUDER EINDTERMEN VANAF 2001/2002. DATUM VAN INDIENING: e WIJZIGING: POSTADRES: Postbus BE AMERSFOORT TOEZICHTHOUDER EINDTERMEN VANAF 2001/2002 DATUM VAN INDIENING: 01.06.1996 1 e WIJZIGING: 01.06.2000 INDIENER: Kenniscentrum ECABO POSTADRES: Postbus 1230 PLAATS: 3800 BE AMERSFOORT CONTACTPERSOON: Drs.

Nadere informatie

APPLICATIEONTWIKKELAAR

APPLICATIEONTWIKKELAAR APPLICATIEONTWIKKELAAR EINDTERMEN VANAF 2003/2004 DATUM VAN INDIENING: 01.06.2002 INDIENER: LOB ECABO POSTADRES: Postbus 1230 PLAATS: 3800 BE AMERSFOORT CONTACTPERSOON: Dhr. J.A.G. van Zwieten TELEFOONNUMMER:

Nadere informatie

MEDEWERKER BEHEER ICT

MEDEWERKER BEHEER ICT MEDEWERKER BEHEER ICT EINDTERMEN VANAF 2003/2004 Deze kwalificatie is ontwikkeld voor het werkgebied geautomatiseerde administratieve bedrijfsprocessen. DATUM VAN INDIENING: 01.06.2002 INDIENER: Kenniscentrum

Nadere informatie

COÖRDINATOR BEVEILIGING

COÖRDINATOR BEVEILIGING COÖRDINATOR BEVEILIGING EINDTERMEN VANAF 2003/2004 DATUM VAN INDIENING: 01.06.2002 INDIENER: Kenniscentrum ECABO POSTADRES: Postbus 1230 PLAATS: 3800 BE AMERSFOORT CONTACTPERSOON: Drs. L.M.J. Römkens TELEFOONNUMMER:

Nadere informatie

BEVEILIGER EINDTERMEN VANAF 2003/2004. DATUM VAN INDIENING: e WIJZIGING: POSTADRES: Postbus BE AMERSFOORT

BEVEILIGER EINDTERMEN VANAF 2003/2004. DATUM VAN INDIENING: e WIJZIGING: POSTADRES: Postbus BE AMERSFOORT BEVEILIGER EINDTERMEN VANAF 2003/2004 DATUM VAN INDIENING: 01.06.2001 1 e WIJZIGING: 01.06.2002 INDIENER: Kenniscentrum ECABO POSTADRES: Postbus 1230 PLAATS: 3800 BE AMERSFOORT CONTACTPERSOON: Drs. L.M.J.

Nadere informatie

NETWERKBEHEERDER EINDTERMEN VANAF 2003/2004 DATUM VAN INDIENING: POSTADRES: Postbus BE AMERSFOORT

NETWERKBEHEERDER EINDTERMEN VANAF 2003/2004 DATUM VAN INDIENING: POSTADRES: Postbus BE AMERSFOORT NETWERKBEHEERDER EINDTERMEN VANAF 2003/2004 DATUM VAN INDIENING: 01.06.2002 INDIENER: LOB ECABO POSTADRES: Postbus 1230 PLAATS: 3800 BE AMERSFOORT CONTACTPERSOON: Dhr. J.A.G. van Zwieten TELEFOONNUMMER:

Nadere informatie

LOGISTIEK MEDEWERKER - MATERIAL MANAGEMENT

LOGISTIEK MEDEWERKER - MATERIAL MANAGEMENT LOGISTIEK MEDEWERKER - MATERIAL MANAGEMENT EINDTERMEN VANAF 2002/2003 DATUM VAN INDIENING: 01.06.1996 1 e WIJZIGING: 01.06.1997 2 e WIJZIGING: 01.06.2001 INDIENER: Kenniscentrum ECABO POSTADRES: Postbus

Nadere informatie

LOGISTIEK MEDEWERKER - FYSIEKE DISTRIBUTIE

LOGISTIEK MEDEWERKER - FYSIEKE DISTRIBUTIE LOGISTIEK MEDEWERKER - FYSIEKE DISTRIBUTIE EINDTERMEN VANAF 1998/1999 DATUM VAN INDIENING: 01.06.1996 1 e WIJZIGING: 01.06.1997 INDIENER: Kenniscentrum ECABO POSTADRES: Postbus 1230 PLAATS: 3800 BE AMERSFOORT

Nadere informatie

Bedrijfsoriëntatie 2 BEDRIJFSORIËNTATIE 2 (CAL01.2/CREBO:50211)

Bedrijfsoriëntatie 2 BEDRIJFSORIËNTATIE 2 (CAL01.2/CREBO:50211) BEDRIJFSORIËNTATIE 2 (CAL01.2/CREBO:50211) sd.cal01.2.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

DIRECTIESECRETARESSE/ MANAGEMENT ASSISTENT

DIRECTIESECRETARESSE/ MANAGEMENT ASSISTENT DIRECTIESECRETARESSE/ MANAGEMENT ASSISTENT EINDTERMEN VANAF 2000/2001 DATUM VAN INDIENING: 01.06.1996 1 e WIJZIGING: 01.06.1997 2 e WIJZIGING: 01.06.1998 3 e WIJZIGING: 01.06.1999 INDIENER: Kenniscentrum

Nadere informatie

APPLICATIEBEHEERDER EINDTERMEN VANAF 2003/2004 DATUM VAN INDIENING: POSTADRES: Postbus BE AMERSFOORT

APPLICATIEBEHEERDER EINDTERMEN VANAF 2003/2004 DATUM VAN INDIENING: POSTADRES: Postbus BE AMERSFOORT APPLICATIEBEHEERDER EINDTERMEN VANAF 2003/2004 DATUM VAN INDIENING: 01.06.2002 INDIENER: LOB ECABO POSTADRES: Postbus 1230 PLAATS: 3800 BE AMERSFOORT CONTACTPERSOON: Dhr. J.A.G. van Zwieten TELEFOONNUMMER:

Nadere informatie

EINDTERMEN VANAF 2003/2004. Deze kwalificatie is ontwikkeld voor het werkgebied geautomatiseerde administratieve bedrijfsprocessen.

EINDTERMEN VANAF 2003/2004. Deze kwalificatie is ontwikkeld voor het werkgebied geautomatiseerde administratieve bedrijfsprocessen. ICT-BEHEERDER EINDTERMEN VANAF 2003/2004 Deze kwalificatie is ontwikkeld voor het werkgebied geautomatiseerde administratieve bedrijfsprocessen. DATUM VAN INDIENING: 01.06.2002 INDIENER: LOB ECABO POSTADRES:

Nadere informatie

Geautomatiseerde informatievoorziening - gebruik 2 GEAUTOMATISEERDE INFORMATIEVOORZIENING - GEBRUIK 2 (CAL03.2/CREBO:50209)

Geautomatiseerde informatievoorziening - gebruik 2 GEAUTOMATISEERDE INFORMATIEVOORZIENING - GEBRUIK 2 (CAL03.2/CREBO:50209) GEAUTOMATISEERDE INFORMATIEVOORZIENING - GEBRUIK 2 (CAL03.2/CREBO:50209) sd.cal03.2.v2 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

DOCUMENTAIRE INFORMATIEVERZORGER OVERHEID EN SEMI-OVERHEID

DOCUMENTAIRE INFORMATIEVERZORGER OVERHEID EN SEMI-OVERHEID DOCUMENTAIRE INFORMATIEVERZORGER OVERHEID EN SEMI-OVERHEID EINDTERMEN VANAF 2000/2001 DATUM VAN INDIENING: 01.06.1999 INDIENER: Kenniscentrum ECABO POSTADRES: Postbus 1230 PLAATS: 3800 BE AMERSFOORT CONTACTPERSOON:

Nadere informatie

PARTICULIER ONDERZOEKER

PARTICULIER ONDERZOEKER PARTICULIER ONDERZOEKER EINDTERMEN VANAF 1998/1999 DATUM VAN INDIENING: 01.06.1997 INDIENER: Kenniscentrum ECABO POSTADRES: Postbus 1230 PLAATS: 3800 BE AMERSFOORT CONTACTPERSOON: Drs. L.M.J. Römkens TELEFOONNUMMER:

Nadere informatie

ADMINISTRATEUR EINDTERMEN VANAF 2002/2003

ADMINISTRATEUR EINDTERMEN VANAF 2002/2003 ADMINISTRATEUR EINDTERMEN VANAF 2002/2003 DATUM VAN INDIENING: 01.06.1996 1 e WIJZIGING: 01.06.1997 2 e WIJZIGING: 01.06.1999 3 e WIJZIGING 01.06.2001 INDIENER: Kenniscentrum ECABO POSTADRES: Postbus 1230

Nadere informatie

Bedrijfsoriëntatie 1 BEDRIJFSORIËNTATIE 1 (CAL01.1/CREBO:50240)

Bedrijfsoriëntatie 1 BEDRIJFSORIËNTATIE 1 (CAL01.1/CREBO:50240) BEDRIJFSORIËNTATIE 1 (CAL01.1/CREBO:50240) sd.cal01.1.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

SOCIAAL JURIDISCH MEDEWERKER - SOCIALE ZEKERHEID

SOCIAAL JURIDISCH MEDEWERKER - SOCIALE ZEKERHEID SOCIAAL JURIDISCH MEDEWERKER - SOCIALE ZEKERHEID EINDTERMEN VANAF 2000/2001 DATUM VAN INDIENING: 01.06.1996 1 e WIJZIGING: 01.06.1997 2 e WIJZIGING: 01.06.1999 INDIENER: Kenniscentrum ECABO POSTADRES:

Nadere informatie

Bedrijfseconomische beroepsvorming - financiering 2 BEDRIJFSECONOMISCHE BEROEPSVORMING - FINANCIERING 2 (CBA10.2/CREBO:50174)

Bedrijfseconomische beroepsvorming - financiering 2 BEDRIJFSECONOMISCHE BEROEPSVORMING - FINANCIERING 2 (CBA10.2/CREBO:50174) BEDRIJFSECONOMISCHE BEROEPSVORMING - FINANCIERING 2 (CBA10.2/CREBO:50174) sd.cba10.2.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Commerciële administratie 2 COMMERCIËLE ADMINISTRATIE 2 (CCA02.2/CREBO:50157)

Commerciële administratie 2 COMMERCIËLE ADMINISTRATIE 2 (CCA02.2/CREBO:50157) COMMERCIËLE ADMINISTRATIE 2 (CCA02.2/CREBO:50157) sd.cca02.2.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm

Nadere informatie

COMMERCIEEL MEDEWERKER BINNENDIENST

COMMERCIEEL MEDEWERKER BINNENDIENST COMMERCIEEL MEDEWERKER BINNENDIENST EINDTERMEN VANAF 2002/2003 DATUM VAN INDIENING: 01.06.1996 1 e WIJZIGING: 01.06.1997 2 e WIJZIGING: 01.06.1998 3 e WIJZIGING: 01.06.2001 INDIENER: Kenniscentrum ECABO

Nadere informatie

Boxenoverzicht LINK2 Handel & Administratie Versie juni 2008

Boxenoverzicht LINK2 Handel & Administratie Versie juni 2008 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 03 02 02 03 04 05 06 07 03 HA/K/1 0 0 Oriëntatie op handel en administratie SE SE SE HA/K/1 x x Uitwerking eindtermen: zie Handreiking SLO x x x x x x x x x x x x x

Nadere informatie

COMMERCIEEL MEDEWERKER MARKETING EN COMMUNICATIE

COMMERCIEEL MEDEWERKER MARKETING EN COMMUNICATIE COMMERCIEEL MEDEWERKER MARKETING EN COMMUNICATIE EINDTERMEN VANAF 2002/2003 DATUM VAN INDIENING: 01.06.1996 1 e WIJZIGING: 01.06.1997 2 e WIJZIGING: 01.06.1998 3 e WIJZIGING: 01.06.1999 4 e WIJZIGING:

Nadere informatie

Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO

Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO Analyse van de positie van gediplomeerden van het mbo van opleidingen binnen ECABO op basis van de gegevens van de MBO-Kaart - Tabellen en vragenlijsten

Nadere informatie

ADMINISTRATIEF JURIDISCH MEDEWERKER

ADMINISTRATIEF JURIDISCH MEDEWERKER ADMINISTRATIEF JURIDISCH MEDEWERKER EINDTERMEN VANAF 2003/2004 DATUM VAN INDIENING: 01.06.2002 INDIENER: Kenniscentrum ECABO POSTADRES: Postbus 1230 PLAATS: 3800 BE AMERSFOORT CONTACTPERSOON: Drs. L.M.J.

Nadere informatie

Examenprogramma en syllabus Handel en Administratie, KB, (BB, GL), 2010

Examenprogramma en syllabus Handel en Administratie, KB, (BB, GL), 2010 Examenprogramma en syllabus Handel en Administratie, KB, (BB, GL), 2010 In de zes algemene onderwijsdoelen die voor alle vakken en sectoren in het vmbo gelden, worden rekenvaardigheden benoemd in de doelstelling

Nadere informatie

Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO

Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO Analyse van de positie van gediplomeerden van het mbo van opleidingen binnen ECABO op basis van de gegevens van de MBO-Kaart - Tabellen en vragenlijsten

Nadere informatie

Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO

Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO Analyse van de positie van gediplomeerden van het mbo van opleidingen binnen ECABO op basis van de gegevens van de MBO-Kaart - Tabellen en vragenlijsten

Nadere informatie

COMMERCIEEL MEDEWERKER BANK- EN VERZEKERINGSWEZEN

COMMERCIEEL MEDEWERKER BANK- EN VERZEKERINGSWEZEN COMMERCIEEL MEDEWERKER BANK- EN VERZEKERINGSWEZEN EINDTERMEN VANAF 2002/2003 DATUM VAN INDIENING: 01.06.1999 1 e WIJZIGING: 01.06.2001 INDIENER: Kenniscentrum ECABO POSTADRES: Postbus 1230 PLAATS: 3800

Nadere informatie

Financieel administratieve data entry 2 FINANCIEEL ADMINISTRATIEVE DATA ENTRY 2 (CBA02.2/CREBO:50190)

Financieel administratieve data entry 2 FINANCIEEL ADMINISTRATIEVE DATA ENTRY 2 (CBA02.2/CREBO:50190) FINANCIEEL ADMINISTRATIEVE DATA ENTRY 2 (CBA02.2/CREBO:50190) sd.cba02.2.v2 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Bedrijfsoriëntatie 3 BEDRIJFSORIËNTATIE 3 (CAL01.3/CREBO:50195)

Bedrijfsoriëntatie 3 BEDRIJFSORIËNTATIE 3 (CAL01.3/CREBO:50195) BEDRIJFSORIËNTATIE 3 (CAL01.3/CREBO:50195) sd.cal01.3.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

MEDEWERKER LOGISTIEK MANAGEMENT - MATERIAL MANAGEMENT

MEDEWERKER LOGISTIEK MANAGEMENT - MATERIAL MANAGEMENT MEDEWERKER LOGISTIEK MANAGEMENT - MATERIAL MANAGEMENT EINDTERMEN VANAF 2002/2003 DATUM VAN INDIENING: 01.06.1996 1 e WIJZIGING: 01.06.1997 2 e WIJZIGING: 01.06.2001 INDIENER: Kenniscentrum ECABO POSTADRES:

Nadere informatie

Economisch-administratieve beroepsvorming 2 ECONOMISCH-ADMINISTRATIEVE BEROEPSVORMING 2 (CBA09.2/CREBO:50230)

Economisch-administratieve beroepsvorming 2 ECONOMISCH-ADMINISTRATIEVE BEROEPSVORMING 2 (CBA09.2/CREBO:50230) ECONOMISCH-ADMINISTRATIEVE BEROEPSVORMING 2 (CBA09.2/CREBO:50230) sd.cba09.2.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

CORRESPONDENTIE EN MONDELINGE CONTACTEN MVT 3 - KEUZETAAL 1, 2 (CSE06.3, CSE11.3/CREBO:50213, 50212)

CORRESPONDENTIE EN MONDELINGE CONTACTEN MVT 3 - KEUZETAAL 1, 2 (CSE06.3, CSE11.3/CREBO:50213, 50212) CORRESPONDENTIE EN MONDELINGE CONTACTEN MVT 3 - KEUZETAAL 1, 2 (CSE06.3, CSE11.3/CREBO:50213, 50212) sd.cse06.3.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen,

Nadere informatie

Zakelijke communicatie 3 ZAKELIJKE COMMUNICATIE 3 (CAL04.3/CREBO:50111)

Zakelijke communicatie 3 ZAKELIJKE COMMUNICATIE 3 (CAL04.3/CREBO:50111) ZAKELIJKE COMMUNICATIE 3 (CAL04.3/CREBO:50111) sd.cal04.3.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of

Nadere informatie

NVOG opleidingen. Financieel Administratief Medewerker. 36 lesavonden van 2 3/4 uur, een avond per week + 4 examenavonden Alkmaar Hoorn

NVOG opleidingen. Financieel Administratief Medewerker. 36 lesavonden van 2 3/4 uur, een avond per week + 4 examenavonden Alkmaar Hoorn Financieel Administratief Medewerker 36 lesavonden van 2 3/4 uur, een avond per week + 4 examenavonden Voor wie? Iedereen die een financieel administratieve kantoorfunctie ambieert en daarvoor over de

Nadere informatie

MBO Bonaire Zakelijke dienstverlening 2013/2014

MBO Bonaire Zakelijke dienstverlening 2013/2014 SGB MBO SECTOR ADMINISTRATIE KAYA KORONA 4 KRALENDIJK TEL. +599 717 8142 WWW.SGBONAIRE. COM create create your your future future @ MBO Bonaire Zakelijke dienstverlening MBO Bonaire 2013/2014 Sector zakelijke

Nadere informatie

Financieel Administratief Medewerker

Financieel Administratief Medewerker Financieel Administratief Medewerker 36 lesavonden van 3 uur, een avond per week + 4 examenavonden Voor wie? Iedereen die een financieel administratieve kantoorfunctie ambieert en daarvoor over de juiste

Nadere informatie

CORRESPONDENTIE EN MONDELINGE CONTACTEN MVT 4 - KEUZETAAL 1, 2 (CSE06.4, CSE11.4/CREBO:50181, 50176)

CORRESPONDENTIE EN MONDELINGE CONTACTEN MVT 4 - KEUZETAAL 1, 2 (CSE06.4, CSE11.4/CREBO:50181, 50176) CORRESPONDENTIE EN MONDELINGE CONTACTEN MVT 4 - KEUZETAAL 1, 2 (CSE06.4, CSE11.4/CREBO:50181, 50176) sd.cse06.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen,

Nadere informatie

Boekhouden 1 BOEKHOUDEN 1 (CBA08.1/CREBO:50229)

Boekhouden 1 BOEKHOUDEN 1 (CBA08.1/CREBO:50229) BOEKHOUDEN 1 (CBA08.1/CREBO:50229) sd.cba08.1.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze, hetzij

Nadere informatie

Tekstverwerking 1 TEKSTVERWERKING 1 (CSE12.1/CREBO:53139)

Tekstverwerking 1 TEKSTVERWERKING 1 (CSE12.1/CREBO:53139) TEKSTVERWERKING 1 (CSE12.1/CREBO:53139) sd.cse12.1.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

Zakelijke communicatie 1 ZAKELIJKE COMMUNICATIE 1 (CAL04.1/CREBO:50239)

Zakelijke communicatie 1 ZAKELIJKE COMMUNICATIE 1 (CAL04.1/CREBO:50239) ZAKELIJKE COMMUNICATIE 1 (CAL04.1/CREBO:50239) sd.cal04.1.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of

Nadere informatie

Zakelijke communicatie MVT 1 - keuzetaal 1, 2 ZAKELIJKE COMMUNICATIE MVT 1 - KEUZETAAL 1, 2 (CAL05.1, CAL06.1/CREBO:50238, 50206)

Zakelijke communicatie MVT 1 - keuzetaal 1, 2 ZAKELIJKE COMMUNICATIE MVT 1 - KEUZETAAL 1, 2 (CAL05.1, CAL06.1/CREBO:50238, 50206) Zakelijke communicatie MVT 1 - keuzetaal 1, 2 ZAKELIJKE COMMUNICATIE MVT 1 - KEUZETAAL 1, 2 (CAL05.1, CAL06.1/CREBO:50238, 50206) Zakelijke communicatie MVT 1 - keuzetaal 1, 2 sd.cal05.1v1 ECABO, Alle

Nadere informatie

Zes nieuwe ICT-opleidingen voor het MBO

Zes nieuwe ICT-opleidingen voor het MBO Zes nieuwe ICT-opleidingen voor het MBO Servicemedewerker ICT De Servicemedewerker ICT zorgt ervoor dat iedereen beschikt over een goed functionerende pc. Aan de hand van procedures installeert hij hard-

Nadere informatie

Referentie kader. S301 1 Algemene beroepsvaardigheden Kern a en b Digitaal 50 min. Gemiddelde van toetsen/praktische opdrachten.

Referentie kader. S301 1 Algemene beroepsvaardigheden Kern a en b Digitaal 50 min. Gemiddelde van toetsen/praktische opdrachten. Profiel: Economie en ondernemen Leerjaar: 3 Toetscode Periode Leerstof Eindtermen/ Soort toets Toetsduur Opmerking Weging Referentie kader of werktijd S30 Algemene beroepsvaardigheden Kern a en b Digitaal

Nadere informatie

SOCIAAL JURIDISCH MEDEWERKER ARBEIDSVOORZIENING EN PERSONEELSWERK

SOCIAAL JURIDISCH MEDEWERKER ARBEIDSVOORZIENING EN PERSONEELSWERK SOCIAAL JURIDISCH MEDEWERKER ARBEIDSVOORZIENING EN PERSONEELSWERK EINDTERMEN VANAF 1998/1999 DATUM VAN INDIENING: 01.06.1996 WIJZIGING: 01.06.1997 INDIENER: Kenniscentrum ECABO POSTADRES: Postbus 1230

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Secretarieel medewerker mbo-beroep, niveau 2. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. Secretarieel medewerker mbo-beroep, niveau 2. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld mbo-beroep, niveau 2 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied. Bent u praktijkopleider,

Nadere informatie

Overzicht beroepsmatige taal- en rekenniveaus kwalificatiestructuur ECABO 2011-2012 (versie 1 december 2011)

Overzicht beroepsmatige taal- en rekenniveaus kwalificatiestructuur ECABO 2011-2012 (versie 1 december 2011) Overzicht beroepsmatige taal- en rekenniveaus kwalificatiestructuur ECABO 2011-2012 (versie 1 december 2011) In dit document vindt u het overzicht van de beroepsmatige taal- en rekenniveaus zoals deze

Nadere informatie

Geautomatiseerde informatievoorziening - gebruik 3 GEAUTOMATISEERDE INFORMATIEVOORZIENING - GEBRUIK 3 (CAL03.3/CREBO:50112)

Geautomatiseerde informatievoorziening - gebruik 3 GEAUTOMATISEERDE INFORMATIEVOORZIENING - GEBRUIK 3 (CAL03.3/CREBO:50112) GEAUTOMATISEERDE INFORMATIEVOORZIENING - GEBRUIK 3 (CAL03.3/CREBO:50112) sd.cal03.3.v2 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Volksverzekeringen 4 VOLKSVERZEKERINGEN 4 (CJU06.4/CREBO:50104)

Volksverzekeringen 4 VOLKSVERZEKERINGEN 4 (CJU06.4/CREBO:50104) VOLKSVERZEKERINGEN 4 (CJU06.4/CREBO:50104) sd.cju06.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Administratief Medewerker

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Administratief Medewerker Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Administratief Medewerker Kwalificatie: Secretarieel medewerker Niveau: 2 Crebonummer: 90472 Geldig vanaf: 1 augustus 2012 Deel A: Beeld van de beroepengroep

Nadere informatie

Gediplomeerden van het MBO van opleidingen ECABO

Gediplomeerden van het MBO van opleidingen ECABO Gediplomeerden van het MBO van opleidingen ECABO Analyse van de positie van gediplomeerden van het MBO van opleidingen binnen ECABO op basis van de gegevens van de MBO-Kaart -. Tabellen en vragenlijsten.

Nadere informatie

Commerciële beroepsvorming 2 COMMERCIËLE BEROEPSVORMING 2 (CCA01.2/CREBO:50173)

Commerciële beroepsvorming 2 COMMERCIËLE BEROEPSVORMING 2 (CCA01.2/CREBO:50173) COMMERCIËLE BEROEPSVORMING 2 (CCA01.2/CREBO:50173) sd.cca01.2.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm

Nadere informatie

Sectoraal Examenprofiel. Economisch-Administratieve beroepen, Sociaal-Juridische dienstverlening, Beveiliging & ICT

Sectoraal Examenprofiel. Economisch-Administratieve beroepen, Sociaal-Juridische dienstverlening, Beveiliging & ICT Sectoraal Eamenprofiel Economisch-Administratieve beroepen, Sociaal-Juridische dienstverlening, Beveiliging & ICT Sector: ESB&I Status: Vastgesteld Vaststellingsdatum: 21 juni 2011 Het onderstaande sectorale

Nadere informatie

Bedrijfseconomische beroepsvorming - kosten 2 BEDRIJFSECONOMISCHE BEROEPSVORMING - KOSTEN 2 (CBA01.2/CREBO:50175)

Bedrijfseconomische beroepsvorming - kosten 2 BEDRIJFSECONOMISCHE BEROEPSVORMING - KOSTEN 2 (CBA01.2/CREBO:50175) BEDRIJFSECONOMISCHE BEROEPSVORMING - KOSTEN 2 (CBA01.2/CREBO:50175) sd.cba01.2.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Arbeidsvoorziening 4 ARBEIDSVOORZIENING 4 (CJU07.4/CREBO:50101)

Arbeidsvoorziening 4 ARBEIDSVOORZIENING 4 (CJU07.4/CREBO:50101) ARBEIDSVOORZIENING 4 (CJU07.4/CREBO:50101) sd.cju07.4.v2 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

Werknemersverzekeringen 4 WERKNEMERSVERZEKERINGEN 4 (CJU05.4/CREBO:50105)

Werknemersverzekeringen 4 WERKNEMERSVERZEKERINGEN 4 (CJU05.4/CREBO:50105) WERKNEMERSVERZEKERINGEN 4 (CJU05.4/CREBO:50105) sd.cju05.4.v3 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Groot Amsterdam

Arbeidsmarktregio Groot Amsterdam Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 21 21 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt

Nadere informatie

Overzichtskaarten FB-KV1 t/m FB-KV13

Overzichtskaarten FB-KV1 t/m FB-KV13 Overzichtskaarten FB-KV1 t/m FB-KV13 Toelichting SPL werkt met toetsmatrijzen voor tentamens en toetsmatrijzen praktijktoetsen. In de achterliggende overzichtskaarten zijn de toetstermen voor tentamens

Nadere informatie

Secretarieel medewerker

Secretarieel medewerker Secretarieel medewerker Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen

Nadere informatie

Praktijkinstructie Financieel administratieve data entry 2

Praktijkinstructie Financieel administratieve data entry 2 instructie Financieel administratieve data entry 2 (CBA02.2/CREBO:50190) pi.cba02.2.v3 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen,

Nadere informatie

Economisch-administratieve beroepsvorming 3 ECONOMISCH-ADMINISTRATIEVE BEROEPSVORMING 3 (CBA09.3/CREBO:50125)

Economisch-administratieve beroepsvorming 3 ECONOMISCH-ADMINISTRATIEVE BEROEPSVORMING 3 (CBA09.3/CREBO:50125) ECONOMISCH-ADMINISTRATIEVE BEROEPSVORMING 3 (CBA09.3/CREBO:50125) sd.cba.09.3.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Equivalente EXTERNE diploma's 2 / 'oude' Schoevers papieren/opmerkingen Opleidingsinstituujaar. elke opleiding. Associatie voor praktijkexamens

Equivalente EXTERNE diploma's 2 / 'oude' Schoevers papieren/opmerkingen Opleidingsinstituujaar. elke opleiding. Associatie voor praktijkexamens SCHOEVERS VRIJSTELLINGSTABEL OP BASIS VAN DIPLOMA'S/CERTIFICATEN LET OP: Diploma's en certificaten van externe opleidingsinstituten mogen niet ouder dan 5 jaar zijn Diploma's en certificaten van Schoevers

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Oost-Utrecht

Arbeidsmarktregio Oost-Utrecht Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in

Nadere informatie

Behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein

Behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein Behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein Afdeling arbeidsmarktonderzoek, Maart 2011 ECABO Disketteweg 6 Postbus 1230 3821 RA AMERSFOORT Telefoon 033 450 46 46 Fax 033 450 46 66 info@ecabo.nl www.ecabo.nl

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 1 t/m juli 1 Midden-Limburg Nederland ECABO domein, mbo niveau Midden-Limburg ECABO domein, mbo niveau

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 21 t/m juli 214 Zeeland Nederland ECABO domein, mbo niveau Zeeland ECABO domein, mbo niveau Zeeland:

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 21 t/m juli 214 Twente Nederland ECABO domein, mbo niveau Twente ECABO domein, mbo niveau Twente:

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 21 t/m juli 214 Haaglanden Nederland ECABO domein, mbo niveau Haaglanden ECABO domein, mbo niveau

Nadere informatie

Districtsrapportage. NOORDWEST -Noord-Holland-Noord -Zuidelijk Noord-Holland

Districtsrapportage. NOORDWEST -Noord-Holland-Noord -Zuidelijk Noord-Holland Districtsrapportage NOORDWEST - - 21 INHOUDSOPGAVE Pagina ACHTERGRONDINFORMATIE 3 1 WERKGELEGENHEID 4 2 VACATURES 5 3 ECABO ENQUETE 6 4 LEERLINGEN 7 5 GEDIPLOMEERDEN 8 7 PERSPECTIEVEN WERKGEVERS 1 8 ARBEIDSMARKTPERSPECTIEVEN

Nadere informatie

Experimentele kwalificatiestructuur ECABO

Experimentele kwalificatiestructuur ECABO Intersectoraal Administratief Secretarieel Secretariële beroepen (niveau Secretaresse: 95380 Secretariële beroepen (niveau Crebo-code 95390 Directiesecretaresse/Management: 95391 Juridisch secretaresse:

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 21 t/m juli 214 West-Brabant Nederland ECABO domein, mbo niveau West-Brabant ECABO domein, mbo niveau

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 1 t/m juli 1 Zuid-Gelderland Nederland ECABO domein, mbo niveau Zuid-Gelderland ECABO domein, mbo

Nadere informatie

Financieel administratieve beroepsvorming 3 FINANCIEEL ADMINISTRATIEVE BEROEPSVORMING 3 (CBA03.3/CREBO:50143)

Financieel administratieve beroepsvorming 3 FINANCIEEL ADMINISTRATIEVE BEROEPSVORMING 3 (CBA03.3/CREBO:50143) FINANCIEEL ADMINISTRATIEVE BEROEPSVORMING 3 (CBA03.3/CREBO:50143) sd.cba03.3.v2 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

EVC Erkennen van Verworven Competenties. EVC Quickscan NCOI Opleidingsgroep

EVC Erkennen van Verworven Competenties. EVC Quickscan NCOI Opleidingsgroep EVC Erkennen van Verworven Competenties EVC Quickscan NCOI Opleidingsgroep Inleiding EVC staat voor Erkenning Verworven Competenties. Met kennis en ervaring die u op uw werkplek of mogelijk zelf in privé

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m maart 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m maart 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 21 t/m maart 214 Zeeland Nederland ECABO domein, mbo niveau Zeeland ECABO domein, mbo niveau Zeeland:

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m maart 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m maart 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april t/m maart Drenthe Nederland ECABO domein, mbo niveau Drenthe ECABO domein, mbo niveau Drenthe: mbo

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 21 t/m juli 214 Zuidoost-Brabant Nederland ECABO domein, mbo niveau Zuidoost-Brabant ECABO domein,

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april t/m juli Drenthe Nederland ECABO domein, mbo niveau Drenthe ECABO domein, mbo niveau Drenthe: mbo

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 21 t/m juli 214 Midden-Gelderland Nederland ECABO domein, mbo niveau Midden-Gelderland ECABO domein,

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord

Arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m maart 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m maart 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 1 t/m maart 1 Zuid-Gelderland Nederland ECABO domein, mbo niveau Zuid-Gelderland ECABO domein, mbo

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Gorinchem

Arbeidsmarktregio Gorinchem Regiosheet Arbeidsmarktregio GIOSHEET beidsmarktregio rinchem 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Hajnadi Klimaattechniek BV Service Coördinator Printdatum 17-09-2012

Functiebeschrijving. Hajnadi Klimaattechniek BV Service Coördinator Printdatum 17-09-2012 Bedrijf Hajnadi Klimaattechniek BV Functie Service Coördinator Printdatum 17-09-2012 Functiebeschrijving Functiekenmerken Taken kennis en vaardigheden Opleidingsmogelijkheden bij functie Functiekenmerken

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Bedrijfsadministratief medewerker mbo-beroep, niveau 2

MBO-beroep in beeld. Bedrijfsadministratief medewerker mbo-beroep, niveau 2 MBO-beroep in beeld Bedrijfsadministratief medewerker mbo-beroep, niveau 2 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in

Nadere informatie

Planning en organisatie 4 PLANNING EN ORGANISATIE 4 (CSE04.4/CREBO:50185)

Planning en organisatie 4 PLANNING EN ORGANISATIE 4 (CSE04.4/CREBO:50185) PLANNING EN ORGANISATIE 4 (CSE04.4/CREBO:50185) sd.cse04.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm

Nadere informatie

Secretaresse. Mbo-kwalificaties in de sector Secretarieel. Secretaresse

Secretaresse. Mbo-kwalificaties in de sector Secretarieel. Secretaresse Secretaresse Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen leggen

Nadere informatie

Figuur 1 Ontwikkeling aantal mbo vacatures naar opleidingsrichting van ECABO

Figuur 1 Ontwikkeling aantal mbo vacatures naar opleidingsrichting van ECABO ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 21 t/m maart 214 Groot Amsterdam Nederland ECABO domein, mbo niveau Groot Amsterdam ECABO domein,

Nadere informatie

30RM Stichting ROC TOP. MBO Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014

30RM Stichting ROC TOP. MBO Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014 30RM Stichting ROC TOP MBO Factsheet Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Stichting

Nadere informatie

NVOG opleidingen. Secretaresse. 1 jaar, 36 lessen van 2 3/4 uur, een avond per week + 4 examenavonden Alkmaar Hoorn

NVOG opleidingen. Secretaresse. 1 jaar, 36 lessen van 2 3/4 uur, een avond per week + 4 examenavonden Alkmaar Hoorn vo Secretaresse 1 jaar, 36 lessen van 2 3/4 uur, een avond per week + 4 examenavonden Voor iedereen die werkzaam is of wil zijn in een secretariële functie en daarvoor het volledig secretaressediploma

Nadere informatie

Materials handling 4 MATERIALS HANDLING 4 (CLO08.4/CREBO:50149)

Materials handling 4 MATERIALS HANDLING 4 (CLO08.4/CREBO:50149) MATERIALS HANDLING 4 (CLO08.4/CREBO:50149) sd.clo08.4.v1 ECABO, 1 mei 1997 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 1 t/m juli 1 Drechtsteden Nederland ECABO domein, mbo niveau Drechtsteden ECABO domein, mbo niveau

Nadere informatie

Informatieverzorger. Mbo-kwalificaties in de sector Informatiedienstverlening. Informatieverzorger

Informatieverzorger. Mbo-kwalificaties in de sector Informatiedienstverlening. Informatieverzorger Informatieverzorger Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen

Nadere informatie